Bao cao chi bo by sonngoc

VIEWS: 4,716 PAGES: 53

									ÑAÛNG BOÄ KHOÁI DAÂN CHÍNH ÑAÛNG VIEÄT NAM
CHI BOÄ CÔ QUAN CÑ VIEÂN CHÖÙC naêm 2005 Soá :08 / BC-CB-VC

ÑAÛNG COÄNG SAÛN
Ñaø Laït, ngaøy 17 thaùng 9

BAÙO CAÙO COÂNG TAÙC THAÙNG 9/2005 Kính göûi : TT Ñaûng uyû DCÑ Chi boä Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh baùo caùo toùm taét coâng taùc thaùng 9 nhö sau : 1/ Sinh hoaït Chi boä: Chi boä ñaõ toå chöùc sinh hoaït ñònh kyø thaùng 9/2005 vaøo ngaøy 1/9/2005, noäi dung hoïp Chi boä coù nhöõng vaán ñeà sau : * Sinh hoaït chính trò tö töôûng : Phoå bieán caùc noäi dung : - YÙ nghóa lòch söû cuûa Caùch maïng Thaùng 8 vaø Quoác khaùnh 2/9, - Phoå bieán Thoâng baùo keát luaän Hoäi nghò laàn thöù 12 cuûa BCH-TW khoaù IX, - Toång keát tình hình ñaáu tranh choáng tham nhuõng töø 1993 ñeán nay. * Kieåm tra ñaûng vieân chaáp haønh Ñieàu leä Ñaûng : Thöïc hieän keá hoaïch kieåm tra naêm 2005, Chi boä tieán haønh kieåm tra ñaûng vieân chaáp haønh Ñieàu leä Ñaûng ñoái vôùi ñ/c Nguyeãn Ñình Hoeø, Bí thö Chi boä. 2/ Laõnh ñaïo ñaûng vieân thöïc hieän nhieäm vuï chuyeân moân : a/ Töø 25/8 ñeán 16/9/2005 caùc ñ/c ñaûng vieân ñaõ chuû ñoäng thöïc hieän nghieâm chænh caùc noäi dung coâng vieäc chuyeân moân ñöôïc phaân coâng sau ñaây : - Chæ ñaïo ñaïi hoäi caùc CÑCS : Ban Toå chöùc Tænh uyû, Sôû Taøi chính, Sôû Böu chính Vieãn thoâng, Hoäi Noâng daân, Hoäi phuï nöõ tænh, Uyû ban MTTQ tænh. - Laøm vieäc vôùi Ngaân haøng chính saùch vaø Sôû Lao ñoäng xin vay voán 120 cho CBCC. - Döï thaûo chöông trình phoái hôïp vôùi Sôû Noäi vuï veà tuyeân truyeàn Chöông trình toång theå caûi caùch haønh chính Nhaø nöôùc giai ñoaïn 2001-2010. - Chæ ñaïo CÑCS toå chöùc cho ñoaøn vieân hoïc Nghò quyeát 47/TW cuûa Boä Chính trò vaø Nghò quyeát 31/TU cuûa Tænh uyû veà tieáp tuïc taêng cöôøng thöïc hieän coâng taùc Daân soá-keá hoaïch hoaù gia ñình; tham gia goùp yù döï thaûo Luaät phoøng, choáng tham nhuõng vaø Luaät thöïc haønh tieát kieäm, choáng laõng phí. - Xaây döïng keá hoaïch taäp huaán caùn boä coâng ñoaøn sau khi keát thuùc ñaïi hoäi CÑCS. 1

b/ Töø 17-9 ñeán heát thaùng 9-2005 laõnh ñaïo ñaûng vieân thöïc hieän caùc coâng vieäc chuû yeáu sau: - Chæ ñaïo ñaïi hoäi CÑCS LM HTX & DNNQD. - Hoäi nghò Ban Thöôøng vuï laàn thöù 19. - Chæ ñaïo CÑ Vieän kieåm saùt tham gia coù keát quaû cuoäc thi “ Tuyeân truyeàn Baûo hieåm xaõ hoäi” töø ngaøy 15-16/9/2005. - Xaây döïng keá hoaïch kyû nieäm 75 naêm ngaøy thaønh laäp Hoäi phuï nöõ Vieät nam. - Laøm vieäc vôùi Sôû Noäi vuï ñeå kyù Chöông trình phoái hôïp coâng taùc tuyeân truyeàn veà caûi caùch haønh chính. - Phoái hôïp Ñoaøn khoái, Hoäi cöïu chieán binh khoái xaây döïng chöông trình vaên ngheä chaøo möøng Ñaïi hoäi Ñaûng boä khoái DCÑ laàn thöù 5 khi coù chæ ñaïo cuûa TT Ñaûng uyû. - Tham gia vôùi UBKT-CÑ Vieân chöùc kieåm tra CÑCS. - Döï thaûo Höôùng daãn chaám ñieåm CÑCS vöõng maïnh naêm 2005. - Döï thaûo keá hoaïch cuûng coá BCH-CÑ Vieân chöùc khoaù I. 3/ Coâng taùc cuûa Chi boä: - Sinh hoaït ñònh kyø thaùng 10 vaøo ngaøy 1/10. - Noäi dung : Sinh hoaït chuyeân ñeà. Chi boä CÑ Vieân chöùc tænh baùo caùo coâng taùc thaùng 9/2005 nhö treân. TM. CHI BOÄ Bí thö

Nguyeãn Ñình Hoeø

2

ÑAÛNG BOÄ KHOÁI DAÂN CHÍNH ÑAÛNG VIEÄT NAM
CHI BOÄ CÔ QUAN CÑ VIEÂN CHÖÙC naêm 2005 Soá :07 / BC-CB-VC

ÑAÛNG COÄNG SAÛN
Ñaø Laït, ngaøy 24 thaùng 8

BAÙO CAÙO COÂNG TAÙC THAÙNG 8/2005 Kính göûi : TT Ñaûng uyû DCÑ Chi boä Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh baùo caùo toùm taét coâng taùc thaùng 8 nhö sau : 1/ Toå chöùc ñaïi hoäi Chi boä: Chi boä ñaõ toå chöùc thaønh coâng ñaïi hoäi Chi boä laàn thöù nhaát nhieäm kyø 2005-2008, ñaõ baùo caùo hoà sô ñaïi hoäi leân Ñaûng uyû vaø ñaõ ñöôïc Ban Thöôøng vuï Ñaûng uyû DCÑ ra quyeát ñònh chuaån y keát quaû ñaïi hoäi. 2/ Coâng taùc chính trò tö töôûng : Cöû ñaûng vieân döï hoäi nghò quaùn trieät Nghò quyeát 47/TW cuûa Boä Chính trò vaø Nghò quyeát 31/TU cuûa Tænh uyû veà tieáp tuïc taêng cöôøng thöïc hieän coâng taùc Daân soá-keá hoaïch hoaù gia ñình. Toå chöùc cho ñaûng vieân nghieân cöùu vaø tham gia goùp yù vaøo döï thaûo Luaät phoøng, choáng tham nhuõng vaø Luaät thöïc haønh tieát kieäm, choáng laõng phí. 2/ Laõnh ñaïo thöïc hieän nhieäm vuï chuyeân moân : a/ Coâng taùc thaùng 8: - Chæ ñaïo caùc CÑCS toå chöùc ñaïi hoäi nhieäm kyø 2005-2008, ñeán ngaøy 22-8 ñaõ coù 45/53 CÑCS toå chöùc ñaïi hoäi( ñaït 84,90%); - Chæ ñaïo CÑCS toå chöùc caùc hoaït ñoäng tuyeân truyeàn kyû nieäm Caùch maïng Thaùng 8 vaø Quoác khaùnh 2/9; vaän ñoäng ñoaøn vieân mua traùi phieáu Chính phuû; vaän ñoäng ñoaøn vieân tham gia cuoäc thi tìm hieåu phaùp luaät veà thueá; cöû CÑCS Vieän kieåm saùt nhaân daân tænh tham döï cuoäc thi tìm hieåu veà chính saùch BHXH. - Toå chöùc hoäi nghò BCH-CÑ Vieân chöùc tænh laàn thöù 7 ñeå kieåm ñieåm coâng taùc 7 thaùng ñaàu naêm, trieån khai caùc noäi dung coâng taùc 5 taùng cuoác naêm 2005. b/ Trieån khai coâng taùc cuoái thaùng 8, thaùng 9-2005: Töø 25-8 ñeán heát thaùng 9-2005 trieån khai thöïc hieän caùc coâng vieäc chuû yeáu sau : * Laõnh ñaïo ñaûng vieân trieån khai toát caùc coâng vieäc sau : - Chæ ñaïo ñaïi hoäi CÑCS hoaøn thaønh trong taùng 8-2005. - Hoäi nghò Ban Thöôøng vuï laàn thöù 19. - Laøm vieäc vôùi Ngaân haøng chính saùch vaø Sôû Lao ñoäng veà vay voán 120 cho CBCC. - Chæ ñaïo CÑ Vieän kieåm saùt tham gia coù keát quaû cuoäc thi “ Tuyeân truyeàn Baûo hieåm xaõ hoäi”. 3

- Xaây döïng chöông trình phoái hôïp vôùi Sôû Noäi vuï veà tuyeân truyeàn Chöông trình toång theå caûi caùch haønh chính Nhaø nöôùc giai ñoaïn 2001-2010. - Chæ ñaïo CÑCS toå chöùc cho ñoaøn vieân hoïc Nghò quyeát 47/TW cuûa Boä Chính trò vaø Nghò quyeát 31/TU cuûa Tænh uyû veà tieáp tuïc taêng cöôøng thöïc hieän coâng taùc Daân soá-keá hoaïch hoaù gia ñình; tham gia goùp yù döï thaûo Luaät phoøng, choáng tham nhuõng vaø Luaät thöïc haønh tieát kieäm, choáng laõng phí. - Xaây döïng keá hoaïch taäp huaán caùn boä coâng ñoaøn sau khi keát thuùc ñaïi hoäi CÑCS. - Xaây döïng keá hoaïch kyû nieäm 75 naêm ngaøy thaønh laäp Hoäi phuï nöõ Vieät nam. * Coâng taùc cuûa Chi boä: Sinh hoaït ñònh kyø vaøo ngaøy 1/9. Chi boä CÑ Vieân chöùc tænh baùo caùo coâng taùc thaùng 8/2005 nhö treân. TM. CHI BOÄ Bí thö

Nguyeãn Ñình Hoeø

4

ÑAÛNG BOÄ KHOÁI DAÂN CHÍNH ÑAÛNG

ÑAÛNG COÄNG SAÛN

VIEÄT NAM CHI BOÄ COÂNG ÑOAØN VIEÂN CHÖÙC -------------------------------************** Soá : 06/CB-CÑVC Ñaø Laït, ngaøy 16 thaùng 8 naêm 2005 BAÙO CAÙO TOÅNG HÔÏP GOÙP YÙ DÖÏ THAÛO LUAÄT PHOØNG CHOÁNG THAM NHUÕNG VAØ LUAÄT THÖÏC HAØNH TIEÁT KIEÄM, CHOÁNG LAÕNG PHÍ Thöïc hieän chæ ñaïo cuûa Ban chæ ñaïo TW6(2) Ñaûng uyû khoái DCÑ veà vieäc toå chöùc goùp yù vaøo döï thaûo Luaät phoøng choáng tham nhuõng vaø Luaät thöïc haønh tieát kieäm, choáng laõng phí, Chi boä Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh toång hôïp caùc yù kieán ñoùng goùp cuûa ñaûng vieân trong chi boä nhö sau; 1/ Ñaûng vieân chi boä Coâng ñoaøn Vieân chöùc thoáng nhaát teân goïi cuûa hai döï luaät nhö döï thaûo; ñoàng yù haàu heát noäi dung cuûa döï thaûo Luaät phoøng choáng tham nhuõng vaø Luaät thöïc haønh tieát kieäm, choáng laõng phí. 2/ goùp theâm moät soá vaán ñeà sau ñaây : I : Luaät phoøng, choáng tham nhuõng. a. Chöông I. - Ñieàu 1. Choïn phöông aùn 2: Môû roäng ñieàu chænh caû haønh vi lôïi duïng chöùc vuï, quyeàn haïn ñeå vuï lôïi cuûa nhöõng ngöôøi coù chöùc vuï, quyeàn haïn trong caùc cô quan, toå chöùc, ñôn vò ngoaøi khu vöïc Nhaø nöôùc. - Ñieàu 4. Caùc haønh vi tham nhuõng. . Khoaûn 11: Ngoaøi caùc haønh vi ñaõ neâu, ñeà nghò neâu theâm haønh vi “ bao che cho caùc haønh vi vi phaïm phaùp luaät khaùc”. Vì thöïc teá thôøi gian qua khoâng chæ caùc haønh vi tham oâ, nhaän hoái loä bò moät soá caùn boä coù chöùc quyeàn bao che maø coøn nhieàu haønh vi vi phaïm phaùp luaät khaùc cuõng bò bao che, nhö: caùc vi phaïm veà traät töï trò an ( baûo keâ vieäc laøm sai traùi cuûa caùc khaùch saïn, nhaø haøng, karaoke v.v…). - Ñieàu 6. . Khoaûn 2: Döï thaûo vieát: Ngöôøi ñöùng ñaàu cô quan, toå chöùc, ñôn vò trong phaïm vi nhieäm vuï, quyeàn haïn cuûa mình coù traùch nhieäm: Ñeà nghò boû caâu… trong phaïm vi nhieäm vuï, quyeàn haïn cuûa mình….Caàn phaûi noùi laø: ngöôøi ñöùng ñaàu cô quan, toå chöùc, ñôn vò coù traùch nhieäm: Neáu coøn coù maáy chöõ trong phaïm vi
5

quyeàn haïn cuûa mình thì vaãn coù choã ñeå laùch, troán traùnh traùch nhieäm. - Ñieàu 10. Traùch nhieäm cuûa cô quan baùo chí. Döï thaûo vieát: Cô quan baùo chí coù traùch nhieäm tham gia vaøo vieäc phoøng ngöøa, phaùt hieän vaø xöû lyù tham nhuõng;…. Ñeà nghò boû caùc chöõ tham gia vaøo vieäc, thay vaøo ñoù laø töø : ñaáu tranh(Cô quan baùo chí coù traùch nhieäm ñaáu tranh phoøng ngöøa, phaùt hieän vaø xöû lyù tham nhuõng;…) b. Chöông II. Phoøng ngöøa tham nhuõng. Ñieàu 36. Quy taéc öùng xöû. Ñaõ ñöa vaøo luaät 4 loaïi cô quan phaûi ban haønh quy taéc öùng xöû cuûa CBCC , khoâng thaáy noùi ñeán cô quan Ñaûng, ñoaøn theå. Ñeà nghò ñöa theâm cô quan TW cuûa caùc toå chöùc chính trò, chính trò-xaõ hoäi cuõng phaûi ban haønh quy taéc öùng xöû cuûa CBCC do toå chöùc mình quaûn lyù vì CBCC cô quan Ñaûng, ñoaøn theå chính trò-xaõ hoäi cuõng laø CBCC thuoäc ñoái töôïng ñieàu chænh cuûa Phaùp leänh CBCC. c. Chöông V. Toå chöùc vaø cô cheá phoái hôïp giöõa caùc cô quan Thanh tra, Ñieàu tra, Vieän kieåm saùt, Toaø aùn trong phoøng choáng tham nhuõng. - Ñieàu 72. Ban chæ ñaïo phoøng, choáng tham nhuõng. + Ñeà nghò khoâng laäp Ban chæ ñaïo phoøng, choáng tham nhuõng ôû TW do Thuû töôùng Chính phuû ñöùng ñaàu, ôû tænh do Chuû tòch tænh ñöùng ñaàu. Vì Ban naøy chæ laø hình thöùc, khoâng coù taùc duïng, cuõng laïi voâ taùc duïng nhö Ban choáng tham nhuõng tröôùc ñaây maø thoâi, nhöõng ngöôøi tham nhuõng vaãn coù cöûa ñeå chaïy ñeán Thuû töôùng, Chuû tòch tænh.Vaû laïi neáu Thuû töôùng, Chuû tòch tænh tham nhuõng thì laøm sao choáng. + Ñeà nghò thaønh laäp Uyû ban choáng tham nhuõng tröïc thuoäc Quoác hoäi, uyû ban naøy ñoäc laäp vôùi cô quan haønh phaùp caû veà toå chöùc nhaân söï, kinh phí, ñöôïc giao quyeàn ñaày ñuû trong vieäc ñieàu tra tham nhuõng, noù coù cô quan ñieàu tra rieâng. II. Luaät thöïc haønh tieát kieäm, choáng laõng phí. Chöông IX. Ñieàu 66. Traùch nhieäm cuûa boä, cô quan ngang boä, cô quan thuoäc Chính phuû. Trong ñieàu naøy caàn ñöa theâm traùch nhieäm cuûa caùc cô quan TW cuûa Ñaûng, ñoaøn theå vaøo, ñeå cô quan TW cuûa Ñaûng, ñoaøn theå cuõng phaûi coù traùch nhieäm xaây döïng caùc quy ñònh veà thöïc haønh tieát kieäm, choáng laõng phí trong toå chöùc cuûa mình. Vì thöïc teá hieän nay trong loaïi cô quan naøy cuõng coù laõng phí. Nôi nhaän: T/M CHI BOÄ
6

- Ban CÑTW6(2)Ñaûng uyû DCÑ(B/c), - Löu.

BÍ THÖ

7

ÑAÛNG BOÄ KHOÁI DAÂN CHÍNH ÑAÛNG

ÑAÛNG COÄNG SAÛN

VIEÄT NAM CHI BOÄ COÂNG ÑOAØN VIEÂN CHÖÙC -------------------------------************** Soá : 05/TT-CB-CÑVC Ñaø Laït, ngaøy 1 thaùng 8 naêm 2005

TÔØ TRÌNH V/v ñeà nghò chuaån y chöùc danh Bí thö chi boä Kính göûi : Ban Thöôøng vuï Ñaûng uyû khoái Daân Chính Ñaûng Thöïc hieän chæ ñaïo cuûa Ñaûng uyû khoái Daân Chính Ñaûng tænh veà toå chöùc ñaïi hoäi toå chöùc cô sôû Ñaûng nhieâm kyø 2005-2008, Chi boä Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh Laâm Ñoàng ñaõ toå chöùc ñaïi hoäi laàn thöù nhaát, nhieäm kyø 2005-2008 vaøo ngaøy 29 thaùng 07 naêm 2005. Ñaïi hoäi ñaõ thöïc hieän ñuùng yeâu caàu veà noäi dung, nghi thöùc, ñaûm baûo nguyeân taéc veà Ñaïi hoäi cuûa Ñaûng. Ñaïi hoäi ñaõ baàu ñoàng chí Nguyeãn Ñình Hoeø vaøo chöùc danh Bí thö chi boä Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh nhieäm kyø 2005-2008. Nay Chi boä Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh kính ñeà nghò Ban Thöôøng vuï Ñaûng uyû khoái Daân Chính Ñaûng tænh xem xeùt chuaån y keát quaû ñaïi hoäi vaø chöùc danh Bí thö cuûa chi boä Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh. Traân troïng caûm ôn. Nôi nhaän : - Ban Toå chöùc Ñaûng uyû DCÑ; - Löu CB-CÑVC. T/M CHI BOÄ BÍ THÖ

Nguyeãn Ñình Hoeø

8

ÑAÛNG BOÄ KHOÁI DAÂN CHÍNH ÑAÛNG

ÑAÛNG COÄNG SAÛN Ñaø Laït, ngaøy 1 thaùng 8

VIEÄT NAM CHI BOÄ COÂNG ÑOAØN VIEÂN CHÖÙC naêm 2005

DANH SAÙCH TRÍCH NGANG CAÁP UYÛ TOÅ CHÖÙC CÔ SÔÛ ÑAÛNG ( Nhieäm kyø 2005-2008 )

TT

Hoï teân

Naêm sinh Nam Nö õ
03 04

Ngaøy vaøo Ñaûng Döï bò Chính thöùc
05 26/5/1997 06 26/5/1998

Daâ n toäc
07 Kinh

Toân giaùo
08 Khoân g

Trình ñoä vaên hoaù Vaên Chuyeâ LLC hoaù n moân T
09 10 11

Chö ùc vuï
12

Môùi tham gia 13

Taùi cöû
14

01

02

01

Nguyeãn Ñình Hoeø

10/10/1959

10/10

Ñaïi Hoïc Luaät

Cao caáp

Bí thö

X

TM. CHI BOÄ Bí thö

Nguyeãn Ñình Hoeø

9

KHAI MAÏC ÑAÏI HOÄI CHI BOÄ Kính thöa : Caùc ñoàng chí ñaïi bieåu, thöa ñaïi hoäi. Chi boä CÑ Vieân chöùc ñöôïc thaønh laäp ngaøy 7-3-2005 theo Quyeát ñònh soá 1036 cuûa Ñaûng uyû khoái DCÑ tænh. Töø thaùng 4-2005 trôû veà tröôùc ñaûng vieân cuûa chi boä sinh hoaït taïi chi boä cô quan LÑLÑ tænh, taát caû ñaûng vieân cuûa chi boä ñeàu thöïc hieän toát nhieäm vuï ñöôïc giao. Thöïc söï chi boä CÑ Vieân chöùc baét ñaàu ñi vaøo hoaït ñoäng töø thaùng 4-2005, ñeán nay môùi ñöôïc 4 thaùng. Thöïc hieän söï chæ ñaïo cuûa Ñaûng uyû khoái DCÑ tænh, hoâm nay chi boä CÑ Vieân chöùc tænh toå chöùc ñaïi hoäi laàn thöù I nhaèm xaây döïng phöông höôùng, nhieäm vuï cuûa chi boä nhieäm kyø 2005-2008. Toaøn theå ñaûng vieân chi boä CÑ Vieân chöùc hoâm nay raát vui möøng ñöôïc ñoùn : - Ñ/c
……………………………………………………………………………………………………………… …………………………

- Ñ/c
……………………………………………………………………………………………………………… …………………………

- Ñ/c
……………………………………………………………………………………………………………… …………………………

- Ñ/c
……………………………………………………………………………………………………………… …………………………

- Ñ/c

……………………………………………………………………………………………………………… …………………………

Thöa caùc ñ/c, ñeå chuaån bò noäi dung ñaïi hoäi hoâm nay, trong thôøi gian qua chi boä ñaõ tieán haønh caùc coâng vieäc lieân quan theo chæ ñaïo cuûa Ñaûng uyû nhö: Thaêm doø nhaân söï; xaây döïng baùo caùo ñaùnh giaù keát quaû laõnh ñaïo cuûa chi boä thôøi gian qua vaø phöông höôùng nhieâm vuï nhieäm kyø 20052008; toå chöùc cho ñaûng vieân nghieân cöùu vaø tham gia caùc vaên kieän cuûa ñaïi hoäi Ñaûng caáp treân. Taïi ñaïi hoäi hoâm nay, caùc ñaûng vieân trong chi boä tieáp tuïc thaûo luaän baùo caùo ñaùnh giaù keát quaû laõnh ñaïo cuûa chi boä, phöông höôùng nhieâm vuï thôøi gian ñeán, thaûo luaän theâm veà döï thaûo caùc vaên kieän cuûa ñaïi hoäi Ñaûng caáp treân, ñaëc bieät laø laøm roõ theâm caùc bieän phaùp laõnh ñaïo cuûa chi boä veà thöïc hieân nhieäm vuï chuyeân moân cuûa cô quan. Ñaïi hoäi seõ baàu Bí thö chi boä vaø ñaïi bieåu döï ñaïi hoäi Ñaûng boä khoái DCÑ laàn thöù 5. Raát mong nhaän ñöôïc yù kieán chæ ñaïo cuûa caùc ñ/c ñaïi bieåu Ñaûng uyû DCÑ, yù kieán tham gia cuûa ñaïi dieän chi boä cô quan LÑLÑ tænh. ñeà nghò caùc
10

ñ/c ñaûng vieân chi boä neâu cao tinh thaàn traùch nhieäm tham gia thaûo luaän vaø quyeát ñònh caùc vaán ñeà quan troïng cuûa ñaïi hoäi ñeå ñaïi hoäi ñaït keát quaû. Vôùi nhöõng yeâu caàu treân, toâi xin khai maïc ñaïi hoäi laàn thöù nhaát nhaát, nhieäm kyø 2005-2008 cuûa chi boä CÑ Vieân chöùc tænh.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11

ÑAÛNG COÄNG SAÛN VIEÄT NAM
ÑAÛNG BOÄ KHOÁI DAÂN CHÍNH ÑAÛNG TÆNH LAÂM ÑOÀNG ÑAÏI HOÄICHI BOÄ CÔ QUAN COÂNGÑOAØN VIEÂN CHÖÙC TÆNH LAÂM

ÑOÀNG

NGHÒ QUYEÁT
ÑAÏI HOÄI CHI BOÄ CÑ VIEÂN CHÖÙC TÆNH LAÂM ÑOÀNG NHIEÄM KYØ 2005-2008

Ñaïi hoäi Chi boä Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh Laâm Ñoàng nhieäm kyø 20052008 ñöôïc tieán haønh ngaøy 29/07/2005 taïi Vaên phoøng Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh. Ñaïi hoäi coù maët 03 ñaûng vieân treân toång soá 03 ñaûng vieân ñöôïc trieäu taäp. Ñaïi hoäi ñaõ nghe Baùo caùo ñaùnh giaù keát quaû laõnh ñaïo cuûa Chi boä töø ngaøy thaønh laäp ñeán nay vaø Phöông höôùng, nhieäm vuï nhieäm kyø 2005-2008; Baùo caùo toång hôïp yù kieán goùp yù vaøo döï thaûo vaên kieän Ñaïi hoäi laàn thöù V Ñaûng boä khoái Daân Chính Ñaûng tænh Laâm Ñoàng, döï thaûo vaên kieän Ñaïi hoäi laàn thöù VIII Ñaûng boä tænh Laâm Ñoàng, caùc döï thaûo vaên kieän Ñaïi hoäi laàn thöù X cuûa Ñaûng, döï thaûo Ñieàu leä Ñaûng ( boå sung, söûa ñoåi). Qua thaûo luaän, ñaïi hoäi ñaõ thoáng nhaát nhö sau : 1- Veà ñaùnh giaù keát quaû laõnh ñaïo cuûa Chi boä töø ngaøy thaønh laäp ( thaùng 3-2005 ) ñeán nay: Chi boä thöôøng xuyeân quaùn trieät chuû tröông, nghò quyeát cuûa Ñaûng, giaùo duïc, boài döôõng veà tö töôûng, chính trò, tinh thaàn traùch nhieäm, yù thöùc toå chöùc kyû luaät cho ñaûng vieân, nhôø ñoù caùc ñaûng vieân cuûa chi boä ñeàu coù phaåm chaát chính trò toát, luoân trung thaønh vôùi söï nghieäp caùch maïng cuûa Ñaûng, uûng hoä vaø tích cöïc thöïc hieän coâng cuoäc ñoåi môùi cuûa Ñaûng; Chaáp haønh ñuùng ñöôøng loái, chuû tröông, chính saùch cuûa Ñaûng, phaùp luaät Nhaø nöôù; khoâng noùi vaø laøm traùi ñöôøng loái, nghò quyeát cuûa Ñaûng. Kieân quyeát phoøng ngöøa nhöõng bieåu hieän thieáu tinh thaàn traùch nhieäm trong coâng taùc, taêng cöôøng söï hôïp taùc phoái hôïp trong cô quan ñeå hoaøn thaønh nhieäm vuï. Trong thôøi gian qua chi boä ñaõ laõnh ñaïo caùn boä coâng chöùc ñeà cao tinh thaàn traùch nhieäm thöïc hieän nhieäm vuï chuyeân moân coù hieäu quaû, baùm saùt phöông höôùng, nhieäm vuï cuûa BCH ñeà ra haøng naêm, chuû ñoäng, saùng taïo trong vieäc thöïc hieän nhieäm vuï, vì vaäy trong saùu thaùng ñaàu naêm 2005 hoaït ñoäng cuûa CÑCS vaø cuûa CÑ Vieân chöùc tænh ñaït ñöôïc nhöõng keát quaû tích cöïc. Ñaïi hoäi cô baûn thoáng nhaát nhöõng ñaùnh giaù veà keát quaû laõnh ñaïo cuûa Chi boä trong thôøi gian qua maø Baùo caùo ñaõ neâu. 2/ Ñaïi hoäi thoáng nhaát noäi dung caùc vaán ñeà tham gia goùp yù vaøo döï thaûo vaên kieän Ñaïi hoäi laàn thöù V Ñaûng boä khoái DCÑ tænh, vaên kieän Ñaïi hoäi laàn thöù VIII Ñaûng boä tænh Laâm Ñoàng, caùc vaên kieän Ñaïi hoäi X cuûa Ñaûng, döï thaûo Ñieàu leä Ñaûng( boå sung, söûa ñoåi) ñöôïc thoâng qua taïi Ñaïi hoäi. 12

3/ Ñaïi hoäi bieåu quyeát thoâng qua phöông höôùng, nhieäm vuï cuûa Chi boä nhieäm kyø 2005-2008 goàm caùc noäi dung chính nhö sau: - Laõnh ñaïo ñaûng vieân ñeà cao tinh thaàn traùch nhieäm, naêng ñoäng, saùng taïo, taän tuî vôùi coâng vieäc ñeå tham möu, ñeà xuaát vôùi BCH, Ban Thöôøng vuï CÑ Vieân chöùc tænh caùc bieän phaùp thöïc hieän coù hieäu quaû nghò quyeát veà chöông trình coâng taùc haønh naêm cuûa BCH. Caûi tieán leà loái laøm vieäc, phoøng ngöøa vaø choáng caùc bieåu hieän maát ðoaøn keát, tieâu cöïc, laõng phí trong cô quan; ðeà cao caûnh giaùc, choáng aâm möu “ dieãn bieán hoaø bình” cuûa caùc theá löïc thuø ñòch, baûo veä chính trò noäi boä, baûo veä taøi saûn cuûa cô quan. - Thöôøng xuyeân giaùo duïc ñaûng vieân veà tö töôûng, chính trò, veà ñaïo ñöùc loái soáng, moãi ñaûng vieân phaûi tích cöïc nghieân cöùu, tìm hieåu caùc chuû tröông, nghò quyeát cuûa Ñaûng treân saùch, baùo vaø caùc taøi lieäu nghieân cöùu chính thoáng. - Thöïc hieän toát nguyeân taéc taäp trung daân chuû, naâng cao chaát löôïng sinh hoaït ñaûng, giöõ gìn kyû luaät vaø taêng cöôøng tinh thaàn ñoaøn keát thoáng nhaát trong chi boä. Xaây döïng chi boä CÑ Vieân chöùc trong saïch vöõng maïnh. - Phaán ñaáu thöïc hieän toát caùc chæ tieâu sau ñaây : - 100% ñaûng vieân tham gia hoïc taäp, quaùn trieät caùc chæ thò, nghò quyeát cuûa Ñaûng, phaùp luaät Nhaø nöôùc vaø nghò quyeát cuûa Coâng ñoaøn; - 100% chaáp haønh nghieâm chænh Nghò quyeát cuûa Ñaûng. Phaùp luaät Nhaø nöôùc vaø Nghò quyeát cuûa Coâng ñoaøn; - 100% ñaûng vieân ñuû tö caùch, hoaøn thaønh toát nhieäm vuï, trong ñoù ít nhaát moät ñaûng vieân ñaït xuaát saéc; - 100% ñaûng vieân ñöôïc kieåm tra vieäc chaáp haønh Ñieàu leä Ñaûng haøng naêm; - Xaây döïng Chi boä ñaït trong saïch vöõng maïnh. - 100% ñaûng vieân khoâng vi phaïm chính saùch Daân soá keá hoaïch hoaù gia ñình cuûa Ñaûng, ñaït gia ñình vaên hoaù. 4/ Ñaïi hoäi ñaõ baàu ñ/c Nguyeãn Ñình Hoeø laøm Bí thö Chi boä nhieäm kyø 2005-2008; baàu ñ/c Nguyeãn Ñình Hoeø laø ñaïi bieåu döï Ñaïi hoäi laàn thöù V Ñaûng boä khoái Daân Chính Ñaûng tænh Laâm Ñoàng. Ñaïi hoäi keát thöùc vaøo hoài 17 giôø ngaøy 29 thaùng 07 naêm 2005.
Ñaø Laït, ngaøy 29 thaùng 07 naêm 2005 ÑAÏI HOÄI CHI BOÄ COÂNG ÑOAØN VIEÂN CHÖÙC TÆNH LAÂM ÑOÀNG LAÀN THÖÙ I, NHIEÄM KYØ 2005 – 2008.

13

ÑAÛNG BOÄ KHOÁI DAÂN CHÍNH ÑAÛNG

ÑAÛNG COÄNG SAÛN VIEÄT
Ñaø Laït, ngaøy 29 thaùng 7 naêm 2005

NAM
CHI BOÄ CÔ QUAN CÑ VIEÂN CHÖÙC

PHIEÁU BAÀU CÖÛ
ÑAÏI BIEÅU DÖÏ ÑAÏI HOÄI ÑAÛNG BOÄ KHOÁI DAÂN CHÍNH ÑAÛNG TÆNH LAÂM ÑOÀNG LAÀN THÖÙ V NHIEÄM KYØ 2005-2008

DANH SAÙCH ÑEÀ CÖÛ: 1/ Ñ/c……………………………………………………………………………………………………………………… 2/ Ñ/c
………………………………………………………………………………………………………………………

3/ Ñ/c
……………………………………………………………………………………………………………………… Ghi chuù: Neáu khoâng tín nhieäm thì gaïch chính giöõa hoï teân ngöôøi mình khoâng tín nhieäm.

………………………………………………………………………………………… …………………………………………

ÑAÛNG BOÄ KHOÁI DAÂN CHÍNH ÑAÛNG

ÑAÛNG COÄNG SAÛN VIEÄT
Ñaø Laït, ngaøy 29 thaùng 7 naêm 2005

NAM
CHI BOÄ CÔ QUAN CÑ VIEÂN CHÖÙC

PHIEÁU BAÀU CÖÛ
ÑAÏI BIEÅU DÖÏ ÑAÏI HOÄI ÑAÛNG BOÄ KHOÁI DAÂN CHÍNH ÑAÛNG TÆNH LAÂM ÑOÀNG LAÀN THÖÙ V NHIEÄM KYØ 2005-2008

DANH SAÙCH ÑEÀ CÖÛ: 1/ Ñ/c……………………………………………………………………………………………………………………… 2/ Ñ/c
………………………………………………………………………………………………………………………

3/ Ñ/c
………………………………………………………………………………………………………………………

14

Ghi chuù: Neáu khoâng tín nhieäm thì gaïch chính giöõa hoï teân ngöôøi mình khoâng tín nhieäm.

………………………………………………………………………………………… …………………………………………

15

ÑAÛNG BOÄ KHOÁI DAÂN CHÍNH ÑAÛNG VIEÄT NAM
CHI BOÄ CÔ QUAN CÑ VIEÂN CHÖÙC 2005 Soá : / BC-CB-VC

ÑAÛNG COÄNG SAÛN
Ñaø Laït, ngaac15 thaùng 7 naêm

BAÙO CAÙO COÂNG TAÙC THAÙNG 7/2005 Kính göûi : TT Ñaûng uyû DCÑ Chò boä Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh baùo caùo toùm taét coâng taùc thaùng 7 nhö sau : 1/ Coâng taùc tö töôûng : Phoå bieán Höôùng daãn tuyeân truyeàn kyû nieäm 90 naêm Ngaøy sinh ñoàng chí Nguyeãn Vaên Linh; Tieåu söû toùm taét ñ/c Nguyeãn Vaên Linh; Thoâng tin tình hình kinh teá-xaõ hoäi trong tænh vaø caû nöôùc thaùng 5 vaø 5 thaùng ñaàu naêm; Thoâng tin keát quaû kyø hoïp thöù 7 Quoác hoäi khoaù 11; Thoâng tin keát quaû 3 naêm thöïc hieän Nghò quyeát 11-NQ/TW cuûa Boä Chính trò veà vieäc luaân chuyeån caùn boä laõnh ñaïo vaø quaûn lyù. 2/ Laõnh ñaïo thöïc hieän nhieäm vuï chuyeân moân : a/ Kieåm ñieåm coâng taùc thaùng 6: Trong thaùng 6-2005 cô quan coù 02 ñ/c ñi hoïc lyù luaän( 1 ñ/c hoïc lyù luaän vaø nghieäp vuï coâng ñoaøn, 01 ñ/c hoïc lyù luaän chính trò ), tuy nhieân nhöõng coâng vieäc chuû yeáu vaãn thöïc hieän ñöôïc, cuï theå : Chæ ñaïo caùc CÑCS toå chöùc ñaïi hoäi nhieäm kyø 2005-2008, Phoái hôïp VP Ñoaøn ñaïi bieåu Quoác hoäi môøi ñaïi dieän caùc CÑCS nghe Ñoaøn ñaïi bieåu Quoác hoäi tænh Laâm Ñoàng baùo caùo keát quaû kyø hoïp thöù 7 khoaù 11, phaûn aûnh taâm tö nguyeän voïng cuûa cöû tri (ñoaøn vieân) vôùi Ñoaøn ñaïi bieåu Quoác hoäi. Baùo caùo coâng taùc 6 thaùng ñaàu naêm 2005. b/ Trieån khai coâng taùc thaùng 7-2005: Thaùng 7 trieån khai thöïc hieän caùc coâng vieäc chuû yeáu sau : Chæ ñaïo ñaïi hoäi CÑCS ñaït keá hoaïch 90%, Hoäi nghò Ban Thöôøng vuï thoâng qua baùo caùo sô keát 6 thaùng ñaàu naêm 2005, Toå chöùc ñaïi hoäi Chi boä( 29/7), Cöû ñoäi thi tham döï hoäi thi “ Tuyeân truyeàn Baûo hieåm xaõ hoäi”, Cô quan döï hoäi nghò taäp huaán caûi caùch haønh chính do Boä Noäi vuï vaø Coâng ñoaøn Vieân chöùc Vieät nam toå chöùc taïi Ñaø Naüng; keát hôïp hoïc taäp kinh nghieäm chæ ñaïo phong traøo cuûa ñôn vò baïn. 3/ Coâng taùc kieåm tra: Thöïc hieän keá hoaïch coâng taùc kieåm tra cuûa chi boä, taïi kyø hoïp thöôøng kyø thaùng 7-2005 ( 1/7 ) chi boä tieán haønh kieåm tra ñaûng vieân chaáp haønh Ñieàu leä Ñaûng ñoái vôùi ñ/c Traàn Thi Thanh, ñaûng vieân, uyû vieân Ban Thöôøng vuï CÑ Vieân chöùc tænh. Chi boä CÑ Vieân chöùc tænh baùo caùo coâng taùc thaùng 7/2005 nhö treân. TM. CHI BOÄ 16

Bí thö

17

ÑAÛNG BOÄ KHOÁI DAÂN CHÍNH ÑAÛNG VIEÄT NAM
CHI BOÄ CÔ QUAN CÑ VIEÂN CHÖÙC naêm 2005

ÑAÛNG COÄNG SAÛN
Ñaø Laït, ngaøy 29 thaùng 07

BIEÂN BAÛN KIEÅM PHIEÁU
Baàu cöû Bí thö Chi boä Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh nhieäm kyø 2005 – 2008 Ñaïi hoäi Chi boä Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh nhieäm kyø 2005 – 2008 tieán haønh baàu Bí thö Chi boä vaøo luùc 16 giôø15 phuùt, ngaøy 29 thaùng 07 naêm 2005. - Toång soá ñaûng vieân cuûa Chi boä: 03 ñ/c. Chính thöùc: 03 ñ/c. Döï bò: khoâng. - Coù maët : 03 ñ/c, vaéng maët : khoâng. Sau khi nghe Ñoaøn Chuû tòch Ñaïi hoäi quaùn trieät tieâu chuaån, cô caáu nhaân söï . Ñaïi hoäi nhaát trí Chi boä Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh chæ baàu moät chöùc danh Bí thö. Ñaïi hoäi tieán haønh öùng cöû, ñeà cöû vaø baàu cöû. - ÖÙng cöû : khoâng - Ñeà cöû : Ñ/c Nguyeãn Ñình Hoeø Danh saùch ñeà cöû chöùc danh Bí thö Chi boä Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh ñaõ ñöôïc Ñaïi hoäi thaûo luaän vaø thoâng qua tröôùc baàu cöû goàm: 01ñ/c. 1- Ñ/c Nguyeãn Ñình Hoeø Ñaïi hoäi baàu ban kieåm phieáu goàm: 01ñ/c. 1-Ñ/c Tröông Ñình Ñaïo Keát quaû baàu cöû : - Soá phieáu phaùt ra : 03 phieáu. - Soá phieáu thu vaøo : 03 phieáu. - Soá phieáu hôïp leä : 03 phieáu. - Soá phieáu khoâng hôïp leä :khoâng. Keát quaû soá phieáu baàu nhö sau: Ñ/c Nguyeãn Ñình Hoeø: 3/3 phieáu, tyû leä 100%. Nhö vaäy, caên cöù keát quaû kieåm phieáu, ñoàng chí Nguyeãn Ñình Hoeø truùng cöû chöùc danh Bí thö Chi boä Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh nhieäm kyø 2005 – 2008. Bieân baûn baàu cöû ñöôïc Ñaïi hoäi thoâng qua luùc 16 giôø 25 phuùt cuøng ngaøy.
CHUÛ TÒCH ÑAÏI HOÄI PHIEÁU DAÁU CHI BOÄ T/M BAN KIEÅM

18

ÑAÛNG BOÄ KHOÁI DAÂN CHÍNH ÑAÛNG VIEÄT NAM
CHI BOÄ CÔ QUAN CÑ VIEÂN CHÖÙC 2005

ÑAÛNG COÄNG SAÛN
Ñaø Laït, ngaøy 29 thaùng 07 naêm

TRÍCH BIEÂN BAÛN
ÑAÏI HOÄI CHI BOÄ CÑ VIEÂN CHÖÙC TÆNH LAÂM ÑOÀNG NHIEÄM KYØ 2005-2008

Ñaïi hoäi Chi boä Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh Laâm Ñoàng nhieäm kyø 2005-2008 ñöôïc tieán haønh ngaøy 29/07/2005 taïi Vaên phoøng Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh. Ñaïi hoäi coù maët 03 ñaûng vieân treân toång soá 03 ñaûng vieân ñöôïc trieäu taäp. Ñaïi bieåu môøi goàm coù 03 ñoàng chí nhö sau: 1- Leâ Thò Vaân – UV BTV, Chuû nhieäm Uyû ban Kieåm tra Ñaûng uyû khoái DCÑ. 2- Nguyeãn Thò Chinh – Phoù Ban Tuyeân giaùo Ñaûng uyû khoái DCÑ. 3- Taêng Thò Thuaän – ñaïi dieän chi boä cô quan Lieân ñoaøn Lao ñoäng tænh Laâm Ñoàng. Ñaïi hoäi ñaõ baàu ñoàng chí Nguyeãn Ñình Hoeø laøm chuû trì Ñaïi hoäi. Ñaïi hoäi ñaõ baàu ñoàng chí Tröông Ñình Ñaïo laøm thö kyù ñaïi hoäi. I/ Ñaïi hoäi ñaõ nghe Baùo caùo ñaùnh giaù keát quaû coâng taùc laõnh ñaïo cuûa chi boä trong thôøi gian qua- phöông höôùng, nhieäm vuï nhieäm kyø 2005-2008 do ñoàng chí Nguyeãn Ñình Hoeø trình baøy tröôùc ñaïi hoäi. 1- Ñaïi hoäi ñaõ thaûo luaän vaø thoáng nhaát caùc ñaùnh giaù keát quaû laõnh ñaïo cuûa chi boä trong thôøi gian qua nhö baùo caùo ñaõ neâu, maëc duø chi boä môùi ñöôïc thaønh laäp nhöng ñaõ nhanh choùng oån ñònh, toå chöùc hoaït ñoäng ñuùng Ñieàu leä Ñaûng, noäi dung sinh hoaït coù chaát löôïng; laõnh ñaïo ñaûng vieân thöïc hieän coù hieäu quaû nhieäm vuï chuyeân moân theo keá hoaïch cuûa cô quan. 2-Veà phöông höôùng nhieäm vuï chính trò cuûa chi boä trong nhieäm kyø tôùi, caùc yù kieán cuûa ñaïi bieåu trong ñaïi hoäi nhö sau: -Thoáng nhaát caùc noäi dung trong döï thaûo phöông höôùng nhieäm vuï cuûa chi boä trong nhieäm kyø tôùi. - Boå sung theâm moät soá giaûi phaùp sau: + Phaûi xaây döïng quy cheá hoaït ñoäng cuûa chi boä. + Xaây döïng quy cheá phoái hôïp giöõa chi boä vaø cô quan. + Laõnh ñaïo xaây döïng noäi quy, quy cheá hoaït ñoäng cuûa cô quan ñeå phaùt huy daân chuû trong cô quan. + Phoái hôïp chaët cheõ vôùi chi boä cô quan Lieân ñoaøn Lao ñoäng tænh ñeå xaây döïng ñoaøn theå cô quan vöõng maïnh. 3- Ñaïi hoäi ñaõ bieåu quyeát thoáng nhaát (100%) caùc chæ tieâu phaán ñaáu nhö sau: - 100% ñaûng vieân tham gia hoïc taäp, quaùn trieät caùc chæ thò, nghò quyeát cuûa Ñaûng, phaùp luaät Nhaø nöôùc vaø nghò quyeát cuûa Coâng ñoaøn; 19

- 100% ñaûng vieân chaáp haønh toát nghò quyeát cuûa Ñaûng, khoâng vi phaïm chính saùch Daân soá, keá hoaïch hoaù gia ñình; -100% ñaûng vieân ñuû tö caùch, hoaøn thaønh toát nhieäm vuï, trong ñoù ít nhaát moät ñaûng vieân ñaït xuaát saéc; - 100% ñaûng vieân ñöôïc kieåm tra vieäc chaáp haønh Ñieàu leä Ñaûng haøng naêm; - Xaây döïng chi boä ñaït trong saïch vöõng maïnh haøng naêm. II/ Ñaïi hoäi ñaõ nghe vaø thaûo luaän Baùo caùo toång hôïp yù kieán tham gia goùp yù vaøo döï thaûo vaên kieän ñaïi hoäi laàn thöù V Ñaûng boä khoái Daân Chính Ñaûng tænh Laâm Ñoàng, döï thaûo vaên kieän Ñaïi hoäi laàn thöù VIII Ñaûng boä tænh Laâm Ñoàng, caùc döï thaûo vaên kieän Ñaïi hoäi laàn thöù X cuûa Ñaûng, döï thaûo Ñieàu leä Ñaûng ( boå sung, söûa ñoåi). ( Coù baûn toång hôïp keøm theo) III/ Ñaïi hoäi ñaõ tieán haønh baàu Bí thö chi boä nhieäm kyø 2005-2008 vôùi keát quaû ñoàng chí Nguyeãn Ñình Hoeø truùng cöû vôùi soá phieáu 3/3 ñaït tyû leä 100%. ( Coù bieân baûn kieåm phieáu keøm theo) IV/ Ñaïi hoäi ñaõ tieán haønh baàu 01 ñaïi bieåu ñi döï Ñaïi hoäi ñaïi bieåu Ñaûng boä Khoái Daân Chính Ñaûng tænh laàn thöù V nhieäm kyø 2005-2008 vôùi keát quaû ñoàng chí Nguyeãn Ñình Hoeø truùng cöû vôùi soá phieáu 3/3 ñaït tyû leä 100%. ( Coù bieân baûn kieåm phieáu keøm theo). V/ Ñaïi hoäi ñaõ thoâng qua Nghò quyeát ñaïi hoäi (Coù vaên baûn keøm theo) Ñaïi hoäi ñaõ keát thuùc vaøo hoài 17 giôø ngaøy 29 thaùng 07 naêm 2005.
CHUÛ TÒCH ÑAÏI HOÄI ÑAÏI HOÄI DAÁU CHI BOÄ THÖ KYÙ

20

ÑAÛNG BOÄ KHOÁI DAÂN CHÍNH ÑAÛNG VIEÄT NAM
CHI BOÄ CÔ QUAN CÑ VIEÂN CHÖÙC 2005

ÑAÛNG COÄNG SAÛN
Ñaø Laït, ngaøy 29 thaùng 07 naêm

BIEÂN BAÛN KIEÅM PHIEÁU
Baàu ñaïi bieåu ñi döï Ñaïi hoäi ñaïi bieåu Ñaûng boä khoái DCÑ tænh nhieäm kyø 2005 – 2008 Ñaïi hoäi Chi boä Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh nhieäm kyø 2005 – 2008 tieán haønh baàu ñaïi bieåu ñi döï Ñaïi hoäi ñaïi bieåu Ñaûng boä Khoái Daân Chính Ñaûng tænh laàn thöù V vaøo luùc 16 giôø 30 phuùt, ngaøy 29 thaùng 07 naêm 2005. - Toång soá ñaûng vieân cuûa chi boä: 03 ñ/c. Chính thöùc: 03 ñ/c. Döï bò: khoâng. - Coù maët : 03 ñ/c, vaéng maët : khoâng. Sau khi nghe Ñoaøn Chuû tòch Ñaïi hoäi coâng boá quyeát ñònh cuûa Ban Thöôøng vuï Ñaûng uyû Khoái DCÑ phaân boå soá löôïng ñaïi bieåu cuûa chi boä Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh döï Ñaïi hoäi ñaïi bieåu laàn thöù V; ñöôïc quaùn trieät tieâu chuaån ñaïi bieåu. Ñaïi hoäi nhaát trí baàu moät ñaïi bieåu döï Ñaïi hoäi Ñaûng boä Khoái DCÑ laàn thöù V. Ñaïi hoäi tieán haønh öùng cöû, ñeà cöû vaø baàu cöû. - ÖÙng cöû : khoâng - Ñeà cöû : Ñ/c Nguyeãn Ñình Hoeø Danh saùch ñeà cöû ñaïi bieåu ñi döï Ñaïi hoäi Ñaûng boä Khoái DCÑ laàn thöù V ñaõ ñöôïc Ñaïi hoäi thaûo luaän vaø thoâng qua tröôùc baàu cöû goàm: 01 ñ/c. - Ñ/c Nguyeãn Ñình Hoeø Ñaïi hoäi baàu ban kieåm phieáu goàm: 01 ñ/c. - Ñ/c Tröông Ñình Ñaïo. Keát quaû baàu cöû : - Soá phieáu phaùt ra : 03 phieáu. - Soá phieáu thu vaøo : 03 phieáu. - Soá phieáu hôïp leä : 03 phieáu. - Soá phieáu khoâng hôïp leä : khoâng. Keát quaû soá phieáu baàu nhö sau: - Ñ/c Nguyeãn Ñình Hoeø : 3/3 phieáu, tyû leä 100%. Nhö vaäy, caên cöù keát quaû kieåm phieáu, ñoàng chí Nguyeãn Ñình Hoeø truùng ñaïi bieåu döï Ñaïi hoäi Ñaûng boä Khoái DCÑ laàn thöù V nhieäm kyø 2005 – 2008. Bieân baûn baàu cöû ñöôïc Ñaïi hoäi thoâng qua luùc 16 giôø 40 phuùt cuøng ngaøy.
CHUÛ TÒCH ÑAÏI HOÄI PHIEÁU DAÁU CHI BOÄ T/M BAN KIEÅM

21

ÑAÛNG BOÄ KHOÁI DAÂN CHÍNH ÑAÛNG VIEÄT NAM
CHI BOÄ CÔ QUAN CÑ VIEÂN CHÖÙC 2005

ÑAÛNG COÄNG SAÛN
Ñaø Laït, ngaøy 29 thaùng 7 naêm

-----------------------

------------------------------

TOÅNG HÔÏP YÙ KIEÁN THAM GIA GOÙP YÙ CAÙC DÖÏ THAÛO VAÊN KIEÄN ÑAÏI HOÄI ÑAÛNG CAÙC CAÁP Thöïc hieän höôùng daãn cuûa Ñaûng uyû khoái Daân Chính Ñaûng vaø gôïi yù noäi dung goùp yù cuûa TW, cuûa Ñaûng uyû khoái DCÑ veà vieäc toå chöùc cho ñaûng vieân nghieân cöùu tham gia yù kieán, Chi boä Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh ñaõ yeâu caàu ñaûng vieân nghieân cöùu caùc döï thaûo ñeå goùp yù, Chi boä toång hôïp ñeå thoâng qua ñaïi hoäi chi boä vaø baùo caùo caáp uyû Ñaûng caáp treân nhö sau : I/ NHAÄN XEÙT CHUNG : - Caùc döï thaûo vaên kieän : Ñeà cöông Baùo caùo chính trò taïi ñaïi hoäi X cuûa Ñaûng; Ñeà cöông Baùo caùo Phöông höôùng, nhieäm vuï phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi 5 naêm 2006 – 2010 taïi ñaïi hoäi X cuûa Ñaûng; Ñeà cöông Baùo caùo coâng taùc xaây döïng Ñaûng taïi ñaïi hoäi X cuûa Ñaûng; Döï thaûo Baùo caùo moät soá vaán ñeà veà boå sung, söûa ñoåi Ñieàu leä Ñaûng trình ñaïi hoäi X; Baûn toùm taét döï thaûo Baùo caùo chính trò trình ñaïi hoäi laàn thöù VIII Ñaûng boä tænh Laâm Ñoàng; Döï thaûo Baùo caùo chính trò cuûa Ñaûng uyû Daân Chính Ñaûng tænh trình ñaïi hoäi V Ñaûng boä DCÑ tænh ñöôïc chuaån bò toát, boá cuïc caùc vaên kieän cô baûn ñuû, hôïp lyù, roõ, goïn; caùc vaán ñeà neâu trong caùc vaên kieän ñaùp öùng ñöôïc ñoøi hoûi cuûa thöïc tieãn, phaûn aùnh ñuùng thöïc tieãn vaø cuûa ña soá ñaûng vieân; - Taát caû ñaûng vieân trong Chi boä ñeàu nghieân cöùu caùc döï thaûo vaên kieän noùi treân; tuy nhieân vieäc goùp yù coù haïn cheá, chöa goùp ñöôïc nhieàu, ñaëc bieät laø caùc vaán ñeà ôû taàm vó moâ, chæ tham gia ñöôïc moät soá yù cuï theå, hoaëc ñeà nghò neân vieát theâm moät vaøi noäi dung; taát caû ñaûng vieân ñoàng tình vôùi haàu heát noäi dung cuûa caùc döï thaûo treân ñaây. II/ NOÄI DUNG GOÙP YÙ : PHAÀN GOÙP YÙ VAÊN KIEÄN TW I/ ÑEÀ CÖÔNG BAÙO CAÙO CHÍNH TRÒ TAÏI ÑAÏI HOÄI X CUÛA ÑAÛNG. Cô baûn thoáng nhaát nhö döï thaûo, chæ tham gia moät soá noäi dung sau : Trang 4. I. Kieåm ñieåm 5 naêm thöïc hieän Nghò quyeát Ñaïi hoäi IX cuûa Ñaûng : Muïc 2: Vaên hoaù – xaõ hoäi coù tieán boä, gaén vôùi phaùt trieån kinh teá; ñôøi soáng caùc taàng lôùp nhaân daân ñöôïc caûi thieän. Ñeà nghò ñaùnh giaù theâm raèng ñaõ thöïc söï ñôøi soáng caùc taàng lôùp nhaân daân ñöôïc caûi thieän hay chöa?, noùi nhö döï thaûo thìø moïi taàng lôùp nhaân daân gia ñình naøo ñôøi soáng cuõng ñöôïc caûi thieän; thöïc teá thì khoâng phaûi nhö vaäy, vaãn coøn nhieàu gia ñình ñôøi soáng khoâng ñöôïc naâng leân, trong ñoù gia ñình naïn nhaân chaát ñoäc da cam, ñoàng baøo caùc daân toäc ít ngöôøi ñang raát khoù khaên, keå caû caùn 22

boä coâng chöùc, vieân chöùc chaân chính coù baäc löông thaáp vaãn khoâng coù tích luyõ ñeå caûi thieän nhaø ôû, nuoâi con caùi hoïc haønh, chaêm soùc cha meï giaø yeáu; vì vaäy chæ neân ñaùnh giaù laø :… Ñôøi soáng vaät chaát vaø tinh thaàn cuûa ña soá nhaân daân ñöôïc caûi thieän. Trang 5: Muïc 5 :Coâng taùc xaây döïng Ñaûng vaø cuoäc vaän ñoäng xaây döïng, chænh ñoán Ñaûng, laøm laønh maïnh heä thoáng chính trò ñaït moät soá keát quaû Döï thaûo vieát: Coâng taùc giaùo duïc chính trò, tö töôûng, vieäc hoïc taäp tö töôûng Hoà Chí Minh, coâng taùc lyù luaän ñeàu coù nhöõng tieán boä, thieát thöïc vaø coù hieäu quaû hôn,… Ñeà nghò boû cuïm töø : thieát thöïc vaø hieäu quaû hôn. Vì thöïc teá thì vieäc hoïc taäp tö töôûng Hoà Chí Minh chöa hieäu quaû, chöa ñöôïc maáy ñaûng vieân laøm theo, keå caû caùc ñ/c laø caùn boä laõnh ñaïo cuûa Ñaûng caùc caáp. Trang 6: * Doøng thöù1 vaø 2 treân xuoáng: Döï thaûo vieát… Laõng phí trong ðaàu tö xaây döïng cô baûn vaø chi tieâu ngaân saùch nhaø nöôùc coøn nghieâm troïng. Ñeà nghò vieát laïi nhö sau: Laõng phí trong ñaàu tö xaây döïng cô baûn vaø chi tieâu ngaân saùch nhaø nöôùc xaåy ra nghieâm troïng. * Doøng thöù 4-5-6 treân xuoáng: Döï thaûo vieát: Vieäc saép xeáp, ñoåi môùi vaø naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp nhaø nöôùc, nhaát laø coå phaàn hoaù doanh nghieäp nhaø nöôùc coøn luùng tuùng vaø chaäp chôøn. Ñeà nghò boû cuïm töø : coøn luùng tuùng vaø chaäp chôøn, vì thöïc teá vieäc coå phaàn hoaù doanh nghieäp nhaø nöôùc ñaõ coù höôùng daãn cuï theå, nhöng Ñaûng vaø Nhaø nöôùc khoâng quyeát taâm laøm treân thöïc teá, chæ hoâ haøo trong caùc vaên baûn chæ ñaïo vaø caùc baøi phaùt bieåu. Cho neân khoâng theå noùi laø luùng tuùng vaø chaäp chôøn. Ñeà nghò vieát laïi laø: Vieäc saép xeáp, ñoåi môùi vaø naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp nhaø nöôùc, nhaát laø coå phaàn hoaù doanh nghieäp nhaø nöôùc, coøn thieáu kieân quyeát * Muïc 2. Cô cheá, chính saùch veà vaên hoaù-xaõ hoäi chaäm ñöôïc ñoåi môùi vaø cuï theå hoaù; nhieàu vaán ñeà xaõ hoäi böùc xuùc vaø phöùc taïp chöa ñöôïc giaûi quyeát toát Doøng thöù 2 döôùi leân cuûa phaàn naøy vieát:…. Naïn tham nhuõng, laõng phí vaãn raát nghieâm troïng. Ñeà nghò vieát theâm vaøo ñoaïn naøy nhö sau : Naïn tham nhuõng, laõng phí vaãn raát nghieâm troïng ôû moïi caáp, moïi ngaønh, ôû moïi loaïi caùn boä töø TW ñeán cô sôû. Trang 7: Muïc 5:Coâng taùc xaây döïng Ñaûng chöa chuyeån bieán cô baûn Nguyeân nhaân chuû yeáu cuûa nhöõng khuyeát ñieåm laø: Ñoaïn thöù 2 vieát:… Tình traïng noùi nhieàu maø khoâng laøm hoaëc laøm khoâng ñeán nôi ñeán choán coøn dieãn ra ôû nhieàu nôi. Ñeà nghò vieát theâm nhö sau: Tình traïng noùi nhieàu maø khoâng laøm, laøm traùi ngöôïc vôùi noùi hoaëc laøm khoâng ñeán nôi ñeán choán coøn dieãn ra ôû nhieàu nôi, töø TW ñeán cô sôû. Trang 8: Doøng 13, 14, 15 döôùi leân cuûa phaàn nhöõng maët haïn cheá : Döï thaûo vieát… Lyù luaän chöa ðuû söùc giaûi quyeát nhieàu vaán ðeà böùc xuùc cuûa cuoäc soáng, 23

chöa taïo ñöôïc söï thoáng nhaát cao trong tö töôûng vaø haønh ñoäng ñeå khaéc phuïc beänh quan lieâu, tham nhuõng, choáng nguy cô suy thoaùi trong Ñaûng caàm quyeàn. Ñeà nghò vieát laïi nhö sau: Lyù luaän chöa ñuû söùc giaûi quyeát nhieàu vaán ñeà böùc xuùc cuûa cuoäc soáng, chöa taïo ñöôïc söï thoáng nhaát cao trong tö töôûng vaø haønh ñoäng; Ñaûng chöa thaät thaø quyeát taâm khaéc phuïc beänh quan lieâu, tham nhuõng, choáng nguy cô suy thoaùi trong Ñaûng caàm quyeàn; Trang 9: Theâm moät baøi hoïc kinh nghieäm ( thöù 6): Ñaûng vaø ñaûng vieân phaûi neâu göông toát tröôùc nhaân daân, phaûi coù quyeát taâm chính trò cao. II/ ÑEÀ CÖÔNG BAÙO CAÙO PHÖÔNG HÖÔÙNG, NHIEÄM VUÏ PHAÙT TRIEÅN KINH TEÁ-XAÕ HOÄI 5 NAÊM 2006-2010 TAÏI ÑAÏI HOÄI X CUÛA ÑAÛNG. Vaên kieän naøy khoâng tham gia III/ ÑEÀ CÖÔNG BAÙO CAÙO COÂNG TAÙC XAÂY DÖÏNG ÑAÛNG TAÏI ÑAÏI HOÄI X CUÛA ÑAÛNG. Cô baûn thoáng nhaát nhö döï thaûo, chæ ñeà nghò : Veà chuû tröông vaø giaûi phaùp choáng tham nhuõng neân vieát moät muïc rieâng ñeå töông xöùng vôùi taàm quan troïng cuûa vaán ñeà. Caàn boå sung vaán ñeà: Ngöôøi ñöùng ñaàu Ñaûng, Nhaø nöôùc, Maët traän vaø Ñoaøn theå caùc caáp phaûi tuyeân theä choáng tham nhuõng, tuyeân theä heát loøng phuïc vuï nhaân daân khi nhaäm chöùc. IV/ THAM GIA DÖÏ THAÛO BAÙO CAÙO SÖÛA ÑOÅI ÑIEÀU LEÄ ÑAÛNG.  Ñieàu 32 ñoàng yù vieát theâm ñieåm 3: Giaùm saùt caáp uyû vieân cuøng caáp, caùn boä dieän caáp uyû cuøng caáp quaûn lyù vaø toå chöùc ñaûng caáp döôùi veà vieäc thöïc hieän chuû tröông, ñöôøng loái, chính saùch cuûa Ñaûng, nghò quyeát cuûa caáp uyû vaø ñaïo ñöùc, loái soáng theo quy ñònh cuûa Ban Chaáp haønh Trung öông. Nhöng ñeà nghò ñöa ñieåm naøy leân vò trí 1, vì giaùm saùt phaûi laø chöùc naêng quan troïng nhaát. PHAÀN GOÙP YÙ VAÊN KIEÄN CUÛA TÆNH VAØ ÑAÛNG UYÛ DCÑ I/ DÖÏ THAÛO VAÊN KIEÄN TRÌNH ÑAÏI HOÄI ÑAÛNG BOÄ TÆNH LAÀN THÖÙ VIII Cô baûn thoáng nhaát nhö dö thaûo, chæ goùp yù moät soá ñieåm sau : Muïc II. KHUYEÁT ÑIEÅM Muïc 4.1. Coâng taùc xaây döïng Ñaûng. - Trang 3, doøng thöù 2 döôùi leân, döï thaûo vieát: - Coâng taùc tö töôûng chöa theo kòp yeâu caàu thöïc tieãn ñaët ra. Coù leõ khuyeát ñieåm naøy nhieäm kyø naøo cuõng maéc phaûi maø khoù coù khaû naêng khaéc phuïc. Noùi nhö theá thì quaù chung chung khoâng giaûi quyeát ñöôïc vaán ñeà gì. Phaûi noùi raèng coâng taùc tö töôûng laøm chöa toát. Caàn neâu ra nhöõng maët chöa toát cuûa coâng taùc tö töôûng. Doøng thöù 1 döôùi leân döï thaûo vieát: - Vieäc chaáp haønh nguyeân taéc, kyû cöông khoâng nghieâm dieãn ra ôû nhieàu caáp, nhieàu ngaønh. Ñeà nghò vieát theâm nhö 24

sau : Vieäc chaáp haønh nguyeân taéc, kyû cöông khoâng nghieâm dieãn ra ôû nhieàu caáp, nhieàu ngaønh, ôû nhieàu loaïi caùn boä töø tænh ñeán cô sôû. Trang 4 : Muïc 4.3. Veà hoaït ñoäng cuûa maët traän vaø caùc ñoaøn theå: Ñeà nghò theâm moät yù sau ñaây: Vai troø tham gia quaûn lyù Nhaø nöôùc cuûa caùc ñoaøn theå nhaân daân coøn yeáu. II/ BAÙO CAÙO CHÍNH TRÒ CUÛA DAÛNG UYÛ DAÂN CHÍNH ÑAÛNG TÆNH. Cô baûn thoáng nhaát nhö döï thaûo, chæ goùp moät vaøi yù kieán sau ñaây: 1-Chænh söûa veà maët ngöõ phaùp ñeå ñaûm baûo roõ yù, roõ nghóa. 2-Caàn ñaùnh giaù theâm nhöõng öu ñieåm, khuyeát ñieåm, toàn taïi cuûa toå chöùc cô sôû Ñaûng, cuûa ñoäi nguõ ñaûng vieân, ñoäi nguõ caùn boä, coâng chöùc, vieân chöùc trong khoái. PHAÀN ÑEÀ NGHÒ : 1Ñeà nghò caáp uyû caùc caáp caàn coù baùo caùo kieåm ñieåm veà phaåm chaát chính trò, ñaïo ñöùc tö caùch, loái soáng, naêng löïc laõnh chæ ñaïo thöïc hieän nhieäm vuï cuûa caáp uyû vieân töø Ñaûng boä huyeän ñeán Trung öông trình baøy tröôùc Ñaïi hoäi ñeå ñaïi hoäi Ñaûng caùc caáp thaûo luaän, löïa choïn baàu caáp uyû môùi. Ñeà nghò TW Ñaûng nghieân cöùu ñaùnh giaù theâm caùc vaán ñeà sau ñaây: Coù vieäc chaïy chöùc, chaïy quyeàn, chaïy choã, chaïy toäi trong caùn boä ñaûng vieân khoâng? Neáu coù thì ôû caáp naøo? Coù tình traïng beø phaùi, ñòa phöông chuû nghóa khi quy hoaïch, saép xeáp boá trí caùn boä laõnh ñaïo ôû caáp uyû caùc caáp khoâng?

2-

Baûn toång hôïp yù kieán ñoùng goùp vaøo döï thaûo caùc vaên kieän cuûa Ñaïi hoäi Ñaûng caùc caáp ñaõ ñöôïc thoáng nhaát thoâng qua taïi ñaïi hoäi laàn thöù nhaát Chi boä Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh. TM. CHI BOÄ Bí thö

Nguyeãn Ñình Hoeø

25

ÑAÛNG BOÄ KHOÁI DAÂN CHÍNH ÑAÛNG

ÑAÛNG COÄNG SAÛN
Ñaø Laït, ngaøy thaùng naêm

VIEÄT NAM
CHI BOÄ CÔ QUAN CÑ VIEÂN CHÖÙC 2005

-----------------------

------------------------------

CHÖÔNG TRÌNH ÑAÏI HOÄI CHI BOÄ COÂNG ÑOAØN VIEÂN CHÖÙC TÆNH NHIEÄM KYØ 2005 – 2008

1-Chaøo côø ( nhaïc Quoác ca, Quoác teá ca ), 2- Baàu ngöôøi chuû trì ñaïi hoäi vaø thö kyù ñaïi hoäi, 3- Khai maïc ñaïi hoäi, giôùi thieäu ñaïi bieåu, 4- Ñoïc baùo caùo ñaùnh giaù keát quaû laõnh ñaïo cuûa chi boä thôøi gian quaphöông höôùng, muïc tieâu, nhieäm vuï cuûa chi boä nhieäm kyø 2005-2008; 5- Thoâng qua Baûn toång hôïp yù kieán tham gia goùp yù caùc döï thaûo vaên kieän Ñaïi hoäi Ñaûng caùc caáp vaø toång hôïp yù kieán tham gia vaøo döï thaûo Ñieàu leä Ñaûng( boå sung, söûa ñoåi). 6- Thaûo luaän baùo caùo cuûa chi boä vaø baûn toång hôïp yù kieán goùp yù döï thaûo vaên kieän cuûa ñaïi hoäi Ñaûng caáp treân, 7- Phaùt bieåu chæ ñaïo cuûa Ñaûng uyû khoái DCÑ, 8- Phaùt bieåu cuûa ñaïi dieän chi boä cô quan LÑLÑ tænh, 9- Baàu cöû bí thö chi boä : + Chuû trì ñaïi hoäi höôùng daãn baàu cöû ( neâu tieâu chuaån, cô caáu nhaân söï, caùch baàu cöû ), + ÖÙng cöû, ñeà cöû, bieåu quyeát thoáng nhaát danh saùch ñeà cöû, + Baàu toå baàu cöû, + Toå baàu cöû phoå bieán nguyeân taéc baàu cöû, + Coâng boá keát quaû. 10- Baàu ñaïi bieåu döï ñaïi hoäi laàn thöù V Ñaûng boä DCÑ, + Chuû tòch ñaïi hoäi höôùng daãn tieâu chuaån, soá löôïng ( ñoïc quyeát ñònh phaân boå ñaïi bieåu cuûa Ñaûng uyû DCÑ), + ÖÙùng cöû, ñeà cöû, bieåu quyeát thoáng nhaát danh saùch ñeà cöû, + Toå baàu cöû phoå bieán nguyeân taéc baàu cöû, + Coâng boá keát quaû. 11- Chuû tòch ñaïi hoäi laáy bieåu quyeát thoâng qua baûn toång hôïp yù kieán tham gia vaên kieän ñaïi hoäi Ñaûng caáp treân vaø söûa ñoåi Ñieàu leä Ñaûng; Bieåu quyeát thoâng qua nghò quyeát cuûa Ñaïi hoäi. 12- Beá maïc Ñaïi hoäi; chaøo côø beá maïc ( Quoác ca, Quoác teá ca). ------------------------------------------------------------------------------------------------

26

ÑAÛNG BOÄ KHOÁI DAÂN CHÍNH ÑAÛNG VIEÄT NAM
CHI BOÄ CÔ QUAN CÑ VIEÂN CHÖÙC 2005

ÑAÛNG COÄNG SAÛN
Ñaø Laït, ngaøy 30 thaùng 6 naêm

----------------------Soá :03/ CB-CÑVC V/v “ ñaêng kyù thôøi gian Ñaïi hoäi”

------------------------------

Kính göûi : Ñaûng uyû Khoái Daân Chính Ñaûng Thöïc hieän keá hoaïch soá 30-KH/ÑU, ngaøy 9-3-2005 cuûa Ñaûng uyû khoái DCÑ tænh veà Ñaïi hoäi toå chöùc cô sôû Ñaûng nhieäm kyø 2005-2008. Chi boä Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh ñaõ cô baûn chuaån bò xong noäi dung, nhaân söï vaø ñang toå chöùc cho ñaûng vieân nghieân cöùu caùc vaên kieän ñaïi hoäi Ñaûng boä khoái DCÑ tænh, vaên kieän ñaïi hoäi Ñaûng boä tænh Laâm Ñoàng, vaên kieän ñaïi hoäi X vaø döï thaûo söûa ñoäi Ñieàu leä Ñaûng. Chi boä Coâng ñoaøn Vieân chöùc xin ñaêng kyù thôøi gian ñaïi hoäi nhö sau : Ñaïi hoäi toå chöùc vaøo ngaøy 29-7-2005, thôøi gian 01 ngaøy.
TM. CHI BOÄ Bí thö

Nguyeãn Ñình Hoeø

27

ÑAÛNG BOÄ KHOÁI DAÂN CHÍNH ÑAÛNG VIEÄT NAM
CHI BOÄ CÔ QUAN CÑ VIEÂN CHÖÙC 2005

ÑAÛNG COÄNG SAÛN
Ñaø Laït, ngaøy 30 thaùng 6 naêm

----------------------Soá :02/ CB-CÑVC V/v “ baùo caùo nhaân söï Ñaïi hoäi”

------------------------------

Kính göûi : Ñaûng uyû Khoái Daân Chính Ñaûng Thöïc hieän keá hoaïch soá 30-KH/ÑU, ngaøy 9-3-2005 cuûa Ñaûng uyû khoái DCÑ tænh veà Ñaïi hoäi toå chöùc cô sôû Ñaûng, trong ñoù coù coâng taùc thaêm doø tín nhieäm, chuaån bò nhaân söï cho chi boä nhieäm kyø 2005-2008. Chi boä Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh chæ coù 03 ñaûng vieân, do ñoù chæ tieán haønh thaêm doø chöùc danh bí thö chi boä, vieäc toå chöùc thaêm doø tín nhieäm ñöôïc thöïc hieän theo hình thöùc phaùt phieáu kín. Chi boä Coâng ñoaøn Vieân chöùc xin baùo caùo keát quaû nhö sau : Ñ/c Nguyeãn Ñình Hoeø ñöôïc tín nhieäm giôùi thieäu baàu vaøo chöùc danh Bí thö chi boä Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh nhieäm kyø 2005-2008.
TM. CHI BOÄ Bí thö

Nguyeãn Ñình Hoeø

28

ÑAÛNG BOÄ KHOÁI DAÂN CHÍNH ÑAÛNG VIEÄT NAM
CHI BOÄ CÔ QUAN CÑ VIEÂN CHÖÙC 2005

ÑAÛNG COÄNG SAÛN
Ñaø Laït, ngaøy 24 thaùng 6 naêm

-----------------------

------------------------------

PHIEÁU THAÊM DOØ NHAÂN SÖÏ
Kính göûi : Ñ/c Tröông Ñình Ñaïo Ñeå thöïc hieän coâng taùc nhaân söï ñaïi hoäi Chi boä cô quan Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh nhieäm kyø 2006-2008 theo ñuùng quy trình ñaõ ñöôïc Ñaûng uyû khoái DCÑ tænh höôùng daãn, Chi boä ñeà nghò caùc ñoàng chí ñaûng vieân trong chi boä phaùt huy tinh thaàn xaây döïng Ñaûng, giôùi thieäu chöùc danh bí thö chi boä cô quan Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh. Caùc ñoàng chí tín nhieäm ai thì ñaùnh daáu x vaøo coät töông öùng, khoâng kyù teân vaøo phieáu, phieáu ñaõ ñaùnh daáu xong caùc ñ/c boû vaøo thuøng thö cuûa CÑ Vieân chöùc tænh, khoâng göûi tröïc tieáp ñ/c Bí thö. Thôøi haïn: göûi tröôùc ngaøy 5-7-2005. TT 01 02 03 HOÏ TEÂN Ñ/c Nguyeãn Ñình Hoeø Ñ/c Tröông Ñình Ñaïo Ñ/c Traàn Thò Thanh CHÖÙC DANH BÍ THÖ

TM. CHI BOÄ Bí thö

Nguyeãn Ñình Hoeø

29

ÑAÛNG BOÄ KHOÁI DAÂN CHÍNH ÑAÛNG VIEÄT NAM CHI BOÄ CÔ QUAN CÑ VIEÂN CHÖÙC naêm 2005 ----------------------Soá 01/ CV- CB
V/v “ Ñeà nghò caáp kinh phí hoaït ñoäng”

ÑAÛNG COÄNG SAÛN ÑaøLaït, ngaøy 22 thaùng 4 ------------------------------

Kính göûi : Ban Thöôøng vuï LÑLÑ tænh Laâm Ñoàng Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh laø moät ñôn vò tröïc thuoäc LÑLÑ tænh, theo ñeà nghò cuûa chi uyû Chi boä cô quan LÑLÑ tænh veà vieäc thaønh laäp Chi boä taïi CÑ Vieân chöùc, ngaøy 7 thaùng 3 naêm 2005, Ban Thöôøng vuï Ñaûng uyû khoái DCÑ tænh ñaõ coù quyeát ñònh soá 1036/ QÑNS/ ÑU thaønh laäp Chi boä Ñaûng Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh tröïc thuoäc Ñaûng uyû DCÑ. Theo Quyeát ñònh soá 84-QÑ / TW ngaøy 01-10-2003 cuûa Ban Chaáp Haønh Trung öông Ñaûng quy ñònh cheá ñoä chi hoaït ñoäng coâng taùc ñaûng cuûa toå chöùc ñaûng caùc caáp vaø Thoâng tö lieân tòch soá 225/2004/ TTLT-BTCQTTW-BTC ngaøy 05-04-2004 cuûa Boä Taøi chính - Ban Taøi chính-Quaûn trò TW Höôùng daãn thöïc hieän cheá ñoä chi hoaït ñoäng coâng taùc Ñaûng cuûa toå chöùc Ñaûng caùc caáp thì chi boä Ñaûng cô sôû ñöôïc ngaân saùch Nhaø nöôùc ( cô quan chính quyeàn cuøng caáp ) caáp kinh phí ñeå hoaït ñoäng. Chi boä Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh ñaõ xaây döïng Döï toaùn kinh phí hoaït ñoäng naêm 2005 theo quy ñònh, cuï theå nhö sau : - Möùc chi toái thieåu cho chi boä/ naêm : 2.500.000 ñ - Ñaûng phí ñöôïc giöõ laïi chi boä/ naêm : 106.384 ñ - Soá cheânh leäch ñöôïc hoã trôï/ naêm laø : 2.393.616 ñ Vaäy chi boä Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh laøm vaên baûn naøy kính ñeà nghò Ban Thöôøng vuï Lieân Ñoaøn Lao Ñoäng tænh boå sung kinh phí cho Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh ñeå caáp cho chi boä hoaït ñoäng, soá kinh phí xin caáp laø : 2.393.616 ñ. Chaân thaønh caûm ôn söï quan taâm cuûa caùc ñoàng chí. Nôi nhaän : - LÑLÑ tænh ( xin hoã trôï); - TT Ñaûng uyû( B/c). TM CHI BOÄ Bí thö

Nguyeãn Ñình Hoeø

30

ÑAÛNG BOÄ KHOÁI DAÂN CHÍNH ÑAÛNG VIEÄT NAM CHI BOÄ CÔ QUAN CÑ VIEÂN CHÖÙC naêm 2005

ÑAÛNG COÄNG SAÛN ÑaøLaït, ngaøy 22 thaùng 4

THOÂNG BAÙO LÒCH SINH HOAÏT ÑÒNH KYØ CUÛA CHI BOÄ CÔ QUAN COÂNG ÑOAØN VIEÂN CHÖÙC TÆNH Kính göûi : Caùc ñaûng vieân trong chi boä Ñeå giöõ vöõng neà neáp sinh hoaït cuûa chi boä, nay thoâng baùo lòch sinh hoaït ñònh kyø haøng thaùng cuûa chi boä nhö sau : Haøng thaùng chi boä sinh hoaït vaøo ngaøy moàng 2, neáu ngaøy naøy truøng vôùi ngaøy nghæ thì seõ hoïp vaøo ngaøy saùt ngay tröôùc hoaëc sau ngaøy noùi treân, tröôøng hôïp ñaëc bieät coù theå hoïp vaøo buoåi toái cuûa caùc ngaøy noùi treân. Noäi dung sinh hoaït chi boä : Caên cöù chæ ñaïo cuûa Ñaûng uyû DCÑ, tình hình cuûa cô quan ñeå coù noäi dung sinh hoaït phuø hôïp, nhöng phaûi coù caùc noäi dung sau : 1- Thoâng tin tình hình chính trò, kinh teá, xaõ hoäi cuûa ñòa phöông, cuûa ñaát nöôùc; tình hình hoaït ñoäng cuûa CÑCS; caùc hoaït ñoäng cuûa Ñaûng uyû DCÑ; caùc nghò quyeát, chæ thò, chuû tröông cuûa Ñaûng caùc caáp; phaùp luaät Nhaø nöôùc; caùc chuû tröông coâng taùc cuûa Coâng ñoaøn caáp treân. 2- Kieåm ñieåm tình hình thöïc hieän nhieäm vuï cuûa ñaûng vieân, tieán ñoä coâng vieäc cuûa cô quan; chæ ñaïo caùc coâng vieäc trong thaùng. 3- Seõ coù caùc chuyeân ñeà cuï theå ñöa ra thaûo luaän taïi caùc kyø sinh hoaït. Caên cöù lòch vaø noäi dung treân, caùc ñaûng vieân chuû ñoäng boái trí coâng vieäc ñeå tham döï sinh hoaït ñaày ñuû. Nôi nhaän : - Caùc ñaûng vieân( T/h); - TT Ñaûng uyû( B/c). TM CHI BOÄ Bí thö

Nguyeãn Ñình Hoeø

31

ÑAÛNG BOÄ KHOÁI DAÂN CHÍNH ÑAÛNG VIEÄT NAM CHI BOÄ CÔ QUAN CÑ VIEÂN CHÖÙC naêm 2005

ÑAÛNG COÄNG SAÛN ÑaøLaït, ngaøy 22 thaùng 4

KEÁ HOAÏCH KIEÅM TRA CUÛA CHI BOÄ CÔ QUAN COÂNG ÑOAØN VIEÂN CHÖÙC TÆNH Thöïc hieän chöông trình coâng taùc kieåm tra naêm 2005 cuûa Ñaûng uyû khoái DCÑ tænh Laâm Ñoàng, Chi boä Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh xaây döïng keá hoaïch kieåm tra nhö sau : I/ Muïc ñích yeâu caàu : - Ñaûm baûo cho Cöông lónh, Ñieàu leä, caùc chæ thò, nghò quyeát cuûa Ñaûng ñöôïc thöïc hieän nghieâm chænh ôû taát caû moïi ñaûng vieân cuûa chi boä, phoøng ngöøa vieäc vi phaïm Ñieàu leä, chæ thò, nghò quyeát cuûa Ñaûng. - Qua coâng taùc kieåm tra thuùc ñaåy vieäc thöïc hieän toát nhieäm vuï chuyeân moân cuûa töøng ñaûng vieân, hoaøn thaønh xuaát saéc nhieäm vuï chính trò cuûa ñôn vò, naâng cao söùc chieán ñaáu cuûa chi boä ñaûng. - Xaây döïng, giaùo duïc, reøn luyeän ñaûng vieân coù phaåm chaát chính trò, ñaïo ñöùc, loái soáng toát theo quy ñònh cuûa Ñaûng. II/ Noäi dung kieåm tra : - Kieåm tra vieäc thöïc hieän 4 nhieäm vuï cuûa ñaûng vieân vaø caùc quy ñònh cuûa Ñaûng ñoái vôùi ñaûng vieân, ñaëc bieät laø 19 ñieàu caám ñaûng vieân khoâng ñöôïc laøm; - Giaûi quyeát khieáu naïi, toá caùo ñoái vôùi ñaûng vieân trong chi boä theo thaåm quyeàn. III/ Lòch kieåm tra : 1/ Thaùng 6/ 2005 : Kieåm tra vieäc chaáp haønh Ñieàu leä Ñaûng ñoái vôùi ñ/c Tröông Ñình Ñaïo. 2/ Thaùng 7/ 2005 : Kieåm tra vieäc chaáp haønh Ñieàu leä Ñaûng ñoái vôùi ñ/c Traàn Thò Thanh. 3/ Thaùng 9/ 2005 : Kieåm tra vieäc chaáp haønh Ñieàu leä Ñaûng ñoái vôùi ñ/c Nguyeãn Ñình Hoeø. Rieâng vieäc giaûi quyeát khieáu naïi, toá caùo ñaûng vieân seõ xem xeùt khi phaùt sinh ñôn thö. Treân ñaây laø keá hoaïch kieåm tra cuûa chi boä trong naêm 2005, caên cöù lòch kieåm tra moãi ñaûng vieân chuû ñoäng vieát baûn töï kieåm ñieåm ñeå trình baøy tröôùc chi boä trong kyø sinh hoaït ñaàu thaùng. Nôi nhaän : TM CHI BOÄ - Caùc ñaûng vieân( T/h); Bí thö - TT, UBKT Ñaûng uyû(

32

Nguyeãn Ñình Hoeø ÑAÛNG BOÄ KHOÁI DAÂN CHÍNH ÑAÛNG VIEÄT NAM
CHI BOÄ CÔ QUAN CÑ VIEÂN CHÖÙC

ÑAÛNG COÄNG SAÛN ÑaøLaït, ngaøy 29 thaùng 7

naêm 2005

BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ KEÁT QUAÛ LAÕNH ÑAÏO CUÛA CHI BOÄ THÔØI GIAN QUA VAØ PHÖÔNG HÖÔÙNG NHIEÄM VUÏ CUÛA NHIEÄM KYØ 2005-2008 . Phaàn thöù nhaát KEÁT QUAÛ SÖÏ LAÕNH ÑAÏO CUÛA CHI BOÄTRONG THÔØI GIAN QUA. I/ ÑAËC ÑIEÅM CUÛA CHI BOÄ : Chi boä cô quan Coâng ñoaøn Vieân chöùc ñöôïc thaønh laäp ngaøy 7/3/2005 theo quyeát ñònh soá 1036/ QÑNS/ ÑU cuûa Ñaûng uyû khoái DCÑ tænh Laâm Ñoàng, treân cô sôû taùch ra töø chi boä cô quan Lieân ñoaøn lao ñoäng tænh. Chi boä CÑ Vieân chöùc hieän coù 3 ñaûng vieân, ñeàu coù trình ñoä chuyeân moân laø ñaïi hoïc, moät ñoàng chí coù trình ñoä cao caáp lyù luaän chính trò, hai ñ/c coù trình ñoä trung caáp lyù luaän chính trò. Caû ba ñ/c ñeàu laø uyû vieân Ban Thöôøng vuï CÑ Vieân chöùc tænh, trong ñoù moät ñ/c laø Chuû tòch, moät ñ/c Phoù Chuû tòch. Töø nhöõng ñaëc ñieåm treân, chi boä cô quan CÑ Vieân chöùc coù nhöõng thuaän lôïi vaø khoù khaên nhö sau : Thuaän lôïi : - Vieäc tieáp nhaän Nghò quyeát cuûa Ñaûng, chính saùch, phaùp luaät Nhaø nöôùc vaø söï laõnh, chæ ñaïo cuûa caáp treân kòp thôøi, ñaày ñuû; - Nhaän thöùc chính trò, tinh thaàn thaùi ñoä laøm vieäc cuûa ñaûng vieân toát neân vieäc trieån khai thöïc hieän nhieäm vuï chuyeân moân coù chaát löôïng. Khoù khaên : - Soá ñaûng vieân ít, moâ hình toå chöùc cuûa CÑ Vieân chöùc chöa coù ñaày ñuû nhöõng yeáu toá cuûa moät cô quan hoaøn chænh, ñaây laø moät khoù khaên cho hoaït ñoäng cuûa chi boä. II/ ÑAÙNH GIAÙ KEÁT QUAÛ LAÕNH ÑAÏO CUÛA CHI BOÄ THÔØI GIAN QUA : 1- Laõnh ñaïo thöïc hieän nhieäm vuï chuyeân moân : Cô quan Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh laø boä phaän thöôøng tröïc cuûa Ban chaáp haønh Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh, coù nhieäm vuï trieån khai thöïc hieän nghò quyeát veà chöông trình coâng taùc haøng naêm cuûa BCH , trieån khai thöïc hieän caùc chuû tröông coâng taùc cuûa LÑLÑ tænh, cuûa Ñaûng uyû khoái DCÑ tænh. Trong thôøi gian qua chi boä ñaõ laõnh ñaïo caùn boä coâng chöùc ñeà cao tinh thaàn traùch nhieäm 33

thöïc hieän nhieäm vuï chuyeân moân coù hieäu quaû, baùm saùt phöông höôùng, nhieäm vuï cuûa BCH ñeà ra haøng naêm, chuû ñoäng, saùng taïo trong vieäc thöïc hieän nhieäm vuï, vì vaäy trong saùu thaùng ñaàu naêm 2005 hoaït ñoäng cuûa CÑCS vaø cuûa CÑ Vieân chöùc tænh ñaït ñöôïc nhöõng keát quaû chuû yeáu sau: - Chæ ñaïo CÑCS toå chöùc caùc hoaït ñoäng tuyeân truyeàn, giaùo duïc truyeàn thoáng nhaân kyû nieäm 65 naêm ngaøy thaønh laäp Ñaûng, 30 naêm giaûi phoùng mieàn Nam, 115 naêm ngaøy sinh Chuû tòch Hoà Chí Minh, vaän ñoäng ñoaøn vieân tham gia cuoäc thi tìm hieåu 60 naêm Nöôùc CHXHCN Vieät Nam; - Toå chöùc Hoäi thao laàn thöù II naêm 2005 thaønh coâng nhaèm thieát thöïc kyû nieäm caùc ngaøy leã lòch söû cuûa ñaát nöôùc, chaøo möøng ñaïi hoäi Ñaûng caùc caáp; hoäi thao coù 29 ñôn vò CÑCS tham gia vôùi hôn 400 vaân ñoäng vieân thi ñaáu; cöû ñoaøn theå thao cuûa cuûa CÑ Vieân chöùc tham gia hoäi thao CNVC-LÑ naêm 2005 cuûa LÑLÑ tænh; - Toå chöùc hoäi nghò toång keát phong traøo thi ñua yeâu nöôùc, xaây döïng CÑCS vöõng maïnh, bieåu döông ñieån hình tieân tieán 5 naêm 2000-2004; - Toå chöùc hoäi nghò toång keát coâng taùc, khen thöôûng thaønh tích hoaït ñoäng coâng ñoaøn naêm 2004; - Chæ ñaïo CÑCS phoái hôïp thuû tröôûng ñôn vò môû hoäi nghò CBCC naêm 2005, coù 50/51 ñôn vò môû hoäi nghò; - Chæ ñaïo caùc CÑCS toå chöùc ñaïi hoäi nhieäm kyø 2005-2008, tính ñeán 30-72005 coù 35 CÑCS ñaõ toå chöùc ñaïi hoäi, ñaït 66%; - Chæ ñaïo CÑCS vaän ñoäng ñoaøn vieân tham gia mua coâng traùi vaø traùi phieáu chính phuû; Trong sinh hoaït cuûa cô quan ñaõ phaùt huy daân chuû cuûa CBCC ñeå baøn caùc bieän phaùp xaây döïng cô quan, ñaûm baûo nguyeân taéc taäp theå laõnh ñaïo caù nhaân phuï traùch, xaây döïng cô quan ñoaøn keát thoáng nhaát, choáng caùc bieåu hieän tieâu cöïc, thöïc haønh tieát kieäm trong chi tieâu ngaân saùch. 2/ Laõnh ñaïo coâng taùc tö töôûng: Chi boä thöôøng xuyeân quaùn trieät chuû tröông, nghò quyeát cuûa Ñaûng, giaùo duïc, boài döôõng veà tö töôûng, chính trò, tinh thaàn traùch nhieäm, yù thöùc toå chöùc kyû luaät cho ñaûng vieân neân caùc ñaûng vieân cuûa chi boä ñeàu coù phaåm chaát chính trò toát, tö töôûng luoân trung thaønh vôùi söï nghieäp caùch maïng cuûa Ñaûng, uûng hoä vaø tích cöïc thöïc hieän coâng cuoäc ñoåi môùi cuûa Ñaûng; Chaáp haønh ñuùng ñöôøng loái, chuû tröông, chính saùch cuûa Ñaûng, phaùp luaät Nhaø nöôùc, khoâng noùi vaø laøm traùi ñöôøng loái, nghò quyeát cuûa Ñaûng. Kieân quyeát phoøng ngöøa nhöõng bieåu hieän thieáu tinh thaàn traùch nhieäm trong coâng taùc, taêng cöôøng söï hôïp taùc phoái hôïp trong cô quan ñeå hoaøn thaønh nhieäm vuï. 3/ Laõnh ñaïo coâng taùc toå chöùc caùn boä. Coâng taùc toå chöùc caùn boä cuûa cô quan Coâng ñoaøn Vieân chöùc ñaõ ñi vaøo oån ñònh tröôùc khi chi boä ñöôïc thaønh laäp, bieân cheá chæ coù 3 caùn boä, vieäc saép xeáp, boá trí caùn boä tröôùc ñaây ñeàu do Ñaûng ñoaøn, Ban Thöôøng vuï LÑLÑ tænh phoái hôïp vôùi Ñaûng uyû khoái DCÑ tænh xem xeùt; chi boä coù nhieäm vuï giaùo duïc, boài döôõng ñeå naâng cao naêng löïc coâng taùc, reøn luyeän phaåm chaát ñaïo ñöùc ñeå ñeà xuaát boá trí, saép xeáp cho nhieäm kyø tôùi. 4/ Laõnh ñaïo caùc ñoaøn theå chính trò-xaõ hoäi. 34

Veà ñoaøn theå, ñaûng vieân trong chi boä sinh hoaït gheùp vôùi CÑCS cô quan LÑLÑ tænh, do ñoù chi boä laõnh ñaïo caùc ñaûng vieân thöïc hieän toát nghò quyeát cuûa chi boä cô quan LÑLÑ tænh veà xaây döïng CÑCS vöõng maïnh, ñaûng vieân laø ñoaøn vieân coâng ñoaøn thöïc hieän toát caùc hoaït ñoäng do CÑCS vaø toå coâng ñoaøn giao. Trong 6 thaùng ñaàu naêm 2005 caùc ñaûng vieân trong chi boä tham gia sinh hoaït coâng ñoaøn ñaày ñuû, thöïc hieän toát nhieäm vuï cuûa ñoaøn vieân, tích cöïc höôûng öùng caùc phong traøo thi ñua do coâng ñoaøn cô sôû phaùt ñoäng. 5/ Xaây döïng toå chöùc Ñaûng. Chi boä môùi ñöôïc thaønh laäp töø thaùng 3/ 2005, soá löôïng ñaûng vieân ít. Song chi boä ñaõ ñi ngay vaøo hoaït ñoäng, ñaõ xaây döïng lòch sinh hoaït, xaây döïng keá hoaïch coâng taùc kieåm tra naêm 2005, xaây döïng döï toaùn kinh phí naêm 2005, xaây döïng döï thaûo baùo caùo ðaïi hoäi chi boä, thaêm doø nhaân söï v.v… ðeå chuaån bò cho ñaïi hoäi laàn thöù nhaát, nhieäm kyø 2005-2008; Chi boä thöïc hieän ñuùng caùc nguyeân taéc xaây döïng Ñaûng, phaùt huy tinh thaàn töï pheâ bình vaø pheâ bình, giöõ vöõng neà neáp sinh hoaït chi boä, thöïc hieän ñöôïc hai laàn kieåm tra ñaûng vieân chaáp haønh ñieàu leä Ñaûng; Chi boä phaân coâng nhieäm vuï cuï theå cho ñaûng vieân, laõnh ñaïo chính quyeàn phaân coâng, kieåm tra caùn boä trong vieäc thöïc hieän coâng vieäc ñöôïc giao; Thöôøng xuyeân tranh thuû söï chæ ñaïo cuûa caáp uyû caáp treân trong coâng taùc xaây döïng Ñaûng. ÑAÙNH GIAÙ CHUNG: Caùc ñoàng chí ñaûng vieân cuûa chi boä tích cöïc hoïc taäp chính trò, chuyeân moân, nghieäp vuï nhaèm naâng cao naêng löïc coâng taùc, luoân phaán ñaáu ôû möùc ñoä cao nhaát khaû naêng cuûa mình ñeå hoaøn thaønh nhieäm vuï ñöôïc giao, nhôø vaäy ñaõ thöïc hieän coù chaát löôïng chöông trình coâng taùc cuûa Ban Thöôøng vuï, BCH-CÑ Vieân chöùc tænh, taïo ñöôïc phong traøo thi ñua vaø hoaït ñoäng coâng ñoaøn soâi noåi ôû cô sôû. Ñöôïc Ñaûng, Nhaø nöôùc giaùo duïc, reøn luyeän vaø baûn thaân moãi ñoàng chí thöôøng xuyeân tu döôõng, phaán ñaáu neân moãi ñaûng vieân trong chi boä luoân giöõ ñöôïc phaåm chaát, ñaïo ñöùc vaø loái soáng toát theo tieâu chuaån cuûa ngöôøi caùn boä, ñaûng vieân. Baûn thaân vaø gia ñình ñaûng vieân chaáp haønh nghieâm chænh Nghò quyeát cuûa Ñaûng, chính saùch, phaùp luaät cuûa Nhaø nöôùc, caùc quy ñònh cuûa ñoaøn theå, göông maãu trong cuoäc soáng, coù moái quan heä toát vôùi nhaân daân vaø chính quyeàn ñòa phöông nôi cö truù, khoâng tham nhuõng, luoân thöïc haønh tieát kieäm, choáng laõng phí. Phaàn thöù hai PHÖÔNG HÖÔÙNG, NHIEÄM VUÏ CUÛA CHI BOÄ NHIEÄM KYØ I ( 2005 - 2008 ) I/ Muïc tieâu, phöông höôùng : Xaây döïng chi boä cô quan Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh thöïc söï laø haït nhaân chính trò, laõnh ñaïo thöïc hieän ñöôøng loái, chuû tröông, chính saùch cuûa Ñaûng, phaùp luaät cuûa Nhaø nöôùc; laõnh ñaïo ñaûng vieân thöïc hieän coù hieäu quaû chöông 35

trình coâng taùc chuyeân moân, hoaøn thaønh nhieäm vuï chính trò ñöôïc giao haøng naêm; xaây döïng chi boä trong saïch vöõng maïnh. Trong caû nhieäm kyø, chi boä taäp trung thöïc hieän thaät toát coâng taùc tuyeân truyeàn, giaùo duïc chính trò tö töôûng, ñaïo ñöùc loái soáng, thöïc hieän toát cuoäc vaän ñoäng xaây döïng chænh ñoán Ñaûng theo tinh thaàn Nghò quyeát TW6 ( laàn 2) khoaù VIII. Thöïc hieän toát nguyeân taéc toå chöùc vaø xaây döïng ñaûng nhaèm xaây döïng chi boä ñoaøn keát, thoáng nhaát, taêng cöôøng coâng taùc kieåm tra, naâng cao tính chieán ñaáu trong sinh hoaït Ñaûng, khoâng ngöøng ñoåi môùi noäi dung sinh hoaït ñeå naâng cao chaát löông sinh hoaït cuûa chi boä. II/ Nhieäm cuï cuï theå : 1/ Laõnh ñaïo thöïc hieän nhieäm vuï chính trò : Laõnh ñaïo ñaûng vieân ñeà cao tinh thaàn traùch nhieäm, naêng ñoäng, saùng taïo, taän tuî vôùi coâng vieäc ñeå tham möu, ñeà xuaát vôùi BCH, Ban Thöôøng vuï CÑ Vieân chöùc tænh caùc bieän phaùp thöïc hieän coù hieäu quaû nghò quyeát veà chöông trình coâng taùc haønh naêm cuûa BCH. Laõnh ñaïo ñaûng vieân tham gia tích cöïc caùc phong traøo thi ñua yeâu nöôùc nhaèm thöïc hieän coù hieäu quaû, chaát löôïng nhieäm vuï chuyeân moân ñöôïc giao, phaán ñaáu 100% ñaûng vieân ñaït danh hieäu lao ñoäng tieân tieán, taäp theå CÑ Vieân chöùc laø taäp theå lao ñoäng tieân tieán haøng naêm. Xaây döïng cô quan CÑ Vieân chöùc vöõng maïnh. Laõnh ñaïo ñaûng vieân phaùt huy quyeàn laøm chuû cuûa CBCC, thöïc hieän toát quy cheá daân chuû, noäi quy cuûa cô quan; caûi tieán leà loái laøm vieäc, phoøng ngöøa vaø choáng caùc bieåu hieän maát ñoaøn keát, tieâu cöïc, laõng phí trong cô quan; ñeà cao caûnh giaùc, choáng aâm möu “ dieãn bieán hoaø bình cuûa caùc theá löïc thuø ðòch, baûo veä chính trò noäi boä, baûo veä taøi saûn cuûa cô quan. 2/ Laõnh ñaïo coâng taùc tö töôûng : Thöôøng xuyeân giaùo duïc ñaûng vieân veà tö töôûng, chính trò, veà ñaïo ñöùc loái soáng thoâng qua sinh hoaït chi boä, thoâng qua vieäc quaùn trieät, hoïc taäp nghò quyeát cuûa Ñaûng, chính saùch, phaùp luaät Nhaø nöôùc thoâng qua vieäc thöïc hieän caùc quy cheá cuûa cô quan. Ñoàng thôøi yeâu caàu moãi ñaûng vieân phaûi tích cöïc nghieân cöùu, tìm hieåu caùc chuû tröông, nghò quyeát cuûa Ñaûng treân saùch, baùo vaø caùc taøi lieäu nghieân cöùu chính thoáng. Phaán ñaáu 100% ñaûng vieân ñöôïc quaùn trieät, hoïc taäp caùc nghò quyeát cuûa Ñaûng; 100% ñaûng vieân coù phaåm chaát chính trò, ñaïo ñöùc, loái soáng toát theo thieâu chuaån cuûa Ñaûng. 3/ Laõnh ñaïo coâng taùc toå chöùc, caùn boä : Coù keá hoaïch boài döôõng caùn boä, ñeà xuaát vôùi Ñaûng ñoaøn, Ban Thöôøng vuï LÑLÑ tænh, vôùi Ñaûng uyû khoái DCÑ tænh trong vieäc saép xeáp, boá trí caùn boä phuø hôïp naêng löïc, sôû tröôøng coâng taùc. 4/ Xaây döïng toå chöùc : Xaây döïng chi boä CÑ Vieân chöùc trong saïch vöõng maïnh, thöïc hieän toát nguyeân taéc taäp trung daân chuû, naâng cao chaát löôïng sinh hoaït ñaûng, giöõ gìn kyû luaät vaø taêng cöôøng tinh thaàn ñoaøn keát thoáng nhaát trong chi boä. Giaùo duïc, reøn luyeän ñaûng vieân neâu cao vai troø tieàn phong, göông maãu, thöïc hieän toát nhieäm vuï ñöôïc giao, ñaûng vieân phaûi thöïc hieän toát nghóa vuï coâng 36

daân vaø caùc quy ñònh nôi cö truù, phaán ñaáu 100% ñaûng vieân laø ñaûng vieân ñuû tö caùch hoaøn thaønh toát nhieäm vuï haøng naêm, trong ñoù coù moät ñaûng vieân trôû leân ñaït tieâu chuaån ñaûng vieân ñuû tö caùch hoaøn thaønh xuaát saéc nhieäm vuï. III/ Caùc giaûi phaùp toå chöùc thöïc hieän : 1- Xaây döïng lòch sinh hoaït cuûa chi boä, noäi quy, quy cheá laøm vieäc cuûa cô quan CÑ Vieân chöùc, giöõ vöõng sinh hoaït chi boä. 2- Thöôøng xuyeân ñoåi môùi noäi dung sinh hoaït chi boä vaø hình thöùc hoïc taäp nghò quyeát cuûa Ñaûng, phaân coâng ñaûng vieân thöïc hieän nhieäm vuï; 3- Xaây döïng quy cheá hoaït ñoäng cuûa chi boä, quy cheá phoái hôïp giöõa chi boä vôùi chuyeân moân; giöõ moái quan heä toát vôùi Ñaûng uyû caáp treân, vôùi caáp uyû chi boä cô quan LÑLÑ tænh ñeå tranh thuû söï giuùp ñôõ vaø höôùng daãn; 4- Taêng cöôøng coâng taùc quaûn lyù, kieåm tra ñaûng vieân chaáp haønh ñieàu leä Ñaûng theo höôùng daãn cuûa UBKT caáp treân. TM CHI BOÄ COÂNG ÑOAØN VIEÂN CHÖÙC BÍ THÖ

Nguyeãn Ñình Hoeø

37

ÑAÛNG BOÄ: Daân Chính Ñaûng NAM Chi boä: CQ Lieân ñoaøn Lao ñoäng 2003

ÑAÛNG COÄNG SAÛN VIEÄT ÑaøLaït, ngaøy 10 thaùng 12 naêm

BAÛN TÖÏ KIEÅM ÑIEÅM
Ñaùnh giaù chaát löôïng ñaûng vieân Naêm 2003 Teân toâi laø: Nguyeãn Ñình Hoeø Chöùc vuï hieän nay: Chuû tòch Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh Laâm Ñoàng Laø ñaûng vieân thuoäc chi boä: Cô quan LÑLÑ tænh, ñaûng boä Daân Chính Ñaûng. 1- Töï kieåm ñieåm theo 4 noäi dung cuûa Höôùng daãn soá 20- HD/TCTW cuûa Ban Toå chöùc Trung öông: 1.1- Veà tö töôûng chính trò: * Vieát, noùi vaø laøm ñuùng quan ñieåm, ñöôøng loái, nghò quyeát cuûa Ñaûng, chính saùch phaùp luaät cuûa Nhaø nöôùc: Öu ñieåm:Luoân luoân quaùn trieät quan ñieåm chính trò, ñöôøng loái, Nghò quyeát cuûa Ñaûng, chính saùch, phaùp luaät Nhaø nöôùc trong quaù trình thöïc hieän nhieäm vuï ñöôïc giao. Khoâng noùi, vieát vaø laøm traùi quan ñieåm, ñöôøng loái, nghò quyeát cuûa Ñaûng, chính saùch, phaùp luaät Nhaø nöôùc trong khi thöïc hieän nheäm vuï vaø caû trong ñôøi soáng. Khoâng coù lôøi noùi, vieäc laøm naøo aûnh höôûng xaáu ñeán uy tín cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc. Tích cöïc hoïc taäp tö töôûng Hoà Chí Minh, nghò quyeát cuûa Ñaûng, chính saùch, phaùp luaät Nhaø nöôùc. Chaáp haønh nghieâm chænh nghò quyeát cuûa Ñaûng, chính saùch, phaùp luaäl Nhaø nöôùc vaø nhaéc nhôû gia ñình, vaän ñoäng coäng ñoàng daân cö thöïc hieän ñuùng phaùp luaät Nhaø nöôùc. Khuyeát ñieåm:………………………………………………………………………………………… ………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. * Tuyeân truyeàn, vaän ñoäng gia ñình vaø nhaân daân thöïc hieän quan ñieåm, ñöôøng loái, nghò quyeát cuûa Ñaûng, chính saùch, phaùp luaät cuûa Nhaø nöôùc: Öu ñieåm: Tích cöïc thöïc hieän chính saùch, phaùp luaät cuûa Nhaø nöôùc vaø caùc quy ñònh cuûa ñòa phöông. Qua vieäc laøm cuûa baûn thaân vaân ñoäng nhaân daân nôi cö truù cuøng thöïc hieän. Khuyeát ñieåm:………………………………………………………………………………………… ………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. * Töï giaùc hoïc taäp ñeå khoâng ngöøng naâng cao kieán thöùc veà lyù luaän chính trò vaø chuyeân moân nghieäp vuï: 38

Öu ñieåm: Coá gaéng hoïc taäp coù keát quaû khaù ôû caùc lôùp hoïc ñöôïc cô quan cöû ñi hoïc. Tích cöïc tìm toøi, nghieân cöùu caùc saùch baùo, taøi lieäu ñöôïc phaùt haønh chính thoáng ñeå boài döôõng theâm kieán thöùc caàn thieát phuïc vuï coâng taùc. Khuyeát ñieåm: Vieäc hoïc vi tính vaø ngoaïi ngöõ chöa toát. Vieäc tieáp thu, vaän duïng ñöôøng loái, nghò quyeát cuûa Ñaûng coøn haïn cheá.

1.2- Veà phaåm chaát ñaïo ñöùc, loái soáng: * Thöïc haønh tieát kieäm, choáng laõng phí; khoâng tham nhuõng, tieâu cöïc, saùch nhieãu, möu lôïi caù nhaân; Khoâng vi phaïm nhöõng ñieàu ñaûng vieân khoâng ñöôïc laøm: Öu ñieåm:Ñaõ quaùn trieät tinh thaàn tieát kieäm trong vieäc söû duïng kinh phí hoaït ñoäng. Khoâng tham nhuõng, tieâu cöïc, vuï lôi caù nhaân, khoâng gaây phieàn haø, saùch nhieãu cô sôû. Khoâng vi phaïm 19 ñieàu caám ñaûng vieân khoâng ñöôïc laøm. Khuyeát ñieåm:Coù vaøi vieäc do tính toaùn khoâng khoa hoïc neân coù laõng phí * Giöõ gìn ñoaøn keát noäi boä, thöïc hieän cheá ñoä töï pheâ bình vaø pheâ bình, trung thöïc vôùi Ñaûng: Öu ñieåm: Thöïc hieän cheá ñoä töï pheâ bình vaø pheâ bình treân tinh thaàn xaây döïng, giöõ ñoaøn keát trong cô quan, trong Ñaûng, trung thöïc vôùi Ñaûng. Khuyeát ñieåm : Phöông phaùp thöïc hieän pheâ bình chöa thaät toát. * Thöïc hieän toát qui cheá daân chuû ôû cô sôû, lieân heä chaët cheõ vôùi nhaân daân, toân troïng vaø phaùt huy quyeàn laøm chuû cuûa nhaân daân ñöôïc nhaân daân tín nhieäm: Öu ñieåm:Thöïc hieän toát caùc quyeàn vaø nghóa vuï cuûa ngöôøi caùn boä, coâng chöùc theo Quy cheá daân chuû cuûa cô quan. Lieân heä maät thieát vaø toân troïng nhaân daân ôû nôi cö truù. Coù moái quan heä ñuùng möïc vôùi ñoàng nghieäp. Khuyeát ñieåm:………………………………………………………………………………………… ………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. 1.3: Veà traùch nhieäm vôùi nhieäm vuï ñöôïc giao: * Thöïc hieän chöùc traùch, nhieäm vuï ñöôïc giao: Öu ñieåm: Coù tinh thaàn traùch nhieäm cao vôùi nhieäm vuï ñöôïc giao, taän tuî vôùi coâng vieäc. Chuû ñoäng, saùng taïo trong thöïc hieän nhieäm vuï. Ñaõ hoaøn thaønh toát nhieäm vuï naêm 2003: Cuøng taäp theå BCH, BTV hoaøn thaønh vieäc chæ ñaïo ñaïi hoäi CÑCS vaø toå chöùc thaønh coâng ñaïi hoäi laàn thöù nhaát Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh theo chæ ñaïo cuûa LÑLÑ tænh; Chuû trì vieäc soaïn thaûo caùc vaên kieän, taøi lieäu cuûa ñaïi hoäi Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh; Döï thaûo caùc baùo caùo sô, toång keát naêm 2003 cuûa CÑVC tænh; Xaây döïng chi tieát baûng chaám ñieåm CÑCS vöõng maïnh treân cô sôû baûng ñieåm cuûa CÑ caáp treân; Höôùng daãn taïm thôøi thöïc hieän cuoäc vaän ðoäng xaây döïng ngöôøi CBCC “Trung thaønh-Saùng taïo-Taän tuî-Göông maãu ; Chæ ñaïo vieäc môû hoäi nghò CBCC naêm 2003 ñaït 97%; Chæ ñaïo CÑCS thöïc hieän coù keát quaû coâng taùc truyeân truyeàn, giaùo duïc vaø caùc hoaït ñoäng vaên ngheä, theå thao; Thöïc hieän nghieâm nguyeân taéc taäp trung daân chuû vaø duy trì sinh hoaït cuûa 39

BCH, BTV CÑ Vieân chöùc tænh; Quaûn lyù taøi chính, taøi saûn cô quan ñuùng quy ñònh, khoâng thaát thoaùt. Khuyeát ñieåm: Chöa taäp trung nghieân cöùu ñeå chæ ñaïo phong traøo coù chieàu saâu, trong moät vaøi vieäc coøn coù luùng tuùng veà bieän phaùp nghieäp vuï . Thöïc hieän cheá ñoä baùo caùo thaùng chöa toát. * Thöïc hieän vieäc thöôøng xuyeân lieân heä vôùi chi uyû, ñaûng uyû cô sôû vaø laøm nghóa vuï coâng daân nôi cö truù theo Qui ñònh 76-QÑ/TW ngaøy 15-6-2000 cuûa Boä Chính trò: Öu ñieåm:Coù moái lieân heä toát vôùi caáp uyû cô sôû, ñòa phöông vaø Ñaûng uyû caáp treân. Thöïc hieän toát nghóa vuï coâng daân, traùch nhieäm ñaûng vieân nôi cö truù. Khuyeát ñieåm:………………………………………………………………………………………… ………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. * Tham gia xaây döïng toå chöùc ñaûng, chính quyeàn, ñoaøn theå ôû cô quan, ñôn vò; thöïc hieän coâng taùc phaùt trieån ñaûng vieân: Öu ñieåm: Tích cöïc xaây döïng toå chöùc ñaûng, chính quyeàn, ñoaøn theå ôû cô quan, ôû ñòa phöông vöõng maïnh. Luoân ñeà cao traùch nhieäm, tính ñaûng trong coâng taùc phaùt trieån ñaûng vieân. Khuyeát ñieåm:………………………………………………………………………………………… ………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. 1.4 Veà toå chöùc kyû luaät: * Thöïc hieän nguyeân taéc taäp trung daân chuû, yù thöùc toå chöùc kyû luaät, phuïc tuøng tuyeät ñoái söï phaân coâng, ñieàu ñoäng, luaân chuyeån cuûa toå chöùc: Öu ñieåm:Thöïc hieän toát nguyeân taéc taäp trung daân chuû trong sinh hoaït cuûa cô quan, cuûa ñoaøn theå, cuûa Ñaûng. Coù yù thöùc toå chöùc kyû luaät, phuïc tuøng tuyeät ñoái söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng, cuûa cô quan quaûn lyù caáp treân, söï phaân coâng cuûa toå chöùc. Khuyeát ñieåm:………………………………………………………………………………………… ………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. * Thöïc hieän cheá ñoä sinh hoaït ñaûng vaø ñoùng ñaûng phí theo qui ñònh: Öu ñieåm: Sinh hoaït ñaûng vaø ñoùng ñaûng phí ñuû.

40

Khuyeát ñieåm:………………………………………………………………………………………… ………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. * Thöïc hieän caùc noäi qui, qui cheá cuûa toå chöùc ñaûng, cô quan, ñôn vò, ñoaøn theå: Öu ñieåm: Cô baûn thöïc hieän toát noäi quy, quy cheá cuûa cô quan, ñoaøn theå. Thöïc hieän toát caùc quy ñònh cuûa Ñaûng. Khuyeát ñieåm: Thænh thoaûng coù vaéng ñoïc baùo buoåi saùng, giôø giaác laøm vieäc ñoâi luùc coù chaäm treã. ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. 2. Töï chaám ñieåm: ………………………….ñieåm. 3. Töï nhaän phaân loaïi: Ñaûng vieân ñuû tö caùch, hoaøn thaønh toát nhieäm vuï. Nhöõng bieän phaùp khaéc phuïc khuyeát nhöôïc ñieåm:Söûa ñoåi phöông phaùp laøm vieäc, tích cöïc hoïc taäp, nghieân cöùu chuyeân moân, nghieäp vuï vaø nghò quyeát cuûa Ñaûng, chính saùch, phaùp luaät cuûa Nhaø nöôùc, caùc chuû tröông, quy ñònh cuûa tænh, taêng cöôøng hôn nöõa tính kyû luaät cuûa ngöôøi CBCC, ñaûng vieân. Ngöôøi vieát baûn töï kieåm ñieåm

ÑAÛNG BOÄ: Daân Chính Ñaûng NAM

ÑAÛNG COÄNG SAÛN VIEÄT

41

Chi boä: CQ Lieân ñoaøn Lao ñoäng

ÑaøLaït, ngaøy 26 thaùng 04 naêm

2004
BAÛN KIEÅM ÑIEÅM VIEÄC THÖÏC HIEÄN NHIEÄM VUÏ ÑAÛNG VIEÂN. Teân toâi laø: Nguyeãn Ñình Hoeø Chöùc vuï hieän nay: - Cq: Chuû tòch Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh Laâm Ñoàng - Ñaûng: khoâng - Ñoaøn theå: uyû vieân BCH-LÑLÑ tænh khoaù 6. Laø ñaûng vieân thuoäc chi boä: Cô quan LÑLÑ tænh. Thöïc hieän keá hoaïch cuûa toå Ñaûng veà vieäc kieåm tra ñaûng vieân chaáp haønh Ñieàu leä Ñaûng, toå Ñaûng yeâu caàu kieåm ñieåm veà vieäc thöïc hieän nheäm vuï cuûa Ñaûng vieân, toâi xin kieåm ñieåm nhö sau: Vieäc thöïc hieän nhieäm vuï1: Tuyeät ñoái trung thaønh voùi muïc ñích lyù töôûng caùch maïng cuûa Ñaûng, chaáp haønh nghieâm chænh Cöông lónh chính trò, Ñieàu leä Ñaûng, nghò quyeát, chæ thò cuûa Ñaûng, phaùp luaät cuûa Nhaø nöôùc; hoaøn thaønh toát nhieäm vuï ñöôïc giao; phuïc tuøng tuyeät ñoái söï phaân coâng vaø ñieàu ñoäng cuûa Ñaûng. Veà nhieäm vuï naøy, toâi töï kieåm ñieåm raèng toâi ñaõ tuyeät ñoái trung thaønh vôùi lyù töôûng caùch maïng cuûa Ñaûng, chaáp haønh nghieâm chænh Cöông lónh chính trò, Ñieàu leä Ñaûng, nghò quyeát, chæ thò cuûa Ñaûng, phaùp luaät cuûa Nhaø nöôùc, hoaøn thaønh toát nhieäm vuï ñöôïc giao, phuïc tuøng tuyeät ñoái söï phaân coâng vaø ñieàu ñoäng cuûa Ñaûng. Trong quaù trình thgöïc hieän nhieäm vuï chuyeân moân cuõng nhö trong sinh hoaït toâi luoân luoân chaáp haønh chuû tröông, ñöôøng loái vaø nghò quyeát cuûa Ñaûng, phaùp luaät cuûa Nhaø nöôùc, khoâng coù vieäc laøm naøo traùi nghò quyeát cuûa Ñaûng, phaùp luaät cuûa Nhaø nöôùc. Töø ñaàu naêm 2004 ñeán nay, toâi ñaõ trieån khai thöïc hieän ñöôïc caùc coâng taùc chuû yeáu sau; - Chæ ñaïo CÑCS phoái hôïp môû hoäi nghò CBCC, - Toång keát coâng taùc naêm 2003, - Chæ ñaïo coâng taùc tuyeân truyeàn, giaùo duïc nhaân caùc söï kieän lòch söû cuûa ñaát nöôùc( ngaøy thaønh laäp Ñaûng, 50 naêm chieán thaéng Ñieän Bieân Phuû, ngaøy baàu cöû HÑND, 114 ngaøy sinh Baùc Hoà), toå chöùc ñôït phim veà Baùc Hoà( phim Nguyeãn Aí Quoác ôû Hoàng Koâng), - Chöông trình phoái hôïp coâng taùc tuyeân truyeàn vôùi Baùo Laâm Ñoàng, - Chæ ñaïo kyû nieäm ngaøy quoác teá phuï nöõ, - Toå chöùc hoäi thi tuyeân truyeàn vieân CÑ. - Xaây döïng chöông trình coâng taùc quyù II/2004. Vieäc thöïc hieän nhieäm vuï 2: Khoâng ngöøng hoïc taäp, reøn luyeän, naâng cao trình ñoä kieán thöùc, naêng löïc coâng taùc, phaåm chaát chính trò, ñaïo ñöùc caùch maïng, coù loái soáng laønh maïnh; ñaáu tranh choáng chuû nghóa caù nhaân, cô hoäi, cuïc boä, quan lieâu, tham nhuõng, laõng phí vaø caùc bieåu hieän tieâu cöïc khaùc. Ñoái chieáu nhieäm vuï naøy, toâi thaáy baûn thaân luoân coù yù thöùc hoïc taäp ñeå naâng cao trình ñoä chính trò vaø kieán thöùc chuyeân moân, naêng löïc coâng taùc, giöõ vöõng phaåm chaát chính trò vaø ñaïo ñöùc caùch maïng cuûa ngöôøi ñaûng vieân, caùn boä, coâng chöùc. Coù loái soáng laønh maïnh. Khoâng sa vaøo chuû nghóa caù nhaân, cô hoäi, cuïc boä, ñòa phöông chuû nghóa. Khoâng quan lieâu, luoân laéng nghe yù kieán cuûa cô sô,û ñi saùt cô sôû. Khoâng tham nhuõng, laõng phí vaø caùc vi phaïm tieâu cöïc khaùc. Vieäc thöïc hieän nhieäm vuï 3: Lieân heä chaët cheõ vôùi nhaân daân, toân troïng vaø phaùt huy quyeàn laøm chuû cuûa nhaân daân; chaêm lo ñôøi soáng vaät chaát, tinh thaàn vaø baûo veä quyeàn lôïi chính ñaùng cuûa nhaân daân; tích cöïc tham gia coâng taùc quaàn chuùng, coâng

42

taùc xaõ hoäi nôi laøm vieäc vaø nôi ôû; tuyeân truyeàn vaän ñoäng gia ñình vaø nhaân daân thöïc hieän ñöôøng loái, chính saùch cuûa Ñaûng, phaùp luaät cuûa Nhaø nöôùc. Veà nhieäm vuï naøy, baûn thaân toâi luoân toân troïng nhaân daân, baûo veä quyeàn laøm chuû vaø quyeàn, lôïi ích chính ñaùng, hôïp phaùp cuûa nhaân daân. Tích cöïc tham gia coâng taùc xaõ hoäi vaø thöïc hieän toát moïi quy ñònh cuûa ñòa phöông nôi cö truù. Luoân nhaéc nhôû ngöôøi thaân trong gia ñình soáng vaø laøm vieäc theo phaùp luaät, vaän ñoäng baø con trong toå daân phoá thöïc hieän toát chuû tröông, chính saùch cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc. Vieäc thöïc hieän nhieäm vuï 4: Tham gia xaây döïng, baûo veä ñöôøng loái, chính saùch vaø toå chöùc cuûa Ñaûng; phuïc tuøng kyû luaät, giöõ gìn ñoaøn keát thoáng nhaát trong Ñaûng; thöôøng xuyeân töï pheâ bình vaø pheâ bình, trung thöïc vôùi Ñaûng; laøm coâng taùc phaùt trieån ñaûng vieân; sinh hoaït ñaûng vaø ñoùng ñaûng phí ñuùng quy ñònh. Veà nhieäm vuï naøy toâi thöïc hieän toát caùc noäi dung sau: Tham gia xaây döïng vaø baûo veä ñöôøng loái, chính saùch vaø toå chöùc cuûa Ñaûng; phuïc tuøng kyû luaät, giöõ gìn ñoaøn keát thoáng nhaát trong Ñaûng, thöôøng xuyeân töï pheâ bình, coù yù thöùc xaây döïng trong vieäc pheâ bình ñoàng chí, trung thöïc vôùi toå chöùc Ñaûng, tích cöïc tham gia coâng taùc phaùt trieån ñaûng vieân, ñoùng ñaûng phí ñuùng quy ñònh. Tuy nhieân, toâi thöïc hieän chöa toát vieäc sinh hoaït chi boä thöôøng kyø trong caùc tröôøng hôïp sau: Toâi xin nghieâm tuùc kieåm ñieåm nhöõng thieáu soùt neâu treân, quyeát taâm khaéc phuïc, söûa chöõa. Kính mong caùc ñoàng chí ñoùng goùp pheâ bình. Ngöôøi kieåm ñieåm

TÆNH UYÛ LAÂM ÑOÀNG VIEÄT NAM
ÑAÛNG ÑOAØN LÑLÑ TÆNH.

ÑAÛNG COÄNG SAÛN Ñaø laït, ngaøy 15 thaùng 12 naêm

2003.

BAÛN TOÙM TAÉT NHAÄN XEÙT ÑAÙNH GIAÙ CAÙN BOÄ 43

- Caên cöù vaøo quyeát ñònh phaân caáp quaûn lyù caùn boä soá 988- QÑ/TU ngaøy 27 thaùng 01 naêm 2000 cuûa Ban thöôøng vuï Tænh uyû Laâm Ñoàng. - Caên cöù vaøo baûn töï kieåm ñieåm caù nhaân naêm 2002, keát luaän cuûa caáp uyû chi boä Ñaûng, Thuû tröôûng cô quan, Phieáu nhaän xeùt caùn boä, ñaûng vieân nôi cö truù naêm 2002. ÑAÛNG ÑOAØN LÑLÑ TÆNH NHAÄN XEÙT ÑAÙNH GIAÙ : -Ñ/c: NGUYEÃN ÑÌNH HOEØ, sinh ngaøy 10 thaùng 10 naêm 1959. -Nguyeân quaùn: Xaõ Xuaân Sôn, huyeän Ñoâ Löông, tænh Ngheä An. -Trình ñoä : + Chuyeân moân: Ñaïi hoïc Luaät. + Chính trò : Sô caáp. -Ngaøy vaøo Ñaûng : 25 - 05 - 1997, chính thöùc : 25 - 05 - 1998. Chöùc vuï, ñôn vò coâng taùc : Chuû tòch Coâng doaøn Vieân chöùc tænh Laâm Ñoàng. 1- öu ñieåm : - Veà tö töôûng chính trò : Coù laäp tröôøng, quan ñieåm chính trò cuûa giai caáp coâng nhaân vöõng vaøng, nhaän thöùc chính trò ñuùng ñaén. Chaáp haønh nghieâm chænh chuû tröông, nghò quyeát cuûa Ñaûng vaø chính saùch, phaùp luaät cuûa Nhaø nöôùc. Trung thaønh vôùi lyù töôûng caùch maïng cuûa Ñaûng. - Veà phaåm chaát ñaïo ñöùc : Coù phaåm chaát, ñaïo ñöùc toát. Khoâng vi phaïm vaøo 19 ñieàu caám ñaûng vieân khoâng ñöôïc laøm, loái soáng trung thöïc, giaûn dò, trong saùng, laønh maïnh, sinh hoaït ôû nôi cö truù toát. - Veà traùch nhieäm vôùi nhieäm vuï ñöôïc giao : Coù tinh thaàn traùch nhieäm, chuû ñoäng, naêng ñoäng trong coâng taùc, hoaøn thaønh toát nhieäm vuï ñöôïc giao. - Veà yù thöùc toå chöùc kyû luaät : Chaáp haønh söï phaân coâng cuûa Ñaûng, coù tinh thaàn ñaáu tranh pheâ bình vaø töï pheâ bình ñuùng ñaén, coù tinh thaàn kyû luaät, thöïc hieän toát nguyeân taéc taäp trung daân chuû. 2- Khuyeát ñieåm vaø nhöõng ñieåm caàn löu yù : - Phöông phaùp coâng taùc coøn cöùng, chaát löôïng tham möu ( coâng taùc kieåm tra ) hieäu quaû chöa cao. - Caàn reøn luyeän kyõ naêng noùi vaø vieát, caàn gaén boù hôn vôùi cô quan. - Trong söû duïng kinh phí chuù yù tieát kieäm. - Coù moät kyø sinh hoaït chi boä vaéng khoâng baùo caùo. 3- Ñaùnh giaù :+Ñaûng vieân ñaït möùc II. + Caùn boä ñaït möùc :……………………………………………………………………………………………… … 4- Höôùng söû duïng: a- Phaùt trieån boá trí nhieäm vuï cao hôn: b- OÅn ñònh coâng taùc nhö hieän nay: c- Chuyeån coâng taùc khaùc: d- YÙ kieán ñeà xuaát khaùc:

44

TM. ÑAÛNG ÑOAØN. Bí thö

Phaïm Vaên Vöôïng

ÑAÛNG BOÄ: Daân Chính Ñaûng VIEÄT NAM Chi boä: CQ Lieân ñoaøn Lao ñoäng tænh. naêm 2004

ÑAÛNG COÄNG SAÛN ÑaøLaït, ngaøy 10 thaùng 11

BAÛN TÖÏ KIEÅM ÑIEÅM
Ñaùnh giaù chaát löôïng ñaûng vieân naêm 2004 Teân toâi laø: Nguyeãn Ñình Hoeø Chöùc vuï Ñaûng: Khoâng Chöùc vuï chính quyeàn hieän nay: Chuû tòch Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh Laâm Ñoàng. 45

Laø ñaûng vieân thuoäc chi boä cô quan LÑLÑ tænh, ñaûng boä KhoáiDaân Chính Ñaûng. Thöïc hieän chæ ñaïo cuûa chi uyû veà vieäc ñaûng vieân kieåm ñieåm naêm 2004, toâi töï kieåm ñieåm vieäc thöïc hieän nhieäm vuï ñaûng vieân cuûa baûn thaân nhö sau: I- Töï kieåm ñieåm : 1/ Öu ñieåm: 1.1- Veà tö töôûng chính trò: Luoân luoân quaùn trieät quan ñieåm, ñöôøng loái, Nghò quyeát cuûa Ñaûng, chính saùch, phaùp luaät Nhaø nöôùc; kieân ñònh muïc tieâu, lyù töôûng caùch maïng, ra söùc phaán ñaáu thöïc hieän Cöông lónh, Ñieàu leä, ñöôøng loái cuûa Ñaûng, chính saùch, phaùp luaät cuûa Nhaø nöôùc; ñaõ coù vaän duïng ñöôïc quan ñieåm, ñöôøng loái vaø söï chæ ñaïo cuûa Ñaûng vaøo thöïc tieãn coâng vieäc ñöôïc giao; khoâng noùi, vieát vaø laøm traùi quan ñieåm, ñöôøng loái, nghò quyeát cuûa Ñaûng, chính saùch, phaùp luaät Nhaø nöôùc trong khi thöïc hieän nheäm vuï vaø caû trong ñôøi soáng. Khoâng coù lôøi noùi, vieäc laøm naøo aûnh höôûng xaáu ñeán uy tín cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc. Tích cöïc hoïc taäp lyù luaän chính trò vaø tö töôûng Hoà Chí Minh, nghò quyeát cuûa Ñaûng, chính saùch, phaùp luaät Nhaø nöôùc. Chaáp haønh nghieâm chænh nghò quyeát cuûa Ñaûng, chính saùch, phaùp luaäl Nhaø nöôùc vaø nhaéc nhôû gia ñình, vaän ñoäng coäng ñoàng daân cö thöïc hieän ñuùng phaùp luaät Nhaø nöôùc. 1.2- Veà phaåm chaát ñaïo ñöùc, loái soáng: Luoân phaán ñaáu, reøn luyeän ñeå giöõ gìn phaåm chaát, tö caùch, ñaïo ñöùc cuûa ngöôøi ñaûng vieân vaø cuûa ngöôøi caùn boä, coâng chöùc Nhaø nöôùc; khoâng vi phaïm chính saùch, phaùp luaät Nhaø nöôùc vaø 19 ñieàu caám ñaûng vieân khoâng ñöôïc laøm; khoâng tham nhuõng, tieâu cöïc, vuï lôïi caù nhaân; coù tinh thaàn tieát kieäm, choáng laõng phí cuûa coâng, khoâng sa vaøo chuû nghóa caù nhaân, cuïc boä, ñòa phöông, beø phaùi; coù loái soáng laønh maïnh, gaén boù vôùi nhaân daân; ñoaøn keát xaây döïng taäp theå chi boä, cô quan vöõng maïnh. 1.3: Veà traùch nhieäm vôùi nhieäm vuï ñöôïc giao: Coù tinh thaàn traùch nhieäm cao vôùi nhieäm vuï ñöôïc giao, taän tuî vôùi coâng vieäc. Chuû ñoäng, saùng taïo trong thöïc hieän nhieäm vuï. Ñaõ cuøng taäp theå BCH, BTV trieån khai coù keát quaû phöông höôùng vaø nhieäm vuï theo Nghò quyeát cuûa BCH- CÑ Vieân chöùc tænh, coù theå neâu nhöõng coâng vieäc troïng taâm , nhö: - Coâng taùc tuyeân truyeàn, giaùo duïc chính trò, tö töôûng: Chæ ñaïo CÑCS tuyeân truyeàn, phoå bieán caùc Nghò quyeát cuûa Ñaûng, chính saùch, phaùp luaät Nhaø nöôùc, caùc quy ñònh cuûa Ngaønh vaø ñòa phöông; chæ ñaïo CÑCS toå chöùc caùc hoaït ñoäng kyû nieäm caùc ngaøy leã cuûa ñaát nöôùc vaø kyû nieäm 75 naêm ngaøy thaønh laäp CÑ Vieän Nam; toå chöùc cho caùn boä, coâng chöùc hoïc Nghò quyeát Hoäi nghò laàn thöù 9, keát luaän Hoäi nghò laàn thöù 10 BCH-TW K.IX vaø Nghò quyeát cuûa Tænh uyû Laâm Ñoàng veà chöông trình haønh ñoäng thöïc hieän keát luaän Hoäi nghò BCH-TW laàn thöù 10; chæ ñaïo CÑCS thöïc hieän caùc coâng vieäc lieân quan ñeán cuoäc baàu cöû HÑND caùc caáp naêm 2004; toå chöùc caùc hoaït ñoäng tuyeân truyeàn veà tö töôûng Hoà Chí Minh, veà chieán thaéng lòch söû Ñieän Bieân Phuû( chieáu phim veà Chuû tòch Hoà Chí Minh, hoäi thi tuyeân truyeàn vieân coâng ñoaøn, chieáu phim veà chieán thaéng Ñieän Bieân Phuû). 46

- Chæ ñaïo CÑCS phoái hôïp vôùi chính quyeàn toå chöùc hoäi nghò CBCC ñaït 100%, thôøi gian môû hoäi nghò ñaõû sôùm hôn naêm 2003( trong quyù I/2004), quy trình, noäi dung hoäi nghò ñaûm baûo theo quy ñònh. - Coâng taùc thi ñua: Tieáp tuïc duy trì caùc phong traøo thi ñua truyeàn thoáng ñaõ phaùt ñoäng töø nhöõng naêm tröôùc, naêm 2004 phaùt ñoäng theâm phong traøo thi ðua “ Lao ðoäng saùng taïo, phaùt huy saùng kieán, caûi tieán coâng taùc, xaây döïng vaø nhaân ðieån hình tieân tieán”, böôùc ðaàu ðöôïc nhieàu CÑCS höôûng öùng, coù gaàn 100 ñeà taøi chuyeân moân, nghieäp vuï, saùng kieán ñöôïc ñaêng kyù; phoái hôïp vôùi Baùo Laâm Ñoàng toå chöùc cuoäc thi vieát veà göông ñieån hình trong phong traøo thi ñua yeâu nöôùc, cuoäc thi tuy khoâng ñaït keát quaû nhö mong muoán, song caàn phaûi tieáp tuïc toå chöùc vì coâng vieäc ñoù phuø hôïp vôùi söï chæ ñaïo cuûa Ñaûng; phong traøo xaây döïng coâng trình, saûn phaåm chaøo möøng ngaøy thaønh laäp Coâng ñoaøn Vieät nam, tuy khoái CÑ Vieân chöùc khoù thöïc hieän, nhöng cuõng coù ñöôïc moät coâng trình ñöôïc thöïc hieän. - Coâng taùc xaây döïng toå chöùc: Chæ ñaïo100% CÑCS ñaêng kyù xaây döïng CÑCS vöõng maïnh, xaây döïng Baûng chaám ñieåm CÑCS vöõng maïnh cuûa CÑ Vieân chöùc; chæ ñaïo toång keát CÑCS vöõng maïnh 5 naêm (1999-2004); toå chöùc taäp huaán nghieäp vuï TTND vaø UBKT coâng ñoaøn, môû lôùp taäp huaán cho caùc uyû vieân BCH-CÑVC vaø caùn boä chuû choát cuûa CÑCS; cuûng coá toå chöùc cuûa 03 CÑCS do thay ñoåi caùn boä chuû choát. - Chæ ñaïo CÑCS toå chöùc caùc hoaït ñoäng thieát thöïc, chaêm soùc söùc khoeû caùn boä nöõ , nhaát laø trong dòp kyû nieäm ngaøy quoác teá phuï nöõ(8-3) vaø ngaøy thaønh laäp Hoäi LH Phuï nöõ Vieät nam( 20-10), toå chöùc hoäi nghò chuyeân ðeà “ Nöõ CBCC vôùi vaán ðeà gia ðình”. - Trong ñieàu haønh hoaït ñoäng cuûa BCH vaø BTV-CÑ Vieân chöùc tænh ñaõ ñaûm baûo nguyeân taéc, hoaït ñoäng cuûa BCH vaø BTV ñaõ phaùt huy hieäu quaû. - Coâng taùc thoâng tin, baùo caùo ñaõ töông ñoái kòp thôøi, chaát löôïng baùo caùo toát hôn tröôùc. - Chaáp haønh toát caùc chuû tröông coâng taùc vaø söï chæ ñaïo cuûa LÑLÑ tænh, cuûa Ñaûng uyû khoái DCÑ. Toùm laïi, trong ñieàu kieän coù nhieàu khoù khaên nhö: phöông tieän, ñieàu kieän laøm vieäc chöa thaät ðaày ðuû, vöøa coâng taùc vöøa phaûi ði hoïc v.v… toâi ðaõ phaán ñaáu tích cöïc ñeå trieån khai thöïc hieän toát nhieäm vuï ñöôïc giao vaø Nghò quyeát cuûa BCH-CÑ Vieân chöùc tænh. 1.4 Veà toå chöùc kyû luaät: Thöïc hieän toát nguyeân taéc taäp trung daân chuû trong sinh hoaït cuûa cô quan, cuûa ñoaøn theå, cuûa Ñaûng. Coù yù thöùc toå chöùc kyû luaät, phuïc tuøng tuyeät ñoái söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng, cuûa cô quan quaûn lyù caáp treân, söï phaân coâng cuûa toå chöùc. Coù yù thöùc chaáp haønh cheá ñoä sinh hoaït cuûa toå Ñaûng vaø cuûa chi boä, ñoùng ñaûng phí ñaày ñuû theo qui ñònh. Cô baûn thöïc hieän toát noäi quy, quy cheá cuûa cô quan, ñoaøn theå; thöïc hieän toát caùc quy ñònh cuûa Ñaûng. 47

Töï giaùc hoïc taäp, tích cöïc tìm toøi, nghieân cöùu caùc saùch baùo, taøi lieäu ñöôïc phaùt haønh chính thoáng ñeå boài döôõng, naâng cao kieán thöùc veà lyù luaän chính trò vaø chuyeân moân nghieäp vuï ñeå ñaït hieäu quaû trong coâng vieäc. 2/ Khuyeát ñieåm, toàn taïi: - Veà thöïc hieän nhieäm vuï ñöôïc giao: Chöa daønh nhieàu thôøi gian vaø coâng söùc thoaû ñaùng ñeå ñoåi môùi, naâng cao chaát löôïng moät soá noäi dung coâng taùc troïng taâm, nhö: chæ ñaïo phong traøo thi ñua, nhaát laø phong traøo thi ñua Lao ñoäng saùng taïo, phaùt huy saùng kieán, caûi tieán coâng taùc, xaây döïng vaø nhaân ñieån hình tieân tieán; vieäc thöïc hieän quy cheá daân chuû ôû cô sôû; cuoäc vaän ñoäng xaây döïng ngöôøi CBCC “Trung thaønh, saùng taïo, taän tuî, göông maãu”; - Sinh hoaït chi boä chöa thaät ñaày ñuû ( do ñi hoïc hoaëc ñi coâng taùc xa), toàn taïi naøy trong nhöõng thaùng cuoái naêm 2004 ñaõ ñöôïc khaéc phuïc, song caàn chuù ñeå naêm 2005ñaûm baûo vieäc sinh hoaït chi boä ñaày ñu; - Moät soá sinh hoaït taäp theå ôû cô quan LÑLÑ tænh chöa tham gia ñaày ñuû. * Bieän phaùp khaéc phuïc: Caàn naêng ñoäng, saùng taïo ñeå tieáp tuïc ñoåi môùi noäi dung vaø phöông phaùp coâng taùc; ñeà cao yù thöùc traùch nhieäm trong sinh hoaït Ñaûng; daønh thôøi gian thích hôïp ñeå tham gia caùc hoaït ñoäng taäp theå do CÑCS cô quan LÑLÑ tænh toå chöùc. 3. Töï nhaän loaïi: - Ñaûng vieân: Ñuû tö caùch, hoaøn thaønh toát nhieäm vuï. - Caùn boä: Hoaøn thaønh toát nhieäm vuï.
YÙ KIEÁN NHAÄN XEÙT CUÛA CAÁP UYÛ

Ngöôøi vieát

kieåm ñieåm

Nguyeãn Ñình Hoeø

II/ YÙ kieán nhaän xeùt cuûa chi uyû vaø keát quaû boû phieáu cuûa ñaûng vieân chi boä. 1- YÙ kieán nhaän xeùt cuûa chi uyû: + Öu ñieåm: ………………………………………………………………………………………………… …………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………….. 48

……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… + Khuyeát ñieåm: …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… 2- Keát quaû boû phieáu cuûa ñaûng vieân chi boä. Ñaûng vieân ñaït möùc:……………………………………………………………………………… ………………… …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………

TM. CAÁP UYÛ CÔ SÔÛ 49

ÑAÛNG BOÄ DAÂN CHÍNH ÑAÛNG

ÑAÛNG COÄNG SAÛN ÑaøLaït, ngaøy 28 thaùng 8

VIEÄT NAM CHI BOÄ COÂNG ÑOAØN VIEÂN CHÖÙC naêm 2005

BAÛN TÖÏ KIEÅM ÑIEÅM
VEÀ VIEÄC CHAÁP HAØNH ÑIEÀU LEÄ ÑAÛNG

Teân toâi laø: Nguyeãn Ñình Hoeø Chöùc vuï Ñaûng: Bí thö Chi boä Chöùc vuï chính quyeàn hieän nay : Chuû tòch Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh Laâm Ñoàng. Laø ñaûng vieân chi boä Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh thuoäc ñaûng boä KhoáiDaân Chính Ñaûng. Thöïc hieän keá hoaïch cuûa chi boä veà vieäc kieåm tra ñaûng vieân chaáp haønh Ñieàu leä Ñaûng naêm 2005, toâi töï kieåm ñieåm vieäc chaáp haønh Ñieàu leä Ñaûng nhö sau: 1- Veà tö töôûng chính trò: Luoân luoân quaùn trieät quan ñieåm, ñöôøng loái, Nghò quyeát cuûa Ñaûng, chính saùch, phaùp luaät Nhaø nöôùc; kieân ñònh muïc tieâu, lyù töôûng caùch maïng, ra söùc phaán ñaáu thöïc hieän Cöông lónh chính trò, Ñieàu leä, ñöôøng loái cuûa Ñaûng, chính saùch, phaùp luaät cuûa Nhaø nöôùc; coù vaän duïng ñöôïc quan ñieåm, ñöôøng loái vaø söï chæ ñaïo cuûa Ñaûng vaøo vieäc thöïc hieän coâng vieäc ñöôïc giao; khoâng noùi, vieát vaø laøm traùi quan ñieåm, ñöôøng loái, nghò quyeát cuûa Ñaûng, chính saùch, phaùp luaät Nhaø nöôùc trong khi thöïc hieän nheäm vuï vaø caû trong ñôøi soáng. Khoâng coù lôøi noùi, vieäc laøm naøo aûnh höôûng xaáu ñeán uy tín cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc. Tích cöïc hoïc taäp lyù luaän chính trò vaø tö töôûng Hoà Chí Minh, nghò quyeát cuûa Ñaûng, chính saùch, phaùp luaät Nhaø nöôùc. Chaáp haønh nghieâm chænh nghò quyeát cuûa Ñaûng, chính saùch, phaùp luaät Nhaø nöôùc vaø nhaéc nhôû gia ñình, vaän ñoäng coäng ñoàng daân cö thöïc hieän phaùp luaät Nhaø nöôùc. 2- Veà phaåm chaát ñaïo ñöùc, loái soáng: Luoân phaán ñaáu, reøn luyeän ñeå giöõ gìn phaåm chaát, tö caùch, ñaïo ñöùc cuûa ngöôøi ñaûng vieân vaø cuûa ngöôøi caùn boä, coâng chöùc Nhaø nöôùc; khoâng vi 50

phaïm chính saùch, phaùp luaät Nhaø nöôùc vaø 19 ñieàu caám ñaûng vieân khoâng ñöôïc laøm; khoâng tham nhuõng, tieâu cöïc, vuï lôïi caù nhaân; coù tinh thaàn tieát kieäm, choáng laõng phí cuûa coâng, khoâng sa vaøo chuû nghóa caù nhaân, cuïc boä, ñòa phöông, beø phaùi; coù loái soáng laønh maïnh, gaén boù vôùi nhaân daân; ñoaøn keát xaây döïng taäp theå chi boä, cô quan vöõng maïnh. 2- Veà traùch nhieäm vôùi nhieäm vuï ñöôïc giao: a/ Traùch nhieäm thöïc hieän nhieäm vuï chuyeân moân : Coù tinh thaàn traùch nhieäm cao vôùi nhieäm vuï ñöôïc giao, taän tuî vôùi coâng vieäc. Chuû ñoäng, saùng taïo trong thöïc hieän nhieäm vuï. Trong 7 thaùng ñaàu naêm 2005ñaõ cuøng taäp theå BCH, BTV trieån khai coù keát quaû phöông höôùng vaø nhieäm vuï naêm 2005 theo Nghò quyeát cuûa BCH- CÑ Vieân chöùc tænh. Vôùi traùch nhieäm laø Chuû tòch Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh, toâi ñaõ trieån khai nhieäm vuï trong phaïm vi chöùc naêng, nhieäm vuï vaø quyeàn haïn cuûa moät coâng ñoaøn caáp treân cô sôû, giöõ ñöôïc moái quan heä toát ñeïp vôùi caùc cô quan, ñôn vò töø ñoù theå hieän ñöôïc vò trí, vai troø cuûa Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh, hoaït ñoäng cuûa Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh ngaøy caøng ñöôïc nhieàu cô quan, ñôn vò uûng hoä. Nhöõng noäi dung coâng taùc troïng taâm ñaõ ñaõ trieån khai ñaït keát quaû trong 7 thaùng qua laø : - Coâng taùc tuyeân truyeàn, giaùo duïc chính trò, tö töôûng: Chæ ñaïo CÑCS tuyeân truyeàn, phoå bieán caùc chæ thò cuûa Ñaûng, chính saùch, phaùp luaät Nhaø nöôùc, caùc quy ñònh cuûa Ngaønh vaø ñòa phöông; chæ ñaïo CÑCS toå chöùc caùc hoaït ñoäng kyû nieäm caùc ngaøy leã cuûa ñaát nöôùc. - Toå chöùc Hoäi thao Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh laàn thöù II thaønh coâng. Trong ñieàu kieän kinh phí cuûa cô quan gaëp khoù khaên, toâi ñaõ vaän ñoäng ñöôïc moät khoaûn kinh phí do caùc ñôn vò taøi trôï nhaèm tieát kieäm cho kinh phí cuûa cô quan. - Chæ ñaïo CÑCS phoái hôïp vôùi chính quyeàn toå chöùc hoäi nghò CBCC. - Coâng taùc thi ñua: Tieáp tuïc duy trì ñöôïc vieäc caùc CÑCS phoái hôïp phaùt ñoäng caùc phong traøo thi ñua truyeàn thoáng haøng naêm taïi hoäi nghò CBCC. Toå chöùc ñöôïc Hoäi nghò toång keát phong traøo thi ñua yeâu nöôùc, xaây döïng CÑCS vöõng maïnh vaø bieåu döông ñieån hình tieân tieán 5 naêm (2000 – 2004) cuûa Coâng ñoaøn Vieân chöùc tænh. - Chæ ñaïo CÑCS toå chöùc ñaïi hoäi nhieäm kyø 2005-2008. - Trong ñieàu haønh hoaït ñoäng cuûa BCH vaø BTV-CÑ Vieân chöùc tænh ñaõ ñaûm baûo nguyeân taéc, hoaït ñoäng cuûa BCH vaø BTV ñaûm baûo phaùt huy daân chuû. - Chaáp haønh toát caùc chuû tröông coâng taùc vaø söï chæ ñaïo cuûa LÑLÑ tænh, cuûa Ñaûng uyû khoái DCÑ tænh. Toùm laïi, trong ñieàu kieän coù nhieàu khoù khaên nhö: phöông tieän, ñieàu kieän laøm vieäc chöa thaät ñaày ñuû, vöøa coâng taùc vöøa phaûi ñi hoïc ( trong 7 thaùng ñaàu naêm thôøi gian ñi hoïc khoaûng 4 thaùng) nhöng toâi ñaõ phaán ñaáu tích cöïc ñeå trieån khai thöïc hieän toát nhieäm vuï ñöôïc giao vaø Nghò quyeát cuûa BCH-CÑ Vieân chöùc tænh. Tuy nhieân, toâi thaáy vaãn coøn moät soá toàn taïi sau ñaây : - Ñieàu haønh coâng vieäc vaãn chöa khoa hoïc, coù luùc buoâng loûng, thieáu chaët cheõ, thieáu kieåm tra neân coâng vieäc cuûa cô quan coøn moät soá sai soùt, ñeå 51

CÑCS phaøn naøn ( soá lieäu thoáng keâ khoâng ñaày ñuû, khoâng chính xaùc, tieáp nhaän vaên baûn cuûa cô sôû ñoâi luùc bò thaát laïc, vaên baûn chæ ñaïo nhieàu). Chöa daønh thôøi gian nghieân cöùu ñeå naâng cao chaát löôïng moät soá noäi dung coâng taùc coù tính chaát troïng taâm, nhö: chæ ñaïo phong traøo thi ñua, nhaát laø phong traøo thi ñua lao ñoäng saùng taïo, phaùt huy saùng kieán, caûi tieán coâng taùc, xaây döïng vaø nhaân ñieån hình tieân tieán; vieäc thöïc hieän quy cheá daân chuû ôû cô sôû; cuoäc vaän ñoäng xaây döïng ngöôøi CBCC trung thaønh, saùng taïo, taän tuî, göông maãu, - Chöa xaây döïng ñöôïc noäi quy, quy cheá laøm vieäc cuûa cô quan. - Thôøi gian ñi cô sôû coøn ít. - Coøn moät soá coâng vieäc khoâng trieån khai thöïc hieän ñöôïc, nhö : Toå chöùc lôùp hoïc veà tö töôûng Hoà Chí Minh; cuoäc thi tìm hieåu veà chöông trình caûi caùch haønh chính. - Thöïc hieän baùo caùo coâng taùc cho caáp treân khoâng ñaày ñuû. b/ Traùch nhieäm thöïc hieän nhieäm vuï Bí thö chi boä : Chi boä ñöôïc thaønh laäp töø thaùng 3/2005, thaùng 4/2005 chính thöùc ñi vaøo hoaït ñoäng, vôùi traùch nhieäm laø Bí thö chi boä toâi ñaõ tieán haønh caùc coâng vieäc lieân quan ñeå Chi boä ñi vaøo hoaït ñoäng neà neáp, nhö : Khaéc daáu, xaây döïng lòch sinh hoaït, keá hoaïch kieåm tra; toå chöùc sinh hoaït chi boä ñuùng ñònh kyø, ñaûm baûo noäi dung; chuaån bò caùc noäi dung cuûa ñaïi hoäi chi boä, toå chöùc ñaïi hoäi chi boä laàn thöù I vaøo ngaøy 29/7/2005. 3- Veà yù thöùc toå chöùc kyû luaät: Thöïc hieän toát nguyeân taéc taäp trung daân chuû trong sinh hoaït cuûa cô quan, cuûa ñoaøn theå, cuûa Ñaûng. Coù yù thöùc toå chöùc kyû luaät, phuïc tuøng tuyeät ñoái söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng, cuûa cô quan quaûn lyù caáp treân, söï phaân coâng cuûa toå chöùc. Coù yù thöùc chaáp haønh cheá ñoä sinh hoaït cuûa chi boä, ñoùng ñaûng phí ñaày ñuû theo qui ñònh. Cô baûn thöïc hieän toát noäi quy, quy cheá cuûa cô quan, ñoaøn theå; thöïc hieän toát caùc quy ñònh cuûa Ñaûng, coù tinh thaàn töï pheâ bình vaø pheâ bình treân tinh thaàn xaây döïng ñeå tieán boä. Töï giaùc hoïc taäp, tích cöïc tìm toøi, nghieân cöùu caùc saùch baùo, taøi lieäu ñöôïc phaùt haønh chính thoáng ñeå boài döôõng, naâng cao kieán thöùc veà lyù luaän chính trò vaø chuyeân moân nghieäp vuï ñeå ñaït hieäu quaû trong coâng vieäc. Tuy nhieân, ñoâi luùc chöa ñaûm baûo thôøi gian lao ñoäng. * Bieän phaùp khaéc phuïc: Phaûi naêng ñoäng, saùng taïo hôn nöõa ñeå tieáp tuïc ñoåi môùi noäi dung vaø phöông phaùp coâng taùc; ñeà cao yù thöùc traùch nhieäm trong sinh hoaït Ñaûng; daønh thôøi gian thích hôïp ñeå tham gia caùc hoaït ñoäng taäp theå do CÑCS toå chöùc, phaûi coù phöông phaùp laøm vieäc khoa hoïc, thöôøng xuyeân kieåm tra keát quaû coâng vieäc cuûa baûn thaân cuõng nhö cuûa caùn boä. Ngöôøi vieát kieåm ñieåm

52

Nguyeãn Ñình Hoeø

53


								
To top