N 104255

					PHÖÔNG ÑOÂNG GARMENT JSC FACTORY :HOAØNG GIANG

HD12/BM03 Ngaøy 28 thaùng 09 naêm 08 Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : CUTTING REQUIREMENT CUSTOMER : STAR
MAØU -Color:100%Cotton yarn Dry chino MAØU VAÛi-Fabric color: COBALT BLUE

WIN
KEÁ HOAÏCH-Plan:

MAÕ HAØNG-Style: THÖÏC CAÉT-Cutting:
ñm bình quaân(Average production cons):

N104255 1000 ch
1003 +6MAÃU

0.92907

m

1.01604

yd

baøn

côû voùc

soá caét s/p daøi roäng daøi 1 SOÁ LÔÙPch lôùp vaûi baøntay
boä m m m qly width lengt h of layer pcs length M one 14 set4 4.30 1.44 4.32

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
28 68 29 30 91 31 118 32 166 33 57 34 231 36 114 38 103 104 112 232 56 168 116 92 68 2 68 92 1 118 168 2 1 57 232 1 2 114 104 1

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt qty consume M 40 semi
55 56

cutti ng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

size -40/4 -38/4 -36/4 -34/4 -33/4 -32/4 -31/4 -30/4 28/4 -31/2-33/1-36/2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

26 28 58 14 42 29 23 17 1

4 4.13 4 3.95 4 3.74 4 3.66 4 3.58 4 3.52 4 3.43 4 3.22 5

1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44

4.15 3.97 3.76 3.68 3.60 3.54 3.45 3.24

1003 56 104 112 232 56 168 116 92 68 5 1009 6

60.48 107.90 111.16 218.08 51.52 151.20 102.66 79.35 55.08

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting):

56 1

937.43

MAÕ HAØNG-Style: KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting:

AØU -VAÛI LOÙT TUÙI Color:65% poly 35%cotton MAØU VAÛi-Fabric color: BLACK TÖØ 28-29 SDCHUNG TÖØ 31-32 SDCHUNG TÖØ 33-34 SDCHUNG TÖØ 28-40 SDCHUNG baøn cutti ng 1 2 3 4 5 6
ñm bình quaân:

N104255 2007 ch
2007 +25MAÃU

0.38105

m

0.41672

yd

meùt soá BTP ch/boä
38 351 352 40 T/HAO meùt qty semi consume M ped

côû voùc
size size -38/8 -36/8 -34/8 -32/8 -30/8 -29/8

soá caét s/p daøi roäng daøi 1 SOÁ LÔÙPch lôùp vaûi baøntay
boä m m m qly width lengt h of layer pcs length M set one 44 8 3.19 1.44 3.21

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
28 29 95 30 161 31 32 505 33 34 592 36 303 312 592 512 168 96 96 1 168 7 512 7 592 312 9 352 1

1 1 1 1 1 1

39 74 64 21 12

8 3.08 8 2.98 8 2.98 8 2.98 8 2.91

1.44 1.44 1.44 1.44 1.44

3.10 3.00 3.00 3.00 2.93

2007 352 312 592 512 168 96 2032 25

141.24 120.90 222.00 192.00 63.00 35.16 774.30

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

MAÕ HAØNG-Style:

MAØU - DÖÏNG Color:7025

MAØU VAÛi-Fabric color: WHITE
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.15641 yd

N104255 2000 ch
2000 +50MAÃU

0.14302

m

meùt soá BTP ch/boä
38 40 T/HAO meùt

baøn

côû voùc
size

soá caét s/p daøi roäng daøi 1 SOÁ LÔÙPch lôùp vaûi baøntay
boä m m m

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
28 29 30 31 32 33 34 36

qty semi consume M ped

Trang 1

Trang 2

cutti ng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

qly size -40/10 -38/10 -36/10 -34/10 -33/10 -32/10 -31/10 -30/10 -29/10 28/10

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

layer pcs 16 set 10 20 10 31 10 49 10 12 10 29 10 22 10 16 10 2 10 8 10

length 1.52 1.46 1.42 1.39 1.36 1.33 1.30 1.28 1.25

width lengt h of M one 1.57 0.99 1.59 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 1.54 1.48 1.44 1.41 1.38 1.35 1.32 1.30 1.27

81

13

160

215

288

112

479

302

191 200

159 160

310 490 120 290 220 160 20 80 290 2 120 8 490 11 310 8 200 9 160 1 Year

2000 160 200 310 490 120 290 220 160 20 80 2050 50

25.44 30.80 45.88 70.56 16.92 40.02 29.70 21.12 2.60 10.16 293.20

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): 80 20 160 220 ñaõ caét maãu(Sample cutting): -1 7 5 Löu yù(Note): haï côõ dö cho thieáu

Hcmc,Date Month FACTORY MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -Color:100%Cotton yarn 57/58"

MAØU VAÛi-Fabric color: STN-stone

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: #DIV/0! yd

N104255 1000 ch meùt soá BTP ch/boä
T/HAO meùt

PO:NL631
ñm bình quaân:

#DIV/0!

m

baøn

côû voùc

soá caét s/p daøi roäng daøi 1 SOÁ LÔÙPch lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern

size

baøntay

cutti ng table 5 6 7 8 9 10 11

size

1 1 1 1 1 1 1

boä m m m lengt qly width h of pcs M one layer set length layer 5.97 1.44 6.00 6.17 6.36 6.08 6.42 6.36 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 6.20 6.39 6.11 6.45 6.39

28

29

30

31

32

33

34

36

38

40

qty semi ped consume M pcs/set

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note): MAÕ HAØNG-Style: KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: #DIV/0! yd

U -VAÛI LOÙT TUÙI Color::90% poly 10%cotton MAØU VAÛi-Fabric color: WHITE
ñm bình quaân:

N104255 7045 ch meùt soá BTP ch/boä
38 40 T/HAO meùt qty semi consume M ped pcs/set

#DIV/0!

m

baøn

côû voùc
size

soá caét s/p daøi roäng daøi 1 SOÁ LÔÙPch lôùp vaûi baøntay
boä m m m lengt qly width h of pcs M one layer set length 7.71 1.42 layer 7.74 1.28 1.42 1.30

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
28 29 30 31 32 33 34 36

cutti ng table 3 4

size

1 1

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note): Hcmc,Date Month FACTORY Year

Trang 3

Trang 4

PHÖÔNG ÑOÂNG GARMENT JSC FACTORY :HOAØNG GIANG

HD12/BM03 Ngaøy 28 thaùng 09 naêm 08 Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : CUTTING REQUIREMENT CUSTOMER : STAR
MAØU -Color:100%Cotton yarn Dry chino MAØU VAÛi-Fabric color: PURPLE

WIN
KEÁ HOAÏCH-Plan:

MAÕ HAØNG-Style: THÖÏC CAÉT-Cutting:
ñm bình quaân(Average production cons):

N104255 1000 ch
1004 +6MAÃU

0.94057

m

1.02862

yd

baøn

côû voùc

soá caét s/p daøi roäng daøi 1 SOÁ LÔÙPch lôùp vaûi
m m width lengt h of length M one 4.30 1.44 4.32 4.13 3.95 3.74 3.66 3.58 3.52 3.43 3.38 3.22 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.42 4.15 3.97 3.76 3.68 3.60 3.54 3.45 3.40 3.24 m

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
28 14 29 13 30 70 31 97 32 124 33 55 34 249 36 189 38 89 88 188 248 56 124 96 68 12 12 2 14 2 14 1 2 70 2 98 1 124 56 1 2 250 1 2 190 1 2 90 1

baøntay boä qly cutti size layer pcs ng 1 -40/4 1 26 set4 2 -38/4 1 22 4 3 -36/4 1 47 4 4 -34/4 1 62 4 5 -33/4 1 14 4 6 -32/4 1 31 4 7 -31/4 1 24 4 8 -30/4 1 17 4 9 -29/4 1 3 4 10 28/4 1 3 4 11 28/1-29/1-30/1-31/1-34/1-36/1-38/1 1 2 7 1

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt qty consume M 40 semi
104 104

1004 104 88 188 248 56 124 96 68 12 12 14 1010 6

112.32 91.30 186.59 233.12 51.52 111.60 84.96 58.65 10.20 9.72

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting):

104

949.98

Hcmc,Date Month FACTORY MAÕ HAØNG-Style: KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: yd

Year

AØU -VAÛI LOÙT TUÙI Color:65% poly 35%cotton MAØU VAÛi-Fabric color: BLACK
ñm bình quaân:

N104255 2007 ch
2007 +25MAÃU

m

meùt soá BTP ch/boä
38 351 352 40 T/HAO meùt qty semi consume M ped

baøn cutti ng 1 2 3 4 5 6

côû voùc
size size -38/8 -36/8 -34/8 -32/8 -30/8 -29/8

soá caét s/p daøi roäng daøi 1 SOÁ LÔÙPch lôùp vaûi baøntay
boä m m m qly width lengt h of layer pcs length M set one 44 8 1.44

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
28 29 95 30 161 31 32 505 33 34 592 36 303 312 592 512 168 96 96 1 168 7 512 7 592 312 9 352 1

1 1 1 1 1 1

39 74 64 21 12

8 8 8 8 8

1.44 1.44 1.44 1.44 1.44

2007 352 312 592 512 168 96 2032 25
Year

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

Hcmc,Date Month FACTORY MAÕ HAØNG-Style:

MAØU - DÖÏNG Color:7025

MAØU VAÛi-Fabric color: WHITE
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.09427 yd

N104255 4000 ch
4000 +44MAÃU

0.08620

m

meùt soá BTP ch/boä
38 40 T/HAO meùt

baøn

côû voùc
size

soá caét s/p daøi roäng daøi 1 SOÁ LÔÙPch lôùp vaûi baøntay
boä m m m

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
28 29 30 31 32 33 34 36

qty semi consume M ped

Trang 5

Trang 6

cutti size ng 1 -30/2-32/4-33/2-34/6-36/4-38/4 2 28/4-29/4-31/2-33/2-34/6-36/6-40/2 3 -31/2-32/4-40/4 4

qly

layer pcs 1 132 set 22 1 40 26 1 10 10 1

length 2.19 1.05

width lengt h of M one 1.87 0.99 1.89 0.99 0.99 0.99 2.21 1.07

156 160

156

269 103 569 340 1015 755 528 109 264 528 264 792 528 528 160 80 80 240 240 80 20 40 40

4000 2904 1040 100

249.48 88.40 10.70

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): 160 160 264 100 ñaõ caét maãu(Sample cutting): 4 4 -5 -3 Löu yù(Note): haï côõ dö cho thieáu

568 -1

344 1032 4 17

768 13

528

120 11

4044 44

348.58

MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -Color:100%Cotton yarn 57/58"

MAØU VAÛi-Fabric color: STN-stone

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: #DIV/0! yd

N104255 1000 ch meùt soá BTP ch/boä
T/HAO meùt

PO:NL631
ñm bình quaân:

#DIV/0!

m

baøn

côû voùc

soá caét s/p daøi roäng daøi 1 SOÁ LÔÙPch lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern

size

baøntay

cutti ng table 5 6 7 8 9 10 11

size

1 1 1 1 1 1 1

m m m lengt qly width h of pcs M one layer set length layer 5.97 1.44 6.00 6.17 6.36 6.08 6.42 6.36 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 6.20 6.39 6.11 6.45 6.39

boä

28

29

30

31

32

33

34

36

38

40

qty semi ped consume M pcs/set

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note): MAÕ HAØNG-Style: KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: #DIV/0! yd

U -VAÛI LOÙT TUÙI Color::90% poly 10%cotton MAØU VAÛi-Fabric color: WHITE
ñm bình quaân:

N104255 7045 ch meùt soá BTP ch/boä
38 40 T/HAO meùt qty semi consume M ped pcs/set

#DIV/0!

m

baøn

côû voùc
size

soá caét s/p daøi roäng daøi 1 SOÁ LÔÙPch lôùp vaûi baøntay
boä m m m lengt qly width h of pcs M one layer set length 7.71 1.42 layer 7.74 1.28 1.42 1.30

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
28 29 30 31 32 33 34 36

cutti ng table 3 4

size

1 1

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note): Hcmc,Date Month FACTORY Year

Trang 7

Trang 8


				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:11
posted:9/29/2008
language:
pages:8