Docstoc

KA 07 01

Document Sample
KA 07 01 Powered By Docstoc
					PHÖÔNG ÑOÂNG GARMENT JSC FACTORY :HOAØNG GIANG

HD12/BM03 Ngaøy 28 thaùng 09 naêm 08 Laàn HD12/BM03/ söûa ñoåi 1.2 ban haønh Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003 ñoåi 1.2 Laàn ban haønh / söûa

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : CUTTING REQUIREMENT CUSTOMER : BLUE
MAØU -Color::TC 20.16*60 3/1 58/9" MAØU VAÛi-Fabric color: BLACK

Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

MAX/MELCOSA
KA 07-01 690
690 ch +3MAÃU

MAÕ HAØNG-Style: KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting:
ñm bình quaân(Average production cons):

1.51688

m

1.65888 yd

meùt soá BTP ch/boä qty 46 semi 30 690 180 60 240 120 30 30 30 30 3
30 T/HAO meùt consume M

baøn cutting table 1 2 3 4 5 6 7 8

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙP ch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
28 30 32 34 36 38 40 42 44 30

size -34/4 -36/4 -38/4 -40/4 -42/2 -44/2 -46/2 -34/1-38/1-40/1

layer 45 15 60 30 15 15 15 1

boä m m m qly width length pcs length M of 4 5.56 1.44 5.59 4 5.85 4 5.97 4 6.15 2 3.63 2 3.68 2 3.70 3 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 5.88 6.00 6.18 3.65 3.70 3.72

180 60 240 120 30 180 60 240 120 30

30 1 181 1 1 1 30 30

251.55 88.20 360.00 185.40 54.75 55.50 55.80

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting):

60 241 121 1 1

693 3 930
930

1051.20

MAÕ HAØNG-Style:

KA 07-01
ch +14MAÃU

MAØU -Color:: LOÙT TC 65/35

MAØU VAÛi-Fabric color: WHITE
ñm bình quaân: daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

SÖÛ DUÏNG CHO TAÁT CAÛ CAÙC MAØU SOÁ s/p baøn côû voùc LÔÙP ch
size

0.30949

m

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.33846 yd

meùt soá BTP ch/boä
44 30 30 46 30 30 30 qty semi ped T/HAO meùt consume M

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
28 30 60 61 32 30 30 61 1 30 183 183 244 122 61 3 3 4 2 1 KEÁ HOAÏCH-Plan: 34 36 38 40 42

cutting table 1 2

size -30/1-34/3-36/3-38/4-40/2-42/1 -32/2-44/2-46/2

layer 61 15

boä m m m qly width length pcs length of M set one 14 4.29 1.45 4.31 6 1.93 1.45 1.95

180 180 240 120 60 183 183 244 122 61

930 854 90 944 14 930

262.91 29.25 292.16 ch

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting):

30

MAØU -Color:: DÖÏNG 2016

MAØU VAÛi-Fabric color: WHITE

Trang 1

Trang 2

ñm bình quaân:

0.15320

m

THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.16754 yd

930

+14MAÃU

meùt soá BTP ch/boä
44 30 30 46 30 30 30 qty semi ped T/HAO meùt consume M

baøn

côû voùc
size

SOÁ s/p LÔÙP ch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
28 30 60 61 32 30 30 61 1 30 183 183 244 122 61 3 3 4 2 1 MAÕ HAØNG-Style: KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 1.44904 yd 34 36 38 40 42

cutting table 1 2

size -30/1-34/3-36/3-38/4-40/2-42/1 -32/2-44/2-46/2

layer 61 15

boä m m m qly width length pcs of M length set one 14 2.10 1.00 2.12 6 1.00 1.00 1.02

180 180 240 120 60 183 183 244 122 61

930 854 90 944 14 60
60

129.32 15.30 144.62

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting):

30

KA 07-01
ch

MAØU -Color::TC 20.16*60 3/1 58/9"

MAØU VAÛi-Fabric color: Dark royal
ñm bình quaân:

1.32500

m

meùt soá BTP ch/boä
44 46 qty semi ped T/HAO meùt consume M

baøn

côû voùc
size

SOÁ s/p LÔÙP ch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
28 30 60 60 60 32 34 36 38 40 42

cutting table 1

size -30/2

layer 30

boä m m m qly width length pcs length of M set one 2 2.63 1.44 2.65

60 60 60

79.50 79.50

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

MAÕ HAØNG-Style:

KA 07-01 180
180 ch +1MAÃU

MAØU -Color::TC 20.16*60 3/1 58/9"

MAØU VAÛi-Fabric color: navy

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting:

ñm bình quaân(Average production cons):

1.44293

m

1.57801 yd

meùt soá BTP ch/boä qty 46 semi 180 60 120 1 181
T/HAO meùt consume M

baøn

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä qly pcs set

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi m length width of M length one 4 5.82 1.44 layer 5.85 4 5.66 1 2.70 1.44 1.44 5.69 2.72 m m

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
28 30 32 34 36 38 40 42 44

cutting table 6 7 8

size -32/2-42/2 -36/4 -36/1

layer 15 30 1

30 30

120 120 1

30 30

87.75 170.70 2.72 261.17

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng):

30

121

30

Trang 3

Trang 4

ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

1 MAÕ HAØNG-Style:

1 KA 07-01 180
180 ch

MAØU -DÖÏNG 2017 C

MAØU VAÛi-Fabric color: navy

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting:

SÖÛ DUÏNG CHUNG CAÙC CÔÕ

ñm bình quaân(Average production cons):

#DIV/0!

m

#DIV/0!

yd

meùt soá BTP ch/boä qty semi 46 ped 180
T/HAO meùt consume M

baøn

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä qly pcs set

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
28 30 32 30 34 36 120 38 40 42 30 44

cutting table 1

size

layer

m width length of M length one 0.53 1.50 0.55

m

m

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

-30

-120

-30

-180

Hcmc,Date …..Month,,,,,Year FACTORY

Trang 5

Trang 6


				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:16
posted:9/29/2008
language:
pages:6