VERONA by buinguyenminhphuong

VIEWS: 11 PAGES: 4

									PHÖÔNG ÑOÂNG GARMENT JSC FACTORY :HOAØNG GIANG

############

TAÙC NGHIEÄP CAÉ CUTTING REQUIREME CUSTOMER :
MAØU -Color::item 100% polyester (FOV)

MAØU VAÛi-Fabric color: 131-Stone
PO:C212836/SMS 0901

GIAØNG 32" baøn

ñm bình quaân(Average production cons):

1.12000

côû voùc

soá caét SOÁ LÔÙP baøntay
26 27 35 2 28 29

tæ leä sô ñoà

s/p ch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

t semi p
26 27 35 36 36 1

30

31

32

33

34

cutting table 1

size -27/2

1 1

layer 18

boä m m m qly width length pcs length of M set 2.22 1.485 2.24 one 2

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting):

MAØU -Color:: LOÙT 100% POLYESER Poplin

MAØU VAÛi-Fabric color:
ñm bình quaân:

#DIV/0!

baøn

côû voùc
size

soá caét SOÁ LÔÙP baøntay layer 1
26 27 37 28 29

tæ leä sô ñoà

s/p ch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

t semi p
26 27 37

30

31

32

33

34

cutting table 1

size

boä m m m qly width length pcs length of M set 1.62 1.34 1.64 one

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note): MAØU -Color: DÖÏNG FG 903

-37

MAØU VAÛi-Fabric color: WHITE
ñm bình quaân:

0.16125

baøn

côû voùc
size

soá caét SOÁ LÔÙP baøntay layer 8
34

tæ leä sô ñoà

s/p ch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

t semi p

cutting table 1

size -29/8

64 8

1

boä m m m qly width length pcs length of M set one 8 1.27 1.50 1.29

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

Trang 1

HD12/BM03 ####################### Laàn HD12/BM03/ söûa ñoåi 1.2 ban haønh Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003 ñoåi 1.2 Laàn ban haønh / söûa

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : CUTTING REQUIREMENT CUSTOMER : NEW
131-Stone

Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

WAVE
#VERONA P 1717 ch
35 +1MAÃU

MAÕ HAØNG-Style: KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: m 1.22485 yd

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
28 29 30 31 32 33 34

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt qty semi consume M ped 35 36 36 1
40.32 40.32

Hcmc,Date …..Month,,,,,Year FACTORY MAÕ HAØNG-Style: KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: #DIV/0! yd

MAØU VAÛi-Fabric color:
m

#VERONA P 32 ch
37

meùt soá BTP ch/boä
T/HAO meùt qty semi consume M ped pcs/set

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
28 29 30 31 32 33 34

37

-37
MAÕ HAØNG-Style:

WHITE
m

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.17635 yd

#VERONA P 64 ch
64

meùt soá BTP ch/boä
T/HAO meùt

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
34 64 64 64

qty semi consume M ped pcs/set

64 64 64

10.32 10.32

Hcmc,Date …..Month,,,,,Year FACTORY

Trang 2

PHÖÔNG ÑOÂNG GARMENT JSC FACTORY :HOAØNG GIANG

############

TAÙC NGHIEÄP CAÉ CUTTING REQUIREME CUSTOMER :
MAØU -Color::item 100% polyester (FOV)

MAØU VAÛi-Fabric color: 60N- blos
PO:C212836/SMS 0901

GIAØNG 32" baøn

ñm bình quaân(Average production cons):

1.12000

côû voùc

soá caét SOÁ LÔÙP baøntay
26 27 35 2 28 29

tæ leä sô ñoà

s/p ch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

t semi p
26 27 35 36 36 1

30

31

32

33

34

cutting table 1

size -27/2

1 1

layer 18

boä m m m qly width length pcs length of M set 2.22 1.485 2.24 one 2

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting):

MAØU -Color:: LOÙT 100% POLYESER Poplin

MAØU VAÛi-Fabric color:
ñm bình quaân:

#DIV/0!

baøn

côû voùc
size

soá caét SOÁ LÔÙP baøntay layer 1
26 27 37 28 29

tæ leä sô ñoà

s/p ch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

t semi p
26 27 37

30

31

32

33

34

cutting table 1

size

boä m m m qly width length pcs length of M set 1.62 1.34 1.64 one

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note): MAØU -Color: DÖÏNG FG 903

-37

MAØU VAÛi-Fabric color: WHITE
ñm bình quaân:

0.16125

baøn

côû voùc
size

soá caét SOÁ LÔÙP baøntay layer 8
34

tæ leä sô ñoà

s/p ch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

t semi p

cutting table 1

size -29/8

64 8

1

boä m m m qly width length pcs length of M set one 8 1.27 1.50 1.29

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

Trang 3

HD12/BM03 ####################### Laàn HD12/BM03/ söûa ñoåi 1.2 ban haønh Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003 ñoåi 1.2 Laàn ban haønh / söûa

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : CUTTING REQUIREMENT CUSTOMER : NEW
60N- blossom

Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

WAVE
#VERONA P 1717 ch
35 +1MAÃU

MAÕ HAØNG-Style: KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: m 1.22485 yd

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
28 29 30 31 32 33 34

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt qty semi consume M ped 35 36 36 1
40.32 40.32

Hcmc,Date …..Month,,,,,Year FACTORY MAÕ HAØNG-Style: KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: #DIV/0! yd

MAØU VAÛi-Fabric color:
m

#VERONA P 32 ch
37

meùt soá BTP ch/boä
T/HAO meùt qty semi consume M ped pcs/set

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
28 29 30 31 32 33 34

37

-37
MAÕ HAØNG-Style:

WHITE
m

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.17635 yd

#VERONA P 64 ch
64

meùt soá BTP ch/boä
T/HAO meùt

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
34 64 64 64

qty semi consume M ped pcs/set

64 64 64

10.32 10.32

Hcmc,Date …..Month,,,,,Year FACTORY

Trang 4


								
To top