Jak dochodzić o odszkodowanie by p.jacek9

VIEWS: 40 PAGES: 16

More Info
									Jak dochodzić o
odszkodowanie
         www.mk-finanse.pl
Rodzaje odszkodowań
• Komunikacyjne
• W pracy
• W rolnictwie
• Błędy medyczne
• Inne wypadki           www.mk-finanse.pl
KOMUNIKACYJNE


Prawo do odszkodowania posiadają nie tylko kierowcy czy
  posiadacze samochodów, ale wszystkie osoby, które
poniosły szkodę w następstwie wypadku komunikacyjnego,
  na przykład: piesi, rowerzyści, pasażerowie, osoby
przemieszczające się komunikacją miejską jak i właściciele
   uszkodzonych przez pojazd posesji czy mienia.                        www.mk-finanse.pl
Warto również wiedzieć, że odszkodowanie należy się nam także, gdy
szkoda ma miejsce:
• bezpośrednio przy załadowaniu lub rozładowaniu pojazdu,
• przy wsiadaniu lub wysiadaniu do/ z niego,
podczas zatrzymania auta, jego garażowania i postoju
                            www.mk-finanse.pl
Prawo do odszkodowania mamy również w sytuacji, gdy:
• sprawca wypadku nie popełnił przestępstwa ani wykroczenia,
• pojazd sprawcy nie posiadał ubezpieczenia,
• pojazd sprawcy oddalił się z miejsca zdarzenia i nie został
 zidentyfikowany.
                             www.mk-finanse.pl
Tego typu odszkodowanie obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu
koszty, takie jak: straty majątkowe, koszty leczenia, koszty przejazdów,
zaopatrzenia ortopedycznego, utraconych dochodów czy inne wydatki.
Warto od samego początku gromadzić wszystkie dowody o nich
świadczące (paragony, bilety, faktury i rachunki).
                             www.mk-finanse.pl
            W PRACY


W wypadkach przy pracy osobom poszkodowanym przysługuje
odszkodowanie z ZUS, a ponadto jeśli wypadek nastąpił z winy
pracodawcy jest on zobowiązany do naprawienia szkody . Trzeba
udowodnić jego winę np. niewłaściwą organizację warunków pracy,
stąd niezwykle ważne jest zabezpieczenie dowodów z miejsca
zdarzenia (zdjęcia, oświadczeń świadków) oraz nie podpisywać
protokołu wypadku kiedy odbiega on od rzeczywistości.                           www.mk-finanse.pl
         W ROLNICTWIE
Są to odszkodowania dla osób, które uległy w wypadkach w
gospodarstwach rolnych.
• Zgodnie z art. 11 ust. 1 z dnia 20 grudnia 1990 r. o
 ubezpieczeniu społecznym rolników , za wypadek przy pracy
 rolniczej uważa się nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną
 zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności
 związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo
 związanych z wykonywaniem tych czynności:                          www.mk-finanse.pl
• a. na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony
 prowadzi lub w którym pracuje, lub na terenie gospodarstwa
 domowego bezpośrednio związanego z tym gospodarstwem
 rolnym lub w drodze ubezpieczonego z mieszkania do
 gospodarstwa rolnego, albo w drodze powrotnej
• b. podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolnego,
 zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności
 rolniczej lub w związku z wykonywaniem tych czynności
• c. w drodze do miejsca wykonywania czynności lub w drodze
 powrotnej.                          www.mk-finanse.pl
        BŁĘDY MEDYCZNE

   Zmiana przepisów miała umożliwić pacjentom szybsze
dochodzenie roszczeń z tytułu tzw. błędów medycznych. Jednak
 półtora roku od momentu wejścia w życie nowelizacji ustawy o
 prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wiadomo, że nie
 spełniła ona pokładanych w niej nadziei. Pacjentom nie jest
      łatwiej oraz szybciej dochodzić swoich praw.
                          www.mk-finanse.pl
Jeżeli na skutek pobytu w szpitalu:
• Zostałeś zakażony biologicznym czynnikiem chorobotwórczym
 (np. gronkowiec, WZW itd.)
• Doznałeś uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia
• Następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych w szpitalu
 była śmierć bliskiej Ci osoby
                          www.mk-finanse.pl
          INNE WYPADKI


Do kategorii tej zalicza się odszkodowania dla osób
poszkodowanych w wyniku zaniedbań obowiązków przez osoby
trzecie
                         www.mk-finanse.pl
Dotyczy zdarzeń takich jak:
• Poślizgnięcia na oblodzonej nawierzchni,
• potknięcia na nierówności chodnika,
• wypadki na skutek niesprawnych urządzeń,
• wypadki w sklepach, restauracjach oraz w trakcie imprez masowych.


Ważnym elementem jest niezwłoczne zabezpieczenie dowodów -
świadków, zdjęć, zgłoszeń właścicielowi terenu, Policji, itd.                            www.mk-finanse.pl
MK -FINANSE może pomóc uzyskać
odszkodowanie drogą postępowania sądowego.
                       www.mk-finanse.pl
W tym zakresie zapewniamy poza pełną obsługą prawną:
• pomoc w zebraniu materiału dowodowego,
• ocenę czy wystąpił błąd medyczny lub inne zaniedbanie
• ocenę skutków dla zdrowia przez lekarzy specjalistów
 znajdujących się na listach biegłych sądowych,
                          www.mk-finanse.pl
• doradztwo w zakresie uzupełniania dokumentacji o dalsze
 badania i wizyty u innych specjalistów,
• weryfikację orzeczeń wydawanych na zlecenie towarzystw
 ubezpieczeniowych,
• uzyskanie w imieniu Klientów dokumentacji medycznej ze
 szpitali, dokumentów z akt Policji, Prokuratury czy Sądów.
• pokrycie kosztów postępowania sądowego za poszkodowanego
                            www.mk-finanse.pl

								
To top