; nguoi dan ba co ma luc
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

nguoi dan ba co ma luc

VIEWS: 1 PAGES: 42

 • pg 1
									Ngûúâi àaân baâ coá ma lûåc                     1
   Möåt ngûúâi àaân baâ phuâ phiïëm, ngúä rùçng tònh yïu laâ
möåt troâ àuâa, vaâ suöët àúâi, naâng àaä thûã sûác huát cuãa mònh
bùçng troâ chúi àoá.

    Bêy giúâ ngûúâi àaân baâ êëy àaä coá tuöíi. Trïn caái thên thïí
bùæt àêìu àêîy ra coân ghi laåi dêëu êën cuãa thúâi treã trung tûå do
phoáng àaäng. Mùåt khöng àeåp, caác àûúâng neát múâ nhaåt. Haånh
phuác àûúåc lo toan cho möåt gia àònh riïng khöng hïì coá trïn
khuön mùåt êëy. Möåt mònh vúái cuöåc söëng àaä úã phña döëc bïn
kia, ngûúâi àaân baâ caâng coá nhiïìu thúâi gian àïí than thúã: "Ta
laâ möåt ngûúâi àaân baâ, möåt ngûúâi àaân baâ rêët hoaân haão nhûng
taåi sao ta laåi khöng coá àûúåc caái kïët quaã cuãa sûå hoaân haão
êëy". Cuâng vúái tiïëng than thúã, tiïëng lao xao, tiïëng dao, thúát
laách caách bïn haâng xoám voång sang nhû tiïëng moä nguyïån.
Ngûúâi àaân baâ ngöìi mú maâng lùæng nghe thêìm nghô: "Nïëu
nhû mònh laâ ngûúâi chuã cùn nhaâ bïn kia nhó. Mònh seä bùm
thõt thêåt nhuyïîn. Mêëy àûáa con xùng xaái chaåy bïn caånh,
mònh seä sai chuáng. Àûác öng chöìng àoåc baáo cho mònh nghe
hay ngöìi àun cuãi, khoái seä cay xeâ...".

   - Ra kia ài naâo, meå baão coá nghe khöng? Con caái nhaâ
àïën laâ khöí!

    Tiïëng quaát laâm dûát luöìng suy nghô cuãa ngûúâi àaân baâ.
Ngûúâi àaân baâ nhòn quanh mònh. Chiïëc nöìi coân bùæc trïn
bïëp. Nûúác àaä söi tûâ lêu maâ vêîn chûa àöí gaåo. Ngûúâi àaân baâ
vúái chiïëc raá, tûå giïîu mònh. Thêëy chûa, suöët ngaây chó quaát
http://ebooks.vdcmedia.com
Y Ban                              2
vúái thaáo, cûá nhû thïë naây maâ chùèng hún û? E rùçng laåi chùèng
àaánh àöíi nöîi àau khöí naây àïí chuöëc lêëy nöîi àau khöí khaác!

    Bûäa ùn àûúåc doån ra ngay bïn caånh caái bïëp dêìu. Trïn
maãnh göî nhoã kï laâm mêm chó coá möåt chiïëc baát, möåt àöi
àuäa, coân thûác ùn vêîn àïí nguyïn trong nöìi. Xúái möåt baát cúm
àêìy, chûa vaâ àûúåc miïëng naâo thò bïn haâng xoám laåi vùèng
sang tiïëng treã con thaánh thoát: "Con múâi ba meå ùn cúm aå".
Ngûúâi àaân baâ bï nguyïn chiïëc baát lùæng nghe tiïëp. Chó coá
tiïëng baát àuäa va vaâo nhau, tiïëng va chaåm cuãa möåt cuöåc
söëng bònh thûúâng khiïën ngûúâi àaân baâ khöng coân caãm giaác
muöën ùn nûäa.

    Buöíi trûa, caã khu têåp thïí àaä im lòm trong giêëc nguã,
ngûúâi àaân baâ trùn trúã vaâ tûå traách mònh: daåo naây thêìn kinh
ta rïåu raä quaá röìi, chó hay xuác àöång nhûäng chuyïån khöng
àêu. Caái gia àònh bïn haâng xoám êëy. Hûâ, con caái thò nheo
nhoác, vúå chöìng thò nhû duâi àuåc chêëm mùæm caáy. Ta maâ laâ
chuã gia àònh êëy... Nhûng sao daåo naây ta caãm thêëy tröëng
traãi ghï gúám.

   Caâng nghô àïën hiïån taåi, ngûúâi àaân baâ caâng trùn trúã,
bùæt suy nghô cuãa mònh quay vïì vúái quaá khûá. Quaá khûá cuãa
möåt thúâi treã, söëng àöång, daân traãi nhû möåt cuöën phim mêìu
vúái nhûäng lúâi ca ïm dõu, ngoåt ngaâo. Phaãi, àaä bao lêìn ngûúâi
àaân baâ êëy dêåp tùæt àûúåc con soáng loâng trùn trúã, khùæc khoaãi.
http://ebooks.vdcmedia.com
Ngûúâi àaân baâ coá ma lûåc                    3
   Phûúng tiïån àïí quay trúã laåi quaá khûá laâ möåt caái traáp
khaá to mêìu àoã àaä phai sùæc qua nùm thaáng. Ngûúâi àaân baâ
bï caái traáp xuöëng àïí caånh mònh vaâ choån tû thïë thoaãi maái
nhêët. Ngûúâi àaân baâ lêëy ra nhûäng chöìng kyã niïåm cuãa caã
möåt quaäng àúâi. Cuäng coá khi ngûúâi àaân baâ chó lêëy giûäa
quaäng, vïì möåt nùm thaáng vaâ möåt ngûúâi naâo àoá. Caái traáp kyã
niïåm naây caâng vïì gêìn àêy caâng hay àûúåc vuöët ve. Mùåc duâ
chùèng cêìn coá chuáng, ngûúâi àaân baâ vêîn coân nhúá têët caã
nhûäng gò nhû múái xaãy ra ngaây höm qua.

    Naây àêy laâ quyïín söí nhêåt kyá nùm mûúâi baãy tuöíi.
Trang àêìu tiïn laâ möåt têëm aãnh àaä bõ öë vaâng nhûng vêîn roä
neát. Cö gaái khöng xinh àeåp nhûng tûúi maát vaâ sinh àöång
búãi àöi mùæt àen laáy vaâ àöi löng maây cong vuát. ÚÃ phña dûúái
têëm aãnh, laâ mêëy vêìn thú cuãa Tagorú:

   “ Töi khöng thñch tònh yïu vaâ haån àöå. Maâ chó thiïët
tònh yïu nhû rûúåu maånh suåc söi. Trong phuát chöëc laâm nöí
tung chai vaâ chaãy phñ ra ngoaâi.”

   Ngûúâi àaân baâ lêåt tiïëp trang thûá ba vaâ àoåc.

   Ngaây...

   Mûúâi baãy tuöíi bûúác vaâo trûúâng àaåi hoåc, ta laâ möåt cö
gaái khöng xinh àeåp, cuäng khöng coá duyïn. Àïí buâ laåi, ta
thöng minh vaâ hoåc gioãi. Taåo hoáa àaä rêët cöng bùçng khi ban
cho cö gaái naây sùæc àeåp nhûng laåi ñt thöng minh. Cö gaái kia
thöng minh nhûng ñt xinh àeåp. Nhûng taåo hoáa laåi khöng coáhttp://ebooks.vdcmedia.com
Y Ban                              4
caách naâo àïí cho ngûúâi ta hiïíu ngay àûúåc rùçng ngûúâi ta chó
coá möåt hoùåc vaâi khaã nùng naâo àoá thöi. Búãi thïë ngûúâi xinh
àeåp cûá ngúä mònh laâ ngûúâi thöng minh. Vaâ keã thöng minh
laåi tûúãng lêìm mònh laâ xinh àeåp. Àiïìu naây àöi khi cuäng
àuáng. Búãi vò ngûúâi xinh àeåp thûúâng chinh phuåc àiïìu hoå
muöën bùçng sùæc àeåp. Ngûúâi thöng minh dô nhiïn laâ bùçng trñ
tuïå. Nhûng, coá leä àiïìu naây chó àuáng vúái àaân baâ maâ thöi.

    Mûúâi baãy tuöíi, ngûúäng cûãa cuãa cuöåc àúâi: sûå nghiïåp vaâ
tònh yïu. Sûå nghiïåp dûúâng nhû dang röång caánh tay àïí àoán
ta. Thêìy giaáo, baån beâ ai cuäng yïu mïën vaâ coá phêìn khêm
phuåc nûäa. Thïë nhûng ta vêîn caãm thêëy chûa àuã vaâ coân bûåc
tûác. Àoá laâ khi ài daåo phöë hoùåc àïën caác cuöåc vui ta àaä khöng
àûúåc caác chaâng trai àïí yá. Trong loâng ta, ta laåi muöën rùçng, úã
trong lônh vûåc naâo ta cuäng nöíi lïn nhû möåt ngûúâi duy
nhêët. Thïë röìi möåt höm coá möåt ngûúâi biïët xem boái túái phoâng
chúi. Baån beâ ta giú tay ra vaâ àïìu têëm tùæc rùçng àuáng. Vöën
baãn tñnh nghõch ngúåm, ta khöng tin nhûng cuäng giú tay ra:

   - Chõ boái cho em xem, liïåu em coá àûúåc ai yïu khöng?

   - Àûúåc röìi, khaá lùæm!

   - Cö beá naây coá taâi chinh phuåc àaân öng àêëy.

   Caã phoâng phaá lïn cûúâi, ta cûúâi to hún caã.

   - Hûâ, chinh phuåc. Chõ thên mïën úi, em xêëu nhû ma
lem thïë naây thò chinh phuåc àûúåc ai kia chûá!http://ebooks.vdcmedia.com
Ngûúâi àaân baâ coá ma lûåc                      5
    - Cö beá ngöëc nghïëch aå, bêy giúâ coá phaãi cûá xinh àeåp
maâ chinh phuåc àûúåc hoå àêu. Bêy giúâ laâ thúâi àaåi múái, thúâi
àaåi cuãa chuáng ta. Chuáng ta laâm chuã tònh thïë chûá àêu nhû
thúâi phong kiïën maâ àaân baâ chó biïët àûáng e lïå möåt chöî nhû
nhûäng böng hoa trong luöëng hoa êëy, mùåc cho ngûúâi ta
khen, ngûúâi ta chï. Àêëy, caái thúâi êëy múái cêìn àïën sùæc àeåp
chinh phuåc.

    - Coá leä cö beá chùèng tin töi àêu nhûng chùæc àiïìu naây
thò cö beá hiïíu chûá. Coá nhiïìu ngûúâi àaân baâ xinh àeåp nhûng
taåi sao hoå khöng àûúåc àaân öng chuá yá àïën. Ngûúåc laåi, coá
nhûäng ngûúâi àaân baâ rêët bònh thûúâng, àöi phêìn xêëu xñ nûäa
laâ khaác thïë maâ laåi àûúåc nhiïìu ngûúâi vêy quanh y nhû möåt
minh tinh maân baåc. Àêëy chñnh laâ duyïn ngêìm cö beá aå. Maâ
úã cö coân hún thïë nûäa kia, àoá laâ ma lûåc! Têët caã boån hoå seä bõ
huát vaâo cö cho maâ xem.

    - Gúám, chõ noái gò maâ khiïëp thïë.

    - Thêåt àêëy, nhûng... thöi, àûâng tin. Chõ noái nhaãm
àêëy!

    Têët caã nhû möåt troâ àuâa nhûng ta laåi nûãa tin, nûãa
ngúâ. Ta tin búãi vò têm höìn ta traân àêìy nhûäng mú möång vïì
nhûäng àiïìu nhû chõ thêìy boái kia noái. Coá nghôa rùçng ta
muöën boån hoå, tûác laâ àaân öng êëy seä bõ huát vaâo ta ngay tûâ
nhûäng phuát àêìu gùåp mùåt. Tûâ luác ta bùæt àêìu noái, cûúâi. Coân
ngúâ laâ búãi vò ta thöng minh nïn ta biïët ngay rùçng ta laâ möåt
http://ebooks.vdcmedia.com
Y Ban                              6
cö gaái khöng àeåp. Ta ham àoåc saách vúã. Ta chùèng thêëy coá
chöî naâo miïu taã rùçng, chaâng trai êëy xao xuyïën caã têëm loâng
khi bùæt gùåp möåt cö gaái xêëu xñ. Nhûng cho àïën möåt ngaây
niïìm tin cuãa ta bùæt àêìu àûúåc cuãng cöë...

   Ngaây 1-7

    Trïn chuyïën taâu höm êëy ta vaâ cö baån gaái, möåt cö beá
xinh xùæn, dõu daâng thoaåt tröng rêët àaáng yïu ài vïì nhaâ nghó
heâ. Cö baån gaái bònh thaãn ngöìi nhòn qua cûãa söí toa taâu. Coân
ta, trong loâng röån raâng bao sùæp àùåt cho kyâ nghó heâ àêìu tiïn
trong àúâi sinh viïn. Tuy thïë ta cuäng àaä nhêån thêëy möåt caái
nhòn naâo àoá. Ta cöë taåo möåt böå mùåt phúát vaâ laånh bùçng caách
nhòn trên tröëi lïn trêìn toa taâu. Röìi sau àoá ta coá veã khoá
chõu. Ta nhòn laåi caái nhòn kia bùçng caái nhòn thùèng vaâ húi
giïîu cúåt möåt chuát. Caái nhòn àoá laâ cuãa möåt ngûúâi àaân öng
treã. Gùåp caái nhòn nhû thaách thûác cuãa ta, ngûúâi àaân öng húi
cuái mùåt xuöëng. Sau möåt höìi nhû trêën tônh laåi, ngûúâi àaân
öng túái bùæt chuyïån vúái ta. Ta laãng traánh vaâ nghô thêìm:
chùæc laåi muöën laâm quen vúái cö baån xinh xùæn cuãa mònh àêy
maâ. Ta thûâa biïët thoáp caác ngûúâi röìi! Sau àoá ngûúâi àaân öng
quay sang bùæt chuyïån, vúái cö baån gaái cuãa ta thêåt, cö baån
gaái vui veã bùæt chuyïån. Mùåc duâ coá veã chùm chuá ngùæm phong
caãnh chaåy daâi hai bïn àûúâng, ta vêîn lùæng nghe cêu chuyïån
cuãa hoå. Cêu chuyïån qua laåi vêîn àêåm àaâ dêìn lïn. Ta caãm
thêëy bõ laäng quïn nhû bao lêìn àaä khöng àûúåc chuá yá àïën.
Röìi ta nghe thêëy ngûúâi àaân öng àang doâ hoãi cö baån gaái vïì
ta. Ta tûå rùn mònh àûâng quaá lïn gên beân quay laåi mûúån


http://ebooks.vdcmedia.com
Ngûúâi àaân baâ coá ma lûåc                    7
ngûúâi àaân öng kia túâ baáo phuå nûä. Taâu lùæc lû nheâ nheå. Cö
baån gaái vö tû cuãa ta àaä nguã khò. Ngûúâi àaân öng quay sang
hoãi ta:

    - Xin löîi, töi tröng baån quen quaá. Hònh nhû chuáng ta
àaä gùåp nhau úã àêu röìi thò phaãi.

   - Vêng, coá leä trïn möåt àoaån àûúâng naâo àoá - Ta húi daâi
gioång nhû haát caãi lûúng.

   - Nhaâ baån úã Nam Ninh phaãi khöng?

   - Vêng úã xaä êëy àêëy.

   - Xaä naâo cú?

   - Trïn thaáp Phöí Minh êëy maâ.

   - Baån laâ möåt cö gaái ûa khiïu khñch.

   Ta phaá lïn cûúâi. Àiïåu cûúâi roân raä, vö tû.

   - Töi êëy û? Anh thêëy thïë aâ? Trúâi úi thêåt laâ uöíng cöng
   töi quaá! Töi àang têåp àïí trúã thaânh möåt cö gaái dõu
   daâng.

   - Taåi sao thïë?

   - Búãi vò àa söë àaân öng caác anh hoå thñch thïë.

   - Baån laâ cö gaái khaác laå àêëy.http://ebooks.vdcmedia.com
Y Ban                              8
   - Anh toâ moâ haã. Coá thñch tòm hiïíu töi khöng?

   Ta phaá lïn cûúâi...

    Taâu höm êëy coá veã chaåy nhanh hún moåi lêìn. Haânh
khaách àaä taãn ra trïn caác heâ phöë. Ta dùæt tay cö baån gaái
bûúác nhanh àïí choáng vïì nhaâ. Ta àaä quïn ngûúâi àaân öng
trïn taâu. Cêu chuyïån têìm phaâo nhû moåi lêìn trûúác, ta cho
laâ thïë. Àïën ngaä tû ta chia tay vúái cö baån. Chó coân vaâi bûúác
nûäa laâ vïì àïën nhaâ. Böîng nhiïn trûúác mùåt ta laâ ngûúâi àaân
öng trïn taâu àang nhòn ta cûúâi.

   - Nhaâ baån úã chöî kia phaãi khöng?

   - Sao anh biïët?

    - Vò töi thñch tòm hiïíu vïì baån. Töi àaä noái, baån laâ möåt
cö gaái khaác laå. Saáng mai töi seä àïën thùm baån nïëu nhû qua
àïm nay töi coân nhúá baån. Coân saáng mai töi khöng àïën coá
nghôa laâ chùèng coá gò àaáng noái nûäa caã. Thïë nheá, taåm biïåt.

   Ngûúâi àaân öng raão bûúác ài. Ta bõ àöåt ngöåt vaâi giêy.
Ngûúâi àaân öng êëy cuäng thêåt laå luâng. Ta bûúác ài chêìm
chêåm. Bêy giúâ thò laåi chûa muöën vïì nhaâ vöåi. Hònh nhû
trong möåt cêu chuyïån naâo àoá cuäng coá möåt tònh huöëng nhû
thïë naây röìi. Kïí ra thò cuäng hay àêëy. Ngûúâi àaân öng kia
cuäng khaá: cao to, àeåp trai vaâ hònh nhû maånh meä. ÚÂ, maâ taåi
sao anh ta laåi khöng ài theo cö baån gaái cuãa ta nhó? Duyïn
ngêìm vaâ ma lûåc. Cêìu Chuáa ngaây mai anh ta seä àïën...http://ebooks.vdcmedia.com
Ngûúâi àaân baâ coá ma lûåc                   9
   - Chõ àaä vïì, chõ àaä vïì...

   Tiïëng cö em uát lanh laãnh baáo tin cho caã nhaâ. Böë meå,
caác em ta chaåy uâa ra cûãa àoán. Luác àoá ta quïn têët caã. Sûå
àêìm êëm, bûäa cúm ngon laânh vaâ aánh mùåt trúâi tròu mïën bao
quanh ta.

   Saáng höm sau, sûå hûáng khúãi laâm möåt baâ nöåi trúå àaãm
àang laâm ta quïn ài lúâi heån. Ta quêën möåt chiïëc khùn àoã
ngang àêìu, mùåc chiïëc aáo blu trùæng cuãa meå. Ta mï maãi queát
nhûäng töí êëm nhaâ nhïån trïn tûúâng. Vûâa laâm vûâa haát vui
veã. Chúåt tiïëng cêåu em vang lïn:

   - Chõ úi, coá ai hoãi chõ àêy naây.

   Ta chaåy ra sên. Nùæng buöíi saáng dõu daâng toãa quanh
ta, vêîn cêìm chiïëc chöíi trong tay, ta ngaåc nhiïn möåt chuát.

   - Chaâo anh, anh vêîn nhúá aâ?

   - Vêîn nhúá.

   Ngûúâi àaân öng thúã maånh nhû cöë neán tûâ lêu.

   - Múâi anh vaâo nhaâ chúi.

   - Baån àang bêån maâ.

    Ta múã to àöi mùæt nhòn ngûúâi àaân öng. Ta nhû chúâ àúåi
àiïìu gò àoá. Vaâ quaã nhiïn:
http://ebooks.vdcmedia.com
Y Ban                              10
   - Buöíi saáng baån àeåp quaá. Chiïìu chùæc baån khöng bêån
chûá? Töi àïën nheá.

    Ngûúâi àaân öng noái gioång trêìm trêìm röìi quay lûng ài
luön. Ta àûáng nhòn theo im lòm nhû pho tûúång. Ta chùèng
kõp phaãn ûáng ra sao. Ngûúâi àaân öng ài khuêët, ta ruâng
mònh chúåt tónh. Möåt caãm giaác thêåt laå lêîm êåp vaâo ta. Cú thïí
nheå nhaâng nhû khöng troång lûúång. Traái tim thò röån raâng
àêåp. Ta ài vaâo nhaâ vaâ ngöìi xuöëng ghïë. Khöng nghô àûúåc
àiïìu gò roä rïåt. Ngöìi thûâ ra möåt luác ta múái nhúá ra rùçng:
mònh vûâa àûúåc khen laâ àeåp. Ta àïí nguyïn quêìn aáo nhû
thïë, gúä chiïëc gûúng chaåy ra chöî nùæng luác naäy vaâ soi. Trong
gûúng, möåt cö gaái rêët treã trung àang nhòn laåi ta bùçng aánh
mùæt thêåt tròu mïën. Nùæng tö höìng vaâ laâm raång rúä thïm
khuön mùåt cö gaái; khuön mùåt bêìu bêìu treã lêu. Chiïëc khùn
àoã truâm hïët traán chó àïí laåi àöi löng maây nhû hai caánh cung
àang bùæn nhûäng aánh mùæt röån raâng cuãa àöi mùæt mêìu àöìng
hun. Phaãi, coá leä lúâi khen chùèng nõnh chuát naâo.

    Tûâ luác ngûúâi àaân öng vïì, ta chùèng laâm àûúåc viïåc gò
nûäa. Ta trúã nïn vuång vïì. Suy nghô taãn maån, àûát àoaån. Rúi
vúä vaâ vêëp vaáp. Cûá möåt luác ta laåi mang gûúng ra nùæng soi
vaâ tûå haâi loâng.

    Buöíi chiïìu, ngûúâi àaân öng àïën. Anh ta ngöìi àiïìm tônh
trûúác mùåt ta. Ta caãm thêëy böëi röëi. Ta kïí chuyïån liïën
thoùæng, em, caác baån em, mön hoåc cuãa em. Coá leä luác êëy ta
àaä böëi röëi vö cuâng. Ta kïí möåt maåch hïët moåi chuyïån. Ngûúâihttp://ebooks.vdcmedia.com
Ngûúâi àaân baâ coá ma lûåc                   11
àaân öng ngöìi im lùæng nghe vaâ chùm chuá nhòn ta. Ta chúåt
caãm thêëy súå haäi. Nöîi mú höì vò àaä khöng laâm chuã àûúåc baãn
thên. Ta cuái mùåt laãng traánh caái nhòn cuãa ngûúâi àaân öng.
Röìi ngûúâi àaân öng kheä khaâng baão ta:

   - Em ài daåo phöë vúái anh àûúåc khöng?

   - Vêng.

    Chiïìu taâ. AÁnh hoaâng hön hùæt xuöëng mùåt höì àoã au.
Gioá tûâ haâng dûâa thöíi nheâ nheå.

   - Anh yïu em.

   Chó nhû gioá thoaãng bïn tai. Ta lùæng nghe vaâ ruâng
mònh tan biïën vaâo khöng gian. Ta khöng coân nhòn thêëy gò
nûäa, nghe thêëy gò nûäa. Ta caãm giaác àûúåc lêìn àêìu tiïn àûúåc
nghe tiïëng yïu. Röìi caãm giaác êëy qua ài nhûúâng chöî cho sûå
ngang bûúáng.

   - Anh yïu em? Vò leä gò? Anh àaä biïët gò vïì em àêu?

  - Anh yïu em, chó biïët vêåy thöi. Coân vò leä gò thò anh
khöng cêìn biïët. Em cuäng yïu anh chûá?

   - Vêng. "Ngûúâi vúái ngûúâi söëng àïí yïu nhau".

   - Chaâ!

   Ngûúâi àaân öng toã veã khöng haâi loâng:
http://ebooks.vdcmedia.com
Y Ban                             12
   - Vêåy em laåi yïu ngûúâi àaân öng àaánh giêåm kia ài?

   - Nïëu coá thïí, khi öng ta toã tònh vúái em.

   - Em...

   Ngûúâi àaân öng àaä bùæt àûúåc sûå ngang bûúáng cuãa ta.
Anh ta àöåt ngöåt öm lêëy vai ta keáo vaâo ngûåc.

   - Em cuäng yïu anh coá phaãi khöng?

   - Vêng.

   Cêy cöëi chao àaão trïn àêìu. Àêët nhû nghiïng sang
möåt phña.

    Thïë àêëy, ngûúâi àaân baâ vûâa móm cûúâi vûâa lau nhûäng
gioåt nûúác mùæt lùn trïn goâ maá. Möëi tònh àêìu, ngûúâi yïu àêìu
tiïn coân nhû ngên voång maäi àïën bêy giúâ. Ngûúâi àúâi vêîn
thûúâng ca ngúåi nhûäng caãm giaác múái meã vaâ nguyïn veån.
Nhûng taåi sao ta laåi rúâi boã anh êëy nhó? Giûäa anh êëy vaâ ta
khöng hïì coá kyã niïåm buöìn naâo caã. Ngoåt ngaâo vaâ ïm àïìm.
Hònh aãnh anh êëy vêîn coân troån veån trong ta. Nuå cûúâi cuãa
anh bao giúâ cuäng nhû coá löîi möåt chuát. Anh hay lùæng nghe
ta noái nhû àûáa beá con say sûa nghe con chim beá boãng hoát
trong löìng maâ chùèng hiïíu noá noái gò vúái mònh. Röìi anh êëy
kheä khaâng öm lêëy hai vai ta. Coá caãm giaác dõu daâng, àï mï
lan tûâ baân tay anh êëy thêëm vaâo cú thïí ta... Àaä bao nùm
thaáng röìi maâ ta cûá giûä caãm giaác vïì anh nhû múái höm qua.http://ebooks.vdcmedia.com
Ngûúâi àaân baâ coá ma lûåc                     13
Àaä bao lêìn ta tröën vaâo giêëc nguã cöë quïn hiïån taåi bùçng sûå
nhúá vïì anh. Vêåy maâ sao laåi phaãi tûâ boã. Hûâ, ma lûåc, chinh
phuåc!

     Röìi thò àïën ai naâo? Ngûúâi àaân baâ laåi lêåt tiïëp trang
söí...

     Ngaây...

    Höìi êëy laâ muâa ön thi thûá tû trong àúâi sinh viïn. Ta
vaâ Sún, ngûúâi àaân öng trïn taâu, vêîn yïu nhau tha thiïët.
Muâa thi êëy ta vêîn baão anh àûâng àïën. Nïëu khöng em seä
trûúåt hïët cho maâ xem. Anh vêîn àïën nhûng àïën sau khi ta
thi xong möåt mön. Coân mön cuöëi cuâng laâ hoác buáa nhêët.
Mùåc duâ mang tiïëng hoåc taâi tûã song höm naâo ta cuäng phaãi
vaác saách lïn giaãng àûúâng. Trûúâng ta hoåc mang tiïëng laâ
"moåt saách" cuäng phaãi. Giaãng àûúâng tûå tu maâ chêåt nñch
nhûäng sinh viïn. Caã phoâng hoåc im phùng phùæc. Chó nghe
tiïëng saách giúã söåt soaåt vaâ tiïëng ngoâi buát caây trïn giêëy.
Khoaãng 10 giúâ àïm moåi ngûúâi bùæt àêìu ra vïì. Höm êëy ta
hûáng hoåc ghï gúám nïn chûa muöën vïì. Ta guåc mùåt xuöëng
baân nghó vaâi phuát. Khi ngêíng lïn ta thêëy trûúác mùåt ta laâ
möåt túâ giêëy coá viïët: "Cö beá úi coá ngûúâi muöën laâm quen vúái
cö àêëy".

   Ta phêíy tay cho túâ giêëy bay ra chöî khaác. Möåt túâ giêëy
khaác laåi àûa lïn tûâ baân dûúái: "Xin löîi vò àaä laâm phiïìn
nhûng ta haäy laâm quen nhau ài, chó 15 phuát thöi maâ".
http://ebooks.vdcmedia.com
Y Ban                               14
   Ta quyïët àõnh àûáng dêåy thu xïëp saách vúã ra vïì. Öm
goån saách vúã trûúác ngûåc, ta quay laåi nhòn thùèng vaâo mùæt
ngûúâi con trai phña sau. Luác àoá ta caãm thêëy àêìy sûác maånh.
Sûác maånh cuãa ngûúâi àaân baâ àang àûúåc àaân öng chuá yá àïën.
Ta nhòn thùèng vaâo mùåt anh chaâng. Röìi xaãy ra möåt cuöåc àoå
mùæt. Ta àaä thùæng vaâ bûúác khoãi giaãng àûúâng àïí laåi anh
chaâng ngú ngaác mêët vaâi giêy röìi chaåy theo ta.

   - Xin löîi baån. Töi khöng chuá yá. Töi chó... Baån haäy úã laåi
hoåc baâi tiïëp ài. Töi vïì.

   Ta phaá lïn cûúâi. Coân ngûúâi con trai thò run bùæn lïn.
Ta dûâng laåi möåt chuát nhòn sêu vaâo àöi mùæt àang böëi röëi cûåc
àiïím cuãa anh ta.

    Thïë röìi ta bùæt àêìu tòm hiïíu vïì ngûúâi con trai kia.
Phoâng úã cuãa ta àöëi diïån vúái khoa toaán. Àïm heâ khuya lùæm
caã trûúâng múái ài nguã. Khi khöng gian àaä vùæng lùång thò
tiïëng àaân ai àoá vang lïn. Tiïëng àaân rêët hay, luác buöìn rêìu,
luác naáo àöång. Saáng höm sau caã phoâng ta xön xao hoãi nhau:

   - Àïm qua boån maây coá nghe thêëy tiïëng àaân khöng?
Hay tuyïåt!

     - Àuáng röìi. Luác êëy tao nguã rêët say maâ cuäng phaãi tónh
giêëc.

     - Boån toaán 4 àêëy.
http://ebooks.vdcmedia.com
Ngûúâi àaân baâ coá ma lûåc                      15
   Àïm höm sau caã phoâng ta thûác chúâ nghe tiïëng àaân.
Coân ta cùng mùæt nhòn trong boáng àïm tòm ngûúâi àaánh àaân.

    Ngûúâi con trai khoa toaán êëy sau höm giaáp mùåt úã
giaãng àûúâng, coá veã rêët gheát ta thò phaãi. Thêåm chñ coá nhûäng
luác ta chaâo hoãi nhû möåt ngûúâi quen biïët:

   - Anh ài hoåc vïì àêëy aâ?

   Ngûúâi con trai êëy àaä gûúâm mùæt xuöëng khöng theâm
àaáp laåi. Nhûng laåi hay giaáp mùåt ta àïí gûúâm gûúâm.

    Sún vêîn àïën àïìu àïìu. Ta bùæt àêìu coá caãm giaác laâ Sún
nhaåt nheäo thïë naâo êëy. Sao aánh mùæt Sún luác naâo cuäng dõu
daâng maâ laåi khöng gûúâm gûúâm? Sao Sún khöng biïët àaánh
àaân nhó? Ta giúã troâ ngang bûúáng, Sún chó nheå nhaâng. Àûâng
nïn thïë. Giêån döîi hay sinh ra löîi lêìm lùæm àêëy. Sao Sún
khöng giaáng cho ta möåt caái taát tai nhó? Ta seä khoác, vaâ seä
döîi, cöë nhiïn, nhûng sau àoá ta seä hön anh nöìng thùæm hún
cho maâ xem!

    Möåt àïm trùng rêët toã ta vaâ Sún ài daåo chúi quanh baäi
coã sau trûúâng. Mùåc duâ chùèng hïì döîi húân, caäi nhau nhûng
loâng ta dûãng dûng àïën kyâ laå. Ta bònh thaãn ài bïn caånh
anh. Chúåt tiïëng àaân quen thuöåc vang lïn. Tiïëng àaân êëm aáp
vaâ gêìn guäi, ta àïí Sún àûáng àoá vaâ chaåy laåi núi coá tiïëng àaân.
Ngûúâi con trai khoa toaán. Anh chaâng khöng nhêån thêëy ta
àang ngûúác nhòn vêìng trùng dõu hiïìn vaâ tiïëp tuåc gaãy
http://ebooks.vdcmedia.com
Y Ban                              16
nhûäng nöët nhaåc buöìn teã. Ta caãm thêëy roä rïåt rùçng ta chùèng
thïí yïu Sún àûúåc nûäa. Ta ài laåi bïn Sún.

   - Anh Sún úi, em khöng yïu anh nûäa àêu.

   - Àaä àïën luác röìi àêëy aâ? Anh tûúãng anh giûä àûúåc em.
Con chim laåc loaâi.

  - Boån mònh chia tay nhau nheá. Àûâng giêån em nhûng
em khöng thïí döëi loâng mònh.

    - Caãm ún em vò sûå thêåt... Tiïîn anh lêìn cuöëi nheá. Ta
tiïîn anh ra cöíng trûúâng. Anh bùæt tay ta röìi cêìm tay aáp lïn
maá anh.

  - Anh chùèng noái vúái em gò caã nïëu nhû em thêëy loâng
em muöën thïë. Nhûng bao giúâ em seä dûâng laåi húã cö beá?

   - Em khöng cêìn anh phaãi nghô höå em àêu.

   - Em haäy biïët dûâng laåi úã möåt ngûúâi àaân öng naâo àoá.

    Sún vïì, ta chaåy laåi phña ngûúâi con trai àang àaánh
àaân, ta lùång leä ngöìi xuöëng bïn caånh anh:

   - Anh khöng àuöíi töi chûá?

   - Chõ cêìn gò?
http://ebooks.vdcmedia.com
Ngûúâi àaân baâ coá ma lûåc                    17
    - Cêìn nghe àaân. Maâ àûâng coá gûúâm gûúâm nhòn töi nhû
thïë, haäy dõu daâng ài.

   - Xin löîi chõ, chõ cûá viïåc ngöìi, töi vïì.

    - Àûâng. Anh haäy àaánh àaân tiïëp ài. Àïm naâo töi cuäng
nghe anh àaân thaânh ra nghiïån àêëy. Töi àaä baão röìi, àûâng
gûúâm gûúâm nhû vêåy. Maâ thöi cûá viïåc gûúâm gûúâm, töi yïu
caái nhòn cuãa anh.

   Ngûúâi con trai súå haäi buöng rúi cêy àaân cûá nhû laâ
chaâng hoaâng tûã ài sùn gùåp muå phuâ thuãy.

   - Töi xin chõ àûâng coá giïîu.

   - Khöng, töi noái thêåt àêëy. Töi muöën anh daåy töi àaánh
àaân. Töëi mai töi àúåi anh úã àêy nheá.

    Töëi höm sau ta ra baäi coã. Ngûúâi con trai àaä àûáng àúåi
ta úã àêëy röìi.

   - Thïë laâ baån khöng àuâa.

   - Têët nhiïn, anh thêëy àêëy.

    Ngûúâi con trai êëy àaä daåy ta àaánh àaân. Ta haát cuäng
khaá hay. Thûúâng thûúâng ngûúâi con trai àaánh àaân cho ta
haát. Öi, caái baäi coã mûúåt maâ úã sau trûúâng. Cho àïën têån bêy
giúâ möîi lêìn ài qua möåt baäi coã xanh, ta vêîn cûá phaãi ngöìi
xuöëng àoá möåt chuát vaâ bïn tai ta cûá vùng vùèng tiïëng àaân.http://ebooks.vdcmedia.com
Y Ban                               18
Vaâ ta àaä rúâi boã ngûúâi con trai êëy khi anh chaâng vûâa kõp thöí
löå yïu ta. Maâ cuäng chñnh taåi anh ta thöi. Anh ta àaä daåy ta
haát, àaân têån tònh quaá. Ta vûâa àaân vûâa haát. Möåt taâi nùng
hiïëm úã àaân baâ. Möåt nhaâ vùn naâo àoá àaä viïët àûúåc àiïìu hay
ho naây: "ÚÃ ngûúâi àaân baâ haát hay, hay àaân gioãi chó laâ sûå
laâm duyïn laâm daáng thïm àïí kiïëm têëm chöìng töët hún".
Anh ta àaä khöng biïët àiïìu àoá nïn töëi höm êëy àaä múâi ta ài
dûå sinh nhêåt baån anh, möåt nhaâ vùn treã. Höm êëy ta vûâa
àaân vûâa haát möåt baâi ca àöåc àaáo. Ta àûúåc hoan hö nhû vúái
möåt nhaåc sô taâi ba. Vaâ anh nhaâ vùn, àaä tùång ta thú vaâ
nhûäng quyïín saách do chñnh anh êëy viïët. Ta vöën hêm möå
thú vùn nhû hêm möå tiïëng àaân. Röìi sau nûäa? Àoá laâ höm ta
àïën chöî anh êëy. Ta bùæt àûúåc trïn baân viïët cuãa anh êëy möåt
laá thû viïët dúã. Ta àaä toâ moâ àoåc vaâ yïn trñ rùçng àoá laâ laá thû
viïët cho ta. Lúâi leä trong thû êu yïëm nhû àûúåc cheáp laåi tûâ
nhûäng lúâi anh êëy noái vúái ta. Àïën cuöëi thû ta múái giêåt mònh
àoåc tïn baâ nûä chuáa cuãa loâng anh êëy. Ta àaä hiïíu rùçng, ta
chó laâ möåt rung àöång nho nhoã nhû bao àiïìu rung àöång àaä
giuáp anh êëy viïët lïn nhûäng taác phêím cuãa mònh...

   Sau àoá laâ giai àoaån tröëng. Ta tûå nhòn laåi baãn thên
mònh. Nhûng àoá khöng phaãi laâ caái nhòn àïí biïët dûâng laåi,
maâ laåi laâ caái nhòn thêëu àaáo àïí tu sûãa baãn thên cho thïm
phêìn hêëp dêîn. Ta sûãa laåi maái toác cho thêåt húåp vúái khuön
mùåt húi bõ gaäy. Àöi mùæt vöën àaä àen vaâ sêu tö mêìu àêåm cho
thêåt sêu hun huát. Ta choån loaåi kem nêu xoa mùåt. Mêìu
trùæng kïí ra coá hêëp dêîn hún nhûng khöng àûúåc khoãe khoùæn.http://ebooks.vdcmedia.com
Ngûúâi àaân baâ coá ma lûåc                      19
Ta thñch mùåc caác loaåi aáo thun boá saát lêëy ngûúâi àïí khoe
nhûäng neát àeåp cuãa taåo hoáa. Ta taåo nuå cûúâi duyïn daáng vaâ
àiïåu cûúâi roân raä löi cuöën. Duy coá caái nhòn ta vêîn giûä
nguyïn: thùèng vaâ sêu.

    Khi àaä kõp sûãa sang xong thò baãn "trûúâng ca" laåi tiïëp
diïîn. Möåt cêåu beá thi rúát àaåi hoåc lïn úã vúái anh laâ möåt chaâng
sinh viïn cuâng lúáp vúái ta. Cêåu beá con múái lúán thêåt àaáng
yïu. Têët caã úã cêåu beá àang laâ thúâi kyâ quaá àöå, chuyïín tûâ möåt
chuá thiïëu niïn lïn möåt trang nam nhi. Vaâ àöi mùæt thò quaã
laâ tuyïåt, trong veo vaâ àen laáy. Nhòn cêåu beá ta ûa ngay. Ta
hay baão ban cêåu beá baâi vúã. Coân cêåu thò chùèng hiïíu sao laåi
quyá chõ quaá vêåy. Chùèng khoá khùn gò maâ khöng nhêån thêëy
àiïìu àoá. Ta coá thïí gaåt phùæt ra ngoaâi lïì, àïí chùèng bao giúâ
phaãi nghe nhûäng tûâ ngûä chûa phaãi luác thöët ra. ÖÌ, nhûng
maâ vúái ai kia chûá, haäy nhòn cêåu beá maâ xem kòa: cùåp mùæt
trong veo àïën laâ thûúng, maá thò àoã dêåy.

   - Em rêët thñch chõ. Khöng phaãi, hún thïë nûäa kia. Em
yïu chõ - Möåt lêìn cêåu beá noái.

   - Chõ cuäng yïu em.

   - Khöng phaãi, chõ cöë tònh khöng hiïíu em.

    Noái xong, cêåu beá lêëy hai tay öm chùåt khuön mùåt noáng
bûâng súå haäi. Ta suyát nûäa thò phaá lïn cûúâi nhû àiïn nhûng
may sao kòm àûúåc. Öi! Tònh yïu tûâ thuúã múái bùæt àêìu! Ûúác
gò höìi êëy ta khöng lúán hún cêåu beá nhiïìu àïën thïë. Thûåc rahttp://ebooks.vdcmedia.com
Y Ban                               20
ba nùm chùèng phaãi laâ khoaãng caách lúán lùæm. Nhûng cêåu beá
úi, luác êëy ta àaä yá thûác àûúåc têët caã nhûäng gò ta laâm röìi. Cêåu
nhêån thêëy úã ta nhûäng neát sinh àöång nhñ nhaãnh, thêåt àaáng
yïu nhû nhûäng cö baån cuâng lúáp vúái cêåu phaãi khöng?
Nhûäng cö êëy khöng yá thûác àûúåc neát nhñ nhaãnh, àaáng yïu
êëy coá taác duång gò àêu. Hoå xuêët phaát tûâ têm höìn trong
trùæng traân àêìy sinh lûåc vïì cuöåc söëng àeåp àeä trûúác mùæt, vïì
nhûäng caái hoå sùæp àûúåc traãi qua. Riïng ta, ta yá thûác àûúåc
nhûäng neát nhñ nhaãnh àaáng yïu kia seä löi cuöën àûúåc caác cêåu
nhû thïë naâo? Vaâ caác cö gaái, sau haânh àöång nhñ nhaãnh àaáng
yïu êëy hoå seä hûúáng vïì phña trûúác, rung àöång. Coân ta, ta
ngoaãnh laåi phña sau àïí xem kïët quaã.

    Cêåu beá quaá û ruåt reâ vaâ trên troång. Möåt chuát quaâ nho
nhoã, möåt sûå êu yïëm nho nhoã cuäng phaãi duâng biïët bao sûác
lûåc. Thïë maâ ta phaãi cöë taåo ra veã nghiïm trang, thaânh thûåc.
Sûå ghen tuöng cuãa cêåu múái àaáng noái chûá. Àïën phoâng ta goä
cûãa, thêëy ta àang tiïëp caác baån trai. Cêåu beá àûáng àúåi ngoaâi
phoâng. Khoaãng 15 phuát sau ta chaåy ra tòm khöng thêëy cêåu
beá àêu. Ta chaåy ra con àûúâng hay ài daåo, thêëy cêåu beá àûáng
uáp mùåt vaâo göëc cêy xaâ cûâ khoác thöín thûác. Ta phaãi döî daânh:

    - Thöi àûâng khoác nûäa. Nñn ài naâo. Bêy giúâ thò ài daåo
nheá.

   Têm höìn trong trùæng vaâ dïî tin quaá. Cêåu beá cûá nhêët
àõnh àoâi cûúái ta laâm vúå. Chaâ, cêåu beá mûúâi taám tuöíi... Ha...
Ha. Cûúái û? Hûâ, àêëy vúái ta. Ma lûåc vaâ chinh phuåc! Thûåc rahttp://ebooks.vdcmedia.com
Ngûúâi àaân baâ coá ma lûåc                     21
mi àaä mêët ài möåt nûãa cuöåc àúâi. Mi tûúãng rùçng mi àûúåc
nhiïìu û? Cuäng khaá àêëy nhûng mi chùèng bao giúâ biïët àïën
caái haånh phuác àûúåc möåt ngûúâi àaân öng hoãi maâ laâm vúå. Vêåy
maâ coân cûúâi àûúåc û?

    Thïë röìi gia àònh cêåu beá biïët chuyïån. Hoå ra sûác
khuyïn can cêåu beá. Vö hiïåu. Àöëi vúái cêåu beá êëy, cuöåc söëng
chó coá ta. Cuöëi cuâng hoå phaãi chaåy vaåy cho cêåu beá ài xuêët
khêíu lao àöång mùåc duâ cêåu beá àaä àuã àiïím vaâo àaåi hoåc,
nhùçm muåc àñch taách khoãi ta nhûng hoå seä chùèng coá kïët quaã
gò nïëu nhû ta khöng bõ lûúng têm cùæn rûát. Haäy thöi caái troâ
àuâa êëy ài. Ta khuyïn cêåu beá: mònh haäy cûá ài ài, ba nùm coá
gò laâ lêu àêu, ba nùm luác êëy mònh múái ra daáng möåt àûác
phu quên chûá - Cêåu beá ra ài, ta thúã phaâo nheå nhoäm - Àúä
phaãi day dûát loâng.

    Thúâi sinh viïn tröi nhanh nhû möåt cuöåc vui. Thêëm
thoaát àaä àïën nùm hoåc cuöëi cuâng. Ta nhúá laåi lúâi chia tay cuãa
Sún. Haäy biïët dûâng laåi úã möåt ngûúâi àaân öng naâo àoá. Caác
baån gaái chung quanh ta thò àaä yïn võ caã röìi. Àêëy laâ caác quy
luêåt truyïìn qua caác khoáa sinh viïn: möåt àiïåu, hai kiïu, ba
yïu, tûá liïìu. Coá nghôa laâ nùm thûá nhêët múái vaâo trûúâng thò
coân àiïåu. Nùm thûá hai nhiïìu anh "xö" nïn kiïu cùng. Nùm
thûá ba thò choån àûúåc möåt chaâng ûng nhêët vaâ yïu. Nùm thûá
tû, ra trûúâng phaãi liïìu moåi caách àïí àûúåc vïì cöng taác cuâng
möåt núi. Nhûng caái quy luêåt êëy chùèng ngêëm àïën ta. Ta vêîn
cûá bõ trûúåt daâi.
http://ebooks.vdcmedia.com
Y Ban                             22
   Ngaây...

    Möåt chiïìu àeåp sau khi cêåu beá ra ài ta ài daåo phöë. Qua
Haâ Àöng ta reä vaâo xem ca nhaåc, trïn sên khêëu coá möåt nhaåc
cöng rêët àeåp, veã àeåp ngûúâi La Maä. Chùæc hùèn phaãi coá doâng
maáu pha tröån. Ta àaä ngùæm nhòn anh ta. Caâng nhòn caâng
thaán phuåc veã àeåp rêët hoaân myä. Luác ra vïì ta àûáng àúåi úã
cöíng vúái hy voång àûúåc nhòn anh ta gêìn hún. Vaâ höm êëy ta
gùåp may. Anh ta ài qua núi ta àûáng. Anh ta bûúác ài hûäng
húâ, chiïëc keân ö-boa vaác trïn vai caâng tön thïm chêët nghïå sô
úã anh. Ta nhòn anh ta chùm chuá. Linh caãm àûúåc caái nhòn
rêët nhaåy, anh ta quay laåi:

   - Cö beá nhòn gò thïë, chiïëc keân naây chùng?

   - Nhòn anh. Ta àaáp.

   - Cö haäy ngùæm kyä ài. Naây, nhûng cö àûúåc caái gò chûá,
khi töi ài röìi.

   - Àeåp àêëy nhûng coá leä têm höìn chùèng àûúåc nhû caái veã
bïn ngoaâi.

   - Laåy Chuáa, cö laâ phuâ thuãy aâ?

   - Töi muöën laâm quen vúái anh.

  - Thöi àûúåc. Nïëu chuáng ta laâm quen. Tïn töi laâ
Trung. Töi coá thïí àûa cö vïì àûúåc chûá?http://ebooks.vdcmedia.com
Ngûúâi àaân baâ coá ma lûåc                   23
    Ta àaä laâm quen vúái anh ta nhû thïë. Töëi höm sau anh
ta àïën múâi ta ài xem phim. Tan phim khoaãng 9 giúâ töëi.
Anh ta ruã ta ài daåo quanh cöng viïn. Cöng viïn ven söng
vùæng veã. Trùng múâ aão roåi qua caác keä laá. Anh ta khaá hiïíu
biïët vïì cuöåc söëng, vïì vùn hoáa nghïå thuêåt. Noái chung àoá
laâ caái vöën àïí anh ta giao tiïëp vúái caác cö gaái. Cêu chuyïån
xoay vêìn àïën caái mêëu chöët cuöëi cuâng giûäa àöi trai gaái laâ
tònh yïu. Anh ta noái àïën caái quan niïåm yïu àûúng. Anh ta
kïí rùçng coá nhûäng cö gaái àaä hêm möå anh ta túái mûác chó cêìn
coá vúái anh ta möåt àûáa con. Röìi bêët ngúâ anh ta öm chùåt lêëy
ta. Ta chó àúåi möåt caái hön döåi xuöëng nhûng anh ta àaä ài xa
hún. Ta chöëng cûå nheå nhaâng nhûng buöåc anh ta phaãi
buöng ra ngay:

   - Xin löîi, töi tûúãng cö cuäng thñch thïë.

   - Thñch thïë naâo? Töi hoãi anh: anh haânh àöång vúái töi
nhû thïë laâ do caái gò? Coá phaãi laâ do yïu töi khöng?

   - Yïu aá? - Anh ta phaá lïn cûúâi - Yïu aá? AÂ thïë ra cö
thuöåc loaåi cêìn tiïëng yïu ài trûúác. Nhûng thûa cö bêy giúâ
hiïån àaåi hún röìi. Ngûúâi ta chó cêìn nùæm bùæt qua cûã chó vaâ
aánh mùæt thöi, chûá cêìn gò phaãi noái àïën yïu.

   - Chaâ, haânh àöång vûâa röìi chó coá thïí tha thûá àûúåc
bùçng sûå thuác giuåc cuãa con tim, anh biïët chûá. Bêy giúâ thò
anh nhêån lêëy.
http://ebooks.vdcmedia.com
Y Ban                               24
   Ta giaáng cho anh ta hai caái taát. Anh ta àõnh nöíi
khuâng nhûng trêën tônh laåi ngay.

    - Thöi àûúåc röìi. Nhûng taåi sao sau khi töi kïí chuyïån
cö khöng phaãn àöëi gò. Töi tûúãng cö cuäng nöng caån nhû
nhûäng cö gaái khaác. Àûúåc, töi seä kïí chuyïån cuãa töi cho cö
nghe. Ngaây êëy caách àêy 10 nùm, khi töi coân laâ möåt chaâng
thanh niïn múái lúán, töi bõ möåt ngûúâi àaân baâ yïu say àùæm.
Àêëy laâ do baâ ta thöí löå vúái töi nhû thïë chûá töi àaä biïët yïu laâ
gò àêu maâ say àùæm. Vaâ cuäng trïn cöng viïn naây töi suyát
nûäa bõ baâ ta tuám cöí quùèng xuöëng söng vò àaä khöng biïët
caách yïu laåi baâ ta - Thöi nheá, taåm biïåt cö. Chùæc cö àaä chaán
töi röìi! - Ta àaä thêëy ghï túãm vaâ hoaãng súå. Ta hoaãng súå úã
chöî ta thêëy rùçng ta coá nhûäng caái gò àoá giöëng nhû anh
chaâng nhaåc cöng kia. Àoá laâ caái baãn nùng nuáp dûúái boáng
tònh yïu. Khöng phaãi thïë, ta àaä tûå bao biïån. Ta àïìu yïu hoå
àêëy chûá, yïu thêåt sûå, bùæt àêìu tûâ chñnh con tim rung àöång.
Tònh yïu cuãa ta thêåt àeåp àeä vaâ trong saáng. Vaâ hoå toaân àïën
trûúác vúái ta àêëy thöi!

   - Naây cö baån - Tiïëng noái thûá hai caäi laåi - Cö àaä tûå bao
biïån bùçng nhûäng lúâi leä quaá ngêy thú. Chñnh cö, cö cuäng àaä
phaát tñn hiïåu trûúác kia maâ.

   - Dô nhiïn, ta àaä phaát tñn hiïåu nhûng tñn hiïåu êëy
xuêët phaát tûâ con tim ta.
http://ebooks.vdcmedia.com
Ngûúâi àaân baâ coá ma lûåc                     25
   - Naây cö baån. Con ngûúâi ai cuäng coá nhûäng neát àaáng
yïu riïng. Cö phaãi choån nhûäng rung àöång naâo laâ maånh meä
nhêët thò cö múái coá àûúåc möåt tònh yïu chên chñnh bïìn vûäng.
Nïëu khöng cö seä yïu têët caã moåi ngûúâi àaân öng mêët.

   Ngaây...

    Ta àaä töët nghiïåp àaåi hoåc. Ta ra cöng taác, söëng úã möåt
möi trûúâng múái nhûng khöng thay àöíi gò vïì quan niïåm yïu
àûúng. ÚÃ cú quan thêëy ta chûa coá ngûúâi yïu, moåi ngûúâi xö
vaâo laâm möëi cho ta. Ta nöíi caáu - möëi vúái laái. Mònh coá phaãi
laâ möåt moán haâng ïë àêu cú chûá. Haäy cûá àïën vúái töi ài. Nghe
thêëy töi noái cûúâi, töi haát, röìi say mï. Töi cuäng seä yïu laåi
thöi.

    Khi ra cöng taác, nhûäng ngûúâi àaân öng hoå àïìu trúã nïn
ruåt reâ caã hay sao êëy. Hoùåc laâ hoå nhúâ ngûúâi naây, ngûúâi noå
nhùæn nhe lïn tiïëng. Hoùåc laâ hoå hoãi doâ hïët ngûúâi naây, ngûúâi
khaác xem yá kiïën thïë naâo? Coá thïí hoå khöng coân muöën yïu
maâ chó muöën lêëy vúå? Nhûng ta àaä coá ma lûåc kia maâ. Haäy
löi hoå ra khoãi sûå súå haäi. Haäy chiïëm lêëy tònh yïu cuãa hoå
bùçng tònh yïu cuãa ta. Tònh yïu cuãa ta - coá leä chûa thêåt
àuáng, súã thñch thò àuáng hún. Haäy thïí nghiïåm nhûäng àiïìu
linh caãm ài. Àûúåc lùæm, hoå àaä tûâng àïën trûúác vúái mònh kia
maâ. Vêåy thò ta caâng coá thïí àïën trûúác vúái hoå àûúåc lùæm chûá!

   Ngaây...
http://ebooks.vdcmedia.com
Y Ban                             26
    Ta hay ài daåo chúi möåt mònh. Phaãi chùng nhiïìu
chuyïån bùæt àêìu tûâ nhûäng cuöåc daåo chúi àoá? Ta lûäng thûäng
ài trïn heâ phöë vaâ chiïìu nay laâ möåt chiïìu àöng aãm àaåm.
Phña trûúác ta laâ möåt ngûúâi àaân öng to cao vaåm vúä dùæt möåt
àûáa con gaái beá xñu. Àûáa beá thêåt xinh xùæn trong chiïëc aáo len
àoã. Con beá nhuäng nhùéng quay ngang quay ngûãa. Noá phaát
hiïån thêëy ta cuäng mùåc chiïëc aáo len àoã nhû noá. Noá ruát tay
ra khoãi tay cha noá, chaåy laåi phña ta. Ngûúâi àaân öng quay
laåi móm cûúâi:

   - Con lïn àêy vúái ba, àûâng laâm phiïìn cö.

   - ûá ûâ con thñch cö cú.

    Ta húi ruâng mònh möåt chuát búãi caãm giaác àûúåc taåo nïn
khi ngûúâi àaân öng kia goåi con gaái mònh. Tiïëng goåi rêët àöîi
dõu daâng êëy àûúåc phaát ra tûâ ngûúâi àaân öng tröng rêët dûä
túån. Tuy thïë ta vêîn nùæm chùåt tay con beá vaâ cöë taåo böå mùåt
phúát laånh nhû bao lêìn khaác:

   - Con ài vúái cö, ba vïì nhaâ àêy.

   - ÛÁ ûâ.

   - Thïë ài lïn àêy vúái ba.

   - Nhûng con thñch cö cú!
http://ebooks.vdcmedia.com
Ngûúâi àaân baâ coá ma lûåc                     27
    Ngûúâi àaân öng ài chêåm laåi. Ta phaát hiïån trïn ngûåc
ngûúâi àaân öng laå kia coá möåt bùng tang àen. Luác êëy ta coá
linh caãm rùçng chiïëc bùng àïí tang, àïí thûúng nhúá ngûúâi vúå
àaä khuêët. Búãi thïë khi ài qua nhaâ, ngûúâi àaân öng múâi ta
vaâo, ta àaä khöng ngêìn ngaåi:

   - Xin múâi chõ vaâo nhaâ.

   - Cö úi nhaâ chaáu àêy naây!

    Cùn nhaâ röång raäi nhûng trïî naãi, biïët ngay laâ thiïëu sûå
coá mùåt cuãa ngûúâi phuå nûä. Àïí cuãng cöë nhêån àõnh cho chùæc
ta tòm kiïëm trong cùn nhaâ chiïëc baân thúâ nhang khoái nhûng
khöng thêëy. Ngûúâi àaân öng laå àaä tiïëp ta lõch sûå nhûng
khöng hïì toã yá cúãi múã thên thiïån. Cö beá mang ra khoe vúái ta
möåt höåp àöì chúi. Nhû khöng nhòn thêëy thaái àöå laånh luâng
cuãa ngûúâi àaân öng, ta àaä ngöìi chúi rêët dõu daâng vúái con beá.
Àiïìu naây ta chùèng phaãi lïn gên lùæm. Ta vöën yïu con treã vaâ
biïët caách chúi vúái chuáng. Ngûúâi àaân öng kiïëm quyïín saách
vaâ ngaã mònh trïn ài vùng. Ta nhêån thêëy ngûúâi àaân öng
thónh thoaãng coá liïëc mùæt vïì phña ta khoá hiïíu vaâ khoá chõu
nûäa. Chúi àûúåc möåt luác ta àõnh àûáng lïn vïì thò con beá nñu
ta laåi:

   - Cö úi chaáu buöìn nguã lùæm.

   - Nhûng cö phaãi vïì. Ba cö seä àoáng cûãa khöng cho cö
vaâo àêu.
http://ebooks.vdcmedia.com
Y Ban                              28
    - Nhûng chaáu buöìn nguã.

    - Laåi àêy vúái ba. Con laâm phiïìn cö nhû thïë laâ àuã röìi
àêëy.

   - ÛÁ ûâ, nhûng con thñch cö bïë con cú. Cö bïë chaáu nhû
thïë naây röìi cö ru nhû thïë naây ài.

   Cö beá nhùæc àïën meå noá. Möåt sûå thûúng caãm nhoái lïn vò
sûå nhêån àõnh luác trûúác cuãa ta, thïë laâ ta bïë con beá. Moåi
ngûúâi vêîn hay khen ta ru treã con kheáo. Chùèng mêëy chöëc
con beá àaä nguã say trïn tay ta. Ta ngùæm noá nguã, con beá xinh
quaá.

   - Chaâ, xin löîi, chõ àaä coá gia àònh chûa? - Ngûúâi àaân
öng thöët lïn laâm ta giêåt mònh böëi röëi. Ta lùæc àêìu.

   - Vêåy ra baãn tñnh laâm meå laâ phaãn xaå bêím sinh úã phuå
nûä. Chõ ru treã con múái kheáo laâm sao!

    Ta àùåt con beá xuöëng giûúâng. Àûúåc lúâi khen cuãa ngûúâi
àaân öng, trong ta chúåt bûâng lïn yá nghô laâm ta thñch thuá. Ta
seä laâm cho ngûúâi àaân öng ngaåc nhiïn nûäa. Ta nhanh nheån
ài thu goån nhaâ cûãa. Chó möåt loaáng, cùn nhaâ trúã nïn goån
gaâng, saåch seä. Doån xong trïn nhaâ ta ài xuöëng bïëp. Ngûúâi
àaân öng nhû chïët lùång trïn ài vùng khöng hiïíu ra sao?
Doån deåp xong xuöi ta rûãa chên tay vaâ àûáng giûäa nhaâ chùæp
tay quan saát kïët quaã lao àöång cuãa mònh. Ngûúâi àaân öng
nhòn ta thên thiïët vaâ bêët giaác thu goån ngûúâi laåi trïn àihttp://ebooks.vdcmedia.com
Ngûúâi àaân baâ coá ma lûåc                    29
vùng nhû ta sùæp sûãa ngöìi xuöëng bïn caånh. Ta hiïíu cûã chó
àoá vaâ bêåt cûúâi khanh khaách.

   - Chaâo taåm biïåt ba con anh nheá.

   - Chõ vïì û?

   - Chùèng leä töi cûá úã àêy maäi?

   - Chõ seä laåi àïën àêy nûäa chûá.

   - Caãm ún, nhûng töi coân coá viïåc cuãa töi.

    Ta ra vïì vúái yá nghô rêët vui thñch laâ àaä àïí laåi trong
loâng ngûúâi àaân öng kia àêìy rêîy nhûäng cêu hoãi. Ta laâ ai? Ta
laâ ngûúâi nhû thïë naâo?... Vaâ yá nghô ta seä khöng coân bao giúâ
gùåp laåi hoå nûäa àïí cho hoå nhiïìu phen ài daåo phöë vaâ ûúác ao.
Kïí cuäng hay thêåt!

    Nhûng chó vaâi höm sau, khi ta vûâa kõp quïn cêu
chuyïån cuä, àöåt nhiïn ngûúâi àaân öng vaâ con beá xuêët hiïån úã
chöî ta.

   - Chaáu chaâo cö. Cö àïën nhaâ chaáu chúi nûäa ài.

   - Xin löîi! - Ngûúâi àaân öng luáng tuáng. Ta phaãi chiïìu
con treã thöi chõ aå.

   - Cö àïën nhaâ chaáu ài.
http://ebooks.vdcmedia.com
Y Ban                              30
   Ta vui veã vaâ vö tû ài àïën nhaâ hoå. Ngûúâi àaân öng àaä
mua sùén nhiïìu thûác ùn tûúi. Nhû lêìn trûúác ta laåi chúi thêåt
thên thiïët vúái con beá. Sau àoá ta vaâ con beá xuöëng bïëp laâm
cúm. Con beá vui quaá. Ta àõnh doâ hoãi noá vïì meå noá xem sao?
Coá phaãi meå noá chïët röìi khöng? Nhûng ta súå noá khoác, àaânh
thöi. Sau àoá bûäa ùn àûúåc doån ra, saåch seä vaâ ngon laânh.

   - Ba úi ngon quaá. Con chûa bao giúâ àûúåc ùn ngon nhû
thïë naây.

   - Caãm ún. Bûäa ùn ngon thêåt!

   Quaã laâ hoå ùn ngon, nhû chûa bao giúâ àûúåc ùn ngon
nhû vêåy. Ngûúâi àaân öng rêët ñt noái. Öng ta chó noái phuå hoåa
con gaái. Öng ta khöng hïì hoãi han ta vaâ cuäng chùèng hïì coá yá
àõnh cúãi múã têëm loâng.

    Nhûäng lêìn sau ta àïën chúi vaâ ta tûå nhêån thêëy úã ta coá
möåt caãm xuác àïën tûå bao giúâ, khöng hïì baáo trûúác. Àoá laâ caái
caãm giaác êëm cuáng trong cùn nhaâ. Vaâ àöi khi ta bùæt gùåp ta
nhòn say àùæm caái hònh aãnh con beá ngöìi nuäng nõu trïn loâng
ba noá. Coá leä ta muöën dûâng laåi úã ngûúâi àaân öng naây chùng?
Thïë nhûng ngûúâi àaân öng cûá möåt mûåc im lùång. Ta thûúâng
ra vïì khi àaä ru con beá nguã.

   Thúâi gian àaä tröi ài khaá lêu kïí tûâ caái chiïìu àöng aãm
àaåm noå. Ta caãm thêëy ta àaä quen lùæm vúái ngöi nhaâ nhoã kia.
Möåt buöíi töëi con beá hoãi ta:
http://ebooks.vdcmedia.com
Ngûúâi àaân baâ coá ma lûåc                     31
   - Cö úi, cö coá phaãi laâ meå chaáu khöng?

    Ta ruâng mònh vaâ coá caãm giaác tan biïën ài. Coá thïí ta
laåi trúã nïn nheå böîng nhû bao lêìn. Ta nghô rùçng àoá laâ lúâi
cuãa cha noá. Sau àoá ta kñn àaáo quan saát veã mùåt ngûúâi àaân
öng xuác àöång hún ngaây thûúâng. Öng ta chuá yá quan saát ta
ru con beá hún moåi bêån. Con beá nguã röìi ta àùåt con beá xuöëng
giûúâng vaâ keáo ghïë ngöìi àöëi diïån vúái ngûúâi àaân öng. Ta nhòn
rêët thùèng vaâo mùåt ngûúâi àaân öng. Öng ta cuäng coá veã nhòn
ta chùm chuá nhûng àoá laâ àöi mùæt khöng coá höìn, ta hoãi
ngûúâi àaân öng:

   - Anh coá muöën cûúái em khöng?

   Ngûúâi àaân öng giêåt mònh nhû tónh cún mú.

    - Khöng, töi súå ngûúâi àaân baâ nhû chõ. Ngûúâi àaân baâ coá
sûác quyïën ruä ma lûåc. Maâ laåi khöng phaãi laâ sûác quyïën ruä tûå
nhiïn. Ngay tûâ àêìu àaä kòm ngûúâi khaác vaâo caái voâng phong
toãa cuãa mònh. Röìi sau àoá laåi yá thûác àûúåc caái maâ chõ àang
laâm. Chõ seä tha höì maâ giêåt maâ keáo... Chõ tûúãng töi khöng
nhêån ra nhûäng caái hoaân haão núi ngûúâi àaân baâ nhû chõ û?
Nhûng töi àaä phaãi nhû khöng nhòn thêëy. Meå cuãa beá Vên
Anh cuäng thïë, chõ tûúãng cö ta chïët û? Khöng phaãi thïë. Cö
ta ru con coân kheáo hún chõ nûäa kia. Cö ta coân dõu daâng hún
chõ nûäa kia. Nhûng cö ta àaä boã ài röìi. Khöng, töi s , chõ úå
hiïíu khöng. Töi àaä àïí tang àaân baâ.

   - Caãm ún anh vïì sûå thêåt. Naâo, chuáng ta chia tay ài.http://ebooks.vdcmedia.com
Y Ban                               32
   Ngûúâi àaân öng giú tay ra bùæt vaâ cûá thïë nùæm chùåt tay
ta möåt luác lêu.

   - Khöng, em àûâng ài, töi seä cûúái em, duâ cho seä phaãi
chõu àau khöí möåt lêìn nûäa. Trúâi úi, töi àaä cöë tònh im lùång vaâ
gaåt boã ài, thïë maâ em coân noái laâm gò. Haäy cûá àïí cho töi àûúåc
im lùång vaâ têån hûúãng caái haånh phuác àûúåc nhòn em dõu
daâng ru con laâ àaä àuã lùæm röìi.

    - Àaân öng caác anh thêåt tñnh toaán. Muöën coá haånh phuác
laåi súå àau khöí? Anh khöng biïët rùçng taåo hoáa àaä rêët cöng
bùçng àêëy û? Thöi, chêëm hïët. Chaâo anh.

   - Em khöng quay laåi vúái beá Vên Anh nûäa û?

    Ta khöng àïën cùn nhaâ nhoã nûäa nhûng ta cûá ngoáng
chúâ ba con hoå àïën tòm. Ta chó mong hoå àïën lêìn nûäa. Ta cûá
chúâ, thaânh ra ta khöng coá àûúåc caái caãm giaác khùæc khoaãi khi
chia tay. Ta cûá chúâ vaâ hoå àaä khöng àïën.

    Röìi thïë naâo nûäa? Caái yá àõnh dûâng laåi nung nêëu úã
trong ta chùèng phaãi chó coân laâ trong möång tûúãng maâ chñnh
laâ do sûå thêåt àaä daåy cêìn phaãi nhû thïë. Nhûäng cöng viïåc úã
cú quan khöng phaãi luác naâo cuäng bùçng phùèng. Ta khöng
thïí phaân naân hoùåc tòm núi an uãi úã böë meå àûúåc. Chñnh böë
meå coân nhiïìu nöîi buöìn phiïìn hún ta. Coân caác baån gaái thò
cêu an uãi muön thuúã - haäy chõu àûång cho quen. Ta àaânh
cêm lùång vúái vïët cheám trong loâng. Ta trúã nïn bùèn gùæt, hoaâi
nghi. Möåt lêìn sau khi phaãi chõu àûång sûå ngang traái cuãa baâ


http://ebooks.vdcmedia.com
Ngûúâi àaân baâ coá ma lûåc                     33
töí trûúãng, ta khöng sao giûä laåi àûúåc trong loâng, liïìn tòm
àïën ngûúâi baån àaä lúán tuöíi hún cuãa ta. Chõ êëy nghe hïët nöîi
niïìm têm sûå cuãa ta. Chõ êëy baão:

   - Em nïn lêëy chöìng ài em aå. Têët nhiïn khöng phaãi
ngûúâi chöìng naâo cuäng àûúåc nhû yá mònh, cuäng mang laåi
haånh phuác, sûå sung sûúáng cho mònh caã àêu.

    Nhûng chõ tin rùçng nhûäng luác nhû thïë naây em seä tòm
àûúåc sûå thöng caãm núi chöìng em vaâ sûå vuöët ve êu yïëm seä
laâm dõu ài cún àau trong loâng. Em coá thêëy khöng, nhûäng
baâ cö quaã àêëy, hoå khö khan, hoå bùèn tñnh laâ búãi hoå thiïëu sûå
àöìng caãm, hoå thiïëu sûå êu yïëm maâ hoå cêìn àïën nhû em luác
naây. Em aå, haäy nghe chõ.

   - Àuáng àêëy - Chöìng chõ êëy lïn tiïëng - Nhûäng ngaây
àêìu khi chõ êëy múái ài laâm anh àaä bõ raách bao nhiïu laâ aáo
nheá, maâ chó raách úã vai thöi. Nïëu khöng coá anh, kheáo chõ êëy
boã nghïì ài buön röìi.

   - Anh thò chó...

   Ta ra vïì loâng chêët nùång nhûäng suy nghô cuãa hoå. Coá leä
hoå noái àuáng. Hoå àaä traãi qua kinh nghiïåm söëng hún ta
nhiïìu. Ta muöën dûâng laåi. Nhûng... liïåu ta coá ài quaá àaâ röìi
khöng? Vò úã tuöíi ta luác àoá duyïn söë khöng coân mùån maâ
chaâo àoán nûäa. Vaâ sûå laâm mai möëi thò ngûúâi ta súå, hoùåc hoå
muöën trûâng phaåt ta cho àaáng àúâi.
http://ebooks.vdcmedia.com
Y Ban                              34
   Nhûng vêîn chûa phaãi laâ hïët. Möåt ngûúâi àaân öng nûäa
àïën vúái ta. Àoá laâ ngûúâi àaân öng cuöëi cuâng ta àùåt hïët thaãy
hy voång àïí dûâng laåi. Ta àaä thêåt chên thaânh vaâ nghiïm tuác.

    Anh ta múái ài thûåc têåp sinh úã nûúác ngoaâi vïì. Nhû bao
caách gùåp nhau àïí xêy lïn möåt möëi tònh mú möång, ta vaâ
anh ta gùåp nhau úã nhaâ möåt ngûúâi baån. Ngay tûâ àêìu anh ta
khöng laâm ta hêëp dêîn vò caái meä bïì ngoaâi. Daáng ngûúâi nhoã
beá tuy khöng quùæt. Mùæt àeo kñnh cêån nùång, khuön mùåt bêìu
bônh trùæng treão nhû con gaái, toác daâi mûúåt nhû toác treã con.
Anh ta coá möåt chuát gò àoá giöëng nghïå sô vaâ bõ huát ngay vaâo
àiïåu cûúâi roân raä cuãa ta.

   - Chõ cûúâi hay quaá!

   - Xin löîi, töi laâm phiïìn anh.

    - Khöng, thaânh thûåc töi chûa bao giúâ àûúåc nghe àiïåu
cûúâi roân raä vö tû nhû thïë úã ngûúâi lúán.

    - Xin löîi, àêy khöng tiïån àaâm thoaåi vïì nhûäng àiïåu
cûúâi. Nïëu coá thúâi gian anh haäy qua chöî töi chúi nheá.

   - Vêng, rêët hên haånh.

   Anh ta àïën. Nhûng khöng phaãi àaâm thoaåi tiïëp vïì
nhûäng àiïåu cûúâi. Àïën àïí kïí vïì chuyïën ài "laâm giaâu" úã nûúác
ngoaâi cuãa anh ta. Chùæc laâ anh ta chûa coá dõp kïí cuâng ai.
Hún 10 thaáng anh ta àaä kõp mang vïì 100 chêåu nhöm to, 40http://ebooks.vdcmedia.com
Ngûúâi àaân baâ coá ma lûåc                    35
phñch vônh cûãu, 2 àêìu maáy khêu, 2 tuã laånh Xaratöëp,v.v.
Bao nhiïu laâ thuöëc men. Anh ta kïí anh ta àûúåc úã khaách
saån du lõch. Àuã caác khaách du lõch ngoaåi quöëc àïìu àïën úã
khaách saån naây: Tiïåp Khùæc, Bungari, Hungari, Ba Lan,
Nhêåt Baãn... Nhûäng ngûúâi khaách du lõch mang theo haâng
hoáa àïí àöíi. Anh ta chó viïåc ngöìi úã baân quay tï lï phön. Anh
ta duâng thûá tiïëng Anh thöng duång.

   - Hï lö. Anh tûâ àêu àïën.

   - Ba Lan.

   - Tuyïåt vúâi. Töi muöën coá möåt àöi giaây. Anh coá mang
ài chùng?

   - Chó coá thïë thöi em aå. Anh noái söë phoâng thïë laâ hoå
mang àïën. Coá thïí hoå seä lêëy tiïìn nhûng thûúâng thò hoå àöíi
bùçng nhûäng caái laân coái, lùéng hoa höìng, àöìng höì àiïån tûã...
nhûäng thûá anh mang úã Viïåt Nam sang. Anh treo la liïåt
nhûäng thûá àoá úã trong phoâng nhû àïí trang trñ. Luác mang ra
khoãi khaách saån thò cuäng khoá àêëy nhûng anh àaä kïët thên
àûúåc vúái hai cö phuåc vuå viïn to gêëp ba anh àêy naây. Cao
hún anh hùèn tûâ vai lïn. Em biïët khöng? ÚÃ bïn êëy coá tuåc lïå
rêët hay nheá. Muöën kïët baån vúái nhau thò phaãi uöëng rûúåu.
Nïëu àaä múâi rûúåu röìi thò coá thïí nguã... aâ höm anh vaâ caác cö
êëy nhaãy vúái nhau àïën gêìn saáng. Anh loåt thoãm trong voâng
tay cö ta quay cuöìng. Buöìn cûúâi thêåt. Anh cöë dang caã hai
tay thïë naây cuäng khöng voâng hïët eo cö ta. Anh mïåt muöën
http://ebooks.vdcmedia.com
Y Ban                               36
chïët maâ cö ta laåi cûá hùng haái. Sau cuâng anh tùång cö ta möåt
chiïëc aáo phöng Thaái. Cö ta sûúáng tûúãng chïët ngêët. Ngay
lêåp tûác töëi sau cö ta mùåc vaâo múâi anh ài xem phim. Àïën luác
tan buöíi chiïëu, anh thêëy mùåt cö ta xaám laåi. Anh vöåi goåi ta-
xi àïën bïånh viïån. Thò ra cö ta suyát ngaåt vò nõt chùåt quaá...
Ha ha...

    - Ngoaâi ra, anh coân coá àûúâng dêy sinh viïn. Bïn êëy
buön baán àêu phaãi ài laåi cho nùång nhoåc. ÚÃ thaânh phöë anh
úã coá mùåt haâng gò múái, anh tï-lï-phön ài caác núi khaác hoãi
giaá caã. Hoå thöng baáo. Nïëu hún, anh lêåp tûác ài mua... Têët
nhiïn mua cuäng khoá. Mua àûúåc röìi anh gûãi vaâo toa haâng
hoáa cuãa àoaân taâu töëc haânh. Sau àoá anh quay tï-lï-phön noái
söë taâu vaâ söë haânh lyá. Mêëy ngaây sau hoå gûãi bûu àiïån traã laåi
tiïìn cho anh.

   - Söë anh hay gùåp vêån àoã em aå. Nhêët laâ àaân baâ. Hoå
hay cho anh lùæm. Baâ chõ nuöi cho anh chiïëc àöìng höì naây.
Cö con gaái öng baão vïå viïån tùång anh chiïëc xe àaåp.

   - Em haäy tñnh höå anh xem nheá, 1 chiïëc chêåu nhöm
6.000 àöìng, möåt chiïëc phñch vônh cûãu 36.000 àöìng. Em
xem anh seä coá gêìn 2 cêy. Anh seä mua thaânh vaâng hïët.

   - Anh coân phaãi phêën àêëu àïí ài Dupna möåt chuyïën.
Chaâ! Coá em nûäa. Em seä laâm nhûäng viïåc naây cho anh. Thò
sau àoá, xem naâo boån mònh seä coá vaâi chuåc cêy. Anh seä xin vïì
hûu luön, chùèng phaãi ài laâm gò cho vêët vaã...http://ebooks.vdcmedia.com
Ngûúâi àaân baâ coá ma lûåc                      37
   Àuáng, anh ta seä chùèng phaãi ài laâm gò cho vêët vaã, khi
àaä giaâu coá. Nhûng haäy xem keã giaâu coá àaä xûã sûå nhû thïë
naâo.

    Möåt lêìn anh ta ruã ta àïën chöî cö em gaái chúi. Anh ta
nhaãy vöåi lïn xe buyát vaâ chiïëm àûúåc möåt chöî töët. Anh ta
ngöìi ung dung vaâ mùæng ta vïì töåi lïì mïì khöng chõu nhanh
nheån nïn bêy giúâ phaãi àûáng. Sau àoá anh ta say sûa kïí
rùçng úã bïn Têy, àïën nhûäng chöî cöng cöång bao giúâ cuäng
àûúåc àöëi xûã rêët lõch sûå nhû àûúåc nhûúâng chöî chùèng haån. Ta
thêëy gai hïët ngûúâi muöën chêm choåc anh ta àöi lêìn nhûng
ta cûá im lùång. Ta muöën mònh dõu daâng.

   Luác xuöëng bïën ö-tö buyát trúâi nùæng oi aã. Anh ta múâi ta
vaâo quaán giaãi khaát rêët lõch sûå. Anh ta goåi hai cöëc traâ àaá. Ta
khöng sao nuöët àûúåc caái thûá nûúác ngang ngang, laânh laånh
êëy.

    - Sao em khöng uöëng ài, thûá nûúác naây giaãi khaát töët
lùæm.

    - Em khöng biïët uöëng, anh cûá uöëng ài.

   - ÛÂ, ngûúâi Têy bao giúâ cuäng rêët tiïët kiïåm em nheá. Hoå
àaä mua gò thò hoå chùèng bao giúâ àïí phñ àïën möåt gioåt.

    Baâ chuã quaán nhòn caãnh anh ta uöëng hïët hai cöëc traâ
àaá, coân ta thò ngöìi khöng beân nhû muöën nhùæc nhúã:
http://ebooks.vdcmedia.com
Y Ban                               38
   - Sao chuá?

    Ta àaä nhùn mùåt, cöë xua tay àïí baâ chuã quaán àûâng noái
tiïëp. Ta súå baâ ta noái ra thò ta seä khöng coá cú höåi dûâng laåi vò
ta seä vûúåt qua "raâo chùæn" cuãa ta mêët. May sao anh ta quaá
chùm chuá vaâo viïåc uöëng hïët hai cöëc nûúác. Uöëng xong anh
ta àúä naách ta àûáng dêåy nhû kiïíu àaä no say khöng thïí tûå
àûáng lïn.

   - Ài thöi em, caãm ún baâ chuã quaán nheá!

   Trong khi àoá hai con ngûúâi trong ta àang àaánh löån
nhau khuãng khiïëp. Möåt con ngûúâi muöën dûâng laåi cûá laão
àaão ài theo anh ta. Coân con ngûúâi mú möång trûúác kia thò xó
vaã:

   - Haäy quay vïì ài. Mi khöng coân chuát nhêån thûác naâo
û? Hùæn laâ thùçng cha bêìn tiïån!

    - Chûa chùæc anh ta àaä bêìn tiïån - Con ngûúâi kia caäi
laåi. Coá leä anh ta nhiïîm quaá sêu phong caách söëng cuãa Têy.

   Cho àïën möåt lêìn ta khöng thïí naâo biïån baåch nöíi cho
con ngûúâi cuãa ta àûúåc nûäa. Àoá laâ möåt lêìn trong luác àuâa vui
nhñ nhaãnh ta vaâ anh ta àaä chúi möåt troâ vui àaánh àöë nhau.

   - Nïëu em àûúåc cuöåc, em seä àûúåc möåt chiïëc muä nöìi
nheá. Coân thua, anh coá thïí àoâi bêët kyâ caái gò úã em.
http://ebooks.vdcmedia.com
Ngûúâi àaân baâ coá ma lûåc                     39
    Anh ta bõ thua. Anh ta cûá lúâ ài, coi àoá laâ möåt cêu noái
àuâa nhûng ta àaä cöë yá àoâi àïí xem thûåc baãn chêët cuãa anh ta.
Cuöëi cuâng àaä àïën luác cûåc àaåi cuãa loâng "sô diïån", anh ta
phaãi àeâo ta ài mua muä. Tòm maäi múái coá möåt chiïëc muä nöìi
àoã. Hoãi giaá thò àùæt gêëp àöi muä nöìi àen. Anh ta sûäng súâ caã
ngûúâi. Mùæt anh ta nhû àûáng laåi sau cùåp kñnh trùæng. Àiïìu
naây ngoaâi ta, thò chó coá chuã haâng biïët. Ta àûáng sau anh ta
giûä xe àaåp. Sau phuát kinh hoaâng, anh ta cûá mên mï söë
tiïìn cêìm trong tay. Anh ta cûá àùæn ào maäi, muöën mua chiïëc
muä nöìi àen reã hún. Ngûúâi chuã haâng móm cûúâi:

   - Mua tùång "böì" aâ? Giaá thïë coá àùæt laâ bao. Töi maâ àûúåc
pheáp tùång böì cuãa töi, töi tùång caã gia saãn.

  - Im ài, àöì ngöëc. Phuâ phiïëm, caái troâ vúá vêín. Chó
quùng tiïìn vaâo nhûäng troâ vúá vêín!

   Cuâng vúái tiïëng heát cho haã giêån, anh ta quùng tiïìn lïn
trïn mùåt tuã kñnh. Öng chuã haâng quùng traã tiïìn:

   - Anh haäy cêìm lêëy tiïìn cuãa anh. Àöì bêìn tiïån. Haäy
cêìm ngay nhûäng àöìng tiïìn bêín thóu cuãa mi. Mi khöng
xûáng àaáng mua chiïëc muä nöìi àoã naây. Röìi mi seä laâm hoãng cö
gaái ûa thñch noá! Cuát ài!

    Tiïëng öng chuã quaát to laâm ta giêåt mònh vaâ nghe thêëy
hïët. Vûâa luác ta quay laåi thò bùæt gùåp caãnh: öng chuã quaán àaä
quaá maånh tay vung tiïìn cuãa anh ta xuöëng vóa heâ. Anh ta
cuái gêåp àïí nhùåt tiïìn vò thïë rúi mêët kñnh. Tay anh ta quúâhttp://ebooks.vdcmedia.com
Y Ban                             40
quaång trïn mùåt àêët tòm tiïìn nhû ngûúâi muâ. Mêëy àûáa treã
con ài qua dûâng laåi trïu: "A bùæt àûúåc tiïìn". Anh ta súå haäi
àûáng phùæt dêåy la to: "Cöng an, cöng an giûä chuáng laåi, noá
lêëy tiïìn cuãa töi". Mùåt anh ta taái ngùæt, meáo moá. Öng chuã
quaán vaâ nhûäng nhaâ baán haâng bïn caånh chaåy àöí xö ra xem
vaâ phaá lïn cûúâi. Ta àaä laâm àöí chiïëc xe àaåp àang giûä vaâ co
cùèng chaåy. Tiïëng cûúâi cuãa hoå cûá nhû baám theo ta. Trïn
àûúâng phöë àöng àuác àêu maâ chùèng coá tiïëng cûúâi. Ta cûá ngúä
tiïëng cûúâi cuãa hoå àang àuöíi theo. Ta kinh khuãng quaá. Kinh
khuãng àïën nöîi khöng khoác àûúåc. Ta khöng ngúâ baãn chêët
con ngûúâi trong möåt phuát maâ àûúåc löåt taã àêìy àuã àïën nhû
vêåy.

    Ta coân nhúá möåt lêìn khaác, trong luác anh ta hön ta, ta
àaä neáp àêìu vaâo ngûåc anh ta êu yïëm, tay ta xoa dõu núi traái
tim anh ta àang àêåp röån raä. Àang say sûa, anh ta böîng gaåt
phùæt tay ta ra möåt caách thö baåo vaâ nùæm chùåt lêëy miïång tuái
aáo. Ta tûúãng anh ta mùæc bïånh àau tim. Thò ra, chao öi,
ngûúâi thúå may! Taåi sao cûá phaãi may tuái aáo ngûåc laâm gò.
Anh ta tûúãng mònh lung laåc yá chñ anh ta bùçng nhûäng caái
hön röìi thoâ tay vaâo tuái moác tiïìn.

    Thïë naâo? Coân nûäa hay khöng? Thïë vêîn chûa àuã sao
húäi con quyã nhoã? Mi haânh haå ta nhû thïë vêîn coân chûa àuã
sao?

   Tiïëng öìn aä cuãa boån treã chúi ngoaâi sên trong buöíi
chiïìu taâ laâm cho ngûúâi àaân baâ dûát mònh khoãi quaá khûá. Caáihttp://ebooks.vdcmedia.com
Ngûúâi àaân baâ coá ma lûåc                       41
àêìu nùång trõch, chên tay raä rúâi, cú thïí nhû cûá luán sêu,
chòm xuöëng. Ngûúâi àaân baâ caãm thêëy nhû chùèng coân möåt
chuát sinh lûåc naâo. Caái caãm giaác thêåt laâ dïî súå. Ngûúâi àaân baâ
cöë vuâng dêåy nhûng khöng sao àûáng lïn àûúåc, choaáng vaáng
àïën nöîi khöng thïí naâo àûa tay ruát nöíi chiïëc khùn mùåt.
Thêëp thoaáng bïn cûãa söí boáng möåt àûáa beá.

   - Thu úi vaâo àêy vúái baác - Ngûúâi àaân baâ goåi yïëu úát.

   - Baác úi chaáu àaä thuöåc baâi haát baác daåy chaáu röìi àêëy.

   - ÛÂ, haát cho baác nghe ài.

   Con beá troân möìm haát: "Tònh meå röång bao la. Con
tùång meå nhiïìu böng hoa"... Ngûúâi àaân baâ ruâng mònh. Baân
tay àúä trïn maái toác con beá cûá siïët dêìn. Tûâ khoáe mùæt ngûúâi
àaân baâ lùn xuöëng hai gioåt nûúác mùæt troân to. Ngûúâi àaân baâ
vöåi quay vaâo tûúâng àïí giêëu àûáa treã. Röìi vöåi vaä àûa tay lïn
quïåt khö nûúác mùæt. Ngûúâi àaân baâ cöë cûúâi vaâ nhêím haát theo
con treã. Nûúác mùæt böîng laåi ûáa ra lêìn nûäa. Tiïëng haát con treã
vêîn thaãnh thoát:

"Tònh meå röång bao la"...

   - Baác daåy chaáu baâi khaác nûäa ài.

    - ÛÂ baác seä daåy cho chaáu. Nhûng baác chaáu mònh haát
laåi baâi haát naây nheá.
http://ebooks.vdcmedia.com
Y Ban                              42
   - Baác àïí chaáu bùæt nhõp, hai ba:

   "Meå vui laâ meå rêët vui"...

   Ngûúâi àaân baâ haát theo con treã. Caái mïåt nhoåc, chaán
chûúâng dêìn dêìn bay ài theo tiïëng haát. Ngûúâi àaân baâ caãm
thêëy caác maåch maáu laåi chaåy giêåt giêåt trong huyïët quaãn.
"Quaá khûá laâ dô vaäng, phña trûúác laâ têët caã".

   - Haát hïët baâi haát naây baác chaáu mònh ài daåo phöë nheá.

   - Vêng aå, thïë thò thñch lùæm aå.
http://ebooks.vdcmedia.com

								
To top