ngon den dem qua

Document Sample
ngon den dem qua Powered By Docstoc
					NGOÅN ÀEÂN ÀÏMQUA                                              1
                      M UÅC LUÅC

Chûúng 1 ....................................................................................................2
Chûúng 2 ..................................................................................................17
Chûúng 3 ..................................................................................................26
Chûúng 4 ..................................................................................................37
Chûúng 5 ..................................................................................................46
Chûúng 6 ..................................................................................................55
Chûúng 7 ..................................................................................................65
Chûúng 8 ..................................................................................................74
Chûúng 9 ..................................................................................................84
Chûúng 10................................................................................................94
Chûúng 11..............................................................................................106
Chûúng 12..............................................................................................117
Chûúng 13..............................................................................................126
Chûúng 14..............................................................................................136
Chûúng 15..............................................................................................145
Chûúng 16..............................................................................................158
Chûúng 17..............................................................................................171
Chûúng kïët ............................................................................................182
http://www.ebooks.vdcmedia.com
QUYÂNH DAO                                    2
                CHÛÚNG 1


   Buâi Tuyïët Kha àûáng trûúác nhaâ haâng cûã haânh hön lïî, röëi loaån
nhòn têëm biïín àoã lúán trûúác cûãa, bïn trïn daán chûä vaâng nöíi bêåt:

   ”TÛÂ LÊM PHUÃ LIÏN NHÊN”

    Naâng nhòn trûâng trûâng chûä vaâng, duâ cho àaä àïën cûãa nhaâ haâng,
naâng vêîn do dûå coá nïn vaâo hay khöng. Nhòn àöìng höì tay, àaä gêìn bêíy
giúâ, saáu giúâ haânh lïî, bêíy giúâ nhêåp tiïåc, thïë thò hiïån giúâ chùæc àaä cûã
haânh hön lïî röìi.

    Nhûng khöng, coá ngûúâi ra àöët phaáo. Möåt traâng tiïëng nöî lêîn vúái
khoái muâ vaâ muâi thuöëc phaáo xöåc vaâo muäi naâng, naâng múái chúåt hiïíu ra
hön lïî vûâa múái bùæt àêìu. “Àïën trïî” laâ “thoái quen” cuãa ngûúâi Trung
Quöëc. Naâng ûúän thùèng söëng lûng, vö thûác hñt sêu möåt caái. Vaâo ài! Buâi
Tuyïët Kha! Naâng lêìm bêìm noái vúái mònh. Àêy laâ “Tûâ Lêm phuã liïn
nhên!, khöng coá gò khiïën cho maây, hoå Buâi phaãi lñnh quyánh! Tûâ Lêm
phuã liïn nhên! “Tûâ Viïîn Haâng lêëy Lêm Vuä Nhaån”. Vuä Nhaån, chim
nhaån trong mûa, caái tïn mang yá thú man maác, cö gaái mang yá thú
man maác! Lêm Vuä Nhaån, Lêm Vuä Nhaån, sao cö laåi lêëy Tûâ Viïîn
Haâng? Baâi haát kïët hön vang lïn öìn aâo, tiïëng lan àïën phña ngoaâi cûãa.
aâ, àoá laâ hön lïî!

   Buâi Tuyïët Kha thêëy mùæt mònh noáng lïn vò tuãi thên. Bïn ngoaâi
lïî àûúâng hön lïî, rúi nûúác mùæt laâ quaá xoaâng, quaá beä mùåt. Vaâo ài, Buâi
Tuyïët Khaå Maây nïn coá duäng khñ dûå hön lïî naây!

   Naâng cuái àêìu, duâng xùæc che cùçm, chen vaâo löëi ài àêìy nhûäng
khaách, aánh mùæt leán nhòn thùm doâ. ÚÃ chiïëc baân goác phoâng khaách vêîn

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGOÅN ÀEÂN ÀÏMQUA                                3

chûa ngöìi àêìy, maâ caã baân àïìu laâ ngûúâi laå. Naâng chen àïën. Cuöëi cuâng,
naâng tòm àûúåc möåt chöî ngöìi dûåa tûúâng. Naâng ngöìi xuöëng.

    Naâng coi laâ àaä àïën, naâng coi laâ àaä ngöìi yïn chöî. Naâng dûát khoaát
ngêíng àêìu lïn, nhòn àöi tên nhên. Hön lïî cûã haânh àûúåc nûãa, ngûúâi
chûáng hön ngûúâi chuã hön súám àaä kyá tïn, chuá rïí cö dêu súám àaä vö söë
lêìn cuái chaâo. Bêy giúâ, ngûúâi chûáng hön àang phaát biïíu möåt múá lúán lúâi
cuä àiïåu nhaâm naâo laâ “baách niïn haão húåp” naâo “tûúng kñnh nhû tên”.
Buâi Tuyïët Kha gùæng sûác nhòn chuá rïí cö dêu. Tûâ goác àöå naây cuãa naâng,
chó coá thïí nhòn thêëy mùåt nghiïng cuãa hoå hai ngûúâi àïìu cuái àêìu. Caái
muäi nhoã xinh cuãa cö dêu húi hïëch lïn, dûúái aáo cûúái luåa trùæng laâ thên
hònh xinh xùæn thon thaã. Chuá rïí àang lùång leä àùm àùm nhòn cö dêu.
Chïët tiïåt! Buâi Tuyïët Kha cùæn chùåt möi, bêët giaác nùæm tay laåi, moáng
tay luát vaâo trong thõt.

   Caách xa nhû thïë, Buâi Tuyïët Kha vêîn coá thïí caãm thêëy àûúåc
trong àöi mùæt, chêåp chúân cuãa chuá rïí, noáng boãng tònh caãm, vêîn coá thïí
nhòn ra haånh phuác chûáa àoång úã àêìu maây cuöëi mùæt. Coá haånh phuác nhû
thïë û? Quaã coá haånh phuác nhû thïë û? Tûâ Viïîn Haâng, àoá laâ caái maâ
trong möåt àúâi öng cêìn û? Caái tòm kiïëm duy nhêët û? Tûâ Viïîn Haâng?
Thêåt thïë û? Thêåt thïë û?

    Naâng duâng tay àúä cùçm, ngêy ngûúâi, quïn hïët têët caã, nhòn chùçm
chùçm chuá rïí cö dêu. Lúâi phaát biïíu daâi àùçng àùåc cuãa ngûúâi chûáng hön
cuöëi cuâng chêëm dûát. möåt höìi tiïëng vöî tay lêëy loâng vang lïn. Sau àoá
ngûúâi giúái thiïåu noái mêëy cêu pha troâ, ngûúâi chuã hön laåi noái nhûäng gò
gò, khaách khûáa coân noái nhûäng gò gò... Buâi Tuyïët Kha àïìu nghe khöng
roä. Nhûäng lúâi êëy àïìu khöng quan troång. àïìu laâ teã nhaåt. Naâng chó
nhòn xoái vaâo chuá rïí cö dêu, nhòn caãm giaác haånh phuác chêåp chúân tröi
nöíi giûäa hoå rêët trûâu tûúång, rêët vö hònh, rêët phiïu diïu... nhûng naâng
laåi nhêån ra àûúåc! Naâng mang möåt nöîi buöìn bûåc, ghen gheát, sûå thoãa
thuêån ngêìm vaâ dõu daâng giûäa hoå. Dõu daâng, phaãi, khöng coá chûä naâo
hay hún hai chûä êëy àïí hònh dung têëm aáo choaâng vö hònh maâ Tûâ Viïîn
Haâng toaân thên khoaác lïn. Dõu daâng. Khaách khûáa nhiïìu, quang caãnh
rêìm rêåp, tiïëng ngûúâi huyïn naáo... àïìu khöng aãnh hûúãng àïën öng.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
QUYÂNH DAO                                   4

Öng àûáng thùèng úã àêy, vûäng vaâng thung dung, trang troång trêën tônh,
maâ coân dõu daâng.

   Buâi Tuyïët Kha nhòn, nhòn sûäng, trong mùæt quaã laâ coá möåt lúáp
sûúng muâ mõt.

    Möåt tiïëng “Lïî Têët”, sau àoá laâ tiïëng phaáo vang trúâi dêåy àêët,
tiïëng nhaåc, tiïëng vöî tay... Àöi tên nhên quay ngûúâi laåi, trong xaác
phaáo höìng bay àêìy trúâi ài àïën phoâng nghó. Buâi Tuyïët Kha theo baãn
nùng ruåt ngûúâi laåi àùçng sau, khöng muöën àïí chuá rïí cö dêu nhòn thêëy
naâng. Lêåp tûác, naâng nhêån thêëy àöång taác cuãa mònh laâ thûâa. chuá rïí cö
dêu dùæt nhau, ài trïn vêìng mêy thuöåc vïì hai ngûúâi hoå. Hoå khöng
nhòn àïën khaách àêìy nhaâ. Hoå caâng khöng nhòn àïën naâng beá nhoã, cö
àöåc, co ruåt úã goác nhaâ.

    Tên nhên lui vaâo, tiïåc rûúåu lêåp tûác bùæt àêìu. “Bûng moán ùn tûâ
trïn àùåt xuöëng, xaách höì rûúåu àïën roát kïì bïn”. Ngûúâi àêìu baân àïìu laâ
diïîn viïn nghïì haång nhêët, àôa lúán tö lúán túái têëp lûúát qua àêìu ngûúâi
àùåt xuöëng baân. Nûúác ga, cocacola, nûúác quaã, rûúåu Thiïåu Hûng... roát
àêìy ly cuãa tûâng ngûúâi. Buâi Tuyïët Kha nhòn ly trûúác mùåt, thêìn trñ vêîn
bay böíng chúi vúi trong dû êm baâi haát kïët hön. Coá möåt thûá sûác maånh
naâo àoá àöët nhoái ngûúâi, giöëng nhû möåt ngoån lûãa nhoã, àöët boãng böå phêån
naâo àoá trong traái tim naâng, àöët àïën nöíi naâng àau ï êím.

   - Xin löîi. - Böîng nhiïn, bïn tai naâng coá möåt tiïëng noái vang lïn -
Cö uöëng gò? Nûúác gaã Nûúác quaã? Hay laâ rûúåu?

    Naâng sûåc tónh, giöëng nhû bõ ngûúâi ta goåi tûâ trong möång. Naâng
quay àêìu laåi, lêìn àêìu tiïn nhòn thêëy ngûúâi ngöìi bïn caånh mònh. Lêåp
tûác, naâng thêëy mùæt mònh saáng lïn, laâm sao bïn caånh mònh coá möåt
“nhên vêåt” “xuêët xùæc” nhû vêåy! Àoá laâ möåt ngûúâi àaân öng, coá maái toác
rêët rêåm, möåt khuön mùåt coá goác caånh, cùçm vuöng vuöng, löng maây àen
maâ rêåm, mùæt rêët to, troâng mùæt trong khoái thuöëc cuöìn cuöån toãa ra múâ
mõt, muäi khöng cao, söëng muäi laåi rêët thùèng, miïång röång maâ coá caá
tñnh. Chaâng àang nhòn chùçm chùçm naâng, aánh mùæt coá phêìn thêm
trêìm maâ mang chuát veã doâ xeát. Chaâng khöng che giêëu sûå chuá yá cuãa

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGOÅN ÀEÂN ÀÏMQUA                                5

mònh àöëi vúái naâng, khöng che giêëu chuát naâo, quaã laâ khöng che giêëu.
Naâng böîng nhêån thêëy, mònh mêët bònh thûúâng quaá lêu, àêìy nhaâ toaân
laâ nhûäng ngûúâi vui veã dûå hön lïî, chó möåt mònh naâng im lòm. Ngûúâi
àaân öng êëy roä raâng àaä nghiïn cûáu dûä döåi naâng möåt höìi, múái múã
miïång noái vúái naâng. Naâng coá phêìn luöëng cuöëng, coá phêìn bêët an.
Nhûng, naâng trêën tônh àûúåc rêët nhanh. Trûúác mùåt ngûúâi laå, naâng rêët
coá thïí tûå vuä trang cho mònh.

   - Cöcaå - Naâng móm cûúâi, lïî àöå cûúâi. - Caám ún öng.

   Ngûúâi àaân öng roát àêìy ly cho naâng, cuäng lïî àöå cûúâi. möåt mùåt,
chaâng lêëy cho naâng möåt thòa haåt thöng vaâ hai viïn töm.

   - Ùn möåt chuát ài! - Chaâng noái, dûúâng nhû mònh laâ chuã nhên -
Tiïåc rûúåu kïët hön rêët khoá ùn noå Huöëng chi, khöng ùn cuäng mang
tiïëng ùn.

    - Caám ún, àïí töi tûå lêëy - Naâng vöåi noái. Laå luâng nhòn chaâng möåt
caái. Àöëi vúái cêu “Khöng ùn cuäng mang tiïëng ùn” laåi rêët àöìng caãm, nïëu
àaä àïën, thò cûá ùn. Naâng lûúát nhòn caã baân, khöng coá möåt ngûúâi quen,
khöng ùn cuäng mang tiïëng ùn! Naâng lêëy cho mònh möîi möåt thûá moán
ùn. Quay àêìu laåi, niïìm núã muöën hoãi chaâng ùn gò, luác àoá múái phaát
hiïån, chaâng tuy baão naâng “Khöng ùn cuäng mang tiïëng ùn”, trong àôa
cuãa chaâng laåi tröëng trún. Maâ chaâng hiïån giúâ vûâa khöng cêìm àuäa, vûâa
khöng roát àöì uöëng, traái laåi chêåm chaåp àöët möåt àiïëu thuöëc laá. aánh mùæt
chaâng khöng nhòn naâng nûäa, cuäng khöng nhòn mùåt baân, laåi nhòn
thùèng àú, xuêët thêìn vïì phña trûúác. Khoái muâ tûâ muäi chaâng laã lûúát
phun ra, lêåp tûác vêën vñt lan toãa. Trong mùæt chaâng coá möåt veã chuyïn
chuá, khiïën naâng khöng thïí khöng baám theo àûúâng nhòn cuãa chaâng
nhòn túái. Lêåp tûác naâng húi chêën àöång. Chuá rïí cö dêu àaä thay phuåc
trang, tûâ trong phoâng nghó ài ra.

   Khaách khûáa laåi möåt höìi xao àöång, tiïëng àuäa baát laách caách keâm
theo tiïëng vöî tayå Buâi Tuyïët Kha nhòn cö dêu. Cö ta thay möåt chiïëc kyâ
baâo daâi maâu höìng tûúi trûúác ngûåc thïu möåt àöi nhaån baåc, vaåt dûúái

http://www.ebooks.vdcmedia.com
QUYÂNH DAO                                  6

thïu möåt khoám lan maâu baåc, kiïíu àeåp biïët bao! Buâi Tuyïët Kha cú höì
muöën reo lïn ca ngúåi, laâm sao laåi nghô àûúåc ra, Lêm Vuä Nhaån (nhaåc
mûa rûâng). Naâng àem tïn mònh ngêìm chûáa trong kyâ baâo, laåi bao
haâm yá “Tûå dûåc song phñ (àöi chim bay liïìn caânh), maâ àoaån maâu höìng
tûúi phöëi húåp vúái chó ngên tuyïën, noái khöng hïët veã trang nhaä, noái
khöng hïët veã thoaát tuåc! Laåi thïm thên hònh dong doãng, eo lùèn, vai
heåp vaâ laân toác daâi nhû mêy xoäa xuöëng vai. Trúâi! Cö ta quaã laâ àeåp!
Khuön mùåt cö ta cuäng àeåp möåt caách thoaát tuåc! khöng trang àiïím
nöìng àêåm nhû cö dêu thöng thûúâng, cö ta trang àiïím rêët nhaåt rêët
nhaåt, caâng nhaåt, caâng toã ra thanh xuên, caâng nhaåt caâng toã ra non
mõn. Cö ta xem ra caâng treã tûåa höì chó múái mûúâi saáu tuöíi. Tuy Buâi
Tuyïët Kha biïët Lêm Vuä Nhaån sinh cuâng nùm vúái naâng - Nùm nay
hai mûúi böën tuöíi.

    Naâng rêët töën sûác múái dúâi àûúåc aánh mùæt tûâ ngûúâi Vuä Nhaån sang
chuá rïí. Trûúác caái àeåp trong treão xinh xùæn cuãa Lêm Vuä Nhaån, chuá rïí
dûúâng nhû khöng coá chöî naâo àùåc biïåt xuêët sùæc ngoaâi caái dõu daâng say
àùæm ngûúâi cuãa öng. Öng laâ rûúåu! öng laâ ly rûúåu vûâa ngon vûâa àuã võ.
Toaân thên öng àïìu toãa ra sûác maånh cuãa thûá rûúåu êëy. Rûúåu. Buâi
Tuyïët Kha chua chaát nghô, sûác maånh cuãa rûúåu rêët thêìn kyâ. Tûâ xa
xûa àïën nay, trong ghi cheáp cuãa lõch sûã àïìu coá rûúåu. Rûúåu khiïën
ngûúâi say, rûúåu khiïën ngûúâi mï, rûúåu khiïën ngûúâi yïu thñch. Sûác
maånh cuãa rûúåu vûúåt thúâi gian khöng gian, khöng núi naâo xa khöng
thïí túái.

   Àöi tên nhên khoan thai ài qua löëi ài qua löëi ài àïën baân tiïåc
haâng àêìu úã chöî xaå Buâi Tuyïët Kha cuöëi cuâng thu têìm mùæt laåi, trong
loâng chua xoát, röëi loaån. Naâng gùæng gûúång têåp trung tinh thêìn, nhúá
àïën ngûúâi àaân öng bïn caånh. Quay àêìu laåi, naâng muöën noái gò, laåi
böîng phaát hiïån trong àôa trûúác mùåt chaâng vêîn tröëng trún, maâ aánh
mùæt thêm trêìm cuãa chaâng vêîn u töëi xa xùm doäi theo àöi tên nhên êëy,
chòm lùån dûúái aánh nïën höìng úã phña xaå Chaâng huát thuöëc, khöng ngûâng
huát, nhaã khoái muâ lan toãa àêìy baân. Dûúái haâng löng maây rêåm cuãa
chaâng trong mùæt chuyïn chuá chûáa àêìy sûå tröëng vùæng khiïën ngûúâihttp://www.ebooks.vdcmedia.com
NGOÅN ÀEÂN ÀÏMQUA                             7

kinh laå. Àêìy nhaâ ngûúâi vui veã dûå hön lïî, laâm sao chó möåt mònh chaâng
hiu quaånh.

   Moán laånh doån ài, chiïn noáng bûng ra.

   Chiïn noáng doån ài, vêy caá bûng ra.

   Vêy caá doån ài, võt quay bûng ra.

   Buâi Tuyïët Kha khöng nhòn chuá rïí cö dêu nûäa, naâng nhòn ngûúâi
laå bïn caånh. Khi võt quay àûúåc doån ài, àöíi caá chim chua ngoåt, naâng
nhòn khöng nöíi múã miïång:

   - Öng quaã thêåt àõnh huát àêìy möåt buång thuöëc laá, boã hïët gaâ võt
thõt caá û?

   Chaâng thu aánh mùæt vïì. Khoá khùn lùæm, chaâng múái nhòn àïën
naâng:

   - Àûâng noái töi - Chaâng hêìm hûâ - Cö cuäng khöng ùn!

   - Thêåt thïë. Chaâng nhùæc nhúã naâng. Trong àôa cuãa naâng vêîn chó
coá mêëy moán ùn êëy, maâ àïìu khöng àuång àïën. Naâng nhòn àôa, nhòn
chaâng. Nhòn chaâng röìi nhòn àôa, trong loâng coá phêìn mï mêín, coá phêìn
kinh laå, coá phêìn röëi loaån.

   - Cö hoå gò? - Chaâng böîng hoãi, dûåa lïn tûúâng, dang chên, laåi
phun ra khoái thuöëc àùåm àùåc - Cö laâ khaách bïn nhaâ trai hay laâ khaách
bïn nhaâ gaái?

   - Töi hoå Buâi - Naâng saãng khoaái àaáp, nhòn chùm chùm chaâng -
Töi laâ khaách bïn nhaâ trai, coân öng?

   - Bïn nhaâ gaái - Chaâng traã lúâi ngùæn goån.

    - ÚÂ, - Naâng uöëng möåt nguåm cöca, thêëy mònh khöng àoái chuát naâo
caã, chó laâ miïång khö, muöën uöëng nûúác. khöng khñ quaá xêëu, huöëng höì,

http://www.ebooks.vdcmedia.com
QUYÂNH DAO                                      8

coá ngûúâi ra sûác huát thuöëc, khöng khñ muâ mõt. - Cö dêu rêët xinh àeåp -
Naâng kheä noái.

    - Khöng chó laâ xinh àeåp - Chaâng noái, möåt laân khoái muâ nhoã tûâ
miïång chaâng phaã ra, chêìm chêåm, nheå nhaâng, dûúâng coá dûúâng khöng
lûúát qua àêìu ngûúâi taãn ài - Naâng rêët coá khñ chêët, rêët thuêìn khiïët, rêët
tinh tïë, rêët thoaát tuåc... C hó coá àiïìu, caái naâng theo àuöíi, vêîn laâ caái thïë
tuåc, rêët bònh thûúâng!

    - UÃa. - Naâng sûãng söët, coá phêìn sûäng súâ. Naâng nhòn trên trên
ngûúâi àaân öng naây sêu xa biïët bao, u aám biïët bao, haâm suác biïët bao,
laåi trêën àõnh biïët bao. ÚÃ giûäa àaám khaách khûáa àöng àaão thïë naây, sao
vêîn coá caái “biïåt lêåp úã àúâi” vûúåt lïn têët caã nhû vêåy? “Caái” êëy laâ caái gò,
goåi noá laâ gò? “Cao quyá”? Laâ “Cao Quyá” û? Naâng khöng thïí khùèng
àõnh. Caái duy nhêët khùèng àõnh, laâ chaâng coá chöî hêëp dêîn ngûúâi, chöî
khaác vúái moåi ngûúâi khoá noái ra àûúåc, noái thïë laâ thïë naâo? - Naâng hoãi vaâ
nhòn chùm chùm àöi mùæt trùçm tû cuãa chaâng - Noái thïë naâo? Thïë naâo
laâ quaá thïë tuåc vaâ quaá bònh thûúâng?

   - Hön nhên - Chaâng khöng cêìn nghô ngúåi buöåt miïång noái, aánh
mùæt tûâ trïn ngûúâi àöi tên nhên lûúát àïën àaåi saãnh, rêët nhanh lûúát qua
khaách khûáa àêìy nhaâ - Cö nhòn nhûäng khaách àïën höm nay ài! Moåi
ngûúâi khöng quen biïët nhau, chó vò hai ngûúâi ngöëc muöën buöåc hoå vaâo
vúái nhau, chuáng ta àïën uöëng rûúåu mûâng! Rûúåu mûâng! Hûâm! - Chaâng
kheä khõt muäi möåt caái veã khöng haâi loâng. Thiïn haå khöng coá troâ chúi
naâo teã nhaåt hún hön nhên. Rûúåu mûâng, noá khöng nhêët àõnh laâ kïët
thuác cuãa möåt kõch vui, rêët coá thïí laâ bùæt àêìu cuãa möåt bi kõch!

   - UÃa! - Naâng coá phêìn chêën àöång, àöìng thúâi cuäng coá luöìng phêîn
nöå vaâ bêët bònh tûâ trong loâng ngûåc trûåc tiïëp traâo ra. Naâng tûác giêån
thay cho Tûâ Viïîn Haâng vaâ Lêm Vuä Nhaån, sao laåi ài múâi caái anh
chaâng buöng lúâi diïîu cúåt nhû vêåy trong hön lïî, noái caác thûá lúâi leä
“Khöng töët laânh”, muåc haå vö nhên maâ laåi löî maäng? - Öng nïëu chaán
hön lïî thò öng bêët têët àïën dûå. Can cûá gò maâ ài ruãa ngûúâi khaác!http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGOÅN ÀEÂN ÀÏMQUA                               9

    - aâ! - Chaâng im lùång, sûãa laåi veã mùåt, quay laåi naâng. möåt thúâi
gian, mùæt vaâ neát mùåt chaâng àïìu biïën thaânh khaá nghiïm tuác, khaá
àûáng àùæn. Chaâng chùm chuá nhòn naâng, laåi möåt lêìn nûäa, dûä döåi, kyä
caâng, khöng chuát kiïng deâ, cuäng khöng chuát che giêëu doâ xeát naâng, vaâ
têët caã nhûäng mêu thuêîn röëi loaån cuãa naâng àïìu khöng coá caách naâo
tröën thoaát aánh mùæt cuãa chaâng - Töi khöng muöën ruãa bêët kyâ ngûúâi
naâo! - Chaâng thùèng thùæn, nghiïm chónh noái - Töi chó laâ baân baåc vïì
baãn thên hön lïî. Cö biïët chuá rïí khöng phaãi laâ lêìn thûá nhêët kïët hön.
Cö laâ khaách bïn nhaâ trai, àûúng nhiïn biïët!

   - Hûâm! - Naâng hêìm hûâ - Thïë naâo?

   - Öng ta àaä ly hön! - Chaâng noái laåi

   - Hûâm! - Naâng laåi hêìm hûâ - Thïë naâo?

   Chaâng húi cuái àêìu, xem xeát khuön mùåt naâng.

   - Àoá laâ cêu noái cûãa miïång cö phaãi khöng?

   - Caái gò?

   - Thïë naâo? - Chaâng nhùæc laåi hai chûä àoá - Cö noái “thïë naâo” giöëng
nhû noái cêu noái cûãa miïång. Àöi mùæt vaâ daång veã cuãa cö àaä àöìng yá vúái
caái quan niïåm cuãa töi. Cö chó laâ theo thoái quen phaãi noái möåt cêu thïë
naâo? Thïë naâo? - Chaâng lùæc àêìu - Khöng thïë naâo caã. Àoáng dêëu trïn
giêëy giaá thuá khöng thïí baão àaãm tònh yïu. Tûâ Viïîn Haâng leä ra phaãi
hiïíu, laåi laâm hïët lêìn naây àïën lêìn khaác. Lêm Vuä Nhaån ngêy thú êëu
trô, ngöëc nga ngöëc nghïëch khoaác lïn aáo cûúái... - Chaâng laåi lùæc àêìu
quêìy quêåy - Troâ chúi teã nhaåt!

    - Àûâng tuây tiïån phï bònh! - Naâng böîng nöíi giêån. Ngûúâi laå naây laâ
ai? Bêët luêån anh ta laâ ai, anh ta khöng coá quyïìn trong hön lïî chêm
biïëm chuá rïí, caâng khöng coá quyïìn vúái möåt khaách “Chûa tûâng quen
biïët” nhû naâng baân àïën quaá khûá cuãa chuá rïí. Huöëng chi, Tûâ Viïîn
Haâng khöng phaãi laâ “ma quyã”, Lêm Vuä Nhaån cuäng khöng phaãi laâ

http://www.ebooks.vdcmedia.com
QUYÂNH DAO                                  10

thaánh nûä “lúä ài vaâo àûúâng sai traái”. Hön nhên laâ sûå “chöåp bùæt” cuãa
hai phña. Tûâ Viïîn Haâng múái laâ vêåt sùn àûúåc cuãa Lêm Vuä Nhaån! - Búát
bêët bònh thay cho Lêm Vuä Nhaån ài! - Naâng bûåc böåi noái - Cö ta coá thïí
chöåp bùæt àûúåc Tûâ Viïîn Haâng, laâ baãn lônh cuãa cö ta, coá thïí khiïën Tûâ
Viïîn Haâng cam têm tònh nguyïån ài àïën lïî àûúâng kïët hön, laâ sûå thöng
minh cuãa cö taå Trong cuöåc àûúâng kïët hön, laâ sûå thöng minh cuãa cö taå
Trong cuöåc hön nhên naây, cö ta coá töín thêët khöng? Coá hay khöng?

   - UÃa - Chaâng sûãng söët, nhòn thùèng naâng - Cö noáng quaá. - Chaâng
thùèng thùæn noái, thùèng thùæn àïën laåi hoãi hai chûä: “Thïë naâo?”

   Naâng múã to mùæt:

   - Caái gò thïë naâo? Cêu cûãa miïång û?

   - ÖÌ! - Chaâng böîng cûúâi. Naâng sûäng súâ. Lêìn àêìu tiïn nhòn thêëy
chaâng cûúâi, naâng phaãi thûâa nhêån, neát cûúâi cuãa chaâng rêët àöång loâng
ngûúâi. Ngûúâi àaân öng naây, ngûúâi àaân öng gùåp lêìn àêìu tiïn àaä khiïën
naâng bõ mï hoùåc. - Cö àang tûác giêån - Chaâng noái, vaâ khöng cûúâi nûäa. -
Tûâ khi cö len leán luöìn vaâo lïî àûúâng, tûåa nhû keã tröåm luöìn àïën chöî
naây ngöìi xuöëng, töi àaä chuá yá àïën cö, cö vêîn cûá laåc loäng keám vui, möåt
cö gaái... cö gaái... - Chaâng nghô ngúåi muöën duâng möåt hònh dung tûâ
thñch húåp - “xuêët sùæc” nhû cö... !

    Naâng giêåt mònh. Xuêët sùæc? Chaâ! Chaâng sao coá thïí duâng hai chûä
“xuêët sùæc” àïí hònh dung naâng? Quaá “nùång”! Hûâ! Naâng thñch hai chûä
êëy! Hûâ! Naâng laâ möåt cö gaái ham hû vinh biïët bao, seä bõ möåt ngûúâi xa
laå laâm xuác àöång. Hûâ! Naâng àùm àùm nhòn chaâng, caâng thïm chuyïn
chuá.

    - Cö khöng nïn möåt mònh àïën àêy! - Chaâng tiïëp tuåc noái - Cö
àang tûác giêån, taåi sao? Cö àang tûác giêån vúái Lêm Vuä Nhaån. Cö êëy coá
löîi gò àöëi vúái cöí - Chaâng thùèng thùæn àïën khiïën ngûúâi khöng coá caách
naâo khaáng cûå.

   - Búãi vò cö ta lêëy Tûâ Viïîn Haâng! - Naâng khöng nghô ngúåi buöåt
miïång noái. Lêåp tûác, naâng thêëy höëi hêån, ngêåm chùåt miïång laåi, naâng coá

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGOÅN ÀEÂN ÀÏMQUA                               11

phêìn hoaãng loaån nhòn chaâng. Sao thïë? Mònh àêm ngúá ngêín röìi û?
Cêu àoá khöng nïn noái cuäng khöng thïí noái, huöëng chi trûúác mùåt
“khaách bïn nhaâ gaái”. Naâng múã to mùæt, têm tû chaåy ài rêët xaå Mön
têm lyá hoåc kyâ trûúác, giaáo sû noái ngön ngûä do àaåi naäo khöëng chïë. Têìm
bêå y ! Ngön ngûä khöng liïn quan àïën àaåi naäo, noá do “tònh tûå” khöëng
chïë!

   Chaâng nhòn choâng choåc naâng, nhòn naâng rêët kyä caâng, dûúâng
nhû muöën àoåc ra cêu chuyïån phña ngoaâi cêu noái àoá cuãa naâng. Naâng
cho rùçng chaâng quaã thêåt coá thïí àoåc ra, laåi caâng thïm hoaãng loaån.
Naâng sûäng súâ ngöìi, möåt thúâi gian, oác tûâ chöëi tiïëp xuác vúái caãnh trûúác
mùæt, cuäng tûâ chöëi tiïëp xuác vúái ngûúâi trûúác mùåt. Nhûng naâng biïët thúâi
gian seä khöng vò naâng maâ dûâng laåi, hön lïî vêîn tûâng bûúác möåt tiïën
haânh.

   Khaách khûáa laåi xao àöång, tiïëng vöî tay laåi nöíi lïn. Naâng àöåt
nhiïn sûåc tónh, phaát hiïån cö dêu laåi àöíi phuåc trang múái, möåt chiïëc daå
phuåc daâi queát àêët, do luåa àoã thêîm vaâ kim tuyïën àan dïåt maâ thaânh,
rûåc rúä nhû lûãa. Maâ chuá rïí dòu cö ta, àang gheá gêìn baân múâi rûúåu. Möîi
khi àïën möåt baâi laåi coá möåt höìi tiïëng reo hoâ hoan höå Hiïån giúâ, sùæp àïën
baân mònh röìi.

   Ngûúâi àaân öng bïn caånh böîng duåi tùæt mêíu thuöëc. Rêët nhanh,
chaâng nùæm lêëy cöí tay naâng:

   - Töi xem, trûúác khi hoå àïën múâi rûúåu, chuáng ta chuöìn trûúác ài!

   - Àuáng àêëy! Hoaân toaân àöìng yá! Naâng lêåp tûác àûáng lïn. Nïn
chuöìn thöi, nïn chuöìn trûúác khi àöi “tên nhên” naây àïën múâi rûúåu.
Naâng khöng biïët caái lûúäi mònh do khöng chïë khöng àûúåc seä phun ra
nhûäng cêu thêët lïî gò. Naâng nhòn chaâng möåt caái, trong caái chúáp mùæt
naây, thêëy àûúåc ngûúâi laå mùåt àoá quaã thûåc rêët “hiïíu ngûúâi”. Chaâng
nùæm lêëy cöí tay naâng dêîn naâng xuyïn qua àaám ngûúâi cuång ly vúái
nhau, cûúâi noái öìn aâo, cêín thêån keáo nhûäng ghïë àêíu ngùn àûúâng ra chohttp://www.ebooks.vdcmedia.com
QUYÂNH DAO                                  12

naâng, dêîn naâng möåt húi ra khoãi nhaâ haâng, dêîn naâng àïën àêìu phöë àeân
àûúâng rûåc saáng.

    Àoán ngoån gioá àïm maát meã maâ thanh tên, naâng nhõn khöng nöíi
hñt húi thêåt sêu, thêåt sêu. Uúän thùèng söëng lûng, thêëy àûúåc rùçng hön
lïî vûâa röìi, giöëng nhû laâ möåt tai naån, naâng coi nhû laâ àaä laánh khoãi
hiïån trûúâng tai naån. Naâng ài, ài trïn vóa heâ laát gaåch àoã, bûúác chên
dêìn dêìn thaã chêåm.

   - Buâi gò? - Chaâng böîng hoãi

    Naâng giêåt mònh, múái nhêån ra chaâng vêîn nùæm cöí tay naâng, chó
laâ nùæm rêët nheå, nùæm rêët coá lïî àöå. Khöng, khöng phaãi laâ “nùæm” maâ laâ
“võn”. Naâng quay àêìu laåi toâ moâ nhòn chaâng. Trong sùæc àïm, trïn söëng
muäi chaâng coá möåt àûúâng aánh saáng, mùæt loáe saáng, àeân àûúâng loáe saáng
trïn àónh àêìu chaâng, chiïëu saáng caã maái toác chaâng. Chaâng coá möåt maái
toác rêët àen, rêët rêåm. Àöi mùæt... chaâ! Chaâng coá àöi mùæt rêët sinh àöång
rêët saáng suãa! Chaâng quaã thêåt hïët sûác hïët sûác “xuêët sùæc”!

   - Buâi Tuyïët Kha! - Naâng maáy moác traã lúâi - Caác baån àöìng hoåc
àïìu goåi töi laâ “Tiïíu Buâi”.

   - Coân ài hoåc khöng?

    - Nùm thûá hai àaåi hoåc. Hïå thöng tin àaåi chuáng - Naâng noái tuöët
tuöåt ra, thiïëu àiïìu noái ra caã söë baát tûå giúâ sinh.

   - Buâi Tuyïët Kha, Tiïíu Buâi - Chaâng lêím bêím àoåc.

   Naâng àûáng yïn, ngêíng àêìu nhòn chaâng. Chaâng cao hún naâng
möåt caái àêìu, naâng thêëy mònh rêët laâ nhoã beá.

   - Coân öng?

   - Diïåp Cûúng - Chaâng nhòn thùèng naâng - Diïåp cuãa thuå diïåp,
Cûúng cuãa cûúng cûáng. Àaä nghe thêëy caái tïn àoá chûa? Cö coá thïí àaä
tûâng nghe!


http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGOÅN ÀEÂN ÀÏMQUA                               13

    - Öng laâ danh nhên û? - Naâng coá phêìn giêåt mònh, coá phêìn höí
theån, naâng aáy naáy vò sûå vö yá cuãa mònh. hai chûä taách ra, thûúâng
thûúâng nghe thêëy xem thêëy hai chûä êëy gheáp vúái nhau khöng biïët
mêë y .

   Chaâng nhòn caâng sêu naâng, àaáy mùæt lêëp loáa aánh saáng.

   - Khöng quan hïå, cö hiïån giúâ àaä biïët töi röìi - Chaâng ön hoâa noái,
ön hoâa maâ àöå lûúång, dûúâng nhû tha thûá cho sûå vö yá cuãa naâng.

   - Töi taåi sao nïn nghe thêëy tïn öng? - Naâng thùèng thùæn truy hoãi

   Chaâng àûáng laåi, dûåa lûng vaâo cöåt àeân. aánh mùæt chaâng thêm
trêìm. Dûúái aánh àeân, laân da ngùm àen bõ nhuöåm thaânh trùæng. Khoáe
möi chaâng hiïån lïn möåt neát cöí quaái, tûåa cûúâi, maâ khöng phaãi cûúâi, laâ
möåt veã gêìn nhû chua chaát vaâ tûå traâo.

    - Búãi vò hai chuáng ta cuâng tham gia möåt cún tai naån - Chaâng
noái, chaâng duâng hai chûä “tai naån” khiïën tim naâng àêåp maånh möåt höìi.
Àöëi vúái chaâng, hön lïî êëy cuäng laâ möåt “tai naån” û? - Töi cho rùçng, cö coá
thïí àaä nghe thêëy tïn töi, khöng phaãi laâ noái cö nïn biïët tïn töi.

   - Töi vêîn khöng hiïíu - Naâng hoang mang.

   - Ngûúâi biïët Lêm Vuä Nhaån àïìu biïët töi.

   - Töi khöng biïët Lêm Vuä Nhaån.

   - Cö chó biïët Tûâ Viïîn Haâng?

  - Phaãi - Naâng buöìn rêìu liïëm möi. - Öng roä raâng cuäng chó biïët
Lêm Vuä Nhaån.

   - Taåi sao?

   - Búãi vò... Ngûúâi biïët Tûâ Viïîn Haâng àïìu biïët töi.http://www.ebooks.vdcmedia.com
QUYÂNH DAO                                   14

    Chaâng húi nhñu maây, ngûúâi cûáng àúå Sau àoá hoå laåi nhòn nhau,
laåi àaánh giaá lêîn nhau, laåi àoaán phoãng vïì nhau, cuäng laåi nhêån thûác vïì
nhau... Laát sau, chaâng múái khaân khaân noái:

   - Chuáng ta töët nhêët àïìu noái roä ra! Tûâ Viïîn Haâng laâ ngûúâi thïë
naâo vúái cö?

   - Trûúác hïët traã lúâi töi, Lêm Vuä Nhaån laâ ngûúâi thïë naâo vúái öng?

   - Cö súám àaä àoaán àûúåc röìi - Chaâng trêìm gioång noái - Cö êëy... laâ...
baån gaái cuãa töi

   Naâng chùm chuá nhòn chaâng, nghiïm chónh nhòn chaâng.

   - Öng noái laâ... - Naâng khöng tin nhòn trên trên chaân g - Tûâ Viïîn
Haâng cûúáp cö êëy tûâ tay öng ài?

   - Coá thïí laâ nhû vêåy.

    Naâng ngaåc nhiïn, trong tiïìm thûác cuäng àoaán nhû vêåy, trong yá
thûác laåi khöng sao thûâa nhêån nöíi. Naâng ngêíng àêìu, nhòn chaâng tûâ
trïn xuöëng dûúái, tûâ maái toác loáe saáng trïn àónh àêìu chaâng, nhòn àïën
muäi giaây àaä moân caã lúáp da cuãa chaâng. Sau àoá laåi tûâ muäi giaây cuãa
chaâng nhòn lïn àïën mùåt chaâng. Chaâng bao nhiïu tuöíi, nhòn khöng ra,
naâng chûa hïì nhòn khöng ra lûáa tuöíi cuãa àaân öng! Nhûng, chaâng coân
treã, seä khöng vûúåt qua quaá ba mûúi tuöíi! Vai chaâng röång, söëng lûng
vûún thùèng, vuâng buång bùçng phùèng, chên daâi... Naâng tuy nhòn khöng
ra nöåi têm cuãa chaâng, ñt nhêët cuäng nhòn ra bïì ngoaâi cuãa chaâng.
Chaâng laâ ngûúâi ûu tuá maâ Tûâ Viïîn Haâng laåi cûúáp àûúåc Lêm Vuä Nhaån
tûâ tay chaâng ài. Tûâ Viïîn Haâng laâ rûúåu, rûúåu coá thïí khiïën ngûúâi say,
vûúåt khoãi thúâi gian, khöng núi naâo xa maâ khöng àïën àûúåc!

   - Àïën lûúåt cö - Chaâng cùæt àûát suy nghô cuãa naâng - Àûâng nhòn töi
chùçm chùçm nhû vêåy! Töi chõu khöng nöíi - Chaâng nhûúáng löng maây
lïn, aánh mùæt nghiïm chónh nhòn naâng.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGOÅN ÀEÂN ÀÏMQUA                              15

   - Hûâm! - Naâng hêìm hûâ - Öng chõu khöng nöíi, töi cuäng nhòn
àûúåc ra.

   - Coân cöí Chaâng truy hoãi - Chùèng leä laâ baån gaái cuãa Tûâ Viïî n
Haâng?

   - Khöng - Naâng noái raânh roåt - Hoaân toaân khöng phaãi.

   - Haã - Chaâng nghi vêën - Khöng phaãi? - Chaâng ngúä ngûúâi.

   - Khöng phaãi.

   - Thïë thò, cö... thêìm yïu öng ta?

   - Khöng phaãi.

   - Khöng phaãi? - Chaâng cùæn möi... - Thïë thò...

   - Töi laâ con gaái öng êëy! - Naâng noái caâng roä raâng.

   - Caái gò? - Chaâng naãy ngûúâi lïn - Khöng phaãi! Chaâng kïu.

    - Phaãi! - Naâng rùæn roãi àaáp - Tûâ Viïîn Haâng laâ cha töi! Nïëu öng
biïët öng êëy àaä ly hön, sao laåi khöng biïët öng êëy coá möåt con gaái hoåc
nùm thûá hai àaåi hoåc! Töi tûâ nhoã theo maá, cho nïn cuäng theo maá hoå
Buâi. Töi phaãn àöëi Lêm Vuä Nhaån, búãi vò cö êëy quaá nhoã, cö êëy bùçng tuöíi
töi! Töi khöng thïí tiïëp nhêån viïåc naây...

   - Hûâm - Chaâng hêìm hûâ - Töi cuäng khöng thïí tiïëp nhêån viïåc
naây! Àûâng noái vúái töi, Tûâ Viïîn Haâng àaä coá möåt con gaái lúán bùçng cö!
khöng thïí naâo!

   - Tuyïåt àöëi coá thïí - Naâng khùèng àõnh noái. - Búãi vò töi úã àêy!
Chùèng leä öng khöng biïët, ba töi àaä böën mûúi lùm tuöíi!

   Àêìu chaâng ngûãa laåi sau, dûåa trïn cöåt àiïån bïn àûúâng.

   - Hiïån giúâ, töi coá phêìn chõu thua - Chaâng noái.

http://www.ebooks.vdcmedia.com
QUYÂNH DAO                               16

   Naâng àûáng trûúác mùåt chaâng, nhòn àùm àùm chaâng.

   Hoå àùm àùm nhòn nhau.

    Sau àoá, böîng àûáng thùèng ngûúâi lïn, quùèng mêíu thuöëc trong tay
ài. Chaâng ngêíng àêìu ûúän ngûåc hñt sêu möåt nguåm khöng khñ. Chaâng
lêëy laåi tinh thêìn gûúång laâm veã tûúi tónh, chaâng cûúâi cûúâi noái:

   - Cö àoaán thïë naâo? Töi muöën tòm möåt núi uöëng rûúåu!

   - Sao? - Naâng cau maây, laåi nhuán vai - Vûâa múái rúâi khoãi tiïåc
rûúåu, öng muöën uöëng rûúåu?

   - Phaãi.

   - Vûâa hay - Naâng gêåt gêåt àêìu - Töi cuäng muöën tòm möåt núi, ùn
thoãa thuï möåt bûäa.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGOÅN ÀEÂN ÀÏMQUA                             17
               CHÛÚNG 2

    Cûãa haâng ùn àoá rêët dïî chõu.
    Chùén hai mûúi phuát, hai ngûúâi hoå khöng noái cêu naâo, chó vuâi
àêìu ùn. hai ngûúâi àïìu ùn àûúåc rêët nhiïìu chaâng ùn hïët möåt suêët ùn
nhanh, naâng ùn hïët möåt àôa lúán cúm gaâ caâ-rõ Sau àoá khñ sùæc vaâ tinh
thêìn hoå àïìu khaá lïn nhiïìu. Buâi Tuyïët Kha laåi möåt lêìn nûäa chûáng
thûåc caách nhòn cuãa mònh. Thò ra sûå uïí oaãi cuãa tinh thêìn cuäng chõu
aãnh hûúãng cuãa xaác thõt. Heân chi ngûúâi mùæc chûáng ûu uêët, mûúâi ngûúâi
thò coá àïën chñn ngûúâi gêìy.
    Caâ phï àûa àïën. Caâ phï thêåt ngon, hûúng võ caâ phï coá taác duång
laâm tónh ngûúâi vaâ lêëy laåi tinh thêìn. Naâng maáy moác boã vaâo ly caâ phï
hai miïëng àûúâng, àöí sûäa boâ vaâo, duâng muöîng khuêëy. Naâng chùm chuá
nhòn gúån lùn tùn vaâ xoaáy nûúác trong ly, khöng cêìn ngêíng àêìu, naâng
biïët chaâng laåi huát thuöëc, khoái muâ chêìm chêåm bay túái quyïån vúái húi
noáng caâ phï, hai thûá hûúng võ tröån lêîn: caâ phï vaâ khoái. Naâng chun
muäi ngûãi, kyâ quaái, hai thûá hûúng võ àoá laåi coá möåt thûá hoâa àiïåu naâo
àoá, möåt thûá hoâa àiïåu khiïën ngûúâi yïn öín.
    - Töi quaã khöng hiïíu nöíi cö - Chaâng böîng múã miïång, tiïëng
khöng lúán, laåi vêîn laâm naâng súå àïën naãy ngûúâi lïn - Cö laâm gò maâ ài
dûå caái hön lïî êëy? Töi àaánh cuöåc... cha cö, aâ quïn, võ Tûâ laäo tiïn sinh
êëy khöng mong cö coá mùåt àïí nhùæc nhúã öng ta giaâ bao nhiïu! May, maâ
töi dêîn cö ài, nïëu khöng, cö chuêín bõ laâm gò úã àêëy? Àúåi goåi Vuä Nhaån
möåt tiïëng maá aâ?
    - Khöng àûúåc pheáp goåi ba töi laâ laäo tiïn sinh! - Naâng gay gùæt
noái, trúån troân mùæt - Öng cuäng biïët, ba khöng giaâ. Öng chñn chùæn,
vûäng vaâng, phong àöå thanh thoaát, thên thiïët, nho nhaä, maâ laåi dõu
daâng, hïët sûác hïët sûác dõu daâng, khiïën öng giöëng nhû möåt võ quöëc

http://www.ebooks.vdcmedia.com
QUYÂNH DAO                                  18

vûúng. Öng laâ ngûúâi thaânh cöng trong sûå nghiïåp, ngûúâi thaânh cöng
trong tònh trûúâng - Naâng trûâng mùæt nhòn chaâng. - Öng àûâng coá laåi
“thua khöng nöíi”!
    Chaâng trûâng mùæt laåi vúái naâng, phun khoái thuöëc trong mùæt nhû
coá àiïìu gò nghô ngúåi.
    - Cö laâ möåt cö gaái mêu thuêîn maâ cöí quaái.
    - Thïë naâo?
    - Cö mang àêìy buång oaán hêån ài dûå hön lïî. Cö hêån cha cö, cö
hêån Lêm Vuä Nhaån nhûng cö cuäng chõu khöng nöíi ngûúâi khaác mùæng
hoå.
    - Phaãi - Naâng nhòn thùèng chaâng - Töi chõu khöng nöíi.
    Chaâng cau maây, nhòn xeáo naâng, böîng chöìm àïën gêìn naâng, nhòn
kyä àöi mùæt vaâ khuön mùåt naâng.
    - Naây, Tiïíu Buâi - Chaâng noái - Cö xaác àõnh võ Tûâ Viïîn Haâng naây
laâ cha cö û? Cö coá löån khöng? Nïëu cö noái öng ta laâ baån trai cuãa cö, töi
coân dïî tiïëp nhêån hún.
    - Öng laâ cha töi! - Naâng nghiïm chónh noái - Nhûng töi saáu tuöíi
àaä rúâi xa öng. Nguyïn nhên chuã yïëu maá vaâ öng ly hön, laâ búãi vò öng
luác naâo cuäng coá baån gaái, luác naâo cuäng àûúåc ngûúâi khaác phaái hoan
nghïnh. Maá thûúâng noái, öng laâ khöng nïn kïët hön, nhûng, öng laåi kïët
hön! Àoá laâ nguyïn nhên sûå khöng hiï íu nöíi cuãa töi! öng coá thïí giao
du, úã chung vúái Lêm Vuä Nhaån, chó cêìn khöng kïët hön...
    - Vuä Nhaån khöng phaãi laâ loaåi cö gaái êëy! - Diïåp Cûúng gioång
trêìm thêëp noái. - Cö êëy khöng phaãi. Cö êëy xuêët thên tûâ nhaâ thû
hûúng, coá sûå giaáo duåc rêët töët àeåp, quaá nhiïìu giaáo duåc truyïìn thöëng,
laåi thïm àêìy àêìu oác quan niïåm àaåo àûác vö cuâng ngu ngöëc! Nïëu cö êëy
chõu úã chung vúái àaân öng, thò khöng àïën lûúåt cha cö ài cûúái cö êëy!
    - Öng àang aám chó caái gò?
    - Töi khöng aá m chó, töi noái roä raâng. Nïëu töi chõu lêëy Vuä Nhaån,
nïëu töi chõu cuâng cö êëy àïën lïî àûúâng kïët hön, cuäng seä khöng coá Tûâ
Viïîn Haâng!
    - Haã? - Naâng chuyïín àöång troâng mùæt, nhûúáng mi mùæt lïn - Thò
ra Lêm Vuä Nhaån laâ cö gaái öng khöng yïu laâ cö gaái öng khöng chõu
lêëy, cö êëy khöng biïët laâm thïë naâo, muöën lêëy chöìng àïën phaát àiïn lïn,
liïìn tuám lêëy ba töi lêëp vaâo chöî tröëng? - Naâng nhêëp caâ phï, rêët àaáng
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGOÅN ÀEÂN ÀÏMQUA                                19

yïu thöíi tan húi noáng trïn ly caâ phï - Diïåp Cûúng - Naâng lêìn àêìu tiïn
goåi caái tïn naây, laåi rêët thuêån miïång. Öng àoaán thïë naâo?
    - Thïë naâo?
    - Öng nïëu khöng phaãi laâ A Q öng seä cùn baãn khöng thua!
    - Giaãi thñch möåt caái xem.
    - A Q bõ àaánh, liïìn noái: “Cûá coi nhû thùçng khöën khiïëp noá àaánh
mònh! öng khöng muöën àaánh laåi, nïëu öng àaánh laåi... ”.
    - Bêët têët noái vúái töi A Q laâ thïë naâo, caái àoá töi vêîn hiïíu - Chaâng
nghõch höåp queåt maáy trong tay, dûåa nghiïng trong xö pha, aánh mùæt u
töëi dûâng trïn mùåt naâng - Giaãi thñch cêu bïn dûúái.
    - Nïëu öng khöng phaãi laâ A Q thò caái öng noái àïìu laâ sûå thêåt. Búãi
vò öng khöng chõu lêëy Lêm Vuä Nhaån cho nïn cö êëy choån ngûúâi khaác
maâ lêëy. Thïë thò, öng thua mêët caái gò? möåt cö gaái öng àñch thûåc khöng
yïu?
    Chaâng cau maây.
    - Khoan chuát àaä! - Chaâng noái - Cö àem “yïu” vaâ “hön nhên” tröån
laâm möåt chuyïån, àoá laâ sai lêìm thöng thûúâng nhêët. Chùèng leä chó coá
hön nhên múái biïíu thõ anh àñch thûåc muöën yïu möåt cö gaái?
    Naâng coá phêìn böëi röëi.
    - Chùèng leä khöng phaãi? - Naâng hoãi laåi
    - Àûúng nhiïn khöng phaãi! - Chaâng tiïëp noái - Hön nhên laâ trònh
tûå phaáp luêåt con ngûúâi àùåt ra, laâ àöi bïn nam nûä kyá möåt túâ húåp àöìng
tuây thúâi coá thïí xeá boã. Yïu àûúng cêìn kyá húåp àöìng, vò àöi bïn khöng
tin cêåy nhau. Nïëu àöi bïn khöng tin cêåy nhau, kïët hön àïí laâm gò? Meå
cö tûâng laâ baâ Tûâ Viïîn Haâng, àuáng khöng? Maâ cö, töëi nay dûå möåt hön
lïî, mùæt nhòn thêëy möåt cö gaái khaác trúã thaânh baâ Tûâ... Ha! - Chaâng lùæc
àêìu maånh - Coi! Loaâi ngûúâi seä duâng bao nhiïu laâ phûúng phaáp, biïën
quan hïå àöi bïn thaânh phûác taåp! Chïë taåo mêu thuêîn, chïë taåo vêën àïì,
chïë taåo àau khöí, chïë taåo phiïìn naäo! Cö! - Chaâng nhòn naâng sêu sùæc -
laâ möåt thñ duå!
    - Töi nghô - Naâng liïëm möi, nhñu maây - Chuáng ta àang baân vïì
öng maâ khöng phaãi baân vïì töi!
    - aâ phaãi, phaãi! - Chaâng cûúâi tûå chïë nhaåo. - Chuáng ta àang baân
vïì töi. Chuyïån Diïåp Cûúng thêët tònh.

http://www.ebooks.vdcmedia.com
QUYÂNH DAO                                 20

   - Öng khöng thêët tònh, öng khöng...
   - Töi khöng? - Chaâng hoãi laåi.
   - Töi thêëy àûúåc laâ öng khöng thêët tònh.
   - Cö thêëy àûúåc? - Chaâng laåi hoãi laåi, gioång rêët nghiïm chónh.
   - Öng... Naâng vûún vïì phña chaâng, àêíy ly caâ phï xa möåt chuát.
Naâng böîng coá phêìn tha thiïët, tha thiïët muöën thuyïët phuåc chaâng,
chûáng minh chaâng - Öng khöng àñch thûåc muöën coá Lêm Vuä Nhaån û?
öng khöng àñch thûåc muöën coá cö êëy û? Töi thêëy àûúåc rùçng... àaân öng
giöëng nhû öng, nïëu haå quyïët têm àñch thûåc muöën coá möåt caái gò, öng
seä khöng mêët ài. Cho nïn, töi thêëy àûúåc rùçng, öng quaã thûåc khöng
mêët ài caái gò caã.
   Chaâng lùång leä nhòn naâng. Höìi lêu khöng noái gò.
   - Cö coá biïët hay khöng. - Cuöëi cuâng chaâng chêåm chaåp múã miïång
   - Cö laâ möåt cö gaái hïët sûác, hïët sûác àaáng yïu vaâ lûúng thiïån.
   Mùåt naâng böîng noáng lïn. Lêìn àêìu tiïn trong àúâi àûúåc möåt ngûúâi
àaân öng khen ngúåi cuå thïí trûåc tiïëp nhû vêåy, khiïën naâng lêåp tûác theån
thuâng. Maâ cuâng vúái theån thuâng àöìng thúâi dêng lïn trong loâng, coân coá
möåt thûá vui mûâng vaâ caãm giaác thoãa maän vi diïåu.
   - Cö coá phêìn thuyïët phuåc àûúåc töi - Chaâng kheä thúã daâi - ñt nhêët
cö khiïën töi thêëy tûúng àöëi àûúåc an uãi. Töi nghô, vïì möåt phûúng diïån
naâo àoá maâ noái, laâ cö àuáng... - Chaâng nghiïng àêìu trêìm tû, aánh mùæt
böîng biïën thaânh sêu khöng thïí lûúâng, biïën thaânh ngûng àoång biïën
thaânh xa xùm - Töi chùæc laâ khöng hïì àñch thûåc yïu Lêm Vuä Nhaån.
   - Töi nghô... - Naâng theån thuâng maâ thùèng thùæn noái tiïëp - Con
ngûúâi öng coá phêìn cöí quaái, öng chùæc laâ khöng àñch thûåc yïu möåt cö
gaái naâo!
   “Caåch” möåt tiïëng, höåp queåt maáy trong tay chaâng rúi xuöëng àêët.
Chaâng cuái ngûúâi àïí nhùåt höåp queåt maáy lïn. Luác chaâng laåi thùèng
ngûúâi lïn, toaân thïí àûúâng neát trïn mùåt chaâng àïìu biïën àöíi. aánh mùæt
chaâng böîng laånh luâng, khoáe miïång trïî xuöëng, löå ra hai àûúâng nhùn
sêu sêu bïn möi. Löng maây chaâng nhñu laåi, giûäa khoaãng löng maây
dûång lïn mêëy vïåt hùçn. Mùæt chaâng dûúái aánh àeân chiïëu roåi, biïën thaânh
xaám nhúâ nhúâ, troâng mùæt khöng àen laáy nûäa, maâ chuyïín laâm möåt thûá
maâu nêu xaám töi töëi. Söëng lûng chaâng ûúän thùèng. Caái dõu daâng, chên
thaânh vaâ thûá nhiïåt tònh múái gùåp maâ nhû àaä quen trong sùæc mùåt
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGOÅN ÀEÂN ÀÏMQUA                               21

chaâng, àöåt nhiïn biïën mêët tùm. khöng biïët taåi sao, tûåa nhû coá möåt
caái mùåt naå sùæt chuåp xuöëng àêìu chaâng, chaâng böîng vuä trang cho
mònh, toaân thên toaân têm vuä trang cho mònh. Tiïëng chaâng laånh nhû
sùæt laånh àuång vaâo nhau sang saãng:
    - Cö muöën laâm caái gò? Àöëi vúái möåt ngûúâi laå truy àïën têån göëc têån
ngoån? Cö vêîn coá hûáng thuá nghiïn cûáu ngûúâi vûâa múái quen biïët nhû
thïë û? Cö khöng thêëy rùçng cö quaá xuïì xoâa, xuïì xoâa àïën quaá mûác û?
    Naâng giöëng nhû bõ vuåt möåt gêåy. Múã to mùæt, naâng khöng tin
nhòn chaâng chùçm chùçm. Naâng noái nhûäng gò? Chaâng sao coá thïí múái
phuát trûúác khen ngúåi naâng, lêåp tûác laåi trong phuát sau só nhuåc naâng?
Chaâng sao laåi àïí biïën àöíi, dïî giêån maâ laåi khoá khùn bùæt nhû thïë?
Ngûúâi laå. Phaãi! Àêy laâ möåt ngûúâi laå naâng hoaân toaân khöng quen biïët,
naâng laåi theo chaâng ra khoãi möåt cûãa haâng ùn, laåi vaâo möåt cûãa haâng
khaác! Naâng quaá xuïì xoâa! Quaá dïî ngöìi cuâng ngûúâi khaác xuïì xoâa àïën
gêìn nhû tuây tiïån! Naâng böîng àoã bûâng mùåt lïn, phuâng hai maá. Naâng
tûâ chöî ngöìi àûáng thùèng lïn rêët nhanh, suyát nûäa àaánh àöí ly caâ phï -
Naâng cêìm xùæc lïn, khöng noái möåt lúâi quay ngûúâi muöën ài ra phña
ngoaâi. Chaâng vöåi ài theo noái:
    - Cö ùn no röìi muöën ài û?
    Naâng dûâng bûúác, ngaåc nhiïn nhòn chaâng. Chùèng leä chaâng cho
rùçng mònh muöën gaåt chaâng möåt bûäa ùn uöëng? Trïn àúâi sao laåi coá
ngûúâi àaáng gheát nhû thïë naây? Naâng giang tay cûúáp lêëy hoáa àún trong
tay chaâng, àêìy nöå khñ noái:
    - Chuáng ta ai traã phêìn ngûúâi nêëy.
    - Tuây yá cö - Chaâng bònh thaãn noái, neá ngûúâi àïí cho naâng ài vïì
phña trûúác. möåt veã laånh luâng, ngaåo maån, laâm cao.
    Chaâng laâ ngûúâi thïë naâo? Keã ngöng cuöìng tûå cao? Ngûúâi àiïn? A
Q? Àöì mùæc dõch!
    Naâng cùæn rùng, hêët cao cùçm, xöng thùèng àïën trûúác quêìy. Chaâng
theo túái, cêìm hoáa àún nhòn. Hoå rêët nghiïm chónh phên roä söë tiïìn,
ngûúâi naâo traã phêìn ngûúâi êëy. Cö gaái úã quêìy vêîn toâ moâ nhòn hoå, laåi
cûúâi haão yá, chùæc cho laâ möåt àöi tònh nhên àang caäi nhau. Xuái quêíy!
Quaá laâ xuái quêíy! Naâng nghô dûå caái hön lïî xuái quêíy, gùåp phaãi nhên
vêåt xuái quêíy! Naâng quaã thêåt muöën kïu to vúái cö gaái úã quêìy: Töi

http://www.ebooks.vdcmedia.com
QUYÂNH DAO                                   22

khöng hïì quen biïët ngûúâi mùæc bïånh thêìn kinh naây! Nhûng, khöng
quen biïët sao maây laåi cuâng anh ta noái noái cûúâi cûúâi vûâa ùn vûâa uöëng!
    Xöng ra khoãi cûãa haâng ùn, gioá àïm laåi dõu daâng cuöën túái. Àïm
àêìu thu Àaâi Loan, àuáng laâ luác “khñ trúâi àaä laånh maâ chûa reát” Thûá
àïm êëy, laâ thuöåc vïì ngûúâi tuöíi treã. Thûá àïm êëy laâ thuöåc tri kyã vaâ tònh
nhên. Tiïëc rùçng àûáng bïn caånh naâng möåt laâ ngûúâi bïånh thêìn kinh!
Bïånh thêìn kinh! Phaãi, naâng quay àêìu laåi nhòn, ngûúâi bïånh thêìn kinh
êëy quaã thûåc àang theo àùçng sau naâng! Cuái àêìu, chaâng lêìm luäi ài theo
naâng, veã laånh luâng trïn mùåt khöng biïët àaä biïën mêët luác naâo. Chaâng
húi cùæn möi, trêìm ngêm khöng noái. Coá caái uã ruä vaâ caãm giaác cö quaånh
khoá hiïíu, àeâ trïn vai chaâng, chêët trïn àêìu maây chaâng, chuåp trïn
toaân thên chaâng, dêng trong àaáy mùæt khoáe möi chaâng. Trong nhaáy
mùæt ài ra khoãi cûãa haâng ùn nhû vêåy, chaâng laåi biïën àöíi, biïën thaânh
möåt ngûúâi khaác. Naâng trûâng mùæt nhòn chaâng, khöng bõ caái veã ngoaâi
cuãa chaâng mï hoùåc, naâng bûåc böåi.
    - Öng theo töi laâm caái gò? öng khöng ài àûúâng cuãa öng û?
    - UÃa! - Chaâng dûúâng nhû chúåt tónh khoãi giêëc möång lúán. Ngêíng
àêìu chaâng nhòn naâng, aánh mùæt sêu sùæc maâ cöí quaái. Sau àoá, chaâng
cûáng coãi quay ngûúâi ài, cûáng coãi neám ra möåt cêu noái - Thïë thò, taåm
biïåt!
    Lûng chaâng quay laåi phña naâng, bûúác maånh túái àêìu phöë sûúng
muâ ban àïm traân lan, ngûúâi coá phêìn cûáng àú, bûúác chên coá phêìn
nùång nïì. àeân àûúâng hùæt boáng chaâng daâi daâi xuöëng mùåt àêët, caâng keáo
caâng daâi. Àeân àûúâng àoá, muâ àïm àoá, boáng àoá, laâm nöíi bêåt thûá khöng
khñ maâ miïu taã: coá phêìn trú vú, coá phêìn hoang vùæng.
    Naâng àûáng àêëy, àûa mùæt nhòn theo boáng chaâng sûäng súâ. Laå
thêåt, vûâa röìi naâng quaã thûåc hêån chïët àûúåc caái khoaãnh khùæc khoá hiïíu
àöåt phaát cuãa chaâng. möåt luác sau, chaâng àaä ài xa, naâng múái àõnh thêìn
laåi. Thúã daâi, naâng bõ caái hiu quaånh, laåc loäng vaâ thï lûúng cuãa chaâng
truyïìn sang, böîng thêëy coá caái gò cö àöåc khöng noái ra àûúåc, caái êu sêìu
khöng noái ra àûúåc, caái chua chaát vaâ hoang mang khöng noái ra àûúåc.
Naâng bùæt àêìu ài doåc theo vóa heâ, chêåm chaåp vïì phña trûúác. Ài khöng
biïët bao lêu, naâng nghe thêëy sau lûng coá tiïëng bûúác chên, theo baãn
nùng naâng quay àêìu laåi möåt caái, Diïåp Cûúng dûâng bûúác chên, dûâng
hùèn ngay trûúác mùåt naâng, aánh mùæt nhòn thùèng naâng:
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGOÅN ÀEÂN ÀÏMQUA                               23

    - Töi àuöíi theo cö, noái vúái cö hai cêu - Chaâng noái tiïëng khaân
khaân, dõu daâng, giöëng nhû gioá àïm.
    Naâng múã to mùæt, nhòn chaâng, khöng noái.
    - Cêu thûá nhêët töi lêëy laâm tiïëc. Töi khöng phaãi laâ rùæp tê m
muöën laâm cö khoá chõu. Töi àöåt nhiïn khöng khöëng chïë nöíi mònh. Cö
nïn hiïíu, cö rêët töët - aánh mùæt chaâng ïm àïìm nhû nûúác - Töëi nay, töi
rêët thêët thûúâng, biïíu hiïån töìi tïå, caái àoá àïìu laâ... Chaâng dûâng möåt
chuát búãi taåi caái hön lïî êëy.
    Naâng tiïëp tuåc nhòn chaâng, coá phêìn caãm àöång, trong loâng coá thûá
ïm dõu naâo àoá àang rung lïn, nhûng naâng vêîn cöë chêëp im lùång.
    - Cêu thûá hai, töi rêët vui àûúåc laâm quen vúái cö - Chaâng àûáng
möåt chuát, àaáy mùæt lûúát qua möåt veã gêìn nhû buöìn khöí, vêåt löån, mêu
thuêîn. Chaâng hñt möåt húi, gûúång móm cûúâi - Chuáng ta tuyïåt àöëi laâ
àïën tûâ hai thïë giúái khaác nhau, laåi gùåp nhau trong möåt hön lïî. Töi coá
caái thêët yá cuãa töi, cö coá caái khöng haâi loâng cuãa cöå Toám laåi, trong
khoaãnh khùæc hiïån taåi, chuáng ta tuyïåt àöëi coá caãm giaác hoang vùæng
giöëng nhau, àuáng khöng?
    Naâng chúáp mi mùæt, mùæt húi ûúát, vêîn khöng noái
    - Cho nïn, cêu thûá ba...
    - Öng noái,... chó coá hai cêu thöi! - Naâng nhõn khöng nöíi múã
miïång, trong loâng àaä hoaân toaân mïìm ài. Sûå khaác biïåt àöåt phaát cuãa
chaâng, bïånh thêìn kinh àöåt phaát cuãa chaâng, àïìu khöng quan troång.
Caái quan troång chó laâ caãm giaác giêy phuát naây, thûá caãm giaác “gùåp gúä
nhau laåi sùén quen nhau... ”.
    - Töi àaä noái chó coá hai cêu? Chaâng ngaåc nhiïn hoãi, ngaåc nhiïn
àïën coá phêìn khoa trûúng, khoa trûúng rêët àaáng yïu - ÚÂ, cö xem, töi
töëi nay noái nùng löån xöån con söë cuäng tñnh khöng roä, may maâ töi coân
hoåc maáy tñnh àiïån tûã àêëy!
    - Maáy tñnh àiïån tûã? - Naâng toâ moâ lùåp laåi möåt cêu, maáy tñnh àiïån
tûã laâ caái rêët xa xöi, caái rêët xa laå.
    - Maáy tñnh àiïån tûã laâ caái töët hún oác con ngûúâi gêëp trùm lêìn -
Chaâng noái - Maáy tñnh àiïån tûã laâ caái cú giúái hoáa, khöng coá caái caãm tñnh
cuãa oác ngûúâi, cuäng khöng coá caái àau khöí cuãa oác ngûúâi. Noá seä khöng tûå
chuöëc lêëy phiïìn phûác cho mònh.

http://www.ebooks.vdcmedia.com
QUYÂNH DAO                                   24

    - Haã? - Mùæt naâng múã caâng to, coá phêìn ngêy thúå Nhûng maáy tñnh
àiïån tûã vêîn laâ cêìn oác ngûúâi àiïìu khiïín.
    - Chaâ - Chaâng hêìm hûâ, neát cûúâi cûúâi hiïån trïn khoáe möi - Cö laâ
möåt cö gaái rêët laâm phiïìn ngûúâi, phaãn ûáng laåi nhanh, noái nùng laåi
thùèng thùæn. Thöi àûúåc. duâ töi coá noái mêëy cêu chùng nûäa, töi àuöíi
theo, chuã yïëu laâ àïí noái vúái cö, hiïån giúâ múái coá chñn giúâ. Chuáng ta möîi
ngûúâi vïì nhaâ mònh, coá thïí àïìu coá möåt àïm daâi dùçng dùåc khoá maâ chõu
nöíi. Töi muöën tröën traánh noá, coân cö?
    Naâng gêåt àêìu, bõ àöång nhòn chaâng:
    - Thïë thò, àïën “êm nhaåc thaânh”, àûúåc khöng? Chaâng thêån troång
hoãi - ÚÃ àêëy coá thïí khiïu vuä, coá thïí nghe êm nhaåc. Chuáng ta bêët têët
baân gò thïm nûäa. Nïëu cö cho rùçng töi laâ A Q. laâ ngûúâi àiïn, laâ ngûúâi
bïånh thêìn kinh, laâ keã ngöng cuöìng tûå cao, laâ gò cuäng khöng quan hïå
Chuáng ta ài khiïu vuä, àïí chuáng ta taåm quïn nhûäng chuyïån nïn quïn
àoá ài!
    Naâng kinh ngaåc nhòn chaâng. Àoá laâ ngûúâi thïë naâo? Chaâng àoåc
àûúåc yá nghô cuãa ngûúâi khaác û? “Ngûúâi àoåc àûúåc loâng ngûúâi khaác”, tïn
möåt cuöën tiïíu thuyïët dõch. Con ngûúâi naây cuäng àoåc àûúåc loâng ngûúâi
khaác! Chaâng àoåc ra caác thûá danh tûâ naâng thêìm chûãi chaâng trong
loâng. Àaáng súå!
    - Thïë naâo? Ài khöng? - Chaâng laåi hoãi.
    - Ài khöng? Àûúng nhiïn muöën ài! Duâ cho vïì sau khöng gùåp laåi
nûäa. Chó laâ àïí tröi qua caái àïm quaånh vùæng maâ buöìn baä naây. Chó laâ
möëi duyïn tûúng ngöå naây. Chó laâ vò têëm thaânh yá chaâng ài röìi laåi trúã
laåi naây. Chó laâ àïí chaâng noái möåt cêu, hai cêu, ba cêu, böën cêu... nhiïìu
cêu nhû vêåy, cuäng àaáng ài! Àaáng ài!
    Thïë laâ, hoå àïën êm nhaåc thaânh. Thïë laâ, hoå khiïu vuä möåt àïm.
Thïë laâ, hoå cuâng cûúâi vúái nhau, cuâng vui vúái nhau, cuâng quïn ài
nhûäng chuyïån nïn quïn. Toám laåi, hoå ÚÃ trong tiïëng nhaåc, dûúái aánh
àeân qua möåt àïm, an laânh, ïm àïìm, mang chuát buöìn thûúng nheâ
nheå, ûu sêìu nheâ nheå, men say nheâ nheå.
    Àïm êëy coân mang chuát húi thúã laäng maån, húi thúã laäng maån nheâ
nheå.
    Rêët nhiïìu rêët nhiïìu ngaây vïì sau. Buâi Tuyïët Kha vêîn thûúâng
thûúâng nhúá laåi caái àïm êëy. Nhûng baánh xe thúâi gian khöng ngûâng
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGOÅN ÀEÂN ÀÏMQUA                              25

chuyïín àöång, àúâi söëng vêîn cûá tröi ài àún àiïåu maâ coá quy luêåt. Diïåp
Cûúng biïën mêët trong àúâi söëng cuãa naâng. Vöën dô, caái àïm êëy hoå biïët
giûäa hoå vûâa khöng coá quaá khûá vûâa khöng coá tûúng lai. Búãi vò, hoå quen
nhau quaá bêët ngúâ, quan hïå quaá vi diïåu. Hoå cuäng khöng ngûúâi naâo
muöën hûúáng àïën tûúng lai.
    Àïm êëy têët caã àïìu thaânh quaá khûá, vêîn khöng diïîn biïën chûúng
tiïëp theo nûäa. Buâi Tuyïët Kha thónh thoaãng nhúá àïën, cuäng coá chuát
caãm giaác laå luâng. Àïm êëy, hoå coá trao àöíi tïn hoå.
    Chaâng coân àûa naâng vïì àïën cöíng chung cûå Tuy chaâng khöng
gaån hoãi naâng úã söë mêëy lêìu mêëy vaâ söë àiïån thoaåi cuãa naâng, nhûng nïëu
àõnh têm thùm doâ moåi caái vïì naâng, quaã thûåc laâ rêët dïî daâng, rêët dïî
daâng.
    Nhûng, chaâng khöng thùm doâ, chaâng cuäng khöng muöën hoãi.
    Diïåp Cûúng, caái tïn àoá dêìn dêìn nhaåt ài trong cuöåc söëng cuãa Buâi
Tuyïët Kha, cuäng dêìn dêìn nhaåt ài trong kyá ûác. Cuöåc söëng nùm hoåc
thûá hai àaåi hoåc laâ phong phuá nhiïìu maâu veã, bêån röån vaâ laåi döìi daâo,
vûâa traân àêìy möång aão vûâa traân àêìy lyá tûúãng. Naâng bêån röån, bêån röån
quïn caã Diïåp Cûúng.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
QUYÂNH DAO                                   26
                CHÛÚNG 3


    Tuyïët Kha vaâ meå úã lêìu saáu möåt cao öëc, laâ möåt phoâng nhoã gêìn ba
mûúi meát vuöng. Meå súám ài töëi vïì, laâ möåt phuå nûä viïn chûác kiïíu
mêîu, möåt ngûúâi meå rêët hiïíu con chùm soác con. Tuyïët Kha tan lúáp vïì
nhaâ, thûúâng tranh laâm cúm vúái meå. Giúâ phuát meå con cuâng ùn laâ thúâi
gian êëm aáp nhêët trong ngaây. Buâi Thû Doanh, meå cuãa Tuyïët Kha,
lùæng nghe kyä caâng Tuyïët Kha kïí nhûäng chuyïån thuá võ trong trûúâng,
caác thûá chuyïån quyá baáu cuãa caác baån àöìng hoåc, caác thûá chuyïån quaái laå
cuãa caác giaáo sû, caác thûá chuyïån ngöëc nghïëch trong àúâi söëng... Ngûúâi
nghe tuãm tóm cûúâi, ngûúâi noái tuãm tóm cûúâi. Cuöåc söëng tröi ài trong
ngoåt ngaâo.

   Àûúng nhiïn, Tuyïët Kha möîi thaáng vêîn coá möåt ngaây àïën ùn
cúm vúái chaå Àoá laâ thoái quen keáo daâi tûâ saáu tuöíi àïën nay, laâ quyïìn lúåi
vaâ nghôa vuå cuãa àöi bïn. Nhûng, Tûâ Viïîn Haâng sau khi taái hön, bûäa
cuâng ùn êëy chó duy trò hai, ba lêìn thò khöng tiïëp tuåc nûäa. Lyá do cuãa
Tuyïët Kha laâ:

   - Töi khöng biïët xûng hö vúái Lêm Vuä Nhaån thïë naâo, thïë naâ o
cuäng biïën thaânh kyâ kyâ! Töi chõu khöng nöíi thûá khöng khñ kyâ quaái àoá!

    Naâng khöng àïën ùn cúm vúái Tûâ Viïîn Haâng nûäa, àöi bïn àöíi
thaânh liïn laåc bùçng àiïån thoaåi. Quan hïå maáu muã cha con ruöët cuöëi
cuâng dûåa vaâo möåt súåi dêy àiïån thoaåi àïí duy trò. Àúâi söëng thêåt laâ kyâ
diïåu!

   Àúâi söëng quaã thêåt kyâ diïåu, nhêët laâ sau khi Àûúâng Vaån Lyá loåt
vaâo thïë giúái cuãa Tuyïët Kha.


http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGOÅN ÀEÂN ÀÏMQUA                                27

    Àûúâng Vaån Lyá laâ baån àöìng hoåc nùm thûá ba àaåi hoåc, trong
trûúâng vêîn laâ nhên vêåt nöíi bêåt. Anh khöng chó coá chiïìu cao 1m80,
xem ra dûúâng nhû vûúåt qua 1m80, búãi vò hai chên anh vûâa gêìy vûâa
daâi, laân da bõ mùåt trúâi chiïëu vûâa àoã vûâa àen, búi löåi dûúái höì cuäng laâ
tay gioãi, khi búi löåi giöëng nhû con nhïån lúán, rúi xuöëng chên tay daâi
vaåch loaån quúâ loaån trong nûúác, vêîn búi àûúåc rêët nhanh. Anh khöng
àeåp trai, cùçm quaá vuöng, miïång quaá lúán, laåi àeo möåt àöi kñnh cêån thõ.
Nhûng anh sinh ra coá böå tûúáng haâi hûúác, ùn noái gioãi, khiïën ngûúâi vui
thñch. Anh laåi biïët àaân ghi ta, saáng taác ca khuác, haát dên ca, thûúâng
lïn truyïìn hònh cuäng thûúâng coá mùåt trong tiïët muåc nghïå thuêåt töíng
húåp. Maâ anh coân laâ tay viïët laách gioãi, súã trûúâng hún caã laâ laâm thú,
biïët chêm choc. giaáo sû, biïët quêåy phaá, cuäng thûúâng àûáng haâng àêìu
thi saát haåch haâng nùm àûúåc tiïìn thûúãng cuãa nhaâ trûúâng. Trong
trûúâng möîi lêìn diïîn kõch noái, anh nhêët àõnh tham gia diïîn xuêët, vêîn
laâ àoáng vai phuå nhûng laåi cûúáp hïët àêët diïîn cuãa vai chñnh

    Àûúâng Vaån Lyá laâ möåt nhên vêåt toaân trûúâng àïìu biïët. Bïn caånh
anh cuäng khöng ñt caác cö gaái. Chó laâ anh viïåc úã bïn ngoaâi quaá nhiïìu,
tuöíi quaá treã, anh àöëi vúái ai cuäng khöng gùæn kïët àûúåc. Buâi Tuyïët Kha
tûâ khi vaâo nùm thûá nhêët àaåi hoåc àaä quen biïët anh, laåi khöng hïì àïí
têm túái anh. Anh nhòn Buâi Tuyïët Kha, cuäng giöëng nhû nhòn möåt
ngoån àeân nhoã nhû muön ngoån àeân khaác khöng hïì thêëy àûúåc noá àùåc
biïåt saáng. Nhûng, àúâi ngûúâi rêët nhiïìu viïåc, àïìu coá thïí trong ngaây naâo
àoá, giúâ naâo àoá, khoaãnh khùæc naâo àoá coá sûå biïën hoáa, nhêët laâ caác chaâng
trai vaâ cö gaái.

   Ngoån nguöìn cêu chuyïån laâ nhaâ trûúâng àöåt nhiïn muöën töí chûác
thi búi. Thanh niïn nam nûä höìi àoá, coá leä mûúâi ngûúâi thò coá àïën chñn
ngûúâi rûúäi biïët búi. Buâi Tuyïët Kha laåi úã trong söë ngûúâi khöng biïët.
Khöng biïët khöng noái laâm gò, Buâi Tuyïët Kha coân rêët súå búi. Phaãi thi
thïí duåc, naâng cuäng súå àïën àúâ ngûúâi ra. Baån hoåc nûä thên nhêët cuãa
naâng - Trõnh Khiïët Bên búi löåi àaánh boáng lûúái gò cuäng thaåo, cûúâi trïu
vúái naâng:http://www.ebooks.vdcmedia.com
QUYÂNH DAO                                 28

   - Súå caái gò? Cêåu chó cêìn mua chiïëc aáo tùæm mùåc, àïën höì búi ngêm
mònh xuöëng nûúác, mònh àaãm baão cêåu nhêët àõnh qua àûúåc! Thúâi buöíi
naây chûa tûâng nghe noái ngûúâi hoåc khoa Vùn vò mön búi maâ phaãi lûu
cêëp.

   “Qua” laâ danh tûâ thay thïë cho “húåp caách” trong kyâ thi saát haåch.
Tûâ sau khi hoåc àaåi hoåc moi ngûúâi chó hoãi baâi laâm “qua” hay “khöng
qua”, khöng hoãi “töët” hay “khöng töët”!

   - Thêåt thïë û? Buâi Tuyïët Kha rêët lo lùæng - Nïëu khöng “qua” àûúåc
ngay caã hoå c laå i cuä n g khöng xong!

   - Thêåt àêëy! Thêåt àêëy! -Trõnh Khiïët Bên noái liïìn möåt chêåp -
Thêìy giaáo thïí duåc seä khöng laâm khoá dïî chuáng ta, khöng tin, cêåu ài
hoãi A Quang.

   A Quang laâ sinh viïn nùm thûá ba, vúái Àûúâng Vaån Lyá laâ cuâng
möåt boån, cuäng laâ tay gioãi àaân ghi ta haát dên ca, súám àaä loåt qua mön
thi búi.

   - Buâi Tuyïët Kha! A Quang veã àûáng àùæn hoãi - Àùçng êëy coá biïët
tùæm khöng?

   - Àöì khó! Buâi Tuyïët Kha cûúâi - Ai laåi khöng biïët tùæm.

   - Chó cêìn biïët tùæm, thò nhêët àõnh “qua” - A Quang noái - Àùçng êëy
mùåc aáo tùæm cûá coi nhû laâ tùæm trong böìn, xuöëng höì búi, quúâ quúâ tay
quúâ quúâ chên laâ àûúåc, chó coá àiïìu, àûâng coá xaát xaâ böng!

   Moåi ngûúâi cûúâi to, Tuyïët Kha cuäng cûúâi to.

   Àûúåc, cûá coi nhû laâ tùæm! Thi búi khöng coá gò ghï gúám! Duâ sao
chó cêìn ngêm mònh vaâo nûúác, laâ nhêët àõnh “qua”!

   Àïën ngaây thi, bïn höì búi chen àêìy baån àöìng hoåc. Vöën dô nam
sinh nûä sinh laâ phên ra thi, nhûng höm êëy laâ cuöëi tuêìn, khñ trúâi laåi
noáng, rêët nhiïìu baån àöìng hoåc khöng thi cuäng àïën rúän nûúác. Do àoá,
bïn höì nam nûä àöìng hoåc, lúáp cao lúáp thêëp àïìu coá. Giaáo viïn thïí duåc
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGOÅN ÀEÂN ÀÏMQUA                              29

muöën cho thi, möåt söë baån àöìng hoåc àang rúän nûúác liïìn neá nhûúâng höì
búi, ngöìi úã trïn búâ xem. Trong söë nhûäng ngûúâi ngöìi xem, coá caã A
Quang vaâ Àûúâng Vaån Lyá, coân coá möåt àaám baån cuâng caánh vúái Àûúâng
Vaån Lyá: A Vùn, A Lïî, A Tû.

   Buâi Tuyïët Kha thay möåt chiïëc aáo tùæm maá múái mua cho, rêët ûa
nhòn, trïn nïìn àen cùåp viïìn maâu hoa àaâo vaâ tñm nhaåt. Buâi Thû
Doanh chó biïët lo mua aáo tùæm àeåp cho con gaái, nhûng khöng lo nöîi
chuyïån con gaái coá biïët búi hay khöng. Tuyïët Kha xïëp haâng trong àaám
baån àöìng hoåc, nhòn thêëy tûâng baån àêìu nheå nhoäm nhaãy xuöëng nûúác,
nheå nhoäm búi, nheå nhoäm cûúâi àuâa, nheå nhoäm loåt qua cûãa aãi. Naâng
khöng hiïíu sao, caâng luác caâng cùng thùèng, caâng luác tay chên caâng
luöëng cuöëng.

   Cuöëi cuâng, àïën lûúåt naâng.

   Naâng àûáng bïn höì, nhòn thêëy soáng nûúác cuöån nöíi, àêìu liïìn
choaáng vaáng. Àûâng noái xuöëng nûúác, coân chûa xuöëng nûúác, hai chên
naâng àaä run lïn. Àûáng úã àêëy, naâng nhòn trên trên nûúác höì, khöng
àöång àêåy. Böîng nhiïn, naâng thêëy chung quanh biïën thaânh yïn lùång.
Böîng nhiïn naâng thêëy aánh mùæt têët caã moåi ngûúâi bïn höì àïìu döìn vaâo
naâng. naâng thaânh tiïu àiïím cuãa sûå chuá yá. Naâng coá phêìn böìn chöìn, coá
phêìn buöìn bûåc, nhòn baån àöìng hoåc, laåi nhòn mònh, naâng böîng hiïíu roä
moåi ngûúâi taåi sao nhòn chùçm chùçm vaâo naâng. Dûúái mùåt trúâi, laân da
moåi ngûúâi àïìu àûúåc sêëy thaânh nêu àoã, chó coá möåt mònh naâng, da thõt
trùæng mõn, dûúái aáo tùæm maâu àen, trùæng àïën laå luâng, trùæng àïën choái
mùæt, trùæng àïën khiïën ngûúâi chuá y á. Naâng noáng ruöåt luáng tuáng, mùåt àoã
bûâng lïn, àûáng úã àêëy, naâng laåi vêîn khöng daám xuöëng nûúác.

   - Nhaãy xuöëng ài! Thêìy giaáo thïí duåc kïu.

   Naâng run lïn, khöng daám nhaãy.

   Coá baån huyát saáo möìm, naâng caâng luáng tuáng, caâng súå, caâng xêëu
höí, mùåt caâng àoã.


http://www.ebooks.vdcmedia.com
QUYÂNH DAO                                  30

   -Thöi àûúåc - Thêìy giaáo thïí duåc liïìn giaãi vêy - Võn lan can, ài
xuöëng ài!

   Ài xuöëng ài, naâng nhû truát àûúåc gaánh nùång. Tuám lêëy lan can,
naâng ài dêìn tûâng bûúác. Giöëng nhû tùæm û? Quyã tha ma bùæt! sao laåi coá
böìn tùæm lúán àïën thïë naây Soáng nûúác xö cuöìn cuöån trûúác ngûåc naâng,
nûúác xanh trong vùæt, nhòn thêëy àûúåc caã àaáy höì, nhòn ngoán tay baám
cûáng lêëy thaânh höì búi, giöëng nhû möåt pho tûúång naâng khöng chõu di
àöång möåt bûúác naâo nûäa.

   - Buöng tay ra, búi möåt caái ài! - Thêìy giaáo goåi

   Naâng khöng àöång, chïët cuäng khöng buöng tay.

   - Chó cêìn búi möåt caái - Thêìy giaáo laåi noái.

   Naâng vêîn khöng àöång.

   Bïn höì lùång ngùæt. Naâng laâm cho toaân thïí khöng khñ vöën nheå
nhoäm linh hoaåt biïën thaânh cûáng àúå Naâng àûáng sûäng, mùåc chiïëc aáo
tùæm tuyïåt àeåp, tùæm thên da thõt trùæng mõn non mûúát, àûáng trong höì
nûúác xanh, khöng àöång àêåy giöëng nhû hoáa thaåch.

    Möîi möåt ngûúâi trong àúâi àïìu seä gùåp möåt söë chuyïån luáng tuáng,
àöëi vúái Buâi Tuyïët Kha, khöng coá möåt buöíi chiïìu naâo daâi dùåc bùçng giúâ
phuát naây. Thúâi gian dûâng laåi, traái àêët ngûâng laåi, ngay caã chim trïn
ngoån cêy cuäng khöng kïu, gioá khöng thöíi, muön vêåt àïìu ngûâng lùång
chó coá naâng àûáng trong nûúác run lïn.

    Sau àoá, böîng nhiïn, “uâm” möåt tiïëng, coá ngûúâi nhaãy aâo xuöëng
nûúác. Tuyïët Kha höìi höåp, muå mêîm, caãm thêëy soáng nûúác àang cuöån
nöíi. Sau àoá, naâng nhòn thêëy coá möåt ngûúâi búi rêët nhanh àïën chöî
naâng, nhö lïn mùåt nûúác, ngûúâi êëy àûáng bïn caånh naâng, laâ Àûúâng Vaån
Lyá.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGOÅN ÀEÂN ÀÏMQUA                               31

   - Naâo! - Àûúâng Vaån Lyá nhòn chùm chùm naâng, aánh mùæt ïm dõu,
khuyïën khñch, vaâ cuäng nhû laâ mïånh lïånh. Anh chòa hai tay cho naâng,
giaãn àún noái - Àûa tay cuãa cö cho töi!

    Naâng múã to mùæt, bõ àöång nhòn Àûúâng Vaån Lyá, haåt nûúác trïn toác
anh, traán anh, àêìu muäi anh loáe saáng, möîi haåt nûúác àïìu àûúåc mùåt trúâi
chiïëu àïën lêëp laánh, mùæt anh cuäng lêëp laánh, loáe lïn aánh saáng thanh
xuên. Trong khoaãnh khùæc naây, naâng thêëy mònh bõ thöi miïn, naâng
nhòn anh, bõ àöång àûa tay võn chùåt vaâo thaânh höì ra, bõ àöång nhòn
anh, bõ àöång àûa tay cho anh. Do àoá, lêåp tûác, hai caái tay êëy nùæm chùåt
lêëy nhau, kheä keáo möåt caái, caã ngûúâi naâng nhaâo vaâo trong nûúác. Naâng
coân chûa kõp yá thûác àûúåc àaä xaãy ra caái gò, liïìn caãm thêëy hai caái tay êëy
àaä gúä ra, maâ tûâ vuâng lûng naâng, vûäng vaâng nêng caã ngûúâi naâng lïn
mùåt nûúác. Caái nhaâo naây cuãa naâng, toác cuäng ûúát, mùåt cuäng thêëm nûúác.
Bïn tai naâng, Àûúâng Vaån Lyá, àang noái kheä:

  - Cö cûåa quêåy tay ài, laâm möåt àiïåu böå gò àêëy, yïn têm, töi quyïët
khöng àïí cö uöëng nûúác.

   Naâng cûåa quêåy chên tay.å Sûå thûåc, khöng àöång cuäng khöng
xong. Caã ngûúâi bõ nêng túái mùåt nûúác, nûúác úã bïn dûúái ngûúâi lay àöång
dêåp dúân, naâng cuäng khöng thïí hoaân toaân khöng àöång. Naâng múái àöång
möåt caái, Àûúâng Vaån Lyá àaä kïu lïn thùæng lúåi:

   - Thûa thêìy! Baån êëy àaä búi!

   A Quang úã bïn höì phuå hoåa kïu to:

   - Thûa thêìy! Baån êëy àaä búi!! Baån êëy biïët búi röìi!

   A Vùn, A lïî, A Tû vöî tay lïn, caâng kïu to:

   - Thûa Thêìy! Baån êëy biïët búi röìi! Baån êëy biïët búi röìi!

   Caâng nhiïìu tiïëng vöî tay, tiïëng hoan hö, tiïëng reo hoâ, tiïëng kïu:http://www.ebooks.vdcmedia.com
QUYÂNH DAO                                   32

   - Baån êëy biïët búi röìi! Baån êëy biïët búi röìi! Thûa thêìy, cho baån êëy
möåt trùm àiïím! Thûa Thêìy! cho baån êëy möåt trùm àiïím.

   Thêìy giaáo cûúâi, baån àöìng hoåc cûúâi, moåi ngûúâi àïìu cûúâi. Ngûúång
nguâng truát saåch, cùng thùèng truát saåch, caái hay cuãa tuöíi treã laâ úã chöî
moåi ngûúâi àïìu thñch cûúâi, moåi ngûúâi àïìu coá thoãa thuêån ngêìm. Do àoá
mön búi cuãa naâng “qua”. Trong àúâi naâng, cuäng tûâ àoá thïm möåt nhên
vêåt Àûúâng Vaån Lyá.

    Chaâng! Àûúâng Vaån Lyá, chaâng trai tay daâi chên daâi êëy, chaâng
trai hay cûúâi hay noái êëy, chaâng trai biïët haát biïët quêåy phaá êëy, chaâng
trai daám laâm daám chõu êëy, traân àêìy sûác söëng êëy, chaâng trai seä mang
laåi niïìm vui vö cuâng vö têån cho baån êëy.

   Sau khi thi búi khöng bao lêu, Àûúâng Vaån Lyá veã àûáng àùæn noái
vúái naâng:

   - Töi höìi nhoã cuäng tûâ chöëi búi löåi búãi vò töi laâ quaái thai.

   - Anh noái thïë naâo? Naâng kinh ngaåc hoãi.

    - Quaái thai? - Chaâng àûáng àùæn noái - Tay chên töi daâi quaá khöí,
cö xem, khöng thaânh tyã lïå - Anh àûáng lïn, cong lûng, hai tay vûún
thùèng àïën trûúác mùåt, lùæc lû, giöëng nhû con khó - Höìi nhoã, baån hoåc àïìu
cûúâi töi, töi liïìn tûå xûng laâ Lûu Bõ chuyïín kiïëp àêìu thai.

   - Caái gò?

   - Lûu Bõ? Chaâng cûúâi hò hò - Cö khöng àoåc tam quöëc diïîn nghôa?
Lûu Bõ tûúáng maåo àûúâng àûúâng, hai tay daâi quaá àêìu göëi, hai daái tai
ruã xuöëng têån vai! töi khöng keám Lûu Bõ bao nhiïu, chó coá àiïìu daái tai
húi ngùæn.

   Naâng nhõn khöng nöíi cûúâi. Anh nhòn chùm chùm naâng noái:

   - Töi búi rêët khoá coi.

   - Töi biïët, moåi ngûúâi noái anh giöëng con nhïån rúi xuöëng nûúác!

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGOÅN ÀEÂN ÀÏMQUA                              33

    - Cö biïët cö giöëng caái gò khöng? - Mùæt anh loáe saáng sau cùåp
kñnh.

    - Töi... - Naâng àoã mùåt - Giöëng caái gò? Naâng hoãi

   - Giöëng caái tïn cuãa cö: Tuyïët Kha. Chûä Kha àaåi biïíu cho ngoåc,
Tuyïët Kha laâ möåt thûá ngoåc maâu trùæng, thuêìn trùæng nhû tuyïët, trùæng
trong nhû ngoåc. Cö àûáng àêëy àeåp tûåa nhû möåt bûác tranh - Anh tiïëp
tuåc nhòn naâng, - Cö coá thên hònh àeåp nhû thïë, sao cö laåi súå búi?

    Naâng nhòn sûäng anh, khöng tin lúâi anh noái laâ thêåt. Nhûng, veã
luáng tuáng trong höì nûúác, laåi àûúåc mêëy cêu naây cuãa anh myä hoáa cho,
caái tûå ti cuãa naâng cuäng àûúåc chûäa khoãi. Liïn tiïëp möåt thaáng, naâng
ngaây ngaây sau khi tan lúáp theo anh hoåc búi, àïën kyâ thi chung khaão,
naâng àaä búi thêåt sûå, búi àûúåc khaá töët.

   Thïë laâ, naâng vaâ Àûúâng Vaån Lyá àöåt nhiïn gêìn guäi, àöåt nhiïn
thaânh möåt àöi, àöåt nhiïn cuâng laâm baáo tûúâng, cuâng ài phoãng vêën,
cuâng diïîn kõch noái, cuäng cuâng tham gia caác thûá hoaåt àöång bïn ngoaâi
trûúâng hoåc. Buöíi töëi naâng cuâng Àûúâng Vaån Lyá ài xem phim. Nghó heâ
naâng cuâng Àûúâng Vaån Lyá ài ngoaån caãnh nuái, söng.

    Àúâi söëng böîng bêån röån hùèn lïn.

    Àûúâng Vaån Lyá laâ möåt ngûúâi bêån röån, anh coá nhiïìu hoaåt àöång
biïët bao, nhiïìu hûáng thuá biïët bao. Bònh thûúâng, trong trûúâng hoåc,
anh coá möåt biïåt hiïåu laâ 747. möåt laâ búãi tïn anh laâ “Vaån Lyá”, coá thïí
bay vaån dùåm, khöng phaãi 747 laâ caái gò? hai laâ búãi vò anh laâm viïåc gò
cuäng rêët maånh meä, duâng àêìu xe lûãa àïí hònh dung coân chûa àuã, chó coá
thïí duâng 747 àïí hònh dung. ba laâ, búãi vò 747 laâ maáy bay, vaâ laâ bay lïn
khöng trung, nûãa cuãa àúâi söëng, laâ úã trong mêy trong muâ. Àûúâng Vaån
Lyá àuáng laâ úã trong mêy trong muâ, liïn àúái, anh coân dêîn caã ngûúâi bïn
caånh anh vaâo trong mêy trong muâ.

   Anh àïën àaâi truyïìn hònh quay tiïët muåc, Buâi Tuyïët Kha úã bïn
dûúái saân quay laâm khaách.

http://www.ebooks.vdcmedia.com
QUYÂNH DAO                                 34

   Anh tham dûå cuöåc thi chuåp aãnh, Buâi Tuyïët Kha laâ ngûúâi mêîu
cho anh.

   Anh thiïët kïë möåt böå phim caác -töng, Buâi Tuyïët Kha bêån tö maâu
giuâm anh.

   Àúâi söëng khöng àún àiïåu. Àûúâng Vaån Lyá vônh viïîn khöng àïí
ngûúâi khaác caãm thêëy àún àiïåu. Luác hoåc kyâ êëy sùæp kïët thuác, coá möåt
höm, Àûúâng Vaån Lyá böîng nhiïn tûâ trong mêy trong muâ rúi xuöëng
mùåt àêët, phaát hiïån Buâi Tuyïët Kha bïn caånh. Anh duâng aánh mùæt múái
laå nhòn naâng hoãi:

   - Buâi Tuyïët Kha, cö trûúác àêy àaä tûâng yïu àûúng chûa?

   Buâi Tuyïët Kha sûäng súâ, àaáp:

   - Chûa, coân anh?

   - Hònh nhû cuäng chûa.

   - Thïë naâo goåi laâ hònh nhû?

    - Töi thûúâng thûúâng àöång têm vò nûä giúái. Töi khöng biïët àöång
têm coá àûúåc coi laâ yïu àûúng hay khöng - Chaâng nghô möåt chuát - Nïn
coi laâ khöng, àuáng khöng? Yïu àûúng laâ caái cuãa hai phûúng diïån, laâ
caái rêët sêu rêët tha thiïët rêët maånh meä... - Anh àùm àùm nhòn naâng,
àöåt nhiïn söî saâng buöåt ra möåt cêu - Cö coá yïu töi khöng, Tuyïët Kha?

   Naâng ngêy ngûúâi ra. Giaâ nûãa hoåc kyâ naâng theo anh, ài chúi vúái
nhau, vui nhû àiïn vúái nhau, laåi chûa hïì suy tñnh àïën chûä “yïu”.
Naâng khöng coá cach naâo traã lúâi cêu hoãi naây. Naâng coá phêìn hoang
mang, coá phêìn böëi röëi, coá phêìn mï lêîn.

   - Coân anh? - Naâng hoãi laåi.

   Anh duâng tay súâ toác naâng, súâ cùçm naâng, súâ laân möi mïìm maåi
maâ khö khan cuãa naâng, anh kheä noái:


http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGOÅN ÀEÂN ÀÏMQUA                               35

    - Töi chûa tûâng yïu, khöng biïët thïë naâo goåi laâ yïu. Töi khöng
daám duâng chûä àoá, súå töi seä laâm hû haåi chûä àoá. Töi trûúác àêy chúi vúái
khaá nhiïìu baån gaái, töi cuäng chûa duâng chûä àoá. Hiïån giúâ, töi vêîn
khöng daám duâng noá. Tuyïët Kha, töi khöng biïët, töi cuäng giöëng nhû
cö, rêët mï lêîn, rêët hoang mang. Chó coá àiïìu, töi muöën noái vúái cö,
quaäng thúâi gian úã bïn cö, töi rêët döìi daâo, rêët vui sûúáng. Töi muöën
noái... - Anh nhùæm mùæt laåi, chên thaânh àïën giöëng nhû cêìu khêín - Àïí
chuáng ta cuâng thûã xem, àûúåc khöng?

   Liïìn àoá, anh kheä öm naâng vaâo loâng, kheä veán toác daâi trïn maá
naâng, kheä bûng meáp mùåt naâng, laåi kheä àùåt möi lïn möi naâng. Naâng
run rêíy, tim àêåp maånh, mùåt àoã lïn, höí theån maâ hoaãng loaån... möåt caái
hön vûâa xong, naâng hoaãng loaån àïën dûúâng nhû khöng coá caãm giaác,
kheä dûúng mi mùæt, naâng tûâ keä mi mùæt doâm tröåm anh, phaát hiïån anh
cuäng àoã bûâng mùåt, mùåt àêìy veã cùng thùèng vaâ böëi röëi, böå daáng rêët haâi
hûúác, ngoaâi caái haâi hûúác ra, coân coá caái ngöëc nghïëch vaâ thuêìn khiïët
khiïën naâng àöång têm. Naâng lêåp tûác biïët, Àûúâng Vaån Lyá söi nöíi,
Àûúâng Vaån Lyá biïët àaân biïët haát, Àûúâng Vaån Lyá àûúåc baån àöìng hoåc
suâng baái, laåi chûa tûâng hön nûä giúái. Loâng naâng vui haát lïn. Trong
khoaãnh khùæc naây, naâng coá thïí lônh höåi àûúåc yá võ cuãa “haånh phuác”.
Naâng neáp vaâo loâng anh trong àöìng phuåc hoåc sinh trûúác ngûåc anh,
khöng hïì àöång àêåy. Kyâ nghó heâ naây, hoå cùåp keâ bïn nhau, ban ngaây
cuâng ài ngoaån caãnh xem phim, buöíi töëi, anh ngöìi dûúái àeân, àaân ghi ta
cho naâng nghe, haát hïët lûúåt naây àïën lûúåt khaác:

   - Töi khöng biïët yïu laâ gò?

   - Töi cuäng khöng muöën biïët noá laâ gò?

   - Töi chó biïët coá em múái haånh phuác

   Töi chó biïët coá em múái sûúáng vui

   Nghe mûa nhoã àêåp vaâo song àêåp vaâo cûãa

   Chuáng ta dûúái àeân phöë möåt baâi ca

http://www.ebooks.vdcmedia.com
QUYÂNH DAO                                36

   Nïëu baån khöng biïët haånh phuác laâ gò

   Thò nghe chuáng töi kheä haát baâi ca naây!...

   Phaãi, muâa àöng êëy, haånh phuác dûúâng nhû àûång trong tuái cuãa
Buâi Tuyïët Kha, dûúâng nhû cûá ngöìi úã dûúái àeân, dûúâng nhû, dûúâng
nhû, dûúâng nhû...

   Nïëu, Buâi Tuyïët Kha khöng gùåp laåi Diïåp Cûúng, nïëu Buâi Tuyïët
Kha khöng bõ cuöën vaâo gia àònh Lêm Vuä Nhaån, nïëu Buâi Tuyïët Kha
khöng gùåp cha, nïëu Buâi Tuyïët Kha khöng coá möåt ngûúâi cha tïn Tûâ
Viïîn Haâng... Nïëu khöng coá nhiïìu caái nïëu àïën nhû vêåy, thò Buâi Tuyïët
Kha seä khöng phaãi laâ Buâi Tuyïët Kha! Cêu chuyïån cuãa cuöåc àúâi àïìu laâ
nhû vêåy.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGOÅN ÀEÂN ÀÏMQUA                             37
               CHÛÚNG 4


   Thaáng ba.

    Nùm êm lõch àaä quaå Khöng khñ ngaây tïët coân naán lûu laåi. Keåo,
haåt dûa, nhaän, thõt boâ kho, sö-cö-la coân àûång àêìy àôa trong phoâng
khaách Buâi Thû Doanh chûa doån ài. Haâng ngaây chùåp töëi baâ ài laâm vïì,
vêîn thñch nhòn Àûúâng Vaån Lyá, chaâng trai maâ Buâi Tuyïët Kha dêîn vïì,
öm àôa keåo ngöën ngêëu. Lûáa tuöíi hai mûúi coá chöî hay nhû thïë, ùn nhû
thïë naâo cuäng seä khöng mêåp. Tuyïët Kha khoãe maånh, khöng mêåp
khöng gêìy, eo lûng trûúác sau àïìu heåp nhoã, duâ mùåc vaáy hay mùåc quêìn
boâ àïìu ûa nhòn. Trong mùæt möåt ngûúâi meå, Tuyïët Kha quaã thûåc töët
àeåp, töët àeåp àïën khiïën ngûúâi yïu thûúng khiïën ngûúâi tûå haâo.

    Thaáng ba laâ muâa hoa àöî quyïn, ngoaâi phöë núã àêìu hoa àöî quyïn.
Chõu sûå caãm nhiïîm cuãa muâa xuên. Buâi Thû Doanh cuäng mua khaá
nhiïìu chêåu àöî quyïn, àùåt trïn ban cöng, àùåt trïn kyã traâ phoâng
khaách, àùåt trong phoâng nguã cuãa mònh, àûúng nhiïn cuäng quyïët seä
khöng boã qua phoâng nguã cuãa Tuyïët Khaå Baâ àem möåt chêåu àöî quyïn
têy caánh àeåp nhêët maâu höìng nhaåt viïìn meáp trùæng, non mûúát àïën
dûúâng nhû roã àûúåc nûúác ra àùåt úã trïn baân trang àiïím cuãa Tuyïët Khaå
Tuyïët Kha, möîi khi nhùæc àïën Tuyïët Kha, möîi khi nhòn thêëy Tuyïët
Kha, Buâi Thû Doanh àïìu caãm thêëy tim àêåp maånh cuãa ngûúâi meå, run
súå vaâ vui mûâng sûå thêìn kyâ: Tuyïët Kha àûúåc di truyïìn caái tinh tïë cuãa
Thû Doanh, àûúåc di truyïìn caái nhiïåt tònh cuãa Tûâ Viïîn Haâng. Naâng
àem tinh hoa cuãa hai ngûúâi têåp trung vaâo mònh, cao nhaä myä lïå maâ
coân thöng minh saáng daå.http://www.ebooks.vdcmedia.com
QUYÂNH DAO                                  38

   Buâi Thû Doanh khöng biïët ngûúâi meå khaác coá “yïu say mï” con
gaái nhû baâ khöng. Nhûng baâ vêîn thêëy àûúåc rùçng con gaái baâ maånh
hún ngûúâi khaác, ûu tuá nhû vêåy, vùn nhaä nhû vêåy, gioãi hiïíu yá ngûúâi
nhû vêåy àaáng yïu maâ àöång loâng ngûúâi nhû vêåy. Nhûng Tuyïët Kha,
thûúâng thûúâng cöë chêëp, coá khi vui veã, coá khi buöìn rêìu, coá khi loâng daå
nhoã heåp, coá khi laåi hoaân toaân khöng coá têm cú gò.

    - Maá! Tuyïët Kha thûúâng thûúâng múã to mùæt noái - Àiïån aãnh coá
thïí töíng húåp nghïå thuêåt múái, maá biïët chûa?

   - Biïët röìi!

   - Con laâ thïí töíng húåp mêu thuêîn! - Naâng cûúâi, cûúâi gêìn nhû
ngêy thú.

   - Thïë naâo goåi laâ thïí töíng húåp mêu thuêîn?

   - Têåp trung caác thûá mêu thuêîn vaâo möåt ngûúâi! - Naâ n g khoa
trûúng noái - Töët a, xêëu a, yïu a, hêån a, thöng minh a, ngu ngöëc a, vui
sûúáng a, buöìn rêìu a, àa sêìu àa caãm a, vui àïën vang trúâi chuyïín àêët
a, nghô àûúåc quaá nhiïìu a, nghô àûúåc quaá ñt a... ÖÌ, maá con coá thïí töíng
húåp mêu thuêîn.

    Thû Doanh cûúâi. Thïí mêu thuêîn töíng húåp, àuáng, Tuyïët Kha laâ
thïí töíng húåp mêu thuêîn, möåt “thïí mêu thuêîn töíng húåp” àaáng yïu.

    Laâ búãi taåi muâa xuên chùng? Laâ ngûúâi giaâ röìi chùng? Thû Doanh
thêëy loâng mònh möîi nùm caâng mïìm dõu, caâng hiïìn tûâ hún trûúác. Coá
khi dûúâng nhû mïìm yïëu, cuäng dûúâng nhû laâ quaånh queä. Thûá tònh
caãm êëy, Buâi Tuyïët Kha khöng coá caách naâo laänh höåi àûúåc Tuyïët Kha
vêîn cho rùçng, têët caã nhûäng “cêu chuyïån” àïìu laâ cuãa ngûúâi treã tuöíi,
ngûúâi phuå nûä böën mûúi tuöíi àaä trúã thaânh àöì cöí, nïn cêët vaâo trong lêìu
caác. Coá möåt buöíi töëi, Tuyïët Kha kïu öìn lïn noái vúái baâ:

   - Maá, nïëu maá giúã möåt cuöën tiïíu thuyïët, phaát hiïån noá viïët vïì cêu
chuyïån cuãa ba chõ em, chõ lúán nùm mûúi ba tuöíi, chõ hai böën mûúi


http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGOÅN ÀEÂN ÀÏMQUA                               39

bêíy tuöíi, em uát böën mûúi tuöíi. Cuöën saách êëy maá coân xem tiïëp àûúåc
khöng?

    Tuyïët Kha laâ vêåy. Naâng àa tònh dïî caãm, tinh tïë maâ sêu sùæc,
naâng vêîn khöng coá caách naâo àem lûáa tuöíi hai mûúi cuãa naâng àïí tiïëp
xuác vúái têm linh ngûúâi böën mûúi tuöíi. Thû Doanh khöng traách naâng.
Àoá laâ tûå nhiïn, naâng chûa tûâng coá caái tûâng traãi cuãa böën mûúi tuöíi, seä
khöng hiïíu caái nhaåy caãm tuöíi xuên tröi qua, nùm thaáng buöìn tïnh,
caâng khöng hiïíu nöîi niïìm “rûúåu múái laåi thïm rûúåu cuä àau, xuên nay
khöng giaãm húân xuên trûúác thuöåc vïì Buâi Thû Doanh.

    Buâi Thû Doanh seä khöng àoâi hoãi gò úã Tuyïët Kha, baâ chûa hïì àoâi
hoãi gò vïì Tuyïët Khaå Tûâ khi chia tay vúái Viïîn Haâng, baâ thêëy aáy naáy
àöëi vúái Tuyïët Kha, gia àònh tan naát àöëi vúái con caái vêîn laâ chöî thiïëu
soát. Nhêët laâ sau khi baâ phaát hiïån tònh caãm, sûå suâng baái vaâ lûu luyïën
cuãa Tuyïët Kha àöëi vúái Tûâ Viïîn Haâng, baâ caâng thïm aáy naáy. Ngûúâi
meå, dûát khoaát khöng thïí kiïm thïm chûác traách cuãa ngûúâi chaå Ngûúâi
meå laâ sûå tinh tïë nûä tñnh, ngûúâi cha múái coá thïí thoãa maän caãm giaác
suâng baái anh huâng cuãa con gaái.

    Buâi Thû Doanh biïët Tuyïët Kha vò hön lïî êëy, sa suát möåt daåo.
Nhûng Tuyïët Kha laåi tòm àûúåc tònh caãm úã chöî khaác. Nhû vêåy cuäng
töët, Nhû vêåy cuäng töët. Thû Doanh duâng mêîu tñnh cuãa baâ, nhaåy beán
quan saát Àûúâng Vaån Lyá, duâng nûä tñnh cuãa baâ, caâng sêu sùæc quan saát
Àûúâng Vaån Lyá. Baâ tiïëp nhêån cêåu trai naây, àeân àoã duy nhêët loáe lïn úã
àaáy loâng baâ laâ “quaá treã”. Treã tuöíi thûúâng thûúâng seä taåo thaânh rêët
nhiïìu sai lêìm. Luác baâ lêëy Tûâ Viïîn Haâng múái mûúâi chñn tuöíi, nhûng
baâ khöng coá bêët kyâ biïíu thõ naâo. Àûúâng Vaån Lyá tuy khöng àuã àeåp trai
thanh thoaát, nhûng anh àuáng laâ ûu tuá maâ quyïën ruä ngûúâi, nhêët laâ
gioång haát giaâu sûác gúåi caãm cuãa anh. Baâ quaã thêåt thñch nghe anh
duâng gioång haát dõu daâng, haát baâi haát do anh tûå saáng taác:

   Nghe mûa nhoã àêåp vaâo song àêåp vaâo cûãa

   Chuáng ta dûúái àeân phöë möåt baâi ca

http://www.ebooks.vdcmedia.com
QUYÂNH DAO                                   40

   Nïëu baån khöng biïët haånh phuác laâ gò

   Thò haäy nghe chuáng töi kheä haát baâi ca naây

   Àïí cêåu trai naây haånh phuác ài! Ngûúâi àaân baâ böën mûúi tuöíi
khöng coá cêu chuyïån. Cêu chuyïån cuãa ngûúâi phuå nûä böën mûúi tuöíi
àïìu viïët trïn ngûúâi con gaái.

   Höm àoá, sau khi tan lúáp, Tuyïët Kha phaát hiïån trong nhaâ hoa àöî
quyïn àaä núã. Naâng chûa tûâng biïët hoa àöî quyïn coá nhiïìu maâu sùæc
nhû thïë: trong phoâng khaách laâ àoã thêîm, trïn ban cöng laâ vaâng kim,
trong phoâng nguä cuãa mònh laâ höìng nhaåt, trong phoâng meå laâ thuêìn
trùæng. Àöî quyïn, ûâ, naâng chaåy ài chaåy laåi trong phoâng, khùæp núi tòm
thûúác, tòm buát chò, tòm maãnh dao, tòm compa, muöën veä möåt túâ quaäng
caáo. Àûúâng Vaån Lyá ngöìi xïëp bùçng troân trïn saân nhaâ, chó lo lûåa dêy
àaân ghi ta cuãa anh, hai chên xïëp bùçng troân úã àêëy vêîn toã ra chiïëm quaá
nhiïuâ àêët, Tuyïët Kha mêëy lêìn phaãi bûúác qua chên anh, anh liïìn giú
ghi ta lïn lúán tiïëng la:

   - Khöng àûúåc bûúác qua ngûúâi töi! Seä xuái quêí y !

    Sao laåi coá nhûäng mï tñn quaái laå àoá? Trong thïë giúái hai mûúi tuöíi
coá khi cuäng coá mï tñn trïn trùm tuöíi. Coá höm, Thû Doanh phaát hiïån
hai ngûúâi treã tuöíi giúã möåt cuöën “buát hoaåch hoåc” àïí àùåt tïn cho ban
nhaåc cuãa mònh. Trûúác khi àùåt tïn laåi phaãi tñnh söë neát buát coá àaåi caát
àaåi lúåi hay khöng.

  - Àöî Quyïn - Tuyïët Kha lêím bêím trong miïång - Keåo cao su Àöî
Quyïn, thïë naâo? Tuyïët Kha böîng hoãi Àûúâng Vaån Lyá.

   - Búát ngöëc ài, khöng ai laåi duâng Àöî Quyïn laâm tïn keåo cao su -
Àûúâng Vaån Lyá noái - Kyâ kyâ laâm sao àoá.

   - Kyâ kyâ thïë múái hay! - Tuyïët Kha noái - caái àoá goåi laâ “xuêët kyâ chïë
thùæng” Trong trûúâng àang daåy quaãng caáo hoåc. Tuyïët Kha hoåc vïì
quaãng caáo àiïån aãnh, caã ngaây hoåc nhûäng cêu quaãng caáo àïën thuöåc nhû
chaáo chaãy.

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGOÅN ÀEÂN ÀÏMQUA                             41

   - Töi hoãi anh, sö-cö-la 77 chùèng phaãi cuäng rêët kyâ quaái û? Keåo
cao su Àaân chùèng phaãi cuäng kyâ quaái û? Anh biïët Möång 17 laâ gò
khöng?

   - Laâ möåt baâi haát - Àûúâng Vaån Lyá kïu lïn.

   - Thöi anh ài, laâ möåt thûá myä phêím àïí trang àiïím.

    - Thöi àûúåc, cö cûá chïë taác keåo cao su Àöî Quyïn cuãa cö ài! Töi
nghó giuâm cö cêu quaãng caáo! - Àûúâng Vaån Lyá ngoeåo àêìu, bêåt dêåy,
thuêån miïång àoåc: “Àöî Quyïn coá höìng cuäng coá trùæng. Àöî Quyïn coá
vaâng, cuäng coá tñm. Ùn Chiïëc keåo cao su Àöî Quyïn. Baão àaãm baån seä
toác vaãnh ngûúåc!”

   - Caái gò? - Tuyïët Kha kïu lïn, lao túái tuám lêëy caánh tay Àûúâng
Vaån Lyá lay lùæc loaån lïn - Anh noái nhûäng lúâi quyã quaái gò thïë?

   - Ùn keåo cao su Àöî Quyïn cuãa cö, khöng truáng àöåc àïën bñm toác
vaãnh ngûúåc múái laâ laå! - Àûúâng Vaån Lyá cûúâi àïën rung caã ngûúâi lïn,
ngay caã kñnh trïn söëng muäi cuäng lung lay muöën rúi. Anh cûúâi àûúåc
haã hï biïët bao, cúãi múã biïët bao, khiïën Tuyïët Kha cuäng nhõn nöíi, cûúâi
lïn, hai ngûúâi cûúâi lùn cûúâi löån trïn saân nhaâ.

   Sau àoá, Àûúâng Vaån Lyá àêíy Tuyïët Kha ra, vaâ noái:

   - Àûâng quêëy töi nûäa, ban nhaåc Cûå Long chuáng töi thûá nùm tuêìn
sau phaãi lïn truyïìn hònh, àïí töi viïët xong baâi haát naây!

    Anh bêåt dêåy, laåi lêím nhêím haát. Tuyïët Kha traãi möåt túâ giêëy veä
lúán trïn saân nhaâ, boâ xuöëng àêët nghiïn cûáu dûä döåi “keåo cao su Àöî
Quyïn” cuãa naâng. Àûúâng Vaån Lyá soaån baâi haát roä raâng laâ soaån khöng
mêëy thuêån lúåi. möåt luác, anh laåi boã soaån nhaåc, haát lïn lúâi caå Haát
“Truyïìn nhên cuãa Röìng”, haát “Ve Sêìu muâa thu”, haát “Àûúâng xûa nuái
nay”, haát “Ngûúâi vïì, sa thaânh”

   Mûa nhoã kheä thêëm ûúát sa thaânh,

http://www.ebooks.vdcmedia.com
QUYÂNH DAO                                      42

    Kheä roã rúi ruång thúâi tuöíi xanh

    Quay àêìu àùm àùm nhòn sa haâ

    Chêìm chêåm lau khö nûúác mùæt nhoâa...

    Tuyïët Kha khöng sao yïn têm laâm baâi têåp, naâng boâ lïn mùåt
àêët, duâng tay chöëng cùçm, quay àêìu nhòn chùçm chùçm Àûúâng Vaån Lyá.

    - Àûúâng Vaån Lyá, töi hoãi anh! Naâng noái.

    - Caái gò? Àûúâng Vaån Lyá quay àêìu nhòn naâng.

    - Caái baâi “ngûúâi vïì sa thaânh”, quaã thêåt rêët hay - Tuyïët Kha noái
- Nhûng noá röët cuöåc laâ noái nhûäng gò? Kheä roã rúi ruång thúâi tuöíi xanh,
roã rúi ruång nhû thïë naâo? Töi khöng sao hiïíu nöíi nhûäng cêu chûä êëy.
Anh haát tûâ saáng chñ töëi, cuäng nïn giaãi thñch cho töi nghe xem naâo!

   - ÚÂ, úâ aâ - Àûúâng Vaån Lyá dûâng liïìn ba hû tûå nhuán vai - Ca tûâ chó
coá thïí lônh höåi, khöng thïí ngön truyïìn!

    - Khöng àûúåc! Tuyïët Kha cöë chêëp - Anh àem caái “lônh höåi” àûúåc,
noái cho töi nghe xem!

   - Àûúåc! Àûúâng Vaån Lyá gêåt àêìu, veã rêët nghiïm tuác - Baâi haát naây
rêët hoang vùæng, noái hïët lïn caái bêët lûåc cuãa thúâi tuöíi xanh.

    Buâi Thû Doanh laánh trong phoâng nguã ngöìi khöng yïn nûäa, chó
biïët coá caái hoang vùæng vaâ bêët lûåc cuãa “tuöíi giaâ”, caâng khöng biïët tuöíi
xanh cuäng coá caái hoang vùæng vaâ bêët lûåc. Baâ lùång leä àûáng lïn, lùång leä
ài àïën cûãa phoâng, lùång leä chuá nhòn àöi thanh niïn, laåi muöën nghe sûå
giaãi thñch cuãa hoå.

    - Mûa nhoã kheä thêëm ûúát Sa thaânh, nguå yá khñ trúâi laånh coá mûa -
Àûúâng Vaån Lyá noái cùån keä - Caái àoá cö nhêët àõnh hiïíu, tuöíi xanh nguå yá
tuöíi rêët treã, tuöíi rêët treã tûác laâ lûáa tuöíi coân nhoã, lûáa tuöíi coân nhoã tûác
laâ vêîn chûa khön lúán...


http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGOÅN ÀEÂN ÀÏMQUA                               43

  - Thöi, thöi töi hiïíu thïë naâo goåi laâ tuöíi xanh röìi - Tuyïët Kha
khöng chõu àûång nöíi ngùæt lúâi anh - Sau nûäa thò sao?

    - Sao nûäa êëy aâ! - Àûúâng Vaån Lyá noái roä raâng - Ngûúâi chûa khön
lúán sûác àïì khaáng àïìu rêët yïëu, bõ gioá laånh thöíi, mûa nhoã döåi liïìn caãm
maåo, caãm maåo möåt caái laâ nûúác mùæt nûúác muäi àïìu chaãy ra, do àoá roã rúi
nûúác muäi, chuâi khö nûúác mùæt...

   - ÖÌ! Àûúâng Vaån Lyá! - Tuyïët Kha kïu to, ngöìi thùèng ngûúâi lïn,
vûâa thuåi vûâa àêíy vûâa lùæc baã vai Àûúâng Vaån Lyá, cûúâi àïën gêåp caã lûng -
Anh àang noái bêåy noái baå nhûäng gò thïë? Anh muöën laâm ngûúâi soaån lúâi
tûác chïët ài àûúåc hay sao? Cêu cuãa ngûúâi ta hay nhû thïë anh àem
giaãng thaânh thïë naâo? öëi chao öi, hoãng röìi, cûúâi àïën nöîi töi àau caã
buång, öëi chao öi...

   Buâi Thû Doanh àûáng úã cûãa phoâng, quaã thûåc nhõn khöng nöíi, caái
anh chaâng Àûúâng Vaån Lyá hïët biïët naây! Baâ cuäng cûúâi theo àöi thanh
niïn naây. Tuyïët Kha ngêíng àêìu nhòn thêëy meå àang cûúâi, naâng laåi
caâng c ûúâi. Àûúâng Vaån Lyá nhòn thêëy hai meå con hoå àïìu cûúâi, cuäng cûúâi
theo. Röìi caã nhaâ àêìy tiïëng cûúâi, vui veã, ngay caã nhûäng hoa àöî quyïn
maâu höìng maâu trùæng maâu vaâng cuäng àang cûúâi, muâa xuên cuäng
dûúâng nhû àang cûúâi.

   Àuáng trong caãnh vui veã êëy, chuöng àiïån thoaåi reo. Vùn minh
hiïån àaåi ruát ngùæn àûúåc khoaãng caách giûäa ngûúâi vúái ngûúâi, phaát minh
ra àiïån thoaåi laâ möåt cöng lao lúán. Vùn minh hiïån àaåi cùæt àûát rêët
nhiïìu tiïëng cûúâi, phaát minh ra àiïån thoaåi laâ möåt chöî hoãng lúán! Buâi
Thû Doanh ài àïën nghe àiïån thoaåi, neát tûúi cûúâi trûúác tiïn tûâ bïn
möi baâ lùån mêët. Baâ bõt öëng nghe, quay àêìu nhòn Tuyïët Kha.

   - Tuyïët Kha! - Baâ kheä noái - Con laâm sao laåi quïn höm nay laâ
sinh nhêåt cuãa ba con? öng àoâi con nghe àiïån thoaåi.

   - Trúâi úi! - Tuyïët Kha bêåt naãy ngûúâitûâ dûúái àêët lïn nhû loâ xo,
neát tûúi cûúâi cuäng biïën mêët. Naâng traách moác nhòn meå - Maá, maá laâm
sao cuäng quïn khöng nhùæc con?
http://www.ebooks.vdcmedia.com
QUYÂNH DAO                                 44

   - Maá? - Buâi Thû Doanh trûâng mùæt nhòn n aâng - Maá laâ nïn quïn,
con laâ khöng nïn quïn! Naâo, con àñch thên noái vúái ba con!

   Tuyïët Kha ài túái, àúä lêëy öëng nghe. Trong loâng muön phêìn aáy
naáy, quaá lêu khöng liïn laåc vúái cha, quaá lêu khöng gùåp öng, chó coá
möìng möåt tïët àïën chuác tïët öng Tûâ Viïîn Haâng, ngûúâi cha naâng vêîn
kñnh yïu, suâng baái, thêåm chñ lûu luyïën! Naâng laåi quïn bùéng ngaây
sinh nhêåt cuãa öng! Viïåc chûa tûâng bao giúâ xaãy ra! Naâng nùæm öëng
nghe, tiïëng luáng tuáng kïu:

   - Ba!

   - Tuyïët Kha! - Tiïëng Tûâ Viïîn Haâng thên thiïët, thaânh khêín, maâ
dõu daâng. Dõu daâng àïën giöëng nhû gioá maát, khöng coá chuát yá laånh naâo.
Tiïëng goåi êëy àaä àaåi biïíu cho muön ngaân lúâi noái, àaåi biïíu cho tònh
thên maáu muã cuãa loaâi ngûúâi tûâ xa xûa àïën nayå - Tuyïët Kha, nïëu höm
nay con khöng àïën, ba seä vö cuâng vö cuâng thêët voång. Ba biïët con gêìn
àêy rêët bêån, maá con àaä noái vúái baå Nhûng con vêîn phaãi àïën, dêîn cêåu
ta cuâng àïën ài, caái cêåu Àûúâng Vaån Lyá êëy. Ba coá thïí gùåp àûúåc cêåu ta
khöng?

    Trong gioång noái cuãa Tûâ Viïîn Haâng nhû coá möåt chuát khêín cêìu.
Caái àoá khiïën Tuyïët Kha caâng thïm aáy naáy. Naâng nhòn àöìng höì tay,
múái taám giúâ töëi, hoå nhêët àõnh àaä ùn cúm töëi röìi, nhûng naâng ñt nhêët
coá thïí àïën dûå cuöåc vui naáo nhiïåt. Haâng nùm cha mûâng sinh nhêåt, àïìu
coá möåt söë beâ baån hoåp mùåt möåt phen.

   - Àûúåc röìi ba! - Naâng nhanh nheån noái - Con lêåp tûác dêîn anh êëy
àïën! Chuáng con àaä ùn cúm töëi röìi, nhûng chuáng con coá thïí àïën ùn
trûáng chiïn mûâng sinh nhêåt cuãa ba.

  - Ba chúâ con, Tuyïët Kha! - Tûâ Viïîn Haâng cùn dùån - Àïën thêåt
nhanh nghe!

   - Nhûng... Naâng sûäng súâ - Con quïn tùång phêím sinh nhêåt!

   - Con àïën, àoá laâ tùång phêím sinh nhêåt quyá nhêët!

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGOÅN ÀEÂN ÀÏMQUA                               45

     - Àûúåc! Con àïën liïìn!

     Cùæt àiïån thoaåi, naâng vêîy tay goåi Àûúâng Vaån Lyá.

     - Ài, Àûúâng Vaån Lyá, ài gùåp ba töi!

   Àûúâng Vaån Lyá nhaãy nhöím lïn, àöi caánh tay daâi lay lùæc loaån xaå,
giöëng nhû möåt con àûúâi ûúi lúán.

    - Khöng! khöng! Töi phaãi luyïån haát. Khöng! Baác mûâng thoå, töi
laåi khöng chuêín bõ lïî thoå khöng, töi laâ loaåi teáp riu rêët súå caãnh long
troång...

    - Thöi caái caãnh long troång cuãa anh ài! Thöi caái baác mûâng thoå
cuãa anh ài! Tuyïët Kha tuám lêëy caánh tay anh - Ba töi nhòn xem ra coân
treã hún anh! Ài ài ài.

     - Thïë naâo, ài hai tay khöng nhû thïë naây aâ?

     - Àuáng thïë àêëy! Anh haát chuác öng sinh nhêåt vui veã laâ àûúåc röìi.

    Àûúâng Vaån Lyá duâng tay tuám toác, toác anh vöën àaä buâ, tuám möåt
caái laåi caâng buâ, caái mùåc trïn ngûúâi vêîn laâ aáo ngoaâi àöìng phuå c kaki
vaâng, möåt chiïëc quêìn boâ cuä giùåt àaä búåt maâu. Buâi Thû Doanh rêët
muöën sûãa sang gòum anh cho ra veã àïí anh xuêët hiïån trûúác mùåt Tûâ
Viïîn Haâng. Baån trai cuãa con gaái lêìn àêìu tiïn gùåp ngûúâi cha êëy, baâ
cuäng coá phêìn ûa sô diïån. Nhûng, nhòn laåi Àûúâng Vaån Lyá, baâ thêëy
khöng coá gò thñch húåp vúái anh hún laâ mùåc àöìng phuåc hoåc sinh quêìn
boâ. Anh mùåc àún giaãn nhû vêåy, laåi coá khñ àöå riïng cuãa anh, duâ khöng
àeåp trai nhûng àêìy ngûúâi àêìy mùåt àïìu toãa ra möåt thûá aánh saáng cuãa
tuöíi thanh xuên, trong mùæt löå àêìy veã thöng minh trñ tuïå vaâ taâi hoa.
Anh seä khöng khiïën Tuyïët Kha mêët mùåt. Anh seä khöng! Anh tuyïåt
àöëi seä khöng!

     Baâ cûúâi haâi loâng, àûa mùæt nhòn theo àöi thanh niïn tay dùæt tay
ra ài.

http://www.ebooks.vdcmedia.com
QUYÂNH DAO                                  46
               CHÛÚNG 5


   Chó nûãa tiïëng àöìng höì sau, Tuyïët Kha àaä dêîn Àûúâng Vaån Lyá
vaâo phoâng khaách lúán cuãa Tûâ Viïîn Haâng. Nhaâ hoå Tûâ toåa laåc úã Thiïn
Mêîu, laâ möåt toâa nhaâ têy coá vûúân hoa, ba têìng lêìu, diïån tñch rêët lúán.
Trong vûúân hoa, hoa böåc truác höìng vaâ tiïn àan àang àua thùæm, maâ
àöî quyïn cuäng xön xao núã röå. Trong vûúân hoa àeân lûãa saáng bûâng,
trong phoâng khaách àeân àuöëc caâng rûåc rúä, àêìy nhaâ khaách khûáa, àêìy
nhaâ tiïëng cûúâi noái öìn aâo.

    Tuyïët Kha múái bûúác vaâo, Tûâ Viïîn Haâng àaä ra àoán nùæm chùåt lêëy
hai tay naâng. Öng nhòn naâng tûâ trïn xuöëng dûúái doâ xeát, yïu chiïìu
cûúâi, yïu chiïìu nhòn, yïu chiïìu öm naâng vaâo trong caánh tay.

   - Hûâ - Tuyïët Kha - Öng noái, tiïëng noái húi khaân khaân - Con
chuêín bõ phúát lúâ ba, phaãi vêåy khöng?

   - Àûâng noái oan cho ngûúâi - Tuyïët Kha cûúâi dêíu miïång - Con biïët
sinh nhêåt ba caâng keáo daâi caâng phong phuá, biïët bïn caånh ba khöng coá
chöí tröëng naâo àïí dung naåp con, cho nïn khöng muöën àïën laâm ba
chaán!

    - Hûâ! - Tûâ Viïîn Haâng duâng ngoán tay veáo cùçm naâng, cùæn rùng
noái - Con quïn saåch caã sinh nhêåt cuãa ba, ba khöng traách con, con traái
laåi giaáng laåi ba möåt chuây! Con gaái ghï gúám thêåt! - Öng dúâi aánh mùæt
tûâ naâng sang Àûúâng Vaån Lyá - Cêåu laâ Àûúâng Vaån Lyá?

   - Vêng! - Àûúâng Vaån Lyá vöåi noái, khom lûng vúái Tûâ Viïîn Haâng-
Chaáu nghe Tuyïët Kha noái höm nay laâ sinh nhêåt baác, chaáu àïën vöåi
vaâng khöng mua lïî vêåt biïëu baác. Tuyïët Kha noái baác caái gò cuäng khöng

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGOÅN ÀEÂN ÀÏMQUA                               47

coá thiïëu gò caã, chaáu khöng biïëu nöíi lïî vêåt baác cêìn, cho nïn chaáu giuáp
baác “bùæt” Tuyïët Kha àïën àêy.

   Tuyïët Kha kinh ngaåc quay àêìu nhòn Àûúâng Vaån Lyá, kïu the
theá noái:

    - Trúâi úi! Ba, con ngûúâi naây àiïn àaão sûå thûåc, lûåa gioá khiïën
buöìm, quaã thûåc laâ möåt anh chaâng laäng xeåt! Anh khöng biïët töi töën
bao nhiïu húi sûác toám anh àïën, bêy giúâ anh laåi noái laâ anh bùæt töi
àïën...

   Tûâ Viïîn Haâng cûúâi. Rêët nhanh liïëc nhòn Àûúâng Vaån Lyá doâ xeát.

   - Tuyïët Kha, con cuäng gùåp àuáng àöëi thuã röìi, phaãi khöng?

   Tuyïët Kha lùæc àêìu cûúâi, thúã ra. Tûâ Viïîn Haâng möåt tay dùæt
Tuyïët Kha, möåt tay dùæt Àûúâng Vaån Lyá, ài vïì phña àaám ngûúâi úã chñnh
giûäa phoâng khaách nêng cao gioång noái vúái moåi ngûúâi:

   - Àêy laâ con gaái töi Buâi Tuyïët Kha vaâ baån noá, Àûúâng Vaån Lyá.
Moåi ngûúâi tûå laâm quen, tûå giúái thiïåu tûå truyïån troâ, àûúåc khöng?

    Tuyïët Kha ngûúác mùæt nhòn, múái phaát hiïån khaách àêìy nhaâ àïìu
rêët treã tuöíi, têët caã àïìu khöng quaá ba mûúi tuöíi. Trong àaám nhûäng
ngûúâi naây, ngûúâi nöíi bêåt nhêët laâ Lêm Vuä Nhaån. Cö ta mùåc lïî phuåc
daâi queát àêët bùçng àoaån trùæng, aáo khoaác ngoaâi ngùæn cuâng maâu, trïn
vaåt gaâi möåt böng hoa lan maâu tñm, thanh nhaä thoaát tuåc, cao quyá vö
chûâng. Laân toác daâi cuãa cö ta möåt nûäa buái loãng trïn àónh àêìu, nûãa xoaä
xuöëng nhû nûúác. Àónh àêìu giùæt möåt vêåt trang sûác lùæc lû treo ruã, trong
khi cûã àöång, vêåt trang sûác êëy söåt soaåt di àöång, lêëp laánh loáe saáng lõch
sûå, quyïën ruä ngûúâi khöng sao taã xiïët. Àem so saánh, mònh mùåc möåt
chiïëc aáo sú mi ca rö, möåt chiïëc quêìn boâ, àuáng laâ ngheâo maåt rïåp. Naâng
àang nghô ngúåi, Lêm Vuä Nhaån àaä thûúát tha yïíu àiïåu ài túái naâng, cûúâi
noái:

   - Rêët vui vò Tuyïët Kha túái àûúåc.

http://www.ebooks.vdcmedia.com
QUYÂNH DAO                                   48

    Tuyïët Kha mêåp múâ gêåt àêìu vúái cö ta, tiïëng noái keåt trong cöí
hoång, quaã thûåc khöng biïët nïn xûng hö vúái cö ta nhû thïë naâo. Àöìng
thúâi sûác chuá yá cuãa Tuyïët Kha coân bõ möåt cö gaái khaác hêëp dêîn.

    Cö gaái êëy rêët treã, coá leä chó mûúâi taám, mûúâi chñn tuöíi. Cö ta cuäng
àang toâ moâ chùm chuá nhòn vïì phña Tuyïët Khaå Cö ta coá khuön mùåt
traái xoan trùæng treão, möåt àöi mùæt àen lay laáy tûåa nhû khaãm trong
ngoåc trùæng. Söëng muäi cö ta thùèng, möi non mõn, mong moãng, nho
nhoã. Cö ta rêët thon thaã, rêët gêìy, ngûúâi khöng cao, laâ möåt myä nhên
xinh àeåp. Myä nhên! Thêåt vêåy, Tuyïët Kha rêët ñt bõ caác cö gaái hêëp dêîn,
nay laåi bõ cö gaái naây hêëp dêîn. Cö ta dûúâng nhû khöng hoáa trang, caái
àeåp trúâi sinh laâ khöng cêìn trang àiïím. Cö ta mùåc àöì àêìm maâu àoã,
àûúâng neát nhû àún thuêìn, may cùæt vûâa khöí ngûúâi. Maâu àoã, vöën laâ rêët
noáng gùæt, cö ta mùåc vaâo laåi thñch húåp àïën cûåc àiïím, buâ àùæp àûúåc cho
laân da trùæng, non mõn, dûúâng nhû thöíi vaâo laâ raách cuãa cö taå Cö ta roä
raâng laâ troång têm cuãa möåt àaám thanh niïn bao vêy. Nhûng, hiïån giúâ,
cö ta ài vïì phña naây, bûúác chên nheå nhaâng, neát cûúâi tûúi tùæn, àêìu maây
cuöëi mùæt cö ta coá thú coá hoåa, quanh chên cö, coá mêy coá muâ, khoáe
miïång v êìng traán cö, coá rûúåu coá möång. Trúâi àêët! Tuyïët Kha trong loâng
söi nöíi ca ngúåi, chó mong mònh coá àûúåc nûãa caái quyïën ruä cuãa cö ta, chó
mong mònh coá nûãa caái thon thaã xinh àeåp cuãa cö ta.

   Cö ta dûâng trûúác mùåt Tuyïët Kha. Troâng mùæt àen laáy long lanh,
aánh mùæt trong vùæt nhû nûúác, mùæt coá veã muöën noái coân ngêåp ngûâng.

   - ÖÌ, Tuyïët Kha! - Lêm Vuä Nhaån noái - Àïí töi giúái thiïåu, àêy laâ
em gaái töi, Lêm Vuä Diïn.

   Lêm Vuä Diïn! Tuyïët Kha giêåt mònh kinh ngaåc, trong loâng röëi
muâ. Sao coá thïí thïë àûúåc! Laâm sao nhaâ hoå Lêm coá thïí coá hai ngûúâi con
gaái nhû vêåy? Coá caái trang nhaä cuãa Vuä Nhaån àaä laâ àuã röìi, laåi coá caái
phiïu dêåt nhû Vuä Diïn thò quaã laâ quaá mûác! Naâng hñt vaâo möåt húi,
chûa kõp noái gò, àaä nghe tiïëng noái trong treão maâ dõu daâng cuãa Vuä
Diïn:

   - Töi àaä gùåp cö.

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGOÅN ÀEÂN ÀÏMQUA                              49

   - Thïë aâ? - Naâng sûãng söët nhòn Vuä Diïn.

   - ÚÃ hön lïî cuãa chõ töi - Naâng móm cûúâi - Höm àoá cö ra vïì rêët
súám - sau àoá, cö ta chuyïín aánh mùæt, nhòn thùèng Àûúâng Vaån Lyá - Töi
cuäng àaä gùåp anh! - Cö ta laåi noái.

   - Thêåt û? Àûúâng Vaån Lyá löng maây nhûúáng voåt lïn, kñnh suyát
nûäa tûâ söëng muäi rúi xuöëng - Khöng coá khaã nùæng, khöng coá khaã nùng -
Anh noái liïìn möåt chùåp- Nïëu chuáng ta àaä gùåp nhau, töi s eä khöng quïn
àûúåc cö.

    - Töi chó noái töi àaä gùåp anh, khöng noái anh àaä gùåp töi! - Vuä Diïn
cûúâi rêët ngêy thú, àöi mùæt lêëp laánh loáe saáng, trùæng nhû trong trùng
thu - Töi nhòn thêëy anh trïn truyïìn hònh! Chuã nhêåt trûúác nûäa, anh laâ
ca sô chñnh cuãa ban nhaåc Cûå Long! Anh biïët khöng, töi rêët mï anh!
Rêët nhiïìu baån àöìng hoåc chuáng töi àïìu mï anh! Nhêët laâ thñch nghe
anh haát baâi “Cûãa thaânh trûáng gaâ chiïn” Coân caái baâi “aánh mùåt trúâi vaâ
gioåt mûa nhoã” àuáng laâ hay tuyïåt, hay khöng kïí xiïët, hay àïën nöîi
chuáng töi àïìu suyát phaát àiïn lïn! Töi noái cho anh biïët, töi duâng möåt
buöíi töëi àïí ghi nhaåc vaâ lúâi baâi haát êëy maâ ghi khöng troån. Anh lêìn sau
coân lïn truyïìn hònh khöng? Lêìu sau anh lïn truyïìn hònh noái cho töi
biïët, töi muöën ghi laåi noá, nhû vêåy coá thïí khöng ngûâng nghe, khöng
ngûâng xem!

   Naâng noái lanh laãnh du dûúng, tûåa mêy bay nûúác chaãy. Àûúâng
Vaån Lyá nghe ngêy ngûúâi ra, giöëng nhû con gaâ àöìng say rûúåu. Tuyïët
Kha nhòn chùçm chùçm anh, mùæt nhòn thêëy troâng mùæt anh saáng lïn,
mùæt nhòn thêëy söëng lûng anh ûúän thùèng, mùæt nhòn thêëy mùåt anh toãa
ra aánh saáng. Naâng muöën noái gò, laåi chûa kõp noái, búãi vò Vuä Nhaån keáo
tay Àûúâng Vaån Lyá laåi

   - Àûúâng Vaån Lyá! - Vuä Nhaån cûúâi noái - Em gaái töi thñch dên ca,
thñch àïën phaát àiïn lïn. Anh àaä àïën coá thïí haát cho moåi ngûúâi nghe
möåt baâi hay khöng?http://www.ebooks.vdcmedia.com
QUYÂNH DAO                                  50

    - Hay àêëy! - Laåi möåt cö gaái xöng túái, mùåt troân troân, thên hònh
cên àöëi - Àûúâng Vaån Lyá! Kñnh nhúâ anh, “aánh mùåt trúâi vaâ gioåt mûa
nhoã”.

   - aánh mùåt trúâi vaâ gioåt mûa nhoã.

   - aánh mùåt trúâi vaâ gioåt mûa nhoã.

   - aánh mùåt trúâi vaâ gioåt mûa nhoã.

    Röët cuöåc àoá laâ chuyïån gò, Tuyïët Kha quaã khöng sao hiïíu nöíi.
Röët cuöåc höm nay ai laâ vai chñnh, Buâi Tuyïët Kha cuäng khöng sao
hiïíu nöíi. Röët cuöåc laâm sao laåi thaânh chuyïån naây, Tuyïët Kha caâng
khöng sao hiïíu nöíi. Naâng chó nghe thêëy möåt loaåt tiïëng hoan hö, möåt
loaåt tiïëng vöî tay, möåt loaåt tiïëng cûúâi, möåt loaåt tiïëng kïu, möåt loaåt
tiïëng la coá tiïët têëu:

   - aánh mùåt trúâi vaâ gioåt mûa nhoã.

   - aánh mùåt trúâi vaâ gioåt mûa nhoã.

   - aánh mùåt trúâi vaâ gioåt mûa nhoã.

    Sau àoá, naâng nhòn thêëy Àûúâng Vaån Lyá bõ keâm àêíy àïën giûäa
àaám ngûúâi. Coá ngûúâi àûa cho anh möåt cêy ghi-taå Quaã thêåt khöng biïët
nhaâ Tûâ Viïîn Haâng laâm gò laåi coá ghi-ta! Àûúâng Vaån Lyá trong loâng öm
ghi-ta, caã ngûúâi giöëng nhû bõ gêåy ma thuêåt àiïím vaâo. Àûáng úã àêëy,
anh coá khñ thïë riïng cuãa anh, dûát khoaát àaä lïn sên khêëu, nhòn thêëy
quang caãnh àöng ngûúâi, aánh mùæt anh sinh àöång, thêìn thaái bay böíng,
khùæp ngûúâi toaát ra húi thúã thanh xuên, toãa ra àùåc chêët rung àöång
loâng ngûúâi. Anh quaã thûåc heát lïn, haát baâi ca anh saáng taác “aánh mùåt
trúâi vaâ gioåt mûa nhoã”.

   aánh mùåt trúâi aánh mùåt trúâi saáng lêëp laánh

   Chiïëu roåi chiïëu roåi chiïëu roåi trïn àónh non

   Àïm qua àïm qua coá gioåt mûa nho?

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGOÅN ÀEÂN ÀÏMQUA                             51

   Nguã giêëc xuên trïn nhaánh coã àónh non

   aánh mùåt trúâi chiïëu àïën gioåt mûa nho?

   Rûåc rúä saáng bûâng, rûåc rúä saáng bûâng

   Gioåt mûa nhoã lêëp laánh loáe ngúâi àïën choái mùæt!

   A! Gioåt mûa nhoã yïu aánh mùåt trúâi

   aánh mùåt trúâi cuäng yïu gioåt mûa nhoã lung linh

   Gioåt mûa nhoã àoán aánh mùåt trúâi

   aánh mùåt trúâi öm êëp gioåt mûa nho?

   Chó coá quêën quñt giêy laát maâ thöi

   Gioåt mûa nhoã a gioåt mûa nho?

   Cuöëi cuâng tiïìu tuåy heáo khö röìi biïën mêët tùm

   Biïën mêët tùm, biïën mêët tùm

   aánh mùåt trúâi aánh mùåt trúâi böìi höìi trïn àónh non

   Tòm kiïëm tòm kiïëm tòm kiïëm gioåt mûa nho?

   Anh chùèng thêëy, ngaây ngaây aánh mùåt trúâi luön rûåc rúä

   Thaãy àïìu vò noá, gioåt mûa nhoã àa tònh biïën mêët tùm!

   Àûúâng Vaån Lyá haát xong baâi “aánh mùåt trúâi vaâ gioåt mûa nhoã”
sinh àöång cuãa anh, àêìy nhaâ tiïëng vöî tay nhû sêëm àöång. Tuyïët Kha
cuäng úã trong àaám ngûúâi, kinh ngaåc àûáng úã àêëy, kinh ngaåc nhòn caãnh
tûúång êëy. Naâng nhòn thêëy Àûúâng Vaån Lyá haát àïën àêìy àêìu àêìy ngûúâi
vaä möì höi. Lêm Vuä Diïn àûáng àùçng trûúác anh, àang duâng chiïëc muâi
xoa nhoã thïu hoa, kiïîng chên lïn chuâi möì höi cho anh. Anh cuái àêìu
xuöëng, laåi khöng duâng tay àúä lêëy muâi xoa, maâ duâng traán àúä lêëy muâi
http://www.ebooks.vdcmedia.com
QUYÂNH DAO                                  52

xoa. Lêm Vuä Diïn mùåt saáng rúä, mùæt nhiïåt thaânh, caái tay nhoã xinh
xùæn run lïn, vûâa caãm àöång vûâa hûng phêën vûâa vui mûâng chuâi möì höi
cho anh... Chaâ! Tuyïët Kha nghô buång, Tom Giones coá leä cuäng ra àúâi
nhû vêåy!

    “aánh mùåt trúâi vaâ gioåt mûa nhoã” chó laâ möåt caái múã àêìu, maâ chûa
thïí thaânh kïët thuác. Moåi ngûúâi hoan hö vaâ vöî tay àiïn cuöìng nhû vêåy,
Àûúâng Vaån Lyá àûúng nhiïn khöng khûúác tûâ àûúåc thõnh tònh cuãa hoå
Do àoá vai phuå laåi thaânh vai chñnh. Anh quêìn aáo khöng chónh tïì, àêìu
toác buâ röëi, mùåc aáo khoaác ngoaâi hoåc sinh, haát hïët baâi haát naây àïën baò
haát khaác. Lêm Vuä Nhaån àûa nûúác àaá cho anh, Lêm Vuä Diïn duâng
tay aáo toaân tú cuãa cö ta chuâi möì höi cho anh... Tuyïët Kha cuöëi cuâng
nhõn khöng nöíi nûäa, naâng ruát lui ra khoãi àaám ngûúâi, leán nhòn böën
chung quanh. Cha àêu nhó Hùèn khöng àïën nöîi ngay caã cha cuäng bõ
gaä naây hêëp dêîn! Liïìn àoá, naâng nhòn th êëy cha.

    Tûâ Viïîn Haâng ngöìi trïn xö-pha úã chöî khöng xa, lùång leä nhòn
Àûúâng Vaån Lyá vûâa àaân vûâa haát, nhòn möåt laát, aánh mùæt laåi vïì döìn vaâo
ngûúâi úã trûúác mùåt. Ngûúâi ngöìi trûúác mùåt, chñnh laâ Lêm Vuä Nhaån.
Lêm Vuä Nhaån laåi laâ ngûúâi duy nhêët trong caã nhaâ khöng bõ Àûúâng
Vaån Lyá aãnh hûúãng àïën. Naâng ngöìi trïn thaãm àùçng trûúác Tûâ Viïîn
Haâng, hai tay nùæm lêëy tay Tûâ Viïîn Haâng, hai mùæt lùång leä àùm àùæm
nhòn Tûâ Viïîn Haâng. Tuyïët Kha xuác àöång têån àaáy loâng, m öåt caách dûä
döåi. Böîng nhiïn naâng nhòn thêëy caái chûä êëy, caái chûä maâ trûúác sau
naâng khöng hiïíu cho lùæm “yïu”, caái chûä êëy viïët trong mùæt Lêm Vuä
Nhaån. Cha vaâ Lêm Vuä Nhaån, hoå an laânh maâ dõu daâng ngöìi úã àêëy. Hoå
àang hûúãng thuå, hûúãng thuå tiïëng cûúâi trong nhaâ, tiïëng haát trong
nhaâ, niïìm vui trong nhaâ vaâ tònh yïu giûäa hoå vúái nhau. Tûâ Viïîn Haâng
thoãa maän, öng nhêët àõnh àaä thoãa maän. Öng nhòn baån trai cuãa con gaái
öng... chñnh giöëng nhû aánh mùåt trúâi öm gioåt mûa nhoã àêìy gian phoâng!

    Khi Àûúâng Vaån Lyá bùæt àêìu haát baâi “Gioá thu naäo ngûúâi”. Tuyïët
Kha biïët “cuöåc biïíu diïîn” naây seä keáo daâi khöng haån chïë. Tiïëng vöî tay
laâ caái mï ngûúâi nhêët trong thïë giúái naây. Àûúâng Vaån Lyá vöën dô khaá c
ngûúâi. Hiïån giúâ, anh àaä àûúåc caái mònh muöën àûúåc! Haát ài! Haát ài!
Anh caâng haát caâng hùng haái, caâng haát caâng sinh àöång, caâng haát caâng
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGOÅN ÀEÂN ÀÏMQUA                              53

giaâu tònh caãm, caâng haát caâng hay... Tuyïët Kha thêëy quaá noáng, naâng
àuáng laâ laâ tûác thúã. Naâng leán ài ra phña ban cöng, khöng bõ bêët kyâ
ngûúâi naâo chuá yá.

   Trïn ban cöng coá möåt “àöëm lûãa nhoã” lêåp loâe trong àïm töëi.

   Naâng dûâng laåi möåt chuát, àõnh thêìn nhòn kyä. Àuáng laâ coá àöëm lûãa
saáng trïn àêìu mêîu thuöëc. Coá möåt ngûúâi àang dûåa chïëch trïn ban
cöng, möåt mònh àûáng lùång leä, möåt mònh huát thuöëc laá.

   Tuyïët Kha lêåp tûác caãm thêëy möåt cún thêìn trñ mú maâng, húi
thuöëc laá àoá, caãnh tûúång àoá... dûúâng nhû xaãy ra trong kyá ûác. Thïë naâo?
Àêìy nhaâ ngûúâi tûng bûâng hoan hó, chó möåt mònh anh quaånh queä?
Naâng nhòn choâng choåc boáng ngûúâi êëy, boáng ngûúâi êëy cuäng àang nhòn
trên trên naâng. Lõch sûã seä diïîn laåi, giaáo sû lõch sûã noái vêåy.

   - Chaâo cö, cö khoãe chûá! - Mùæt Diïåp Cûúng trong boáng àïm loáe
saáng, gioång chaâng trêìm thêëp maâ khaân khaân. Àún giaãn mêëy chûä “cö
khoãe chûá!” laåi dûúâng nhû coá haâm yá vö cuâng têån.

    Naâng ài túái, dûâng trûúác mùåt chaâng, ngêíng àêìu chùm chuá nhòn
chaâ n g.

   - Öng sao laåi úã àêy? - Naâng hoang mang hoãi.

  - Àêy laâ xaã höåi cuãa con ngûúâi, töi khöng thïí khöng àïën biïíu thõ
phong àöå möåt caái.

   - Öng àaä biïíu thõ phong àöå cuãa öng röìi?

   - Phaãi.

   Naâng gêåt àêìu khöng noái, trêìm ngêm. Hoå laåi chùm chuá nhòn
nhau möåt luác. Tiïëng haát trong nhaâ vêîn b ay àïën ban cöng. Àûúâng Vaån
Lyá àang haát:

   Ngêîu nhiïn bay àïën möåt cún mûa

http://www.ebooks.vdcmedia.com
QUYÂNH DAO                                  54

   Gioåt gioåt rúi tûúái àêìy àêët

   Tòm kiïëm boáng ngûúâi dûúái ö rêët giöëng em

   Hûâ! Àoá quaá laâ möåt troâ chúi teã nhaåt... !

   Diïåp Cûúng rñt maånh möåt húi thuöëc laá, aánh mùæt khöng rúâi mùåt
naâng.

   - Anh ta haát rêët hay, cö biïët khöng? - Chaâng nghiïm chónh noái -
Baâi haát cuãa anh ta cuäng rêët coá yá võ, aánh mùåt trúâi vaâ gioåt mûa nhoã! -
chaâng nhòn naâng doâ xeát - Hoùåc giaã, cö khöng nïn mang aánh mùåt trúâi
cuãa cö àïën àêy!

   - Hoùåc giaã... anh êëy khöng phaãi laâ aánh mùåt trúâi cuãa töi - Naâng
do dûå noái, gioång noái yïëu úát, maâ khöng khùèng àõnh. - Töi cuäng khöng
phaãi laâ gioåt mûa nhoã cuãa anh êëy.

   Chaâng laåi nhòn naâng.

    - Duâ anh ta coá phaãi laâ aánh mùåt trúâi hay khöng. cö laåi rêët giöëng
gioåt mûa nhoã, long lanh trong suöët maâ rêët àaáng thûúng.

   - Töi khöng thñch ba chûä sau cuâng cuãa öng - Naâng nñn húi noái,
tiïëng noái caâng luáng tuáng, caâng yïëu úát.

   Chaâng böîng duåi tùæt àêìu mêîu thuöëc, chòa tay nùæm lêëy tay naâng,
tay chaâng êëm aáp maâ maånh meä.

   - Chuáng ta coá thïí chuöìn ra tûâ cûãa bïn. Töi àaánh cuöåc seä khöng
coá ngûúâi phaát hiïån chuáng ta biïën mêët.

   - Cûá coi laâ phaát hiïån, töi àaánh cuöåc seä khöng bõ ngûúâi quan têm
- Naâng noái.

   Lêåp tûác hoå chuöìn ra khoãi gian phoâng traân àêìy tiïëng haát, traân
àêìy niïìm vui, traân àêìy haånh phuác.http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGOÅN ÀEÂN ÀÏMQUA                              55
               CHÛÚNG 6

    Xe cuãa Diïåp Cûúng trïn àûúâng phöë Àaâi bùæc chêìm chêåm chaåy vïì
phña trûúác, neám laåi cêy cöëi, cûãa hiïåu cao öëc, àeân nï- Öng... hai bïn
phöë laåi dùçng sau. Tuyïët Kha ngöìi úã ghïë bïn caånh tay laái, ngûãa vïì
phña sau dûåa ngûúâi, aánh mùæt nhòn àûúâng phöë trûúác mùåt, dûúâng nhû
khöng coá yá nghô gò, khöng coá yá thûác gò. Àeân hai bïn àûúâng giöëng nhû
hai chuöîi dêy chuyïìn phaát saáng.
    - Muöën àïën chöî naâo khöng? - Diïåp Cûúng hoãi.
    - Tuâ y öng!
    - Àïm naâo àoá ngaây naâo àoá thaáng naâo àoá muâa heâ nùm ngoaái, töi
hònh nhû àaä cuâng cö ài khiïu vuä.
    - Hònh nhû thïë.
    - Coá hûáng thuá laåi ài khöng?
    - Tuây öng.
    “Keát” möåt tiïëng. Diïåp Cûúng laái nhanh xe àïën àûúâng xe chêåm,
thùæng xe laåi, àêåu úã ven àûúâng. Tuyïët Kha bõ caái thùæng xe maånh laâm
xuyát nûäa chuái xuöëng phña dûúái ghïë ngöìi. Naâng kinh ngaåc ngöìi ngay
ngûúâi lïn, cho rùçng àaä àïën núi naâo àoá. ngêíng àêìu nhòn böën chung
quanh, múái phaát hiïån xe àêåu úã bïn möåt àûúâng phöë khöng biïët tïn,
bïn caånh ngoaâi vóa heâ vaâ cêy cöåt àiïån ra, khöng coá gò caã. Diïåp Cûúng
tùæt maáy, chaâng quay laåi, nhòn chùm chùm naâng, trong aánh mùæt àoá coá
hai ngoån lûãa chêåp chúân.
    - Nghe töi noái, tiïíu thû! - chaâng nhñu maây noái - Töi dêîn cö ra
khoãi phoâng khaách àeân lûãa huy hoaâng, laâ búãi vò cö khöng muöën lûu laåi
chöî àoá. Nïëu cuâng töi ra chó laâ caái xaác cuãa cö, maâ linh höìn cö vêî n úã
trong cùn nhaâ êëy, töi lêåp tûác àûa cö trúã laåi! Töi khöng quen dêîn möåt
cö gaái loâng daå àïí àêu ài chúi!

http://www.ebooks.vdcmedia.com
QUYÂNH DAO                                   56

    Naâng kinh ngaåc ngêíng àêìu nhòn chaâng, thêëp thoaáng hònh nhû
laåi trúã vïì caái buöíi töëi muâa heâ nùm ngoaái, coá möåt nhên vêåt tïn laâ Diïåp
Cûúng, tñnh nïët mûâng giêån bêët thûúâng trïu choåc naâng möåt höìi. Xem
chûâng, anh chaâng Diïåp Cûúng naây sau hún nûãa khöng tiïën böå hún
nûãa nùm trûúác bao nhiïu, vêîn laâ dïî biïën àöíi nhû vêåy, vêîn laâ dïî giêån
nhû vêåy.
    - Vêîn nguyïn xi nhû cuä!- Naâng kïu than.
    - Cö noái caái gò? Chaâng ngaåc nhiïn, khöng hiïíu.
    - Öng - Naâng cûúâi. Laå luâng, naâng nïn tûác giêån, nïn tûác giêån
trûúác caái vö lyá vaâ àöåc àoaán cuãa chaâng. naâng laåi khöng tûác giêån chaâng
chuát naâo, chó laâ muöën cûúâi. Vûâa röìi úã nhaâ hoå Tûâ, uöëng möåt ly rûúåu cöëc
- Tay pha Brandy, duâ sao chùng nûäa, rûúåu cöëc tay tuyïåt àöëi seä khöng
khiïën ngûúâi say, nhûng naâng laåi húi say choaáng vaáng. Naâng cûúâi,
cûúâi vïì böå mùåt chaâng hoang mang vaâ àöi mùæt u uêët cuãa chaâng - Öng
vêîn nguyïn xi nhû cuä. Hûâ! - Naâng cûúâi, thúã daâi - Thûá caá tñnh êëy cuãa
öng khöng khoãi khöng mêëy vui sûúáng! öng àöëi vúái têët caã caái chung
quanh, àïìu àoâi hoãi quaá khùæt khe!
    - Thêåt û? - Chaâng caâng thïm hoang mang - Khöng thïí hiïíu caá
tñnh töi laâ nhû thïë naâo, cö dûúâng nhû khöng biïët töi.
    - ÖÌ, khöng, töi biïët öng! - Naâng vêî n cûúâi - àïm naâo àoá ngaây naâo
àoá thaáng naâo àoá muâa heâ nùm ngoaái töi àaä khiïu vuä vúái öng möåt töëi.
    - Búãi thïë, cö coi nhû laâ biïët töi? Chaâng nghi hoùåc - Cö àaä doâ hoãi
Lêm Vuä Nhaån vïì töi?
    - ÖÌ khöng - Naâng lùæc àêìu - Töi khöng hïì doâ hoãi bêët kyâ ai vïì öng.
Töi biïët öng, búãi vò öng töëi höm êëy biïíu hiïån àûúåc rêët hoaân chónh,
mûâng giêån bêët thûúâng hay nöíi noáng., khöng sao hiïíu nöíi, laåi noái êíu
laâm töín thûúng ngûúâi...
    - Noái êíu laâm töín thûúng ngûúâi? - Chaâng sûãng söët nhûúáng maây.
    - Phaãi! - Naâng tiïëp tuåc cûúâi - Coá ai àaä noái cho öng biïët, öng laâ
möåt phêìn tûã nguy hiïím noái êíu laâm töín thûúng ngûúâi chûa?
    Chaâng chùm chùm nhòn naâng, bõ neát cûúâi vaâ lúâi noái cuãa naâng
mï hoùåc. Chaâng cùæn möi, trong mùæt hiïån lïn yá cûúâi nheâ nheå, vaâ sûå
thñch thuá nöìng àêåm.
    - Coá ai àaä noái cho cö biïët - Chaâng tiïëp noái - cö laâ möåt cö gaái long
lanh trong suöët, rung àöång loâng ngûúâi chûa?
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGOÅN ÀEÂN ÀÏMQUA                                57

    Naâng giêåt mònh, múã to mùæt.
    - Hûâ! - Naâng thúã daâi - Nïëu öng muöën têng böëc töi, töët nhêët haâm
suác möåt chuát.
    - Taåi sao? - Chaâng cuäng múã to mùæt - Trûåc tiïëp noái ra coá gò khöng
töët? khöng àuã vùn veã khöng àuã yá thúã khöng phuâ húåp vúái yá nghô giöëng
nhû möång aão cuãa cö?
    - Sao öng biïët yá nghô cuãa töi giöëng nhû möång aão?
    - aâ, töi biïët... búãi vò buöíi töëi muâa heâ nùm trûúác êëy, cö cuäng biïíu
hiïån àûúåc rêët hoaân chónh.
    - Thïë haã - Naâng cêåt vêën.
    - Cö coá phêìn ûu sêìu, coá phêìn buöìn thûúng, coá phêìn cö àöåc.
Nhûng cö phaãn ûáng rêët nhaåy beán, giöëng nhû möåt con nhñm nhoã xñu.
    - Caái gò nhoã xñu? - Àïën lûúåt naâng sûãng söët.
    - Ngûúâi Trung Quöëc goåi noá laâ con nhñm. Ngûúâi ngoaåi quöëc goåi noá
laâ heo bùæn tïn.
    - aâ, aâ - Naâng chùåc lûúäi - Quaã thûåc khöng coá myä caãm. Duâ noá laâ
con nhñm hay laâ heo bùæn tïn, quaã thûåc quaá khöng coá myä caãm. Töi cho
rùçng... nhû öng tûâng noái, töi laâ möåt gioåt mûa nhoã nhoã xñu.
    - Gioåt mûa nhoã so vúái con nhñm nhoã coá myä caãm hún û? Chaâng
hoãi.
    - Caái àoá àûúng nhiïn.
    - Coi! - Chaâng gêåt àêìu - Cho nïn cö laâ möåt cö gaái giöëng nhû
möång aão. Gioåt mûa nhoã laåi ngùn khöng nöíi gioá thöíi, laåi ngùn khöng
nöíi mùåt trúâi chiïëu, coá gò laâ hay? Chi bùçng laâm möåt con nhñm, luác dõu
daâng thò ngoan ngoaän phuåc tuâng, luác hung dûä toaân thên àïìu laâ gai.
    - Thïë haã? Töi toaân thên àïìu laâ gai û?
    - Nïëu töi coá thïí noái êíu laâm t öín thûúng ngûúâi, cö nhêët àõnh toaân
thên àïìu laâ gai!
    Naâng nhûúáng löng maây, cûúâi lïn, cûúâi àïën gêåp caã lûng, àaä cêët
lïn thò khöng thïí khöng thïí ngûâng. Chaâng nhòn chùm chùm naâng, yá
cûúâi cuäng hiïån lïn bïn möi chaâng, dêng trong àaáy mùæt chaâng. Hoå
nhòn nhau maâ cûúâi. Laát sau, naâng khöng cûúâi nûäa, mùæt lêëp laánh aánh
saáng bûác ngûúâi. Chaâng àùm àùm nhòn naâng, vuåt hêët àêìu möåt caái,
miïång kheä laâu baâu möåt cêu:

http://www.ebooks.vdcmedia.com
QUYÂNH DAO                                   58

    - Khó thêåt!
    - Caái gò- Naâng khöng hiïíu - Chuyïån gò thïë?
    - Meå kiïëp - Chaâng böîng vùng tuåc möåt cêu, tiïëng khö khaân - Cö
töët nhêët àûâng nhòn töi maâ cûúâi nhû vêåy, töi seä... - Chaâng ngûâng bùåt,
quay àêìu nhòn phña trûúác cûãa söí xe.
    - Öng seä thïë naâo? - Naâng dõu daâng hoãi, àaáy loâng coá phêìn súå haäi,
coá phêìn mú höì, coá phêìn hiïíu roä, coá phêìn co ruåt, cuäng coá phêìn mong
àúåi.
    - Thöi àûúåc! - Chaâng gioång thö nùång noái, böîng nöí maáy, sùæc mùåt
nghiïm tuác, ngûúâi ngöìi quay laåi, lûng ûúän thùèng - Ngöìi yïn, töi chaåy
xe.
    Naâng ngöìi yïn, nhòn àûúâng phöë àùçng trûúác cûãa söí xe.
    - Chuáng ta ài àêu thïë?
    - Cö chùèng noái laâ tuây û?
    - ÚÂ - Naâng àaáp, thaãn nhiïn - Vêng, tuây.
    Chaâng nhòn naâng möåt caái, xe chaåy vïì phña trûúác.
    - Cö khöng súå töi dêîn cö àïën núi khöng àaâng hoaâng àûáng àùæn aâ?
    Chaâng hoãi.
    - ÖÌ, khöng. - Naâng rêët nhanh àaáp - Öng seä khöng...
    - Cö bùçng vaâo àêu maâ tin chùæc nhû vêåy? - Chaâng laåi hoãi.
    - Öng tuy coá phêìn “khaác nïët”, coá phêìn “löî maäng”, coá phêìn “quaái
dõ”, nhûng nhòn möåt caái laâ coá thïí nhòn ra, öng rêët chñnh trûåc, rêët
chên thaânh, rêët nhiïåt tònh, rêët coá phong àöå, dûúâng nhû laâ cao quyá, laâ
àaáng tin cêåy.
    Chaâng lêåp tûác laåi thùæng xe laåi, xe laåi lêìn nûäa àêåu laåi.
    - UÃa. Chuyïån gò thïë? - Naâng hoãi.
    - Töi khöng thïí vûâa laái xe, vûâa cuâng cö tiïëp tuåc thûá troâ chuyïån
naây, töi súå seä laái xe vaâo trong mêy trong muâ mêët - Chaâng nhòn chùm
chùm naâng, mùåt coá phêìn höìng nhuêån, troâng mùæt loáe saáng - Hûâ! -
Chaâng bùæt chûúác naâng thúã daâi. - Nïëu c ö muöën têng böëc töi, töët nhêët
haâm suác möåt chuát.
    Naâng laåi cûúâi. Töëi nay naâng rêët thñch cûúâi. Tûâ luác rúâi khoãi nhaâ
hoå Tûâ, naâng vêîn cûá vui veã vui veã cûúâi, chaâng noái gò naâng cuäng cûúâi,
maâ hïî cûúâi laâ khöng dûâng. Luác naây naâng cuäNg cûúâi nhû vêåy, neát cûúâi
úã bïn möi, nhû gúån nûúác lùn tùn lan ra, lan ra, lan ra...
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGOÅN ÀEÂN ÀÏMQUA                              59

    Chaâng nhòn trên trên naâng. Nhòn àöi maá dûúái aánh àeân àûúâng
toã ra coá phêìn möng lung, nhòn àöi mùæt àen lay laáy nhû chêëm sún,
nhòn laân da trùæng tr eão, nhû aán h trùng, nhòn àöi möi xinh xùæn höìn
nhuêån, nhòn khuön mùåt tûúi cûúâi... nhû böng hoa tùæm trong gño xuên,
àang tûâ tûâ múã caánh, uïí oaãi múã caánh, say sûa múã caánh...
    -Khó thêåt.
    Chaâng laåi ruãa kheä, tiïëng noái khoâ kheâ trong cöí hoång.
    - Khó thêåt.
    Chaâng laåi noái, tiïëng noái vêîn keåt trong cöí hoång.
    - Khó thêåt.
    Chaâng noái ra cêu thûá ba. Sau àoá, chaâng böîng cuái àêìu xuöëng,
àem cùåp möi noáng boãng, bûác thiïët, khö khan cuãa chaâng àeâ chùåt trïn
khuön mùåt tûúi cûúâi cuãa naâng. Caánh tay chaâng khöng ngùn nöíi keáo
ngûúâi naâng laåi, öm chùåt naâng vaâo trong loâng, tay chaâng maånh meä àúä
lêëy àêìu naâng. Naâng khöng thïí thúã, khöng thïí suy nghô, khöng thïí di
àöång, khöng thïí khaáng cû... chó caãm thêëy möåt luöìng sûác noáng lúán lao
giöëng nhû àiïån chaåy qua toaân thên naâng, mang àïën möåt caãm giaác
chaåm àiïån gêìn nhû tï daåi. Sau àoá, naâng thêëy àûúåc chaâng àang hön
naâng. Caái hön maånh meä maâ noáng boãng biïët bao, àöët boãng möîi möåt tïë
baâo toaân thên naâng, àöët boãng maá naâng, àöët boãng loâng daå naâng, àöët
boãng têët caã yá chñ vaâ tònh caãm cuãa naâng. Tim naâng àêåp maånh, àêåp dûä
döåi biïët bao, laå luâng biïët bao, cöí quaái biïët bao... Chûa tûâng caãm thêëy
thûá caãm giaác àoá, chûa tûâng traãi qua thûá tûâng traãi àoá... möåt söë kinh
nghiïåm trûúác àêy, kinh nghiïåm àïën tûâ “747”, àïìu trong phuát naây hoáa
thaânh hû vö.
    Cuöëi cuâng, chaâng ngêíng àêìu lïn
    Hoå chùm chuá nhòn nhau. Naâng khöng cûúâi nûäa, chó laâ chùm chuá
nhòn chaâng tha thiïët. Hoå chùm chuá nhòn nhau nhû vêåy, dûúâng nhû seä
chúâ àúåi möåt trùm nùm, möåt ngaân nùm, möåt vaån nùm, möåt ûác nùm...
Tûâ thúâi Baân Cöí khai thiïn lêåp àia. àïën nay, chaâng vaâ naâng súám àaä
töìn taåi, chó chúâ àúåi giúâ naây phuát naây m úái gùåp nhau, úã bïn nhau, quen
nhau vaâ hiïíu loâng nhau.
    Höìi lêu, chaâng múái dúâi aánh mùæt khoãi mùåt naâng, hai tay buöng
naâng ra, chaâng ngöìi ngay ngûúâi, laåi lêìn nûäa nöí maáy xe húi. Naâng dûåa

http://www.ebooks.vdcmedia.com
QUYÂNH DAO                                   60

trïn àïåm, àùm àùm chòn chiïìu nghiïng cuãa mùåt chaâng, hai haâng löng
maây húi löìi ra mùæt húi loäm vaâo, söëng lûng ûúän thùèng, vaâ caái miïång
àêìy caá tñnh. Trúâi trúâi! Naâng thêìm than thúã: àaä xaãy ra caái gò! àaä xaãy
ra caái gò! Nhûng, yá thûác say ngaâ ngaâ, mïìm nhû böng cuãa naâng laåi
khöng àñch thûåc nghô ra àûúåc cêu traã lúâi.
    Xe bùæt àêìu thuêån lúåi chaåy vïì phña trûúác khöng bõ sûå quêëy nhiïîu
nûäa. Trïn àûúâng, hai ngûúâi àïìu yïn lùång, hai ngûúâi rêët lêu khöng noái
chuyïån. Chaâng lay haå cûãa vaâo. Trong gioá àïm mang húi àêët trong
maát coá muâi hûúng hoa, coá muâi hûúng cêy, coá muâi hûúng coã.
    Naâng gùæng gûúång lêëy laåi tinh thêìn, chuá yá nhòn caãnh trñ phña
ngoaâi cûãa söí xe. Luác àoá múái nhêån ra, hoå àaä rúâi khoãi thaânh phöë, xe
àang ngoùçn ngeâo boâ lïn möåt con àûúâng nuái múái xêy àùæp nhûng hïët
sûác röång lúán, boâ lïn àónh nuái cao cao.
    Naâng ngöìi cao lïn möåt chuát, nhòn phña ngoaâi cûãa söí xe.
    - ÚÃ àêy coá möåt àaám rûâng truác - Naâng noái - Ven àûúâng coá rêët
nhiïìu buåi truác.
    - Töi thñch truác - Chaâng tiïëp noái, rêët thaânh thêåt.
    - Thïë aâ?
    - Töi thñch caái phong thaái biïåt lêåp vúái àúâi cuãa truác, thñch caái tao
nhaä cên àöëi thanh tuá cuãa noá, thñch caái cao ngaåo àûáng vûäng khöng lay
cuãa noá, coân thñch caái phoáng khoaáng thoaát tuåc phiïu dêåt cuãa noá. Noá
khöng giöëng bêët kyâ böng hoa tûúi thùæm quyïën ruä ngûúâi naâo maâ
quanh nùm xanh tûúi. - Chaâng dûâng möåt chuát, aánh mùæt nhòn thùèng
con àûúâng phña ngoaâi, trêìm ngêm noái - Töi biïët taåi sao bõ cö hêëp dêîn,
cö giöëng nhû mö åt caânh truác.
    - Hûâm! Naâng kheä hêìm hûâ, khöng nghô ngúåi buöåt miïång noái -
Thïë thò, Lêm Vuä Nhaån giöëng caái gò?
    Chaâng nhñu maây, hai tay nùæm chùæc vö-lùng, queåo möåt voâng, xe
tiïëp tuåc chaåy vïì phña trûúác. Chaâng daän löng maây, gioång noái vûäng
vaâng maâ raânh roåt.
    - Cö êëy giöëng caânh lau.
    - Thïë haã?
    - Khöng thêëy àûúåc cao quyá, khöng thêëy àûúåc thúm ngoåt nhûng
cö êëy xinh àeåp àöång loâng ngûúâi, phong tû yïíu àiïåu, nhaä nhùån tinh tïë,
khiïën ngûúâi nhòn coá möåt caãm giaác lung linh.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGOÅN ÀEÂN ÀÏMQUA                              61

    Naâng bêëm àêìu ngoán tay àïëm.
    - Cö laâm caái gò thïë? Chaâng hoãi.
    - Àïëm thûã xem öng duâng bao nhiïu thaânh ngûä. Naâng xinh àeåp
àöång loâng ngûúâi, naâo nhòn coá caãm giaác lung linh. Öng rêët biïët duâng
thaânh ngûä, öng nïn hoåc vùn hoåc maâ àûâng hoåc maáy tñnh àiïån tûã. Loaåi
ngûúâi nhû öng maâ ài hoåc maáy tñnh àiïån tûã quaã thûåc laâ laå luâng. Hoùåc
giaã, öng nïëu khöng hoåc vùn hoåc, cuäng khöng hoåc maáy tñnh àiïån tûã,
thïë thò öng hoåc khoa thûåc vêåt.
    Chaâng nhòn naâng möåt caái, khöng noái.
    - Öng xem, öng nghiïn cûáu lau, öng nghiïn cûáu truác, coân
nghiïn cûáu nhûäng thêåt vûåc khaác nûäa khöng? Nhû cêy phong? Nhû
ngö àöìng? Nhû àöng thanh? Nhû thêët diïåp möåc? Nhû vaån niïn
thanh? Nhû kim cêëp vuä... ?
    - Töi khöng hoåc thûåc vêåt, töi thêëy cö laåi nïn hoåc thûc vêåt, töëi
thiïíu nhêët, cö biïët khöng ñt tïn thûåc vêåt, naâo thêët diïåp,kim cêëp vuä.
Töi möåt àúâi cuâng chûa tûâng nghe noái àïën.
    - Thêët diïåp möåc möåt nùm böën muâa àïìu xanh. möîi möåt mêìm múái
àïìu seä moåc thaânh bêíy caái laá toãa ra giöëng nhû caánh hoa. Thên cuãa noá
rêët thùèng. Laá cêy tûâng têìng möåt rêët coá phong võ àêåm àaâ.
    - Thêët diïåp möåc? khöng thïí laâ saáu chiïëc laá? Hoùåc taám chiïëc laá
û? Taåi sao laåi laâ bêíy laá? - Chaâng coá phêìn toâ moâ.
    - Khöng biïët. Noá sinh ra àaä laâ bêíy chiïëc laá, sùén àõnh laâ bêíy
chiïëc! Thûúång àïë muöën noá moåc thaânh bêíy chiïëc, noá moåc bêíy chiïëc.
khöng thïí saáu chiïëc cuäng khöng thïí taám chiïëc! Rêët kyâ quaái, phaãi vêåy
khöng?
    Chaâng sûäng súâ, neát cûúâi nhaåt ài, trong mùæt thoaáng qua möåt
thoaáng nghô ngúåi sêu xa.
    - Phaãi, Rêët kyâ quaái. Duâ sao cuäng khöng thïí giao thiïåp vúái
Thûúång àïë. khöng thïí yïu cêìu Thûúång Àïë àïí laâm cêy taám laá, nïëu
anh sinh ra àaä laâ bêíy laá.
    Naâ n g nghó möåt chuát, móm cûúâi.
    - Öng coá tñn ngûúäng tön giaáo khöng? öng coá tin thêìn thaánh
khöng?
    - Khöng - Chaâng àaáp rêët nhanh. Töi khöng tin.

http://www.ebooks.vdcmedia.com
QUYÂNH DAO                                   62

    - Taåi sao?
    - Búãi vò möîi tön giaáo coá möîi võ thêìn cuãa tön giaáo: Cú àöëc giaáo,
Phêåt giaáo, Laåt ma giaáo, Höìi giaáo, thêåm chñ thêìn Apollon, caác thûá
thêìn Hy Laåp. Ngûúâi Trung quöëc tin thöí àia. Böì Taát vaâ Ngoåc Hoaâng
thûúng àïë quaá nhiïìu. Nïëu thêìn maâ möîi möåt ngûúâi tin àïìu töìn taåi, thïë
thò thêìn úã trïn trúâi coá thïí coân nhiïìu hún ngûúâi dûúái àêët. Nhûng
nhiïìu thêìn nhû vêåy, vêîn quaãn khöng nöíi yïu vaâ hêån, söëng vaâ chïët úã
coäi àúâi. Khöng. Töi khöng tin thêìn - aánh mùæt chaâng böîng thêm
trêìm,neát mùåt u aám khöng sao hònh dung nöíi - Coá möåt lêìn, töi tûâng
ngûãa nhòn bêìu trúâi, hoãi chuáng thêìn úã àêu? Khöng coá ngûúâi traã lúâi töi,
böën mùåt àïìu laâ caãnh vùæng lùång. Nhiïìu thêìn nhû vêåy, taåi sao caác thêìn
im lùång? Hoå àïìu ài àêu caã vêåy? Hoå àïìu ài àêu caã vêåy? taåi sao caác
thêìn im lùång? - Gioång noái cuãa chaâng söi nöíi àïën cöí quaái.
    Naâng àùm àùm nhòn kyä chaâng.
    - Öng sao laåi ài hoãi caác thêìn úã àêu?
    - Búãi vò... - Chaâng dûâng laåi möåt chuát, àêìu maây xoùæn tñt, trong
aánh mùæt chûáa àêìy möåt thûá buöìn rêìu bêët lûåc, nùång nïì, u uêët naâo àoá -
Nùm êëy, möåt àûáa em nhoã töi yïu dêëu chïët. Em töi, luác àoá söëng khöng
àoâi hoãi sinh mïånh cuãa mònh, luác chïët khöng vûát boã sinh mïånh cuãa
mònh! Nïëu coá thêìn, caác võ àang laâm caái gò?
    Naâng khöng tûå chuã àûa tay ra, traân àêìy àöìng tònh, traân àêìy an
uãi, traân àêìy quan têm nùæm lêëy tay chaâng. Naâng khöng muöën laåi baân
vêën àïì naây nûäa, chó coá ngûúâi traãi qua sinh ly tûã biïåt, múái coá thïí hiïíu
sêu sùæc thûá àau àúán naây. Naâng nùæm chùåt tay chaâng, quay àêìu ài,
naâng kheáo leáo thay àöíi àêìu àïì cêu chuyïån.
    - Diïåp Cûúng, möåt caái tïn. Töi biïët caái tïn àoá. Töi biïët anh ta
hoåc maáy tñnh àiïån tûã. Hiïån giúâ, töi laåi biïët anh ta laâ möåt ngûúâi vö
thêìn. Coi - Naâng cûúâi ön hoâa vúái chaâng - Töi hiïíu vïì öng, àaä caâng luác
caâng nhiïìu, phaãi vêåy khöng?
    Chaâng quay àêìu, nhòn naâng, bùæp thõt cùng thùèng trïn mùåt dêìn
dêìn buöng loãng, aánh mùæt laåi sinh àöång vaâ dõu daâng.
    - Cö laâ möåt cö gaái töët! - Chaâng kheä thúã than - Àûâng hiïíu töi quaá
nhiïìu! Trong muâ nhòn nuái, nuái úã trong khoaãng hû vö phiïëu diïíu,
tûúng àöëi phuâ húåp vúái...
    - yá nghô giöëng nhû möång aão! - Naâng noái tiïëp.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGOÅN ÀEÂN ÀÏMQUA                               63

    Chaâng cûúâi. Röët cuöåc laåi cûúâi.
    Sau àoá, xe böîng chêåm laåi. Diïåp Cûúng laái xe lïn möåt vuâng à êët
döëc, queåo xe, tiïën lïn, laåi queåo xe, laåi tiïën lïn. Cuöëi cuâng àêåu úã möåt
baäi coã phùèng löìi ra trïn àónh nuái.
    Tuyïët Kha thêëy mùæt mònh saáng lïn.
    Naâng ngöìi ngay ngûúâi lïn, trûúác hïët nhòn quanh böën phña, múái
nhêån ra hoå àang úã àónh Dûúng Minh Sún. Tûâ göëc àöå naây nhòn vïì phña
trûúác, vûâa kheáo thu hïët toaân thïí thaânh phöë Àaâi Bùæc vaâo trong àaáy
mùæt. Naâng phoáng têìm nhòn xuöëng laâ möåt caãnh àeân lûãa muön nhaâ rûåc
rúä. Chûa hïì nhòn thêëy biïín àeân keáo daâi khöng dûát nhû vêåy, ngaân
ngaân vaån vaån àöëm saáng àïëm khöng dûát nhû vêåy. ngaân ngaân vaån vaån
àöëm saáng àïëm khöng xuïí. Coá caái tuå laåi nhû möåt àöëng kim cûúng phaát
saáng., coá caái taãn maác nhû bêìu trúâi sao trûúác buöíi bònh minh, coá caái
tûâng chuöîi tûâng chuöîi liïìn nhau, giöëng nhû dêy chuyïìn phaát saáng.
Nhiïìu àeân biïët bao! Trùm ngoån, giöëng nhû vö söë ngöi sao, vúä vuån
trong möåt àaám soáng triïìu maâu àen, àïëm khöng sao xuïí coá bao nhiïìu,
nhòn khöng biïët coá bao nhiïu.
    Naâng vò àoá maâ nñn thúã.
    Chaâng àêíy caánh tay naâng.
    - Xuöëng xe ài!
    Chaâng xuöëng xe, ài laåi múã cûãa xe cho naâng, dòu naâng xuöëng xe.
Naâng bûúác trïn baäi coã xanh mïìm mïìm, àoán gioá àïm thöëc vaâo mùåt,
nhòn biïín àeân lêëp laánh rûåc rúä, keáo daâi khöng hïët, thêëy mònh giöëng
nhû úã vaâo aão caãnh. Chaâ, Diïåp Cûúng, Diïåp Cûúng kyâ diïåu! Chùèng
phaãi laâ chaâng khöng giöëng nhû möång aão hay sao? Chaâng laåi dêîn naâng
vaâo trong “möång aão”!
    Chaâng duâng caánh tay öm naâng, ài vïì phña trûúác, dûâng úã ròa döëc
nuái, caâng nhòn röång ra biïín àeân xa huát têìm mùæt.
    - Cö nhòn kòa! - Diïåp Cûúng noái, trong tiïëng noái mang veã caãm
àöång - Cö coá tin hay khöng sau möîi ngoån àeân saáng laâ möåt höå gia
àònh? Möîi höåi gia àònh coá cêu chuyïån cuãa hoå: Yïu, hêån, sinh, laäo,
bïån, tûã. Cö coá tin hay khöng luác chuáng ta àûáng úã àêy nhòn, dûúái
nhûäng aánh àeân saáng êëy, coá vö söë cêu chuyïån àang xaãy ra, àang tiïën
haânh, hoùåc àang kïët thuác. Cö tin khöng? Cö nhòn xem! Coá bao nhiïu

http://www.ebooks.vdcmedia.com
QUYÂNH DAO                                   64

aánh àeân? Coá bao nhiïu gia àònh? àïëm xuïí àûúåc khöng? àïëm xuïí àûúåc
khöng?
    Naâng hoa mùæt nhòn, bõ caãnh kyâ diïåu trûúác mùæt mï ngoùåc, bõ
àiïìu khúi gúåi trong lúâi noái cuãa chaâng laâm rung àöång. Àuáng vêåy, àïëm
khöng xuïí ngoån àeân, àïëm khöng xuïí ngûúâi, àïëm khöng xuïí cêu
chuyïån! àêy vêîn chó laâ thaânh phöë Àaâi Bùæc, nïu laåi nghô sêu thïm möåt
têìng nûäa, Toaân thïí Àaâi bùæc coá bao nhiïu ngoån àeân? Toaân thïí thïë giúái
coá bao nhiïu ngoån àeân? Trong khoaãnh khùæc, naâng böîng caãm thêëy
biïín ngûúâi röång lúán, mïnh mang khöng búâ, maâ mònh, laâ möåt haåt thoác
nhoã beá giûäa biïín xanh!
    - Töi tûâ nhoã àaä thñch nhòn àeân. - Chaâng bùæt àêìu noái, tiïëng noái
thaânh thêåt - Höìi nhoã, nhaâ töi úã trïn Dûúng Minh Sún, cha töi rêët
giaâu, lêëy khaá nhiïìu baâ vúå. Töi laâ do thaái thaái thûá ba sinh, nïëu meå töi
cuäng àûúåc coi laâ thaái thaái. Cö nhêët àõnh coá thïí àoaán àûúåc cha töi laâ
ngûúâi nhû thïë naâo, vaâ töi khön lúán lïn trong hoaân caãnh naâo. Meå töi...
ngûúâi yïëu lùæm bïånh, mêët rêët súám. Cha töi lúán hún meå töi gêìn ba mûúi
tuöíi, öng àaä giaâ, sûå nghiïåp laåi nhiïìu, khöng coá loâng naâo chùm soác töi.
Töi thúâi thú êëu rêët cö àöåc., thûúâng chaåy àïën àêy, nhòn biïín àeân àoá,
möîi lêìn nhòn àïën mêëy tiïëng àöìng höì. Töi vêîn cûá nghô cêu chuyïån
phña sau möîi ngoån àeân êëy, coá àeåp hún, hay hún, xuác àöång hún, êëm aáp
hún cêu chuyïån dûúái ngoån àeân nhaâ töi khöng?
    Chaâng dûâng laåi, quay àêìu nhòn naâng.
    Naâng cuäng àang nhòn chaâng sêu sùæc, hai aánh mùæt tiïëp xuác möåt
caái thò cuäng khöng taách ra àûúåc nûäa. naâng xuác àöång hiïíu àûúåc sûå
biïíu àaåt cuãa chaâng. Chaâng àang giúái thiïåu vïì baãn thên chaâng, giúái
thiïåu vïì baãn thên chaâng nhiïìu hún sêu hún. Naâng hiïíu àûúåc nhiïìu
hún: Diïåp Cûúng, möåt caái tïn, hoåc maáy tñnh àiïån tûã, laâ ngûúâi vö thêìn,
thúâi thú êëu giaâu coá maâ cö àöåc, mùæt thêëy vaâ traãi qua hai lêìn chïët choác,
mêët ài meå vaâ em trai, cha coá rêët nhiïìu baâ vú... gia àònh phûác taåp, taåo
thaânh, möåt ngûúâi theo thuyïët phaãn àöëi hön nhên.
    Naâng nhòn chaâng sêu sêu, nhòn sêu sêu... cho àïën khi chaâng
kheä thúã than möåt tiïëng, aáp möi lïn trïn mi mùæt rung àöång cuãa naâng.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGOÅN ÀEÂN ÀÏMQUA                               65
                CHÛÚNG 7


   Khi Tuyïët Kha vïì àïën nhaâ, trúâi àaä saáng roä

   Diïåp Cûúng àûa naâng àïën phña trûúác chung cû, laåi muöën àoâi
àûa naâng lïn lêìu, nhûng naâng ngùn laåi.

   - Höm khaác ài! Àûâng àïí maá súå!

    Luác naây, naâng múái lêìn àêìu tiïn nhúá àïën meå. Quaã thêåt nïn goåi
àiïån thoaåi vïì nhaâ, quaã thêåt nïn noái vúái meå möåt tiïëng. Tûâ khi loåt loâng
àïën nay, àêy vêîn laâ lêìn thûá nhêët naâng ài thêu àïm khöng vïì nhaâ.
Nhûng,àïm nay, têët caã moåi chuyïån xaãy ra àïìu döìn dêåp, döìn dêåp àïën
naâng tuyïåt nhiïn khöng coân chöî suy nghô. Goåi àiïån thoaåi, naâng tuyïåt
nhiïn khöng nghô àïën chuyïån goåi àiïån thoaåi! Huöëng chi àónh nuái
Dûúng Minh Sún cuäng khöng coá àiïån thoaåi coá thïí goåi!

   Naâng ài tûâng bêåc lïn lêìu, khi àïën cûãa nhaâ, trong àêìu vêîn höîn
àöån, thêìn trñ cuäng mú mú maâng maâng. möåt àïm khöng nguã, naâng
khöng hïì coá caãm giaác mïåt nhoåc chuát naâo, àöëi vúái cún baäo taáp sùæp xaãy
ra bïn trong cûãa, cuäng khöng coá chuát dûå caãm naâo. Àûáng úã cûãa lúán,
naâng tòm chòa khoáa trong xùæc. Chòa khoáa coân chûa tòm thêëy thò cûãa
phoâng àaä múã toang, Buâi Thû Doanh mùåt nhúåt nhaåt àûáng úã cûãa.

   - Tuyïët Kha! - Baâ thúã höín hïín kïu - Maây röët cuöåc àaä vïì! Maây
laâm tao súå àïën chïët àûúåc! Tao àang àõnh goåi àiïån thoaåi baáo caãnh saát!

    - Thïë naâo? thïë naâo? - Naâng rêët nheå nhoäm tiïëp noái. - Con àêu
coân laâ àûáa treã lïn ba! Ngêîu nhiïn biïåt mùåt möåt caái, laâm gò maâ nhúán
nhaác caã lïn...
http://www.ebooks.vdcmedia.com
QUYÂNH DAO                                 66

   - Ngêîu nhiïn biïåt mùåt möåt caái! Thû Doanh nöíi giêån la - Maây coá
biïët maây laâm moåi ngûúâi tûác chïët ài àûúåc khöng? Maây coá biïët moåi
ngûúâi àïìu àöí ài tòm maây khöng? Maây coá biïët daå höåi vui nhû thïë àïìu
bõ maây phaá hoaåi hay khöng? Maây, maây ài àêu? sao maây laåi coá thïí tûå
nhiïn biïën mêët? Maây röët cuöåc àang chúi troâ àuâa gò thïë?

   Tuyïët Kha kinh ngaåc nhòn meå. sao laåi coá nhiïìu cêu hoãi àïën nhû
thïë? Naâng bûúác vaâo phoâng khaách, luác àoá múái caâng thïm kinh ngaåc
phaát hiïån trong nhaâ coân coá Àûúâng Vaån Lyá, khöng chó Àûúâng Vaån Lyá,
caã Tûâ Viïîn Haâng möåt söë nùm nay khöng àïën, cuäng coá mùåt! Naâng
àûáng úã giûäa phoâng khaách, tröë mùæt ngúá ngûúâi ra noái:

   - Ba! Ba sao laåi úã àêy?

   - Ba sao laåi úã àêy? - Tûâ Viïîn Haâng khöng vui tiïëp noái, tiïëng noái
mêët ài caái thung dung xûa nay, biïën thaânh cêëp baách maâ buöìn bûåc -
Coân khöng phaãi laâ vò maây hay sao? Maây töët nhêët giaãi thñch cho moåi
ngûúâi chuáng tao möåt caái, suöët möåt àïm, maây ài àêu?

   Naâng nhòn cha trên tröëi, àêìu oác coá phêìn muå mõ Chùèng leä Tûâ
Viïîn Haâng khöng biïët àöìng thúâi biïën mêët khoãi phoâng khaách, coân coá
möåt ngûúâi khaác? Phaãi, trong oác naâng giöëng nhû coá tia chúáp loáe lïn.
Phaãi, Tûâ Viïîn Haâng àuáng laâ khöng biïët! Búãi vò “Ngûúâi biïën mêët” êëy
àöëi vúái öng maâ noái, súám àaä “biïën mêët” röìi. Huöëng höì, “Ngûúâi biïën
mêët” êëy vúái öng khöng coá quan hïå maáu muã, öng khöng húi sûác àêu
maâ chuá yá àïën!

   Naâng duâng àêìu lûúäi liïëm cùåp möi khöå Coân chûa kõp noái, Àûúâng
Vaån Lyá saãi bûúác túái, ngay trûúác mùåt cha meå naâng àûa tay chöåp caánh
tay naâng, mùæt anh sau cùåp kñnh, trûúác nay vêîn lêëp loaáng àêìy yá cûúâi,
chûa bao giúâ biïën thaânh nghiïm tuác nhû thïë naây.

   - Tuyïët Kha, cö àang chúi troâ chúi uá tim vúái töi hay sao thïë? Cö
dêîn töi àïën àêëy, quùèng töi laåi röìi biïën mêët. Cö nghô xem, töi seä coá
caãm giaác nhû thïë naâo? Töi möåt àúâi àïìu chúi baâi theo àuáng luêåt chúi,
chuyïån hoang àûúâng cuäng khöng phaãi laâ chûa tûâng gùåp, viïåc biïën

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGOÅN ÀEÂN ÀÏMQUA                              67

mêët cuãa cö àïm qua laâ chuyïån hoang àûúâng nhêët! Cö ài àêu? cö noái
ài!

   Naâng nhòn quanh nhaâ. Tûâ Viïîn Haâng trûâng trûâng nhòn naâng,
Buâi Thû Doanh cuäng trûâng trûâng nhòn naâng, ngay caã Àûúâng Vaån Lyá
cuäng trûâng trûâng nhòn naâng. Quaã thûåc nghiïm troång àïën nhû thïë û?
Quaã thûåc nghiïm troång àïën nhû thïë û? Naâng nhòn Tûâ Viïîn Haâng, laåi
nhòn Àûúâng Vaån Lyá.

   - Ba, ba luác naâo phaát hiïån con vùæng mùåt? Naâng cuöëi cuâng múã
miïång.

   - Khoaãng 11:00, luác ba muöën cùæt trûáng chiïn sinh nhêåt!

   Naâng nghô möåt chuát, laåi hoãi Àûúâng Vaån Lyá:

   - Anh cuäng vaâo luác êëy phaát hiïån töi vùæng mùåt phaãi khöng?

    - Phaãi. Àûúâng Vaån Lyá noái tiïëp - Ba cö noái: “Tuyïët Kha giuáp ba
cùæt trûáng chiïn” chuáng töi múái phaát hiïån cö khöng hïì coá mùåt trong
phoâng khaách. Lêm Vuä Nhaån noái coá thïí cö àang xem saách trong thû
phoâng, chuáng töi tòm àïën thû phoâng, cuäng khöng coá. Ngûúâi àoaán cö
chuöìn àïën möåt phoâng naâo àoá nguã. Do àoá, toaân böå ba têìng lêìu, tòm hïët
gian phoâng naây àïën gian phoâng khaác, ngay caã tuã vaách vaâ phoâng rûãa
tay cuäng tòm, àïìu tòm khöng thêëy. Ba cö bêën lïn, goåi àiïån thoaåi vïì
hoãi, laâm cho maá cö cuäng súå chïët khiïëp. chuáng töi ra caã vûúân hoa tòm
khùæp, tòm àïën 2:00 khuya. Maá cö khöng coá caách naâo múái vïì àêy àúåi!
Nïëu cö vïì muöån hún nùm phuát nûäa, chuáng töi àaä ài baáo Cuåc caãnh
saát.

   Tuyïët Kha nghe lúâi anh kïí, teá ra mònh dêîn àïën cún xaáo àöång
lúán nhû thïë. 11:00? Luác naâng rúâi khoãi phoâng khaách nhaâ hoå tûâ coân
chûa túái 10:00. Thïë thò, chñ ñt, trong hún möåt tiïëng àöìng höì, mònh coá
mùåt hay khöng cùn baãn khöng quan troång, naâng móm cûúâi möåt caách
ngöëc nghïëch, dïî thûúng.


http://www.ebooks.vdcmedia.com
QUYÂNH DAO                                  68

    - Thïë naâo? Cö àang cûúâi û? - Àûúâng Vaån Lyá dúä goång kñnh, veã
khöng tin, nhòn thùèng vaâo mùåt naâng - Cö quaã thêåt àang cûúâi û? Cö
thêëy rêët àaáng cûúâi û? Cö laâm cho têët caã chuáng töi quay moâng moâng,
cö rêët àùæc yá phaãi khöng?

    - Tuyïët Kha! - Tûâ Viïîn Haâng trêìm gioång quaát - Maây nhû thïë laâ
coá yá gò? Àêìu löng maây öng xoùæn laåi.

   - ÖÌ! Ba! - Tuyïët Kha cöë trêën tônh neát cûúâi trïn mùåt, khöng hiïíu
sao vêîn cûá raång rúä. Tûâ àïm qua trúã ài, naâng laåi biïën thaânh ngaâ ngaâ
say cûá muöën cûúâi. Naâng vêîn móm cûúâi, nhòn thùèng Tûâ Viïîn Haâng -
Ba, ngûúâi seä khöng biïën mêët úã trûúác mùåt ba, vônh viïîn khöng coá khaã
nùng biïën mêët úã trûúác mùåt.

  Tûâ Viïîn Haâng àêìu löng maây xoùn caâng chùåt, öng nhòn chùm
chùm Tuyïët Kha.

   - Maây àang noái nhûäng gò thïë? öng hoãi.

   - Con noái - Naâng raânh roåt, ön hoâa, vêîn móm cûúâi - Gian phoâng
khaách êëy tuy rêët lúán, möîi möåt xoá goác àïìu úã àûúâng nhòn cuãa caác võ, con
laâm sao laåi coá thïí biïën mêët trong têìm nhòn cuãa caác võ? Con laåi khöng
coá thuêåt êín thên. Cho nïn, ba, con khöng biïën mêët, con chó laâ ài mêët
maâ thöi.

   - Ài mêët! - Àûúâng Vaån Lyá kïu oang oang - Biïën mêët vaâ ài mêët
coá phên biïåt aâ?

   - Àûúng nhiïn - Tuyïët Kha khöng cûúâi, naâng chùm chuá nhòn
Àûúâng Vaån Lyá - Biïën mêët laâ khöng thêëy nûäa, ài mêët laâ ài mêët.

   Àûúâng Vaån Lyá àaáy mùæt coá möåt veã hoang mang.

    - Cö àang chúi chûä vúái töi àêëy aâ? Tuyïët Kha, töi biïët cö ài mêët,
búãi vò cö ài mêët, cho nïn cö khöng thêëy nûäa.

    - Khöng phaãi - Tuyïët Kha lùæc àêìu quêìy quêåy. Anh noái ngûúåc
röìi, búãi vò töi khöng thêëy nûäa, cho nïn töi ài mêët.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGOÅN ÀEÂN ÀÏMQUA                              69

   - Cö cöë yá laâm töi muå àêìu oác, cö vûâa röìi coân noái, cö khöng biïën
mêët, sao bêy giúâ laåi noái...

    - Àöëi vúái töi maâ noái, töi úã trong phoâng khaách, súám àaä biïën mêët
röìi. Töi laâ möåt ngûúâi töìn taåi súâ súâ, khöng àaáng phaãi biïën mêët...

    - Thöi! Thöi! - Buâi thû Doanh böîng chen vaâo cùæt àûát sûå tranh
caäi giûäa hai ngûúâi. Baâ ài túái, hïët sûác dõu daâng khoaác caánh tay Tuyïët
Kha, duâng tay kheä vöî vai Tuyïët Khaå Baâ quay sang Àûúâng Vaån Lyá,
khön kheáo hoâa giaãi:

   - Àûâng tranh caãi vúái noá nûäa, chó cêìn noá an toaân vïì nhaâ, laâ
khöng coá chuyïån gò caã. Thöi, anh cuäng mïåt suöët àïm röìi, cûá vïì nhaâ
nghô ài àaä! Tuyïët Kha cuäng nïn ài nguã ài. Viïîn Haâng - Baâ quay àêìu
nhòn “ngûúâi cha” êëy - Öng cuäng vïì ài, àïí ngûúâi nhaâ khoãi lo lùæng.

    Tûâ Viïîn Haâng nhòn àùm àùm Tuyïët Kha, trong loâng coá phêìn
hiïíu ra. Àoá laâ Tuyïët Kha, trong quaá trònh khön lúán cuãa naâng Tûâ Viïîn
Haâng vêîn thiïëu soát böín phêån laâm “cha”. Hiïån giúâ, àûáa con naây khön
lúán röìi, trúã thaânh möåt cö gaái maây thanh mùæt àeåp, thöng minh saáng
daå. Nhûng, trong doâng maáu naâng, coá rêët nhiïìu gien di truyïìn giöëng
meå! öng vö thûác nhòn Buâi Thû Doanh, vûâa vùån Buâi Thû Doanh cuäng
àang nhòn öng, aánh mùæt hai ngûúâi gùåp nhau, lêåp tûác àoåc ra yá nghô
cuãa nhau, cuäng lêåp tûác chuyïín dúâi àûúâng nhòn. Tûâ Viïîn Haâng trong
loâng coá phêìn aáy naáy. Buâi Thû Doanh trong loâng coá yá oaán hêån.

    - Thöi! - Tûâ Viïîn Haâng tûâ trûúác cûãa söí ài laåi, nhòn kyä Tuyïët Kha
- Tuyïët Kha, àûâng quaá nhaåy beán, öng noái yá võ sêu xa - Àûâng quaá hiïëu
thùæng, àïí khoãi laâm khöí mònh, cuäng laâm khöí ngûúâi khaác - Öng duâng
tay êën trïn baã vai Tuyïët Kha, noái kheä - Goåi àiïån thoaåi tòm con àïën, laâ
búãi vò nhúá con chûá khöng phaãi laâ quïn con. Thöi ba ài nheá.

   Tuyïët Kha giöëng nhû bõ ngûúâi duâng àinh àoáng trïn vaán saân,
naâng khöng thïí àöång, trong loâng laåi àöåt nhiïn bõ mêëy cêu noái cuãa cha
dêîn túái möåt con soáng cuöìng nghiïng söng lêåt biïín. Naâng cuái mùåt
xuöëng, thêëy mùæt noáng lïn, khi laåi ngûúác mñ mùæt lïn, trong mùæt naâng,
http://www.ebooks.vdcmedia.com
QUYÂNH DAO                                  70

àaä coá aánh lïå. Naâng nhòn Tûâ Viïîn Haâng, laåi nhòn meå àang ngêy ngûúâi
àûáng. Thïë naâo, dûúái möîi ngoån àeân àïìu coá möåt cêu chuyïån, cêu
chuyïån dûúái ngoån àeân trong nhaâ mònh khöng thïí àeåp hún möåt chuát û,
hay hún möåt chuát û, êëm aáp hún möåt chuát û? Ba úi, ba nhòn khöng ra
meå hiu quaånh biïët bao û? ba nhòn khöng ra meå con vêîn cêìn ba û?

   Nhûng, Viïîn Haâng àaä ài àïën cûãa, öng àaä xoay chöët cûãa. Sau àoá,
Tûâ Viïîn Haâng ra ài... Tuyïët Kha dûúâng nhû trúã vïì höìi saáu tuöíi, cha
ra ài, khöng trúã vïì nûäa. Naâng böîng sûåc tónh, àoá laâ möåt ngoån àeân àïm
qua, súám àaä tùæt! Ngaân ngaân vaån vaån ngoån àeân, möîi töëi àang loáe saáng,
cuäng möîi töëi àang tùæt. Àeân àïm nay vaâ àeân àïm qua khöng giöëng
nhû nhau. Naâng chúåt tónh ra, quay àêìu, naâng nhêån thêëy Àûúâng Vaån
Lyá vêîn àûáng úã àêëy àú ngûúâi ra.

    - Cö ài àêu thïë? Àûúâng Vaån Lyá trêën tônh àûáng àaáy mùæt laâ möåt
veã cöë chêëp, bïn möi, vêîn coá veã bõ töín thûúng - Ba cö coá thïí khöng hoãi
cö, töi vêîn cûá phaãi hoãi cö.

   - Àïën möåt àónh nuái nho nhoã - Naâng múã to mùæt noái - Àúåi aánh
mùåt trúâi chiïëu saáng töi.

   Anh hñt húi sêu.

    - Cö àang ghen û? - Chaâng thùèng thûâng noái - Cö àang tûác û? Cö
tûác giêån töi û? Cö chõu khöng nöíi töi cûúáp mêët aánh saáng cuãa cö û? Cö
ài mêët, laâ àïí chôa muäi duâi vaâo töi û? Cö rùæp têm chónh töi û? - Gioång
anh caâng luác caâng cao voåt, caâng luác caâng phêîn nöå, möåt àïm khöng
nguã, vaâ möåt àïm tòm kiïëm, noáng ruöåt, khiïën anh vûâa mïåt vûâa bûåc.
Thaái àöå khöng chuát bùn khoùn aáy naáy cuãa Tuyïët Kha khiïën anh caâng
thïm tûác giêån, anh vêîn chûa àaåt túái sûå àöå lûúång, coá thïí neán giêån
khöng noái - Cö phaá hoaåi möåt buöíi daå höåi, phaá hoaåi möåt buöíi daå höåi vò
cö maâ tham gia, cö thêëy rêët àùæc yá û?

    - Töi khöng àùæc yá - Tuyïët Kha bònh tónh noái, nhòn thùèng anh -
Anh cuäng cûúáp khöng nöíi aánh saáng cuãa töi, búãi vò töi chûa bao giúâ laâ
thïí phaát saáng. Töi boã ài, chó búãi vò gian phoâng êëy quaá chen chuác. Thêåt
lêëy laâm tiïëc - Naâng lùæc àêìu, gioång noái bònh thaãn - Xin löîi Àûúâng Vaån
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGOÅN ÀEÂN ÀÏMQUA                             71

Lyá - Naâng laåi noái, aánh mùæt u töëi ïm dõu nhòn anh, maâ coân mang aánh
lïå - Töi phaá hoaåi sûå vui sûúáng cuãa anh, xin löîi.

   Anh nhòn trên trên naâng, naâng xin löîi, mïìm dõu nhû vêåy, khiïën
anh hoaân toaân suåp döî. Nhêët laâ àöi mùæt àùm àùm ngêën lïå, aánh mùæt
nhû muöën noái àiïìu gò, khiïën anh tim àêåp maånh maâ maáu chaãy gêëp.
Anh cùæn möi duâng tay àêíy àêíy kñnh, khñ giêån àaä tiïu, phêîn nöå àaä
qua, thay thïë vaâo àoá laâ tònh yïu thûúng vaâ sûå dõu daâng nhû nûúác.

   Anh thúã haâo hïín, tòm löëi ài ra khoãi.

   - Thöi cö mïåt röìi, töi khöng sao so keâ vúái cö nûäa - Anh ài àïën goác
tûúâng cêìm ghi-ta lïn - Töi höm nay coá leä khöng thïí naâo àïën lúáp àûúåc,
cö giuáp töi xin nghó möåt ngaây.

    Anh àeo ghi-ta, raão bûúác ài vïì phña cûãa phoâng, Tuyïët Kha nhòn
boáng anh, böîng hoaân toaân nhúá laåi khoaãng thúâi gian nûãa nùm cuâng
haát cuâng àuâa vui sûúáng nhû àiïn cuöìng. Chó möåt àïm, möåt àïm cuöën
ài rêët nhiïìu caái. aánh mùåt trúâi öm êëp gioåt mûa nhoã àeân lûãa muöm nhaâ
laâm tùæt aánh mùåt trúâi. Trong loâng naâng buöìn baä, söëng muäi cay cay,
noái:

   - Taåm biïåt! Àûúâng Vaån Lyá.

   Àûúâng Vaån Lyá lêåp tûác àûáng laåi, vuåt quay àêìu.

    Chên anh ghòm chùåt úã àêëy, aánh mùæt anh thùèng àúâ nhòn naâng,
sùæc mùåt trùæng nhúåt, möi khö khan, tiïëng anh rin rñt mang àêìy nghi
hoùåc:

   - Tuyïët Kha! Anh la lïn - Cö laâm sao thïë? Cö àûâng kyâ quaái nhû
vêåy laâm töi súå, töi khöng sao nghô ra nöíi, töi röët cuöåc àaä laâm sai
nhûäng gò?

   - Khöng - Tuyïët Kha kheä lùæc àêìu, troâng mùæt lú lûãng muöën sa
xuöëng - Anh khöng laâm sai bêët cûá viïåc gò. Àûúâng Vaån Lyá, anh rêët töët,

http://www.ebooks.vdcmedia.com
QUYÂNH DAO                                  72

anh quaã thêåt rêët töët. Anh vêîn cûá laâ anh, khöng biïën àöíi... thöi, taåm
biïåt nheá.

   Naâng quay ngûúâi chaåy vaâo phoâng nguã, Àûúâng Vaån Lyá quùèng
ghi-ta xuöëng, nhanh nhû tïn lao vïì phña trûúác, kõp thúâi toám lêëy naâng.
Anh duâng sûác xoay ngûúâi naâng laåi, duâng hai tay ghòm chùåt caánh tay
naâng, döi mùæt sau cùåp kñnh, chûa coá bao giúâ coá sûå bûác thiïët nhû vêåy,
anh chûa bao giúâ coá sûå súå haäi nhû vêåy, chûa bao giúâ coá sûå lo lùæng nhû
vêåy. Khoáe miïång vêîn luön cûúâi cúåt cuãa anh, luác naây cùng thùèng. Anh
nhòn chùm chùm naâng, khaân gioång hoãi:

    - Àïm qua röët cuöåc xaãy ra chuyïån gò?

    - Khöng coá gò caã - Tuyïët Kha ngêåm lïå noái - Àïí töi ài, töi muöën
nguã?

    - Nghe naây, Tuyïët Kha! - Àûúâng Vaån Lyá dùçn tûâng chûä möåt noái -
Töi laâ möåt ngûúâi böåc tuïåch, khöng lûu têm àïën bêët cûá chuyïån gò. Cö
thûúâng traách töi khöng àuã chùm soác, khöng àuã dõu daâng, khöng àuã tïë
nhõ Nhûng töi laâ töi. Töi khöng phaãi laâ mö hònh do bêët cûá ngûúâi naâo
àùæp tao. nïn, cuäng khöng phaãi laâ ngûúâi coá thïí chiïìu yá cö, chó riïng vò
cö maâ söëng. Töi biïët àïm qua coá chuyïån xaãy ra. Töi biïët chuyïån cö
biïën mêët khöng phaãi laâ àún thuêìn. Nhûng bêy giúâ, töi seä khöng hoãi
cö nûäa, cuäng seä khöng truy cûáu nûäa, búãi vò töi trûúác hïët phaãi àaánh giaá
mònh coá tû caách truy cûáu hay khöng? Nhûng trûúác khi cö vaâo phoâng
nguã, töi muöën noái vúái cö möåt cêu: töi vêîn khöng chuêín bõ noái taåm biïåt
vúái cö! àúâi ngûúâi coá duyïn tuå hoåp vúái nhau khöng phaãi dïî daâng, muöën
noái taåm biïåt cuäng khöng dïî daâng. Bêy giúâ cö ài nguã, töi ngöìi àêy àúåi
cöå Chiïìu nay cö coá tiïët hoåc nguyïn lyá truyïìn hònh, àöëi vúái cö rêët quan
troång. Töi àúåi cö túái giúâ àïí ài cuâng cö àïën lúáp!

   Tuyïët Kha kinh laå biïët bao. Naâng ngûúác mùæt nhòn Àûúâng Vaån
Lyá, dûúâng nhû khöng tin nhûäng lúâi êëy laâ tûâ miïång anh noái ra. Caái cöë
chêëp trïn mùåt anh vaâ caái bûác thiïët trong àaáy mùæt anh khiïën naâng
hoaân toaân chêën àöång. Àöåt nhiïn, naâng thêëy àûúåc rùçng möåt söë ngaây
nay, naâng chûa hïì tòm hiïíu kyä Àûúâng Vaån Lyá, chûa hïì ài sêu quan

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGOÅN ÀEÂN ÀÏMQUA                              73

saát anh. Thò ra, dûúái caái veã ngoaâi cûúâi cúåt, àaân haát cuãa anh, cuäng
chûáa àûång möåt traái tim nhaåy caãm maâ àa tònh! naâng àúá ra khöng biïët
noái sao, chó hoang mang nhòn anh.

    Buâi Thû Doanh mùæt nhòn têët caã nhûäng caái àoá. Àïën luác naây, baâ
múái duâng aánh mùæt múái meã àïí àaánh giaá Àûúâng Vaån Lyá, ngûúâi tûâng
giaãi thñch cêu “roã rúi ruång thúâi tuöíi xanh” Hoùåc giaã, tuöíi xanh seä
trong möåt àïm thaânh ra quaá khûá, têët caã moåi ngûúâi “trûúãng thaânh”
àïìu laâ àïën trong bêët tri bêët giaác.

   Baâ ài laåi, traân ngêåp caãm àöång vaâ quan têm.

   - Tuyïët Kha, con vaâ Àûúâng Vaån Lyá baân baåc kyä caâng nha! Coá gò
hiïíu lêìm àïìu coá thïí giaãi thich roä raâng! Maá ài nghó trûúác àêy.

   Buâi Thû Doanh lùång leä lui vaâo. Trong phoâng coân Tuyïët Kha vaâ
Àûúâng Vaån Lyá.

    Àûúâng Vaån Lyá buöng Tuyïët Kha ra. Tuyïët Kha ngöìi bïåt xuöëng
xö-pha, möåt thúâi gian, vûâa khöng buöìn nguã vûâa khöng coá yá nghô.
Naâng ngöìi ngêy ra úã àêëy, lúâ múâ hiïíu àûúåc, thïë giúái cuãa mònh bõ khuêëy
loaån röëi tung. Coân Àûúâng Vaån Lyá, Anh dûúâng nhû khöng nhòn Tuyïët
Kha nûäa Anh ngöìi xïëp bùçng troân trïn saân nhaâ, lêím bêím haát:

   Khöng biïët coá yïu em hay khöng

   Khöng biïët coá yá nghô cuãa em àöëi vúái anh

   Chó biïët khi gùåp em anh loâng àêìy hoan hi?

   Maâ luác biïåt ly...

   Anh bêët cûá caái gò, bêët cûá caái gò àïìu khöng nhû yá...
http://www.ebooks.vdcmedia.com
QUYÂNH DAO                                   74
                CHÛÚNG 8


   Ba ngaây sau.

    Khoaãng chûâng 5:00 saáng, chuöng àiïån thoaåi àêìu giûúâng Tuyïët
Kha böîng reo lïn. Naâng nhanh choáng giöëng nhû àöång taác phaãn ûáng,
lêåp tûác cêìm öëng nghe lïn. Ba ngaây nay, maáy àiïån thoaåi àaä biïën thaânh
sûå giaây voâ cuãa naâng. Àïm êëy trïn àónh nuái Dûúng Minh, naâng tûâng
cho chaâng söë àiïån thoaåi. Ba ngaây nay, naâng hònh nhû vò chuöng àiïån
thoaåi maâ söëng. Chúâ àúåi, chúâ àúåi, chúâ àúåi... möîi phuát möîi giêy chúâ àúåi,
giöëng nhû ngaân ngaân vaån vaån thûá nung nêëu. Naâng möåt àúâi chûa
tûâng, nïëm traãi muâi võ cuãa “chúâ àúåi” maånh meä nhû thïë naây.

   - A lö - Naâng noái kheä vaâo öëng noái, trong loâng coân coá phêìn khöng
khùèng àõnh, rêët coá thïí laâ Àûúâng Vaån Lyá goåi àïën, Àûúâng Vaån Lyá ba
ngaây naây àïìu àiïn àiïn daåi daåi quêën quñt lêëy naâng - Ai àêëy? Tuyïët
Kha àêy - Naâng trûúác tiïn xûng tïn.

   - Tuyïët Kha - Tiïëng Diïåp Cûúng trêìm thêëp maâ maånh meä, gêìn
nhû ngay bïn tai, naâng dûúâng nhû coá thïí nghe thêëy tiïëng thúã cuãa
chaâng. Tiïëng kïu goåi êëy àaä khiïën naâng toaân têm khñch àöång: Caãm taå
Thûúång àïë, chaâng khöng quïn naâng! Caãm taå Thûúång àïë, chaâng nhúá
àûúåc àiïån thoaåi naây, Caãm taå Thûúång àïë, chaâng chõu nhêëc öëng nghe
lïn goåi söë cho naâng! Tuyïët Kha, nghe roä àêy - Chaâng noái roä raâng -
Mùåc quêìn aáo vaâo. Anh cho em thúâi gian mûúâi phuát. Anh úã traåm àiïån
thoaåi phña ngoaâi chung cû cuãa em. Em keáo maân cûãa ra laâ coá thïí nhòn
thêëy anh! mûúâi phuát, thay àöì xong xuöëng dûúái lêìu. Anh àúåi úã àêy,
quaá giúâ khöng àúåi!http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGOÅN ÀEÂN ÀÏMQUA                              75

   Mûúâi phuát? Naâng coân chûa kõp thúã ra, àiïån thoaåi àaä cùæt. Naâng
nhaãy phùæt xuöëng khoãi giûúâng, xöng thùèng àïën bïn cûãa söí, veán maân
cûãa söí nhòn ra phña ngoaâi. Quaã nhiïn, bïn phöë àöëi diïån, chiïëc xe cuãa
chaâng, àêåu úã àêëy! Maâ chaâng àang dûåa chïëch bïn traåm àiïån thoaåi huát
thuöëc! Trúâi coân súám nhû vêåy, àêìy phöë sûúng muâ mõt. Chaâng àûáng
trong sûúng muâ àêåm àùåc, moåi caái àïìu mú höì, chêëm “lûãa nhoã” trïn
àêìu mêíu thuöëc cuãa chaâng vêîn quen thuöåc loáe saáng, àang phaát tñn
hiïåu “kïu goåi “ àöëi vúái naâng.

    Mûúâi phuát, chaâng chó cho naâng mûúâi phuát! Ngûúâi àaân öng baá
àaåo biïët bao! Naâng lêåt àêåt xöng vaâo nhaâ tùæm, rûãa mùåt suác miïång
nhanh nhû chúáp, tuám lêëy lûúåc, chaãi toác qua quñt, mêët mêëy phuát röìi
nhó Naâng tim àêåp caâng maånh, phaãi àúåi töi nha Diïåp Cûúng! khöng
thïí quaá thiïëu nhêîn naåi nha, Diïåp Cûúng! khöng thïí quaã thûåc “ quaá
giúâ khöng àúåi” nha, Diïåp Cûúng! Múã tuã aáo naâng àûa mùæt nhòn, àoã
cam vaâng luåc lam xanh tñm, trúâi àêët, nïn mùåc chiïëc aáo naâo? Diïåp
Cûúng, anh thñch maâu naâo? Cêy truác? Cêy truác? maâu luåc! naâng tuám
lêëy chiïëc aáo àêìm maâu luåc, trong cún hêëp têëp chui àêìu vaâo trong tay
aáo. Gêëp quaá, vöåi quaá, cuöëng quaá, cûá coi nhû laâ mùåc xong chiïëc aáo àêìm
luåa maâu luåc nhaåt naây, nhêët thúâi laåi tòm khöng àûúåc dêy lûng da, hêëp
têëp vúái lêëy chiïëc khùn quaâng daâi maâu trùæng thùæt vaâo lûng. Mêët mêëy
phuát röìi nhó khöng kõp nghô nûäa, khöng kõp tñnh nûäa, xaách möåt caái
tuái xaách nhoã lïn, naâng xöng ra cûãa lúán.

   - Tuyïët Kha! - TIïëng meå tûâ phoâng nguã la lïn - Maây àêëy haã? Sao
súám thïë àaä ài hoåc?

   - ÖÌ, maá! - Naâng cêët cao gioång kïu - Saáng nay coá viïåc gêëp, con ài
àêy! Töëi vïì nhaâ seä noái vúái maá!

   - Maây ùn saáng chûa? - Buâi Thû Doanh àang la lïn: Uöëng sûäa
chûa?

   - aâ maá, con ùn röìi, ùn röìi! - Naâng traã lúâi bûâa, chaåy nhanh nhû
bay ra phña ngoaâi cûãa lúán.

http://www.ebooks.vdcmedia.com
QUYÂNH DAO                                 76

   Lao xuöëng cêìu thang, chaåy ra khoãi chung cû. Trïn phöë toaân laâ
muâ. Trúâi múái múâ saáng, àûúâng phöë vùæng ngùæt maâ yïn tônh, lêìu gaác
àònh àaâi, àïìu úã trong muâ! Muâ àeåp biïët bao! khöng khñ thanh tên biïët
bao! Buöíi súám nhiïìu yá thú biïët bao! Naâng bùng qua àûúâng phöë, chaåy
thùèng àïën boáng ngûúâi à ûáng úã bïn phöë.

   Diïåp Cûúng quùèng àêìu mêíu thuöëc trong tay, hai tay tuám lêëy
tay naâng. Chaâng àõnh thêìn nhòn naâng, àïën mêëy giêy, hoå àûáng úã àêëy,
chó laâ nhòn nhau. Sau àoá, chaâng kheä keáo naâng laåi, duâng caánh tay
quaâng lêëy naâng. Naâng daán àêìu vaâo vai chaâng, ngûãi muâi höîn húåp cuãa
thuöëc laá vaâ xaâ böng caåo rêu trïn ngûúâi chaâng, thêëy rùçng khöng coá
muâi naâo caâng dïî ngûãi caâng nam tñnh hún. Chaâng noái kheä möåt cêu bïn
tai naâng:

   - Em thanh tên àïën giöëng nhû haåt mûa buöíi súám.

    Con nhñm nhoã biïën thaânh haåt mûa nhoã. Naâng vui thñch. Chaâng
noái caái gò, naâng cuäng àïìu vui thñch. chaâng duâng tay nùæn baã vai naâng:

   - Em sao laåi mùåc moãng manh thïë naây? - Chaâng hoãi kheä, mang
chuát traách moác - Khñ trúâi vêîn laånh àêëy!

   Àuáng thïë, múái thaáng ba maâ! àuáng thïë, khöng khñ buöíi súám
laånh, gioá thöíi trïn ngûúâi àïìu laânh laånh! Nhûng trúâi àêët, chaâng chó
cho naâng coá mûúâi phuát thöi! Choån maâu sùæc àaä mêët àïën hai phuát!
Naâng ngêíng àêìu lïn, khöng giaãi thñch, chó laâ nhòn chaâng cûúâi ngöëc
nghïëch.

   - Mau lïn xe ài! Àûâng àïí bõ laånh - Chaâng múã cûãa xe.

   Naâng chui vaâo xe. Chaâng ngöìi vaâo chöî tay laái, lêåp tûác chaâng nöí
maáy xe laái vïì phña trûúác. Naâng ngêy ngûúâi móm cûúâi nhòn chaân g,
trong loâng coá möåt niïìm vui êëm aáp. Naâng khöng hïì nhòn ra phña ngoaâi
cûãa söí xe, khöng bêån têm chaâng seä àûa naâng àïën núi naâo. Chaâng möåt
tay laái xe, möåt tay chòa ra nùæm chùåt lêëy caái tay xinh nhoã cuãa naâng.

   - Saáng súám höm qua, anh cuäng àaä túái - Chaâng böîng noái.

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGOÅN ÀEÂN ÀÏMQUA                             77

   - Caái gò? - Naâng kinh ngaåc hoãi - Thêåt û?

  - Khöng chó saáng súám höm nay, coân caã saáng súám höm kia.
Khöng chó saáng súám, coân caã buöíi töëi.

   - Thêåt û? Thêåt û? - Naâng chúáp chúáp mi mùæt, khöng tin.

   - Caái cêåu biïët haát êëy, cêåu ta... tïn laâ gò?

   - Àûúâng Vaån Lyá.

    - Phaãi röìi. Àûúâng Vaån Lyá. Anh nhòn thêëy cêåu ta àoán em àïën
lúáp. Anh nhòn thêëy cêåu ta àûa em vïì nhaâ. Anh àang tûå hoãi mònh, coá
phaãi laâ nhêët àõnh phaãi quêëy röëi àúâi söëng cuãa em hay khöng? Anh
thêëy àûúåc rùçng, biïån phaáp töët nhêët laâ àûâng laåi xuêët hiïån nûäa.

   Naâng àùm àùm nhòn chaâng, vêîn móm cûúâi.

   - Nhûng, anh vêîn xuêët hiïån - Naâng noái.

    - Phaãi - Chaâng quay àêìu nhòn naâng, àöåt nhiïn àöíi àêìu àïì cêu
chuyïån - Em trong voâng mûúâi phuát, sao laåi coá thïí laâm xong nhiïìu
viïåc thïë?

   - Anh quaã thêåt chuêín bõ quaá giúâ khöng àúåi û? - Naâng coá phêìn
höìi höåp hoãi laåi.

  - Coá thïí - Chaâng noái thùèng thùæn, nhaáy mùæt vúái naâng möåt caái -
Nhûng, cuäng c oá thïí laâm khöng nöíi.

   - Trúâi úi! - Naâng kheä kïu thaânh tiïëng - Anh quaá baá àaåo, quaá àöåc
àoaán, quaá tûå tû, quaá àaáng sú... - Naâng im miïång, nhòn chaâng. Chaâng
àang móm cûúâi, queåo möåt voâng, xe chaåy vïì phña möåt cöng löå bùçng
phùèng. Naâng ngoeåo àêìu, cûúâi - Thûá kiïëm cúá naây khöng coá nghôa lyá gò
caã.

   - Kiïëm cúá caái gò?

http://www.ebooks.vdcmedia.com
QUYÂNH DAO                                  78

   - Mûúâi phuát êëy! - Naâng noái - Anh höm nay khöng àúåi em, ngaây
mai vêîn seä àïën, ngaây mai khöng àúåi em, ngaây kia vêîn seä àïën!

   - Coá niïìm tin àïën thïë û? - Chaâng hoãi.

   Naâng súâ ngoán tay chaâng, ngoán tay êëy thö lúán, böå xûúng löìi ra,
möåt caái tay àaân öng. Naâng nhòn mùåt chaâng, traán ra traán, muäi ra muäi,
mùæt ra mùæt, àûúâng neát phên minh, möåt khuön mùåt àaân öng. naâng
böîng coá phêìn súå haäi, khöng, naâng khöng coá niïìm tin, naâng khöng coá
chuát niïìm tin naâo... Ngûúâi àaân öng naây laâ kiïn quyïët biïët bao, coá caá
tñnh biïët bao. Chaâng vônh viïîn laâ chuã nhên cuãa baãn thên mònh.
Chaâng seä khöng àem sinh mïånh tònh caãm vaâ moåi caái cuãa chaâng, giao
phoá cho ngûúâi khaác.

   - Khöng - Naâng noái - em khöng coá niïìm tin, cho nïn, trong voâng
mûúâi phuát em chaåy xuöëng lêìu, suyát nûäa thò àïí kem àaánh rùng bïët
vaâo lûúåc.

   Naâng quay àêìu, trong aánh mùæt tûúi cûúâi loáe àêìy nhiïåt tònh.

   Xe chaåy röìi laåi chaåy, cuöëi cuâng xe àêåu laåi.

   - Chuáng ta xuöëng xe ài ài! - Chaâng noái.

    Naâng xuöëng xe. Tûâ cao nhòn xuöëng, naâng kinh ngaåc phaát hiïån,
hoå laåi úã möåt àónh nuái cao cao. Tûâ àêy nhòn xuöën gdûúái khöng thêëy
möåt chuát dêëu vïët àö thõ naâo, laåi coá thïí nhòn thêëy loâng söng dûúái nuái,
möåt doâng khe nho nhoã àang ngoùçn ngeâo êín úã àaáy loâng söng. Chöî cûäa
söng liïìn vúái biïín, mùåt trúâi àang tûâ tûâ nhöb lïn. möåt maãng aánh saáng
àöët àoã trúâi, àöët àoã biïín, àöët àoã loâng söng. Ngay caã baãi coã xanh biïëc
cuäng bõ mùåt trúâi nhuöåm lïn maâu vaâng kim. Chaâng dùæt naâng, hoå saánh
vai nhòn mùåt trúâi moåc. Mùåt trúâi moåc khiïën ngûúâi hoa mùæt, khiïën
ngûúâi khöng daám nhòn thùèng vaâo, khiïën ngûúâi nñn thúã. Naâng ngêy
ngûúâi àûáng, gioá nuái thöíi tung toác naâng., thöíi tung vaáy naâng, maâ muâ,
húi muâ trùæng múâ múâ vêîn àeo baám úã gêëu vaáy naâng.http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGOÅN ÀEÂN ÀÏMQUA                             79

   Chaâng dúâi aánh mùæt tûâ mùåt trúâi moåc sang khuön mùåt naâng.
naâng mùåt àêìy aánh saáng, àêìy nhiïåt thaânh, àêìy caãm àöång.

   - Trúâi - Naâng thúã húi daâi - Em chûa tûâng biïët mùåt trúâi moåc coá
thûá “khñ thïë” naây vaâ thûá “sûác quyïën ruä” naây! Noá khiïën ngûúâi biïën
thaânh nhoã beá biïët bao, nhoã beá biïët bao! Naâng böîng quay àêìu laåi, nhòn
chùm chùm chaâng - Taåi sao anh chuyïn àûa àïën nhûäng núi naây, núi
khiïën em mï lêîn, khiïën em thúã khöng ra húi naây?

   - Chuáng cuäng khiïën anh mï lêîn, khiïën anh thúã khöng ra húi! -
Chaâng noái - Luác naâo anh tònh caãm sa suát, anh liïìn seä àïën chöî naây
xem mùåt trúâi moåc, hêëp thu möåt chuát tinh hoa cuãa mùåt trúâi. Nhòn
raáng maâu aánh saáng choái loâa muön trûúång, biïín caã röång lúán, khöng búâ,
seä khiïën ngûúâi loâng daå thoaáng àaäng - Chaâng nhòn chùm chùm naâng,
aánh mùåt trúâi chiïëu saáng goác toác bïn möi naâng - Anh ngùn khöng nöíi
dêîn em àïën, muöën àïí cuâng anh chung hûúãng möåt chuát thïë giúái tinh
thêìn cuãa anh.

   Naâng nhòn chaâng tha thiïët.

    Sau àoá, naâng khöng coân coá chöî àïí nghô nûäa, lao vaâo trong loâng
chaâ n g. chaâng öm chùåt naâng, tòm àïën möi naâng. Chaâng tha thiïët söi
nöíi hön naâng, sêu sùæc, triïìn miïn, noáng boãng nhû lûãa, hön naâng, têët
caã laåi àïìu biïën thaânh noáng rûâng rûåc. aánh mùåt trúâi hun noáng maá
naâng, hun noáng möi naâng, hun noáng khöng khñ maát meã, hun noáng
traái tim hoå.

   Laát sau, chaâng ngêíng àêìu lïn, nhòn naâng. Naâng àêìy khñch
àöång, traái tim àêåp röån maâ maáu trong cú thïí chaãy nhû àiïn cuöìng.
Chûa tûâng traãi qua thûá tònh caãm êëy, chûa tûâng qua thûá cuöìng nhiïåt
êëy. Naâng thêëy trong mùæt chûáa àêìy nûúác mùæt, maâ coân chaãy àïën möi.

   Chaâng muát nûúác mùæt êëy, tûâ tûâ ngêíng àêìu lïn, duâng hai tay dùçn
mùåt naâng xuöëng, chaâng chùm chuá nhòn àöi mùæt ûún ûúát cuãa naâng.

   - Taåi sao khoác? Chaâng kheä hoãi.

http://www.ebooks.vdcmedia.com
QUYÂNH DAO                                  80

   - Búãi vò quaá vui.

   Chaâng nhiïåt thaânh chuâi ngêën lïå êëy ài. Toaân thên lûúát qua möåt
cún run rêíy.

   Caái run rêíy àoá laâm kinh àöång naâng, naâng hoãi:

   - Laâm sao? Coá chuyïån gò khöng bònh thûúâng û?

   - Phaãi - Chaâng kheä noái - súå anh khöng xûáng àaáng vúái nûúác mùæt
trong saåch nhû thïë. Sûå thûåc, em dûúâng nhû khöng biïët gò vïì anh.

   - Em biïët àûúåc àuã nhiïìu röìi - Naâng noái, móm cûúâi, daán mùåt vaâo
ngûåc chaâng, lùæng tai nghe tim chaâng àêåp. hai tay naâng, öm voâng lûng
chaâng thêåt chùåt - Em biïët cêu chuyïån cuãa anh trûúác àêy, nhiïìu àïën
giöëng nhû àeân lûãa muön nhaâ. Em biïët yá nghô cuãa anh, sêu xa giöëng
nhû nuái cao rûâng rêåm. Em biïët tònh cuãa anh, maånh meä àïën giöëng
nhû mùåt trúâi moåc. Em biïët têm linh anh, sêu àïën khöng thïí lûúâng,
giöëng nhû biïín caã - Naâng thúã daâi - coân coá caái gò maâ em cêìn biïët nûäa.

  Chaâng caâng thïm run rêíy. duâng sûác àêíy naâng ra, chaâng nhòn
àùm àùm naâng.

    - Tuyïët Kha - Chaâng kïu kheä - Anh quaã thêåt súå em! Anh quaã
thêåt súå em!

   - Súå caái gò cuãa em?

   - Súå caái baãn chêët cuãa em, em àem myä hoáa tûâng chuyïån möåt. Súå
em khiïën anh biïën thaânh nhoã beá, súå em khiïën anh biïën thaânh nhu
nhûúåc!

   - Anh cuäng tûâng súå Lêm Vuä Nhaån û? - Naâng buöåt miïång ra noái.

   Chaâng duâng ngoán tay êën trïn möi naâng.

  - Hûá! - Chaâng dõu daâng kheä hûá - Khöng noái àïën naâng nûäa, àûúåc
khöng?

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGOÅN ÀEÂN ÀÏMQUA                              81

   - Vêng - Naâng höëi hêån vêng theo - Xin löîi.

   - Anh múái coá löîi vúái em - Chaâng noái.

   - Taåi sao?

   - Nïn quen biïët em súám hún, nïn giûäa anh vaâ em, khöng thïm
vaâo tïn cuãa ngûúâi khaác - Chaâng cùæn rùng rïn ró - Hoùåc giaã, nïn àïí
cêåu trai êëy coá àûúåc em!

    Naâng coá phêìn mú mú maâng maâng, trong oác rêët nhanh vuåt qua
caái tïn Àûúâng Vaån Lyá. Naâng lùæc àêìu, muöën gaåt caái tïn êëy ài. aánh mùæt
chaâng xuyïn vûúåt yá nghô cuãa naâng.

   - Khöng daám yïu cêìu em - Chaâng noái.

   - Caái gò? - Naâng khöng hiïíu.

   - Khöng daám yïu cêìu em taách xa cêåu ta möåt chuát, cêåu Àûúâng
Vaån Lyá êëy. Cuäng seä khöng yïu cêìu em, cuäng khöng muöën yïu cêìu
em, caâng khöng thïí yïu cêìu em!

   - Chó mong anh daám, chó mong anh seä, chó mong anh muöën! -
Naâng noái rêët nhanh, coá phêìu buöìn rêìu - Phaãi, àoá chñnh laâ mùåt maâ em
khöng hiïíu anh.

    Chaâng im lùång, nùæm tay naâng. Chaâng dêîn naâng ài túái rûâng nuái
phña sau. ÚÃ àêëy coá möåt con àûúâng nhoã thöng thùèng túái chöî sêu cuãa
rûâng rêåm. Trïn àûúâng nhoã coá laá rúi, coá rïu xanh, coá coã mïìm. Bïn
àûúâng nhoã, trong buåi coã moåc tûâng böng hoa tñm nhoã non tûúi. Hoå lùång
leä ài trïn con àûúâng nhoã. Phña xa, truyïìn àïën tiïëng chuöng chuâa súám,
thanh thaãn lan xa, tiïëng naây tiïëng tiïëp khaác, taåo cho nuái rûâng caâng
thïm trang troång, caâng thïm sinh àöång.

   - Tuyïët Kha - Chaâng böîng noái - Anh khöng àuã töët! Anh khöng
phaãi laâ ngûúâi àaân öng trong möång tûúãng cuãa thiïëu nûä.


http://www.ebooks.vdcmedia.com
QUYÂNH DAO                                  82

    - Àûâng noái! Naâng höìi höåp múã to mùæt - Cho em thúâi gian, àïí em
coá thïí hiïíu anh! Yïn têm - Naâng gêëp nùæm tay anh - Em seä khöng
biïën thaânh gaánh nùång cuãa anh, caâng seä khöng biïën thaânh möëi phiïìu
luåy cuãa anh. Anh biïët anh laâ gò khöng?

   - Laâ gò?

    - Anh laâ möåt con haåc leã. Anh chó cêìn tûå do bay lûúån tûå do àêåu úã
bêët cûá núi naâo, àêåu trïn cêy phûúång hoaâng, àêåu trïn cêy ngö àöìng,
àêåu trïn cêy truác, hoùåc giaã, àêåu trïn cêy lau. aâ, cêy lau quaá mïìm
yïëu, noá khöng gaánh chõu nöíi anh. Nhûng, nhûäng cêy khaác, vêîn coá thïí
gaánh chõu nöíi anh.

   Chaâng àûáng laåi, àöi mùæt loáe saáng àen nhúâ.

   - Tuyïët Kha! - Chaâng kïu lïn möåt tiïëng.

   - Gò kia?

   - Anh khöng thïí cho em caái gò.

   - Em biïët.

   - Têët caã moåi caái thïë tuåc anh àïìu khöng coá - chaâng laåi noái.

   - Em biïët khöng Em khöng yïu cêìu gò.

    - Tuyïët Kha - Chaâng kheä kïu, àöåt nhiïn öm naâng vaâo loâng,
chaâng noái rêët nhanh bïn tai naâng - Em quaá thöng minh, em quaá saáng
yá, em quaá nhaåy beán, em quaá àöång loâng ngûúâi... Em coá quaá nhiïìu chûä
“quaá”! Tuyïët Kha, anh quaã thêåt giêån anh bõ em hêëp dêîn àïën nhû
vêåy! - Chaâng aáp saát laân toác daâi bïn tai naâng thêìm thò noái - Taách xa
cêåu ta möåt chuát.

   Naâng nñn thúã.

   - Anh noái gò? - Naâng cho rùçng mònh nghe lêìm.http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGOÅN ÀEÂN ÀÏMQUA                             83

   - Trûúác khi anh höëi hêån vò noái cêu naây, em nghe cho roä: taách xa
cêåu ta möåt chuát. Haâng ngaây nhòn thêëy cêåu ta àûa àoán em, anh seä
àiïn mêët.

   Naâng böîng vuâi àêìu vaâo löìng ngûåc cuãa chaâng, nûúác mùæt nhanh
choáng traân ra.

   - Anh khöng coá caách naâo ra lïånh cho em laâm bêët cûá viïåc gò -
Naâng kiïn àõnh noái - Em seä taách xa anh êëy, khöng vò anh, maâ vò em
vaâ anh êëy. Em khöng thïí lûâa döëi tònh caãm cuãa anh ê ëy, cuäng khöng
thïí àöìng thúâi yïu hai ngûúâi! Anh khöng tûâng noái cêu êëy, em cuäng
khöng thïí thêëy cêu êëy. Anh nghe àêy, giaã sûã em taách xa anh êëy, laâ vò
baãn thên em, khöng liïn quan àïën anh. Em vûâa khöng àoâi sûå baão
àaãm cuãa anh, vûâ khöng àoâi sûå hûáa heån cuãa anh, caâng khöng àoâi sûå
chõu traách nhiïåm cuãa anh! Em vaâ anh cuâng tûå do nhû nhau.

   Söëng lûng chaâng ûúän thùèng, löng maây nhûúáng cao cao, chaâng
duâng tay öm caái vai nhoã nhùæn, caãm thêëy sûác maånh úã àêìu vai êëy.
Phaãi, naâng laâ möåt caânh truác, möåt caânh truác leã loi àûáng thù/ng ngaåo
nghïî vûún cao vûúåt lïn trêìn tuåc! Naâng seä khöng thaânh gaánh nùång
cuãa chaâng, naâng seä khöng thaânh möëi phiïìn luåy cuãa chaâng... Nhûng,
trong khoaãnh khùæc naây, chaâng cú höì cho rùçng mònh hy voång coá gaánh
nùång naây, cêìn möëi phiïìn luåy naây.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
QUYÂNH DAO                                84
               CHÛÚNG 9
   Àûúâng Vaån Lyá ngöìi xïëp bùçng troân trïn saân nhaâ hoå Buâi, öm ghi-
ta haát ài haát laåi cho Tuyïët Kha nghe möåt baâi haát anh múái saáng taác:

   ÖËc sïn vaâ chim vaâng anh

   Cûãa thaânh vaâ trûáng gaâ chiïn

   Àïìu laâ danh tûâ cuãa àïm qua

   Àïm qua àaä theo gioá ài xa

   Baâi haát höm nay thay àöíi

   Möîi nöët àïìu àang nhaãy nhoát

   Nhaãy nhoát, nhaãy nhoát, nhaãy nhoát

   Nhaãy nhoát trïn maái toác em

   Nhaãy nhoát trong aánh mùæt em

   Laâ möîi caái móm cûúâi cuãa em

   Laâ möîi caái móm cûúâi cuãa em

   Laâm möîi nöët cuãa anh àïìu say

    Anh haát rêët sinh àöång rêët mï ngûúâi. Nhûng, Tuyïët Kha khöng
móm cûúâi. Naâng ngöìi trong xö-pha, cùæn maånh moáng tay caái mònh, cùæn
moá n g tay êëy àïën trui luãi. Naâng trong loâng röëi búâi, cùng thùèng vaâ
khöng yïn öín. Chiïìu nay Àûúâng Vaån Lyá khöng coá giúâ hoåc, naâng keáo
anh vïì nhaâ, muöën chuyïån troâ ra àêìu ra àuäa. Buöíi chiïìu, maá di laâm,

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGOÅN ÀEÂN ÀÏMQUA                              85

trong nhaâ khöng coá ai, naâng vûâa kheáo lúåi duång cú höåi naây, ngaã baâi vúái
Àûúâng Vaån Lyá.

    Naâng khöng biïët anh chaâng “747” naây coá dûå caãm hay khöng,
hoùåc giaã anh khöng chuêín bõ àïí xaãy ra viïåc phaãi xaãy ra. Anh vûâa vaâo
cûãa àaä àaá giaây ài, xïëp bùçng troân ngöìi, öm ghi-ta, haát vúái naâng. Cêu:
“Laâ möîi caái móm cûúâi cuãa em, Laâm möîi nöët cuãa anh àïìu say” hay
thêåt. Noái quaã tònh, Tuyïët Kha thñch baâi haát naây, rêët thñch, thñch hún
caã baâi “nïëu coá möåt ngêîu nhiïn”, hún caã “ aánh mùåt trúâi vaâ gioåt mûa
nhoã”, chó búãi vò “àúâi thûúâng” biïët bao, öëc sïn vaâ chim vaâng anh, cûãa
thaânh gioá bay mêët. Höm nay, höm nay, höm nay “ 747” coá thïí muöën
tûâ trong mêy trong muâ sa xuöëng mùåt àêët.

   Naâng khöng cùæn moáng tay nûäa, tûâ xö-pha àûáng lïn, naâng cêìn coá
duäng khñ múã miïång! Leán liïëc nhòn anh, anh neát mùåt thaãn nhiïn, mùæt
saáng rúä, khoáe möi nhû àang cûúâi. Trúâi, anh khöng biïët naâng sùæp noái
nhûäng gò û? Hay laâ anh khöng chõu tòm biïët! Anh treã nhû vêåy, àaä vaâo
àaåi hoåc, vò tiïëng vöî tay vaâ voâng vêy quanh maâ söëng, trong tûå àiïín cuãa
anh, khöng hïì coá caái danh tûâ quaái laå “bõ cûå tuyïåt”!

   Naâng roát cho mònh möåt ly nûúác, trong loâng thoaáng nghô lúâi múã
àêìu. Cöí hoång naâng vûâa khö vûâa rñt, cêìn uöëng nguåm nûúác, cho trong
gioång haäy noái. Roát nûúác coân chûa uöëng, Àûúâng Vaån Lyá àaä cêët tiïëng:

   - Cho töi möåt ly!

    Naâng àûa ly nûúác àïën trûúác mùåt anh. Anh ngêíng àêìu nhòn
naâng, àûa tay nùæm lêëy cöí tay naâng, sau àoá cuái àêìu, giûä tay naâng,
uöëng nûúác trong lyå Naâng nhòn àêìu toác röëi buâ cuãa anh, möåt thúâi gian,
quaã thêåt muöën öm caái àêìu àoá vaâo loâng, kïu to: “Haäy àïí nhûäng bêët
ngúâ êëy àïìu khöng xaãy ra!” Quaã thêåt, nïëu khöng gùåp laåi Diïåp Cûúng,
trong thïë giúái cuãa naâng chó coá “747”. Naâng cuái àêìu nhòn anh, Àûúâng
Vaån Lyá möåt húi uöëng hïët ly nûúác, ngûúác mùæt móm cûúâi vúái naâng, cùåp
kñnh loáe saáng, mùæt cuäng loáe saáng.http://www.ebooks.vdcmedia.com
QUYÂNH DAO                                    86

   Naâng roát ly nûúác nûäa, uöëng xong, àùåt ly xuöëng. Naâng ài voâng
lêín quêín khùæp phoâng, ài túái ài lui, ài túái ài lui, hai caái tay ài vùån laåi
trong nïëp vaáy. Anh laåi lûåa dêy àaân, cêìm miïëng gaãy bùçng nhûåa gaãy
tûâng dêy möåt, ngoeåo àêìu nghe êm hûúãng dêy êëy phaát ra... Naâng àöåt
nhiïn dûâng trûúác mùåt anh, haå quyïët têm nghiïm tuác noái:

   - Boã ghi-ta ra, Àûúâng Vaån Lyá töi coá chuyïån muöën baân vúái anh!

   - Cûá viïåc noái! - Anh khöng ngûãng àêìu, tiïëp tuåc lûåa dêy - Töi
nghe àûúåc.

    - Àûúâng Vaån Lyá - Naâng rêët nhanh, kiïn quyïët lêëy hïët duäng khñ
noái - Anh laâ möåt ngûúâi phong lûu thanh thoaát rêët àûúåc moåi ngûúâi chuá
yá. Trong nhaâ trûúâng anh laâ möåt nhên vêåt nöíi tiïëng nhû cöìn. Ngoaâi
nhaâ trûúâng, tiïëng tùm cuãa anh cuäng khöng nhoã. Rêët nhiïìu cö gaái
thñch anh, baãn thên anh cuäng biïët... cho nïn, töi khöng coi laâ gò àöëi
vúái anh... - Naâng im miïång, lúâi vaâo àêìu naây röìi töìi rêët töìi. Naâng múã to
mùæt, nuöët möåt nguåm nûúác boåt nhòn anh. Tiïëng àaân cuãa anh dûâng laåi,
laåi tiïëp tuåc vang lïn, tiïëng mêët ài caái haâi hoâa, biïën thaânh the theá maâ
choái tai.

   - Cö röët cuöåc muöën noái gò? - Anh gioång thö cùçn hoãi.

   - Àûúâng Vaån Lyá! - Naâng bõ anh bûác, buöåt miïång ra noái - Töi
muöën chia tay vúái anh, trong loâng töi àaä coá ngûúâi khaác.

   Möåt tiïëng àûát phûåt, dêy ghi-ta bõ anh laâm àûát àöìng thúâi, meáp
sùæc nhoån cuãa miïëng gaãy àaân cûáa thùèng vaâo thõt ngoán tay anh. Anh
quùèng ghi-ta, tûâ trïn mùåt àêët nhaãy thùèng lïn, mùåt nhúåt nhaåt chûãi
möåt cêu:

   - Meå noá chûá!

    Maáu tûúi àoã tûâ ngoán tay anh voåt ra. Tuyïët Kha kinh haäi, naâng
xöng túái, chó nhòn thêëy anh nùæm chùåt ngoán tay, maâ maáu tûâ vïët
thûúng voåt thùèng ra ngoaâi, roä xuöëng quêìn aáo. Naâng súå àúâ ngûúâi ra,
lêåt tay anh ra xem súå haäi kïu:

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGOÅN ÀEÂN ÀÏMQUA                              87

   - Laâm sao thïë? Laâm sao thïë? Laâm sao laåi cûáa möåt àûúân g sêu
thïë naây?

   Anh duâng sûác ruát tay mònh tûâ trong tay naâng ra, àêíy naâng ra,
anh chaåy vaâo nhaâ tùæm, mùåt laånh ài, kïu:

    - Yïn têm! Chaãy chuát ñt maáu thïë naây, töi seä khöng chïët àûúåc
àêu!

   Naâng chaåy theo vaâo nhaâ tùæm. Chaâng múã voâi nûúác, duâng nûúác
maá y döåi vïët thûúng. Naâng tòm ra thuöëc àoã, tiïu viïm vaâ bùng, miïång
hêëp têëp kïu:

   - Àûâng duâng nûúác maáy, cêín thêån keão vi truâng vaâo! Laåi àêy, töi
àùæp chuát thuöëc cho anh, bùng laåi!

   Anh àûa tay giêåt möåt miïëng bùng, daán bûâa lïn vïët thûúng,
quay ngûúâi laåi chaåy vïì phoâng khaách,. naâng cêìm böåt tiïu viïm àuöíi
theo ra, lêëy hïët sûác kïu:

   - Khöng àûúåc, khöng àûúåc, anh nhêët àõnh phaãi laâm tiïu àöåc,
àùæp thuöëc lïn! nïuá khöng vïët thûúng seä nhiïîm truâng.

    Anh àûáng laåi, àûáng thùèng trûúác mùåt naâng. Anh àûa tay lêëy höåp
böåt tiïu àöåc trong tay naâng, quùèng trïn kyã traâ. Sau àoá, anh nhanh
choáng keáo naâng laåi keáo naâng vaâo loâng, àêìu anh cuöëi xuöëng, möi aáp
chùåt trïn möi naâng.

   Naâng nhaãy nhöím lïn tûåa nhû bõ lûãa àöët, duâng sûác àêíy anh ra.
Naâng cûáng àú ngûúâi, luâi laåi àïën mêëy bûúác múái àûáng vûäng. Múã to mùæt,
naâng nhòn anh khöng chúáp, duâng rùng cùæn chùåt möi, lêu lùæm, múái
khoá nhoåc noái ra mêëy chûä:

    - Khöng àûúåc, Àûúâng Vaån Lyá, khöng àûúåc.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
QUYÂNH DAO                                   88

   Anh àûáng, thùèng nhû möåt thên cêy. Mùåt anh khöng chuát sùæc
maáu, möi xanh xaám. Mùæt anh nhòn thùèng naâng, veã cûúâi cúåt hoaân toaân
biïën mêët. Anh àang thúã nùång nïì, löìng ngûåc phêåp phöìng lïn xuöëng.

   Thúâi gian tröi qua, trong nhaâ rêët yïn tônh, yïn tônh àïën khiïën
ngûúâi hoaãng höìn, yïn tônh àïën khiïën ngûúâi lo súå, yïn tônh àïën khiïën
ngûúâi àau khöí.

   Dûúâng nhû qua lêu àïën möåt thïë kyã, cuöëi cuâng anh múã miïång,
tiïëng noái khaân khaân:

   - Anh ta laâ ai?

   Naân g duâng lûúäi nhêëp möi.

   - Ngûúâi anh khöng quen biïët - Naâng gùæng gûúång, phêën àêëu noái.

   - Anh cuäng khöng cêìn biïët anh êëy laâ ai, caái àoá khöng quan
troång.

   Anh cûáng àú gêåt àêìu.

    - Ngûúâi cö gùåp àûúåc úã nhaâ hoå Tûâ! - Anh noái raânh roåt, tiïëng cûúâi
noái kòm neán maâ àau khöí tûâ keä rùng anh loåt ra - caái àïm biïën mêët êëy.
Töi súám àaä àoaán ra, cö àaä khöng möåt mònh biïën mêët - Anh nghiïën
rùng, nghiïën àïën rùng kïu ken keát - Nghe naây, Tuyïët Kha, àïm êëy
töi khöng phaãi, töi sú yá àöëi vúái cö - Anh töën sûác noái, töën sûác khöëng chïë
sûå kiïu ngaåo cuãa mònh - Nhûng, duâng thûá phûúng thûác êëy àïí trûâng
phaåt, khöng khoãi quaá nghiïm troång.

   - Khöng phaãi laâ trûâng phaåt, Khöng phaãi laâ trûâng phaåt! - Naâng
lêìm bêìm noái, nûúác mùæt lêåp tûác ûáa ra. Thïë naâo? Trong loâng naâng àang
ra sûác mùæng mònh, maây muöën chia tay vúái anh ta, sao laåi àau khöí
giöëng nhû sùæp chïët thïë? Àûúâng Vaån Lyá úi, Àûúâng Vaån Lyá, trong loâng
naâng àang goåi, anh khöng àïí têm àïën caái gò hïët, anh khöng biïët roä
thïë naâo goåi laâ “yïu”, anh vúái töi chó laâ chúi àuâa... Anh khöng àïí têm
àïën caái gò, anh nhêët àõnh cêìn khöng àïí têm àïën caái gò. Naâng hñt húi,

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGOÅN ÀEÂN ÀÏMQUA                                89

neán nûúác mùæt, tiïëng noái run lïn - Àûúâng Vaån Lyá, anh xem nghó heâ
naây anh töët nghiïåp, sau àoá anh phaãi huêën luyïån quên sûå, sau àoá anh
coá thïí ra nûúác ngoaâi... Giao du beâ baån giûäa sinh viïn àaåi hoåc, vöën dô
laâ tiïìn àöì mïnh mang diïåu vúåi... khöng, àiïìu töi quaã thûåc muöën noái
vúái anh khöng phaãi laâ caái àoá, maâ laâ... maâ laâ... maâ laâ...

    - Àûâng noái! - Anh ta la lïn, xöng túái, laåi lêìn nûäa tuám lêëy caánh
tay naâng, àaáy mùæt anh laâ caã möåt sûå kinh hoaâng böëi röëi khiïën ngûúâi
naát loâng. Anh noái kheä - Tuyïët Kha, höm êëy cö àûáng trong höì búi, mùåt
àêìy veã chú vú chúái vúái, khùæp ngûúâi àêìy aánh mùåt trúâi. Höm àoá, cö àaä
cöåt chùåt töi laåi. Luác töi búi àïën bïn ngûúâi cö, chòa tay cho cö, cö coá thïí
khöng tiïëp nhêån, cö coá thïí khöng àïëm xóa àïën töi. Nïëu súám biï ët coá
höm nay, luác àoá sao cö laåi phaãi àïí yá àïën töi? Anh lùæc àêìu, lùæc lêëy lùæc
àïí, hñt húi, anh lêím bêím noái - Noái caái gò cuâng laâ vö ñch, noái caái gò cuäng
laâ vö ñch... - Ngûúác mùæt lïn nhòn chùm chùm naâng thaãng thöët vaâ súå
haäi, ngoaâi caái súå hoaäi coân coá caái àau khöí sêu xa nûäa. Sêu xa biïët bao,
sêu xa biïët bao. Tuyïët Kha dûúâng nhû coá thïí nhòn thêëy traái tim kiïu
ngaåo, tûå phuå, vui sûúáng treã trung cuãa anh àaä bõ àêåp àïën naát vuån.

  - Àûúâng Vaån Lyá - Naâng gùæng sûác kïu, gioåt nûúác mùæt àoång trïn
mi mùæt - Anh nghe töi noái, töëi rêët aáy naáy, töi quaã thêåt aáy naáy, noái
khöng ra àûúåc àiïìu êëy.

    - Khöng cêìn noái! khöng àûúåc pheáp noái! - Anh ngùn caãn naâng,
mùæt àoã ngêìu lïn - Tuyïët Kha, cö chó laâ àang àang tûác giêån. Töi khöng
phaãi laâ cuåc göî, töi biïët cö àang tûác giêån. Cö quaá tinh tïë, maâ töi quaá
böåc tuïåch, Tuyïët Kha - Anh khaân gioång noái - Töi seä sûãa àöíi, töi seä sûãa
àöíi. Lêìn trûúác töi noái khöng chiïìu yá cö, àoá laâ noái baá laáp! Töi chiïìu yá
cö, chiïìu yá cö... - Anh nhùæm mùæt laåi, sùæc mùåt chûa bao giúâ u aám nhû
thïë - Töi xin thïì, töi seä sûãa chûäa töët, töi seä.

   Naâng cuäng khöng neán nöíi nûäa, nûúác mùæt traâo ra lùn xuöëng.
Naâng caâng muöën neán nûúác mùæt, nûúác mùæt chaãy caâng dûä, naâng khõt
muäi, coân muöën noái. Maâ anh, vûâa nhòn thêëy naâng khoác, liïìn phaát àiïn


http://www.ebooks.vdcmedia.com
QUYÂNH DAO                                  90

lïn. Anh duâng hai tay öm chùåt naâng, àiïn cuöìng hön mùæt naâng, hön
nûúác mùæt naâng, miïång lêím bêím noái khöng coá thûá tûå lúáp lang:

    - Anh khöng töët, anh quaá khöng töët, anh vêîn bõ moåi ngûúâi chiïìu
àêm hûå quan niïåm vïì caái töi cuãa anh rêët maånh, anh khöng biïët yïu
ngûúâi khaác nhû thïë naâo, anh thêåm chñ khöng biïët thïë naâo goåi laâ yïu!
Bêy giúâ anh àaä biïët... Teá ra mêët em, seä khiïën anh súå àïën chïët àûúåc,
thïë thò, caái àoá nhêët àõnh laâ yïu. Tuyïët Kha, anh tûå tû, anh nhoã nhen.
Chuáng ta úã bïn caånh nhau lêu àïën nhû thïë, anh thêåm chñ buãn xón noái
möåt chûä “yïu”. Anh cûá thêëy rùçng chûä àoá nghe phaát úán, vêîn cûá thêëy
rùçng bêët têët phaãi noái chûä àoá! Anh laâ thùçng ngöëc! Anh ngu àïën giöëng
nhû heo! Tuyïët Kha, trong loâng em khöng coá thïí coá ngûúâi khaác.
Ngûúâi àoá tuyïåt àöëi khöng coá sûác maånh lúán trong mêëy ngaây ngùæn nguãi
khiïë n em biïën àöíi nhû thïë! Ngûúâi khiïën em biïën àöíi laâ anh, caái vö
têm cuãa anh, caái lú àïînh cuãa anh, caái tûå tû cuãa anh, caái muâ quaáng vaâ
tûå cao cuãa anh... nhûäng khuyïët àiïím khöën kiïëp êëy khiïën em àau
loâng... laâ anh, laâ anh, laâ anh... töëi höm êëy, tiïëng vöî tay khiïën anh luá
lêîn, anh laåi ài chuá yá àïën möåt ngûúâi con gaái khaác maâ boã quïn em, laâ
anh àaáng chïët...

    - Khöng! khöng! khöng! - Naâng kheä kïu, hoaãng loaån muöën vuâng
ra khoãi caánh tay anh, nhûng anh siïët naâng c hùåt cûáng. Nûúác mùæt nhû
suöëi traâo ra, chaãy trïn mùåt naâng, rúâi xuöëng ngûúâi hoå Traái tim naâng
quùån thùæt thaânh möåt cuåc, luöìng suy nghô cuãa naâng cuäng röëi búâi nhû
túå khöng ngúâ àûúåc rùçng ngaã baâi laåi dêîn àïën cuåc diïån naây, cuäng khöng
ngúâ àûúåc Àûúâng Vaån Lyá suöët ngaây cûúâi cúåt, seä noái ra nhûäng lúâi êëy.
Caâng khöng ngúâ àûúåc anh laåi coá tònh caãm êëy! khöng thïí tin, quaã thêåt
khöng thïí tin! Anh chûa hïì baây toã vúái vúái naâng maånh meä nhû thïë
naây! Chûa hïì coá sûå kheáp neáp nhuán mònh nhû thïë naây! Anh, con
ngûúâi qua quñt àaåi khaái, khöng àïí têm àïën caái gò hïët! - Khöng! khöng
phaãi laâ anh sai lêìm! - Naâng khoác kheä kïu - Àûúâng Vaån Lyá, anh nhêët
àõnh phaãi nghe töi noái! Chuyïån àaä xaãy ra, ngûúâi thûá ba àaä len vaâo! -
Töi... töi... töi vêîn laâ baån töët cuãa anh, vônh viïîn laâ baån töët cuãa anh!
Giûäa nam vaâ nûä, ngoaâi tònh yïu, coân coá tònh baån, phaãi vêåy khöng?
Phaãi vêåy khöng?

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGOÅN ÀEÂN ÀÏMQUA                              91

   Anh dûâng lêìm bêìm.

   Anh nhòn chùm chùm naâng.

   Anh duâng tay aáo chuâi nûúác mùæt cho naâng, ngoán tay tuám lêëy tay
aáo, anh banh tay aáo ra, huát khö ngêën nûúác mùæt cuãa naâng. Rêët cêín
thêån, rêët chuyïn chuá huát khö nhûäng ngêën nûúác mùæt êëy, hònh nhû
anh àang laâm möåt cöng taác nghïå thuêåt vêåy.

   - Taåi sao phaãi khoác? - Anh thêëp gioång hoãi - Thoaát khoãi möåt
ngûúâi con trai àaáng chaán gheát khöng cêìn phaãi khoác!

   - Anh biïët roä, anh khöng àaáng chaán gheát, anh biïët roä, anh àaáng
yïu biïët bao! - Naâng kïu lïn, tûâ chöî sêu trong loâng daå kïu lïn.

   - Caám ún - Anh phun ra hai chûä ngùæn nguãi. Buöng naâng ra,
quay ngûúâi ài, tòm cêy ghi-ta àaä àûát dêy. Cêìm ghi-ta lïn, anh ûúän
thùèng söëng lûng, thúã thêåt sêu, dûúng cùçm lïn, dûúâng nhû gùæng sûác
tòm laåi caái kiïu ngaåo vaâ loâng tûå tin cuãa mònh. Sau àoá, anh ài vïì phña
cûãa phoâng, chuêín bõ ài khoãi núi naây. Tay anh àùåt lïn chöët cûãa, àûáng
sûäng giêy laát - Ngaây mai, coân cêìn töi àïën àoán cö túái trûúâng khöng? -
Anh böîng hoãi, khöng quay àêìu laåi.

   - Khöng - Naâng duâng sûác nhaã ra mêëy chûä - Khöng cêìn.

   Anh xoay chöët múã cûãa, ngûúâi anh cûáng àú giöëng nhû hoân àaá.
Cêët chên lïn, anh chuêín bõ boã ài. Böîng anh àoáng cûãa àaánh “sêìm” möåt
tiïëng, nhanh choáng quay ngûúâi laåi, söëng lûng daán chùåt trïn cûãa
phoâng, anh àöëi mùæt vúái naâng, khöng ài.

   - Noái cho töi biïët töi nïn laâm thïë naâo? - Anh lúán tiïëng noái - Laâm
thïë naâo coá thïí khiïën cö höìi têm chuyïín yá? Noái cho töi biïët.

   Naâng höìi höåp múã to mùæt, höìi höåp lùæc àêìu.

   Troâng mùæt anh sung huyïët, raãi àêìy tia maáu. Anh nhòn naâng,
aánh mùæt cuöìng loaån maâ nguy hiïím. Cún tûác giêån sau khi anh kòm
http://www.ebooks.vdcmedia.com
QUYÂNH DAO                                   92

neán maånh meä, cuöëi cuâng cuäng sùæp nöí ra. Naâng dûåa caã ngûúâi lïn
tûúâng, vö thûác chúâ àúåi cún baäo taáp êëy, chúâ àúåi nöå khñ vaâ sûå phaát taác
cuãa anh.

   Anh laåi tûâng bûúác möåt ài vïì phña naâng, gên xanh trïn traán anh
cuöån lïn, tay traái anh vêîn xaách ghi-ta, tay phaãi anh cûáng àú buöng
thuöng bïn ngûúâi. Anh tiïën àïën saát naâng, nhùæc tay phaãi lïn. Anh
muöën laâm caái gò? Boáp chïët naâng û?

   Naâng khöng hïì àöång àêåy, mùæt lùång leä, hoang mang múã to.

    Tay anh súâ cöí tay naâng, ngoán tay chúi àaân ghi-Ta maâ toã ra sêìn
suâi. Ngoán tay anh trûúåt qua laân da mõn maâng cuãa naâng, nùæm lïn
phña trïn, böîng boáp cùçm naâng. Anh duâng sûác boáp chùåt, bùæp thõt trïn
maá naâng luát vaâo möi miïång dêíu ra, naâng àau àúán maâ khöng daám
kïu.

   - Cö sao coá thïí laâm nhû vêåy? - Anh nñn thúã hoãi - Cö sao coá thïí
àem möåt cuöåc tònh noái vûát boã laâ vûát boã? cö sao coá thïí dïî daâng thöët ra
hai chûä chia tay? Loâng cö laâ tûâ caái gò laâm nïn? Àaá cêím thaåch? Àaá hoa
cûúng? Cö... - Anh nghiïën rùng lúåi noái - Sao coá thïí maáu laånh nhû
vêåy? Taân nhêîn nhû vêåy, vö tònh nhû vêåy?

   Naâng ra sûác dûåa lïn tûúâng, ra sûác hñt haâ.

   Anh böîng buöng tay ra, aáp cùåp möi àau khöí maâ mï muå lïn möi
naâng.

   Naâng khöng àöång, naâng cuäng àau khöí nhû anh, mï muå nhû
anh, maâ coân mïìm yïëu.

   Anh ngêíng àêìu, mùæt ûúát nhoâa.

   - Con gaái trïn àúâi, quyïët khöng chó coá möåt mònh cö! Anh hêët
àêìu nghiïm tuác noái - Chuác cö haånh phuác.

    Anh rêët nhanh quay ngûúâi, raão bûúác ài vïì phña cûãa lúán, xoay
chöët cûãa, lêìn naây anh ài thêåt.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGOÅN ÀEÂN ÀÏMQUA                             93

   Naâng àûa mùæt nhòn theo boáng anh biïën mêët, mùæt nhòn thêëy cûãa
phoâng kheáp laåi. Naâng böîng tûåa nhû traái boáng da xò hïët húi, caã ngûúâi
àïìu raä rúâi.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
QUYÂNH DAO                                  94
               CHÛÚNG 10


   Möåt quaäng thúâi gian khuãng hoaãng sa suát.

    Àûúâng Vaån Lyá khöng àoán naâng àïën lúáp, àûa naâng vïì nhaâ nûäa.
Nhûng úã trûúâng hoåc, hoå vêîn phaãi gùåp mùåt nhau, hïî gùåp, anh vêîn cûá
lùång leä nhòn naâng möåt luác, sau àoá khöng noái möåt cêu, quay àêìu röìi ài.
Naâng muöën noái chuyïån vúái anh, nhûng, noái chuyïån biïën thaânh khoá
khùn biïët bao, naâng khöng biïët nïn noái nhûäng gò. Luác àoá múái lônh höåi
àûúåc, giûäa nam vaâ nûä, giaã sûã chêëm dûát möåt cuöåc tònh, thò seä ngay caã
tònh baån cuäng khöng töìn taåi. Àûúâng Vaån Lyá tuy khöng noái, nhûng
mang nùång sûå khiïín traách vaâ yá hêån êm thêìm, caái àoá laâm Tuyïët Kha
súå haäi, naâng bùæt àêìu hïët sûác traánh mùåt gùåp anh.

   Vaâ möåt mùåt khaác, naâng dûúâng nhû ngaây ngaây àïìu gùåp Diïåp
Cûúng. Diïåp Cûúng coá khi laái xe àïën trûúâng àoán naâng, nhên àoá maâ
hai ngûúâi àaân öng tûâng nhòn thêëy nhau tûâ xa xaå Caái àoá aãnh hûúãng
rêët khöng töët. Mêëy ngûúâi thuöåc phe caánh cuãa Àûúâng Vaån Lyá: A
Quang, A lïî, A Vùn, A Tû àïìu tûác àïën àiïn lïn. A Vùn tûâng trong
nhaâ ùn, trûúác mùåt moåi ngûúâi, xoa vuöët tay giú nùæm àêëm àêëm xuöëng
baân heát to:

   - Thúâi buöíi naây, con gaái àïìu ham hû vinh àïën vûúåt ra ngoaâi
khuön khöí, ai coá xe húi thò chaåy theo ngûúâi êëy! A Quang! Chuáng ta
àêåp xe ài!

   - Àûâng àïí mêët phong àöå - A Lïî tûúng àöëi chñn chùæn noái - Caái xe
khöng phaãi laâ then chöët, then chöët laâ úã chöí chuáng ta coân laâ sinh viïn,
sinh viïn thò coá bao nhiïu caái thiïëu thöën bêët lûåc! Coá thïí, caái maâ “747”
thiïëu laâ tuöíi taác, kinh nghiïåm vaâ thuã àoaån.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGOÅN ÀEÂN ÀÏMQUA                               95

    - Bêët kïí then chöët laâ úã àêu - A Vùn kïu àïën nöîi toaân thïí nhaâ ùn
àïìu nghe thêëy - Tö i thïì rùçng phaãi àêåp caái xe êëy! Trûúâng chuáng ta,
hònh nhû chuyïn mön saãn xuêët ra thûá con gaái êëy, trûúác àêy coá àaåi
tiïíu thû nhaâ hoå Cöí, bêy giúâ laåi thïm tiïíu muöåi tûã nhaâ hoå Buâi.

    Àaåi tiïíu thû nhaâ hoå Cöí laâ chó cûã nhên minh tinh àiïån aãnh nöíi
tiïëng Cöí Möång, do haát ca khuác Têy Phûúng coá tiïëng maâ bûúác lïn maân
aãnh. Möåt thúâi gian, cöng tûã giúái thûúång lûu, nhaâ doanh thûúng giaâu
suå àïìu tûâng cuái raåp bïn gêëu vaáy maâu thaåch lûåu cuãa naâng.

   - Nïn ài àêåp xe, chi bùçng ài àêåp ngûúâi! A Quang noái möåt lúâi
truáng àñch - Àêåp xe coá ñch gò?

    - Caác cêåu chúá coá laâm êíu! - Àûúâng Vaån Lyá veã u uêët noái - Chúá coá
àïí ngûúâi khaác cûúâi nhaåo Àûúâng Vaån Lyá naây! Àaä thua thò chõu thua,
             å
leä naâo giúã troâ vö la i.

   Caãnh trong nhaâ ùn naây, ngaây höm sau àûúåc baån àöìng hoåc nûä
thên nhêët cuãa Tuyïët Kha, Trõnh Khiïët Bên kïí laåi àêìy hònh aãnh,
thïm dêëm thïm úát cho Tuyïët Kha nghe. Trõnh Khiïët Bên sau cuâng
coân duâng gioång suâng baái, than tiïëc, kñn àaáo thïm vaâo möåt cêu.

    - Anh chaâng “747” êëy, quaã laâ möåt nhên vêåt! Quaã khöng hiïíu sao
cêåu laåi boã “747”.

    Tuyïët Kha im lùång khöng noái. 747, Àûúâng Vaån Lyá, naâng trong
loâng trùæc êín, buöìn rêìu, baâng hoaâng traân àêìy niïìm chua xoát. Nhûng,
khi naâng gùåp Diïåp Cûúng thò caái gò cuäng quïn hïët, caái gò cuäng khöng
nhúá nöíi, caái gò cuäng khöng lo àïën àûúåc, trong mùæt chó coá Diïåp Cûúng.

    Diïåp Cûúng seä khöng haát tònh ca vúái naâng, Diïåp Cûúng seä
khöng àaân ghi-ta vúái naâng. Diïåp Cûúng cuäng seä khöng noái nhûäng lúâi
laå luâng cöí quaái khiïën naâng cûúâi àau caã buång. Diïåp Cûúng laâ loaåi
ngûúâi hoaân toaân khaác. Chaâng thêm trêìm, cao ngaåo, giaâu caá tñnh, chñn
chùæn maâ àaân öng. Trûúác mùåt Àûúâng Vaån Lyá naâng thêëy mònh laâ möåt
cö gaái, trûúác mùåt Diïåp Cûúng, naâng thêëy mònh laâ möåt “ngûúâi àaân baâ”.

http://www.ebooks.vdcmedia.com
QUYÂNH DAO                                  96

Sûå sai biïåt cuãa chûä naây laâ tûúng àöëi vi diïåu, möîi möåt “cö gaái” trong
thúâi kyâ naâo àoá, àïìu khaát voång mònh giöëng nhû möåt “ngûúâi àaân baâ”.
Tuyïët Kha vûâa vùån úã vaâo thúâi kyâ àoá.

   Sau cún soáng gioá úã nhaâ ùn, Tuyïët Kha khöng àïí Diïåp Cûúng
àïën trûúâng àoán naâng nûäa. Hoå vêîn heån gùåp nhau úã möåt chöî, sau àoá
chaâng laái xe àûa naâng ài caác núi, bao göìm caã cùn höå àöåc thên chaâng úã.

   Lêìn àêìu tiïn phaát hiïån chaâng úã trong möåt cùn höå àöåc thên
trong möåt cao öëc “haång nhêët”, naâng hïët sûác kinh laå. Cùn höå êëy laâ möåt
àún võ nhoã, chó coá möåt phoâng khaách vaâ möåt phoâng nguã, sûãa sang àûúåc
rêët nam tñnh. Trïn tûúâng hoaân toaân duâng nhûäng vêåt liïåu xêy dûång
hai maâu àen trùæng gheáp thaânh àöì aán hoa vùn, thaãm maâu trùæng, xö-
pha maâu àen, têët caã caác àöì duâng trong nhaâ, nhêët luêåt duâng hai maâu
àen trùæng, vûâa àún thuêìn. Töëi êëy, naâng tûâ trûúâng hoåc trûåc tiïëp àïën
gùåp chaâng, cuâng ùn cúm töëi röìi àïën cùn höå àoá. Sau khi vaâo nhaâ, chaâng
móm cûúâi noái vúái naâng:

   - Anh goåi chöî naây laâ caái hang thûá ba cuãa anh.

   - Hang thûá baã Caái tïn sao laå thïë?

   - Anh laâ möåt con thoã khön ngoan - Chaâng cûúâi, pha cho naâng ly
traâ noáng - Em biïët, thoã khön ngoan coá ba caái hang. Caái hang thûá möåt
cuãa anh laâ nhaâ cha anh, úã cao öëc Hoaân Cêìu àûúâng Àön Hoáa Nam,
anh rêët ñt úã àêëy. Caái hang thûá hai cuãa anh laâ toâa nhaâ vùn phoâng cuãa
anh úã àûúâng Nam Kinh Àöng, coá khi anh laâm viïåc rêët muöån liïìn úã
àêëy. Chöî naây, laâ caái hang thûá ba cuãa anh...

    - Khi anh giao du vúái baån gaái - Naâng rêët nhanh tiïëp lúâi - anh
liïìn dêîn àïën àêy.

   Chaâng nhòn xeáo naâng, bïn möi muöën cûúâi laåi khöng cûúâi.

   - Àûâng quaá nhaåy beán - Chaâng noái - Con ngûúâi, chêåm luåt möåt
chuát thò töët hún.


http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGOÅN ÀEÂN ÀÏMQUA                             97

   - Thïë thò, em noái àuáng - Naâng nhòn böën chung quanh nhaâ, trïn
tûúâng coá bûác tranh kyá hoåa àen trùæng veä möåt caánh àöìng mïnh mang,
trïn caánh àöìng coá ngöi nhaâ nhoã. Naâng nhòn bûác tranh àïën xuêët thêìn.

   - Em noái sai àêëy - Chaâng vûäng vaâng maâ khoan thai noái - Em laâ
cö gaái àêìu tiïn vaâo cùn höå naây cuãa anh.

   Naâng dúâi aánh mùæt tûâ bûác tranh vïì, nhòn chùm chùm chaâng.

   - Àûâng xñ gaåt! - Naâng noái.

   - Quyïët khöng xñ gaåt em! - Chaâng khùèng àõnh.

   - Bao göìm... Naâng khöng noái tiïëp nûäa.

   - Bao göìm bêët cûá ngûúâi naâo? - Chaâng dùæt naâng àïën xö-pha - em
sao khöng ngöìi xuöëng cho dïî chõu möåt chuát?

   Naâng ngöìi vaâo xö-pha, laåi nhòn cùn nhaâ, thaãm thuêìn trùæng
khöng vûúng chuát buåi, kyã traâ acrylic maâu àen, boáng loaáng. Trong xö-
pha, coá mêëy caái àïåm tûåa bùçng luåa trùæng thïu hoa. Naâng cêìm lïn,
trïn luåa trùæng thïu mêëy caânh truác maâu àen veã rêët Trung Quöëc. Caânh
truác vûún lïn thùèng àeåp thanh thoaát, möîi möåt laá truác, söëng àöång,
phiïu dêåt, nhaä nhùån àiïím xuyïët àêìu caânh. Naâng böîng hiïíu roä
nguyïn nhên chaâng goåi naâng ngöìi vaâo xö-phaå Naâng daám cuöåc àïåm
tûåa naây laâ vò dêîn naâng àïën maâ anh àùåt laâm. Naâng vuöët ve laá truác
trïn àïåm tûåa, trong loâng mú höì thoaáng hiïån mêëy cêu maâ naâng àoåc
àûúåc tûâ trong saách. Naâng bêët giaác lêím nhêím àoåc lïn:

   “Vêën thuây tûúng baån? Chung nhêåt thanh cuöìng. Hûäu truác gian
phong, tön trung tûãu, thuãy biïn saâng” (HOÃi laâm baån vúái ai? Suöët
ngaây vui trong saåch. Coá gioá giûäa truác, coá rûúåu trong cheán, coá giûúâng
bïn núác).

   - Em àang lêím nhêím gò thïë?http://www.ebooks.vdcmedia.com
QUYÂNH DAO                                 98

   Naâng ngûúác mùæt nhòn chaâng, trong loâng traân àêìy thû tònh thú yá
hoåa kyâ dõ naâo àoá.

    - Anh noái chó coá möåt mònh em túái cùn nhaâ naây û? - Naâng noái -
Em dûúâng nhû nhòn thêëy anh leã loi möåt mònh, trong cùn nhaâ naây qua
súám súám chiïìu chiïìu. Em vûâa àoåc mêëy cêu Töëng tûâ, em khöng thuöåc
hïët caã baâi. Nhûng, bïn trong àuáng coá mêëy cêu nhû vêåy, bïn trïn coân
coá hai cêu, noái laâ ngûúâi êëy cö àún söëng qua nùm thaáng nhû thïë naâo.

   Chaâng ngöìi xuöëng bïn caånh naâng, àùm àùm nhòn mùæt naâng,
kheä hoãi:

   - Àoåc cho anh nghe.

   - Em àem noá sûãa ài möåt chuát àûúåc khöng?

   - Àûúåc. Tuây em sûãa thïë naâo thò sûãa.

   “Na nhên dô quaán, baäo chêím cö miïn, nhêåm traãn cö àùng, thöi
hoaán niïn quanh” (Ngûúâi êëy àaä quen, öm göëi nguã möåt mònh, mùåc cho
tûâng ngoån àeân leã loi, giuåc àöíi thaáng nùm).

   Naân g lêím nhêím àoåc reáo rùæt du dûúng:

   - “Vêën thuây tûúng baån, Chung nhêåt thanh cuöìng? Hûäu triïu
nhêåt xuêët, truác diïåp minh lang “ (Hoãi laâm baån vúái ai? Suöët ngaây vui
trong saåch. Coá súám súám mùåt trúâi moåc, hiïn laá truác reo).

   Naâng àem “b iïín àeân” vaâ “mùåt trúâi moåc” àïìu lùæp caã vaâo trong
cêu, khöng chó biïín àeân maâ mùåt trúâi moåc, coân caã cêy truác.

   Chaâng nhòn naâng caâng sêu, noái caâng kheä:

   - Àoåc laåi lêìn nûäa ài.

   Naâng nhïëch khoáe miïång lïn, móm cûúâi.

   - Àïí laâm gò? - Naâng hoãi - Àoåc nhûäng thûá àöì cöí naây, chùèng phaãi
coá phêìn ngöëc nghïëch û?
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGOÅN ÀEÂN ÀÏMQUA                                99

   - Xin em àoåc laåi ài - Chaâng noái - Anh chûa tûâng àûúåc nghe cêu
hay nhû thïë bao giúâ. Nhûäng biïín àeân, mùåt trúâi moåc, laá truác êëy, khöng
phaãi laâ thûá àöì cöí û?

   - Khöng, khöng phaãi - Naâng noái, liïìn àoá, naâng àoåc laåi lêìn nûäa.

    Chaâng öm naâng vaâo loâng, hön naâng. Dõu daâng dõu daâng hön
naâng. Khi chaâng ngêíng àêìu lïn, mùæt chaâng àen sêu àïën giöëng nhû
biïín, coá caái ngêìm chûáa cuãa biïín, coá caái bònh tônh cuãa biïín, coá caái àiïn
cuöìng cuãa biïín.

   - Khöng àûúåc - chaâng noái.

   - Caái gò khöng àûúåc? - Naâng khöng hiïíu hoãi.

   - Em.

   - Em laâm sao?

    - Em àïí anh sa vaâo quaá sêu. Khöng àûúåc, Tuyïët Kha, nghô biïån
phaáp caách xa anh ra möåt chuát. Anh khöng thïí sa vaâo. Chûa bao giúâ
coá kinh nghiïåm nhû vêåy, chûa bao giúâ thêìn höìn àaão àiïn nhû vêåy.
Anh thêëy mònh giöëng nhû àûáng úã cûãa àûúâng ngêìm khöng gian, lêåp
tûác seä sa vaâo, sau àoá anh seä bay ài, khöng tûå chuã nöíi bay vaâo trong
thïë giúái cuãa em, bõ em giam chùåt.

   Naâng nhòn chaâng möåt laát. Sau àoá, naâng quaâng tay quêy lêëy cöí
chaâng, naâng nhoã nheå noái:

    - Cûá bònh têm yïu em, àûâng súå em. Em vônh viïîn seä khöng
duâng tûúng lai, traách nhiïåm hoùåc hön nhên àïí troái buöåc anh. em
khöng hiïíu laåi ngûúâi nhû anh. Nhûng anh töìn taåi. Maâ em, em rêët
heân... - Naâng duâng möåt chûä rêët nùång “heân” - Hoùåc giaã, nhên tñnh àïìu
coá khña heân, coá ngûúâi muöën àem toaân böå thïë giúái cuãa anh ta cho em,
em khöng maâng, laåi cam chõu chiïëm möåt chöî nhoã trong anh.

   Chaâng ruâng mònh.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
QUYÂNH DAO                                 100

   - Khöng àûúåc pheáp duâng chûä “heân” nûäa! - Chaâng noái - Nïëu em
coá thûã caãm giaác êëy...

   - Anh seä boã em û? - Naâng nhaåy beán hoãi.

   - Tuyïët Kha! - Chaâng kïu.

   - Con ngûúâi k höng thïí quaá nhaåy beán - Naâng laåi noái tiïëp - Trúâi!
Diïåp Cûúng - Naâng thúã daâi - Anh àaä khuêëy cho àúâi söëng cuãa em röëi
tung lïn, nhûng em cam nguyïån! Cam nguyïån! Cam nguyïån! Anh
àoaán thïë naâo? Em giöëng Squekin trong “Cêìu Meâo”.

   - “Cêìu Meâo” laâ caái gò?

   - Laâ möåt cuöën tiïíu thuyïët dõch, taác phêím cuãa nhaâ van Àûác
Sudermann. Àûâng hoãi em cuöën saách êëy viïët nhûäng gò. Ài tòm cuöën
saách êëy maâ xem.

   - Àûúåc - Chaâng àaáp - Trong oác em coân coá nhûäng caái gò laå luâng cöí
quaái nûäa khöng?

   - Hiïån giúâ û? - Naâng hoãi laåi.

   - Phaãi.

   - Möåt caái duy nhêët: Anh.

   Chaâng sûãng söët, öm àêìu naâng vaâo ngûåc, thêåt chùåt thêåt chùåt.

   Ngaây thaáng tröi qua mï lêîn vaâ röëi loaån nhû vêåy, trong möîi mï
lêîn coá tïn chaâng: Diïåp Cûúng, Diïåp Cûúng, Diïåp Cûúng. Khöng biïët
laâm sao laåi sa vaâo sêu nhû vêåy, khöng biïët laâm sao laåi àiïn cuöìng vaâ
mï àùæm nhû vêåy. Möîi ngaây chúâ àúåi gùåp chaâng, möîi lêìn hoåp mùåt laâ
möåt lêìn vui nhû àiïn cuöìng. Thûá sinh hoaåt naây khöng giêëu nöíi ngûúâi
khaác, thûá sinh hoaåt naây laâ traái thûúâng vaâ quaái dõ. Buâi Thû Doanh
kinh haäi phaát hiïån möåt sûå thûåc: Baãy böën baãy khöng àïën nûäa, Tuyïët
Kha àang tröi nöíi úã bïn ngoaâi “quyä àaåo”, chïåch khoãi tuyïën àûúâng,
mêët phûúng hûúáng.

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGOÅN ÀEÂN ÀÏMQUA                              101

    Do àoá, möåt àïm khuya, Buâi Thû Doanh àúåi Tuyïët Kha vïì nhaâ.

    - Tuyïët Kha, taåi sao khöng dêîn anh ta lïn lêìu? - Baâ hoãi - Maá
chûa bao giúâ laâm trúã ngaåi cho viïåc giao du vúái baån trai cuãa con, phaãi
vêåy khöng? Nïëu con chó laâ gùåp dõp thò vui chúi, con khöng thïí diïîn
troâ böëc quaá mûác nhû vêåy. Nïëu con nghiïm chónh, thò nïn dêîn anh ta
àïën, àïí maá cuâng quen biïët anh ta.

    - Trúâi, maá! - Tuyïët Kha sûãng söët - Maá töët nhêët àûâng gùåp anh êëy.

    - Taåi sao?

   - Búãi vò... chuyïån con vúái anh êëy seä khöng coá kïët quaã - Naâng
dûúâng nhû “àau khöí” noái.

    Buâi Thû Doanh böîng giêåt mònh.

    - Laâm sao? Anh ta àaä coá vúå?

    - Khöng, khöng phaãi. Anh êëy chûa tûâng kïët hön.

    - Thïë thò, con khöng yïu anh ta hay sao?

   - Trúâi, khöng! - Tuyïët Kha thúã daâi, thùèng thùæn noái - Con quaã
thûåc muöën búát yïu anh êëy möåt chuát, nhûng laâm khöng nöíi.

    Buâi Thû Doanh hïët sûác kinh hoaãng maâ coân chuá têm nhòn cö con
gaái.

   - Tuyïët Kha - Baâ coá phêìn khêín trûúng noái - Con töët nhêët noái roä
raâng vúái maá, anh ta laâ ngûúâi nhû thïë naâo.

    - Anh êëy laâ möåt ngûúâi sêu khöng thïí lûúâng - Tuyïët Kha nghiïm
tuác noái - Con àïën giúâ vêîn chûa hoaân toaân do àûúåc phên lûúång cuãa anh
êëy, cuäng khöng hoaân toaân nhòn thêëu àûúåc anh êëy. Anh êëy giöëng rûâng,
giöëng biïín, giöëng àïm, giöëng mùåt trúâi moåc... mang laåi cho con caác thûáhttp://www.ebooks.vdcmedia.com
QUYÂNH DAO                                 102

kinh laå, chêën àöång vaâ sûác hêëp dêîn maånh meä. Trúâi, maá - Naâng chú vú
chúái vúái noái - Con tiïu röìi, lêìn naây con thûåc sûå tiïu röìi!

    Buâi Thû Doanh nhòn choâng choåc Tuyïët Khaå Trong loâng röëi búâi
búâi, thûá trûåc giaác cuãa ngûúâi laâm meå àaä àaánh thûác baâ, khöng bònh
thûúâng röìi, moåi caái àïìu khöng bònh thûúâng. Caái ngûúâi àaân öng giöëng
rûâng, giöëng biïín, giöëng àïm, giöëng mùåt trúâi moåc naây nhêët àõnh rêët
khöng giaãn àún, coá thïí khiïën Tuyïët Kha thêìn höìn àiïn àaão nhû thïë
nhêët àõnh khöng giaãn àún. Giöëng rûâng, giöëng biïín, giöëng àïm, giöëng
mùåt trúâi moåc, laâ “thêìn” û? Hay laâ “quyã”?

   - Taåi sao con laåi noái “tiïu röìi”? - Buâi Thû Doanh lo ngaåi hoãi -
Nïëu con yïu anh ta nhû vêåy, cuäng laâ möåt viïåc hayå Taåi sao khöng àïí
maá gùåp anh ta?

   - Búãi vò... búãi vò... - Tuyïët Kha böëi röëi nhñu maây - Con súå anh êëy
laâm maá súå boã chaåy. Con khöng daám. Anh êëy khöng phaãi laâ loaåi àaân
öng thuöåc vïì gia àònh vaâ hön nhên, anh êëy laâ möåt ngûúâi theo chuã
nghôa àöåc thên!

    - Caái gò? - Buâi Thû Doanh kinh ngaåc àïën múã to hai mùæt - Caái gò
goåi laâ khöng thuöåc vïì gia àònh vaâ hön nhên? Nïëu laâ ngûúâi theo chuã
nghôa àöåc thên, taåi sao phaãi yïu àûúng?

   - Maá! - Tuyïët Kha söi nöíi kïu - Anh êëy khöng àïën nöîi cho rùçng
muåc àñch cuãa yïu àûúng àïìu laâ phaãi kïët hön! Maá caâng nïn hiïíu roä
hún nhûäng ngûúâi meå thöng thûúâng. Hön nhên coá thïí laâ àao phuã cuãa
tònh yïu! Maá cuäng àaä kïët hön, coân laåi àûúåc caái gò? Maá, hoùåc giaã ngûúâi
theo chuã nghôa àöåc thên, àïìu laâ saãn phêím phuå cuãa loaåi gia àònh àoá!

   Sùæc mùåt Buâi Thû Doanh vuåt trùæng nhúåt. Baâ ngöìi khöng àöång,
böîng àúá ra khöng noái àûúåc nûäa.

   Tuyïët Kha lêåp tûác höëi hêån. Laâm gò vêåy? Laâm gò maâ laåi cöng
kñch ngay vaâo meå? Baâ àaä têån têm têån lûåc àöëi vúái naâng. Naâng buöìn baä
àûáng, buöìn baä cùæn möi, sau àoá lao túái bïn ngûúâi meå. Naâng duâng hai
tay quaâng lêëy cöí meå, khom lûng hön maá meå, hön cêìn cöí meå.

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGOÅN ÀEÂN ÀÏMQUA                               103

    - Maá, con xin löîi maá - Naâng lêìm bêìm noái, vuâi maá vaâo vai meå -
Con khöng phaãi laâ traách maá. Con chó laâ giaãi thñch giuâm Diïåp Cûúng.
Cha anh êëy coi hön nhên nhû troâ treã con, anh êëy tûâ nhoã àaä cùm hêån
hön nhên... Anh êëy laâ möåt ngûúâi nhû vêåy! Nïëu con chó cuâng anh êëy
yïu àûúng, coá thïí yïu àûúng àûúåc lêu daâi. Nïëu muöën kïët hön, anh êëy
seä boã chaåy! Maá, con khöng muöën anh êëy boã chaåy! Con khöng bêån têm
hön nhên laâ caái gò, caái con cêìn laâ anh êëy, khöng phaãi laâ möåt baãn húåp
àöìng. Con khöng muöën anh êëy boã chaåy!

    Buâi Thû Doanh rúån ngûúâi nghe lúâi giaãi baây êëy. Baâ nùæm tay
Tuyïët Kha, keáo naâng àïën trûúác mùåt mònh. Tuyïët Kha ngöìi xuöëng
sofa bïn caånh baâ. Baâ vuöët toác Tuyïët Kha, vuöët maá Tuyïët Kha, böîng
traâo nûúác mùæt.

   - Tuyïët Kha - Baâ dõu daâng kheä goåi - Maá biïët maá nïu cho con
möåt têëm gûúng rêët xêëu...

   - Khöng phaãi! Maá! - Tuyïët Kha noáng naãy maâ xuác àöång noái - Viïåc
naây khöng liïn quan àïën maá. Sûå thûåc, ngûúâi phaãn àöëi hön nhên
khöng phaãi laâ con, maâ laâ Diïåp Cûúng! Nhûng lyá do vaâ luêån àiïåu cuãa
anh êëy àïìu rêët thuyïët phuåc con.

   - Tuyïët Kha! - Buâi Thû Doanh ngùæt lúâi naâng - Maá chó hoãi con
möåt cêu: khöng kïët hön, con chuêín bõ nhû thïë naâo àïí úã bïn anh ta
lêu daâi?

   Tuyïët Kha sûãng söët.

   - Maá - Naâng gùæng gûúång noái - Con khöng nghô àïën vêën àïì àoá.

   - Nhûng àoá khöng phaãi laâ möåt vêën àïì!

    - Maá, coá leä maá khöng biïët, hiïån giúâ rêët nhiïìu sinh v iïn àaåi hoåc
àaä úã chung.

   Buâi Thû Doanh toaân thên lûúát qua möåt con run rêíy.

http://www.ebooks.vdcmedia.com
QUYÂNH DAO                                  104

   - Thïë con muöën úã chung hay sao?

   - ÖÌ! - Tuyïët Kha vö cuâng buöìn bûåc - Con khöng noái nhû vêåy!
Con chó thêëy àûúåc rùçng, sûå khaác biïåt giûäa hön nhên vaâ úã chung
chùèng qua chó laâ thïm möåt túâ húåp àöìng, möåt túâ húåp àöìng bêët cûá luác
naâo cuäng coá thïí xeá boã, noái toaåc ra laâ khöng coá yá nghôa gò! Laåi caã quan
niïåm àaåo àûác truyïìn thöëng, vúái thûá quan niïåm àaåo àûác êëy, ngay caã ly
hön cuäng laâ töåi aác! Àuáng vêåy khöng? Thïë thò chuáng ta haâ têët nhêët
àõnh phaãi ài gaánh caái gaánh nùång truyïìn thöëng àoá?

   - Nhûäng quan niïåm êëy laâ anh ta roát cho con û?

   - Khöng hoaân toaân nhû vêåy, têët caã laâ do con nghô ra.

    - Thïë thò, con coá biïët hay khöng, hön nhên cuäng coá thïí khöng
phaãi laâ saãn vêåt cuãa phaáp luêåt vaâ quan niïåm àaåo àûác, maâ chó laâ hai
ngûúâi yïu nhau, hai ngûúâi cuâng cam têm tònh nguyïån dêng hiïën
mònh cho nhau! Tuyïët Kha, maá laâ möåt ngûúâi phuå nûä àaä ly hön,
nhûng cho àïën nay, maá tön troång hön nhên. Búãi vò, luác maá ài àïën lïî
àûúâng kïët hön, maá nhêët têm nhêët yá vônh viïîn dêng hiïën baãn thên
mònh, maá cam nguyïån bõ buöåc chùåt. Duâ rùçng vïì sau hön nhên àoá thêët
baåi. Nhûng khi kïët hön, maá vaâ ba con àïìu rêët thaânh thûåc, àïìu coá
thaânh yá yïu àïën cuâng. Maá khöng phaãi laâ cöng kñch Diïåp Cûúng, maá
chó laâ khöng hiïíu, nïëu anh ta thûåc loâng yïu con, anh ta taåi sao khöng
muöën coá àûúåc con?

   - Caái anh êëy muöën - Tuyïët Kha giaãi thñch, tr ong gioång noái àaä
mang chuát gûúång gaåo - laâ duâng phûúng thûác cuãa anh êëy àïí coá àûúåc,
maâ khöng phaãi laâ duâng phûúng phaáp cuãa thïë tuåc àïí coá àûúåc.

   Buâi Thû Doanh tha thiïët nhòn Tuyïët Kha höìi lêu.

   - Tuyïët Kha - Baâ cuöëi cuâng noái - Àûúâng Vaån Lyá coá gò khöng töët?

   - aâ! - Tuyïët Kha mïåt moãi, bêët lûåc ngaä vaâo trong sofa, duâng tay
àeâ lïn traán - Anh êëy rêët töët, Àûúâng Vaån Lyá rêët töët. Con nghô àïën anh
êëy vêîn laâ àau loâng chua xoát! Nhûng, maá, con khöng biïët laâm caác h

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGOÅN ÀEÂN ÀÏMQUA                              105

naâo! Duâ cho àoá laâ möåt sai lêìm, duâ cho Diïåp Cûúng laâ möåt höë lûãa, con
cuäng àaä nhaãy vaâo röìi!

   Buâi Thû Doanh lo súå nhòn Tuyïët Kha, lo sûå thïí têëm tònh thêm
cuãa naâng. Baâ khöng sao noái àûúåc nûäa, chó laâ hoang mang röëi trñ. Anh
chaâng Diïåp Cûúng, ngûúâi àaân öng giöëng rûâng, giöëng biïín, giöëng àïm,
giöëng mùåt trúâi moåc... röët cuöåc laâ thêìn thaánh phûúng naâo, röët cuöåc seä
dêîn Tuyïët Kha ài àïën núi naâo?
http://www.ebooks.vdcmedia.com
QUYÂNH DAO                                  106
               CHÛÚNG 11

    Chiïìu höm àoá, Tuyïët Kha laåi bõ Tûâ Viïîn Haâng goåi àïën nhaâ.
Traãi qua sûå cêåt vêën cuãa meå, bêy giúâ àïën lûúåt cha.
    - Tuyïët Kha, ba nùçm mú cuäng khöng thïí ngúâ àûúåc rùçng con laåi
dñnh vaâo vúái Diïåp Cûúng! Con àaä muå mêët röìi. Nghe ba, con nïn lêåp
tûác cùæt àûát vúái anh ta!
    Tûâ Viïîn Haâng trong phoâng khaách khñch àöång kïu lïn. Toaân thïí
phoâng khaách, têët caã moåi ngûúâi àïìu laánh ài, àûúng nhiïn, Lêm Vuä
Nhaån cuäng khöng coá mùåt. Tuyïët Kha co ruåt trong möåt chiïëc sofa,
buöìn bûåc cùæn moáng tay, bõ àöång nghe tiïëng röëng to cuãa Tûâ Viïîn Haâng
trong loâng mú höì nghô: öng cûá phaãn àöëi ài, öng coá lyá do phaãn àöëi, öng
khöng sao chõu àûång nöíi Diïåp Cûúng búãi vò anh êëy tûâng coá möåt àoaån
tònh vúái “ngûúâi vúå nhoã tuöíi” cuãa öng! Trúâi àêët úi! Naâng röëi trñ nghô:
giûäa ngûúâi vaâ ngûúâi, sao coá thïí taåo thaânh quan hïå phûác taåp nhû thïë?
Phaãi, hön nhên, àïìu laâ caái hoåa do hön nhên gêy nïn! “Hön nhên” taåo
thaânh rêët nhiïìu quan hïå ngûúâi vúái ngûúâi khöng sao hònh dung nöíi.
May maâ Diïåp Cûúng khöng phaãi laâ thên nhên cuãa Vuä Nhaån. Giaã sûã
höm êëy trong hön lïî ngûúâi maâ naâng gùåp khöng phaãi laâ tònh nhên cuä
cuãa Vuä Nhaån, maâ laâ thên nhên cuãa Vuä Nhaån, thñ duå nhû laâ anh cuãa
Vuä Nhaån, giaã sûã naâng cuâng anh cuãa Vuä Nhaån yïu àûúng khöng biïët
coá phaãi laâ mang töåi loaån luên khöng? Têm tû naâng bay ài xa, bay ài
xa, bay ài xa.
    - Tuyïët Kha, maây coá nghe tao noái hay khöng? - Tûâ Viïîn Haâng
àûáng ngay trûúác mùåt naâng, trûâng mùæt nhòn naâng - Tao noái cho maây
biïët, Diïåp Cûúng tuyïåt àöëi khöng phaãi laâ àöëi tûúång cuãa möåt cö gaái töët,
anh ta seä laâm haåi maây! Khi maây bõ laâm haåi muöën ruát lui thò àaä quaá
muöån röìi. Maây coá nghe tao noái hay khöng? Maây phaãi chêëm dûát lai
vaäng vúái anh ta! Chêëm dûát lêåp tûác!
    Tuyïët Kha gùæng sûác têåp trung tû tûúãng, chùm chuá nhòn chaå Tûâ
Viïîn Haâng nghiïm tuác biïët bao, nghiïm troång biïët bao, söi nöíi biïët
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGOÅN ÀEÂN ÀÏMQUA                              107

bao, öng khöng giöëng ngûúâi cha bònh thûúâng nûäa. Tûâ Viïîn Haâng laâ
rûúåu, dõu daâng giöëng nhû rûúåu, duâ cho böën mûúi lùm tuöíi, vêîn khiïën
thiïëu nûä hai mûúi tuöíi phaát àiïn lïn. Bêy giúâ, cha khöng phaãi laâ
rûúåu, öng laâ nuái bùng, nuái bùng coá thïí khiïën taâu thuãy bùçng theáp
chòm xuöëng àaáy biïín. Nhûng möîi möåt tïë baâo, möîi möåt thúá thõt cuãa
Tuyïët Kha àïìu biïët, naâng khöng phaãi laâ taâu thuãy bùçng theáp, sûå
nghiïm khùæc dûä döåi cuãa cha tuyïåt àöëi khöng aãnh hûúãng nöíi túái naâng.
    - Ba - Naâng kiïn àõnh maâ raânh roåt noái - Ba àiïån thoaåi goåi con
àïën, ba baão coá chuyïån quan troång noái vúái con. Bêy giúâ con àaä túái, ba
cuäng àaä noái röìi, ba coá thïí àïí cho con vïì àûúåc khöng?
    - Tuyïët Kha! - Tûâ Viïîn Haâng veã khöng tin, nhòn sûäng naâng.
Öng nghiïën rùng, xoùæn tñt àêìu löng maây, ngöìi vaâo sofa trûúác mùåt
Tuyïët Kha - Tuyïët Kha, - Öng laåi kïu, tiïëng noái dõu daâng hún, öng
àang gùæng sûác khiïën gioång noái ön hoâa thaânh khêín - Con nghe möåt
chuát àaåo lyá, àûúåc khöng?
    - Viïåc naây cùn baãn khöng coá àaåo lyá! - Tuyïët Kha ûúän thùèng söëng
lûng - Con gùåp möåt ngûúâi, con cuâng anh êëy yïu àûúng. Àoá laâ viïåc
giûäa con vaâ anh êëy, khöng coá quan hïå vúái ngûúâi khaác! Ba coá thïí
khöng thñch anh êëy, maá coá thïí khöng thñch anh êëy, toaân thïë giúái àïìu
khöng thñch anh êëy, chó cêìn con thñch anh ê ëy! Bêy giúâ, ba àaä biïíu löå
roä thaái àöå cuãa ba, con cuäng àaä biïíu löå roä thaái àöå cuãa con. Ba khöng
thïí can thiïåp vaâo àúâi söëng tònh caãm cuãa con, giöëng nhû con khöng thïí
can thiïåp vaâo viïåc riïng cuãa ba vêåy! Àûâng cho rùçng, con rêët haâi loâng
vïì viïåc taái hön cuãa ba, àûâng cho rùçng, con coá thïí chêëp nhêån möåt baâ
vúå tuöíi coân treã cuãa ba! Nhûng, con coá thïí nhû thïë naâo? Con àaä noái vúái
ba lúâi taân nhêîn û? Con àaä àaánh giaá thêëp Lêm Vuä Nhaån û? Noái thûåc,
ba, chó búãi vò vïì huyïët thöëng ba laâ ba cuãa con, con úã haâng con caái, cho
nïn biïën thaânh khöng coá quyïìn noái. Vïì àaåo lyá, àõa võ cuãa ba vaâ con laâ
bònh àùèng! Con khöng coá pheáp can thiïåp chuyïån cuãa ba, ba cuäng
khöng coá pheáp can thiïåp chuyïån cuãa con.
    Tûâ Viïîn Haâng kinh laå nghe, nhòn naâng möåt laát. Öng thúã nùång
nïì, löìng ngûåc nhö lïn haå xuöëng dûä döåi.http://www.ebooks.vdcmedia.com
QUYÂNH DAO                                 108

    - Ba khöng phaãi laâ can thiïåp vaâo chuyïån cuãa con - Öng lùæc lùæc
àêìu buöìn rêìu noái - maâ laâ yïu con. Tuyïët Kha, ba khöng phaãi laâ möåt
ngûúâi cha troån traách nhiïåm...
    - Laåi thïë röìi! - Tuyïët Kha tûâ trong sofa nhaãy lïn, khöng nhêîn
naåi nöíi ài àïën bïn cûãa söí, buöìn bûåc duâng tay cuöën tua trïn maân cûãa
söí, kòm neán noái - Mêëy ngaây nay, con nghe maá noái coá löîi nhiïìu àöëi vúái
con, nghe maá noái maá laâ möåt ngûúâi meå khöng troån traách nhiïåm! Bêy
giúâ, ba laåi cuäng noái y nhû vêåy! Hònh nhû con vaâ Diïåp Cûúng yïu
nhau, laâ búãi vò ba vúái maá hai ngûúâi ly hön. Caác võ chùèng leä khöng
biïët, giûäa c aái àoá khöng coá möåt chuát liïn hïå naâo hay sao?
    - Coá quan hïå - Tûâ Viïîn Haâng kheä noái - Nïëu ba khöng ly hön vúái
maá con, con seä khöng coá cú höåi gùåp àûúåc Diïåp Cûúng.
    Tuyïët Kha tûâ phña trûúác cûãa söí ngêíng àêìu lïn.
    - Ba! - Naâng dùçn tûâng chûä möåt noái - Anh êëy khöng phaãi laâ ma
quyã! Anh êëy cuäng laâ baån cuãa gia àònh ba! - Naâng cöë yá duâng chûä “gia
àònh ba”, àïí ngêìm chûáa caã nhên vêåt khaác nûäa.
    - Phaãi. - Tûâ Viïîn Haâng vöåi vaä noái - Cho nïn, ba caâng thïm tûå
traách. Tuyïët Kha - Öng nhòn xoái naâng, hïët sûác cöë chêëp - Ba muöën con
cuâng anh ta chêëm dûát lai vaäng!
    - Khöng! - Tuyïët Kha ngùæn goån maâ kiïn àõnh, naâng nhòn trên
trên Tûâ Viïîn Haâng. Trong loâng nhanh choáng böëc lïn möåt luöìng lûãa
giêån, cha sao coá thïí baá àaåo nhû vêåy, laåi vö tònh nhû vêåy! öng dûåa vaâo
àêu maâ noái vúái naâng “Ba muöën con cuâng anh ta cùæt àûát lai vaäng”?
Chó búãi vò öng laâ cha, chó búãi vò öng khöng thñch chaâng? Hay laâ búãi vò
Diïåp Cûúng tûâng laâ “tònh àõch” cuãa öng? Phaãi, tûâ “tònh àõch” biïën
thaânh baån trai cuãa con gaái, caái àoá khiïën öng khoá maâ chõu àûång nöíi!
Àêy laâ cha, öng chó laâ khöng kham nöíi thûá khoá chõu àûång àoá!
    - Con nhêët àõnh phaãi cùæt àûát lai vaäng vúái anh ta! - Tûâ Viïîn
Haâng laåi noái, trong tiïëng noái àaä mang yá mïånh lïånh roä rïåt.
    - Khöng, khöng, tuyïåt àöëi khöng.
    - Con bõ ma quyã laâm mï luá röìi! - Tûâ Viïîn Haâng àuâng àuâng àûáng
lïn, ài loaån xaå khùæp nhaâ, gioång noái àaä hïët sûác khöng öín àõnh - Con
biïët, Diïåp C ûúng khöng phaãi laâ nhên vêåt trong möång tûúãng cuãa con.
Anh ta coi àúâi laâ troâ treã con, àuâa búän vúái tònh caãm. Chuyïån yïu àûúng
cuãa anh ta vaâ con, vônh viïîn seä khöng coá kïët quaã!
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGOÅN ÀEÂN ÀÏMQUA                              109

    - Chuáng ta laåi quay laåi vêën àïì cuä röìi - Tuyïët Kha chaán naãn noái -
Kïët quaã maâ ba noái tûác laâ hön nhên!
    - Thïë thò kïët quaã maâ con noái laâ caái gò? - Tûâ Viïîn Haâng bûåc doåc
hoãi.
    - Con khöng coá caái goåi laâ kïët quaã - Naâng trêìm gioång noái - Kïët
hön hay khöng àöëi vúái con àïìu khöng quan hïå, con chó cêìn hai ngûúâi
yïu nhau.
    - Nïëu coá möåt ngaây anh ta khöng yïu con nûäa?
    Naâng sûäng súâ, ngûúác mùæt nhòn cha:
    - Giöëng nhû khi ba khöng yïu maá û? Caác võ tûâng kïët hön, khi
êëy ba laâm nhû thïë naâo?
    - Tuyïët Kha - Öng tûác giêån heát - Àûúåc, höm nay tao khöng coá
caách naâo noái lyá leä vúái maây! Chöî àûáng cuãa tao khöng vûäng, noái gò maây
cuäng seä khöng nghe! Maây ài ài! Tao khöng noái chuyïån vúái maây nûäa!
Nhûng tao noái cho maây biïët... - Öng maånh meä noái - Tao seä bùçng bêët
kïí giaá naâo khiïën hai àûáa chuáng maây chia tay! Maây khöng nghe tao,
khöng quan hïå, tao seä tòm Diïåp Cûúng àïën noái chuyïån!
    Tuyïët Kha nhûúáng mi mùæt lïn, veã khöng tin, nhòn cha.
    - Ba seä khöng! - Naâng noái.
    - Tao seä! - Tûâ Viïîn Haâng kiïn àõnh noái - Tao seä àoâi anh ta rúâi boã
maây, tao seä noái vúái anh ta, anh ta àang laâm taân huãy möåt sinh mïånh
töët àeåp...
    - Anh êëy seä khöng nghe ba! - Naâng laåi noái.
    - Thêåt û? Thûã xem! Anh ta seä nghe tao! - Tûâ Viïîn Haâng nhòn
xoái vaâo con gaái - Anh ta seä nghe tao, búãi vò dûúái caái veã ngoaâi kiïu
ngaåo, anh ta coá möåt traái tinh traân àêìy mùåc caãm tûå ti, can baãn khöng
thïí àöëi mùåt vúái hiïån thûåc! Tao seä àaánh thûác caái mùåc caãm tûå ti cuãa
anh ta! Tao seä laâm vêåy!
    Tuyïët Kha vö cuâng kinh ngaåc nhòn cha, böîng toaân thên laånh
giaá. Naâng nhêån ra möåt àiïìu, cha coá möåt cêu noái coá thïí laâ àuáng, dûúái
caái veã ngoaâi kiïu ngaåo cuãa Diïåp Cûúng, chaâng coá möåt traái tim tûå tõ
Naâng thêëy laånh tûâ chöî sêu nöåi têm laånh ra, laånh maäi àïën xûúng
söëng. Naâng nhòn sûäng Tûâ Viïîn Haâng. Taåi sao? Taåi sao phaãi hêån
chaâng nhû vêåy? Taåi sao phaãi nhòn chaâng bùçng caách thuâ hùçn nhû vêåy?

http://www.ebooks.vdcmedia.com
QUYÂNH DAO                                 110

Böîng nhiïn, naâng thêëy àûúåc rùçng, mònh coá thïí laâm sai, naâng khöng
nïn caäi nhau vúái cha, khöng nïn noái nhûäng lúâi cûáng rùæn êëy, caái àoá chó
coá thïí kñch thñch cha khiïën öng caâng tûác giêån chaâng. Naâng nïn mïìm
möåt chuát, naâng nïn “cêìu” cha thöng caãm. Naâng àúâ ngûúâi ra mêëy giêy,
sau àoá naâng ài laåi, nùæm lêëy tay cha.
    - Ba - Tiïëng naâng mïìm ài, mïìm maâ traân àêìy khêín cêìu thaânh
thêåt - Àûâng laâm nhû vêåy. Xin ba àûâng laâm nhû vêåy. Mêëy nùm nay,
con tuy khöng úã bïn caånh ba, nhûng ba vêîn biïët, con àöëi vúái ba rêët
suâng baái rêët lûu luyïën. Lûu luyïën àïën caã ba kïët hön vúái Lêm Vuä
Nhaån, con cuäng khöng ghen. Ba, Ba àûâng laâm möåt viïåc seä khiïën ba
höëi hêån. Nïëu ba quaã thêåt laâm chia reä chuáng con... - Naâng böîng ngheån
laåi, nûúác mùæt traâo ra, naâng xuác àöång, ngheån ngaâo noái - Con seä hêån ba,
hêån ba àïën chïët! Maâ, nïëu ba quaã thêåt chia reä chuáng con... sinh mïånh
cuãa con, cuäng khöng coá yá nghôa gò nûäa! Ba laâm, laâm àûúåc, con tûå saát!
    - Tuyïët Kha - Tûâ Viïîn Haâng kinh haäi kïu lïn, bõ mêëy cêu naây
cuãa naâng laâm súå àïën àúâ ra - Con àang uy hiïëp ba...
    - Laâ uy hiïëp, uy hiïëp rêët nghiïm chónh! - Tuyïët Kha xaách tuái
xaách lïn, quay ngûúâi chaåy ra cûãa lúán - Nhûng con seä noái àûúåc laâm
àûúåc! Con nhêët àõnh seä! - Naâng duâng tay öm mùåt bêåt khoác chaåy ra
khoãi cûãa lúán nhaâ hoå Tûâ.
    Töëi höm àoá, khi naâng vaâ Diïåp Cûúng gùåp nhau úã can nhaâ êëy,
têm tònh naâng vêîn khöng yïn öín, naâng xem ra nhúåt nhaåt, mïåt moãi
maâ tiïìu tuåy. Àaáy mùæt naâng coân dêëu vïët mêët nguã, cùçm hoáp vaâo. Àêìu
maây naâng kheä nhñu, khi cêët nhùæc chên tay, àïìu mang möåt veã buöìn
rêìu va bêët lûåc khöng noái ra àûúåc. Diïåp Cûúng chùm chuá nhòn naâng,
nhòn naâng rêët sêu sùæc. Têët caã nhûäng buöìn bûåc cuãa naâng àïìu khöng
traánh khoãi aánh mùæt Diïåp Cûúng.
    - Chuyïån gò thïë? Tuyïët Khaã - Chaâng dõu daâng noái - Em coá têm
sûå?
    - ÖÌ! - Naâng kheä hêìm hûâ, dûåa chïëch trong sofa, nhòn Diïåp Cûúng
möåt caái. Àöi mùæt Diïåp Cûúng dõu daâng maâ tïë nhõ, mang caái cûng
chiïìu, mang caái thûúng mïën. Quen biïët Diïåp Cûúng lêu nhû vêåy,
naâng quen thuöåc möîi aánh mùæt nhòn cuãa chaâng, bêët luêån luác naâo,
trong mùæt chaâng vêîn mang möåt veã laånh luâng cao ngaåo khiïën ngûúâi
khöng ào lûúâng nöíi. Duâ úã luác chaâng nhiïåt tònh nhêët, chaâng cuäng coá
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGOÅN ÀEÂN ÀÏMQUA                              111

caái laånh luâng cao ngaåo naây. Nhûng, töëi nay, chaâng rêët dõu daâng. Hûâ!
Luác chaâng dõu daâng nhû vêåy, haâ têët ài phaá hoaåi khöng khñ? Naâng
bûng ly traâ, nhùæm thûá traâ goái thúm dõu maâ thêëm têån loâng ngûúâi,
traánh neá, noái kheä möåt cêu - Khöng coá chuyïån gò.
    Chaâng lêëy ài ly traâ tûâ tay naâng, duâng hai tay nùæm chùåt tay
naâng. Laåi àûa tay lïn kheä phêíy möåt loån toác ngùæn trûúác traán naâng,
nêng cùçm naâng lïn, chaâng nhòn mùæt naâng rêët kyä caâng.
    - Em biïët khöng? Tuyïët Khaã - chaâng noái - Mùæt em giêëu khöng
nöíi bñ mêåt. Möîi lêìn trong loâng em khöng vui hoùåc buöìn bûåc, àöi mùæt
to cuãa em biïën thaânh múâ mõt, maâ troâng mùæt rêët àen rêët àen cuãa em
liïìn biïën thaânh maâu xaám. Hiïån giúâ, mùæt em úã trong tònh huöëng nhû
vêåy. Noái cho anh biïët, caái gò àang quêëy nhiïîu em? Laâ anh chaâng Baãy
böën baãy û?
    Phaãi, baãy böën baãy cuäng laâ vêën àïì. Baãy böën baãy vêîn khiïën naâng
coá nöîi àau ngêìm vaâ mùåc caãm phaåm töåi. Baãy böën baãy vêîn khiïën naâng
trong loâng àau khöí maâ thùæc thoãm khöng yïn.
    - Khöng hoaân toaân laâ Baãy böën baãy - Chaâng thêëp gioång noái - Em
coân coá vêën àïì khaác - Chaâng laåi àang xuyïn vûúåt yá nghô cuãa naâng, thûá
sûác xuyïn vûúåt êëy khiïën naâng vûâa kinh laå vûâa chêën àöång. Chûa hïì coá
ngûúâi coá thïí nhòn thêëu naâng nhû chaâng! - Taåi sao khöng noái? Laâ... -
Chaâng do dûå thöët ra - Laâ anh khiïën em chõu oan ûác phaãi khöng?
    Naâng giêåt naãy ngûúâi ngûúác mùæt nhòn chaâng, aánh mùæt sêu thùèm
cuãa chaâng sêu sùæc biïët bao! Möîi caái nhòn àùm àùm cuãa chaâng àïìu
khiïën naâng tim àêåp maånh, àöång têm, chua xoát. Thûá aánh mùæt êëy
khöng àûúåc pheáp nhòn ngûúâi con gaái khaác. Nïëu chaâng coá möåt ngaây
biïën têm, naâng cuäng chó coá möåt con àûúâng coá thïí ài. Naâng nghô maäi
nghô maäi, mùæt àaä ûún ûúát, löng mi cuäng àaä ûúát. Phaãi, khöng cêìn
chaâng baão àaãm, khöng cêìn chaâng hûáa heån, khöng cêìn chaâng gaánh
traách nhiïåm, khöng cêìn chaâng coá húåp àöìng, khöng cêìn têët caã moåi caái
thïë tuåc... khöng cêìn gò hïët, chó cêìn chaâng yïu naâng! Nhûng, chñnh
giöëng nhû lúâi maá noái, trong caái “yïu” chùèng leä khöng bao haâm hûáa
heån, gaánh traách nhiïåm baão àaãm û? Naâng chùm chuá nhòn àöi mùæt sêu
thùèm cuãa chaâng, noái khöng ra lúâi, chó laâ ngêy ngûúâi tha thiïët chùm
chuá nhòn chaâng.

http://www.ebooks.vdcmedia.com
QUYÂNH DAO                                112

    Caái nhòn àùm àùm mang nûúác mùæt àoá khiïën chaâng chêën àöång
maâ bêët an.
    - Tuyïët Kha - Chaâng kheä goåi - Chuyïån gò thïë? Chuyïån gò thïë?
Noái cho anh biïët! Xin em noái cho anh biïët - Chaâng hön ngoán tay laånh
giaá cuãa naâng, hön maá laånh giaá cuãa naâng, hön möi laånh giaá cuãa naâng.
- Em sao toaân thên laånh ngùæt thïë? - Chaâng hoãi - Em laånh û? Anh lêëy
chiïëc aáo len khoaác cho em.
    Naâng keáo chaâng laåi:
    - Àûâng ài - Naâng khaân gioång noái - Em khöng laånh.
    - Em laånh - Chaâng noái - Nïëu thên thïí em khöng laånh, thò têm
höìn em rêët laånh.
    - Anh nhòn thêëu ngûúâi àïën thïë kia û? - Naâng noái - Thïë thò anh
nhêët àõnh nhòn thêëu chuyïån maâ em buöìn bûåc!
    - Khöng. Anh nhòn khöng thêëu! Chó àoaán àûúåc ra... duâ sao, coá
liïn quan àïën anh phaãi khöng?
    - Vêng, coá liïn quan àïën anh - Naâng nghô möåt chuát - Nhûng, em
khöng muöën anh phiïìn loâng, em cuäng khöng muöën anh dêy vaâo, cho
nïn anh bêët têët hoãi thïm nûäa.
    Chaâng chùm chuá nhòn naâng:
    - Laâ meå em hay laâ cha em? - Chaâng böîng hoãi - Caác võ phaãn àöëi
viïåc em lai vaäng vúái anh û? Búãi vò anh laâ möåt ngûúâi khöng chõu traách
nhiïåm, cùm hêån hön nhên? ÚÃ bïn anh, tûúng lai cuãa em seä biïën
thaânh tröëng röîng maâ nguy hiïím, vöën dô, anh laâ möåt ngûúâi tröëng röîng
maâ nguy hiïím. Phaãi thïë khöng? Caác võ phaãn àöëi û? Caác võ traách moác
em û? Caác võ muöën ngùn caãn em sa vaâo caåm bêîy, súå em vônh viïîn
khöng vûún mònh lïn àûúåc û?
    Naâng nhanh choáng nhòn chaâng, nhúáng mi mùæt lïn, loâng àêìy
kinh ngaåc.
    - Anh... - Naâng êëp uáng noái, toaân thên mïìm yïëu maâ kiïåt sûác -
Anh caái gò cuäng àoaán ra àûúåc!
    Chaâng nhòn sûäng naâng möåt laát. Àöåt nhiïn, chaâng àûáng lïn, möåt
mònh ài àïën bïn cûãa söí nhòn ra xaå Chaâng àöët möåt àiïëu thuöëc, bùæt àêìu
nhaã khoái, duâng tay chöëng kñnh cûãa söí haå xuöëng, chaâng nhòn caãnh vêåt
bïn ngoaâi cûãa söí. Trong sùæc àïm, àeân lûãa muön nhaâ cuãa thaânh phöë


http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGOÅN ÀEÂN ÀÏMQUA                             113

Àaâi Bùæc àang lêëp laánh. Chaâng àûáng nhû vêåy, nhòn àeân lûãa muön
nhaâ, huát thuöëc, lùång leä khöng noái.
    Naâng chùm chuá nhñn boáng lûng chaâng, coá phêìn lo súå, coá phêìn
àau khöí, coá phêìn hoang mang chùm chuá nhòn boáng lûng chaâng, trong
loâng àiïn cuöìng nghô: yïu laâ gò? Yïu laâ gò? Yïu röët cuöåc laâ gò? Möåt cêu
hûáa heån quaã thûåc àaáng súå àïën thïë û? Möåt cêu baão àaãm quaã thûåc
àaáng súå àïën thïë û? Duâ cho “hûáa heån söëng chïët vúái nhau” cuäng khöng
chõu coá cêu thïì û? Vêën àïì meå nhùæc bùæt àêìu xao àöång trong loâng naâng.
Duâ cho “hûáa heån söëng chïët vúái nhau” cuäng khöng cam têm bõ buöåc
chùåt û? Anh quaã thêåt yïu töi û? Anh quaã thêåt hiïíu àûúåc chûä “yïu” û?
Böîng nhiïn, naâng hoang mang nhúá laåi, Baãy böën baãy caái höm biïíu löå yá
“yïu” àöëi vúái naâng, tûå traách khöng nïn buãn xón noái cêu “töi yïu cöë.
Nhûng, Diïåp Cûúng àaä noái chûä “yïu” vúái naâng chûa? Chaâng àaä thûâa
nhêån yïu naâng chûa? Chaâng àaä noái “yïu” naâng chûa?
    Naâng toaân thên laånh run.
    Chaâng vêîn àûáng àêëy, ra sûác huát thuöëc laá. Naâng cuäng ra sûác
nhòn chùm chuá boáng lûng chaâng. Thïë naâo? Naâng vêîn khöng sao thoaát
khoãi aãnh hûúãng cha meå mang àïën cho naâng. Duâ rùçng naâng úã trûúác
mùåt cha meå cûáng rùæn maâ kiïn quyïët, giúâ naây phuát naây, laåi mïìm yïëu
àïën möåt chuát niïìm tin cuäng khöng coá. Chaâng yïu naâng û? Chaâng cêìn
naâng û? Quaã thêåt yïu naâng û? Quaã thêåt cêìn naâng û?
    Böîng nhiïn, naâng ngöìi khöng öín nûäa, tûâ trong sofa nhaãy lïn,
naâng chaåy vïì phña chaâng, khöng nghô gò hïët, öm lêëy lûng chaâng tûâ
phña sau, daán maá lïn lûng chaâng, naâng run rêíy kheä kïu:
    - Diïåp Cûúng, anh röët cuöåc coá cêìn em khöng? Cho em möåt cêu,
àïí em coá thïí traã lúâi laåi cha meå em!
    Chaâng toaân thên àïìu cûáng àoå Söëng lûng ûúän thùèng, chaâng àûáng
àêëy khöng hïì àöång àêåy. Tim naâng trôu xuöëng, trôu xuöëng, trôu maäi
xuöëng... khöng ngûâng khöng ngúát trôu maäi xuöëng. Chaâng laâ ai? Diïåp
Cûúng? Möåt caái tïn? Möåt ngûúâi àaân öng daám yïu maâ khöng muöën bõ
buöåc chùåt? Tim naâng tiïëp tuåc trôu xuöëng, tiïëp tuåc trôu xuöëng. Traã lúâi
em ài, Diïåp Cûúng! Àûân g im lùång nhû vêåy, Diïåp Cûúng!
    Böîng nhiïn, Diïåp Cûúng quay ngûúâi laåi, àêíy naâng ra, chaâng ài
thùèng àïën bïn baân duåi tùæt àêìu mêíu thuöëc. Sau àoá, chaâng ngêíng àêìu

http://www.ebooks.vdcmedia.com
QUYÂNH DAO                                   114

lïn, nhòn choâng choåc naâng, àöi mùæt cuãa chaâng biïën thaânh dûä döåi biïët
bao, laånh leäo biïët bao, u aám biïët bao, têët caã nhûäng caái àùçm thùæm ngoåt
ngaâo, tïë nhõ, dõu daâng... toaân thïí àïìu biïën mêët.
    - Thò ra, cö cuäng giöëng nhû têët caã caác cö gaái khaác? - Chaâng noái
rêët gêëp maâ sùæc beán - Cö vaâ hoå àïìu giöëng nhau! Nïëu töi biïíu thõ tònh
caãm vúái cö, cö liïìn muöën toám bùæt lêëy töi! Cö àoâi töi cho cha meå cö möåt
cêu, cho hoå cêu gò? - Chaâng nêng cao tiïëng noái, nöå khñ voåt lïn khoáe
mùæt chaâng - Töi möåt àúâi khöng trao àöíi gò vúái bêët cûá ngûúâi naâo! Töi
khöng lûâa döëi cö! Töi khöng thïí cho cha meå cö bêët cûá lúâi naâo! Giaã sûã
cö muöën laâm möåt cö con gaái ngoan, vïì bïn cha meå cö ài! Vïì bïn Baãy
böën baãy ài! Töi súám àaä noái vúái cö, töi seä khöng vò caái tònh yïu mùæc
dõch naây maâ àem mònh nhöët vaâo trong löìng! Duâ cho vò cö, töi cuäng seä
khöng! Töi cho rùçng cö khöng giöëng vúái moåi ngûúâi. Töi cho rùçng cö vaâ
töi laâ ngûúâi cuâng möåt loaåi. Töi cho rùçng cö thoaát tuåc maâ vûúåt lïn
thûúâng tònh. Kïët quaã, caái maâ cö cêìn vêîn laâ caái maâ ngûúâi thöng
thûúâng cêìn: “hön nhên, baão àaãm, lúâi hûáa, vaâ möåt ngûúâi àaân öng bõ cö
xoã muäi!” - Chaâng lùæc àêìu nùång nïì, tiïëng noái veã mùåt àïìu gay gùæt -
Khöng! Tuyïët Kha! Töi hiïíu röìi! Töi nhêån roä cö röìi! Töi yïu khöng nöíi
cö!
    Naâng lêåt àêåt luâi laåi phña sau, lêåt àêåt ngêíng àêìu nhòn chaâng, lêåt
àêåt luâi àïën bïn cûãa. Ngûúâi naâng dûåa saát vaâo cûãa, mùæt múã rêët to rêët toå
Haá miïång, naâng muöën noái gò, laåi thöët khöng ra tiïëng. Diïåp Cûúng
trûúác mùæt naâng, böîng biïën thaânh xa laå biïët bao, xa xùm biïët bao...
Naâng khöng sao cûúäng laåi nöíi yá nghô cuãa mònh, naâng khöng biïët
mònh coá phaãi laâ lêìm hay khöng? Nhûng, chöî sêu trong nöåi têm naâng
laåi linh höåi àûúåc sùæc beán biïët bao muâi võ cuãa “bõ thûúng töín”. Yïu laâ
gò? Yïu röët cuöåc laâ gò? Naâng khöng hiïíu, naâng hoaân toaân khöng hiïíu!
Naâng cuäng khöng coá sûác àïí nghô, àïí nghiïn cûáu, naâng bõ giaây voâ caâng
luác caâng maånh, caâng luác caâng thïm nùång búãi caãm giaác “bõ thûúng
töín”. Naâng bõ nöîi àau àúán giöëng nhû gaâo gan xeá ruöåt chinh phuåc. Haá
miïång, naâng chó laâ khöng ngûâng hñt húi. Laát sau, naâng múái “loaáng
thoaáng” nghe thêëy möåt tiïëng noái, “dûúâng nhu” laâ phaát tûâ trong miïång
naâng:
    - Anh khöng cêìn töi, anh trûúác nay khöng cêìn töi. Ba maá noái
àuáng, anh àöëi vúái töi chó laâ gùåp dõp thò vui chúi! Anh khöng yïu töi,
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGOÅN ÀEÂN ÀÏMQUA                              115

anh khöng daám yïu töi, búãi vò baãn thên yïu laâ traách nhiïåm! Töi cuäng
àaä hiïíu, töi cuäng àaä hiïíu...
    - Phaãi! - Chaâng r öëng to, bùæp thõt cuâng mùåt vùån veåo ài, aánh mùæt
caâng thïm ghï rúån, löng maây xoùæn laåi möåt caách àaáng súå, toaân thïí böå
mùåt àïìu dûä túån - Töi laâ ma quyã! Töi laâ ma quyã chuyïn mön àuâa rúän
vúái tònh caãm! Cö àaä hiïíu! Cö àaä hiïíu cö haäy chaåy cho nhanh! - Chaâng
tiïën àïën saát naâng, àöi mùæt dûä túån êëy phoáng lúán trûúác mùæt naâng giöëng
nhû caãnh àùåc taã àiïån aãnh - Cö àuáng àêëy! Töi chó laâ gùåp dõp thò vui
chúi! Yïu àûúåc lêu, tûác laâ troâ diïîn àûúåc lêu. Trong caái yïu cuãa töi
khöng coá traách nhiïåm! Cö àoâi tònh yïu chõu traách nhiïåm, ài tòm anh
chaâng haát dên ca cuãa cö! Ài ài! Ài ài! Ài ài! Cö àûâng úã trûúác mùåt töi
giaây voâ töi! Cö ài ài! Ài cho nhanh!
    Caã ngûúâi naâng giöëng nhû túâ giêëy daán lïn cûãa, naâng àaä luâi àïën
khöng thïí luâi thïm nûäa. Ngêíng àêìu, naâng tiïëp tuåc múã to mùæt nhòn
trên trên chaâng, trong loâng cûåc kyâ àau khöí. Àêy laâ kïët thuác û? Àêy
laâ kïët thuác û? Àêy laâ kïët thuác û? Naâng chõu khöng nöíi caái àoá. Hoùåc
giaã, naâng chûa tûâng coá àûúåc chaâng, nhûng naâng laåi chõu àûång khöng
nöíi caái “mêët” àoá. Böîng nhiïn thêëy kiïu ngaåo vaâ gang trò àïìu khöng
coân nûäa. Böîng nhiïn, naâng thêëy mònh nhoã beá àïën giöëng nhû möåt
ngoån coã nhoã dûúái goát chên chaâng. Böîng nhiïn, naâng thêëy chó cêìn
khöng “kïët thuác”, gò cuäng àïìu neán chõu àûúåc, gò cuäng àïìu coá thïí!
Naâng phêën àêëu, töën sûác, nhuán nhûúâng khuêët phuåc buöåt miïång ra
mêëy cêu maâ chñnh mònh cuäng khöng tin:
    - Töi... töi sai. Àûâng... àûâng àuöíi töi ài! Xin anh... àûâng tûác
giêån, töi... töi khöng àoâi anh chõu traách nhiïåm, khöng àoâi... lúâi hûáa,
khöng àoâi... khöng àoâi... khöng àoâi... gò hïët...
    - Cö noái döëi! - Chaâng heát to, dûä túån maâ hung baåo. Ngay caã sûå
chõu khuêët cuãa naâng cuäng khöng sao khiïën chaâng höìi phuåc laåi hònh
ngûúâi. Chaâng laåi thaânh möåt quaái vêåt, seä “bùæn tïn bûâa laâm bõ thûúng
ngûúâi”. Têët caã “tïn” cuãa chaâng àïìu nhùçm bùæn vaâo naâng - Cö coá àoâi! Gò
cö cuäng àoâi! Cö laâ nguåy quên tûã giaã vúâ àoáng vai thanh cao! Cö giaã döëi!
Cö dung tuåc! Cö têìm thûúâng! Cö khöng phaãi laâ cö gaái trong loâng töi!
Töi coi khinh cö! Töi coi khinh cö! Töi coi khinh cö! - Chaâng heát to vúái
naâng.

http://www.ebooks.vdcmedia.com
QUYÂNH DAO                                 116

    - Khöng! Khöng! Khöng! - Naâng lùæc àêìu, ra sûác lùæc àêìu - Diïåp
Cûúng - Naâng lêìm bêìm kïu kheä, buöìn khöí chòa tay ra - Diïåp Cûúng,
Diïåp Cûúng, àûâng la oá, töi... töi... - Naâng bõ caái tûå ti cuãa mònh laâm cho
súå haäi, cöí hoång ngheån laåi, thêìn trñ mï muå, naâng thöët khöng ra lúâi.
    - Cö ài ài! - Chaâng cuöìn g loaån àêíy ngûúâi naâng ra, thö baåo múã
cûãa lúán. Mùåt xanh xaám, hai mùæt trúån troân, chaâng laåi röëng to vaâo mùåt
naâng - Cö taåi sao khöng xeáo vïì chöî cuä cuãa cö ài!
    Naâng duâng hai tay öm lêëy tai, cuöëi cuâng röëng lïn thaânh tiïëng:
    - Anh laâ thùçng àiïn! Anh laâ àao phuã! Anh giïët chïët têët caã tònh
caãm cuãa töi! Töi ài! Töi ài! Töi cuäng seä khöng trúã laåi nûäa! Töi cuäng
khöng muöën gùåp anh nûäa! Töi ài! Töi ài! Töi ài!...
    Naâng cuöëi cuâng quay ngûúâi chaåy thùèng ra.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGOÅN ÀEÂN ÀÏMQUA                               117
                CHÛÚNG 12

    Khuya.
    Tuyïët Kha vïì àïën nhaâ nhû thïë naâo, naâng hoaân toaân khöng nhúá
àûúåc, chó mú höì nhúá àûúåc möåt söë maãnh sûå viïåc: mònh tûâng àaáp xe
buyát, tûâng ài möåt àoaån àûúâng daâi daâi, tûâng àûáng sûäng úã möåt àêìu phöë
naâo àoá, khöng coá muåc àñch àïëm àeân àûúâng, tûâng àûáng trûúác chöî
àûúâng rêìy vaâ mùåt löå giao nhau, àûa mùæt nhòn xe lûãa chaåy vuát qua...
coân àaä laâm nhûäng gò, khöng biïët àûúåc. Thúâi gian vaâ khöng gian àöëi
vúái naâng biïën thaânh vö nghia... Nhûng sau cuâng naâng vêîn vïì àûúåc
nhaâ, vïì àïën ngöi nhaâ naâng vaâ meå nûúng tûåa nhau maâ söëng.
    Buâi Thû Doanh vûâa nhòn thêëy Tuyïët Kha liïìn súå àïën àúâ ngûúâi
ra. Sùæc mùåt Tuyïët Kha trùæng nhúåt àïën giöëng nhû tïn naâng, trïn möi
khöng coân chuát sùæc maáu. Caã ngûúâi nghiïng ngaä lay lùæc, giöëng nhû
möåt ngûúâi laâm bùçng höì giêëy, àang bõ gioá maånh thöíi êåp vaâo, luác naâo
cuäng coá thïí baåt, luác naâo cuäng coá thïí àöí. Baâ kinh haäi kïu, lao túái, kinh
haäi kïu àúä lêëy Tuyïët Kha, kinh haäi kïu lïn möåt traâng lúâi:
    - Con laâm sao thïë, Tuyïët Kha. Con àuång xe û? Con bõ thûúng û?
ÚÃ àêu? Con bõ thûúng úã àêu? - Baâ gêëp ruát súâ caánh tay, baã vai, traán vaâ
chên naâng. - Chó coá mêët maáu quaá nhiïìu thò múái taåo thaânh nhúåt nhaåt
àïën mûác nhû vêåy! Tay baâ run rêíy lûúát trïn toaân thên naâng, tay baâ,
êën caái tay dõu daâng àêìy mêîu tñnh lïn traái tim vö cuâng àau àúán cuãa
mònh.
    - Maá - Naâng dõu daâng kheä goåi - Con nghô, con sùæp chïët mêët.
    Buâi Thû Doanh caâng thïm hoang mang röëi trñ. Baâ vöåi àûa
Tuyïët Kha vaâo phoâng nguã. Tuyïët Kha vûâa nhòn thêëy giûúâng, naâng
lêåp tûác ngaä xuöëng giûúâng, maäi àïën luác àoá, naâng múái thêëy àaä suy suåp,
suy suåp trong möåt thûá mïåt nhoåc gêìn nhû tuyïåt voång.

http://www.ebooks.vdcmedia.com
QUYÂNH DAO                                  118

    - Con nùçm yïn, maá goåi àiïån thoaåi ài múâi baác sô. - Buâi Thû
Doanh keáo chùn böng, àùæp cho Tuyïët Kha, phaát hiïån toaân thên naâng
àïìu laånh ngùn ngùæt.
    Tuyïët Kha giú tay keáo meå laåi:
    - Maá, àûâng múâi baác sô. Con khöng sao caã. - Naâng kheä nhñu maây,
àang gùæng sûác, cêín thêån sùæp xïëp laåi caác yá nghô cuãa mònh, nhúá laåi sûå
viïåc àaä xaãy ra. - Con quaã thêåt khöng sao caã, maá àûâng súå haäi nhû vêåy.
Con nùçm möåt laát seä khoãi, con chó laâ... àang traã giaá. Con nghô, con
àang traã giaá cho sûå trûúãng thaânh. - Naâng böîng öm choaâng lêëy cöí meå,
ngêåm lïå noái - Maá, con yïu maá.
    Lêåp tûác, nûúác mùæt traâo ra trong mùæt Buâi Thû Doanh, hai chên
baâ mïìm ài, ngöìi xuöëng caånh giûúâng Tuyïët Khaå Baâ àùm àùm nhòn
Tuyïët Kha, phaát hiïån maá naâng húi khöi phuåc möåt chuát sùæc maáu. Tay
naâng, dûúái sûå che chúã cuãa àöi tay àêìy mêîu tñnh cuãa baâ, cuäng dêìn dêìn
êëm dõu laåi. Baâ nhòn chùçm chùçm Tuyïët Kha, yïëu àuöëi biïët bao laåi kiïn
cûúâng biïët bao, àoá laâ con gaái baâ. Naâng toaân thên àïìu laâ mêu thuêîn,
tû tûúãng mêu thuêîn, tònh caãm mêu thuêîn... Naâng àaä noái, naâng laâ thïí
töíng húåp mêu thuêîn, caái gò cuäng mêu thuêîn, ngay caã thöng minh vaâ
ngu daåi cuäng àöìng thúâi töìn taåi. Àoá laâ con gaái baâ. Nhûng bêy giúâ noá
àñch thûåc àaä bõ thûúng, àaä bõ thûúng nùång. Muöën khiïën möåt con
ngûúâi mêu thuêîn bõ troång thûúng khöng dïî daâng búãi vò y vêîn coá möåt
laá chùæn riïng àïí baão vïå mònh. Laâ ai khiïën naâng baâng hoaâng chúái vúái
nhû vêåy? Laâ ai khiïën naâng tuyïåt voång maâ tiïìu tuåy nhû vêåy? Baâ duâng
tay nùæm chùåt tay Tuyïët Kha, vuöët ve naâng, dõu daâng vúái naâng. Chó
mong sao, úã luác naây, “ngûúâi meå” coân coá thïí coá ñch möåt chuát!
    - Muöën ùn chuát gò khöng? - Buâi Thû Doanh dõu daâng hoãi - Maá
pha cho con ly sûäa noáng, àûúåc khöng?
    - Vêng. - Tuyïët Kha vêng theo noái, thêìn trñ tónh taáo àûúåc nhiïìu,
yá chñ cuäng roä raâng hún nhiïìu, chó coá vïët thûúng trong loâng, vêîn àang
ró maáu.
    Buâi Thû Doanh bûng sûäa noáng àïën. Tuyïët Kha ngöìi lïn, nûãa
ngûúâi dûåa trïn lûng giûúâng, àùçng sau cheån àêìy göëi, duâng hai tay
nùæm ly sûäa, naâng àïí húi noáng toãa khùæp toaân thên. Uöëng möåt nguåm
sûäa, chêët loãng noáng êëm tûâ cöí hoång roát thùèng vaâo daå daây, naâng dïî chõu
hún nhiïìu. Trúâi, gia àònh, àoá laâ yá nghôa cuãa gia àònh. Tuy chó coá hai
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGOÅN ÀEÂN ÀÏMQUA                               119

meå con, nhûng vêîn traân àêìy êëm aáp, vêîn laâ möåt bïën caãng traánh gioá,
an toaân.
    Naâng chùm chuá nhòn ly sûäa, nhòn húi noáng böëc lïn. Buâi Thû
Doanh chùm chuá nhòn naâng, nhòn khuön mùåt tiïìu tuåy cuãa naâng.
Trong nhaâ rêët tônh lùång. Meå khöng gùång hoãi gò, Tuyïët Kha thêëy meå
quaã thêåt rêët hiïíu ngûúâi. Sûác hiïíu ngûúâi êëy, trong loâng naâng böîng co
thùæt laåi, vuåt nhúá laåi caãnh úã nhaâ Diïåp Cûúng.
    Caãnh êëy röët cuöåc biïíu hiïån cho caái gò? Naâng àau loâng höìi tûúãng,
àau loâng suy nghô, àau loâng phên tñch, àau loâng cên nhùæc vïì têm thaái
cuãa mònh luác êëy. Laâ möåt cêu noái cuãa naâng phaá huãy moåi ïm àïìm vöën
coá. Möåt cêu noái? Möåt yïu cêìu cuãa naâng àöëi vúái chaâng! Hûâ, biïët roä
chaâng khöng thïí chêëp nhêån bêët kyâ yïu cêìu naâo. Biïët roä chaâng khaáng
cûå bêët cûá yïu cêìu naâo. Taåi sao coân yïu cêìu chaâng? Mònh khöng phaãi
rêët saáng suöët cúãi múã û? Rêët àúåt soáng múái û? Ài úã muäi nhoån thúâi àaåi û?
Nhûng, n aâng àaä yïu cêìu! Tuy khöng noái ra thêåt minh baåch roä raâng,
nhûng trñ lûåc cuãa chaâng vûúåt hún moåi ngûúâi möåt bêåc, chaâng coá thïí
àoåc ra têët caã yá nghô cuãa naâng. Cho nïn, chaâng biïët naâng àaä bùæt àêìu
“yïu cêìu”, sau àoá seä bùæt àêìu ài tòm “kïët quaã”. Cho nïn, chaâng nöíi
noáng. Cho nïn, chaâng àuöíi naâng ra khoãi cûãa. Cho nïn, chaâng àaânh
loâng vung àao cheám loaån, chêëm dûát möåt cuöåc tònh. Cho nïn, chaâng
biïën thaânh möåt ngûúâi àiïn bêët phên phaãi traái!
    - Maá! - Naâng thêëp gioång, nghô ngúåi sêu xa vaâ noái - Trong tònh
yïu coá thïí coá yïu cêìu khöng?
    Buâi Thû Doanh nhñu maây, böëi röëi nhòn naâng.
    - Maá khöng hiïíu roä yá con, Tuyïët Kha. Yïu cêìu caái gò? Yïu cêìu
möåt viïåc àöëi phûúng laâm khöng nöíi laâ àoâi hoãi khùæt kheå Yïu cêìu möåt
viïåc àöëi phûúng laâm àûúåc laâ tûå nhiïn.
    - Yïu cêìu möåt lúâi hûáa thò sao? - Tiïëng naâng caâng kheä.
    - Lúâi hûáa khöng cêìn yïu cêìu. - Buâi Thû Doanh thaânh thêåt noái -
Lúâi hûáa lúâi thïì àïìu cuâng töìn taåi vúái tònh yïu! “Trïn trúâi nguyïån laâm
chim liïìn caánh, dûúái àêët nguyïån laâm cêy liïìn caânh”, ngûúâi xûa noái vïì
tònh yïu hay hún chuáng ta bêy giúâ. Coá thûá quyïët têm cuâng söëng chïët
vúái nhau, múái xûáng àaáng goåi laâ tònh yïu.


http://www.ebooks.vdcmedia.com
QUYÂNH DAO                                    120

     Tuyïët Kha tha thiïët nhòn meå, tha thiïët muöën nùæm àûúåc nhûäng
gò àoá.
    - Nhûng lúâi thïì seä thay àöíi! Thïë thò, lúâi thïì vaâ lúâi hûáa liïìn biïën
thaânh khöng chuát yá nghôa!
    - Khöng! - Buâi Thû Doanh trõnh troång noái - Trûúác àêy, maá cuäng
nghô nhû vêåy. Nhûng traãi qua möåt àoaån àúâi àaâi, maá phaát hiïån, noá
vêîn coá yá nghôa. Thay àöíi laâ viïåc vïì sau, luác àang yïu àûúng, khöng ai
seä hy voång vïì sau thay àöíi. Hai ngûúâi àang yïu nhau, chó muöën giêy
giêy, phuát phuát, giúâ giúâ, ngaây ngaây, thaáng thaáng, nùm nùm úã bïn
nhau, thïë coân chûa àuã, coân hy voång coá thïí “kiïëp sau laåi kïët duyïn”.
Àoá laâ tònh yïu! Trong tònh yïu lyá tñnh rêët ñt, baãn thên tònh yïu coá duåc
voång chiïëm hûäu, ai chõu àûång nöíi ngûúâi mònh yïu ài vúái ngûúâi khaác?
Tuyïët Kha - Baâ nhòn thùèng naâng - Con biïët taåi sao coá hön nhên
khöng? Àoá khöng chó laâ möåt túâ giêëy, àoá laâ hai ngûúâi àang yïu nhau,
thïì vúái nhau muöën suöët àúâi úã bïn nhau. Thïì khöng àuã, coân cêìn ngûúâi
chûáng. Ngûúâi chûáng khöng àuã, coân cêìn nghi thûác. Nghi thûác khöng
àuã, coân cêìn chûáng thû! Maá àïën nay vêîn khöng tin rùçng, möåt ngûúâi
àaân öng àñch thûåc àang yïu àûúng, seä khöng theo àuöíi lúâi thïì suöët
àúâi úã bïn nhau! Trûâ phi... - Baâ cùæn rùng, quyïët têm taân nhêîn noái ra -
Anh ta yïu khöng àuã! Àang luác yïu, àaä tñnh xong àûúâng ruát lui trûúác.
Àang luác yïu, àaä nghô àïën luác biïën têm, luác “khöng yïu nûäa”... Trúâi,
Tuyïët Kha, àang luác yïu thùæm thiïët, yïu àïën chïët ài söëng laåi, con coá
nghô àïën viïåc ba nùm, nùm nùm, mûúâi nùm vïì sau, con seä biïën têm
hay khöng? Con quyïët seä khöng nghô. Cho nïn, hön nhên, nhòn theo
quan àiïím thïë tuåc laâ möåt thûá trònh tûå phaáp luêåt, trong aánh mùæt
ngûúâi yïu, laâ möåt cêu thïì suöët àúâi úã bïn nhau! Cho nïn, hön nhên
tuy nhiïìu vêën àïì nhû vêåy, khöng thïí tin cêåy nhû vêåy, vêîn coá rêët
nhiïìu àöi trai gaái thêåt loâng yïu nhau vêîn thñch lao vaâo.
    Tuyïët Kha àùm àùm nhòn meå, trong loâng xao àöång. Rêët ñt khi
cuâng meå troâ chuyïån sêu maâ thaânh thêåt nhû thïë naây. Rêët ñt khi nghe
meå phên tñch cùån keä thêëu suöët nhû thïë naây. Lêìn àêìu tiïn naâng lônh
höåi àûúåc, Buâi Thû Doanh khöng chó laâ möåt “Phuå nûä trung niïn” ngoaâi
böën mûúi tuöíi, cuäng laâ möåt phuå nûä àñch thûåc hiïíu tònh caãm, biïët àûúåc
tònh caãm!


http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGOÅN ÀEÂN ÀÏMQUA                              121

    Tuyïët Kha dûåa trïn göëi, nghô ngúåi sêu xa. Sûå “àöìng yá” vúái meå,
mang laåi àau nhûác trong chöî sêu nöåi têm. Vïët thûúng êëy àang xeá ra,
xeá ra xeá ra... caâng xeá caâng raách, caâng xeá caâng raách, caâng xeá caâng
sêu... cuöëi cuâng tim àaä naát, naát thaânh maãnh vuån, naát thaânh tro buåi.
Trûúác àêy chûa hïì tin “tim” seä “naát”, bêy giúâ múái biïët, noá quaã thûåc àaä
naát, naát be naát beát, naát àïën hïët caách cûáu chûäa. Meå noái àuáng. Anh ta
Diïåp Cûúng, yïu naâng khöng àuã sêu. Laâ naâng, nhêët têm tònh nguyïån
yïu anh taå Cho nïn, anh ta khöng coá lúâi hûáa, khöng coá quyïët têm
“suöët àúâi úã bïn nhau”. Phaãi, phaãi, phaãi, anh ta khöng yïu naâng,
khöng àñch thûåc yïu naâng. Hoùåc giaã, anh ta möåt àúâi khöng yïu bêët kyâ
möåt ngûúâi con gaái naâo, kïí caã Lêm Vuä Nhaån, cho nïn anh ta àïí Lêm
Vuä Nhaån ài lêëy chöìng! Naâng duâng tay keáo chùn, xoùæn vùån chùn. Hiïíu
röìi, quaã thûåc hiïíu röìi. Anh ta khöng yïu naâng! Diïåp Cûúng, Diïåp
Cûúng, Diïåp Cûúng, anh ta khöng tûâng àñch thûåc yïu naâng. Naâng
àau loâng nhêëm nhaáp vïët thûúng cuãa mònh, nhûng möîi lêìn nhû thïë
àau àúán laåi caâng sêu.
    Buâi Thû Doanh àùm àùm nhòn Tuyïët Kha, biïët naâng àang chûäa
chaåy vïët thûúng. Sùæc mùåt naâng xanh trùæng khöng àõnh, maâ aánh mùæt
hoang m ang nhû àaánh mêët caái gò. Buâi Thû Doanh biïët, vïët thûúng êëy
cêìn thúâi gian àïí laânh laåi, mònh khöng coá nùng lûåc laâm nöíi. Baâ nuöët
nûúác mùæt cuái ngûúâi xuöëng, kheä hön goâ maá nhúåt nhaåt cuãa Tuyïët Kha,
lêëy ài ly sûäa röîng trong tay naâng, baâ noái:
    - Nguã möåt giêëc ài, Tuyïët Kha. Ngaây mai tónh dêåy, con seä thêëy
dïî chõu hún möåt chuát. Duâ sao, àúâi möåt ngûúâi, àïìu seä traãi qua möåt söë
viïåc. Nhûng viïåc êëy, duâ luác bêëy giúâ nghiïm troång àïën thïë naâo, röët laåi
seä biïën thaânh quaá khûá.
    Ngoån àeân àïm qua. Naâng nghô. Möåt ngoån àeân àïm qua trong
biïín àeân ngaân vaån.
    Naâng vuöët phùèng göëi, muöën nguã, duâ sao, höm nay khöng thïí
nghô gò nûäa, duâ sao, höm nay sùæp qua... àöåt nhiïn, chuöng àiïån thoaåi
àêìu giûúâng reo lïn.
    Naâng nhòn trên trên maáy àiïån thoaåi. Mêëy giúâ röìi? Khöng biïët.
Laâ ai goåi àïën? Khöng biïët. Naâng ngûúác mùåt nhòn meå. Vò vêåy, Buâi Thû
Doanh nhêëc öëng nghe lïn.

http://www.ebooks.vdcmedia.com
QUYÂNH DAO                                    122

    - Ai àêëy? - Buâi Thû Doanh hoãi, nhòn àöìng höì tay, möåt giúâ hai
mûúi lùm phuát saáng.
    - Töi laâ Diïåp Cûúng. Töi muöën noái chuyïån vúái Tuyïët Kha!
    Quaã nhiïn laâ anh ta! Trong troâ chúi tònh yïu, àiïån thoaåi vêîn cûá
àoáng möåt vai troâ. Baâ ngûúác mùæt nhòn Tuyïët Khaå Tuyïët Kha mùåt àêìy
buöìn khöí, mùæt àêìy mï lêîn, thêm têm yïëu àuöëi vaâ chúái vúái. Naâng nhòn
meå tûåa nhû van lún, biïët laâ chaâng goåi àïën, khöng biïët coá nïn nghe
khöng, khöng biïët coá cêìn nghe khöng, khöng biïët chaâng taåi sao phaãi
goåi àïën? Khöng biïët, khöng biïët, khöng biïët, khöng biïët gò hïët!
    Buâi Thû Doanh tha thiïët nhòn Tuyïët Kha, laåi noái vaâo öëng nghe.
    - Xin löîi - Baâ laänh àaåm maâ ön hoâa noái - Töi laâ meå noá, noá àaä nguã
röìi, coá chuyïån gò ngaây mai haäy goåi laåi!
    Baâ toan cùæt àiïån thoaåi, àöëi phûúng lêåp tûác cêëp thiïët tiïëp noái:
    - Khöng, cö êëy chûa nguã. Cûãa söí cuãa cö êëy coân saáng aánh àeân, cö
êëy chûa nguã. Thûa baác, xin chuyïín lúâi giuâm vúái cö êëy, chaáu trong
voâng ba phuát seä àïën gùåp cö êëy!
    “Caách” möåt tiïëng, àiïån thoaåi cùæt. Buâi Thû Doanh kinh ngaåc
nùæm öëng nghe, kinh ngaåc quay àêìu nhòn Tuyïët Kha, kinh ngaåc noái:
    - Anh ta noái trong voâng ba phuát seä àïën. Thïë laâ thïë naâo? Anh ta
biïët con chûa nguã, anh ta nhòn thêëy àeân saáng...
    Trúâi àêët, chaâng úã dûúái lêìu, chaâng laåi tûâ dûúái lêìu goåi lïn. Haâ têët
laâm thïë? Viïåc gò phaãi thïë? Viïåc gò phaãi thïë? Àaä àuöíi naâng ra khoãi cûãa
röìi, àaä röëng lïn vúái naâng röìi, àaä noái ra nhûäng lúâi taân nhêîn nhêët röìi,
haâ têët coân gùåp nûäa. Viïåc gò phaãi gùåp nûäa. Naâng duâng hai tay öm lêëy
àêìu, àêìu naâng laåi choaáng vaáng, laåi àau nhûác. Traái tim àaä naát thaânh
tro cuäng seä àau, möîi möåt haåt tro àïìu àau, ngaân ngaân vaån vaån thûá
khöí súã, ngaân ngaân vaån vaån yá hêån... Chuöng cûãa reo gêëp, naâng buöåt
miïång vöåi kïu:
    - Khöng gùåp anh ta, con thïì khöng gùåp anh ta!
    Buâi Thû Doanh vöåi vaâng ra khoãi phoâng nguã, àoáng cûãa phoâng
laåi, laåi xuyïn qua phoâng khaách, ra múã cûãa lúán.
    Diïåp Cûúng àûáng thùèng ngoaâi cûãa. Àoá laâ lêìn àêìu tiïn Buâi Thû
Doanh nhòn thêëy ngûúâi àaân öng naây: thên hònh cao, toác àen rêåm, möåt
àöi mùæt sêu thùèm, sùæc beán, àöi mùæt êëy thaânh troång àiïím cuãa toaân
thên chaâng, àöi mùæt êëy khöng phaãi laâ biïín, khöng phaãi laâ rûâng,
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGOÅN ÀEÂN ÀÏMQUA                               123

khöng phaãi laâ àïm, khöng phaãi laâ mùåt trúâi moåc... Tuyïët Kha àaä lêìm.
Àöi mùæt laâ lûãa, ngûúâi êëy cuäng laâ lûãa, möåt vêìng lûãa àang chaáy, mang
têët caã àùåc chêët cuãa lûãa: saáng rûåc, noáng boãng, maånh meä, maâ coân coá sûác
phaá huãy.
    - Thûa baác - Diïåp Cûúng múã miïång, tiïëng noái kiïn quyïët maâ
khaân khaân - Chaáu àïën thùm Tuyïët Kha.
    - Noá àaä nguã röìi...
    Chaâng àêíy cûãa phoâng, len vaâo trong nhaâ, quay ngûúâi laåi àoáng
cûãa phoâng. Chaâng chùm chuá nhòn Buâi Thû Doanh, thêëp gioång noái:
    - Tha thûá cho chaáu thiïëu lïî àöå, tha thûá cho chaáu àïm khuya
àïën thùm, tha thûá cho chaáu khöng mang laåi cho baác möåt êën tûúång
töët. Chaáu bêy giúâ muöën gùåp Tuyïët Kha, khöng gùåp cö êëy, chaáu seä
khöng ài.
    Buâi Thû Doanh vûâa kinh laå vûâa ngaåc nhiïn. Nhûng trong chúáp
mùæt naây, baâ hiïíu taåi sao Tuyïët Kha laåi mï ngûúâi àaân öng naây. Anh ta
kiïn àõnh, quêåt cûúâng, vûäng vaâng àûáng giöëng nhû möåt traái nuái theáp.
Maâ mùæt anh ta, trúâi àêët, trong àöi mùæt àoá àêìy lûãa chaáy rûåc. Anh ta laâ
lûãa, coá thïí àöët chaáy bêët cûá caái gò, coá thïí phaá huãy bêët cûá caái gò. Baâ
àuáng laâ coá phêìn súå anh taå Luâi laåi àùçng sau möåt bûúác, baâ gùæng gûúång,
phêën àêëu noái:
    - Noá... khöng muöën gùåp anh!
    Chaâng ngûúác mùæt lïn, nhòn cûãa phoâng Tuyïët Khaå Buâi Thû
Doanh theo baãn nùng ngùn trûúác cûãa, noái gêëp gaáp:
    - Khöng àûúåc, anh khöng àûúåc vaâo! Noá vûâa múái khaá àûúåc möåt
chuát, luác noá vïì nhaâ, àuáng laâ giöëng nhû ngûúâi chïët...
    - Chaáu biïët - chaâng ngùæn goån noái - Chaáu theo cö êëy, ài hïët giaâ
nûãa thaânh phöë Àaâi Bùæc. - Haã? - Buâi Thû Doanh sûãng söët, baâ khöng
biïët Tuyïët Kha tûâng ài qua giaâ nûãa thaânh phöë Àaâi Bùæc.
    Àuáng luác baâ àang sûãng söët, “soaåt” möåt tiïëng, cûãa phoâng múã.
Tuyïët Kha, ngûúâi “thïì rùçng khöng gùåp anh ta”, àang võn khuön cûãa
àûáng. Naâng mùåc quêìn aáo trùæng, nghiïng ngaã lùæc lû àûáng tûåa höì duâng
àêìu ngoán tay gaåt möåt caái, laâ seä ngaä xuöëng. Mùæt naâng múã rêët to, toác
röëi loaån ruã xuöëng trûúác ngûåc. Naâng nhòn Diïåp Cûúng, hai mùæt thùèng
àú, khöng hïì chúáp.

http://www.ebooks.vdcmedia.com
QUYÂNH DAO                                 124

    - Anh àïën laâm gò? - Naâng hoãi.
    Chaâng vûâa nhòn thêëy naâng, giöëng nhû bõ truyïìn nhiïîm, sùæc
maâu trïn mùåt lêåp tûác mêët hïët. Chaâng cuäng nhúåt nhaåt nhû naâng,
nhòn chùçm chùçm naâng, tiïën vïì phña trûúác hai bûúác. Buâi Thû Doanh
luâi laåi, baâ höìi höåp maâ hoang mang luâi laåi ra xaåBaâ khöng biïët hai àûáa
treã naây àang laâm gò, khöng biïët röët cuöåc chuáng àang chúi thûá troâ chúi
gò? Baâ hoaãng loaån thêåt sûå. Anh chaâng Diïåp Cûúng naây khöng àún
thuêìn . Anh chaâng Diïåp Cûúng naây khöng thïí duâng thûúác ào àaåo àûác
àïí ào lûúâng laâ ngûúâi töët hay xêëu. Anh chaâng Diïåp Cûúng naây laâ kyâ
quaái laâ khoá hiïíu. Nhûng trong têëm loâng laâm meå cuãa baâ, coá möåt thûá
mïìm yïëu naâo àoá àang xao àöång. Anh chaâng Diïåp Cûúng naây, àuáng laâ
mï ngûúâi.
    - Tuyïët Kha, - Diïåp Cûúng múã miïång, chaâng chòa tay ra tûåa höì
muöën àúä naâng, búãi vò Tuyïët Kha liïu xiïu chûåc àöí. Baã vai Tuyïët Kha
cuäng theo baãn nùng, khaáng cûå, lay àöång möåt caái, chaâng lêåp tûác ruát
tay vïì, buöng thoäng bïn ngûúâi. - Anh àïën xin löîi, anh àaä àiïn anh
khöng biïët mònh noái nhûäng gò - Chaâng rêët khoá khùn noái, hònh nhû
möåt àúâi chaâng chûa tûâng noái hai chûä “xin löîi”.
    - Anh bêët têët! - Naâng ngùæn goån noái.
    - Thïë thò anh àïën noái vúái em möåt cêu! - Anh caâng khoá khùn noái
sùæc mùåt caâng trùæng nhúåt, trong tiïëng noái xen lêîn àau khöí.
    - Cêu gò?
    - Anh cêìn em. - Chaâng chêåt vêåt, buöìn khöí nhaã ra ba chûä àoá,
giöëng nhû ngûúâi laâm xiïëc tûâ trong miïång nhaã ba cêy àinh sùæt, möîi
cêy àinh sùæt coá thïí àïìu nhuöåm vïët maáu trong cú thïí chaâng.
    Àêìu naâng húi nghiïng ài, dûåa trïn cûãa. aánh mùæt naâng khöng
rúâi mùåt chaâng. Naâng khöng noái, àaáy mùæt lêëp loaáng nghi ngúâ, hoang
mang vaâ khöng tin cêåy.
    - Anh cêìn em. - Chaâng nhùæc laåi lêìn nûäa. - Anh möåt àúâi chûa
tûâng cêìn möåt ngûúâi naâo maånh meä nhû thïë. Caái àoá àöëi vúái anh laâ möåt
viïåc quaá àau khöí, möåt viïåc anh khöng muöën thûâa nhêån, noá traái vúái
têët caã moåi nguyïn tùæc cuãa anh. Trúâi, Tuyïët Kha, Anh khöng muöën
laâm töín thûúng em! Nïëu anh khöng coá caách naâo duâng phûúng thûác
cuãa anh yïu em, thïë thò, chó coá thïí duâng phûúng thûác cuãa em yïu em!
- Chaâng ngûâng möåt chuát, hñt vaâo nguåm húi lúán, tûåa höì duân g sûác
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGOÅN ÀEÂN ÀÏMQUA                             125

maånh toaân thên àeâ neán möåt thûá àau khöí naâo àoá trong loâng. - em
muöën anh laâm thïë naâo, anh seä laâm nhû vêåy, chó cêìn khöng xaãy ra
viïåc nhû àïm nay nûäa! Tuyïët Kha! em khöng nïn loåt vaâo trong cuöåc
àúâi cuãa anh! Nhûng, em àaä loåt vaâo, maâ anh... Chaâng nhñu maây - Anh
àaä àêìu haâng! Tuyïët Kha, anh àaä àêìu haâng.
    Naâng lêåp tûác lao túái chaâng. Chaâng giang caánh tay ra àïí caã
ngûúâi naâng àïìu loåt vaâo trong voâng tay chaâng. Àêìu chaâng vuâi trong
toác naâng, lêìn lûúåt hön toác naâng, hön tai naâng, miïång lêìm bêìm, mï
muå kheä noái:
    - Tûâ nay vïì sau khöng àûúåc hûáng gioá laånh úã Thiïn Kiïìu, khöng
àûúåc àïën àûúâng raây dêîm lïn taâ-veåt, khöng àûúåc lùæc lû laão àaão chêåm
rïì rïì trïn àûúâng phöë xe chaåy nhû bay... em laâm anh súå chïët khiïëp,
em laâm anh súå chïët khiïëp!
    Tuyïët Kha neáp saát vaâo chaâng, caánh tay quaâng lêëy lûng chaâng,
mùåt daán lïn baã vai chaâng, nûúác mùæt àiïn cuöìng traâo ra, thùæm ûúát aáo
cuãa chaâng.
    Buâi Thû Doanh khõt khõt muäi, duâng tay chuâi ngêën nûúác mùæt.
Àöì ngöëc! Baâ mùæng mònh, coá gò maâ phaãi khoác nhó? Chaâng trai “öm chuã
nghôa àöåc thên” êëy suåp röìi, àêìu haâng röìi. Tònh yïu, laåi möåt lêìn chûáng
minh lyá luêån chó laâ lyá luêån, khi anh yïu, anh chó muöën maäi maäi lêu
bïìn!
    Thêåt vêåy û? Baâ laåi ngûúác mùæt lïn, nhòn sêu Diïåp Cûúng, trong
loâng vuåt dêng lïn cún nghi hoùåc. Diïåp Cûúng xoùæn tñt löng maây, giûäa
hai àûúâng löng maây dûång lïn mêëy vïåt hùçn sêu, mùæt chaâng buöìn khöí
nhùæm chùåt, àau khöí vaâ bêët lûåc dûúâng nhû viïët roä úã àêìu maây cuöëi mùæt
vaâ trûúác traán. Thïë naâo! Thûâa nhêån tònh yïu cuãa mònh laåi àau khöí
nhû thïë û? Bêët lûåc nhû thïë û? Gùæng gûúång nhû thïë û? Baâ kinh ngaåc
nhòn chaâng, hïët sûác hoang mang. Chaâng quaã thûåc àang khaáng cûå
maånh meä caái gò!
    Buâi Thû Doanh lùång leä lui ra, caãm thêëy möåt àaám mêy àen daây
vaâ nùång, àang tûâ ngoaâi cûãa söí bay vaâo nhaâ, u aám im lim lùång leä chuåp
xuöëng toaân thïí gian phoâng.http://www.ebooks.vdcmedia.com
QUYÂNH DAO                                  126
               CHÛÚNG 13


  Tuyïët Kha trong voâng nûãa thaáng, gêìy chùén nùm kyá. Sûå gêìy suát
nhanh choáng êëy, nguyïn nhên vêîn laâ úã Diïåp Cûúng.

    Hoå àaä giaãng hoâa, hoå tiïëp tuåc lai vaäng, tiïëp tuåc gùåp mùåt. Nhûng
coá caái gò àoá khöng bònh thûúâng àûúåc nûäa. Giûäa hoå, mêët ài caái ngoåt
ngaâo vaâ haâi hoâa ngaây trûúác, möîi lêìn gùåp àïìu giöëng nhû dêy àaân cùng,
traân lan möåt lúáp cùng thùèng vö hònh. Thûá khöng khñ naây quaái dõ,
khöng bònh thûúâng, traân àêìy caãm giaác àeâ neán.

    Diïåp Cûúng dûúâng nhû caâng yïu naâng. Chaâng thêån troång chùm
soác tûâng ly tûâng tñ àöëi vúái naâng, cuäng àöåt phaát àïën nhûäng cún cuöìng
nhiïåt öm nhau, hön, hoùåc ngêy ngûúâi say mï chùm chuá nhòn naâng
lêu lêu. Chaâng chûa hïì vûúåt qua cûãa aãi cuöëi cuâng cuãa àaåo àûác vaâ lïî
giaáo. Chaâng vêîn cûá trong giúâ phuát quan troång àïì nhûäng phûúng aán
nhû “búi söng xe”, “ngùæm biïín àeân”, “xem mùåt trúâi moåc”, maâ vûát boã
hïët nhûäng khaát khao chùn göëi. Tûâ àiïím naây, Tuyïët Kha biïët trong
caái chuã nghôa àöåc thên coân àúåt soáng múái hún caã àúåt soáng múái cuãa
chaâng, vêîn chön sêu quan niïåm “lïî giaáo”. Hoùåc giaã, quan niïåm naây
khöng töìn taåi cho baån gaái trûúác àêy cuãa chaâng, maâ chó töìn taåi cho
Tuyïët Khaå Khöng, coân caã... Lêm Vuä Nhaån. Naâng nhúá àûúåc Diïåp
Cûúng tûâng nhùæc àïën, Vuä Nhaån cuäng khöng phaãi laâ cö gaái coá thïí
thoaát khoãi truyïìn thöëng vaâ lïî giaáo.

    Tûâ khi traãi qua lêìn caäi coå àoá, traãi qua chùång àûúâng phêën àêëu
nöåi têm daâi dùåc àoá, traãi qua caác thûá khuyïn nhuã cuãa cha meå, Tuyïët
Kha àêìu tiïn coá sûå nhêån thûác naâo àoá àöëi vúái baãn thên mònh. Naâng
biïët naâng laâ möåt ngûúâi baân viïåc binh ngoaâi miïång. Bïì ngoaâi, naâng laâ
àúåt soáng múái, naâng tiïn tiïën, naâng khöng bêån têm àïën lïî giaáo nhûng
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGOÅN ÀEÂN ÀÏMQUA                             127

sûå thûåc, naâng vêîn bêån têm. Búãi vò, cuöëi cuâng, naâng phaát hiïån caái bao
göìm trong baãn thên tònh yïu, thêåm chñ coá “lïî giaáo” úã trong.

    Naâng khöng biïët Diïåp Cûúng coá thûâa nhêån àiïím naây hay
khöng. Nhûng tûâ sau khi caäi nhau, Diïåp Cûúng biïën thaânh tuyïåt àöëi
khöng nhùæc àïën viïåc àoá nûäa. Chaâng khöng nhùæc àïën, Tuyïët Kha
àûúng nhiïn cuäng traánh nhùæc àïën, naâng cuäng khöng muöën sûå kiïån
lêìn trûúác diïîn laåi. Hai ngûúâi hoå àïìu biïën thaânh rêët cêín thêån. Hai
ngûúâi thûúâng doâ thùm yá nguyïån cuãa àöëi phûúng. Hai ngûúâi noái
chuyïån àïìu traãi qua suy xeát... Cuäng thûúâng thûúâng hai ngûúâi àïìu sa
vaâo möåt thûá im lùång chú vú chúái vúái naâo àoá. Möîi luác nhû vêåy, Tuyïët
Kha àïìu thêëy mònh giöëng nhû möåt chiïëc thuyïìn nhoã tröi nöíi giûäa
biïín lúán mïnh mang, maâ coân laâ biïín lúán trong àïm àen, giú tay
khöng nhòn roä nùm ngoán, böën mùåt laâ boáng töëi khöng búâ khöng bïën.
Naâng tröi maäi tröi maäi... maâ khöng biïët tröi túái phûúng naâo.

    Vêîn nhúá àûúåc caái àïm höm giaãng hoâa, Diïåp Cûúng àaä noái “anh
àêìu haâng röìi”. Sau àoá Tuyïët Kha tûâng suy nghô sêu vïì yá võ “bõ àaánh
baåi” trong hai chûä “àêìu haâng”. Diïåp Cûúng coi viïåc àoá laâ möåt cuöåc
chiïën tranh, chaâng chó laâ bêët àùæc dô nhêån thua maâ thöi. Tònh caãm
naây khiïën Tuyïët Kha thêëy rêët khöí têm. Naâng khöng muöën chiïën
tranh vúái chaâng. Naâng khöng muöën chaâng “àêìu haâng”. Naâng muöën
chaâng hiïíu caái maâ naâng hiïíu. Naâng muöën sûå “cöng minh” vaâ thoãa
thuêån ngêìm giûäa hai ngûúâi. Nhûng khöng thïí baân àïën caái gò àûúåc
nûäa. Khi hoå úã bïn nhau, khöng baân vïì tûúng lai, khöng baân vïì kïë
hoaåch, khöng baân vïì quan niïåm tònh yïu vaâ quan niïåm hön nhên. Hoå
vò yïu àûúng maâ yïu àûúng, vò tuå hoåp vúái nhau maâ gùåp mùåt. Böîng
nhiïn Tuyïët Kha caãm thêëy têët caã àïìu rêët tröëng röîng, têët caã àïìu rêët
hû aão. Diïåp Cûúng khöng thay àöíi. Chaâng vêîn baâi xñch hön nhên,
vêîn baâi xñch lúâi thïì “maäi maäi lêu bïìn”. Chaâng vêîn laâ chaâng cao sêu
khön lûúâng. Chaâng vêîn laâ chaâng maâ naâng khöng hiïíu nöíi.

   Naâng nhanh choáng gêìy moân tiïìu tuåy ài. Buâi Thû Doanh nhòn
thêëy maâ khöng biïët laâm thïë naâo. Tûâ sau khi baâ gùåp Diïåp Cûúng, Buâi


http://www.ebooks.vdcmedia.com
QUYÂNH DAO                                  128

Thû Doanh khöng cûå tuyïåt Diïåp Cûúng nûäa, baâ traái laåi, tûâng an uãi,
khuyïn giaãi Tuyïët Kha:

   - Muöën biïën àöíi möåt ngûúâi quan niïåm bùæt rïî sêu chùæc rêët khoá.
Diïåp Cûúng àaä laâ ngûúâi àaân öng gêìn ba mûúi tuöíi röìi, rêët nhiïìu quan
niïåm àaä àõnh hònh. Con phaãi cho anh ta thúâi gian, àïí anh ta biïët
àûúåc caâng yïu sêu laâ caái gò.

   Tuyïët Kha im lùång khöng noái.

   Tuyïët Kha biïën thaânh trêìm mùåc, naâng thûúâng thûúâng suöët
ngaây khöng noái. Sau khi gêìy suát mùæt naâng àùåc biïåt to, lêëp laánh saáng
giöëng nhû ngêåm lïå, eo lûng nhoã khöng àêìy möåt vöëc, maâ cöí tay nhoã
nhùæn laåi khiïën ngûúâi “nhòn thêëy lung linh”. Thûá biïën hoáa êëy tuy rêët
chêåm chaåp, Diïåp Cûúng laåi khöng phaãi laâ khöng chuá yá. Do àoá, möåt
höm chaâng àöåt nhiïn öm naâng vaâo trong loâng, run rêíy noái:

   - Muöën anh laâm thïë naâo? Tuyïët Kha, muöën anh laâm thïë naâo?

   Naâng lùæc àêìu, ra sûác lùæc àêìu. Vêën àïì laâ úã àoá. Naâng khöng thïí
noái muöën chaâng laâm thïë naâo, tònh yïu khöng phaãi laâ bõ àöång, tònh
yïu laâ tñch cûåc, tònh yïu khöng phaãi laâ tiïu cûåc, tònh yïu khöng phaãi
laâ mang tñnh phaá hoaåi! Naâng lùæc àêìu boã ài. Naâng khöng àoâi chaâng
“laâm” bêët kyâ viïåc gò. Naâng àang àúåi chaâng chuã àöång àûáng lïn, àöëi
mùåt vúái tònh yïu naây, àöëi mùåt vúái Tuyïët Kha, àöëi mùåt vúái tûúng lai.
Phaãi, àöëi mùåt. Naâng nhúá àïën lúâi Tûâ Viïîn Haâng àaä noái:

   - Dûúái caái veã ngoaâi kiïu ngaåo cuãa anh ta, anh ta coá möåt traái tim
cùn baãn khöng daám àöëi mùåt vúái hiïån thûåc, traân àêìy mùåc caãm tûå ti.

   Phaãi, mùåc duâ daä caäi nhau vúái cha àïën trúâi long àêët lúã, kiïëm tuöët
khoãi voã gûúm, naâng laåi caâng luác caâng hiïíu àûúåc, cha coá chöî àûáng àùæn.
Caái àoá khiïën naâng caãm thêëy nhuåt chñ, àöìng thúâi vúái nhuåt chñ, laâ möåt
thûá thêët voång ngêëm ngêìm àöëi vúái Diïåp Cûúng. Caái thêët voång êëy gùåm
moân têm linh naâng khiïën naâng an khöng nuöët tröi vaâo cöí hoång vaâ
suöët àïm khöng nguã.


http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGOÅN ÀEÂN ÀÏMQUA                             129

   Thûá tònh yïu êëy laâ möåt thûá giaây voâ. Trong trûúâng, naâng coân
phaãi àöëi mùåt vúái möåt sûå giaây voâ khaác.

   Töëi höm êëy, nhaâ trûúâng àang tiïën haânh chuêín bõ cho daå höåi töët
nghiïåp. “Baãy böën baãy” nùm nay àaä töët nghiïåp. A Quang, A Lïî, A Van
àïìu cuâng möåt khoáa, àïìu sùæp töët nghiïåp. Caác nam sinh àïìu àaä ruát theã,
“Baãy böën baãy” ruát àûúåc Luåc Quên, A Quang, A Lïî úã Haãi Quên, A Van
úã Khöng Quên. Lêåp tûác hoå phaãi ài quên dõch, tuå hoåp möåt cuöåc röìi sùæp
möîi ngûúâi möåt ngaã. Trong trûúâng, töëng cûåu nghïnh tên vêîn laâ caái
caãm xuác rêët sêu. Nhêët laâ rêët nhiïìu sinh viïn nùm thûá tû, àang yïu
àûúng vúái nhûäng sinh viïn lúáp dûúái. Thûá tònh sêìu ly biïåt, thûúâng seä
lan traân trong toaân thïí vûúân trûúâng, khùæp núi àïìu nhòn thêëy tûâng àöi
tûâng cùåp, dûúái boáng cêy, trïn thïìm nhaâ, bïn cöåt haânh lang anh anh
em em rñu rñt.

    Töëi höm àoá, Tuyïët Kha giuáp daán giêëy ghi chöî ngöìi trong lïî
àûúâng. Daán xong, naâng möåt mònh ngöìi trong lïî àûúâng lúán tröëng
khöng, nhòn sên khêëu sûäng súâ. Hoåc àaåi hoåc nùm thûá nhêët dûúâng nhû
coân laâ chuyïån múái höm qua, chúáp mùæt àaä sùæp vaâo nùm thûá tû àaåi hoåc.
Naâng ngêy ngûúâi ngöìi khöng chuá yá coá möåt ngûúâi ài vaâo lïî àûúâng, vöën
ài lïî àûúâng vêîn nûúâm nûúåp caác baån àöìng hoåc, àang treo àeân kïët hoa,
daán lúâi hoan töëng. Tuyïët Kha khöng nhòn nhûäng baån àöìng hoåc ra ra
vaâo vaâo, nhòn lïn sên khêëu, khöng hiïíu sao, laåi nhúá àïën caái buöíi töëi
daå höåi nghïnh tên êëy, ban nhaåc Cûå Long coân chûa àùåt xong tïn, laåi
söi nöíi àaân guitar, haát dên ca trïn sên khêëu, hoå haát Hoa lan, haát Bùæt
luön, haát baâi “Baâi haát nghïnh tên” hoå tûå biïn.

   Ngûúâi êëy nhòn thêëy naâng, ài thùèng vïì phña naâng, khöng noái möåt
tiïëng ngöìi bïn caånh naâng.

   Naâng ngêíng àêìu lïn. Lêåp tûác tiïëp xuác vúái cùåp kñnh lêëp loaáng vaâ
àöi mùæt saáng sau cùåp kñnh. Tim naâng àêåp maånh, Àûúâng Vaån Lyá,
“Baãy böën baãy”! Lêu lùæm khöng gùåp nhau, möåt söë ngaây naây, anh traánh
naâng, naâng cuäng traánh anh. Vûâa nhòn thêëy Àûúâng Vaån Lyá, naâng
cuäng khöng biïët thïë laâ thïë naâo, mùæt àaä ûún ûúát. Thöng qua maâng lïå,

http://www.ebooks.vdcmedia.com
QUYÂNH DAO                                 130

naâng phaát hiïån anh àen xaåm hún möåt chuát, chñn chùæn hún möåt chuát.
Anh nhòn thùèng naâng, höìi lêu khöng noái. Sau àoá, tay anh böîng uáp
trïn mu baân tay naâng.

   - Anh ta àöëi vúái cö khöng töët û? - Anh hoãi rêët nghiïm chónh.

   - Ai? - Naâng àêìu oác chuyïín khöng nöíi, khöng biïët anh àang noái
gò.

   - Àûúng nhiïn laâ caái ngûúâi êëy! - Àûúâng Vaån Lyá khöng noái caái
tïn êëy, caái tïn êëy seä àêm nhoái anh. - Caái gaä coá chiïëc xe húi êëy.

   - aâ! - Naâng àaáp - Khöng, anh êëy rêët töët, rêët töët - Naâng noái liïìn
hai cêu “rêët töët”, dûúâng nhû cêìn nhêën maånh caái gò. Anh nhòn naâng
àùm àùm, lêåp tûác nùæm chùåt lêëy tay naâng, nùæm àïën rêët àau rêët àau.
Coá luöìng nöå khñ vuåt lïn àêìu maây anh, anh buöìn bûåc noái:

   - Àûâng noái döëi! Cö khöng vui sûúáng!

   - Töi... - Naâng gùæng sûác àïí noái - Vui sûúáng, rêët vui sûúáng!

    - Noái bêåy! - Chaâng kïu - Luác cö laâ baån gaái cuãa töi, cö suöët ngaây
cûúâi cúåt, vûâa thñch ùn vûâa thñch àuâa! Töi coá bao giúâ cho pheáp cö gêìy
àïën thïë naây? Töi coá bao giúâ cho pheáp cö tûâ saáng chñ töëi buöìn baä uã ï!
Anh ta biïën cö thaânh ra thïë naây? Anh ta sao laåi coá thïí àïí cö möîi ngaây
möåt gêìy ài?

   Naâng kinh ngaåc nhòn anh, thò ra anh vêîn chuá yá àïën naâng, thò
ra anh vêîn khöng ngûâng quan têm àïën naâng. Mùæt naâng caâng ûúát,
trong cöí hoång ngheån laåi, cuöëng lûúäi chûa cayå Naâng quaã thûåc muöën
khoác möåt höìi, quaã thûåc muöën lao vaâo loâng anh khoác àaä möåt höìi.
Nhûng, khöng àûúåc! Naâng khöng thïí mïìm yïëu nhû vêåy, khöng thïí vúá
vêín nhû vêåy. Naâng gûúång neán nûúác mùæt, trong hoång ngheân ngheån
noái:

    - Töi rêët khoãe, àuáng thïë àêëy - Naâng gûúång muöën nùån möåt nuå
cûúâi, nhûng cûúâi khöng nöíi - Töi gêìy ài möåt chuát, khöng quan hïå gò.

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGOÅN ÀEÂN ÀÏMQUA                             131

Hiïån nay thõnh haânh gêìy, phaãi khöng vêåy? Àûâng traách bûâa ngûúâi
khaác. Töi ngöìi úã àêy, coá chuát caãm thûúng, chó búãi vò caác anh sùæp ra ài,
sùæp rúâi khoãi nhaâ trûúâng, ài quên dõch.

   - Caác anh laâ chó ai? - Anh hoãi - Bao göìm caã töi?

   - ÚÂ - Naâng hêìm hûâ - Àûúng nhiïn.

   - Thïì thò - Anh thùèng thùæn hoãi - Cö àöëi vúái töi khöng hoaân toaân
quïn phaãi khöng? Cö coân nhúá àïën töi? Cö coân coá möåt chuát nghô àïën
töi? Cö coân... coá möåt chuát yïu töi? Phaãi vêåy khöng? Phaãi vêåy khöng?
Ly biïåt, vêîn seä khiïën cö àau khöí, phaãi vêåy khöng? Phaãi vêåy khöng?

   Naâng nhòn anh, trïn khuön mùåt treã trung cuãa anh laåi toãa ra
aánh saáng vaâ hy voång. Naâng trong loâng vûâa chua xoát vûâa àau àúán, cuåc
ngheån trong cöí hoång laåi caâng lúán thïm.

  - Töi vêîn xem anh nhû baån beâ töët nhêët - Naâng noái - Laâ anh
khöng muöën àïí têm àïën töi.

    - Töi khöng daám àïí têm àïën cö - Anh noái - Töi súå hïî àïí têm möåt
caái, thò caái gò cuäng seä àïí têm. Töi phên cùæt khöng ra caái gò nïn àïí
têm, caái gò khöng nïn àïí têm. - Anh àûa tay sûãa laåi súåi toác ruã xuöëng
cuãa naâng. Anh nuöët möåt nguåm nûúác boåt, cöí hoång thö lúán cuãa anh
àang ngoå nguêåy trïn caái cöí gêìy daâi. Anh böîng cûúâi, trong neát cûúâi coá
chuát chua xoát, laåi coá nhiïìu tònh caãm dõu daâng. - Quaã laâ ngöëc! - Anh
lêím bêím noái - Quaã laâ ngöëc.

   - Caái gò? - Naâng hoang mang hoãi - Ai ngöë c ?

    - Töi chûá ai! - Anh noái - Töi quaã thûåc rêët ngöëc! Töi nïn àïí têm
àïën cöå Chó cêìn töi àïí têm àïën cö, cö seä khöng biïën thaânh tiïìu tuåy
nhû thïë naây. Töi chó ñt coá thïí dêîn cö àïën saåp baán àöì ùn, möîi ngaây cho
cö ùn töm luöåc, nuöi cö àïën mêåp thuâ luâ. Töi coá thïí haát cho cö nghe.
Töi... - Anh suy nghô sêu xa, àaáy mùæt loáe lïn möåt vïåt aánh saáng - Coá
thïí keâm cö búi. Laåi àïën muâa búi röìi, töi coân nhúá chuyïån cö àûáng trong

http://www.ebooks.vdcmedia.com
QUYÂNH DAO                                  132

höì búi àúâ ngûúâi ra. Cö àûáng thùèng úã àêëy, thuêìn trùæng nhû tuyïët,
trong saáng nhû ngoåc - Anh nhúá laåi, cùæn möi dûä döåi, laåi nhòn naâng - Cö
coi, cö nïn laåi ài búi, tùæm nùæng nhiïìu möåt chuát, seä khöng khiïën cö
nhúåt nhaåt nhû thïë naây.

   Naâng tha thiïët nhòn anh.

   - Anh quaã thûåc laâ töët - Naâng lêìm bêìm noái - Töi seä vônh viïîn
vônh viïîn vônh viïîn nhúá àïën anh.

    - Àûâng noái dûúâng nhû chuáng ta seä sinh ly tûã biïåt êëy! - Anh vêîn
cûúâi, ön hoâa nùæm lêëy tay naâng - Nhêån lúâi töi ài, sau khi töi ài quên
dõch, viïët thû cho töi, noái cho töi biïët têët caã moåi chuyïån cuãa cö, àïí
chuáng ta... - Anh ngûâng möåt chuát - Giöëng nhû möåt ngûúâi baån thên
vêåy.

   - Àûúåc - Naâng noái - Töi nhêët àõnh seä viïët thû cho anh! Töi hy
voång chuáng ta seä giöëng nhû baån thên vêåy.

   Anh gêåt gêåt àêìu, laåi nhòn naâng. Nhòn maäi nhòn maäi, anh àöåt
nhiïn chöëng traán vaâo lûng haâng ghïë trûúác, thö gioång noái:

   - Meå kiïëp!

   - Laâm sao thïë? - Naâng hoãi.

    - Cö ài ài! - Anh khaân khaân laåi noái möåt caách gêëp gaáp. - Ài mau
ài! Töi chõu khöng nöíi caãnh naây. Trûúác khi töi àêåp tan caái troâ diïîn êëy,
cö ài ài cho mau! Cö coân laåi mùæt rûng rûng nhòn töi möåt giêy nûäa, töi
seä suåp àöí mêët! Meå kiïëp! - Anh àêåp maånh tay lïn lûng ghïë trûúác mùåt,
giêån dûä noái - Ài ài! cö! Àïí töi möåt mònh tinh têm möåt caái! Cö ài ài!

   Naâng nhòn àêìu anh, toác anh rêët daâi rêët buâ, caái aáo khoaác sinh
viïn cuãa anh giùåt gêìn baåc röìi, söëng lûng anh rêët gêìy! Trúâi húäi! Möåt söë
ngaây nay anh laåi coá thïí mêåp àûúåc hay sao? Naâng nghô, àau loâng nghô,
khöng ngùn nöíi, naâng àûa tay ra vuöët ve söëng lûng gêìy gêìy cuãa anh.http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGOÅN ÀEÂN ÀÏMQUA                             133

Tay naâng vûâa àûa ra àûúåc möåt nûãa laåi dûâng laåi. Trong loâng coá möåt
tiïëng noái, àang bûåc böåi kïu:

   - Buâi Tuyïët Kha! Maây muöën laâm caái gò? Maây chó cêìn chaåm vaâo
anh ta möåt caái, anh ta seä khöng buöng tha maây ra nûäa!

   Naâng thu tay vïì, bêåt naãy ngûúâi lïn. Lêåt àêåt naâng xuyïn qua
tûâng daäy ghïë daâi, chaåy ra khoãi lïî àûúâng.

    Sau àoá, liïìn mêëy ngaây, naâng àïìu khöng gùåp laåi anh nûäa. Tiïëp
àoá, daå höåi töët nghiïåp àïën. Toaân thïí ban nhaåc Cûå Long lïn sên khêëu,
haát mêëy baâi haát Tiïëc Ly Biïåt, trong àoá coá möåt baâi Àûúâng Vaån Lyá àún
ca, boån A Van haát àïåm cho anh, baâi haát naây khiïën rêët nhiïìu baån
àöìng hoåc rúi nûúác mùæt, kïí caã Tuyïët Kha.

   Thúâi gian böën nùm àaä lùång leä tröi qua

   Àïëm khöng hïët trong vûúân trûúâng coá bao nhiïu vui sûúáng

   Thúâi gian sum vêìy mêëy ai quyá tiïëc

   Khi biïåt ly quay àêìu laåi tröëng vùæng mïnh möng

   Sai, sai, sai, àïìu laâ sai!

   Haånh phuác nïn nùæm lêëy àaä àïí meet

   Tuöíi xanh nïn nùæm àaä ài qua

   Höìi ûác nïn giûä lêëy quaã thûåc quaá nhiïìu

   Ngûúâi àan tay cuâng vui khoá quïn nhêët naâo mêëy ai!

   Sai, sai, sai, àïìu laâ sai!

   ...http://www.ebooks.vdcmedia.com
QUYÂNH DAO                                   134

    Tuyïët Kha nghe baâi haát cuãa anh, nhòn con ngûúâi anh, nûúác mùæt
traâo ra, rêët nhiïìu giúâ phuát trûúác àêy, tûâng chuát tûâng chuát niïìm vui
trûúác àêy, àïìu uâa àïën vúái naâng, uâa àïën, uâa àïën, vêy lêëy naâng, dòm
ngêåp naâng.

   Naâng nhúá àïën baâi haát “aánh mùåt trúâi vaâ gioåt mûa nhoã” cuãa anh,
nhúá àïën baâi “Nïëu coá möåt ngêîu nhiïn” cuãa anh, nhúá àïën möåt baâi haát
anh haát trong möåt thúâi kyâ xa xöi:

   Nghe mûa nhoã àêåp vaâo song àêåp vaâo cûãa

   Chuáng töi dûúái àeân kheä phöí möåt baâi ca

   Nïëu baån khöng biïët haånh phuác laâ gò

   Thò haäy nghe chuáng töi kheä haát baâi ca naây!

   ...

    Naâng ngöìi khöng nöíi nûäa, naâng khöng sao nghe anh haát nöíi
nûäa, àûáng lïn, naâng lùång leä rúâi chöî, lùång leä ài vïì phña cûãa bïn, lùång leä
boã ài. Naâng cho rùçng, lïî àûúâng lúán nhû thïë, baån àöìng hoåc nhiïìu nhû
thïë, khöng ngûúâi naâo seä chuá yá àïën sûå rúâi ài cuãa naâng. Nhûng naâng
nghe “phûåt” möåt tiïëng, coá dêy àaân guitar àûát. Naâng vuåt quay àêìu laåi,
chó thêëy anh nhû khöng coá chuyïån gò kheä bêåt guitar, dêy àaân àang
loáe aánh saáng le loái dûúái àeân tuå quang. Anh cuái àêìu, lêìm luäi àaân, haát.
aánh àeân xöëi trïn ngûúâi anh, möåt boáng ngûúâi gêìy daâi, hiu quaånh.

   Naâng rêët nhanh rúâi khoãi lïî àûúâng.

   Thaáng saáu, Àûúâng Vaån Lyá töët nghiïåp.

   Thaáng taám, anh cuâng A Van, A Quang, A Lïî lïn àûúâng àïën
miïìn Nam, àïí laåi cho naâng möåt söë hoâm thû, vaâ möåt maãnh thû ngùæn:

   Luác cö vui sûúáng, xin haäy quïn töi

   Luác cö àau buöìn, xin haäy nhúá töi

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGOÅN ÀEÂN ÀÏMQUA            135

   Thïë thò, cö seä khöng gêìy nûäa.

   Thïë laâ, Àûúâng Vaån Lyá àaä ài.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
QUYÂNH DAO                                 136
               CHÛÚNG 14


   Thaáng taám, khñ trúâi noáng nûåc àïën mûác khaác thûúâng. Mùåt trúâi
suöët ngaây hun àöët mùåt àêët, laâm chaãy caã àûúâng nhûåa. Trong nhaâ,
khùæp núi húi nùæng nguân nguåt, ngay caã maáy laånh àûúâng nhû cuäng
khöng boä beân gò. Con ngûúâi chó cêìn àöång möåt caái laâ àêìy ngûúâi möì höi.
Ài àïën àêu àïìu chó coá möåt thûá caãm giaác: noáng, noáng, noáng.

   Tuyïët Kha, giöëng nhû tïn cuãa naâng, laâ laâm bùçng tuyïët, mùåt trúâi
chiïëu vaâo laâ seä chaãy ra. Naâng tûâ nhoã àaä súå noán g, nùm nay dûúâng nhû
caâng súå noáng. Trong kyâ nghó heâ, phêìn lúán thúâi gian naâng àïìu úã naáu
trong nhaâ, khöng phaãi laâ nhaâ mònh thò laâ cùn höå àöåc thên cuãa Diïåp
Cûúng.

    Tònh huöëng cuãa naâng vaâ Diïåp Cûúng vêîn khöng àûúåc caãi thiïån.
Hoå àuáng laâ àang yïu àûúng, àuáng laâ yïu àïën àiïn cuöìng, àêët trúâi
nghiïng ngaã. Tuyïët Kha thûúâng thûúâng thêëy àûúåc, ngay caã chia tay
vúái chaâng mêëy tiïëng àöìng höì, àïìu coá nöîi khöí “tûúng tû”. Khi khöng
gùåp mùåt, cöë söëng cöë chïët muöën gùåp mùåt, gùåp mùåt röìi, laåi seä sa vaâo
trong caåm bêîy “thùm doâ”, “phaán xeát” vaâ “chúâ àúåi”.

   Tònh caãm cuãa Tuyïët Kha laâ caái höì lúán, Diïåp Cûúng laâ nûúác.
Naâng dûúâng nhû vêîn chúâ àúåi caái höì êëy àûúåc Diïåp Cûúng roát àêìy.
Nhûng naâng vêîn thêëy roát khöng àêìy, vônh viïîn roát khöng àêìy. Nïëu
khöng phaãi laâ doâng nûúác coá vêën àïì thò laâ caái höì coá vêën àïì.

    Thúâi kyâ naây, Tuyïët Kha cuäng bùæt àêìu thû tûâ vúái Àûúâng Vaån Lyá,
chó búãi vò baån àöìng hoåc àïìu noái, nam sinh viïn vûâa ài quên dõch àïìu
“hiu quaånh àïën suyát phaát àiïn lïn”. Trong thû cuãa Àûúâng Vaån Lyá gûãi
vïì, cuäng coá möåt cêu nhû vêåy: “Haâng ngaây viïåc lúán nhêët laâ “àúåi thû”.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGOÅN ÀEÂN ÀÏMQUA                              137

Thû tûâ giûäa naâng vúái Àûúâng Vaån Lyá àïìu rêët giaãn àún, thuêìn mang
tñnh chêët baån beâ. Thû cuãa Àûúâng Vaån Lyá àïìu ngùæn, nhûng thûúâng
khiïën naâng cûúâi to möåt höìi:

    Töëi höm qua khi tùæm rûãa, àöåt nhiïn mêët àiïån, caã àaåi àöåi hún
trùm ngûúâi àïìu chen trong möåt nhaâ tùæm tùæm rûãa, töëi àen nhû mûåc
laåi chen chuác, kyâ coå maäi vêîn khöng biïët mònh kyâ coå cho mònh hay laâ
kyâ coå giuâm ngûúâi khaác, caái tay súâ lïn ngûúâi cuäng khöng biïët coá phaãi
laâ tay mònh khöng.

    Tiïëng cuãa töi biïën àöíi röìi, gêìn àêy biïën thaânh rêët coá “tûâ tñnh”,
quaã thûåc muöën haát baâi haát cho cö nghe, nguyïn nhên cuãa “tûâ tñnh”,
laâ haát quên ca vaâ traã lúâi àiïím danh heát to khiïën cöí hoång naát bêëy ra.

   Töi àaä laâ “ngûúâi àaân öng rêët coá muâi meä” röìi, coá tin hay khöng?
Ngaây noáng ài tùæm. Noáng, noáng, noáng, ba hûä noáng liïìn, möì höi thêëm
ûúát mêëy lêìn quêìn aáo, ûúát röìi laåi khö, khö röìi laåi ûúát, chaâ! Mùåc trïn
ngûúâi, ngoaâi ba trûúång àïìu coá thïí ngûãi thêëy “muâi meä” cuãa töi.

   Hai ngaây trûúác àeo suáng, cöí bõ àeâ veåo ài, mêëy ngaây nay thaânh
“gaâ àöìng veåo cöí”, cöí àaä moãi caánh tay laåi trêìy. Huêën luyïån àaä ngoaåi
trïn baäi àaá vuån noáng boãng lùn lï boâ xoaâi coân àeo möåt khêíu suáng,
khiïën khùæp ngûúâi toaân laâ vïët thûúng, xanh xanh tñm tñm rêët thï
thaãm. Thaãm, thaãm, thaãm, liïìn ba chûä thaãm.

    Ha! laåi cho pheáp chuáng töi búi löåi! Tûâ khu doanh traåi àïën búâ
nûúác laâ möåt baäi buân lêìy bõ mùåt trúâi chiïëu àïën noáng boãng, chuáng töi
hún trùm ngûúâi, mùåc quêìn tùæm, (quêìn tùæm trong quên àöåi, moåi ngûúâi
nhêët loaåt nhû nhau, khöng ai coá caách naâo “che giêëu” àûúåc). Chên
trêìn, ài trïn baäi buân lêìy, uái cha cha, boãng chïët ài àûúåc! Coá ngûúâi öm
caã chên nhaãy, coá ngûúâi öm baân chên nhaãy, coá ngûúâi nhaãy voåt àïën cao
ba trûúång, coá ngûúâi toaân thên ûúän eåo... uái cha cha, àùåc sùæc hïët mûác,
àuáng laâ möåt cuöåc vu höåi quêìn aáo tùæm disco!

   Xem thû cuãa anh, dûúâng nhû con ngûúâi anh söëng àöång hiïån
ngay trûúác mùæt: cùåp kñnh cuãa anh, tay daâi chên daâi cuãa anh, chuyïån
http://www.ebooks.vdcmedia.com
QUYÂNH DAO                                 138

cûúâi cuãa anh, aánh saáng cuãa anh, caái khöi haâi cuãa anh vaâ baâi haát cuãa
anh. Quaã khöng sao quïn àûúåc anh, quaã khöng thïí quïn nhûäng ngaây
àêìy tiïëng cûúâi vui vaâ aánh mùåt trúâi. Coá khi, Tuyïët Kha thûúâng böîng
sûäng súâ, nghi ngúâ hai con ngûúâi trong cuöåc àúâi mònh, röët cuöåc ai yïu
naâng sêu hún? yá niïåm êëy möåt khi thaânh hònh, naâng buöìn bûåc bùæt
àêìu, traách mùæng mònh: sao coá thïí nghi ngúâ Diïåp Cûúng? Sao coá thïí
nghi ngúâ Diïåp Cûúng?

   Quaã vêåy, Diïåp Cûúng biïën thaânh tïë nhõ nhû vêåy, dõu daâng nhû
vêåy, khöng thïí nghi ngúâ chaâng, khöng nïn nghi ngúâ chaâng.

   Sau àoá, möåt buöíi chiïìu, aáp lûåc khöng khñ thêëp nung nêëu àaä lêu,
àeâ neán àaä lêu, àöåt nhiïn tuáa ra thaânh möåt con baäo taáp khiïën ngûúâi
giêåt mònh run súå.

   Höm àoá, naâng úã trong cùn höå cuãa chaâng, chaâng öm naâng, hai
ngûúâi rêët lêu àïìu khöng noái. Sau àoá chaâng duâng ngoán tay gêíy gêíy
löng mi cuãa naâng, àïëm kyä löng mi cuãa naâng, àïëm tûâng súåi möåt, sau
àoá kinh ngaåc noái:

    - Em coá biïët em coá bao nhiïu súåi löng mi khöng? hún hai trùm
súåi! Trúâi! Anh thñch löng mi cuãa em, mùæt em, muäi em, miïång em, têët
caã moåi caái cuãa em. Caái thñch nhêët laâ àêìu oác cuãa em, trong àêìu oác àoá
chûáa quaá nhiïìu caái: thöng minh, taâi trñ, thi thû, vùn hoåc. Trúâi, Tuyïët
Kha, em khöng phaãi Squekin.

    Squekin, nûä nhên vêåt chñnh trong cuöën saách “Cêìu Meâo”, cö ta
nhêët têm tònh nguyïån yïu nam nhên vêåt chñnh giöëng nhû “nö lïå”,
khöng tiïëc vò anh ta maâ chïët. Maâ nam nhên vêåt chñnh, maäi àïën trûúác
khi naâng chïët múái biïët mònh yïu naâng nhiïìu biïët bao. Cêu chuyïån
rêët giaãn àún, chó laâ, taã tònh taã àûúåc rêët hay rêët hayå Squekin, àoá laâ
nhên vêåt maâ trûúác àêy hoå tûâng noái àïën.

   - Thïë naâo? - Naâng gaån hoãi.

   - Squekin laâ nö lïå cuãa nam nhên vêåt chñnh, maâ em laâ chuã nhên
cuãa anh!

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGOÅN ÀEÂN ÀÏMQUA                             139

    Naâng ngûúác mùæt nhòn anh. Noái àûúåc lúâi ngoåt ngaâo, Diïåp Cûúng.
Noái àûúåc lúâi ïm tai, Diïåp Cûúng. Nhûng trong tònh yïu, khöng hoaân
toaân laâ lúâi leä ïm ngoåt!

    - Chuã nhên khöng coá quyïìn lúåi nhêët trïn thïë g iúái - Naâng cûúâi
noái - Khöng, Diïåp Cûúng, anh khöng phaãi laâ nö lïå cuãa em, anh quaá
maånh, quaá tûå doå Anh vônh viïîn seä khöng vò möåt cuöåc tònh maâ khuêët
phuåc, dêng hiïën mònh! Anh seä khöng.

    - Anh àaä vò em maâ khuêët phuåc! - Chaâng gùæng gûúång noái - Anh
seä vò em maâ dêng hiïën mònh.

    - Dêng hiïën nhû thïë naâo? - Naâng buöåt miïång noái - Pha cho em
möåt ly traâ, àïëm söë löng mi cuãa em, noái cho biïët anh yïu em nhiïìu
biïët bao û? Dêîn em ài búi söng xe, ngùæm biïín àeân, àïëm tûâng chêëm
àeân saáng, tñnh xem àúâi ngûúâi coá bao nhiïu cêu chuyïån û? Baân vùn
hoåc, baân thi tûâ, baân tröëng chiïìu chuöng súám û? Diïåp Cûúng, anh coá
biïët ngûúâi Trung Quöëc tònh yïu toaân laâ “àaâm” ra hay khöng? Boã ài
chûä “ngön” bïn caånh, coân laåi caái gò?

   - Boã ài chûä ngön bïn caånh, coân laåi hai chûä hoãa - Diïåp Cûúng
nhñu maây, giûäa hai àûúâng löng maây laåi dûång lïn vïët hùçn sêu, trong
gioång noái cuãa chaâng cuäng coá chûä “hoãa”, chaâng laåi bùæt àêìu khöng öín
àõnh, àïì muåc maâ Tuyïët Kha traánh neá àaä lêu lêåp tûác laåi sùæc beán àêm
ngang giûäa hai ngûúâi - Hai chûä hoãa coá thïí thiïu huãy möåt thïë giúái.

    - Cho nïn, anh chó cêìn chûä “ngön” laâ àuã röìi! - Naâng gêëp ruát noái
tiïëp, dûúâng nhû khöng traãi qua suy nghô.

   Chaâng nhanh choáng ngûúác mùæt nhòn naâng. Böîng nhiïn, chaâng
duâng sûác keáo naâng àïën trûúác mùåt, ngoán tay chaâng giöëng nhû kòm keåp
chùåt caánh tay naâng, khiïën mùåt naâng àöëi diïån vúái chaâng. Chaâng quaã
thêåt böëc hoãa, chaâng nhòn chùçm chùçm mùæt naâng, trêìm gioång hoãi:

   - Em röët cuöåc muöën gò?


http://www.ebooks.vdcmedia.com
QUYÂNH DAO                                     140

   Laåi laâ vêën àïì cuä! Laåi laâ vêën àïì cuä! Laåi laâ vêën àïì cuä! Laâ khñ troâi
quaá noáng û? Noáng àïën nöîi ngûúâi khöng coá nùng lûåc suy nghô û? Laâ
Tuyïët Kha quaá thïë tuåc û? Quaá khöng coá tñnh nhêîn naåi û? Duâ sao
trong chúáp mùæt naây, Tuyïët Kha àaä buâng nöí yá nghô, khaát voång, oaán
hêån, bêët maän ûác chïë lêu ngaây, àïìu buâng nöí trong chúáp mùæt naây, buâng
nöí trong buöíi chiïìu muâa heâ noáng nûåc naây. Naâng cuöëi cuâng la lïn,
ngay caã mònh cuäng khöng tin, thùèng thùæn maâ sùæc beán la lïn:

    - Em muöën nhûäng caái maâ têët caã nhûäng ngûúâi bònh thûúâng cêìn!
Em thûâa nhêån, em chó laâ möåt ngûúâi bònh thûúâng, ngûúâi bùçng xûúng
bùçng thõt! Em khöng phaãi laâ naâng tiïn dêîm trong mêy trong muâ, ùn
gioåt moác trïn ngoån laá truác cuäng söëng àûúåc! Em laâ ngûúâi! Möåt ngûúâi
àaân baâ. Em noái cho anh biïët em muöën gò! Em muöën cuâng vúái ngûúâi
maâ em yïu söëng chung, töí chûác gia àònh, sinh àeã con caái. Em muöën
möåt ngûúâi chöìng, rêët nhiïìu con, möåt gia àònh àêìm êëm ïm àïìm! Em
muöën cuâng chöìng em baåch àêìu giai laäo, hûúãng thuå laåc thuá con chaáu
àêìy nhaâ. Em muöën àïën luác em giaâ, luác khöng coân tinh lûåc xem mùåt
trúâi moåc, biïín àeân hoa soáng muâ súám, bïn caånh em coá möåt ngûúâi, coá
thïí nùæm tay em, cuâng em ngöìi trïn ghïë xñch àu, cuâng ön laåi quaá khûá
hai ngûúâi coá chung. Em noái cho anh biïët, àoá laâ caái em muöën! Anh bùæt
em noái hïët ra, em àaä noái! Khöng höí theån noái! Anh coá thïí coi thûúâng
em, anh coá thïí mùæng em dung tuåc! Em noái cho anh biïët, möîi möåt
ngûúâi trong möåt àúâi àïìu coá mêu thuêîn, möîi möåt ngûúâi trong möåt àúâi
àïìu coá möåt quaäng thúâi gian, seä say sûa trong caãnh giúái hû vö phiïëu
diïíu. Trúâi! Diïåp Cûúng! - Naâ n g söi nöíi la lïn – Hû vö phiïëu diïíu
khöng coá yá thú! Hû vö phiïëu diïíu chó laâ möåt chûä “khöng”! Em khöng
biïët trong möåt àúâi anh àaä yïu àûúng bao nhiïu lêìn. Em khöng hïì
truy cûáu quaá khûá cuãa anh. Nhûng, trûúác khi em len vaâo, trong cuöåc
àúâi anh chó coá möåt chûä “khöng”! Anh súám àaä coá thïí nùæm lêëy möåt söë
caái, möåt caái tïn laâ “haånh phuác”, möåt ngûúâi àaân baâ chó thuöåc vïì anh,
vaâ möåt gia àònh! Caái gò anh cuäng buöng hïët, caái gò anh cuäng khöng
nùæm lêëy. Bêy giúâ, em àaä àïën. Möåt ngûúâi söëng súâ súâ àûáng trûúác mùåt
anh, coá hònh thïí, coá xûúng thõt, khöng laâ mêy, khöng laâ khoái, khöng
laâ muâ, khöng laâ lau, cuäng khöng laâ truác. Laâ möåt ngûúâi! Anh hiïíu
khöng? Möåt ngûúâi bònh thûúâng maâ coá thûåc! Em khöng yïu cêìu gò

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGOÅN ÀEÂN ÀÏMQUA                              141

anh, chó hoãi anh möåt cêu, nïëu anh quaã thuåc yïu em, coá bùçng loâng
cuâng em àang tay söëng chung, cuâng ài möåt con àûúâng daâi dùåc maâ
vinh cûãu? Cuâng àöëi mùåt vúái cuöåc àúâi, hûúãng thuå tûúng lai!

   Naâng möåt húi kïu àïën àêy, dûâng laåi. Mùåt naâng àoã bûâng mùæt loáe
saáng, àêìu muäi rõn gioåt möì höi. Naâng söi nöíi, thùèng thùæn, chên thaânh
bûác thiïët nhòn chaâng, quïn caã xêëu höí, quïn caã tûå tön, quïn caã gang
trò. Nhûäng lúâi naây tûâ chöî sêu trong àaáy loâng naâng voåt ra, möîi chûä àïìu
mang tònh yïu àñch thûåc vaâ dêng hiïën àñch thûåc cuãa naâng.

    Chaâng àûáng àêëy, coá möåt khoaãnh khùæc, mùæt chaâng ûúát àêìm,
troâng mùæt giöëng nhû ngêm trong muâ nûúác, àen lay laáy maâ ûúát àêìm
àòa, nhòn àïën nöîi naâng tim àêåp maånh, à êìu choaáng vaáng, maáu chaãy
söi suåc... Nhûng, giöëng nhû tia chúáp vuåt qua röìi tùæt, àöi mùæt àoá lêåp
tûác biïën àöíi, laåi biïën thaânh giöëng nhû àïm höm caäi nhau, söëng lûng
thùèng bêët giaác ûúän thùèng lïn, toaân thên cûáng àú, aánh mùæt nghiïm
khùæc, laånh luâng, dûä túån, àêìu löng maây xoùæn thaânh möåt cuåc, gên xanh
trïn traán vùçn lïn, bùæp thõt trïn mùåt vùån veåo...

   Tim naâng laåi trôu maäi xuöëng. Naâng nhòn thêëy böå mùåt êëy àang
“biïën àöíi” trûúác mùåt naâng, khöng hiïíu sao, naâng nhúá àïën böå phim
àen trùæng chiïëu trïn truyïìn hònh khöng lêu trûúác àêy: baác sô biïën
hònh. Nam nhên vêåt chñnh êëy trong nhaáy mùæt tûâ lûúng thiïån biïën
thaânh dûä túån, tûâ quên tûã biïën thaânh aác quyã. Naâng nhòn chaâng trên
trên, trïn traán cuäng toaát möì höi, loâng baân tay cuäng toaát möì höi, trïn
söëng lûng cuäng toaát möì höi. Naâng coá thïí caãm thêëy chiïëc sú mi luåa
moãng cuãa mònh bõ möì höi thêëm ûúát daán trïn lûng.

   - Tuyïët Kha - Chaâng cuöëi cuâng múã miïång, tiïëng noái chêìm chêåm,
laânh laånh, mang yá chïë nhaåo vaâ só nhuåc - Cö... àang cêìu hön vúái töi
phaãi khöng?

   Naâng caãm thêëy maáu trong toaân thên giöëng nhû lêåp tûác bõ huát
saåch trún, traái tim sa xuöëng phña dûúái, sa xuöëng àïën möåt vûåc sêu
khöng àaáy. Naâng biïët mònh nhêët àõnh laåi “nhúåt nhaåt khöng coân ra

http://www.ebooks.vdcmedia.com
QUYÂNH DAO                                  142

sùæc ngûúâi”. Laåi àïën röìi! Caái àau àúán buöíi töëi höm êëy laåi àïën. Naâng
àûáng thùèng, möì höi xuöi theo söëng lûng chaãy xuöëng. Naâng muöën
quay àêìu maâ ài, tûác khùæc quay àêìu maâ ài. Nhûng, naâng laåi nghe
thêëy möåt tiïëng noái vö cuâng mïìm yïëu, tûâ miïång mònh nhoã nhoã, yïëu
yïëu, àaáng thûúng nhaã ra:

   - Anh tûâng noái, muöën duâng phûúng thûác cuãa töi àïí yïu töi!

    - Thïë thò, cö àuáng laâ àang cêìu hön vúái töi! - Chaâng chêåm raäi noái
- Cö muöën töi kïët hön vúái cö, cuâng ài chúå mua thûá ùn, cuâng vaâo nhaâ
bïëp, cuâng lïn giûúâng, chïë taåo cuöåc söëng húåp phaáp, sau àoá nhòn cö cho
con uöëng sûäa, boåc taä loát, nhòn cö àêìu toác röëi buâ mùåt maây nhem nhuöëc
giûäa àöëng con caái, bûng nöìi chaão goåi töi caái naây sai töi caái khaác... Thûá
àúâi söëng êëy töi nhòn thêëy quaá nhiïìu quaá nhiïìu röìi! Xin löîi, Tuyïët
Kha! - Chaâng cùæn chùåt möi, bùæp thõt bïn möi àïìu co giêåt. Chaâng böîng
cûúâi lïn, chïë nhaåo maâ taân nhêîn cûúâi lïn, quaá quùæt maâ chua ngoa cûúâi
lïn. Chaâng vûâa cûúâi vûâa noái - Ha ha! Tuyïët Kha, cö quaã thûåc khiïën
töi àûúåc ûu aái àêm kinh súå! Töi àaä noái duâng phûúng thûác cuãa cö àïí
yïu cö, nhûng khöng biïët phûúng thûác cuãa cö chó coá möåt thûá naây! Thò
ra cö àang noáng ruöåt súå khöng lêëy àûúåc chöìng! cö taåi sao toám bùæt lêëy
töi, khöng toám bùæt lêëy anh chaâng “Baãy böën baãy” ài. Búãi vò töi àaä coá cú
súã kinh tïë, coá nhaâ, coá xe, coá sûå nghiïåp phaãi khöng?

    Naâng vö cuâng kinh ngaåc múã to mùæt. Sau àoá, khöng nghô gò hïët,
naâng vung tay àaánh chaâng möåt caái taát. Caái taát àoá àaánh vûâa gioân vûâa
chùæc, caái taát êëy àaánh tùæt neát cûúâi àaáng gheát cuãa chaâng. Chaâng khöng
cûúâi nûäa, chaâng trûâng mùæt nhòn naâng, trong mùæt löå ra möåt tia hung
dûä naâng chûa tûâng nhòn thêëy. Chaâng tuám chùåt lêëy cöí tay naâng, duâng
sûác xoay vùån, vùån àïën nöîi caã caánh tay naâng dûúâng nhû sùæp gêîy ra.
Chaâng gay gùæt, hung baåo heát lïn:

    - Cö cho rùçng cö laâ ai, cö daám àaánh töi möåt caái taát? Cö coá tû
caách gò àaánh töi möåt caái taát? Töi noái cho cö biïët, cö laâ ngûúâi khöng
thuá võ nhêët trong söë nhûäng cö gaái maâ töi àaä àuâa chúi! Töi ngay caã lïn
giûúâng vúái cö cuäng khöng coá hûáng! Caái quan niïåm luên lyá àaåo àûác
chïët tiïåt cuãa cö! Muöën cuâng töi kïët hön, laâm sao cho xûáng! Nïëu töi

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGOÅN ÀEÂN ÀÏMQUA                             143

chõu kïët hön, ngaây nay àêu coân àïën lûúåt cö cêìu xin töi, töi súám àaä lêëy
ngûúâi khaác röìi! Cö laâ ngûúâi àaân baâ khöng sao hònh dung nöíi. Cö möåt
chuát saáng suöët tûå biïët mònh cuäng khöng coá, cö àaánh giaá quaá cao sûác
maånh cuãa cöå Cö cho rùçng töi vaâ cö àang yïu àûúng û? Cö khöng biïët
töi chó àem cö lêëp vaâo chöî tröëng thöi û? Cö khöng biïët cö àöëi vúái töi
maâ noái, khöng àuã tû caách baân àïën bêët kyâ tiïìn àöì tûúng lai gò ûã...

    Naâng duâng húi sûác toaân thên, ruát cöí tay bõ chaâng nùæm giûä ra.
Naâng nhòn trên trên chaâng, súå haäi nhòn trên trên chaâng, luác àoá múái
phaát hiïån, mònh chûa hïì àñch thûåc nhêån thûác àûúåc chaâng. Chaâng
khöng phaãi laâ möåt ngûúâi bònh thûúâng, chaâng laâ möåt ngûúâi mùæc bõnh
tinh thêìn, chaâng laâ möåt ngûúâi àiïn! chaâng khöng coá khaã nùng laâ
ngûúâi àaân öng naâng duâng toaân têm linh àïí yïu. Naâng quay ngûúâi múã
cûãa, toaân thên run lïn, lêåp cêåp xoay vùån chöët cûãa, nghe thêëy chaâng úã
àùçng sau la:

    - Töi khuyïn cö àûâng ài triïín laäm khùæp phöë caái böå tûúáng thêët
tònh cuãa cö nhû lêìn trûúác! Lêìn naây töi seä khöng baám theo cö nûäa! Töi
                                 ã
khöng coân hûáng thuá gò àöëi vúái cö nûäa! Bõ xe húi hoùåc xe lû a töng chïët,
laâ àaáng àúâi cö!

    Naâng múã cûãa phoâng, “chaåy tröën” ra khoãi cùn höå êëy. Xöng àïën
thang maáy, naâng dûåa lûng vaâo thaânh thang maáy, thêëy möì höi laånh
tûâ trïn traán roã xuöëng, doåc theo cöí, chaãy vaâo trong cöí aáo. Naâng duâng
tay aáo chuâi möì höi, lêåp tûác, caã tay aáo àïìu bõ möì höi thêëm ûúát. Naâng
àûáng àêëy, chó thêëy àûúåc hai chên mònh àïìu àang run lïn. Thang maáy
haå xuöëng àïën tûâng trïåt, naâng maáy moác saãi bûúác ra, möåt luöìng khöng
khñ noáng rûâng rûåc taáp vaâo mùåt. Naâng ra khoãi cao öëc, aánh mùåt trúâi
chiïëu trïn àónh àêìu, mang theo sûác thiïu àöët. Naâng àûáng úã bïn phöë,
nhòn thêëy xe àêìy phöë qua laåi nhû mùæc cûãi, trong oác coân vang voång lúâi
noái tûåa nhû sêëm cuãa chaâng:

   - Töi khuyïn cö àûân g ài triïín laäm khùæp phöë caái böå tûúáng thêët
tònh cuãa cö nhû lêìn trûúác! Lêìn naây, töi seä khöng baám theo cö! Töi


http://www.ebooks.vdcmedia.com
QUYÂNH DAO                                144

khöng coân hûáng thuá gò àöëi vúái cö nûäa! Bõ xe húi hay xe lûãa töng chïët,
laâ àaáng àúâi cö!

   Phaãi, naâng hoaãng loaån nùæm lêëy yá nghô trong oác! Àûâng ài triïín
laäm khùæp phöë caái böå tûúáng thêët tònh cuãa mònh! Naâng cêìn coá möåt núi
ài. Naâng cêìn coá möåt núi laánh. Naâng cêìn coá möåt núi dêëu: dêëu sûå nhuåc
nhaä cuãa mònh, dêëu sûå thêët baåi cuãa mònh, dêëu sûå tuyïåt voång cuãa
mònh, dêëu traái tim vö tri, muâ quaáng, àaáng buöìn cuãa mònh! “Gia
àònh”, naâng nghô àïën chûä êëy, nghiïìn ngêîm chûä êëy. “Meå”: möåt danh
tûâ, möåt böå mùåt, möåt àöi caánh tay, möåt têëm loâng daânh chöî cho sûå nghó
ngoi. Naâng àûáng úã b ïn phöë, vêîy tay goåi möåt chiïëc xe taxi.

   Vïì àïën nhaâ, Buâi Thû Doanh vûâa ài laâm vïì. Naâng ài thùèng vïì
phña meå, dõu daâng, raânh roåt, yïn tônh noái:

    - Maá! Con biïët con laåi trùæng nhúåt àïën giöëng nhû túâ giêëy. Àûâng
tòm khùæp ngûúâi con vïët thûúng, trïn ngûúâi con möåt chuát vïët thûúng
cuäng khöng coá. Chó laâ, traái tim con biïën mêët, bõ möåt thûá àöång vêåt con
khöng biïët roä ngoaåm ài. Nhûng, khöng quan hïå, àïí con nghó ngúi möåt
thúâi gian, con cam àoan, con vêîn seä söëng àûúåc. Con coá thïí àïí möåt
ngûúâi àaánh guåc, con khöng thïí àïí möåt thûá àöång vêåt con khöng biïët roä
àaánh guåc! Cho nïn, con seä söëng àûúåc, con seä söëng àûúåc!

    Buâi Thû Doanh múã to mùæt, nhòn khuön mùåt nhúåt nhaåt nhû thïë,
laåi trêën tônh nhû hoân àaá trûúác mùåt, hoaân toaân súå àïën àúâ ngûúâi ra.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGOÅN ÀEÂN ÀÏMQUA                             145
               CHÛÚNG 15


   Coá àïën chùén mûúâi ngaây, Tuyïët Kha úã lò trong nhaâ, khöng bûúác
ra khoãi cûãa möåt bûúác.

    Naâng vö cuâng yïn tônh, thûúâng thûúâng suöët ngaây khöng noái möåt
cêu. Ngöìi trûúác cûãa söí, naâng coá thïí ngöìi liïìn mêëy tiïëng àöìng höì nhû
thïë. Nhêët laâ vaâo buöíi töëi, thaânh phöë Àaâi Bùæc àeân lûãa huy hoaâng,
naâng ngêy nhòn nhûäng aánh àeân lêëp laánh trong àïm àen, thûúâng
thûúâng nhòn suöët möåt àïm. Khi bònh minh àïën, naâng duâng aánh mùæt
hoang mang cûåc àöå, chùm chuá nhòn caái chúáp mùæt aánh mùåt trúâi vûâa
hiïån.

    Naâng trûúác sau khöng noái cho Buâi Thû Doanh biïët, röët cuöåc xaãy
ra nhûäng chuyïån gò. Buâi Thû Doanh cuäng khöng daám hoãi. Tûâ khuön
mùåt yïn tônh àïën laå luâng cuãa Tuyïët Kha, baâ nhòn ra cuöåc caäi nhau
giûäa hai ngûúâi thöi khöng coân laâ tònh nhên nûäa, nhòn ra Tuyïët Kha
àñch thûåc bõ “vïët thûúng lúán”. Mûác àöå nghiïm troång cuãa “vïët thûúng
lúán” naây, Buâi Thû Doanh dûúâng nhû khöng muöën t hùm doâ tòm hiïíu.
Naâng tônh, tônh àïën nöîi khöng giöëng nhû coân söëng, tônh àïën khiïën
Buâi Thû Doanh höìi höåp maâ súå haäi. Nhûng Tuyïët Kha khöng guåc ngaä,
naâng gùæng sûác “söëng”, gùæng sûác “dûúäng thûúng”, gùæng sûác tòm vïì caái
töi cuãa mònh. Thûá gùæng sûác êëy, Buâi Thû Doanh àïìu coá thïí caãm giaác
thêëy, lônh höåi àûúåc, maâ coân caãm àöång sêu xa vò naâng.

   Mûúâi ngaây nghó dûúäng thûúng naây coá thïí laâ möåt àoaån daâi dùåc
nhêët trong àúâi Tuyïët Khaå Naâng phêìn lúán thúâi gian àïìu trêìm tû,
troâng mùæt àen laáy biïën thaânh múâ mõt nhû mang chuát maâu tro, lùång leä
àûa àêíy. Àêìu oác con ngûúâi khöng biïët laâ gò maâ coá thïí chûáa àûång àûúåc

http://www.ebooks.vdcmedia.com
QUYÂNH DAO                                 146

yá nghô vaån cöí, möëi sêìu thiïn cöí. Naâng ngöìi àêëy trêìm tû, gùåm mûúâi
moáng ngoán tay àïën truåi nhùén.

    Trong mûúâi ngaây naây, naâng khöng àoán nghe bêët kyâ cuá àiïån
thoaåi naâo, sûå thûåc anh chaâng Diïåp Cûúng cuäng khöng goåi àiïån thoaåi
àïën, cuäng khöng xuêët hiïån nûäa. Tuyïët Kha roä raâng cuäng khöng chúâ
àúåi àiïån thoaåi vaâ sûå xuêët hiïån cuãa chaâng. Àêy laâ möåt lêìn kïët thuác
triïåt àïí. Buâi Thû Doanh àau loâng nhòn naâng “kïët thuác” möåt cuöåc tònh
nghiïm troång nhû thïë, àau khöí vò khöng coá caách gò giuáp àúä naâng.
Naâng khöng nghe àiïån thoaåi, khöng ra khoãi cûãa, khöng xem saách,
khöng laâm bêët kyâ viïåc gò, ngay caã thû Àûúâng Vaån Lyá viïët vïì, àïìu
chêët àöëng úã àêìu baân, khöng giúã ra xem.

   Buâi Thû Doanh lo lùæng, baâ àaä toan múâi baác sô khoa têm thêìn
àïën chûäa trõ cho naâng. Nhûng, mûúâi ngaây sau, naâng àöåt nhiïn laåi coá
tinh thêìn, laåi “söëng” àûúåc. Tûâ ghïë tûåa naâng co quùæp àûáng lïn, ài chaãi
àêìu rûãa mùåt, thay böå àöì àêìm maâu haåt gaåo saåch seä maát meã, naâng goåi
möåt cuá àiïån thoaåi, khöng biïët cho ai. Sau àoá, naâng cêìm tuái xaách lïn,
noái vúái meå:

   - Maá, con muöën ài thùm möåt ngûúâi baån!

   Buâi Thû Doanh nhòn naâng. Naâng gêìy ài nhiïìu, trong mûúâi
ngaây, naâng ñt nhêët laåi gêìy ba kyá. Nhûng, naâng chõu ài thùm baån beâ,
coi nhû coá cú chuyïín biïën. Buâi Thû Doanh àau loâng gêåt àêìu.

   Baån maâ Tuyïët Kha àïën thùm, laâ ngûúâi Buâi Thû Doanh tuyïåt
àöëi khöng ngúâ túái, naâng àïën nhaâ hoå Tûâ, khöng phaãi laâ thùm Tûâ Viïîn
Haâng. Tûâ Viïîn Haâng vaâo têìm àoá àang úã súã, naâng àïën thùm möåt ngûúâi
khaác: Lêm Vuä Nhaå n .

   Ngöìi trong phoâng khaách nhaâ hoå Tûâ, Lêm Vuä Nhaån vûâa nhòn
thêëy Tuyïët Kha liïìn kinh ngaåc kïu lïn:

   - Trúâi àêët, Tuyïët Kha, cö bõnh û? Laâm sao gêìy thïë?http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGOÅN ÀEÂN ÀÏMQUA                               147

   - Khöng sao caã - Tuyïët Kha dõu daâng cûúâi cûúâi, cûúâi rêët nheå,
dûúâng nhû ngay trong neát cûúâi cuäng àang roã maáu. Ngûúâi hêìu àûa
àïën möåt ly nûúác traái cêy ûúáp laånh, naâng lùång leä uöëng - Chó laâ trong
loâng khöng àûúåc vui.

   Lêm Vuä Nhaån nhòn sêu Tuyïët Kha, trong àaáy mùæt cö ta coá veã
àaä hiïíu. Cö ta ài laåi, ngöìi xuöëng àöëi diïån Tuyïët Kha, cuäng cêìm lïn
möåt ly nûúác traái cêy, tûâ tûâ uöëng. Lêm Vuä Nhaån noái:

   - Cö goåi àiïån thoaåi àïën noái coá viïåc tòm töi, viïåc rêët quan troång û?

   - ÚÂ - Tuyïët Kha hêìm hûâ möåt tiïëng, àùm àùm nhòn lyå Laát sau,
naâng ngûúác mùæt lïn, lùång leä nhòn Lêm Vuä Nhaån. Trïn mùåt laâ möåt veã
kiïn àõnh vaâ trêën tônh kyâ laå, naâng noái roä raâng - Àïën cö, thùm doâ vïì
möåt ngûúâi: Diïåp Cûúng.

    Lêm Vuä Nhaån ruã mñ mùæt xuöëng, löng mi hùæt boáng rêm hònh
voâng cuäng phña dûúái mùæt. Khuön mùåt àeåp cuãa cö ta xinh xùæn dõu
daâng, caái muäi nhoã húi hïëch lïn, miïång laâ möåt hònh voâng cuäng hoaân
myä. Cö ta quaã laâ àeåp! Tuyïët Kha luác naây, vêîn àuã bònh têm thûúãng
thûác veã myä lïå cuãa cö taå Vuä Nhaån trêìm tû giêy laát, trïn mùåt cö ta
khöng kinh laå, cuäng khöng khaáng cûå, cö ta chó laâ chuyïn têm nghô
ngúåi caái gò. Sau àoá, cö ta nhûúáng mi mùæt lïn nhòn thùèng Tuyïët Kha,
trong àöi mùæt àen trùæng phên minh cuãa cö ta chûáa àêìy àöìng tònh vaâ
quan têm.

    - Cö vaâ anh ta caäi löån phaãi khöng? - Cö ta dõu gioång hoãi. Khöng
àúåi traã lúâi, cö ta kheä thúã daâi - Lêìn trûúác, chuyïån cö vaâ ba cö vò anh ta
maâ caäi nhau, töi àïìu biïët. Töi àaä noái vúái ba cö, con ngûúâi êëy khöng
thïí úã bïn caånh lêu daâi, úã bïn caånh lêu, nhêët àõnh seä bõ anh ta laâm
haåi. Trûâ phi cö khöng chên tònh àöëi vúái anh taå Trûâ phi cö coá thïí giûä
möåt khoaãng caách vúái anh taå Trûâ phi cö khöng yïu anh ta, anh ta
cuäng khöng yïu cö! Nïëu khöng, cö seä chõu khöí, cö seä chõu khöí rêët
nhiïìu, rêët nhiïìu rêët nhiïìu - Cö ta duâng liïìn ba caái “rêët nhiïìu”, àïí
nhêën maånh ngûä khñ cuãa mònh.

http://www.ebooks.vdcmedia.com
QUYÂNH DAO                                148

   - Cö cuäng chõu khöí rêët nhiïìu vò anh ta û? - Tuyïët Kha rêët thùèng
thùæn hoãi, sêu sùæc chùm chuá nhòn Lêm Vuä Nhaån.

   Vuä Nhaån nghô möåt chuát.

   - Khöng - Vuä Nhaån thùèng thùæn maâ thaânh thêåt noái - Töi khöng
chõu khöí quaá nhiïìu vò anh ta, búãi vò töi khöng àïí mònh sa vaâo quaá
sêu. Hoùåc giaã, töi hiïíu anh ta hún cö rêët nhiïìu, cha töi biïët cha anh
ta, töi rêët nhoã àaä quen anh taå Lõch sûã cuãa anh ta, cêu chuyïån cuãa
anh ta, quaá khûá cuãa anh ta, töi àïìu quaá roä. Coá möåt daåo töi cú höì mï
anh ta, anh ta quaã laâ möåt ngûúâi àaân öng mï ngûúâi, phaãi vêåy khöng?
Duâng hai chûä “mï ngûúâi” dûúâng nhû coá phêìn quaá mûác. Nhûng khöng
coá hai chûä khaác hay hún hai chûä naây. Luác anh ta böëc lïn, tònh caãm,
àöi mùæt anh ta dûúâng nhû coá thïí xuyïn thêëu ngûúâi àöëi diïån, sûå thûåc
anh ta quaã coá thïí xuyïn thêëu! Anh ta laâ ngûúâi àaân öng thöng minh
nhêët, coá sûác quyïën ruä nhêët, coá tònh àiïåu nhêët trong söë nhûäng ngûúâi
àaân öng maâ töi àaä gùåp.

   Tuyïët Kha nhòn cö ta khöng chúáp mùæt.

   - Thïë thò taåi sao cö coá thïí àïí mònh khöng sa vaâo?

   - Búãi vò... - Vuä Nhaån múã to mùæt - Töi nhòn thêëy möåt têëm gûúng
sa vaâo vò anh ta!

   - Thïë haã? - Tuyïët Kha doâ hoãi.

   Vuä Nhaån khöng noái, cö ta nùæm lêëy ly, nghô lung. Troâng mùæt cö
ta lûúát qua möåt vïåt aánh saáng mêu thuêîn, möi mêëp maáy, muöën noái laåi
thöi. Tuyïët Kha chöìm vïì phña trûúác, naâng “gùæng sûác” duy trò trêën
tônh. Mûúâi ngaây röìi, naâng àaä coá thúâi gian mûúâi ngaây àïí öín àõnh mònh,
cuäng “àöëi mùåt” vúái sûå thûåc. Nhûng, luác naây, naâng vêîn thêëy húi thúã
gêëp gaáp maâ bûác thiïët.

   - Xin cö noái cho töi biïët! - Naâng dûúâng nhû nhaã ra tûâng chûä
tûâng chûä möåt - Xin cö àûâng dêëu, viïåc naây àöëi vúái töi rêët quan troång.


http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGOÅN ÀEÂN ÀÏMQUA                               149

Vuä Nhaån vêîn trêìm tû, cö ta ngoeåo àêìu, duâng tay lú àaäng chaãi toác.
Sau àoá, cö ta nhòn Tuyïët Kha, höì nghi hoãi:

   - Cö coá phaãi laâ àaä caäi löån vúái anh ta khöng?

   - Phaãi.

    - Thïë thò, khöng cêìn biïët bêët kyâ chuyïån gò nûäa - Cö ta rêët
nhanh noái - Töi chó noái cho cö biïët, chia tay vúái anh ta laâ quyïët àõnh
àuáng àùæn nhêët. Anh ta seä khöng khiïën bêët kyâ ngûúâi phuå nûä naâo haånh
phuác. ÚÃ cuâng vúái anh ta, laâ hoaân toaân khöng coá tiïìn àöì cuäng khöng coá
kïët quaã. Töi quaá hiïíu àiïím naây, múái coá thïí kõp thúâi ruát thên ra. Coá
thïí töi vúái cö khöng giöëng nhau, töi chuá troång thûåc tïë hún cö thñch aão
tûúãng hún, cho nïn cö seä khoá maâ ruát thên ra àûúåc.

   - yá cuãa cö laâ, anh êëy khöng phaãi laâ rûâng, khöng phaãi laâ àïm,
khöng phaãi laâ mùåt trúâi moåc... anh êëy laâ khoái muâ múâ mõt àïën giöëng
nhû àêìm lêìy thêìn tiïn aão aãnh, húi sú yá laâ sa xuöëng mêët maång.

    Vuä Nhaån laåi trêìm tû, dûúâng nhû àoá laâ möåt vêën àïì hïët sûác, hïët
sûác, hïët sûác khoá traã lúâi. Laát sau, cö ta múái lêëy laåi tinh thêìn, noái:

   - Àûâng bêån têm àïën anh ta nûäa, àûúåc khöng? - Trong tiïëng noái
cuãa cö ta coá yá cêìu mong - Taách xa anh ta laâ àuáng.

   Tuyïët Kha chùm chuá nhòn Vuä Nhaån khöng chúáp mùæt, chêåm
chaåp, chêåm chaåp lùæc àêìu. Naâng trõnh troång maâ nghiïm tuác noái:

    - Cö coá nghôa vuå phaãi noái cho töi biïët, anh êëy röët cuöåc laâ ngûúâi
nhû thïë naâo. Búãi vò, cö àaä lêëy cha töi. Búãi vò, töi vaâ anh êëy gùåp nhau,
laâ úã hön lïî cuãa cöå Lêìn thûá hai gùåp, laâ úã gian phoâng khaách naây! Búãi vò,
laâ cö trong u u minh minh thao tuáng têët caã, laâ cö mang laåi cho töi
aãnh hûúãng lúán àïën nhû vêåy, khiïën töi sa vaâo mûúâi taám têìng àõa nguåc
êëy, vônh viïîn khöng thïí siïu sinh!
http://www.ebooks.vdcmedia.com
QUYÂNH DAO                                150

   Vuä Nhaån giêåt mònh kinh haäi. Cö ta giêåt mònh àïën cú höì nhaãy
lïn. Cö ta nhòn trên trên Tuyïët Kha, nhòn rêët lêu rêët lêu. Sau àoá, cö
ta duâng tay chöëng traán, kheä kïu:

   - Trúâi àêët! Cö yïu anh ta quaá thaãm khöí, phaãi vêåy khöng?

   Thaãm? Phaãi. Thaãm, thaãm, thaãm, liïìn ba chûä thaãm.

   Tuyïët Kha khöng noái. Vuä Nhaån trêìm ngêm höìi lêu.

    Thúâi gian tûâng giêy tûâng phuát tröi qua. Hai ngûúâi phuå nûä treã
tuöíi àùm àùm nhòn nhau. Trong khöng khñ coá caái gò nùång nïì, caâng luác
caâng nùång nïì, caâng luác caâng cang thùèng. Cuöëi cuâng, Vuä Nhaån nhòn
àöìng höì tay, nhñu maây, cùæn möi laåi nghô möåt luác. Sau àoá, àûáng dêåy vöî
vïì àêåp àêåp tay Tuyïët Kha, cö ta gêåt gêåt àêìu noái:

   - Cö ngöìi möåt chuát, töi vaâo möåt laát seä ra ngay.

    Cö ta quay vaâo trong phoâng nguã. Sau àoá, Tuyïët Kha chuá yá thêëy
àiïån thoaåi phoâng khaách coá tiïëng kïu. Cö ta trong phoâng nguã goåi àiïån
thoaåi, cö ta àang xin viïån binh. Tuyïët Kha duâng tay chöëng cùçm, nhòn
maáy àiïån thoaåi. Xin viïån binh? Cö ta seä goåi cho Tûâ Viïîn Haâng. Rêët
nhanh, Tûâ Viïîn Haâng seä trúã vïì. Hoå seä cuâng xoa dõu naâng, khuyïn
giaãi naâng, vöî vïì naâng, sau àoá àûa naâng vïì nhaâ. Àoá laâ möåt cuöåc àïën
thùm khöng chuát yá nghôa, laâ möåt cuöåc àïën thùm rêët àaáng chaán...
Naâng àang nghô, Vuä Nhaån tûâ phoâng nguã ra. Cö ta thay böå àöì àêìm
thuêìn trùæng rêët nhaä nhùån, trong tay cêìm vñ da vaâ chuâm chòa khoáa xe
húi. Cö ta giaãn àún maâ roä raâng noái:

   - Tuyïët Kha, töi dêîn cö àïën gùåp möåt ngûúâi.

    Tuyïët Kha coá phêìn höì nghi, coá phêìn hoang mang, thò ra cö ta
khöng xin viïån binh, thò ra cö ta quaã thûåc giuáp àúä naâng. Khöng noái
möåt lúâi, Tuyïët Kha cêìm tuái xaách lïn, rêët nhanh àûáng dêåy, theo cö ta
tûâ cûãa bïn ài vïì phña garageå Vuä Nhaån coá chiïëc xe húi àoã nhoã rêët dïî
thûúng. Cö ta múã cûãa cho Tuyïët Kha, cö ta laåi ngöìi vaâo buöìng laái.


http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGOÅN ÀEÂN ÀÏMQUA                              151

Xe chaåy trïn àûúâng phöë Àaâi Bùæc, doåc àûúâng hai ngûúâi hoå khöng ai noái
gò. Vuä Nhaån dûúâng nhû àang chuyïn têm laái xe, chuyïn têm àïën
mûác khöng nghô àïën caái gò khaác. Tuyïët Kha gùæng sûác ûác chïë yá nghô
röëi loaån àang söi suåc vaâ möåt thûá chúâ àúåi, höìi höåp gêìn nhû àau khöí
trong chöî sau nöåi têm. Naâng dûåa chïëch trong xe, söëng lûng cûáng àú,
aánh mùæt nhòn thùèng do àûúâng phöë úã phña ngoaâi cûãa söí xe.

    Xe ra khoãi thaânh phöë Àaâi Bùæc, laái àïën cêìu lúán Viïn Son, chuyïín
vïì hûúáng Sô Lêm. Möåt luác sau, xe chuyïín vaâo möåt ngoä nhoã, cuöëi cuâng
dûâng trûúác möåt ngöi nhaâ hai têìng lêìu xuïình xoaâng. Ngöi nhaâ àoá chó
laâ loaåi chung cû, tûâng cùn höå riïng maâ liïìn thaânh daäy xêy haâng loaåt
thúâi kyâ àêìu, chiïëm àêët chó coá khoaãng ba mûúi meát vuöng, may maâ
coân coá möåt vûúân hoa xinh xùæn.

   Vuä Nhaån nhêën chuöng cûãa.

    Tuyïët Kha àûáng ngêy ngûúâi, nhòn biïín cûãa. Bïn cûãa khöng treo
bêët kyâ chûä “Chung cû XX” naâo, khöng coá tïn. Bïn trong cûãa, ngûúâi
sùæp ra àoán naâng khöng biïët laâ ai. Möåt thúâi gian, naâng coá yá nghô quaái
gúã, chûa biïët chûâng ngûúâi ra laâ Diïåp Cûúng, möåt Diïåp Cûúng khaác,
hoaân toaân khöng biïët naâng, möåt nhên vêåt nhoã beá deâ dùåt hûúáng nöåi.
Trong phim àaä coá loaåi cêu chuyïån àoá, Diïåp Cûúng laâ möåt ngûúâi tñnh
caách song truâng: möåt laâ àao phuã cuãa tònh caãm, möåt laâ nam chuã nhên
gia àònh thûåc thaâ.

   Cûãa lúán múã “roaåt” möåt tiïëng, traái tim Tuyïët Kha cûúâng nhû naãy
lïn. Àõnh thêìn nhòn, khöng coá Diïåp Cûúng naâo caã! Phña trong cûãa,
möåt phuå nûä treã àûáng. Naâng àõnh têm laåi, luác àoá múái chuá yá àïën ngûúâi
phuå nûä naây, giöëng nhû ngûúâi phuå nûä êëy cuäng àang chuá yá kyä caâng
nhòn naâng vêåy. Ngûúâi phuå nûä treã êëy hïët sûác giaãn dõ möåc maåc. Chõ ta
mùåc möåt sú mi vaãi gai coá àûúâng soåc, quêìn boâ daâi, toác buöng loãng buái úã
sau gaáy, duâng möåt cêy keåp toác keåp, trïn mùåt khöng thoa chuát son
phêën, nhûng, nhûng, nhûng... chõ ta laåi coá chöî àöång loâng ngûúâi!
Tuyïët Kha cú höì kinh laå nhòn böå mùåt êëy: laân da trùæng treão, söëng muäi
thùèng, mùæt to húi mang veã ûu uêët, möåt miïång kiïn nghõ maâ rêët giaâu

http://www.ebooks.vdcmedia.com
QUYÂNH DAO                                  152

tònh caãm... Ngûúâi phuå nûä naây nïëu khöng phaãi laâ trïn traán àaä gúån nïëp
nhùn, khöng phaãi laâ goác mùæt àaä mang veã tiïìu tuåy, khöng phaãi laâ giûäa
hai haâng löng maây kheä gúån nöîi sêìu vö têån... chõ ta laâ ngûúâi myä lïå!
Khöng chó myä lïå, chõ ta coân coá möåt thûá khñ chêët maâ Tuyïët Kha thöng
hiïíu: van nhaä, cao quyá, tinh tïë; caái àoá cuäng coá úã Vuä Nhaån. Hoùåc giaã,
cuäng laâ caái coá úã Tuyïët Khaå Tuyïët Kha trong cún höìi höåp, vuåt biïët
àûúåc nhûäng caái coá chung úã ba ngûúâi phuå nûä. Naâng coá phêìn àoaán ra
ngûúâi phuå nûä trûúác mùåt laâ ai - “Töi àaä nhòn thêëy têëm gûúng sa vaâo vò
anh ta!” - Vuä Nhaån àaä noái. Àuáng ngûúâi naây röìi, àuáng ngûúâi naây röìi.
Möåt ngoån àeân àïm qua khaác trong cuöåc àúâi Diïåp Cûúng!

    - Tuyïët Kha! - Vuä Nhaån ngùæt luöìng suy nghô sêu xa cuãa naâng -
Töi giúái thiïåu vúái cö möåt ngûúâi baån, àêy laâ Àöî ÛÁc Bònh. ÛÁc Bònh, àêy
laâ Buâi Tuyïët Kha maâ töi noái vúái chõ trong àiïån thoaåi.

   Àöî ÛÁc Bònh gêåt gêåt àêìu, nhòn Tuyïët Kha caâng sêu.

   - Töi àang àúåi caác cö - Àöî ÛÁc Bònh quay ngûúâi ài vaâo trong nhaâ -
Vaâo ài, bïn ngoaâi noáng quaá.

    Tuyïët Kha cuäng thêëy noáng, noáng àïën nöîi àêìu naâng choaáng
vaáng, möì höi laåi ûúát àêîm lûng aáo. Trong loâng naâng coá phuát lú mú höët
hoaãng, trûåc giaác linh höåi àûúåc, “kïët thuác” àñch thûåc seä laâ úã chöî naây,
caái àñch thûåc khiïën naâng chïët hùèn coäi loâng cuäng laâ úã chöî naây. Diïåp
Cûúng, Diïåp Cûúng, Diïåp Cûúng. Trong loâng naâng coân àang kheä vang
voång caái tïn àaáng nguyïìn ruãa êëy.

   Hoå ài vaâo trong nhaâ.

    Àoá laâ möåt gian phoâng khaách nhoã baây biïån rêët giaãn àún, mêëy
chiïëc ghïë tûåa mêy chiïëm hïët giaâ nûãa phoâng khaách, trïn tûúâng tröëng
tron khöng coá möåt bûác chûä bûác hoåa naâo. Trong nhaâ goån gaâng saåch seä,
goån gaâng saåch seä àïën mûác khöng coá muâi võ con ngûúâi!

   - Múâi caác cö ngöìi!- Àöî ÛÁc Bònh chó chó ghïë tûåa.http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGOÅN ÀEÂN ÀÏMQUA                               153

    Tuyïët Kha vaâ Vuä Nhaån ngöìi xuöëng. Àöî ÛÁc Bònh chaåy vaâo nhaâ
bïëp, roát hai ly traâ ra. Vuä Nhaån rêët nhanh noái:

    ÛÁc Bònh, chõ khöng cêìn tiïëp àaäi chuáng töi. Chuáng töi ngöìi möåt
luác röìi phaãi ài. Chõ àaä biïët muåc àñch töi àïën. Tuyïët Kha chûa hïì nghe
thêëy tïn chõ, töi hy voång chõ àem chuyïån cuãa chõ noái cho cö êëy biïët.

   Àöî ÛÁc Bònh keáo möåt chiïëc ghïë tûåa mêy, ngöìi àöëi diïån Tuyïët
Khaå Chõ ta caâng tha thiïët maâ sêu sùæc àaánh giaá Tuyïët Khaå Tuyïët Kha
cuäng laåi möåt lêìn nûäa àaánh giaá chõ ta, kinh ngaåc phaát hiïån, trong àöi
mùæt to ûu uêët êëy, chûáa àau khöí vaâ nhiïåt tònh khöng búâ khöng bïën.
Àöî ÛÁc Bònh hñt húi, aánh mùæt êm u dûâng trïn mùåt Tuyïët Kha.

   - Cö muöën biïët Diïåp Cûúng laâ ngûúâi nhû thïë naâo û? - Chõ ta hoãi.

    - Phaãi. - Tuyïët Kha tûâ trong cöí hoång kòm neán àau khöí thöët ra
möåt chûä. Sûå thûåc, naâng thêëy àaä bêët têët phaãi cêìu chûáng gò nûäa, töìn taåi
cuãa Àöî ÛÁc Bònh àaä noái lïn têët caã! Àöi mùæt to tiïìu tuåy trûúác mùæt àaä
noái lïn têët caã! Tiïìu tuåy. u uêët. Böën chûä êëy chûa tûâng maånh meä vaâ
chên thûåc àïën nhû vêåy hiïín hiïån ra trûúác mùæt Tuyïët Khaå Naâng vêîn
cho rùçng böën chûä êëy laâ hònh dung tûâ trûâu tûúång. Nhûng, hiïån giúâ,
naâng thêëy àûúåc böën chûä êëy úã trïn ngûúâi Àöî ÛÁc Bònh, àuáng laâ coá hònh
thïí, àuáng laâ coá thïí súâ moá thêëy!

    - Àûúåc, töi noái - Àöî ÛÁc Bònh nuöët möåt nguåm nûúác boåt, möi
miïång rêët khö khan - Baãy nùm trûúác, töi söëng bïn Diïåp Cûúng. Anh
êëy hai mûúi böën tuöíi, töi hai mûúi möët. Nùm êëy, töi vûâa töët nghiïåp
àaåi hoåc, àûúåc phên vïì toâa baáo X laâm phoáng viïn thûåc têåp. Nùm êëy
thiïët kïë maáy tñnh àiïån tûã úã Àaâi Loan rêët thõnh haânh, Diïåp Cûúng bùæt
tay vaâo sûå nghiïåp àoá. Töi àïën phoãng vêën anh êëy. Tûâ höm gùåp anh êëy
trúã ài, töi tiïu röìi - Chõ ta kheä ruã mi mùæt, hai tay àùåt trïn àêìu göëi, chõ
ta khöng nhòn naâng, chó nhòn hai tay mònh - Diïåp Cûúng khöng lûâa
döëi töi. Ngay tûâ múái bùæt àêìu, anh êëy baão töi taách xa anh êëy, anh êëy
noái anh êëy khöng phaãi laâ núi nûúng tûåa cuãa caác cö gaái töët. Anh êëy
khöng muöën hön nhên, khöng muöën goâ boá, khöng muöën bõ möåt ngûúâi

http://www.ebooks.vdcmedia.com
QUYÂNH DAO                                 154

àaân baâ xoã muäi, khöng muöën àúâi söëng gia àònh... - chõ ta ngûâng möåt
chuát, ngûúác mùæt nhòn Tuyïët Kha, bònh tônh hoãi - Caái àoá àöëi vúái cö, coá
leä laâ cêu rêët quen thuöåc phaãi khöng?

   Tuyïët Kha buöìn khöí gêåt gêåt àêìu. Vuä Nhaån kheä thúã daâi.

    - Diïåp Cûúng àaä nhùæc nhúã töi, àoá laâ do töi yïu anh êëy àiïn
cuöìng. Töi yïu àïën khöng coá lyá trñ, khöng coá suy nghô, töi cuäng khöng
bêån têm àïën hön nhên, töi chó cêìn úã bïn anh êëy. Höìi êëy, anh êëy àöëi
vúái töi àuáng laâ cuäng rêët say àùæm. Chuáng töi yïu àïën trúâi nghiïng àêët
lïåch. Nhûng duâ cho yïu nhau nhû thïë naâo, trong caái yïu cuãa anh êëy
khöng hïì coá hai chûä “traách nhiïåm”. Töi khöng cêìn anh êëy chõu traách
nhiïåm, töi chó cêìn úã bïn anh êëy . Chuáng töi úã chung.

    Chõ ta duâng ngoán tay vuöët nïëp gêëp trïn quêìn boâ, im lùång möåt
laát, laåi ngûúác mùæt lïn, nhòn Tuyïët Kha rêët sêu, chõ ta noái tiïëp:

    - Töi laâm möåt viïåc sai, töi khöng nïn úã chung vúái anh êëy. Baãn
thên úã chung, coá möåt nûãa laâ àúâi söëng hön nhên. Anh êëy bùæt àêìu buöìn
bûåc, bùæt àêìu chõu khöng nöíi. Sau àoá, töi coá bêìu.

   Tuyïët Kha kinh haäi run lïn möåt caái, nhòn choâng choåc Àöî ÛÁc
Bònh. Trúâi! Caái ûu uêët khöng búâ khöng bïën êëy, caái tiïìu tuåy hïët mûác
êëy, naâng àuáng laâ coá thïí súâ moá thêëy! ÛÁc Bònh duâng àêìu lûúäi thêëm ûúát
möi khö, cùåp möi êëy khö àïën sùæp nûát ra.

    - Sau khi anh êëy biïët töi coá bêìu, bûåc tûác àïën cûåc àiïím, bùæt töi
vûát boã àûáa con êëy. Luác êëy àêìu oác töi rêët muå mõ, töi böîng khao khaát
hön nhên, töi muöën coá àûáa con êëy! Cêìn àûáa con chung cuãa anh êëy vaâ
töi. Töi chõu daây mùåt cêìu hön anh êëy, thêåm chñ, töi bùçng loâng viïët sùén
chûáng thû ly hön cho anh êëy, töi chó cêìn coá möåt àûáa con húåp phaáp.
Anh êëy khöng chõu, caái gò anh êëy cuäng khöng chõu. Sau àoá, anh êëy
biïën thaânh möåt ngûúâi khaác, trúã mùåt vö tònh, chua ngoa quaá quùæt.
Trúâi - Chõ ta cùæn chùåt möi, trong mùæt hiïån möåt lúáp sûúng muâ múâ mõt -
Töi neán chõu rêët nhiïìu só nhuåc maâ khöng ngûúâi phuå nûä naâo coá thïí
neán chõu!

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGOÅN ÀEÂN ÀÏMQUA                              155

   Tuyïët Kha mùæt ûúát, nûúác mùæt traâo ra. Naâng biïët Àöî ÛÁc Bònh
neán chõu nhûäng gò, naâng biïët.

    - Cêu chuyïån naây rêët giaãn àún - Àöî ÛÁc Bònh laåi noái - Anh êëy
kiïn trò khöng chõu kïët hön, töi kiïn trò khöng vûát boã àûáa con. Do àoá,
coá möåt höm, töi tûâ bïn ngoaâi vïì àïën nhaâ, phaát hiïån anh êëy mang têët
caã nhûäng caái cuãa anh êëy ài, àïí laåi cho töi möåt maãnh giêëy: “Têët caã moåi
caái àïìu àaä kïët thuác. Nïëu cö coá loâng tûå troång, àûâng laåi laâm phiïìn töi
nûäa!”. Töi bõnh gêìn möåt thaáng. Sau àoá, töi cuäng doån ra khoãi caái hang
nhoã taåm thúâi êëy, khöng biïët laåi àûáng lïn nhû thïë naâo, laåi àöëi mùåt vúái
mònh nhû thïë naâo. Thïë laâ - Chõ ta nuöët nûúác mùæt nhòn Tuyïët Kha -
Töi tûâ àoá khöng gùåp laåi con ngûúâi êëy: Diïåp Cûúng - Chõ ta töën sûác
nhaã ra caái tïn êëy - Nhûng, töi thûúâng thûúâng nghe noái vïì anh êëy,
nghe noái anh êëy oanh liïåt trong yïu àûúng nhû thïë naâo, laåi im lòm
kïët thuác nhû thïë naâo - Chõ ta thúã höín hïín, cêët àêìu lïn, lêìn lûúåt nhòn
Vuä Nhaån, Tuyïët Khaå Vuä Nhaån rêët trêìm lùång, Tuyïët Kha laåi nhõn
khöng nöíi chaãy nûúác mùæt.

   - Àûáa con thò sao? - Naâng ngheån ngaâo hoãi.

   - Àûáa con... - Àöî ÛÁc Bònh ngêåp ngûâng möåt chuát - Àûáa con àaä
hún nùm tuöíi, hoåc lúáp lúán vûúân treã, hiïån giúâ àang úã lúáp.

   - Anh êëy thêåm chñ khöng àïën thùm con?

   - Khöng. Anh êëy thêåm chñ khöng thûâa nhêån coá con!

   Tuyïët Kha àûa tay lau ngêën nûúác mùæt, àaáy loâng laâ khoaãng
tröëng mïnh mang. Àoá laâ giúâ phuát kïët thuác, naâng súám àaä àoaán àûúåc.
Nhûng muöën “nhêån thûác” möåt con ngûúâi, laåi phaãi traã caái giaá lúán nhû
thïë û? Khöng, àñch thûåc ngûúâi traã caái giaá lúán nhû thïë vêîn khöng phaãi
laâ mònh, maâ laâ ngûúâi phuå nûä trûúác mùåt! Tiïìu tuåy, ûu uêët, tiïìu tuåy ûu
uêët! Trúâi àêët, trïn vai ngûúâi phuå nûä naây, coá biïët bao gaánh nùång!

   Vuä Nhaån àûáng lïn, keáo tay Tuyïët Kha.


http://www.ebooks.vdcmedia.com
QUYÂNH DAO                                  156

   - Tuyïët Kha, chuáng ta ài ài! Àûâng khoeát sêu vïët thûúng cuãa
ngûúâi khaác nûäa.

    Tuyïët Kha àûáng lïn, ngêy ngûúâi nhòn Àöî ÛÁc Bònh, nûúác mùæt laåi
traâo ra, khöng vò mònh, maâ vò ÛÁc Bònh. Naâng muöën noái vúái chõ ta caái
gò, laåi khöí vò khöng coá lúâi àïí noái. Vïët thûúng trïn thên thïí coá thïí
laânh laåi, vïët thûúng trong têm linh àuã coá thïí huãy àúâi cuãa möåt con
ngûúâi! Coân caã àûáa con êëy nûäa! - Naâng lùång leä, ngêåm lïå chia tay ra cho
ÛÁc Bònh, bùæt tay chõ ta thêåt chùåt, kheä noái:

   - Taåm biïåt! Caám ún chõ!

   Rêët nhanh quay àêìu, naâng theo Vuä Nhaån ra khoãi phoâng khaách,
ài àïën vûúân hoa, xöng túái cûãa lúán. Maâ Àöî ÛÁc Bònh, trong höìi ûác àûúåc
àaánh thûác, trong vïët thûúng sêu cuä, möåt mònh àûáng àêëy sûäng súâ.

    Tuyïët Kha ài àïën cûãa lúán, laåi khöng ngùn nöíi quay àêìu nhòn
laåi. Àöî ÛÁc Bònh àûáng thùèng, trïn vai ûu uêët àeâ nùång. Trong aánh mùåt
trúâi coá nhûäng haåt buåi lêëp loáa, lêëp loáa giûäa àûúâng nhòn cuãa Tuyïët Kha,
Àöî ÛÁc Bònh êín trong cùn nhaâ töëi tùm, möåt ngoån àeân àïm qua, tûâng
toãa ra aánh saáng, tûâng chiïëu roåi khoaãng töëi tùm, ngaây nay, laåi chûáa
àêìy buåi, xïëp úã möåt xoá nhaâ khöng àûúåc chuá yá mùåc cho noá bõ thúâi gian
gùåm moân, dêåp tùæt.

   Tay Tuyïët Kha àûa vïì phña then cûãa, chuêín bõ múã cûãa. Böîng
nhiïn àùçng sau vang lïn tiïëng goåi gêëp ruát maâ bûác thiïët cuãa Àöî ÛÁc
Bònh:

   - Tuyïët Kha! Quay laåi! Noái thïm mêëy cêu nûäa!

  Tuyïët Kha vuåt dûâng bûúác, Vuä Nhaån laåi run lïn möåt chùåp. Tuyïët
Kha quay ngûúâi ài vaâo trong nhaâ, Vuä Nhaån tuám chùåt lêëy naâng.

   - Àûâng laåi quêëy phiïìn chõ êëy nûäa! - Vuä Nhaån khêín thiïët noái -
Chõ êëy chõu àûång àuã röìi! Àûâng laåi noái chuyïån vúái chõ êëy nûäa.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGOÅN ÀEÂN ÀÏMQUA                             157

   Tuyïët Kha sûäng ngûúâi, laåi khöng coá caách naâo khiïën mònh ài
theo Vuä Nhaån. Naâng thêëy Àöî ÛÁc Bònh vêîn coá luöìng sûác maånh to lúán,
goåi naâng trúã laåi. Naâng cuäng khöng coá caách naâo phúát lúâ. Naâng ài vaâo,
àûáng úã trong nhaâ, laåi àöëi mùåt vúái Àöî ÛÁc Bònh.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
QUYÂNH DAO                                158
               CHÛÚNG 16


   Àöî ÛÁc Bònh àûáng thùèng, mùæt múã rêët to, chõ ta chuyïn chuá, sêu
sùæc nhòn thùèng Tuyïët Kha.

   - Cö yïu anh êëy? - Chõ ta noái ngùæn goån maâ maånh meä.

   - Phaãi. - Tuyïët Kha cuäng ngùæn goån àaáp, àau khöí hñt húi tûâ keä
rùng. - Nhûng, hiïån giúâ khöng thïí xaác àõnh laâ yïu hay hêån!

   - Cö khöng hiïíu anh êëy? - Chõ ta laåi hoãi - Cö khöng biïët anh êëy
laâ ngûúâi hay laâ ma quyã? Cö khöng roä anh êëy taåi sao coá thïí trong voâng
vaâi phuát ngùæn nguãi, tûâ dõu daâng biïën thaânh dûä túån, tûâ àa tònh biïën
thaânh taân nhêîn?

    - ÛÁc Bònh! - Vuä Nhaån rung àöång, giú tay keáo chõ ta - Bêët têët nhúá
laåi nûäa, bêët têët laåi noái nûäa!

   - Àïí töi noái! - ÛÁc Bònh böîng bõ khñch àöång, chõ ta gaåt tay Vuä
Nhaån ra, àöi mùæt chaáy lïn hai àöëm aánh saáng quaái dõ, söi nöíi nhòn
chùm chùm Tuyïët Kha - Àïí töi noái! Töi cêìn phaãi noái ra! Buâi Tuyïët
Kha, cö àaä àïën, cö nïn biïët hïët têët caã! Cö nïn...

   - ÛÁc Bònh! - Vuä Nhaån kinh haäi kïu - Chõ khöng giûä lúâi hûáa!

   Tuyïët Kha chêën àöång. Naâng kinh ngaåc nhòn Vuä Nhaån, laåi kinh
ngaåc nhòn ÛÁc Bònh, chùèng leä cêu chuyïån naây laâ bõa raã Chùèng leä bïn
trong àoá coân coá êín tònh? Chùèng leä Àöî ÛÁc Bònh laâ nhên vêåt do Vuä
Nhaån saáng taåo raã Naâng nhòn thùèng ÛÁc Bònh thúã möåt caách khoá nhoåc,
nhõp tim àêåp bùæt àêìu röëi loaån, cùng thùèng, maâ chöî sêu têm linh coá
khaát voång bûác thiïët giöëng nhû soáng biïín cuöìn cuöån.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGOÅN ÀEÂN ÀÏMQUA                             159

    - Chõ muöën noái vúái töi caái gò - Naâng gêëp ruát hoãi - Chõ muöën noái
vúái töi caái gò? Chõ noái ài! Chõ noái ài!

   - Àûâng noái! - Vuä Nhaån kïu - Àûâng noái!

    - Phaãi noái! Phaãi noái! - Tuyïët Kha kïu, àem caái tay àaä noáng rûåc
cuãa mònh àeâ lïn tay ÛÁc Bònh cêìu xin - Noái cho töi biïët! Noái cho töi
biïët!

   ÛÁc Bònh àùm àùm nhòn Tuyïët Kha, nûúác mùæt ûúát àêîm.

   - Cö phaãi nghe - Chõ ta cùæn rùng noái - Cö haäy chuêín bõ nghe möåt
cêu chuyïån taân nhêîn, coân taân nhêîn hún cêu chuyïån töi vûâa noái.

   - ÛÁc Bònh! - Vuä Nhaån maånh meä kïu lïn, xöng túái phña trûúác, coân
muöën ngùn caãn caái gò. ÛÁc Bònh gaåt tay cö ta ra, chó nùæm chùåt tay
Tuyïët Khaå Vuä Nhaån ngöìi phõch xuöëng ghïë tûåa. Cö ta duâng hai tay
öm àêìu, nhêån thêëy mònh àaä khöng coá caách naâo khöëng chïë nöíi trûúâng
húåp naây, cö ta rïn ró noái - Súám biïët, töi àaä khöng dêîn cö êëy àïën! Töi
khöng nïn dêîn cö êëy àïën. Töi àaä khöng dêîn cö êëy àïën! Töi khöng nïn
dêîn cö êëy àïën! Khöng nïn dêîn cö êëy àïën!

   - Laâm sao? Laâm sao? - Tuyïët Kha truy hoãi, buöìn khöí nhòn ÛÁc
Bònh - Röët cuöåc chuyïån nhû thïë naâo?

    - Tuyïët Kha - Caái tay da nûát neã maâ sêìn suâi cuãa ÛÁc Bònh húi run
rêíy - Cö rêët giöëng töi, giöëng töi baãy, taám nùm vïì trûúác! Duâ cho anh êëy
noái vúái cö nhûäng lúâi quaá quùæt nhêët, cö vêîn nhõn khöng nöíi vêîn phaãi
yïu anh êëy! Anh êëy àöëi vúái cö rêët quaá quùæt phaãi khöng, rêët taân nhêîn
phaãi khöng? Anh êëy àaä röëng lïn vúái cö, heát lïn vúái cö phaãi khöng?
Anh êëy àaánh giaá thêëp loâng tûå troång cuãa cö khiïën cö hêån khöng thïí
chïët ngay àûúåc phaãi khöng? - Chõ ta hoãi liïìn möåt chuöîi.

   - Phaãi, phaãi, phaãi - Naâng àaáp liïìn möåt chùåp.

   - Thïë thò cö nhêët àõnh àaä noái muöën kïët hön vúái anh êëy?

http://www.ebooks.vdcmedia.com
QUYÂNH DAO                                 160

   - Phaãi.

   ÛÁc Bònh im lùång giêy laát, sûúng muâ lan àêìy àaáy mùæt.

    - Àûúåc röìi - Chõ ta haå quyïët têm noái - Töi noái cho cö biïët cêu
chuyïån cuãa Diïåp Cûúng. Cö coá biïët cha cuãa Diïåp Cûúng coá bao nhiïu
baâ vúå? Meå àeã anh êëy laâ möåt tuyïåt thïë myä nhên, bõ cha anh êëy cûúäng
eáp lêëy laâm vúå nhoã hay khöng?

  - aâ - Tuyïët Kha sûãng söët - Töi chó biïët chuyïån cuãa cha anh êëy,
khöng biïët tûúâng têån tònh hònh meå anh êëy.

    - Meå anh êëy rêët àeåp, rêët àeåp. Cö cûá nhòn Diïåp Cûúng thò biïët,
Diïåp Cûúng cuäng rêët àeåp trai. Nhûng meå anh êëy sinh ra àaä coá bïånh,
àoá laâ trñ nùng thiïëu soát mang tñnh bêím sinh. Cha Diïåp Cûúng coá tiïìn
coá thïë, vûâa mùæt sùæc àeåp cuãa baâ, maâ lêëy baâ bùçng àûúåc. Ngûúâi phuå nûä
êëy àûúng nhiïn laâ möåt bi kõch, rêët súám baâ àaä chïët. Sûå chöëng àöëi hön
nhên cuãa Diïåp Cûúng coá thïí tûâ nhoã àaä rïî sêu göëc vûäng, nhûng àñch
thûåc khiïën anh êëy súå àïën chïët àûúåc coân coá nhên töë khaác...

  - Súå àïën chïët àûúåc? - Tuyïët Kha nùæm lêëy mêëy chûä then chöët àoá,
hoang mang hoãi.

   - Cö khöng phaát hiïån laâ anh êëy súå àïën gêìn chïët û? - ÛÁc Bònh
sêu sùæc nhòn naâng, maånh meä hoãi - Anh êëy khöng phaãi laâ chöëng laåi
hön nhên, chöëng laåi gia àònh, maâ anh êëy súå, súå khuãng khiïëp, súå àïën
chïët àûúåc!

   - aâ - Tuyïët Kha sûäng súâ.

   - Cö coá biïët anh em chõ em nhaâ hoå Diïåp rêët nhiïìu? Diïåp Cûúng
coá khaá nhiïìu anh chõ khaác meå hay khöng?

   - Töi chó nghe noái anh êëy coá möåt em trai àaä chïët - Naâng nhúá laåi.

  - Möåt ngûúâi phaãi khöng? Anh êëy noái chó coá möåt ngûúâi phaãi
khöng? Anh êëy coá noái taåi sao maâ chïët? Bïånh gò hay khöng?


http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGOÅN ÀEÂN ÀÏMQUA                                161

    Tuyïët Kha lùæc àêìu, nhúá laåi buöíi töëi höm êëy, hoå cuâng ngùæm biïín
àeân, thaão luêån vïì sûå töìn taåi cuãa caác thêìn. Caác thêìn úã àêu? Caác thêìn úã
àêu? Caác thêìn im lùång, taåi sao caác thêìn im lùång?

    - Nghe töi noái Buâi Tuyïët Kha - ÛÁc Bònh goåi tónh naâng - Diïåp
Cûúng khöng chó coá möåt em trai, anh êëy coá hai, hai em ruöåt cuâng cha
cuâng meå. Meå àeã anh êëy sinh àûúåc ba con, Diïåp Cûúng laâ anh lúán. Hai
àûáa em bïn dûúái, laåi àïìu laâ àûáa treã mùæc nhiïìu têìng trúã ngaåi mang
tñnh bêím sinh. Töi noái danh tûâ quaá chuyïn mön, noái caách khaác... -
Chõ ta ngûâng möåt chuát, cùæn rùng, noái ra - Àïìu laâ treã quaái thai vaâ mùæc
chûáng ngu àêìn mang tñnh bêím sinh, thöng söë trñ tuïå gêìn vúái söë
khöng! Thñ duå nhû chûáng naäo nhoã, chûáng naäo coá nûúác, chûáng ngu si...
Hai àûáa treã naây àûúåc chêín àoaán laâ tï liïåt naäo mang tñnh bêím sinh,
röët cuöåc laâ daång gò, chûáng traång gò, töi khöng biïët. Chó biïët rùçng
chuáng khöng lúán lïn àûúåc, gêìn mûúâi tuöíi coân giöëng nhû hai àûáa treã
thú, khöng biïët ài, khöng biïët nghô, seä khöng phaát triïín, khöng biïët
noái. Cö àaä nhòn thêëy loaåi treã nhû vêåy chûa? Cö nhòn thêëy chûa?

   Tuyïët Kha múã to mùæt khöng noái.

    - Cö coá thïí tûúãng tûúång nöîi àau khöí, aáp lûåc vaâ ruâng rúån coá hai
àûáa treã nhû vêåy trong nhaâ hay khöng? Diïåp Cûúng tûâ nhoã àaä khön
lúán dûúái boáng töëi cuãa hai àûáa em naây. Nhaâ hoå Diïåp cho hai àûáa con
naây laâ möëi só nhuåc, xêëu höí phaãi thûâa nhêån vúái bïn ngoaâi, àem hai
àûáa con nhöët vaâo möåt gian nhaâ nhoã, tuy múâi ngûúâi chuyïn mön chùm
soác, hai àûáa con vêîn chó söëng àûúåc àïën gêìn mûúâi tuöíi. Diïåp Cûúng àöëi
vúái hai àûáa em àoá vûâa yïu vûâa th ûúng vûâa súå vûâa hêån, thûá tònh caãm
àoá rêët mêu thuêîn. Anh êëy noái luác hoåc tiïíu hoåc, baån àöìng hoåc àïìu
phúát lúâ anh êëy, traánh anh êëy giöëng nhû traánh ngûúâi mùæc bïånh cuâi
vêåy, noái anh êëy laâ anh cuãa quaái vêåt, noái anh êëy seä “bõ lêy”. Trúâi, Diïåp
Cûúng coá möåt thúâi thú êëu khöng núä höìi tûúãng laåi. Möîi lêìn anh êëy vaâ
töi noái àïën chuyïån àoá anh êëy toaân thên run rêíy. Trúâi, anh êëy àuáng laâ
súå àïën chïët àûúåc, anh êëy àuáng laâ súå àïën chïët àûúåc!http://www.ebooks.vdcmedia.com
QUYÂNH DAO                                  162

   Tuyïët Kha ngêy ngûúâi, àúâ ngûúâi, sûäng ngûúâi. Naâng nhòn thùèng
ÛÁc Bònh. Nhûäng chuyïån naây, Diïåp Cûúng laåi khöng nhùæc àïën möåt
chûä vúái naâng. Trong loâng naâng hiïíu roä dêìn tûâng chuát möåt.

    - Hai em cuãa Diïåp Cûúng àïí laåi möëi nghi hoùåc cho nhaâ hoå Diïåp.
Röët cuöåc laâ nhên töë gò sinh liïìn hai àûáa con khöng bònh thûúâng? Baác
sô noái, coá hai loaåi nguyïn nhên, möåt laâ gien di truyïìn, hai laâ saãn phuå
lûáa tuöíi cao. Nhûng, meå Diïåp Cûúng khi coá bêìu múái chó coá gêìn hai
mûúi tuöíi, àûúng nhiïn khöng thïí coi laâ lûáa tuöíi cao. Maâ baãn thên
naâng cuäng khöng khoãe maånh, kïët luêån biïën thaânh nhên töë di truyïìn
chiïëm phêìn lúán hún. Cö hiïíu khöng? - Chõ ta nhòn sêu sùæc Tuyïët Kha
hoãi - Cö hiïíu chûa?

   Tuyïët Kha ngêy ngûúâi àûáng, nghe nhûäng chuyïån chûa bao giúâ
nghe thêëy. Naâng nhòn àùm àùm khöng chúáp ÛÁc Bònh, nuöët möåt nguåm
nûúác boåt. Trong miïång vûâa khö vûâa rñt, dûúâng nhû thaânh phêìn nûúác
trong toaân thên giêy laát naây bõ ruát saåch, ngay caã àêìu lûúäi cuäng khöå
Vuä Nhaån ngöìi trong ghïë mêy mùåt dêìy buöìn khöí, mùåt àêìy bêët lûåc,
nhûng, mùæt cö ta cuäng dêìn dêìn ûúát.

    - Trúâi, Tuyïët Kha, caác cö khöng biïët, sûå àau khöí vïì tinh thêìn
cuãa Diïåp Cûúng nùång nïì biïët chûâng naâo! Diïåp Cûúng tûâ khi hiïíu biïët
àaä bùæt àêìu súå haäi, anh êëy khöng hïì cho rùçng mònh laâ möåt ngûúâi àaân
öng bònh thûúâng! Anh êëy àaä ài khaám baác sô, thûã maáu. Caác baác sô cuâng
noái, tñnh di truyïìn vïì tï liïåt naäo thûåc tïë rêët nhoã, rêët nhoã, Diïåp Cûúng
phaãi laâ ngûúâi bònh thûúâng. Baác sô khöng coá caách naâo tûâ maáu hoùåc
trong bêët kyâ khoa hoåc kyä thuêåt naâo àiïìu tra ra Diïåp Cûúng coá gien di
truyïìn hay khöng. Nhûng Diïåp Cûúng khöng thïí xoáa boã hònh tûúång
cuãa caác em anh êëy, khöng thïí xoáa boã tñnh khaã nùng baãn thên anh êëy
coá gien di truyïìn àoá. ÖÌ, Tuyïët Kha, anh êëy nhiïåt tònh biïët bao, anh
êëy yïu àiïn cuöìng biïët bao, nhûng anh êëy súå àïën khöng daám lïn
giûúâng vúái ngûúâi phuå nûä maâ anh êëy yïu.

   Tuyïët Kha ngêy ngûúâi nghe, traái tim bùæt àêìu co giêåt, co giêåt
àïën àau khöí biïët bao, àau khöí biïët bao, traán naâng toaát möì höi laånh.


http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGOÅN ÀEÂN ÀÏMQUA                                163

    - Töi vaâ Diïåp Cûúng tûâ quen nhau àïën yïu nhau - ÛÁc Bònh tiïëp
tuåc noái, tiïëng noái bònh tônh hún möåt chuát - Laâ chùång àûúâng têm tònh
gian khöí, luác àoá Diïåp Cûúng àaä biïët duâng chuã nghôa àöåc thên vuä
trang cho mònh, biïët möåt múá triïët hoåc chöëng hön nhên. Nhûng, tònh
yïu àïën maånh meä, chuáng töi vuâng vêîy trong tranh luêån caäi coå, tan
tan húåp húåp. Luác àoá, Diïåp Cûúng coân treã, cöng phu giûä bñ mêåt coân
chûa àïën núi. Töi cuöëi cuâng biïët àûúåc vûúáng mùæc trong loâng anh vaâ sûå
súå haäi cuãa anh. Töi cuöëi cuâng cuäng biïët àûúåc nguyïn nhên khiïën anh
êëy khöng thïí àöëi mùåt vúái hön nhên. Töi quyïët têm muöën chûäa cho
anh êëy khoãi, do àoá, töi úã chung vúái anh êëy. Töi noái vúái anh êëy töi uöëng
thuöëc ngûâa thai, seä khöng coá con, anh êëy tin töi. Coá möåt daåo, chuáng
töi cú höì söëng àûúåc rêët töët, cú höì haånh phuác giöëng nhû vúå chöìng ên aái,
bònh thûúâng. Anh êëy cuäng khöng noái nhûäng lúâi quaá quùæt khiïën töi
naãn loâng, cuäng khöng cöë yá laâm nhuåc töi, àuöíi töi ài. Chuáng töi thêåm
chñ coá kïë hoaåch kïët hön. Luác àoá, töi coá bêìu.

   Tuyïët Kha chêën àöång, Vuä Nhaån lùång leä ngêíng àêìu, trïn mùåt ÛÁc
Bònh khöng coân chuát sùæc maáu.

    - Viïåc coá bêìu cuãa töi taåo thaânh raån nûát lúán nhêët giûäa chuáng töi.
Anh êëy tûác giêån àïën suyát phaát àiïn, kiïn trò àoâi töi vûát boã àûáa con.
Nhûng, töi khao khaát möåt àûáa con, àûáa con cuãa anh êëy vaâ töi. Ngaây
àêìu tiïn biïët coá bêìu, töi àaä yïu àûáa con êëy àïën chïët àûúåc. Töi khöng
chõu vûát boã, noái gò chùng nûäa cuäng khöng chõu vûát boã. Töi ài khaám
mêëy chuåc baác sô. Têët caã caác baác sô àïìu noái vúái töi, sûå lo súå cuãa anh êëy
khöng coá chuát cùn cûá khoa hoåc naâo, töi seä khöng sinh treã quaái thai,
cuäng seä khöng sinh treã mùæc chûáng ngu àêìn. Nhûng, Diïåp Cûúng súå
àïën chïët àûúåc, quaã thêåt súå àïën chïët àûúåc. Anh êëy mùæng töi, ra lïånh
cho töi àïìu vö ñch, anh êëy chuyïín sang cêìu xin töi. Anh êëy noái nïëu
àûáa con khöng bònh thûúâng seä khiïën anh êëy boã maång, seä huyã diïåt têët
caã loâng tûå tin cuãa anh êëy, tûúác àoaåt quyïët lúåi anh êëy yïu vaâ àûúåc yïu,
thêåm chñ, quyïìn lúåi laâm möåt con ngûúâi. Anh êëy noái, nïëu töi kiïn trò
àoâi àeã àûáa con àoá, anh êëy lêåp tûác chia tay vúái töi. Trúâi! - Chõ ta thúã
höín hïín - Tuyïët Kha, cêu chuyïån töi noái vúái cö luác trûúác laâ giaã, khöng

http://www.ebooks.vdcmedia.com
QUYÂNH DAO                                   164

phaãi laâ anh êëy rúâi boã töi, maâ laâ luác àoá töi rúâi boã anh êëy. Töi chaåy xe
àïën Hoa Liïm úã, laánh úã àêëy, àúåi sinh núã. Töi muöën ùém àûáa con bònh
thûúâng cuãa töi vïì, noái vúái anh êëy, anh êëy ngöëc nghïëch biïët bao, chûäa
khoãi chûáng súå haäi vïì têm lyá cuãa anh êëy. Töi coá chöî dûåa chùæc chùæn, luác
àoá, têët caã àïìu seä chuyïín biïën töët, anh êëy seä tûâ trong têët caã boáng töëi
giaãi thoaát ra, chó cêìn coá möåt àûáa con bònh thûúâng! - Chõ ta dûâng laåi,
laåi thúã höín hïín, àaáy mùæt chõ ta chêåp chúân loáe saáng, bïn möi coá haåt
möì höi moãng moãng.

   Tuyïët Kha nñn thúã, khöng àöång nhòn chõ taå Khöng khñ cùng
thùèng lan traân cùn nhaâ.

    - Sau àoá, mûúâi ngaây trûúác khi töi àeã, Diïåp Cûúng tòm àûúåc töi.
Sau khi töi ài, anh êëy àiïn cuöìng tòm töi, àang tin tòm ngûúâi trïn
baáo, laåi àïën nhaâ cha meå baån beâ töi laâm naáo àöång. Cuöëi cuâng, anh êëy
tòm àûúåc töi. Töi àaä buång to vûúåt mùåt, sùæp sinh àeã. Luác àoá, noái gò
cuäng bùçng thûâa, chuáng töi chó coá chúâ àúåi lúâi giaãi cêìu àoá. Diïåp Cûúng
möîi ngaây nhû ngöìi trïn thaãm kim, lêìm bêìm noái möåt mònh, giöëng nhû
phaát bïånh thêìn kinh vêåy. Töi cuäng hïët sûác hïët sûác cùng thùèng, tuy
baác sô cam àoan nhiïìu lêìn vúái töi, thûåc tïë rêët ñt khaã nùng coá vêën àïì.
Sau àoá, töi àeã.

    Chõ ta laåi möåt lêìn nûäa dûâng laåi, ngêíng àêìu nhòn trêìn nhaâ, gioåt
nûúác mùæt trong mùæt chõ ta lùn qua lùn laåi, chõ ta kiïn cûúâng khöng àïí
gioåt nûúác mùæt êëy rúi xuöëng. Tuyïët Kha húi haá miïång, khöng daám hoãi
lúâi giaãi àaáp, trong loâng röëi lung tung, trong oác choaáng vaáng, yá nghô cú
höì dûâng laåi... Naâng chó laâ trên trên nhòn ÛÁc Bònh, nhòn xoái vaâo ÛÁc
Bònh. Trong nhaâ möåt höìi lêu vùæng lùång.

   ÛÁc Bònh böîng àõnh thêìn laåi. Chõ ta keáo tay Tuyïët Kha, keáo tay
Tuyïët Kha:

   - Ài theo töi, nhòn con töi!

   - Noá... noá... - Tuyïët Kha möi miïång run lïn, noái khöng roä raâng -
Noá khöng phaãi laâ... ÚÃ vûúân treã û?

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGOÅN ÀEÂN ÀÏMQUA                                165

    - Noá khöng úã vûúân treã, noá vônh viïîn seä khöng ài vûúân treã! - Chõ
ta quay àêìu nhòn Vuä Nhaån - Vuä Nhaån, cö trûúác àêy àaä nhòn thêëy noá,
coá cêìn nhòn noá nûäa khöng?

   Vuä Nhaån giêåt mònh run rêíy.

   - Khöng, töi úã àêy àúåi cö êëy.

   Tuyïët Kha trong loâng laånh giaá, maáu àïìu àöng laåi. ÛÁc Bònh keáo
tay naâng, khöng noái nùng gò ài lïn lêìu. Naâng bõ àöång theo chõ ta,
muöën khöng ài cuäng khöng àûúåc. Tûâng bûúác möåt bûúác lïn phña trïn,
möîi möåt bûúác, thïm möåt lêìn run rêíy, möåt bûúác, thïm möåt lêìn cùng
thùèng. Cuöëi cuâng hoå lïn lêìu, dûâng phña trûúác möåt caánh cûãa. Tuyïët
Kha nghe thêëy möåt höìi tiïëng “y y ö ö” kyâ quaái, giöëng cûúâi maâ khöng
phaãi cûúâi, giöëng khoác maâ khöng phaãi khoác. Sau cuâng, ÛÁc Bònh moác tûâ
trong tuái ra möåt chòa khoáa cûãa phoâng, cùæm vaâo löî khoáa, múã cûãa ra.

   Lêåp tûác, Tuyïët Kha nhòn thêëy àûáa treã êëy.

    Noá úã trong möåt gian phoâng tröëng khöng, khöng coá àöì àaåc gò. Noá
rêët nhoã rêët nhoã, xem ra chó lúán hai ba tuöíi. Coá caái àêìu cöí quaái, noá laåi
khöng coá gaáy, toaân böå gaáy bõ xeán phùèng. Trïn àónh àêìu lú thú coá vaâi
súåi toác, mùæt chïëch vïì phña ngoaâi quyáp xuöëng, àêìu lûúäi theâ r a ngoaâi
möi. Noá boâ dûúái àêët, duâng tûá chi trûúân ài, ngoán tay àïìu ngùæn nhoã,
quaái thai, miïång y y ö ö phaát ra tiïëng quaái gúã. Noá mùåc quêìn aáo treã
thú, laåi vêîn boåc taä loát. ÛÁc Bònh ài vaâo, ùém àûáa treã lïn, daán maá vaâo caái
àêìu quaái thai cuãa àûáa treã. Nûúác mùæt traân trong mùæt, nhûng chõ ta
cuäng trûúác sau khöng àïí cho nûúác mùæt êëy rúi xuöëng. Chõ ta quay àêìu
nhòn Tuyïët Kha.

    - Töi khoáa noá laåi, laâ súå noá ngaä xuöëng dûúái lêìu, noá khöng biïët baão
vïå mònh, thûúâng thûúâng bõ thûúng. Baác sô noái, noá vônh viïîn seä khöng
tiïën böå.

   Tuyïët Kha thêëy söëng lûng mònh laånh toaát, toaân thên nöíi da gaâ,
trong daå daây cöìn caâo möåt höìi dûä döåi, naâng àuáng laâ muöën oái mûãa.

http://www.ebooks.vdcmedia.com
QUYÂNH DAO                                    166

Naâng quay àêìu ài, khöng muöën nhòn nûäa, trong àêìu xêy xêím choaáng
vaáng. ÛÁc Bònh àùm àùm nhòn naâng, run gioång noái:

   - Cö súå nhòn û? Nïëu àoá laâ con cö, cö seä nhû thïë naâo?

   Tuyïët Kha luâi laåi dûåa lïn tûúâng, khöng thïí nghô, khöng daám
nghô. Naâng gùæng gûúång trêën àõnh mònh, gùæng gûúång muöën àiïìu chónh
möåt luöìng suy nghô!

   - Baác sô chùèng phaãi laâ noái... seä khöng... seä khöng... - Naâng êëp
uáng noái, khöng noái ra àûúåc chûä quaái thai hay mùæc chûáng ngu àêìn.

     - Baác sô! - ÛÁc Bònh söi nöíi àaáp - Caái maâ baác sô coá thïí cam àoan
laâ lyá luêån khoa hoåc, vûúåt khoãi phaåm vi lyá luêån, thò chó coá thûúång àïë
biïët. Àïën hiïån giúâ baác sô cuäng khöng roä àoá laâ lyá leä gò, hoå noái àoá chó laâ
möåt sûå vûâa kheáo phuâ húåp. Gêìn mûúâi nùm trûúác, coá àöi vúå chöìng s inh
liïìn ba àûáa treã thú mùæc chûáng ngu àêìn, ba lêìn. Khöng coá lêìn naâo
thoaát khoãi vêån ruãi naây. Möîi lêìn baác sô àïìu noái laâ seä khöng laåi àïën
nûäa, nhûng laåi àïën lêìn nûäa. Bûác àïën nöîi àöi vúå chöìng àoá hoaân toaân
suåp àöí. Àïën nay, ba àûáa treã mùæc chûáng ngu àêìn êëy coân úã trong viïån
nuöi treã Chên Quang. Caác baác sô cho rùçng khöng thïí tûúãng tûúång nöíi.
Nhûng, loaåi viïåc àoá vêîn xaãy ra! Xaãy ra khöng lyá leä! Xaãy ra khöng coá
trúâi àêët naâo! Maâ viïåc xaãy ra cûá xaãy ra! Khöng coá möåt chuát xñu cú höåi
naâo cûáu vaän.

    Tuyïët Kha laåi nhòn àûáa treã êëy laåi lêìn nûäa, laåi vöåi vaâng cuái àêìu
xuöëng. Àúâi ngûúâi coá thïí coá chuyïån thaãm hún àûúåc khöng? Naâng nghô
khöng ra. Daáng ÛÁc Bònh ùém àûáa treã, laâ möåt bûác tranh thï thaãm
nhêët, thûá thï thaãm naây, hún caã chïët choác. Chïët choác, coân laâ möåt thûá
kïët thuác, thûá sinh mïånh naây laåi laâ möåt thûá daây voâ khöng bao giúâ dûát.

   - Cö àaä nhòn thêëy con töi röìi! - ÛÁc Bònh laåi bùæt àêìu noái, gioång
noái àau àúán - cö cuäng àaä nhòn thêëy con cuãa Diïåp Cûúng röìi! Cö biïët
tònh huöëng luác bêëy giúâ hay khöng? Khi baác sô noái con anh êëy laâ mùæc
chûáng ngu àêìn, khi anh êëy nhòn thêëy hònh daång àûáa con, anh êëy cú
höì hoaân toaân àiïn. Anh êëy r öëng lïn vúái töi noái töi àaä giïët anh êëy. Anh
êëy chaåy àiïn cuöìng ra ngoaâi phöë, bõ ngûúâi bùæt vïì bïånh viïån, baác sô
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGOÅN ÀEÂN ÀÏMQUA                                167

chñch thuöëc an thêìn cho anh êëy, suyát nûäa töëng anh êëy vaâo nhaâ
thûúng àiïn. Sau àoá cha anh êëy àïën mang anh êëy ài. Töi tûâ àoá khöng
gùåp laåi anh êëy nûäa! Tûâ àoá khöng gùåp laåi nûäa! - chõ ta cùæn rùng, ûúän
ngûåc, “àûáa con” gêìy gêìy nhoã nhoã êëy phuåc trïn vai chõ êëy giöëng nhû
con baåch tuöåt - Nhûng, nhaâ hoå Diïåp khöng baåc àaäi töi, hoå vêîn haâng
thaáng gûãi tiïìn thuöëc men vaâ tiïìn nuöi nêëng àûáa treã. Nhûng caã nhaâ
hoå, cuäng khöng coá bêët kyâ möåt ngûúâi naâo coá thïí àöëi mùåt vúái àûáa treã
naây. Töi khöng traách hoå, khöng traách hoå chuát naâo. Coá khi nûãa àïm
chúåt tónh, töi quaã hêån töi taåi sao phaãi sinh àûáa treã naây, nhûng sinh
mïånh àaä ra àúâi, töi cuäng khöng biïët laâm thïë naâo nûäa. Àiïìu àau buöìn
nhêët laâ, àûáa con duâ cho hònh daång nhû vêåy, töi vêîn yïu noá! Töi vêîn
yïu noá! cho nïn, Tuyïët Kha, cö biïët khöng? Möåt àúâi töi seä vônh viïîn bõ
àûáa con naây khoáa chùåt lêëy, cuäng seä khöng thïí dung naåp ngûúâi khaác
àûúåc nûäa, bao göìm caã Diïåp Cûúng, ngûúâi hêån töi traách töi úã bïn
trong! Àûáa con bïånh têåt naây laâ toaân thïí, toaân thïí, toaân thïí thïë giúái
tûúng lai cuãa töi!

    Tuyïët Kha bêët giaác ngêíng àêìu lïn nhòn chõ. Hiïån giúâ, naâng àaä
coá thïí àöëi mùåt vúái àûáa treã quaái thai. Caái chuã yïëu, naâng àaä bõ ÛÁc Bònh
huyïîn hoùåc, bõ caái kiïn quyïët cuãa ÛÁc Bònh laâm cho caãm àöång. Hiïån
giúâ, naâng múái biïët, caái ûu uêët vaâ tiïìu tuåy cú höì coá thïí súâ moá thêëy laâ
àïën nhû thïë naâo. Möåt thúâi gian, naâng quïn caã tñnh quan hïå cuãa cêu
chuyïån àoá vúái mònh, naâng hoaân toaân quïn caã chñnh mònh. Trûúác mùæt
naâng chó coá ÛÁc Bònh: ÛÁc Bònh vaâ cêu chuyïån thï thaãm cuãa chõ ta, ÛÁc
Bònh vaâ àûáa con thï thaãm cuãa chõ ta, ÛÁc Bònh vaâ tûúng lai thï thaãm
cuãa chõ ta.

    - Tuyïët Kha, töi goåi cö trúã laåi, àïí cö nhòn thêëy mùåt chên thûåc
cuãa cêu chuyïån, töi khöng biïët laâ laâm àuáng hay laâ laâm sai. Coân nhû
Diïåp Cûúng, töi àaä quaá lêu khöng gùåp anh êëy, nhûng töi vêîn biïët möåt
söë tin tûác vïì anh êëy. Ban àêìu, anh ta tiïëp thuå chûäa trõ tinh thêìn möåt
daåo, búãi vò anh êëy hêìu nhû hoaân toaân suåp àöí. Vïì sau, anh êëy ra ngoaåi
quöëc nghiïn cûáu maáy tñnh àiïån tûã, vïì nûúác thaânh lêåp trung têm thiïët
kïë vaâ baán maáy tñnh àiïån tûã. Sûå nghiïåp cuãa anh êëy nhû mùåt trúâi àang

http://www.ebooks.vdcmedia.com
QUYÂNH DAO                                 168

lïn rûâng rûåc. Nhûng, àúâi söëng tònh caãm cuãa anh êëy laåi laâ möåt khoaãng
tröëng hû vö.

    Tuyïët Kha khöng noái, buöìn khöí nhòn ÛÁc Bònh, buöìn khöí nghô
ngúåi, buöìn khöí lùæng nghe, böîng nhiïn laåi àem àùåt mònh vaâo trong cêu
chuyïån.

    - Tuyïët Kha, duâ cho cö biïët hay khöng biïët, duâ cho cö hiïíu hay
khöng hiïíu, möåt àúâi Diïåp Cûúng, vônh viïîn khöng thïí thoaát khoãi
boáng àen cuãa em anh êëy vaâ con anh êëy! Anh êëy laâm sao daám kïët hön,
anh êëy laâm sao daám àoâi möåt gia àònh! Anh êëy laâm sao daám àñch thûåc
yïu möåt cö gaái! Töi laâ möåt thñ duå àûúåc anh êëy yïu! Anh êëy khöng
daám! Duâ rùçng anh êëy nhiïåt tònh, traân àêìy tònh thú yá hoåa vaâ sûác caãm
thuå, anh êëy laåi khöng daám yïu. Coá möåt höìi, nghe noái anh êëy lûu
luyïën chöën chúi búâi haát xûúáng, nhûng anh êëy quyïët khöng thïí coá
àûúåc thoãa maän úã loaåi caác cö gaái êëy. Trong têm linh anh êëy vêîn ài tòm
möåt caái hoaân myä, möåt caái àeåp nhaä nhùån, cao quyá, coá linh caãm giöëng
nhû Vuä Nhaån. Nhûng Vuä Nhaån quaá roä vïì gia àònh anh êëy, cuäng quaá
roä vïì töi, Vuä Nhaån khöng àïí cho mònh sa vaâo. Maâ cö, Tuyïët Kha, töi
thoaåt nhòn thêëy cö, töi liïìn biïët, Diïåp Cûúng tiïu röìi.

   Diïåp Cûúng tiïu röìi? Tuyïët Kha caâng thïm buöìn khöí nhòn ÛÁc
Bònh, trong loâng àaä tûúng àöëi hiïíu roä, hiïíu roä àïën khiïën naâng höìi höåp
maâ àau loâng, nhûng naâng vêîn buöìn khöí chúâ àúåi sûå phên tñch cuãa ÛÁc
Bònh.

    - Cö laâ loaåi cö gaái anh êëy cêìn! Anh êëy vêîn àang tòm loaåi ngûúâi
êëy! - ÛÁc Bònh nhûúáng cao löng maây, mùæt saáng rúä, nûúác mùæt vêîn chûáa
trong mùæt - Nïëu anh êëy khöng àñch thûåc yïu cö, thò laâ may mùæn cho
hai ngûúâi. Hai ngûúâi gùåp dõp thò vui chúi möåt phen, laåi chia tay nhau
maâ àöi bïn khöng bõ thûúng töín! Nïëu hai ngûúâi àñch thûåc yïu nhau,
trúâi, töi khöng thïí nghô, töi khöng daám nghô. Yïu àûúng vúái Diïåp
Cûúng laâ khöng thïí baân àïën tûúng lai, nïëu cö baân, seä lêëy mêët maång
anh êëy! Luác anh êëy cêìn vuä trang mònh, anh êëy seä biïën thaânh möåt con
thuá dûä cùæn ngûúâi. Maâ luác anh êëy cùæn cö bõ thûúng, anh êëy seä cùæn
mònh bõ thûúng caâng nùång...

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGOÅN ÀEÂN ÀÏMQUA                             169

    Tuyïët Kha khöng nghe tiïëp nöíi, naâng cuäng khöng nghe tiïëp
àûúåc nûäa. Böîng nhiïn Diïåp Cûúng giöëng nhû möåt túâ baáo phúi trûúác
mùåt naâng, bïn trïn têët caã moåi neát chûä, lúán lúán nhoã nhoã àïìu roä raâng
hiïån ra, möîi möåt chûä, möîi möåt doâng, möîi möåt dêëu chêëm cêu, àïìu roä
raâng biïët bao, roä raâng biïët bao! Trong oác naâng giöëng nhû loáe chúáp nhúá
laåi hai lêìn caäi nhau. Giöëng nhû loáe chúáp nhúá laåi khi mònh trûúâng
thiïn àaåi luêån noái muöën coá möåt ngûúâi chöìng, muöën möåt bêìy con,
muöën möåt gia àònh... mùæt chaâng cuäng tûâng möåt luác ûúát àêìm, loâng
chaâng cuäng tûâng caãm àöång sêu xa, nhûng, nhûng, nhûng... trúâi úi!
Tuyïët Kha duâng tay öm lêëy àêìu, trúâi úi! Naâng àaä laâm nhûäng viïåc gò
vúái Diïåp Cûúng? Con, gia àònh hön nhên, con chaáu quêy quêìn bïn
göëi! Naâng àoâi caái chaâng khöng cho nöíi! Caái àon giaãn nhêët, töëi thiïíu
nhêët maâ àúâi ngûúâi nïn coá àûúåc, maâ chaâng laåi khöng cho nöíi! Trúâi úi!
Mònh coân noái nhûäng gò? Naâng àiïn cuöìng nhúá laåi, àiïn cuöìng nhúá laåi:
Yïu àûúng cuãa anh laâ “àaâm” ra! Boã ài chûä “ngön” bïn caånh thò khöng
coá caái gò! Trúâi, Diïåp Cûúng, Diïåp Cûúng, Diïåp Cûúng. Taåi sao khöng
noái cho töi biïët. Taåi sao khöng noái cho töi biïët? Taåi sao khiïën töi àêm
anh bõ thûúng? Diïåp Cûúng, Diïåp Cûúng, Diïåp Cûúng! Trong loâng
naâng goåi söi caái tïn àoá, goåi caái tïn àoá nhû àiïn cuöìng: Diïåp Cûúng,
Diïåp Cûúng, Diïåp Cûúng! Quay ngûúâi, naâng lao ra khoãi cùn nhaâ nhoã,
chaåy xuöëng dûúái lêìu. ÛÁc Bònh úã àùçng sau kïu lïn:

   - Khoan möåt chuát, coân möåt cêu nûäa!

   Tuyïët Kha àûáng laåi, quay àêìu.

    - Nïëu cö yïu anh êëy, chúá coá dêîm laåi vïët xe àöí cuãa töi! Cö khöng
thïí coá con! Khöng thïí coá möåt gia àònh bònh thûúâng! - Chõ ta gêåt gêåt
àêìu bònh tônh, bònh tônh àïën giöëng nhû nûúác lùång möåt caái höì khöng
gioá - Thöi! Cö ài ài! àoáng cûãa lúán laåi duâm töi!

   Chõ ta quay ngûúâi ài vaâo trong nhaâ, lêåp tûác, chõ ta khe kheä, ïm
ïm, dõu daâng haát baâi haát ru:

   Nguã ài, nguã ài

http://www.ebooks.vdcmedia.com
QUYÂNH DAO                               170

   Hoân ngoåc àaáng yïu cuãa töi!

   Chñnh tay maá kheä àûa nöi con nguã.

   Tinh dûúäng möåt höìi, nghó ngoi möåt höìi

   Yïn öín ngoan laânh, nguã úã trong nöi

   Tuyïët Kha khöng sao àûáng laåi nöíi nûäa, khöng sao nghe tiïëp nöíi
nûäa. Naâng bùæt àêìu lao xuöëng cêìu thang, xuyïn qua phoâng khaách,
naâng chaåy nhû bay ra.

   Vuä Nhaån bêåt naãy lïn nhû loâ xo, àuöíi theo ra cûãa lúán. Cö ta tuám
lêëy Tuyïët Kha àang hoang mang chaåy bûâa trïn phöë.

   - Cö muöën laâm gò?

   - Ài tòm Diïåp Cûúng! - Naâng kïu lïn, àau khöí maâ söi nöíi kïu
lïn - Töi phaãi ài tòm Diïåp Cûúng!
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGOÅN ÀEÂN ÀÏMQUA                              171
               CHÛÚNG 17

    Tuyïët Kha tòm kiïëm Diïåp Cûúng nhû àiïn cuöìng.
    Chaâng khöng coá úã trong cùn höå àöåc thên.
    Chaâng khöng coá úã vùn phoâng.
    Chaâng cuäng khöng coá úã nhaâ cha chaâng.
    Thoã khön coá ba hang, chaâng khöng coá úã hang naâo. Vuä Nhaån vêîn
ài cuâng Tuyïët Kha, laái xe àûa naâng ài khùæp núi tòm. Hoå laái xe àïën
Dûúng Minh Sún, khöng coá úã chöî ngùæm biïín àeân; laái xe àïën thaânh êm
nhaåc, khöng coá úã thaânh êm nhaåc; laái xe àïën quaán ùn quaán caâ phï
thûúâng àïën, khöng coá, khöng coá úã bêët kyâ núi naâo hai ngûúâi tûâng àïën.
    Àïm àïën, Vuä Nhaån mïåt àïën laã ngûúâi.
    - Töi àûa cö vïì nhaâ - Vuä Nhaån noái - Tòm thïë naây khöng àûúåc gò.
Thaânh phöë Àaâi Bùæc quaá lúán, anh êëy coá thïí laánh úã bêët kyâ xoá goác naâo.
Tòm thïë naây tòm ba ngaây cuäng khöng thêëy. Vùn phoâng noái anh êëy
khaá nhiïìu ngaây khöng ài laâm. Cha anh êëy cuäng khöng gùåp anh êëy.
Anh êëy coá thïí rúâi khoãi Àaâi Bùæc àïën möåt àõa phûúng khaác röìi.
    - Khöng cêìn àûa töi vïì nhaâ - Tuyïët Kha xuöëng xe - Cö vïì ài töi
möåt mònh ài trïn phöë.
    - Töi töët nhêët laâ àûa cö vïì! - Vuä Nhaån coá phêìn hoang mang.
    - Khöng. Töi cam àoan töi rêët khoãe, töi muöën taãn böå möåt chuát.
Cö ài ài! Ba töi nhêët àõnh àang tòm cö - Naâng àêíy Vuä Nhaån lïn xe,
quay àêìu ài. Trïn àûúâng phöë àeân lûãa huy hoaâng, cö ta bêët lûåc lùæc
àêìu, laái xe ài.
    Tuyïët Kha möåt mònh ài daåo trïn àûúâng phöë khöng coá muåc àñch,
möîi boáng ngûúâi cö àöåc àïìu khiïën naâng chuá yá. Diïåp Cûúng, anh úã àêu?
Ài röìi laåi ài, xuyïn qua àûúâng phöë naây àïën àûúâng phöë khaác. Möîi khi
gùåp möåt traåm àiïån thoaåi, laåi vaâo chia ra goåi ba cuá àiïån thoaåi: cùn höå

http://www.ebooks.vdcmedia.com
QUYÂNH DAO                                    172

àöåc thên khöng coá ngûúâi nghe, vùn phoâng hïët giúâ laâm, nhên viïn trûåc
ban noái chaâng khöng coá úã àoá, ngûúâi nhaâ hoå Diïåp traã lúâi noái khöng vïì
quaå Bêët luêån goåi bao nhiïu àiïån thoaåi àïìu bùåt khöng tin tûác. Àïm,
dêìn dêìn khuya, àeân nï- Öng àêìu phöë tûâng ngoån möåt tùæt. Hai chên
naâng ài àïën nöîi vûâa moãi vûâa àau. Vaâo traåm àiïån thoaåi cuöëi cuâng,
naâng trûúác hïët goåi àiïån thoaåi vïì nhaâ cho Buâi Thû Doanh, chó ngùæn
goån noái:
    - Maá, con rêët khoãe, àûâng lo cho con!
    - Con àang úã àêu? - Buâi Thû Doanh noáng ruöåt hoãi.
    - Àûâng lo! Maá, con vêîn khoãe, rêët khoãe, coá thïí vïì muöån möåt
chuát, maá nguã trûúác ài, àûâng àúåi con.
    Vöåi vaä cùæt àiïån thoaåi, laåi lêìn lûúåt goåi ba söë àiïån thoaåi khaác. Vêîn
nhû vêåy. Tòm khöng àûúåc ngûúâi. Naâng àûáng úã àêìu phöë àïm töëi, nhòn
xe nûúâm nûúåp qua, coá xe cuãa Diïåp Cûúng khöng? Coá khöng? “Chuáng
lyá têìm tha thiïn baách àöå, maåch nhiïn höìi thuã, na nhên khûúác taåi
àang hoãa lan san xûá” Khùæp caác núi laâng tòm chaâng trùm ngaân lêìn,
vuåt quay àêìu laåi, ngûúâi êëy àang úã núi àeân lûãa gêìn taân...
    Cêu àeåp biïët bao, yá caãnh àeåp biïët bao, “nöîi mûâng choaáng ngúåp”
àeåp biïët bao! Naâng quay àêìu bïn traái möåt lûúåt, quay àêìu bïn phaãi
möåt lûúåt, àûúâng phöë vêîn laâ àûúâng phöë, xe phöë vêîn laâ xe phöë, àeân phöë
vêîn laâ àeân phöë. Ngûúâi êëy khöng coá úã núi àeân lûãa gêìn taân!
    Sau cuâng, naâng phaát hiïån mònh ài vaâo chung cû cuãa Diïåp
Cûúng. Lïn lêìu, naâng maáy moác ài àïën cûãa gian phoâng êëy, biïët roä bïn
trong khöng coá ngûúâi, naâng vêîn nhêën chuöng cûãa. Böën chung quanh
lùång nhû túâ. Àïm àaä khuya, caác höå trong toâa lêìu lúán àaä khoáa chùåt
cûãa, caái cûãa trûúác mùåt naâng cuäng khoáa, naâng khöng ài vaâo àûúåc.
Nhûng naâng àaä quaá mïåt quaá mïåt, suöët caã buöíi chiïìu àïën töëi, naâng
“truy têìm” vaâi ngaân vaâi vaån dùåm! Vaâi ngaân vaâi vaån thïë kyã! Diïåp
Cûúng, anh úã àêu? Diïåp Cûúng, anh úã àêu? Naâng dûåa lûng lïn cûãa,
khöng tûå chuã nöíi, naâng tûâ tûâ trûúåt xuöëng, ngöìi trïn thaãm trûúác cûãa.
    Duâng tay öm àêìu göëi, naâng co quùæp trong boáng töëi. Trïn löëi ài
coá möåt ngoån àeân nhoã, vûâa hay aán h saáng khöng chiïëu túái àêy. Naâng
tûåa àêìu trïn cûãa, naâng nghô, naâng chó cêìn nghó ngúi möåt caái, nghó
ngúi möåt caái úã chöî gêìn Diïåp Cûúng nhêët. Naâng quaã thûåc quaá mïåt quaá
mïåt, khöng chó mïåt nhoåc vïì thên thïí, coân mïåt nhoåc vïì tinh thêìn,
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGOÅN ÀEÂN ÀÏMQUA                              173

khöng chó mïåt nhoåc, coân caã thêët voång, thêët voång caâng luác caâng sêu,
thêët voång caâng luác caâng nùång. Diïåp Cûúng, àïí töi gùåp anh! Àïí töi gùåp
anh! Àïí töi gùåp anh! Trong loâng gaâo theát tram ngaân lêìn, ngûúâi êëy
khöng coá úã núi àeân lûãa gêìn taân!
    Thúâi gian khöng biïët tröi qua bao nhiïu lêu, naâng laåi ngöìi àêëy
vaâ nguã thiïëp ài.
    Khi Diïåp Cûúng ài ra khoãi thang maáy, cêìm chòa khoáa cûãa
phoâng, ài àïën cûãa, nhòn thêëy Tuyïët Kha, chaâng hoaân toaân ngêy ngûúâi
ra. Naân g co quùæp úã àêy, gêìy gêìy nhoã nhoã, böå mùåt nhúåt nhaåt dûåa trïn
àêìu göëi, toác daâi xoäa ra, che lêëp nûãa mùåt, löng mi rêåm ruã xuöëng, àêìu
maây kheä nhñu laåi, goác mùæt ûún ûúát. Traái tim chaâng vuåt co ruát laåi,
chaâng ngöìi xöím xuöëng, àùm àùm nhòn naâng, duâng ngoán tay nheâ nheå
vuöët goác mùæt naâng, nûúác mùæt thêëm ûúát ngoán tay chaâng. Chaâng nhùæm
mùæt, lùæc lùæc àêìu, àoá laâ aão tûúãng! Chaâng laåi múã mùæt, naâng vêîn nguã úã
àêëy, nhêët àõnh nguã khöng àûúåc dïî chõu, naâng nhñu maây ûúän mònh
lïn, böîng nhiïn naâng tónh dêåy. Múã mùæt, naâng lêåp tûác nhòn thêëy Diïåp
Cûúng! Nùçm mú röìi, naâng nghó, cûúâi vúái böå mùåt trong múå Trong mú
coá thïí nhòn thêëy Diïåp Cûúng, chi bùçng àûâng tónh nûãa thò töët hún,
naâng lêåp tûác laåi nhùæm mùæt laåi. Nûúác mùæt doåc theo khoáe mùæt lùn
xuöëng, bïn möi naâng laåi heá cûúâi, miïång lêìm bêìm noái kheä:
    - Diïåp Cûúng, töi hònh nhû tòm thêëy anh, hònh nhû...
    Diïåp Cûúng trong loâng möåt cún quùån thùæt dûä döåi, mùæt lêåp tûác
ûún ûúát. Khom lûng xuöëng, chaâng ùém Tuyïët Kha lïn. Múã cûãa phoâng,
chaâng ùém naâng ài vaâo trong phoâng. Bõ lay nhû vêåy, Tuyïët Kha thûåc
sûå tónh laåi.
    Naâng nhûúáng löng mi, phaát hiïån mònh úã trong caánh tay Diïåp
Cûúng, chaâng luác êëy sêu thùèm nhû biïín, söi suåc nhû lûãa, saáng rûåc
nhû àeân, töëi àen nhû àïm... giöëng rûâng, giöëng mùåt trúâi moåc, giöëng àöi
mùæt cuãa toaân thïí vuä truå àang ngêy nhòn mònh. Naâng duâng thúâi gian
vaâi giêy, muöën laâm roä àoá coá phaãi laâ thûåc khöng, hay laâ mònh àang
nùçm múã Diïåp Cûúng öm naâng vaâo phoâng, àoáng cûãa phoâng, bêåt saáng
àeân treo. aánh àeân êëy choái mùæt naâng. Naâng nghiïng àêìu ài traánh aánh
saáng êëy, neá traánh möåt caái, möi naâng chaåm vaâo bêu aáo trïn vai chaâng:
naâng biïët laâ thûåc! Trong phuát chöëc, ngaân sêìu vaån hêån àïìu traâo lïn

http://www.ebooks.vdcmedia.com
QUYÂNH DAO                                  174

trong loâng, nöîi buöìn tûâ trong maâ àïën, hïî phaát ra laâ khöng thïí dûâng.
Haá miïång ra, naâng khöng nghô gò, cùæn maånh vaâo àêìu vai chaâng möåt
miïëng, hêån chaâng chïët àûúåc, hêån chaâng chïët àûúåc, hêån chaâng chïët
àûúåc! Cùæn chïët chaâng! Cùæn chïët chaâng! Cùæn chïët chaâng!
    Diïåp Cûúng bõ naâng cùæn àïën nöîi dûúán ngûúâi lïn. Chaâng cuái àêìu
nhòn naâng, nûúác mùæt àang àiïn cuöìng tuön chaãy trïn mùåt naâng, naâng
liïìu maång cùæn chaâng, tûåa höì muöën cùæn chaâng thaânh maãnh vuån.
Chaâng khöng àöång, tim àau nhoái, mùæt noáng lïn maâ êím ûúát. Chaâng àïí
naâng cùæn, àïí naâng phaát tiïët, chaâng cûá ùém naâng nhû vêåy mùæt khöng
chúáp ngêy nhòn naâng. Naâng buöng miïång ra, quay àêìu laåi nhòn
chaâng, muöën noái, ngheån ngaâo maâ khöng thïí thaânh tiïëng, nûúác mùæt
chaãy vaâo trong toác, trong daái tai... Chaâng àùåt naâng lïn giûúâng. Ngöìi úã
caånh giûúâng, chaâng àùm àùm nhòn naâng, cêìm möåt caái muâi xoa, cêín
thêån chuâi n gêën nûúác mùæt cho naâng. Sau àoá, chaâng böîng öm chùåt lêëy
naâng, aáp àêìu naâng trûúác ngûåc, àïí nûúác mùæt êëy hun boãng ngûúâi
chaâ n g.
    Naâng böîng àêíy chaâng ra, co ruåt laåi phña sau dûåa trïn àêìu
giûúâng. Ngêën nûúác mùæt nhem nhuöëc àêìy mùåt, toác ruä rûúåi xoäa trûúác
ngûåc, bïët trïn maá naâng. Mùæt naâng vaâ nûúác mùæt àöìng thúâi laâ ngoån lûãa,
laâ ngoån lûãa coá thïí thiïu huãy têët caã, Thuãy hoãa àöìng nguyïn.Nûúác lûãa
cuâng nguöìn... Àoá laâ hai caái giïëng sêu, hai caái giïëng sêu v ûâa laâ lûãa
vûâa laâ nûúác. Diïåp Cûúng naát loâng nhòn hai caái giïëng sêu êëy, dòm chïët
ài, thiïu chïët ài, chïët cuäng khöng höëi, chïët cuäng khöng höëi, chïët cuäng
khöng höëi.
    - Diïåp Cûúng! - Naâng kïu lïn, cuöëi cuâng duâng sûác kïu lïn - Anh
laâ àöì ngöëc! Anh laâ àöì khöën! Taåi sao phaãi àem mònh biïën thaânh ma
quyã? Taåi sao àöëi vúái töi hung aác taân nhêîn nhû vêåy? Anh khöng biïët
anh àang mûu saát töi û? Töi chïët àöëi vúái anh coá caái gò hay? Anh coá
biïët, anh huãy diïåt êën tûúång cuãa töi àöëi vúái anh so vúái bêët cûá chuyïån gò
coân taân nhêîn hún khöng? Sao anh daám laâm nhû vêåy? Sao anh daám?
Sao anh nhêîn têm laâm nhû vêåy? Chùèng leä töi àöëi vúái anh coân chûa
àuã chiïìu theo, coân chûa àuã nghiïm chónh, coân chûa àuã tri kyã? Anh coá
bêët kyâ àau khöí naâo, anh tûå gaánh chõu lêëy, töi ngay caã tû caách chia
gaánh àïìu khöng coá hay sao? Anh mùæng töi, anh àaánh giaá thêëp töi,
anh só nhuåc töi... cho rùçng nhû vêåy töi seä ruát lui, biïën mêët khoãi cuöåc
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGOÅN ÀEÂN ÀÏMQUA                               175

àúâi anh, anh seä khöng bêån bõu, khöng coá gaánh nùång, khöng coá caãm
giaác vïì traách nhiïåm? Àûúåc! - Naâng bûúáng bónh hêët àêìu, nhaãy xuöëng
khoãi giûúâng, xöng túái cûãa söí lúán haå xuöëng àêët - Töi nhaãy lêìu! Töi
chïët, xem anh coá phaãi laâ giaãi thoaát àûúåc hay khöng? - Naâng khöng hïì
laâm ra böå, àêíy cûãa söí, gioá àïm thöíi vaâo mùåt, thöíi tung laân toác daâi cuãa
naâng. Naâng xöng túái ban cöng. Diïåp Cûúng súå nhuãn ngûúâi, lao túái,
chaâng cöë söëng cöë chïët öm lêëy naâng, löi naâng vïì giûúâng. Naâng vuâng
vêîy, coân muöën chaåy ra cûãa söí lúán haå xuöëng àêët. Do àoá, chaâng nhanh
choáng maâ cuöìng loaån aáp möi lïn möi naâng.
    Giêy laát, chaâng ngêíng àêìu lïn, buöìn khöí maâ söi nöíi nhòn naâng,
trong aánh mùæt laâ nöîi buöìn baä vaâ thûúng tiïëc khöng búâ khöng bïën.
    - Em sao laåi úã àêy? - Chaâng khaân khaân hoãi - Anh àaä mêëy ngaây
khöng vïì àêy. Anh biïët em àang tòm anh, nhên viïn úã vùn phoâng noái,
hoå noái em àaä goåi mêëy chuåc cuá àiïån thoaåi. Em biïët khöng? Anh vïì àêy
chó laâ muöën tônh möåt caái, suy tñnh anh coá cêìn goåi àiïån thoaåi cho em
hay khöng hoùåc giaã laâ - Chaâng xoùæn tñt àêìu löng maây - möåt ài cho
raãnh.
    Naâng höìi höåp ngûúác mùæt àùm àùm nhòn chaâng, luác àoá múái phaát
hiïån chaâng khöng biïët naâng àaä gùåp Àöî ÛÁc Bònh, khöng biïët têët caã
ngoån nguöìn sûå viïåc, têët caã nöîi khöí têm cuãa chaâng, naâng àïìu biïët roä.
Chaâng chó laâ tûâ nhaâ vaâ vùn phoâng, biïët naâng àang tòm chaâng, cho
rùçng naâng vïì tònh caãm laåi möåt lêìn khuêët phuåc, cho rùçng naâng chùèng
qua chó laâ “chõu nhuán cho yïn viïåc” maâ thöi.
    - Möåt ài cho raãnh? - Naâng hoãi - Anh muöën ài àêu?
    - Myä quöë c .
    - aâ, Myä quöëc - Naâng gêåt gêåt àêìu - Myä quöëc khöng phaãi laâ bïn
trúâi, Myä quöëc laâ möåt quöëc gia, hiïån giúâ ai ai cuäng coá thïí laâm höå chiïëu
ài du lõch, ài Myä khöng khoá! Anh cho rùçng àïën Myä laâ thoaát nöíi töi
phaãi khöng? Töi seä àuöíi theo àïën Myä!
    Chaâng chùm chùm nhòn naâng, mùæt ûúát ûúát, troâng mùæt muâ nûúác,
àen sêu, khiïën ngûúâi àöång têm, khiïën ngûúâi chua xoát, khiïën ngûúâi
àau loâng!
    - Tuyïët Kha! - Chaâng töën sûác àoåc caái tïn àoá - Anh coá àaáng hay
khöng? Àaáng àûúåc em yïu nhû vêåy hay khöng? Sau khi anh noái

http://www.ebooks.vdcmedia.com
QUYÂNH DAO                                  176

nhûäng lúâi khöën kiïëp nhû vêåy höm àoá, em coân yïu anh û? Anh coá àaáng
hay khöng?
    Naân g ngöìi nûãa ngûúâi trïn giûúâng, lùång leä nhòn chaâng. Höìi lêu,
naâng khöng noái chó laâ lêu daâi, si mï chùm chuá nhòn chaâng, aánh mùæt
àoá nhòn laâm chaâng àúâ ra, tan ra. Chaâng cuöëng quñt nhaãy lïn, ài roát
nûúác söi, laâm cheán àôa àuång nhau kïu lanh canh. Chaâng laåi chaåy ài
àoáng cûãa söí, múã maáy laånh, laâm vang êìm caã nhaâ. Quay cuöìng xong,
chaâng trúã vïì bïn giûúâng. Mùæt naâng khöng hïì chúáp tiïëp tuåc si mï nhòn
chaâng. Chaâng àaä suåp àöí. Ài laåi, chaâng quyâ xuöëng thaãm trûúác giûúâng,
chòa hai tay cho naâng, nùæm chùåt lêëy tay naâng.
    - Anh khöng biïët taåi sao laåi noái nhûäng lúâi êëy - Chaâng cêìu xin
tha thûá - Anh nhêët àõnh laâ àiïn röìi! Anh àöåt nhiïn tinh thêìn thêët
thûúâng möåt chuát, khöng biïët mònh àang laâm gò...
    - ÖÌ, anh biïët chûá, anh cöë yá noái thïë.
    Tuyïët Kha kheä noái, ngöìi àïën bïn giûúâng, nêng àêìu chaâng lïn
àêìu göëi mònh, àeã chaâng dûåa vaâo mònh. Naâng coá phêìn mú höì, coá phêìn
böëi röëi, coá phêìn súå haäi... Phaãi, súå haäi, naâng quaã thêåt súå haäi. Naâng
muöën noái ra têm sûå cuãa chaâng, naâng muöën giaãi têët caã cêu àöë, nhûng,
àöåt nhiïn, naâng súå haäi. Lêu nay, tûâ quen nhau àïën yïu nhau, chaâng
duâng hïët caác thûá phûúng phaáp phoâng ngûâa naâng biïët quaá khûá cuãa
chaâng, thêåm chñ khöng dêîn naâng àïën gùåp cha chaâng, ngûúâi nhaâ cuãa
chaâng. Chaâng thaâ rùçng coá thïí àem mònh biïën thaânh àaáng gheát, cuäng
khöng chõu noái ra nöîi khöí têm cuãa chaâng. Chaâng cöë tònh giêëu giïëm
nhû thïë, naâng coá thïí noái toaåt ra àûúåc khöng? Naâng coá thïí khöng?
Naâng àang trong do dûå bêët àõnh, chaâng àaä cay àùæng maâ noái:
    - Anh khöng phaãi laâ cöë yá, anh khöng cöë yá laâm thûúng töín em.
Möîi lêìn khiïën em àau loâng anh coân àau khöí gêëp trùm lêìn so vúái
khiïën em àau loâng! Àaä noái nhûäng lúâi khöën kiïëp êëy, anh hêån khöng
thïí giïët chïët mònh,ngaân dao loác thõt laâm muön maãnh! Trúâi! - Chaâng
àau khöí thúã daâi - Tuyïët Kha, anh khöng biïët laâm thïë naâo, em hoãi anh
coá cêìn em khöng. Em khöng hiïíu, em khöng hiïíu... anh muöën coá em
biïët bao! Muöën coá em àiïn cuöìng biïët bao! Trong cuöåc àúâi khöng coá
em, dûúâng nhû khöng coá yá nghôa gò! Em khöng hiïíu...
    - Em àaä hiïíu! - Naâng buöåt miïång ra khöng khöëng chïë nöíi mònh
nûäa. Ngûúâi àñch thûåc yïu nhau khöng thïí coá bñ mêåt, àñch thûåc yïu
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGOÅN ÀEÂN ÀÏMQUA                             177

nhau cêìn trêìn truåi àöëi vúái nhau. Naâng quïn súå haäi, quïn lo lùæng,
quïn sûå “kyå huáy” àöëi vúái thiïëu soát cuãa baãn thên trong nhên tñnh,
naâng quïn rêët nhiïìu rêët nhiïìu caái, rêët nhiïìu bñ êín trong chöî sêu cuãa
têm linh loaâi ngûúâi naâng coân chûa thïí linh höåi àûúåc. Naâng buöåt
miïång ra noái - Em hiïíu caã röìi, Diïåp Cûúng, em àaä gùåp Àöî ÛÁc Bònh.
    Chaâng giêåt mònh kinh haäi, lêåp tûác ngêíng àêìu lïn, sùæc mùåt
chaâng vuåt biïën thaânh maâu tro, thên thïí chaâng cûáng àú, aánh mùæt
cûáng àú, bùæp thõt trïn mùåt cûáng àú... Chaâng ngöìi trïn thaãm, nhòn
thùèng naâng, caã ngûúâi àïìu “hoáa thaåch”.
    Naâng coá phêìn hoaãng súå, nùæm lêëy tay chaâng, tay chaâng cuäng
cûáng nhû àaá, têët caã caác bùæp thõt àïìu cang thùèng. Naâng gêëp ruát súâ
ngoán tay chaâng, gêëp ruát súâ toác chaâng, gêëp ruát súâ maá chaâng, gêëp ruát
noái möåt húi:
    - Em khöng bêån têm, em khöng bêån têm gò hïët. Anh hiïíu
khöng? Diïåp Cûúng, em biïët anh súå caái gò, em biïët möåt söë ngaây naây,
anh söëng vûâa mêu thuêîn vûâa àau khöí nhû thïë naâo! Diïåp Cûúng anh
nghe em noái. Khöng quan hïå, caái gò cuäng khöng quan hïå, anh vêîn coá
tû caách yïu àûúng, anh vêîn coá tû caách kïët hön! Viïåc maâ anh súå, laâ caái
maâ möîi möåt ngûúâi chuáng ta àïìu seä súå. Nhûng, coá thïí khöng cêìn con,
coá thïí khöng àeã, bêët kïí baác sô noái thïë naâo, chó cêìn quyïët têm khöng
àeã con, thò khöng coá vêën àïì gò hïët, phaãi thïë khöng? Diïåp Cûúng, Diïåp
Cûúng, Diïåp Cûúng, Diïåp Cûúng! - Naâng böìn chöìn, lay tay chaâng, lay
baã vai chaâng, lay chaâng, ra sûác lay chaâng - Anh nghe em noái, Diïåp
Cûúng, em yïu anh, em muöën söëng chung vúái anh! Em seä khöng dêîm
laåi vïët xe àöí cuãa Àöî ÛÁc Bònh...
    Diïåp Cûúng böîng nhaãy lïn. Chaâng hung baåo gaåt tay naâng ra.
Chaâng lêåp tûác löìng löån, loâng trùæng mùæt chaâng àoã ngêìu lïn, böå mùåt
chaâng trùæng bïåch giöëng nhû ngûúâi chïët, möi miïång chaâng hoaân toaân
khöng coá sùæc maáu. Chaâng tuám lêëy caánh tay naâng, duâng sûác, hung dûä,
xaách thùèng naâng tûâ giûúâng lïn. Chaâng nghiïën rùng nghiïën lúåi, vö
cuâng bi phêîn heát lïn:
    - Cö taåi sao muöën ài gùåp naâng? Cö taåi sao nhêët àõnh muöën xeá
da töi ra, ài nghiïn cûáu böå xûúng töi? Ai cho cö caái quyïìn êëy? Ai cho
pheáp cö laâm nhû vêåy? Cö lêåt lïn têët caã maâu sùæc che chúã töi! Cö àaä

http://www.ebooks.vdcmedia.com
QUYÂNH DAO                                  178

nhòn thêëy möåt mùåt töi khöng thïí àöëi diïån vúái àúâi ngûúâi nhêët! Trúâi
húäi! - Chaâng ngûãa mùåt lïn trúâi heát to - Àoá laâ yïu û? Àoá laâ yïu û? Àoá
laâ yïu û? Cö coân daám noái cö yïu töi û?
    - ÖÌ, em yïu, em yïu, em yïu! - Naâng heát liïìn möåt chùåp, súå nhuän
ngûúâi, súå àúâ ngûúâi maâ coân vö cuâng höëi hêån. Khöng noái toaåc ra! Khöng
nïn noái toaåc ra! Teá ra, chaâng súå viïåc naây àïën nhû vêåy! Teá ra àoân
àaánh vaâ vïët thûúng chaâng phaãi chõu nùång àïën nhû vêåy! - Naâng hoaãng
loaån öm chaâng, vuöët ve chaâng, hön chaâng, keáo chaâng, kïu lïn - Àûâng
nghi ngúâ em, nïëu khöng phaãi laâ quaá yïu anh, em àaä khöng ài truy
cûáu! Nhûng, em àaä noái em khöng bêån têm, em seä khöng vò caái àoá maâ
coi thûúâng anh! Em seä khöng...
    - Nhûng, töi seä! - Chaâng röëng to, röëng to vaâo mùåt naâng, trong
mùæt löìi ra tiïëng noái giöëng nhû phaáo nöí, trong möîi nöí vúä àïìu toaát ra
àau khöí vaâ tuyïåt voång - Töi seä bêån têm! Töi seä coi thûúâng chñnh töi!
Cö khöng hiïíu û? - Chaâng duâng sûác àêíy naâng ra, àêíy naâng ngaä lïn
giûúâng. Chaâng ài voâng quanh nhaâ, giöëng nhû möåt con thuá bõ nhöët
trong löìng, chaâng duâng tay dûát toác mònh, dêåm chên nhaãy chöìm lïn -
Bêy giúâ cö àaä biïët, bêy g iúâ cö biïët hïët caã röìi! Töi khöng phaãi laâ chöëng
laåi hön nhên, töi khöng coá tû caách baân àïën hön nhên! Khöng coá tû
caách yïu, khöng coá tû caách sinh hoaåt, khöng coá tû caách àoâi möåt gia
àònh! Caái tûå troång töi gùæng sûác nguåy trang, àïìu khöng coân nûäa! Töi
àem da töi löåt saåch! Cö, cö, cö! - Chaâng dûâng trûúác mùåt Tuyïët Kha, keä
mùæt raách hïët - Cö taåi sao muöën vaåch trêìn töi? Cö taåi sao muöën vaåch
trêìn töi? Cö taåi sao khöng vûát boã töi? Cö taåi sao muöën laâm nhû vêåy...
- Tiïëng chaâng khaân, tuyïåt voång vaâ àau àúán boáp vùån toaân thïí böå mùåt
chaâ n g.
    Tuyïët Kha hoaân toaân ngêy ngûúâi ra.
    - Em àaä noái em khöng bêån têm! - Naâng chó biïët lùåp laåi cêu àoá -
Em cam àoan khöng bêån têm, thêåt àêëy, thêåt àêëy! Diïåp Cûúng! Anh
thûã thaách em xem, anh thûã thaách em xem, em khöng bêån têm! Em
muöën lêëy anh, em muöën söëng chung vúái anh...
    - Im möìm! - Chaâng heát to - Cö sao coá thïí lêëy töi? Cö cêìn möåt gia
àònh àêìm êëm, cö cêìn rêët nhiïìu con, cö caân con chaáu à êìy nhaâ... Cö coá
thïí tûúãng tûúång con chaáu àêìy nhaâ, mùæt quyáp xuöëng, theâ àêìu lûúäi ra,
giöëng nhû doâi boâ úã trûúác mùæt cö...
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGOÅN ÀEÂN ÀÏMQUA                               179

    - Àûâng noái nhû vêåy! - Tuyïët Kha kïu reá lïn, duâng hai tay bõt
tai.
    - Ha ha ha ha! - Diïåp Cûúng ngêíng àêìu cûúâi röå, nûúác mùæt tûâ àöi
mùæt to, nam tñnh, kiïn cûúâng lùn ra - Cö chõu khöng nöíi! Töi chó múái
noái möåt caái, cö àaä chõu khöng nöíi! Cö, àêìy àêìu oác thi tûâ, àêìy àêìu oác
vùn hoåc. Bêy giúâ cö nïn biïët, khöng phaãi laâ thú, khöng phaãi laâ vùn
hoåc, khöng phaãi laâ nghïå thuêåt! Coá ngûúâi sinh ra àaä sùén àõnh laâ xêëu
xñ, haá chó xêëu xñ, maâ laâ taân nhêîn, baân laâm gò àúâi naây, baân laâm gò kiïëp
sau! Trúâi, khöng àeåp khöng àeåp! Khöng àeåp chuát naâo! Àoá laâ viïåc taân
nhêîn nhêët! Tuyïët Kha, cö sao seä khöng bêån têm, töi bêån têm! Sûå
thûåc, cö cuäng bêån têm! Cö mêîu tñnh biïët bao laåi dõu daâng biïët bao, cö
nhiïåt tònh biïët bao laåi lûúng thiïån biïët bao! Cö myä lïå biïët bao laåi ûu
tuá biïët bao! Cö van nhaä biïët bao laåi cao quyá biïët bao!... Cö laâ têåp
trung têët caã ûu àiïím. Cö khiïën töi yïu àïën phaát àiïn phaát cuöìng!
Nhûng, töi khöng thïí huãy hoaåi cö! Töi tûâng huãy hoaåi möåt cö gaái! Möåt
cö gaái cuäng ûu tuá nhû cöå Töi khöng thïí huãy hoaåi ngûúâi thûá hai! Tuyïët
Kha, cö biïët khöng? - Chaâng nêng cao tiïëng noái, trong tiïëng noái àang
roã maáu - Thûúång àïë cho cö sinh mïånh, laâ baão cö keáo daâi! Thûúång àïë
cho töi sinh mïånh, laâ baão töi cùæt àûát! Töi khöng coá tûúng lai! Cö múái
coá tûúng lai! Töi àaä tûâng höëi hêån nghòn lêìn vaån lêìn, khöng nïn trïu
vaâo cö, khöng nïn yïu cö, khöng nïn buöng thaã tònh caãm cuãa töi, töi
hêån mònh, hêån mònh àïën chïët, taåi sao laâm khöng nöíi chuyïån khöng
yïu cö, khöng tiïëp cêån cö! Trúâi, Tuyïët Khaå Töi bêy giúâ àaä biïët, töi
khöng phaãi laâ möåt ngûúâi, töi laâ möåt àöång vêåt ghï rúån...
    - Diïåp Cûúng! - Tuyïët Kha laåi kïu reá lïn, nûúác mùæt cuäng traâo ra
- Anh khöng thïí nghô nhû vêåy, anh khöng phaãi laâ vêåy, anh cuäng ûu
tuá vaâ töët àeåp...
    - Cêm möìm! - Chaâng laåi heát - Àûâng duâng loaåi chûä ûu tuá vaâ töët
àeåp àöëi vúái töi! Loaåi chûä êëy seä nhû con dao àêm vaâo tim töi! Töi noái
cho cö biïët! Töi khöng laâ gò caã! Cö chó cêìn nhòn thêëy àûáa treã êëy, mùæt
quyáp xuöëng, theâ àêìu lûúäi ra, möåt àúâi seä khöng biïët noái, seä khöng lúán
lïn... - Chaâng duâng hai tay súå haäi öm lêëy àêìu mònh, nhùæm nghiïìn
mùæt, tûåa höì muöën gùæng sûác thoaát khoãi kyá ûác êëy. Nhûng, chaâng thoaát
khöng nöíi. Nhaãy ngûúâi lïn, chaâng öm àêìu loaång choaång laão àaão chaåy

http://www.ebooks.vdcmedia.com
QUYÂNH DAO                                 180

khùæp nhaâ. Tuyïët Kha nhaãy xuöëng khoãi giûúâng, kinh hoaãng maâ àau
khöí muön phêìn tuám lêëy tay chaâng, khoác vaâ kïu lïn:
    - Àûâng nhû vêåy! Àûâng nghô nhû vêåy! Àûâng nghô nhû vêåy!
    - Àûâng àuång vaâo töi! - Chaâng gay gùæt kïu to - Vônh viïîn àûâng
àuång vaâo töi! Vônh viïîn àûâng àuång vaâo töi! Vônh viïîn àûâng àuång vaâo
töi! - Chaâng àêíy naâng ra. Böîng nhiïn, giöëng nhû thuá rûâng muöën tòm
àûúâng ra, chaâng xöng àïën bïn cûãa phoâng, múã cûãa lúán, chaâng xöng ra
ngoaâi. Tuyïët Kha theo àùçng sau, khoác àuöíi theo ra, khoác kïu:
    - Diïåp Cûúng! Anh ài àêu? Diïåp Cûúng! Anh ài àêu?
    - Traánh khoãi cö! - Chaâng khöng quay àêìu laåi, kïu - Traánh khoãi
cö!
    Chaâng lao vaâo thang maáy. Naâng àuöíi theo, vaâo möåt thang maáy
khaác.
    Chaâng tûâ thang maáy ra, chaåy vïì phña phöë lúán. Naâng khoác àuöíi
theo àùçng sau. Diïåp Cûúng xöng túái phöë lúán, lêåp tûác, chaâng chui vaâo
xe cuãa chaâng. Naâng úã àùçng sau khoác lïn:
    - Diïåp Cûúng! Quay laåi! Diïåp Cûúng! Àûâng!
    Xe êìm möåt tiïëng nöí maáy, lao nhû tïn bùæn vïì phña àûúâng phöë
àïm àen. Tuyïët Kha àûáng bïn àûúâng caái, nûúác mùæt àêìy mùåt, múã to
mùæt, nhòn trûâng trûâng chiïëc xe giöëng nhû say rûúåu xöng xaáo ngang
doåc ngoùçn ngeâo trïn àûúâng phöë, naâng uöíng cöng kïu:
    - Cêín thêån... cêín thêån... Diïåp Cûúng! Diïåp... Diïåp...
    Tiïëng naâng cûáng laåi trong bêìu trúâi àïm, mùæt naâng nhòn thêëy
phña àöëi diïån chaåy laåi chiïëc xe taãi lúán mûúâi baánh chúã àêìy haâng hoáa.
Chiïëc xe taãi êëy coá àöi mùæt giöëng nhû àuöëc lûãa àang phoáng nhanh nhû
bay.å Chiïëc xe nhoã say rûúåu cuãa Diïåp Cûúng, àoán chiïëc xe taãi lúán êëy,
khöng nghiïng khöng chïëch töng vaâo.
    - Diïåp... Cûúng!
    Tiïëng naâng vaâ tiïëng xe vúä naát àöìng thúâi vang lïn ghï rúån trong
boáng àïm. Naâng thêëy àûúåc tiïëng cuãa mònh, àaä kïu àïën têån phña
ngoaâi khöng gian, maâ chiïëc xe nhoã cuãa Diïåp Cûúng, giöëng nhû möåt
àöëng göî chêët, àang trûúác mùæt naâng, vúä vuån, vúä vuån... vúä vuån ra.
    Naâng ngêåm miïång laåi, khöng kïu la nûäa, hai chên mïìm nhuän
quyå xuöëng, naâng noái kheä möåt cêu:


http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGOÅN ÀEÂN ÀÏMQUA                           181

    - Diïåp Cûúng, traãi qua nhiïìu àoân àaánh nhû vêåy anh cuöëi cuâng
laåi bõ töi giïët.
    Naâng ngaä xuöëng, khöng coân yá thûác gò nûäa
http://www.ebooks.vdcmedia.com
QUYÂNH DAO                                  182
              CHÛÚNG KÏËT

    Diïåp Cûúng àaä chïët.
    Diïåp Cûúng àaä chïët.
    Diïåp Cûúng àaä chïët.
    Tuyïët Kha ngöìi trïn giûúâng, öm chùn, ngêy ngûúâi nhòn cûãa söí.
Phña ngoaâi trúâi àang àöí mûa, àaä laâ muâa àöng. Vêîn khöng nhúá àûúåc
Diïåp Cûúng xaãy sûå cöë àuång xe laâ vaâo muâa naâo, thúâi gian tröån löån vúái
nhau, dûúâng nhû laâ höm qua, dûúâng nhû àaä vaâi trùm nùm röìi. Toám
laåi hiïån giúâ àang mûa, trïn kñnh cûãa söí, gioåt mûa nhoã tuå thaánh tûâng
gioåt nûúác lúán röìi lan xuöëng,lan xuöëng, lan xuöëng àêët bïn dûúái, laåi
thêëm vaâo àêët, nûúác dûúái àêët àïën tû â nhû vêåy. Coá möåt höm, nûúác dûúái
àêët seä chaãy vaâo khe nhoã, khe nhoã chaãy vaâo söng lúán, söng lúán chaãy
vaâo biïín caã, húi nûúác böëc lïn, chung cêët maâ laåi thaânh mûa. Hïët möåt
voâng laåi trúã vïì caái bùæt àêìu, mûa cuäng coá quyä tñch cuãa noá, tûâ coá àïën
khöng, tûâ khöng àïën coá. Quyä tñch cuãa con ngûúâi úã àêu? Thúâi àiïím
anh khöng muöën àïën laåi àïën, ài möåt caách khöng sao hònh dung nöíi.
Chïët laâ hïët, khöng thïí söëng laåi nûäa! Khöng thïí söëng laåi nûäa!
    Naâng duâng tay öm göëi, àùåt cùçm lïn göëi, ngêy ngûúâi ngöìi, ngêy
ngûúâi nghô. Trong phoâng khaách, cha meå naâng tranh caäi. Thò ra, Tûâ
Viïîn Haâng àïën. Heân chi meå khöng úã bïn caånh.
    - Thû Doanh, cö phaãi lyá trñ möåt chuát - Tiïëng cha mang veã bêët
lûåc - Nûãa nùm röìi! Bêët kyâ àoân àaánh naâo, trong nûãa nùm àïìu coá thïí
chûäa khoãi. Nhûng, noá khöng khúãi sùæc chuát naâo, vêîn khöng ùn khöng
uöëng khöng cûúâi khöng noái cuäng khöng khoác! Cö coá thïí khiïën noá khoác
möåt höìi cuäng töët! Noá ngay caã khoác cuäng khöng! Töi noái vúái cö, cö àûâng
khöng dûát boã nöíi, noá cêìn àûúåc àûa vaâo bïånh viïån chûäa trõ!
    - Khöng - Gioång Thû Doanh kiïn quyïët - Noá laâ con gaái töi, anh
àïí töi loå Töi khöng àûa noá ài bïånh viïån, khöng àûa noá ài chûäa trõ têm

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGOÅN ÀEÂN ÀÏMQUA                               183

thêìn. Noá khöng àiïn, noá chó laâ cêìn thúâi gian àïí khöi phuåc, cêìn thúâi
gian àïí chûäa khoãi vïët thûúng cuãa noá. Anh khöng ngaây ngaây úã bïn
caånh noá, anh nhòn khöng ra tiïën böå cuãa noá. Luác chuyïån vûâa múái xaãy
ra, noá hoaân toaân khöng nghe thêëy gò, hoaân toaân khöng nhòn thêëy gò,
hiïån giúâ noá àaä coá thïí nghe, coá thïí nhòn, coá thïí caãm giaác, cuäng coá thïí
noái xin löîi töi... Noá àang khaá lïn, tûâng ngaây tûâng ngaây möåt khaá lïn.
Giöëng nhû àöång vêåt nguã àöng, tûâ höm xaãy ra chuyïån, noá liïìn àïí mònh
nguã. Hiïån giúâ, noá àaä dêìn dêìn tónh dêåy. Trúâi, Viïîn Haâng, gêìn hai
mûúi nùm trûúác, thúâi gian anh boã ra cho Tuyïët Kha khöng nhiïìu.
Hiïån giúâ, anh àûâng bûác baách töi nûäa, anh àïí töi cêån kïì noá söëng qua
giai àoaån àau khöí naây, àûúåc khöng?
    - Cö àang traách töi phaãi khöng? - Tûâ Viïîn Haâng hoãi - Cö khöng
biïët töi cuäng yïu noá hay sao? Cö khöng biïët töi àang súå haäi hay sao?
Töi súå noá tûâ nay biïën thaânh daång möåt àúâi ngöìi trïn giûúâng àúâ àêîn.
    - Khöng! Noá seä khaá lïn! - Buâi Thû Doanh kiïn quyïët noái.
    - Thû Doanh, baác sô hiïån àaåi àaä coá thïí chûäa trõ àoân àaánh vïì mùåt
tinh thêìn! Sûå cöë chêëp cuãa cö seä laâm haåi noá!
    - Töi seä khöng laâm haåi noá! Noá àang tónh laåi, thïë naâo cuäng coá
möåt ngaây, noá seä hoaân toaân vûúåt qua cûãa aãi khoá khùn.
    - Thïë naâo cuäng coá möåt ngaây laâ ngaây naâo? - TÛÂ Viïîn Haâng coá
phêìn noáng giêån - Cö coi, Diïåp Cûúng àaä...
    - Suyåt! - Buâi Thû Doanh vöåi “suyåt” ngùn caãn Tûâ Viïîn Haâng noái
ra tïn cuãa Diïåp Cûúng, tiïëng “suyåt” naây cuäng chùån laåi lúâi cuãa Tûâ
Viïîn Haâng.
    Tuyïët Kha ngöìi trïn giûúâng, nghe tranh caäi phña ngoaâi cûãa.
Diïåp Cûúng, naâng nghô àïën caái tïn êëy, nghô hïët lûúåt naây àïën lûúåt
khaác, giöëng nhû tiïëng voång trong gioá: Diïåp Cûúng, Diïåp Cûúng, Diïåp
Cûúng! Diïåp Cûúng àaä chïët.
    Naâng vuâi àêìu vaâo giûäa àêìu göëi, nhùæm mùæt laåi, lùång leä ngöìi, lùång
leä chõu àûång sûå thûåc naây: hoa seä taân seä núã, xuên seä ài seä àïën, lau möîi
nùm tûúi töët, truác suöët nùm àïìu xanh, mùåt trúâi seä lùån seä moåc, nûúác
triïìu seä lui seä dêng, aánh àeân seä tùæt seä saáng... ngûúâi àaä chïët vônh viïîn
khöng söëng laåi!


http://www.ebooks.vdcmedia.com
QUYÂNH DAO                                 184

    Naâng töën nhiïìu sûác ngaây naây qua ngaây khaác, thaáng naây qua
thaáng khaác, àïí biïët thïë naâo goåi laâ sûå chêëm dûát cuãa sinh mïånh. Sûå
thûåc, yá nghô cuãa naâng trûúác sau vêîn hoaåt àöång. Chó laâ, yá chñ cuãa naâng
àang nguã, naâng khöng muöën tónh laåi cho lùæm, búãi vò, Diïåp Cûúng àaä
chïët, chïët röìi thò seä khöng tónh laåi nûäa.
    Muâa àöng qua ài, muâa xuên laåi àïën.
    yá chñ cuãa Tuyïët Kha vêîn nguã. Tûâ Viïîn Haâng biïën thaânh dûúâng
nhû ngaây naâo cuäng àïën, möîi ngaây àïën thuác giuåc Buâi Thû Doanh àûa
Tuyïët Kha ài bïånh viïån, möîi ngaây hai ngûúâi àïìu xaãy ra tranh caäi.
Loâng tin cuãa Buâi Thû Doanh dao àöång, thaái àöå mïìm ài. Nhòn thêëy
Tuyïët Kha khöng noái khöng khoác khöng cûúâi, baâ biïët vïët thûúng cuãa
con vêîn àang roã maáu. Baâ hêån khöng thïí àau khöí thay naâng, gaánh
chõu têët caã thay naâng. Nhûng, khöng àûúåc. Sûå kyâ quaái cuãa sinh mïånh
laâ úã àêy, möîi möåt sinh mïånh àïìu phaãi àöëi diïån vúái têët caã nhûäng caái
thuöåc vïì mònh: caái àeåp, caái khöng àeåp, caái töët, caái khöng töët.
    Hoùåc giaã, nûãa àúâi sau seä söëng trong bïånh viïån chûäa trõ tinh
thêìn. Nghô àïën àêy, Buâi Thû Doanh laåi ghï caã ngûúâi maâ möì höi laånh
àêìm àòa. Thïë thò, naâng chi bùçng trûúác àêy cuâng Diïåp Cûúng töng xe
chïët coân töët hún. Baâ möîi ngaây möîi ngaây nhòn Tuyïët Kha, trong loâng
vaâi ngaân vaån lêìn kïu goåi: T ónh laåi ài! Tuyïët Kha! Tónh laåi ài! Tuyïët
Kha!
    Cûá nhû vêåy, coá möåt höm böîng coá möåt ngûúâi xuêët hiïån trûúác mùåt
Buâi Thû Doanh, mònh mùåc quên phuåc, quên haâm thiïëu uyá, bõ mùåt
trúâi hun àïën àen xò, cùåp kñnh cêån thõ, chên daâi tay daâi... Àûúâng Vaån
Lyá àaä lêu khöng gùåp! Àûúâng Vaån Lyá tûâ khi xa caách àïën nay vêîn bònh
thûúâng!
    - Khoá khùn lùæm chaáu múái àûúåc àiïìu vïì Àaâi Bùæc - Àûúâng Vaån Lyá
noái - Nûãa nùm nûäa, chaáu seä xuêët nguä. Nhaâ trûúâng gûãi lyá lõch cuãa
chuáng chaáu àïën caác cú quan hûäu quan. Àaâi truyïìn hònh Hoa Thõ
muöën sûã duång chaáu àûáng chuã trò möåt tiïët muåc töíng húåp, baác coá tin
khöng? Àûúåc röìi, baác aâ, tûâ höm nay trúã ài chaáu coá thïí sau khi tan
têìm ngaây ngaây àïën thùm Tuyïët Khaå Cö êëy khöng phaãi laâ chó möåt
mònh baác phaãi gaánh vaác traách nhiïåm - Anh noái möåt caách chñnh xaác -
Thû chaáu gûãi cho cö êëy, chaáu tin rùçng cö êëy khöng xem! Cö êëy vêîn
nhû cuä chûá?
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGOÅN ÀEÂN ÀÏMQUA                              185

   Buâi Thû Doanh ngêåm lïå gêåt àêìu. Trong möåt thaáng sau khi Diïåp
Cûúng xaãy ra sûå cöë, Àûúâng Vaån Lyá tûâng hai lêìn xin nghó pheáp, trùm
ngaân vêët vaã vïì Àaâi Bùæc. Luác àoá, Tuyïët Kha àang úã giai àoaån nghiïm
troång nhêët, naâng àöëi vúái bêët kyâ ngûúâi naâo àïìu nhòn maâ khöng thêëy.
Àûúâng Vaån Lyá chó giuáp naâng laâm möåt viïåc maâ moåi ngûúâi quïn soát:
àïën nhaâ trûúâng giuáp naâng laâm thuã tuåc xin nghó hoåc möåt nùm. Anh
noái:
   - Khöng thïí àïí mêët tû caách sinh viïn cuãa cö êëy. Àúåi luác cö êëy
khoãe, cö êëy coân cêìn duâng súã hoåc cuãa cö êëy, àöëi mùåt vúái xaä höåi naây,
thêëy àûúåc mònh laâ möåt ngûúâi hûäu duång!
   Àûúâng Vaån Lyá cuöëi cuâng àaä trúã vïì.
   Buâi Thû Doanh nhòn cûãa phoâng nguã, ra hiïåu cho anh vaâo.
   Àûúâng Vaån Lyá khöng chuát do dûå, àêíy cûãa, raão bûúác ài vaâo.
Tuyïët Kha àang ngöìi trïn giûúâng, öm chan böng sûäng súâ, toác naâng
àûúåc meå chaãi rêët goån gaâng, mùåt trùæng trong nhû ngoåc, àöi mùæt àen
laáy nhû àïm. Naâng àang nghô ngúåi gò, hoùåc giaã àang lùæng nghe gò.
Àûúâng Vaån Lyá nhòn trên trên naâng, khöng tin naâng khöng nghe thêëy
tiïëng mònh noái chuyïån ngoaâi phoâng khaách.
   - Tuyïët Kha! - Anh kïu.
   Naâng quay àêìu nhòn anh. Àûúâng Vaån Lyá traái tim àêåp maånh.
Naâng tiïën böå quaá nhiïìu quaá nhiïìu. Naâng nghe thêëy anh goåi naâng!
Naâng biïët yá nghôa cuãa “tï n”. Naâng coá thïí suy nghô, coá thïí nhòn cuäng
coá thïí nghe. Chó laâ yá chñ cuãa naâng coân àang khaáng cûå sûå “tónh laåi”.
   Anh ài laåi, ngöìi bïn giûúâng, àêíy àêíy cùåp kñnh. Anh nghiïm
chónh, kyä caâng nhòn àïën chöî sêu trong mùæt naâng, chöî sêu linh höìn
naâng.
   - Rêët töët, Tuyïët Kha! - Anh gêåt gêåt àêìu noái - Cö nhêån àûúåc ra
töi, àuáng khöng? Àûúâng Vaån Lyá, “Baãy böën baãy”, caái ngûúâi àaä giuáp cö
bïn höì búi! Àûâng chuyïín cùåp mùæt ài, nhòn töi! - Anh duâng tay toám lêëy
cùçm naâng, caái cùçm êëy gêìy àïën nhoån ra, anh bùæt naâng àöëi diïån vúái
mònh. Nhòn khuön mùåt nho nhoã àoá, nhòn khuön mùåt gêìy yïëu àoá, nghô
àïën cö gaái àûáng thùèng dûúái aánh mùåt trúâi, toãa ra aánh saáng thanh
xuên... anh böîng tûác giêån, hïët sûác hïët sûác tûác giêån. Anh nhûúáng löng


http://www.ebooks.vdcmedia.com
QUYÂNH DAO                                  186

maây, khöng hïì nghô ngúåi, anh lúán tiïëng röëng lïn vúái böå mùåt úã trong
“traång thaái nûãa nguã” àoá:
    - Tuyïët Kha! Cö coân khöng tónh laåi, cö muöën laâm caái gò? Àïí cha
meå cö àûa cö vaâo bïånh viïån têm thêìn û? Cö àaä nhòn thêëy caái goåi laâ
treã quaái thai, cö àaä nhòn thêëy treã mùæc chûáng ngu àêìn, maâ cö cuäng
muöën gia nhêåp vaâo boån chuáng, ài laâm möåt “ngûúâi thûåc vêåt” û?
    Tuyïët Kha vûâa nghe thêëy nhûäng danh tûâ nhû “treã quaái thai”,
“chûáng ngu àêìn”,”ngûúâi thûåc vêåt”, naâng liïìn kïu reá lïn, vûâa kïu reá
vûâa muöën àêíy Àûúâng Vaån Lyá ra, miïång kïu loaån lïn:
    - Khöng, khöng, khöng! Àûâng noái! Àûâng noái!
    Buâi Thû Doanh xöng vaâo phoâng, àûáng úã cûãa, baâ cang thùèng
nhòn hai ngûúâi.
    Àûúâng Vaån Lyá duâng hai tay àeâ lïn caái tay huú lïn cuãa Tuyïët
Khaå Anh khñch àöång, caâng lúán tiïëng, tûâng cêu tûâng cêu möåt tiïëp tuåc
röëng lïn vúái naâng:
    - Cö ngöìi trïn giûúâng nhû vêåy, möåt lêìn ngöìi àïën hún nûãa nùm,
giöëng nhû möåt phïë vêåt! Cö sao coá thïí nhêîn têm àöëi vúái cha meå cö nhû
vêåy? Baâ chó laâ sinh ra cö, liïìn thiïëu núå cö möåt àúâi, hêìu haå cö möåt àúâi
hay sao? Cö laåi khöng thiïëu caánh tay laåi khöng thiïëu chên, cö quaã
thêåt khöng khaá hún möåt àûáa treã quaái thai bao nhiïu! Cö tónh laåi
giuâm töi ài! Tónh laåi ài! Tónh laåi ài! - Anh àiïn cuöìng lay lùæc naâng, lùæc
xong, laåi àöëi mùåt vúái naâng - Nghe àêy! Tuyïët Kha! Diïåp Cûúng àaä
chïët röìi! Àaä chïët röìi! Cuöåc àúâi anh ta àaä chêëm dûát! Nhûng cuöåc àúâi
cuãa cö vêîn coân! Cö biïët Diïåp Cûúng taåi sao laåi chïët khöng? Búãi vò anh
ta àaä söëng khöng bùçng chïët. Anh ta söëng möåt ngaây, thò seä yïu cö möåt
ngaây, thûá yïu êëy biïën thaânh sûå giaây voâ khùæc cöët ghi loâng cuãa anh taå
Anh ta khöng thïí cho cö haånh phuác laåi khöng coá caách naâo vûát boã cöå
Anh ta yïu cö, laåi súå haåi cö! Anh ta khöng gùåp cö, seä àiïn cuöìng nhúá
cö, gùåp cö röìi, laåi àiïn cuöìng muöën thoaát khoãi cö... Thûá mêu thuêîn
êëy, thûá giaây voâ êëy, khiïën cho anh ta chi bùçng chïët, chi bùçng chïët! Cö
hiïíu khöng? Cö hiïíu khöng? - Anh dûä döåi kïu - Laâm möåt ngûúâi àaân
öng, àöëi mùåt vúái ngûúâi yïu cuãa mònh, maâ anh ta khöng coá nùng lûåc àïí
baão vïå, khöng coá nùng lûåc àïí trao tùång, khöng coá nùng lûåc àïí chiïëm
hûäu, caâng khöng coá nùng lûåc àïí àùåt kïë hoaåch tûúng lai... Trúâi, sinh
mïånh cuãa ngûúâi àaân öng àoá àaä chïët röìi! Cho nïn, Tuyïët Kha, cö
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGOÅN ÀEÂN ÀÏMQUA                              187

khöng giïët chïët anh ta, anh ta súám àaä chïët röìi! Trûúác khi gùåp cö, anh
ta àaä chïët möåt lêìn röìi! Sau khi gùåp cö, anh ta chùèng qua laâ laåi chïët
möåt lêìn nûäa! Caái àoá àöëi vúái anh ta coá thïí laâ viïåc nhên tûâ nhêët! Chïët
laâ möåt thûá kïët thuác, hiïíu khöng? Noá kïët thuác möåt bi kõch, laâ viïåc
nhên tûâ nhêët! Nghô maâ xem, luác anh ta úã bïn cö, àaä vui sûúáng chûa?
Anh ta vêîn cûá úã trong àau khöí. Hiïån giúâ, anh ta khöng àau khöí, cuäng
seä khöng àau khöí nûäa. Tuyïët Kha, töi noái cho cö biïët, luác anh ta laái
xe xöng xaáo ngang doåc, töi daám àaánh cuöåc anh ta àaä khöng laâ ngûúâi
söëng nûäa! Cö hiïíu khöng? Hiïíu khöng? - Anh ta ra sûác lay lùæc naâng,
lay àïën toác naâng àïìu röëi tung. Sau àoá anh nhòn chùçm chùçm naâng.
Naâng ngöìi àêëy, mùæt múã lúán, troâng mùæt kheä chuyïín àöång, möîi khi
chuyïín, laåi ûúát möåt ñt, möîi khi chuyïín, laåi ûúát möåt ñt. Nûãa nùm nay,
naâng khöng hïì khoác, hiïån giúâ, nûúác mùæt laåi chuyïín àöång trong mùæt
naâng.
    - Nghe àêy! - Àûúâng Vaån Lyá tiïëp tuåc röëng lïn vúái naâng - Diïåp
Cûúng àaä chïët, cö khöng coá leä gò chïët theo anh ta! Cö hiïån giúâ ngöìi
àêy, giöëng nhû möåt caái thêy söëng! Cö àang giaây voâ cha meå cö! Giaây voâ
töi! Trúâi àêët! Àûúâng Vaån Lyá naây xuái quêíy àïën mûúâi taám àúâi múái gùåp
cö! Chùèng leä töi chõu khöí vò cö coân chûa àuã! Chùèng leä töi cuäng thiïëu
cö, núå cö! Chùèng leä cö cuäng nhêîn têm àïí töi chïët! Nïëu cö laåi tiïëp tuåc
nhû vêåy, khiïën töi nhòn maâ àau loâng, nghô maâ àau loâng... töi chi bùçng
cuäng chïët ài cho xong! Moåi ngûúâi àïìu chïët! Têåp thïí tûå saát! Cö rùæp
têm khiïën chuáng töi àïìu khöng thïí söëng! - Anh nhaãy lïn, quay àêìu
tòm kiïëm böën chung quanh - Dao àêu? Mang dao ra àêy? Mang dao
ra àêy! Àûúâng Vaån Lyá naây àùçng naâo cuäng guåc röìi! Yïu möåt cö gaái maâ
yïu àïën thaãm nhû vêåy, cö ta ngöìi àêëy nhòn maâ khöng thêëy! Töi coân coá
phên lûúång gò? Coân coá sûác maånh gò? Trong loâng cö ta chó coá möåt caái
tïn khaác, töi söëng cuäng khöng bùçng chïët! Ai baão töi phaát àiïn ài yïu
cö ta nhû vêåy? Ai baão töi ngu nhû vêåy, ngöëc nhû vêåy? Tuyïët Kha! -
Anh àûáng trûúác giûúâng, cuöëi cuâng lêëy hïët sûác heát lïn - Muön vaân lúâi
noái, chó coá möåt cêu! Cö tónh laåi giuâm töi! Tónh laåi cuâng töi àöëi mùåt vúái
cuöåc àúâi, àöëi mùåt vúái tûúng lai! Búãi vò töi yïu cö, töi cêìn cö, töi khöng
rúâi boã nöíi cö! Töi khöng thïí àïí ngûúâi àûa cö àïën bïånh viïån chûäa trõ
têm thêìn! Cö tónh laåi giuâm töi! Tónh laåi! Tónh laåi!

http://www.ebooks.vdcmedia.com
QUYÂNH DAO                                 188

    Tuyïët Kha ngûúác mùæt nhòn anh, trïn mùåt dêìn dêìn coá biïíu hiïån
tònh caãm, húi thúã dêìn dêìn gêëp ruát, mùæt dêìn dêìn àêìm ûúát... Cuöëi
cuâng, naâng haá miïång, oâa khoác thêët thanh, naâng khoác lao vaâo loâng
Àûúâng Vaån Lyá. Àêy laâ lêìn àêìu tiïn naâng khoác sau khi Diïåp Cûúng
chïët. Naâng öm lûng Àûúâng Vaån Lyá, vûâa khoác vûâa kïu:
    - Àûúâng Vaån Lyá, Àûúâng Vaån Lyá, Àûúâng Vaån Lyá...
    Naâng liïn tuåc kïu tïn Àûúâng Vaån Lyá. Àûúâng Vaån Lyá öm chùåt
lêëy naâng, nûúác mùæt cuäng rúi. Buâi Thû Doanh àûáng bïn, nûúác mùæt
cuäng rúi. Nhûng phuát àoá laâ töët àeåp nhêët, sinh mïånh söëng laåi thûúâng
thûúâng cêìn mêëy gioåt nûúác mùæt. Àûúâng Vaån Lyá hön toác naâng, hön maá
ûúát àêìm cuãa naâng:
    - Khoác ài! Tuyïët Kha - Anh lêìm bêìm noái - Àïí töi ài cuâng vúái cö
khoác. Khoác àuã röìi, àïí töi cuâng vúái cö àöëi mùåt vúái nhûäng ngaây vïì sau.
Àûúâng coân daâi biïët bao, chuáng ta cêìn cuâng ài vúái nhau, cuâng ài vúái
nhau!
                    o0o
    Kyâ nghó heâ nùm sau, Tuyïët Kha hoåc böí sung baâi hoåc nùm thûá
tû àaåi hoåc cuãa naâng, cuöëi cuâng cuäng töët nghiïåp.
    Thi xong mön cuöëi cuâng, naâng biïët chûúng trònh hoåc àaä hoaân
thaânh. Höm àoá, Àûúâng Vaån Lyá khöng thïí àïën trûúâng cuâng vúái naâng,
anh àang úã cöng ty truyïìn hònh, quay möåt tiïët muåc töíng húåp qui mö
lúán, baãn thên Àûúâng Vaån Lyá cuäng tûå àaân tûå haát trong tiïët muåc. Cho
nïn, vûâa thi xong Tuyïët Kha liïìn àïën saân quay àaâi truyïìn hònh.
Toaân thïí saân quay àêìy ùæp, trïn buåc dûúái buåc toaân laâ ngûúâi. Àûúâng
Vaån Lyá bêån röån trïn buåc, nhòn thêëy naâng, anh chùm chuá nhòn sêu
naâng, duâng hònh miïång noái ba chûä “Anh yïu em”. Khöng ai nhòn
thêëy, khöng ai nghe thêëy, trûâ naâng. Naâng luâi àïën chöî ngöìi cuãa khaách
múâi, tòm möåt chöî lùång leä ngöìi xuöëng. Nhòn thêëy trïn sên khêëu bêåt
saáng àeân. Liïìn àoá, böîng nhiïn, naâng kinh ngaåc phaát hiïån: A Van, A
Quang, A Lïî àïìu àïën. Ban nhaåc “Cûå Long” cuãa hoå laåi tuå têåp vúái
nhau. aánh àeân bêåt xong, hiïåu quaã mûa nhên taåo nöíi lïn, Cûå Long
àûáng úã chñnh giûäa sên khêëu, haát möåt baâi haát àaä lêu khöng nghe “aánh
mùåt trúâi vaâ gioåt mûa nhoã”. Chöî khaán giaã ngöìi tiïëng vöî tay nhû sêëm
àöång. Àûúâng Vaån Lyá cuái mònh trûúác moåi ngûúâi, tiïëng vöî tay caâng
vang dêåy. Sau àoá, anh noái:
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGOÅN ÀEÂN ÀÏMQUA                             189

    - Haát xong baâi haát cuä naây, töi xin haát cho quyá võ nghe möåt baâi
haát múái.
    aánh àeân àïìu töëi ài.
    Sau àoá, möåt ngoån àeân xuêët hiïån, hai ngoån àeân xuêët hiïån, ba
ngoån àeân xuêët hiïån... vö söë vö söë àeân xuêët hiïån, sên khêëu biïën thaânh
biïín àeân, lêëp laánh tûâng chêëm aánh saáng. Àûúâng Vaån Lyá àûáng trong
biïín àeân, bùæt àêìu haát möåt baâi haát:
    aánh àeân chêëm chêëm, lêëp la lêëp laánh
    Dûúái ngoån ngoån àeân, coá em coá anh
    Ngoån àeân àïm qua, chiïëu saáng quaá khûá
    Ngoån àeân höm nay, kïì töi haát vang
    Ngoån àeân ngaây mai, huy hoaâng tûúng lai
    Ngoån àeân ngaây sau, xoáa ài lêån àêån
    aánh àeân vaån chêëm, lêëp la lêëp laánh
    Dûúái ngoån ngoån àeân, coá em coá anh
    Haäy àem aánh àeân, xêu thaânh möåt chuöîi
    Quaá khûá tûúng lai, saáng laång biïët bao!
    Haäy àem aánh àeân, xêu thaânh möåt chuöîi
    Quaá khûá tûúng lai, saáng laång chûâng naâo!
    Anh haát xong, cuái àêìu chaâo khaán giaã. Moåi ngûúâi vöî tay nhû
àiïn cuöìng. Nhûäng ngoån àeân àaåo cuå êëy lêëp loáa saáng tûâng chuöîi möåt
saáng, tûâng ngoån möåt saáng... aánh mùæt Tuyïët Kha dûâng trïn ngûúâi
Àûúâng Vaån Lyá, anh cuäng laâ möåt ngoån àeân, möåt ngoån àeân phaát saáng.
    Àûúâng Vaån Lyá ài xuöëng dûúái buåc.
    Tuyïët Kha khöng ngùn nöíi, tiïën lïn àoán, chòa tay cho anh, nùæm
tay anh thêåt chùåt. Trong caái nhòn cuãa hoå, àïìu mang möåt thûá têm tònh
nhiïåt thaânh. Àeân, hoå àaä linh höåi àûúåc sêu sùæc trong àaáy mùæt nhau yá
nghôa cuãa àeân. Hoå àïìu laâ àeân, hai ngoån àeân nhoã trong biïín àeân ngaân
vaån, cuâng laâm raång rúä àöëi phûúng, cuâng chiïëu saáng àöëi phûúng, cuâng
laâm nöìng êëm àöëi phûúng.
    Àeân, àeân vônh viïîn khöng bao giúâ tùæt. Àùçng sau möîi ngoån àeân,
coá möåt cêu chuyïån.
    Àeân, àeân vônh viïîn khöng bao giúâ tùæt. Àúâi ngûúâi, àïìu laâ do
nhûäng ngoån àeân êëy töí chûác thaânh.

http://www.ebooks.vdcmedia.com
QUYÂNH DAO                              190

    Àeân, àeân vônh viïîn khöng bao giúâ tùæt. Tûâ quaá khûá àïën tûúng
lai, vônh viïîn saáng, vônh viïîn, vônh viïîn, vônh viïîn.
http://www.ebooks.vdcmedia.com

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:1
posted:10/22/2013
language:
pages:190