Docstoc

Dao

Document Sample
Dao Powered By Docstoc
					LÑLÑ TÆNH LAÂM ÑOÀNG NGHÓA VIEÄT NAM CÑ VIEÂN CHÖÙC

COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ Ñoäc laäp – Töï do- Haïnh phuùc

SOÁ :16/ CÑVC 2007

Ñaø Laït, ngaøy 22 thaùng 01 naêm

BAÙO CAÙO
TOÅNG KEÁT HOAÏT ÑOÄNG COÂNG ÑOAØN NAÊM 2006 VAØ PHÖÔNG HÖÔÙNG, NHIEÄM VUÏ NAÊM 2007.
Qua moät naêm trieån khai thöïc hieän phöông höôùng, nhieäm vuï coâng taùc naêm 2006, Ban Thöôøng vuï Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh Laâm Ñoàng baùo caùo toång keát hoaït ñoäng coâng ñoaøn vôùi nhöõng noäi dung nhö sau : Phaàn thöù nhaát: TOÅNG KEÁT HOAÏT ÑOÄNG COÂNG ÑOAØN NAÊM 2006. I/ TÌNH HÌNH CHUNG. Naêm 2006 laø naêm ñaàu trieån khai thöïc hieän Nghò quyeát ñaïi hoäi caùc caáp cuûa Ñaûng, naêm thöù ba thöïc hieän Nghò quyeát Ñaïi hoäi laàn thöù nhaát Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh, BCH – CÑ Vieân chöùc tænh ñaõ baùm saùt tinh thaàn cuûa Nghò quyeát Ñaïi hoäi Ñaûng, Nghò quyeát Ñaïi hoäi CÑ tænh vaø Nghò quyeát cuûa Ñaïi hoäi I CÑ Vieân chöùc ñeå chæ ñaïo CÑCS tröïc thuoäc toå chöùc thöïc hieän caùc nhieäm vuï cuûa Coâng ñoaøn, xaây döïng CÑCS vöõng maïnh, phaán ñaáu ñaït caùc chæ tieâu do ñaïi hoäi Coâng ñoaøn caùc caáp ñeà ra cho nhieäm kyø, goùp phaàn hoaøn thaønh caùc muïc tieâu phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi cuûa tænh nhaø naêm 2006; Naêm 2006 Ñaûng, Nhaø nöôùc tieáp tuïc naâng möùc löông toái thieåu cho CBCC; quyeát taâm ñaåy maïnh thöïc hieän caûi caùch haønh chính vaø ñaáu tranh phoøng, choáng tham nhuõng, laõng phí nhaèm laøm trong saïch boä maùy Ñaûng, Nhaø nöôùc vaø caùc toå chöùc chính trò-xaõ hoäi; vieäc Vieät Nam chính thöùc laø thaønh vieân cuûa toå chöùc Thöông maïi theá giôùi (WTO)… ñaõ cuûng coá theâm nieàm tin cuûa nhaân daân noùi chung vaø cuûa CBCC noùi rieâng, taïo theâm ñoäng löïc ñeå ñoaøn vieân, CBCC tích cöïc thi ñua thöïc hieän toát nhieäm vuï ñöôïc giao. Ñoù laø nhöõng yeáu toá thuaän lôïi ñeå CÑ Vieân chöùc toå chöùc thöïc hieän coù keát quaû nhieäm vuï naêm 2006. Tình hình CBCC, VC ôû caùc ñôn vò coù CÑCS thuoäc CÑ Vieân chöùc thôøi gian qua coù söï bieán ñoäng taêng, giaûm do saép xeáp, ñieàu ñoäng cuûa tænh, song taêng khoâng ñaùng keå, toång soá ñoaøn vieân coâng ñoaøn cuûa CÑ Vieân chöùc tính ñeán thaùng 12/2006 laø 2487 ñoaøn vieân. Ñôøi soáng cuûa nhieàu CBCC, VC vaãn gaëp nhieàu khoù khaên vì tieàn löông thaáp, khoâng coù thu nhaäp khaùc ngoaøi tieàn löông, giaù caû thò tröôøng taêng cao; nhaø ôû cuûa CBCC cuõng ñang laø vaán ñeà böùc xuùc, nhieàu ngöôøi phaûi thueâ nhaø troï tö nhaân ñeå ôû vôùi giaù cao. II/ HOAÏT ÑOÄNG COÂNG ÑOAØN:

1

1- Keát quaû thöïc hieän phong traøo thi ñua yeâu nöôùc trong CBCC,VC thöïc hieän nhieäm vuï chính trò naêm 2006. Naêm 2006, Ban Thöôøng vuï tieáp tuïc chæ ñaïo CÑCS duy trì caùc phong traøo thi ñua troïng taâm do TLÑLÑVN, LÑLÑ tænh, CÑVC tænh phaùt ñoäng nhöõng naêm qua, ñoù laø phong traøo thi ñua lao ñoäng gioûi; phong traøo lao ñoäng saùng taïo, phaùt huy saùng kieán caûi tieán coâng taùc, xaây döïng vaø nhaân ñieån hình tieân tieán; phong traøo thi ñua hoïc taäp naâng cao trình ñoä moïi maët; phong traøo thi ñua hai gioûi trong nöõ CBCC; phong traøo thi ñua thöïc haønh tieát kieäm, choáng laõng phí, choáng tham nhuõng; phong traøo thi ñua phuïc vuï söï nghieäp CNH-HÑH noâng nghieäp vaø phaùt trieån noâng thoân; trieån khai Keá hoaïch Coâng ñoaøn tham gia CCHC, tham gia thöïc hieän Luaät phoøng choáng tham nhuõng, Luaät thöïc haønh tieát kieäm, choáng laõng phí. Cuoäc vaän ñoäng xaây döïng ngöôøi CBCC Trung thaønh, saùng taïo, taän tuî, göông maãu cuõng tieáp tuïc ñöôïc thöïc hieän gaén vôùi thöïc hieän caùc noäi dung cuûa phong traøo thi ñua. Vieäc toå chöùc phong traøo thi ñua, ñaëc bieät laø thi ñua lao ñoäng gioûi ôû nhieàu nôi ñaõ coù söï chæ ñaïo cuûa caáp uyû Ñaûng, CÑCS vaø thuû tröôûng cô quan, ñôn vò phoái hôïp toå chöùc phaùt ñoäng, toå chöùc ñaêng kyù thi ñua vaø ñeà ra bieän phaùp chæ ñaïo thöïc hieän; 100% cô quan, ñôn vò ñaõ phaùt ñoäng thi ñua thöïc hieän caùc noäi dung noùi treân vôùi nhieàu chæ tieâu quan troïng: treân 90% CBCC,VC phaán ñaáu ñaït danh hieäu lao ñoäng tieân tieán, thöïc hieän toát cuoäc vaän ñoäng xaây döïng ngöôøi CBCC,VC trung thaønh, saùng taïo, taän tuî, göông maãu, trong ñoù coù töø 20 – 30% ñaït chieán só thi ñua caùc caáp; treân 50% phoøng, ban, boä phaän ñaït taäp theå lao ñoäng tieân tieán, trong ñoùù 50% taäp theå lao ñoäng xuaát saéc; xaây döïng cô quan ñaït cô quan vaên hoaù,100% CBCC ñaït gia ñình vaên hoaù. Thöïc hieän chæ ñaïo cuûa CÑ Vieân chöùc tænh, caùc CÑCS ñaõ toång keát phong traøo thi ñua “Lao ñoäng saùng taïo”, phong traøo “Xanh – saïch – ñeïp, ñaûm baûo an toaøn veä sinh lao ñoäng” 10 naêm(1996-2006), qua toång keát cho thaáy phong traøo “Lao ñoäng saùng taïo” trong ñoaøn vieân, CBCC ñaõ trôû thaønh phoå bieán, coù taùc duïng thieát thöïc, naâng cao chaát löôïng, hieäu quaû coâng taùc; phong traøo “Xanh-saïch-ñeïp, baûo ñaûm an toaøn veä sinh lao ñoäng” cuõng ñöôïc thöïc hieän coù keát quaû ôû caùc ñôn vò, laøm cho moâi tröôøng, ñieàu kieän laøm vieäc cuûa CBCC ñöôïc toát hôn. Naêm 2006, phong traøo “Lao ñoäng gioûi”, phong traøo “Lao ñoäng saùng taïo, phaùt huy saùng kieán, caûi tieán coâng taùc, xaây döïng vaø nhaân ñieån hình tieân tieán”, phong traøo thi ñua “Hai gioûi” trong nöõ CBCC, cuoäc vaän ñoäng xaây döïng ngöôøi CBCC “Trung thaønh-saùng taïo-taän tuî-göông maãu” v.v… tieáp tuïc thu ñöôïc keát quaû toát. Caùc danh hieäu thi ñua vaø chæ tieâu thi ñua ñeà ra taïi hoäi nghò CBCC cuûa caùc cô quan, ñôn vò coù ñeàu ñaït, tyû leä caù nhaân Lao ñoäng tieân tieán, phuï nöõ hai gioûi, ñoaøn vieân thöïc hieän toát cuoäc vaän ñoäng xaây döïng ngöôøi CBCC trung thaønh, saùng taïo, taän tuî, göông maãu ñeàu ñaït treân 85%; tæ leä cô quan ñaït cô quan vaên hoaù ñaït treân 85%. Phong traøo thi ñua thöïc haønh tieát kieäm, choáng laõng phí, choáng tham nhuõng ñaõ goùp phaàn laøm haïn cheá ñöôïc vieäc söû duïng tuyø tieän taøi saûn vaø ngaân saùch, haïn cheá phaùt sinh caùc vuï vieäc tieâu cöïc trong cô quan Nhaø nöôùc. Phong traøo thi ñua ñaõ ñem laïi keát quaû töông ñoái roõ trong caùc cô quan, ñôn vò; theå hieän: caùc cô quan, ñôn vò ñeàu hoaøn thaønh nhieäm vuï chính trò ñöôïc giao, hoaït ñoäng coâng ñoaøn ngaøy caøng tieán boä, tình hình vi phaïm tham nhuõng, tieâu cöïc, laõng phí trong caùc cô quan, ñôn vò chöa coù vuï vieäc nghieâm troïng xaåy ra; yù thöùc tieát kieäm, choáng laõng phí ngaân saùch nhaø nöôùc trong chi tieâu vaø söû duïng taøi saûn nhaø nöôùc ñaõ hình thaønh vaø theå hieän trong thöïc teá; trong coâng taùc chuyeân moân vaø hoaït ñoäng coâng ñoaøn ñaõ coù nhieàu ñoaøn vieân, CBCC coù saùng kieán,

2

coù tinh thaàn naêng ñoäng, saùng taïo ñem laïi hieäu quaû, chaát löôïng trong töøng coâng vieäc cuï theå. Coù theå ñaùnh giaù naêm 2006, coâng taùc thi ñua-khen thöôûng trong caùc cô quan, ñôn vò tröïc thuoäc CÑ Vieân chöùc tænh tieáp tuïc ñöôïc trieån khai thöïc hieän nghieâm tuùc, soâi noåi vaø coù hieäu quaû cao, ñöôïc ñoâng ñaûo caùn boä, ñoaøn vieân tích cöïc tham gia, nhieàu ñôn vò ñaõ coù nhöõng bieän phaùp toå chöùc phong traøo thi ñua chaët cheõ, khoa hoïc, ñaõ goùp phaàn quan troïng vaøo vieäc hoaøn thaønh nhieäm vuï chính trò cuûa cô quan, ñôn vò, xaây döïng cô quan, ñôn vò an toaøn, vöõng maïnh. 2- Coâng taùc tuyeân truyeàn, giaùo duïc chính trò tö töôûng, toå chöùc caùc hoaït ñoäng vaên hoaù, vaên ngheä, theå thao: 1.2. Coâng taùc tuyeân truyeàn, giaùo duïc: Coâng taùc tuyeân tuyeàn, giaùo duïc chính trò, tö töôûng cuûa Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh trong naêm 2006 taäp trung vaøo vieäc tuyeân tuyeàn veà caùc ngaøy kyû nieäm troïng ñaïi cuûa ñaát nöôùc theo chæ ñaïo cuûa caáp treân, nhö: kyû nieäm Ngaøy thaønh laäp Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam; Ngaøy giaûi phoùng hoaøn toaøn mieàn Nam, thoáng nhaát ñaát nöôùc vaø giaûi phoùng Ñaø Laït-Laâm Ñoàng; kyû nieäm 116 naêm Ngaøy sinh Chuû tòch Hoà Chí Minh; kyû nieäm 61 naêm Caùch maïng Thaùng Taùm vaø Quoác khaùnh Nöôùc CHXHCN Vieät Nam; kyû nieäm 77 naêm Ngaøy thaønh laäp Coâng ñoaøn Vieät Nam Vieät Nam; chaøo möøng Ñaïi hoäi Ñaûng toaøn quoác laàn thöù X. Trong dòp kyû nieäm nhöõng ngaøy leã noùi treân nhieàu hoaït ñoäng coù yù nghóa ñaõ dieãn ra ôû caùc CÑCS, nhö toå chöùc noùi chuyeän thôøi söï, keå chuyeän truyeàn thoáng, ñoïc taøi lieäu noùi veà yù nghóa lòch söû cuûa chieán thaéng 30/4/1975, veà hoïc taäp ñaïo ñöùc Baùc Hoà, veà Caùch maïng Thaùng 8 vaø Quoác khaùnh 2/9 v.v…, toå chöùc caùc hoaït ñoäng vaên ngheä, theå thao trong töøng cô quan, ñôn vò hoaëc giao löu giöõa caùc CÑCS, toå chöùc Hoäi dieãn vaên ngheä cuûa CÑ Vieân chöùc, toå chöùc Hoäi thi “Nghieäp vuï CÑ-Kieán thöùc phaùp luaät vaø gia ñình” ôû caáp cô sôû …, nhöõng hoaït ñoäng ñoù ñaõ taïo ñöôïc khoâng khí haøo höùng, vui töôi trong ñôøi soáng cuûa ñoaøn vieân, goùp phaàn vaøo khoâng khí chung cuûa nhaân daân ñòa phöông kyû nieäm caùc ngaøy leã lôùn cuûa daân toäc vaø thi ñua thöïc hieän Nghò quyeát cuûa Ñaïi hoäi Ñaûng caùc caáp. Beân caïnh ñoù, caùc CÑCS coøn toå chöùc tuyeân truyeàn veà thaân theá vaø söï nghieäp cuûa caùc Laõnh tuï tieàn boái cuûa Ñaûng (nhö: ñ/c coá Thuû töôùng Phaïm Vaên Ñoàng, coá Toång bí thö Haø Huy Taäp), tuyeân truyeàn veà Ñaïi hoäi ñaïi ñoaøn keát caùc daân toäc tænh Laâm Ñoàng vaø caùc tænh Taây nguyeân; thöïc hieän söï chæ ñaïo cuûa Ñaûng uyû DCÑ tænh, CÑ Vieân chöùc ñaõ toå chöùc hai lôùp quaùn trieät Nghò quyeát Ñaïi hoäi cuûa Ñaûng (goàm NQ Ñaïi hoäi Ñaûng boä tænh Laâm Ñoàng laàn thöù VIII, NQ Ñaïi hoäi Ñaûng boä DCÑ laàn thöù V, NQ Ñaïi hoäi X cuûa Ñaûng) cho CBCC ngoaøi Ñaûng. Ñoàng thôøi vôùi vieäc tuyeân truyeàn Nghò quyeát cuûa Ñaûng, giaùo duïc truyeàn thoáng, caùc CÑCS coøn phoái hôïp thöïc hieän thöôøng xuyeân vieäc thoâng tin ñeán toaøn theå ñoaøn vieân caùc chính saùch, phaùp luaät cuûa nhaø nöôùc, caùc quy ñònh cuûa coâng ñoaøn ñeå ñoaøn vieân quaùn trieät, thöïc hieän, nhö Luaät Thi ñua-Khen thöôûng, Chöông trình haønh ñoäng cuûa Chính phuû veà vieäc thöïc haønh tieát kieäm, choáng laõng phí, phoøng choáng tham nhuõng, Chöông trình CCHC cuûa tænh, cuûa Chính phuû giai ñoaïn 2006-2010 v.v... 2.2. Caùc hoaït ñoäng vaên hoaù, vaên ngheä, theå thao : Caùc CÑCS toå chöùc coù chaát löôïng caùc hoaït ñoäng vaên ngheä, thi ñaáu theå thao, Hoäi thi“Nghieäp vuï CÑ-Kieán thöùc phaùp luaät vaø gia ñình” ñeå chaøo möøng ñaïi hoäi Ñaûng, chaøo möøng caùc ngaøy leã kyû nieäm cuûa ñaát nöôùc. Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh toå chöùc Hoäi dieãn vaên ngheä laàn thöù II, coù 38 ñôn vò tham gia

3

vôùi hôn 150 dieãn vieân, ñaây laø moät hoaït ñoäng thieát thöïc trong coâng taùc xaây döïng ñôøi soáng vaên hoaù ôû cô sôû, ñoàng thôøi cuõng laø hoaït ñoäng chaøo möøng caùc ngaøy leã cuûa ñaát nöôùc naêm 2006. 3- Coâng taùc nghieân cöùu, tham gia quaûn lyù, kieåm tra giaùm saùt vieäc thöïc hieän phaùp luaät, caùc chính saùch lieân quan ñeán CBCC, chaêm lo ñôøi soáng, baûo veä quyeàn vaø lôïi ích hôïp phaùp, chính ñaùng cuûa CBCC, caùc hoïat ñoäng xaõ hoäi cuûa coâng ñoaøn. Veà thöïc hieän quy cheá daân chuû: Ngay töø cuoái quyù IV/2005 Ban Thöôøng vuï CÑ Vieân chöùc tænh ñaõ coù coâng vaên chæ ñaïo CÑCS phoái hôïp vôùi thuû tröôûng cô quan, ñôn vò chuaån bò noäi dung hoäi nghò CBCC; tham möu Ñaûng uyû Khoái DCÑ chæ ñaïo vieäc môû hoäi nghò CBCC naêm 2006. Caùc CÑCS ñaõ tích cöïc ñeà xuaát vaø chuaån bò noäi dung hoäi nghò CBCC cuûa ñôn vò, 100% cô quan, ñôn vò coù CÑCS tröïc thuoäc CÑ Vieân chöùc ñeàu môû hoäi nghò CBCC naêm 2006 ñuùng tieán ñoä thôøi gian quy ñònh(tröø caùc ñôn vò môùi thaønh laäp); quy trình, chaát löôïng hoäi nghò cô baûn ñaûm baûo ñuùng tinh thaàn Nghò ñònh 71/1998/NÑ-CP cuûa Chính phuû, caùc noäi dung chuû yeáu cuûa hoäi nghò ñöôïc chuaån bò chu ñaùo, ñaõ quan taâm khuyeán khích CBCC phaùt huy quyeàn daân chuû trong vieäc thaûo luaän coâng vieäc cuûa cô quan, moät trong caùc noäi dung cuûa hoäi nghò CBCC laø baùo caùo toång keát phong traøo thi ñua vaø khen thöôûng lao ñoäng gioûi, chieán só thi ñua vaø phaùt ñoäng thi ñua naêm môùi ñaõ ñöôïc nhieàu cô quan laøm toát. Caùc loaïi quy cheá, nhö quy cheá thöïc hieän daân chuû, quy cheá phoái hôïp coâng taùc giöõa coâng ñoaøn vôùi thuû tröôûng cô quan ñöôïc xaây döïng vaø thöïc hieän töông ñoái toát. Vieäc thöïc hieän cheá ñoä chính saùch lieân quan ñeán quyeàn lôïi hôïp phaùp, chính ñaùng cuûa CBCC ñöôïc nhieàu cô quan, ñôn vò ñaûm baûo ñuùng quy ñònh cuûa Ñaûng, Nhaø nöôùc, cuûa ngaønh Trung öông vaø quy ñònh cuûa tænh, nhö chính saùch veà tieàn löông( naâng löông toái thieåu leân 450.000ñ), cheá ñoä naâng löông, thi naâng ngaïch, tuyeån duïng CBCC vaøo bieân cheá, chính saùch trong ñaøo taïo, hoïc taäp, vieäc khoaùn pheùp vaøo löông, chình saùch BHXH, BHYTv.v… ñaëc bieät laø vieäc taïo ñieàu kieän cho CBCC ñi hoïc naâng cao trình ñoä chính trò, chuyeân moân nghieäp vuï, kieán thöùc quoác phoøng… raát ñöôïc caùc cô quan quan taâm. Coâng ñoaøn vaø chính quyeàn moät soá ñôn vò coù ñieàu kieän ñaõ quan taâm taïo theâm thu nhaäp hôïp phaùp cho CBCC, moät soá cô quan cuõng ñaõ taïo ñieàu kieän cho CÑ cô sôû toå chöùc ñöa caùn boä, coâng chöùc ñi nghæ döôõng, khaùm söùc khoeû, khaùm beänh. Vaán ñeà nhaø ôû cho CBCC thuoäc ñoái töôïng giaûi toaû cuõng ñöôïc cô quan quaûn lyù caùc caáp quan taâm giaûi quyeát, taïo söï yeân taâm, phaán khôûi cho CBCC. Ñeå goùp phaàn vaøo vieäc thöïc hieän Chöông trình caûi caùch haønh chính cuûa tænh, Ban Thöôøng vuï Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh ñaõ kyù vôùi Sôû Noäi vuï keá hoaïch phoái hôïp tuyeân truyeàn veà caûi caùch haønh chính naêm 2006, trieån khai Keá hoaïch Coâng ñoaøn tham gia coâng taùc CCHC ôû caùc cô quan, ñôn vò vôùi muïc ñích laøm cho caùn boä, ñoaøn vieân, CBCC hieåu roõ theâm veà noäi dung CCHC, noäi dung cuûa cuoäc vaän ñoäng xaây döïng ngöôøi CBCC trung thaønh, saùng taïo, taän tuî, göông maãu ñeå thöïc hieän toát hôn coâng taùc caûi caùch haønh chính. Ñoái vôùi coâng taùc phoøng choáng tham nhuõng, thöïc haønh tieát kieäm, choáng laõng phí, Ban Thöôøng vuï cuõng ñaõ coù Keá hoaïch trieån khai ñeán caùc CÑCS, ñeà ra nhöõng vieäc laøm cuï theå cuûa CÑ , trong ñoù taäp trung vaøo vieäc phoå bieán, quaùn trieät cho ñoaøn vieân Luaät thöïc haønh tieát kieäm, choáng laõng phí; ñeà xuaát, tham gia xaây döïng caùc quy cheá noäi boä veà tieát kieäm, choáng laõng phí. Hoaït ñoäng xaõ hoäi, theo truyeàn thoáng haøng naêm, nhaân dòp ñoùn teát Nguyeân ñaùn vaø kyû nieäm caùc ngaøy leã lôùn cuûa ñaát nöôùc, moät soá CÑCS ñaõ

4

chuû ñoäng phoái hôïp vôùi caùc ñoaøn theå khaùc trong cô quan, ñôn vò toå chöùc thaêm hoûi, taëng quaø cho caùc baø meï Vieät Nam anh huøng, gia ñình chính saùch vaø caùc xaõ vuøng saâu vuøng xa coøn khoù khaên; moät soá ñôn vò ñaõ duy trì toát vieäc nhaän phuïng döôõng baø meï Vieät Nam anh huøng suoát ñôøi, nhaän ñôõ ñaàu cho caùc xaõ vuøng saâu vuøng xa coøn khoù khaên; ñoaøn vieân ôû caùc CÑCS tích cöïc höôûng öùng caùc cuoäc vaän ñoäng ñoùng goùp coâng söùc, tieàn baïc giuùp ñôõ caùc xaõ ngheøo trong tænh, giuùp ñôõ gia ñính chình saùch gaëp khoù khaên ; ñoùng goùp quyõ “ Coâng nhaân lao ñoäng – phuï nöõ ngheøo”; quyõ xaây döïng töôïng ñaøi Baø meï Vieät Nam anh huøng, uûng hoä nhaân daân caùc tænh mieàn Trung bò thieät haïi trong côn baõo soá 1; uûng hoä quyõ “Ví ngöôøi ngheøo”; ñoaøn vieân ôû moät soá CÑCS coøn ñoùng goùp tieàn löông xaây döïng nhaø tình thöông, nhaø tình nghóa taëng cho gia ñình chính saùch, taëng phoøng hoïc, saùch vôû, caëp hoïc sinh cho con em nhaân daân caùc xaõ ngheøo, ñoàng baøo daân toäc. 4- Coâng taùc xaây döïng toå chöùc coâng ñoaøn vaø tham gia xaây döïng Ñaûng Chính quyeàn vöõng maïnh. a/ Xaây döïng toå chöùc Coâng ñoaøn: Thöïc hieän höôùng daãn cuûa LÑLÑ tænh veà tieâu chuaån CÑCS vöõng maïnh, Ban Thöôøng vuï ñaõ chæ ñaïo CÑCS ñaêng kyù danh hieäu CÑCS vöõng maïnh vaø ñaêng kyù xaây döïng cô quan vaên hoaù naêm 2006, taát caû caùc CÑCS ñaõ ñaêng kyù xaây döïng CÑCS vöõng maïnh, caùc ñôn vò ñeàu ñaêng kyù xaây döïng cô quan vaên hoaù.Naêm 2006 coù 48/53 CÑCS ñaït CÑCS vöõng maïnh, tæ leä 90,6%, trong ñoù 19 CÑCS vöõng maïnh xuaát saéc, tæ leä 35,84%. Coâng taùc phaùt trieån ñoaøn vieân: Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh Laâm Ñoàng coù 56 CÑCS, chæ tieâu phaùt trieån ñoaøn vieân laø töø 98-100%/ soá CBCC,VC ñuû ñieàu kieän keát naïp vaøo CÑ. Trong naêm ñaõ keát naïp ñöôïc 123 ñoaøn vieân coâng ñoaøn, toång soá ñoaøn vieân ñeán thaùng 12/2006 laø 2487 ngöôøi. Coâng taùc toå chöùc: Tieáp nhaän CÑCS Trung taâm Phaùt haønh phim vaø chieáu boùng tænh; CÑCS Vöôøn Quoác gia Bi Duop-NuíBaø tænh Laâm Ñoàng; thaønh laäp CÑCS Trung taâm leã hoäi Vaên hoaù & Du lòch tænh Laâm Ñoàng vaø CÑCS Ban Thi ñua-Khen thöôûng tænh Laâm Ñoàng. BCH-CÑ Vieân chöùc tænh ñaõ baàu boå sung 02 uyû vieân BCH, baàu boå sung 02 uyû vieân Ban Thöôøng vuï vaø baàu 01 Phoù Chuû tòch khoâng chuyeân traùch. Coâng taùc ñaøo taïo, boài döôõng caùn boä: Naêm 2006 CÑ Vieân chöùc môû moät lôùp taäp huaán caùn boä coâng ñoaøn cô sôû vôùi 106 ñ/c laø Chuû tòch, Phoù Chuû tòch, chuû nhieâm UBKT döï hoïc. Noäi dung taäp huaán goàm caùc chuyeân ñeà toå chöùc, kieåm tra, thi ñua-khen thöôûng, ñaëc bieät coøn coù noäi dung veà coâng taùc CCHC, CÑ tham gia coâng taùc CCHC. b/ Xaây döïng Ñaûng - Chính quyeàn cô sôû vöõng maïnh : Caùc Coâng ñoaøn cô sôû ñaõ duy trì toát vieäc ñònh kyø toå chöùc cho ñoaøn vieân tham gia goùp yù xaây döïng cho ñaûng vieân vaø chi boä; tích cöïc boài döôõng, giôùi thieäu ñoaøn vieân öu tuù cho ñaûng; theo baùo caùo cuûa moät soá CÑCS naêm 2006 ñaõ giôùi thieäu ñöôïc 40 ñoaøn vieân coâng ñoaøn xuaát saéc cho caùc toå chöùc cô sôû Ñaûng, coù 20 ñoaøn vieân ñöôïc keát naïp vaøo Ñaûng. Caùc CÑCS thöïc hieän nghieâm vieäc cöû ñoaøn vieân, CBCC tham gia caùc lôùp quaùn trieät Nghò quyeát cuûa Ñaûng. 5- Coâng taùc nöõ coâng: Chæ ñaïo CÑCS toå chöùc caùc hoaït ñoäng nhaân ngaøy Quoác teá phuï nöõ ( 8/3 ), kyû nieäm 76 naêm Ngaøy thaønh laäp Hoäi LHPN Vieät Nam; caùc CÑCS toå chöùc nhieàu hoaït ñoäng, ñaëc bieät laø toå chöùc Hoäi thi “Nghieäp vuï coâng ñoaøn-Kieán thöùc phaùp luaät &gia ñính” keát hôïp vôùi kyû nieäm Ngaøy thaønh laäp hoäi LHPN Vieät Nam, thu huùt haàu heát nam, nöõ CBCC trong ñôn vò tham

5

gia; toå chöùc oân truyeàn thoáng, thaûo luaän veà nhöõng phaåm chaát cao ñeïp cuûa ngöôøi phuï nöõ Vieät Nam trong caùc thôøi kyø lòch söû, veà yù nghóa lòch söû ngaøy quoác teá phuï nöõ 8/3, ngaøy 20/10 vaø truyeàn thoáng veû vang cuûa phuï nöõ Vieät Nam trong söï nghieäp xaây döïng, baûo veä toå quoác vaø nhöõng thaønh tích ñaït ñöôïc cuûa caùc theá heä phuï nöõ Vieät Nam trong thôøi kyø “Coâng nghieäp hoaù- Hieän ñaïi hoaù” ñaát nöôùc. Ñoàng thôøi, cuõng ñeà ñaït nhöõng suy nghó, nguyeän voïng cuûa nöõ CBCC vôùi thuû tröôûng vaø caáp uyû ñôn vò ñeå taïo ñieàu kieän cho chò em phaán ñaáu tieán boä, goùp phaàn vaøo vieäc xaây döïng cô quan, ñôn vò vöõng maïnh. Ban nöõ coâng caùc CÑCS ñaõ tham möu BCH toå chöùc caùc hoaït ñoäng cho caùc chaùu nhaân ngaøy quoác teá thieáu nhi 1/6, nhö : Taëng quøa, bieåu döông khen thöôûng caùc chaùu coù thaønh tích cao trong naêm hoïc (2005 – 2006), ñaëc bieät ñaõ khen thöôûng ñoäng vieân caùc chaùu caáp III vaø hoïc ñaïi hoïc coù thaønh tích xuaát saéc trong naêm hoïc, caùc hoaït ñoäng treân ñaõ khích leä caùc chaùu hoïc taäp toát, ñoàng thôøi cuõng ñoäng vieân CBCC phaán khôûi yeân taâm coâng taùc. Toùm laïi, trong naêm 2006, Ban Nöõ coâng CÑCS vaø BCH – CÑCS ñaõ chuû ñoäng toå chöùc nhieàu hoaït ñoäng phong phuù nhaèm chaêm lo ñôøi soáng vaät chaát vaø tinh thaàn, söùc khoeû cuûa caùn boä nöõ, ñoäng vieân tinh thaàn hoïc taäp vaø reøn luyeän ñaïo ñöùc cuûa caùc chaùu laø con cuûa CBCC, caùc hoaït ñoäng naøy ñöôïc caáp uyû Ñaûng, chính quyeàn caùc ñôn vò ñaëc bieät quan taâm, ñaõ kòp thôøi ñoäng vieân chò em khaéc phuïc khoù khaên phaán ñaáu trong hoïc taäp vaø coâng taùc. 6- Coâng taùc uûy ban kieåm tra ( coù baùo caùo rieâng): UBKT Coâng ñoaøn Vieân chöùc ñaõ xaây döïng keá hoaïch kieåm tra naêm 2006 veà chaáp haønh ñieàu leä coâng ñoaøn ñoái vôùi CÑCS, kieåm tra ñoàng caáp veà taøi chính taïi Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh. Heä thoáng UBKT thuoäc CÑ Vieân chöùc coù 18 UBKT- CÑCS vôùi 61 uyû vieân, soá CÑCS khoâng ñuû ñieàu kieän thaønh laäp UBKT laø 35 ñôn vò vôùi 35 ñoàng chí ñöôïc phaân coâng laøm coâng taùc kieåm tra. Trong naêm, UBKT-CÑ Vieân chöùc tænh ñaõ tieán haønh kieåm tra taøi chính ñoàng caáp ôû CÑ Vieân chöùc, kieåm tra vieäc chaáp haønh ñieàu leä ôû 11 CÑCS. Coâng taùc kieåm ñoàng caáp vaø kieåm tra caáp döôùi cuûa UBKT-CÑCS cuõng ñöôïc moät soá ñôn vò laøm toát, nhôø vaäy hoaït ñoäng cuûa CÑCS khoâng vi phaïm ñieàu leä. 7- Moät soá kinh nghieäm ruùt ra qua chæ ñaïo hoaït ñoäng: Töø thöïc tieãn hoaït ñoäng cuûa CÑCS, chuùng ta coù theå ruùt ra moät soá kinh nghieäm coâng taùc sau ñaây: - Phaûi ñeà cao tính chuû ñoäng, saùng taïo cuûa CÑCS, phaûi taïo ñieàu kieän ñeå CÑCS chuû ñoäng vaø töï quyeát ñònh moät soá noäi dung coâng vieäc; Coâng ñoaøn caáp treân laø ngöôøi ñeà ra chuû tröông, höôùng daãn nghieäp vuï, uoán naén neáu coù sai soùt, khoâng aùp ñaët coâng vieäc cho cô sôû; - Phaûi thöïc hieän nghieâm tuùc nguyeân taéc taäp trung daân chuû, ñeà cao traùch nhieäm caù nhaân trong hoaït ñoäng coâng ñoaøn; - BCH-CÑCS, caùn boä CÑCS, nhaát laø ñ/c Chuû tòch phaûi thöïc söï chuû ñoäng, naêng ñoäng, saùng taïo ñeå coù caùch laøm, noäi dung hoaït ñoäng coù tính môùi, saùng taïo, thieát thöïc; - Giöõa caùc CÑCS phaûi coù moái quan heä thaân thieát, taêng cöôøng giao löu, hoïc hoûi laãn nhau, cuøng nhau toå chöùc caùc hoaït ñoäng phong traøo; - Nhöõng CÑCS lôùn, coù ñieàu kieän caàn giuùp ñôõ CÑCS nhoû, khoâng coù theá maïnh trong hoaït ñoäng phong traøo. Nhöõng CÑCS coù ít ñoaøn vieân, khoù khaên, neân coù söï phoái hôïp vôùi nhau trong hoaït ñoäng phong traøo ñeå khaéc phuïc caùc khoù khaên, haïn cheá cuûa mình;

6

- Moïi chuû tröông coâng taùc cuûa CÑ caáp treân, ñaëc bieät laø coâng taùc xaõ hoäi phaûi phoå bieán ñeán taän ñoaøn vieân, vaän ñoäng uûng hoä caùc loaïi quyõ xaõ hoäi phaûi phuø hôïp vôùi möùc thu nhaäp, ñieàu kieän cuï theå cuûa CBCC, phaûi toân troïng tính töï nguyeän cuûa ñoaøn vieân. - Hoaït ñoäng coâng ñoaøn ôû cô sôû phaûi bieát keát hôïp nhuaàn nhuyeãn, hôïp lyù vôùi caùc hoaït ñoäng, sinh hoaït khaùc cuûa chuyeân moân, cuûa caùc ñoaøn theå, khoâng ñöôïc maùy moùc, phaûi coù söï linh ñoäng; nhöng khoâng vì theá maø bò che laáp, môø nhaït maøu saéc cuûa hoaït ñoäng coâng ñoaøn, phaûi laøm sao ñeå roõ laø hoaït ñoäng cuûa coâng ñoaøn trong caùc laàn sinh hoaït keát hôïp vôùi chuyeân moân. - Tranh thuû söï laõnh ñaïo cuûa caáp uyû Ñaûng; phaùt huy vai troø cuûa ñoaøn vieân coâng ñoaøn laø ñaûng vieân trong caùc cô quan, ñôn vò. III/ ÑAÙNH GIAÙ CHUNG. 1/ Öu ñieåm noåi baät: - Ñaïi ña soá ñoaøn vieân vöõng vaøng veà tö töôûng, coù nhaän thöùc ñuùng ñaén veà Ñaûng, ñaõ taêng theâm nieàm tin vaøo söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng vaø söï quaûn lyù, ñieàu haønh cuûa Chính phuû keå töø Ñaïi hoäi Ñaûng toaøn quoác ñeán nay; coù tinh thaàn, thaùi ñoä laøm vieäc toát, tích cöïc reøn luyeän, hoïc taäp, phaán ñaáu giöõ vöõng phaåm chaát, ñaïo ñöùc cuûa ngöôøi CBCC, hoaøn thaønh nhieäm vuï ñöôïc giao; tieáp tuïc uûng hoä coâng cuoäc ñoåi môùi toaøn dieän cuûa Ñaûng. - Caùc hoaït ñoäng tuyeân truyeàn, giaùo duïc chính trò, tö töôûng, phoå bieán phaùp luaät, toå chöùc caùc sinh hoaït chính trò, hoaït ñoäng vaên hoaù, vaên ngheä, theå thao ñöôïc duy trì ôû nhieàu ñôn vò vaø ngaøy caøng naâng cao chaát löôïng, caùc hoaït ñoäng naøy ñöôïc ñoâng ñaûo ñoaøn vieân höôûng öùng, laõnh ñaïo ñôn vò quan taâm, taïo ñieàu kieän thuaän lôïi, ñaõ goùp phaàn laøm cho khoâng khí laøm vieäc, ñôøi soáng tinh thaàn cuûa ñoaøn vieân laønh maïnh. - Phong traøo thi ñua ñaõ ñöôïc trieån khai ñeàu khaép, noäi dung thi ñua taäp trung vaøo vieäc hoaøn thaønh nhieäm vuï chính trò, caùc chæ tieâu thi ñua cuûa caùc cô quan, ñôn vò ñeà ra töông ñoái toaøn dieän treân caùc maët: hoaøn thaønh nhieäm vuï chuyeân moân, chæ tieâu veà caùc danh hieäu thi ñua, veà xaây döïng cô quan vaên hoaù, gia ñình vaên hoaù, xaây döïng ngöôøi CBCC “Trung thaønh-Saùng taïo-Taän tuî-Göông maãu” v.v…, xaây döïng caùc ñoaøn theå vöõng maïnh. - Ban Thöôøng vuï Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh ñaõ baùm saùt phöông höôùng, nhieäm vuï naêm 2006 ñeå chæ ñaïo coâng ñoaøn cô sôû. Trong laõnh, chæ ñaïo ñaõ taäp trung vaøo caùc nhieäm vuï troïng taâm laø coâng taùc tuyeân truyeàn, giaùo duïc chính trò, tö töôûng; coâng taùc tham gia quaûn lyù vaø phaùt huy daân chuû ôû cô sôû; toå chöùc phong traøo thi ñua yeâu nöôùc gaén vôùi thöïc hieän cuoäc vaän ñoäng xaây döïng ngöôøi caùn boä, coâng chöùc “ Trung thaønh-Saùng taïo-Taân tuî-Göông maãu”, ñoàng thôøi vaãn trieån khai ñaày ñuû caùc noäi dung coâng taùc khaùc. - Nhieàu caùn boä coâng ñoaøn cô sôû ñaõ coù tinh thaàn naêng ñoäng, saùng taïo, chuû ñoäng trong hoaït ñoäng, vì vaäy taïo ñöôïc nhieàu phong traøo soâi noåi. Uy tín vaø vai troø cuûa CÑCS ngaøy caøng ñöôïc theå hieän roõ, ñöôïc caáp uyû, chính quyeàn ñaùnh giaù cao. Moät soá BCH-CÑCS ñaõ coù chuyeån bieán roõ neùt trong hoaït ñoäng keå töø sau khi ñaïi hoäi CÑCS nhieäm kyø 2005-2008. 2- Khuyeát ñieåm, toàn taïi : - Coøn moät soá BCH-CÑCS vaãn thuï ñoäng trong hoaït ñoäng, phoái hôïp toå chöùc hoäi nghò CBCC chöa toát; vieäc chæ ñaïo hoaït ñoäng ñoái vôùi BCH- CÑ cô sôû thaønh vieân( nôi coù CÑCS thaønh vieân), CÑ boä phaän, toå coâng ñoaøn ( nhaát laø nhöõng CÑCS coù caùc boä phaän ôû xa truï sôû) coøn haïn cheá.

7

- Chaát löôïng cuûa phong traøo thi ñua vaø thöïc hieän quy cheá daân chuû vaãn coøn moät soá maët haïn cheá, ñaëc bieät laø vieäc bình xeùt caùc danh hieäu thi ñua vaø vieäc phaùt huy daân chuû, tham gia thaûo luaän coâng vieäc cuûa cô quan taïi hoäi nghò CBCC chaát löôïng chöa cao. PHAÀN THÖÙ HAI PHÖÔNG HÖÔÙNG, NHIEÄM VUÏ NAÊM 2007. I- NHIEÄM VUÏ TROÏNG TAÂM: 1- Coâng taùc tuyeân truyeàn, giaùo duïc chính trò, tö töôûng : Tuyeân truyeàn veà Chuû nghóa Maùc- Leâ nin vaø tö töôûng Hoà Chí Minh, thöôøng xuyeân quaùn trieät caùc chuû tröông, Nghò quyeát cuûa Ñaûng; ñaåy maïnh coâng taùc tuyeân truyeàn, phoå bieán vaø giaùo duïc phaùp luaät ngay taïi CÑCS. Tieáp tuïc toå chöùc cho ñoaøn vieân hoïc taäp tö töôûng, ñaïo ñöùc Hoà Chí Minh, ñoåi môùi coâng taùc truyeân truyeàn, hoïc taäp chính trò vaø chính saùch, phaùp luaät; taêng cöôøng tuyeân truyeàn veà caûi caùch haønh chính. Chuù troïng vieäc toå chöùc caùc sinh hoaït chính trò, caùc hoaït ñoäng vaên hoaù, vaên ngheä, theå thao ngay taïi cô sôû; naâng cao trình ñoä moïi maët cho ñoaøn vieân Chæ ñaïo caùc hoaït ñoäng kyû nieäm caùc ngaøy leã lòch söû cuûa ñaát nöôùc trong naêm 2007. Phaán ñaáu ñaït caùc chæ tieâu sau: + Treân 95% ñoaøn vieân tham gia hoïc Nghò quyeát cuûa Ñaûng, ñöôïc tuyeân truyeàn, phoå bieán caùc vaên baûn phaùp luaät cuûa Nhaø nöôùc, caùc quy ñònh cuûa tænh, cuûa ngaønh. + Treân 70% caùc CÑCS toå chöùc ñöôïc caùc hoaït ñoäng vaên hoaù, vaên ngheä, theå thao. + 100% CÑCS ñeà xuaát ñöôïc vôùi chính quyeàn coù tuû saùch phaùp luaät. 2-Tham gia quaûn lyù cô quan, kieåm tra, giaùm saùt vieäc thöïc hieän chính saùch, phaùp luaät; tham gia vôùi Nhaø nöôùc veà caûi caùch haønh chính; phaùt huy daân chuû, baûo ñaûm thöïc hieän toát nghóa vuï , quyeàn lôïi hôïp phaùp, chính ñaùng cuûa CBCC; vaän ñoäng ñoaøn vieân tham gia caùc hoaït ñoäng xaõ hoäi : - Coâng ñoaøn cô sôû tham gia vôùi thuû tröôûng cô quan thöïc hieän ñaày ñuû caùc quyeàn lôïi cho CBCC theo quy ñònh cuûa Ñaûng, Nhaø nöôùc. Ñoàng thôøi, baèng nhieàu bieän phaùp thích hôïp ñeå ñoäng vieân ñoaøn vieân, CBCC töï giaùc laøm troøn nghóa vuï, traùch nhieäm vôùi cô quan, vôùi nhaø nöôùc vaø ñoaøn theå theo phöông chaâm quyeàn lôïi phaûi ñi ñoâi vôùi nghóa vuï, khen thöôûng vaø xöû phaït phaûi ñi ñoâi vôùi nhau; - Naâng cao chaát löôïng vieäc môû hoäi nghò CBCC naêm 2007 theo höôùng thieát thöïc, tham gia thöïc hieän toát noäi quy, quy cheá laøm vieäc cuûa cô quan, thöïc hieän toát chính saùch, phaùp luaät cuûa Nhaø nöôùc, xaây döïng cô quan, ñôn vò an toaøn, vöõng maïnh; - Tích cöïc tuyeân truyeàn, vaän ñoäng ñoaøn vieân thöïc hieän Chöông trình caûi caùch haønh chính cuûa tænh, thöïc haønh tieát kieäm, choáng laõng phí, tham nhuõng. Phaán ñaáu thöïc hieän caùc chæ tieâu: + 100% CÑCS tham gia, giaùm saùt ñaûm baûo thöïc hieän ñuùng, ñuû caùc cheá ñoä, chính saùch ñoái vôùi CBCC, khoâng ñeå phaùt sinh khieáu naïi, toá caùo; + 100% CÑCS phoái hôïp môû hoäi nghò CBCC ñuùng quy ñònh; tích cöïc tham gia thöïc hieän caûi caùch haønh chính, thöïc haønh tieát kieäm, choáng laõng phí, tham nhuõng; + 100% CÑCS höôûng öùng caùc hoaït ñoäng xaõ hoäi, toân troïng tính töï nguyeän cuûa ñoaøn vieân trong vieäc uûng hoä caùc loaïi quyõ xaõ hoäi;

8

3- Toå chöùc phong traøo thi ñua yeâu nöôùc : Chæ ñaïo CÑCS coù bieän phaùp phoái hôïp vôùi chính quyeàn ñaåy maïnh theâm moät böôùc thöïc hieän caùc phong traøo thi ñua gaén vôùi cuoäc vaän ñoäng xaây döïng ngöôøi CBCC “ Trung thaønh-Saùng taïo-Taän tuî-Göông maãu” thuùc ñaåy hoaøn thaønh keá hoaïch coâng taùc, caùc chæ tieâu kinh teá-xaõ hoäi cuûa tænh naêm 2007. Caùc CÑCS chuû ñoäng phoái hôïp vôùi thuû tröôûng ñôn vò, tranh thuû söï laõnh ñaïo cuûa caáp uyû Ñaûng tieán haønh sô keát caùc ñôït thi ñua ngaén ngaøy ñaõ phaùt ñoäng vaø toång keát phong traøo thi ñua naêm 2007. Phaán ñaáu ñaït caùc chæ tieâu: + 100% CÑCS phoái hôïp phaùt ñoäng caùc phong traøo thi ñua yeâu nöôùc gaén vôùi cuoäc vaän ñoäng xaây döïng ngöôøi CBCC “ Trung thaønh-Saùng taïo-Taän tuî-Göông maãu”; coù sô, toång keát phong traøo thi ñua, bính xeùt danh hieäu thi ñua vaø khen thöôûng kòp thôøi, ñuùng tieâu chuaån quy ñònh; + 85% ñoaøn vieân ñaït danh hieäu “ Lao ñoäng tieân tieán”, trong ñoù coù 20% ñeán 30% ñaït danh hieäu “ Chieán syõ thi ñua” caùc caáp. + 85% ñoaøn vieân thöïc hieän toát cuoäc vaän ñoäng xaây döïng ngöôøi CBCC “ Trung thaønh-Saùng taïo-Taän tuî-Göông maãu”. + 80% CÑCS phoái hôïp vôùi thuû tröôûng cô quan coù bieän phaùp ñeå ñoaøn vieân, CBCC, caùc phoøng, ban nghieäp vuï ñaêng kyù ñeà taøi, chuyeân ñeà, saùng kieán, aùp duïng saùng kieán; phaán ñaáu moãi CÑCS coù 02 saùng kieán hoaëc ñeà taøi, chuyeân ñeà nghieäp vuï; + 100% CÑCS khoâng coù ñoaøn vieân sinh con thöù 3 trôû leân; + Treân 85% nöõ CBCC ñaït danh hieäu phuï nöõ Hai gioûi; 4- Xaây döïng toå chöùc Coâng ñoaøn vaø xaây döïng Ñaûng vöõng maïnh : Nghieân cöùu ñeå xaây döïng moâ hình CÑCS vöõng maïnh, xaây döïng tieâu chí cuï theå caùc danh hieäu CÑCS vöõng maïnh, vöõng maïnh xuaát saéc, CÑCS khaù, trung bình vaø yeáu; tích cöïc thöïc hieän coâng taùc xaây döïng Ñaûng theo chuû tröông cuûa caáp uyû Ñaûng, goùp phaàn tham gia xaây döïng Ñaûng, xaây döïng Nhaø nöôùc trong saïch, vöõng maïnh baèng vieäc naâng cao chaát löôïng ñoái töôïng ñaûng do coâng ñoaøn giôùi thieäu, tham gia yù kieán vôùi caáp uyû ñaûng, toå chöùc goùp yù xaây döïng ñaûng theo ñònh kyø. Tieán haønh Ñaïi hoäi CÑCS tieán tôí Ñaïi hoäi Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh laàn thöù II. Phaán ñaáu ñaït caùc chæ tieâu: + 95% CÑCS ñaït danh hieäu CÑCS vöõng maïnh, trong ñoù coù treân 20% CÑCS vöõng maïnh xuaát saéc; + 85% trôû leân ñoaøn vieân ñaït danh hieäu “ Ñoaøn vieân xuaát saéc”; + 100% CÑCS thöïc hieän ñaày ñuû cheá ñoä baùo caùo coâng taùc vôùi caáp uyû cuøng caáp vaø coâng ñoaøn caáp treân, cöû caùn boä tham döï ñaày ñuû, nghieâm tuùc caùc cuoäc hoäi nghò, caùc lôùp hoïc do CÑ caáp treân trieäu taäp. II- BIEÄN PHAÙP THÖÏC HIEÄN : Ñeå hoaøn thaønh nhieäm vuï naêm 2007, chuùng ta caàn thöïc hieän toát moät soá bieän phaùp coâng taùc sau: - Ñaûm baûo nguyeân taéc taäp trung daân chuû, phaùt huy traùch nhieäm caù nhaân trong vieäc thöïc hieän nhieäm vuï ñöôïc phaân coâng. - Caùc BCH-CÑCS caàn hoaït ñoäng coù neà neáp, boå sung hoaøn thieän quy cheá hoaït ñoäng cuûa BCH, coù söï phaân coâng trong BCH ñeå giaûi quyeát heát vaø kòp thôøi caùc coâng vieäc cuûa CÑCS. - Nghieân cöùu saép xeáp laïi toå chöùc cuûa moät soá CÑCS cho phuø hôïp ñaëc ñieåm vaø moâ hình quaûn lyù nhaø nöôùc cuûa caùc ñôn vò.

9

- Caùc ñ/c UV- BCH-CÑ Vieân chöùc tænh thöïc hieän toát hôn traùch nhieäm theo quy cheá. - Phoå bieán, nhaân roäng nhöõng kinh nghieäm, caùch laøm hay cho caùc CÑCS nghieân cöùu, vaän duïng; - Taêng cöôøng söï phoái hôïp coâng taùc giöõa CÑ Vieân chöùc vôùi caùc cô quan, vôùi caùc ñoaøn theå khoái DCÑ; tham möu, ñeà xuaát caùc chuû tröông, bieän phaùp tranh thuû söï laõnh ñaïo cuûa LÑLÑ tænh, Ñaûng uyû khoái DCÑ tænh; caùc CÑCS taêng cöôøng caùc cuoäc giao löu, caùc hoaït ñoäng phoái hôïp ñeå taïo phong traøo; - Chaáp haønh nghieâm söï chæ ñaïo cuûa CÑ caáp treân./. Nôi nhaän :

TM. BAN THÖÔØNG
CHUÛ TÒCH

VUÏ
- Caùc CÑCS tröïc thuoäc
-Caùc UVBCH, UBKT, - LÑLÑ tænh,CÑVCVN, ÑUDCÑ ( b/c ) - Löu CÑVC.

Nguyeãn Ñình Hoeø

LÑLÑ TÆNH LAÂM ÑOÀNG COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM CÑ VIEÂN CHÖÙC Ñoäc laäp – Töï do- Haïnh phuùc 10

DANH SAÙCH TAÄP THEÅ VAØ CAÙ NHAÂN
ÑEÀ NGHÒ COÂNG ÑOAØN VIEÂN CHÖÙC VIEÄT NAM XEÙT KHEN THÖÔÛNG THAØNH TÍCH HOAÏT ÑOÄNG VAØ XAÂY DÖÏNG TOÅ CHÖÙC COÂNG ÑOAØN NAÊM 2006. (Keøm theo tôø trình soá 06 /TTr- CÑVCngaøy 05 - 01 -2007 cuûa BTV- CÑ Vieân chöùc tænh Laâm Ñoàng)

Ñeà nghò Coâng ñoaøn vieân chöùc Vieät nam xeùt taëng Baèng khen cho caùc taäp theå vaø caù nhaân sau ñaây: I/ TAÄP THEÅ: 1- CÑCS Sôû Taøi chính tænh Laâm Ñoàng; 2- Toå CÑ Phoøng Ngaân saùch thuoäc CÑCS Sôû Taøi chính tænh Laâm Ñoàng; 3- Coâng ñoaøn Boä phaän Vaên phoøng Kho baïc Nhaø nöôùc tænh Laâm Ñoàng, CÑCS Kho baïc Nhaø nöôùc tænh Laâm Ñoàng; 4- Coâng ñoaøn Boä phaän Vaên phoøng Kho baïc huyeän Ñöùc Troïng, CÑCS Kho baïc Nhaø nöôùc tænh Laâm Ñoàng; 5- Toå CÑ phoøng thanh toaùn voán ñaàu tö, CÑCS Kho baïc Nhaø nöôùc tænh Laâm Ñoàng; II/ CAÙ NHAÂN: 1- Phan Anh Tín, Chaùnh Vaên phoøng Hoäi ñoàng Nhaân daân tænh Laâm Ñoàng, ñoaøn vieân CÑ thuoäc CÑCS Hoäi ñoàng Nhaân daân tænh Laâm Ñoàng; 2- Nguyeãn Baù Thuyeàn, Vieän tröôûng Vieän Kieåm saùt nhaân daânâ tænh Laâm Ñoàng, ñoaøn vieân CÑ thuoäc CÑCS Vieän Kieåm saùt nhaân daân tænh Laâm Ñoàng; 3- Leâ Thò Hoa, UV-BCH CÑCS Kho baïc Nhaø nöôùc tænh Laâm Ñoàng; 4- Haø Thò Canh, ñoaøn vieân CÑBP Kho baïc huyeän Di linh, CÑCS Kho baïc Nhaø nöôùc tænh Laâm Ñoàng; 5- Nguyeãn Thò Haûi Ninh, ñoaøn vieân CÑBP vaên phoøng Kho baïc Nhaø nöôùc tænh Laâm Ñoàng, CÑCS Kho baïc Nhaø nöôùc tænh Laâm Ñoàng; 6- Hoà Trung Hieáu, Chuû tòch CÑCS Cuïc Thoáng keâ tænh Laâm Ñoàng. 7- Phaïm Thò Haûi, Chuû tòch CÑCS Baûo taøng tænh Laâm Ñoàng. TM. BAN THÖÔØNG VUÏ PHOÙ CHUÛ TÒCH

Tröông Ñình Ñaïo LÑLÑ TÆNH LAÂM ÑOÀNG NGHÓA VIEÄT NAM CÑ VIEÂN CHÖÙC phuùc COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ Ñoäc laäp – Töï do- Haïnh

DANH SAÙCH TAÄP THEÅ VAØ CAÙ NHAÂN
ÑEÀ NGHÒ BAN THÖÔØNG VUÏ LÑLÑ TÆNH XEÙT KHEN THÖÔÛNG

11

THAØNH TÍCH HOAÏT ÑOÄNG VAØ XAÂY DÖÏNG TOÅ CHÖÙC COÂNG ÑOAØN NAÊM 2006. ( Keøm theo tôø trình soá:05 /TT-KT-CÑVC ngaøy 05 - 01 -2007 cuûa BTV- CÑ Vieân chöùc )

A/ CAÁP TOÅNG LÑLÑ VIEÄT NAM: I/ CÔØ THI ÑUA VAØ CÔØ CHUYEÂN ÑEÀ: 1- Côø thi ñua toaøn dieän: Coâng ñoaøn cô sôû Kho baïc Nhaø nöôùc tænh Laâm Ñoàng. II/ BAÈNG KHEN: TAÄPTHEÅ: 1- CÑCS Cuïc Thoáng keâ tænh Laâm Ñoàng. CAÙ NHAÂN: 1- Nguyeãn Taán Chaâu, Cuïc tröôûng Cuïc Thoáng keâ tænh Laâm Ñoàng. 2- Traàn Thò Thanh Höông, Chuû tòch CÑCS Kho baïc Nhaø nöôùc tænh Laâm Ñoàng. B/ CAÁP LÑLÑ TÆNH LAÂM ÑOÀNG: I/ CÔØ: 1- Côø thi ñua toaøn dieän: CÑCS Trung taâm Ñaøo taïo boài döôõng taïi chöùc tænh Laâm Ñoàng. 2- Côø thi ñua chuyeân ñeà Nöõ coâng: Ban Nöõ coâng CÑCS Toaø aùn Nhaân daân tænh Laâm Ñoàng. II/ BAÈNG KHEN: * TAÄP THEÅ: 1- Toå CÑ Quaûn lyù ñaøo taïo, CÑCS Trung taâm Ñaøo taïo boài döôõng Taïi chöùc tænh Laâm Ñoàng. 2- Toå CÑ Haønh chính -Taøi vuï, CÑCS Trung taâm ÑTBD Taïi chöùc tænh Laâm Ñoàng. 3- CÑCS Toaø Aùn nhaân daân tænh Laâm Ñoàng. 4- CÑCS Cô quan Hoäi Lieân hieäp Phuï nöõ tænh Laâm Ñoàng. 5- Toå Coâng Ñoaøn phoøng Taøi chính Haønh chính söï nghieäp, CÑCS Sôû Taøi chính tænh Laâm Ñoàng. 6- Toå Coâng Ñoaøn phoøng Giaù Coâng saûn, CÑCS Sôû Taøi chính tænh Laâm Ñoàng. 7- CÑCS Vieän Kieåm saùt nhaân daân tænh Laâm Ñoàng. 8- Ban Nöõ coâng, CÑCS Vieän kieåm saùt nhaân daân tænh Laâm Ñoàng. 9- Toå Coâng ñoaøn Vaên phoøng VKSND tænh Laâm Ñoàng, CÑCS VKSND tænh LÑ. 10- CÑCS Ñaøi Phaùt thanh-Truyeàn hình tænh Laâm Ñoàng. 11- Toå coâng ñoaøn Phoøng keá hoaïch, CÑBP vaên phoøng KBNN Laâm Ñoàng, CÑCS Kho baïc Nhaø nöôùc tænh Laâm Ñoàng. 12- Toå coâng ñoaøn phoøng Keá toaùn, CÑBP vaên phoøng KBNN Laâm Ñoàng, CÑCS Kho baïc Nhaø nöôùc tænh Laâm Ñoàng. 13- CÑ Boä phaän Kho baïc huyeän Laâm Haø CÑCS Kho baïc Nhaø nöôùc tænh Laâm Ñoàng. 14- Toå CÑ Phoøng Thoáng keâ Toång hôïp, CÑCS Cuïc Thoáng keâ tænh Laâm Ñoàng. 15- CÑCS Sôû Khoa hoïc vaø Coâng ngheä tænh Laâm Ñoàng. * CAÙ NHAÂN: 1- Nguyeãn Quoác Trieàu, Phoù Tröôûng Ban Daân vaän Tænh uyû LÑ. 2- Leâ Thò Vî, Giaùm ñoác Trung taâm ÑTBD taïi chöùc tænh Laâm Ñoàng. 3- Nguyeãn Xuaân Kyø, Phoù Giaùm ñoác Trung taâm ÑTBD Taïi chöùc tænh Laâm Ñoàng. 4- Nguyeãn Thò Lieãu, Chuû tòch CÑCS Trung taâm ÑTBD Taïi chöùc tænh Laâm Ñoàng. 5- Ñoã Quoác Anh, UV-BCH CÑCS Trung taâm ÑTBD Taïi chöùc tænh Laâm Ñoàng. 6- Buøi Thanh Long, Chaùnh aùn, CÑCS Toaø Aùn nhaân daân tænh Laâm Ñoàng.

12

7- Buøi Thò Theâm, Chuû tòch Hoäi Lieân hieäp Phuï nöõ tænh Laâm Ñoàng. 8- Phuøng Thò Hieàn, Phoù Giaùm ñoác Sôû Taøi chính tænh Laâm Ñoàng. 9- Phaïm Thò Hoàng Höông, Chuû tòch CÑCS Sôû Taøi chính tænh Laâm Ñoàng. 10- Vuõ Ñöùc Duy,Uûy vieân BCH CÑCS Sôû Taøi chính tænh Laâm Ñoàng. 11- Vuõ Minh Thoâng, Uûy vieân BCH CÑCS Sôû Taøi chính tænh Laâm Ñoàng. 12- Nguyeãn Ngoïc Haäu, ñoaøn vieân - CÑCS Sôû Taøi chính tænh Laâm Ñoàng. 13- Nguyeãn Thò Kim Vui, ñoaøn vieân CÑ -CÑCS Cuïc Thueá tænh Laâm Ñoàng. 14- Voõ Vaên Hoaøng, Chuû tòch CÑCS Vaên phoøng Hoäi ñoàng Nhaân daân tænh Laâm Ñoàng. 15- Ñinh Thò Minh, P. Chuû tòch CÑCS Vaên phoøng Hoäi ñoàng Nhaân daân tænh LÑ. 16- Phaïm Vaên Khaûi, Phoù chuû tòch CÑCS Vieän Kieåm saùt Nhaân daân tænh Laâm Ñoàng. 17- Ngoâ Phaïm Theá Myõ, UV BCH CÑCS Vieän Kieåm saùt Nhaân daân tænh Laâm Ñoàng. 18- Nguyeãn Minh Hueä, UVBCH CÑCS Vieän Kieåm saùt Nhaân daân tænh Laâm Ñoàng. 19- Löông Vaên Phöôïng, ñoaøn vieân CÑCS Vieän Kieåm saùt Nhaân daân tænh Laâm Ñoàng. 20- Nguyeãn Vieát Vaân, Chuû tòch CÑCS Sôû Böu chính Vieãn Thoâng tænh LÑ. 21- Leâ Vaên Saùng, Chuû tòch coâng ñoaøn cô sôû Ñaøi Phaùt thanh-Truyeàn hình tænh LÑ. 22- Voõ Vaên Hoaøi, Giaùm ñoác Kho baïc Nhaø nöôùc tænh Laâm Ñoàng. 23- Nguyeãn Thò Kim AÙnh: Phoù Giaùm ñoác, ñoaøn vieân coâng ñoaøn thuoäc CÑCS Kho baïc Nhaø nöôùc tænh Laâm Ñoàng. 24- Phaïm Thò Kim Hueá, CÑBP Vaên phoøng Kho baïc Nhaø nöôùc tænh Laâm Ñoàng. 25- Leâ Thò Loan, CÑBP Vaên phoøng Kho baïc Nhaø nöôùc tænh Laâm Ñoàng. 26- Nguyeãn Thò Thu, UV BCH CÑCS Kho baïc Nhaø nöôùc tænh Laâm Ñoàng. 27- Traàn Thò Bích Thaønh, CÑBP KBNN huyeän Laâm Haø, CÑCS Kho baïc NN LÑ. 28- Caán Thò Thanh Sôn, CÑBP huyeän Ñaïteûh, CÑCS Kho baïc Nhaø nöôùc tænh LÑ. 29- Thaùi Thò Tô, Chuû tòch CÑCS Nhaø Thieáu Nhi tænh LÑ. 30- Phaïm Vaên Vinh, Giaùm ñoác Nhaø Thieáu Nhi tænh Laâm Ñoàng. 31- Nguyeãn Thò Lan, UVBCH CÑCS Cuïc Thoáng keâ tænh Laâm Ñoàng. 32- Nguyeãn Xuaân Sôn, phoù giaùm ñoác Sôû Khoa hoïc vaø Coâng ngheä tænh Laâm Ñoàng. 33- Huyønh Thanh Mai, Phoù chuû tòch CÑCS Sôû Khoa hoïc vaø Coâng ngheä tænh LÑ.

TM. BAN THÖÔØNG VUÏ PHOÙ CHUÛ TÒCH

Tröông Ñình Ñaïo LÑLÑ TÆNH LAÂM ÑOÀNG NGHÓA VIEÄT NAM CÑ VIEÂN CHÖÙC phuùc COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ Ñoäc laäp – Töï do- Haïnh

DANH SAÙCH TAÄP THEÅ VAØ CAÙ NHAÂN 13

ÑEÀ NGHÒ COÂNG ÑOAØN VIEÂN CHÖÙC VIEÄT NAM XEÙT KHEN THÖÔÛNG THAØNH TÍCH HOAÏT ÑOÄNG VAØ XAÂY DÖÏNG TOÅ CHÖÙC COÂNG ÑOAØN NAÊM 2006. (Keøm theo tôø trình soá 06 /TTr- CÑVCngaøy 05 - 01 -2007 cuûa BTV- CÑ Vieân chöùc tænh Laâm Ñoàng)

Ñeà nghò Coâng ñoaøn vieân chöùc Vieät nam xeùt taëng Baèng khen cho caùc taäp theå vaø caù nhaân sau ñaây: I/ TAÄP THEÅ: 1- CÑCS Ban Daân vaän Tænh uyû Laâm Ñoàng; 2- CÑCS cô quan Lieân ñoaøn Lao ñoäng tænh Laâm Ñoàng; 3- CÑCS Sôû Taøi chính tænh Laâm Ñoàng; 4- Toå CÑ Phoøng Ngaân saùch thuoäc CÑCS Sôû Taøi chính tænh Laâm Ñoàng; 5- CÑCS Vaên phoøng Tænh uyû tænh Laâm Ñoàng; 6- Coâng ñoaøn Boä phaän Vaên phoøng Kho baïc Nhaø nöôùc tænh Laâm Ñoàng, CÑCS Kho baïc Nhaø nöôùc tænh Laâm Ñoàng; 7- Coâng ñoaøn Boä phaän Vaên phoøng Kho baïc huyeän Ñöùc Troïng, CÑCS Kho baïc Nhaø nöôùc tænh Laâm Ñoàng; 8- Toå CÑ phoøng thanh toaùn voán ñaàu tö, CÑCS Kho baïc Nhaø nöôùc tænh Laâm Ñoàng; II/ CAÙ NHAÂN: 1- Phan Anh Tín, Chaùnh Vaên phoøng Hoäi ñoàng Nhaân daân tænh Laâm Ñoàng, ñoaøn vieân CÑ thuoäc CÑCS Hoäi ñoàng Nhaân daân tænh Laâm Ñoàng; 2- Nguyeãn Baù Thuyeàn, Vieän tröôûng Vieän Kieåm saùt nhaân daânâ tænh Laâm Ñoàng, ñoaøn vieân CÑ thuoäc CÑCS Vieän Kieåm saùt nhaân daân tænh Laâm Ñoàng; 3- Nguyeãn Ñình Taân, UV BCH CÑCS Vaên phoøng Tænh uyû tænh Laâm Ñoàng; 4- Leâ Thò Hoa, UV-BCH CÑCS Kho baïc Nhaø nöôùc tænh Laâm Ñoàng; 5- Haø Thò Canh, ñoaøn vieân CÑBP Kho baïc huyeän Di linh, CÑCS Kho baïc Nhaø nöôùc tænh Laâm Ñoàng; 6- Nguyeãn Thò Haûi Ninh, ñoaøn vieân CÑBP vaên phoøng Kho baïc Nhaø nöôùc tænh Laâm Ñoàng, CÑCS Kho baïc Nhaø nöôùc tænh Laâm Ñoàng; 7- Hoà Trung Hieáu, Chuû tòch CÑCS Cuïc Thoáng keâ tænh Laâm Ñoàng. 8- Phaïm Thò Haûi, Chuû tòch CÑCS Baûo taøng tænh Laâm Ñoàng. TM. BAN THÖÔØNG VUÏ PHOÙ CHUÛ TÒCH

14

Tröông Ñình Ñaïo LÑLÑ TÆNH LAÂM ÑOÀNG NGHÓA VIEÄT NAM CÑ VIEÂN CHÖÙC phuùc COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ Ñoäc laäp – Töï do- Haïnh

DANH SAÙCH TAÄP THEÅ VAØ CAÙ NHAÂN
ÑEÀ NGHÒ BAN THÖÔØNG VUÏ LÑLÑ TÆNH XEÙT KHEN THÖÔÛNG THAØNH TÍCH HOAÏT ÑOÄNG VAØ XAÂY DÖÏNG TOÅ CHÖÙC COÂNG ÑOAØN NAÊM 2006. ( Keøm theo tôø trình soá:05 /TT-KT-CÑVC ngaøy 05 - 01 -2007 cuûa BTV- CÑ Vieân chöùc )

A/ CAÁP TOÅNG LÑLÑ VIEÄT NAM: I/ CÔØ THI ÑUA VAØ CÔØ CHUYEÂN ÑEÀ: 1- Côø thi ñua toaøn dieän: Coâng ñoaøn cô sôû Kho baïc Nhaø nöôùc tænh Laâm Ñoàng. II/ BAÈNG KHEN: TAÄPTHEÅ: 1- CÑCS Cuïc Thoáng keâ tænh Laâm Ñoàng; CAÙ NHAÂN: 1- Nguyeãn Taán Chaâu, Cuïc tröôûng Cuïc Thoáng keâ tænh Laâm Ñoàng 2- Leâ Thò Kim Cuùc, UVBCH-CÑCS Cuïc Thueá tænh Laâm Ñoàng 3- Traàn Thò Thanh Höông, Chuû tòch CÑCS Kho baïc Nhaø nöôùc tænh Laâm Ñoàng B/ CAÁP LÑLÑ TÆNH LAÂM ÑOÀNG: I/ CÔØ: 1- Côø thi ñua toaøn dieän: CÑCS Trung taâm Ñaøo taïo boài döôõng taïi chöùc tænh Laâm Ñoàng.. 2- Côø thi ñua chuyeân ñeà Nöõ coâng: Ban Nöõ coâng CÑCS Toaø aùn Nhaân daân tænh Laâm Ñoàng II/ BAÈNG KHEN: * TAÄP THEÅ: 1- Toå CÑ Quaûn lyù ñaøo taïo, CÑCS Trung taâm Ñaøo taïo boài döôõng Taïi chöùc tænh Laâm Ñoàng.

15

2- Toå CÑ Haønh chính -Taøi vuï, CÑCS Trung taâm ÑTBD Taïi chöùc tænh Laâm Ñoàng. 3- CÑCS Tröôøng Chính trò tænh Laâm Ñoàng 4- CÑCS Toaø Aùn nhaân daân tænh Laâm Ñoàng 5- Toå CÑ Vaên phoøng Toång hôïp CÑCS cô quan Lieân ñoaøn Lao ñoäng tænh Laâm Ñoàng 6- CÑCS Cô quan Hoäi Lieân hieäp Phuï nöõ tænh Laâm Ñoàng. 7- Toå Coâng Ñoaøn phoøng Taøi chính Haønh chính söï nghieäp, CÑCS Sôû Taøi chính tænh Laâm Ñoàng 8- Toå Coâng Ñoaøn phoøng Giaù Coâng saûn, CÑCS Sôû Taøi chính tænh Laâm Ñoàng 9- Toå Coâng ñoaøn Phoøng Toå chöùc caùn boä, CÑCS Cuïc Thueá tænh Laâm Ñoàng 10- Toå Coâng ñoaøn Phoøng Thanh tra 2, CÑCS Cuïc Thueá tænh Laâm Ñoàng 11- CÑCS Cô quan Tænh ñoaøn Laâm Ñoàng 12- CÑCS Vaên phoøng Hoäi ñoàng nhaân daân tænh Laâm Ñoàng 13- CÑCS Vieän Kieåm saùt nhaân daân tænh Laâm Ñoàng 14- Ban Nöõ coâng, CÑCS Vieän kieåm saùt nhaân daân tænh Laâm Ñoàng 15- Toå Coâng ñoaøn Vieän kieåm saùt nhaân daân Huyeän Baûo Laâm, CÑCS Vieän kieåm saùt nhaân daân tænh Laâm Ñoàng 16- Toå Coâng ñoaøn Vaên phoøng VKSND tænh Laâm Ñoàng, CÑCS VKSND tænh Laâm Ñoàng 17- CÑCS Ñaøi Phaùt thanh-truyeàn hình tænh Laâm Ñoàng 18- Toå coâng ñoaøn keá hoaïch, CÑBP vaên phoøng KBNN Laâm Ñoàng, CÑCS Kho baïc Nhaø nöôùc tænh Laâm Ñoàng 19- Toå coâng ñoaøn phoøng Keá toaùn, CÑBP vaên phoøng KBNN Laâm Ñoàng, CÑCS Kho baïc Nhaø nöôùc tænh Laâm Ñoàng 20- CÑ Boä phaän Kho baïc huyeän Laâm Ha,ø CÑCS Kho baïc Nhaø nöôùc tænh Laâm Ñoàng 21- Toå CÑ Phoøng Thoáng keâ Toång hôïp, CÑCS Cuïc Thoáng keâ tænh Laâm Ñoàng 22- CÑCS Baûo taøng tænh Laâm Ñoàng 23- CÑCS Chi cuïc Kieåm laâm tænh Laâm Ñoàng 24- CÑCS Sôû Khoa hoïc vaø Coâng ngheä tænh Laâm Ñoàng 25- CÑCS Sôû Noäi vuï tænh Laâm Ñoàng 26-Toå CÑ khoái Coâng-Noâng nghieäp, CÑCS Vaên phoøng Uyû Ban Nhaân daân tænh Laâm Ñoàng 27-Toå CÑ Vaên xaõ-Ngoaïi vuï-Tin hoïc, CÑCS Vaên phoøng Uyû Ban Nhaân daân tænh Laâm Ñoàng 28-Toå CÑ Kinh teá- Toång hôïp, CÑCS Vaên phoøng Uyû Ban Nhaân daân tænh Laâm Ñoàng 29-Toå CÑ phoøng Quaûn trò-Taøi vuï,CÑCS Vaên phoøng Uyû Ban Nhaân daân tænh Laâm Ñoàng

16

30-Coâng ñoaøn boä phaän Nhaø khaùch Uyû ban Nhaân daân tænh Laâm Ñoàng, CÑCS Vaên phoøng Uyû Ban Nhaân daân tænh Laâm Ñoàng 31-CÑCS Vaên phoøng Uyû Ban Nhaân daân tænh Laâm Ñoàng * CAÙ NHAÂN: 1- Ñ/c Hoà Ngoïc Thaéng, Tröôûng Ban Daân vaän Tænh uyû Laâm Ñoàng, CÑCS Ban Daân vaän tænh uyû Laâm Ñoàng, 2- Nguyeãn Quoác Trieàu, Phoù Tröôûng Ban Daân vaän Tænh uyû LÑ. 3- Leâ Thò Vî, Giaùm ñoác Trung taâm ÑTBD taïi chöùc tænh Laâm Ñoàng. 4- Nguyeãn Xuaân Kyø, Phoù Giaùm ñoác Trung taâm ÑTBD Taïi chöùc tænh Laâm Ñoàng. 5- Nguyeãn Thò Lieãu, Chuû tòch CÑCS Trung taâm ÑTBD Taïi chöùc tænh Laâm Ñoàng. 6- Ñoã Quoác Anh, UV-BCH CÑCS Trung taâm ÑTBD Taïi chöùc tænh Laâm Ñoàng. 7- Phan Caûnh Loäc, Tröôûng Ban TTND- CÑCS Trung taâm ÑTBD Taïi chöùc tænh Laâm Ñoàng. 8- Buøi Thanh Long, Chaùnh aùn, CÑCS Toaø Aùn nhaân daân tænh Laâm Ñoàng 9- Buøi Thò Theâm, Chuû tòch Hoäi Lieân hieäp Phuï nöõ tænh Laâm Ñoàng 10- Phuøng Thò Hieàn, Phoù Giaùm ñoác Sôû Taøi chính tænh Laâm Ñoàng 11- Phaïm Thò Hoàng Höông, Chuû tòch CÑCS Sôû Taøi chính tænh Laâm Ñoàng 12- Vuõ Ñöùc Duy,Uûy vieân BCH CÑCS Sôû Taøi chính tænh Laâm Ñoàng 13- Vuõ Minh Thoâng, Uûy vieân BCH CÑCS Sôû Taøi chính tænh Laâm Ñoàng 14- Nguyeãn Ngoïc Haäu, ñoaøn vieân - CÑCS Sôû Taøi chính tænh Laâm Ñoàng 15- Phaïm Vaên Duõng,UV BTV CÑCS Cuïc Thueá tænh Laâm Ñoàng 16- Nguyeãn Thò Kim Vui, ñoaøn vieân CÑ -CÑCS Cuïc Thueá tænh Laâm Ñoàng 17- Nguyeãn Thò Hoàng Nhaät Lan, ñoaøn vieân CÑCS CQ Tænh ñoaøn Laâm Ñoàng 18- Voõ Vaên Hoaøng, Chuû tòch CÑCS Vaên phoøng Hoäi ñoàng Nhaân daân tænh Laâm Ñoàng 19- Ñinh Thò Minh, P. Chuû tòch CÑCS Vaên phoøng Hoäi ñoàng Nhaân daân tænh Laâm Ñoàng 20- Phaïm Vaên Khaûi, Phoù chuû tòch CÑCS Vieän Kieåm saùt Nhaân daân tænh Laâm Ñoàng 21- Ngoâ Phaïm Theá Myõ, UV BCH CÑCS Vieän Kieåm saùt Nhaân daân tænh Laâm Ñoàng 22- Nguyeãn Minh Hueä, UVBCH CÑCS Vieän Kieåm saùt Nhaân daân tænh Laâm Ñoàng 23- Löông Vaên Phöôïng, ñoaøn vieân CÑCS Vieän Kieåm saùt Nhaân daân tænh Laâm Ñoàng 24- Nguyeãn Vieát Vaân, Chuû tòch CÑCS Sôû Böu chính Vieãn Thoâng tænh LÑ 25- Nguyeãn Ñöùc Höông, UVBCH CÑCS Vaên phoøng Tænh uyû Laâm Ñoàng

17

26- Leâ Vaên Saùng, Chuû tòch coâng ñoaøn cô sôû Ñaøi Phaùt thanh-Truyeàn hình tænh Laâm Ñoàng 27- Voõ Vaên Hoaøi, Giaùm ñoác Kho baïc Nhaø nöôùc tænh Laâm Ñoàng 28- Nguyeãn Thò Kim AÙnh: Phoù Giaùm ñoác, ñoaøn vieân coâng ñoaøn thuoäc CÑCS Kho baïc Nhaø nöôùc tænh Laâm Ñoàng, 29- Phaïm Thò Kim Hueá, CÑBP Vaên phoøng Kho baïc Nhaø nöôùc tænh Laâm Ñoàng 30- Leâ Thò Loan, CÑBP Vaên phoøng Kho baïc Nhaø nöôùc tænh Laâm Ñoàng 31- Nguyeãn Thò Thu, UV BCH CÑCS Kho baïc Nhaø nöôùc tænh Laâm Ñoàng 32- Traàn Thò Bích Thaønh, CÑBP KBNN huyeän Laâm Haø, CÑCS Kho baïc Nhaø nöôùc tænh Laâm Ñoàng 33- Caán Thò Thanh Sôn, CÑBP huyeän Ñaïteûh, CÑCS Kho baïc Nhaø nöôùc tænh Laâm Ñoàng 34- Thaùi Thò Tô, Chuû tòch CÑCS Nhaø Thieáu Nhi tænh LÑ 35- Phaïm Vaên Vinh, Giaùm ñoác Nhaø Thieáu Nhi tænh Laâm Ñoàng, CÑCS Nhaø Thieáu Nhi tænh LÑ 36- Nguyeãn Thò Lan, UVBCH CÑCS Cuïc Thoáng keâ tænh Laâm Ñoàng 37- Cao Xuaân Tuù, ñoaøn vieân CÑCS Baûo taøng tænh Laâm Ñoàng 38- BuøiThanh Phong, Phoù Chi cuïc tröôûng, CÑCS Chi cuïc Kieåm laâm tænh Laâm Ñoàng 39- Nguyeãn Xuaân Sôn, phoù giaùm ñoác, ñoaøn vieân CÑCS Sôû Khoa hoïc vaø Coâng ngheä tænh Laâm Ñoàng 40- Huyønh Thanh Mai, Phoù chuû tòch CÑCS Sôû Khoa hoïc vaø Coâng ngheä tænh Laâm Ñoàng 41- Tröông Ñình Ñaïo, Phoù Chuû tòch Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh Laâm ñoàng 42- Traàn Thò Thanh, UV-BTV, Tröôûng Ban Nöõ coâng Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh Laâm Ñoàng. 43-Traàn Thò Phi Yeán, ñoaøn vieân CÑCS Vaên phoøng Uyû Ban Nhaân daân tænh Laâm Ñoàng 44-Nguyeãn Vaên Baûo, Chuû tòch CÑCS Vaên phoøng Uyû Ban Nhaân daân tænh Laâm Ñoàng 45-Nguyeãn Thò Kim Anh, UV-BTV CÑCS Vaên phoøng Uyû Ban Nhaân daân tænh LÑ 46-Nguyeãn Thò Duy Thanh, ñoaøn vieân CÑCS Vaên phoøng Uyû Ban Nhaân daân tænh LÑ

TM. BAN THÖÔØNG VUÏ PHOÙ CHUÛ TÒCH

18

Tröông Ñình Ñaïo

TÔØ TRÌNH
V/v Ñeà nghò khen thöôûng thaønh tích hoaït ñoäng Coâng ñoaøn naêm 2006.

Kính göûi : Ban Thöôøng vuï Lieân ñoaøn Lao ñoäng tænh Laâm Ñoàng Caên cöù quy cheá khen thöôûng cuûa toå chöùc Coâng ñoaøn ban haønh theo Quyeát ñònh soá 777/QÑ-TLÑ ngaøy 26-5-2004 vaø Thoâng tri höôùng daãn thi haønh soá 97/TLÑ ngaøy 03-9-2004 cuûa Ñoaøn Chuû tòch Toång Lieân ñoaøn Lao ñoäng Vieät nam. Ngaøy 31/12/2006, Ban Thöôøng vuï Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh Laâm Ñoàng ñaõ tieán haønh hoäi nghò laàn thöù 26 ñeå ñaùnh giaù tình hình vaø keát quaû hoaït ñoäng coâng ñoaøn naêm 2006, xeùt khen thöôûng thaønh tích hoaït ñoäng coâng ñoaøn cho caùc taäp theå vaø caù nhaân. Ñeå ghi nhaän vaø ñoäng vieân thaønh tích cuûa phong traøo trong naêm 2006, Ban Thöôøng vuï CÑ Vieân chöùc tænh ñeà nghò Ban Thöôøng vuï LÑLÑ tænh xeùt khen thöôûng cho caùc caù nhaân, taäp theå sau: 1- Taëng Côø thi ñua toaøn dieän naêm 2006 cuûa Toång LÑLÑ Vieät Nam cho 01 CÑCS. 2- Taëng Côø thi ñua toaøn dieän naêm 2006 cuûa LÑLÑ tænh cho 01 CÑCS. 3- Taëng Côø thi ñua chuyeân ñeà Nöõ coâng naêm 2006 cuûa LÑLÑ tænh cho 01 CÑCS. 4- Taëng Baèng khen cuûa Toång LÑLÑ Vieät nam cho …….. taäp theå vaø …… caù nhaân. 5- Taëng Baèng khen cuûa LÑLÑ tænh cho …. taäp theå vaø ….. caù nhaân. Ban Thöôøng vuï CÑ Vieân chöùc tænh xin ñaûm baûo thaønh tích cuûa caùc taäp theå vaø caù nhaân ñeà nghò khen thöôûng naêm 2006. Kính ñeà nghò Ban Thöôøng vuï LÑLÑ tænh chaáp thuaän.

19

20

LIEÂN ÑOAØN LAO ÑOÄNG TÆNH LAÂM ÑOÀNG

COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ

NGHÓA VIEÄT NAM

COÂNG ÑOAØN VIEÂN CHÖÙC Haïnh phuùc ****************** ……………………………………………………… Soá: 07/ TT-KT-CÑVC

Ñoäc laäp - Töï do -

Ñaø Laït, ngaøy 11 thaùng 01 naêm 2005 TÔØ TRÌNH

V/v Ñeà nghò khen thöôûng thaønh tích hoaït ñoäng Coâng ñoaøn naêm 2004.

Kính göûi : Ban Thöôøng vuï Coâng ñoaøn Vieân chöùc Vieät nam Caên cöù quy cheá khen thöôûng cuûa toå chöùc Coâng ñoaøn ban haønh theo Quyeát ñònh soá 777/QÑ-TLÑ ngaøy 26-5-2004 vaø Thoâng tri höôùng daãn thi haønh soá 97/TLÑ ngaøy 03-9-2004 cuûa Ñoaøn Chuû tòch Toång Lieân ñoaøn Lao ñoäng Vieät nam. Ngaøy 31/12/2006, Ban Thöôøng vuï Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh Laâm Ñoàng ñaõ tieán haønh hoäi nghò laàn thöù 26 ñeå ñaùnh giaù tình hình vaø keát quaû hoaït ñoäng coâng ñoaøn naêm 2006, xeùt khen thöôûng thaønh tích hoaït ñoäng coâng ñoaøn cho caùc taäp theå vaø caù nhaân. Ñeå ghi nhaän vaø ñoäng vieân thaønh tích cuûa phong traøo trong naêm 2006, Ban Thöôøng vuï CÑ Vieân chöùc tænh ñeà nghò Ban Thöôøng vuï Coâng ñoaøn Vieân chöùc Vieät nam xeùt khen thöôûng cho caùc taäp theå vaø caù nhaân sau: Taëng Baèng khen cuûa Coâng ñoaøn Vieân chöùc Vieät nam cho …. taäp theå vaø ….. caù nhaân. Ban Thöôøng vuï CÑ Vieân chöùc tænh xin ñaûm baûo thaønh tích cuûa caùc taäp theå vaø caù nhaân ñeà nghò khen thöôûng naêm 2006. Kính ñeà nghò Ban Thöôøng vuï Coâng ñoaøn Vieân chöùc Vieät nam chaáp thuaän.

21

LIEÂN ÑOAØN LAO ÑOÄNG TÆNH LAÂM ÑOÀNG

COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ

NGHÓA VIEÄT NAM

COÂNG ÑOAØN VIEÂN CHÖÙC Haïnh phuùc ****************** ……………………………………………………… Soá: 08/ TT-KT-CÑVC

Ñoäc laäp - Töï do -

Ñaø Laït, ngaøy 11 thaùng 01 naêm 2005 TÔØ TRÌNH

V/v Ñeà nghò hieäp y khen thöôûng thaønh tích hoaït ñoäng Coâng ñoaøn naêm 2006 cuûa CÑ Vieân chöùc tænh.

Kính göûi : - Ban Thöôøng vuï LÑLÑ tænh Laâm Ñoàng - Ban KTCS-XH LÑLÑ tænh Laâm Ñoàng Caên cöù quy cheá khen thöôûng cuûa toå chöùc Coâng ñoaøn ban haønh theo Quyeát ñònh soá 777/QÑ-TLÑ ngaøy 26-5-2004 vaø Thoâng tri höôùng daãn thi haønh soá 97/TLÑ ngaøy 03-9-2004 cuûa Ñoaøn Chuû tòch Toång Lieân ñoaøn Lao ñoäng Vieät nam. Ban Thöôøng vuï Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh Laâm Ñoàng ñaõ coù Tôø trình soá 07/TT-KT-CÑVC ngaøy 11-01-2005 V/v ñeà nghò Coâng ñoaøn Vieân chöùc Vieät nam khen thöôûng hoaït ñoäng coâng ñoaøn naêm 2004 cho 7 taäp theå vaø 14 caù nhaân. Ñeå ñaûm baûo ñuùng thuû tuïc theo quy ñònh, Ban Thöôøng vuï Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh kính ñeà nghò Ban Thöôøng vuï LÑLÑ tænh coù vaên baûn hieäp y veà thaønh tích cuûa caùc caù nhaân, taäp theå maø CÑ Vieân chöùc tænh ñeà nghò ñeå CÑ Vieân chöùc Vieät nam xem xeùt. Traân troïng caûm ôn. Nôi nhaän:
-LÑLÑ tænh(B/c),

TM. BAN THÖÔØNG VUÏ COÂNG ÑOAØN VIEÂN CHÖÙC TÆNH Chuû tòch

LAÂM ÑOÀNG
- Löu.

22

N

ÑAÛNG COÄNG SAÛN VIEÄT NAM
BAÛN KIEÅM ÑIEÅM ÑAÛNG VIEÂN Hoï vaø teân: Tröông Ñình Ñaïo - Sinh hoaït taïi chi boä: cô quan Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh Laâm Ñoàng - Nhieäm vuï ñöôïc giao: Phoù chuû tòch thöôøng tröïc Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh Laâm Ñoàng. Thöïc hieän nghò quyeát cuûa chi boä veà vieäc kieåm tra ñaûng vieân naêm 2005, caên cöù vaøo nhieäm vuï ngöôøi ñaûng vieân ñöôïc quy ñònh trong ñieàu leä Ñaûng, toâi xin töï kieåm ñieåm vôùi nhöõng öu, khuyeát ñieåm nhö sau: I-ÖU ÑIEÅM: 1/ Veà nhaän thöùc tö töôûng chính trò: - Coù laäp tröôøng tö töôûng chính trò vöõng vaøng, luoân tin töôûng vaøo hoïc thuyeát chuû nghóa Maùc-Leânin vaø tö 7öôûng Hoà Chí Minh, tin töôûng vaøo con ñöôøng ñi leân chuû nghóa xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc maø cöông lónh naêm 1991 cuûa Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam ñaõ xaùc ñònh. - Toâi luoân tin töôûng vaøo söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng Coäâng saûn Vieät Nam, chaáp haønh ñieàu leä Ñaûng, giöõ vöõng nguyeân taéc taäp trung daân chuû trong sinh hoaït Ñaûng. Maëc duø tình hình theá giôùi coù nhieàu dieãn bieán phöùc taïp vaø tröôùc aâm möu “dieãn bieán hoøa bính” cuûa caùc theá löïc thuø ñòch, toâi vaãn khoâng coù bieåu hieän giao ñoäng, luoân tin töôûng vaøo thaéng lôïi cuûa söï nghieäp ñoåi môùi cuûa ñaát nöôùc. Luoân coù yù thöùc tích cöïc, töï giaùc nghieân cöùu hoïc taäp chæ thò, nghò quyeát cuûa Ñaûng, chuû tröông chính saùch cuûa nhaø nöôùc ñeå naém vöõng quan ñieåm, naâng cao nhaän thöùc chính trò vaø vaän duïng trong coâng taùc chuyeân moân. 2/ Veà ñaïo ñöùc loái soáng: - Baûn thaân luoân coù yù thöùc reøn luyeän veà ñaïo ñöùc loái soáng theo phaåm chaát cuûa ngöôøi ñaûng vieân, thöïc hieän toát nhieäm vuï cuûa ngöôøi ñaûng vieân do ñieàu leä Ñaûng quy ñònh; chaáp haønh nghieâm chænh caùc quy ñònh cuûa Ñaûng, chính saùch, phaùp luaät cuûa nhaø nöôùc; khoâng vi phaïm caùc teä naïn xaõ hoäi, tham nhuõng laõng phì vaø vuï lôïi caù nhaân… - Coù loái soáng ñuùng möïc, trung thöïc, chaân thaønh; luoân ñoaøn keát, hoøa ñoàng vôùi taäp theå ñoàng nghieäp vaø nhaân daân nôi cö truù; coù tinh thaàn töï 23

pheâ bình vaø pheâ bình trong ñaáu tranh xaây döïng, khoâng coù bieåu hieän cô hoäi chính trò. Nhìn chung, veà cô baûn baûn thaân toâi nhaän thaáy ñaõ reøn luyeän vaø giöõ vöõng phaåm chaát cuûa ngöôøi ñaûng vieân. 3/ Veà nhieäm vuï ñöôïc giao: Ñöôïc söï phaân coâng cuûa toå chöùc, coâng vieäc coøn töông ñoái môùi meû baûn thaân toâi ñaõ xaùc ñònh yù thöùc traùch nhieäm cao, luoân coá gaéng nghieân cöùu hoïc taäp veà chuyeân moân nghieäp vuï ñeå ñaùp öùng yeâu caàu coâng taùc. Trong thôøi gian qua, beân caïnh vieäc hoïc taäp nghieäp vuï taïi tröôøng, baûn thaân toâi ñaõ coá gaéng phoái hôïp toát cuøng taäp theå cô quan trieån khai thöïc hieän caùc noäi dung coâng taùc theo keá hoaïch cuûa Ban Thöôøng vuï ñeà ra vaø hoaøn thaønh caùc nhieäm vuï ñöôïc giao. 4/ Veà yù thöùc toå chöùc kyû luaät: - Luoân coù yù thöùc toå chöùc kyû luaät cao, chaáp haønh söï phaân coâng cuûa toå chöùc; chaáp haønh toát noäi quy, quy cheá cuûa cô quan vaø ñoaøn theå. - Tham gia sinh hoaït vaø ñoùng Ñaûng phí ñaày ñuû. - Thöïc hieän quy ñònh 535 cuûa Ban Thöôøng vuï Tænh uyû, chaáp haønh toát nghóa vuï coâng daân ôû ñòa baøn daân cö, cuøng gia ñình thöïc hieän toát cuoäc vaän ñoäng xaây döïng khu phoá vaên hoaù. - Baûn thaân khoâng coù bieåu hieän gì vi phaïm caùc ñieàu caám cuûa Ñaûng. II- KHUYEÁT ÑIEÅM-TOÀN TAÏI: -Maëc duø baûn thaân ñaõ coù nhieàu coá gaéng, song trong ñieàu kieän vöøa hoïc taäp, vöøa coâng taùc neân möùc ñoä hoaøn thaønh nhieäm vuï chuyeân moân coøn haïn cheá, moät vaøi noäi dung coâng vieäc do aùp löïc thôøi gian neân chaát löôïng chöa cao. -Nhieäm vuï ñöôïc giao coøn môùi meû neân baûn thaân coøn ruït reø, vieäc ñieàu haønh, xöû lyù moät soá coâng vieäc khi ñoàng chí chuû tòch ñi vaéng coøn luùng tuùng. -Caùch noùi ñoâi khi coøn boäc tröïc, phöông phaùp goùp yù ñoàng chí, ñoàng nghieäp chöa coù tính thuyeát phuïc cao. Toâi raát mong ñöôïc söï goùp yù cuûa caùc ñoàng chí ñaûng vieân trong chi boä ñeå baûn thaân toâi ñöôïc hoaøn thieän hôn, ñaùp öùng toát yeâu caàu coâng taùc. Ñaø laït, ngaøy 31 thaùng 05 naêm 2005 Ngöôøi vieát kieåm ñieåm

24

Tröông Ñình Ñaïo CHI BOÄ CQ CÑ VIEÂN CHÖÙC TÆNH LAÂM ÑOÀNG ÑAÛNG COÄNG SAÛN VIEÄT NAM ----------------------------------

BAÛN KIEÅM ÑIEÅM ÑAÛNG VIEÂN NAÊM 2006 - Hoï vaø teân: Tröông Ñình Ñaïo. - Chöùc vuï Ñaûng: ñaûng vieân, sinh hoaït taïi chi boä cô quan Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh Laâm Ñoàng. - Chöùc vuï chính quyeàn: Phoù chuû tòch thöôøng tröïc CÑVC tænh Laâm Ñoàng. Caên cöù Höôùng daãn soá 01-HD/BTCTW ngaøy 14/10/2006 cuûa Ban Toå chöùc TW vaø Ñieàu leä Ñaûng quy ñònh nhieäm vuï cuûa ngöôøi ñaûng vieân; thöïc hieän keá hoaïch cuûa chi boä veà vieäc toå chöùc ñaùnh giaù chaát löôïng chi boä, ñaûng vieân naêm 2006. Qua moät naêm sinh hoaït, coâng taùc, toâi xin töï kieåm ñieåm vôùi nhöõng öu, khuyeát ñieåm nhö sau: I- ÖU ÑIEÅM: 1/- Veà tö töôûng chính trò: - Luoân coù laäp tröôøng tö töôûng chính trò kieân ñònh, vöõng vaøng; tuyeät ñoái tin töôûng vaøo chuû tröông, ñöôøng loái vaø söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam. - Luoân coù yù thöùc töï giaùc, tích cöïc nghieân cöùu, hoïc taäp chæ thò, nghò quyeát cuûa Ñaûng vaø chuû tröông, ñöôøng loái, chính saùch, phaùp luaät cuûa nhaø nöôùc ñeåû naâng cao nhaän thöùc chính trò, naém vöõng quan ñieåm, töø ñoù vaän duïng vaøo coâng taùc chuyeân moân. - Coù yù thöùc vieát, noùi vaø laøm ñuùng quan ñieåm chæ thò, nghò quyeát cuûa Ñaûng, chuû tröông, ñöôøng loái, chính saùch, phaùp luaät cuûa nhaø nöôùc. 2/- Veà phaåm chaát ñaïo ñöùc, loái soáng: - Luoân reøn luyeän vaø giöõ vöõng phaåm chaát cuûa ngöôøi ñaûng vieân, chaáp haønh vaø thöïc hieän nghieâm quy ñònh cuûa Ñaûng, chính saùch, phaùp luaät cuûa nhaø nöôùc; trung thöïc vôùi toå chöùc Ñaûng. - Khoâng vi phaïm nhöõng ñieàu caám cuûa Ñaûng vaø khoâng vi phaïm caùc teä naïn xaõ hoäi, khoâng tham nhuõng, laõng phí vaø vuï lôïi caù nhaân. - Coù loái soáng ñuùng möïc, giaûn dò, chaân thaønh vaø trung thöïc tuyeät ñoái. - Luoân coù yù thöùc xaây döïng, giöõ gìn moái ñoaøn keát trong chi boä vaø cô quan; soáng ñuùng möïc hoaø ñoàng vôùi taäp theå, ñoàng chí, ñoàng nghieäp vaø nhaân daân nôi cö truù. 25

- Thöïc hieän toát cheá ñoä töï pheâ bình vaø pheâ bình trong sinh hoaït vaø coâng taùc, khoâng coù bieåu hieän cô hoäi chính trò. - Luoân thöïc hieän toát quy cheá daân chuû ôû cô sôû, giöõ moái lieân heä chaët cheû vôùi nhaân daân; toân troïng vaø phaùt huy quyeàn laøm chuû cuûa nhaân daân. Tuyeân truyeàn, vaän ñoäng gia ñình vaø nhaân daân thöïc hieän thöïc hieän ñuùng quan ñieåm, ñöôøng loái, chuû tröông chính saùch, phaùp luaät cuûa nhaø nöôùc vaø ñòa phöông. Nhìn chung, baûn thaân toâi nhaän thaáy ñaõ reøn luyeän vaø giöõ vöõng phaåm chaát cuûa ngöôøi ñaûng vieân. 3/- Veà thöïc hieän nhieäm vuï ñöôïc giao: - Coù tinh thaàn traùch nhieäm, nhieät tình trong coâng vieäc; luoân tích cöïc nghieân cöùu hoïc taäp nghieäp vuï ñeå vaän duïng vaøo coâng taùc chuyeân moân. - Treân cöông vò Phoù Chuû tòch thöôøng tröïc Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh, thöïc hieän ñuùng chöùc traùch, nhieäm vuï ñöôïc phaân coâng vôùi tinh thaàn traùch nhieäm cao; phoái hôïp chaët cheû trong boä phaän xöû lyù toát coâng vieäc cuûa boä phaän Thöôøng tröïc, laøm toát coâng taùc tham möu giuùp vieäc cho ñoàng chí Chuû tòch; thöïc hieän ñuùng tieán ñoä thôøi gian vaø coù chaát löôïng caùc noäi dung hoaøn coâng vieäc ñöôïc phaân coâng. - Trong coâng taùc chuyeân moân: phoái hôïp chaët cheû trong boä phaän Thöôøng tröïc trieån khai kòp thôøi, ñaày ñuû vaø coù chaát löôïng caùc noäi dung, chöông trình coâng taùc cuûa Ban Chaáp haønh, Ban Thöôøng vuï vaø söï chæ ñaïo cuûa caáp treân; theo doûi, kòp thôøi tham möu vaø ñeà xuaát trieån khai coù chaát löôïng, hieäu quaû caùc maûng ñöôïc phaân coâng: chæ ñaïo vaø trieån khai coù chaát löôïng coâng taùc tuyeân truyeàn giaùo duïc chính trò tö töôûng cho ñoaøn vieân, CBCC (treân 95% ñoaøn vieân, CBCC hoïc taäp Chæ thò, Nghò quyeát cuûa Ñaûng); chæ ñaïo CÑCS trieån khai ñaày ñuû vaø coù chaát löôïng caùc phong traøo thi ñua (100% CÑCS ñaêng kyù thi ñua naêm 2006); chæ ñaïo CÑCS phoái hôïp toát vôùi thuû tröôûng cô quan thöïc hieän toát quy cheá daân chuû ôû cô sôû, ñaûm baûo quyeàn vaø lôïi ìch hôïp phaùp chình ñaùng cuûa ñoaøn vieân, CBCC…; Trong naêm 2006 cuøng boä phaän Thöôøng tröïc CÑVC toát keá hoaïch coâng taùc ñeà ra. - Laø chuû taøi khoaûn thöù hai, ñaõ cuøng boä phaän thöïc hieän toát coâng taùc quaûn lyù taøi saûn, taøi chính, thu chi ñuùng quy ñònh, ñaûm baûo tieát kieäm vaø hieäu quaû trong hoaït ñoäng. 4/- Veà yù thöùc toå chöùc kyû luaät: - Luoân coù yù thöùc toå chöùc kyû luaät cao, chaáp haønh nghieâm söï phaân coâng cuûa chi boä vaø toå chöùc; chaáp haønh toát noäi quy, quy cheá cuûa chi boä, cô quan vaø ñoaøn theå. - Chaáp haønh toát nghóa vuï coâng daân ôû ñòa baøn daân cö, cuøng gia ñình thöïc hieän toát cuoäc vaäân ñoäng xaây döïng khu phoá vaên hoaù. - Tham gia sinh hoaït vaø ñoùng ñaûng phí ñaày ñuû. II- KHUYEÁT ÑIEÅM, TOÀN TAÏI: 26

- Chöa chuû ñoäng cao trong vieäc saâu saùt naém tình hình cô sôû. - Tính chuû ñoäng, saùng taïo trong moät soá coâng vieäc chöa cao do thieáu kinh nghieäm. Toâi raát mong nhaän ñöôïc söï goùp yù cuûa caùc ñoàng chí ñaûng vieân trong chi boä vaø seõ nghieâm tuùc tieáp thu ñeå baûn thaân tieán boä hôn, ñaùp öùng toát yeâu caàu coâng taùc. III- TÖÏ PHAÂN LOAÏI: Ñaûng vieân ñuû tö caùc hoaøn thaønh toát nhieäm vuï naêm 2006 Ñaø laït, ngaøy 30 thaùng 11 naêm 2006 Ngöôøi vieát kieåm ñieåm

Tröông Ñình Ñaïo

-

27


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:62
posted:9/29/2008
language:Vietnamese
pages:27