วิธี ใส่ User name Pass NOD32

Document Sample
วิธี ใส่ User name Pass NOD32 Powered By Docstoc
					วิธี ใส่ User name & Password ในการอัพเดท ฐานข้อมุลไวรัส ของ NOD32 ต้องใช้ User name
& Pass word ในการอัพเดท ซึ่งต้องใส่ ก่อนอัพเดท เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลไวรัสที่ล่าสุ ดเสมอ มี
วิธีการดังนี้


1. เปิ ดโปรแกรม NOD32 ขึ้นมา
             ั
2. กด F5 เพื่อเข้าไปที่ต้ งค่า
- เลือกอัพเดท

1.ใส่ User name

2. ใส่ Pass word

3. กดตกลง
3. ไปที่ อัพเดท แล้วกด อัพเดททันที
4. เสร็จสมบูรณ์ เริ่ มกระบวนการอัพเดท
แค่น้ ีกเ็ สร็จแล้วครับ สาหรับการใส่ User Name & Password ของ Nod32 เพื่อทดลองใช้
ผลิตภัณฑ์ไม่ให้หมดอายุและให้โปรแกรมสามารถอัพเดทฐานข้อมูลไวรัสได้

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:13
posted:11/2/2013
language:
pages:4