Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Get this document free

HN DIEN HINH CDVC

VIEWS: 55 PAGES: 9

									LIEÂN ÑOAØN LAO ÑOÄNG LAÂM ÑOÀNG
COÂNG ÑOAØN VIEÂN CHÖÙC
*********

COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
ÑOÄC LAÄP - TÖÏ DO - HAÏNH PHUÙC *****************

Ñaø laït, ngaøy 15 thaùng 02 naêm 2005 DANH SAÙCH ÑAÏI BIEÅU ÑÖÔÏC THÖÔÛNG HUAÂN CHÖÔNG LAO ÑOÄNG MÔØI DÖÏ HOÄI NGHÒ ÑIEÅN HÌNH LAÀN I COÂNG ÑOAØN VIEÂN CHÖÙC ( ngaøy 28-02-2005 TT 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 01 02 03 04 05 06 TEÂN I/ TAÄP THEÅ Hoäi chöõ thaäp ñoû tænh Sôû Tö phaùp Thanh tra tænh Ñaøi Phaùt thanh-Truyeàn hình tænh Hoäi Noâng daân tænh Sôû Taøi chính tænh Sôû Keá hoaïch-Ñaàu tö tænh Toaø aùn Nhaân daân tænh Uyû ban Maët traän Toå quoác tænh VP Uyû ban Nhaân daân tænh Phoøng Kieåm saùt xeùt xöû aùn Daân söï - Vieän KSND Laâm Ñoàng Cuïc Thueá Laâm Ñoàng Sôû Lao ñoäng - Thöông binh& Xaõ hoäi Laâm Ñoàng Lieân ñoaøn Lao ñoäng tænh II/ CAÙ NHAÂN Huyønh Minh Xuyeán, nguyeân Phoù Bí thö TT Tænh uyû Laâm Ñoàng Ñaøo Thò Taâm Mai, Phoù Giaùm ñoác Sôû Lao ñoäng - Thöông binh & Xaõ hoäi Laâm Ñoàng Traàn Ñình Khaùng, nguyeân Phoù Chuû tòch TT Hoäi ñoàng nhaân daân tænh Laâm Ñoàng Nguyeãn Ñònh, nguyeân Phoù Chuû tòch UBND tænh Laâm Ñoàng Ñoã Ngoïc Haûi, Chaùnh Thanh tra tænh Laâm Ñoàng Ya Duk, Phoù Chuû tòch Uyû ban Maët traän Toå quoác tænh Laâm Ñoàng NAÊM 2000 2001 2001 2002 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2002 2003 2004 2004 2004 2004 HAÏNG 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 1 1 3 3 3 3 3 3

07

Traàn Quang Thaùi, Phoù Chuû tòch UBND tænh Laâm Ñoàng 2002 3 Coäng : 14 taäp theå, 07 caù nhaân, trong ñoù môøi döï hoäi nghò 05 caù nhaân( tröø ñ/c Ñònh, ñ/c Xuyeán) T/M BAN THÖÔØNG VUÏ Chuû tòch

Nguyeãn Ñình Hoeø

LIEÂN ÑOAØN LAO ÑOÄNG LAÂM ÑOÀNG
COÂNG ÑOAØN VIEÂN CHÖÙC ******************

COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc ……………………………………………………… Ñaø Laït, ngaøy 24 thaùng 12 naêm 2004

DANH SAÙCH PHAÂN BOÅ SOÁ LÖÔÏNG ÑAÏI BIEÅU LAØ ÑIEÅN HÌNH TIEÂN TIEÁN DÖÏ HOÄI NGHÒ BIEÅU DÖÔNG ÑIEÅN HÌNH CUÛA COÂNG ÑOAØN VIEÂN CHÖÙC TÆNH LAÂM ÑOÀNG ( Keøm theo Coâng vaên soá 141/CV-CÑVC, ngaøy 24-12-0224 cuûa CÑ Vieân chöùc tænh)

Caên cöù soá löôïng CBCC, ñoaøn vieân coâng ñoaøn vaø tình hình phong traøo thi ñua yeâu nöôùc trong nhöõng naêm qua cuûa caùc CÑCS tröïc thuoäc, caên cöù keá hoaïch toå chöùc Hoäi nghò bieåu döông ñieån hình 5 naêm(2000-2004) cuûa CÑ Vieân chöùc tænh, Ban Thöôøng vuï phaân boå soá löôïng ñaïi bieåu laø ñieån hình tieân tieán döï Hoäi nghò cuûa CÑ Vieân chöùc tænh nhö sau: Caù nhaân ñieån hình 01 01 01 01 01 01 01 01 03 05 01 01 01 03 01 01 01 01 Taäp theå ñieån hình 01 0 0 01 0 01 01 0 02 03 01 01 01 02 0 0 01 0 Ghi chuù Toång soá Oâ2 01 01 02 01 02 02 01 05 08 02 02 02 05 01 01 02 01

ST T 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

COÂNG ÑOAØN CÔ SÔÛ Ban Toå chöùc tænh uûy Ban Tuyeân giaùo tænh uûy Ban Toân giaùo tænh Baùo Laâm ñoàng Ban Daân toäc Ban Daân vaän tænh uûy Baûo taøng tænh Ban Ñeàn buø GPMB tænh Baûo Hieåm xaõ hoäi tænh Cuïc Thueá tænh Cuïc Thoáng keâ tænh Chi cuïc Kieåm laâm tænh Chi nhaùnh Quyõ HTPT LÑ Ñaøi PT-TH tænh Ñaûng uûy khoái Daân chính Ñaûng Ñaûng uûy khoái Doanh nghieäp Ñoaøn ca muùa nhaïc Laâm ñoàng LM caùc HTX & DNNQD LÑ

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Hoäi Nhaø baùo - Phaân xaõ LÑ Hoäi chöõ thaäp ñoû tænh Hoäi Noâng daân tænh Hoäi phuï nöõ Laâm ñoàng Hoäi Vaên ngheä - Nhaø saùng taùc Kho baïc nhaø nöôùc Laâm ñoàng Cô quan LÑLÑ tænh Nhaø khaùch tænh uûy Nhaø Thieáu nhi tænh Sôû Taøi chính - Vaät giaù LÑ Sôû Noäi vuï tænh LÑ Sôû LÑTB & XH Laâm ñoàng Sôû Keá hoaïch- Ñaàu tö LÑ Sôû Khoa hoïc - Coâng ngheä LÑ Sôû Tö phaùp LÑ Sôû Vaên hoùa - Thoâng tin LÑ Sôû Taøi nguyeân - Moâi tröôøng Sôû TDTT Laâm ñoàng Cô quan Tænh ñoaøn Tröôøng chính trò Laâm ñoàng Thö vieän tænh Laâm ñoàng Toøa aùn nhaân daân tænh Thanh tra tænh Trung taâm VH-TT tænh UÛy ban Kieåm tra tænh uûy UÛy ban Maët traän Toå quoác tænh UÛy Ban DS- GÑ vaø Treû em LÑ Vieän Kieåm saùt nhaân daân tænh Vaên phoøng UBND tænh LÑ Vaên Phoøng tænh uûy LÑ

01 01 01 01 01 05 01 01 01 03 01 03 01 02 02 01 02 02 01 01 01 02 01 01 01 01 02 04 03 02 01 01 78

0 0 0 01 0 03 01 0 01 02 01 02 01 02 02 0 01 01 01 01 01 02 01 0 0 01 01 02 02 01 0 01 47

01 01 01 02 01 08 02 01 02 05 02 05 02 04 04 01 03 03 02 02 02 04 02 01 01 02 03 06 05 03 01 02 = 125

VP Ñoaøn Ñaïi bieåu Quoác hoäi VP Hoäi Ñoàng Nhaân Daân tænh Coäng

Nôi nhaän:
- Nhö K/g(B/c), - Löu.

TM. BAN THÖÔØNG VUÏ COÂNG ÑOAØN VIEÂN CHÖÙC TÆNH Chuû tòch

Nguyeãn Ñình Hoeø

LIEÂN ÑOAØN LAO ÑOÄNG LAÂM ÑOÀNG

COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
ÑOÄC LAÄP - TÖÏ DO - HAÏNH PHUÙC *****************

COÂNG ÑOAØN VIEÂN CHÖÙC
*********

Soá: 140 / KH-CÑVC

Ñaø laït, ngaøy 22 thaùng 12 naêm 2004

KEÁ HOAÏCH TOÅ CHÖÙC HOÄI NGHÒ
BIEÅU DÖÔNG ÑIEÅN HÌNH TIEÂN TIEÁN TRONG PHONG TRAØO THI ÑUA VAØ HOÄI NGHÒ TOÅNG KEÁT COÂNG TAÙC XAÂY DÖÏNG CÑCS VÖÕNG MAÏNH 5 NAÊM(1999-2004) CUÛA COÂNG ÑOAØN VIEÂN CHÖÙC TÆNH Thöïc hieän chæ ñaïo cuûa LÑLÑ tænh veà toå chöùc hoäi nghò bieåu döông ñieån hình tieân tieán trong phong traøo thi ñua yeâu nöôùc, toång keát coâng taùc xaây döïng CÑCS vöõng maïnh naêm naêm( 2000-2004) vaø Höôùng daãn soá 05/ HD-TÑ cuûa Hoäi ñoàng thi ñua-Khen thöôûng tænh, ngaøy 12-7-2004 veà toå chöùc hoäi nghò ñieån hình tieân tieán caùc caáp, Ban Thöôøng vuï Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh xaây döïng keá hoaïch nhö sau: I/ MUÏC ÑÍCH - YÙ NGHÓA: 1- Ñaùnh giaù nhöõng keát quaû ñaït ñöôïc cuûa phong traøo thi ñua yeâu nöôùc trong 5 naêm qua(2000-2004) do Nhaø nöôùc vaø Coâng ñoaøn phaùt ñoäng vaø vaän ñoäng ñoaøn vieân, caùn boä coâng chöùc thöïc hieän; chæ ra ñöôïc nhöõng maët toàn taïi, haïn cheá cuûa phong traøo thi ñua yeâu nöôùc, nhaèm ñöa pgong traøo thi ñua ñi vaøo thöïc chaát, ñem laïi hieäu quaû thieát thöïc treân caùc lónh vöïc coâng taùc ôû töøng cô quan, ñôn vò. Ñeà ra muïc tieâu, bieän phaùp, chæ tieâu cuûa phong traøo thi ñua trong nhöõng naêm tôùi. 2- Bieåu döông nhöõng ñoaøn vieân, caùn boä coâng ñoaøn vaø taäp theå ( toå CÑ, CÑ boä phaän, CÑCS) coù thaønh tích xuaát saéc, thöïc söï laø nhöõng taám göông ñieån hình trong phong traøo thi ñua yeâu nöôùc vaø hoaït ñoäng coâng ñoaøn, nhaèm khích leä tinh thaàn thi ñua, phaùt trieån caùc ñieån hình tieân tieán, goùp phaàn thuùc ñaåy phong traøo thi ñua yeâu nöôùc.

3- Ñaùnh giaù keát quaû cuûa coâng taùc xaây döïng CÑCS vöõng maïnh 5 naêm(1999-2004) treân caùc maët: Taùc ñoäng ñeán vieäc toå chöùc phong traøo thi ñua yeâu nöôùc; xaây döïng vaø reøn luyeän ñoäi nguõ ñoaøn vieân, CBCC; xaây döïng cô quan an toaøn, xaây döïng toå chöùc cô sôû Ñaûng trong saïch vöõng maïnh. Chæ ra ñöôïc nhöõng haïn cheá trong coâng taùc xaây döïng CÑCS vöõng maïnh, nhaát laø nhöõng vaán ñeà chöa phuø hôïp veà tieâu chí, baûng ñieåm vaø phöông phaùp ñaùnh giaù, chaám ñieåm CÑCS vöõng maïnh ñeå kieán nghò coâng ñoaøn caáp treân söûa ñoåi. 4- Khen thöôûng caùc caù nhaân, taäp theå ñieån hình trong phong traøo thi ñua yeâu nöôùc vaø trong coâng taùc xaây döïng CÑCS vöõng maïnh. II/ NOÄI DUNG HOÄI NGHÒ: 1- Baùo caùo toång keát phong traøo thi ñua cuûa CÑ Vieân chöùc 5 naêm(2000-2004). 2- Baùo caùo toång keát coâng taùc xaây döïng CÑCS vöõng maïnh cuûa CÑ Vieân chöùc 5 naêm(2000-2004). 3- Phaùt bieåu tham luaän cuûa CÑCS veà phong traøo thi ñua vaø xaây döïng CÑCS vöõng maïnh. 4- Phaùt bieåu yù kieán cuûa Hoäi ñoàng Thi ñua-khen thöôûng tænh vaø laõnh ñaïo LÑLÑ tænh, Ñaûng uyû khoái DCÑ. 5- Khen thöôûng caùc caù nhaân, taäp theå ñieån hình trong phong traøo thi ñua yeâu nöôùc vaø trong coâng taùc xaây döïng CÑCS vöõng maïnh. 6- Phaùt ñoäng phong traøo thi ñua. III/ THAØNH PHAÀN DÖÏ HOÄI NGHÒ: A/ HOÄI NGHÒ BIEÅU DÖÔNG ÑIEÅN HÌNH: 1/Caù nhaân ñieån hình tieân tieán: * Tieâu chí: Laø ñoaøn vieân, caùn boä coâng ñoaøn coù caùc tieâu chuaån sau : - Coù 5 naêm lieàn( ít nhaát 3 naêm) laø chieán só thi ñua caáp cô sôû trôû leân. Nhöõng ñôn vò vì lyù do khaùch quan, haøng naêm khoâng xeùt danh hieäu lao ñoäng gioûi, chieán só thi ñua thì phaûi ñöôïc taäp theå CBCC, ñoaøn vieân suy toân laø ñieån hình tieân tieán, vieäc suy toân cuõng döïa treân caùc tieâu chuaån neâu taïi vaên baûn naøy. - Coù ít nhaát moät naêm ñöôïc taëng Baèng khen cuûa Chuû tòch UBND tænh, Chuû tòch LÑLÑ tænh, cuûa Ngaønh TW trôû leân. - Naêng ñoäng, saùng taïo, taän tuî trong coâng taùc, göông maãu; coù ñaïo ñöùc phaåm chaát vaø loái soáng toát. Thöïc söï noåi baät toaøn dieän hoaëc treân moät maët coâng taùc naøo ñoù cuûa cô quan( keå caû coâng taùc coâng ñoaøn). 2/ Taäp theå ñieån hình tieân tieán:

Tieâu chí: Laø Toå Coâng ñoaøn, CÑ boä phaän, Coâng ñoaøn cô sôû coù caùc tieâu chuaån sau:
- Coù 5 naêm lieàn( ít nhaát 3 naêm), veà chuyeân moân ñöôïc coâng nhaän laø Taäp theå lao ñoäng xuaát saéc; veà coâng ñoaøn ñöôïc coâng nhaän laø Toå coâng ñoaøn VMXS, CÑ boä phaän VMXS, CÑCS VM xuaát saéc. Nhöõng ñôn vò vì lyù do khaùch quan, haøng naêm khoâng xeùt danh hieäu taäp theå lao ñoäng gioûi, taäp theå lao ñoäng xuaát saéc thì phaûi ñöôïc taäp theå CBCC, ñoaøn vieân suy toân laø taäp theå ñieån hình tieân tieán, vieäc suy toân cuõng döïa treân caùc tieâu chuaån neâu taïi vaên baûn naøy. - Ñoaøn keát, naêng ñoäng, saùng taïo, tích cöïc caûi caùch thuû tuïc haønh chính, caûi thieän ñieàu kieän laøm vieäc cuûa CBCC. - Coù ít nhaát moät naêm ñöôïc taëng Baèng khen cuûa UBND tænh, cuûa LÑLÑ tænh vaø cuûa Ngaønh TW trôû leân. - Thöïc söï laø moâ hình tieâu bieåu trong phong traøo thi ñua vaø hoaït ñoäng coâng ñoaøn cuûa Coâng ñoaøn cô sôû vaø cuûa CÑ Vieân chöùc tænh. 3/ Veà ñaïi bieåu cuûa Hoäi nghò: a/ Ñaïi bieåu laø caù nhaân, taäp theå ñieån hình : 132ñaïi bieåu. Ñöôïc phaân boå nhö sau: - CÑCS coù döôùi 50 ñoaøn vieân: 02 ñieån hình: 39 CÑCS x 2 =78 ñieån hình. - CÑCS coù töø 50 ñeán 100 ñoaøn vieân: 03 ñieån hình: 4 CÑCS x 3 = 12 ñieån hình.

- CÑCS coù treân 100 ñoaøn vieân: 5 ñieån hình: 7 CÑCS x 5 = 35 ñieån hình. b/ Ñaïi bieåu laø caùc caù nhaân, taäp theå ñöôïc Nhaø nöôùc taëng Huaân chöông Lao ñoäng:07 c/ Ñaïi bieåu laø Laõnh ñaïo caùc cô quan, ñôn vò coù CÑCS thuoäc CÑ Vieân chöùc: 50. d/ Ñaïi bieåu laõnh ñaïo cuûa LÑLÑ tænh, Ñaûng uyû DCÑ, TT UBND tænh, Hoäi ñoàng Thi ñua -Khen thöôûng tænh: 5. ñ/ Uyû vieân BCH, UBKT Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh: 24. e/ Ñaïi bieåu laø caùc ñ/c Chuû tòch CÑCS: 35 Nhöõng ñôn vò coù nhieàu thaønh tích trong phong traøo thi ñua , tuyø theo tình hình thöïc teá coù theå ñöôïc phaân theâm chæ tieâu ñaïi bieåu laø ñieån hình tieân tieán döï hoäi nghò, soá löôïng do Ban Thöôøng vuï xeùt nhöng khoâng quaù 15 ñieån hình. Toång soá ñaïi bieåu: 246 + 15 = 261

B/ HOÄI NGHÒ TOÅNG KEÁT XAÂY DÖÏNG CÑCS VÖÕNG MAÏNH: Ñaïi bieåu cuûa Hoäi nghò goàm: - Uyû vieân BCH, UBKT-CÑ Vieân chöùc tænh:24; - Ñaïi dieän caùc CÑCS tröïc thuoäc: 35; - Ñaïi dieän laõnh ñaïo LÑLÑ tænh vaø caùc Ban chuyeân ñeà, laõnh ñaïo Ñaûng uyû DCÑ vaø caùc Ban cuûa Ñaûng uyû: 13. Toång soá ñaïi bieåu: 72 IV/ KHEN THÖÔÛNG, BIEÅU DÖÔNG ÑIEÅN HÌNH TIEÂN TIEÁN VAØ THAØNH TÍCH XAÂY DÖÏNG COÂNG ÑOAØN CÔ SÔÛ VÖÕNG MAÏNH. 1-Ñeå khích leä caùc taäp theå vaø caù nhaân ñieån hình tieân tieán trong phong traøo thi ñua yeâu nöôùc 5 naêm( 2000-2004) cuõng nhö caù nhaân, taäp theå coù thaønh tích trong coâng taùc xaây döïng CÑCVS vöõng maïnh 5 naêm (2000-2004), caàn ñoäng vieân tinh thaàn vaø vaät chaát kòp thôøi. Vì vaäy, seõ ñeà nghò LÑLÑ tænh taëng: Baèng khen cho caùc taäp theå coù thaønh tích xaây döïng CÑCS vöõng maïnh 5 naêm. Tieâu chuaån khen thöôûng nhö sau: - Taëng Baèng khen cho CÑCS coù 3 naêm lieàn ñaït CÑCS vöõng maïnh xuaát saéc. - Taëng Côø CÑCS vöõng maïnh 5 naêm cho CÑCS coù 5 naêm lieân tuïc ñaït CÑCS vöõng maïnh xuaát saéc. 2- Thöôûng vaät chaát cho caùc caù nhaân, taäp theå ñieån hình 5 naêm ( 2000-2004). V/ KINH PHÍ HOÄI NGHÒ: 1- Trang trí, khaùnh tieát: 200.000ñ. 2- In phuø hieäu ñaïi bieåu:261 phuø hieäu x 5.000ñ = 1.305.000ñ. 3- Giaáy chöùng nhaän caùc caù nhaân, taäp theå ñieån hình tieân tieán:147 x 5.000ñ = 735.000ñ. 4- Thöôûng vaät chaát cho caù nhaân, taäp theå ñieån hình: 147 x 225.000ñ = 33.075.000ñ. 5- Khung Giaáy chöùng nhaän: 147 khung x 20.000ñ = 2.940.000ñ. 6- Tieâu chuaån hoäi nghò cuûa ñaïi bieåu + phuïc vuï: 270 ngöôøi x 20.000(hai hoäi nghò) = 5.400.000ñ. Toång kinh phí cuûa Hoäi nghò: 43.655.000ñ.

VI/ TOÅ CHÖÙC THÖÏC HIEÄN: 1- Ñoái vôùi CÑCS: - Toå chöùc vieäc bình choïn caù nhaân, taäp theå ñieån hình theo chæ tieâu ñöôïc phaân boå cuûa CÑ Vieân chöùc tænh, caùch bình choïn do CÑCS quyeát ñònh nhöng phaûi caên cöù tieâu chuaån cuûa CÑ Vieân chöùc quy ñònh, ngoaøi ra coøn tham khaûo tieâu chuaån cuûa ñôn vò, phaûi ñaït ñöôïc söï thoáng nhaát cao trong taäp theå CBCC vaø cuûa caáp uyû Ñaûng, cuûa thuû tröôûng cô quan, giöõ ñöôïc söï ñoaøn keát, thoáng nhaát. Löu yù: Chæ tieâu phaân boå cuûa CÑ Vieân chöùc tænh veà caù nhaân, taäp theå ñieån hình coù tính khoáng cheá traàn, neáu ñôn vò naøo khoâng coù nhöõng caù nhaân, taäp theå ñaït tieâu chuaån quy ñònh thì cuõng khoâng haï thaáp tieâu chuaån ñeå coù ngöôøi ñi döï hoäi nghò ñieån hình. - Caùc CÑCS ñöôïc phaân coâng phaùt bieåu tham luaän taïi hoäi nghò caàn chuaån bò chu ñaùo baûn tham luaän, göûi tröôùc cho CÑ Vieân chöùc tænh thoâng qua( seõ coù gôïi yù ñeà cöông tham luaän vaø phaân coâng cuï theå). 2- Ñoái vôùi CÑ Vieân chöùc tænh: Phaân coâng caùn boä xaây döïng baùo caùo, döï truø kinh phí hoäi nghò, xeùt khen thöôûng. Kòp thôøi höôùng daãn CÑCS xeùt choïn ñieån hình tieân tieán, xeùt khen thöôûng caù nhaân, taäp theå coù thaønh tích xaây döïng CÑCS vöõng maïnh. 3- Thôøi gian toå chöùc Hoäi nghò: Ngaøy 25-02-2005.
Nôi nhaän:
- Uyû vieân BCH, - LÑLÑ tænh, ÑUDCÑ(B/C), - Löu.

TM. BAN THÖÔØNG VUÏ COÂNG ÑOAØN VIEÂN CHÖÙC TÆNH Chuû tòch

Nguyeãn Ñình Hoeø


								
To top