GIAY RUT TIEN MAT by sonngoc

VIEWS: 2,823 PAGES: 27

									Khoâng ñöôïc ghi vaøo oâ naøy 07/2008

ỦY NHIỆM CHI CHUYỂN KHOẢN - CHUYỂN TIỀN THƯ - ĐIỆN 15/KB Laäp ngaøy 22 thaùng 9 năm 2008

Maãu soá C4Soá :

KBNN A GHI Ñôn vò traû tieàn : Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh Laâm Ñoàng Ñòa chæ : 22 / Quang Trung – Ñaø Laït Nôï TK Maõ soá ÑVSDNS : ……………………… ……………………………………………………………………………………………….. Coù TK Taøi khoaûn soá : 946 900 000 224 ……………………… Taïi Kho baïc Nhaø nöôùc: Laâm Ñoàng Ñôn vò nhaän tieàn : Baûo hieåm xaõ hoäi tænh Laâm Ñoàng KHTK……………… Ñòa chæ : 23/ Huyønh Thuùc Khaùng – Ñaø laït. ……………………. Taøi khoaûn : 943100000089 Taïi Kho baïc NN( NH): Kho baïc Nhaø nöôùc Laâm Ñoàng Noäi dung thaùnh toaùn chuyeån tieàn : Ñoùng Baûo hieåm xaõ hoäi Quyù III/2008 Soá tieàn : 1.569.760 Soá tieàn ghi baèng chöõ : Moät trieäu, naêm traêm saùu möôi chín ngaøn, baûy traêm saùu möôi ñoàng./.

Ñôn vò traû tieàn Ngaøy 22 thaùng 9 naêm 2008 Keá toaùn tröôûng Chuû taøi khoaûn

KBNN soá vaø ngaøy traû tieàn: ……………………………………………… Keá toaùn Keá toaùn tröôûng Giaùm ñoác

NGAÂN HAØNG A GHI SOÅ NGAØY…………………………. Keá toaùn Keá toaùn tröôûng Giaùm ñoác

KBNN, NGAÂN HAØNG B GHI SOÅ NGAØY…………………… Keá toaùn Keá toaùn tröôûng Giaùm ñoác

Khoâng ñöôïc ghi vaøo oâ naøy : 08/2008

ỦY NHIỆM CHI CHUYỂN KHOẢN - CHUYỂN TIỀN THƯ - ĐIỆN 15/KB Laäp ngaøy 03 thaùng 9 năm 2008

Maãu soá C4Soá

KBNN A GHI Nôï TK Ñôn vò traû tieàn : Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh Laâm Ñoàng ……………………… Ñòa chæ : 22/ Quang Trung – Ñaø Laït Coù TK Maõ soá ÑVSDNS : ……………………… ……………………………………………………………………………………………….. Taøi khoaûn soá : 946 900 000 224 KHTK……………… Taïi Kho baïc Nhaø nöôùc Laâm Ñoàng ………… Ñôn vò nhaän tieàn : Nguyeãn Vaên Thaønh, Trung taâm phaùt haønh saùch PL – CT ÑAÏI VIEÄT Ñòa chæ : 257/8kp2, Phaïm Ñaêng Giaêng, P Ñình Hung Hoaø – Q Bình Taân TP HCM Taøi khoaûn : 1901201069051 taïi Chi nhaùnh Ngaân haøng Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån Noâng thoân Khu Coâng nghieäp Taân Bình TP HCM. Noäi dung thaùnh toaùn chuyeån tieàn : Mua saùch “ Caûi caùch thuû tuïc haønh chính…trong cô quan Nhaø nöôùc vaø ñôn vò söï nghieäp” Soá löôïng 01 cuoán Soá tieàn : 295.000 Soá tieàn ghi baèng chöõ : Hai traêm chín möôi laêm ngaøn ñoàng./.

Ñôn vò traû tieàn Ngaøy 03 thaùng 9 naêm 2008 Keá toaùn tröôûng Chuû taøi khoaûn

KBNN soá vaø ngaøy traû tieàn: ……………………………………………… Keá toaùn Keá toaùn tröôûng Giaùm ñoác

NGAÂN HAØNG A GHI SOÅ NGAØY…………………………. Keá toaùn Keá toaùn tröôûng Giaùm ñoác

KBNN, NGAÂN HAØNG B GHI SOÅ NGAØY…………………… Keá toaùn Keá toaùn tröôûng Giaùm ñoác

Khoâng ñöôïc ghi vaøo oâ naøy : 07/2008

ỦY NHIỆM CHI CHUYỂN KHOẢN - CHUYỂN TIỀN THƯ - ĐIỆN 15/KB Laäp ngaøy 03 thaùng 9 năm 2008

Maãu soá C4Soá

KBNN A GHI Ñôn vò traû tieàn : Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh Laâm Ñoàng Ñòa chæ : 22/ Quang Trung – Ñaø Laït Nôï TK Maõ soá ÑVSDNS : ……………………… ……………………………………………………………………………………………….. Coù TK Taøi khoaûn soá : 946 900 000 224 ……………………… Taïi Kho baïc Nhaø nöôùc Laâm Ñoàng Ñôn vò nhaän tieàn : Coâng ty TNHH An ninh maïng BKav KHTK……………… Ñòa chæ : 105-B12 TT Kim Lieân – Ñoáng Ña – Haø Noäi ……………………. Taøi khoaûn : 102010000077071- Ngaân haøng Coâng Thöông Ñoáng Ña Haø Noäi. Noäi dung thaùnh toaùn chuyeån tieàn : Mua phaàn meàm dieät virus BkavPro coù baûn quyeàn. Soá löôïng 01 theû. Soá tieàn : 299.000 Soá tieàn ghi baèng chöõ : Hai traêm chín möôi chín ngaøn ñoàng./.

Ñôn vò traû tieàn Ngaøy 03 thaùng 9 naêm 2008 Keá toaùn tröôûng Chuû taøi khoaûn

KBNN soá vaø ngaøy traû tieàn: ……………………………………………… Keá toaùn Keá toaùn tröôûng Giaùm ñoác

NGAÂN HAØNG A GHI SOÅ NGAØY…………………………. Keá toaùn Keá toaùn tröôûng Giaùm ñoác

KBNN, NGAÂN HAØNG B GHI SOÅ NGAØY…………………… Keá toaùn Keá toaùn tröôûng Giaùm ñoác

Khoâng ñöôïc ghi vaøo oâ naøy

GIAÁY RUÙT TIEÀN MAËT
Soá : 10/2008

Maãu soá C6-11/KB Töø taøi khoaûn tieàn göûi

Phaàn daønh cho Ñôn vò lónh tieàn : Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh Laâm Ñoàng KBNN Ñòa chæ : 22/ Quang Trung – Ñaø Laït Maõ soá ÑVSDNS : Nôï:………………… ……………………………………………………………………………………………….. …………… Taøi khoaûn soá : 946 900 000 224 Taïi Kho baïc Nhaø nöôùc Laâm Ñoàng Coù:………………… Ngöôøi lónh tieàn : Leâ Thò Höông ……………… CMND soá : 250842874, nôi caáp : Coâng an tænh Laâm Ñoàng, ngaøy23/01/2008 Noäi dung Chi khaùc Soá tieàn 4.000.000

Coäng 4.000.000 Soá tieàn ghi baèng chöõ: ( Boán trieäu ñoàng chaün )
Ñôn vò lónh tieàn Ngaøy 04 thaùng 8 naêm 2008 Keá toaùn tröôûng Chuû taøi khoaûn Ngöôøi nhaän tieàn (ñaõ nhaän ñuû tieàn) KBNN soá vaø ngaøy traû tieàn: ……………………………………………… Thuû quyõ Keá toaùn Keá toaùn tröôûng Giaùm ñoác

Khoâng ñöôïc ghi vaøo oâ naøy 06/2008

ỦY NHIỆM CHI CHUYỂN KHOẢN - CHUYỂN TIỀN THƯ - ĐIỆN 15/KB Laäp ngaøy 23 thaùng 7 năm 2008

Maãu soá C4Soá :

KBNN A GHI Ñôn vò traû tieàn : Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh Laâm Ñoàng Ñòa chæ : 29/ Quang Trung – Ñaø Laït Nôï TK Maõ soá ÑVSDNS : ……………………… ……………………………………………………………………………………………….. Coù TK Taøi khoaûn soá : 946 900 000 224 ……………………… Taïi Kho baïc Nhaø nöôùc: Laâm Ñoàng Ñôn vò nhaän tieàn : Baûo hieåm xaõ hoäi tænh Laâm Ñoàng KHTK……………… Ñòa chæ : 23/ Huyønh Thuùc Khaùng – Ñaø laït. ……………………. Taøi khoaûn : 943100000089 Taïi Kho baïc NN( NH): Kho baïc Nhaø nöôùc Laâm Ñoàng Noäi dung thaùnh toaùn chuyeån tieàn : Ñoùng Baûo hieåm xaõ hoäi Quyù II/2008 Soá tieàn : 1.588.357 Soá tieàn ghi baèng chöõ : Moät trieäu, naêm traêm taùm möôi taùm ngaøn, ba traêm naêm möôi baûy ñoàng./.

Ñôn vò traû tieàn Ngaøy 23 thaùng 7 naêm 2008 Keá toaùn tröôûng Chuû taøi khoaûn

KBNN soá vaø ngaøy traû tieàn: ……………………………………………… Keá toaùn Keá toaùn tröôûng Giaùm ñoác

NGAÂN HAØNG A GHI SOÅ NGAØY…………………………. Keá toaùn Keá toaùn tröôûng Giaùm ñoác

KBNN, NGAÂN HAØNG B GHI SOÅ NGAØY…………………… Keá toaùn Keá toaùn tröôûng Giaùm ñoác

GIAÁY RUÙT TIEÀN MAËT

Maãu soá C6-11/KB Töø taøi khoaûn tieàn göûi 09/2008

Soá :

Phaàn daønh cho Ñôn vò lónh tieàn : Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh Laâm Ñoàng KBNN Ñòa chæ : 29/ Quang Trung – Ñaø Laït Maõ soá ÑVSDNS : Nôï:………………… ……………………………………………………………………………………………….. …………… Taøi khoaûn soá : 946 900 000 224 Taïi Kho baïc Nhaø nöôùc Laâm Ñoàng Coù:………………… Ngöôøi lónh tieàn : Leâ Thò Höông ……………… CMND soá : 250842874, nôi caáp : Coâng an tænh Laâm Ñoàng, ngaøy23/01/2008 Noäi dung Kinh phí döï Ñaïi hoäi Coâng ñoaøn Vieân chöùc Vieät Nam laàn thöù III Quyõ xoùa nhaø taïm naêm 2008 cuûa CÑCS UÛy ban kieåm tra Tænh uûy Quyõ coâng nhaân lao ñoäng ngheøo naêm 2008 cuûa CÑCS Nhaø thieáu nhi tænh Soá tieàn 10.000.000ñ 1.720.000ñ 312.000ñ

Coäng 12.032.000ñ Soá tieàn ghi baèng chöõ: (Möôøi hai trieäu, ba möôi hai ngaøn ñoàng )
Ñôn vò lónh tieàn Ngaøy 07 thaùng 7 naêm 2008 Keá toaùn tröôûng Chuû taøi khoaûn Ngöôøi nhaän tieàn (ñaõ nhaän ñuû tieàn) KBNN soá vaø ngaøy traû tieàn: ……………………………………………… Thuû quyõ Keá toaùn Keá toaùn tröôûng Giaùm ñoác

Khoâng ñöôïc ghi vaøo oâ naøy 05/2008

ỦY NHIỆM CHI CHUYỂN KHOẢN - CHUYỂN TIỀN THƯ - ĐIỆN 15/KB Laäp ngaøy 20 thaùng 6 năm 2008

Maãu soá C4Soá :

KBNN A GHI Ñôn vò traû tieàn : Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh Laâm Ñoàng Ñòa chæ : 29/ Quang Trung – Ñaø Laït Nôï TK Maõ soá ÑVSDNS : ……………………… ……………………………………………………………………………………………….. Coù TK Taøi khoaûn soá : 946 900 000 224 ……………………… Taïi Kho baïc Nhaø nöôùc: Laâm Ñoàng Ñôn vò nhaän tieàn : Baûo hieåm xaõ hoäi tænh Laâm Ñoàng KHTK……………… Ñòa chæ : 23/ Huyønh Thuùc Khaùng – Ñaø laït. ……………………. Taøi khoaûn : 94310000089 Taïi Kho baïc NN( NH): Kho baïc Nhaø nöôùc Laâm Ñoàng Noäi dung thaùnh toaùn chuyeån tieàn : Ñoùng baûo hieåm xaõ hoäi thaùng 5/2008 Soá tieàn : 3.543.431, Soá tieàn ghi baèng chöõ : Ba trieäu, naêm traêm boán möôi ba ngaøn, boán traêm ba moát ñoàng./.

Ñôn vò traû tieàn Ngaøy 20 thaùng 6 naêm 2008 Keá toaùn tröôûng Chuû taøi khoaûn

KBNN soá vaø ngaøy traû tieàn: ……………………………………………… Keá toaùn Keá toaùn tröôûng Giaùm ñoác

NGAÂN HAØNG A GHI SOÅ NGAØY…………………………. Keá toaùn Keá toaùn tröôûng Giaùm ñoác

KBNN, NGAÂN HAØNG B GHI SOÅ NGAØY…………………… Keá toaùn Keá toaùn tröôûng Giaùm ñoác

Khoâng ñöôïc ghi vaøo oâ naøy

GIAÁY RUÙT TIEÀN MAËT
Töø taøi khoaûn tieàn göûi 08/2008

Maãu soá C6-11/KB Soá :

Phaàn daønh cho Ñôn vò lónh tieàn : Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh Laâm Ñoàng KBNN Ñòa chæ : 29/ Quang Trung – Ñaø Laït Maõ soá ÑVSDNS : Nôï:………………… ……………………………………………………………………………………………….. …………… Taøi khoaûn soá : 946 900 000 224 Taïi Kho baïc Nhaø nöôùc Laâm Ñoàng Coù:………………… Ngöôøi lónh tieàn : Leâ Thò Höông ……………… CMND soá : 250842874, nôi caáp : Coâng an tænh Laâm Ñoàng, ngaøy23/01/2008 Noäi dung Hoäi nghò taäp huaán nghieäp vuï coâng ñoaøn naêm 2008 Soá tieàn 13.000.000ñ

Coäng 13.000.000ñ Soá tieàn ghi baèng chöõ: (Möôøi ba trieäu ñoàng chaün )
Ñôn vò lónh tieàn Ngaøy 06 thaùng 6 naêm 2008 Keá toaùn tröôûng Chuû taøi khoaûn Ngöôøi nhaän tieàn (ñaõ nhaän ñuû tieàn) KBNN soá vaø ngaøy traû tieàn: ……………………………………………… Thuû quyõ Keá toaùn Keá toaùn tröôûng Giaùm ñoác

Khoâng ñöôïc ghi vaøo oâ naøy 04/2008

ỦY NHIỆM CHI CHUYỂN KHOẢN - CHUYỂN TIỀN THƯ - ĐIỆN 15/KB Laäp ngaøy 23 thaùng 5 năm 2008

Maãu soá C4Soá :

KBNN A GHI Ñôn vò traû tieàn : Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh Laâm Ñoàng Ñòa chæ : 29/ Quang Trung – Ñaø Laït Nôï TK Maõ soá ÑVSDNS : ……………………… ……………………………………………………………………………………………….. Coù TK Taøi khoaûn soá : 946 900 000 224 ……………………… Taïi Kho baïc Nhaø nöôùc: Laâm Ñoàng Ñôn vò nhaän tieàn : Baûo hieåm xaõ hoäi tænh Laâm Ñoàng KHTK……………… Ñòa chæ : 23/ Huyønh Thuùc Khaùng – Ñaø laït. ……………………. Taøi khoaûn : 94310000089 Taïi Kho baïc NN( NH): Kho baïc Nhaø nöôùc Laâm Ñoàng Noäi dung thaùnh toaùn chuyeån tieàn : Ñoùng baûo hieåm xaõ hoäi Quyù I/2008 Soá tieàn : 4.451.854, Soá tieàn ghi baèng chöõ : Boán trieäu, boán traêm naêm möôi moát ngaøn, taùm traêm naêm boán ñoàng./.

Ñôn vò traû tieàn Ngaøy 23 thaùng 5 naêm 2008 Keá toaùn tröôûng Chuû taøi khoaûn

KBNN soá vaø ngaøy traû tieàn: ……………………………………………… Keá toaùn Keá toaùn tröôûng Giaùm ñoác

NGAÂN HAØNG A GHI SOÅ NGAØY…………………………. Keá toaùn Keá toaùn tröôûng Giaùm ñoác

KBNN, NGAÂN HAØNG B GHI SOÅ NGAØY…………………… Keá toaùn Keá toaùn tröôûng Giaùm ñoác

Khoâng ñöôïc ghi vaøo oâ naøy 03/2008

ỦY NHIỆM CHI CHUYỂN KHOẢN - CHUYỂN TIỀN THƯ - ĐIỆN 15/KB Laäp ngaøy 05 thaùng 5 năm 2008

Maãu soá C4Soá :

KBNN A GHI Ñôn vò traû tieàn : Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh Laâm Ñoàng Ñòa chæ : 29/ Quang Trung – Ñaø Laït Nôï TK Maõ soá ÑVSDNS : ……………………… ……………………………………………………………………………………………….. Coù TK Taøi khoaûn soá : 946 900 000 224 ……………………… Taïi Kho baïc Nhaø nöôùc: Laâm Ñoàng Ñôn vò nhaän tieàn : Trung taâm saùch thaønh phoá KHTK……………… Ñòa chæ : 186/27 Nguyeãn Suùy P. Taân Quyù – Q. Taân Phuù – ……………………. TP. Hoà Chí Minh KBNN B, NH B GHI Taøi khoaûn : 421104.600339 Taïi Kho baïc NN( NH): Ngaân haøng Noâng nghieäp & Phaùt trieån noâng thoân Nôï TK quaän Taân Phuù – TP Hoà Chí Minh ……………………… Noäi dung thaùnh toaùn chuyeån tieàn : Mua saùch “ Chuû tòch Hoà Chí Minh vôùi Coù TK Coâng nhaân Vieät Nam” ……………………… Soá tieàn : 295.000ñ Soá tieàn ghi baèng chöõ : Hai traêm chín möôi laêm ngaøn ñoàng./. KHTK……………… …………………….

Ñôn vò traû tieàn Ngaøy 05 thaùng 5 naêm 2008 Keá toaùn tröôûng Chuû taøi khoaûn

KBNN soá vaø ngaøy traû tieàn: ……………………………………………… Keá toaùn Keá toaùn tröôûng Giaùm ñoác

NGAÂN HAØNG A GHI SOÅ NGAØY…………………………. Keá toaùn Keá toaùn tröôûng Giaùm ñoác

KBNN, NGAÂN HAØNG B GHI SOÅ NGAØY…………………… Keá toaùn Keá toaùn tröôûng Giaùm ñoác

Khoâng ñöôïc ghi vaøo oâ naøy

GIAÁY RUÙT TIEÀN MAËT
Töø taøi khoaûn tieàn göûi 07/2008

Maãu soá C6-11/KB Soá :

Phaàn daønh cho Ñôn vò lónh tieàn : Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh Laâm Ñoàng KBNN Ñòa chæ : 29/ Quang Trung – Ñaø Laït Maõ soá ÑVSDNS : Nôï:………………… ……………………………………………………………………………………………….. …………… Taøi khoaûn soá : 946 900 000 224 Taïi Kho baïc Nhaø nöôùc Laâm Ñoàng Coù:………………… Ngöôøi lónh tieàn : Leâ Thò Höông ……………… CMND soá : 250842874, nôi caáp : Coâng an tænh Laâm Ñoàng, ngaøy23/01/2008 Noäi dung Löông thaùng 4 vaø thaùng 5 naêm 2008 Chi khaùc Soá tieàn 15.000.000ñ 6.000.000ñ

Coäng 21.000.000ñ Soá tieàn ghi baèng chöõ: (Hai möôi moát trieäu ñoàng chaün )

Ñôn vò lónh tieàn Ngaøy 05 thaùng 5 naêm 2008 Keá toaùn tröôûng Chuû taøi khoaûn

Ngöôøi nhaän tieàn (ñaõ nhaän ñuû tieàn)

KBNN soá vaø ngaøy traû tieàn: ……………………………………………… Thuû quyõ Keá toaùn Keá toaùn tröôûng Giaùm ñoác

Khoâng ñöôïc ghi vaøo oâ naøy

GIAÁY RUÙT TIEÀN MAËT
Töø taøi khoaûn tieàn göûi 06/2008

Maãu soá C6-11/KB Soá :

Phaàn daønh cho Ñôn vò lónh tieàn : Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh Laâm Ñoàng KBNN Ñòa chæ : 29/ Quang Trung – Ñaø Laït Maõ soá ÑVSDNS : Nôï:………………… ……………………………………………………………………………………………….. …………… Taøi khoaûn soá : 946 900 000 224 Taïi Kho baïc Nhaø nöôùc Laâm Ñoàng Coù:………………… Ngöôøi lónh tieàn : Leâ Thò Höông ……………… CMND soá : 250842874, nôi caáp : Coâng an tænh Laâm Ñoàng, ngaøy23/01/2008 Noäi dung Kinh phí thöôøng xuyeân Soá tieàn 6.000.000ñ

Coäng 6.000.000ñ Soá tieàn ghi baèng chöõ: (Saùu trieäu ñoàng chaün )
Ñôn vò lónh tieàn Ngaøy 27 thaùng 3 naêm 2008 Keá toaùn tröôûng Chuû taøi khoaûn Ngöôøi nhaän tieàn (ñaõ nhaän ñuû tieàn) KBNN soá vaø ngaøy traû tieàn: ……………………………………………………. Thuû quyõ Keá toaùn Keá toaùn tröôûng Giaùm ñoác

Khoâng ñöôïc ghi vaøo oâ naøy

GIAÁY RUÙT TIEÀN MAËT
Töø taøi khoaûn tieàn göûi 05/2008

Maãu soá C6-11/KB Soá :

Ñôn vò lónh tieàn : Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh Laâm Ñoàng

Phaàn daønh cho KBNN

Ñòa chæ : 29/ Quang Trung – Ñaø Laït Maõ soá ÑVSDNS : ……………………………………………………………………………………………….. Taøi khoaûn soá : 946 900 000 224 Taïi Kho baïc Nhaø nöôùc Laâm Ñoàng Ngöôøi lónh tieàn : Leâ Thò Höông CMND soá : 170269507, nôi caáp : Coâng an tænh Thanh Hoaù, ngaøy26/4/1978 Noäi dung Kinh phí Ñaïi hoäi CÑ Vieân chöùc tænh laàn thöù II Soá tieàn 20.000.000ñ Coäng 20.000.000ñ Soá tieàn ghi baèng chöõ: (Hai möôi trieäu ñoàng chaün )
Ñôn vò lónh tieàn Ngaøy 17 thaùng 3 naêm 2008 Keá toaùn tröôûng Chuû taøi khoaûn Ngöôøi nhaän tieàn (ñaõ nhaän ñuû tieàn) KBNN soá vaø ngaøy traû tieàn: ……………………………………………………. Thuû quyõ Keá toaùn Keá toaùn tröôûng Giaùm ñoác

Khoâng ñöôïc ghi vaøo oâ naøy

GIAÁY RUÙT TIEÀN MAËT
Töø taøi khoaûn tieàn göûi 04/2008

Maãu soá C6-11/KB Soá :

Ñôn vò lónh tieàn : Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh Laâm Ñoàng Phaàn daønh cho Ñòa chæ : 29/ Quang Trung – Ñaø Laït KBNN Maõ soá ÑVSDNS : ……………………………………………………………………………………………….. Nôï:………………… Taøi khoaûn soá : 946 900 000 224 Taïi Kho baïc Nhaø nöôùc Laâm Ñoàng …………… Ngöôøi lónh tieàn : Leâ Thò Höông Coù:………………… CMND soá : 170269507, nôi caáp : Coâng an tænh Thanh Hoaù, ngaøy26/4/1978 ……………… Noäi dung Soá tieàn Phuï caáp BCH quyù IV/2007 vaø Quyù I/2008 12.000.000ñ Hoäi nghò BCH KI (môû roäng) laàn thöù 13 8.000.000ñ Coäng 20.000.000ñ Soá tieàn ghi baèng chöõ: (Hai möôi trieäu ñoàng chaün )
Ñôn vò lónh tieàn Ngaøy 19 thaùng 02 naêm 2008 Keá toaùn tröôûng Chuû taøi khoaûn Ngöôøi nhaän tieàn (ñaõ nhaän ñuû tieàn) KBNN soá vaø ngaøy traû tieàn: ……………………………………………………. Thuû quyõ Keá toaùn Keá toaùn tröôûng Giaùm ñoác

Khoâng ñöôïc ghi vaøo oâ naøy

GIAÁY RUÙT TIEÀN MAËT
Töø taøi khoaûn tieàn göûi 03/2008

Maãu soá C6-11/KB Soá :

Ñôn vò lónh tieàn : Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh Laâm Ñoàng

Phaàn daønh cho KBNN

Ñòa chæ : 29/ Quang Trung – Ñaø Laït Maõ soá ÑVSDNS : ……………………………………………………………………………………………….. Taøi khoaûn soá : 946 900 000 224 Taïi Kho baïc Nhaø nöôùc Laâm Ñoàng Ngöôøi lónh tieàn : Leâ Thò Höông CMND soá : 170269507, nôi caáp : Coâng an tænh Thanh Hoaù, ngaøy26/4/1978 Noäi dung Löông thaùng 02/2008 vaø phuï caáp löông Soá tieàn 10.000.000ñ Coäng 10.000.000ñ Soá tieàn ghi baèng chöõ: (Möôøi trieäu ñoàng chaün )
Ñôn vò lónh tieàn Ngaøy 29 thaùng 01 naêm 2008 Keá toaùn tröôûng Chuû taøi khoaûn Ngöôøi nhaän tieàn (ñaõ nhaän ñuû tieàn) KBNN soá vaø ngaøy traû tieàn: ……………………………………………………. Thuû quyõ Keá toaùn Keá toaùn tröôûng Giaùm ñoác

Khoâng ñöôïc ghi vaøo oâ naøy

GIAÁY RUÙT TIEÀN MAËT
Töø taøi khoaûn tieàn göûi 02/2008

Maãu soá C6-11/KB Soá :

Ñôn vò lónh tieàn : Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh Laâm Ñoàng Phaàn daønh cho KBNN Ñòa chæ : 29/ Quang Trung – Ñaø Laït Maõ soá ÑVSDNS : Nôï: ……………………………………………………………………………………………….. …………………………… Taøi khoaûn soá : 946 900 000 224 Taïi Kho baïc Nhaø nöôùc Laâm Ñoàng ………… Ngöôøi lónh tieàn : Leâ Thò Höông Coù CMND soá : 170269507, nôi caáp : Coâng an tænh Thanh Hoaù, ngaøy26/4/1978 :…………………………… ………… Noäi dung Soá tieàn Coâng taùc phí 5.000.000, Chi khaùc 10.000.000, Coäng 15.000.000ñ Soá tieàn ghi baèng chöõ: (Möôøi laêm trieäu ñoàng chaün )
Ñôn vò lónh tieàn Ngaøy 21 thaùng 01 naêm 2008 Keá toaùn tröôûng Chuû taøi khoaûn Ngöôøi nhaän tieàn (ñaõ nhaän ñuû tieàn) KBNN soá vaø ngaøy traû tieàn: ……………………………………………………. Thuû quyõ Keá toaùn Keá toaùn tröôûng Giaùm ñoác

Khoâng ñöôïc ghi vaøo oâ naøy

GIAÁY RUÙT TIEÀN MAËT
Töø taøi khoaûn tieàn göûi 01/2008

Maãu soá C6-11/KB Soá :

Ñôn vò lónh tieàn : Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh Laâm Ñoàng Phaàn daønh cho KBNN Ñòa chæ : 29/ Quang Trung – Ñaø Laït Maõ soá ÑVSDNS : Nôï: ……………………………………………………………………………………………….. …………………………… Taøi khoaûn soá : 946 900 000 224 Taïi Kho baïc Nhaø nöôùc Laâm Ñoàng ………… Ngöôøi lónh tieàn : Leâ Thò Höông Coù CMND soá : 170269507, nôi caáp : Coâng an tænh Thanh Hoaù, ngaøy26/4/1978 :…………………………… ………… Noäi dung Soá tieàn Tieàn thöôûng vaø khung giaáy khen hoaït ñoäng coâng ñoaøn 20.000.000ñ naêm 2007 Coäng 20.000.000ñ Soá tieàn ghi baèng chöõ: (Hai möôi trieäu ñoàng chaün )
Ñôn vò lónh tieàn Ngaøy 09 thaùng 01 naêm 2008 Keá toaùn tröôûng Chuû taøi khoaûn Ngöôøi nhaän tieàn (ñaõ nhaän ñuû tieàn) KBNN soá vaø ngaøy traû tieàn: ……………………………………………………. Thuû quyõ Keá toaùn Keá toaùn tröôûng Giaùm ñoác

Khoâng ñöôïc ghi vaøo oâ naøy

GIAÁY RUÙT TIEÀN MAËT
Töø taøi khoaûn tieàn göûi 09/2007

Maãu soá C6-11/KB Soá :

Ñôn vò lónh tieàn : Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh Laâm Ñoàng Phaàn daønh cho KBNN Ñòa chæ : 29/ Quang Trung – Ñaø Laït Maõ soá ÑVSDNS : Nôï: ……………………………………………………………………………………………….. …………………………… Taøi khoaûn soá : 946 900 000 224 Taïi Kho baïc Nhaø nöôùc Laâm Ñoàng ………… Ngöôøi lónh tieàn : Leâ Thò Höông Coù :……………………………

CMND soá : 170269507, nôi caáp : Coâng an tænh Thanh Hoaù, ngaøy26/4/1978 Noäi dung Tieàn löông thaùng 12/2007 Chi khaùc Soá tieàn 4.400.000ñ 2.000.000ñ

Coäng 6.400.000ñ Soá tieàn ghi baèng chöõ: (Saùu trieäu, boán traêm ngaøn ñoàng chaün )
Ñôn vò lónh tieàn Ngaøy 04 thaùng 12 naêm 2007 Keá toaùn tröôûng Chuû taøi khoaûn Ngöôøi nhaän tieàn (ñaõ nhaän ñuû tieàn) KBNN soá vaø ngaøy traû tieàn: ……………………………………………………. Thuû quyõ Keá toaùn Keá toaùn tröôûng Giaùm ñoác

Khoâng ñöôïc ghi vaøo oâ naøy

GIAÁY RUÙT TIEÀN MAËT
Töø taøi khoaûn tieàn göûi 08/2007

Maãu soá C6-11/KB Soá :

Ñôn vò lónh tieàn : Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh Laâm Ñoàng Phaàn daønh cho KBNN Ñòa chæ : 22/ Quang Trung – Ñaø Laït Maõ soá ÑVSDNS : Nôï: ……………………………………………………………………………………………….. …………………………… Taøi khoaûn soá : 946 900 000 224 Taïi Kho baïc Nhaø nöôùc Laâm Ñoàng ………… Ngöôøi lónh tieàn : Leâ Thò Höông Coù CMND soá : 170269507, nôi caáp : Coâng an tænh Thanh Hoaù, ngaøy26/4/1978 :…………………………… ………… Noäi dung Soá tieàn Löông thaùng 8/2007 4.666.500 Quyõ CNLÑ ngheøo 2007 2.304.000

Coäng 6.970.500 Soá tieàn ghi baèng chöõ: (Saùu trieäu, chín traêm baûy chuïc ngaøn, traêm naêm ñoàng )
Ñôn vò lónh tieàn Ngaøy 03thaùng 7 naêm 2007 Keá toaùn tröôûng Chuû taøi khoaûn Ngöôøi nhaän tieàn (ñaõ nhaän ñuû tieàn) KBNN soá vaø ngaøy traû tieàn: ……………………………………………………. Thuû quyõ Keá toaùn Keá toaùn tröôûng Giaùm ñoác

Khoâng ñöôïc ghi vaøo oâ naøy

GIAÁY RUÙT TIEÀN MAËT

Maãu soá C6-11/KB Töø taøi khoaûn tieàn göûi Soá : 05/2007 Phaàn daønh cho KBNN

Ñôn vò lónh tieàn : Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh Laâm Ñoàng

Ñòa chæ : 22/ Quang Trung – Ñaø Laït Maõ soá ÑVSDNS : ……………………………………………………………………………………………….. Taøi khoaûn soá : 946 900 000 224 Taïi Kho baïc Nhaø nöôùc Laâm Ñoàng Ngöôøi lónh tieàn : Leâ Thò Myõ Hoaø CMND soá : 250 451 542, nôi caáp : Coâng an Laâm Ñoàng, ngaøy 10/01/1996 Noäi dung Kinh phí thöôøng xuyeân Soá tieàn 6.500.000

Coäng 6.500.000,

Soá tieàn ghi baèng chöõ: (Saùu trieäu, naêm traêm ngaøn ñoàng chaün )
Ñôn vò lónh tieàn Ngaøy 22 thaùng 3 naêm 2007 Keá toaùn tröôûng Chuû taøi khoaûn Ngöôøi nhaän tieàn (ñaõ nhaän ñuû tieàn) KBNN soá vaø ngaøy traû tieàn: …………………………………………………….. Thuû quyõ Keá toaùn Keá toaùn tröôûng Giaùm ñoác

Khoâng ñöôïc ghi vaøo oâ naøy

GIAÁY RUÙT TIEÀN MAËT
So Soá : 04/2007

Maãu soá C6-11/KB Töø taøi khoaûn tieàn göûi

Ñôn vò lónh tieàn : Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh Laâm Ñoàng Phaàn daønh cho KBNN Ñòa chæ : 22/ Quang Trung – Ñaø Laït Maõ soá ÑVSDNS : Nôï: ……………………………………………………………………………………………….. …………………………… Taøi khoaûn soá : 946 900 000 224 Taïi Kho baïc Nhaø nöôùc Laâm Ñoàng ………… Ngöôøi lónh tieàn : Leâ Thò Myõ Hoaø Coù CMND soá : 250 451 542, nôi caáp : Coâng an Laâm Ñoàng, ngaøy 10/01/1996 :…………………………… ………… Noäi dung Soá tieàn 10.000.000 Hoaït ñoäng phong traøo

Coäng 10.000.000 Soá tieàn ghi baèng chöõ: (Möôøi trieäu ñoàng chaün )
Ñôn vò lónh tieàn Ngaøy 05 thaùng 02 naêm 2007 Keá toaùn tröôûng Chuû taøi khoaûn Ngöôøi nhaän tieàn (ñaõ nhaän ñuû tieàn) KBNN soá vaø ngaøy traû tieàn: …………………………………………………….. Thuû quyõ Keá toaùn Keá toaùn tröôûng Giaùm ñoác

Khoâng ñöôïc ghi vaøo oâ naøy

GIAÁY RUÙT TIEÀN MAËT
So Soá : 03/2007

Maãu soá C6-11/KB Töø taøi khoaûn tieàn göûi

Ñôn vò lónh tieàn : Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh Laâm Ñoàng Phaàn daønh cho KBNN Ñòa chæ : 22/ Quang Trung – Ñaø Laït Maõ soá ÑVSDNS : Nôï: ……………………………………………………………………………………………….. …………………………… Taøi khoaûn soá : 946 900 000 224 Taïi Kho baïc Nhaø nöôùc Laâm Ñoàng ………… Ngöôøi lónh tieàn : Leâ Thò Myõ Hoaø Coù CMND soá : 250 451 542, nôi caáp : Coâng an Laâm Ñoàng, ngaøy 10/01/1996 :…………………………… ………… Noäi dung Soá tieàn 6.500.000 Löông thaùng 02 naêm 2007

Coäng 6.500.000 Soá tieàn ghi baèng chöõ: (Saùu trieäu, naêm traêm ngaøn ñoàng chaün )
Ñôn vò lónh tieàn Ngaøy 02 thaùng 02 naêm 2007 Keá toaùn tröôûng Chuû taøi khoaûn Ngöôøi nhaän tieàn (ñaõ nhaän ñuû tieàn) KBNN soá vaø ngaøy traû tieàn: …………………………………………………….. Thuû quyõ Keá toaùn Keá toaùn tröôûng Giaùm ñoác

Khoâng ñöôïc ghi vaøo oâ naøy

GIAÁY RUÙT TIEÀN MAËT
So Soá : 02/2007

Maãu soá C6-11/KB Töø taøi khoaûn tieàn göûi

Ñôn vò lónh tieàn : Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh Laâm Ñoàng Phaàn daønh cho KBNN Ñòa chæ : 22/ Quang Trung – Ñaø Laït Maõ soá ÑVSDNS : Nôï: ……………………………………………………………………………………………….. …………………………… Taøi khoaûn soá : 946 900 000 224 Taïi Kho baïc Nhaø nöôùc Laâm Ñoàng ………… Ngöôøi lónh tieàn : Leâ Thò Myõ Hoaø Coù CMND soá : 250 451 542, nôi caáp : Coâng an Laâm Ñoàng, ngaøy 10/01/1996 :…………………………… ………… Noäi dung Soá tieàn Chi phí hoäi nghò toång keát, khen thöôûng hoaït ñoäng coâng 16.000.000 ñoaøn naêm 2006

Coäng 16.000.000,ñ Soá tieàn ghi baèng chöõ: ( Möôøi saùu trieäu ñoàng chaün )
Ñôn vò lónh tieàn Ngaøy 11 thaùng 01 naêm 2007 Keá toaùn tröôûng Chuû taøi khoaûn Ngöôøi nhaän tieàn (ñaõ nhaän ñuû tieàn) KBNN soá vaø ngaøy traû tieàn: …………………………………………………….. Thuû quyõ Keá toaùn Keá toaùn tröôûng Giaùm ñoác

Khoâng ñöôïc ghi vaøo oâ naøy Maãu soá C6-11/KB khoaûn tieàn göûi

GIAÁY RUÙT TIEÀN MAËT
So Soá : 01/2007 Töø taøi

Ñôn vò lónh tieàn : Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh Laâm Ñoàng Phaàn daønh cho KBNN Ñòa chæ : 22/ Quang Trung – Ñaø Laït Maõ soá ÑVSDNS : Nôï: ……………………………………………………………………………………………….. …………………………… Taøi khoaûn soá : 946 900 000 224 Taïi Kho baïc Nhaø nöôùc Laâm Ñoàng ………… Ngöôøi lónh tieàn : Leâ Thò Myõ Hoaø Coù CMND soá : 250 451 542, nôi caáp : Coâng an Laâm Ñoàng, ngaøy 10/01/1996 :…………………………… ………… Noäi dung Soá tieàn Löông thaùng 01/2007 boä phaän thöôøng tröïc 6.500.000,

Coäng 6.500.000,ñ Soá tieàn ghi baèng chöõ: ( Saùu trieäu, naêm traêm ngaøn ñoàng )
Ñôn vò lónh tieàn Ngaøy 03 thaùng 01 naêm 2007 Keá toaùn tröôûng Chuû taøi khoaûn Ngöôøi nhaän tieàn (ñaõ nhaän ñuû tieàn) KBNN soá vaø ngaøy traû tieàn: …………………………………………………….. Thuû quyõ Keá toaùn Keá toaùn tröôûng Giaùm ñoác

Khoâng ñöôïc ghi vaøo oâ naøy Maãu soá C6-11/KB khoaûn tieàn göûi

GIAÁY RUÙT TIEÀN MAËT
So Soá : 06 Töø taøi

Ñôn vò lónh tieàn : Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh Laâm Ñoàng Phaàn daønh cho KBNN Ñòa chæ : 22/ Quang Trung – Ñaø Laït Maõ soá ÑVSDNS : Nôï: ……………………………………………………………………………………………….. …………………………… Taøi khoaûn soá : 946 900 000 224 Taïi Kho baïc Nhaø nöôùc Laâm Ñoàng ………… Ngöôøi lónh tieàn : Leâ Thò Myõ Hoaø , Ñòa chæ : 55b/ Hai Baø Tröng – Ñaø laït Coù CMND soá : 250 451 542, nôi caáp : Coâng an Laâm Ñoàng, ngaøy 10/01/1996 :…………………………… ………… Noäi dung Soá tieàn 1/ Löông thaùng 12/2006 cuûa 3 caùn boä chuyeân traùch CÑ 6.500.000,

Coäng Soá tieàn ghi baèng chöõ: ( Saùu trieäu, naêm traêm ngaøn ñoàng )

6.500.000,ñ

Ñôn vò lónh tieàn Ngaøy 06 thaùng12 naêm 2006 Keá toaùn Chuû taøi khoaûn

Ngöôøi nhaän tieàn (ñaõ nhaän ñuû tieàn)

KBNN soá vaø ngaøy traû tieàn: …………………………………………………….. Thuû quyõ Keá toaùn Keá toaùn tröôûng Giaùm ñoác

Khoâng ñöôïc ghi vaøo oâ naøy Maãu soá C6-11/KB khoaûn tieàn göûi

GIAÁY RUÙT TIEÀN MAËT
So Soá : 05 Töø taøi

Ñôn vò lónh tieàn : Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh Laâm Ñoàng Phaàn daønh cho KBNN Ñòa chæ : 22/ Quang Trung – Ñaø Laït Maõ soá ÑVSDNS : Nôï: ……………………………………………………………………………………………….. …………………………… Taøi khoaûn soá : 946 900 000 224 Taïi Kho baïc Nhaø nöôùc Laâm Ñoàng ………… Ngöôøi lónh tieàn : Leâ Thò Myõ Hoaø , Ñòa chæ : 55b/ Hai Baø Tröng – Ñaø laït Coù CMND soá : 250 451 542, nôi caáp : Coâng an Laâm Ñoàng, ngaøy 10/01/1996 :…………………………… ………… Noäi dung Soá tieàn 1/ Löông thaùng 11/2006 cuûa 3 caùn boä chuyeân traùch CÑ 6.000.000, 2/ Kinh phí cuûa chi boä CÑ Vieân chöùc 1.000.000,

Coäng Soá tieàn ghi baèng chöõ: (Baûy trieäu ñoàng chaün)

7.000.000,

Ñôn vò lónh tieàn Ngaøy 03 thaùng11 naêm 2006 Keá toaùn Chuû taøi khoaûn

Ngöôøi nhaän tieàn (ñaõ nhaän ñuû tieàn)

KBNN soá vaø ngaøy traû tieàn: …………………………………………………….. Thuû quyõ Keá toaùn Keá toaùn tröôûng Giaùm ñoác

Khoâng ñöôïc ghi vaøo oâ naøy

GIAÁY RUÙT TIEÀN MAËT
Maãu soá C6-11/KB khoaûn tieàn göûi So Soá : 04 Töø taøi

Ñôn vò lónh tieàn : Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh Laâm Ñoàng Phaàn daønh cho KBNN Ñòa chæ : 22/ Quang Trung – Ñaø Laït Maõ soá ÑVSDNS : Nôï: ……………………………………………………………………………………………….. …………………………… Taøi khoaûn soá : 946 900 000 224 Taïi Kho baïc Nhaø nöôùc Laâm Ñoàng ………… Ngöôøi lónh tieàn : Leâ Thò Myõ Hoaø , Ñòa chæ : 55b/ Hai Baø Tröng – Ñaø laït Coù CMND soá : 250 451 542, nôi caáp : Coâng an Laâm Ñoàng, ngaøy 10/01/1996 :…………………………… ………… Noäi dung Soá tieàn 1/ Löông thaùng 10/2006 cuûa 3 caùn boä chuyeân traùch CÑ 6.500.000, 2/ Chi khaùc 1.500.000,

Coäng Soá tieàn ghi baèng chöõ: (Taùm trieäu ñoàng chaün)

8.000.000,

Ñôn vò lónh tieàn Ngaøy 03 thaùng10 naêm 2006 Keá toaùn Chuû taøi khoaûn

Ngöôøi nhaän tieàn (ñaõ nhaän ñuû tieàn)

KBNN soá vaø ngaøy traû tieàn: …………………………………………………….. Thuû quyõ Keá toaùn Keá toaùn tröôûng Giaùm ñoác

Khoâng ghi vaøo Khu vöïc naøy

GIAÁY RUÙT TIEÀN MAËT
soá C6-11/KB Töø taøi khoaûn tieàn göûi Soá : 02

Maãu

Ñôn vò lónh tieàn : Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh Laâm Ñoàng Ñòa chæ : 22/ Quang Trung – Ñaø Laït

Phaàn daønh cho KBNN

Maõ soá ÑVSDNS : ……………………………………………………………………………………………….. Taøi khoaûn soá : 946 900 000 224 Taïi Kho baïc Nhaø nöôùc Laâm Ñoàng Ngöôøi lónh tieàn : Leâ thò Myõ Hoaø , Ñòa chæ : 55b/ Hai Baø Tröng – Ñaø laït CMND soá : 250 451 542, nôi caáp : Coâng an Laâm Ñoàng, ngaøy 10/01/1996 Noäi dung Soá tieàn 1/ Löông 3 ngöôøi (thaùng 8/06) 5.000.000,ñ 2/ Coâng taùc phí 1.000.000,ñ COÄNG 6.000.000,ñ Soá tieàn ghi baèng chöõ : (Saùu trieäu ñoàng chaün)
Ñôn vò lónh tieàn Ngaøy 08 thaùng 8 naêm 2006 Keá toaùn Chuû taøi khoaûn Ngöôøi nhaän tieàn ( ñaõ nhaän ñuû tieàn) KBNN soá vaø ngaøy traû tieàn: …………………………………………………….. Thuû quyõ Keá toaùn Keá toaùn tröôûng Giaùm ñoác

Maãu soá C6-11/KB

GIAÁY RUÙT TIEÀN MAËT
Töø taøi khoaûn tieàn göûi

Soá : 01

Ñôn vò lónh tieàn : Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh Laâm Ñoàng Phaàn daønh cho KBNN Ñòa chæ : 22/ Quang Trung – Ñaø Laït Maõ soá ÑVSDNS : Nôï: ……………………………………………………………………………………………….. …………………………… Taøi khoaûn soá : 946 900 000 224 Taïi Kho baïc Nhaø nöôùc Laâm Ñoàng Ngöôøi lónh tieàn : Leâ thò Myõ Hoaø , Ñòa chæ : 55b/ Hai Baø Tröng ………… – Ñaø laït Coù CMND soá : 250 451 542, nôi caáp : Coâng an Laâm Ñoàng, ngaøy 10/01/1996 :…………………………… …………

Noäi dung Soá tieàn 1/ Löông 3 ngöôøi (thaùng 7/06) 5.000.000,ñ 2/ Thanh toaùn chi phí hoäi dieãn vaên ngheä 10.000.000,ñ 3/ Kinh phí cuûa Chi boä CÑ Vieân chöùc 1.000.000,ñ COÄNG 16.000.000,ñ Soá tieàn ghi baèng chöõ : (Möôøi saùu trieäu ñoàng chaün)
Ñôn vò lónh tieàn Ngaøy 05 thaùng 7 naêm 2006 Keá toaùn Chuû taøi khoaûn Ngöôøi nhaän tieàn ( ñaõ nhaän ñuû tieàn) KBNN soá vaø ngaøy traû tieàn: …………………………………………………….. Thuû quyõ Keá toaùn Keá toaùn tröôûng Giaùm ñoác

giay rut tien mat


								
To top