Docstoc

Leder programiranje

Document Sample
Leder programiranje Powered By Docstoc
					    Leder programiranje
• Rang
• Bit naredbe
 – XIC
 – XIO
 – OTL
 – OUT
 – OSR
• Osnovna primena bit naredbi
• Start/Stop kolo
    Leder programiranje
• Leder programski jezik
 – Programski jezik za programiranje PLC-ova
 – Zasnovan na leder (lestvičastim) dijagramima
 – Prilagođen tehnici koja je poznata
  korisnicima relejnih sistema
 – Grafički jezik
      Leder dijagram


 Rang
Naredbe

Komentar


 Uslov Akcija
              Rang
• Rang - jedna linija leder dijagrama
• Sastoji se iz dva dela:
 – Uslov
 – Akcija
     Definiše uslov pod kojim će biti izvršena akcija
                Uslov
•  Uslov - logički iskaz koji može biti tačan ili netačan.
•  Sadrži jednu ili više redno-paralelno povezanih naredbi
•  Naredbe uslova su:
   – Unarne - primenjuju se na jednu promenljivu, čija adresa je navedena
    uznad naredbe (npr. fizički ulaz PLC-a)
   – Binarne - rezultat je 0 ili 1 (tačno ili netačno)
•  Redna veza naredbi - logičko I (tačno ako je svaki pojedinačni uslov
  tačan)
•  Paralelna veza naredbi - logičko ILI (tačno ako je barem jedan uslov
  tačan)
•  Uslov koji ne sadrži ni jednu naredbu je uvek tačan.

    Adresa
   promenljive

   Naredba
    uslova
            Akcija
• Izvršava se samo ako je uslov tačan.
• Odnosi se na pobudu izlaza (ili postavljanje interne
 promenljive)
• Serijska veza nije dozvoljena !
• Paralelna veza je dozvoljena - izvršavaju se sve
 paralelne naredbe akcije


                       Adresa
                      promenljive
                       Naredba
                        akcije
Naredba uslova v.s. naredba akcije
• Naredba uslova
 – U zavisnosti od vrednosti operanda, a shodno
  pridruženoj tablici istinitosti, naredbi uslova se
  dodeljuje vrednost (0 ili 1) - vrednost naredbe
• Naredba akcije
 – Izvršavaju se samo ako je uslov koji im prehtodi tačan
  (dodeljena mu je vrednost 1)
 – Dodeljuju vrednost nekoj promenljivoj ili izvršavaju
  neki drugu akciju
   Izvršenje leder programa
• Izvršava se u programskom delu sken ciklusa
• “Rang po rang” - u nizu kako su postavljeni u
 dijagramu.
• U svakom rangu, prvo se odredi vrednost
 uslova, a onda, ako je uslov tačan (=1), izvrši se
 akcija.
• Za vreme programskog skena menjaju se samo
 vrednosi u slici izlaza, koje će tek u izlaznom
 skenu biti prenešene na fizičke izlaze
        Bit naredbe
• Osnovne naredbe leder jezika
• Njihovi operandi su bitovi (najčešće iz slike
 ulaza/izlaza ili bit datoteke - B, ali i u bilo
 kojoj drugoj datoteci koja dozvoljava
 pristup bitovima)
• Ukupno 6 naredbi:
 – 2 naredbe uslova
 – 3 naredbe akcije
 – + 1 koja se može svrstati i u uslov i u akciju
 Bit naredbe za definisanje uslova
        - XIC -
• XIC - Examine if closed (ispitivanje da li je kontakt
 zatvoren)
• Uslov je tačan ako bit adresiran naredbom ima vrednost
 1, inače je netačan
• Odnosi se na normalno otvoren kontakt - uslov je tačan
 ako je normalno otvoren kontakt zatvoren
 Bit naredbe za definisanje uslova
        - XIO -
• XIO - Examine if open (ispitivanje da li je kontakt
 otvoren)
• Uslov je tačan ako bit adresiran naredbom ima vrednost
 0, inače je netačan
• Odnosi se na normalno zatvoren kontakt - uslov je tačan
 ako je normalno zatvoren kontakt otvoren
    Bit naredbe za postavljanje
       vrednosti izlaza
• OTE - Output energize (pobuđivanje izlaza)
• Ako je uslov koji prethodi naredbi tačan, bit adresiran
 naredbom (a) dobija vrednost 1, inače dobija vrednost 0.
• Vrednost bita a se postavlja u trenutku izvršenja ranga i
 ostaje neizmenjena do sledećeg sken ciklusa
    Bit naredbe za postavljanje
       vrednosti izlaza
• OTL - Output latch (pamćenje izlaza)
• Ako je uslov tačan, bit adresiran naredbom se isključivo
 postavlja na 1 (lečuje).
• Nakon toga, naredba postaje neosetljiva na uslov, a
 vrednost adresiranog bita ostaje 1 bez obzira kako se
 menja vrednost uslova.
     Bit naredbe za postavljanje
        vrednosti izlaza
• OTU - Output unlatch (resetovanje izlaza)
•  Ako je uslov tačan, bit adresiran naredbom se isključivo postavlja na
  0 (resetuje).
•  Nakon toga, naredba postaje neosetljiva na uslov, a vrednost
  adresiranog bita ostaje 0 bez obzira kako se menja vrednost uslova.
          OTL i OTU
• OTL i OUT naredba se koriste uvek u paru, pri čemu se
 u obe naredbe adresira isti bit.
• Zajedno, nihova funkcija je ekvivalentna funkciji SR leča
• Situacija kada su Uslov 1 i Uslov 2 istovremeno tačni nije
 dozvoljena !
OTL, OTU v.s. OTE
    Bit triger naredba - OSR
• OSR - One-shot rising (uzlazna ivica)
• Između uslova i akcije
• Obezbeđuje da se akcija izvrši samo jedanput, onda kada
 se uslov menja sa netačno na tačno (sa 0 na 1 - uzlazna
 ivica)
• Bit pridružen naredbi pamti vrednost uslova koji prethodi
 naredbi
OSR
PLC + Leder
Jednostavni primeri
      O1 = (I1+I2·I5+I9) ·I7
           NO i NC kontakti
     Električno kolo       Ekvivalentan leder dijagram
                   Sijalica prati ispunjenost uslova
Sijalica se pali kad je uslov tačan
  NO i NC kontakti
Sijalica se pali kad je uslov tačan (ali, nikada se ne gasi!)
  Neophodan je dodatni taster za gašenje sijalice:
   NC kontakti - iz razloga veće
      bezbednosti
Da se umesto NC koristi NO kontakt, prekid veze (žice) koja povezuje
prekidač i PLC bi ostao neprimećen !
Logičke operacije u leder jeziku
      I, ILI, NE
   NI


1)2)
   NILI


1)2)
I-ILI mreža
Kombinaciona mreža
             Primer
•  Ventilator procesora radi ako su ispunjeni
  sledeći uslovi:
   –  Ulaz 1 je isključen (OFF)
   –  Uključen je ulaz 2 ili ulaz 3 (ili oba)
   –  Ulazi 5 i 6 su uključeni
   –  Uključen je barem jedan od ulaza 7, 8 i 9.
Primer
Primer
      Start/Stop kolo
• Princip samodržanja

            Nakon što je pobuđen,
            izlaz drži samog sebe u
            pobuđenom stanju (Start
            više nije neophodan)
       Start/Stop kolo
• Relizacija u relejnoj tehnici
      Start/Stop kolo
• Realizacija pomoću OTL i OTU naredbi
                  Rešava problem
                istovremenog pritiska
                  na Start i Stop
         Napred-nazad kolo
•  F za napred (M1 - ON, M2 - OFF)
•  R za nazad (M1 - OFF, M2 - ON)
•  STOP za stop
•  Nagla promena smera nije dozvoljena
   –  F → R treba F → STOP → R
   –  R → F treba R → STOP → F
                     Tasteri
    Napred-nazad kolo
• Leder dijagram
    Napred-nazad kolo
• Šema veze
          Signal  Ulaz/  Adresa
               Izlaz
          STOP   Ulaz  I:1/0
          F    Ulaz  I:1/1
          R    Ulaz  I:1/2
          M1    Izlaz  O:2/0
          M2    Izlaz  O:2/1
      Napred-nazad kolo
• Leder dijagram sa fizičkim adresama ulaza i izlaza
    Višestruko start-stop kolo
• Zadatak: Sistem za ventilaciju u nekoj hal se može
 uključivati/isključivati sa tri različita mesta. Na svakom
 mestu postoji start i stop taster. Start tasteri su sa
 normalno otvorenim (NO), a stop sa normalno
 zatvorenim (NC) kontaktima. Kreirati leder dijagram.
  Upravljanje hidrauličnim cilindrom
        (zadatak)
•  Hidrauličnim cilindrom se upravlja pomoću dva jednosmerna solenoida, A i
  B. Solenoid A upravlja ventilom za dovod komprimovanog vazduha kojim se
  cilindar izvlači, dok slolenoid B upravlja ventilom za ˝dovod˝ vakuuma kojim
  se cilindar uvlači.
•  GMIN i GMAX su granični prekidači, za indikaciju krajnjeg uvučenog (GMIN)
  i krajnjeg izvučenog položaja cilindra.
•  Izvlačenje cilindra se startuje tasterom PUSH, a uvlačenje tasterom PULL
  (oba NO tipa). Cilindar se uvek izvlači do krajnje izvučene pozicije (GMAX)
  kada se ukida dovod komprimovanog vazduha. Slično, cilindar se uvek
  uvlači do krajnje uvučene pozicije (GMIN), kada se ukida ˝dovod˝ vakuuma.
•  Realizovati leder dijagram. Obezbediti da oba ventila nikada ne budu
  istovremeno otvorena.
Upravljanje hidrauličnim cilindrom
      (zadatak)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:19
posted:10/29/2013
language:Bosnian
pages:41