Transact-SQL by malj

VIEWS: 6 PAGES: 31

									Funkce Transact-SQL
         Výběr

       Filip Čálek
Souhrn
 Funkce T-SQL
  Datum a čas
  Práce s řetězci


 Konverze mezi typy
Funkce – Datumčasu čas
 Funkce pro získání data a
              a
  Tyto funkce můžeme rozdělit na funkce s větší
  přesností a funkce s menší přesností.

   F s větší přesností(ns)  F s menší přesností(ms)

   SYSDATETIME        CURRENT_TIMESTAMP

   SYSDATETIMEOFFSET     GETDATE

   SYSUTCDATETIME      GETUTCDATE


   Rozdíly si ukážeme na následujícím příkladu.
Funkce – Datum a čas
                 Výstup:
 SELECT  SYSDATETIME()     2010-03-09 16:57:41.9156594
      ,SYSDATETIMEOFFSET()  2010-03-09 16:57:41.9156594 +01:00
      ,SYSUTCDATETIME()   2010-03-09 15:57:41.9156594

      ,CURRENT_TIMESTAMP   2010-03-09 16:57:41.913
      ,GETDATE()       2010-03-09 16:57:41.913
      ,GETUTCDATE() ;    2010-03-09 15:57:41.913


  Z ukázky je patrné, že v prvních třech případech
  se jedná o funkce s větší přesností.
  Je nutné dále rozlišit funkce, které vrací čas
  platný na vašem počítači a nebo GMT.
Funkce – Datum a čas
 Parametry funkcí
  První parametr těchto funkcí bývá tzv. datepart:
   Year, month, day, hour, minute atd.
   Definujeme jaká hodnota se bude vracet.


  Další parametry se odvíjí dle funkce.
   Jeden z dalších parametrů načítá datum a čas ve formátu
   datetime.
     Např. 2010-03-09, nebo 2010/03/09. může i obsahovat
     proměnnou, případně funkci Getdate().
Funkce – Datum a čas
 DATENAME/DATEPART/DATEDIFF
  DATENAME vrací nvarchar hodnotu z konkrétního
  data/času. Např. název měsíce.
   DATENAME(datepart,datetime)
  DATEPART funguje shodně akorát vrací číselnou
  hodnotu.
  DATEDIFF vrací číselnou hodnotu a sice rozdíl mezi tzv.
  startdate a enddate ve tvaru datetime.
   DATEDIFF(datepart,startdate,enddate)
Funkce – Datum a čas
 Příklady:
 DECLARE @datum datetime;
 SET @datum=GETDATE();          Den   Mesic   Rok
 SET LANGUAGE Czech;           9    březen  2010
 SELECT DATENAME(DAY, @datum) AS 'Den',
 DATENAME(MONTH, @datum) AS 'Mesic',
 DATENAME(YEAR,@datum) AS 'Rok';
…….
 SELECT DATENAME(MONTH, @datum) AS
 'Mesic_N’,                Mesic_N Mesic_P
                      březen 3
 DATEPART(MONTH, @datum) AS 'Mesic_P’;
Funkce – Datum a čas
 Příklady:
 SELECT DATEDIFF(YEAR,'2005', '2010’)       Rozdil
                          5
 as ‚Rozdil';


 SELECT
 DATEDIFF(millisecond, GETDATE(), SYSDATETIME())  Pocet ms
                          3
 as 'Pocet ms';
Funkce – Datum a čas
 DATEADD/SET LANGUAGE
  DATEADD upraví datum/čas o určitý námi zvolený
  interval. Např. posune měsíc o jedna,čili z ledna se
  stane únor.
   DATEADD(datepart,cislo,datetime)
   Druhý parametr „cislo“ určuje velikost intervalu.


  SET LANGUAGE upraví nejen názvy měsíce, ale i
  datetime format.
Funkce – Datum a čas
  DECLARE @cislo int;
  SET @cislo=0;
  WHILE @cislo<12
  BEGIN
     SELECT CONVERT(varchar,DATEADD(MONTH,@cislo,'2010-1-31'),104)
     SET @cislo=@cislo+1;
  END;  31.01.2010
                Z příkladu je patrné, že počet dnů je
  28.02.2010
                automaticky upraven, aby odpovídal
  31.03.2010
                skutečnosti.
  30.04.2010
  …
Funkce – práce s řetězci
 ASCII/CHAR/CHARINDEX/DATALENGTH
 ASCII převádí char na číselnou ASCII hodnotu.

 CHAR naopak převádí z ASCII kódu na znak.

 CHARINDEX vyhledává char nebo podřetězec v
 řetězci a sice, že nalezne jeho první znak.

 DATALENGTH vrací hodnotu odpovídající délce
 řetězce.
Funkce – práce s řetězci
 NCHAR/UNICODE/SUBSTRING

 V případě převádění do unicode a zpět použijeme
 funkce UNICODE/NCHAR

 SUBSTRING vrací část řetězce. Většinou se používá
 jako pomocná funkce k jiným funkcím, jako např.
 ASCII,UNICODE…
  SUBSTRING(retezec, index, rozsah)
Funkce – práce s řetězci
  DECLARE @cislo int;
  DECLARE @znak int;
  SET @cislo=0;                     97   a
  WHILE @cislo<=DATALENGTH('ahoj')           104  h
  BEGIN                         111  o
     SET @cislo=@cislo+1;              106  j
                             NULL  NULL
     SET @znak=ASCII(SUBSTRING('ahoj', @cislo,1));
     SELECT @znak,
          CHAR(@znak)
  END; Převedeme v cyklu „ahoj“ do ASCII a pak za
 pomoci funkce CHAR zase zpět na znaky.
Funkce – práce s řetězci
 SELECT SUBSTRING('AHOJ',2,2),
                            HO
   SUBSTRING('AHOJ',3,2),             OJ
   SUBSTRING('AHOJ',1,3),             AHO
   SUBSTRING('AHOJ',1,4);             AHOJ

 Ukázka jak se chová SUBSTRING při změně parametrů.
Funkce – práce s řetězci
 DIFFERENCE/SOUNDEX
 DIFFERENCE porovnává dva řetězce a vrací číselnou
 hodnotu od 0 do 4.
  0 – největší možný rozdíl.
  4 – nejmenší nebo žádný rozdíl.
  Neporovnává přímo řetězce, ale kódy vytvořené pomocí
  funkce SOUNDEX – kód se skládá ze čtyř znaků. První
  obsahuje první char řetězce a dále tři číselné znaky.
  Např. SOUNDEX(‘Ahoj’) vrací kód A200.
Funkce – práce s řetězci
 select SOUNDEX('Ahoj') as 'S1',
                        S1   S2   D
    SOUNDEX('Ahoj') as 'S2',       A200  A200  4
    DIFFERENCE('Ahoj','Ahoj') as 'D';

 select SOUNDEX('Ahoj') as 'S1',
                        S1   S2   D
    SOUNDEX('Ahum') as 'S2',
                        A200  A500  3
    DIFFERENCE('Ahoj','Ahum') as 'D';

 select SOUNDEX('Ahoj') as 'S1',
    SOUNDEX('Server') as 'S2',      S1   S2   D
                        A200  S616  0
    DIFFERENCE('Ahoj','Server') as 'D';
Funkce – práce s řetězci
 SOUNDEX – stručné vysvětlení tzv. fonetického
 algoritmu.
  Tři číselné znaky ohodnocují souhlásky daného slova
  následujícím způsobem:
   b, f, p, v = 1        Soundex z AHOJ vrací A200,
                  protože:
   c, g, j, k, q, s, x, z = 2
                  A - je první znak.
   d, t = 3           H - není nijak ohodnoceno
   l=4             O – není souhláska
   m, n = 5           J – ohodnoceno jako 2
   r=6             Jelikož slovo dál nepokračuje,
                  je kód doplněn nulami.
Funkce – práce s řetězci
 SOUNDEX – příklady
 SELECT SOUNDEX('robert')
 SELECT SOUNDEX('rupert')
 Vzhledem k tomu, že B a P má stejné ohodnocení, vychází nám v
 tomto případě stejný kód. R163

 V případě dvou nebo více stejně ohodnocených souhlásek po sobě je
 ohodnocena pouze první z nich. Řetězec GGGG by vrátil G200.
 Doplněním jiného znaku např.: GGPGG nám vyjde G212.

 Pokud soundex již ohodnotil tři souhlásky, tak případné další ignoruje.
Funkce – práce s řetězci
 LOWER/UPPER/LTRIM/RTRIM
 LOWER velké znaky převede na malé.

 UPPER naopak převede malé na velké.

 LTRIM odstraní mezery na začátku řetězce

 RTRIM odstraní mezery na konci řetězce.
Funkce – práce s řetězci
  DECLARE @Z CHAR(15);
  SET @Z='  ahoj';          Bez upravy    Po uprave
                        ahoj    ahoj
  SELECT @Z AS 'Bez upravy',
  LTRIM(@Z) AS 'Po uprave'; SELECT LOWER(SUBSTRING('AHOJ', 1, 4))
                     Lower  Upper
 AS Lower,
                     ahoj   AHOJ
 UPPER(SUBSTRING('ahoj', 1, 4))
 AS Upper;

Funkce – práce s řetězci
 REPLACE/REPLICATE/REVERSE
 REPLACE může změnit námi zvoleny podřetězec za
 jiný. Můžeme tak ve větě změnit např. jedno slovo.

 REPLICATE zopakuje řetězec podle zvoleného čísla.

 REVERSE otočí pořadí znaků v řetězci.
Funkce – práce s řetězci
 SELECT REPLACE('Uceni je nuda!','nuda','zabava');  Uceni je zabava!

 SELECT REPLICATE('Ahoj ',5);            Ahoj Ahoj Ahoj Ahoj Ahoj


 SELECT REVERSE('Ahoj'),
                           johA
   REVERSE('kobylamamalybok') ,          kobylamamalybok
   REVERSE('12345');               54321
Funkce – práce s řetězci
 STR/STUFF

 STR zaokrouhlí na jedno či více desetinných míst,
 případně na celá čísla.

 STUFF vloží jeden řetězec do druhého na určité místo.
 Také je možnost vymazat určitý počet znaků a na
 jejich místo vloží vkládaný řetězec.
Funkce – práce s řetězci
 SELECT STR(29.994, 5, 2),         29.99
    STR(29.994,5,1);          30.0 DECLARE @auto char(20);
                      Pekne      Osklive
 SET @auto='Mam auto';           Mam pekne auto  Mam osklive auto
 SET @auto=STUFF(@auto, 4, 0, ' pekne');
 SELECT @auto as 'Pekne',
    STUFF(@auto,4,6,' osklive')
    as 'Osklive';
Konverze mezi typy
 CAST a CONVERT
  Základní funkce pro převody mezi datovými typy.
  Tyto funkce jsou funkčností téměř shodné. Liší se
  způsob zápisu a funkce CONVERT na rozdíl od funkce
  CAST umožňuje definování stylu.
  Styl se definuje zejména u funkcí data a času.
   Konkrétně ovlivňuje formát data/času.
Konverze mezi typy
 DECLARE @cislo decimal(10,3);
 SET @cislo = 193.57;

 SELECT CAST(@cislo AS int) as 'int',        int  decimal
                           193  193.570
   CAST (@cislo as decimal(10,3)) as 'decimal';

 SELECT CONVERT(int, @cislo) as 'int',        int  decimal
   CONVERT(decimal(10,3),@cislo) as 'decimal';  193  193.570 V tomto případě je funkce shodná.
Konverze mezi typy
 Podívejme se na rozdíl mezi CAST a CONVERT v
 případě konverze datetime.

  DECLARE @datum datetime;
  SET @datum=GETDATE();
  SELECT CAST( @datum as varchar);
  SELECT CONVERT(varchar,@datum,109);    Výstup bude již jiný kvůli stylu.
    Mar 3 2010 2:40PM
    Mar 3 2010 2:40:14:897PM
    Jak již bylo řečeno, styl se definuje pouze funkcí CONVERT.
Konverze mezi typy
              Základní styly pro formát
              data/času
               -  Styl       Standard         Výstup
Toto je výčet základních
typů stylu. Je jich     0  0 / 100 Default       mon dd yyyy hh:miAM (or PM)

mnohem více, ale většina   1  101   U.S.         mm/dd/yyyy

je již více či méně     2  102   ANSI         yy.mm.dd

odvozena z těchto      3  103   British/French    dd/mm/yyyy

prvních.           4  104   German        dd.mm.yy

               5  105   Italian       dd-mm-yy
Pokud styl nevyplníme,    6  106   -          dd mon yy
automaticky se dosadí
               7  107   -          Mon dd, yy
základní „100“.
               8  108   -          hh:mi:ss

               9  109   Default + ms     mon dd yyyy hh:mi:ss:mmmAM (or PM)
Konverze mezi typy
 Pár ukázek použití stylu.
  Pokud chceme pouze čas:
   DECLARE @datum time;
   SET @datum=GETDATE();
   SELECT CONVERT(varchar,@datum,100);  4:34PM
   SELECT CONVERT(varchar,@datum,108);  16:34:32

  Případně pouze datum:
  DECLARE @datum datetime;
  SET @datum=GETDATE();
                      03/10/2010
  SELECT CONVERT(varchar,@datum,101),
                      2010.03.10
   CONVERT(varchar,@datum,102),     10/03/2010
   CONVERT(varchar,@datum,103),     10.03.2010
   CONVERT(varchar,@datum,104);
Konverze mezi typy
 Možné problémy
 Občas konverze není možná z důvodu nevyhovujícího
 datového typu.
 DECLARE @hm varchar(10);             V tomto případě
 SET @hm='125.25'                 konverze nelze
 SELECT CAST(@hm as int);             provést.


 DECLARE @hm varchar(10);             Proto je nutné převést
 SET @hm='125.25'                 varchar nejprve na
                          decimal a teprve pak
 SELECT CAST(CAST(@hm as decimal(10,5)) as int);
                          na int.
                          Výsledek: 125
Závěr
 Použitá literatura
  http://msdn.microsoft.com            Děkuji za pozornost

								
To top