Docstoc

Giay xac nhan cong no Ca Nhan

Document Sample
Giay xac nhan cong no Ca Nhan Powered By Docstoc
					C«ng ty Cp kÝnh m¾t Hµ Néi

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
********

GiÊy x¸c nhËn c«ng nî c¸ nh©n
Hä vµ tªn: …………………………………….. Bé phËn:

………………………………….. TÝnh ®Õn ngµy….. th¸ng ….. n¨m 20 … . T«i nî c«ng ty sè tiÒn lµ: ..…………..……...…… VN§ ( B»ng ch÷:

………………………………………………………..………………………… ……………………………….…………………….………..…………………………… …) Lý do nî: B¸n hµng cho C«ng ty CP KÝnh m¾t Hµ néi ®· thu tiÒn cña kh¸ch hµng nh-ng ch-a nép tiÒn cho C«ng ty. HÑn ®Õn ngµy cho C«ng ty. …………………………………………………………………………………………………….……. NÕu sai hÑn t«i xin hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc ph¸p luËt Hµ Néi, ngµy ….. th¸ng ….. n¨m 20 …
Nh©n viªn KÕ to¸n Phô tr¸ch kinh doanh

th¸ng

n¨m 20 … t«i sÏ nép sè tiÒn


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:3194
posted:9/29/2008
language:Vietnamese
pages:2