Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

642501 san luong 920 - Excel

VIEWS: 18 PAGES: 4

									PHÖÔNG ÑOÂNG GARMENT JSC FACTORY :HOAØNG GIANG

HD12/BM03 ####################### Laàn HD12/BM03/ söûa ñoåi 1.2 ban haønh Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003 ñoåi 1.2 Laàn ban haønh / söûa

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : CUTTING REQUIREMENT CUSTOMER : NEW
MAØU -Color::item 7018 65% polyester 35%COTTON VAÛi-Fabric color: 99-Black MAØU

WAVE
#642501 920
920

MAÕ HAØNG-Style: KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 1.84549 m 2.01825 yd

C213073 SÔ ÑOÀ CUÏM baøn
ñm bình quaân(Average production cons):

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
44 40 46 40 48 50 52 40 40 54 56 58 60

cutting table 1 2 3 4 5 10

size -52/4 -50/4 -50/4 -48/4 -46/4 44/4

boä m m m qly width length of layer pcs length M one 10 set4 7.70 1.47 7.73

soá BTP ch/boä qty semi 62 ped 920 40 240 260 300 40 40 920

300 500 240 260 300

60 65 75 10 10

4 7.44 4 7.44 4 7.27 4 7.07 4 6.80

1.47 1.47 1.47 1.47 1.47

7.47 7.47 7.30 7.10 6.83

40 40 40 40 300 500 40

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -Color:: DÖÏNG FX 204 (PCC) VAÛi-Fabric color: WHITE MAØU

SÖÛ DUÏNG CHUNG CHO NHOÙM R ñm bình quaân: 0.01567 m SOÁ s/p daøi roäng daøi 1 tæ leä BTP theo sô ñoà baøn côû voùc LÔÙPch lôùp vaûi semi product ratio of paper pattern
size boä m m m qly width length of layer pcs length M one 31 set 0.45 0.90 0.47 30

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.01713 yd

#642501 920
920

soá BTP ch/boä
62 920 930 930 10 qty semi ped pcs/set

44

46

48

50

52

54

56

58

60

cutting table 1

size -62/30

920 930 930 10

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note): Hcmc,Date …..Month,,,,,Year FACTORY MAÕ HAØNG-Style: MAØU -Color: PHOÁI 100% NYLON

MAØU VAÛi-Fabric color: 00A BLACK
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: #DIV/0! yd

#642501 4365

#DIV/0!

m

baøn

côû voùc
size

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern

soá BTP ch/boä
qty semi ped pcs/set

cutting table 1

size

boä m m m qly width length of layer pcs length M set one 0.91 1.48 0.93

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note): MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -Color::86% COTTON,14% SPANDEX VAÛi-Fabric color: 060-06F ANTHRA MAØU KEÁ HOAÏCH-Plan: KEÁ HOAÏCH: Trang 1

#642501 188

Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2

#642501
ch

meùt
T/HAO meùt consume M

77.30 448.20 485.55 547.50 71.00 68.30 1697.85

#642501
ch +10MAÃU

meùt
T/HAO meùt consume M

14.57 14.57

#642501
ch

meùt
T/HAO meùt consume M

#642501
ch

Trang 2

PO: 4500849245
ñm bình quaân(Average production cons):

THÖÏC CAÉT-Cutting: THÖÏC CAÉT: 0.43541 yd

0.39814 m

baøn

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern

cutting table 9 10 11 12 13

size -50/8 -48/8 -46/8 44/4 44/1-46/3-48/3-50/3

boä m m m length qly width of pcs layer set length M one 2 8 4.01 1.35 layer 4.03

soá BTP ch/boä qty semi ped

16 56 56 40 2 42 42 6 62 62 6 62 62 6 22 22 Hcmc,Date …..Month,,,,,Year FACTORY

7 7 10 2

8 3.74 8 3.39 4 1.64 10

1.35 1.35 1.35 1.35

3.76 3.41 1.66

16 56 56 40 20 188 188

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

Trang 3

+188MAÃU

meùt
T/HAO meùt consume M

8.06 26.32 23.87 16.60

74.85

Trang 4


								
To top