Cau hoi KTPLCDVCLD

Document Sample
Cau hoi KTPLCDVCLD Powered By Docstoc
					COÂNG ÑOAØN VIEÂN CHÖÙC KÒCH BAÛN PHAÀN THI CHAØO HOÛI

Taát caû doäi cuøng ra saân khaåu theo haøng ngang phong caùch töôi vui vaãy chaøo khaûn giaû vaø cuøng haùt: “ Naøy baïn thaân nôi 5 chaâu boán phöông, Vieät nam ñaát nöôùc cuùng toâi xin chaøo, ngaøy naøo coøn chìm trong khoùi bom, maø giôø ñaây caát cao lôøi ca vang. Haø noäi thuû ñoâ con tim daáu yeâu, ngöôïc xuoâi Nam Baéc ñaõ vui theâm nhieàu. Taøu vaøo Nam roän raøng tieáng ca, ngaøn baøn tay vaãy nhau chaøo töông lai. Giôø naøy queâ höông bao nhieâu ñoåi thay, hoaø theo söùc soáng vôùi bao nhieâu coâng trình, töø baøn tay cuøng nhau ñaép xaây vaø giôø ñaây chuùng ta goïi môøi. Haõy ñeán vôùi con ngöôøi Vieät Nam toâi, ñeán vôùi queâ höông ñaát nöôùc thanh bình. Ñeán vôùi teát ñoùn giao thöøa ngaøy ba möôi, vôùi nhöõng chieán coâng muøa xuaân naêm aáy. Queâ höông toâi ñaây chieán ñaáu hoâm qua, Queâ höông toâi ñaây chieán thaéng hoâm nay, Queâ höông toâi maõi maõi mai sau, vang danh non soâng traùi tim Vieät Nam” (giaûm aâm thanh laøm neàn nhaïc phaàn giôùi thieäu ) * Quoác Anh : Chuùng toâi, nhöõng ñoaøn vieân ñeán töø Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh Laâm Ñoàng Xin traân troïng kính chaøo quyù vò ñaïi bieåu, Ban toå chöùc, ban giaùm khaûo vaø toaøn theå caùc ñoàng chí. * Nhaät Lan : kính thöa quyù vò vaø caùc ñ/c, Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh Laâm Ñoàng ñöôïc thaønh laäp vaøo ngaøy 23/4/2002, vôùi 46 CÑCS, goàm : 1/ Khoái caùc Cô quan Ban Ñaûng 2/ Khoái caùc Cô quan Noäi chính 3/ Khoái caùc Cô quan Toång hôïp 4/ Khoái caùc Cô quan Maët traän, ñoaøn theå chính trò 5/ Khoái caùc Cô quan Vaên hoaù – XH- Khoa hoïc 6/ Khoái caùc Cô quan Taøi chính * Thanh Huøng: Ñöôïc söï quan taâm chæ ñaïo cuûa Ñaûng, chính quyeàn vaø LÑLÑ tænh Laâm Ñoàng, Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh ñaõ khoâng ngöøng lôùn maïnh caû veà löôïng vaø chaát. Môùi thaønh laäp ñöôïc 3 naêm, ñeán nay Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh ñaõ coù 54 CÑCS tröïc thuoäc, vôùi 2.400 ñoaøn vieân. Höôùng öùng phong traøo thi ñua cuûa LÑLÑ , CÑVC tænh toaøn theå CBCC, ñoaøn vieân coâng ñoaøn ñaõ phaán ñaáu ñaït moät soá thaønh tích ñaùng keå. * Baù Chu : Vôùi 87% CÑCS ñaït vöõng maïnh; hôn 86% ñôn vò ñaït Cô quan vaên hoaù; 80% CBCC ñaït danh hieäu LÑ gioûi, trong ñoù coù 20% ñaït chieán só thi ñua; vaø ñaëc bieät coù 94% nöõ CBCC ñaït danh hieäu 2 gioûi haøng naêm, 100% toå chöùc Hoäi nghò CBCC. Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh ñöôïc taëng 4 côø thi ñua cuûa TLÑ vaø nhieàu baèng khen cuûa TLÑ, UBND tænh, LÑLÑ tænh * Ngoïc Höông : Phaùt huy thaønh tích ñaït ñöôïc trong thôøi gian qua, CÑ Vieân chöùc tænh tieáp tuïc thöïc hieän cuoäc vaän ñoäng xaây döïng ngöôøi Caùn boä coâng chöùc “ Trung thaønh, saùng taïo, taän tuî, göông maãu”, toaøn theå CBCC, ñoaøn vieân coâng ñoaøn quyeát taâm phaán ñaáu hoaøn thaønh toát moïi nhieäm vuï ñeå xaây döïng queâ höông Laâm Ñoàng giaøu maïnh, goùp phaàn xaây döïng vaø baûo veä Toå quoác Vieät Nam XHCN. * Quoác Anh : Ñeán vôùi Hoäi thi “nghieäp vuï Coâng ñoaøn, Kieán thöùc phaùp luaät & gia ñính” do LÑLÑ tænh toå chöùc hoâm nay, ñoäi chuùng toâi goàm 5 thaønh vieân : Baù Chu, Ngoïc Höông, Thanh Huøng, Nhaät Lan Vaø toâi ñoäi tröôûng Quoác Anh, Vôùi tinh thaàn giao löu, hoïc hoûi vaø ñoaøn chuùng toâi raát mong nhaän ñöôïc söï coå vuõ nhieät tình cuûa quyù vò vaø caùc ñoàng chí Toaøn ñoäi : Chuùc Hoäi thi thaønh coâng toát ñeïp !
1

( haùt baøi Coâng ñoaøn ca)

LÑLÑ TÆNH LAÂM ÑOÀNG VIEÄT NAM COÂNG ÑOAØN VIEÂN CHÖÙC SOÁ: 2006 / QÑ - CÑVC

COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc Ñaø laït ngaøy thaùng naêm

QUYEÁT ÑÒNH V/V Thaønh laäp ñoäi döï thi “ Nghieäp vuï coâng ñoaøn, kieán thöùc phaùp luaät & Gia ñính” caáp tænh naêm 2006 Thöïc hieän söï chæ ñaïo cuûa Ban Thöôøng vuï Lieân ñoaøn lao ñoäng tænh Laâm ñoàng veà keá hoaïch toå chöùc cuoäc thi “ Nghieäp vuï coâng ñoaøn, kieán thöùc phaùp luaät vaø Gia ñình caáp tænh naêm 2006. Sau khi laøm vieäc vôùi caùc caáp uyû Ñaûng, thuû tröôûng cô quan, BCH CÑCS caùc ñôn vò. BAN THÖÔØNG VUÏ COÂNG ÑOAØN VIEÂN CHÖÙC TÆNH LAÂM ÑOÀNG QUYEÁT ÑÒNH Ñieàu I/ Cöû 6 thí sinh thuoäc caùc CÑCS sau ñaây tham gia ñoäi thi cuûa CÑ Vieân chöùc döï thi “ Nghieäp vuï coâng ñoaøn, kieán thöùc phaùp luaät & Gia ñính” do Lieân ñoaøn lao ñoäng tænh toå chöùc naêm 2006. 1/ Ñ/c Traàn Thanh Huøng, UV BTV CÑCS Sôû LÑTB & XH tænh Laâm Ñoàng; 2/ Ñ/c Nguyeãn Hoàng Nhaät Lan, ÑV CÑCS Cô quan Tænh ñoaøn Laâm Ñoàng; 3/ Ñ/c Tröông Vieát Tuaán, UV – BCH CÑCS UBMT Toå quoác tænh Laâm Ñoàng; 4/ Ñ/cÑoã Quoác Anh,UV-BCH CÑCS Trung taâm ÑT-BD Taïi chöùc Laâm Ñoàng; 5/ Ñ/c Leâ Baù Chu, UV - BCH CÑCS UB DS – GÑ vaø Treû em tænh Laâm Ñoàng; 6/ Ñ/c Taêng Thò Ngoïc Höông, CÑCS Baûo hieåm xaõ hoäi tænh Laâm Ñoàng. Ñieàu II/ Boä phaän Thöôøng tröïc CÑ Vieân chöùc coù traùch nhieäm laäp keá hoaïch döï truø kinh phí vaø leân lòch taäp luyeän ñeå ñoäi thi tieán haønh tham gia thi ñaït keát quaû. Ñieàu III / Thöôøng tröïc Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh, caùc ñôn vò vaø caù nhaân thöïc hieän quyeát ñònh naøy./. Nôi nhaän: -Ñieàu 3(thöïc hieän) - Löu TM. BAN THÖÔØNG VUÏ CHUÛ TÒCH
2

NGUYEÃN ÑÌNH HOEØ

LIEÂN ÑOAØN LAO ÑOÄNG TÆNH LAÂM ÑOÀNG

COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ Ñoäc laäp -Töï do - Haïnh phuùc Ñaø laït ngaøy 04 thaùng 10 naêm 2006

NGHÓA VIEÄT NAM COÂNG ÑOAØN VIEÂN CHÖÙC SOÁ: / CV- CÑVC

KÍNH

GÖÛI

:

BCH-

CÑCS…………………………………………………………………………… Tænh Laâm Ñoàng Thöïc hieän keá hoaïch soá: 16 / KH- LÑLÑ ngaøy 16/8/2006 cuûa Ban Thöôøng vuï LÑLÑ Tænh Laâm Ñoàng veà vieäc toå chöùc hoäi thi Nghieäp vuï coâng ñoaøn vaø kieán thöùc phaùp luaät, gia ñình trong caùn boä, ñoaøn vieân, CNVC- LÑ naêm 2006. Ngaøy 20/9/2006, Ban thöôøng vuï Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh Laâm Ñoàng ñaõ coù keá hoaïch soá 126/KH – CÑVC veà vieäc chæ ñaïo toå chöùc cuoäc thi tìm hieåu taïi caùc coâng ñoaøn cô sôû vaø thaønh laäp 01 ñoäi cuûa coâng ñoaøn Vieân chöùc tham döï hoäi thi caáp Lieân ñoaøn Lao ñoäng tænh vaøo cuoái thaùng11/2006. I/ Muïc ñích yeâu caàu: - Nhaèm naâng cao nghieäp vuï, naêng löïc coâng taùc cho caùn boä coâng ñoaøn, ñoàng thôøi cuõng laø dòp ñeå giao löu, hoïc taäp, trao ñoåi kinh nghieäm töø hoaït ñoäng thöïc teá ôû cô sôû. - Tuyeân truyeàn saâu roäng vaø naâng cao kieán thöùc, hieåu bieát veà phaùp luaät, kieán thöùc veà gia ñình, veà nöõ coâng gia chaùnh, öûng xöù trong moái quan heä gia ñình,xaõ hoäi…. Ñeå xaây döïng gia ñính “No aám, bính ñaúng, tieán boä, haïnh phuùc”. Thoâng qua hoäi thi, khaúng ñònh vai troø, traùch nhieäm cuûa toå chöùc Coâng Ñoaøn, trong vieäc chaêm lo baûo veä quyeàn vaø lôïi ích hôïp phaùp cho ngöôøi lao ñoäng trong caùc cô quan, ñôn vò. Ñaây laø dòp ñeå CBCC hoïc taäp, trao ñoåi kinh nghieäm, naâng cao kyõ naêng giao tieáp, öùng xöû treân caùc lónh vöïc gia ñình vaø xaõ hoäi. Thöïc hieän chuû tröông cuûa LÑLÑ tænh, Ban Thöôøng vuï Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh choïn cöû 01 ñoäi goàm 07 ngöôøi, laø caùn boä, ñoaøn vieân coâng ñoaøn ôû moát soá ñôn vò tham gia hoäi thi caáp tænh, Coâng ñoaøn vieân chöùc tænh döï kieán caùc thí sinh tham döï hoäi thi laàn naøy thuoäc caùc ñôn vò coù sau ñaây: 1/ CÑCS Sôû Lao ñoäng- Thöông binh & xaõ hoäi tænh Laâm Ñoàng; 2/ CÑCS Sôû Noäi vuï tænh Laâm Ñoàng; 3/ CÑCS Baûo hieåm xaõ hoäi tænh Laâm Ñoàng;
3

4/ CÑCS Toaø aùn Nhaân daân tænh Laâm Ñoàng; 5/ CÑCS UBDS – GÑ vaø Treû em tænh Laâm Ñoàng; 6/ CÑCS Cô quan Tænh ñoaøn Laâm Ñoàng; II/ Noäi dung, hình thöùc, ñoái töôïng vaø thôøi gian toå chöùc: 1. Noäi dung : a)Nghieäp vuï coâng taùc coâng ñoaøn, coâng taùc nöõ coâng: Trong Luaät Coâng ñoaøn, Ñieàu leä coâng ñoaøn b/ Kieán thöùc phaùp luaät coù lieân quan tröïc tieáp ñeán lao ñoäng nöõ vaø treû em, ñöôïc quy ñònh trong Boä Luaät Lao ñoäng, Boâï luaät daân söï , luaät Hình söï, Luaät hoân nhaân vaø gia ñình, Luaät baûo veä chaêm soùc treû em, phaùp leänh daân soá, Phaùp leänh caùn boä coâng chöùc , Luaät Coâng ñoaøn , Nghò ñònh 302/ CP , Nghò ñònh 133/ HÑBT vaø caùc vaên baûn coù lieân quan ñeán quyeàn lôïi vaø nghóa vuï cuûa lao ñoäng nöõ . c)Kieán thöùc veà gia ñình bao goàm : Vaán ñeà bình ñaúng giôùi, kieán thöùc veà nuoâi daïy con , kieán thöùc veà nöõ coâng gia chaùnh, kieán thöùc veà chaêm soùc söùc khoeû sinh saûn- Keá hoaïch hoaù gia ñình . ñ)Theå hieän naêng khieáu caù nhaân (hoaëc ñoäi döï thi ) - Caù nhaân : Thuyeát trình , haùt, ngaâm thô . -Taäp theå : Tieåu phaåm, kòch, haùt taäp theå. LÖU YÙ: phaàn thuyeát trình, tieåu phaåm, kòch laø nhöõng vaán ñeà lieân quan ñeán kieán thöùc trong gia ñình vaø phaùp luaät coù lieân quan tröïc tieáp ñeán lao ñoäng nöõ vaø treû em ñöôïc quy ñònh trong boä luaät lao ñoäng, luaät daân söï, luaät hình söï, luaät hoân nhaân vaø gia ñìnhoàT 2/.Hình thöùc: (Thi vaán ñaùp, boác thaêm traû lôøi) Moãi ñoäi phaûi thöïc hieän 4 phaàn thi sau: a/ Phaàn töï giôùi thieäu veà mình; b/ Phaàn thi kieán thöùc: + Kieán thöùc nghieäp vuï coâng ñoaøn, nöõ coâng; + Kieán thöùc phaùp luaät; + Kieán thöùc gia ñình. c/ Phaàn öùng xöû : Ñaët tình huoáng vaø xöû lyù tình huoáng. d/ Phaàn thi naêng khieáu: Theå hieän naêng khieáu caù nhaân, ñoäi (thuyeát trình, haùt, ngaâm thô, tieåu phaåm, taáu haøi…)phuø hôïp vôùi chuû ñeà Hoäi thi, coù theå muùa, haùt phuï hoaï cho phaàn thi naêng khieáu. 3/ Thôøi gian : Thôøi gian thi caáp tænh vaøo cuoái thaùng 11/2006. Coâng ñoaøn Vieân chöùc seõ coù thoâng baùo cuï theå veà thôøi gian luyeän taäp tôùi caùc ñôn vò vaø caù nhaân tham gia ñoäi thi sau. - Nhaän ñöôïc keá hoaïch naøy, yeâu caàu Ban chaáp haønh CÑCS baùo caùo caáp uûy, chính quyeàn taïo ñieàu kieän ñeå cöû ngöôøi coù khaû naêng caù nhaân, naém baét, truyeàn ñaït caùc noäi dung cuûa hoäi thi caáp tænh ñeà ra. Ñeå ñaït ñöôïc keát quaû trong hoäi thi, Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh kính mong caáp uyû, thuû tröôûng caùc cô quan, ñôn vò quan taâm giuùp ñôõ ñeå ñoäi thi thöïc hieän toát noäi dung thi caáp tænh. Xin chaân thaønh caûm ôn! Nôi nhaän:
- LÑLÑ tænh ( b/c ) -Ban TV-CÑVC (b/c) - Caáp uyû, thuû tröôûng ñôn vò(hoã trôï) - BCH CÑ cô sôû (T/hieän) - Löu

TM.BAN THÖÔØNG VUÏ CHUÛ TÒCH

4

Nguyeãn Ñình Hoeø

LIEÂN ÑOAØN LAO ÑOÄNG TÆNH LAÂM ÑOÀNG

COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT Ñoäc laäp -Töï do - Haïnh phuùc ************** Ñaø laït ngaøy 24 thaùng 5 naêm 2002

NAM COÂNG ÑOAØN VIEÂN CHÖÙC ************ SOÁ: 11 / KH- CÑVC

KEÁ HOAÏCH TOÅ CHÖÙC HOÄI THI “ KIEÁN THÖÙC PHAÙP LUAÄT & GIA ÑÌNH “ TRONG NÖÕ CBCC
Thöïc hieän keá hoaïch soá: 08 / KH- LÑLÑ ngaøy 15/5/2002 cuûa Ban Thöôøng vuï LÑLÑ Tænh Laâm Ñoàng veà vieäc trieån khai hoäi thi “ Kieán thöùc phaùp luaät vaø gia ñình trong nöõ CNVC- LÑ “ . Ban thöôøng vuï CÑVC Tænh Laâm Ñoàng chæ ñaïo toå chöùc cuoäc thi , cuï theå nhö sau: I/ Muïc ñích yeâu caàu: Nhaèm naâng cao hieåu bieát phaùp luaät gia ñình aám no, bình ñaúng, tieán boä, haïnh phuùc, thöïc hieän toát nhieäm vuï chính trò, kinh teá, xaõ hoäi ôû ñòa phöông vaø ñôn vò. Thoâng qua hoäi thi, khaúng ñònh vai troø, traùch nhieäm cuûa toå chöùc Coâng Ñoaøn, trong vieäc chaêm lo baûo veä quyeàn vaø lôïi ích hôïp phaùp cho ngöôøi lao ñoäng noùi chung, nöõ CBCC vaø treû em noùi rieâng, ñoàng thôøi giuùp chò em thöïc hieän toát nghóa vuï ngöôøi CBCC, chöùc naêng ngöôøi vôï vaø ngöôøi meï trong gia ñình. Ñaây laø dòp ñeå caùn boä nöõ coâng, nöõ CBCC hoïc taäp, trao ñoåi kinh nghieäm, naâng cao kyõ naêng giao tieáp, öùng xöû treân caùc lónh vöïc gia ñình vaø xaõ hoäi. II/ Noäi dung, hình thöùc, ñoái töôïng vaø thôøi gian toå chöùc: 1. Noäi dung : a)Kieán thöùc phaùp luaät coù lieân quan tröïc tieáp ñeán lao ñoäng nöõ vaø treû em ,ñöôïc quy ñònh trong boâï luaät daân söï , luaät hoân nhaân vaø gia ñình , phaùp leänh caùn boä coâng chöùc , luaät coâng ñoaøn , nghò ñònh 301/ CP , nghò ñònh 113/ HÑBT vaø caùc vaên baûn coù lieân quan ñeán quyeàn lôïi vaø nghóa vuï cuûa lao ñoäng nöõ . b)Kieán thöùc veà gia ñình bao goàm : kieán thöùc veà nuoâi daïy con , kieán thöùc veà nöõ coâng gia chaùnh . c)Theå hieän naêng khieáu caù nhaân (hoaëc ñoäi döï thi ) -Caù nhaân : thuyeát trình , haùt, ngaâm thô . -Taäp theå : tieåu phaåm, kòch, haùt taäp theå. LÖU YÙ: phaàn thuyeát trình, tieåu phaåm, kòch laø nhöõng vaán ñeà lieân quan ñeán kieán thöùc trong gia ñình vaø phaùp luaät coù lieân quan tröïc tieáp ñeán lao ñoäng nöõ vaø treû em ñöôïc quy ñònh trong boä luaät lao ñoäng, luaät daân söï, luaät hình söï, luaät hoân nhaân vaø gia ñình. 2.Ñoái töôïng döï thi: Nöõ caùn boä coâng chöùc ñang laøm vieäc taïi ñôn vò. 3.Hình thöùc, caáp toå chöùc thi: Ñöôïc toå chöùc ôû 2 caáp : caáp cô sôû, caáp treân cô sôû. 5

Caáp CÑCS: Nhöõng ñôn vò khoâng naèm trong danh saùch do CÑVC choïn thi caáp treân cô sôû, thì tuyø theo ñieàu kieän cuï theå cuûa töøng ñôn vò töï toå chöùc, hoaëc coù theå keát hôïp moät soá coâng ñoaøn cô sôû baïn ñeå toå chöùc cuoäc thi baèng hình thöùc thi traéc nghieäm, thi vieát, hoaëc haùi hoa daân chuû . Thôøi gian thi ôû caáp cô sôû : töø nay ñeán 30/6/2002 Rieâng caáp treân cô sôû: Ban Thöôøng vuï CÑVC thoáng nhaát choïn 12 ñoäi döï thi caáp treân cô sôû, moãi ñoäi 5 ngöôøi ( ñöôïc cöû 1 thaønh vieân tham döï thi ) cuï theå : 1. CÑCS Toaø aùn nhaân daâm tænh 7. CÑCS Cô quan Tænh Ñoaøn LÑ 2. CÑCS Vieän kieåm saùt nhaân daân Tænh. 8. CÑCS Sôû Taøi Chính LÑ 3. CÑCS Sôû Tö Phaùp Tænh 9. CÑCS Cuïc thueá LÑ 4. CÑCS Tröôøng Chính trò LÑ 10. CÑCS Kho baïc nhaø nöôùc LÑ 5. CÑCS Cô quan Tænh hoäi phuï nöõ 11. CÑCS Sôû dòa chính LÑ 6. CÑCS UBDS - GÑ Treû em LÑ 12. CÑCS BHXH Tænh LÑ - Nhaän ñöôïc keá hoaïch naøy, yeâu caàu Ban chaáp haønh CÑCS baùo caùo caáp uûy, chính quyeàn taïo ñieàu kieän toå chöùc toát hoäi thi ôû cô sôû, vaø caáp tænh. -Ban nöõ coâng laäp keá hoaïch, tham möu giuùp BCH-CÑCS toå chöùc toát hoäi thi.

Nôi nhaän: - LÑLÑ tænh ( b/c ) -Ban TV-CÑVC (b/c) - BCH CÑ cô sôû (T/hieän) - Löu vp,ban NC-CÑVC

TM.BAN THÖÔØNG VUÏ COÂNG ÑOAØN VIEÂN CHÖÙC TÆNH LAÂM ÑOÀNG PHOÙ CHUÛ TÒCH

Nguyeãn ñình Hoeø

LIEÂN ÑOAØN LAO ÑOÄNG TÆNH LAÂM ÑOÀNG NGHÓAVIEÄT NAM COÂNG ÑOAØN VIEÂN CHÖÙC *********

COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ

Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc
--------------------------------

SOÁ: ……./ CV - CÑVC

Ñaø laït ngaøy 24 thaùng 7 naêm 2002

Kính göûi : Laõnh ñaïo kho baïc nhaø nöôùc tænh Laâm ñoàng Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh Laâm ñoàng môùi ñöôïc thaønh laäp vaøo ñaàu thaùng 5 naêm 2002 song ñaõ toå chöùc nhieàu hoaït ñoäng do coâng ñoaøn tænh chæ ñaïo nhö Hoäi thi “kieán thöùc phaùp luaät & Gia ñính”, Hoäi dieãn ngheä thuaät quaàn chuùng toaøn tænh, Hoäi thi “ Ngaøy hoäi gia ñính haïnh phuùc”…. neân gaëp nhieàu khoù khaên veà kinh phì hoaït ñoäng. Nay Ban Thöôøng vuï Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh Laâm ñoàng kính mong laõnh ñaïo ñôn vò quan taâm hoã trôï 02 trieäu ñoàng ( Hai trieäu ñoàng ) boå sung kinh phí cho caùc hoaït ñoäng vöøa qua. Trong khi chôø ñôïi yù kieán cuûa quyù cô quan , Ban Thöôøng vuï Coâng ñoaøn Vieân chöùc xin chaân thaønh caûm ôn Ban giaùm ñoác vaø toaøn theå CBVC ñôn vò ./. TM.BAN THÖÔØNG VUÏ COÂNG ÑOAØN VIEÂN CHÖÙC TÆNH LÑ CHUÛ TÒCH

6

LEÂ VAÊN TUAÁN Ñöôïc söï quan taâm chæ ñaïo cuûa Ban thöôøng vuï lieân ñoaøn lao ñoäng tænh Laâm ñoàng. Vaø söï quan taâm cuûa thuû tröôûng caùc cô quan ñôn vò. Hoäi thi “ Kieán thöùc phaùp luaät & Gia ñính” Coâng ñoaøn Vieân chöùc Laâm ñoàng laàn thöù nhaát ñaõ thaønh coâng toát ñeïp. Ban Thöôøng vuï Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh Laâm ñoàng kính môøi ñaïi dieän laõnh ñaïo ñôn vò ñeán döï leã beá maïc Hoäi thi vaøo luùc 11 giôø 30 phuùt ngaøy 16 thaùng 7 naêm 2002. Taïi Hoäi tröôøngÑaøi phaùt thanh truyeàn hình tænh Laâm ñoàng.Raát haân haïnh ñöôïc ñoùn tieáp caùc ñoàng chí ./. TM.BAN THÖÔØNG VUÏ COÂNG ÑOAØN VIEÂN CHÖÙC TÆNH LÑ CHUÛ TÒCH LEÂ VAÊN TUAÁN

7

LIEÂN ÑOAØN LAO ÑOÄNG TÆNH LÑ VIEÄT NAM COÂNG ÑOAØN VIEÂN CHÖÙC ********* SOÁ:……/ GM- CÑVC

COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc ……………………………………………………….. Ñaø laït ngaøy 15 thaùng 7 naêm 2002

GIAÁY MÔØI BAN THÖÔØNG VUÏ COÂNG ÑOAØN VIEÂN CHÖÙC TÆNH LAÂM ÑOÀNG Kính môøi : Ñaïi dieän BCHCÑ……………………………………………………………………… Ñeán döï böõa côm thaân maät, nhaân dòp keát thuùc Hoäi thi “kieán thöùc phaùp luaät& gia ñính” cuûa Coâng ñoaøn vieân chöùc laàn thöù nhaát. Vaøo luùc : 12 giôø ngaøy 16 thaùng 7 naêm 2002 Ñòa ñieåm taïi : Nhaø khaùch UBND tænh Laâm ñoàng ( Dinh II Ñaø laït ) Raát haân haïnh ñöôïc ñoùn tieáp caùc ñoàng chí ./. TM.BAN THÖÔØNG VUÏ COÂNG ÑOAØN VIEÂN CHÖÙC TÆNH LÑ CHUÛ TÒCH

LEÂ VAÊN TUAÁN

LIEÂN ÑOAØN LAO ÑOÄNG TÆNH LAÂM ÑOÀNG COÂNG ÑOAØN VIEÂN CHÖÙC

DANH SAÙCH PHAÙT TIEÀN THÖÔÛNG HOÄI THI “ KIEÁN THÖÙC PHAÙP LUAÄT & GIA ÑÌNH” NAÊM 2002

SoáTT 01 02

TEÂN ÑÔN VÒ CÑCS-Sôû Tö phaùp CÑCS- Sôû taøi chính vaät

ÑAÏT GIAÛI A B

THAØNH TIEÀN 500.000ñ 400.000ñ

KYÙ NHAÄN

8

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

KK Giôùi thieäu CÑCS -Cuïc thueá tænh LÑ Naêng khieáu CD9CS - Tænh Hoäi phuï Öûng xöû nöõ Coäng thaønh

giaù CÑCS- Vieän kieåm saùt LÑ CÑCS- Kho baïc Nhaø nöôùc CÑCS- Tröôøng Chính trò LÑ CD9CS- Toaø aùn tænh LÑ CÑCS - Cuïc thueá LÑ CÑCS - Tænh Hoäi phuï nöõ CÑCS - Sôû Ñòa chính LÑ CÑCS - Toaø aùn tænh LÑ

B C C KK KK KK

400.000ñ 300.000ñ 300.000ñ 200.000ñ 200.000ñ 200.000ñ 200.000ñ 100.000ñ 100.000ñ 100.000ñ 3.000.000ñ

XAÙC NHAÄN CÑVC

Ñaø laït ngaøy 16 thaùng 7 naêm 2002 NGÖÔØI THANH TOAÙN

TRAÀN THI THANH

THEÅ LEÄ
HOÄI THI” KIEÁN THÖÙC PHAÙP LUAÄT & GIA ÑÌNH” CUÛA CÑVC TÆNH LÑ NAÊM 2002

1. Ñoái töôïng döï thi: Nöõ CBCC laø ñoaøn vieân coâng ñoaøn ñang coâng taùc taïi ñôn vò, ñöôïc BCH-CÑ cô sôû choïn cöû tham gia döï thi do CÑVC tænh toå chöùc. 2/ Soá löôïng thaønh vieân cuûa ñoäi döï thi: Moãi ñoäi döï thi goàm 5 ngöôøi, cho pheùp 1 nam tham döï thi. 3/ Hình thöùc thi : Caùc ñoäi phaûi boác thaêm ñeå xeáp thöù töï thi theo baûng, caùc ñoäi phaûi traûi qua 4 phaàn thi nhö sau: 9

a/ Phaàn töï giôùi thieäu veà ñôn vò mình vaø caùc thaønh vieân trong ñoäi( khoâng haïn cheá soá löôïng), baèng tieåu phaàm, hoaëc caùc hình thöùc ngheâï thuaät khaùc ( yeâu caàu ngaén goïn, sinh ñoäng, ngheä thuaät, ñuùng thôøi gian quy ñònh 10 phuùt) b/ Phaàn thi kieán thöùc : Moãi ñoäi phaûi traû lôøi 2 caâu hoûi, 1 caâu kieán thöùc phaùp luaät vaø 1 caâu kieán thöùc veà gia ñình , ñoäi döï thi chæ boác thaêm caâu hoûi moâït laàn khoâng ñöôïc ñoåi caâu hoûi, thôøi gian chuaån bò traû lôøi caâu hoûi 2 phuùt, thôøi gian trình baøy caâu hoûi khoâng quùa 5 phuùt , caùc thaønh vieân trong ñoäi ñöôïc quyeàn traû lôøi boå sung. Ban giaùm khaûo seõ hoûi theâm caâu hoûi phuï cho caùc ñoäi coù noäi dung lieân quan ñeán caâu hoûi cuûa ñoäi traû lôøi. c/ Phaàn thi öûng xöû : Moãi ñoäi ñaët ra 2 tình huoáng cho ñoäi baïn traû lôøi ( moät tình huoáng veàkieán thöùc phaùp luaät, moät tình huoáng veà kieán thöùc gia ñình ) . Caùc ñoäi phaûi göûi caâu hoûi tình huoáng tröôùc 5 ngaøy cho ban toå chöùc cuoäc thi vaø göûi ñaùp aùn cho ban giaùm khaûo tröôùc khi vaøo thi phaàn öùng xöû . Thôøi gian traû lôøi cho moãi tình huoáng laø 2 phuùt. Noäi dung cuûa tình huoáng giôùi haïn trong caùc vaán ñeà : Phaùp luaät lao ñoäng lieân quan ñeán lao ñoäng nöõ, luaät Hoân nhaân & gia ñình, kieán thöùc öùng xöû trong gia ñình. * Löu yù : Tình huoáng ñaëêt ra phaûi roõ raøng deã hieåu d/ Phaàn thi naêng khieáu : Caùc ñoäi töï choïn thuyeát trình hoaëc vaên ngheä ( haùt, ngaâm thô, kòch hoaëc tieåu phaåm.....) vaø ñaêng kyù noäi dung thi naêng khieáu vôùi ban toå chöùc hoäi thi vaøo ngaøy hoïp boác thaêm * Löu yù : Noäi dung thuyeát trình laø nhöõng vaán ñeà lieân quan ñeán kieán thöùc öùng xöû gia ñình vaø phaùp luaät veà lao ñoäng nöõ vaø treû em ñöôïc quy ñònh trong boä luaät lao ñoäng, luaät daân söï, luaät Hoân nhaân & gia ñìønh .Yeâu caàu baøi thuyeát trình phaûi ngaén goïn, suùc tích deã hieåu. + Thôøi gian thi phaàn naêng khieáu : - Thuyeát trình, kòch : 10 phuùt - Haùt, ngaâm thô : 05 phuùt 4/ Caùc quy ñònh cuûa Hoäi thi: - Baûo ñaûm thaønh phaàn ñoái töôïng vaø soá löôïng ngöôøi tham döï thi - Caùc ñoäi phaûi coù maët ñaày ñuû trong quaù trình Hoäi thi - Baûo ñaûm thôøi gian tieán haønh Hoäi thi : + Saùng töø 7 giôø 30 phuùt ñeán 11 giôø 30 phuùt + Chieàu töø 13 giôø 30 phuùt ñeán 16 giôø 30 phuùt - Coù ñoâng CBVC trong ñôn vò ñeán coå ñoäng vieân - Göûi caâu hoûi vaø ñaùp aùn phaàn thi öûng xöû cho ban toå chöùc ñuùng thôøi gian quy ñònh 5/ Cô caáu giaûi thöôûng Hoäi thi : Ban toå chöùc seõ xeáp giaûi theo thöù töï ñieåm töø cao xuoáng thaáp vaø goàm caùc giaûi nhö sau : - 1 Giaûi A - 2 Giaûi B - 2 Giaûi C - 6 Giaûi KK Vaø 3 Giaûi cho : phaàn öûng xöû, giôùi thieäu, vaø phaàn naêng khieáu coù soá ñieåm cao nhaát 6/ Phaàn chaám ñieåm thi : Toång soá ñieåm toái ña laø : 110 ñieåm, trong ñoù : a/ Ñieåm phaàn thi töï giôùi thieäu toång soá 10 ñieåm ( quùa thôøi gian töø 1-2 phuùt bò tröø 1 ñieåm) b/ Ñieåm phaàn thi kieán thöùc : - Kieán thöùc phaùp luaät 20 ñieåm 10

* Trong ñoù: - Traû lôøi ñaày ñuû - suùc tích 18 ñieåm - traû lôøi caâu hoûi phuï toát 02 ñieåm - Kieán thöùc gia ñình 20 ñieåm * Trong ñoù : - Traû lôøi ñaày ñuû,suùc tích 18 ñieåm - Traû lôøi caâu hoûi phuï toát 02 ñieåm c/ Ñieåm phaàn thi öûng xöû tình huoáng : - Ñaët tình huoáng ñuùng 20 ñieåm - xöû lyù tình huoáng ñuùng 20 ñieåm ñ/ Ñieåm phaàn thi naêng khieáu töï choïn : 10 ñieåm e/ Ñieåm chaâp1 haønh caùc quy ñònh cuûa Hoäi thi 10 ñieåm * Caùc phaàn thi a, b, c, d seõ chaám ñieåm coâng khai sau moãi phaàn thi. Rieâng phaàn e seõ coâng boá ñieåm sau khi toång keát Hoäi thi./. Nôi nhaän: -CÑCS ( T/hieän ) - Caùc thaønh vieân trong ban toå chöùc, ban giaùm khaûo( T/hieän) - Löu VP-CÑVC TM. BAN THÖÔØNG VUÏ COÂNG ÑOAØN VIEÂN CHÖÙC TÆNH LÑ CHUÛ TÒCH

GÔÏI YÙ CAÂU HOÛI VAØ TRAÛ LÔØI VEÀ : LUAÄT BAÛO VEÄ CHAÊM SOÙC VAØ GIAÙO GIUÏC TREÛ EM NAÊM 1999, LUAÄT HOÂN NHAÂN VAØ GIA ÑÌNH, LUAÄT HÌNH SÖÏ, LUAÄT LAO ÑOÄNG . CAÂU 1:(10 ñieåm) Xin chò cho bieát noäi dung Ñieàu 6 chöông II Luaät baûo veä, chaêm soùc vaø giaùo duïc treû em naêm 1999? Traû lôøi: Noäi dung Ñieàu 6 chöông II Luaät baûo veä, chaêm soùc vaø giaùo duïc treû em naêm 1999 quy ñònh quyeàn vaø boån phaän cuûa treû em nhö sau: 1-Treû em coù quyeàn ñöôïc chaêm soùc, nuoâi daïy ñeå phaùt trieån theå chaát , trí tueä vaø ñaïo ñöùc (2 ñieåm) 2-Treû em daân toäc thieåu soá, treû em ôû vuøng cao, haûi ñaûo vuøng xa xoâi heûo laùnh ñöôïc nhaø nöôùc taïo ñieàu kieän trong vieäc baûo veä, chaêm soùc vaø giaùo duïc(2.5 ñieåm) 3-Treû em taøn taät, treû em coù khuyeát taät ñöôïc nhaø nöôùc vaø xaõ hoäi giuùp ñôõ trong vieäc ñieàu trò, phuïc hoài chöùc naêng ñeå hoäi nhaäp vaøo cuoäc soáng xaõ hoäi, ñöôïc thu nhaän vaøo caùc tröôøng, lôùùp ñaëc bieät (2 ñieåm) 4-Treû em khoâng nôi nöông töïa ñöôïc nhaø nöùôc vaø xaõ hoäi toå chöùc chaêm soùc vaø nuoâi daïy(2.5 ñieåm) CAÂU 2:(10 ñieåm) Xin chò cho bieát noäi dung Ñieàu 9 chöông II Luaät baûo veä, chaêm soùc vaø giaùo duïc treû em naêm 1999? Traû lôøi: Noäi dung Ñieàu 9 chöông II Luaät baûo veä chaêm soùc vaø giaùo duïc treû em naêm 1999 quy ñònh nhö sau 1-Treû em ñöôïc chaêm soùc, baûo veä söùc khoe,û treû em döôùi 6 tuoåi ñöôïc chaêm soùc söùc khoeû ban ñaàu, ñöôïc khaùm beänh, chöõa beänh khoâng phaûi traû tieàn taïi caùc cô sôû y teá cuûa nhaø nöùôc theo quy ñònh cuûa hoäi ñoàng boä tröôûng (4 ñieåm) 2-Cô quan y teá nhaø nöùôc coù traùch nhieäm theo doõi, höùông daãn, toå chöùc vieäc phoøng beänh vaø khaùm söùc khoeû ñònh kyø cho treû em (3.5 ñieåm) 3- Nghieâm caám vieäc söû duïng lao ñoäng treû em traùi quy ñònh cuûa phaùp luaät, coù haïi cho söï phaùt trieån bình thöøông cuûa treû em (3.5 ñieåm) CAÂU 3:(10 ñieåm) Xin chò cho bieát noäi dung ñieàu 13 chöông II luaät baûo veä, chaêm soùc vaø giaùo duïc treû em naêm 1999? 11

Traû lôøi: Noäi dung Ñieàu 13 chöông II Luaät baûo veä chaêm soùc vaø giaùo duïc treû em naêm 1999 quy ñònh treû em coù boån phaän nhö sau : 1-Yeâu quyù, kính troïng, hieáu thaûo ñoái vôùi oâng baø cha meï, leã pheùp vôùi ngöôøi lôùn, thöông yeâu em nhoû, ñoaøn keát vôùi baïn beø, giuùp ñôõ ngöôøi giaø yeáu, taøn taät, giuùp ñôõ gia ñình laøm nhöõng vieäc vöøa söùc mình (2.5 ñieåm) 2.Chaêm chæ hoïc taäp, reøn luyeän thaân theå, tuaân theo noäi quy cuûa nhaø tröøông (2.5 ñieåm) 3.Toân troïng phaùp luaät, thöïc hieän neáp soáng vaên minh, traät töï coâng coäng vaø an toaøn giao thoâng, giöõ gìn cuûa coâng, toân troïng taøi saûn cuûa ngöøôi khaùc(2.5 ñieåm) 4.Yeâu queâ höông, yeâu ñaát nöôùc, yeâu ñoàng baøo, coù yù thöùc xaây döïng vaø baûo veä toå quoác Vieät Nam xaõ hoäi chuû nghóa (2.5 ñieåm) CAÂU 4:(10 ñieåm) Chò haõy neâu vai troø, traùch nhieäm cuûa ngöôøi meï trong gia ñình ? Traû lôøi: Ngöôøi meï trong gia ñình coù vai troø, traùch nhieäm: + Ngöøôi meï sinh ra con, laø ngöôøi thaày ñaàu tieân cuûa con. Ngöôøi meï caàn hieåu ñaëc ñieåm taâm sinh lyù cuûa con trong töøng thôøi kyø, ñaëc bieät giai ñoaïn tuoåi daäy thì, caàn coù kieán thöùc nuoâi con theo khoa hoïc ñeå con khoâng bò suy dinh döõông, khoeû maïnh phaùt trieån toát veà trí tueä, theå löïc vaø âi daïy doã con neân ngöôøi (3.5 ñieåm) + Bieát höôùùng cho con vaøo caùc hoaït ñoäng hoïc taäp, lao ñoäng, vui chôi laønh maïnh boå ích. Giuùp con traùnh nhöõng thoùi hö taät xaáu(chöûi tuïc, ñaùnh nhau, thieáu trung thöïc, thieáu leã pheùp...) vaø caùc teä naïn xaõ hoäi nhö: (röôïu cheø côø baïc, nghieän huùt ma tuyù...) khoâng quaù nuoâng chieàu con, cuõng khoâng neân ñaùnh ñaäp , sæ nhuïc con (3.5 ñieåm) + Caàn toân troïng vaø laéng nghe yù kieán cuûa con, khoâng aùp ñaët con laøm theo yù mình. Ngöôøi meï thaät söïï laø ngöôøi baïn cuûa con ñeå con coù theå taâm tình, hoûi yù kieán, giuùp con coù nhöõng quyeát ñònh ñuùng ñaén trong cuoäc soáng (1.5 ñieåm) + Ngöôøi meï luoân theå hieän loøng nhaân haäu, vò tha vaø laø taám göông saùng cho con hoïc taäp vaø noi theo (1.5 ñieåm) Caâu 5: (10 ñieåm) Chò haõy neâu vai troø, traùch nhieäm cuûa ngöøôi vôï trong gia ñình? Traû lôøi: Vai troø cuûa ngöøôi vôï trong gia ñình: + Cuøngvôùiù choàng xaây döïng toå aám gia ñình, phaûi laøngöôøi baïn cuûa choàng, luoân chia seõ nieàm vui, noãi buoàn vôùi choàng, taïo ñieàu kieän, ñoäng vieân an uûi, khuyeán khích choàng phaán ñaáu veà moïi maët, laøm nhöõng vieäc coù ích cho gia ñình vaø xaõ hoäi (3 dieåm) + Hieåu coâng vieäc cuûa choàng, ñoàng thôøi giuùp choàng hieåu coâng vieäc cuûa mình ñeå coù söï caûm thoâng, hoã trôï, cuøng chia seõ traùch nhieäm, cuøng chaêm lo moïi coâng vieäc trong gia ñình (3 ñieåm) + Heát möïc thöông yeâu choàng, cö xöû dòu daøng vôùi choàng vaø daønh cho choàng nhöõng tình caûm noàng thaém, ñaëc bieät phaûi hieåu taâm lyù vaø sôû thích cuûa choàng ñeå töï ñieàu chænh mình (3 ñieåm) + Luoân kheùo leùo, teá nhò, tình caûm vôùi choàng ñeå moái quan heä vôï choàng ngaøy caøng toát ñeïp hôn (1 ñieåm) CAÂU 6: (10 ñieåm ) Chò cho bieát chuaån möïc cuûa gia ñình Vieät Nam coù maáy yeáu toá? Laø nhöõng yeáu toá naøo? Haõy neâu cuï theå yeáu toá “no aám” Traû lôøi: Chuaån möïc cuûa gia ñình Vieät Nam hieän nay goàm coù 4 yeáu toá laø: no aám, bình ñaúng, tieán boä, haïnh phuùc ( 2 ñieåm). * ” No aám” laø yeáu toá ñaàu tieân maø gia ñính caàn ñaït tôùi, laø bieåu hieän söï phaùt trieån kinh teá cuûa gia ñình nhaèm ñaùp öùng caùc nhu caàu veà vaät chaát vaø tinh thaàn cuûa caùc thaønh vieân trong gia ñình (2 ñieåm) * yeáu toá “no aám ” goàm caùc noäi dung sau: + Ñuû aên, aên baûo ñaûm dinh döôõng, an toaøn löông thöïc, thöïc phaåm, aên ngon hôïp khaåu vò ( 1 ñieåm ) + Ñuû maëc, maëc aám, beàn, ñeïp , hôïp thôøi trang (1 ñieåm)

12

+ Coù tieän nghi sinh hoaït toái thieáu trong gia ñình ñeå caùc thaønh vieân trong gia ñình coù ñieàu kieän naâng cao trình ñoä hieåu bieát, tieáp caän caùc thoâng tin môùi, höôùng thuï ñôøi soáng vaên hoùa tinh thaàn ( 1,5 ñieåm ) + Bieát taïo nghaønh ngheà, vieäc laøm phuø hôïp, aùp duïng tieán boä khoa hoïc kyõ thuaät, ñeå phaùt trieån kinh teá gia ñình, taêng thu nhaäp naâng cao möùc soáng, laøm giaøu hôïp lyù ( 1,5 ñieåm ) + Tích luõy ñeå môû roäng saûn xuaát gia ñình ( 1 ñieåm ) CAÂU 7 : (10 ñieåm) - Coù yù kieán cho raèng coâng vieäc cuûa phuï nöõ laø ôû nhaø ñeå chaêm soùc choàng, con, lo caùc coâng vieäc noäi trôï. Coøn vieäc ñi laøm kieám tieàn laø traùch nhieäm cuûa ngöôøi choàng. YÙ kieán cuûa chò veà vaán ñeà naøy nhö theá naoø ? Traû lôøi: - Xaõ hoäi ta taïo ñieàu kieän phaùp lyù cho phuï nöõ vaø nam giôùi ñöôïc bình ñaüng veà moò maët ( 2,5 ñieåm ). - Phuï nöõ tham gia coâng vieäc xaõ hoäi laø ñeå bình ñaúng vôùi nam giôùi, laø ñieàu kieän ñeå phuï nöõ ñöôïc hoïc taäp, lamø vieäc , tieán boä khoâng thua keùm nam giôùi,coù ñieàu kieän xaây döïng gia ñình tieán boä, haïnh phuùc. ( 4 ñieåm ) - Do vaäy yù kieán treân laø khoâng phuø hôïp vôùi nguyeän voïng cuûa phuï nöõ Vieät nam ngaøy nay. CAÂU 8: ( 10 ) - Luaät Hoân nhaân vaø Gia ñình naêm 2000 quy ñònh nam nöõ keát hoân vôùi nhau phaûi tuaân theo nhöõng ñieàu kieän naøo ? Luaät Hoân nhaân vaø Gia ñình naêm 2000 ñaõ boå sung nhöõng tröôøng hôïp naøo caám keát hoân so vôí Luaät Hoân nhaân vaø Gia ñình naêm 1986. TRAÛ LÔØI : - Luaät Hoân nhaân vaø gia ñình naêm 2000 quy ñònh nam nöõ keát hoân vôí nhau phaûi tuaân theo caùc ñieàu kieän sau ñaây : 1. Nam töø 20 tuoåi trôû leân, nuõ töø 18 tuoåi trôû leân ( 2 ñieåm ) 2. Vieäc keát hoân do nam, nöõ töï nguyeän quyeát ñònh khoâng beân naøo eùp buoäc , löøa doái beân naøo, khoâng ai ñöôïc cöôõng eùp hoaëc caûn trôû. ( 2 ñieåm ) 3. vieäc keát hoân khoâng thuoäc moät trong caùc tröôøng hôïp caám keát hoân quy ñònh taïi ñieàu 10 cuûa luaät (2 ñieåm ) * So vôùi Luaät Hoân nhaân & gia ñình naêm 1986, Luaät Hoân nhaân & gia ñình naêm 2000 ñaõ boå sung caùc tröôøng hôïp caám keát hoân sau ñaây : +Giöõa cha , meï nuoâi vôùi con nuoâi; Giöõa ø ngöôøi ñaõ töøng laø cha meï nuoâi vôùi con nuoâi, boá choàng vôùi con daâu, meï vôï vôùi con reå, boá döôïngvôùi con rieâng cuûa vôï, meï keá vôùi con rieâng cuûa choàng ( 2 ñieåm ) + Giöõa nhöõng ngöôøi cuøng giôùi tính (2 ñieåm ) CAÂU 9 : ( 10 ñieåm ) - Luaät Hoân nhaân & gia ñình naêm 2000 ñöôïc Quoác hoäi nöôùc Coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa Vieät nam thoâng qua ngaøy, thaùng, naêm naøo ? Chuû tòch nöôùc kyù leänh coâng boá ngaøy, thaùng, naêm naøo ? Goàm bao nhieâu chöông, bao nhieâu ñieàu ? TRAÛ LÔØI: - Luaät Hoân nhaân & Gia ñình naêm 2000 ñöôïc thoâng qua ngaøy 9 thaùng 6 naêm 2000, taïi kyø hoïp thöù 7, Quoác hoäi khoaù X nöôùc CH XH CN Vieät nam ( 2,5 ñieåm ). - Chuû tòch nöôùc kyù leänh coâng boá ngaøy 22 thaùng 6 naêm 2000 ( 2,5 ñieåm ) - Luaät coù hieäu löïc thi haønh keå töø ngaøy 01 thaùng 01 naêm 2001 ( 2,5 ñieåm ) - Luaät Hoân nhaân & Gia ñình naêm 2000 goàm 13 chöông, 110 ñieàu ( 2,5 ñieåm ) CAÂU 10 : ( 10 ñieåm ) - Nguyeân taéc “ Nhaø nöôùc, xaõ hoäi vaø gia ñính coù traùch nhieäm baûo veä phuï nöõ,treû em, giuùp ñôõ caùc baø meï thöïc hieän toát chöùc naêng cuûa ngöôøi meï “ ñöôïc theå hieän taïi nhöõng ñieàu, khoaûn naøo cuûa luaät Hoân nhaân & Gia ñình naêm 2000 ? TRAÛ LÔØI: Nguyeân taéc “ Nhaø nöôùc , xaõ hoäi, gia ñính coù traùch nhieäm baûo veä phuï nöõ vaø treû em , giuùp ñôõ caùc baø meï thöïc hieän toát chöùc naêng cao quùy cuûa ngöôøi meï “ ñöôïc quy ñònh taïi khoaûn 6 Ñieàu 2 cuûa luaät Hoân nhaân & Gia ñình naêm 2000 (10 ñieåm) CAÂU 11:( 10 ñieåm ) - Boä luaät Hình söï vöøa ñöôïc Quoác Hoäi nöôùc CHXHCN Vieät nam thoâng qua ngaøy, thaùng, naêm naøo ? - Chuû tòch nöôùc kyù leänh coâng boá ngaøy, thaùng, naêm naøo ? 13

- Boä luaät Hình söï coù hieäu löïc keå töø ngaøy, thaùng, naêm naøo, coù bao nhieâu chöông, bao nhieâu ñieàu ? TRAÛ LÔØI : Boä luaät Hình söï ñöôïc quoác hoäi nöôùc CHXHCN Vieät nam khoùa X thoâng qua ngaøy 21 thaùng 12 naêm 1999 ( 2 ñeåm ) - Chuû tòch nöôùc CHXHCN Vieät nam kyù leänh coâng boá ngaøy 04 thaùng 01 naêm 2000 ( 2 ñieåm ) - Boä luaät Hình söï coù hieäu löïc töø ngaøy 01 thaùng 07 naêm 2000 ( 2 ñieåm ). * Rieâng moät soá quy ñònh tai muïc 3,Nghò quyeát soá : 32/ 1999/ QH 10 cuûa Quoác Hoäi veà vieäc thi haønh Boä Luaät Hình söï naêm 1999 coù hieäu löïc keå töø ngaøy 04 thaùng 01 naêm 2000 ( ngaøy boä luaät Hình söï naêm 1999 ñöôïc coâng boá ) ( 2 ñieåm ). CAÂU 12 : ( 10 ñieåm ) Chò cho bieát noäi dung Ñieàu 115 chöông X Boä Luaät Lao ñoäng ? TRAÛ LÔØI: - Ñieàu 115 Boä Luaät lao ñoäng quy ñònh nhö sau : 1. Ngöôøi söû duïng lao ñoäng khoâng ñöôïc söû duïng lao ñoäng nöõ coù thai töø thaùng thöù 7 hoaëc ñang nuoâi con nhoû döôùi 12 thaùng tuoåi laøm theâm giôø, laøm vieäc ca ñeâm vaø ñi coâng taùc xa ( 3,5 ñieåm ) 2. Ngöôøi lao ñoäng nöõ laøm coâng vieäc naëng nhoïc khi coù thai töø thaùng thöù 7, ñöôïc chuyeån coâng vieäc nheï hôn hoaëc ñöôïc giaûm bôùt 1 giôø laøm vieäc haøng ngaøy maø vaãn ñöôïc höôûng ñuû löông ( 3 ñieåm ) 3. Ngöôøi lao ñoäng nöõ trong thôøi gian haønh kinh ñöôïc nghæ moãi ngaøy 30 phuùt, trong thôøi gian nuoâi con nhoû döôùi 12 thaùng tuoåi, ñöôïc nghæ 60 phuùt trong thôøi gian laøm vieäc maø vaãn ñöôïc höôûng ñuû löông ( 3,5 ñieåm ).

LIEÂN ÑOAØN LAO TÆNH LAÂM ÑOÀNG

COÄNG HOAØ XAÕ

COÂNG ÑOAØN VIEÂN CHÖÙC SOÁ :......./KH-CÑVC

HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM ÑOÄC LAÄP - TÖÏ DO - HAÏNH PHUÙC

KEÁ HOAÏCH TAÏM ÖÙNG TIEÀN MAËT
KÍNH GÖÛI : Thöôøng tröïc LÑLÑ Tænh Ban taøi chính LÑLÑ Tænh Ñeå phuïc vuï cho moät soá hoaït ñoäng cuûa Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh trong thaùng 6 naêm 2002. Thöôøng tröïc CÑVC laäp keá hoaïch chi nhö sau : - Hoäi nghò thöôøng vuï môû roäng 16 ngöôøi x 20.000ñ = 320.000ñ - Mua bình thuûy ñieän 01 caùi x 280.000ñ = 280.000ñ - Möïc in hoäp lôùn : 01 hoäp x 280.000ñ = 280.000ñ - Chi phuï caáp traùch nhieäm UV -TV , BCH, UBKT + UVTV 5 ngöôøi x 25.000,ñ x 8 thaùng = 1.000.000ñ + UV KT, BCH 15x ngöôøi x 20.000ñ x 8 thaùng = 2.400.000ñ - Chi phuï caáp thuû quõy, keá toaùn2 ngöôøi x 25.000ñx 2 thaùng= 100.000ñ - Vaên phoøng ñaùnh maùy taïp vuï 2 ngöôøi x 50.000ñ = 100.000ñ - Döï phoøng = 2.000.000ñ Coäng thaønh = 6.480.000ñ ( Saùu trieäu, boán traêm , taùm chuïc ngaøn ñoàng ) Kính ñeà nghò Thöôøng tröïc, ban Taøi chính LÑLÑ Tænh quan taâm giaûi quyeát ./.

YÙKIEÁN TT/CÑVC

Ñaø laït ngaøy 18 thaùng 6 naêm 2002 Ngöôøi laäp keá hoaïch 14

NGUYEÃN ÑÌNH HOEØ

TRAÀN THÒ THANH

LIEÂN ÑOAØN LAO ÑOÄNG TÆNH LÑ

COÂNG ÑOAØN VIEÂN CHÖÙC SOÁ: 20 / TT- CÑVC

COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM ÑOÄC LAÄP - TÖÏ DO - HAÏNH PHUÙC Ñaø laït ngaøy 26 thaùng 6 naêm 2002

TÔØ TRÌNH BOÅ SUNG

“Ñeà nghò xeùt taëng huy chöông “ví söï nghieäp
xaây döïng toå chöùc coâng ñoaøn “ KÍNH GÖÛI : Ban thöôøng vuï LÑLÑ Tænh Laâm ñoàng

Caên cöù höôùng daãn soá 08/HD-LÑLÑ ngaøy 10-5-2002 veà khen thöôûng Huy chöông “Ví söï ngieäp xaây döïng toå chöùc coâng ñoaøn”. Caên cöù ñeà nghò cuûa coâng ñoaøn cô sôû, thaønh tích hoaït ñoäng coâng ñoaøn cuûa ñoaøn vieân, ñoái chieáu tieâu chuaån quy ñònh cuûa Toång Lieân ñoaøn Lao ñoäng Vieät Nam. Ban thöôøng vuï Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh Laâm Ñoàng xin boå sung danh saùch xeùt duyeät Huy chöông “Ví söï nghieäp xaây döïng toå chöùc CÑ” cho ñ/c : Traàn syõ Thöù , nguyeân laø Cuïc tröôûng Cuïc Thoáng keâ tænh Laâm ñoàng nhieàu naêm ( Coù baûn keâ khai quùa trình coâng taùc keøm theo) . Ban thöôøng vuï Coâng Vieân chöùc tænh Laâm ñoàng kính ñeà nghò Ban Thöôøng vuï LÑLÑ tænh Laâm ñoàng xem xeùt Nôi nhaän : - Nhö treân - Löu VP-CÑVC TM. BAN THÖÔØNG VUÏ COÂNG ÑOAØN VIEÂN CHÖÙC TÆNH LÑ PHOÙ CHUÛ TÒCH TT

NGUYEÃN ÑÌNH HOEØ

15

TT

Hoï vaø teân

Ñôn vò coâng taùc

01 02 03 04

Hoà Moäng Mai Xuaân Quang Traàn Ñöùc Huøng Traàn só Thöù

CÑCS-VP HÑND & UBND Tænh LÑ nt Chi nhaùnh quõy hoã trôïï phaùt trieån LÑ Cuïc thoáng keâ tænh Laâm ñoàng

30naêm 9 thaùng 18naêm 6thaùng 27naêm 9thaùng 13naêm9thaùng 20naêm 8 lieân tuïc thaùng 23 naêm phoù cuïc tröôûng, cuïc tröôûng

Soá naêm coâng taùc CÑ khoâng chuyeân traùch 20naêm 6thaùng

Thôøi gian quy ñoåi( 1x1,5)

Ban Thöôøng vuï Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh Laâm ñoàng xin baùo caùo vaø kính ñeà nghò Ban Thöôøng vuï LÑLÑ Tænh chaáp thuaän ñeà nghò treân.
Nôi nhaän : Nhö treân (b/c) -Löu VP-CÑVC

TM.BAN THÖÔØNG VUÏ COÂNG ÑOAØN VIEÂN CHÖÙC TÆNH LÑ PHOÙ CHUÛ TÒCH TT

-

Nguyeãn Ñình Hoeø

COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM COÂNG ÑOAØN VIEÂN CHÖÙC ÑOÄC LAÄP - TÖÏ DO - HAÏNH PHUÙC
LIEÂN ÑOAØN LAO ÑOÄNG TÆNH LÑ

TRÍCH BIEÂN BAÛN
HOÄI NGHÒ BAN THÖÔØNG VUÏ CÑVC TÆNH LAÂM ÑOÀNG XEÙT KHEN THÖÔÛNG HUY CHÖÔNG “VÌ SÖÏ NGHIEÄP XAÂY DÖÏNG TOÅ CHÖÙC COÂNG ÑOAØN” Ngaøy 20 thaùng 6 naêm 2002 Ban Thöôøng vuï Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh Laâm ñoàng ñaõ hoïp xeùt khen thöôûng Huy chöông “ Ví söï nghieäp xaây döïng toå chöùc coâng ñoaøn “ cho caùn boä coâng ñoaøn theo ñeà nghò cuûa Coâng ñoaøn cô sôû . Ban Thöôøng vuï ñaõ thaûo luaän vaø thoáng nhaát nhö sau: 16

1/ Ñ/C Hoà Moäng : Hieän ñang laø uûy vieân BCH Coâng ñoaøn cô sôû VP HÑND vaø UBND tænh Laâm ñoàng, coù thôøi gian tham gia laøm caùn boä coâng ñoaøn khoâng chuyeân traùch ôû cô sôû 20 naêm 6 thaùng, quy ñoåi (heä soá 1,5) ñöôïc 30 naêm 9 thaùng. Khoâng vi phaïm kyû luaät. Ñoái chieáu quy ñònh cuûa TLÑ thí ñ/c Hoà Moäng ñuû ñieàu kieän ñeå xeùt taëng huy chöông “ Ví söï nghieäp xaây döïng toå chöùùc coâng ñoaøn”

17

DANH SAÙCH CHI PHUÏ CAÁP TRAÙCH NHIEÄM UV TV, UBKT vaø UVBCH COÂNG ÑOAØN VIEÂN CHÖÙC TÆNH LAÂM ÑOÀNG
TT HOÏ TEÂN CHÖÙC VUÏ SOÁ THAÙN G PHUÏ CAÁP 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 THAØNH TIEÀN KYÙ NHAÄN

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

LEÂ VAÊN TUAÁN NGUYEÃN ÑÌNH HOEØ ÑAØO XUAÂN LYÙ NGHIEÂM VUÕ HAØ TRAÀN THÒ THANH HOAØNG BÌNH TOÂN THIEÄN SAN NGUYEÃN THUÏY HOAØNG HUYØNH TAÁN CHÆ LEÂ ANH TUAÁN LEÂ VAÊN MAÕO NGUYEÃN HÖÔNG NGUYEÃN THÒ KHOAN TRAÀN HÖUÕ THOÏ NGUYEÃN VAÊN BAÛO TRAÀN THÒ THANH HÖÔNG PHAÏM THÒ THANH XUAÂN NGUYEÃN VAÊN THEÂ NGUYEÃN QUANG VINH

UVTV,CT- CÑVC UVTV,PCT-CÑVC UVTV,CÑVC UVTV,PCT- CÑVC UVTV- CÑVC UV-BCH UV-BCH UV-BCH UV-BCH UV-BCH UV-BCH UV-BCH UV-BCH UV-BCH UV-BCH UBKT-CÑVC UBKT- CÑVC UBKT-CÑVC UBKT-CÑVC Toång coäng

200.000ñ 200.000ñ 200.000ñ 200.000ñ 200.000ñ 160.000ñ 160.000ñ 160.000ñ 160.000ñ 160.000ñ 160.000ñ 160.000ñ 160.000ñ 160.000ñ 160.000ñ 160.000ñ 160.000ñ 160.000ñ 160.000ñ 3.240.000 ñoàng

( Ba trieäu, hai traêm, boán chuïc ngaøn ñoàng) TM.BAN THÖÔØNG VUÏ Ñaø laït ngaøy20 thaùng8 naêm 2002 COÂNG ÑOAØN VIEÂN CHÖÙC TÆNH LÑ Ngöôøi laäp baûng CHUÛ TÒCH DUYEÄT

Traàn thò Thanh

NOÄI DUNG HOÏP THÖÔØNG VUÏ MÔÛ ROÄNG 1/ Toå chöùc sô keát 6 thaùng ñaàu naêm 2002 18

- Môû hoäi nghò BCH môû roäng 2/ Toå chöùc cho CBCÑ ( töø cuoái thaùng 6 ñeán ñaàu thaùng7)` - Thaønh phaàn : UV-BCH Coâng ñoaøn cô sôû tröïc thuoäc 3/ Toå chöùc hoäi thi kieán thöùc phaùp luaät & gia ñình. -Thôì gian : 15/ 7 /2002 - Ñòa ñieåm : KS - Du lòch coâng ñoaøn hoaëc soá 1 Nguyeãn du. 4/ Trieån khai cuoäc thi “ Toaøn daân tham gia thöïc hieän NQ09/CP vaø chöông trính quoác gia phoøng choáng toäi phaïm. - Thôøi gian thaùng 9/2002 5/ Toå chöùc Hoäi dieãn vaên ngheä quaàn chuùng. - Thôøi gian 24,25/7/2002 6/ Phaân boå voán: 40 trieäu cuûa ñòa phöông 50 trieäu cuûa trung öông 7/ Ñaêng kyù xaây döïng cô quan vaên hoaù gaén vôùi ñaêng kyù coâng ñoaøn vöõng maïnh 8/ Khaûo saùt trình ñoä vaên hoùa, chuyeân moân, chính trò trong CBCC 9/ Xaây döïng keá hoaïch Ñaïi hoäi CÑCS ( khi coù keá hoaïch cuûa LÑLÑ tænh)

LIEÂN ÑOAØN LAO ÑOÄNG TÆNH LAÂM ÑOÀNG

COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc

NAM COÂNG ÑOAØN VIEÂN CHÖÙC

TRÍCH BIEÂN BAÛN
HOÄI NGHÒ BAN THÖÔØNG VUÏ CÑVC TÆNH LAÂM ÑOÀNG V/V” PHAÂN BOÅ VOÁN VAY GIAÛI QUYEÁT VIEÄC LAØM” Caên cöù thoâng baùo soá : 20/TB-LÑLÑ Ngaøy 28/5/2002, vaø thoâng baùo soá:21/ TB LÑLÑ Ngaøy 14/6/2002 cuûa Lieân ñoaøn Lao ñoäng tænh Laâm ñoàng phaân boå cho CÑVC 48 suaát voán vay, toång soá tieàn laø : 96 trieäu ñoàng. Trong ñoù: - Nguoàn voán trung öông = 50 trieäu ñoàng. - Nguoàn voán ñòa phöông = 46 trieäu ñoàng. Ngaøy 20 thaùng 6 naêm 2002 Ban Thöôøng vuï CÑVC Tænh Laâm ñoàng ñaõ hoïp vaø thoáng nhaát phaân boå voán giaûi quyeát vieäc laøm cho CBCC thuoäc CÑVC nhö sau : I/ Nguoàn voán Trung öông ñöôïc phaân cho 8 Coâng ñoaøn cô sôû sau ñaây : 1/ Ban Daân vaän tænh uûy : 02 suaát ; soá tieàn = 04 trieäu 2/ VP HÑND vaø UBND : 05 “ “ = 10 “ 3/ Trung taâm Vaên hoùa tænh : 03 “ “ = 06 “ 4/ Hoäi nhaø baùo & TTX-VN : 01 “ “ = 02 “ 5/ Hoäi Vaên ngheä & Nhaø ST : 02 “ “ = 04 “ 19

: 03 “ “ = 06 “ : 02 “ “ = 04 “ : 04 “ “ = 08 “ : 03 “ “ = 06 “ 25 suaát 50 trieäu II/ Nguoàn voán ñòa phöông döôïc phaân cho 11 Coâng ñoaøn cô sôû sau : 1/ Ñaûng uûy khoái Daân chính ñaûng : 01 suaát; soá tieàn= 02 trieäu 2/ Vaên phoøng tænh uûy : 03 “ “ = 06 “ 3/ Ban Tuyeân Giaùo tænh uûy : 02 ” “ = 04 “ 4/ Tröôøng Chình trò tænh LÑ : 03 “ “ = 06 “ 5/ Nhaø Khaùch tænh uûy : 02 “ “ = 04 “ 6/ Hoäi ñoàng LM caùc HTX vaø DN : 01 “ “ = 02 “ 7/ Chi cuïc Kieåm laâm tænh : 02 “ “ = 04 “ 8/ BHXH Tænh LÑ : 02 “ “ = 04 “ 9/ Ñoaøn ca muùa nhaïc LÑ : 02 “ “ = 04 “ 10/ Ban Daân toäc mieàn nuùi LÑ : 02 “ “ = 04 “ 11/ Cô quan LÑLÑ Tænh : 03 “ “ = 06 “ 23 suaát 46 trieäu Keøm theo hoà sô cuûa ñoái töôïng vay voán vay ./. TM. BAN THÖÔØNG VUÏ NÔI NHAÄN: COÂNG ÑOAØN VIEÂN CHÖÙC TÆNH LÑ - LÑLÑ Tænh PHOÙ CHUÛ TÒCH TT
LIEÂN ÑOAØN LAO ÑOÄNG TÆNH LAÂM ÑOÀNG

6/ Toaø aùn nhaân daân tænh LÑ 7/ Quõy Hoã trôï ñaàu tö PT 8/ Sôû KH CN & Moâi tröôøng 9/ Sôû LÑTB & XH tænh LÑ

COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc **************** Ñaø laït ngaøy 27 thaùng 6 naêm 2002

NAM COÂNG ÑOAØN VIEÂN CHÖÙC **************** SOÁ:....../CV-CÑVC

20

TOÅNG LIEÂN ÑOAØN LAO ÑOÄNG VIEÄT NAM

COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc ******************* Ñaø laït ngaøy 01 thaùng 7 naêm 2002

NAM COÂNG ÑOAØN VIEÂN CHÖÙC ******* SOÁ:......../QÑ-CÑVC

QUYEÁT ÑÒNH
V/v thaønh laäp Ban toå chöùc Hoäi thi “Kieán thöùc phaùp luaät & gia ñình “ CÑVC tænh Laâm ñoàng thaùng 7 naêm 2002 Thöïc hieän keá hoaïch soá : 11/ KH-CÑVC tænh Laâm ñoàng ngaøy 24 thaùng 5 naêm 2002 veà vieäc toå chöùc Hoäi thi “ kieán thöùc phaùp luaät & gia ñính “ trong nöõ CBCC tænh Laâm Ñoàng;

BAN THÖÔØNG VUÏ COÂNG ÑOAØN VIEÂN CHÖÙC TÆNH LAÂM ÑOÀNG QUYEÁT ÑÒNH
Ñieàu 1: Thaønh laäp Ban toå chöùc Hoäi thi “Kieán thöùc phaùp luaät & gia ñính “ Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh Laâm Ñoàng naêm 2002, goàm caùc ñ/c coù teân sau: 1/ ñ/c Nguyeãn ñình Hoeø phoù chuû tòch CÑVC tænh tröôûng ban 2/ ñ/c Traàn thò thanh UVTV - CÑVC tænh phoù ban 3/ ñ/c Toân thieän san UV- BCH CÑVC Phoù ban 4/ ñ/c Ñaøo xuaân Lyù UV TV - CÑVC Thaønh vieân 5/ ñ/c Nguyeãn thuïy Hoaøng UVBCH -CÑVC “ 6/ ñ/c Nguyeãn thò Khoan UVBCH - CÑVC “ Ñieàu 2: Ban toå chöùc coù traùch nhieäm toå chöùc Hoäi thi “kieán thöùc phaùp luaät & gia ñính Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh Laâm ñoàng theo keá hoaïch ñeà ra. Ñieàu 3: Caùc ban tuyeân giaùo, vaên phoøng CÑVC tænh, vaø caùc ñ/c coù teân treân chòu traùch nhieäm thi haønh quyeát ñònh naøy ./. Nôi nhaän: - Nhö ñieàu 3 - Löu TM.BAN THÖÔØNG VUÏ COÂNG ÑOAØN VIEÂN CHÖÙC TÆNH LÑ CHUÛ TÒCH

Leâ Vaên Tuaán
LIEÂN ÑOAØN LAO ÑOÄNG TÆNH LAÂM ÑOÀNG

COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHIAÕ VIEÄT

NAM

COÂNG ÑOAØN VIEÂN CHÖÙC SOÁ:......../ QÑ - CÑVC

Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc Ñaø laït ngaøy .. thaùng 7 naêm 2002

QUYEÁT ÑÒNH
v/v thaønh laäp Ban giaùm khaûo vaø Ban thö kyù Hoäi thi”Kieán thöùc phaùp luaät & giañình” Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh Laâm ñoàng thaùng 7 naêm 2002 Thöïc hieän keá hoaïch soá: 11/ KH-CÑVC ngaøy 24 thaùng 5 naêm 2002 cuûa Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh Laâm ñoàng veà vieäc toå chöùc cuoäc thi “ kieán thöùc phaùp luaät & gia ñính” trong nöõ CBCC tænh Laâm Ñoàng; 21

Sau khi laøm vieäc thoáng nhaát vôùi laõnh ñaïo caùc cô quan, ñôn vò ; BAN THÖÔØNG VUÏ COÂNG ÑOAØN VIEÂN CHÖÙC TÆNH LAÂM ÑOÀNG QUYEÁT ÑÒNH Ñieàu 1: Thaønh laäp Ban giaùm khaûo vaø Ban thö kyù Hoäi thi “Kieán thöùc phaùp luaät & gia ñính” Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh Laâm ñoàng naêm 2002, goàm caùc ñ/c coù teân sau: A/ Ban giaùm khaûo : 1. OÂng Nghieâm vuõ Haø Phoù Tröôûng ban toå chöùc chính quyeàn tænh, phoù chuû tòch CÑVC tænh LÑ, Tröôûng ban giaùm khaûo Hoäi thi 2. OÂng Nguyeãn vaên Höông phoù tröôûng ban Tuyeân giaùo tænh uûy Laâm ñoàng, thaønh vieân. 3. OÂng Vuõ Hoaøng Giaùm ñoác Trung taâm Vaên hoaù tænh Laâm ñoàng, thaøng vieân 4. Baø Leâ thò Vaân UV TV Ñaûng uûy khoái Daân chính tænh Laâm ñoàng, thaønh vieân. 5. Baø Ñinh thò Minh Tröôûng ban nöõ coâng LÑLÑ tænh Laâm ñoàng, thaønh vieân. B/ Ban thö kyù : 1. OÂng Leâ Ngoïc Phuùc CV ban KTCS-XH LÑLÑ tænh . 2. Baø Trònh thò Duyeân CV - UBKT LÑLÑ tænh Ñieàu 2 : Caùc ban Tuyeân giaùo, vaên phoøng CÑVC tænh vaø caùc oâng, baø coù teân treân chòu traùch nhieäm thi haønh quyeát ñònh naøy ./. Nôi nhaän: -Nhö ñieàu 3 - Löu TM.BAN THÖÔØNG VUÏ COÂNG ÑOAØN VIEÂN CHÖÙC TÆNH LÑ CHUÛ TÒCH

LIEÂN ÑOAØN LAO ÑOÄNG TÆNH LAÂM ÑOÀNG COÂNG ÑOAØN VIEÂN CHÖÙC

KÍNH GÖÛI : BCH- CÑCS ...................................................................................... Coâng ñoaøn vieân chöùc tænh cung caáp theâm moät soá thoâng tin ñeå cô sôû vaän duïng trong khi traû lôøi caâu hoûi phuï, cuï theå: 1/ Muïc tieâu thaùng haønh ñoäng vì treû em vaø ngaøy gia ñình Vieät Nam naêm 2002 laø: xaây döïng gia ñình aám no, bình ñaúng, tieán boä, haïnh phuùc. 2/ Thaùng haønh ñoäng vì treû em : ( Töø ngaøy 15/5 ñeán ngaøy 30/6/2002 ) 3/ Ngaøy gia ñình Vieät nam laø ngaøy 28 /6 haøng naêm . Chuû ñeà ngaøy gia ñính Vieät Nam naêm 2002 “ Vai troø ngöôøi cha vôí vieäc baûo veä gia ñính, baoû veä treû em.” 4/ Caùc thoâng ñieäp truyeàn thoâng: “ Ví lôò ìch 10 naêm troàng caây, ví lôïi ìch traêm naêm troàng ngöøôi” cuûa chuû tòch Hoà Chì Minh. “ Toaøn daân baûo veä vaø chaêm soùc treû em, thöïc hieän quyeàn treû em”. “ Ví cuoäc soáng an toaøn, laønh maïnh cho moïi treû em”. “ Xaây döïng gia ñính Vieät Nam no aám bính ñaúng, tieán boä, haïnh phuùc treû em nguoàn nhaân löïc cho Coâng nghieäp hoùa, Hieän ñaò hoaù. BAN TOÅ CHÖÙC CUOÄC THI 22

LIEÂN ÑOAØN LAO ÑOÄNG TÆNH LAÂM ÑOÀNG

COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

COÂNG ÑOAØN VIEÂN CHÖÙC SOÁ:..../DT - CÑVC

Ñoäc laäp -Töï do - Haïnh phuùc Ñaø lat ngaøy 05 thaùng 5 naêm 2002

DÖÏ TRUØ KINH PHÍ HOÄI THI “ KIEÁN THÖÙC PHAÙP LUAÄT & GIA ÑÌNH” CÑVC TÆNH LAÂM ÑOÀNG NAÊM 2002 Hoïp ban toå chöùc , ban giaùm khaûo 2 laàn x11 ngöôøi x 10.000ñ = 220.000ñ Trang trí Hoäi thi = 200.000ñ Baûng teân giaùm khaûo 5 caùi x 5.000ñ = 25.000ñ Baûng teân caùc ñoäi 11 caùi x5.000ñ = 55.000ñ Côø löu nieäm Hoäi thi, hoa 11 caùi x 50.000ñ = 550.000ñ Thueâ aâm thanh aùnh saùng, hoäi tröôøng 2 ngaøy =1.000.000ñ In aån taøi lieäu, caâu hoûi vaø ñaùp aùn, baûng ñieåm = 300.000ñ Soaïn taøi lieäu, caâu hoûi vaø ñaùp aùn = 200.000ñ Boài döôõng ban giaùm khaûo 5 ngöôøi x 100.000ñ = 500.000ñ Boài döôõng ban toå chöùc 6 ngöôøi x 50.000ñ = 300.000ñ Boài döôõng ban thö kyù 2 ngöôøi x 50.000ñ = 100.000ñ Boài döôõng daãn chöông trình 2 ngöôøi x 100.000ñ = 200.000ñ Chuïp hình tö lieäu = 100.000ñ Giaûi thöôûng Hoäi thi : = 2.800.000ñ Goàm : Giaûi nhaát 01 giaûi = 500.000ñ Giaûi nhì 02 giaûi x 400.000ñ = 800.000ñ Giaûi ba 02 giaûi x 300.000ñ = 600.000ñ Giaûi kk 06 giaûi x 100.000ñ = 600.000ñ 03 giaûi ( öùng xöû hay, giôùi thieäu , naêng khieáu ) = 300.000ñ .............................. Coäng thaønh = 6.550.000ñ ( Saùu trieäu , naêm traêm, naêm möôi ngaøn ñoàng chaün) Ngöôøi laäp baûng TM.BAN THÖÔØNG VUÏ COÂNG ÑOAØN VIEÂN CHÖÙC TÆNH LÑ CHUÛ TÒCH

23

LIEÂN ÑOAØN LAO ÑOÄNG TÆNH LAÂM ÑOÀNG

COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc

NAM COÂNG ÑOAØN VIEÂN CHÖÙC

*****************
SOÁ:40 / TB - CÑVC

…………………………………………..
Ñaø laït ngaøy 31 thaùng 7 naêm 2002

THOÂNG BAÙO V/V cöû ñoäi döï thi “ kieán thöùc phaùp luaät & Gia ñính” caáp tænh naêm 2002 Kính göûi: BCH - CÑCS Sôû Taøi chính Vaät giaù tænh Laâm ñoàng Caên cöù keát quaû cuoäc thi “ kieán thöùc phaùp luaät & Gia ñính” cuûa Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh Laâm ñoàng toå chöùc trong 2 ngaøy 15-16 thaùng 7 naêm 2002, thöïc hieän söï chæ ñaïo cuûa Ban Thöôøng vuï Lieân ñoaøn lao ñoäng tænh Laâm ñoàng veà keá hoaïch toå chöùc cuoäc thi “ kieán thöùc phaùp luaät vaø Gia ñình caáp tænh. Ban Thöôøng vuï Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh Laâm ñoàng thoáng nhaát cöû caùc ñôn vò ñaït giaûi A, B cuûa cuoäc thi vöøa qua tham gia thi “ kieán thöùc phaùp luaät & Gia ñính” do Lieân ñoaøn lao ñoäng tænh toå chöùc vaøo ngaøy 03,04,05thaùng 9 naêm 2002. Cuï theå caùc ñoäi tuyeån cuûa coâng ñoaøn cô sôû : 1/ Sôû Tö phaùp tænh Laâm ñoàng 2/ Sôû Taøi chính Vaät giaù tænh Laâm ñoàng 3/ Vieän Kieåm saùt nhaân daân tænh Laâm ñoàng Vaäy Ban Thöôøng vuï Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh Laâm ñoàng thoâng baùo ñeán caùc coâng ñoaøn cô sôû coù söï chuaån bò ñeå tham gia Hoäi thi ñaït keát quaû. Nhaän ñöôïc thoâng baùo naøy BCH - CÑCS baùo caùo vôùi caáp uyû, thuû tröôûng ñôn vò quan taâm taïo ñieàu kieän thôøi gian vaø kinh phí cho ñoäi luyeän taäp vaø tham gia hoäi thi ñaït keát quaû./. Nôi nhaän: TM. BAN THÖÔØNG VUÏ -Nhö treân COÂNG ÑOAØN VIEÂN CHÖÙC TÆNH LÑ - Löu vp-CÑVC PHOÙ CHUÛ TÒCH TT

NGUYEÃN ÑÌNH HOEØ
24

BOÄ CAÂU HOÛI VAØ ÑAÙP AÙN VEÀ KIEÁN THÖÙC PHAÙP LUAÄT VAØ GIA ÑÌNH
( Phuïc vuï cuoäc thi do coâng ñoaøn vieân chöùc toå chöùc vaøo ngaøy 15 – 7 – 2002) I. CAÂU HOÛI VAØ TRAÛ LÔØI VEÀ KIEÁN THÖÙC PHAÙP LUAÄT Caâu 1 : Chò A laø coâng nhaân laøm vieäc taïi moät coâng ty chuyeân may ñoà thôøi trang xuaát khaåu theo hôïp ñoàng lao ñoäng thôøi haïn 3 naêm ( hôïp ñoàng coù hieäu löïc töø thaùng 1 naêm 1997 ). Thaùng 8 naêm 1999 chò nghæ sinh con 4 thaùng theo quy ñònh phaùp luaät. Khi chò A ñi laøm trôû laïi thì ñöôïc giaùm ñoác thoâng baùo chaám döùt hôïp ñoàng lao ñoäng, chò chöa ñöôïc giaûi quyeát trôï caáp thoâi vieäc theo quy ñònh phaùp luaät. Chò A khieáu naïi cho raèng quyeát ñònh cuûa giaùm ñoác ñaõ vi phaïm quy ñònh taïi Ñieàu 111 khoaûn 3 cuûa Boä luaät Lao ñoäng. Theo ñoàng chí khieáu naïi cuûa chò A ñuùng hay sai ? Cheá ñoä trôï caáp thoâi vieäc cuûa chò A seõ ñöôïc höôûng nhö theá naøo ? Traû lôøi : Chò A khieáu naïi sai, vì : 1. Vôùi vieäc chaám döùt hôïp ñoàng lao ñoäng cuûa giaùm ñoác ñoái vôùi chò A laø ñuùng vôùi quy ñònh cuûa Ñieàu 36 Boä luaät Lao ñoäng vaø khoâng traùi vôùi Ñieàu 111 khoaûn 1 Boä luaät Lao ñoäng. 9ñieåm ( Traû lôøi khaúng ñònh sai vaø neâu ñöôïc lyù do) 2. Trôï caáp thoâi vieäc theo quy ñònh taïi Ñieàu 42 khoaûn 1 Boä luaät Lao ñoäng moãi naêm coâng taùc ñöôïc höôûng ½ thaùng löông. 9 ñieåm Caâu 2 : Chò H laø coâng nhaân cuûa xí nghieäp may X (doanh nghieäp 100% voán Ñaøi Loan). Hôïp ñoàng lao ñoäng cuûa chò H ñöôïc kyù laø loaïi khoâng xaùc ñònh thôøi haïn. Xí nghieäp ñaõ coù toå chöùc coâng ñoaøn cô sôû, coù thoûa öôùc lao ñoäng taäp theå, coù hoäi ñoàng hoaø giaûi lao ñoäng cô sôû vaø noäi quy lao ñoäng. Ngaøy 15/10/2000 chò H laø ngöôøi cuoái cuøng ra khoûi phaân xöôûng khi heát ca saûn xuaát thì bò baûo veä giöõ laïi khaùm xeùt vôùi lyù do coù thuøng haøng bò thieáu saûn phaåm. Keát quaû khoâng thaáy chò H mang theo saûn phaåm ra ngoaøi, baûo veä vaãn laäp bieân baûn quy traùvh nhieäm cho chò H veà nhöõng thuøng haøng bò thieáu saûn phaåm. Chò H kieân quyeát khoâng kyù bieân baûn. Naøy 20/10/2000 chò H nhaän ñöôïc quyeát ñònh sa thaûi cuûa giaùm ñoác xí nghieäp vôùi lyù do troäm caép. Chò H hoûi BCH coâng ñoaøn cô sôû thì ñöôïc BCH coâng ñoaøn cô sôû traû lôøi chöa ñöôïc bieát veà vieäc xöû lyù kyû luaät ñoù. Hoûi : 1. Quyeát ñònh cuûa giaùm ñoác ñuùng hay sai ? 2. Neáu chò H muoán khôûi kieän thì phaûi göûi ñôn leân toaøn aùn caáp naøo ? Traû lôøi :
25

1. Quyeát ñònh cuûa giaùm ñoác sa thaûi chò H laø traùi phaùp luaät vì : 4 ñieåm ( khaúng ñònh sai) + Theo khoaûn 1 Ñieàu 85 Boä luaät Lao ñoäng, hình thöùc kyû luaät sa thaûi chæ ñöôïc aùp duïng trong tröôøng hôïp : “ Ngöôøi lao ñoäng coù haønh vi troäm caép, tham oâ, tieát loä bì maät coâng ngheä, kinh doanh hoaëc coù haønh vi khaùc gaây thieät haïi nghieâm troïng veà taøi saûn, lôïi ìch cuûa doanh nghieäp ”. ( 2 ñieåm) + Theo Ñieàu 87 Boä luaät Lao ñoäng : Khi tieán haønh xöû lyù vi phaïm kyû luaät lao ñoäng; ngöôøi söû duïng lao ñoäng phaûi chöùng minh ñöôïc loãi cuûa ngöôøi lao ñoäng. Khi xeùt kyû luaät lao ñoäng phaûi coù maët cuûa ñöông söï vaø phaûi coù söï tham gia cuûa ñaïi dieän BCH coâng ñoaøn cô sôû doanh nghieäp. (3 ñieåm) 2. Chò H coù theå laøm ñôn khôûi kieän leân toaø aùn nhaân daân caáp tænh yeâu caàu giaûi quyeát ( Theo quy ñònh taïi Ñieàu 12 Phaùp leänh Thuû tuïc giaûi quyeát caùc tranh chaáp lao ñoäng ). ( 9 ñieåm ) Caâu 3 : Anh T vaø chò M ñeàu laø coâng nhaân tröïc tieáp saûn xuaát taïi nhaø maùy K ; anh T ñaõ coù vôï con sinh soáng taïi queâ ; chò M chöa laäp gia ñình. Trong quaù trình coâng taùc, anh T vaø chò M coù quan heä tình caûm daãn tôùi chò M coù thai vaø sinh con. Giaùm ñoác nhaø maùy toå chöùc hoïp xeùt kyû luaät coù söï tham gia cuûa anh T, chò M vaø ñaïi dieän BCH coâng ñoaøn cô sôû, giaùm ñoác ra quyeát ñònh sa thaûi anh T vaø chò M. Maëc duø raát baên khoaên nhöng anh T vaø chò M khoâng coù yù kieán khaùc. Hoûi: Quyeát ñònh sa thaûi ñoù ñuùng hay sai ? Traû lôøi : Quyeát ñònh sa thaûi anh T vaø chò M laø traùi phaùp luaät vôi caùc lyù do sau : (5ñieåm) 1. Quan heä tình caûm cuûa anh T vaø chò M daãn tôùi chò M coù thai khoâng thuoäc quan heä lao ñoäng. (4 ñieåm) 2. Theo Ñieàu 85 khoaûn 1 Boä luaät Lao ñoäng hình thöùc xöû lyù kyû luaät sa thaûi chæ aùp duïng trong nhöõng tröôøng hôïp : “ Ngöôøi lao ñoäng coù haønh vi troäm caép, tham oâ, tieát loä bì maät coâng ngheä, kinh doanh hoaëc coù haønh vi khaùc gaây thieät haïi nghieâm troïng veà taøi saûn, lôïi ích cuûa doanh nghieäp ”. ( 3 ñieåm ) - Ngöôøi lao ñoäng bò xöû lyù kyû luaät chuyeån coâng vieäc khaùc maø taùi phaïm trong thôøi gian chöa xoaù kyû luaät. ( 3 ñieåm ) - Ngöôøi lao ñoäng töï yù boû vieäc 7 ngaøy trong moät thaùng hoaëc 20 ngaøy trong naêm maø khoâng coù lyù do chính ñaùng. ( 3 ñieåm ) Caâu 4 : Chò L laø coâng nhaân baùn xaêng ôû cöûa haøng soá 40 laøm vieäc theo cheá ñoä hôïp ñoàng lao ñoäng khoâng xaùc ñònh thôøi haïn. Töø thaùng 2/1999 ñeán 8/2000 chò ñöôïc coâng ty xaêng daàu (cô quan quaûn lyù tröïc tieáp cuûa cöûa haøng soá 40) cho ñi hoïc nghieäp vuï, hoïc xong chò L vaãn tieáp tuïc baùn xaêng taïi cöûa haøng. Ñeán thaùng 10/2000 chò L coù thai 3 thaùng, sau khi ñi khaùm thai, baùc só coù giaáy chöùng nhaän neáu tieáp tuïc coâng vieäc ôû cöûa haøng baùn xaêng seõ aûnh höôûng tôùi thai nhi, caàn phaûi chuyeån sang coâng taùc khaùc, trong thôøi haïn 15 ngaøy keå töø ngaøy khaùm. Ñi khaùm thai ôû beänh vieän veà thì chò L ñaõ laøm ñôn xin chaám döùt hôïp ñoàng lao ñoäng vaø sau 20 ngaøy keå töø khi gôûi ñôn, chò khoâng tôùi cöûa haøng laøm vieäc. Khi ñeà nghò coâng ty thanh toaùn cheá ñoä chaám döùt hôïp ñoàng lao ñoäng, chò L nhaän ñöôïc thoâng baùo chò phaûi ñeàn buø phí ñaøo taïo cho coâng ty töø thaùng 2/1999 ñeán 8/2000 theo quy ñònh taïi ñieàu 41 cuûa Boä luaät Lao ñoäng. Hoûi : Quyeát ñònh ñeàn buø phí ñaøo taïo coù ñuùng khoâng ? Traû lôøi :
26

Quyeát ñònh ñeàn buø phí ñaøo taïo theo quy ñònh taïi Ñieàu 41 cuûa Boä luaät Lao ñoäng laø sai. ( 9ñieåm ) Ví theo quy ñònh taïi Ñieàu 112 cuûa Boä luaät Lao ñoäng : “ Ngöôøi lao ñoäng nöõ coù thai coù quyeàn ñôn phöông chaám döùt hôïp ñoàng lao ñoäng maø khoâng phaûi boài thöôøng theo quy ñònh taïi Ñieàu 41 cuûa Boä luaät Lao ñoäng neáu coù giaáy cuûa thaày thuoác chöùng nhaän tieáp tuïc laøm vieäc seõ aûnh höôûng tôùi thai nhi.” (9 ñieåm ) Caâu 5 : Trong quaù trình giaûi quyeát ly hoân giöõa anh A vaø chò B, toaø aùn phaùt hieän anh A coù quan heä nhö vôï choàng vôùi coâ T vaø ñoù chính laø nguyeân nhaân anh A laøm ñôn xin ly hoân vôùi chò B, chò B khoâng muoán ly hoân vôùi anh A. Vôùi lyù do ñoù, toaø aùn ñaõ baùc ñôn yeâu caàu xin ly hoân cuûa anh A, ñoàng thôøi tuyeân buoäc anh A vaø coâ T chaám döùt quan heä nhö vôï choàng. Maëc duø baûn aùn ñaõ coù hieäu löïc phaùp luaät, song anh A vaãn tieáp tuïc duy trì quan heä nhö vôï choàng vôùi coâ T. Hoûi trong tröôøng hôïp treân, anh A coù phaïm toäi hay khoâng ? Neáu coù thì phaïm toäi gì ? Traû lôøi : Anh A coù phaïm toäi. ( 9 ñieåm ) Toäi vi phaïm cheá ñoä moät vôï moät choàng quy ñònh taïi Ñieàu 147 Boä luaät hình söï naêm 1999. ( 9 ñieåm ) Caâu 6 : Coâ C 16 tuoåi, laø ngöôøi cuøng khu taäp theå vôùi anh K 25 tuoåi. Hai ngöôøi yeâu nhau vaø muoán ñi ñeán keát hoân. OÂng M laø caùn boä tö phaùp phöôøng X ( nôi cö truù cuûa anh K vaø coâ C ). Maëc duø bieát roõ coâ C chöa ñuû tuoåi keát hoân, nhöng oâng M vaãn tieán haønh caùc thuû tuïc ñeå chuaån bò ñaêng kyù keát hoân cho anh K vaø coâ C. Phaùt hieän vi phaïm naøy cuûa oâng M, Chuû tòch UBND phöôøng X ñaõ xöû lyù kyû luaät oâng M. Moät naêm sau anh K vaø coâ C quay laïi nhôø oâng M ñaêng kyù keát hoân cho hoï. OÂng M ñaõ laøm moïi thuû tuïc ñeå ñaêng kyù keát hoân cho anh K vaø coâ C. Hoûi : OÂng M, anh K vaø coâ C coù phaïm toäi khoâng vaø phaïm toäi gì, neáu coù ? Traû lôøi : OÂng M coù phaïm toäi ;( 5 ñieåm ) anh K vaø coâ C khoâng phaïm toäi. ( 4 ñieåm ) OÂng M phaïm toäi ñaêng kyù keát hoân traùi phaùp luaät ( 5 ñieåm ) ñöôïc quy ñònh taïi Ñieàu 149 Boä luaät hình söï naêm 1999. ( 4 ñieåm ) Caâu 7 : Baø B laø phuï nöõ soáng ñoäc thaân. Naêm 1977, baø nhaän H töø traïi moà coâi veà nuoâi döôõng. Luùc ñoù, H môùi coù 15 thaùng tuoåi. Ñaàu naêm 1996, baø B xin cho H vaøo laøm vieäc taïi nhaø maùy Z. Cuoái naêm 1997 baø B bò tai naïn vaø khoâng coøn khaû naêng lao ñoäng. Töø khi baø B bò tai naïn vaø maát khaû naêng lao ñoäng, H khoâng heà coù traùch nhieäm gì vôùi baø, thaäm chí coøn coù haønh vi chöûi bôùi, ñaùnh ñaäp taøn nhaãn. Sau moät laàn bò ñaùnh vaø bò boû ñoùi, baø B ñaõ phaûi ñi vieän caáp cöùu. Vì bò thöông vaø söùc khoûe quaù suy kieät neân baø ñaõ bò maéc chöùng beänh hoaûn loaïn vaø maát trí nhôù. Hoûi : H coù phaïm toäi khoâng vaø phaïm toäi gì, neáu coù ? Traû lôøi : H coù phaïm toäi. ( 9 ñieåm ) Toäi ngöôïc ñaõi, hoaëc haønh haï oâng baø, cha meï, vôï choàng, con, chaùu, ngöôøi coù coâng nuoâi döôõng mình ( 6 ñieåm ) quy ñònh taïi Ñieàu 151 Boä luaät hình söï 1999.(3 ñieåm ) Caâu 8 : Anh A vaø chò H keát hoân vôùi nhau naêm 1988, anh A vaø chò H veà soáng chung taïi gia ñình anh A. Naêm 1990, anh A vaø chò H ñöôïc boá meï anh A cho moät caên nhaø vaø anh chò ra ôû rieâng. Ñaàu naêm 1999, do maâu thuaãn vôï choàng traàm troïng, anh A vaø chò H coù ñôn göûi toaø aùn xin ly hoân. Toaø aùn xöû cho hoï ly hoân ñoàng thôøi quyeát ñònh :
27

Taøi saûn chung laø baát ñoäng saûn thì chia ñoâi. Giao caên nhaø cho anh A. Buoäc anh A phaûi thanh toaùn cho chò H coâng söùc ñoùng goùp, toân taïo khoái taøi saûn chung cuûa vôï choàng, soá tieàn laø 1 trieäu. Chò H phaûi töï lo choã ôû môùi. Hoûi : Vieäc giaûi quyeát cuûa toaø aùn trong tröôøng hôïp treân ñuùng hay sai, neáu sai thì vuï aùn treân phaûi ñöôïc giaûi quyeát nhö theá naøo ? Traû lôøi : Theo quy ñònh taïi ñieàu 27 veà taøi saûn chung cuûa vôï choàng vaø ñieàu 95 luaät hoân nhaân vaø gia ñình veà nguyeân taéc chia taøi saûn khi ly hoân thì vieäc giaûi quyeát cuûa toaø aùn veà phaân chia taøi saûn trong tröôøng hôïp treân laø sai.( 9 ñieåm ) Vieäc phaân chia taøi saûn caàn ñöôïc giaûi quyeát nhö sau : ngoâi nhaø cuûa anh A vaø chò H laø taøi saûn ñöôïc taëng cho chung, do ñoù caàn phaûi xaùc ñònh ñoù laø taøi saûn chung cuûa vôï choàng anh A, chò H ( 3 ñieåm ) vaø phaûi ñöôïc ñem chia theo höôùng chò H ñöôïc tieáp tuïc sôû höõu ngoâi nhaø vaø thanh toaùn phaàn cheânh leäch (neáu coù) cho anh A. ( 6 ñieåm ) Caâu 9 : Anh T vaø chò V keát hoân naêm 1998. Thaùng 10 naêm 1999 chò V sinh ñöôïc chaùu U. Thaùng 7 naêm 2000 do maâu thuaãn gia ñình traàm troïng, anh T ñuoåi chò V ra khoûi nhaø, khoâng cho chò chaêm soùc chaùu U vaø laøm ñôn göûi toaø aùn xin ly hoân vôùi chò V. Toaø aùn xöû cho anh T, chò V ly hoân ; ñoàng thôøi quyeát ñònh giao cho chò V nuoâi chaùu U. Hoûi : Vieäc giaûi quyeát cuûa toaø aùn ñuùng hay sai ? Taïi sao ? Traû lôøi : Vieäc giaûi quyeát cuûa toaø aùn trong tröôøng hôïp treân laø sai ( 9 ñieåm ) vì : theo quy ñònh taïi khoaûn 2 Ñieàu 85 Luaät Hoân nhaân vaø gia ñình, anh T khoâng coù quyeàn yeâu caàu ly hoân vôùi chò V khi chaùu U coøn ñang döôùi 12 thaùng tuoåi.( 5 ñieåm ) Do ñoù, toaø aùn phaûi traû laïi ñôn yeâu caàu cuûa anh T.( 2 ñieåm ) Tröôøng hôïp toaø aùn ñaõ thuï lyù vuï aùn thì phaûi xöû baùc ñôn yeâu caàu cuûa anh T. ( 2 ñieåm ) Caâu 10 : Chò L ñöôïc boá meï taëng moät ngoâi nhaø dieän tích 20m2. Sau khi keát hoân vôùi anh H, hai ngöôøi veà soáng chung taïi ngoâi nhaø ñoù. Ba naêm sau, L vaø H xin ly hoân vaø ñöôïc toaø aùn xöû cho ly hoân. Veà phaàn chia taøi saûn, toaø aùn xöû cho anh H ñöôïc höôûng ½ giaù trò ngoâi nhaø 20m2 ñoù. Hoûi caùch phaân chia taøi saûn cuûa toaø aùn nhö vaäy ñuùng hay sai ? Traû lôøi : Phaân chia taøi saûn cuûa toaø aùn nhö vaäy laø sai vì : ( 9 ñieåm) neáu xaùc ñònh ñöôïc sai - Theo Ñieàu 32 Luaät Hoân nhaân vaø gia ñình naêm 2000 thì ngoâi nhaø ñoù thuoäc taøi saûn rieâng cuûa chò L. ( 5 ñieåm ) - Theo Ñieàu 32(95) Luaät Hoân nhaân vaø gia ñình veà nguyeân taéc chia taøi saûn sau khi ly hoân thì taøi saûn rieâng cuûa beân naøo thuoäc quyeàn sôû höõu cuûa beân ñoù.( 4 ñieåm) Caâu 11: Anh B vaø chò L keát hoân ñöôïc 10 naêm vaø ñaõ coù 2 con chung, nay caû 2 anh chò töï nguyeän laøm ñôn xin ly hoân göûi leân UBND xaõ. Sau khi nghieân cöùu ñôn, xem xeùt thöïc teá vaø tham khaûo yù kieán tröôûng thoân, oâng Phoù chuû tòch UBND xaõ laäp bieân baûn vôùi söï coù maët cuûa anh B vaø chò L vaø ra quyeát ñònh cho anh B vaø chò L ly hoân theo nguyeän voïng. Hoûi : Quyeát ñònh cuûa oâng Phoù chuû tòch UBND xaõ nhö vaäy laø ñuùng hay sai ? Cô quan naøo môùi coù thaåm quyeàn giaûi quyeát ly hoân ? Traû lôøi :
28

OÂng Phoù chuû tòch UBND xaõ quyeát ñònh nhö vaäy laø sai vì UBND xaõ khoâng phaûi laø cô quan coù thaåm quyeàn giaûi quyeát cho ly hoân. Theo ñieàu 85 luaät Hoân nhaân vaø gia ñình naêm 2000 thì toaø aùn nhaân daân môùi laø cô quan coù thaåm quyeàn giaûi quyeát cho ly hoân. II. CAÂU HOÛI VAØ TRAÛ LÔØI VEÀ KIEÁN THÖÙC GIA ÑÌNH Caâu 12 : ( 18 ñieåm ) Khi choïn mua caù hoaëc möïc töôi chò coù caùch löïa choïn theá naøo ñeå traùnh mua phaûi loaïi ñaõ bò uôn, thoái ? Traû lôøi : Choïn caù töôi (neáu laø caùc nöôùc ngoït) nhìn vaø ñieåm haäu moân cuûa noù coù maøu traéng, sôø vaøo buïng thaáy raén, mang caù maøu hoàng vaø naép mang ñoùng chaët, giaùc maïc hai maét coù maøu trong suoát, vaûy chaéc . ( 6 ñieåm ) Neáu laø caù bieån töôi thòt phaûi chaéc, vaûy caù khoâng ruïng, khoâng loä xöông, khoâng ngaû sang maøu hoàng, khoâng coù muøi tanh khoù chòu, khoâng coù ñieåm loám ñoám treân thaân. ( 6 ñieåm ) Caù ñaõ öôn thoái noùi chung coù ñaëc ñieåm : haäu moân coù maøu hoàng hoaëc tím, hôi loài ra, mang caù maøu naâu xaùm, maét traéng, vaåy ruïng nhieàu, mình meàm oaët, coù muøi tanh khoù chòu. ( 6 ñieåm ) Caâu 13 : (18 ñieåm ) Khi choïn mua thòt gia caàm laøm saün (gaø, vòt, ngan) chò quan saùt nhö theá naøo ñeå khoâng mua nhaàm phaûi gia caàm bò beänh, bò bôm nöôùc ? Traû lôøi : Thòt gia caàm laøm saün töôi ngon coù caùc maøu traéng, vaøng nhaït, con vaät khoûe maïnh thì coù baép thòt raén chaéc maøu hoàng saùng, coù môõ maøu traéng hoaëc vaøng töôi, khoâng coù muøi xuù ueá. ( 6,5 ñieåm ) Thòt gia caàm bò beänh thì da thòt coù maøu thaâm ñen hoaëc ñoû tía, baép thòt nhaõo, coù maøu tím ñen, môõ coù maøu ñoû oái leân ñoám ñoám hay vaøng kheø, phaùt muøi xuù ueá. ( 6,5 ñieåm ) Gia caàm bò bôm nöôùc troâng moàng moäng, nöôùc tích tuï nhieàu nhaát ôû khu vöïc hai beân ñuøi. ( 5 ñieåm ) Caâu 14 : ( 18 ñieåm ) Baïn seõ cheá bieán rau caùch naøo ñeå phoøng ngoä ñoäc do hoaù chaát baûo veä thöïc vaät toàn dö treân rau quaû. Coù 3 caùch baïn choïn caùch naøo ? - Röûa rau vôùi nöôùc rau quaû nhaäp töø Thaùi Lan - Röûa rau vôùi voøi nöôùc chaûy hoaëc nöôùc saïch 3 laàn roài ngaâm trong nöôùc saïch 15 phuùt. - Quan troïng hôn caû laø môû vung khi naáu rau Traû lôøi : Röûa rau döôùi voøi nöôùc chaûy hoaëc nöôùc saïch 3 laàn roài ngaâm trong nöôùc saïch 15 phuùt seõ loaïi heát ñöôïc 1 löôïng lôùn dö löôïng thuoác baûo veä thöïc vaät coù treân rau quaû do ñoù giaûm nguy cô ngoä ñoäc. ( 10 ñieåm ) Ngoaøi ra coù theå ngaâm rau baèng nöôùc muoái pha loaõng trong 5 – 10 phuùt sau ñoù vôùt rau ra röûa laïi nhieàu laàn baèng nöôùc saïch. ( 8 ñieåm ) Caâu 15 : ( 18 ñieåm ) Muøa heø khi mua tröùng gaø hoaëc tröùng vòt, chò coù caùch choïn nhö theá naøo ñeå khoâng mua phaûi tröùng ung, thoái ? Traû lôøi : Coù hai phöông phaùp (1 ñieåm)
29

- Phöông phaùp duøng ñeøn chieáu hoaëc duøng moät tôø giaáy cuoän laïi (neáu khoâng coù ñeøn) chieáu qua quaû tröùng neáu thaáy phaàn loøng traéng trong suoát, hai loøng phaân roõ raøng, khoâng coù nhöõng ñieåm ñen, vuøng roãng raát nhoû, thì ñoù laø tröùng coøn raát môùi. ( 4,5 ñieåm ) Neáu thaáy loøng traéng coù maøu vaøng hay nhöõng ñoám ñen to nhoû khoâng ñeàu nhau, loøng ñoû vaø loøng traéng phaân chia khoâng roõ raøng, thì tröùng ñoù ñaõ ñeå laâu. Neáu thaáy nhöõng maûnh ñen noåi cuïc thì tröùng aáy ñaõ hoûng. ( 4,5 ñieåm ) - Phöông phaùp baèng caûm giaùc : Caàm quaû tröùng laéc laéc, neáu quaû naøo khoâng coù tieáng ñoäng beân trong laø loaïi toát, hoaëc nhaác tröùng leân xem, naëng thì toát, nheï teânh laø ñaõ hoûng. ( 8 ñieåm ) Caâu 16 : ( 18 ñieåm ) Taïi sao treû em thoâi buù (cai söõa) caùc baùc só laïi khuyeân neân cho caùc chaùu aên nhieàu khoai taây ? Traû lôøi : Khi treû em ñöôïc cai söõa meï, cô caáu hoaït ñoäng cuûa ñöôøng ruoät caùc chaùu vaãn chöa hoaøn thieän, söùc tieâu hoaù coøn yeáu, neáu cho aên ngay caùc thöùc aên nhieàu xô, cöùng thì khoâng toát. ( 9 ñieåm ) Vì vaäy aên khoai taây giaù trò dinh döôõng töông ñoái cao, giaù tieàn laïi reû, phuø hôïp vôùi kinh teá moïi gia ñình. Ñaëc tröng cuûa khoai taây laø vò nhaït ít xô, haøm löôïng protein cao, caân baèng vôùi tæ leä ñöôøng trong khoai neân treû em aên raát toát.( 9 ñieåm ) Caâu 17 ( 18 ñieåm ) Caùch khöû muøi vò laï trong tuû laïnh nhö theá naøo ? Traû lôøi : - Duøng moät caùi tuùi nhoû ñöïng vaøo ñoù moät ít than hoaït tính ñem ñaët vaøo beân trong tuû laïnh coù taùc duïng huùt muøi laï.] ( 3 ñieåm ) - Ñaët moät maùy phun Oxy coù muøi kieåu CEF-1 xöû lyù muøi laï trong tuû maø coøn giöõ töôi thöïc phaåm raát toát. ( 3 ñieåm ) - Boùc voû quyùt töôi, röûa saïch, lau khoâ, raûi ñeàu vaøo trong tuû laïnh, sau 3 ngaøy môû tuû ra khöû heát muøi laï maø coøn noàng ñöôïm muøi thôm deã chòu. ( 3 ñieåm ) - Duøng 50g cheø öôùp hoa ñöïng vaøo 1 caùi tuùi vaûi luïa ñeå vaøo tuû laïnh khöû heát muøi laï sau moät thaùng, taõi ra phôi döôùi naéng laïi coù theå söû duïng tieáp ñöôïc. ( 3 ñieåm ) - Duøng 500g cacbonat natri chia laøm 2, ñöïng vaøo 2 caùi ly thuyû tinh roäng mieäng ñaët vaøo hai taàng treân döôùi trong tuû laïnh, muøi laï seõ heát.( 3 ñieåm ) - Ñoå moät ít giaám aên vaøo moät caùi bình roäng mieäng ñeå vaøo trong tuû laïnh, hieäu quaû khöû muøi laï cuõng raát toát ( 3 ñieåm ) Caâu 18 : ( 18 ñieåm ) Baïn cho bieát vò trí ñeå tivi theá naøo coù lôïi cho söùc khoûe ? Traû lôøi : Trong nhaø gheùp beâ toâng coát theùp, neáu duøng aêng ten raâu ñeå baét soùng thì maùy thu hình toát nhaát laø ñaët ôû gian coù cöûa soå quay thaúng veà phía ñaøi phaùt. Maùy thu hình neân ñeå cao ngang taàm maét, neáu ñeå quaù cao hoaëc quaù thaáp, xem trong thôøi gian daøi seõ laøm moûi maét, haïi ñoàng töû. Khi môû tivi, maùy khoâng ngöøng sinh ra nhöõng luoàng xaï tuyeán X maø maét thöôøng khoâng nhìn thaáy ñöôïc, noù gaây ra böùc xaï coù theå taùc haïi ñeán toå chöùc teá baøo trong caùc cô quan trong cô theå. Bôûi theá khi xem tivi maøu toát nhaát baïn ngoài xa ra, coù theå aùp duïng vôùi tæ leä nhö sau : ( 8 ñieåm ) - Vôùi tivi 14 inch, ngoài caùch xa maùy 2,2m ( 1 ñieåm ) - Vôùi tivi 16 inch, ngoài caùch xa maùy 2,5m ( 1 ñieåm ) - Vôùi tivi 18 inch, ngoài caùch xa maùy 2,8m ( 1 ñieåm ) - Vôùi tivi 20 inch, ngoài caùch xa maùy 3,1m ( 1 ñieåm )
30

- Vôùi tivi 22 inch, ngoài caùch xa maùy 3,5m ( 1 ñieåm ) Tia böùc xaï töø maùy thu hình maøu coøn laøm tieâu hao moät löôïng lôùn chaát thi toá trong thò maïc ôû ñaùy maét, gaây nguy haïi lôùn ñeán thò löïc. Vì vaäy toát nhaát ôû treû em chæ neân xem tivi khoaûng nöûa tieáng, ngöôøi lôùn khoaûng 2 – 3 tieáng, thanh nieân khoaûng 1,5 tieáng. ( 5 ñieåm ) Caâu 19 : ( 18 ñieåm ) Baïn coù theå cho bieát phöông phaùp pha cheø theá naøo laø toát nhaát ? Giöõ ñöôïc dinh döôõng vaø taùc duïng cuûa cheø. Traû lôøi : Pha cheø baèng nöôùc ñun soâi 70o – 80o laø toát nhaát, neáu pha baèng nöôùc soâi 100oC trôû leân thì seõ laøm phaù hoaïi chaát Vitamin trong cheø vaø laøm giaûm giaù trò dinh döôõng cuûa noù. ( 7 ñieåm ) Tröôùc heát baïn phaûi traùng tröôùc aám ñöïng cheø roài cho cheø vaøo, ñoå nöôùc soâi 70o– 80oC, chæ neân ñoå töø 1/3 ñeán ¼ dung tích aám, ñeå nhö vaäy moät luùc sau môùi ñoå theâm nöôùc vaøo, laøm nhö vaäy môùi giöõ ñöôïc Vitamin C vaø vò maøu saéc cho cheø.( 7 ñieåm ) Duø laø nöôùc uoáng hoaëc aên baõ cheø ñeàu raát coù ích vôùi cô theå con ngöôøi, vì trong cheø coù chöùa nhieàu chaát Vitamin vaø moät löôïng ñaùng keå protein, axit amin, axit beùo, khoaùng chaát, ñaëc bieät coù chöùa nhieàu Vitamin A, vì theá uoáng cheø raát coù lôïi cho thò löïc cuûa maét vaø coù taùc duïng giaûi nhieät laøm khoeû cô theå. Gaàn ñaây giôùi nghieân cöùu khoa hoïc coøn phaùt hieän trong cheø coù moät chaát coù khaû naêng ngaên caûn ñöôïc chöùng ung thö trong caùc teá baøo vaø coù taùc duïng tieâu tröø nhöõng chaát phoùng xaï coù haïi ñeán cô theå con ngöôøi.( 4 ñieåm ) Caâu 20 : ( 18 ñieåm ) Baïn coù theå cho bieát moät soá phöông phaùp giaûi röôïu cho ngöôøi bò say röôïu ? Traû lôøi : - Uoáng giaám aên : khi vöøa phaùt hieän bò say phaûi laäp töùc cho uoáng moät ít giaám aên hoaëc duøng 50gr giaám aên, 25gr ñöôøng ñoû, 3 laùt göøng soáng ñun qua moät luùc roài cho uoáng. ( 2,5 ñieåm ) - Uoáng caø pheâ : Uoáng caø pheâ ñaëc vì caø pheâ coù taùc duïng khaù maïnh trong vieäc giaûi röôïu vaø lôïi tieåu. ( 2,5 ñieåm ) - Uoáng cheø ñaëc : Uoáng cheø ñaëc giaûi röôïu raát toát vì trong cheø coù axit tannic coù khaû naêng giaûi tröø ñöôïc ngoä ñoäc do coàn. ( 2,5 ñieåm ) - Uoáng nöôùc reã saén daây : laáy 20 – 25g reã saén daây hoaëc 10 – 25 g hoa saén daây naáu vôùi nöôùc cho uoáng coù coâng hieäu giaûi röôïu toát. ( 2,5 ñieåm ) - Uoáng nöôùc rau caàn : laáy moät ít rau caàn vaét nöôùc cho uoáng ngay khi vöøa say. Ngoaøi ra coù theå cho uoáng nöôùc quyùt hoaëc nöôùc chanh töôi, nöôùc daâu töôi, hoaëc huùp chaùo loaõng, uoáng loøng traéng tröùng gaø soáng … ñeàu laøm giaûm maïnh khaû naêng haáp thu coàn cuûa cô theå ngöôøi. ( 2,5 ñieåm ) Löu yù : Caám kî cho ngöôøi say uoáng nöôùc ngoït coù ga vì nöôùc ngoït coù ga uoáng laãn vôùi röôïu seõ raát nhanh laøm cho coàn chaïy khaép cô theå seõ sinh ra löôïng anhydrit cacbonic lôùn hôn seõ raát nguy haïi ñeán daï daøy, gan thaän, tim vaø huyeát quaûn, coù theå laøm cho aùp huyeát taêng leân quaù cao daãn tôùi töû vong. ( 3 ñieåm )

31

CB ra caâu hoûi Ñinh thò Minh CAÂU HOÛI PHUÏ VEÀ KIEÁN THÖÙC GIA ÑÌNH Caâu hoûi 12: ( 2 ñieåm) - Xin chò cho bieát sau khi laøm caù, tay coù muøi tanh röûa khoâng saïch, chò cho bieát caùch khöû muøi naøy. Traû lôøi: - Caùch 1: cho cheø buùp töôi vaøo chaûo noùng,ñôïi boác hôi, hô hai tay leân chaûo, seõ heát muøi tanh. ( 1 ñieåm ) - Caùch 2 : Laáy thuoác ñaùnh raêng chaø vaøo hai tay, hoaëc laáy nöôùc traø röûa tay seõ heát muøi tanh ( 1 ñieåm ) Caâu hoûi 13: ( 2 ñieåm ) Tuïc ngöõ coù caâu: “ lôøi noùi chaúng maát tieàn mua. Löïa lôøi maø noùi cho vöøa loøng nhau “ Nhöng cuõng coù caâu: “ Thuoác ñaúng giaõ taät, söï thaät maát loøng” “ Maát loøng tröôùc hôn ñöôïc loøng sau “

32

Chò cho bieát nhöõng caâu noùi treân coù maâu thuaãn khoâng ? Trong gia ñình caàn vaän duïng nhö theá naøo cho toát. ? Traû lôøi: + Nhöõng caâu noùi treân khoâng maâu thuaãn vôùi nhau maø noù boå sung cho nhau ( 0,5 ñieåm ) + Löïa lôøi maø noùi khoâng coù nghóa laø khoâng noùi söï thaät maø laø choïn caùch noùi ñeå ngöôøi khaùc deã tieáp thu, khoâng chaïm ñeán loøng töï aùi cuûa nhau, ñeå khaéc phuïc maët yeáu keùm ( 1 ñieåm ) + Trong quan heä xaõ hoäi coù theå caàn xaõ giao nhieàu hôn, nhöng ñoái vôùi ngöôøi trong gia ñình phaûi laáy caùi chaân thaät laøm ñaàu, nhö vaäy môùi laø coù traùch nhieäm vôùi nhau. ( 0,5 ñieåm ) Caâu hoûi 14 : ( 2 ñieåm ) Daân gian coù caâu “ Ñoùi aên rau, ñau uoáng thuoác “ Chò hieåu theá naøo veà caâu noùi naøy ? Traû lôøi : - Ñoùi aên rau: khi ñoùi caàn aên rau, rau gaàn nhö khoâng theå thieáu ñöôïc trong moãi böõa aên haøng ngaøy cuûa moãi gia ñình, trong rau cung caáp caùc chaát boå caàn thieát cho cô theå ( 1 ñieåm ) - Ñau uoáng thuoác : Khi oám ñau caân phaûi ñöôïc uoáng thuoác , ñaây chính laø taâm lyù cuûa ngöôøi beänh ñi ñeán thaày thuoác ( 1 ñieåm ) Caâu hoûi15 : (2 ñieåm ) - Khi haàm khoå qua ( möôùp ñaúng ) nhoài thòt, ta coù neân röûa beân trong traùi khoå qua hay khoâng ? Vì sao ? Traû lôøi: - Khi haàm khoå qua nhoài thòt : Neân röûa thaät saïch voû traùi tröôùc khi moùc saïch ruoät , khoâng neân ñeå öôùt ôû beân trong ( 1 ñieåm ) ñeå thòt khoâng tuoät khoûi traùi khi haàm .(1 ñieåm ) Caâu hoûi 16 : (2 ñieåm ) - khi chò muoán ñeå giaønh moät mieáng thòt maø chò khoâng coù tuû laïnh ; chò seõ laøm nhö theá naøo ? Traû lôøi: - Duøng 1 caùi khaên saïch nhuùng vaøo gaám, goùi thaät chaët mieáng thòt, ñeå nôi thoaùng maùt, seõ giöõ ñöôïc trong 24 tieáng ñoàng hoà. Caâu hoûi 17 : ( 2 ñieåm )
Khi vieát veà meï choàng, nhaø thô Xuaân Quyønh ca ngôïi : “ Meï tuy khoâng ñeû khoâng nuoâi Maø con ôn meï suoát ñôøi chöûa xong” Bôûi : “ Chaét chiu töø thuôû coøn thô Meï sinh anh ñeå baây giôø cho em” Chò haõy phaân tích moãi quan heä toát ñeïp naøy ? Traû lôøi : Ñaây laø moät ngöôøi daâu thoâng minh vaø hieáu thaûo ,bieát ñaët tình yeâu vôï choàng cuûa mình trong moái quan heä vôùi tình maãu töû , göõa meï choàng vôùi choàng ( 0,5 ñieåm )

33

Ñeå thaáy ñöôïc coâng lao trôøi bieån cuûa meï vaø ñaõ baøy toû loøng bieát ôn saâu saéc ,chaân thaønh, xuaát phaùt töø ñaùy loøng mình, khoâng he àmieãn cöôõng , giaõ taïo, bôûi khi “ Ta vôùi mính tuy hai maø moät “ thí ñaâu phaûi meï cuûa rieâng anh nöõa ( 1 ñieåm ) Do vaäy caøng yeâu choàng bao nhieâu,caøng kính troïng, thoâng caûm, caøng ôn meï baáy nhieâu .

( 0,5 ñieåm )

34


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:182
posted:9/29/2008
language:Vietnamese
pages:34