HOI NGHI CBCC 2006 by sonngoc

VIEWS: 190 PAGES: 3

									LÑLÑ TÆNH LAÂM ÑOÀNG VIEÄT NAM COÂNG ÑOAØN VIEÂN CHÖÙC

COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc

TIEÁN ÑOÄ ÑAÏI HOÄI NGHÒ CÑCS nhieäm kyø 2007-2009
TT 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 TEÂN CÑCS Ngaøy ÑH Noäp hoà sô Ñaïi Hoäi Ghi chuù

Ban Toå chöùc Tænh uyû Ban TG Tænh uyû Ban Toân giaùo Baùo Laâm Ñoàng Ban Daân toäc Ban Daân vaän T.uyû Baûo taøng Baûo hieåm xaõ hoäi Ban Thi ñua - KT Cuïc Thueá tænh Cuïc Thoáng keâ Ñaøi PT-TH tænh Ñaûng uyû Khoái DC Ñaûng uyû Khoái DN Ñoaøn Ca Muùa Nhaïc LM caùc HTX-DN Ngoaøi QD 17 Hoäi Nhaø baùo -Phaân xaõVN 18 Hoäi Chöõ thaäp ñoû 19 Hoäi Noâng daân 20 Hoäi LH Phuï nöõ 21 Hoäi Vaên ngheä –NøST 22 Kho baïc Nhaø nöôùc 23 Cô quan LÑLÑ tænh 24 Nhaø khaùch T. uyû 25 Nhaø Thieáu Nhi 26 Sôû Taøi chính 27 Sôû Noäi vuï 28 Sôû LÑ – TB & XH 29 Sôû Keá hoaïch-Ñaàu tö 30 Sôû Khoa hoïc – CN 31 Sôû Tö phaùp 32 VP Sôû Vaên hoaù -T T 33 VP Sôû TN -M T 34 Sôû BC- vieãn thoâng

TT 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

TEÂN CÑCS VP Sôû TD-TT Cô quan Tænh ñoaøn Tröôøng Chính trò Thö vieän tænh Toaø aùn tænh Thanh tra tænh UBKT tænh uyû Uyû ban Maët traän TQ UB DS- GÑ & Treû Em Vieän Kieåm saùt ND VP UBND tænh VP Tænh uyû Vp Ñoaøn ÑB QH VP HÑND tænh Trung taâm Vaên hoaù- Thoâng tin TT ÑT- BD Taïi chöùc TT ÑT - HL Theå thao TT phaùt trieån quyõ ñaát TT Phaùt haønh phim & C.B TT leã hoäi VH- DL Vöôøn Quoác gia Bi Dup Nuùi baø Ban Quaûn lyù Di tích Caùt tieân Trung taâm Löu tröõ Quoác gia IV TT Kyû thuaät TN - MT TT Thoâng tin & ñaêng kyù Quyeàn söû duïng ñaát Vp Sôû Coâng nghieäp VP Sôû Du lòch - TM Chi Cuïc Quaûn lyù Thò tröôøng Trung taâm xuùc tieán DL-TM Vaø ñaàu tö Ban Quaûn lyù döï aùn haï taàng Du lòch Ban Baûo veä chaêm soùc söùc khoeû caùn boä tænh Vaên phoøng Sôû Giao thoâng VT Ban Qlyù döï aùn giao thoâng tænh Trung taâm Ñaêng kieåm tænh LÑ Ban LQ döï aùn XD Khu VH – Theå thao Thanh tra Sôû Giao thoâng Trung taâm öùng duïng kyû thuaät haït nhaân trong Coâng nghieäp Tröôøng Trung caáp Du lòch

(2) Ngaøy ÑH Noäp hoà sô Ñaïi Hoäi

Ghi chuù

09/7/2007

72

Löu Hoäi nghò CBCC 2006


								
To top