; cincinnati
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

cincinnati

VIEWS: 14 PAGES: 8

  • pg 1
									PHÖÔNG ÑOÂNG GARMENT JSC FACTORY :HOAØNG GIANG

HD12/BM03 ####################### Laàn HD12/BM03/ söûa ñoåi 1.2 ban haønh Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003 ñoåi 1.2 Laàn ban haønh / söûa

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : CUTTING REQUIREMENT CUSTOMER : NEW
MAØU -Color::100%COTTON

Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

WAVE
#cincinnati 340 ch
340 +4MAÃU

MAÕ HAØNG-Style:

MAØU VAÛi-Fabric color: 186 stone C206052
1.56977 m

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 1.71672 yd

giaøng 34 baøn

ñm bình quaân(Average production cons):

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
30 32 40 34 36 38 40 40 120 120 40 1 1 1 1 41 1 20 40 20 20 42 44

cutting table 1 2 3 4 5 6

size -40/1 -38/2 -36/4 -34/4 -32/2 -32/1-34/1-36/1-38/1

boä m m m qly widt length layer pcs length h M of one 20 set 3.30 1.44 3.32 1

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt qty consume M semi 340 20 66.40 40 63.40 120 180.30 120 173.70 40 56.20 4 344 540.00 4 #cincinnati 1000 ch
1000 +17MAÃU

120 120

20 30 30 20 1

2 3.15 4 5.98 4 5.76 2 2.79 4

1.44 3.17 1.44 6.01 1.44 5.79 1.44 2.81 1.44

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

41 121 121 1 1 1

MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -Color:: VAÛI LOÙT 83%POLYESTER 17%COTTON WHITE MAØU VAÛi-Fabric color:

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.16330 yd

ñm bình quaân:

0.14932 m

baøn

côû voùc
size

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
30 40 32 34 36 38 40 40 50 42 44

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt
qty semi ped consume M

cutting table 1 2 3 4 5 6

size -40/10 -38/10 -36/10 -34/9 -32/10 30/10

boä m m m qly length widt pcs of layer set length h M one 5 10 1.60 1.47 1.62

120 380 320 100 100 320 387 120

10 32 43 12 4

10 1.60 10 1.58 9 1.34 10 1.47 10

1.47 1.62 1.47 1.60 1.47 1.36 1.47 1.49 1.47

40 40 120 387 320 100 7 50 10

1000 50 100 320 387 120 40

8.10 16.20 51.20 58.48 17.88

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

1017 151.86 17

Hcmc,Date …..Month,,,,,Year FACTORY MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -Color:: DÖÏNG FX 204 (PCC) MAØU VAÛi-Fabric color: WHITE KEÁ HOAÏCH-Plan: TÖØ SIZE 30- 32 SÖÛ DUÏNG CHUNG TÖØ SIZE 34- 36 SÖÛ DUÏNG CHUNG THÖÏC CAÉT-Cutting: TÖØ SIZE 38- 40 SÖÛ DUÏNG CHUNG ñm bình quaân: 0.04173 m 0.04564 yd SOÁ s/p daøi roäng daøi 1 tæ leä BTP theo sô ñoà baøn côû voùc LÔÙPch lôùp vaûi semi product ratio of paper pattern
size boä m m m

#cincinnati 1000 ch
1000 +26MAÃU

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt
qty semi ped consume M

30

32

34

36

38

40

42

44

Trang 1

+17MAÃU

+26MAÃU

Trang 2

cutting table 1 2 3 4

size -40/19 -36/19 -32/19

length qly widt of pcs hM one layer set length 8 19 0.79 1.51 layer 0.81

160

700 703

140 152

37 9

19 0.77 19 0.77

1.51 0.79 1.51 0.79 1.51

171

1000 152 703 171

6.48 29.23 7.11

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

171 11

703 3

152 12

1026 26

42.82

Hcmc,Date …..Month,,,,,Year FACTORY

Trang 3

Trang 4

PHÖÔNG ÑOÂNG GARMENT JSC FACTORY :HOAØNG GIANG

HD12/BM03 ####################### Laàn HD12/BM03/ söûa ñoåi 1.2 ban haønh Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003 ñoåi 1.2 Laàn ban haønh / söûa

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : CUTTING REQUIREMENT CUSTOMER : NEW
MAØU -Color::100%COTTON

Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

WAVE
#cincinnati 440 ch
440 +2MAÃU

MAÕ HAØNG-Style:

MAØU VAÛi-Fabric color: 186 stone C206052
1.39989 m

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 1.53093 yd

giaøng 32 baøn

ñm bình quaân(Average production cons):

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
30 40 32 80 34 36 38 20 20 40 42 44

cutting table 1 2 3 4 5 6

size -38/2 -36/4 -34/4 -32/4 30/4 -34/1-36/1

boä m m m qly widt length layer pcs length h M of one 10 set 3.09 1.44 3.11 2

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt qty consume M semi 440 20 31.10 120 174.00 180 252.45 80 108.40 40 52.80 2 442 618.75 2

180 120 120 180

30 45 20 10 1

4 5.77 4 5.58 4 5.39 4 5.25 2

1.44 5.80 1.44 5.61 1.44 5.42 1.44 5.28 1.44

80 40 1 40 1 20

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

80 181 121 1 1

Hcmc,Date …..Month,,,,,Year FACTORY MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -Color:: DÖÏNG FX 204 (PCC) MAØU VAÛi-Fabric color: WHITE KEÁ HOAÏCH-Plan: TÖØ SIZE 30- 32 SÖÛ DUÏNG CHUNG TÖØ SIZE 34- 36 SÖÛ DUÏNG CHUNG THÖÏC CAÉT-Cutting: TÖØ SIZE 38- 40 SÖÛ DUÏNG CHUNG ñm bình quaân: 0.04173 m 0.04564 yd SOÁ s/p daøi roäng daøi 1 tæ leä BTP theo sô ñoà baøn côû voùc LÔÙPch lôùp vaûi semi product ratio of paper pattern
size boä m m m length qly widt of pcs hM one layer set length 8 19 0.79 1.51 layer 0.81

#cincinnati 1000 ch
1000 +26MAÃU

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt
qty semi ped consume M

30

32

34

36

38

40

42

44

cutting table 1 2 3 4

size -40/19 -36/19 -32/19

160

700 703

140 152

37 9

19 0.77 19 0.77

1.51 0.79 1.51 0.79 1.51

171

1000 152 703 171

6.48 29.23 7.11

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

171 11

703 3

152 12

1026 26

42.82

Hcmc,Date …..Month,,,,,Year FACTORY

Trang 5

+26MAÃU

Trang 6

PHÖÔNG ÑOÂNG GARMENT JSC FACTORY :HOAØNG GIANG

HD12/BM03 ####################### Laàn HD12/BM03/ söûa ñoåi 1.2 ban haønh Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003 ñoåi 1.2 Laàn ban haønh / söûa

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : CUTTING REQUIREMENT CUSTOMER : NEW
MAØU -Color::100%COTTON

Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

WAVE
#cincinnati 220 ch
220

MAÕ HAØNG-Style:

MAØU VAÛi-Fabric color: 186 stone C206052
1.57409 m

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 1.72145 yd

giaøng 36 baøn

ñm bình quaân(Average production cons):

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
30 32 34 80 36 80 38 40 40 80 80 80 80 40 20 40 20 20 42 44

cutting table 1 2 3 4

size -40/2 -38/4 -36/2 -34/2

boä m m m qly widt length layer pcs length h M of one 10 set 3.41 1.44 3.43 2

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt qty consume M semi 220 20 34.30 40 65.20 80 126.80 80 120.00 220 346.30

10 40 40

4 6.49 2 3.15 2 2.98

1.44 6.52 1.44 3.17 1.44 3.00

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

Hcmc,Date …..Month,,,,,Year FACTORY MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -Color:: DÖÏNG FX 204 (PCC) MAØU VAÛi-Fabric color: WHITE KEÁ HOAÏCH-Plan: TÖØ SIZE 30- 32 SÖÛ DUÏNG CHUNG TÖØ SIZE 34- 36 SÖÛ DUÏNG CHUNG THÖÏC CAÉT-Cutting: TÖØ SIZE 38- 40 SÖÛ DUÏNG CHUNG ñm bình quaân: 0.04173 m 0.04564 yd SOÁ s/p daøi roäng daøi 1 tæ leä BTP theo sô ñoà baøn côû voùc LÔÙPch lôùp vaûi semi product ratio of paper pattern
size boä m m m length qly widt of pcs hM one layer set length 8 19 0.79 1.51 layer 0.81

#cincinnati 1000 ch
1000 +26MAÃU

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt
qty semi ped consume M

30

32

34

36

38

40

42

44

cutting table 1 2 3

size -40/19 -36/19 -32/19

160

700 703

140 152

37 9

19 0.77 19 0.77

1.51 0.79 1.51 0.79

171 171 11 703 3 152 12

1000 152 703 171 1026 26

6.48 29.23 7.11 42.82

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

Hcmc,Date …..Month,,,,,Year FACTORY

Trang 7

+26MAÃU

Trang 8


								
To top
;