Docstoc

PO009170

Document Sample
PO009170 Powered By Docstoc
					COÂNG TY CP MAY PHÖÔNG ÑOÂNG Ñôn vò : may HOAØNG GIANG

######################

HD12/BM03 Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : KHAÙCH HAØNG :
MAØU VAÛI CHÍNH 55% LINEN 45% RAYON PO: 009177 baøn 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ##
ñm bình quaân:

HARN YEU
10800 ch
10800 +6MAÃU THÖÏC CAÉT:

MAØU VAÛI: Uniform green AÕ HAØNG: 26PG55190CKEÁ HOAÏCH: M

0.89375

m

0.97742

yd

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 10800 600 535.00 600 535.00 600 535.00 600 535.00 600 535.00 600 535.00 600 535.00 600 535.00 600 535.00 600 535.00 600 535.00 600 535.00 600 535.00 600 535.00 600 535.00 726 647.35 400 365.00 400 365.00 280 255.50 10806 9657.85 6 10800 ch
10800 +60MAÃU

côû voùc
S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/2-XL/2 S/2-XL/2 S/2-XL/2

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi S m 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35 3.65 3.65 3.65

tæ leä BTP theo sô ñoà
2160 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 121 200 200 140 M L XL 3240 3240 2160 200 200 100 200 200 100 200 200 100 200 200 100 200 200 100 200 200 100 200 200 100 200 200 100 200 200 100 200 200 100 200 200 100 200 200 100 200 200 100 200 200 100 200 200 100 242 242 121 200 200 140

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 121 100 100 70

6 5.32 1.38 6 5.32 1.38 6 5.32 1.38 6 5.32 1.38 6 5.32 1.38 6 5.32 1.38 6 5.32 1.38 6 5.32 1.38 6 5.32 1.38 6 5.32 1.38 6 5.32 1.38 6 5.32 1.38 6 5.32 1.38 6 5.32 1.38 6 5.32 1.38 6 5.32 1.38 4 3.63 1.38 4 3.63 1.38 4 3.63 1.38

Toång coäng thöïc caét: 2161 3242 3242 2161 ñaõ caét maãu: 1 2 2 1 Löu yù:

MAØU VAÛI DÖÏNG

MAØU VAÛI: WHITE

MAÕ HAØNG: 26PG55190CKEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT:

PO: 009177 baøn 1 2 3 ##

ñm bình quaân:

0.05800

m

0.06343

yd

côû voùc
S/10-M/20-L/20-XL/10 S/10-M/20-L/20-XL/10 S/10-XL/10

SOÁ s/p LÔÙP ch 110 53 54

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi S m

tæ leä BTP theo sô ñoà

boä

M L XL 2160 3240 3240 2160 60 3.45 0.99 3.47 1100 2200 2200 1100 60 3.45 0.99 3.47 530 1060 1060 530 20 1.17 0.99 1.19 540 540

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 10800 6600 381.70 3180 183.91 1080 64.26 10860 60
629.87

Toång coäng thöïc caét: 2170 3260 3260 2170 ñaõ caét maãu: 10 20 20 10 Löu yù:
NGÖÔØI LAÄP

THUÛ TRÖÔÛNG ÑÔN VÒ MAÕ HAØNG: 26PG55190CKEÁ HOAÏCH: 0.05399 m THÖÏC CAÉT: 0.05904 yd

MAØU PHOÁI PO: 009177 baøn 1 2 3 4

MAØU VAÛI: Ivory pink
ñm bình quaân:

10800
10800 +30MAÃU

côû voùc
S/7-M/16-L/16-XL/8 S/7-M/16-L/16-XL/8 S/18 -XL/19

SOÁ s/p LÔÙP ch 100 103 41 29

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi S m

tæ leä BTP theo sô ñoà

boä

M L XL 2160 3240 3240 2160 47 2.51 1.43 2.53 700 1600 1600 800 47 2.51 1.43 2.53 721 1648 1648 824 18 0.90 1.43 0.92 738 19 1.13 1.43 1.15 551

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 10800 4700 253.00 4841 260.59 738 37.72 551 33.35 10830 30
584.66

Toång coäng thöïc caét: 2159 3248 3248 2175 ñaõ caét maãu: -1 8 8 15

Trang 1

Löu yù:haï côõ dö cho thieáu

NGÖÔØI LAÄP

THUÛ TRÖÔÛNG ÑÔN VÒ

Trang 2

Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

+60MAÃU

+30MAÃU

6164

Trang 3

COÂNG TY CP MAY PHÖÔNG ÑOÂNG Ñôn vò : may HOAØNG GIANG

######################

HD12/BM03 Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : KHAÙCH HAØNG :
MAØU VAÛI CHÍNH 55% LINEN 45% RAYON PO: 009175 baøn 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
ñm bình quaân:

HARN YEU
21540 ch
21540 +18MAÃU THÖÏC CAÉT:

MAØU VAÛI: Uniform green AÕ HAØNG: 26PG55190CKEÁ HOAÏCH: M

0.89580

m

0.97965

yd

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 21540 600 551.00 600 551.00 600 551.00 600 551.00 600 551.00 600 551.00 600 536.00 600 536.00 600 536.00 600 536.00 600 536.00 600 536.00 600 536.00 600 536.00 600 536.00 600 536.00 600 536.00 600 532.00 600 532.00 600 532.00 600 532.00 600 532.00 600 532.00 600 535.00 600 535.00 600 535.00 600 535.00 600 535.00 600 535.00 600 535.00 600 535.00 600 535.00 600 535.00 600 535.00 600 535.00 558 497.55 21558 19311.55 18 21540 ch
21540 +60MAÃU

côû voùc
S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi S m 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.36 5.36 5.36 5.36 5.36 5.36 5.36 5.36 5.36 5.36 5.36 5.32 5.32 5.32 5.32 5.32 5.32 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35

tæ leä BTP theo sô ñoà
3590 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 93 M L XL 7180 7180 3590 200 200 100 200 200 100 200 200 100 200 200 100 200 200 100 200 200 100 200 200 100 200 200 100 200 200 100 200 200 100 200 200 100 200 200 100 200 200 100 200 200 100 200 200 100 200 200 100 200 200 100 200 200 100 200 200 100 200 200 100 200 200 100 200 200 100 200 200 100 200 200 100 200 200 100 200 200 100 200 200 100 200 200 100 200 200 100 200 200 100 200 200 100 200 200 100 200 200 100 200 200 100 200 200 100 186 186 93

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 93

6 5.48 1.38 6 5.48 1.38 6 5.48 1.38 6 5.48 1.38 6 5.48 1.38 6 5.48 1.38 6 5.33 1.38 6 5.33 1.38 6 5.33 1.38 6 5.33 1.38 6 5.33 1.38 6 5.33 1.38 6 5.33 1.38 6 5.33 1.38 6 5.33 1.38 6 5.33 1.38 6 5.33 1.38 6 5.29 1.38 6 5.29 1.38 6 5.29 1.38 6 5.29 1.38 6 5.29 1.38 6 5.29 1.38 6 5.32 1.38 6 5.32 1.38 6 5.32 1.38 6 5.32 1.38 6 5.32 1.38 6 5.32 1.38 6 5.32 1.38 6 5.32 1.38 6 5.32 1.38 6 5.32 1.38 6 5.32 1.38 6 5.32 1.38 6 5.32 1.38

Toång coäng thöïc caét: 3593 7186 7186 3593 ñaõ caét maãu: 3 6 6 3 Löu yù:

MAØU VAÛI DÖÏNG

MAØU VAÛI: WHITE

MAÕ HAØNG: 26PG55190CKEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT:

ñm bình quaân:

0.09437 M 7180 1440 2400 2000 1360

m L XL 7180 3590 1440 720 2400 1200 2000 1000 1360 680

0.10320

yd

baøn 1 2 3 4 ##

côû voùc
S/5-M/10-L/10-XL/5 S/5-M/10-L/10-XL/5 S/10-M/20-L/20-XL/10 S/10-M/20-L/20-XL/10

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi S m 3.79 3.79 3.47 3.47

tæ leä BTP theo sô ñoà
3590 720 1200 1000 680

144 240 100 68

30 3.77 0.99 30 3.77 0.99 60 3.45 0.99 60 3.45 0.99

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 21540 4320 545.76 7200 909.60 6000 347.00 4080 235.96 21600 2038.32

Toång coäng thöïc caét: 3600 7200 7200 3600

Trang 4

ñaõ caét maãu: Löu yù:

10

20

20

10

60 21540
21540

MAØU PHOÁI

MAØU VAÛI: Ivory pink
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: 26PG55190CKEÁ HOAÏCH: 0.05748 m THÖÏC CAÉT: 0.06286 yd

baøn 1 4

côû voùc
S/7-M/16-L/16-XL/8 S/17

SOÁ s/p LÔÙP ch 208 27

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi S m

tæ leä BTP theo sô ñoà

boä

M L XL 3590 7180 7180 3590 47 2.68 1.43 2.70 1456 3328 3328 1664 17 0.97 1.43 0.99 459

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 21540 9776 561.60 459 26.73 10235 #####
588.33

Toång coäng thöïc caét: 1915 3328 3328 1664 ñaõ caét maãu: #### #### #### #### Löu yù:

NGÖÔØI LAÄP

THUÛ TRÖÔÛNG ÑÔN VÒ

Trang 5

Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

+18MAÃU

+60MAÃU

Trang 6

6164

Trang 7

COÂNG TY CP MAY PHÖÔNG ÑOÂNG Ñôn vò : may HOAØNG GIANG

######################

HD12/BM03 Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : KHAÙCH HAØNG :
MAØU VAÛI CHÍNH 55% LINEN 45% RAYON PO: 009176 baøn 1 37
ñm bình quaân:

HARN YEU
900 ch
900 THÖÏC CAÉT:

MAØU VAÛI: Uniform green AÕ HAØNG: 26PG55190CKEÁ HOAÏCH: M

0.89167

m

0.97514

yd

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 900 900 802.50 900
802.50

côû voùc
S/1-M/2-L/2-XL/1

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi S m 5.35

tæ leä BTP theo sô ñoà
M L XL 150 300 300 150 150 300 300 150 300 300 150

150

6 5.32 1.38

Toång coäng thöïc caét: 150 ñaõ caét maãu: Löu yù:

MAØU VAÛI DÖÏNG

MAØU VAÛI: WHITE

MAÕ HAØNG: 26PG55190CKEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT:

900 ch
900

PO: 009176 baøn 1 ##

ñm bình quaân:

0.05783

m

0.06325

yd

côû voùc
S/10-M/20-L/20-XL/10

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi S m 3.47

tæ leä BTP theo sô ñoà
M L XL 150 300 300 150 150 300 300 150 300 300 150

15

60 3.45 0.99

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 900 900 52.05 900
52.05

Toång coäng thöïc caét: 150 ñaõ caét maãu: Löu yù:
NGÖÔØI LAÄP

THUÛ TRÖÔÛNG ÑÔN VÒ MAÕ HAØNG: 26PG55190CKEÁ HOAÏCH: 0.05378 m THÖÏC CAÉT: 0.05881 yd

MAØU PHOÁI PO: 009176 baøn 1 2

MAØU VAÛI: Ivory pink
ñm bình quaân:

900
900 +11MAÃU

côû voùc
S/7-M/16-L/16-XL/8 S/18

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi S m 2.53 0.92

tæ leä BTP theo sô ñoà
M L XL 150 300 300 150 133 304 304 152 18 304 4 304 4 152 2

19 1

47 2.51 1.43 18 0.90 1.43

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 900 893 48.07 18 0.92 911 11
48.99

Toång coäng thöïc caét: 151 ñaõ caét maãu: 1 Löu yù:

NGÖÔØI LAÄP

THUÛ TRÖÔÛNG ÑÔN VÒ

Trang 8

Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

+11MAÃU

6164

Trang 9

COÂNG TY CP MAY PHÖÔNG ÑOÂNG Ñôn vò : may HOAØNG GIANG

######################

HD12/BM03 Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : KHAÙCH HAØNG :
MAØU VAÛI CHÍNH 55% LINEN 45% RAYON PO: 009173 baøn 1 2 3 4 37
ñm bình quaân:

HARN YEU
2040 ch
2040 THÖÏC CAÉT:

MAØU VAÛI: Uniform green AÕ HAØNG: 26PG55190CKEÁ HOAÏCH: M

0.91833

m

1.00430

yd

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 2040 600 551.00 600 551.00 600 551.00 240 220.40 2040 1873.40

côû voùc
S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi S m 5.51 5.51 5.51 5.51

tæ leä BTP theo sô ñoà
340 100 100 100 40 M L XL 680 680 340 200 200 100 200 200 100 200 200 100 80 80 40 680 680 340

100 100 100 40

6 5.48 1.38 6 5.48 1.38 6 5.48 1.38 6 5.48 1.38

Toång coäng thöïc caét: 340 ñaõ caét maãu: Löu yù:

MAØU VAÛI DÖÏNG

MAØU VAÛI: WHITE

MAÕ HAØNG: 26PG55190CKEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT:

2040 ch
2040 +24MAÃU

ñm bình quaân:

0.20042

m

0.21918

yd

baøn 1 ##

côû voùc
S/4-M/8-L/8-XL/4

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi S m 4.81

tæ leä BTP theo sô ñoà
M L XL 340 680 680 340 344 688 688 344 688 8 688 8 344 4

86

24 4.79 0.99

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 2040 2064 413.66 2064 24 2040
2040 +17MAÃU 413.66

Toång coäng thöïc caét: 344 ñaõ caét maãu: 4 Löu yù:

MAØU PHOÁI

MAØU VAÛI: Ivory pink
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: 26PG55190CKEÁ HOAÏCH: 0.05737 m THÖÏC CAÉT: 0.06274 yd

baøn 1 2

côû voùc
S/7-M/16-L/16-XL/8 S/18

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi S m 2.70 0.95

tæ leä BTP theo sô ñoà
M L XL 340 680 680 340 301 688 688 344 36

43 2

47 2.68 1.43 18 0.93 1.43

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 2040 2021 116.10 36 1.90 2057 17
118.00

Toång coäng thöïc caét: 337 688 688 344 ñaõ caét maãu: -3 8 8 4 Löu yù:haï côõ dö cho thieáu

NGÖÔØI LAÄP

THUÛ TRÖÔÛNG ÑÔN VÒ

Trang 10

Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

+24MAÃU

+17MAÃU

6164

Trang 11

COÂNG TY CP MAY PHÖÔNG ÑOÂNG Ñôn vò : may HOAØNG GIANG

TAÙC NGHIEÄ KHAÙCH H
MAØU VAÛI CHÍNH 55% LINEN 45% RAYON PO: 009175 baøn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
ñm bình quaân:

MAØU VAÛI: Uniform green AÕ HA M

0.91833

côû voùc
S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1

soá caét OÁ S baøntayLÔÙP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 93

tæ leä sô ñoà
S 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 L 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 XL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3590 7180 7180 3590

s/p ch boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi S m 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51

6 5.48 1.38 6 5.48 1.38 6 5.48 1.38 6 5.48 1.38 6 5.48 1.38 6 5.48 1.38 6 5.48 1.38 6 5.48 1.38 6 5.48 1.38 6 5.48 1.38 6 5.48 1.38 6 5.48 1.38 6 5.48 1.38 6 5.48 1.38 6 5.48 1.38 6 5.48 1.38 6 5.48 1.38 6 5.48 1.38 6 5.48 1.38 6 5.48 1.38 6 5.48 1.38 6 5.48 1.38 6 5.48 1.38 6 5.48 1.38 6 5.48 1.38 6 5.48 1.38 6 5.48 1.38 6 5.48 1.38 6 5.48 1.38 6 5.48 1.38 6 5.48 1.38 6 5.48 1.38 6 5.48 1.38 6 5.48 1.38 6 5.48 1.38 6 5.48 1.38

3590 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 93

Toång coäng thöïc caét: 3593 ñaõ caét maãu: 3 Löu yù:

MAØU VAÛI DÖÏNG

MAØU VAÛI: WHITE

MAÕ HA

ñm bình quaân:

0.20042

baøn 1 2 3 4 5 ##

côû voùc
S/4-M/8-L/8-XL/4 S/4-M/8-L/8-XL/4 S/4-M/8-L/8-XL/4 S/4-M/8-L/8-XL/4 S/4-M/8-L/8-XL/4

soá caét OÁ S baøntayLÔÙP 1 1 1 1 1 1 200 200 200 200 98

tæ leä sô ñoà
S 4 4 4 4 4 M 8 8 8 8 8 L 8 8 8 8 8 XL 4 4 4 4 4 3590 7180 7180 3590

s/p ch boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi S m 4.81 4.81 4.81 4.81 4.81

24 4.79 0.99 24 4.79 0.99 24 4.79 0.99 24 4.79 0.99 24 4.79 0.99

3590 800 800 800 800 392

Trang 12

Toång coäng thöïc caét: 3592 ñaõ caét maãu: 2 Löu yù:

MAØU PHOÁI

MAØU VAÛI: Ivory pink
ñm bình quaân:

MAÕ HA 0.05746

baøn 1 2 3 4

côû voùc
S/7-M/16-L/16-XL/8 S/7-M/16-L/16-XL/8 S/7-M/16-L/16-XL/8 S/17

soá caét SOÁ baøntayLÔÙP 1 1 1 1 150 150 149 27

tæ leä sô ñoà
S 7 7 7 17 M 16 16 16 L 16 16 16 XL 8 8 8 3590 7180 7180 3590

s/p ch boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi S m 2.70

3590 1050 47 2.68 1.43 2.70 1050 47 2.68 1.43 2.70 1043 17 0.97 1.43 0.99 459
47 2.68 1.43

Toång coäng thöïc caét: 3602 ñaõ caét maãu: 12 Löu yù:

NGÖÔØI LAÄP

Trang 13

######################

HD12/BM03 Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : KHAÙCH HAØNG :

HARN YEU
21540 ch
21540 +18MAÃU THÖÏC CAÉT:

MAÕ HAØNG: 26PG55190CKEÁ HOAÏCH:

0.91833

m

1.00430

yd

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 21540 600 551.00 600 551.00 600 551.00 600 551.00 600 551.00 600 551.00 600 551.00 600 551.00 600 551.00 600 551.00 600 551.00 600 551.00 600 551.00 600 551.00 600 551.00 600 551.00 600 551.00 600 551.00 600 551.00 600 551.00 600 551.00 600 551.00 600 551.00 600 551.00 600 551.00 600 551.00 600 551.00 600 551.00 600 551.00 600 551.00 600 551.00 600 551.00 600 551.00 600 551.00 600 551.00 558 512.43 21558 19797.43 18 21540 ch
21540 +12MAÃU

tæ leä BTP theo sô ñoà
M L XL 7180 7180 3590 200 200 100 200 200 100 200 200 100 200 200 100 200 200 100 200 200 100 200 200 100 200 200 100 200 200 100 200 200 100 200 200 100 200 200 100 200 200 100 200 200 100 200 200 100 200 200 100 200 200 100 200 200 100 200 200 100 200 200 100 200 200 100 200 200 100 200 200 100 200 200 100 200 200 100 200 200 100 200 200 100 200 200 100 200 200 100 200 200 100 200 200 100 200 200 100 200 200 100 200 200 100 200 200 100 186 186 93 7186 7186 3593 6 6 3 MAÕ HAØNG: 26PG55190CKEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT: 0.20042 M 7180 1600 1600 1600 1600 784 m L XL 7180 3590 1600 800 1600 800 1600 800 1600 800 784 392 0.21918 yd

tæ leä BTP theo sô ñoà

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 21540 4800 962.00 4800 962.00 4800 962.00 4800 962.00 2352 471.38

Trang 14

7184 7184 3592 4 4 2 MAÕ HAØNG: 26PG55190CKEÁ HOAÏCH: 0.05746 M 7180 2400 2400 2384 m L 7180 2400 2400 2384 XL 3590 1200 1200 1192 THÖÏC CAÉT: 0.06284 yd

21552 4319.38 12 21540
21540 +22MAÃU

tæ leä BTP theo sô ñoà

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 21540 7050 405.00 7050 405.00 7003 402.30 459 26.73 21562 1239.03 22

6164

7184 7184 3592 4 4 2

THUÛ TRÖÔÛNG ÑÔN VÒ

Trang 15

COÂNG TY CP MAY PHÖÔNG ÑOÂNG Ñôn vò : may HOAØNG GIANG

######################

HD12/BM03 Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : KHAÙCH HAØNG :
MAØU VAÛI CHÍNH 55% LINEN 45% RAYON PO: 009170,009174 baøn 1 2 37
ñm bình quaân:

HARN YEU
1200 ch
1200 +6MAÃU THÖÏC CAÉT:

MAØU VAÛI: Uniform green AÕ HAØNG: 26PG55190CKEÁ HOAÏCH: M

0.91833

m

1.00430

yd

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 1200 600 551.00 606 556.51 1206 1107.51 6 15468 ch
15468 +12MAÃU

côû voùc
S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi S m 5.51 5.51

tæ leä BTP theo sô ñoà
M L XL 200 400 400 200 100 200 200 100 101 202 202 101 402 2 402 2 201 1

100 101

6 5.48 1.38 6 5.48 1.38

Toång coäng thöïc caét: 201 ñaõ caét maãu: 1 Löu yù:

MAØU VAÛI CHÍNH 55% LINEN 45% RAYON PO: 009173 baøn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 37

MAØU VAÛI: Uniform green AÕ HAØNG: 26PG55190CKEÁ HOAÏCH: M
THÖÏC CAÉT:
ñm bình quaân:

0.91833

m

1.00430

yd

côû voùc
S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1 S/1-M/2-L/2-XL/1

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi S m 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51

tæ leä BTP theo sô ñoà
M L XL 2578 5156 5156 2578 100 200 200 100 100 200 200 100 100 200 200 100 100 200 200 100 100 200 200 100 100 200 200 100 100 200 200 100 100 200 200 100 100 200 200 100 100 200 200 100 100 200 200 100 100 200 200 100 100 200 200 100 100 200 200 100 100 200 200 100 100 200 200 100 100 200 200 100 100 200 200 100 100 200 200 100 100 200 200 100 100 200 200 100 100 200 200 100 100 200 200 100 100 200 200 100 100 200 200 100 80 160 160 80

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 80

6 5.48 1.38 6 5.48 1.38 6 5.48 1.38 6 5.48 1.38 6 5.48 1.38 6 5.48 1.38 6 5.48 1.38 6 5.48 1.38 6 5.48 1.38 6 5.48 1.38 6 5.48 1.38 6 5.48 1.38 6 5.48 1.38 6 5.48 1.38 6 5.48 1.38 6 5.48 1.38 6 5.48 1.38 6 5.48 1.38 6 5.48 1.38 6 5.48 1.38 6 5.48 1.38 6 5.48 1.38 6 5.48 1.38 6 5.48 1.38 6 5.48 1.38 6 5.48 1.38

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 15468 600 551.00 600 551.00 600 551.00 600 551.00 600 551.00 600 551.00 600 551.00 600 551.00 600 551.00 600 551.00 600 551.00 600 551.00 600 551.00 600 551.00 600 551.00 600 551.00 600 551.00 600 551.00 600 551.00 600 551.00 600 551.00 600 551.00 600 551.00 600 551.00 600 551.00 480 440.80 15480 14215.80 12

Toång coäng thöïc caét: 2580 5160 5160 2580 ñaõ caét maãu: 2 4 4 2 Löu yù: ngöôøi laäp thuû tröôûng ñôn vò MAÕ HAØNG: 26PG55190CKEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT:
ñm bình quaân:

MAØU VAÛI DÖÏNG

MAØU VAÛI: WHITE

16668 ch
16668 +6MAÃU

0.17176

m

0.18784

yd

baøn 1

côû voùc
S/4-M/8-L/8-XL/4

SOÁ s/p LÔÙP ch 103

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi S m

tæ leä BTP theo sô ñoà

boä

M L XL 2778 5556 5556 2778 24 4.79 0.99 4.81 412 824 824 412

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 16668 2472 495.43

Trang 16

2 3 4 ##

S/4-M/8-L/8-XL/4 S/4-M/8-L/8-XL/4 S/5-M/10-L/10-XL/5

209 114 215

24 4.79 0.99 24 4.79 0.99 30 3.77 0.99

4.81 4.81 3.79

836 1672 1672 836 456 912 912 456 1075 2150 2150 1075

5016 1005.29 2736 548.34 6450 814.85 16674 2863.91 6 16668
16668 +28MAÃU

Toång coäng thöïc caét: 2779 5558 5558 2779 ñaõ caét maãu: 1 2 2 1 Löu yù:

MAØU PHOÁI

MAØU VAÛI: Ivory pink
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: 26PG55190CKEÁ HOAÏCH: 0.05746 m THÖÏC CAÉT: 0.06284 yd

baøn 1 2 3 4

côû voùc
S/7-M/16-L/16-XL/8 S/7-M/16-L/16-XL/8 S/7-M/16-L/16-XL/8 S/17

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi S m 2.70 2.70 2.70 0.99

tæ leä BTP theo sô ñoà
M L XL 2778 5556 5556 2778 1050 2400 2400 1200 1050 2400 2400 1200 336 768 768 384 340

150 150 48 20

47 2.68 1.43 47 2.68 1.43 47 2.68 1.43 17 0.97 1.43

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 16668 7050 405.00 7050 405.00 2256 129.60 340 19.80 16696 28
959.40

Toång coäng thöïc caét: 2776 5568 5568 2784 ñaõ caét maãu: -2 12 12 6 Löu yù:haï côõ dö cho thieáu

NGÖÔØI LAÄP

THUÛ TRÖÔÛNG ÑÔN VÒ

MAØU VAÛI CHÍNH 95%Coton 5%Elastic PO: 7180 baøn 1 2 3 4

MAØU VAÛI: NVY
ñm bình quaân:

MAÕ HAØNG: 26PG55190CKEÁ HOAÏCH: 0.82033 m THÖÏC CAÉT: 0.89712 yd

5007 ch
730 +8MAÃU

côû voùc
S/1-M/2-L/3-XL/2 S/2-M/2-L/2 -M/6 -L/4

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi S m 6.61 4.79 4.80 3.36

tæ leä BTP theo sô ñoà
M L XL 91 249 265 125 63 126 189 126 30 30 30 96 48 93 2 252 3 267 2 126 1 KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT:

63 15 16 12

8 6.58 1.36 6 4.77 1.36 6 4.78 1.36 4 3.34 1.36

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 730 504 416.43 90 71.85 96 76.80 48 40.32 738 8 5007
1001 +7MAÃU 605.40

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

MAØU VAÛI CHÍNH 95%Coton 5%Elastic PO: 7180

MAØU VAÛI: MHR

MAÕ HAØNG: 26PG55190C

ñm bình quaân:

0.82042

m

0.89722

yd

baøn 43 44 45 46

côû voùc
S/1-M/2-L/3-XL/2 S/2-M/2-L/2 -M/6 -L/4

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi S m 6.61 4.79 4.80 3.36

tæ leä BTP theo sô ñoà
M L XL 125 341 364 171 86 172 258 172 40 40 40 132 68 344 3 366 2 172 1

86 20 22 17

8 6.58 1.36 6 4.77 1.36 6 4.78 1.36 4 3.34 1.36

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 1001 688 568.46 120 95.80 132 105.60 68 57.12 1008 7 5007
531 +5MAÃU 826.98

Toång coäng thöïc caét: 126 ñaõ caét maãu: 1 Löu yù:

MAØU VAÛI CHÍNH 95%Coton 5%Elastic PO: 7180

MAØU VAÛI: RYL

MAÕ HAØNG:

26PG55190C HOAÏCH: KEÁ
THÖÏC CAÉT:

ñm bình quaân:

0.82052

m XL 91 92

0.89733

yd

baøn 54 55 56

côû voùc
S/1-M/2-L/3-XL/2 S/2-M/2-L/2 -M/6

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi S m 6.61 4.79 4.80

tæ leä BTP theo sô ñoà
M L 66 181 193 46 92 138 20 20 20 72

46 10 12

8 6.58 1.36 6 4.77 1.36 6 4.78 1.36

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 531 368 304.06 60 47.90 72 57.60

Trang 17

57

-L/4

9

4 3.34 1.36

3.36

36 66 184 3 194 1 92 1

36 536 5

30.24 439.80

Toång coäng thöïc caét: ñaõ caét maãu: Löu yù:

NGÖÔØI LAÄP

THUÛ TRÖÔÛNG ÑÔN VÒ

COÂNG TY CP MAY PHÖÔNG ÑOÂNG Ñôn vò : may HOAØNG GIANG

######################

HD12/BM03 Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : KHAÙCH HAØNG :
MAØU VAÛI BO 95%Coton 5%Elastic PO: 7180 baøn 1 2 37
ñm bình quaân:

HARN YEU
KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT:

MAØU VAÛI: BLK

MAÕ HAØNG: 5N35V

6006 ch
1001 +79MAÃU

0.02765

m XXL 171 840

0.03024

yd

côû voùc
S/40-M/20 -XL/60

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi M m 1.20 1.79

tæ leä BTP theo sô ñoà
L XL 125 341 364 160 80

4 14

60 1.18 1.42 60 1.77 1.42

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 1001 240 4.80 840 25.06 1080 79
29.86

Toång coäng thöïc caét: 160 80 840 ñaõ caét maãu: 35 -261 -364 669 Löu yù:HAÏ CÔÕ DÖ CHO THIEÁU

MAØU VAÛI BO 95%Coton 5%Elastic PO: 7180 baøn 1 2

MAØU VAÛI: WHT

MAÕ HAØNG: 5N35V

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT:

6006 ch
1339 +41MAÃU

ñm bình quaân:

0.02770

m XXL 229 1080

0.03029

yd

côû voùc
S/40-M/20 -XL/60

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi M m 1.20 1.79

tæ leä BTP theo sô ñoà
L XL 167 456 487 200 100

5 18

60 1.18 1.42 60 1.77 1.42

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 1339 300 6.00 1080 32.22 1380 41
38.22

Toång coäng thöïc caét: 200 100 1080 ñaõ caét maãu: 33 -356 -487 851 Löu yù:HAÏ CÔÕ DÖ CHO THIEÁU

MAØU VAÛI BO 95%Coton 5%Elastic PO: 7180 baøn 1 2

MAØU VAÛI: RED

MAÕ HAØNG: 5N35V

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT:

6006 ch
405 +75MAÃU

ñm bình quaân:

0.02738

m XXL 69 360

0.02994

yd

côû voùc
S/40-M/20 -XL/60

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi M m 1.20 1.79

tæ leä BTP theo sô ñoà
L XL 51 138 147 80 40

2 6

60 1.18 1.42 60 1.77 1.42

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 405 120 2.40 360 10.74 480 75
13.14

Toång coäng thöïc caét: 80 40 360 ñaõ caét maãu: 29 -98 -147 291 Löu yù:HAÏ CÔÕ DÖ CHO THIEÁU

Trang 18

NGÖÔØI LAÄP

THUÛ TRÖÔÛNG ÑÔN VÒ

MAØU VAÛI BO 95%Coton 5%Elastic PO: 7180 baøn 1 2

MAØU VAÛI: NVY

MAÕ HAØNG: 5N35V

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT:

6006 ch
730 +50MAÃU

ñm bình quaân:

0.02756

m XXL 125 600

0.03014

yd

côû voùc
S/40-M/20 -XL/60

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi M m 1.20 1.79

tæ leä BTP theo sô ñoà
L XL 91 249 265 120 60

3 10

60 1.18 1.42 60 1.77 1.42

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 730 180 3.60 600 17.90 780 50
21.50

Toång coäng thöïc caét: 120 60 600 ñaõ caét maãu: 29 -189 -265 475 Löu yù:HAÏ CÔÕ DÖ CHO THIEÁU

MAØU VAÛI BO 95%Coton 5%Elastic PO: 7180 baøn 1 2

MAØU VAÛI: MHR

MAÕ HAØNG: 5N35V

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT:

6006 ch
1001 +79MAÃU

ñm bình quaân:

0.02765

m XXL 171 840

0.03024

yd

côû voùc
S/40-M/20 -XL/60

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi M m 1.20 1.79

tæ leä BTP theo sô ñoà
L XL 125 341 364 160 80

4 14

60 1.18 1.42 60 1.77 1.42

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 1001 240 4.80 840 25.06 1080 79
29.86

Toång coäng thöïc caét: 160 80 840 ñaõ caét maãu: 35 -261 -364 669 Löu yù:HAÏ CÔÕ DÖ CHO THIEÁU

MAØU VAÛI BO 95%Coton 5%Elastic PO: 7180 baøn 1 2

MAØU VAÛI: RYL

MAÕ HAØNG: 5N35V

KEÁ HOAÏCH: THÖÏC CAÉT:

6006 ch
531 +69MAÃU

ñm bình quaân:

0.02787

m XXL 91 480

0.03048

yd

côû voùc
S/40-M/20 -XL/60

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 m m lôùp vaûi M m 1.20 1.79

tæ leä BTP theo sô ñoà
L XL 66 181 193 80 40

2 8

60 1.18 1.42 60 1.77 1.42

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt 531 120 2.40 480 14.32 600 69
16.72

Toång coäng thöïc caét: 80 40 480 ñaõ caét maãu: 14 -141 -193 389 Löu yù:HAÏ CÔÕ DÖ CHO THIEÁU
NGÖÔØI LAÄP

THUÛ TRÖÔÛNG ÑÔN VÒ

Trang 19

Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

+12MAÃU

2664.65

Trang 20

+28MAÃU

6164

Trang 21

Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

+79MAÃU

+41MAÃU

+75MAÃU

Trang 22

+50MAÃU

+79MAÃU

+69MAÃU

Trang 23


				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:21
posted:9/29/2008
language:
pages:23