Docstoc

quan thien than

Document Sample
quan thien than Powered By Docstoc
					QUAÁN THIÏN THÊÌN                                                          1
                           MUÅC LUÅC


1. HAI ÀÛÁA TREÃ BÕ BOÃ RÚI. ................................................................................................ 2

2. QUAÁN THIÏN THÊÌN ........................................................................................................ 8

3. THÖNG BAÁO .................................................................................................................. 13

4. THÙÇNG TORCHONNET. ................................................................................................ 19

5. CHIA TAY ....................................................................................................................... 25

6. BÊËT NGÚÂ VAÂ SUNG SÛÚÁNG ......................................................................................... 32

7. MÖÅT NGÛÚÂI ÀÛÚÅC CÛÁU SÖËNG.................................................................................... 38

8. THU XÏËP CHO TORCHONNET ..................................................................................... 45

9. VÕ TÛÚÁNG DAÂN XÏËP CHO MOUTIER ........................................................................... 50

10. BAO GIÚÂ TÖÍ CHÛÁC ÀAÁM CÛÚÁI ? ................................................................................ 56

11. CHUYÏÅN BUÖÌN CÛÚÂI ................................................................................................. 61

12. CUÃA HÖÌI MÖN ............................................................................................................. 65
http://ebooks.vdcmedia.com
Comtesse de Sgur                              2
          1. HAI ÀÛÁA TREÃ BÕ BOÃ RÚI.


    Trúâi töëi vaâ laånh. Mûa mau haåt. Dûúái göëc cêy sïn giaâ, rêåm raåp
bïn lïì àûúâng, coá hai àûáa treã àang nùçm nguã. Àûáa nhoã ba tuöíi, nùçm
daâi trïn àöëng laá; àûáa lúán saáu tuöíi, nùçm êëp lïn chên àûáa nhoã àïí uã
êëm cho noá. Àûáa nhoã mùåc quêìn aáo len thûúâng nhûng àuã êëm, trïn
ngûúâi àùæp chiïëc aáo veát cuãa àûáa lúán. Thùçng anh nùçm reát run. Chöëc
chöëc, laâm toaân thên noá run lïn. Noá chó mùåc coá chiïëc sú mi vaâ chiïëc
quêìn àaä muåc. Neát mùåt coá veã àau khöí, nhûäng gioåt nûúác mùæt coân
àoång trïn àöi maá gêìy guöåc. Tuy thïë noá vêîn nguã say sûa. Möåt tay
noá nùæm chiïëc huên chûúng buöåc súåi dêy maâu àen quaâng qua cöí,
tay kia nùæm tay àûáa beá àïí tay àûáa beá khoãi laånh. Hai àûáa treã giöëng
nhau, chùæc laâ anh em, nhûng àûáa beá tröng tûúi tónh, hai maá cùng
troân. Noá khöng phaãi chõu àoái reát nhû anh.
   Saáng ra, luác hai àûáa treã coân àang nguã, möåt ngûúâi àaân öng ài
qua àûúâng, theo sau laâ möåt con choá giöëng vuâng nuái Saint Bernard.
    Ngûúâi àaân öng coá daáng nhaâ binh, vûâa ài vûâa huyát saáo, khöng
nhòn ngang nhòn ngûãa. Con choá thuãng thùèng chaåy theo. Àïën gêìn
chöî hai àûáa treã àang nguã, noá nghïëch mùæt, doãng tai, röìi lao àïën
nhûng khöng suãa. Noá nhòn hai àûáa treã, àaánh húi, liïëm tay, kheä gûâ
àïí goåi chuã, nhûng khöng laâm chuáng thûác dêåy. Ngûúâi àaân öng àûáng
laåi, ngoaái nhòn vaâ goåi:
   "Capitaine, ài naâo!"
   Con choá vêîn àûáng im, chó gêìm gûâ, lêìn naây to hún, daâi hún.
    Ngûúâi ài àûúâng àoaán coá chuyïån gò bêët thûúâng, anh ta laåi gêìn
con choá vaâ ngaåc nhiïn khi nhòn thêëy hai àûáa treã bõ boã rúi. Thêëy
chuáng bêët àöång, anh àaä tûúãng chuáng chïët, nhûng cuái xuöëng nghe,
thêëy vêîn coân thúã. Súâ vaâo tay vaâo maá àûáa beá, thêëy khöng laånh lùæm;
nhûng tay vaâ maá àûáa lúán thò laånh cûáng. Nhiïìu gioåt nûúác mûa tûâ
keä laá rúi xuöëng àêìu, xuöëng vai noá.

http://ebooks.vdcmedia.com
QUAÁN THIÏN THÊÌN                              3


   "Töåi nghiïåp! - Anh lêím bêím möåt mònh - Khöng kheáo chuáng
chïët mêët, quanh chuáng chùèng thêëy thûác ùn, àöì mùåc gò caã. Ai laåi boã
chuáng trïn àûúâng thïë naây?
   Laâm thïë naâo bêy giúâ? Àïí chuáng úã àêy cuäng tûác laâ àïí cho
chuáng chïët. Maâ àem theo mònh thò àûúâng coân xa lùæm, laåi ài böå,
chuáng theo sao àûúåc."
   Trong khi anh àang suy nghô thò con choá böìn chöìn bùæt àêìu
suãa. Nghe tiïëng, thùçng lúán thûác dêåy. Noá múã mùæt nhòn anh ta, vûâa
ngúä ngaâng vûâa cêìu khêín, röìi laåi nhòn con choá, vuöët ve noá vaâ noái:
   "Thöi àûâng suãa nûäa! Àïí cho em tao nguã. Noá àang êëm chöî, tao
phaãi uã maäi cho noá àêëy".
    - Thïë thò sao? Chaáu cuäng laånh lùæm àêëy chûá! - Ngûúâi ài àûúâng
hoãi.
   Àûáa treã: Chaáu thò khöng hïì gò. Chaáu lúán, chaáu khoãe; noá thò
khaác, noá beá, hïî àoái reát laâ noá khoác.
    Ngûúâi ài àûúâng: Sao caác chaáu chó coá möåt mònh úã àêy?
   Àûáa treã: Vò meå chaáu chïët, böë chaáu bõ caãnh saát bùæt, chuáng
chaáu khöng coá nhaâ cûãa, chuáng chaáu chó coá möåt mònh.
    Ngûúâi ài àûúâng: Caãnh sùæt bùæt böë chaáu ài laâm gò ?
   Àûáa treã: Chaáu khöng biïët, coá leä àïí cho böë chaáu baánh, böë chaáu
hïët baánh röìi.
    Ngûúâi ài àûúâng: Ai cho caác chaáu ùn?
    Àûáa treã: Ai cho thò chuáng chaáu ùn.
    Ngûúâi ài àûúâng: Coá àuã ùn khöng?
   Àûáa treã: Coá khi àuã, coá khi khöng. Nhûng em chaáu thò cûá phaãi
cho noá ùn àuã.
    Ngûúâi ài àûúâng: Vêåy laâ coá nhûäng ngaây chaáu nhõn àoái.
    Àûáa treã: Khöng sao aå. Vò chaáu lúán.
    Nghe àûáa treã noái, ngûúâi ài àûúâng rêët caãm àöång vïì loâng hiïëu
thaão cuãa noá vaâ quyïët àõnh àûa hai anh em noá vïì laâng gêìn àêëy.

http://ebooks.vdcmedia.com
Comtesse de Sgur                              4

   "Mònh seä nhúâ möåt ngûúâi töët tröng nom, khi naâo mònh trúã laåi
seä hay. Biïët àêu böë chuáng khöng quay vïì" - Ngûúâi ài àûúâng nghô
vêåy vaâ hoãi tiïëp:
   - Chaáu tïn gò ?
   - Chaáu laâ Jacques, em chaáu laâ Paul.
   - Chaáu coá muöën theo chuá khöng ? Chuá seä chùm nom.
   - Thïë coân em Paul chaáu?
   - Caã Paul nûäa. Chaáu àaánh thûác noá dêåy röìi ài.
   - Nhûng Paul mïåt; noá khöng theo kõp chuá.
   - Chuá àïí noá lïn lûng con Capitaine. Chaáu yïn têm.
    Ngûúâi ài àûúâng nêng thùçng Paul àang nguã, àùåt lïn lûng con
choá, gêåt àêìu guåc vaâo cöí. Xong röìi anh cúãi aáo khoaác àùæp cho noá. Anh
coân buöåc hai tay aáo vaâo nhau, dûúái buång con choá, cho thùçng beá
khoãi ngaä.
    "Naây! - anh baão thùçng Jacques - aáo chaáu àêy, mùåc vaâo cho
khoãi reát, röìi ài."
   Jacques àûáng dêåy, nhûng laão àaão vaâ ngaä vêåt xuöëng. Nûúác
mùæt giaân giuåa, mïåt vaâ laånh, noá khöng bûúác ài nöíi.
   Ngûúâi ài àûúâng: Chaáu sao vêåy? Sao laåi khoác?
   Jacques: Chaáu khöng ài àûúåc, chaáu mïåt quaá.
   Ngûúâi ài àûúâng: Hay laâ chaáu öëm?
  Jacques: Khöng, chaáu thêëy àoái quaá, suöët ngaây höm qua chaáu
khöng ùn gò; coá möîi miïëng baánh thò àïí cho em chaáu.
   Ngûúâi ài àûúâng nghe noá noái maâ muöën khoác àûúåc. Anh ruát tûâ
trong tuái ra möåt miïëng baánh, möåt miïëng phoá-maát vaâ möåt chay
nûúác ngoåt àûa cho noá.
   Hai mùæt noá saáng lïn. Sùæp àûa baánh lïn miïång thò noá dûâng
ngay laåi, nhòn sang phña thùçng em:
   "Thïë coân em Paul chaáu, noá khöng coá gò ùn? Hay chaáu àïí
miïëng baánh naây cho noá? - Jacques noái nhû hoãi ngûúâi ài dûúâng.

http://ebooks.vdcmedia.com
QUAÁN THIÏN THÊÌN                              5


   - Coân phêìn Paul àêy. Chaáu cûá ùn ài. Yïn têm.
   Jacques khöng àúåi giuåc àïën lêìn thûá hai. Noá ùn ngon laânh,
luön miïång nhùæc laåi:
   "Chaáu caám ún chuá, chuá töët quaá. Chaáu cêìu Thaánh Àöìng Trinh
phuâ höå cho chuá àûúåc moåi sûå töët laânh."
    Ùn uöëng no nï röìi, noá thêëy ngûúâi khoãe ra vaâ noái laâ àaä sùén
saâng ài àûúåc. Con choá Capitaine vêîn àûáng caånh Jacques. Húi êëm
cuãa noá laâm cho Paul noáng ngûúâi lïn vaâ nguã thêåt say. Ngûúâi àaân
öng dùæt tay noá ài. Con Capitaine theo sau, chêåm raäi tûâng bûúác, cho
àúä xoác àïí khoãi àaánh thûác thùçng beá dêåy. Ngûúâi àaân öng vûâa ài vûâa
hoãi chuyïån thùçng Jacques vaâ àûúåc biïët laâ meå noá chïët sau möåt àúåt
öëm daâi ngaây, àaä phaãi baán têët caã àöì àaåc, quêìn aáo, cuöëi cuâng baánh
mò cuäng khöng àuã ùn, böë noá buöìn lùæm.
    "Möåt höm, Jacques noái, caãnh saát àïën tòm böë chaáu. Böë khöng
muöën ài, cûá öm lêëy anh em chaáu vaâ rïn ró: "Caác con úi, khöí thên
caác con." Mêëy ngûúâi caãnh saát phaãi giuåc maäi "Ài thöi!" Röìi möåt
ngûúâi caãnh saát cho chaáu möåt miïëng baánh vaâ döî: "Chaáu úã àêy vúái
em. Chuá seä quay laåi àoán". Chaáu àûa miïëng baánh cho em chaáu röìi
ngöìi àúåi, nhûng khöng thêëy ai laåi àoán. Chaáu dùæt em chaáu ài rêët
lêu. Gùåp möåt nhaâ àang ùn, chaáu xin cho em möåt chuát, ngûúâi ta baão
anh em chaáu ngöìi xuöëng vaâ cho möîi àûáa möåt miïëng baánh. Xong, hoå
laåi cho chuáng chaáu vaâo giûúâng nguã. Luác chuáng chaáu thûác dêåy,
ngûúâi ta cho möîi àûáa möåt caái baánh. Chuáng chaáu boã vaâo tuái vaâ chaâo
àïí ài. "Chuáa phuâ höå caác chaáu" moåi ngûúâi noái vaâ nhòn theo. Chuáng
chaáu àaä ài nhû thïë nhiïìu ngaây. Höm qua àang ài thò gùåp mûa.
Chùèng thêëy coá nhaâ cûãa gò, chaáu àaä cho em Paul miïëng baánh chaáu
àïí daânh, röìi vun laá duúái göëc cêy sïn cho noá nùçm. Noá khoác vò reát.
Chaáu nhúá lúâi meå chaáu thûúâng dùån "Haäy cêìu Àûác Meå Àöìng Trinh,
ngûúâi seä cûáu giuáp". Chaáu àaä cêìu Àûác Meå. Ngûúâi àaä phaán baão chaáu
cúãi aáo àùæp cho em, röìi nùçm àeâ lïn chên em cho noáng lïn. Thïë laâ noá
thiu thiu nguã ài. Àûác Meå àaä phuâ höå cho anh em chaáu. Chaáu caãm
ún Àûác Meå nhên tûâ, vaâ cêìu xin Ngûúâi höm sau phuâ höå cho coá ùn, vò
chaáu àoái lùæm. Em chaáu cuäng khöng coá gò àïí ùn. Chaáu khoác röìi cuäng
nguã ài. Vaâ Àûác Meå Àöìng Trinh àaä dêîn dùæt chuá àïën dûúái göëc cêy

http://ebooks.vdcmedia.com
Comtesse de Sgur                             6

sïn. Àûác Meå loâng laânh, Ngûúâi nhên tûâ quaá. Meå chaáu thûúâng
khuyïn: "Khi con cêìn gò haäy cêìu xin Àûác Meå, Ngûúâi seä phuâ höå".
   Ngûúâi àaân öng khöng noái gò, nùæm chùåt tay àûáa beá, lùång leä
bûúác ài. Àûúåc möåt luác, anh thêëy noá ài chêåm laåi.
   - Chaáu mïåt aâ? - Anh ên cêìn hoãi.
   - Khöng, chaáu vêîn ài àuúåc, àïën laâng seä nghó.
   Ngûúâi àaân öng nhêëc noá àùåt lïn vai.
   "Thïë naây ài nhanh hún, anh noái.
   Jacques: Chaáu nùång, nhû vêåy chuá mïåt, chuá aå.
   Ngûúâi àaân öng: Khöng sao! Chaáu yïn têm. Ài lñnh luác haânh
quên, chuá coân mang nùång hún.
   Jacques: Chuá laâ lñnh aâ? Hay laâ caãnh saát?
   Ngûúâi àaân öng móm cûúâi: Khöng phaãi caãnh saát. Chuá hoaân
thaânh, giaãi nguä röìi.
   Jacques: Chuá tïn gò?
   Ngûúâi àaân öng: Moutier.
   Jacques: Chaáu seä khöng bao giúâ quïn tïn chuá, chuá Moutier aå.
   Ngûúâi àaân öng: Chuá cuäng khöng bao giúâ quïn tïn chaáu,
Jacques aå. Chaáu laá àûáa treã ngoan, möåt ngûúâi anh töët.

                   *
                 *    *


    Tûâ luác àùåt thùçng Jacques lïn vai, Moutier ài nhanh hún.
Chùéng mêëy chöëc àaä àïën cöíng laâng. Anh dûâng laåi trûúác möåt quaán
troå vaâ hoãi:
   - Coá chöî cho töi vúái hai àûáa beá vaâ möåt cho choá khöng?
    - Töi chó cho ngûúâi troå thöi, khöng coá chöî cho choá - Chuã quaán
traã lúâi.


http://ebooks.vdcmedia.com
QUAÁN THIÏN THÊÌN                              7


   - Vêåy thò thöi, caã ngûúâi cuäng thöi - Moutier vûâa noái vûâa ài.
   Chuã quaán nhòn theo, veã buöìn bûåc. Anh ta tiïëc àaä khöng
nhêån. "Ngûúâi ài àûúâng coá veã quyá con choá lùæm, giaá maâ nhêån chùæc
àuúåc traã nhiïìu tiïìn."
   - Naây öng ài àûúâng úi! - Chuã quaán chaåy theo goåi.
   - Öng cêìn gò? - Moutier hoãi.
   Chuã quaán: Töi coá chöî troå àêy, caã cho choá nûäa.
   Moutier: Thöi töi khöng cêìn nûäa.
   Chuã quaán: Trong laâng naây, khöng coá chöî naâo hún àêu.
   Moutier: Khöng cêìn.
   Chuã quaán: Öng chï aâ?
   Moutier: Öng chaã chï trûúác laâ gò?
   Chuã quaán: Laåi chuáa. Taåi töi khöng nhòn thêëy öng. Töi vöåi
vaâng quaá.
   Moutier: Töi cuäng vêåy. Luác àêìu töi khöng nhòn kyä öng nhû
bêy giúâ. Caãm ún öng àaä vöåi vaâng. Töi ài chöî khaác.
    Moutier quay lûng ài, àïën möåt quaán troå khaác, bïì ngoaâi tröng
giaãn dõ, úã àêìu laâng, àïí mùåc tïn chuã quaán àêìu tiïn giêån tñm mùåt,
tûác söi vò àaä àïí lúä möå cú höåi kiïëm tiïìn...
http://ebooks.vdcmedia.com
Comtesse de Sgur                               8
            2. QUAÁN THIÏN THÊÌN


  "Coá chöî troå cho töi, cho hai àûáa treã vaâ con choá cuãa töi khöng?"
Moutier hoãi nguúâi chuã quaán úã àêìu laâng.
    - Coá, múâi anh vaâo nhaâ, coá àuã chöî cho caã àoaân - Chuã quaán traã
lúâi, gioång phêën khúãi.
   Möåt phuå nûä coá neát mùåt tûúi cûúâi xuêët hiïån úã ngûúäng cûãa.
   "Múâi anh vaâo! - àïí töi giaãi phoáng cho anh chaâng kyå syä naây! -
chõ vûâa noái vûâa cûúâi vaâ bïë thùçng Jacques tûâ trïn vai anh Moutier
xuöëng. Laåi coân thùçng Cuán àang nguã trïn lûng con choá nûäa! Thùçng
beá khaáu khónh quaá, con choá cuäng xinh! Noá cûá ngay ra nhû möåt con
choá bùçng chò, súå laâm thùçng beá thûác dêåy!"
   Nhûng nghe tiïëng laâo xaâo xung quanh thùçng Paul cuäng thûác
dêåy. Noá múã mùæt nhòn. Khöng thêëy anh àêu, noá mïëu vaâ goåi, gioång
run run:
   "Anh Jacques! Anh Jacques àêu röìi?"
   Jacques: Anh àêy Paul aå, anh àêy. Chuáng ta gùåp may. Em coá
nhòn thêëy chuá naây khöng? Chuá êëy töët quaá, àûa chuáng ta àïën àêy.
Em sùæp àûúåc ùn àêëy. Coá phaãi khöng chuá? Paul sùæp àûúåc ùn phaãi
khöng chuá?
   Moutier: Àuáng chaáu aå. Baánh vaâ caã thûác ùn nûäa.
   Baâ chuã quaán lùæng nghe, veã ngaåc nhiïn.
    Moutier: Baâ chûa hiïíu gò caã. Coá àuáng thïë khöng, baâ chuã
quaán? Chuyïån naây, töi seä kïí cho baâ nghe. Töi nhùåt àûúåc hai àûáa
treã naây úã trong rûâng vaâ àûa vïì àêy. Thùçng beá naây - anh noái vaâ êu
yïëm xoáa tay lïn àêìu Jacques, - laâ möåt àûáa treã ngoan vaâ töët buång.
Töi seä kïí vïì noá. Nhûng baâ haäy cho boån töi ùn àaä, hai àûáa beá naây
àoái lùæm röìi. Cho chuáng töi moán gò ngon êëy. Con choá naây thò cûá àïí
töi phuåc vuå, ngûúâi baån lêu nùm cuãa töi àêëy, phaãi khöng Capitaine?

http://ebooks.vdcmedia.com
QUAÁN THIÏN THÊÌN                               9


    Con Capitaine khoãa àuöi vaâ liïëm tay Moutier àïí xaác nhêån lúâi
noái cuãa chuã. Moutier thaáo chiïëc aáo àang àùæp cho Paul vaâ àùåt noá
xuöëng àêët. Paul nhòn moåi ngûúâi, móm cûúâi vúái Jacques, vúái Moutier
vaâ öm chêìm lêëy con Capitaine. Baâ chuã quaán doån baân ùn. Baâ àïí hai
àûáa treã ngöìi lïn ghïë, àùåt trûúác möîi àûáa treã möåt àôa xuáp, möåt laát
baánh, röìi baây lïn baân naâo laâ phoá-maát, naâo laâ bú, cuã caãi xaâo vaâ rau
xaâ laách.
    "Naâo, múâi anh. Haäy ùn trûúác nhûäng moán naây - baâ chuã quaán
noái vúái Moutier - Phoá maát ngon àêëy, bú cuäng thïë. Cuã caãi vûâa múái
àaâo, coân xaâ laách thò tröån kyä röìi."
   Moutier ngöìi vaâo baân. Paul vaâ Jacques àang àoái lao vöåi vaâo
moán xuáp. Jacques nhòn em ùn vaâi thòa, thêëy Paul ùn möåt mònh
àûúåc, múái yïn trñ vaâ bùæt àêìu ùn. Ùn suáp xong, Jacques àûa em
baánh vaâ bú, vaâ nûúác ngoåt. Röìi àïën moán thõt cûâu hêìm àöî vaâ khoai.
Neát mùåt Jacques raång rúä hùèn lïn. Paul chöëc chöëc laåi nùæm tay anh
noá maâ hön. Jacques chùm soác em chu àaáo àïën caãm àöång. Khöng
möåt luác naâo rúâi em. Caái gò cuäng daânh cho em trûúác, coân noá thò sau.
Moutier àïí yá theo doäi, anh cuäng thêëy sung sûúáng.
    "Töåi nghiïåp hai àûáa treã! - Anh nghô thêìm - Nïëu con
Capitaine khöng phaát hiïån àûúåc, chuáng seä nhû thïë naâo. Thùçng beá
Jacques naây ngoan quaá, yïu em, chùm soác em rêët mûåc; khöng biïët
giaãi quyïët cho chuáng thïë naâo àêy? Laåy Chuáa, haäy chó baão cho con."
   Baâ chuã quaán cuäng quan saát sûå chùm soác cuãa Jacques àöëi vúái
em vaâ chuá yá àïën neát mùåt hiïìn laânh cuãa Moutier. Baâ vêîn chúâ àúåi
anh kïí cêu chuyïån àaä hûáa, gùæp cho anh nhûäng miïëng ngon, roát cho
anh nhûäng cöëc rûúåu àêìy.
   Hai àûáa treã khöng ùn nûäa, ngöìi tûåa lûng vaâo ghïë vaâ bùæt àêìu
ngaáp. Moutier baão chuáng: "Haäy ài chúi möåt luác àaä, caác chaáu".
   - Chúi úã àêu, chuá? - Jacques hoãi, àûáng dêåy khoãi ghïë, röìi bïë
em noá àïí xuöëng àêët.
   Moutier: Chuá cuäng khöng biïët. Baâ chuã quaán, baâ chó giuáp chöî
cho hai chaáu!http://ebooks.vdcmedia.com
Comtesse de Sgur                              10

   - Ra àêy, caác chaáu, ra ngoaâi vûúân - baâ chuã quaán noái vaâ múã
cûãa sau - úã cuöëi àûúâng ài coá chêåu nûúác àêìy vaâ gaáo muác. Caác chaáu
haäy tûúái rau vaâ hoa ài.
  Jacques: Chaáu coá thïí lêëy nûúác àïí rûãa cho em chaáu àuúåc
khöng aå?
   Baâ chuã quaán: Àûúåc. Nhûng àûâng laâm ûúát chên.
   Paul vaâ Jacques àaä ài khuêët ra ngoaâi vûúân, àang cûúâi noái
rêm ran. Moutier vûâa ùn vûâa suy nghô. Baâ chuã quaán keáo ghïë ngöìi
trûúác mùåt anh, àúåi anh ùn xong àïí doån baân. Moutier uöëng nöët
nguåm rûúåu trong cöëc, ngêíng lïn nhòn baâ chuã quaán, móm cûúâi vaâ
hoãi:
    "Baâ coá muöën nghe cêu chuyïån vïì hai àûáa treã? Chuyïån thïë
naây, cuäng khöng daâi lùæm àêu. Röìi baâ giuáp töi caách giaãi quyïët."
   Mountier kïí cho baâ chuã quaán nghe anh àaä bùæt gùåp hai àûáa
treã nhû thïë naâo, anh nhùæc laåi vúái gioång noái run run àêìy xuác àöång
nhûäng quan têm sùn soác cuãa Jacques àöëi vúái em, loâng nhiïåt tònh,
tinh thêìn quaã caãm chöëng choåi vúái gian khöí cuâng vúái àûác tin vaâo
Thaánh Àöìng Trinh cuãa noá.
    "Vaâ bêy giúâ baâ àaä hiïíu roä àêìu àuöi sûå viïåc, anh noái, baâ haäy
baão töi nïn giaãi quyïët thïë naâo àöëi vúái hai àûáa treã naây? Boã mùåc
chuáng thò töi khöng àang têm. Nhû vêåy laâ truát boã möåt gaánh nùång
maâ töi coá àiïìu kiïån àaãm nhêån àûúåc, hún nûäa, coân laâ tûâ boã möåt ên
huïå maâ Chuáa ban cho töi. Nhûng töi coân phaãi ài xa, töi xuêët nguä
vaâ nay vïì nhaâ, caách àêy böën chùång, möîi chùång baãy taám dùåm. Laâm
thïë naâo àem chuáng theo trong luác mûa gioá lêìy löåi nhû thïë naây? Töi
laåi laâ àaân öng, àem chuáng vïì töi biïët tröng nom laâm sao. Anh töi
cuäng baán quaán nhû baâ, bêån suöët ngaây. Böë meå töi àaä qui tiïn caã.
Caác chõ töi àöng con. Vêåy maâ laåi thïm hai àûáa treã böë chùèng coá, meå
thò khöng, tiïìn baåc khöng möåt xu. Baâ chuã quaán, baâ laâ ngûúâi tûã tïë...
baâ haäy baão töi... vaâo àõa võ töi, baâ laâm thïë naâo?
   Baâ chuã quaán: Laâm thïë naâo?... Laâm thïë naâo?... Töi thêëy cuäng
khoá thêåt.
   Moutier: Vêåy töi múái phaãi hoãi baâ.

http://ebooks.vdcmedia.com
QUAÁN THIÏN THÊÌN                              11


   Baâ chuã quaán: Laâm thïë naâo aâ?... Trûúác hïët laâ khöng nïn àïí
chuáng lang thang.
   Moutier: Töi cuäng nghô nhû thïë.
   Baâ chuã quaán: Chó coá möåt caách... khöng biïët anh coá àöìng yá?
   Moutier: Coá leä töi àaä àöìng yá. Baâ cûá noái ài.
   Baâ chuã quaán: Àïí chuáng úã àêy vúái töi.
    Moutier nhòn baâ chuã quaán vúái veã ngaåc nhiïn, laâm baâ cuái gùçm
vaâ ûãng mùåt lïn nhû vûâa noái möåt àiïìu sai lêìm.
    "Töi biïët ngay laâ anh khöng taán thaânh - baâ chuã quaán noái nhû
höëi hêån - Anh cho laâ töi khöng töët, töi seä àïí chuáng lay lùæt, söëng khöí
súã...
   Moutier: Töi khöng noái thïë, khöng nghô thïë àêu, baâ chuã quaán
aå. Chó coá àiïìu... chó coá àiïìu... Töi xin noái thêåt laâ töi chûa biïët baâ
nhiïìu lùæm.
   Baâ chuã quaán: Anh cûá noái thùèng laâ anh chûa biïët gò vïì töi.
Anh coá thïí ài hoãi nhûäng ngûúâi gêìn àêy xem töi, baâ Blidot, laâ ngûúâi
thïë naâo. Anh hoãi cha xûá, hoãi öng haâng thõt, baác chûäa xe, öng bõt
moáng ngûåa, thêìy giaáo, baâ baán baánh, chõ haâng xoám vaâ nhûäng ngûúâi
khaác nûäa. Hoå seä cho anh biïët töi khöng phaãi laâ ngûúâi xêëu. Töi goáa
chöìng, nùm nay hùm saáu tuöíi, khöng coá con, töi söëng vúái cö em gaái
nùm nay mûúâi baãy tuöíi. Chuáng töi söëng khöng àïën nöîi naâo, khöng
thiïëu thöën gò. Ngoaâi ra coân àïí daânh möîi nùm möåt ñt gûãi tiïët kiïåm.
Töi chó thiïëu treã con. Bêy giúâ laåi coá hai àûáa beá naây. Anh àïí töi giûä
cho. Töi khöng àoâi hoãi gò caã, cuäng khöng lúåi duång gò chuáng. Töi
chùm nom chuáng, khöng àïí chuáng khöí àêu. Anh coá thïí yïn têm."
    Moutier àûáng dêåy, nùæm hai baân tay baâ chuã quaán vaâ nhòn baâ
vúái loâng biïët ún sêu sùæc.
   "Caãm ún baâ, rêët caãm ún; nhaâ cha xûá úã àêu, thûa baâ?"
   - Gêìn àêy, ngay trûúác mùåt. Khu vûúân cuãa giaáo àûúâng, anh
àêíy cöíng maâ vaâo."
http://ebooks.vdcmedia.com
Comtesse de Sgur                               12

   Moutier àöåi muä, àïën gùåp cha xûá àïí hoãi thùm vïì baâ Blidot, vaâ
xin möåt lúâi khuyïn. Mûúâi lùm phuát sau, anh quay vïì, vui veã, bònh
tônh, chùæc laâ kïët quaã khaã quan.

                    *
                  *    *

   "Baâ seä coá mêëy chaáu beá, baâ chuã quaán tuyïåt diïåu cuãa töi, ngaây
mai töi àïí caác chaáu úã laåi àêy vúái baâ; baâ coá àöìng yá cho töi úã laåi àïën
ngaây mai khöng?"
    Baâ chuã quaán: Anh muöën úã laåi àïën bao lêu thò úã. Chùæc anh
muöën coá thïm möåt thúâi gian àïí xem töi laâ ngûúâi nhû thïë naâo vaâ
xem töi sùæp xïëp cho caác con töi thïë naâo... Töi àaä coá thïí goåi chuáng ta
"caác con töi", phaãi thïë khöng?
  Moutier: Chuáng cuäng laâ con töi nûäa chûá. Seä coá ngaây töi vïì
thùm chuáng.
    Baâ chuã quaán: Bao giúâ anh vïì àûúåc thò vïì. Luác naâo cuäng sùén
saâng coá giûúâng cho anh nguã, coá baánh mò vaâ rûúåu àïí àaäi anh. Thöi,
bêy giúâ töi phaãi ài xem caác con töi thïë naâo àêy. Töi bùæt àêìu cöng
viïåc cuãa ngûúâi laâm meå àêy. Trûúác hïët phaãi àïí chuáng nùçm khöng xa
töi vaâ cö em töi. Röìi phaãi sùæm sûãa quêìn aáo, chùn maân, giaây deáp cho
chuáng.
    Moutier: Àuáng àêëy. Töi chûa nghô àïën. Thêåt laâ phiïìn baâ quaá.
Cuäng chùèng giêëu gò baâ, töi khöng coá àiïìu kiïån chi traã nhûäng moán
tiïìn êëy àêu, töi chó coân àuã tiïìn ùn àûúâng vaâ mûúâi franc àïí dûå
phoâng nhûäng bêëc trùæc, nhû vaá möåt chöî aáo raách, khêu möåt chöî giaây
àûát chó, giuáp möåt ngûúâi ngheâo... Töi àõnh chia àöi, àïí laåi cho baâ
nùm franc.
   Baâ chuã quaán: Anh cûá giûä caã, khöng cêìn phaãi àïí laåi. Töi seä tûå
lo àûúåc, anh coá loâng thïë laâ quñ röìi. Hai àûáa treã seä khöng thiïëu thöën
gò."
   Baâ chuã quaán àûáng dêåy móm cûúâi, êu yïëm gêåt àêìu vaâ ài ra...
http://ebooks.vdcmedia.com
QUAÁN THIÏN THÊÌN                             13
               3. THÖNG BAÁO
   Baâ Blidot goåi cö em gaái Elfit àang giùåt quêìn aáo, kïí cho cö
nghe chuyïån vûâa röìi vaâ nhúâ cö giuáp möåt tay böë trñ phoâng úã cho hai
àûáa treã gêìn phoâng hai chõ em baâ.
    "Thêåt laâ Trúâi àem cho chuáng laåi cho ta àïí thïm vui cûãa, vui
nhaâ - Elfit noái - Chuáng coá xinh khöng chõ ? Coá ngoan khöng?
   Baâ Blidot: Coá xinh khöng, coá ngoan khöng aâ? Em cûá àïën maâ
xem. Chuáng khöng phaãi laâ nhûäng àûáa khoá baão, khöng nhû luä treã
nhaâ öng Penaud trûúác nhaâ ta àêu.
   Elfit: Àûúåc. Vêåy chuáng àang úã àêu, em phaãi àïën xem têån núi
múái àûúåc. Chuáng àang úã trong phoâng aâ chõ?
   Baâ Blidot: Khöng. Chuáng àang úã ngoaâi vûúân.
    Elfit chaåy ra vûúân, Jacques àang nhùåt coã úã luöëng caâ röët, Paul
vú coã vaâ boá thaânh tûâng boá coã.
    Nghe tiïëng bûúác chên cuãa Elfit, hai àûáa treã ngoaái laåi, àïí löå
hai gûúng mùåt hiïìn laânh, tûúi tùæn. Jacques thêëy Elfit nhòn khöng
noái gò, noá àûáng lïn nhòn vúái veã lo ngaåi.
    Jacques: Chaáu vaâ em Paul laâm thïë naây laâ sai húã baâ? Baâ coá
bûåc mònh khöng? Khöng phaãi löîi em chaáu àêu. Chaáu baão noá chúi
boá coã chaáu vûâa nhöí àêëy.
   Elfit: Khöng sao àêu chaáu aå. Cö khöng bûåc àêu. Cö coân vui laâ
khaác. Caác chaáu àaä nhöí coã daåi àïí noá khoãi aát rau cuãa cö.
   Paul: Cuãa cö?
   Elfit: ÛÂ, cuãa cö àêëy.
http://ebooks.vdcmedia.com
Comtesse de Sgur                              14

   Paul: Khöng phaãi, cö noái döëi. Cuãa baâ úã trong bïëp vûâa cho
chuáng chaáu ùn cúm luác naäy kia. Chaáu khöng cho cö chiïëm vûúân
cuãa baâ êëy àêu.
   Elfit: Ha, ha, ha! Thùçng beá naây buöìn cûúâi thêåt. Chaáu àõnh
laâm thïë naâo àïí cêëm cö lêëy rau àêy?
   Paul: Chaáu cêìm caái gêåy to, chaáu baão anh Jacques àuöíi cö.
   Elfit chaåy laåi öm chùçm lêëy Paul, bïë noá lïn, hön ba böën caái, röìi
àïí xuöëng àêët. Paul súå, coân Jacques thò àõnh xöng laåi cûáu em.
   "Cö laâ em cuãa baâ vûâa cho caác chaáu ùn àêëy, Elfit cûúâi - vaâ úã
cuâng vúái baâ êëy, cho nïn vûúân cuãa baâ êëy cuäng laâ cuãa cö.
    - Vêåy caâng hay! - Jacques reo lïn - Chaáu thêëy cö cuäng töët nhû
baâ êëy; chaáu muöën caã chuá Moutier cuäng úã àêy, chuá êëy cuäng töët lùæm.
    Elift: Chuá êëy khöng úã àêy àûúåc. Chuá êëy àïí caác chaáu úã laåi àêy;
caác cö seä chùm nom caác chaáu vaâ thûúng caác chaáu, nïëu caác chaáu
ngoan, biïët vêng lúâi.
   Jacques khöng noái gò, cuái gùçm xuöëng, mùåt àoã lïn, hai gioåt
nûúác mùæt lùn daâi trïn maá.
    Elfit: Chuá êëy seä quay laåi, chaáu yïn têm. Maâ ngaây höm nay
chuá êëy cuäng chûa ài, vêîn coân úã àêy.
   Jacques lêëy tay lau mùæt, röìi laåi vui veã nhöí coã tiïëp. Con
Capitaine vaâo, thêëy cûãa múã, noá ra vûúân vaâ laåi gêìn Paul, ngöìi
xuöëng caånh nhûäng boá coã. Noá búái coã röëi tung. Paul cöë àêíy noá ra maâ
khöng àûúåc.
    "Anh Jacques, Paul goåi, anh àuöíi noá ài. Noá búái naát nhûäng boá
coã cuãa em."
    Jacques chaåy àïën höî trúå giûäa luác con Capitaine chúi àuâa lêëy
moäm àêíy ngaä Paul xuöëng àêët. Jacques quaâng tay vaâo cöí, cöë sûác
keáo con choá ra maâ khöng nöíi.
   "Tao van mêìy, Capitaine yïu quñ. Maây àïí yïn cho em Paul
tao chúi. Maây àûâng trïu noá, maây khoãe hún noá, khoãe hún caã tao nûäa
- Jacques noái nhû van naâi con Capitaine.


http://ebooks.vdcmedia.com
QUAÁN THIÏN THÊÌN                             15


   Con Capitaine nhû hiïíu cêu noái, quay laåi phña Jacques, liïëm
tay noá, laåi liïëm caã mùåt Paul, nhòn chuáng möåt caách thên mêåt röìi
thong thaã bûúác ài vïì vúái chuã.

                   *
                 *    *

   Baâ chuã quaán ài röìi, Moutier ngöìi laåi, hai tay chöëng lïn baân,
öm àêìu, suy nghô.
    "Cho baâ chuã quaán hai àûáa treã möåt caách dïî daâng nhû vêåy,
mònh coá vöåi vaâng lùæm khöng? - Moutier tûå hoãi - Baâ êëy noái cuäng
àuáng, mònh àaä quen biïët gò baâ êëy àêu... Hoãi linh muåc, thò linh muåc
noái baâ êëy töët. Nhûng möåt linh muåc nhên tûâ thò bao giúâ cuäng chó noái
nhûäng àiïìu töët laânh cho ngûúâi khaác. Noái àiïìu xêëu cho ngûúâi khaác
laâ khöng àuáng vúái loâng laânh cuãa Chuáa. Nhûng xem ra linh muåc noái
cuäng coá veã chên thaânh. Tuy vêåy vêîn phaãi ài hoãi thïm cho chùæc
chùæn. Tûâ giúâ túái luác ùn cúm trûa ta seä àïën tûâng nhaâ àïí hoãi. Hai
àûáa treã rêët xinh. Thùçng Jacques rêët ngoan. Nïëu giao chuáng cho
nhûäng ngûúâi xêëu laâ àöåc aác, laâ laâm khöí chuáng. Khöng thïí laâm nhû
thïë àûúåc."
   Thïë röìi Moutier àïí caái tuái du lõch trïn baân, goåi con Capitaine
ài theo. Thoaåt tiïn, anh àïën möåt nhaâ ngay caånh àêëy, nhaâ öng haâng
thõt.
   "Xin löîi öng - anh noái khi bûúác vaâo. - Töi àïën vò möåt chuyïån...
aâ vò möåt viïåc... nghôa laâ khöng phaãi vò möåt viïåc... nhûng vò möåt
chuyïån giöëng nhû viïåc... möåt viïåc khöng phaãi cuãa öng... cuäng
khöng phaãi cuãa töi... "
   Öng haâng thõt ngaåc nhiïn nhòn anh, nûãa tûúi cûúâi, nûãa lo súå.
Röìi hoãi:
   "Thïë laâ thïë naâo? Chuyïån gò vêåy?"
   Moutier: Thïë naây. Töi muöën biïët yá kiïën cuãa öng vïì baâ Blidot,
chuã quaán caånh àêy.
   Öng haâng thõt: Vïì mùåt naâo? Àïí laâm gò?


http://ebooks.vdcmedia.com
Comtesse de Sgur                             16

    Moutier: Vïì moåi mùåt. Töi muöën biïët baâ êëy laâ ngûúâi nhû thïë
naâo. Coá thïí uãy thaác mêëy àûáa treã cho baâ êëy àuúåc khöng. Baâ êëy coá
phaãi laâ ngûúâi töët, ngûúâi hiïìn laânh, quyá treã con khöng?
   Öng haâng thõt: Öng úi, vïì mùåt êëy thò trïn àúâi naây khöng ai
hún baâ êëy. Baâ êëy laâ ngûúâi dïî tñnh, hiïìn laânh, hay thûúng ngûúâi,
chõu khoá, úã àêy ai cuäng quyá baâ êëy. Ai coá viïåc gò khoá khùn baâ êëy
cuäng giuáp àúä. Hai chõ em baâ êëy laâ nhûäng viïn ngoåc cuãa vuâng naây.
Anh cûá àïën hoãi cha xûá. Ú àêy ai thïë naâo thò cha biïët, cha hiïíu tûâng
ngûúâi.
   Moutier: Thïë laâ àuã röìi. Xin caãm ún öng.
   Moutier chaâo vaâ ài ra. Quaá möåt quaäng, anh reä vaâo nhaâ öng
laâm baánh.
   "Töi khöng mua baánh àêu, thûa öng - Moutier noái ngay khi
buúác chên vaâo cûãa - Töi chó muöën xin öng möåt vaâi yá kiïën vïì baâ
Blidot, chuã quaán úã gêìn àêy, xem coá thïí nhúâ baâ êëy nuöi giuáp mêëy
àûáa treã hay khöng."
   Öng haâng baánh: Nhúâ àûúåc àêëy. Khöng ai hún àêu.
   Moutier: Xin caãm ún öng àaä cho biïët. Chaâo öng.
    Thêëy hoãi thùm àaä tûúng àöëi àuã, Moutier àõnh quay vïì.
Nhûng anh laåi naãy ra möåt yá nghô múái, laâ hoãi thïm chuã quaán úã àêìu
laâng.
   "Hoãi thïm ngûúâi naây nûäa, anh nghõ buång, nïëu hoå cuäng noái laâ
baâ Blidot töët, thò coá thïí yïn têm gûãi mêëy àûáa treã àûúåc."
   Chuã quaán àang àûáng trûúác úã cûãa. Tröng thêëy Moutier ài àïën,
anh ta nhêån ra ngay. Thoaåt àêìu anh cau mùåt laåi, nhûng thêëy
Moutier àïën gêìn, anh ta tûúãng Moutier quay laåi haâng mònh àïí ùn,
nïn vöåi laâm niïìm núã:
   "Múâi anh vaâo! Töi xin phuåc vuå têån tònh."
   Moutier súâ tay lïn muä, bûúác vaâo. Con Capitaine cûá ài voâng
quanh ngûúâi chuã quaán, hñt hñt vaâ nhe rùng gêìm gûâ, nhû sùæp cùæn
xeá.


http://ebooks.vdcmedia.com
QUAÁN THIÏN THÊÌN                              17


   "A - Moutier nghô buång - con Capitaine khöng thiïån caãm,
chùæc laâ coá chuyïån gò àêy. Hùén laâ ngûúâi naây khöng töët, con
Capitaine àaä àaánh húi thêëy."
   Chuã quaán thêëy vêåy súå haäi cûá voâng quanh, àöíi chöî àûáng nhòn
con choá coá veã bûåc tûác lùæm. Coân con Capitaine thò caâng gêìm gûâ dûä
hún.
   Nhûng röìi Moutier cuäng àe àûúåc con choá, bùæt noá im vaâ nùçm
vaâo möåt chöî. Anh hoãi thùèng ngûúâi chuã quaán, khöng àûa àêíy gò,
xem laäi biïët gò vïì baâ Blidot.
   "Khöng biïët - Laäo traã lúâi khinh khónh - àöëi vúái haång ngûúâi êëy
töi khöng chúi.
   - Vêåy baâ êëy laâ haång ngûúâi xêëu?
   - Xêëu vö cuâng! Möåt ngûúâi kiïu kyâ, khöng theâm troâ chuyïån vúái
ai, khöng ài laåi chúi búâi vúái ai. Hai chõ em suöët ngaây úã trong nhaâ,
hoùåc coá ài daåo thò ài vúái nhau thöi, luác naâo cuäng nhû nhûäng baâ
hoaâng. Haâng baâ ta toaân nhûäng thûác khöng ngon, chöî nguã cuãng
chùèng ra thïë naâo. Anh àaä vaâo àêëy röìi laåi ra laâ àuáng. Haâng töi thò
khaác hùèn: ùn uöëng ngon, chöî nguã töët, phuåc vuå têån tònh, khöng àêu
àûúåc nhû thïë naây àêu. Múâi anh vaâo.
   Röìi quay vaâo, nhû àïí tòm ai, chuã quaán quaát goåi:
   "Torchonnet àêu? Àöì ùn haåi, àöì suác vêåt!
  - Thûa öng, con àêy. - Traã lúâi laâ möåt àûáa beá gaây goâ, xanh xao,
ùn mùåc raách rûúái, gioång noái yïëu úát, tûâ trong cûãa ài ra, cuái lom
khom trûúác öng chuã dûä túån.
   "Sao maây úã àêy? Sao khöng úã dûúái bïëp? Àûáng àêy àïí nghe
tröåm aâ? Noái mau! Àöì suác vêåt! Traã lúâi ài!
   Sau möîi cêu "Traã lúâi ài" laäo laåi àaá thùçng beá möåt caái, laâm noá
kïu ruá lïn, hai haâm rùng àaánh vaâo nhau, khiïën noá khöng traã lúâi
àûúåc nûäa.
   "Vaâo bïëp - laäo thöi àaánh vaâ noái - baão vúå tao chuêín bõ bûäa ùn
ngon cho öng àêy, ài nhanh lïn khöng chïët bêy giúâ?


http://ebooks.vdcmedia.com
Comtesse de Sgur                             18

  Laäo chûa noái hïët lúâi, thùçng beá àaä phaãi nhoán hai cùèng gêìy
nhom vaâ caái thên hònh öëm yïëu chaåy vaâo bïëp.
   Moutier lùæng nghe vaâ nhòn laäo möåt caách khinh bó, röìi àûáng
dêåy vaâ noái:
   "Töi khöng ùn, töi àïën khöng phaãi àïí troå, àïën chó àïí hoãi vïì baâ
Blidot. Nhûäng àiïìu öng vûâa cho töi biïët thïë laâ àuã röìi. Baâ êëy laâ
ngûúâi töët nhêët, chñnh trûåc nhêët úã vuâng naây. Töi seä uãy thaác cho baâ
êëy kho baáu cuãa töi."
   Caâng nghe Moutier noái, laäo chuã caâng tûác töëi. Nhûng khi nghe
hai tiïëng "kho baáu" laäo àöíi neát mùåt ngay. Laäo toã ra nhaä nhùån, nùæm
tay Moutier giûä laåi. Nhûng anh àaä gúä ra vúái veã khinh gheát. Con
Capitaine thêëy vêåy lao vaâo chuã quaán, cùæn möåt miïëng vaâo tay, möåt
miïëng vaâo chên vaâ sùæp sûãa nhêíy lïn mùåt laäo. Nhûng Moutier àaä
kõp giûä dêy xñch keáo ra xa. Chuã quaán giú nùæm àêëm vïì phña
Moutier vaâ chaåy vöåi vaâo nhaâ àïí bùng nhûäng chöî bõ choá cùæn.
Moutier mùæng con choá àaä hung hùng quaá vaâ dùæt noá vïì...
http://ebooks.vdcmedia.com
QUAÁN THIÏN THÊÌN                               19
          4. THÙÇNG TORCHONNET.


    Bûúác vaâo nhaâ, Moutier khöng thêëy coá ai. Anh àaão qua gian
phoâng, röìi ra vûúân - luác naây àang múã cûãa. Anh ngùæm rau, ngùæm
hoa möåt luác röìi ài laåi cuöëi vûúân. Dûúái luâm cêy coá mùæc chiïëc voäng vaâ
àïí möåt caái baân göî möåc, trïn coá mêëy quyïín saách. Àoåc qua ngoaâi bòa
thêëy toaân saách nûä cöng gia chñnh. "Mònh àaä gùåp àûúåc àuáng ngûúâi
àïí gûãi hai àûáa treã - anh nghô buång - Saách naây laâ saách cuãa möåt baâ
nöåi trúå àaãm àang, trung hêåu."
    Moutier múã àoåc möåt vaâi trang trong quyïín saách. Coá muåc tïn
laâ "Söí tay ngûúâi lñnh". Saách viïët hay quaá, anh thêëy nhû chñnh cuöåc
söëng binh nghiïåp cuãa mònh. Caâng àoåc caâng thêëy hêëp dêîn, cûá àûáng
ngay ra àoåc hïët trang noå àïën trang kia. Baâ Blidot vaâ cö Elfit àïën
tòm anh maâ anh cuäng khöng hay biïët.
   Baâ Blidot: Anh êëy kia kòa. Khöng biïët laâm gò maâ àûáng ngay
ra nhû pho tûúång khöng nhuác nhñch.
   Elfit: Y nhû anh êëy àang nguã àûáng vêåy.
   Baâ Blidot: (Hùæng gioång) Anh Moutier úi!... Anh êëy khöng
nghe tiïëng.
   Elfit: Anh Moutier úi! Anh vïì duâng bûäa... Anh êëy àiïëc àùåc!
Chõ goåi to lïn. Em khöng daám. Em chûa quen.
    "Anh Moutier úi!" - Baâ Blidot àïën ngay trûúác mùåt Moutier vaâ
goåi to thïm. Moutier ngêíng lïn nhòn, ngú ngaác nhû vûâa trong mú.
    "Xin löîi baâ. Töi maãi àoåc nïn khöng biïët baâ àïën. Truyïån hay
quaá, y nhû hoå viïët vïì töi vêåy."
   Baâ Blidot: Anh cûá giûä maâ àoåc tiïëp, saách êëy úã àêy coá nhiïìu.
Töi seä xin Cha xûá quyïín khaác.
   Moutier: Xin caãm ún baâ.


http://ebooks.vdcmedia.com
Comtesse de Sgur                              20

     Baâ Blidot: Ta ài ùn thöi. Chùæc anh cuäng àaä àoái. Boån treã àang
chúâ.
     Moutier: Töi cuäng thêëy àoái thêåt, ùn saáng cuäng lêu röìi.
   Moutier chaâo Elfit, maäi àïën bêy giúâ anh múái gùåp röìi theo hai
ngûúâi vaâo phoâng ùn, hai àûáa treã àang ngöìi àúåi. Paul cûá muöën saâ
vaâo caác moán ùn àïí trïn baân, nhûng Jacques ngùn laåi.
     "Àúåi àaä, Paul! Khöng àûúåc hû! Ngûúâi lúán cho pheáp múái àûúåc
ùn!"
     Paul: Thïë anh cho pheáp nheá.
     Jacques: Anh khöng cho pheáp àûúåc. Khöng phaãi cuãa anh.
     Paul: Nhûng em àoái. Em muöën ùn.
     Jacques: Àúåi möåt phuát, chuá Moutier, baâ chuã vaâ cö àïën, seä cho
pheáp.
     Paul: Möåt phuát coá lêu khöng?
     Jacques: Khöng lêu... Moåi ngûúâi àang àïën röìi.
   Têët caã ngöìi vaâo baân. Jacques bïë em lïn ghïë bïn caånh àïí
tröng cho noá ùn. Moutier taát yïu hai àûáa treã röìi moåi ngûúâi bùæt àêìu
ùn moán xuáp bùæp caãi. Moutier khen ngon, roä ra ngûúâi saânh ùn. Ùn
xong moán xuáp, Elfit àõnh àûáng lïn tiïëp moán thõt boâ hêìm àêåu.
Nhûng Moutier ngùn laåi:
   "Xin löîi cö. Theo nguyïn tùæc àaân baâ khöng phuåc vuå àaân öng
trong bûäa ùn. Cö àïí töi àúä cho".
   - Bêy giúâ anh àaä nhû ngûúâi nhaâ, vò àaä cho hai àûáa treã, baâ
Blidot cûúâi noái, anh cûá laâm theo yá anh, khöng e ngaåi gò caã.
   - Quaã thêåt - Moutier noái - Töi cuäng thêëy nhû úã nhaâ mònh vaâ
cuäng haânh àöång theo yá nghô êëy.
    Moåi ngûúâi ùn uöëng vui veã. Jacques thñch thuá thêëy em ùn lêëy
ùn àïí. Sau bûäa ùn, Moutier baão hai àûáa treã ài chúi, coân anh thò
ngöìi huát thuöëc. Hai chõ em baâ Blidot doån deåp nhaâ cûãa vaâ baán haâng
cho khaách. Moutier troâ chuyïån vúái hoå, khi naâo àöng khaách anh
cuäng giuáp möåt tay.

http://ebooks.vdcmedia.com
QUAÁN THIÏN THÊÌN                                21


    Jacques vaâ Paul dùæt nhau ra ngoaâi phöë, xem nhûäng cûãa haâng
baánh, haâng thõt, taåp hoáa, yïn cûúng. Chuáng gùåp möåt thùçng beá
khoaãng taám, chñn tuöíi, ùn mùåc raách rûúái, keáo lï möåt bò than quaá
nùång so vúái sûác lûåc vaâ àöå tuöíi cuãa noá. Chöëc chöëc thùçng beá àûáng laåi,
lêëy tay quïåt möì höi traán. Neát mùåt buöìn rêìu vaâ thên hònh gêìy coâm
cuãa thùçng beá àöång loâng trùæc êín cuãa Jacques. Noá laåi gêìn vaâ hoãi:
    - Sao anh keáo caái bao nùång thïë?
    - Chuã töi bùæt laâm, - thùçng beá vûâa khoác vûâa noái.
    - Sao anh khöng noái nùång quaá?
    - Töi khöng daám. Noái öng êëy àaánh.
    - Öng êëy dûä túån thïë kia?
   - Suyåt! - Thùçng beá nhòn chung quanh vúái veä súå haäi - öng êëy
maâ nghe thêëy anh noái vêåy öng êëy seä àaánh töi.
    - Sao anh cûá phaãi úã nhaâ caái ngûúâi aác nghiïåt êëy? - Jacques hoãi
kheä.
   Thùçng beá: Ngûúâi ta àûa töi àïën àêëy, töi phaãi úã àêëy. Khöng coá
chöî naâo khaác àïí ài. Töi khöng coá cha, cuäng khöng coá meå.
    Jacques: Cuäng giöëng nhû töi vaâ em Paul. Nhûng anh cûá laâm
nhû töi, xin Àûác Meå Àöìng Trinh cûáu giuáp. Ngûúâi seä cûáu cho, Ngûúâi
töët lùæm!
    Thùçng beá: Nhûng töi coá biïët Ngûúâi àêu. Ngûúâi úã núi naâo?
   Jacques: Töi cuäng khöng biïët. Nhûng anh cûá cêìu nguyïån,
Ngûúâi seä nghe àûúåc.
   Thùçng beá: Töi seä laâm theo lúâi anh. Nhûng goåi to quaá, chuã töi
nghe thêëy seä àaánh töi.
   Jacques: Khöng cêìn kïu to. Noái nhoã thöi. Noái thïë naây: "Àûác
Meå Àöìng Trinh. Ngûúâi haäy cûáu giuáp con. Ngûúâi laâ meå cuãa nhûäng
keã àau khöí, Ngûúâi haäy cûáu giuáp con".
    Thùçng beá laâm nhû Jacques chó dêîn, röìi chúâ àúåi.
   - Khöng thêëy ai àïën anh aå, noá söët ruöåt noái - Töi phaãi àem taãi
than vïì thöi, öng chuã àang àúåi.

http://ebooks.vdcmedia.com
Comtesse de Sgur                              22

  - Nïëu vêåy àïí töi cuâng keáo giuáp anh. Àûác Meå Àöìng Trinh
khöng àïën ngay, nhûng Ngûúâi vêîn cûáu giuáp.
   Jacques nùæm taãi than keáo ài cuâng thùçng beá, coân Paul thò àêíy
àùçng sau. Jacques keáo khoãe quaá, taãi than queát vaâo nhûäng hoân àaá úã
àûúâng cûá naãy lïn. Nhiïìu chöî raách, than rúi ra. Boån treã lo súå phaãi
dûâng laåi. Nhûng Jacques khöng röëi trñ trûúác viïåc nhoã êëy.
   "Cûá àïí yïn thïë, töi ài tòm chuá Moutier, chuá êëy töët lùæm. Àûác
Meå Àöìng Trinh àaä run ruãi chuá êëy àïën vúái chuáng töi. Chùæc Ngûúâi seä
àûa chuá êëy àïën vúái anh. Paul! Chaåy nhanh theo anh".
  Jacques nùæm tay em, chaåy thêåt nhanh vïì nhaâ baâ Blidot.
Moutier àang ngöìi huát thuöëc vúái mêëy ngûúâi khaách.
   Jacques: Chuá Moutier úi! Chuá àïën mau giuáp cho möåt thùçng
beá. Noá coân cûåc khöí hún anh em chaáu. Noá phaãi keáo möåt taãi than
nùång quaá. Chuáng chaáu keáo giuáp noá, taãi raách mêët mêëy chöî, noá súå vïì
bõ chuã àaánh. Àûác Meå Àöìng Trinh baão chuá àïën ngay giuáp noá.
    - Chaáu thêëy Àûác Meå úã àêu nhùæn chuá nhû thïë? - Moutier buöìn
cûúâi hoãi.
    - Chaáu khöng nhòn thêëy, nhûng trong loâng chaáu thêëy thïë.
Àûác Meå àaä àûa chuá àïën cûáu giuáp chuáng chaáu. Chuá cuäng phaãi cûáu
giuáp thùçng beá khöën khöí êëy.
   - Àöìng yá, chaáu Jacques töët buång cuãa chuá, chuá ài ngay àêy.
Chaáu dêîn àûúâng cho chuá.
   Moutier nhúâ cö Elfit coi giuáp thùçng Paul röìi ài theo Jacques.
Chaåy theo àuúåc möåt quaäng thò Moutier bùæt gùåp thùçng beá. Anh
nhêån ra ngay. Àoá laâ thùçng Torchonnet, thùçng beá àaä bõ laäo chuã
quaán Bournier hung dûä haânh haå. Anh laåi gêìn thùçng beá vúái veã
thûúng caãm, nhêëc taãi than lïn xem, röìi ruát chó kim tûâ trong tuái ra
(lñnh traáng thûúâng coá thoái quen mang theo kim chó trong ngûúâi).
Anh khêu nhûäng löî thuãng vaâ hoãi thùçng beá: "Coá àûúâng naâo àûa
than vïì maâ khöng phaãi ài qua laâng, àïí laäo chuã chaáu khöng nhòn
thêëy khöng? Chuá khöng muöën nhòn mùåt laäo ta. Nhòn thêëy laäo ta coá
khi bûåc lïn, chuá nïån cho hùæn möåt trêån thò bêët lúåi lùæm.


http://ebooks.vdcmedia.com
QUAÁN THIÏN THÊÌN                              23


   Thùçng beá: Coá, chuá aå. Ài sau nhaâ, truát than vaâo kho úã bïn
ngoaâi.
   - Vêåy ài, chaáu - Moutier noái vaâ nhêëc taãi than lïn vai.
   Torchonnet nhòn chuá, veã khêm phuåc.
   "Öi, chuá khoãe quaá, töët quaá. Chuá noái giuáp chaáu caãm ún Àûác
Meå àaä àûa chuá àïën giuáp chaáu. Àûác Meå loâng laânh vö cuâng. Anh baån
naây noái àuáng quaá - Noá noái thïm vaâ nhòn Jacques.
   - Töi noái coá àuáng khöng naâo! - Jacques noái coá veã phêën khúãi.
   Moutier buöìn cûúâi trûúác thaái àöå höìn nhiïn cuãa boån treã.
   Laát sao, àïën nhaâ kho, Moutier truát than röìi gêëp taãi ra vïì.
Thùçng beá ruåt reâ nhùæc laåi:
    "Chuá úi! Chuá cêìu Àûác Meå àem àïën cho chaáu ùn, úã àêy chuã
chaáu cho ùn ñt quaá, chaáu cûá thêëy àau úã chöî naây (noá chó vaâo daå daây)
vaâ yïëu lùæm.
   - Khöí thên chaáu! - Moutier thûúng caãm traã lúâi - Chaáu cûá àïën
"quaán thiïn thêìn" chuá seä noái vúái baâ Blidot. Baâ êëy thûúng ngûúâi
lùæm.
    Torchonnet: Chaáu khöng daám. Öng chuã giïët chaáu. Öng êëy
gheát cay gheát àùæng baâ Blidot.
   Moutier: Vêåy chuá xin baâ Blidot caái gò röìi chuá àem cho chaáu.
Röìi hùçng ngaây Jacques seä àem cho chaáu ùn, àûúåc khöng Jacques?
   Jacques: Àûúåc chûá aå. Ngaây naâo chaáu cuäng daânh möåt phêìn
thûác ùn cuãa chaáu àem cho anh êëy. Nhûng bùçng caách naâo, chaáu súå
chuã anh êëy lùæm.
    Torchonnet: Anh cûá àïí úã höëc cêy gêìn giïëng nûúác. Ngaây naâo
töi cuäng phaãi ài lêëy nûúác maâ.
   Moutier: Àûúåc àêëy. Nhêët trñ nheá. Mûúâi lùm phuát nûäa chaáu
ra. Jacques àem àïën giïëng nûúác cho chaáu. Bêy giúâ ài ài keão ngûúâi
ta nhòn thêëy laåi khöí cho Torchonnet.
http://ebooks.vdcmedia.com
Comtesse de Sgur                             24

   Vïì àïën nhaâ, Moutier kïí cho baâ Blidot nghe chuyïån thùçng
Torchonnet vaâ noái vúái baâ àïí cho Jacques thûåc hiïån viïåc laâm phuác.
Vaâ anh noái thïm:
   "Nhûng töi khöng muöën àïí phiïìn baâ quaá. Töi xin chõu traách
nhiïåm phêìn ùn cuãa noá. Möîi nùm töi seä vïì àêy hai lêìn àïí thanh
toaán".
    Baâ Blidot: Vêën àïì thanh toaán khöng quan troång. Töi chó
mong thónh thoaãng anh vïì àêy xem mêëy àûáa beá coá khoãe khöng.
Naây Jacques, con mang chöî thûác ùn naây ra höëc cêy cho thùçng beá
töåi nghiïåp êëy khoãi nhõn àoái.
    Jacques phêën khúãi nhêån goái baánh vaâ thõt, dùæt tay Paul cuâng
ra giïëng nûúác caách àêëy trùm bûúác. Noá àïí goái thûác ùn vaâo höëc cêy
vaâ mêëy phuát sau thêëy Torchonnet ài ra tay xaách caái xö. Noá àïën
höëc cêy, cêìm lêëy goái giêëy, múã ra ùn ngöën ngêëu möåt phêìn röìi laåi
giêëu vaâo höëc cêy, tûâ xa giú tay chaâo, röìi ò aåch xaách xö nûúác vïì...
http://ebooks.vdcmedia.com
QUAÁN THIÏN THÊÌN                               25
               5. CHIA TAY


    Moåi ngûúâi trong "Quaán thiïn thêìn" traãi qua möåt ngaây vui veã.
Treã con àûúåc vui chúi, ùn uöëng ngon laânh vaâ ài nguã súám sau möåt
ngaây mïåt nhoåc. Moutier tiïëp tuåc giuáp hai chõ em baâ Blidot trong
viïåc phuåc vuå àöi ba ngûúâi khaách gheá vaâo giaãi khaát, nghó chên. Khi
boån treã nguã röìi, anh ngöìi kïí laåi nhûäng gò anh àaä laâm cho hai àûáa
treã bõ boã rúi.
   Moutier: Theo thùçng Jacques noái, thò chuáng vêîn coân böë.
Nhûng tòm öng ta úã àêu? Tïn öng ta vaâ núi öng bõ caãnh saát bùæt, töi
cuäng khöng biïët. Coá leä öng ta àang trong tuâ hay trong traåi giam vò
möåt töåi gò àoá. Nhûng töët nhêët laâ àûâng àïí cho chuáng biïët cha chuáng.
Ngaây mai, trûúác khi ài, töi phaãi àïën Xaä trûúãng trònh baáo vaâ coá thïí
seä cho chuáng möåt caái hoå. Nïëu öng xaä trûúãng hoãi, baâ cûá noái sûå thêåt.
Töi àïí àõa chó laåi, coá viïåc gò cêìn baâ cho töi biïët.
   Baâ Blidot: Nhûng thónh thoaãng anh phaãi quay laåi, chuáng vêîn
thuöåc vïì anh hún laâ vïì töi.
   Moutier: Cuäng may gùåp baâ, chûá khöng thò töi chùèng biïët laâm
thïë naâo. Töi chaã coá nhaâ cûãa, taâi saãn thò khöng, nguöìn söëng dûåa vaâo
hai baân tay trùæng. Nhûng muöån röìi töi xin pheáp ài nghó, ngaây höm
nay cuäng mïåt.
   Baâ Blidot: Vêåy maâ anh khöng noái súám àïí töi àûa anh ài nghó.
Phoâng gêìn àêy, úã têìng trïåt, quay ra vûúân. Chõ em töi nguã trïn gaác.
    Baâ Blidot àöët nïën, àûa Moutier vaâo cùn phoâng àaä chuêín bõ
trûúác. Anh caãm ún, chaâo baâ, àoáng cûãa chêm thuöëc, vûâa huát vûâa suy
nghô, laâm dêëu, àoåc mêëy cêu kinh, röìi lïn giûúâng nguã möåt maåch túái
saáng höm sau.
    Anh biïët laâ mònh àaä nguã möåt giêëc daâi, vò thûác dêåy thêëy hai
àûáa treã àang rñu rñt, chõ em baâ Blidot chuyïån troâ vui veã. Húi gûúång
vò dêåy muöån, anh vöåi nhaãy khoãi giûúâng vaâ àoåc kinh têíy-thïí.

http://ebooks.vdcmedia.com
Comtesse de Sgur                              26

    "Chöî nguã töët quaá, anh nghô buång, lêu lùæm múái coá àûúåc möåt
chöî nhû thïë, thaânh ra dêåy muöån... Phaãi ra giuáp viïåc cho hai chõ em
baâ êëy múái àûúåc."
   Múã cûãa ài ra, anh àaä bùæt gùåp hai chõ em baâ Blidot, möîi ngûúâi
àang rûãa mùåt vaâ thay quêìn aáo cho möåt àûáa treã.
  Moutier: Xin löîi hai baâ; töi dêåy muöån quaá, úã traåi lñnh töi
khöng thïë naây àêu. Vïì àêy giûúâng êëm àïåm ïm, nïn nguã miïët.
   Jacques: Chaâo chuá Moutier, àïm qua chuá nguã ngon khöng?
   Moutier: Ngon chaáu aå, quaá ngon nûäa laâ khaác. Chuá dêåy muöån.
Maâ chaáu cuäng thïë, nguã töët hún àïm qua trïn àöëng laá chûá?
   Jacques: Vêng, chùn àïåm töët quaá. Em Paul chaáu nùçm êëm
lùæm. Noá nguã thêåt say, khöng nhuác nhñch. Chuáng chaáu caãm ún chuá
lùæm.
   Moutier: Chaáu caãm ún hai baâ àêy, coân chuá coá gò maâ ún. Möåt
ngûúâi vö gia cû.
   Jacques: Nhûng chuá laâ ngûúâi àaä cûáu chuáng chaáu ra khoãi khu
rûâng, chuá àaä àûa chuáng chaáu àïën àêy. Chuá àaä gûãi chuáng chaáu núi
hai baâ, luác naäy hai baâ noái Àûác Meå Àöìng Trinh vaâ chuá laâ ngûúâi àaä
cûáu vúát anh em chaáu.
   Moutier khöng noái gò. Anh öm hai àûáa treã vaâo loâng hön ài
hön laåi maäi, bùæt tay hai chõ em baâ Blidot, röìi ngöìi vaâo baân chúâ hai
àûáa treã rûãa raáy xong.
   "Coá viïåc gò àïí töi giuáp?" - Moutier hoãi.
    Elfit: Anh muöën giuáp thò lêëy höå cuãi úã cuöëi vûúân àïí nhoám lûãa,
röìi xuác höå möåt xeãng than cho vaâo loâ. Trong khi chúâ àúåi, töi ài pha
caâ phï.
   Baâ Blidot: Elfit! Em sai anh Moutier laâm nhû vêåy sao?
    Moutier: Baâ cûá àïí mùåc töi. Töi laâm àûúåc. Baâ tûúãng töi khöng
vaác than cuãi bao giúâ aâ? Trong àún võ, töi coân laâm nhiïìu viïåc hún
thïë. Töi khöng phaãi öng hoaâng àêu aå.http://ebooks.vdcmedia.com
QUAÁN THIÏN THÊÌN                               27


   Chûa noái hïët cêu, Moutier àaä chaåy ra vûúân, öm vïì möåt boá cuãi
to tûúáng.
   Elfit: Trúâi! Sao lêëy nhiïìu thïë naây? Thûâa röìi! Anh àïí laåi cho
töi möåt phêìn ba chöî êëy thöi, coân thò laåi àûa ra vûúân, röìi xuác than
vïì.
   Baâ Blidot: Elfit, maây quaá quùæt lùæm!
   Elfit: Àêu coá. Anh êëy phaãi biïët caách laâm ùn. Anh êëy cuäng
muöën thïë. Anh êëy khöng biïët nïn phaãi baão.
   Moutier: Caãm ún cö Elfit, caãm ún. Töi biïët laâ cö töët, coá caãm
tònh vúái töi.
   "Àêëy chõ xem!" - Elfit noái coá veã àùæc thùæng, sau khi Moutier
öm boá cuãi ài röìi.
   Baâ Blidot lùæc àêìu móm cûúâi.
   Baâ Blidot: Mònh chó múái biïët anh êëy coá tûâ höm qua. Anh êëy
laâ khaách haâng, mònh phaãi phuåc vuå chûá sao laåi sai laâm.
    Elfit: Nhûng anh êëy khöng phaãi laâ khaách haâng nhû moåi
khaách khaác. Anh êëy àaä àem àïën cho chuáng ta hai àûáa treã rêët
ngoan, chuáng seä laâm cuöåc söëng chõ em ta vui tûúi. Phaãi àïìn àaáp laåi
loâng töët cuãa anh êëy bùçng caãm tònh cuãa chuáng ta. Em nghô coá caãm
tònh vúái ai thò phaãi sai ngûúâi êëy laâm viïåc. Em rêët gheát nhûäng ngûúâi
lûúâi biïëng, chùèng muöën àuång àïën viïåc gò, thêëy ai laâm viïåc hoå cuäng
mùåc.
    "Cö noái àuáng àêëy, cö Elfit aå - Moutier àaä nghe Elfit noái vúái
chõ - töi khöng phaãi laâ khaách nhû moåi khaách khaác. Töi chõu ún baâ
vaâ cö àaä àúä gaánh nùång cho töi. Töi seä khöng bao giúâ quïn.
    Elfit: Töi biïët, anh Moutier aå. Anh khöng cêìn noái töi cuäng
hiïíu. Töi rêët tinh, töi àoaán biïët hïët àêëy - Elfit móm cûúâi noái.
   Moutier cuäng móm cûúâi, khöng noái gò, cêìm chöíi queát nhaâ.
   Elfit: Anh haäy àïí chöíi àêëy, lêëy khùn lau baân vaâ loâ sûúãi àaä, röìi
queát nhaâ sau.http://ebooks.vdcmedia.com
Comtesse de Sgur                               28

   Moutier laâm theo rùm rùæp. Luác xong moåi viïåc, anh àûáng
nghiïm theo kiïíu nhaâ binh: "Baáo caáo thuã trûúãng töi àaä hoaân
thaânh. Coân viïåc gò xin thuã trûúãng ra lïånh."
    - Töët lùæm - Elfit noái sau khi àûa mùæt quan saát gian phoâng -
Bêy giúâ ài lêëy sûäa úã traåi chùn nuöi gêìn àêy, ngay àêìu laâng. Anh
àem theo caã hai àûáa treã àïí chuáng biïët àûúâng. Khi anh ài röìi chuáng
seä ài lêëy möåt mònh.
   Moutier nùæm tay Jacques, Jacques nùæm tay Paul. Caã ba chuá
chaáu dùæt nhau vûâa chaåy vûâa cûúâi.
    - Baâ laâm ún cho mua sûäa - Moutier noái vúái möåt baâ àang vùæt
sûäa trong traåi.
   Baâ chuã traåi quay laåi, ngúä ngaâng thêëy möåt ngûúâi chûa quen.
Baâ hoãi: "Anh mua bao nhiïu?"
   Moutier: Töi laåi chûa hoãi. Baâ cûá baán nhû moåi ngaây. Saáng naâo
cuäng vêîn mua maâ.
   Baâ chuã traåi: Anh mua cho ai vêåy?
   Moutier: Mua cho baâ Blidot, úã quaán "Thiïn Thêìn".
   Baâ chuã traåi: Thïë anh giuáp viïåc cho baâ êëy tûâ bao giúâ?
   Moutier: Giuáp tûâng luác thöi. Múái tûâ höm qua.
   "Buöìn cûúâi thêåt", baâ chuã traåi lêím bêím, àong ba bònh sûäa àûa
cho Moutier.
   - Coá phaãi traã tiïìn khöng - Moutier hoãi vaâ moác tay vaâo tuái.
   Baâ chuã traåi: Khöng, traã vaâo thûá ba hùçng tuêìn laâ ngaây chúå.
   Moutier: Töi cuäng khöng biïët àêëy. Vò vûâa múái àïën àêy tûâ
höm qua. Chaâo baâ.
    Baâ chuã traåi gêåt àêìu chaâo laåi röìi laåi tiïëp tuåc cöng viïåc, trong
buång vêîn thùæc mùæc taåi sao baâ Blidot laåi thuï ngûúâi lñnh àïí giuáp
viïåc, maâ thêåt cuäng chùèng àïí laâm gò.
   Moutier cuâng boån treã mang bònh sûäa vïì. Anh thêëy buöìn cûúâi
veã ngúä ngaâng cuãa baâ chuã traåi.


http://ebooks.vdcmedia.com
QUAÁN THIÏN THÊÌN                              29


    "Sûäa àêy cö. Chùæc baâ chuã traåi sùæp laåi gùåp cö."
    Elfit: Àïí laâm gò?
    Moutier: Àïí nghe cö giaãi thñch, vò töi noái töi àïën giuáp viïåc cho
cö.
    Elfit: Nhûng taåi sao anh laåi noái thïë? Anh bõa chuyïån àêëy.
    Moutier: Töi noái sûå thêåt chûá, coá bõa àêu. Töi chaã àang giuáp
viïåc cho cö laâ gò?
    Elfit: Töi khöng chõu nöíi löëi àuâa vaâ chúi chûä cuãa anh àêu.
   Moutier: Khöng coá gò àêu. Töi cûúâi vò töi thêëy vui. Töi ñt khi
àûúåc thêëy thïë. Möåt tïn lñnh khöën khöí, xa quï hûúng, khöng cha
khöng meå, khöng ai thên thñch, àûúåc quïn ài möåt luác söë phêån cuãa
mònh àïí hûúãng sûå thûúng yïu àuâm boåc, töi thêëy sung sûúáng quaá.
Coá thïí töi àaä sai lêìm, nhûng thêåt loâng töi khöng coá aác yá. Cö tha
thûá cho. Töi cuäng khöng úã àêy lêu nûäa. Cö àûâng giêån töi.
   Elfit: Chñnh töi múái coá löîi vò àaä gêy sûå vúái anh vïì möåt chuyïån
khöng àêu, anh Moutier aå. Töi xin löîi anh. Noái laâ chõ töi vaâ töi
thuï anh giuáp viïåc thò buöìn quaá, ai nghe thêëy hoå cuäng seä chïë giïîu
chuáng töi.
    Moutier: Cö noái àuáng àêëy. Hay töi àïën noái laåi vúái baâ chuã traåi.
    Baâ Blidot: Khoãi phaãi àïën, anh Moutier aå. Cö em Elfit cuãa töi
thêåt laâ treã con. Cö êëy vui àuâa quaá trúán, vaâ thêëy anh dïî tñnh nïn
laåm duång.
   Moutier: Khöng phaãi thïë àêu thûa baâ, chûáng cúá laâ töi vêîn
laâm theo mïånh lïånh cö Elfit. Naâo cö cêìn gò, xin ra lïånh.
    - Anh giuáp töi pha caâ phï vaâ nêëu sûäa - Elfit tûúi cûúâi, veã xêëu
höí.

                    *
                  *    *

   Bûäa ùn saáng àaä chuêín bõ xong, moåi ngûúâi ngöìi vaâo baân. Ùn
xong, Moutier àïën gùåp xaä trûúãng. Baâ Blidot vaâ cö Elfit bùæt tay vaâo

http://ebooks.vdcmedia.com
Comtesse de Sgur                            30

viïåc nöåi trúå. Boån treã ra vûúân chúi. Buöíi saáng qua ài. Moutier cuâng
hai chõ em baâ Blidot vaâ hai àûáa treã ùn trûa, röìi chuêín bõ ra ài. Anh
thanh toaán tiïìn troå, nhûng baâ Blidot khöng chõu nhêån. Hoå bõn rõn
chia tay nhau. Jacques khoác, öm lêëy anh. Paul lau nûúác mùæt cho
anh. Hai àûáa quêën lêëy con Capitaine.
   - Taåm biïåt Capitaine yïu quyá, Jacques noái. Maây cuäng àaä cûáu
chuáng tao úã trong rûâng, maây àaä tröng thêëy trûúác, maây àaä coäng em
Paul. Taåm biïåt ngûúâi baån thên yïu, taåm biïåt. Tao khöng bao giúâ
quïn maây, cuäng khöng quïn chuá Moutier.
   Moutier caãm àöång vaâ buöìn. Anh nùæm chùåt tay hai chõ em baâ
Blidot töët buång, hön Jacques, nhòn cùn phoâng lêìn cuöëi röìi mau
choáng bûúác ài, khöng möåt lêìn ngoaái àêìu laåi.
   Hai àûáa treã àûáng trûúác cûãa nhòn theo ngûúâi baån múái àang xa
dêìn röìi ài khuêët. Jacques lau nûúác mùæt. Khi khöng thêëy Moutier
nûäa, noá vaâo nhaâ sa vaâo tay baâ Blidot vaâ nûác núã khoác.
   - Bêy giúâ chuá Moutier ài röìi, baâ khöng àuöíi chuáng chaáu chûá
baâ? Baâ vêîn cho em Paul chaáu úã laåi àêy vaâ cho chaáu úã vúái noá chûá?
    Baâ Blidot: Khöng! Ta khöng àuöíi caác con ài àêu. Ta vêîn cho
caác con úã àêy. Ta coi caác con nhû chñnh con ta. Ta yïu cêìu caác con
goåi ta laâ Meå. Àûâng goåi laâ Baâ. Bùæt àêìu tûâ luác naây.
   Jacques: Vêng, baâ laâ meå chuáng con, nhû ngûúâi meå xêëu söë cuãa
con. Paul, tûâ nay em àûâng goåi laâ Baâ, phaãi goåi laâ Meå.
   Paul: Khöng, em khöng muöën àêu. Em chó muöën ài vúái con
Capitaine vaâ chuá Moutier thöi.
   Jacques: Nhûng chuá Moutier vaâ Capitaine ài röìi.
   Paul: Anh dùæt em ài àïën vúái Capitaine.
   Jacques: Thïë em khöng yïu meå Blidot aâ?
   Paul: Yïu chûá, nhûng yïu Capitaine hún.
   Elfit: Kïå noá Jacques. Röìi noá seä quen dêìn. Noá seä yïu boån ta
nhû Capitaine, noá goåi chõ ta laâ me, goåi ta laâ cö; ta laâ cö cuãa con.
   Jacques: Vêng. cö laâ cö cuãa con - Jacques noái vaâ öm hön cö.

http://ebooks.vdcmedia.com
QUAÁN THIÏN THÊÌN                             31


    Jacques thêëy yïn têm vaâ vui. Noá baây cho thùçng em moåi thûá
troâ chúi bùçng nhûäng hoân soãi con, nhûäng mêíu göî nhoã, nhûäng maãnh
giêëy vuån. Coân noá thò tòm caách giuáp àúä baâ Blidot vaâ cö Elfit nhûäng
viïåc vùåt nhû rûãa baát, queát nhaâ, ài mua thûá naây thûá noå. Àïën chiïìu
noá laåi gêìn baâ Blidot vaâ noái veã luáng tuáng:
                         hùç
   "Meå, meå àaä hûáa vúái chuá Moutier cho t ng Torchonnet ùn.
Luác naäy, con nhòn thêëy noá chaåy, cêìm chiïëc baánh trong tay, noá ra
hiïåu cho con biïët rùçng noá ra giïëng kñn nûúác. Meå cho con caái gò àïí
con àem ra göëc cêy cho noá.
   Baâ Blidot: ÛÂ, miïëng thõt vaâ miïëng baánh àêy, con àem ra göëc
cêy cho noá. Tûâ nay, hïî meå quïn thò con nhùæc meå nheá.
   Jacques: Caãm ún meå! Meå cuäng nhên tûâ nhû chuá Moutier.
   Jacques àem goái thûác ùn ra höëc cêy úã giïëng nûúác. Thùçng
Torchonnet xaách caái bònh vûâa ài vûâa ngöën baánh vaâ thõt cuãa baâ
Blidot. Vûâa uöëng nûúác trong bònh, noá vûâa gêåt àêìu chaâo Jacques vaâ
Paul röìi vöåi quay vïì quaán haâng.
    Ngaây thaáng ài qua, Jacques vaâ moåi ngûúâi trong quaán "Thiïn
Thêìn" söëng haånh phuác, coân thùçng beá Torchonnet khöën khöí liïn tuåc
bõ chuã haânh haå. Nhiïìu lêìn Jacques vaâ Paul leán giuáp noá nhûäng viïåc
quaá sûác chuã sai, nhû vaác goái àöì àïën àêìu laâng. Hoùåc chiïìu vûâa röìi
noá phaãi ài xa, Jacques xin baâ Blidot cho ài thay noá àïí noá ngöìi nghó
úã göëc cêy, ùn baánh baâ cho...
http://ebooks.vdcmedia.com
Comtesse de Sgur                              32
         6. BÊËT NGÚÂ VAÂ SUNG SÛÚÁNG
    Àaä ba nùm nay, hai àûáa treã möì cöi vïì úã vúái hai chõ em baâ
Bldot. Hai baâ möîi ngaây quyá chuáng thïm, chuáng cuäng caâng ngaây
caâng ngoan ngoaän vaâ dïî thûúng. Jacques rêët yïu em, em noá cuäng
yïu noá. Hai àûáa treã quêën quñt bïn baâ Blidot vaâ cö Elfit. Moåi ngûúâi
luön nhùæc àïën Moutier vúái loâng quyá mïën. Àaä lêu khöng nhêån àûúåc
tin tûác vïì anh. Thúâi gian àêìu anh coá vïì hai lêìn cuâng con
Capitaine, möîi lêìn úã thùm vaâi ngaây. Anh cuäng nhiïìu lêìn viïët thû
hoãi tònh hònh. Baâ Blidot traã lúâi àêìy àuã moåi viïåc. Qua thû gûãi vïì,
biïët laâ anh àaä vaâo lñnh, vò coá chiïën tranh úã Crimeáe. Röìi chiïën tranh
kïët thuác, nhiïìu ngûúâi àaä trúã vïì vúái nhûäng têëm huên chûúng veã
vang, àöìng thúâi cuäng àïí laåi nhiïìu tang toác. Khöng ñt gia àònh mêët
chöìng, mêët cha, mêët con, nhiïìu ngûúâi àïí laåi möåt phêìn xûúng maáu
núi chiïën trûúâng.
   Möåt buöíi saáng, Jacques vaâ Paul àang queát sên trûúác quaán,
hai chõ em baâ Blidot àang nêëu ùn, thò coá möåt ngûúâi àaân öng laåi
gêìn, nùæm lêëy chöíi cuãa Paul, laâm noá kïu toaáng lïn:
   "Anh Jacques úi! Cûáu em vúái! Ngûúâi naây lêëy chöíi cuãa em."
   Jacques lao àïën bïnh em. Thêëy noá nhòn, ngûúâi kia buöng tay
ra. Jacques öm chêìm lêëy ngûúâi àaân öng vaâ reo lïn:
   "Meå úi! Cö úi! Chuá Moutier àaä vïì!"
   Nghe tiïëng reo, baâ Blidot vaâ cö Elfit chaåy vöåi ra. Moutier àùåt
Paul xuöëng, chaåy laåi xiïët chùåt tay hai ngûúâi. Nöîi mûâng khöng noái
sao cho hïët. Moåi ngûúâi cuâng noái, cuâng hoãi, khöng ai traã lúâi ai. Maäi
sau moåi ngûúâi múái taåm yïn àïí nghe Moutier kïí chuyïån.
   "Vïì quï àûúåc möåt thúâi gian - Moutier noái - töi nghe tin coá
chiïën tranh vúái nûúác Nga. Trong loâng töi nöíi lïn sûå mong muöën


http://ebooks.vdcmedia.com
QUAÁN THIÏN THÊÌN                              33


àûúåc cuâng caác àöìng àöåi cuä ra trêån. Thïë laâ töi àùng kyá ài hai nùm
vaâ töi lïn àûúâng. Tûâ àêëy khöng coân thû tûâ gò àûúåc nûäa. Hïët chiïën
dõch noå àïën chiïën dõch kia. Àöí böå lïn Gallipoli, töi bõ ngay möåt
trêån dõch suyát chïët. Vûâa khoãi laåi phaãi haânh quên ngay ài Crimeáe
tham gia chiïën àêëu úã Alma. Chuáng töi chiïën àêëu rêët duäng caãm.
Chuáng töi leo lïn nuái dûúái laân mûa àaån àïí àuöíi quên àõch. Möåt
tûúáng chó huy cuãa àöëi phûúng suyát bõ chuáng töi bùæt, öng ta boã caã xe
vaâ moåi quên trang àïí chaåy. Tiïëp theo laâ chiïën dõch Seábastopol.
Möåt cuöåc giùçng co quyïët liïåt, bïn quyïët têm cûúáp, bïn quyïët têm
giûä. Thûúng vong cuäng nhiïìu úã caã hai bïn. Laåi àïën chiïën dõch
Malakoff, möåt cuöåc chiïën naãy lûãa, möîi chiïën sô àaáng àûúåc thûúãng
möåt huên chûúng vaâ àûúåc thùng möåt cêëp. Trong chiïën dõch naây töi
bõ hai viïn àaån, möåt viïn vaâo caánh tay traái, möåt viïn xuyïn qua
ngûúâi, àaä tûúãng nùçm laåi. Vûâa khoãi töi ài ngay, vïì caái "Quaán Thiïn
Thêìn" naây, núi coá nhûäng ngûúâi töi hùçng mong nhúá, hai àûáa treã rêët
ngoan, hai baâ phuå nûä rêët quñ. Töi cuäng tin rùçng vïì àêy seä àûúåc àoán
tiïëp thên tònh, sau möåt vaâi ngaây töi laåi coá thïí bùæt tay vaâo cöng viïåc
phuå giuáp cö Elfit, möåt ngûúâi chó huy rêët gioãi."
   Moutier móm cûúâi khi noái nhûäng tiïëng naây. Baâ Blidot toã yá vui
mûâng, coân Elfit maá ûãng höìng.
    Elfit: Anh Moutier, anh vêîn khöng quïn chuyïån ngöëc nghïëch
cuãa töi caách àêy ba nùm, luác töi laâ möåt con beá mûúâi baãy tuöíi. Bêy
giúâ töi khöng coân daåi döåt nhû thïë nûäa, khöng daám sai khiïën anh
linh tinh nûäa.
   Moutier: Àêëy laâ nhûäng chuyïån buöìn cûúâi, nhûäng chuyïån vui,
quïn sao àûúåc. Töi cuäng khöng quïn nhûäng gò àaä coá trong ba lêìn
ngùæn nguãi töi vïì àêy, tûâng lúâi noái, tûâng cûã chó, cö Elfit aå. Jacques
cuãa chuá cuäng nhúá lêu lùæm. Nhòn thêëy chuá laâ chaáu nhêån ra ngay.
   Jacques: Chaáu khöng nhêån ra chuá sao àûúåc. Chaáu khöng luác
naâo quïn chuá, luác naâo cuäng giûä chuá trong tim naây vaâ cêìu nguyïån
cho chuá. Cha xûá daåy chaáu cêìu nguyïån, chaáu daåy laåi cho Paul.
    Moutier: Chuá cuäng hoåc cêìu nguyïån àêëy. Linh muåc Parabeâre
daåy chuá àêëy, trûúác chuá coá biïët cêìu nguyïån àêu. Linh muåc Parabeâre
laâ möåt ngûúâi tuyïåt vúâi.

http://ebooks.vdcmedia.com
Comtesse de Sgur                             34

   Jacques: Linh muåc êëy úã àêu? Chaáu muöën gùåp hoùåc viïët thû
cho öng êëy.
   Moutier: Chaáu cûá noái, linh muåc seä nghe tiïëng chaáu. Linh
muåc úã gêìn Chuáa Trúâi maâ.
   Paul ngöìi caånh Moutier, mên mï têëm huêën chûúng cuãa anh.
Noá hoãi:
   - Caái naây laâ caái gò, chuá ?
  - Moutier: Àêy laâ huên chûúng chuá àûúåc thûúãng úã trêån àaánh
Malakoff.
   Elfit: Vêåy maâ sao khöng thêëy anh kïí chuyïån?
   Moutier: Coá gò àêu, cö Elfit. Àöìng àöåi töi cuäng laâm nhû töi,
chó coá àiïìu töi may hún hoå.
   Elfit: Anh àûúåc huên chûúng, chùæc anh phaãi coá gò hún hoå.
   Moutier: Khöng àêu! Chó coá caái naây. Töi àaä coá may mùæn àem
vïì cho bïn mònh möåt laá cúâ vaâ möåt viïn tûúáng.
   Elfit: Thïë naâo! Möåt viïn tûúáng?
    Moutier: Möåt viïn tûúáng cuãa Nga àaä giaâ, bõ thûúng, nhiïìu
xaát chïët àeâ lïn, khöng ruát ngûúâi ra àûúåc. Töi àaä keáo àûúåc öng ta ra
vaâ àem vïì cuâng laá cúâ. Vïì gêìn àún võ thò töi bõ phaát àaån vaâo tay.
Nhûng töi vêîn coân ài àûúåc. Röìi möåt phaát nûäa xuyïn qua ngûúâi, töi
ngaä xuöëng, cêìu nguyïån Àûác Meå Àöìng Trinh cho töi vaâ viïn tûúáng
bõ thûúng. Àún võ àaä tòm thêëy töi vaâ viïn tûúáng. Khöng biïët khi
tónh laåi öng ta àaä noái gò, chó biïët sau àoá töi àûúåc thûúãng huên
chûúng.
   Baâ Blidot: Möåt thaânh tñch àêëy. Giaá möåt ngûúâi khaác chùæc àaä
khoe ngay, coân laåi im lòm.
   Paul: Meå úi, con àoái, con muöën ùn.
    Moutier: (àûáng dêåy) Taåi töi àêëy. Töi laâm àaão löån moåi sinh
hoaåt trong nhaâ. Cö Elfit, töi àaä sùén saâng, cö ra lïånh ài.
    Elfit: Töi khöng coá lïånh gò ra cho anh. Anh àïí chuáng töi phuåc
vuå. Jacques, chaáu baây baân ài.

http://ebooks.vdcmedia.com
QUAÁN THIÏN THÊÌN                             35


    Jacques àûáng dêåy, khöng àêìy ba phuát moåi caái àaä sùén saâng.
Moutier cùæt baánh, muác xuáp. Vaâ muác thõt hêìm vaâo baát, xuöëng hêìm
lêëy rûúåu. Moåi ngûúâi vaâo baân. Jacques ngöìi caånh Moutier, Paul ngöìi
caånh noá nhû thûúâng lïå.
   - Chaáu lúán quaá, múái ba nùm! - Moutier êu yïëm àùåt tay lïn
àêìu Jacques - Paul cuäng àaä bùçng chaáu ngaây naâo.
   Elfit: Noá cuäng biïët nhiïìu chuyïån nhû Jacques, àoåc àaä thaåo,
àang hoåc viïët.
   Moutier: Coân Jacques, chaáu hoåc àïën àêu röìi?
   Jacques: Chaáu lúán hún Paul, nïn biïët nhiïìu hún noá. Chaáu
àûa vúã cho chuá xem.
   Moutier: Àuáng àêëy, àûa vúã chuá xem.
    Jacques: Thaây khen chaáu viïët chûä àeåp. Chaáu chó laâ cöë gùæng
viïët thöi.
   Moutier: Chaáu viïët àeåp thêåt àêëy.
   Paul: Chuá vêîn laâ lñnh aâ?
   Moutier: Chuá laâ trung àöåi trûúãng, chaáu aå.
   Elfit: Vêåy maâ cuäng khöng thêëy anh kïí. Trung àöåi trûúãng tûâ
bao giúâ?
   Moutier: Sau chiïën dõch Inkerman. Cuäng laâ gùåp may thöi.
Sau chiïën dõch Alma, töi àûúåc àïì baåt tiïíu àöåi trûúãng, röìi trung àöåi
trûúãng, röìi huy chûúng, röìi huên chûúng.
   Jacques: Chuá kïí cho caã nhaâ nghe naâo.
    Moutier: Coá gò àêu chaáu! Chuá cuäng laâm nhû moåi ngûúâi. Chó
coá úã Alma, chuá may mùæn cûáu möåt võ àaåi taá bõ thûúng. Öng êëy bõ
quên àõch bùæt. Chuá àaä xöng vaâo cûúáp laåi. Quên àõch phaãi boã chaåy.
   Baâ Blidot: Thïë röìi sao nûäa?
   Moutier: Töi àûúåc àïì baåt trung àöåi trûúãng laâ sau lêìn êëy.
   Elfit: Thïë huy chûúng, anh àûúåc thûúãng bao giúâ?http://ebooks.vdcmedia.com
Comtesse de Sgur                               36

   Moutier: Trong trêån Traktir. Chuáng töi bõ mêët àaåi tûúáng vò
truáng àaån. Töi àaä lïn thay àïí chó huy. Toám laåi vêîn laâ gùåp may.
    Moåi ngûúâi vûâa ùn vûâa troâ chuyïån. Jacques hoãi öng tûúáng bõ
bùæt laâm tuâ binh ra sao.
    Moutier: Caã chuá, caã öng êëy àïìu bõ thûúng nùång. Öng êëy cuäng
bõ möåt phaát àaån xuyïn qua ngûúâi vaâ nhiïìu phaát khaác. Caã öng êëy,
caã chuá àûúåc àûa vïì bïånh viïån Marseille; öng êëy muöën úã cuâng chuá
taåi möåt phoâng riïng. Röìi ngûúâi ta àem caã chuá vaâ öng êëy vïì khu
nûúác suöëi Bagnols àïí àiïìu dûúäng. Sau möåt thúâi gian ngûúâi ta àõnh
àûa caã chuá vaâ öng êëy vïì Paris, nhûng chuá xin àûúåc vïì quï vaâ xuêët
nguä. Thïë laâ chuá vïì àêy, núi coá hai chuá beá ngoan ngoaän, hai baâ baån
àaáng quyá, núi maâ chuá coá thïí söëng haånh phuác, coá tûúng lai, muöën úã
laåi maäi maäi khöng ài àêu nûäa, àïí phuå giuáp cho meå Blidot vaâ cö
Elfit trong moåi viïåc.
   Baâ Blidot: Töi rêët nhêët trñ. Chuáng töi quyá anh vaâ vui mûâng
thêëy anh àaä vïì. Phaãi khöng cö Elfit.
    Elfit: Àuáng vêåy. Chuáng töi nhùæc àïën anh luön vaâ mong anh
vïì.
   Moutier: Caãm ún baâ Blidot vaâ cö Elfit. Nhûng coân möåt àiïìu,
trong vui mûâng àûúåc trúã vïì höm nay, töi quïn mêët möåt ngûúâi.
Khöng biïët bêy giúâ ra sao röìi, thùçng beá Torchonnet êëy?
   Jacques: Noá vêîn khöí lùæm chuá aå. Àaä ba höm nay chaáu khöng
nhòn thêëy noá, chùæc noá lùæm viïåc. Mêëy höm nay chaáu thêëy coá möåt
öng ài xe àïën quaán, möåt öng lõch sûå, xe cuäng àeåp. Caã ngûúâi caã xe ài
höm qua. Suöët mêëy ngaây úã àêy khöng thêëy öng êëy ra ngoaâi lêìn
naâo. Chùæc vò thïë maâ Torchonnet bêån vúái öng khaách êëy, khöng thêëy
ra àûúâng.
    Moutier: Chuá chaáu ta seä ài tòm hiïíu, nhûng phaãi kheáo. Chêåp
töëi haäy ài àïí ngûúâi ta khoãi nhòn thêëy.
    Jacques: Giúâ naây chuã quaán chûa vïì, úã nhaâ chó coá vúå öng ta.
    Paul: Thïë coân con Capitaine àêu chuá?http://ebooks.vdcmedia.com
QUAÁN THIÏN THÊÌN                             37


   Moutier: Noá àaä anh duäng hy sinh trong trêån bao vêy
Seábastopol, àêìu bõ möåt phaát àaåi baác cùæt cuåt trong möåt àïm gaác vúái
chuá. Möåt àïm laånh àïën 20 àöå dûúái khöng.
   Jacques: Töåi nghiïåp cho con Capitaine. Chaáu cûá hy voång
àûúåc gùåp laåi noá.
http://ebooks.vdcmedia.com
Comtesse de Sgur                              38
        7. MÖÅT NGÛÚÂI ÀÛÚÅC CÛÁU SÖËNG


    Buöíi chiïìu, caã nhaâ daåo chúi vaâ troâ chuyïån, nhûng traánh ài vïì
phña quaán haâng Bournier. Maäi sau bûäa ùn chiïìu, trúâi töëi hùèn,
Moutier múái cuâng Jacques àïën àêëy àïí doâ xeát tònh hònh thùçng
Torchonnet töåi nghiïåp. Hoå phaãi voâng ra xa àïí àïën phña sau quaán
haâng. Jacques dùæt Moutier ài theo nhûäng ngoä xoám vùæng àïën daäy
nhaâ vïå sinh. Trúâi töëi om vaâ im ùæng. Cûãa àoáng chùåt, khöng coá löëi
vaâo trong nhaâ. Chó riïng nhaâ kho àïí tröëng. Hai chuá chaáu vaâo àêëy
thò möåt luác thêëy cûãa sau múã. Möåt ngûúâi kheä khaâng ài ra. Qua aánh
saáng lúâ múâ cuãa ngoån àeân dêìu ngûúâi êëy cêìm tay, Moutier nhêån
ngay ra chuã quaán. Anh ta àïën chöî àïí than, caách nhaâ kho möåt vaách
göî, thêån troång múã cûãa.
   "Buöíi töëi cuãa maây àêy - Tïn chuã quaán noái gioång cuåc cùçn
nhûng kheä - Ngûúâi khaách laå ài röìi. Ngaây mai maây trúã laåi cöng viïåc.
Phaãi coi chûâng, nïëu maây heá ra vúái ai nhûäng gò maây àaä nghe thêëy,
tröng thêëy vaâ rùçng maây àaä bõ nhöët trong luác ngûúâi khaách troå úã
quaán naây, tao seä àaánh giêåp xûúng vaâ thiïu söëng. Nghe chûa, àöì
suác vêåt."
   - Vêng aå, thûa öng - Torchonnet traã lúâi, gioång run run.
   Laäo chuã quaán ài ra, àoáng cûãa, vaâo nhaâ.
   Khi àaä tin chùæc khöng ai coá thïí nghe àûúåc, Moutier laåi gêìn
vaách göî baão Jacques kheä goåi Torchonnet.
   "Torchonnet! Anh Torchonnet töåi nghiïåp! Sao anh bõ nhöët úã
phoâng töëi naây?"
    Torchonnet: Anh àêëy aâ, anh Jacques? Sao anh biïët con ngûúâi
àöåc aác êëy nhöët töi úã àêy? Töi cuäng chùèng biïët taåi sao hùæn nhöët töi.
   Jacques: Anh bõ nhöët tûâ bao giúâ?http://ebooks.vdcmedia.com
QUAÁN THIÏN THÊÌN                              39


    Torchonnet: Tûâ höm möåt öng ngûúâi àeåp àeä ài chiïëc xe lõch sûå,
mang àïën möåt höåp àûång àêìy vaâng, Öng êëy thûúng töi, baão chuã töi
laâ töi coá veã öëm yïëu lùæm, muöën traã tiïìn àïí àûa töi ài chöî khaác. Chuã
töi tûâ chöëi. Thêëy vêåy öng khaách àûa töi möåt àöìng tiïìn vaâng, baão ài
mua möåt franc thuöëc laá, chöî tiïìn coân thûâa cho töi. Chuã töi ài theo,
töi chûa kõp ra ngoaâi àûúâng, öng ta àaä giêåt lêëy àöìng tiïìn. Töi muöën
kïu nhûng öng êëy tuám cöí töi löi vaâo kho than naây, baão hïí kïu öng
êëy giïët. Chiïìu àïën, öng êëy àem cho töi möåt miïëng baánh vaâ möåt
bònh nûúác.
    Moutier: Töåi nghiïåp chaáu!
    Tiïëng noái cuãa Moutier laâm Torchonnet giêåt mònh.
    Torchonnet: Trúâi úi! Ai àïën vúái anh àêëy. Chuã töi biïët seä giïët
töi.
   Moutier: Chaáu yïn têm! Chuá àêy. Ba nùm trûúác chuá àaä vaác
höå chaáu taãi than. Chuá laâ baån, laâ böë cuãa Jacques, chuá khöng phaãn
chaáu àêu. Öng khaách ài bao giúâ?
    Torchonnet: Öng chuã baão laâ àaä ài, nhûng chaáu khöng tin. Vò
chiïìu nay chaáu coân nghe thêëy öng khaách noái to tiïëng. Chuã chaáu
chûãi, röìi coá tiïëng huyânh huyåch nhû àaánh nhau. Em öng chuã vaâ vúå
öng chuã cuäng to tiïëng röìi khöng nghe gò nûäa. Sau àêëy öng chuã àïën
àem baánh cho chaáu."
    Moutier tûác run ngûúâi. "Chuáng giïët ngûúâi chùng? Hay chuêín
bõ giïët? Laâm thïë naâo àïí ngùn chùån? Cûãa àoáng kñn caã. Laâm thïë naâo
vaâo àûúåc maâ khöng gêy tiïëng àöång? Khöng phaãi ta súå. Vúái con dao
gùm Angiïri vaâ mêëy khêíu suáng ngùæn naây, ta coá thïí giaãi quyïët dïí
daâng. Nhûng nïëu ngûúâi khaách laå coân söëng, nghe tiïëng ta phaá cûãa,
chuáng seä giïët ngûúâi êëy trûúác khi ta vaâo saâo huyïåt cuãa chuáng. Laåy
Chuáa, haäy maách baão con! Chêåm möåt phuát laâ nguy cho tñnh maång
ngûúâi khaách laå".
    Moutier àûáng lùång möåt luác, röìi baão Jacques:
    - Con vïì nhaâ ài, úã àêy vûúáng chên chuá.
   Jacques: Chaáu khöng vïì. Chaáu biïët chuá àõnh vaâo xem coá gò
nguy hiïím cho öng khaách khöng. Chaáu úã laåi àêy àïí höî trúå.

http://ebooks.vdcmedia.com
Comtesse de Sgur                            40

   Moutier: Chaáu khöng giuáp àûúåc gò àêu, chó quêín chên chuá.
Chaáu vïì ài! Chuá baão röìi àêëy!
   Mêëy tiïëng naây chuá noái nhoã nhûng vúái gioång cûúng quyïët laâm
cho Jacques khöng daám caäi laåi. Noá hön tay Moutier vaâ ra vïì. Khi
noá ài xa röìi, Moutier ra khoãi nhaâ kho, thò cûãa quaán laåi múã. Chuã
quaán Bournier roán reán ài ra, lùæng nghe vaâ quay laåi noái kheä:
   "Khöng coá ai àêu! Nhanh lïn! Trùng moåc thò nhúä viïåc."
    Laäo quay vaâo, àïí cûãa múã. Moutier lûúát theo sao, dûâng laåi
trûúác cùn phoâng laäo vûâa vaâo, aánh saáng lúâ múâ soi möåt thên ngûúâi
nùçm daâi trïn mùåt àêët, tay chên bõ troái, möìm nheát gieã. Ngûúâi em
trai vaâ vúå laäo chuã quaán xöëc vai, coân laäo nùæm hai chên. Chuáng sùæp
khiïng ài thò Moutier lao vaâo bùæn gêîy àuâi laäo chuã quaán bùçng möåt
phaát suáng, lêëy baáng suáng àaánh vaâo àêìu thùçng em, quêåt ngaä muå vúå
bùçng möåt quaã àêëm vaâo àêìu. Caã ba ngaä vêåt, riïng laäo chuã quaán kïu
àûúåc möåt tiïëng. Moutier àêíy laäo vaâo möåt xoá, lêëy dao cùæt dêy troái
ngûúâi khaách laå töåi nghiïåp, ruát gieã trong möìm öng. Troái laäo chuã
quaán laåi, anh chaåy vaâo phoâng, múã cûãa ra àûúâng, bùæn möåt phaát
suáng vaâ heát lúán:
   "Coá keã tröåm, coá keã giïët ngûúâi!"
   Nghe tiïëng kïu, nhiïìu nhaâ múã cûãa, nhiïìu àêìu loá ra.
   "Ú quaán naây! Moutier heát to - Cûá laåi àêy, khöng súå nguy
hiïím àêu".
    Cêu noái trêën an laâm möåt söë ngûúâi hùng haái lïn. Hoå vaác dao,
caác gêåy àïën quaán troå, trong buång vêîn run. Àïën cûãa quaán, hoå dûâng
laåi nghe ngoáng, chûa daám vaâo ngay, vò chûa biïët tònh hònh bïn
trong thïë naâo.
   Hoå àang do dûå vaâ hoãi nhau, thò Elfit àïën. Nghe tiïëng suáng
baáo àöång cuãa Moutier, cö chaåy laåi vaâ goåi dên laâng àïën cûáu anh vaâ
Jaques maâ cö tûúãng cuäng àang úã àêy.
  Elfit: úã àêy xaãy ra viïåc gò thïë? Sao caác baác khöng vaâo xem?
Anh Moutier àêu? Vaâo ài chûá!http://ebooks.vdcmedia.com
QUAÁN THIÏN THÊÌN                               41


   Möåt ngûúâi cêët tiïëng: Chûa hiïíu thïë naâo, cö Elfit aå. Vaâo maâ
khöng biïët bïn trong coá chuyïån gò, coá nhûäng ai, thò dïî nguy hiïím
lùæm. Laäo Bounier laâ möåt tïn xêëu. Khöng ai muöën dêy vúái laäo.
   Elfit: Vêåy chaã nheä cûá àïí cho keã naâo àêëy giïët ngûúâi aâ. Cûá phaãi
vaâo xem sao chûá. Töi laâ phuå nûä àêëy, nhûng töi khöng súå. Töi vaâo
àêy.
   Elfit giêåt dao trong tay möåt ngûúâi, lao vaâo trong nhaâ goåi:
   - Anh Moutier, anh úã àêu? Jacques úã àêu? Caái gò xaãy ra vúái
anh vêåy? Töi laåi höî trúå anh àêy.
    Elfit àaä vaâo àïën núi. Cö thêëy tïn chuã quaán cûåa quêåy, muå vúå
bêët tónh nhên sûå. Moutier àang vêíy nûúác vaâo mùåt ngûúâi khaách laå
àang nùçm trïn àêët. Chó thêëy mùåt öng bï bïët maáu, nhûng khöng
biïët do vïët thûúng naâo hay tûâ trong muäi chaãy ra. Nghe tiïëng Elfit,
anh ngûãng lïn, ài vïì phña cö.
   "Cö Elfit quyá mïën, cö vaâo àêy töi súå lùæm. Cö ài ra, àûâng úã
àêy. Cö ra goåi ngûúâi àïën. Sao cö vaâo àêy àûúåc àêy vêåy?"
    Elfit: Töi nghe tiïëng suáng vaâ tiïëng anh kïu. Töi súå coá chuyïån
khöng may xaãy àïën cho anh, nïn töi chaåy laåi. Dên laâng àaä àïën,
àang úã ngoaâi kia, hún chuåc ngûúâi. Nhûng hoå súå khöng daám vaâo. Töi
vaâo trûúác.
   - Cö khöng súå nguy hiïím aâ? - Moutier noái vaâ êu yïëm nùæm tay
Elfit - Cö goåi mêëy ngûúâi vaâo sùn soác ba tïn naây, mêëy ngûúâi ài baáo
caãnh saát vaâ àûa öng khaách naây ra ngoaâi. Chùæc chuáng muöën giïët
ngûúâi àïí cûúáp tiïìn. Coân Jacques töi àaä baão vïì vúái cö röìi maâ".
    Elfit khöng hoãi gò thïm, quay ra cûãa, noái laåi nhûäng àiïìu
Moutier yïu cêìu cho moåi ngûúâi biïët, röìi chaåy vöåi vïì quaán "Thiïn
Thêìn" baáo cho baâ chõ biïët àïí yïn têm. Luác ra cûãa quaán Bournier,
cö gùåp Jacques vûâa chaåy àïën. Noá nghe tiïëng suáng vöåi vaâng àïën
ngay höî trúå, nhûng phaãi ài àûúâng voâng nïn àïën sau. Cö noái toám
tùæt cho noá biïët sûå viïåc vaâ baão noá quay vïì vúái cö. Noá àïën chaã àûúåc
viïåc gò laåi vûúáng chên Moutier.
   Mêëy ngûúâi coân àang àûáng run úã cûãa, nghe Elfit giaãi thñch
chaåy luön vaâo gùåp Moutier àïí giuáp.

http://ebooks.vdcmedia.com
Comtesse de Sgur                              42

    Moutier: Caác baác giuáp àûa chuáng vïì traåi giam naâo gêìn nhêët
cuãa thaânh phöë. Töi chó laâ ngûúâi úã núi xa àïën, khöng biïët ai. Möåt vaâi
baác giuáp àûa öng khaách laå naây ra ngoaâi, boån chuáng àõnh giïët àïí
lêëy cuãa. Cêìn tòm möåt thaây thuöëc àïën sùn soác cho öng ta.
    Mêëy ngûúâi tröng thêëy Moutier mùåc quên phuåc àeo lon àaåi uáy
vaâ gùæn huên chûúng nïn troång nïí, sùén saâng nhêån nhiïåm vuå. Hai
ngûúâi ài baáo caãnh saát, böën ngûúâi canh gaác nhûäng tïn hung thuã.
Moutier cûã möåt ngûúâi àïën nhaâ baâ Blidot hoãi xem baâ coá àöìng yá
nhêån ngûúâi khaách laå naây àïën úã khöng, vaâ baão ngûúâi vaâo múã cûãa
kho than cho Torchonnet ra.
   Ngûúâi ài vïì cho biïët baâ Blidot àöìng yá sùén saâng àïí ngûúâi
khaách laå àïën luác naâo cuäng àûúåc.
   Moutier àïí caái àïåm xuöëng àùåt ngûúâi khaác lïn. Thïm ba ngûúâi
khoãe maånh giuáp anh àûa ngûúâi khaách vïì quaán baâ Blidot, àùåt lïn
giûúâng trong cùn phoâng baâ àaä chuêín bõ sùén. Baâ giuáp thay quêìn aáo,
lau vïët maáu trïn mùåt öng khaách. Lau saåch röìi, Moutier nhòn mùåt
öng khaách kïu lïn:
    - Phuác àûác laâm sao, baâ Blidot úi! Baâ coá biïët ngûúâi töi cûáu khoãi
lûúäi dao taân baåo laâ ai khöng? Võ tûúáng tuâ binh töåi nghiïåp cuãa töi
àêëy! Ma quaái run ruãi thïë naâo maâ öng laåi vaâo àêëy? Öng êëy múã mùæt
ra. Sùæp tónh hùèn röìi.
   Võ tûúáng àaä tónh laåi, nhòn chung quanh, nhòn baâ Blidot,
nhûng chûa nhòn thêëy Moutier coân bõ têëm riàö che khuêët. Nhûng
khi võ tûúáng hoãi: " Töi úã àêu thïë naây? Chuyïån gò àaä xaãy ra?
   Moutier xuêët hiïån nùæm tay öng vaâ noái:
   "Tûúáng quên àang úã nhaâ caác baâ baån töi, Tûúáng quên àaä loåt
vaâo nhaâ tïn keã cûúáp. Töi àaä bùæn gêîy chên noá, àaánh vúä soå thùçng em,
nïån möåt àêëm laâm vúå noá bêët tónh nhên sûå.
    Võ tûúáng: Thïë naâo! Laåi vêîn laâ anh aâ, anh Moutier quyá mïën?
Töi vò anh maâ sa cú, anh laåi laâ ngûúâi cûáu töi ra. Möåt lêìn nûäa anh laâ
cûáu tinh cuãa töi.
http://ebooks.vdcmedia.com
QUAÁN THIÏN THÊÌN                               43


   Moutier: Töi rêët sung sûúáng àaä giuáp Tûúáng quên möåt viïåc
nhoã. Nhûng sao Tûúáng quên laåi àïën àêy àïí loåt vaâo tay boån àêìu
gêëu?
    Võ tûúáng xin möåt cöëc rûúåu, uöëng xong thêëy khoãe laåi, öng múái
kïí vúái Moutier:
    "Anh àaä coá lêìn noái vúái töi rùçng anh muöën vïì àêy vúái hai àûáa
treã vaâ hai baâ baån thên. Töi muöën àem xe àïën àêy àoán anh cuâng ài
àiïìu dûúäng taåi suöëi nûúác noáng, àïí anh khoãi phaãi ài böå vêët vaã. Vêåy
laâ töi vaâo quaán troå naây vaâ tñ nûäa thò bõ chuáng cùæt cöí.
   Moutier: Sao chuáng bùæt öng, vaâo sao muöën giïët öng?
    Võ tûúáng: Töi va chaåm vúái laäo vïì chuyïån möåt thùçng beá quaá
öëm yïëu, quaá khöí súã. Töi thêëy thûúng noá, àûa cho noá hai mûúi franc
ài mua möåt franc thuöëc laá, coân thûâa cho noá. Laäo chuã quaán lûu
manh àaä cûúáp cuãa noá. Höm sau töi àaä hoãi laåi. Töi àûúåc biïët thùçng
beá laâ con möåt baâ ùn xin. Baâ cho laäo àïí giuáp viïåc. Thùçng beá bõ àöëi xûã
taân nhêîn quaá. Töi muöën traã tiïìn àïí àûa noá ài hoåc viïåc núi khaác,
nhûng laäo chuã khöng nghe. Töi noái seä àïën àïì nghõ Xaä trûúãng. Laäo
nöíi noáng vúái töi vaâ ùn noái thö löî. Töi àaä húá hïnh àïí laäo nhòn thêëy
caái höåp àûång àêìy tiïìn vaâ vaâng vaâ noái laâ laäo boã lúä möåt cú höåi kiïëm
tiïìn. Laäo xuöëng thang, àöìng yá nhûúâng thùçng beá; nhûng töi laåi tûâ
chöëi, boã tiïìn vaâ vaâng vaâo höåp. Laäo nhòn töi cùm gheát vaâ boã ài. Möåt
giúâ sau, vúå laäo àûa töi sang möåt phoâng nhoã úã xa vaâ àûa xuêët ùn
àïën cho töi. Töi ùn xong thò thùçng chöìng vaâo. Vaâo röìi noá laåi ra,
khoáa traái cûãa. Töi nhaãy ra cûãa, lay vaâ goåi. Khöng ai thûa. Khöng
sao múã ra àûúåc. Töi àïën cûãa söí vaâ múã; nhûng coá chêën song, khöng
nhaãy ra àûúåc. Töi súå quaá. Trong tay khöng coá vuä khñ. Töi gaâo lïn.
Khöng ai traã lúâi. Laâm thïë naâo? Chó coân caách laâ chúâ àúåi. Àõnh buång
khi hoå àem xuêët ùn àïën töi seä lao ra. Nhûng laåi khöng laâm thïë. Hoå
àûa qua chêën song cûãa.
   "Baánh vaâ nûúác àêy". Laäo chuã quaán noái vaâ àoáng cûãa söí.
   "Töi úã nhû thïë hai ngaây, mïåt muöën chïët, chó coá möåt chiïëc ghïë
dûåa àïí ngöìi, baánh vaâ nûúác àïí söëng. Töi rêët lo nhûng biïët röìi seä ra
sao. Töi phaát àiïn ngûúâi lïn khi nghô rùçng anh chó úã àêy caách àöå
nùm trùm bûúác maâ khöng àïën cûáu àûúåc. Àïën ngaây thûá ba, töi nghe

http://ebooks.vdcmedia.com
Comtesse de Sgur                             44

coá nhûäng tiïëng àöång thaái bêët thûúâng phña cûãa. Töi àõnh hïî cûãa múã
seä lao ra. Röìi tiïëng àöång àïën gêìn, tiïëng chòa khoáa tra vaâo öí, cûãa
múã tûâ tûâ. Vò trong buöìng töëi, chuáng khöng nhòn thêëy töi. Töi àúåi
cûãa múã röång thïm seä lao ra. Nhûng möåt quaã àêëm nïån vaâo muäi töi,
maáu öåc ra, lêëp caã mùæt. Chuáng àöng quaá, ra sûác nïån vaâo àêìu, vaâo
lûng, vaâo mùåt töi túái têëp. Töi kïu, töi goåi, töi cêìu cûáu. Chuáng quêåt
töi ngaä xuöëng àêët. Möåt àûáa ngöìi lïn ngûåc töi, nhûäng àûáa khaác troái
chên tay töi, nheát muâi soa vaâo möìm töi. Töi bêët tónh...Khöng biïët
anh àaä giaãi thoaát cho töi thïë naâo?
   Moutier: Töi seä kïí àïí Tûúáng quên nghe khi Tûúáng quên àúä
mïåt. Tûúáng quên coá veã mïåt lùæm. Cêìn coá thaây thuöëc sùn soác.
   Võ tûúáng: Töi chó muöën nùçm nghó thöi. Khöng cêìn thaây thuöëc.
Àïí cho töi nguã möåt laát. Vïì úã àêy gêìn anh vaâ caác baån anh, töi thêëy
yïn têm, muöën nguã möåt giêëc.
    Noái röìi võ tûúáng uöëng thïm möåt cöëc rûúåu, quay àêìu vaâ nguã
thiïëp ài.
http://ebooks.vdcmedia.com
QUAÁN THIÏN THÊÌN                            45
       8. THU XÏËP CHO TORCHONNET


   Baâ Blidot vaâ Moutier coân ngöìi laåi caånh viïn tuúáng möåt luác.
Thêëy öng nguã yïn, baâ Blidot noái:
    "Töi úã àêy möåt luác nûäa, xem öng êëy coá nùçm yïn khöng tiïån
thïí lau chuâi, doån deåp trong phoâng. Anh laåi àùçng kia xem boån ùn
cûúáp thïë naâo.
   Moutier: Baâ noái àuáng àêëy. Àïí töi ài. Jacques àêu, Jacques úi!
   Baâ Blidot: Chùæc àang úã chöî Elfit. Anh laåi àêëy xem.
   Moutier ài ra, àoáng cûãa vaâ vaâo phoâng. Elfit àang úã àêëy vúái
hai àûáa treã. Thêëy Moutier, Jacques nhaâo ra:
    - Chaáu lo cho chuá quaá. Nghe thêëy suáng nöí, chaáu tûúãng noá
giïët chuá röìi.
   Moutier cuái xuöëng öm hön Jacques mêëy lêìn, röìi laåi gêìn Elfit,
nùæm tay cö móm cûúâi. Elfit nhòn anh vúái veã haâi loâng.
   Elfit: Töi cuäng thïë, töi lo cho anh quaá.
   Moutier: Lo cho töi nïn cö can àaãm quaá, bêët chêëp nguy hiïím,
khöng do dûå gò. Tinh thêìn duäng caãm cuãa cö laâm töi vûâa thaán phuåc,
vûâa biïët ún. Töi noái thaânh thêåt àêëy.
   Elfit: Thêëy anh haâi loâng vïì viïåc töi laâm, töi sung sûúáng àêëy.
Töi cûá lo àaä laâm daåi döåt.
   Moutier móm cûúâi.
    - Töi phaãi àïën àùçng kia xem tònh hònh nhû thïë naâo àêy. Töi
giaãi quyïët nhanh àïí coân thu xïëp cho thùçng Torchonnet.
  Jacques: Chuá coá àöìng yá cho chaáu ài cuâng khöng? Bêy giúâ
khöng súå nguy hiïím nûäa.
http://ebooks.vdcmedia.com
Comtesse de Sgur                             46

   Moutier: Ài àûúåc. Nhûng khöng biïët giaãi quyïët thïë naâo cho
Torchonnet àêy? Àûa noá vïì vúái Cha xûá coá àûúåc khöng?
    Elfit: Sao khöng àûa noá vïì àêy?
   Moutier: Àêy khöng phaãi laâ chöî êín naáu, cö Elfit aå. Hún nûäa
chuáng ta cuäng chûa biïët noá nhû thïë naâo, cho noá vïì àêy coá nguy
hiïím cho ta khöng? Nïëu Cha xûá àöìng yá, thò noá rêët sûúáng, noá seä trúã
thaânh möåt àûáa treã töët, sau naây thaânh ngûúâi cöng dên töët.
   Elfit: Anh noái phaãi, bao giúâ anh cuäng coá lyá. Vêåy anh ài mau
vaâ mau vïì.
    Moutier: Rêët mau, Ài vúái chuá, Jacques!
   Moutier dùæt tay Jacques ài. Trong quaán troå Bournier àang
om soâm nhûäng tiïëng kïu rïn, chûãi búái, nguyïìn ruãa. Nhûäng keã bõ
thûúng àaä tónh laåi, dên laâng troái chuáng vaâ ài ài laåi laåi canh gaác.
Àûáa naâo chûãi, hoå àaá vaâ mùæng nhiïëc thêåm tïå. Moutier hoãi àaä giaãi
thoaát Torchonnet chûa, nhûng ngûúâi ta quïn. Anh cuâng vúái
Jacques vaâo kho than àïí múã cûãa. Nhûng khöng coá chòa khoáa.
Jacques àõnh luåc tòm úã tuái aáo chuã quaán, nhûng Moutier baão khöng
cêìn. Anh gheá vai êíy, chûa àûúåc. ÊÍy thïm caái nûäa, cûãa àöí êìm.
Torchonnet súå quaá, khöng daám ra. Jacques giaãi thñch cho noá biïët vò
khöng coá chòa khoáa nïn chuá Moutier phaãi àêíy àöí cûãa. Noá cuäng noái
cho Torchonnet biïët chuã quaán àaä bõ bùæt, caãnh saát sùæp àïën giaãi ài.
Torchonnet mûâng àûúåc giaãi thoaát, suåp xuöëng àõnh hön chên
Moutier vaâ Jacques. Moutier ngùn laåi noái:
    - Chaáu caãm ún Chuáa loâng laânh! Ngûúâi àaä cûáu vúát chaáu.
    Torchonnet: Chaáu tûúãng laâ chuá vaâ Jacques cûáu chaáu àêëy
chûá?
    Moutier: Chuá khöng baão laâ khöng chaáu aå, nhûng vêîn cûá phaãi
taå ún Chuáa. Chuá biïët laâ chaáu chûa hiïíu àêu. Nhûng röìi möåt ngaây
kia chaáu seä hiïíu. Bêy giúâ chaáu ài theo chuá àïën gùåp Cha xûá.
    Torchonnet (chùæp tay): Khöng, khöng àïën Cha xûá àêu. Chaáu
laåi chuá.
    Moutier: Sao chaáu súå Cha xûá? Cha coá laâm gò àêu.

http://ebooks.vdcmedia.com
QUAÁN THIÏN THÊÌN                             47


  Torchonnet: Cha khöng laâm gò, vò chaáu chûa bao giúâ gêìn cha.
Nhûng nïëu cha súâ vaâo chaáu, cha seä ùn thõt chaáu.
     Moutier: Ai baão thïë? Bêåy naâo!
   Torchonnet: Chuã chaáu baão thïë. Öng êëy baão àûâng laåi gêìn, cha
ùn thõt.
     Jacques: Ha! Ha! Ha! Ngaây naâo töi cuäng àïën, coá bõ ùn thõt
àêu.
     Torchonnet: Anh daám àïën aâ? Sao thïë nhó?
   Moutier: Chuã chaáu laâ àöì xoã laá, laâ thùçng du cön. Noá khöng
muöën chaáu gùåp Cha xûá, súå chaáu noái vúái cha nïn noá doåa thïë. Cûá ài
theo chuá.
   Torchonnet ài theo Moutier vaâ Jacques möåt caách miïîn cûúäng.
Moutier àûa noá ài qua quaán troå, choá noá nhòn thêëy chuã quaán bõ troái,
thêëy vúå laäo vaâ em trai laäo, röìi laåi ra ngay àïí àïën giaáo àûúâng.
   Cûãa àoáng vò àaä húi muöån. Moutier goä cûãa. Linh muåc àñch
thên ra múã. Ngûúâi nhêån ra ngay Moutier.
     Linh muåc: Chaâo anh Moutier. Anh vïì tûâ bao giúâ?
     Moutier: Tûâ saáng nay, thûa cha. Con muöën àïën thûa cha möåt
viïåc.
     Linh muåc: Àûúåc. Viïåc gò, anh cûá noái.
     Moutier: Thûa cha, xin cha cho àûáa beá naây ùn vaâ úã möåt thúâi
gian.
   Linh muåc: Chuã noá traã tûå do cho noá röìi aâ. Àêy laâ viïåc laâm tûâ
thiïån duy nhêët tûâ ngaây töi biïët öng ta. Thùçng beá naây cêìn àûúåc daåy
döî. Àaä lêu töi muöën àùåt vêën àïì, nhûng khöng coá caách naâo gêìn noá.
    Linh muåc muöën cêìm tay Torchonnet nhûng noá ruåt tay laåi vaâ
heát lïn.
     - Sao vêåy! - Linh muåc ngaåc nhiïn hoãi.
   Moutier: Chuá ngöëc naây súå cha ùn thõt, thûa cha. Laäo chuã
quaán khöën naån baão noá thïë àïí ngùn khöng cho noá gùåp cha, àïí cha
cûáu giuáp.

http://ebooks.vdcmedia.com
Comtesse de Sgur                             48

   - Chaáu beá töåi nghiïåp cuãa ta, linh muåc vûâa noái vûâa cûúâi. -
Chaáu yïn têm, ta ùn nhûäng thûá ngon hún, thõt chaáu gêìy lùæm. Bao
àûáa treã àïën vúái ta, ta coá ùn thõt àûáa naâo àêu, kïí caã nhûäng àûáa beáo
hún. Chaáu hoãi Jacques maâ xem.
    Jacques: Khi nghe anh êëy noái chuyïån buöìn cûúâi êëy, con cuäng
àaä baão anh êëy thïë, thûa cha. Anh thêëy àêëy, anh Torchonnet, töi coá
súå cha àêu.
   Jacques noái vaâ cêìm tay linh muåc hön nhiïìu lêìn. Torchonnet
daán mùæt nhòn. Noá vêîn coá veã súå nhûng khöng boã chaåy.
   Linh muåc: Phaãi lûu thùçng beá naây möåt thúâi gian anh Moutier
aå. Nhûng giaãi quyïët thïë naâo vúái chuã noá?
   Moutier kïí laåi nhûäng viïåc vûâa xaãy ra. Linh muåc nhêån traách
nhiïåm lo cho thùçng beá bõ boã rúi. Öng goåi baâ giuáp viïåc, giao
Torchonnet, baão chuêín bõ cho noá ùn vaâ xïëp cho noá giûúâng nùçm úã
möåt phoâng naâo àêëy.
   - Bêy giúâ, öng noái, töi ài thùm nhûäng ngûúâi bõ thûúng. Chaâo
anh Moutier, ngaây mai töi seä àïën thùm anh taåi "Quaán Thiïn
Thêìn".
   Linh muåc ài ra cuâng Moutier vaâ Jacques. Hai chuá chaáu vïì
nhaâ. Baâ Blidot vaâ cö Elfit àang noáng loâng chúâ.
   - Mau vïì nguã Jacques - Baâ Blidot noái - Paul nguã röìi.
   - Chaâo meå, chaâo cö, chaâo chuá - Jacques noái vaâ öm hön moåi
ngûúâi.
   Baâ Blidot: Hai àûáa ngoan quaá, anh Moutier aå. Töi rêët quñ
chuáng. Tûâ ngaây coá chuáng vïì àêy cuöåc söëng cuãa chuáng töi thay àöíi
nhiïìu, àeåp thïm nhiïìu.
    Moutier: Coân chuáng àûúåc vïì àêy úã sung sûúáng quaá. Àûúåc baâ
vaâ cö thûúng yïu chùm soác àêìy àuã. Söëng dûúái maái nhaâ cuãa baâ vaâ cö
thêåt haånh phuác.
   Baâ Blidot: Anh thêëy úã àêy töët thïë, sao anh khöng úã laåi?
http://ebooks.vdcmedia.com
QUAÁN THIÏN THÊÌN                             49


    Moutier: Möåt ngûúâi àaân öng úã tuöíi töi khöng àûúåc pheáp vö
cöng röìi nghïì. Phaãi söëng coá ñch. Trûúác mùæt, töi phaãi ài àiïìu dûúäng
úã suöëi nûúác noáng. Vïët thûúng chûa laânh.
   Elfit: Trûúác mùæt thò thïë. Röìi sau sao ?
   Moutier: Töi cuäng chûa biïët. Àïí röìi seä hay. Nhúâ ún Chuáa.
   Elfit: Anh khöng àùng lñnh nûäa chûá? Töi mong thïë.
   Moutier: Coá thïí coá, coá thïí khöng. Cuäng chûa biïët.
   Elfit: Anh khöng àûúåc àùng lñnh maâ khöng noái cho töi biïët
àêëy. Anh coá biïët vêåy laâ laâm chuáng töi buöìn khöng.
   Moutier: Thêåt loâng töi khöng muöën laâm cö buöìn, cö Elfit aå.
   Elfit: Vêåy thò töi yïn têm. Anh àûâng coá àùng lñnh àêëy.
    Hai chõ em baâ Blidot vaâ Moutier vêîn thûác. Thónh thoaãng hoå
laåi vaâo xem võ tûúáng coá cêìn gò khöng. Thêëy öng vêîn yïn giêëc hoå
chuêín bõ ài nguã. Moutier muöën nguã ngay trïn ghïë àïí tröng coi võ
tûúáng. Nhûng hai chõ em baâ Blidot khöng muöën nhû vêåy. Cö Elfit
vaâo phoâng bï ra naâo chùn, naâo àïåm, naâo göëi, naâo khùn traãi giûúâng.
Moutier khöng muöën rûúâm raâ, laåi khuên hïët trúã laåi vaâ vaâo nguã
trong phoâng têìn dûúái. Anh chuác hai chõ em baâ Blidot nguã ngon,
nùæm tay Elfit êu yïëm, röìi vïì giûúâng mònh.
http://ebooks.vdcmedia.com
Comtesse de Sgur                              50
      9. VÕ TÛÚÁNG DAÂN XÏËP CHO MOUTIER


    Võ tûúáng nùçm yïn, suöët àïm Moutier khöng phaãi dêåy lêìn
naâo. Anh nguã cho àïën saáng. Nghe àöìng höì àiïím saáu giúâ, anh nhaãy
khoãi giûúâng, rûãa mùåt, mùåc quêìn aáo, roán reán vaâo phoâng, thêëy öng
vêîn trong tû thïë anh àùåt nùçm höm trûúác. Giaá maâ khöng nghe
tiïëng öng thúã àïìu àïìu, ngûúâi ta àaä tûúãng öng khöng coân söëng. Anh
laåi lùång leä ài ra, quay vïì phoâng, gêëp chùn àïåm, àoåc kinh röìi nhoám
bïëp àúä cho hai baâ chuã nhaâ. Anh laåi queát doån, lau chuâi moåi thûá röìi
àúåi. Vûâa ngöìi xuöëng ghïë, thò coá tiïëng bûúác nheå tûâ cêìu thang xuöëng.
Elfit thên mêåt chaâo anh.
   Elfit: Töi súå anh khöng nguã àûúåc. Höm qua thêëy anh mïåt.
    Moutier: Traái laåi, töi nguã say, chùèng coân biïët giúâi àêët gò. Bêy
giúâ töi khoãe röìi, sùén saâng àïí cö sai baão.
  Elfit: Anh cûá noái thïë, nhû töi laâ möåt tïn vua chuyïn chïë
khöng bùçng.
   Moutier: Àêëy laâ töi muöën àúä viïåc cho cö, àïí cö khoãi mïåt.
   Elfit: Chñnh vò vêåy anh àaä vöåi vaâng thu doån chùn àïåm laåi,
Goån gheä àêëy nhûng... phaãi dúä caã ra thöi.
   Moutier: Sao vêåy cö?
   Elfit: Chùn àïåm àïí àêy khöng àûúåc, keã ra ngûúâi vaâo suöët
ngaây. Töi phaãi mang ài thöi.
   Moutier: Àïí àêu, cö baão töi.
   Elfit: Trong phoâng caånh àêy.
    Moutier öm têët caã àem àïën phoâng Elfit vûâa chó, xïëp vaâo möåt
goác röìi àûáng nhòn.
   Cùn phoâng àeåp quaá! Trang thiïët bõ múái tinh. Khöng thiïëu
thûá gò. Rêët chu àaáo!

http://ebooks.vdcmedia.com
QUAÁN THIÏN THÊÌN                            51


    Elfit: Phoâng naây daânh cho anh àêëy. Chuáng töi chûa xïëp ai
vaâo àêëy. Vaâ goåi laâ phoâng cuãa anh Moutier. Lûu niïåm cuãa anh.
Thónh thoaãng Jacques vaâo queát doån lau chuâi, lêìn naâo noá cuäng than
thúã: "Chaã biïët bao giúâ chuá Moutier múái vïì úã àêy?"
   Moutier chûa kõp noái lúâi caãm ún thò Jacques vaâ Paul àaä uâa
vaâo phoâng, öm chêìm lêëy anh.
    - Thïë laâ chuá àaä vïì phoâng chuá - Jacques noái nhû reo - Chuá úã
laåi àêy, àûâng ài àêu nûäa.
     Moutier: Khöng àûúåc àêu, chó thïm bêån chên meå chaáu vaâ cö
chaáu.
   Jacques: Sao maâ bêån? Chaáu khöng biïët bao nhiïu lêìn nghe
meå vaâ cö noái chuá töët vaâ hay giuáp àúä, ûúác gò chuá vïì àêy úã maäi.
   Moutier: Caãm ún nhûäng lúâi töët àeåp cuãa chaáu. Khi naâo chuá
laâm ra tiïìn, chuá seä vïì úã àêy. Bêy giúâ thò chûa, vò chuá chó laâ möåt
anh lñnh ngheâo.
   Moutier öm hön Jacques röìi ài tûâ cùn phoâng xinh xùæn sang
phoâng võ tûúáng. Elfit chuêín bõ ùn saáng. Cö pha caâ phï.
   Võ tûúáng àaä thûác dêåy. Trûâ möåt vaâi xêy xaát nheå úã muäi, úã mi
mùæt, öng khöng thêëy àau nûäa vaâ thêëy muöën ùn.
   - Ba ngaây ùn baánh vúái uöëng nûúác - Öng noái - Laâm töi theâm ùn
quaá. Anh cho töi möåt cöëc caâ phï sûäa.
   Moutier: Coá ngay, thûa Tûúáng quên. Mûúâi phuát nûäa seä coá
ngûúâi mang àïën.
   Moutier quay vïì phoâng giûäa luác cö Elfit mang baát sûäa vaâo.
Cö coá veã buöìn, khöng noái nùng gò. Moutier hoãi caâ phï cho öng
tûúáng, thêëy cö im lùång, khöng traã lúâi.
     Moutier: Sao vêåy, Elfit, sao cö buöìn?
   Elfit: Vò thêëy anh khöng quan têm àïën chuáng töi, àïën nöîi
buöìn phiïìn cuãa Jacques vaâ töi.
   Moutier: Töi thuá thêåt, àöëi vúái Jacques töi khöng lo ngaåi gò, vò
úã àêy noá sung sûúáng nhû vua röìi. Coân vúái cö, nïëu töi coá thïí söëng

http://ebooks.vdcmedia.com
Comtesse de Sgur                             52

maâ khöng phaãi dûåa vaâo cö, thò töi seä sung sûúáng quaá, chaã phaãi
nghô àïën chuyïån ài àêu nûäa. Nhûng khöng àûúåc, ngoaåi trûâ giûäa cö
vaâ töi coá möëi quan hïå hoå haâng hay... hön... nhên.
    Elfit ngûãng lïn nhòn, móm cûúâi vaâ noái:
    - Vaâ anh khöng daám, vò anh ngheâo, töi giaâu. Coá phaãi vò chó vò
thïë?
   Moutier: Àuáng, chó vò thïë. Vò thïë maâ töi khöng daám, khöng
nghô àïën. Khöng beâ baån, khöng ai thên thuöåc, maâ laåi saánh vúái möåt
phuå nûä dõu daâng, nhên aái, xinh àeåp nhû cö, söëng caånh möåt phuå nûä
nhên hêåu, àaáng mïën nhû chõ cö, laåi coá möåt àõa võ úã àêy. Nhû vêåy
thò quaá haånh phuác.
   Elfit: Haånh phuác vúái anh, sao anh laåi khûúác tûâ? Anh goåi
chuáng töi laâ baån beâ, chuáng töi cuäng coi anh laâ baån beâ, vêåy thò sao
coân nghô àïën chuyïån giaâu ngheâo. Giaâu ngheâo ta chia seã. Chõ töi
quyá anh, Jacques cuäng thïë. Àûâng ài àêu nûäa, úã laåi àêy anh aå.
   Moutier ngêåp ngûâng, khöng biïët traã lúâi thïë naâo. Luác naây öng
tûúáng chúâ lêu àaä tûå mònh sang phoâng, àïën gêìn maâ Moutier vaâ Elfit
khöng biïët. Öng bïë Elfit lïn, êën vaâo tay Moutier vaâ noái:
   - Ta àûáng ra xêy dûång cho hai ngûúâi àêëy. Chaã nheä ta khöng
chu cêëp nöíi cho con ngûúâi hai lêìn cûáu söëng ta àûúåc sao? Ta cho anh
hai chuåc nghòn franc, vêåy laâ öín chûa naâo?
   Moutier: Thûa Tûúáng quên, töi khöng daám nhêån moán tiïìn
lúán quaá. Töi khöng coá quyïìn.
    Võ tûúáng: Coá lùæm chûá ! Khöng coá anh, töi coân laâm gò àûúåc
hûúãng söë tiïìn êëy? Anh noái moán tiïìn lúán quaá. Chaã nheä tñnh maång
töi khöng àaáng chuåc nghòn franc sao ? Anh cûáu töi hai lêìn. Hai lêìn
möåt chuåc chaã laâ hai chuåc laâ gò? Anh coân daám noái laâ quaá àùæt nûäa
khöng? Laâ töi khöng àaáng hai chuåc franc. Àaánh giaá töi quaá thêëp,
töi tûå aái àêëy anh baån aå.
    Elfit bêåt cûúâi. Moutier cuäng cûúâi theo.
   Moutier: Vêåy töi xin nhêån, thûa tûúáng quên. Vò thiïëu can
àaãm töi suyát àïí loåt mêët Elfit. Tûúáng quên àaä laåi röång loâng cho töi.

http://ebooks.vdcmedia.com
QUAÁN THIÏN THÊÌN                             53


    - Sung sûúáng quaá! - Võ tûúáng noái vaâ lêëy tay quïåt traán - Anh
thoãa thuêån con ngûúâi töi àaáng giaá hai chuåc nghòn franc.
    Moutier: Vö cuâng biïët ún tûúáng quên.
    Võ tûúáng: Ta ta ta, khöng ún huïå gò caã. Ta muöën àûúåc traã
bùçng tònh nghôa thên thûúng. Àïí bùæt àêìu, cho ta öm hön ngûúâi baån
gaái gaái múái beá nhoã cuãa ta.
   Võ tûúáng hön lïn maá Elfit möîi bïn möåt caái thêåt to. Elfit bùæt
tay öng.
   Elfit: Xin caãm ún Tûúáng quên, khöng phaãi vò hai chuåc nghòn
franc Tûúáng quên àaä röång raäi cho... Töi goåi anh laâ gò? Cö quay
sang Moutier hoãi.
    - Joseph - anh traã lúâi vaâ móm cûúâi.
   - Cho Joseph - Elfit noái vaâ cûúâi! - vaâ caãm ún Tûúáng quên àaä
quyïët àõnh cho anh êëy... Trúâi! Töi chûa noái cho chõ töi biïët. Töi
àñnh hön maâ khöng noái gò vúái chõ.
    Elfit noái röìi boã chaåy. Võ tûúáng àûáng laåi mùæt múã to, möìm haá
höëc.
   Võ tûúáng: Thïë naâo! Chõ cö ta chûa biïët gò aâ? Maâ cö ta nûäa, lêëy
chöìng maâ khöng biïët tïn chöìng.
   Moutier cûúâi: Xin tuúáng quên khoãi bêån têm. Moåi viïåc seä àêu
vaâo àoá.
  Võ tûúáng: Àêu vaâo àoá! Ta khöng hiïíu thïë naâo caã. Chõu.
Nhûng ta nhòn thêëy laâ cö ta rêët xinh àeåp.
    Moutier: Vaâ töët, vaâ thöng minh, vaâ hiïìn thaão, àaãm àang,
hiïìn laânh...
                 ên
   Võ tûúáng: Vaâ vên vên, v vên. Ta biïët chuyïån àoá lùæm. Ta
khöng coân laâ con nñt. Ta cuäng àaä coá vúå, möåt ngûúâi hiïìn dõu, nhên
hêåu, àaáng quyá! Nhûng trúâi úi! Giaá maâ ta ly dõ vúái cö êëy súám hún thò
ta sung sûúáng biïët chûâng naâo.
   Moutier: (hùng lïn) Mong Tûúáng quên khöng nghô vïì Elfit
giöëng nhû thïë.

http://ebooks.vdcmedia.com
Comtesse de Sgur                              54

   Võ tûúáng cûúâi : Khöng àêu, Elfit laâ thiïn thêìn, thiïn thêìn
anh baån aå.
   Moutier khöng biïët nïn cûúâi hay nïn giêån, veã sung sûúáng vaâ
neát mùåt phò nöån cuãa võ tûúáng laâm ta biïën sûå bûåc doåc. Anh dõu
gioång noái:
   - Mûúâi nùm sau, tûúáng quan seä thêëy chuáng töi vêîn haånh
phuác nhû höm nay.
   Võ tuúáng xuác àöång: Cêìu Chuáa chûáng giaám. Anh Moutier aå, cö
beá thêåt xinh àeåp, neát mùåt thêåt àaáng yïu. Töi tin laâ hai ngûúâi seä
haånh phuác. Mêëy thaáng nay úã gêìn...
    Võ tûúáng khöng noái hïët cêu, öng nùæm chùåt tay Moutier. Giûäa
luác naây, baâ Blidot vaâo, coá Elfit vaâ hai àûáa treã ài theo. Moutier chaåy
ra öm hön thùæm thiïët baâ Blidot.
   Moutier: Xin löîi baâ baån thên yïu tuyïåt vúâi cuãa töi. Töi àaä
chiïëm giûä cö Elfit maâ khöng àúåi sûå àöìng yá cuãa baâ. Taåi tûúáng quên
thuác eáp àêëy.
   Baâ Blidot: Töi vêîn ûúác mong sûå viïåc kïët thuác nhû thïë àïí cho
Elfit àûúåc haånh phuác. Ngay tûâ lêìn gùåp àêìu tiïn, töi àaä thêëy hai
ngûúâi húåp nhau. Nhûng lêìn thûá hai, thûá ba caâng cuãng cöë thïm yá
nghô cuãa töi. Trong thû gûãi vïì cuäng thêëy anh noái nhiïìu àïën Elfit.
Lêìn naây vïì, qua sûå cöë vûâa röìi, thêëy Elfit toã ra lo lùæng nhiïìu cho
anh, súå anh gùåp nguy hiïím, chûáng toã noá yïu quyá anh. Àiïìu àoá
khöng coân gò phaãi nghi ngúâ.
    Moutier: Töi cuäng thêëy thïë, chõ thên mïën aå. Vaâ àaáng leä töi àaä
maånh daån baây toã yá kiïën. Nhûng ngùåt gò tuáng thiïëu khöng daám.
May gùåp Tûúáng quên laâ ngûúâi röång raäi àaä chu cêëp cho. Vò thïë bêy
giúâ töi àûúåc vinh dûå laâm em cuãa baâ, àûúåc may mùæn laâm ngûúâi
chöìng vaâ ngûúâi phuåc vuå cuãa Elfit.
    - Chuá thên yïu, Jacques reo lïn, chaáu vui quaá, sûúáng quaá.
Chuá nhêån lêëy cùn phoâng naây vaâ úã laåi àêy maäi vúái moåi ngûúâi, chuá
nheá. Cö Elfit cuãa chaáu seä khöng bao giúâ buöìn nûäa. Saáng nay cö êëy
khoác, chaáu tröng thêëy àêëy.


http://ebooks.vdcmedia.com
QUAÁN THIÏN THÊÌN                                55


    - Suyåt, suyåt, àöì húát leão! - Elfit öm hön Jacques - Khöng àûúåc
löå bñ mêåt cuãa cö. Nhûng chaáu noái vúái chuá Moutier àûúåc, vò chuá êëy
cuäng laâ ngûúâi nhaâ mònh.
   Võ tûúáng: Phaãi ùn ài chûá! Töi àoái lùæm röìi. Moåi ngûúâi quïn laâ
hai höm nay töi phaãi ùn baánh khöng vúái nûúác. Daå daây àang söi lïn
êìm êìm. Cho töi ly caâ phï.
   Baâ Blidot: Coá röìi, múâi tûúáng quan vaâo baân.
   - Xin löîi, Elfit, tûâ nay anh laâ ngûúâi phuåc vuå - Moutier noái vaâ
giùçng lêëy àôa tûâ tay Elfit. Em àaä cho anh quyïìn êëy röìi maâ.
   - Thò tuây anh, anh laâ chuã - Elfit cûúâi traã lúâi.
   - Chuã - Àêìy túá - Moutier noái thïm.
   - Nhû ta vêåy, Tûúáng - tuâ binh - Võ tûúáng thúã daâi.
    Moutier: Cuäng khöng lêu nûäa, thûa tuúáng quên. Hoâa bònh
röìi. Tuúáng quên seä vïì nûúác.
   Võ tûúáng: Ta muöën úã àêy möåt thúâi gian, anh baån aå, thêåt àêëy.
   Moutier: Tûúáng quên dûå àaám cûúái chuáng töi chûá?
    Võ tûúáng: Coá chûá. Ta seä chi cho lïî cûúái. Möåt tiïåc to seä àûúåc töí
chûác taåi Chevet. Caác ngûúâi chûa biïët núi êëy. Ta àïën Pari nhiïìu lêìn
röìi, ta biïët. Ta seä àûa caác ngûúâi àïën.
http://ebooks.vdcmedia.com
Comtesse de Sgur                               56
        10. BAO GIÚÂ TÖÍ CHÛÁC ÀAÁM CÛÚÁI ?


    Öng tûúáng ùn xong. Öng lên la chuyïån troâ vúái boån treã vaâ ruã
chuáng ài daåo. Jacques àûa öng àïën gùåp Torchonnet, núi cha xûá úã.
Nhûng bêy giúâ Torchonnet àaä àûúåc àöíi tïn. Linh muåc laâm lïî rûãa
töåi vaâ àùåt tïn cho noá laâ Pierre. Noá hïët súå haäi, coá veã phêën khúãi.
Thêëy Jacques vaâ öng Tûúáng àïën noá vui lùæm. Öng Tûúáng troâ
chuyïån vúái noá thò múái biïët Jacques töët vúái noá, Jacques àaä cuâng vúái
Moutier giaãi thoaát cho noá. Öng tûúáng lùæng nghe, röìi hoãi, röìi vöî vïì
Jacques vaâ bùæt tay linh muåc.
   Võ tûúáng: Töi chûa thêëy ai giuáp àúä cho thùçng beá naây àûúåc
nhû linh muåc, cuäng chûa thêëy ai daåy döî, baão ban cho thùçng
Jacques àûúåc nhû linh muåc. Linh muåc laâ möåt ngûúâi töët, àaáng kñnh.
Töi rêët sung sûúáng àûúåc biïët linh muåc.
    Linh muåc: Àêëy laâ nhúâ coá sûå giuáp àúä cuãa baâ Blidot vaâ cö em
gaái.
    Võ tûúáng: Cö em gaái baâ êëy, töi gaã chöìng röìi.
    Linh muåc: Tûúáng quên gaã chöìng cho cö Elfit? Chaã nheä!
   Võ tûúáng: Vêåy maâ àuáng thïë àêëy! Töi laåi coân chu cêëp cho
chaâng rïí nûäa. Caái cêåu ngöëc êëy cûá tûâ chöëi cö Elfit. Vò Elfit giaâu, coân
cêåu ta thò khöng coá gò. Thêëy cêåu ta nghïëch quaá, töi àaä bûåc lïn vaâ
cho cêåu ta hai chuåc nghòn franc. Bêy giúâ trong hai àûáa cêåu ta laåi laâ
àûáa giaâu hún. Buöìn cûúâi thêåt!
   Linh muåc (móm cûúâi): Nhûng Elfit lêëy ai? Trûúác àêy ai hoãi noá
cuäng tûâ chöëi. Khi chuáng töi mùæng noá sao laåi laâm cao, noá traã lúâi:
"Töi khöng yïu anh ta". Gùång thïm, noá traã lúâi: "Töi gheát anh ta".
Noá cûúâi vaâ noái: "Töi khöng lêëy chöìng àêu".
  Öng tûúáng: Àûâng bao giúâ tin lúâi noái cuãa caác cö gaái. Noá lêëy
Moutier, ngûúâi àaä cûáu töi, möåt chaâng trai duäng caãm tuyïåt vúâi.


http://ebooks.vdcmedia.com
QUAÁN THIÏN THÊÌN                              57


   Linh muåc: Moutier aâ! Noá laâ chaâng trai tuyïåt vúâi àêëy. Lêëy noá
àûúåc àêëy. Töi rêët taán thaânh.
    Võ tûúáng: Töi cuäng taán thaânh. Khi caã cêåu ta vaâ töi bõ thûúng,
töi laâ tuâ binh cuãa cêåu ta. Moutier laâ ngûúâi cûáu töi, cêåu ta àaä nhiïìu
lêìn noái vúái töi vïì Elfit vaâ baâ chõ, vïì nhûäng yá kiïën cuãa linh muåc,
nhêån xeát hai ngûúâi vaâ caã nhûäng gò cêåu ta àaä chñnh mùæt thêëy àûúåc
vïì mùåt àûác haånh cuãa Elfit. Töi àaä baão: "Vêåy thò lêëy ài, thêëy cö êëy
hoaân haão vêåy thò lêëy ài." Vaâ cuöëi cuâng cêåu ta nghe töi. Nhûng cêåu
ta muöën àúåi bao giúâ coá tiïìn àaä. Vò muöën thu xïëp cöng viïåc cho cêåu
ta nïn töi vïì àêy, röìi vò vïì àêy maâ töi lêm nguy, sa vaâo tay boån
Bournier. Cêåu ta àaä cûáu töi, àaä laâm möåt viïåc töët. Xin hoãi linh muåc.
Nïëu khöng coá Dourakine laâm sao noá thaânh giaâu coá àûúåc.
   Linh muåc: Dourakine laâ gò vêåy?
   Võ tûúáng: Laâ chñnh töi àêy. Tïn töi laâ Dourakine. Theo tiïëng
Nga, "Dourakine" coá nghôa laâ "Thùçng ngöëc".
   Linh muåc cûúâi thoaãi maái. Öng Dourakine ruã linh muåc cuâng
àïën "Quaán thiïn thêìn", mûâng hai chõ em baâ chuã quaán. Linh muåc
nhêån lúâi.
    Trong luác hai ngûúâi troâ chuyïån, Torchonnet cuäng kïí cho
Jacques nghe vïì noá. Noá, cuäng nhû Jacques, khöng cha khöng meå.
Luác noá lïn taám möåt ngûúâi àaân baâ trong laâng àem noá cho chuã quaán
Bournier. Ngûúâi àaân baâ êëy khöng phaãi laâ meå noá, baâ àaä àaánh cùæp
noá àïí traã thuâ möåt gia àònh àaä xua àuöíi khöng böë thñ cho baâ. Khi baâ
khoãi bïånh baâ àem traã cho böë meå noá. Nhûng böë meå noá ngheâo, àöng
con, vïì àêëy cuäng khöí, nïn baâ àem cho gia àònh Bournier. Baâ cuäng
àaä kïí nhû thïë vúái Bournier vaâ noái caã tïn vaâ chöî úã böë meå noá.
   Jacques khuyïn Pierre noái chuyïån vúái linh muåc àïí ngûúâi àïën
hoãi Bournier vïì böë meå.
   Jacques vaâ Paul xin pheáp linh muåc cho úã laåi chúi vúái
Torchonnet. Linh muåc àöìng yá.
   Öng tûúáng vaâ linh muåc ài àïën "Quaán Thiïn Thêìn". Moutier
àang troâ chuyïån vúái Elfit. Baâ Blidot àang doån deåp, thónh thoaãng
noái möåt cêu.

http://ebooks.vdcmedia.com
Comtesse de Sgur                                58

   Võ tûúáng: Àùçng kia, thûa linh muåc.
   Linh muåc àïën gêìn Elfit, noái lúâi cêìu phuác.
    Linh muåc: Chuác cho con haånh phuác. Sûå lûåa choån cuãa con nhû
vêåy laâ töët. Ngûúâi treã tuöíi naây khön ngoan, nhên hêåu, cha àaä nhêån
àõnh nhû thïë tûâ lêìn gùåp àêìu tiïn anh àïën hoãi vïì con.
   Moutier: Xin caãm ún cha vïì nhûäng yá kiïën töët laânh. Tûâ nay
con vaâ Elfit söëng chung, xin cha ban phuác cho con nhû Elfit vûâa
röìi.
   Moutier quyâ möåt chên trïn àêët, nhêån lúâi ban phuác. Trûúác khi
àûáng dêåy, anh cêìm tay Elfit noái:
    - Con nguyïån trûúác Chuáa vaâ cha laâ seä laâm hïët sûác mònh àïí
cuöåc söëng cuãa Elfit thên yïu àûúåc haånh phuác vaâ bònh an vaâ khöng
bao giúâ quïn rùçng nhúâ Chuáa cûáu giuáp maâ chuáng con àûúåc haånh
phuác.
   Moutier àûáng dêåy, êu yïëm hön tay Elfit.
   Baâ Blidot khoác, Elfit nêëc lïn. Võ Tûúáng xuác àöång.
   Võ tûúáng: Töi cuäng muöën khoác. Caác ngûúâi thöi ài. Töi àûa
linh muåc túái àêy àïí linh muåc thêëy moåi ngûúâi sung sûúáng. Nhûng
Moutier laåi dûång nïn möåt caãnh laâm baâ Blidot vaâ cö Elfit phaãi khoác.
Töi àaä phaãi cöë kòm nûúác mùæt, linh muåc mùæt cuäng àoã hoe, coân baãn
thên Moutier gioång noái cuäng ngheån ngaâo.
   Moutier: Thûa Tûúáng quên, nhûäng gioåt nûúác mùæt töi ngùn
chaãy laâ nhûäng gioåt nûúác mùæt sung sûúáng, nhûäng gioåt nûúác mùæt àêìu
tiïn trong àúâi töi. Haånh phuác cuãa töi laâ do Tûúáng quên àem laåi.
Ngûúâi laâ ên nhên cuãa töi - Moutier xiïët chùåt tay öng tûúáng trong
tay mònh.
   Öng tûúáng quaá xuác àöång, àûáng dêåy, ra cûãa, vïì phoâng mònh.
   Linh muåc ngöìi xuöëng. Baâ Blidot ngöìi caånh Elfit.
   Võ tûúáng laåi loá àêìu ra cûãa hoãi: "Bao giúâ töí chûác àaám cûúái?"
   - Thïë naâo? Àaä noái àïën àaám cûúái röìi? Àaä coá thò giúâ àêu?http://ebooks.vdcmedia.com
QUAÁN THIÏN THÊÌN                               59


     Võ tûúáng: Ta àaä nghô àïën, ta muöën biïët ngaây naâo àïí coân àùåt
tiïåc úã Chevet.
   Moutier: Haäy tûâ tûâ, Tûúáng quên. Coân ài suöëi nûúác noáng àaä.
Vïët thûúng cuãa Tûúáng quên chûa laânh.
   Võ tûúáng: Ta vêîn nhúá, nhûng phaãi töí chûác àaám cûúái trûúác àaä.
   Elfit: Khöng àêu, thûa Tûúáng quên. Joseph noái àuáng àêëy.
Tûúáng quên phaãi ài suöëi nûúác noáng àaä. Anh êëy phaãi ài theo Tûúáng
quên àïí sùn soác.
   Moutier: Àuáng thïë, Elfit thên yïu. Em thêåt biïët àiïìu vaâ can
àaãm. Chuáng ta xa nhau ñt lêu röìi laåi vïì.
   Elfit: Àïí röìi khöng bao giúâ xa nhau nûäa.
   Võ tûúáng: Chaâ! Hoå chaã coi töi ra caái gò nûäa. Hoå muöën thïë naâo
thò thïë aâ? Öng phaãi laâm caái naây! Öng phaãi laâm caái kia! Gúám nhó cö
beá! Gúám nhó, chaâng trai! Töi àaä saáu mûúi ba tuöíi. Chaã nheä bùçng
naây tuöíi töi laåi khöng biïët thïë naâo laâ àuáng, thïë naâo laâ sai. Nïëu töi
khöng ài suöëi nûúác noáng thò sao naâo? Nïëu töi khöng ài àêu trûúác
khi töí chûác àaám cûúái thò sao naâo?
   Elfit: Thò tûúáng quên cûá úã àêy canh giûä töi, coân Joseph ài
möåt mònh. Anh êëy cêìn chûäa laânh vïët thûúng àïí sau khöng phaãi xa
töi nûäa.
   Võ tûúáng: Quaá thêåt, caái cö beá naây! Möìm meáp ghï gúám laâm
sao! Töi àaânh chõu vêåy. Ngaây mai ài.
   Elfit: Ngaây mai chûa àûúåc àêu. Töi chûa noái vúái anh êëy àûúåc
cêu naâo. Chõ töi chûa kõp thu xïëp. Ngoaâi ra töi khöng muöën anh êëy
ra ài trûúác khi... trûúác khi... Laåy Chuáa! Buöìn laâm sao chûá! Thûa
linh muåc, bao giúâ ài àûúåc?
   Võ tûúáng xoa tay cûúâi.
  Võ tûúáng: Lyá leä boã ài. Tònh yïu úã laåi, chiïëm lônh chiïën trûúâng.
Hoan hö àaám cûúái!
    Elfit: Khöng àêu, Tûúáng quên! Ngûúâi hïët baân töí chûác àaám
cûúái ngay, laåi thuác giuåc ài suöëi nûúác noáng ngay. Töi cûá röëi caã àêìu
oác! Joseph coân phaãi khai baáo vïì viïåc Bournier nûäa chûá - Tûúáng

http://ebooks.vdcmedia.com
Comtesse de Sgur                             60

quên cuäng phaãi dûå cuöåc thêím vêën. Coá àuáng khöng linh muåc? Sao
Joseph khöng noái gò, cûá àïí mònh töi baân baåc thïë naây?
    Moutier cûúâi trûúác yá àõnh cuãa Elfit muöën lûu anh laåi ñt thúâi
gian.
   - Anh im lùång - Moutier noái - vò thêëy em biïån luêån àêìy lyá leä,
anh khöng coân luác naâo àïí noái nûäa.
   Linh muåc: Con noái àuáng, Elfit. Phaãi àúåi xong cuöåc thêím vêën
cuãa hai ngûúâi trong vaâi ngaây. Tûâ ngaây kia trúã ài múái ài àûúåc.
    Baâ Blidot: Cha phaán xûã àuáng. Con cuäng àõnh noái nhû thïë.
    Elfit: Sao chõ khöng noái ngay?
   Baâ Blidot (cûúâi): Em coá àïí cho chõ kõp noái àêu. Em hùng haái
quaá àïën nöîi Joseph cuäng khöng noái àûúåc cêu naâo.
http://ebooks.vdcmedia.com
QUAÁN THIÏN THÊÌN                           61
          11. CHUYÏÅN BUÖÌN CÛÚÂI


    Cuöëi cuâng öng Tûúáng bùçng loâng ài suöëi nûúác noáng trûúác khi
töí chûác àaám cûúái, nhûng öng yïu cêìu phaãi êën àõnh ngay ngaây cûúái
àïí öng coân àùåt tiïåc. Öng muöën viïët ngay thûåc àún, nhûng khöng ai
àöìng yá, nïn öng ngöìi kïí cho Jacques vaâ Paul nghe tïn caác moán ùn
öng seä àùåt, laâm cho hai àûáa treã chaãy nûúác miïëng vaâ múã to mùæt.
   Paul: Ba ba laâ gò haã öng?
   Öng tûúáng: Laâ thûá banh gatö, coá nhên haåt nho àen vaâ voã
baánh tuyïåt ngon.
  Jacques: Coá phaãi nhû baánh bao nhên xu haâo cö Elfit laâm
khöng öng?
   Öng tûúáng: Khöng phaãi! Ngon gêëp trùm baánh bao kia, ngöëc
aå.
   Öng tûúáng tiïëp tuåc kïí tïn caác moán ùn.
   Paul: Nuga laâ gò öng?
   Öng tûúáng: Laâ baánh ngoåt nhên baánh bùçng haånh nhên nhaâo
àûúâng rêët ngon.
   Paul: Coá phaãi nhû haånh nhên chaáu vaâ anh Jacques giaä àïí
laâm sûäa khöng aå?
    Öng tûúáng: Nhû thïë, nhûng... Baâ Blidot naây! Mêëy àûáa treã
ngöëc quaá! Àûáa thò hoãi baba coá phaãi nhû baánh bao nhên xu haâo cö
Elfit laâm khöng. Àûáa thò hoãi nuga nhû haånh nhên noá giaä laâm sûäa
coá phaãi khöng. Chuáng chaã biïët tñ gò caã.
    Linh muåc: Tûúáng quên phaãi deâ chûâng. Coá nhiïìu caái chuáng
hoãi ta khöng traã lúâi àûúåc àêu.
   Öng tûúáng: Coá thïë nhû thïë, thûa linh muåc. Ta kïí tiïëp, chûa
hïët àêu caác chaáu.

http://ebooks.vdcmedia.com
Comtesse de Sgur                              62

   Jacques: Thûa Tûúáng quên, chuáng chaáu chaã hiïíu gò vïì caác
moán ùn àêu.
   Jacques chaåy theo Paul ra vûúân chúi.
    Möåt ngaây vui veã àöëi vúái moåi ngûúâi. Nhiïìu ngûúâi vaâo haâng ùn
vaâ giaãi khaát. Höm êëy Jacques nghó hoåc. Noá giuáp chaåy baân rêët tñch
cûåc vaâ ngoan ngoaän, àûúåc khaách haâng khen. Coá ngûúâi coân cho mêëy
xu. Paul lon ton chaåy theo anh; öng Tûúáng thñch thuá ngöìi quan
saát, vaâ noái chuyïån vúái khaách haâng. Hoå cûá nghô öng laâ möåt gaä laái boâ
hay laái cûâu.
   Möåt khaách haâng: Haâng öng baán úã chúå thïë naâo?
   - Reã lùæm, öng aå - Öng tûúáng traã lúâi möåt caách thaãn nhiïn.
   - Bao nhiïu tiïìn möåt cên söëng?
   - Hai, ba chuåc - Öng tûúáng traã lúâi bûâa.
   Ngûúâi khaách: Vêåy maâ öng baão reã? Chûa bao giúâ coá giaá cao thïë
àêu. Töi khöng tin.
   Öng tûúáng: Tuây öng.
   Ngûúâi khaách: Öng trïu töi chùng?
   Öng tûúáng: Töi àêu daám.
   Ngûúâi khaách: Vêåy sao öng...
   Öng tûúáng: Töi sao ?
   Ngûúâi khaách: Thöi öng àïí töi ùn.
   Öng tûúáng: Öng cûá ùn, cûá uöëng.
    Ngûúâi khaách nhòn veã bûåc doåc nhûng khöng noái gò nûäa. Thaái
àöå giïîu cúåt cuãa öng, khiïën ngûúâi khaách haâng ngûâng cuöåc tranh caäi
daåi döåt. Khi ngûúâi khaách ùn xong, öng Tûúáng goåi:
    - Hai taách caâ phï cho öng àêy vaâ töi, möåt bònh rûúåu loaåi thêåt
ngon. Öng coá vui loâng nhêån khöng, thûa öng, cheán caâ phï laâm laânh
vúái öng?
    - Xin sùén saâng thûa öng - ngûúâi khaách noái - Töi khöng biïët
hoãi öng vïì caái gò, nïn traã lúâi bûâa àêëy. Sûå thêåt laâ nhû thïë.

http://ebooks.vdcmedia.com
QUAÁN THIÏN THÊÌN                              63


   Ngûúâi khaách: Töi hoãi vïì giaá boâ. Vêåy öng khöng phaãi laái boâ,
thûa öng?
   - Khöng thûa öng - Öng tûúáng öm buång cûúâi - Töi cuäng laâ
khaách nhû öng vaâ laâ tuâ binh cuãa öng àêy - öng Tûúáng chó vaâo
Moutier vûâa ài túái.
   Ngûúâi khaách súå haäi: Tuâ aâ? Öng... vêåy öng laâ... ?
    Öng tûúáng cûúâi vang: Khöng phaãi keã cûúáp, khöng phaãi keã
giïët ngûúâi, mùåc dêìu töi àaä giïët vaâ sai giïët nhiïìu. Töi laâ tuâ binh,
thûa öng; bõ öng àêy bùæt úã Malakoff. Töi bõ nhaâ sêåp àeâ lïn. Öng
àêy khöng súå nguy hiïím àaä xöng vaâo löi töi ra giûäa luác bom àaån
vêîn nöí. Vò thïë töi laâ tuâ binh cuãa öng êëy.
   Ngûúâi khaách: Öng cêëp bêåc gò?
   Öng tûúáng: Cêëp tûúáng, thûa öng.
   Öng khaách bêåt ngûúâi khoãi ghïë, nhêëc muä, luáng tuáng noái:
   "Xin löîi Tûúáng quên, töi khöng biïët. Töi cûá tûúãng..."
   Öng tûúáng: Khöng hïì gò, öng aå. Àêy khöng phaãi laâ lêìn àêìu
ngûúâi ta tûúãng töi laâ laái boâ, laái lúån. Vaâ chùæc chûa phaãi lêìn cuöëi.
   Ngûúâi khaách xêëu höí muöën traã tiïìn haâng, nhûng öng Tûúáng
baão àïí öng traã caã. Ngûúâi khaách chaâo, ngêåp ngûâng maäi trûúác khi ài
ra. Vaâ caãm ún.
   - Àûúåc ài thñch thêåt! - Jacques noái.
   Öng tûúáng: Chaáu coá muöën öng àûa ài?
   Jacques: Muöën, nhûng caã chuá Moutier, Paul, meå vaâ cö nûäa.
   Öng tûúáng: Vêåy thò àöng quaá, khöng àuã chöî. A, maâ caái xe cuãa
ta àêu. Coân caái hoâm, caái höåp, vaâng vaâ tû trang nûäa?
    Jacques: Chuã quaán Bournier àem ài khöng thêëy àem vïì nûäa.
Laåi tûúãng Tûúáng quên ài trong xe êëy röìi.
   Öng tûúáng: Thùçng xoã laá! Anh Moutier, ngaây mai ta phaãi àïën
xem thïë naâo. Àaä àem ba keã cûúái êëy ài chûa?http://ebooks.vdcmedia.com
Comtesse de Sgur                                64

   Moutier: Töi vûâa thêëy ài röìi, thûa tûúáng quên. Caãnh saát giaãi
chuáng trïn möåt xe. Chùæc mai quan toâa àïën.
    Elfit: Mai àaä àïën !
   Moutier: Chuáng töi seä vïì ngay, Elfit aå. Khöng lêu àêu. Ba
tuêìn tùæm. Hai ngaây ài vïì, têët caã chûa àïën möåt thaáng.
    Öng tûúáng: Ta seä vïì ngay, con gaái aå. Con mong ta, vêåy laâ coá
loâng lùæm.
    Caã Elfit lêîn Moutier móm cûúâi. Öng tûúáng veã hoám hónh.
    Öng tûúáng: Con thúã daâi vò ta aâ, Elfit? Khöng traã lúâi? Khöng
traã lúâi laâ àöìng yá. Caái thúã daâi êëy àaáng giaá möåt àöìng höì vaâng vaâ möåt
dêy chuyïìn.
  Elfit: Khöng àêu, thûa Tûúáng quên. Khöng phaãi thïë. Töi
khöng muöën... Tûúáng quên biïët rùçng...
    Öng tûúáng: Ta khöng biïët gò caã. Luác naäy con àaä thúã daâi möåt
caách rêët buöìn rêìu vò ta àoá.
    Elfit: Khöng phaãi àêu, Tûúáng quên biïët... thúã daâi vò Joseph ài
àêëy.
   Öng tûúáng: Sûå thaânh thêåt cuãa con àaáng thûúãng thïm àöi
voâng tai vaâ möåt caái trêm.
   Elfit: Tûúáng quên röång raäi quaá! Quaá quaá! Töi khöng àaáng
àûúåc thïë àêu.
   Öng tûúáng: Con khúâ khaåo lùæm. Con chûa biïët àaánh giaá möåt
con ngûúâi. Con chûa nhêån ra giaá trõ cuãa con. Phaãi ta múái biïët. Hoãi
Moutier xem con coá àaáng àûúåc möåt àöìng höì vaâng khöng naâo.
    Moutier: Àaáng àûúåc caã khöëi vaâng cuãa nûúác Phaáp.
  Öng tûúáng: Con nghe thêëy chûa? Coá phaãi chó ta noái àêu.
Moutier, ta sang quaán nhaâ Bournier àem caái hoâm vaâ caái höåp vïì ài.
    Moutier: Thûa vêng. Àûúâng gêìn thöi.
http://ebooks.vdcmedia.com
QUAÁN THIÏN THÊÌN                             65
             12. CUÃA HÖÌI MÖN


    Öng Tûúáng vaâ Moutier cuâng àïën quaán troå Bournier. Trong
nhaâ khöng coá ai ngoaâi viïn luåc sûå toâa thõ chñnh àang ngöìi viïët.
Moutier noái muåc àñch öng Tûúáng àïën. Viïn luåc sûå laâm khoá dïî traã
lúâi rùçng khöng biïët öng Tûúáng naâo caã.
    Öng tûúáng: Öng cho töi laâ keã tröåm aâ? Töi laâ ngûúâi boån nhaâ
Bournier muöën giïët àïí cûúáp cuãa. Töi coá quyïìn àoâi laåi nhûäng thûá
cuãa töi.
   Luåc sûå: Thûa öng, töi coá phêån sûå coi soác toâa nhaâ naây cho àïën
khi cöng viïåc àûúåc giaãi quyïët. Töi khöng biïët àöì àaåc cuãa öng. Töi
khöng thïí àïí mang ài nhûäng thûá töi coá traách nhiïåm giûä vaâ thuöåc
vïì ngöi nhaâ naây.
    Öng tûúáng àûa baãn danh muåc àöì àaåc cho viïn luåc sûå vaâ noái
chöî àïí tûâng thûá. Viïn luåc sûå vaâo phoâng tòm vaâ àûa ra. Öng tûúáng
biïëu hai mûúi franc. Thoåat tiïn öng luåc sûå cûúng quyïët tûâ chöëi, sau
                     hêå
dõu gioång xuöëng, röìi cuöëi cuâng n n vaâ laâm ra veã miïîn cûúäng.
Moutier vaác chiïëc hoâm, tay xaách caái höåp, hai ngûúâi ài vïì "Quaán
Thiïn Thêìn". Öng Tûúáng goåi Paul vaâ Jacques vaâo phoâng. Öng múã
cho chuáng xem nhûäng thûá àûång trong hoâm vaâ trong höåp. Trong
höåp coá nûãa taá àöìng höì vaâng coá dêy àeo loaåi àeåp àùåc biïåt, caác àöì
trang sûác bùçng kim cûúng vaâ àaá quyá, möåt vñ àêìy giêëy baåc vaâ möåt
xaâ cöåt àûång chêåt tiïìn vaâng. Têët caã nhûäng thûá naây, öng Tûúáng àaä
húá hïnh àïí boån Bournier nhòn thêëy vaâ thuác giuåc loâng tham cuãa
hùæn. Caái hoâm àûång moåi thûá quêìn aáo vaâ khùn duâng trong bûäa ùn.
   Jacques vaâ Paul mï mêín reo lïn möîi luác öng Tûúáng giú cho
xem möåt thûá múái. Nhêët laâ nhûäng chiïëc àöìng höì, laâm chuáng cûåc kyâ
thñch thuá. Öng Tûúáng nhêëc möåt chiïëc loaåi trung, dêy àeo bùçng
vaâng, àùåt vaâo möåt höåp, maâu àoã vaâ baão Jacques:http://ebooks.vdcmedia.com
Comtesse de Sgur                             66

   - Chiïëc naây laâ cuãa chuá chaáu tùång cö Elfit. Coân hai chiïëc naây,
öng noái vaâ cêìm lïn hai àöìng höì khöng àeåp bùçng, laâ cuãa chuá chaáu
tùång hai chaáu. Nhûng àûâng noái vúái ai, khöng chuá êëy laåi phï bònh
öng àaä cho caác chaáu xem.
   Jacques: Àêy laâ cuãa Tûúáng quên cho chuáng chaáu chûá.
   Öng tûúáng: Khöng phaãi, cuãa chuá Moutier àêëy. Tùång phêím
cuãa chuá êëy nhên ngaây cûúái.
   Jacques: Nhûng chuá êëy mua bao giúâ? Chuá lêëy gò àïí mua?
Chuá vûâa noái chuá ngheâo, chuá khöng coá tiïìn.
   Öng tûúáng: Àuáng thïë. Chuá khöng coá tiïìn vò chuá àaä tiïu hïët.
    Jacques: Chuá baão chuá ngheâo, nïn khöng thïí lêëy vúå. Nïëu
khöng coá Tûúáng quên thò àaä khöng coá àaám cûúái. Vêåy maâ sao chuá
laåi tiïu hïët tiïìn mua tùång phêím.
    Öng tûúáng: Àuáng thïë. Nhûng ta noái àiïìu gò maâ khöng tin laâ
rêët vö lïî.
   Jacques: Vêng aå. Tuúáng quên kñnh mïën. Nhûng Tûúáng quên
cho gò maâ khöng caãm taå laâ vö ún.
   Öng tûúáng: Thùçng laáo! Ta àaä baão...
    Öng tûúáng khöng noái tiïëp àûúåc nûäa vò Jacques vaâ Paul möîi
àûáa nùæm möåt tay öng hön, khöng boã ra nûäa. Öng cöë giùçng ra maâ
khöng àûúåc. Öng bûåc, öng quaát, doåa baáo caãnh saát àïën bùæt giam.
Cuöëi cuâng öng gúä ra àûúåc, chaåy sang phoâng àang coá Moutier, Elfit
vaâ baâ chõ ngöìi. Mùåt öng àoã gay, möì höi nhïî nhaåi.
   - Moutier, öng goåi, sang phoâng bïn ta noái viïåc naây.
    Moutier ngaåc nhiïn nhòn öng. Gioång öng coá veã giêån dûä. Öng
khöng vïì phoâng maâ ài ài laåi laåi, hay tay chùæp sau lûng, thúã vaâ lau
traán.
   Moutier: Coá chuyïån gò xaäy ra, thûa Tûúáng quên? Thêëy Tûúáng
quên coá veã...
http://ebooks.vdcmedia.com
QUAÁN THIÏN THÊÌN                              67


   Öng tûúáng: Coá veã möåt thùçng ngöëc, yïëu vaâ keám möåt àûáa treã
lïn chñn, möåt àûáa treã lïn saáu. Khi ta noái, noá khöng nghe. Ta àûáng
dêåy ài, noá giûä laåi. Anh thêëy coá quaá àaáng khöng?
   Moutier: Nhûng, thûa Tûúáng quên, töi vêîn khöng hiïíu. Coá
chuyïån gò vêåy?
   Öng tûúáng: Anh cûá hoãi hai àûáa treã, chuáng seä noái.
   Jacques cûúâi: Chuá Moutier. Chaáu caãm ún chuá àaä cho chuáng
chaáu chiïëc àöìng höì àeåp bùçng vaâng laâm quaâ tùång nhên ngaây cûúái.
    Moutier rêët ngaåc nhiïn: Àöìng höì vaâng? Quaâ tùång nhên àaám
cûúái! Chaáu àiïn aâ! Chuá lêëy àêu ra tiïìn àïí mua àöìng höì vaâng laâm
quaâ tùång àaám cûúái? Tùång àöìng höì cho hai àûáa treã, trong khi baãn
thên chuá cuäng chùèng coá! Maâ quaâ tùång àaám cûúái naâo, chuá àaä nghô
àïën quaâ cûúái àêu.
   Jacques: Tûúáng quên thêëy chûa? Chaáu àaä baão maâ. Chñnh
tûúáng quên...
   Öng tûúáng: Im ài! Àöì húá leão! Ta cêëm mêìy khöng àûúåc noái.
Moutier, cêëm anh khöng àûúåc nghe noá. Anh chó laâ Trung uáy. Ta laâ
Tûúáng. Ài theo ta, coá viïåc cêìn noái vúái anh.
   Moutier caâng ngaåc nhiïn thïm, ài theo. Vaâo phoâng öng
Tûúáng àoáng sêìm cûãa laåi.
    Öng tûúáng nghiïm nghõ: Höìi mön cuãa caác ngûúâi àêy. (Öng êën
vaâo tay Moutier möåt vñ àêìy). Ta àaä thïm vaâo àêëy caã tiïìn cho lïî
cûúái vaâ mua sùæm àöì gia duång. Àêy laâ àöìng höì cho Elfit, àêy laâ cuãa
anh (Moutier àêíy laåi). Laå thêåt! Chaã nheä anh khöng coá àöìng höì àïí
cêìn khi xem giúâ? Möîi luác laåi ài hoãi vúå anh? Thanh niïn maâ chùèng
coá àêìu oác gò caã. Thêåt àêëy. Hai chiïëc naây laâ cuãa hai con anh. Anh seä
àûa cho chuáng. Chuá khöng phaãi töi àûa. Anh nghe chûa? Khöng
phaãi laâ töi. Töi khöng cho chuáng. Coá phaãi töi cûúái vúå àêu? Coá phaãi
töi nhùåt àûúåc chuáng, cûáu giuáp chuáng, àûa chuáng àïën vúái hai ngûúâi
phuå nûä tuyïåt diïåu àïí chuáng àûúåc sung sûúáng àêu. Hai baâ phuå nûä
tuyïåt diïåu. Anh seä àûúåc sung sûúáng, anh Moutier töët buång aå. Töi
biïët lùæm anh aå. Anh ài khùæp thiïn haå cuäng khöng tòm àûúåc ngûúâi
nhû thïë. Töi tiïëc mònh laåi laâ Tûúáng, laåi laâ Baá tûúác Dourakine, laåi

http://ebooks.vdcmedia.com
Comtesse de Sgur                              68

àaä saáu mûúi ba tuöíi, laåi laâ ngûúâi Nga. Nïëu töi múái ba mûúi tuöíi,
chó laâ trung uáy, laâ ngûúâi Phaáp thò töi laâ anh rïí anh, töi seä lêëy baâ
Blidot.
    YÁ nghô coá ngûúâi anh rïí laâ möåt öng tûúáng giaâ toác baåc phú, mùåt
àoã lûång, buång to, vai röång nhû Hercule, laâm Moutier khöng nhõn
àûúåc cûúâi. Öng tûúáng thêëy Moutier cûúâi cuäng cûúâi theo. Nghe tiïëng
hai ngûúâi cûúâi, baâ Blidot, cö Elfit vaâ hai àûáa treã chaåy sang. Hoå
sûãng söët khi nhòn thêëy öng Tûúáng àang cûúâi lùn löån trïn giûúâng,
coân Moutier àang duái duåi vaâo caái baân, trïn baân bêìy la liïåt caác thûá
bùçng vaâng.
   Öng tûúáng nhöím dêåy.
   Öng tûúáng: Chuáng töi cûúâi vò... Ha! ha! ha!... Baâ Blidot töët
buång aå... Ha! ha! ha! Töi muöën lêëy baâ àïí laâm anh rïí Moutier... Ha!
ha! ha!...
   Baâ Blidot: Lêëy töi! Ha! ha! ha! Tûúáng quên buöìn cûúâi quaá!
Ha! ha! ha! Thêåt kyâ cuåc! Ha! ha! ha!....
    Elfit cuäng phaá lïn cûúâi. Hai àûáa treã thêëy ngûúâi lúán vêåy cuäng
huâa vaâo reo hoâ, chaåy nhaãy. Trong phoâng ran lïn tiïëng cûúâi àuã kñch
cúä. Öng Tûúáng laâ ngûúâi àêìu tiïn thöi cûúâi. Öng caãm thêëy lúâi àuâa
cúåt cuãa mònh vïì chuyïån lêëy baâ Blidot laâ vö duyïn.
    - Trong thêm têm, öng noái, töi thùæc mùæc taåi sao chuáng ta laåi
cûúâi. Töi àaä thêëy coá nhiïìu ngûúâi Nga lêëy vúå Phaáp, coá nhiïìu ngûúâi
àaân öng ngoaâi saáu mûúi tuöíi vêîn lêëy vúå, nhiïìu cöng hêìu lêëy thûá
dên. Vêåy chuyïån töi noái coá gò àaáng cûúâi. Töi coá giaâ nua, xêëu xñ, ngu
ngöëc, àöåc aác quaá àïën mûác khöng ai coá thïí lêëy töi? Anh Moutier,
anh xem töi coá thïí lêëy vúå nhû anh àûúåc khöng?
   - Àuáng thïë, thûa Tûúáng quên, cûúâi. Moutier noái, cùæn hai möi
àïí khoãi bêåt ra tiïëng. Chó coá àiïìu Tûúáng quên vûúåt lïn trïn chuáng
töi quaá nhiïìu nïn thêëy buöìn cûúâi, nïëu mònh laåi coá möåt anh rïí laâ
möåt võ Tûúáng, möåt baá tûúác, möåt ngûúâi giaâu coá! Thïë thöi aå.
   - Àuáng vêåy, öng Tûúáng laåi noái. Cho nïn àêëy chó laâ pha troâ.
Chuá coá bao giúâ nghô laâ baâ Blidot laåi àöìng yá.


http://ebooks.vdcmedia.com
QUAÁN THIÏN THÊÌN                              69


    Baâ Blidot: Khöng bao giúâ, thûa Tûúáng quên, khöng bao giúâ.
Nhûng sao Tûúáng quên laåi baây vaâng baåc, chêu baáu ra thïë? Àïí laâm
gò vêåy?
   Öng tûúáng: Àïí laâm gò haã. Baâ seä thêëy. Elfit, chiïëc àöìng höì naây
cuãa cö; chiïëc naây cuãa Jacques; chiïëc naây cuãa Paul; chuá Moutier cho
hai chaáu àêëy. Baâ Blidot quyá mïën, baâ nhêån chiïëc naây, daânh riïng
cho baâ. Khöng ai khöng nhêån àûúåc - öng noái thïm khi thêëy baâ
Blidot coá yá tûâ chöëi - tïn tûâng ngûúâi àaä ghi sùén lïn tûâng chiïëc.
   Elfit: Tûúáng quên chu àaáo quaá, khöng ai tûâ chöëi àûúåc.
   Moutier: Caãm ún Tûúáng quên. Töi cuäng thêëy nhû thïë, Tûúáng
quên thêåt laâ töët. Nhûng vò sao Tûúáng quên coá yá àõnh sùæm nhûäng
thûá naây?
    Öng tûúáng: Tûâ àêu maâ töi coá nhûäng yá àõnh naây aâ, anh baån?
Thïë naây nheá: Khi anh chi tay töi àïí àïën àêy, töi thêìm nghô: "Phaãi
thu xïëp cho noá. Vò tuáng thiïëu nïn noá chõu boá tay. Ta seä chu cêëp cho
noá, giuáp noá giaãi quyïët vaâ chuêín bõ tùång phêím àaám cûúái." Ta mua
nhûäng vêåt phêím naây, vaâ ra ài cuâng ngaây vúái anh, àõnh àïën àêy
trûúác anh àïí laâm quen vúái cö dêu vaâ baâ chõ cuâng hai àûáa treã.
Nhûng ta laåi húá hïnh àïí löå caái tuái àûång söë giêëy baåc tiïìn mûâng cöång
thïm chi phñ àaám cûúái vaâ mûúâi nghòn franc bùçng tiïìn vaâng cuâng
caác thûá khaác. Laäo chuã quaán nöíi loâng tham àaä nhöët ta àõnh giïët àïí
lêëy cuãa. Àêëy, taåi sao nhûäng chiïëc àöìng höì laåi khùæc sùén tïn tûâng
ngûúâi. Bêy giúâ anh hiïíu röìi chûá?
   Moutier: Thûa Tûúáng quên, bêy giúâ thò töi hiïíu. Elfit vaâ töi
seä chùèng bao giúâ daám quïn...
   Öng tûúáng: Quïn, nhúá gò! Veä chuyïån! Ùn töëi ài röìi coân phaãi
nguã. Ta àoái buång vaâ buöìn nguã lùæm.
   Baâ Blidot chaåy vaâo bïëp bï chaão thûác ùn bõ boã quïn vò maäi noái
chuyïån. Elfit vaâ Moutier baây baân. Jacques vaâ Paul xuöëng hêìm lêëy
rûúåu. Öng tûúáng coân laåi möåt mònh àûáng giûäa phoâng, hai baân tay
chùæp sau lûng. Öng móm cûúâi nhòn moåi ngûúâi.
   - Àûúåc lùæm, anh baån Moutier!... Naâo ta vaâo chöî!... Möåt cöëc àïí
mûâng cho sûå thõnh vûúång cuãa "Quaán Thiïn Thêìn".

http://ebooks.vdcmedia.com
Comtesse de Sgur                             70

   Jacques múã nuát chai vaâ roát rûúåu:
   - Quaán Thiïn Thêìn muön nùm! Moåi ngûúâi trong Quaán muön
nùm! - Öng tûúáng nêng cöëc, hö to vaâ uöëng caån möåt húi... Hêìm rûúåu
"Quaán Thiïn Thêìn" tuyïåt quaá! Uöëng rûúåu naây chuác sûác khoãe tuyïåt
quaá!
    Moåi ngûúâi ùn uöëng, troâ chuyïån vui veã, röìi ài nguã. Ngûúâi naâo
cuäng keáo möåt maåch cho àïën saáng. Jacques vaâ Paul cêët àöìng höì cuãa
chuáng dûúái göëi luác nùçm nguã. Elfit ngùæm nghña chiïëc àöìng höì cuãa
mònh thêåt lêu, röìi uáp vaâo tai nghe, röìi giûä trong tay trong luác nguã.
baâ Blidot vaâ Moutier cuäng laâm giöëng nhû Jacques vaâ Paul. Saáng
dêåy, viïåc àêìu tiïn laâ hoå cêìm ngay àöìng höì xem noá coá chaåy khöng.
http://ebooks.vdcmedia.com

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:1
posted:10/22/2013
language:
pages:70