Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

BAO CAO KIEM DIEM BCH KI TRINH DH

VIEWS: 164 PAGES: 3

									LÑLÑ TÆNH LAÂM ÑOÀNG COÂNG ÑOAØN VIEÂN CHÖÙC 

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc Laäp - Töï Do - Haïnh Phuùc ----------------------------------------------Ñaølaït, ngaøy 11 thaùng 3 naêm 2008

BAÙO CAÙO KIEÅM ÑIEÅM CUÛA BCH – CÑ VIEÂN CHÖÙC TÆNH LAÂM ÑOÀNG KHOAÙ I NHIEÄM KYØ 2003 - 2008
Kính thöa Ñaïi hoäi BCH CÑ Vieân chöùc tænh Laâm Ñoàng khoaù I, nhieäm kyø 2003 – 2008 hoaït ñoäng töø thaùng 5/2003 ñeán nay gaàn troïn moät nhieäm kyø 5 naêm; trong nhieäm kyø vöøa qua veà maët toå chöùc vaø nhaân söï coù bieán ñoäng, tình hình kinh teá, xaõ hoäi coù thay ñoåi, song, döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng ñoaøn, BTV – LÑLÑ tænh, cuûa Ñaûng uyû DCÑ, söï chæ ñaïo cuûa veà chuyeân moân cuûa CÑ Vieân chöùc Vieät Nam vaø söï noã löïc cuûa BCH, taäp theå BTV, hoaït ñoäng cuûa CÑ Vieân chöùc tænh, cuûa caùc CÑCS tröïc thuoäc thu ñöôïc nhieàu keát quaû treân nhieàu maët. Coù ñöôïc thaønh tích chung ñoù, ngoaøi söï coá gaéng phaán ñaáu cuûa caùn boä, ñoaøn vieân cuûa caùc CÑCS coøn coù söï ñoùng goùp cuûa taäp theå BCH, BTV CÑ Vieân chöùc tænh. Ñoàng thôøi, nhöõng khuyeát ñieåm, toàn taïi trong hoaït ñoäng cuûa CÑ ôû caáp CÑ Vieân chöùc vaø caáp cô sôû nhö baùo caùo chính trò ñaõ neâu coù moät phaàn nguyeân nhaân töø phía BCH, BTV CÑ Vieân chöùc tænh. BCH - CÑ Vieân chöùc tænh khoaù I xin trình baøy baûn kieåm ñieåm veà nhöõng öu, khuyeát ñieåm cuûa BCH trong nhieäm kyø 2003-2008 nhö sau: I/ Tình hình toå chöùc vaø nhaân söï BCH töø naêm 2003 ñeán thaùng 2 naêm 2008: 1/ Veà toå chöùc vaø nhaân söï: - Ñaïi hoäi laàn thöù nhaát CÑ Vieân chöùc tænh ñöôïc toå chöùc ngaøy 19/5/2003, ñaïi hoäi ñaõ quyeát ñònh soá löôïng BCH nhieäm kyø 2003 – 2008 laø 21 uyû vieân, taïi ñaïi hoäi ñaõ baàu 20 uyû vieân(ñeå khuyeát 01 uyû vieân ñeå boå sung sau); hoäi nghò laàn thöù nhaát, BCH baàu 06 uyû vieân thöôøng vuï, baàu 01 Chuû tòch, 01 Phoù Chuû tòch khoâng chuyeân traùch. - Thaùng 9/2004, LÑLÑ tænh tieáp nhaän vaø ñieàu ñoäng boå sung cho CÑ Vieân chöùc moät caùn boä chuyeân traùch; thöïc hieän chæ ñaïo cuûa Ñaûng ñoaøn LÑLÑ tænh, hoäi nghò BCH laàn thöù 5 ñaõ baàu boå sung 01 uyû vieân BCH, Ban Thöôøng vuï ñeå BCH ñuû 21 uyû vieân, Ban Thöôøng vuï ñuû 07 uyû vieân; ñoàng thôøi BCH cuõng baàu theâm 01 Phoù Chuû tòch chuyeân traùch. - Thaùng 8/2005, coù 02 ñ/c uyû vieân BTV( ñ/c Hoà Moäng, ñ/c Toân Thieän San) ñöôïc UBND tænh ñieàu ñoäng, chuyeån coâng taùc môùi(caùc ñôn vò naøy khoâng coù CÑCS tröïc thuoäc CÑ Vieân chöùc), vì vaäy BCH ñaõ ñoàng yù ñeå hai ñoàng chí thoâi tham gia BCH, soá löôïng uyû vieân BCH coøn 19 ñ/, BTV coøn 05 ñ/c. Hoäi nghò BCH laàn thöù 9, ngaøy 20/7/2006 ñaõ baàu boå sung ñ/c Nguyeãn Vaên Baûo, CT CÑCS, Phoù bí thö Ñaûng uyû VP UBND tænh vaøo BCH, BTV, baàu ñ/c Traàn Thò Thanh Höông, CT CÑCS, Phoù Giaùm ñoác Kho baïc Nhaø nöôùc tænh giöõ chöùc vuï Phoù Chuû tòch. Nhö vaäy, ñeán thaùng 7/2006, BCH coù 20 uyû vieân, BTV coù 07 uyû vieân.

- Thaùng 5/2007, ñ/c Tröông Ñình Ñaïo ñöôïc LÑLÑ tænh ñieàu ñoäng ñi nhaän coâng taùc khaùc, ñoàng chí Nguyeãn Thuî Hoaøng uyû vieân BCH ñöôïc nghæ höu, Hoäi nghò BCH laàn thöù 11 ñoàng yù cho hai ñ/c thoâi tham gia BCH; baàu ñ/c Traàn Thò Thanh giöõ chöùc vuï Phoù Chuû tòch thay theá ñ/c Tröông Ñình Ñaïo. Nhö vaäy, töø thaùng 5/2007 ñeán nay, BCH coù 19 uyû vieân, BTV coù 06 uyû vieân. Taïi cô quan thöôøng tröïc CÑ Vieân chöùc chæ coøn 02 uyû vieân BCH, BTV vaø cuõng laø caùn boä chuyeân traùch. 2/ Veà ñieàu kieän hoaït ñoäng cuûa caùc uyû vieân BCH, BTV: Trong 21 uyû vieân BCH coù 03 uyû vieân chuyeân traùch coâng taùc taïi cô quan CÑ Vieân chöùc(coù thôøi gian chæ coù 02 uyû vieân chuyeân traùch),18 uyû vieân khoâng chuyeân traùch, ñaõ hoaëc ñang giöõ chöùc vuï Chuû tòch CÑCS, vaø ñeàu giöõ caùc vò trí chuû choát taïi cô sôû( Phoù GÑ sôû, töông ñöông caáp sôû; Bí thö, Phoù bí thö Ñaûng boä, chi boä; Tröôûng phoøng, ban chuyeân moân). ÔÛ nhöõng cöông vò coâng taùc ñoù, caùc ñ/c uyû vieân BCH coù nhieàu thuaän lôïi trong hoaït ñoäng coâng ñoaøn. Tuy nhieân, caùc ñ/c cuõng gaëp khoù khaên nhaát ñònh, ñoù laø coâng vieäc chuyeân moân nhieàu, khoâng daønh ñöôïc nhieàu thôøi gian cho caùc coâng vieäc cuûa BCH-CÑ Vieân chöùc. II/ Ñaùnh giaù keát quaû hoaït ñoäng vaø nhöõng öu ñieåm cuûa BCH trong nhieäm kyø 2003 – 2008: 1/ Öu ñieåm : - Caùc ñoàng chí uyû vieân BCH ñeàu coù laäp tröôøng tö töôûng, quan ñieåm chính trò vöõng vaøng, trung thaønh vôùi lyù töôûng caùch maïng cuûa Ñaûng Coäng saûn Vieät nam. Coù phaåm chaát ñaïo ñöùc toát, göông maãu trong vieäc thöïc hieän chuû tröông chính saùch cuûa Ñaûng , phaùp luaät Nhaø nöôùc; coù loái soáng trong saïch, laønh maïnh; khoâng tham nhuõng,tieâu cöïc; nhieàu ñoàng chí ñaõ taän tuî, coù tinh thaàn traùch nhieäm cao ñoái vôùi nhieäm vuï ñöôïc giao, coù phöông phaùp hoaït ñoäng toát, luoân quan taâm ñeán vieäc thöïc hieän vaø baûo veä lôïi ích chính ñaùng cuûa ñoaøn vieân; caùc ñoàng chí uyû vieân BCH – CÑ Vieân chöùc ñaõ coù ñoùng goùp quan troïng cho keát quaû cuûa phong traøo xaây döïng CÑCS vöõng maïnh cuûa CÑCS trong nhieäm kyø qua; - Ban chaáp haønh thöïc hieän toát cheá ñoä sinh hoaït ñònh kyø, trong sinh hoaït cuûa BCH ñaõ ñeà cao nguyeân taéc taäp trung daân chuû, taäp theå laõnh ñaïo - caù nhaân phuï traùch, giöõ ñöôïc tinh thaàn ñoaøn keát, thoáng nhaát trong BCH; - BCH kòp thôøi ban haønh caùc nghò quyeát veà nhieäm vuï, chöông trình coâng taùc haøng naê vaø caùc vaán ñeà quan troïng cuûa CÑ Vieân chöùc tænh; kòp thôøi cuûng coá toå chöùc, boä maùy giuùp vieäc cuûa BCH;õ tích cöïc trieån khai kòp thôøi, ñaày ñuû nhöõng chuû tröông coâng taùc cuûa Lieân ñoaøn lao ñoäng tænh, cuûa Coâng ñoaøn vieân chöùc Vieät nam vaø cuûa Ñaûng uyû Khoái DCÑ tænh; taïo ñöôïc moái quan heä phoái hôïp coâng taùc toát ñeïp vôùi caùc cô quan, ñôn vò lieân quan. - BCH ñaõ laõnh ñaïo caùc CÑCS tröïc thuoäc thöïc hieän coù hieäu quaû coâng taùc tuyeân tuyeàn, giaùo duïc chính trò tö töôûng; tuyeân truyeàn, giaùo duïc phaùp luaät cho ñoaøn vieân; phoái hôïp toå chöùc thöïc hieän toát caùc phong traøo thi ñua yeâu nöôùc, thöïc hieän quy cheá daân chuû ôû cô quan, môû hoäi nghò CBCC haøng naêm; coâng taùc xaây döïng CÑCS vöõng maïnh ngaøy caøng ñöôïc naâng cao veà tyû leä ñaït vöõng maïnh, vöõng maïnh xuaát saéc, chaát löôïng CÑCS vöõng maïnh cuõng 2

ñöôïc naâng leân roõ reät. 2/ Toàn taïi, thieáu soùt cuûa BCH: - BCH ñaõ coù quy cheá hoaït ñoäng, ñaõ ñöôïc phaân coâng cuï theå, tuy nhieân moät soá ñ/c UÛy vieân BCH do baän nhieàu coâng vieäc chuyeân moân neân vieäc trao ñoåi thoâng tin giöõa uyû vieân BCH vôùi boä phaän Thöôøng tröïc Coâng ñoaøn Vieân chöùc coøn ít . - Chöa coù nhöõng ñeà xuaát, kieán nghò vôùi caùc cô quan coù thaåm quyeàn cuûa tænh nhöõng bieän phaùp naâng cao hieäu quaû cuûa phong traøo thi ñua yeâu nöôùc trong CBCC, veà thöïc hieän caûi caùch haønh chính vaø cô cheá, chính saùch lieân quan ñeán ñôøi soáng cuûa CBCC,VC. Treân ñaây laø nhöõng öu - khuyeát ñieåm cuûa BCH - CÑ Vieân chöùc khoaù I, nhieäm kyø 2003 – 2008, raát mong ñöôïc söï tham gia, goùp yù cuûa ñaïi bieåu Ñaïi hoäi. BAN CHAÁP HAØNH CÑVIEÂN CHÖÙC TÆNH LAÂM ÑOÀNG

3


								
To top