Docstoc

Giay xac nhan cong no CNSG

Document Sample
Giay xac nhan cong no CNSG Powered By Docstoc
					C«ng ty Cp kÝnh m¾t Hµ Néi

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
********

Hµ néi, ngµy 31 th¸ng 08

n¨m 2008

GiÊy x¸c nhËn c«ng nî
KÝnh göi: TP.HCM C«ng ty CP KÝnh m¾t Hµ néi xin göi tíi Chi nh¸nh b¶n x¸c nhËn nî tÝnh ®Õn ngµy 31/08/2008 nh- sau: Ngµy Hãa ®¬n-Chøng tï
30/06/20 08 31/7/200 8 01/08/20 08 19/08/20 08 29/08/20 08 31/08/20 08 74.374.762 ® 9.330.000 ® 83.704.76 2 ® PBH 0808-29 PBH 0808-22 PBH 0808-1 74.374.762 ® 4.150.000 ® 4.400.000 ® 780.000 ®

Chi nh¸nh C«ng ty CP kÝnh m¾t Hµ Néi t¹i

C«ng Nî Nî ®Çu kú B¸n hµng Thanh to¸n Nî cuèi kú 74.374.76
2 ® 74.374.76 2 ®

C«ng nî cña Chi nh¸nh lµ t¸m m-¬i ba triÖu s¸u tr¨m t¸m m-¬i hai ngh×n b¶y tr¨m s¸u m-¬i hai ®ång. Xin vui lßng thanh to¸n sè nî trªn b»ng tiÒn mÆt hoÆc chuyÓn kho¶n theo ®Þa chØ sau : Chñ tµi kho¶n: §ç M¹nh Hïng §Þa chØ: sè 2 ng¸ch 45A tæ 3 Gi¸p NhÊt-Nh©n ChÝnh-Hµ Néi Sè TK: 0011001268343 T¹i: Ng©n hµng ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam

C«ng ty CP KÝnh m¾t Hµ néi
§¹I diÖn bªn mua tr¸ch kinh doanh Nh©n viªn kinh doanh Phô


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:3013
posted:9/29/2008
language:Vietnamese
pages:2