Docstoc

MAU CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC

Document Sample
MAU CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC Powered By Docstoc
					COÂNG ÑOAØN VIEÂN CHÖÙC TÆNH LAÂM ÑOÀNG

CÑCS…………………………………………………………………………………………

BAÙO CAÙO
Soá lieäu tình hình thöïc hieän chæ tieâu naêm 2008 (Soá lieäu tính ñeán ngaøy 30/8/2008)
BCH CĐ 2007-2009

TS CBVC-LÑ
TS Nữ

Ñoaøn vieân coâng ñoaøn
Toång soá Nöõ kết nạp

Daâ n toäc

Toân Giaù o

Đảng vieân

Trình ñoâ vaên hoaù C II CIII

Trình ñoä chuyeân moân
ÑH CĐ TC SC

Trình ñoä Lyù luaän CN, CC TC SC

TS

Ñoái tg

TS

Nöõ

TM. BAN CHAÁP HAØNH CHUÛ TÒCH (kyù teân, ñoùng daáu)

BAÙO CAÙO Soá lieäu tình hình thöïc hieän chæ tieâu naêm 2008 (Soá lieäu tính ñeán ngaøy 30/8/2008)
STT CBCC, VC Đoàn viên CĐ Daân toäc Toân giaùo Đảng viên Trình độ Chuyên môn Trình độ Lý luận Văn hóa BCH CĐ 2007-2009 Toå CÑ UBKT 2007-2009

TS

Nữ

TS

Nữ

kết nạp

đối tg

kết nạp

ĐV

Ths

ĐH

CĐ

TC

SC

CN CC

TC

SC

C II

CIII

Tg S

Nöõ

1

MAÃU SOÁ 1:

MAÃU SOÁ 2:
LĐLĐ TỈNH LÂM ĐỒNG CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC

BÁO CÁO Số liệu tình hình thực hiện chỉ tiêu năm 2008 (Tính đến hết 30/6/2008)
CBCC, VC Lao động Đoàn viên CĐ CNLĐ nghèo (1000đ ) Đóng góp quỹ Xóa nhà tạm (1000đ) XD nhà TT, Tình nghĩa (1000đ ) Chính saùch PL, NQ Ñaûng, CÑ caùc caáp CĐCS tự KT Điều lệ CĐ (Cuộc) Trích nộp KPCĐ 6 tháng đầu 2008 (đồng) Đối tg, kết nạp đảng Quần Đối chúng tượng cảm tình được kết (người) nạp đảng (người) Đóng góp quỹ Phòng An chống bão lụt ninh quốc phòng cơ quan CBCC đóng đóng

STT

TÊN CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TS

Nö õ

Tổng số

Chuyển đến

chuyển đi

kết nạp

Thu ĐP 6 tháng đầu năm 2008 (đồng)

Quyõ Xaõ hoäi khaùc

1

* chi chuù: CÑCS cho soá ÑT: - Ñieän thoaïi CQ; ÑT Di ñoäng cuûa ñ/c chuû tòch CÑCS; ñ/c Phoù Chuû tòch CÑCS.


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:285
posted:9/29/2008
language:Vietnamese
pages:3