Giay xac nhan cong no KDPP chi tiet by hanoioptic

VIEWS: 1,289 PAGES: 1

									C«ng ty Cp kÝnh m¾t Hµ Néi

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
********

Hµ néi, ngµy

th¸ng

.n¨m 200

GiÊy x¸c nhËn c«ng nî
KÝnh göi: C«ng ty CP KÝnh m¾t Hµ néi xin göi tíi Quý kh¸ch hµng b¶n x¸c nhËn nî tÝnh ®Õn ngµy …………. Theo sæ b¸n hµng cña ……………………………. - nh©n viªn kinh doanh thuéc Bé phËn KDPP. Ngµy Hãa ®¬n-Chøng tï Nî ®Çu kú C«ng Nî Ph¸t sinh nî Thanh to¸n Nî cuèi kú

Tæng céng

( B»ng ch÷: ……………………………………………………………………………...… ……………………………………………………..………………………………………) Sau thêi gian 5 ngµy kÓ tõ ngµy C«ng ty göi b¶n x¸c nhËn nî nÕu Quý kh¸ch hµng kh«ng cã th«ng tin ph¶n håi th× sè nî trªn ®-îc tÝnh lµ quý kh¸ch hµng x¸c nhËn ®óng. Chi tiÕt xin vui lßng liªn hÖ: §ç M¹nh Hïng – Trî lý kinh doanh ; §T: 04-8243751 (Ext:17) RÊt mong sù hîp t¸c cña Quý kh¸ch hµng C«ng ty CP KÝnh m¾t Hµ néi
§¹I diÖn bªn mua tr¸ch kinh doanh Nh©n viªn kinh doanh Phô


								
To top