241

Document Sample
241 Powered By Docstoc
					PHÖÔNG ÑOÂNG GARMENT JSC FACTORY :HOAØNG GIANG

HD12/BM03 Ngaøy 28 thaùng 09 naêm 08 Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : CUTTING REQUIREMENT CUSTOMER : STAR
MAØU -Color::100% COTTON yarn check MAØU VAÛi-Fabric color: BRN-chacolate

WIN
KEÁ HOAÏCH-Plan:

MAÕ HAØNG-Style:

L204753 4000 ch
4000 +12MAÃU

PO:NL596
ñm bình quaân(Average production cons):

THÖÏC CAÉT-Cutting: m 0.76775 yd

0.70203

baøn

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙP ch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
22 23 24 25 26 27 28 29

cutti ng 1 2 3 4 5 6 7 8 9

size 22/1-23/1-25/1-26/2-27/1-29/1-30/1 22/1-23/1-25/1-26/2-27/1-29/1-30/1 22/1-23/1-25/1-26/2-27/1-29/1-30/1 22/1-23/1-25/1-26/2-27/1-29/1-30/1 -24/4-28/4 -24/4-28/4 -24/4-28/4 -26/2 -24/2-28/2

layer 80 80 80 81 80 80 13 28 1

boä m m m qly width lengt pcs length M h of 8 5.61 1.44 5.64 8 5.61 8 5.61 8 5.61 8 5.53 8 5.53 8 5.53 2 1.56 4 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 5.64 5.64 5.64 5.56 5.56 5.56 1.58

320 320 692 320 696 320 692 320 80 80 80 160 80 80 80 80 80 160 80 80 80 80 80 160 80 80 81 81 81 162 81 81 320 320 320 320 52 52 56 2 2 321 1 321 1 694 2 321 1 698 321 694 321 2 1 2 1 MAÕ HAØNG-Style: KEÁ HOAÏCH-Plan: m THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.28787 yd

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt consume qty 30 M semi 320 4000 80 640 451.20 80 640 451.20 80 640 451.20 81 648 456.84 640 444.80 640 444.80 104 72.28 56 44.24 4
321 1

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting):

MAØU -VAÛI LOÙT TUÙI Color::90% poly 10%cotton

MAØU VAÛi-Fabric color: black
ñm bình quaân:

4012 2816.56 12 L204753 4000 ch
4000 +32MAÃU

0.26323

meùt soá BTP ch/boä
30 T/HAO meùt qty semi consume ped M

baøn cutti ng 1 2 3

côû voùc
size size 22/2-23/2-24/4-25/2-26/4-27/2-28/4-29/2-30/2 22/2-23/2-24/4-25/2-26/4-27/2-28/4-29/2-30/2 -24/4-26/4-28/4

SOÁ s/p LÔÙP ch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
22 23 24 25 26 27 28 29

layer 120 42 12

boä m m m qly width lengt pcs length M h of 24 6.28 1.45 6.31 24 6.28 12 3.24 1.45 1.45 6.31 3.26

320 320 692 320 696 320 692 320 320 240 240 480 240 480 240 480 240 240 84 84 168 84 168 84 168 84 84 48 48 48 324 4 696 4 324 4 324 4

4000 2880 1008 144

757.20 265.02 39.12

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): 324 324 696 324 696 ñaõ caét maãu(Sample cutting): 4 4 4 4 Löu yù(Note): HAÏ CÔÕ DÖ CHO THIEÁU

4032 1061.34 32
Year

Hcmc,Date Month FACTORY MAÕ HAØNG-Style:

MAØU - DÖÏNG Color:AP88

MAØU VAÛi-Fabric color: WHITE
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.15646 yd

L204753 15000 ch
15000+108MAÃU

0.14307

m

meùt soá BTP ch/boä
T/HAO meùt qty semi consume ped M

baøn cutti ng 1 2 3 4 5

côû voùc
size size 22/2-23/2-24/4-25/2-26/4-27/2-28/4-29/2-30/2 22/2-23/2-24/4-25/2-26/4-27/2-28/4-29/2-30/2 22/2-23/2-24/4-25/2-26/4-27/2-28/4-29/2-30/2 22/2-23/2-24/4-25/2-26/4-27/2-28/4-29/2-30/2 -24/4-26/4-28/4

SOÁ s/p LÔÙP ch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern

layer 150 150 150 154 51

boä m m m 22 23 24 25 26 27 28 29 30 qly width lengt pcs length M h of 1200 1200 2595 1200 2610 1200 2595 1200 1200 set 3.28 0.90 3.30 one 24 300 300 600 300 600 300 600 300 300 24 3.28 24 3.28 24 3.28 12 3.28 0.90 0.90 0.90 0.90 3.30 3.30 3.30 3.30

300 300 308

300 300 308

600 600 616 204

300 300 308

600 600 616 204

300 300 308

600 600 616 204

300 300 308

300 300 308

15000 3600 3600 3600 3696 612

495.00 495.00 495.00 508.20 168.30

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): 1208 1208 2620 1208 2620 1208 2620 1208 1208 ñaõ caét maãu(Sample cutting): 8 8 25 8 10 8 25 8 8

15108 2161.50 108

Trang 1

+12MAÃU

+32MAÃU

+108MAÃU

Trang 2

MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -Color::100% COTTON yarn check

MAØU VAÛi-Fabric color: OLV-gastro

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.76846 yd

L204753 3000 ch
3000 +16MAÃU

PO:NL596
ñm bình quaân:

0.70268

m

meùt soá BTP ch/boä
T/HAO meùt

baøn

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙP ch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern

size

cutti ng table 5 6 7 8 9 10

size 22/1-23/1-25/1-26/2-27/1-29/1-30/1 22/1-23/1-25/1-26/2-27/1-29/1-30/1 22/1-23/1-25/1-26/2-27/1-29/1-30/1 -24/4-28/4 -24/4-28/4 -26/2

layer 80 80 82 80 50 20

boä m m m qly width lengt pcs h of length M set one 8 5.61 1.44 5.64 8 5.61 8 5.61 8 5.53 8 5.53 2 1.56 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 5.64 5.64 5.56 5.56 1.58

22

23

24

25

26

27

28

29

30

qty semi consume ped M pcs/set

240 240 519 240 522 240 519 240 240 80 80 80 160 80 80 80 80 80 80 160 80 80 80 82 82 82 164 82 82 82 320 320 200 200 40 242 2 242 2 520 1 242 2 524 2 242 2 520 1 242 2 242 2

3000 640 640 656 640 400 40

451.20 451.20 462.48 444.80 278.00 31.60

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

3016 2119.28 16

MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -VAÛI LOÙT TUÙI Color::90% poly 10%cotton

MAØU VAÛi-Fabric color: CHACOLATE
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.28791 yd

L204753 3000 ch
3000 +24MAÃU

0.26326

m

meùt soá BTP ch/boä
30 T/HAO meùt qty semi consume ped M pcs/set

baøn

côû voùc
size

SOÁ s/p LÔÙP ch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
22 23 24 25 26 27 28 29

cutti ng table 3 4

size 22/2-23/2-24/4-25/2-26/4-27/2-28/4-29/2-30/2 -24/4-26/4-28/4

layer 121 10

boä m m m lengt qly width h of pcs M one set length 24 6.28 1.45 layer 6.31 12 3.24 1.45 3.26

240 240 519 240 522 240 519 240 240 242 242 484 242 484 242 484 242 242 40 40 40 242 2 242 2 524 5 242 2 524 2 242 2 524 5 242 2 242 2

3000 2904 120 3024 24
Year

763.51 32.60 796.11

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

Hcmc,Date Month FACTORY MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -Color::100% COTTON yarn check

MAØU VAÛi-Fabric color: TAN-TAN

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.76851 yd

L204753 5000 ch
5000 +14MAÃU

PO:NL596
ñm bình quaân:

0.70272

m

meùt soá BTP ch/boä
30 T/HAO meùt qty semi consume ped M pcs/set

baøn

côû voùc
size

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
22 23 24 25 26 27 28 29

cutti ng table 9 10 11 12 13 14 15 16 17

size 22/1-23/1-25/1-26/2-27/1-29/1-30/1 22/1-23/1-25/1-26/2-27/1-29/1-30/1 22/1-23/1-25/1-26/2-27/1-29/1-30/1 22/1-23/1-25/1-26/2-27/1-29/1-30/1 22/1-23/1-25/1-26/2-27/1-29/1-30/1 -24/4-28/4 -24/4-28/4 -24/4-28/4 -26/2

layer 80 80 80 80 81 80 80 57 35

m m m lengt qly width h of pcs M one set length layer 8 5.61 1.44 5.64 8 5.61 8 5.61 8 5.61 8 5.61 8 5.53 8 5.53 8 5.53 2 1.56 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 5.64 5.64 5.64 5.64 5.56 5.56 5.56 1.58

400 400 865 400 870 400 865 400 400 80 80 80 160 80 80 80 80 80 80 160 80 80 80 80 80 80 160 80 80 80 80 80 80 160 80 80 80 81 81 81 162 81 81 81 320 320 320 320 228 228 70 401 401 868 401 872 401 868 401 401

5000 640 640 640 640 648 640 640 456 70

451.20 451.20 451.20 451.20 456.84 444.80 444.80 316.92 55.30

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng):

5014 3523.46

Trang 3

+16MAÃU

+24MAÃU

+14MAÃU

Trang 4

ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

1

1

3

1

2

1

3

1

1

14

MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -VAÛI LOÙT TUÙI Color::90% poly 10%cotton

MAØU VAÛi-Fabric color: CHACOLATE
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.28789 yd

L204753 5000 ch
5000 +40MAÃU

0.26325

m

meùt soá BTP ch/boä
30 T/HAO meùt qty semi consume ped M pcs/set

baøn

côû voùc
size

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
22 23 24 25 26 27 28 29

cutti ng table 5 6 7

size 22/2-23/2-24/4-25/2-26/4-27/2-28/4-29/2-30/2 22/2-23/2-24/4-25/2-26/4-27/2-28/4-29/2-30/2 -24/4-26/4-28/4

layer 100 102 16

m m m lengt qly width h of pcs M one set length layer 24 6.28 1.45 6.31 24 6.28 12 3.24 1.45 1.45 6.31 3.26

400 400 865 400 870 400 865 400 400 200 200 400 200 400 200 400 200 200 204 204 408 204 408 204 408 204 204 64 64 64 404 4 404 4 872 7 404 4 872 2 404 4 872 7 404 4 404 4

5000 2400 2448 192

631.00 643.62 52.16

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

5040 1326.78 40
Year

Hcmc,Date Month FACTORY MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -Color::100% COTTON yarn check

MAØU VAÛi-Fabric color: WHITE

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.76846 yd

L204753 3000 ch
3000 +16MAÃU

PO:NL596
ñm bình quaân:

0.70268

m

meùt soá BTP ch/boä
30 T/HAO meùt qty semi consume ped M pcs/set

baøn

côû voùc
size

SOÁ s/p LÔÙP ch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
22 23 24 25 26 27 28 29

cutti ng table 14 15 16 17 18 19

size 22/1-23/1-25/1-26/2-27/1-29/1-30/1 22/1-23/1-25/1-26/2-27/1-29/1-30/1 22/1-23/1-25/1-26/2-27/1-29/1-30/1 -24/4-28/4 -24/4-28/4 -26/2

layer 80 80 82 80 50 20

boä m m m qly width lengt pcs h of length M set one 8 5.61 1.44 5.64 8 5.61 8 5.61 8 5.53 8 5.53 2 1.56 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 5.64 5.64 5.56 5.56 1.58

240 240 519 240 522 240 519 240 240 80 80 80 160 80 80 80 80 80 80 160 80 80 80 82 82 82 164 82 82 82 320 320 200 200 40 242 2 242 2 520 1 242 2 524 2 242 2 520 1 242 2 242 2

3000 640 640 656 640 400 40

451.20 451.20 462.48 444.80 278.00 31.60

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

3016 2119.28 16

MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -VAÛI LOÙT TUÙI Color::90% poly 10%cotton

MAØU VAÛi-Fabric color: WHITE
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.28791 yd

L204753 3000 ch
3000 +24MAÃU

0.26326

m

meùt soá BTP ch/boä
T/HAO meùt

baøn

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙP ch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern

size

cutti ng table 9 10

size 22/2-23/2-24/4-25/2-26/4-27/2-28/4-29/2-30/2 -24/4-26/4-28/4

layer 121 10

boä m m m qly lengt width pcs h of M set length one 24 6.28 1.45 6.31 12 3.24 1.45 3.26

22

23

24

25

26

27

28

29

30

qty semi consume ped M pcs/set

240 240 519 240 522 240 519 240 240 242 242 484 242 484 242 484 242 242 40 40 40 242 2 242 2 524 5 242 2 524 2 242 2 524 5 242 2 242 2

3000 2904 120 3024 24
Year

763.51 32.60 796.11

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

Hcmc,Date

Month

Trang 5

+40MAÃU

+16MAÃU

+24MAÃU

Trang 6

FACTORY

Trang 7

Trang 8

PHÖÔNG ÑOÂNG GARMENT JSC FACTORY :HOAØNG GIANG

HD12/BM03 Ngaøy 28 thaùng 09 naêm 08 Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : CUTTING REQUIREMENT CUSTOMER : STAR
MAØU -Color::65% polyester 35%rayon MAØU VAÛi-Fabric color: DGY-gunsmoke

WIN
L204241 1600 ch
1600 +10MAÃU

MAÕ HAØNG-Style: KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: m 1.09386 yd

PO:NL635c
ñm bình quaân(Average production cons):

1.00022

baøn cutt ing 1 2 3 4

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙP ch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
28 64 65 29 30 31 32 33 34 36 38 64 65

size 28/1-29/1-31/1-36/1-38/1-40/1 -32/3-34/3 -30/3-33/3 -36/4

layer 65 134 48 32

boä m m m qly width lengt pcs length M h of 6 6.85 1.43 6.88 6 5.67 6 5.51 4 4.15 1.43 1.43 1.43 5.70 5.54 4.17

64 144 65 144

64 400 144 400 192 65 65 402 402 144 128 65 402 144 1 2 402 193 2 1

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt consume qty 40 M semi 64 1600 65 390 447.20 804 763.80 288 265.92 128 133.44
65 1

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting):

65 1

65 1

144

65 1

MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -VAÛI LOÙT TUÙI Color::dyed 90% poly 10%cotton MAØU VAÛi-Fabric color: BLACK
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.39998 yd

1610 1610.36 10 L204241 1600 ch
1600 +20MAÃU

0.36574

m

meùt soá BTP ch/boä
38 64 66 40 64 66 T/HAO meùt qty semi consume ped M

baøn cutt ing 1 2

côû voùc
size size 28/1-29/1-30/2-31/1-32/6-33/2-34/6-36/3-38/1-40/1 -30/1-32/1-33/1-34/1

SOÁ s/p LÔÙP ch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
28 64 66 29 30 31 32 33 34 36

layer 66 9

boä m m m qly width lengt pcs length M h of 24 8.74 1.42 8.77 4 1.50 1.42 1.52

64 144 66 132 9

64 400 144 400 192 66 396 132 396 198 9 9 9

1600 1584 36 1620 20

578.82 13.68 592.50

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): 66 66 141 66 405 141 405 198 66 ñaõ caét maãu(Sample cutting): 2 2 -3 2 5 -3 5 6 2 Löu yù(Note): HAÏ CÔÕ DÖ CHO THIEÁU Hcmc,Date Month FACTORY MAÕ HAØNG-Style:

66 2 Year

MAØU - DÖÏNG Color:AP88

MAØU VAÛi-Fabric color: WHITE
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: #DIV/0! yd

L204241 3200 ch
3200

#DIV/0!

m

meùt soá BTP ch/boä
38 40 128 T/HAO meùt qty semi consume ped M

baøn cutt ing 8 9

côû voùc
size size 28/1-29/2-30/2-31/3-32/1

SOÁ s/p LÔÙP ch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
28 128 29 128 30 288 31 32 33 34 36

layer

boä m m m qly width lengt pcs length M h of set9 3.27 0.89 3.29 one 1.65 0.89 1.67

128 800 288

800 384 128

3200

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): -128 -128 -288 -128 -800 -288 -800 -384 -128 -128

-3200

Trang 9

+10MAÃU

+20MAÃU

Trang 10

PHÖÔNG ÑOÂNG GARMENT JSC FACTORY :HOAØNG GIANG

HD12/BM03 Ngaøy 28 thaùng 09 naêm 08 Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : CUTTING REQUIREMENT CUSTOMER : STAR
MAØU -Color::65% polyester 35%rayon MAØU VAÛi-Fabric color: KHA-khaki

WIN
L204241 800 ch
800 +2MAÃU

MAÕ HAØNG-Style: KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: m 1.09326 yd

PO:NL635c
ñm bình quaân(Average production cons):

0.99968

baøn cutt ing 1 2 3 4 5

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙP ch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
28 32 32 29 32 32 30 72 31 32 33 72 34 200 201 72 64 36 96 32 38 32 32

size 28/1-29/1-31/1-36/1-38/1-40/1 -32/3-34/3 -30/3-33/3 -36/4

layer 32 67 24 16

boä m m m qly width lengt pcs length M h of 6 6.85 1.43 6.88 6 5.67 6 5.51 4 4.15 1.43 1.43 1.43 1.43 5.70 5.54 4.17

32 200 32 201

72

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt consume qty 40 M semi 32 800 32 192 220.16 402 381.90 144 132.96 64 66.72

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting):

32

32

72

32 201 1

72

201 1

96

32

32

MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -VAÛI LOÙT TUÙI Color::dyed 90% poly 10%cotton

MAØU VAÛi-Fabric color: dk-brown
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.39962 yd

802 801.74 2 L204241 800 ch
800 +16MAÃU

0.36542

m

meùt soá BTP ch/boä
38 32 34 40 32 34 T/HAO meùt qty semi consume ped M

baøn cutt ing 1 2

côû voùc
size size 28/1-29/1-30/2-31/1-32/6-33/2-34/6-36/3-38/1-40/1 -30/1-32/1-33/1-34/1

SOÁ s/p LÔÙP ch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
28 32 34 29 32 34 30 72 68 31 32 33 34 36

layer 34

boä m m m qly width lengt pcs length M h of 24 8.74 1.42 8.77 4 1.50 1.42 1.52

32 200 34 204

72 200 96 68 204 102

800 816

298.18

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): 34 34 68 34 204 ñaõ caét maãu(Sample cutting): 2 2 -4 2 4 Löu yù(Note): HAÏ CÔÕ DÖ CHO THIEÁU

68 -4

204 102 4 6

34 2

34 2 Year

816 16

298.18

Hcmc,Date Month FACTORY MAÕ HAØNG-Style:

MAØU - DÖÏNG Color:AP88

MAØU VAÛi-Fabric color: WHITE
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: #DIV/0! yd

L204241 3200 ch
3200

#DIV/0!

m

meùt soá BTP ch/boä
38 40 128 T/HAO meùt qty semi consume ped M

baøn cutt ing 8 9

côû voùc
size size 28/1-29/2-30/2-31/3-32/1

SOÁ s/p LÔÙP ch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
28 128 29 128 30 288 31 32 33 34 36

layer

boä m m m qly width lengt pcs length M h of set9 3.27 0.89 3.29 one 1.65 0.89 1.67

128 800 288

800 384 128

3200

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): -128 -128 -288 -128 -800 -288 -800 -384 -128 -128

-3200

Trang 11

+16MAÃU

Trang 12

PHÖÔNG ÑOÂNG GARMENT JSC FACTORY :HOAØNG GIANG

HD12/BM03 Ngaøy 28 thaùng 09 naêm 08 Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : CUTTING REQUIREMENT CUSTOMER : STAR
MAØU -Color::65% polyester 35%rayon MAØU VAÛi-Fabric color: WHT-white

WIN
L204241 800 ch
800 +2MAÃU

MAÕ HAØNG-Style: KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: m 1.09326 yd

PO:NL635c
ñm bình quaân(Average production cons):

0.99968

baøn cutt ing 1 2 3 4 5

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙP ch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
28 32 32 29 32 32 30 72 31 32 33 72 34 200 201 72 64 36 96 32 38 32 32

size 28/1-29/1-31/1-36/1-38/1-40/1 -32/3-34/3 -30/3-33/3 -36/4

layer 32 67 24 16

boä m m m qly width lengt pcs length M h of 6 6.85 1.43 6.88 6 5.67 6 5.51 4 4.15 1.43 1.43 1.43 1.43 5.70 5.54 4.17

32 200 32 201

72

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt consume qty 40 M semi 32 800 32 192 220.16 402 381.90 144 132.96 64 66.72

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting):

32

32

72

32 201 1

72

201 1

96

32

32

MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -VAÛI LOÙT TUÙI Color::dyed 90% poly 10%cotton MAØU VAÛi-Fabric color: white
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH-Plan: m THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.39994 yd

802 801.74 2 L204241 800 ch
800 +8MAÃU

0.36571

meùt soá BTP ch/boä
38 32 33 40 32 33 T/HAO meùt qty semi consume ped M

baøn cutt ing 1 2

côû voùc
size size 28/1-29/1-30/2-31/1-32/6-33/2-34/6-36/3-38/1-40/1 -30/1-32/1-33/1-34/1

SOÁ s/p LÔÙP ch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
28 32 33 29 32 33 30 72 66 4 31 32 33 34 36

layer 33 4

boä m m m qly width lengt pcs length M h of 24 8.74 1.42 8.77 4 1.50 1.42 1.52

32 200 33 198 4

72 200 96 66 198 99 4 4 70 -2 202 2 99 3

800 792 16 808 8

289.41 6.08 295.49

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): 33 33 70 33 202 ñaõ caét maãu(Sample cutting): 1 1 -2 1 2 Löu yù(Note): HAÏ CÔÕ DÖ CHO THIEÁU

33 1

33 1 Year

Hcmc,Date Month FACTORY MAÕ HAØNG-Style:

MAØU - DÖÏNG Color:AP88

MAØU VAÛi-Fabric color: WHITE
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: #DIV/0! yd

L204241 3200 ch
3200

#DIV/0!

m

meùt soá BTP ch/boä
38 40 128 T/HAO meùt qty semi consume ped M

baøn cutt ing 8 9

côû voùc
size size 28/1-29/2-30/2-31/3-32/1

SOÁ s/p LÔÙP ch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
28 128 29 128 30 288 31 32 33 34 36

layer

boä m m m qly width lengt pcs length M h of set9 3.27 0.89 3.29 one 1.65 0.89 1.67

128 800 288

800 384 128

3200

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): -128 -128 -288 -128 -800 -288 -800 -384 -128 -128

-3200

Trang 13

Trang 14

PHÖÔNG ÑOÂNG GARMENT JSC FACTORY :HOAØNG GIANG

HD12/BM03 Ngaøy 28 thaùng 09 naêm 08 Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : CUTTING REQUIREMENT CUSTOMER : STAR
MAØU -Color::65% polyester 35%rayon MAØU VAÛi-Fabric color: WHT-white

WIN
L204241PO 1430 ch
1430 +9MAÃU

MAÕ HAØNG-Style: KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: m 0.95271 yd

PO:NL643P
ñm bình quaân(Average production cons):

baøn cutti ng 1 2 3 4 5

côû voùc

soá caét SOÁ s/p LÔÙP ch baøntay

daøi roäng daøi 1

size -28/1-29/1-31/1-36/1-38/1 -32/3-34/3 -30/3-33/3 26/4 26/2-30/2-32/2-33/1-34/2

1 1 1 1 1 1

layer 131 43 43 32 1

boä m qly pcs length 6 5.85 6 5.67 6 5.51 4 9

meùt soá BTP T/HAO lôùp vaûi ch/boä meùt consume qty m m 26 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40 M semi width lengt 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 1430 M h of 1.43 5.88 131 131 131 131 131 131 786 770.28 1.43 5.70 129 129 258 245.10 1.43 5.54 129 129 258 238.22 1.43 128 128 1.43 2 2 2 1 2 9
0.87116

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

130

131 1

131 1

131 131 131 1 1 1

130

131 1

131 1

131 1

131 1

1439 1253.60 9 L204241PO 2602 ch
2602 +38MAÃU

MAØU -VAÛI LOÙT TUÙI Color::dyed 90% poly 10%cotton

MAØU VAÛi-Fabric color: white

MAÕ HAØNG-Style: KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting:

ñm bình quaân(Average production cons):

0.36693

m

0.40128 yd

baøn

côû voùc

soá caét SOÁ s/p LÔÙP ch baøntay

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
26 28 29 30 31 32 33 34 36 38

cutti ng 1 2 3

size 26/1-28/1-29/1-30/2-31/1-32/3-33/2-34/3-36/2-38/1 26/1-28/2-29/2-31/3-32/1-34/1-36/1-38/3 -28/2-29/2-36/1-38/1

1 1 1 1

layer 120 30

boä m m m qly width lengt pcs length M h of 18 6.57 1.43 6.60 16 5.86 6 2.20 1.43 1.43 5.89 2.22

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt consume qty 40 M semi 2602 2160 480
792.00 176.70

147 183 185 238 193 385 240 388 272 192 179 120 120 120 240 120 360 240 360 240 120 120 30 60 60 90 30 30 30 90 60

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): 150 180 180 240 210 390 ñaõ caét maãu(Sample cutting): 3 -3 -5 2 17 5 Löu yù(Note): HAÏ CÔÕ DÖ CHO THIEÁU

240

390 2

270 -2

210 18

180 1

2640 38
Year

968.70

Hcmc,Date Month FACTORY MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -VAÛI DÖÏNG AP88

MAØU VAÛi-Fabric color: white Trang 15

KEÁ HOAÏCH-Plan:

L204241PO 5002 ch

Trang 16

THÖÏC CAÉT-Cutting:
ñm bình quaân(Average production cons):

5002 +68MAÃU

m

yd

baøn

côû voùc

soá caét SOÁ s/p LÔÙP ch baøntay

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern

cutti ng tabl 1 2

size 26/1-28/2-29/2-30/3-31/2-32/7-33/3-34/7-36/4-38/2 26/1-30/4-31/1-32/2-33/4-34/3-36/1-38/1

1 1 1

layer 140 10

m m m lengt qly width h of pcs M one set length layer 35 0.89 17 0.89

boä

26

28

29

30

31

32

33

34

36

38

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt qty consume semi M 40 ped 5002 4900 170 5070 68

147 279 281 454 289 985 456 988 560 288 275 140 280 280 420 280 980 420 980 560 280 280 10 40 10 20 40 30 10 10 460 1010 4 22 570 10 290 2 280 5

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): 150 280 280 460 290 1000 ñaõ caét maãu(Sample cutting): 3 1 -1 6 1 15 Löu yù(Note): HAÏ CÔÕ DÖ CHO THIEÁU

Trang 17

Trang 18

PHÖÔNG ÑOÂNG GARMENT JSC FACTORY :HOAØNG GIANG

HD12/BM03 Ngaøy 28 thaùng 09 naêm 08 Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : CUTTING REQUIREMENT CUSTOMER : STAR
MAØU -Color::65% polyester 35%rayon MAØU VAÛi-Fabric color: WHT-white

WIN
L204241PO 372 ch
372 +1MAÃU

MAÕ HAØNG-Style: KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: m 0.99393 yd

PO:NL643P
ñm bình quaân(Average production cons):

0.90885

baøn cutti ng 1 2 3 4 5 6 7

côû voùc

soá caét SOÁ s/p LÔÙP ch baøntay

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
26 17 28 21 17 29 23 17 30 36 31 31 17 14 32 55 33 38 34 58 36 46 17 28 38 30 17 14

size -28/1-29/1-31/1-36/1-38/1 -31/1-36/2-38/1 26/4 -30/3-33/3 -32/3-34/3 -28/2-29/3-33/1-34/2 26/1-32/1-36/1

1 1 1 1 1 1 1 1

layer 17 14 4 12 18 2 1

boä m m m qly width lengt pcs length M h of 6 5.85 1.43 5.88 4 4.06 4 3.19 6 5.51 6 5.67 8 3 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 4.08 3.21 5.54 5.70

16 36 54 4 1 17 21 23 36 31 6 1 55 38 58 2 36 54 4 1 46 31 1

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt consume qty 40 M semi 17 372 17 102 99.96 56 57.12 16 12.84 72 66.48 108 102.60 16 3
17

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

373 1

339.00

Hcmc,Date Month FACTORY

Year

Trang 19

Trang 20


				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:14
posted:9/29/2008
language:
pages:20