Docstoc
EXCLUSIVE OFFER FOR DOCSTOC USERS
Try the all-new QuickBooks Online for FREE.  No credit card required.

nghe thuat song 2

Document Sample
nghe thuat song 2 Powered By Docstoc
					NGHÏÅ THUÊÅT SÖËNG                                            1
                      Muåc luåc
   Nhûäng Chêåu Hoa Phong Lûä........................................................... 3
   Möåt chuyïån tònh .............................................................................. 6
   Caái chêåu nûát .................................................................................... 8
   Nïëu khöng coá tònh yïu.................................................................. 10
   Baâi hoåc cho cuöåc söëng.................................................................... 12
   Kho baáu dûúái loâng àêët................................................................... 15
   Böën ngoán tay.................................................................................. 17
   Sûå bònh yïn .................................................................................... 20
   Nhêåt kyá möåt ngûúâi àiïn................................................................ 21
   Sùæc maâu cuãa tònh baån ................................................................... 22
   Sûå yïu thûúng dêîn àûúâng ............................................................ 26
   Taân nhang...................................................................................... 28

   Tiïëng noái cuãa cuöåc söëng ................................................................ 30
   Treã em hoåc àûúåc gò tûâ cuöåc söëng?................................................. 31

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGHÏÅ THUÊÅT SÖËNG                                            2

   Viïåc thïu tranh.............................................................................. 32
   Ca fe muöëi ...................................................................................... 33

   Cö gaái ài xe buyát ............................................................................ 36
   Khi ta yïu....................................................................................... 38
   Maãnh thúâi gian .............................................................................. 40
   Möåt cêu chuyïån tònh yïu .............................................................. 42
   Shmily ............................................................................................ 44
   Cö gaái úã cûãa haâng baán àôa CD...................................................... 46
   Quï ngoaåi ....................................................................................... 48
   Haäy giûä lêëy ûúác mú........................................................................ 54
   Nghïì cuãa ba ................................................................................... 57
   Chiïëc quaåt giêëy .............................................................................. 58
   Àiïìu ûúác.......................................................................................... 61
   Mêët xe............................................................................................. 62
   Möåt mònh........................................................................................ 63
   Saách cuä ........................................................................................... 65
   Con Laica ....................................................................................... 66
   Baác sô úi haäy móm cûúâi .................................................................. 67
   Baân tay yïu thûúng....................................................................... 70
   Noái búãi tònh yïu............................................................................. 71
   Chuáng ta laâ àaân öng...................................................................... 74
   Tònh anh em................................................................................... 76
   Têëm thiïåp àùåc biïåt ........................................................................ 79
   20 àöla vaâ 1 giúâ .............................................................................. 81


http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGHÏÅ THUÊÅT SÖËNG                              3
          Nhûäng Chêåu Hoa Phong Lûä

   Laâ con thûá nùm trong möåt gia àònh coá baãy àûáa treã , töi theo hoåc
cêëp möåt cuâng trûúâng vúái caác anh chõ töi . Möîi nùm , meå töi laåi dûå
cuâng möåt lïî khai giaãng , tham gia cuöåc hoåp vúái cuâng nhûäng giaáo viïn,
àiïìu khaác biïåt duy nhêët laâ tïn cuãa nhûäng àûáa con . Vaâ caác con cuãa baâhttp://www.ebooks.vdcmedia.com
NGHÏÅ THUÊÅT SÖËNG                               4

àïìu coá dõp tham gia ngaây höåi hoa truyïìn thöëng hùçng nùm cuãa trûúâng,
töí chûác vaâo àêìu thaáng nùm , àuáng dõp lïî Caác baâ meå.
    Töi àûúåc tham gia ngaây höi hoa khi lïn lúáp ba . Töi muöën daânh
cho meå möåt àiïìu ngaåc nhiïn nhûng töi khöng coá xu naâo caã . Töi tòm
àïën chõ lúán cuãa töi , cho chõ biïët dûå tñnh cuãa mònh,chõ cho töi ñt tiïìn,
vaâ töi chaåy ngay àïën trûúâng tòm chêåu hoa àeåp nhêët . Töi bñ mêåt mang
vïì nhaâ , vaâ vúái sûå giuáp sûác cuãa chõ töi , chuáng töi giêëu chêåu hoa trïn
cöíng nhaâ haâng xoám . Töi rêët lo meå töi seä khaám phaá ra moán quaâ ,
nhûng chõ töi trêën an meå seä khöng biïët àêu vaâ sûå thêåt àuáng nhû
thïë...
   Khi ngaây lïî àïën , töi haänh diïån tùång meå töi chêåu hoa phong lûä
àoã thùæm . Töi nhúá maäi àöi mùæt ngúâi saáng niïìm vui cuãa meå khi nhêån
moán quaâ ...
    Nùm töi mûúâi lùm tuöíi , àïën lûúåt em töi vaâo lúáp ba . Cuäng vaâo
àêìu thaáng nùm , con beá àïën thò thêìm vúái töi rùçng noá muöën cho meå
möåt sûå ngaåc nhiïn . Giöëng nhû chõ töi àaä laâm vúái töi , töi cho con beá ñt
tiïìn . Em töi haáo hûác chaåy vuåt ài . Tûâ trûúâng trúã vïì , con beá khoe vúái
töi chêåu hoa phong lûä àoã thùæm boåc trong tuái giêëy , àûúåc giêëu dûúái aáo."
Em àaä tòm àûúåc chêåu hoa àeåp nhêët " , con beá thò thêìm ...

    Vúái niïìm vui àang nùæm giûä möåt àiïìu bñ mêåt , töi giuáp em töi
giêëu chêåu hoa trïn cöíng raâo cuãa nhaâ haâng xoám , kheä trêën an em meå
seä khöng phaát hiïån trûúác khi ngaây lïî àïën . Khi em töi trao quaâ cho
meå , töi àang neáp sau búâ raâo chia seä sûå haänh diïån cuãa em vúái niïìm
vui cuãa meå . Nhaác tröng thêëy töi , meå gûãi cho töi möåt nuå cûúâi àêìy yá
nghôa ...Töi móm cûúâi àaáp laåi , thêìm hiïíu rùçng meå àaä biïët têët caã...Töi
tûå hoãi laâm thïë naâo meå coá thïí ngaåc nhiïn vaâ thñch thuá trûúác cuâng möåt
moán quaâ maâ meå àaä biïët trûúác cuãa saáu àûáa con . Nhûng nhòn àöi mùæt
meå lêëp laánh niïìm vui khi nhêån quaâ tûâ tay àûáa em beá boãng , töi biïët
meå àaä khöng hïì giaã vúâ...


                    (Theo baãn dõch cuãa Voä Hoaâng Lan)
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGHÏÅ THUÊÅT SÖËNG        5
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGHÏÅ THUÊÅT SÖËNG                               6
              Möåt chuyïån tònh

    Cêu chuyïån xaäy ra úã möåt bïånh viïån nhoã úã vuâng quï heão laánh.
úã khoa hoáa trõ coá möåt phuå nûä treã àang úã giai àoaån cuöëi cuãa cùn bïånh
ung thû . Tuy luön bõ nhûäng cún àau haânh haå nhûng chûa bao giúâ
ngûúâi phuå nûä êëy quïn trao cho cho chuáng töi möåt nuå cûúâi biïët ún sau
nhûäng lêìn àiïìu trõ . Nhûäng khi chöìng cö túái thùm , mùæt cö raång ngúâi
haånh phuác . Àoá laâ möåt ngûúâi àaân öng àeåp trai , lõch thiïåp vaâ cuäng
thên thiïån nhû vúå mònh . Töi rêët ngûúäng möå chuyïån tònh cuãa hoå .
Hùçng ngaây anh mang àïën cho cö nhûäng boá hoa tûúi thùæm cuâng nuå
cûúâi raång rúä , anh àïën bïn giûúâng nùæm lêëy tay cö vaâ troâ chuyïån cuâng
cö . Nhûäng luác quaá àau àúán , cö khoác vaâ trúã nïn caáu ghùæt , anh öm
chùåt cö vaâo loâng , an uãi àöång viïn cho vúå mònh cho àïën khi cún àau
dõu ài . Anh luön bïn cö möîi khi cö cêìn , anh giuáp cö uöëng tûâng nguåm
nûúác vaâ khöng quïn vuöët nheå àöi chên maây cuãa cö . Möîi àïm , trûúác
khi ra vïì anh luön àoáng cûãa àïí hai ngûúâi coá nhûäng giêy phuát bïn
nhau . Khi anh ài , chuáng töi thêëy cö êëy àaä say nguã maâ trïn möi vêîn
phaãng phêët neát cûúâi .
    Nhûng àïm êëy moåi chuyïån àaä thay àöíi . Khi nhòn vaâo baãng theo
doäi , kïët quaã cho thêëy ngûúâi vúå treã êëy seä khöng qua khoãi àïm nay .
Mùåc duâ rêët buöìn nhûng töi biïët àoá laâ caách töët nhêët cho cö êëy , tûâ nay
cö seä khöng chõu nhûäng cún àau thïm nûäa .


http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGHÏÅ THUÊÅT SÖËNG                                7

    Àïí baãng theo doäi trïn baân , töi muöën àïën phoâng bïånh . Khi töi
bûúác vaâo phoâng , cö múã mùæt nhòn töi heá möi cûúâi möåt caách yïëu úát ,
nhûng húi thúã cuãa cö nghe thêët khoá nhoåc . Chöìng cö ngöìi bïn cö móm
cûúâi noái : " Cho àïën bêy giúâ moán quaâ tuyïåt vúâi nhêët töi daânh cho cö
êëy chñnh laâ tònh yïu cuãa töi " .
    Vaâ töi àaä khoác khi nghe àiïìu àoá , töi noái nïëu hoå cêìn bêët cûá àiïìu
gò thò àûâng ngaåi .Àïm êëy cö àaä ra ài trong voâng tay ngûúâi chöìng yïu
dêëu . Töi khöng biïët laâm gò hún ngoaâi viïåc cöë an uãi vaâ chia seã nöîi àau
naây cuâng chöìng cö . Vúái khuön mùåt àêîm nûúác mùæt , anh ngheån ngaâo:"

   Xin haäy cho töi úã bïn cö êëy thïm möåt luác " .
    Bûúác ra khoãi phoâng , àûáng úã haânh lang lau nhûäng gioåt nûúác
mùæt , nhúá nuå cûúâi , nhúá aánh mùæt , nhúá nhûäng caái öm ghò chùåt maâ cö
êëy daânh cho chuáng töi ...Töi nhúá têët caã vïì cö êëy nhû möåt ngûúâi baån
thên thiïët , töi cuäng phêìn naâo coá thïí caãm nhêån àûúåc nöîi àau maâ
chöìng cö àang chõu àûång . Böîng nhiïn tûâ trong phoâng voång ra möåt
gioång haát trêìm êëm maâ töi chûa tûâng àûúåc nghe . Khöng chó riïng töi
maâ têët caã moåi ngûúâi àïìu bõ cuöën huát búãi gioång haát cuãa anh khi anh
cêët lúâi baâi Beautiful brown eyes .
    Röìi giai àiïåu khuác ca nhoã dêìn , anh múã cûãa goåi töi àïën , anh
nhòn sêu vaâo mùæt töi , öm chêìm lêëy töi röìi noái :" Töi àaä haát baâi naây
möîi àïm cho cö êëy nghe kïí tûâ ngaây chuáng töi quen nhau . Moåi ngaây
töi vêîn thûúâng cöë giûä cho gioång mònh thêåt nhoã àïí khoãi laâm phiïìn
bïånh nhên khaác . Vaâ töi chùæc rùçng àïm nay trïn thiïn àûúâng cö êëy
cuäng vêîn nghe töi haát . Töi xin löîi àaä quêëy rêìy moåi ngûúâi .Töi chó
khöng biïët söëng ra sao khi thiïëu vùæng cö êëy , nhûng möîi àïm töi vêîn
tiïëp tuåc haát cho cö êëy . Chõ coá nghô rùçng cö êëy nghe thêëy tiïëng töi
khöng ?".

    Töi kheä gêåt àêìu maâ nûúác mùæt vêîn tuön . Anh öm töi möåt lêìn
nûäa , hön lïn maá töi vaâ caãm ún töi cuâng têët caã moåi ngûúâi . Àoaån anh
quay bûúác , cuái àêìu kheä huáyt saáo giai àiïåu thên quen.
    Khi anh bûúác ài , töi nhòn theo , thêìm cêìu nguyïån cho cö êëy ,
cho anh vaâ cho töi möåt ngaây naâo àoá cuäng tòm àûúåc möåt tònh yïu nhû
thïë .


http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGHÏÅ THUÊÅT SÖËNG                        8             ( Theo baãn dõch cuãa Nguyïîn Trung Hiïëu )
            Caái chêåu nûáthttp://www.ebooks.vdcmedia.com
NGHÏÅ THUÊÅT SÖËNG                              9

   Möåt ngûúâi coá hai caái chêåu lúán àïí khuên nûúác . Möt trong hai caái
chêåu coá vïët nûát , vò vêåy khuên nûúác tûâ giïëng vïì nûúác trong chêåu chó
coân möåt nûãa . Chiïëc chêåu coân nguyïn rêët tûå haâo vïì sûå hoaân haão cuãa
mònh , coân chiïëc chêåu nûát luön bõ cùæn rûát vò khöng thïí hoaân thaânh
nhiïåm vuå . Möåt ngaây noå chiïëc chêåu nûát noái vúái ngûúâi chuã :
   " Töi thêåt xêëu höí vïì mònh . Töi muöën xin löîi öng !".
   "Ngûúi xêëu höí vïì chuyïån gò ?".
   " Chó vò löîi cuãa töi maâ öng khöng nhêån àûúåc àêìy àuã nhûäng gò
xûáng àaáng vúái cöng sûác cuãa öng !" .
   " Khöng àêu, khi ài vïì ngûúi haäy chuá yá àïën nhûäng luöëng hoa
bïn vïå àûúâng ".
   Quaã thêåt , doåc bïn vïå àûúâng laâ nhûäng luöëng hoa rûåc rúä . Caái
chêåu nûát caãm thêëy vui veã möåt luác , nhûng röìi vïë àïën nhaâ noá vêîn coân
phên nûãa nûúác .

   " Töi Xin löîi öng !" .
    " Ngûúi khöng chuá yá rùæng hoa chó moåc bïn naây àûúâng , phña cuãa
ngûúi thöi sao? Ta àaä biïët àûúåc vïët nûát cuãa ngûúi vaâ àaä têån duång noá .
Ta gieo nhûäng haåt giöëng hoa bïn vïå àûúâng phña bïn ngûúi vaâ trong
nhûäng nùm qua ngûúi àaä vui tûúái cho chuáng . Ta haái nhûãng caánh hoa
àoá àïí trang hoaâng cùn nhaâ . Nïëu khöng coá ngûúi nhaâ ta seä khöng êëm
cuáng vaâ duyïn daáng nhû thïë naây àêu".
   Möîi con ngûúâi chuáng ta àïìu laâ caái chêåu nûát haäy têån duång vïët
nûát cuãa mònh.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGHÏÅ THUÊÅT SÖËNG                              10
            Nïëu khöng coá tònh yïu

    Ngaây êëy, töi daåy mêîu giaáo taåi möåt ngöi trûúâng nhoã nùçm goån
trong khuön viïn cuãa möåt toâa nhaâ ba têìng xinh àeåp . Möîi saáng, cûá
àuáng 9 giúâ , têët caã hoåc sinh laåi tuå têåp trong cùn phoâng lúán , bùæt àêìu
möåt ngaây múái bùçng baâi thïí duåc àêìu giúâ . Hún 50 àûáa treã , 3 àïën 6
tuöíi, ngöìi san saát trïn nhûäng chiïëc ghïë xinh xinh àuã maâu àùåt trïn
têëm thaãm daây . Nhûäng gûúng mùåt thú ngêy bûâng saáng khi chuáng haáo
hûác haát vang nhûäng baâi ca , cuâng chia seã cho nhau vïì moåi àiïìu töët
àeåp trong cuöåc söëng ...
    Möåt buöíi saáng , cö hiïåu trûúãng gùåp toaân thïí hoåc sinh trong cùn
phoâng lúán vaâ thöng baáo :" Höm nay chuáng ta seä tiïën haânh möåt thñ
nghiïåm múái". Cö giú cao hai cêy thûúâng xuên beá xñu àûång trong hai
caái chêåu con giöëng hïåt nhau . " Chuáng ta coá hai cêy con tröng chuáng
giöëng hïåt nhau àuáng khöng? " . Têët caã boån treã , toâ moâ nhòn vaâo hai
chêåu cêy , àöìng thanh àaáp :" Daå phaãi ".
   " Chuáng ta seä nuöi dûúäng hai cêy con naây vúái cuâng chïë àöå aánh
saáng , cuâng chïë àöå tûúái nûúác , nhûng ...vúái sûå chùm soác khaác nhau ".
Cö noái tiïëp :" Chuáng ta seä theo doäi xem, àiïìu gò seä xaäy ra khi àùåt möåt
cêy trong nhaâ bïëp , caách xa chuáng ta , möåt cêy ngay taåi àêy , trong
phoâng naây , trïn loâ sûúãi ".

    Sau khi àùåt möåt chêåu trïn meáp loâ sûúãi , cö hiïåu trûúãng dùæt boån
treã vaâo bïëp , àùåt chêåu cêy coân laåi lïn quêìy . Sau àoá cö dêîn nhûäng àûáa
treã vúái nhûäng àöi mùæt múã to vò búä ngúä trúã laåi cùn phoâng lúán .
"Chuáng ta seä àöëi xûã vúái cêy nhû vúái möåt ngûúâi baån . Trong vaâi thaáng
túái , möîi ngaây chuáng ta seä haát cho cêy thûúâng xuên nghe . Chuáng ta
seä noái cho baån êëy biïët baån êëy xinh àeåp nhû thïë naâo vaâ chuáng ta yïu
quñ baån êëy biïët bao . Chuáng ta luön chuác baån êëy moåi àiïìu töët àeåp ..."

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGHÏÅ THUÊÅT SÖËNG                             11

   Möåt beá gaái giú tay :
   " Nhûng thûa cö , thïë coân caái cêy trong bïëp thò sao ?".

   Cö hiïåu trûúãng móm cûúâi thñch thuá
    " Chuáng ta seä duâng cêy êëy laâm cêy 'àöëi chûáng' trong thñ nghiïåm
tuyïåt vúâi cuãa chuáng ta . Theo caác em chuáng ta phaãi laâm gò ?"
   " Chuáng ta seä khöng noái chuyïån vúái noá ?"
   " Àuáng , duâ chó möåt lúâi thò thêìm ".

   " Chuáng ta seä khöng gúãi cho noá lúâi chuác töìt àeåp naâo ".
   " Àuáng , vaâ chuáng ta xem chuyïån gò seä xaäy ra.."
    Böën tuêìn sau mùæt cuãa töi cuäng múã to ngaåc nhiïn nhû boån treã .
Cêy thûúâng xuên trong bïëp yïëu úát , maãnh khaãnh vaâ chùèng lúán àûúåc
tñ naâo . Coân chêåu cêy àùåt trong phoâng lúán , àûúåc bao boåc búãi nhûäng
lúâi yïu thûúng ïm dõu , àûúåc boån treã haát cho nghe möîi ngaây , àaä lúán
gêëp ba vúái nhûäng chiïëc laá xanh biïëc traân àêìy nhûåa söëng ...Àïí chûáng
minh kïët quaã cuãa cuöåc thñ nghiïåm vaâ cuäng àïí lau khö nûúác mùæt cuãa
nhûäng àûáa treã nhaåy caãm , lo lùæng cho söë phêån cuãa cêy thûúâng xuên
kia , cö hiïåu trûúãng giaãi thoaát cho caãnh leã loi cuãa chêåu cêy thûá hai
trong bïëp vaâ mang àùåt noá trong phoâng lúán , bïn caånh chêåu thûá nhêët .
Ba tuêìn sau , chêåu cêy thûá hai àaä bùæt kõp chêåu cêy thûá nhêët . Böën
tuêìn sau , chuáng cuâng lúán maånh nhû nhau ...Töi ghi nhúá maäi baâi hoåc
naây vaâ tûå àuác kïët cho mònh möåt cêu kïët luêån : Khöng ai , khöng vêåt
gò lúán lïn àûúåc nïëu khöng coá tònh yïu...
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGHÏÅ THUÊÅT SÖËNG                              12
            Baâi hoåc cho cuöåc söëng

    Àöi khi coá möåt söë ngûúâi lûúát qua cuöåc àúâi baån vaâ ngay tûác khùæc
baån nhêån ra rùçng sûå coá mùåt cuãa hoå yá nghôa nhû thïë naâo . Hoå àaä daåy
baån nhûäng baâi hoåc , àaä giuáp baån nhêån ra giaá trõ cuãa chñnh mònh hoùåc
trúã thaânh con ngûúâi maâ baån tûâng mú ûúác . Coá leä baån seä khöng biïët
àûúåc nhûäng con ngûúâi naây tûâ àêu àïën ( baån cuâng phoâng,ngûúâi haâng
xoám,võ giaáo sû,ngûúâi baån mêët liïn laåc tûâ lêu hay thêåm chñ laâ möåt
ngûúâi hoaân toaân xa laå ). Nhûng khi baån thúâ ú vúái hoå ,haäy nhúá rùçnghttp://www.ebooks.vdcmedia.com
NGHÏÅ THUÊÅT SÖËNG                               13

trong tûâng khoaãnh khùæc hoå seä aãnh hûúãng rêët sêu sùæc àïën cuöåc àúâi
baån .
    Ban àêìu sûå viïåc xaäy ra tröng coá veã kinh khuãng , àau khöí vaâ bêët
cöng , nhûng khi lêëy têëm gûúng cuãa cuöåc àúâi ra àïí àöëi chiïëu, baån seä
hiïíu àûúåc laâ nïëu khöng coá nhûäng giêy phuát êëy àïí baån vûúåt qua moåi
khoá khùn thò baån khoá coá thïí thêëy àûúåc taâi nùng , sûác maånh , yá chñ vaâ
têëm loâng cuãa baån . Moåi viïåc àïìu diïîn ra coá chuã àñch maâ khöng coá gò
goåi laâ tònh cúâ hay may ruãi caã . Bïånh têåt , töín thûúng trong tònh yïu ,
giêy phuát tuyïåt vúâi nhêët cuãa cuöåc söëng bõ àaánh cùæp hoùåc moåi thûá ngu
ngöëc khaác àaä xaäy àïën vúái baån , haäy nhúá rùçng àoá laâ baâi hoåc quñ giaá .
Nïëu khöng coá noá cuöåc àúâi naây chó laâ möåt löëi ài thùèng tùæp , möåt con
àûúâng maâ khöng hïì coá àñch àïën cuäng nhû baån söìng tûâng ngaây maâ
khöng hïì ûúác mú . Thêåt sûå con àûúâng àoá rêët an toaân vaâ dïî chõu ,
nhûng seä rêët nhaâm chaán vaâ vö nghôa .
    Nhûäng ngûúâi baån gùåp seä aãnh hûúãng àïën àïën cuöåc àúâi baån .
Thaânh cöng hay thêët baåi , thêåm chñ laâ nhûäng kinh nghiïåm töìi tïå nhêët
cuäng chñnh laâ baâi hoåc àaáng giaá nhêët , seä giuáp baån nhêån ra àûúåc giaá
trõ cuãa chñnh mònh .Nïëu coá ai àoá laâm töín thûúng baån , phaãn böåi baån
hay lúåi duång têëm loâng cuãa baån , haäy tha thûá cho hoå búãi vò chñnh hoå àaä
giuáp baån nhêån ra àûúåc yá nhôa cuãa sûå chên thêåt vaâ hún nûäa , baån biïët
röång múã têëm loâng vúái ai àoá . Nhûng nïëu coá ai thûúng yïu baån chên
thaânh , haäy yïu thûúng hoå möåt caách vö àiïìu kiïån , khöng chó àún
thuêìn laâ hoå àaä yïu baån maâ hoå àang daåy baån caách àïí yïu .
    Haäy trên troång khoaãnh khaác vaâ haäy ghi nhúá tûâng khoaãnh khùæc
nhûäng caái maâ sau naây baån khöng coân coá cú höåi àïí traãi qua nûäa . Tiïëp
xuác vúái nhûäng ngûúâi maâ baån chûa tûâng noái chuyïån , vaâ biïët lùæng
nghe . Haäy àïí traái tim biïët yïu thûúng ngûúâi khaác . Bêìu trúâi cao vúâi
vúåi vò thïë haäy ngêíng àêìu nhòn lïn , tûå tin vaâo baãn thên . Haäy lùæng
nghe nhõp àêåp cuãa traái tim mònh :" Baån laâ möåt caá nhên tuyïåt vúâi . Tûå
tin lïn vaâ trên troång baãn thên baån , vò nïëu baån khöng tin baån thò ai
seä laâm àiïìu êëy?".
    Haäy súã hûäu cuöåc söëng cuãa baån vaâ àûâng bao giúâ höëi tiïëc vïì löëi
söëng êëy . Nïëu baån thûúng yïu ai àoá thò haäy noái cho hoå biïët , duâ rùçng
seä bõ tûâ chöëi nhûng noá coá thïí laâm cho möåt traái tim tan naát coá thïí àêåp
trúã laåi .

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGHÏÅ THUÊÅT SÖËNG                      14            (Theo baãn dõch cuãa Phan Àaâo Khûúng Nhû)
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGHÏÅ THUÊÅT SÖËNG                              15
            Kho baáu dûúái loâng àêët


   Meå töi laâ ngûúâi thñch lûu giûä moåi àöì vêåt cuäng nhû niïìm vui thuá
tröìng troåt thûâa hûúãng tûâ öng ngoaåi .Sau khi cûúái nhau , böë meå mua
nhaâ úã California vaâ chuyïín àïën söëng úã àoá nhûng thoái quen tiïët kiïåm
vêîn coân . Bùçng xeãn vaâ cuöëc , khu vûúân cùçn cöîi dêìn dêìn xanh töët vúái
àêìy àuã nhûäng cêy lï , haånh , öíi , hoa höìng , loa keân ...
    Trong nhiïìu nùm laâm viïåc trong vûúân , meå àaä àaâo möåt söë moán
àöì chúi hoãng bõ ai àoá boã ài . Chuá lñnh hûåa cêìm suáng àaä sûát hoãng , caác
chaâng cao böìi cûúäi ngûåa bõ gaäy chên , nhûäng viïn bi raån nûát . Phêìn
lúán nhûäng ngûúâi seä neám nhûäng moán àöì chúi hoãng naây vaâo soåt raác
nhûng meå laåi xem chuáng nhû baáu vêåt . Khi anh em chuáng töi trïu meå
vïì viïåc naây , meå chó nheå nhaâng lùæc àêìu vaâ móm cûúâi .
   " Caác con haäy nghô àïën ngöi nhaâ cuäng coá lõch sûã riïng cuãa
chuáng . Phaãi coá con treã cuãa ai àoá àaä tûâng söëng vaâ trûúãng thaânh úã àêy
" - Meå thûâúng baão nhû thïë.
    Nhûäng moán àöì chúi tòm àûúåc trong vûúân àûúåc meå lau saåch buân
àêët röìi nheå nhaâng cêët vaâo trong möåt höåp àûång giêìy àùåt trïn kïå phña
trïn maáy giùåt . Nùm naây sang nùm khaác , chuáng chiïëm khöng gian
vaâ baám àêìy buåi nhûng meå khöng chõu àem boã ài . Meå biïët rùçng coá
möåt àûáa treã àaä tûâng xem nhûäng chuá lñnh nhûåa , chaâng cao böìi , vaâ
caác viïn bi naây nhû laâ baáu vêåt . Vaâ chó riïìng àiïìu naây cuäng khiïën
chuáng àuã têìm quan troång àïí àûúåc lûu giûä .

   Möåt ngaây noå , coá möåt ngûúâi laå traåc tuöíi trung tuêìn àïën goä cûãa
nhaâ chuáng töi . Öng tûå giúái thiïåu vïì mònh vúái chuát böëi röëi

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGHÏÅ THUÊÅT SÖËNG                              16

   " Töi lúán khön tûâ ngöi nhaâ naây , töi ra thõ trêën vò tang cha vaâ
caãm thêëy nhúá vïì quaá khûá cuãa mònh . Baâ coá phiïìn nïëu töi daåo quanh
ngöi nhaâ?" - Öng giaãi thñch.
   Meå thúã daâi biïíu hiïån sûå thûúng caãm vaâ noái :
   " Töi tin rùçng mònh àang giûä möåt ñt àöì vêåt thuöåc vïì öng ". Noái
xong meå ra phña sau nhaâ , mang chiïëc höåp vaâ àûa cho ngûúâi khaách laå.

   Lêëy laâm khoá hiïíu , öng múã nùæp röìi thúã hùæt vò kinh ngaåc khi
nhûäng moán àöì chúi thuúã beá cuãa mònh vêîn coân àûúåc giûä gòn cêín thêån .
Ngêåp traân caãm xuác uâa vïì tûâ kyá ûác , öng lùæp bùæp caãm ún trong àöi mùæt
nhoâe lïå.
   Meå móm cûúâi . Meå luön hiïíu rùçng súám hay muöån , nhûäng kho
baáu trong khu vûúân seä laåi àûúåc cêìn àïën . Nhû nhûäng haåt giöëng nguã
quïn , kyá ûác nùçm trong moán àöì chúi chó chúâ àuáng luác àïí àêm chöìi.


                    ( Theo baãn dõch cuãa Mao Trñ Huâng )
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGHÏÅ THUÊÅT SÖËNG                             17
               Böën ngoán tay


   Luác múái sinh ra , George Campbell àaä bõ muâ .
   Khi George lïn 6 , möåt viïåc xaäy ra laâm em khöng tûå giaãi thñch
àûúåc . Buöíi chiïìu noå , George àang chúi àuâa cuâng caác baån , möåt cêåu
beá khaác àaä neám traái banh vïì phña George . Chúåt nhúá ra cêåu beá la lïn:
" Coi chûâng ! quaã banh sùæp vùng truáng àêëy".
   Quaã banh àaä àêåp truáng ngûúâi George - vaâ cuöåc söëng cuãa George
khöng nhû trûúác àêy nûäa . George khöng bõ àau , nhûng cêåu beá thêåt
sûå bùn khoùn . Cêåu quyïët àõnh hoãi meå :


http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGHÏÅ THUÊÅT SÖËNG                               18

   " Laâm sao Bill biïët àiïìu gò sùæp xaãy ra cho con trûúác khi chñnh
con nhêån biïët àûúåc àiïìu àoá ?".
    Meå George thúã daâi , búãi caái giêy phuát baâ e ngaåi àaä àïën ! Àaä àïën
caái thúâi khùæc àêìu tiïn maâ baâ cêìn noái roä cho con trai mònh biïët " Con
bõ muâ!".
    Rêët dõu daâng baâ cêìm baân tay cuãa con , vûâa nùæm tûâng ngoán tay
vaâ àïëm :" Möåt - hai - ba - böën - nùm . Caác ngoán tay naây tûåa nhû nùm
giaác quan cuãa con vêåy .Ngoán tay beá nhoã naây laâ nghe , ngoán tay xinh
xùæn naây laâ súâ chaåm , ngoán tay tñ hon naây laâ ngûãi , coân ngoán beá tñ naây
laâ nïëm ...".

   Ngêìn ngûâ möåt luác , baâ tiïëp:
    " ..Coân ngoán tay tñ xñu naây laâ nhòn . Möîi giaác quan cuãa con nhû
möîi ngoán tay , chuáng chuyïn chúã bûác thöng àiïåp lïn böå naäo con ."
Röìi baâ gêåp ngoán tay baâ àùåt tïn " nhòn " , kheáp chùåt noá vaâo loâng baân
tay cuãa con ,baâ noái :" Con aå! con laâ möåt àûáa treã khaác vúái nhûäng àûáa
khaác , vò con chó coá böën giaác quan , nhû laâ chó coá böën ngoán tay vêåy :
möåt - nghe , hai - súâ , ba - ngûãi , böën - nïëm . Con khöng thïí sûã duång
giaác quan nhòn . Bêy giúâ meå muöën chó cho con àiïìu naây . Haäy àûáng
lïn con nheá ".
   George àûáng lïn . Baâ meå nhùåt traái banh lïn baão :" Bêy giúâ con
haäy àùåt baân tay cuãa con trong tû thïë bùæt traái banh".
George múã loâng baân tay vaâ trong khoaãnh khùæc cêåu caãm nhêån àûúåc
quaã banh cûáng chaåm vaâo caác ngoán tay cuãa mònh . Cêåu bêëu chùåt quaã
banh vaâ giú lïn cao .
    " Gioãi ! gioãi ! .." Baâ meå noái : " Meå muöën con khöng bao giúâ quïn
àiïìu con vûâa laâm . Con cuäng coá thïí giú cao quaã banh bùçng böën ngoán
tay thay vò nùm ngoán . Con cuäng coá thïí coá vaâ giûä àûúåc möåt cuöåc söëng
troån veån vaâ haånh phuác vúái chó böën giaác quan thay vò nùm nïëu con
bûúác vaâo cuöåc söëng bùçng sûå nöî lûåc thûúâng xuyïn !".
    George khöng bao giúâ quïn hònh aãnh " böën ngoán tay thay vò
nùm " . Àöëi vúái George àoá laâ biïíu tûúång cuãa niïìm hy voång . Vaâ hïî cûá
möîi khi nhuåt chñ vò sûå khiïëm khuyïët cuãa mònh . George laåi nhúá àïën
biïíu tûúång naây àïí àöång viïn mònh .


http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGHÏÅ THUÊÅT SÖËNG                              19

   George hiïíu ra rùçng meå cêåu àaä noái rêët àuáng . George vêî coá thïí
taåo àûúåc möåt cuöåc söëng troån veån vaâ giûä lêëy noá chó vúái böën giaác quan
maâ cêåu coá àûúåc.


                        (Theo baãn dõch cuãa L.T.P.A)
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGHÏÅ THUÊÅT SÖËNG                              20                Sûå bònh yïn


   Möåt võ vua treo giaãi thûúãng cho hoåa sô naâo veä àûúåc möåt bûác
tranh àeåp nhêët vïì sûå bònh yïn.
  Nhiïìu hoåa sô àaä cöë cöng . Nhaâ vua ngùæm têët caã caác bûác tranh
nhûng chó thñch coá hai bûác vaâ öng phaãi choån lêëy möåt.
    Möåt bûác tranh veä höì nûúác yïn aã . Mùåt höì laâ têëm gûúng tuyïåt myä
vò coá nhûäng ngoån nuái cao choát voát bao quanh .Bïn trïn laâ bêìu trúái
xanh vúái nhûäng àaám mêy trùæng mõn maâng . Têët caã nhûäng ai ngùæm
bûác tranh naây àïìu cho rùçng àêy laâ möåt bûác tranh bònh yïn thêåt hoaân
haão .
    Bûác tranh kia cuäng coá nhûäng ngoån nuái , nhûng ngoån nuái naây
trêìn truåi vaâ lúãm chúãm àaá . úã bïn trïn laâ bêìu trúâi giêån dûä àöí mûa nhû
truát keâm theo sêëm chúáp . Àöí xuöëng bïn vaách nuái laâ doâng thaác nöíi boåt
trùæng xoáa . Bûác tranh naây tröng thêåt chùèng bònh yïn chuát naâo .
Nhûng khi nhaâ vua ngùæm nhòn , öng thêëy àùçng sau doâng thaác laâ möåt
buåi cêy nhoã moåc lïn tûâ khe nûát cuãa möåt taãng àaá . Trong buåi cêy möåt
con chim meå àang xêy töí . úã àoá , giûäa doâng thaác truát xuöëng möåt caách
giêån dûä , con chim meå an nhiïn àêåu trïn töí cuãa mònh ...Bònh yïn thêåt
sûå.
   " Ta chêëm bûác tranh naây ! - Nhaâ vua cöng böë - Sûå bònh yïn
khöng coá nghôa laâ möåt núi khöng coá tiïëng öìn aâo , khöng khoá khùn ,
khöng cûåc nhoåc .Bònh yïn coá nghôa ngay chñnh khi ta àang trong
phong ba baäo taáp ta vêîn caãm thêëy sûå yïn tônh trong traái tim . Àoá múái
chñnh laâ yá nghôa thêåt sûå cuãa sûå bònh yïn " .


                ( Theo baãn dõch cuãa Àaâo Thõ Diïîm Tuyïët )
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGHÏÅ THUÊÅT SÖËNG                                21
             Nhêåt kyá möåt ngûúâi àiïn


   Noá ngöìi àoá, cuöëi gêìm àêìu lûúåm tûâng haåt thoác nhoã trong caái
thuáng to àuâng êëy . Tröng noá thêåt thï thaãm, ai àoá àaä vö tònh tûå hoãi:

   - Taåi sao noá khöng lûúåm thoác cho noá maâ chó biïët ài lûúåm thoác
cho ngûúâi ?

    Chó caái cöng viïåc êëy maâ noá laâm khöng biïët moãi. Ngöìi laâm viïåc
noá cuäng thoâ tay lûúåm thoác, noái chuyïån vui noá cuäng thoâ tay lûúåm thoác,
ùn cúm noá cuäng thoâ tay lûúåm thoác, duâ àang laâm gò hùæn cuäng lûúåm
thoác.
     Thïë röëi möåt ngaây kia, noá trúã vïì nhaâ cuãa mònh, öi thoác nhiïìu quaá
meå úi
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGHÏÅ THUÊÅT SÖËNG                             22
            Sùæc maâu cuãa tònh baån

   Coá möåt ngaây sùæc maâu cuãa thïë giúái naây bùæt àêìu tranh luêån vúái
nhau xem ai coá gam maâu àeåp nhêët , quan troång nhêët , hûäu duång nhêët
vaâ àûúåc yïu thñch nhêët .
   Xanh laá cêy noái :
   " Töi quan troång nhêët . Töi laâ dêëu hiïåu cuãa sûå söëng vaâ hy voång .
Töi àûúåc choån maâu cho coã cêy , hoa laá . Khöng coá töi, têët caã moåi loaâi


http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGHÏÅ THUÊÅT SÖËNG                               23

trïn thïë gian naây seä khöng thïí töìn taåi . Cûá haäy nhòn vïì caánh àöìng
kia , baån seä thêëy möåt maâu xanh baåt ngaân cuãa töi "
   Xanh dûúng chen vaâo :
   " Baån coá nghô vïì traái àêët . Vêåy baån haäy nghô vïì bêìu trúâi vaâ àaåi
dûúng xem sao . Nûúác chñnh laâ nguöìn söëng cú baãn nhêët , àûúåc taåo ra
búãi nhûäng àaám mêy hònh thaânh búãi nhûäng vuâng biïín röång lúán naây .
Hún nûäa , bêìu trúâi seä cho khoaãng khöng röång lúán , hoâa bònh vaâ sûå ïm
aã ".
   Maâu vaâng cûúâi lúán :
    " Öi caác baån cûá quan troång hoáa . Töi thò thûåc tïë hún , töi àem laå
tiïëng cûúâi , haånh phuác vaâ sûå êëm aáp cho thïë giúái naây . Naây nheá , mùåt
trúâi maâu vaâng , mùåt trùng maâu vaâng vaâ caác vò sao cuäng maâu vaâng .
Möîi khi baån nhòn vaâo möåt àoáa hûúáng dûúng , baån seä caãm thêëy caã thïë
giúái naây àang móm cûúâi . Khöng coá töi caã thïë giúái naây seä khöng coá
niïìm vui ".
   Maâu cam lïn tiïëng :
    " Töi laâ gam maâu cuãa sûå maånh khoeã vaâ sûác maånh . Mùåc duâ
lûúång maâu cuãa töi khöng nhiïìu bùçng caác baån , nhûng töi múái àaáng
giaá nhêët vò töi laâ nhu cêìu cuãa sûå söìng . Töi mang àïën hêìu hïët caác
vitamin töëi quan troång nhû caâ röët , cam , xoaâi , bñ ngö , àu àuã ...Töi
khöng úã bïn ngoaâi nhiïìu nhûng khi bònh minh hay hoaâng hön xuêët
hiïån laâ maâu sùæc cuãa töi . úã àêy coá baån naâo saánh kõp àûúåc vúái veã àeåp
êëy khöng ?" .
   Maâu àoã khöng thïí nhõn àûúåc cuäng nhaãy vaâo cuöåc :
    " Töi laâ maáu , cuöåc söëng naây laâ maáu . Töi laâ maâu sùæc cuãa sûå àe
doåa nhûng cuäng laâ biïíu tûúång cuãa loâng duäng caãm . Töi mang lûãa àïën
cho con ngûúâi . Töi sùén saâng chiïën àêëu vò muåc àñch cao caã . Khöng coá
töi , traái àêët naây seä tröëng röîng nhû mùåt trùng . Töi laâ sùæc maâu cuãa
tònh yïu vaâ àam mï , cuãa hoa höìng àoã , cuãa hoa anh tuác ".
   Maâu tñm bùæt àêìu vûún lïn goáp tiïëng :
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGHÏÅ THUÊÅT SÖËNG                               24

   " Töi tûúång trûng cho quyïìn lûåc vaâ loâng trung thaânh . Vua chuáa
thûúâng choån töi vò töi laâ dêëu hiïåu cuãa quyïìn lûåc vaâ sûå xuêët chuáng .
Khöng ai daám chêët vêën töi . Hoå chó nghe lïånh vaâ thi haânh !".
   Cuöëi cuâng, maâu chaâm lïn tiïëng , khöng öìn aâo nhûng àêìy quyïët
àoaán :
   " Haäy nghô àïën töi . Töi laâ sùæc maâu im lùång vaâ hêìu nhû khöng
ai chuá yá àïën töi . Nhûng nïëu khöng coá töi thò caác baån cuäng chó laâ veã
àeåp bïn ngoaâi . Töi tûúång trûng cho suy nghô vaâ sûå tûúng phaãn , bònh
minh vaâ àaáy sêu caã biïín caã . Caác baån phaãi cêìn àïën töi àïí cên bùçng
cho bïì ngoaâi cuãa caác baån . Töi chñnh laâ veã àeåp bïn trong ".

    Vaâ cûá thïë caác sùæc maâu cûá tiïëp tuåc tranh luêån , thuyïët phuåc maâu
khaác vïì sûå tröåi hún cuãa mònh . Böîng möåt aánh chúáp saáng loáe trïn nïìn
trúâi , êm thanh dûä döåi cuãa sêëm seát vaâ mûa bùæt àêìu nùång haåt . Caác
sùæc maâu súå haäy àûáng neáp saát vaâo nhau àïí tòm sûå êëm aáp .
   Mûa nghiïm nghõ noái :
    " Caác baån thêåt laâ ngúá ngêín khi chó cöë gùæng vêåt löån vúái chñnh caác
baån . Caác baån khöng biïët caác baån àûúåc taåo ra tûâ möåt muåc àñnh thêåt
àùåc biïåt , àöìng nhêët nhûng cuäng khaác nhau ? caác baån laâ nhûäng maâu
sùæc thêåt tuyïåt vúâi . Thïë giúái naây seä trúã nïn nhaâm chaán nïëu thiïëu möåt
trong caác baån . Naâo , bêy giúâ haäy nùæm lêëy tay nhau vaâ bûúác nhanh
àïën töi ".
   Caác maâu sùæc cuâng nùæm lêëy tay nhau vaâ taåo thaânh nhûäng maâu
sùæc àa daång .
   Mûa tiïëp tuåc :" Vaâ tûâ bêy giúâ , möîi khi trúâi mûa têët caã caác baån
seä vûún ra bêìu trúâi bùçng chñnh maâu sùæc cuãa mònh vaâ phaãi húåp laåi
thaânh voâng àïí nhùæc nhúã rùçng caác baån phaãi luön söëng trong hoâa
thuêån , vaâ ta goåi àoá laâ cêìu vöìng . Cêìu vöìng tûúång trûng cho niïìm hy
voång cuãa ngaây mai " .

   Vaâ cûá nhû thïë möîi khi trúâi mûa , àïí göåi rûãa thïë giúái naây , trïn
nïìn trúâi seä aánh lïn nhûäng sùæc cêìu vöìng laâm àeåp thïm cho cuöåc söëng ,
àïí nhùæc nhúã chuáng ta phaãi luön luön tön troång lêîn nhau .
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGHÏÅ THUÊÅT SÖËNG                       25

           ( Theo baãn dõch cuãa Phan Àaâo Khûúng Nhû )
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGHÏÅ THUÊÅT SÖËNG                               26
           Sûå yïu thûúng dêîn àûúâng


    Khi coân treã, töi thñch hêìu nhû têët caã moåi thûá: kem söcöla, khiïu
vuä, caái maáy àaánh chûä.
    Töi cuäng yïu thûúng rêët nhiïìu ngûúâi: cha meå, ngûúâi yïu - sau
naây laâ chöìng, sau àoá laâ con caái, caác sinh vêåt maâ chöìng töi nuöi trong
nhaâ. "Töi thñch caái naây!" - Töi coá thïí dïî daâng noái cêu àoá. Vaâ möåt phuát
sau, töi laåi coá thïí thñch thïm möå thûá khaác. Khöng coá biïn giúái cho sûå
yïu thûúng vaâ thñch thuá.
   Nhûng bêy giúâ töi àaä cêín thêån hún vïì sûå yïu thûúng cuãa mònh.
Vò töi àaä biïët caãm giaác yïu thûúng möåt àiïìu gò röìi bõ àaánh mêët chñnh
thûá àoá. Luác àoá, tònh yïu thûúng trúã nïn dùçn vùåt vaâ àau àúán lùæm, trúã
thaânh vïët thûúng maäi maäi khöng haân gùæn àûúåc. êëy laâ khi chöìng töi
qua àúâi.
   Töi vûâa phaãi phêîu thuêåt daå daây. Töi khoá chõu vïì têët caã moåi thûá.
Tiïëng TV quaá öìn aâo. Chuöng àiïån thoaåi thêåt phiïìn. Töi khöng muöën
nhòn ra cûãa söí vaâ nhòn ngûúâi ta àang têån hûúãng möåt ngaây töët laânh.
Töi caãm thêëy mònh giaâ nua vaâ vö duång. Töi khoá chõu vïì cú thïí cuãa
mònh, vïì tuöíi taác, vïì sûác khoãe...


http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGHÏÅ THUÊÅT SÖËNG                             27

    Cho àïën ngaây thûá ba kïí tûâ khi phaãi nùçm beåp trïn giûúâng, töi
caãm thêëy àúä mïåt hún. Töi ngöìi dêåy, nhòn quanh. Cùn phoâng tröëng
röîng. Töi ngöìi yïn lùång, than thên traách phêån.
   Böîng möåt chiïëc maáy bay giêëy phi veâo vaâo phoâng, àêåu ngay úã
chên giûúâng töi. Giúã caái maáy bay ra, töi thêëy möåt doâng chûä nguïåch
ngoaåc. "Chuác baâ mau khoãe. Chaáu yïu baâ. Ryan."
    Töi nghe coá tiïëng rêåm rõch bïn ngoaâi. Trúâi rêët gioá, hònh nhû coá
tuyïët, vò töi nghe tiïëng moåi ngûúâi giêåm lõch bõch nhûäng àöi uãng ài
trúâi tuyïët. Töi ài ra phña cûãa, cêìm theo chiïëc maáy bay giêëy.
   Àaä àïën luác bûúác vaâo thïë giúái möåt lêìn nûäa. Vúái sûå yïu thûúng
dêîn àûúâng.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGHÏÅ THUÊÅT SÖËNG                            28
                Taân nhang


   Möåt baâ cuå àang nùæm tay möåt beá xïëp haâng trong cöng viïn. Mùåt
cêåu beá rêët nhiïìu nhûäng àöëm taân nhang nhoã, nhûng àöi mùæt thò saáng
lïn vò haáo hûác. Rêët nhiïìu treã con cuäng àang xïëp haâng chúâ àûúåc möåt
hoåa sô trang trñ lïn mùåt àïí trúã thaânh nhûäng "ngûúâi da àoã" hay "ngûúâi
ngoaâi haânh tinh"...
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGHÏÅ THUÊÅT SÖËNG                              29

   - Cêåu lùæm taân nhang thïë, laâm gò coân chöî naâo trïn mùåt maâ veä! -
Cö beá xïëp haâng sau cêåu beá noái to.
   Ngûúång ngêåp, cêåu beá cuái gêìm mùåt xuöëng. Thêëy vêåy, baâ cêåu
cuäng ngöìi xuöëng bïn caånh:
    - Sao chaáu buöìn thïë ? Baâ yïu nhûäng àöëm taân nhang cuãa chaáu
maâ! Höìi coân nhoã, luác naâo baâ cuäng mong coá taân nhang àêëy! - Röìi baâ cuå
àûa nhûäng ngoán tay nhùn nheo vuöët maá cêåu beá - Taân nhang cuäng
xinh lùæm, chùæc chùæn chuá hoåa sô seä thñch nhûäng vïët taân nhang cuãa
chaáu!
   Cêåu beá móm cûúâi:
   - Thêåt khöng baâ?
   - Thêåt chûá!- baâ cêåu àaáp - Àêëy, chaáu thûã tòm thûá àeåp hún nhûäng
àöëm taân nhang!
   Cêåu beá nhòn baâ, suy nghô möåt chuát röìi thò thêìm:
   - Nhûäng nïëp nhùn, baâ aå!
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGHÏÅ THUÊÅT SÖËNG                              30

           Tiïëng noái cuãa cuöåc söëng


   Xin chaâo! Töi laâ cuöåc söëng àêy. Höm nay töi seä cöë giaãi quyïët moåi
vêën àïì baån àang gùåp phaãi àïí baån àûâng than traách töi nûäa...
   Nïëu baån bõ tùæc àûúâng vaâ keåt xe, àûâng thêët voång. Coân rêët nhiïìu
ngûúâi trïn thïë giúái naây, maâ àöëi vúái hoå, laái xe laâ möåt niïìm mú ûúác
khöng thïí thûåc hiïån .

   Nïëu baån caãm thêëy hoåc haânh thêåt chaán ngaán. Haäy nghô àïën
ngûúâi àaä haâng nùm trúâi röìi khöng àûúåc ài hoåc.

   Nïëu baån thêët voång vò möåt chuyïån tònh caãm àang àïën höìi tan vúä.
Haäy nghô àïën ngûúâi chûa bao giúâ biïët yïu thûúng vaâ àûúåc yïu thûúng
laâ nhû thïë naâo.
   Nïëu baån buöìn vò möåt cuöëi tuêìn nûäa laåi sùæp tröi qua. Haäy nghô
àïën nhûäng ngûúâi phuå nûä úã möi trûúâng laâm viïåc khùæc nghiïåt, phaãi
laâm viïåc 12 tiïëng möåt ngaây, 7 ngaây möåt tuêìn àïí nuöi con.

   Nïëu baån caãm thêëy mêët maát vaâ tûå hoãi mònh cuöåc söëng laâ gò vaâ coá
muåc àñch gò. Haäy nghô àïën nhûäng ngûúâi bïånh têåt, biïët trûúác mònh
khöng coân söëng àûúåc bao lêu nûäa, vaâ khöng coân cú höåi àïí tûå hoãi mònh
nûäa.
   Nïëu baån caãm thêëy khuãng khiïëp khi laâ naån nhên cuãa nhûäng troâ
àuâa, nhûäng sûå nhoã moån... cuãa ngûúâi khaác. Haäy nhúá: Thïë nhûng vêîn
chûa laâ gò àêu, vò töìi tïå hún nûäa laâ khi: baån coá thïí laâ chñnh nhûäng
ngûúâi àoá!
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGHÏÅ THUÊÅT SÖËNG                               31
         Treã em hoåc àûúåc gò tûâ cuöåc söëng?


    Nhûäng àûáa treã söëng giûäa nhûäng ngûúâi phï phaán thò hoåc lïn aán.
   Nhûäng àûáa treã söëng trong bêìu khöng khñ thuâ àõch thò hay àaánh
nhau.

    Nhûäng àûáa treã söëng trong sûå haäi huâng thò hoåc àûúåc thoái súå sïåt.
    Nhûäng àûáa treã söëng trong caãnh àau xoát thò hoåc àûúåc sûå àöìng
caãm.
    Nhûäng àûáa treã söëng trong bêìu khöng khñ àöë kyå thò hoåc àûúåc thïë
naâo laâ tham voång.
   Nhûäng àûáa treã söëng trong bêìu khöng khñ khaon dung thò hoåc
àûúåc sûå nhêîn naåi.
    Nhûäng àûáa treã söëng giûäa nhûäng nguöìn àöång viïn thò hoåc àûúåc
loâng tin.
   Nhûäng àûáa treã söëng giûäa nhûäng lúâi khen tùång àuáng luác thò hoåc
àaánh giaá cao nhûäng gò bao quanh chuáng.

    Nhûäng àûáa treã söëng trong niïìm tûå haâo thò hoåc àûúåc caách phêën
àêëu.

    Nhûäng àûáa treã söëng trong sûå san seã thò hoåc àïí trúã nïn haâo hiïåp.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGHÏÅ THUÊÅT SÖËNG                               32

   Nhûäng àûáa treã söëng trong sûå trung thûåc vaâ sûå cöng minh thò
hoåc àûúåc chên lyá vaâ leä cöng bùçng.
    Nhûäng àûáa treã söëng trong haånh phuác thò hoåc àûúåc rùçng thïë giúái
laâ núi töët àeåp àïí söëng.
               Viïåc thïu tranh


    Khi töi coân nhoã, meå töi thûúâng nhêån àöì vïì thïu. Meå luön ngöìi
trïn ghïë vaâo buöíi saáng súám, thïu rêët nhanh. Töi ngöìi dûúái àêët, haáo
hûác ngûúác nhòn lïn caái khung thïu cuãa meå vúái àöi mùæt múã to. Töi
muöën nghe meå lúâi meå giaãi thñch rùçng meå àang laâm gò. Meå baão àoá laâ
viïåc thïu. Töi baão meå rùçng nhòn tûâ phña dûúái caái khung thïu thò noá
cûåc kyâ löån xöån vaâ thûåc tònh töi chùèng biïët noá laâ hònh gò. Meå cûúâi, meå
baão töi cûá ra ngoaâi sên chúi, khi naâo xong meå seä cho ngöìi lïn ghïë
xem.
   Töi cûá tûå hoãi taåi sao meå duâng chó sêîm vúái chó maâu saáng xen keä
nhau, tûå hoãi noá coá àem laåi hiïåu ûáng gò khöng vaâ taåi sao meå laåi laâm ra
möåt thûá löån xöån àïën thïë. Chó vaâi phuát sau, meå àaä goåi töi vaâo ngöìi ghïë
cuâng meå àïí xem.http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGHÏÅ THUÊÅT SÖËNG                               33

   Töi vêîn coân nhúá töi àaä haâo hûáng àïën thïë naâo khi treâo lïn ghïë.
Vaâ khi töi treâo lïn ghïë, töi gêìn nhû kïu êìm lïn: trûúác mùæt töi laâ bûác
tranh coá trúâi, coá hoa... coá àuã maâu saáng vaâ maâu töëi, àeåp àïën mûác töi
khöng thïí tin àûúåc.

    Vaâ meå töi baão, cuöåc söëng cuäng nhû vêåy. Ta nhòn tûâ möåt mùåt, noá
coá thïí hoaân toaân höîn àöån, nhûng nïëu ta chõu chúâ àúåi, chõu chêëp nhêån
caã nhûäng súåi chó saáng vaâ töëi vaâ nhòn tûâ möåt mùåt khaác, ta seä thêëy cuöåc
söëng coá muåc àñch vaâ àeåp àeä túái mûác naâo.
                 Ca fe muöëi

    Chaâng trai gùåp cö gaái úã möåt buöíi tiïåc. Cö rêët xinh àeåp, quyïën ruä
vaâ àïën hún nûãa söë ngûúâi trong buöíi tiïåc àïìu àïí yá àïën cö. Trong khi
chaâng trai chó laâ möåt ngûúâi rêët bònh thûúâng, khöng ai buöìn nhòn túái.
Cuöëi cuâng, khi buöíi tiïåc gêìn kïët thuác, chaâng trai ngûúång ngõu múâi cö


http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGHÏÅ THUÊÅT SÖËNG                              34

gaái uöëng caâ phï vúái mònh. Cö gaái rêët ngaåc nhiïn, nhûng vò lúâi múâi
quaá lõch sûå nïn cö àöìng yá.
   Hoå ngöìi úã möåt chiïëc baân nhoã trong goác phoâng tiïåc, nhûng chaâng
trai quaá lo lùæng, maäi khöng noái àûúåc lúâi naâo, laâm cho cö gaái cuäng caãm
thêëy bêët tiïån. Böîng nhiïn, chaâng trai goåi ngûúâi phuåc vuå:
   - Xin cho töi ñt muöëi àïí töi cho vaâo caâ phï!

   Moåi ngûúâi xung quanh àïìu hïët sûác ngaåc nhiïn vaâ nhòn chùm
chùm vaâo chaâng trai! Chaâng trai àoã mùåt, nhûng vêîn muác möåt thòa
muöëi cho vaâo cöëc caâ phï vaâ uöëng.
   Cö gaái toâ moâ:
   - Sao anh coá súã thñch kyâ quùåc thïë?

    - Khi töi coân nhoã, töi söëng gêìn biïín - Chaâng trai giaãi thñch - Khi
chúi úã biïín, töi coá thïí caãm thêëy võ mùån cuãa nûúác, giöëng nhû caâ phï
cho muöëi vaâo vêåy! Nïn bêy giúâ, möîi khi töi uöëng caâ phï vúái muöëi, töi
laåi nhúá túái tuöíi thú vaâ quï hûúng cuãa mònh.

   Cö gaái thûåc sûå caãm àöång. Möåt ngûúâi àaân öng yïu núi mònh sinh
ra thò chùæc chùæn seä yïu gia àònh vaâ coá traách nhiïåm vúái gia àònh cuãa
mònh. Nïn cö gaái cúãi múã hún, vïì núi cö sinh ra, vïì gia àònh... Trûúác
khi ra vïì, hoå heån nhau möåt buöíi gùåp tiïëp theo...
    Qua nhûäng lêìn gùåp gúä, cö gaái thêëy chaâng trai quaã laâ möåt ngûúâi
lyá tûúãng: rêët töët buång, biïët quan têm... Vaâ cö àaä tòm àûúåc ngûúâi àaân
öng cuãa mònh nhúâ cöëc caâ phï muöëi.

   Cêu chuyïån àïën àêy vêîn laâ coá hêåu, vò "cöng chuáa" àaä tòm àûúåc
"hoaâng tûã", vaâ hoå cûúái nhau, söëng haånh phuác.
   Möîi buöíi saáng, cö gaái àïìu pha cho chaâng trai - nay àaä laâ chöìng
cö - möåt cöëc caâ phï vúái möåt thòa muöëi. Vaâ cö biïët rùçng chöìng cö rêët
thñch nhû vêåy. Suöët 50 nùm, kïí tûâ ngaây hoå cûúái nhau, bao giúâ ngûúâi
chöìng cuäng uöëng cöëc caâ phï muöëi vaâ caãm ún vúå àaä pha cho mònh cöëc
caâ phï ngon àïën thïë.
   Sau 50 nùm, ngûúâi chöìng bõ bïånh vaâ qua àúâi, àïí laåi cho ngûúâi
vúå möåt bûác thû:


http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGHÏÅ THUÊÅT SÖËNG                                35

   " Gûãi vúå cuãa anh,
     Xin em haäy tha thûá cho lúâi noái döëi suöët caã cuöåc àúâi cuãa anh. Àoá
laâ lúâi noái döëi duy nhêët - vïì cöëc caâ phï muöëi. Em coá nhúá lêìn àêìu tiïn
anh múâi em uöëng caâ phï khöng? Luác àoá anh àaä quaá lo lùæng, anh àõnh
hoãi xin ñt àûúâng, nhûng anh laåi noái nhêìm thaânh muöëi. Anh cuäng quaá
luáng tuáng nïn khöng thïí thay àöíi àûúåc, àaânh phaãi tiïëp tuåc lêëy muöëi
cho vaâo cöëc caâ phï vaâ bõa ra cêu chuyïån vïì tuöíi thú úã gêìn biïín àïí
àûúåc noái chuyïån vúái em. Anh àaä àõnh noái thêåt vúái em rêët nhiïìu lêìn,
nhûng röìi anh súå em seä khöng tha thûá cho anh. Vaâ anh àaä tûå hûáa vúái
mònh seä khöng bao giúâ noái döëi möåt lúâi naâo nûäa, àïí chuöåc laåi lúâi noái döëi
ban àêìu.
   Bêy giúâ anh àaä ài thêåt xa röìi, nïn anh seä noái sûå thêåt vúái em.
Anh khöng thñch caâ phï muöëi, nhûng möîi saáng àûúåc uöëng cöëc caâ phï
muöëi tûâ ngaây cûúái em, anh chûa bao giúâ caãm thêëy tiïëc vò anh àaä phaãi
uöëng caã. Nïëu anh coá thïí laâm laåi tûâ àêìu, anh vêîn seä laâm nhû thïë àïí coá
thïí àûúåc em, vaâ anh seä uöëng caâ phï muöëi suöët caã cuöåc àúâi."
Khi ngûúâi vúå àoåc xong laá thû cuäng laâ khi laá thû trong tay baâ ûúát àêîm
nûúác mùæt.
   Nïëu baån hoãi ngûúâi vúå rùçng: "Caâ phï muöëi võ thïë naâo?", chùæc
chùæn baâ seä traã lúâi: "Ngoåt lùæm".
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGHÏÅ THUÊÅT SÖËNG                               36
              Cö gaái ài xe buyát


    Àaä möåt nùm kïí tûâ khi Susan bõ muâ vò möåt chêín àoaán sai cuãa
baác sô, cö àöåt ngöåt bõ neám vaâo thïë giúái cuãa boáng töëi, tûác giêån, tuyïåt
voång vaâ mùåc caãm. Vaâ têët caã nhûäng gò àuã àïí cö coân baám vñu vaâo cuöåc
söëng laâ vò baån trai cö - Mark.
   Mark laâ möåt sô quan quên àöåi. Anh rêët yïu Susan, àaä nhòn thêëy
cö tuyïåt voång àïën mûác naâo, anh quyïët àõnh giuáp Susan lêëy laåi àûúåc
sûác maånh vaâ tûå lêåp.

   Àêìu tiïn, anh tòm cho cö möåt cöng viïåc daânh cho ngûúâi khiïëm
thõ. Nhûng laâm sao cö àïën chöî laâm viïåc àûúåc àêy? Mark àïì nghõ àûa
cö àïën chöî laâm hùçng ngaây, duâ hai ngûúâi úã hai àêìu thaânh phöë. Tuy
nhiïn sau àoá, Mark nhêån ra rùçng àoá khöng phaãi laâ giaãi phaáp. Susan
seä phaãi tûå mònh ài xe buyát, tûå àïën chöî laâm - àoá múái laâ caách àuáng.
Nhûng Susan rêët nhaåy caãm, cö êëy seä phaãn ûáng thïë naâo?
Àuáng nhû vúái Mark nghô, Susan hïët sûác höët hoaãng khi nghe túái viïåc
mònh phaãi tûå ài xe buyát. "Em bõ muâ" maâ"- Cö phaãn ûáng bùçng gioång
cay àùæng - "Laâm sao em biïët em seä ài àïën àêu? Anh boã rúi em phaãi
khöng?"

   Mark rêët àau loâng khi nghe nhûäng lúâi àoá, nhûng anh biïët phaãi
laâm gò. Anh hûáa seä cuâng cö ài xe buyát möîi saáng vaâ möîi chiïìu, bao lêu


http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGHÏÅ THUÊÅT SÖËNG                             37

cuäng àûúåc, cho àïën bao giúâ cö quen vúái viïåc ài xe buyát.
Trong hai tuêìn liïìn, Mark trong böå àöìng phuåc quên àöåi, ài theo
Susan àïën núi laâm viïåc. Anh daåy cö laâm sao àïí sûã duång caác giaác quan
khaác, nhêët laâ thñnh giaác, àïí biïët mònh àang úã àêu vaâ laâm sao àïí quen
vúái möi trûúâng múái. Anh cuäng giuáp cö laâm quen vúái nhûäng ngûúâi laái
xe buyát, nhúâ hoå àïí mùæt àïën cö, giûä cho cö möåt chöî ngöìi hùçng ngaây...
Cuöëi cuâng, Susan noái cö coá thïí tûå ài àûúåc.

   Saáng thûá hai, lêìn àêìu tiïn, hoå ài theo hai hûúáng khaác nhau.
Thûá ba, thûá tû, thûá nùm... Möîi ngaây Susan àïìu tûå ài xe buyát àïën chöî
laâm vaâ àoán xe buyát ài vïì. Susan caãm thêët rêët vui vò cö vêîn tûå mònh
laâm àûúåc moåi viïåc.
    Thûá hai cuãa 5 tuêìn sau àoá, Susan àoán xe buyát ài laâm nhû moåi
khi. Khi cö àang àoáng tiïìn mua veá thaáng cho ngûúâi laái xe, böîng anh
laái xe noái: "Töi thêåt ghen tyå vúái cö àêëy nheá!".
    Susan khöng biïët coá phaãi anh ta noái vúái mònh khöng. Nhûng
noái cho cuâng, coá ai maâ laåi ài ghen vúái möåt cö gaái muâ àang àêëu tranh
àïí maâ söëng chûá? Cö hoãi:
   - Sao anh laåi ghen vúái töi àûúåc?

   - Vò cö àûúåc quan têm vaâ baão vïå. Cö quaã laâ haånh phuác!
   - Töi àûúåc bao vïå? Anh noái thïë tûác laâ sao?
   - Suöët mêëy tuêìn qua, saáng naâo töi cuäng thêëy möåt chaâng trai
mùåc àöìng phuåc quên àöåi laái xe theo, röìi àûáng bïn kia àûúâng nhòn cö
xuöëng xe. Anh ta nhòn theo àïën khi cö ài qua àûúâng an toaân, ài vaâo
núi cö laâm viïåc vaâ vêîy tay chaâo cö röìi múái laái xe ài. Cö quaã laâ möåt
ngûúâi may mùæn!
   Susan khoác. Vò cö khöng nhòn thêëy Mark nhûng cö caãm thêëy
Mark úã bïn caånh. Cö laâ ngûúâi may mùæn vò cö àaä nhêån àûúåc möåt moán
quaâ maâ cö khöng cêìn phaãi nhòn thêëy têån mùæt àïí tin: moán quaâ cuãa
tònh yïu coá thïí mang aánh saáng àïën nhûäng núi nhiïìu boáng töëi nhêët.
Tònh yïu àñch thûåc khöng bao giúâ guåc ngaä
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGHÏÅ THUÊÅT SÖËNG                           38
                 Khi ta yïu


   Khi ngûúâi êëy àang coá mùåt úã àêy maâ baån giaã vúâ thúâ ú röìi khi
ngûúâi êëy vùæng mùåt, baån laåi bùæt àêìu ài tòm kiïëm.
   Luác àoá,baån àaä yïu...
   Mùåc duâ xung quanh baån coá nhiïìu ngûúâi luön khiïën cho baån cûúâi
nhûng aánh mùæt vaâ sûå chuá yá cuãa baån chó luön hûúáng vïì ngûúâi êëy.
Luác àoá, baån àaä yïu...

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGHÏÅ THUÊÅT SÖËNG                             39

    Mùåc duâ ngûúâi êëy àaä goåi àiïån vïì thöng baáo rùçng maáy bay haå
caánh an toaân nhûng khöng ai traã lúâi àiïån thoaåi. Baån vêîn luön chúâ àúåi
cuöåc goåi êëy.
   Luác àoá, baån àaä yïu...
   Baån luön thñch thuá vúái möåt email ngùæn nguãn tûâ ngûúâi êëy maâ lúâ
ài nhûäng email thêåt daâi cuãa nhiïìu ngûúâi khaác.

   Luác àoá, baån àaä yïu...
   Khi baån thêëy mònh khöng thïí xoáa ài têët caã nhûäng mêíu tin
trong Inbox hay trong Send Items chó búãi vò möåt email tûâ ngûúâi êëy.
Luác àoá, baån àaä yïu...
    Khi baån coá möåt cùåp veá ài xem phim. àiïìu àêìu tiïn baån nghô àïën
laâ seä cuâng ài vúái ngûúâi êëy.
   Luác àoá, baån àaä yïu...
   Baån luön tûå nhuã rùçng ‘ngûúâi êëy chó laâ baån thöi" nhûng baån hêån
ra mònh khöng traánh khoãi sûå thu huát cuãa ngûúâi êëy.
   Luác àoá, baån àaä yïu...
   Khi baån àoåc nhûäng doâng chûä naây, nïëu ai coá ai àoá xuêët hiïån
trong àêìu baån.
   Luác àoá, baån àaä yïu... vaâ àaä yïu ngûúâi êëy...
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGHÏÅ THUÊÅT SÖËNG                              40

               Maãnh thúâi gian

   Höm êëy, khi töi ài cùæt toác, töi àaä nhùåt àûúåc möåt chiïëc nhêîn trïn
vóa heâ. Àoá laâ möåt chiïëc nhêîn nhoã coá mùåt àaá nhûng bõ cùæt úã àaáy. Nghô
rùçng àoá laâ àöì chúi treã con, töi boã vaâo tuái àem vïì cho boån treã trong
nhaâ.

    Chiïìu höm êëy, khi chuêín bõ giùåt quêìn aáo, töi tònh cúâ nhúá ra
chiïëc nhêîn. Khi nhòn kô, töi phaát hiïån ra àoá laâ möåt chiïëc nhêîn ngûúâi
lúán bùçng baåch kim vúái möåt viïn ruby lúán gùæn chñnh giûäa. Bïn phaãi noá
laâ möåt viïn ruby nhoã hún, coân bïn traái chó coá vïët loäm cho thêëy viïn
ruby úã àoá àaä bõ rúi mêët. Bïn trong chiïëc nhêîn coá khùæc möåt doâng chûä
nhoã. Töi quay laåi hiïåu cùæt toác nhùæn laåi nïëu ai mêët nhêîn thò haäy goåi
àiïån cho töi vaâ mö taã àuáng hònh daáng laâ àûúåc.
   10 giúâ töëi höm êëy, chuöng àiïån thoaåi nhaâ töi kïu. Möåt gioång àaân
öng àaä àûáng tuöíi:
   - Töi nghô laâ cêåu àaä nhùåt àûúåc möåt vêåt quyá!
   - Vêng, chaáu cuäng nghô nhû vêåy - Töi noái nhaát gûâng - Baác goåi àïí
nhêån laåi noá aå?
   - Àuáng, maãnh thúâi gian êëy rêët coá yá nghôa...
   - Xin löîi baác - Töi ngùæt lúâi - Coá leä baác nhêìm röìi. Chaáu chó nhùåt
möåt chiïëc nhêîn chûá khöng phaãi laâ àöìng höì àêu aå!

    - Khöng, töi khöng nhêìm àêu. Noá laâ cuãa töi àêëy. Nïëu cêåu khöng
ngaåi muöån, xin haäy gheá laåi nhaâ söë 52, caách nhaâ cêåu möåt àoaån thöi!
- Noái xong, ngûúâi àaân öng gaác maáy. Töi vêîn nghô chùæc rùçng ngûúâi àaân
öng àoá nhêìm vaâ öng ta mêët möåt chiïëc àöìng höì. Nhûng vò toâ moâ, töi
quyïët àõnh àïën nhaâ öng ta. Àoá laâ möåt cùn nhaâ nhoã, goån gaâng. Àeân
bïn trong vêîn saáng vaâ cûãa chó kheáp húâ. Töi goä cûãa vaâ nghe thêëy tiïëng
traã lúâi:
   - Xin chaâo, múâi vaâo. Cêåu coá mang theo maãnh thúâi gian cuãa töi
khöng?
   - Chaáu àaä baão laâ chiïëc nhêîn maâ...

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGHÏÅ THUÊÅT SÖËNG                              41

    - Töi biïët, nhêîn baách kim vúái möåt viïn ruby lúán gùæn úã giûäa. Möåt
viïn ruby nhoã bïn caånh bõ rúi mêët vaâ àaáy nhêîn bõ cùæt. Khi töi phaãi
àiïìu trõ bïånh viïm khúáp, caác baác sô àaä phaãi cùæt noá àïí lêëy ra khoãi tay
töi. Töi àeo chiïëc nhêîn êëy nhiïìu nùm röìi.

   - Thïë bïn trong chiïëc nhêîn khùæc gò aå? - Töi vêîn khùng khùng.
- "1:00 MJW."
   Ngûúâi àaân öng noái àuáng, nhûng töi vêîn chûa hiïíu hïët.
   - Vêåy taåi sao baác cûá goåi noá laâ "maãnh thúâi gian"?

   - "1:00" laâ luác maâ töi gùåp àûúåc vêån may cuãa àúâi mònh. Höm àoá,
töi vöåi chaåy vïì phoâng laâm viïåc vaâ vö yá va phaãi möåt cö gaái, laâm cö êëy
ngaä. Töi àúä cö êëy dêåy, àïí laåi danh thiïëp trong trûúâng húåp cêìn gûãi hoáa
àún nïëu cö êëy phaãi ài khaám baác sô hoùåc sûãa laåi caái aáo raách khi ngaä.

   - Cö êëy gûãi hoaá àún cho baác chûá?
   - Cö êëy àaä gûãi cho töi möåt maãnh giêëy ghi tïn, söë àiïån thoaåi vaâ
kyá tïn: " Cö gaái luác 1:00 giúâ". Möåt nùm sau, chuáng töi kïët hön.

   - Bêy giúâ...baác gaái àêu aå? - Töi do dûå hoãi.
   - Cö vêîn úã trong tim töi, vaâ àïën têån bêy giúâ, caã trïn ngoán tay
àeo nhêîn cuãa töi nûäa - Ngûúâi àaân öng tûå haâo àaáp - Chñnh vò thïë maâ
töi goåi chiïëc nhêîn cûúái cuãa chuáng töi laâ "maãnh thúâi gian". Thúâi gian
quaã laâ baáu vêåt àöëi möîi ngûúâi chuáng ta, phaãi khöng?
   Phaãi, thúâi gian luön tröi khöng ai nñu keáo àûúåc, thïë nhûng àêu
àoá quanh ta vêîn coá nhûäng ngûúâi coá thïí giûä laåi àûúåc "maãnh thúâi gian"
- nhûäng thúâi àiïím maäi àoång laåi trong tim cuãa con ngûúâi.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGHÏÅ THUÊÅT SÖËNG                             42
           Möåt cêu chuyïån tònh yïu


    Khi coân laâ möåt hoåc sinh trung hoåc, töi àaä "àïí yá" möåt cêåu baån
cuâng trûúâng. Nhûng töi khöng àuã can àaãm àïí noái chuyïån vúái cêåu ta.
Cêåu êëy laâ àöåi trûúãng boáng chuyïìn cuãa trûúâng, töi thò thûúâng àûúåc
laâm...ngûúâi dêîn chûúng trònh trong caác cuöåc thi boáng chuyïìn. Töi coá
thêåt nhiïìu cú höåi àïí nhòn cêåu êëy. Tûác laâ khi töi àeo kñnh cú! Boã kñnh
ra thò mùæt töi chùèng khaác gò mùæt cuá ban ngaây. aâ, maâ cêåu ta tïn laâ
Terry.
   Trong möåt lêìn thi àêëu, Terry ghi àiïím. Vaâ caái àûáa dêîn chûúng
trònh cêån thõ, tûác laâ töi àêy, àaä nhòn nhêìm ngûúâi vaâ bùæt àêìu tung hö
möåt vêån àöång viïn khaác. Caâ àaám àöng cöí vuä vûâa la oá vûâa cûúâi öì lïn.
Mùåt töi chuyïín tûâ àoã sang xanh.
   Tûâ àoá töi traánh mùåt Terry, duâ cö baån thên cûá muöën gheáp töi vúái
cêåu ta, thêåm chñ coân ruã töi ài xem phim khi biïët laâ Terry coá ài.
Nhûng baãn tñnh nhuát nhaát luön giûä töi ngöìi úã haâng ghïë cuöëi cuâng, duâ
töi chùèng nhòn roä caái gò trïn maân aãnh caã.

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGHÏÅ THUÊÅT SÖËNG                              43

   Thúâi gian tröi qua. Muâa àöng àïën vaâ mön trûúåt bùng lïn ngöi.
Nhaâ trûúâng töí chûác cho hoåc sinh trûúåt vaâo cuöëi tuêìn. Têët nhiïn, trûúåt
bùng thò phaãi coá àöi coá cùåp, nhû khiïu vuä vêåy. Töi ngöìi möåt goác, mong
muöën Terry seä múâi mònh. Nhûng cêåu ta khöng múâi. Sau khi moåi
ngûúâi àaä ra sên trûúåt gêìn hïët, töi nghô mònh àaä nhêìm khi hy voång.
Chùæc chùæn laâ cêåu ta seä khöng múâi.
   Nhûng töi nhêìm lêîn lêìn nûäa. Terry laåi gêìn töi vúái veã mùåt luáng
tuáng hiïëm thêëy (ñt nhêët laâ hiïëm thêëy khi cêåu ta tûå tin trong vai troâ
möåt vêån àöång viïn boáng chuyïìn coá nùng khiïëu)

   - Chùæc chùæn baån àang tûå hoãi taåi sao túá khöng múâi baån trûúåt
cuâng? Àoá laâ cêu àêìu tiïn cêåu ta noái vúái töi.
   Cöë khöng nhòn vaâo àöi mùæt nêu múã to(àöi mùæt coá thïí laâm töi
tan chaãy), töi chöëng chïë möåt caách giaã döëi:
   - Khöng, khöng hùèn...

    Terry chùèng chuá yá àïën cêu traã lúâi cuãa töi. Cêåu ta nhòn xuöëng
giaây trûúåt röìi noái veã ngûúång nghõu:
   - Túá khöng múâi vò túá khöng biïët trûúåt... nïëu baån khöng súå túá seä
laâm baån ngaä...thò baån trûúåt vúái túá àûúåc khöng?
   Vaâ töi trûúåt bùng cuâng Terry. Tay trong tay. Khöng chó búãi àöi
mùæt àeåp maâ hún caã laâ vò traái tim êëm aáp cuãa Terry.

   Sau naây, khi töi xem laåi nhûäng bûác aãnh ngaây cûúái, töi vêîn nhúá
caãm giaác Terry vaâ töi nùæm tay nhau ài vaâo nhaâ thúâ laâm lïî cûúái,
thûúâng cö dêu khoaác tay chuá rïí. Nhûng chuáng töi thò khöng. Chuáng
töi nùæm tay nhau, nhû möåt lúâi hûáa luön giuáp nhau khoãi ngaä...
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGHÏÅ THUÊÅT SÖËNG                              44
                  Shmily

   Öng baâ töi àaä cûúái nhau àûúåc hún nûãa thïë kyã vaâ hoå cûá luön hay
chúi möåt troâ àùåc biïåt cuãa hoå hùçng ngaây. Muåc tiïu cuãa troâ chúi laâ möåt
ngûúâi phaãi viïët tûâ "shmily" úã möåt bêët ngúâ quanh nhaâ ,coân ngûúâi kia

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGHÏÅ THUÊÅT SÖËNG                              45

seä ài tòm. Öng baâ böi tûâ àoá lïn gúâ cûãa söí. Noá àûúåc viïët lïn húi nûúác
coân àoång laåi trïn gûúng sau voâi nûúác noáng. Thêåm chñ, coá lêìn baâ coân
lêåt tûâng túâ cuãa têåp giêëy nhaáp trên baân àïí tòm thêëy "shmily" trïn túâ
cuöëi cuâng. Nhûäng maãnh giêëy nhoã vúái chûä "shmily" àûúåc viïët nguïåch
ngoaåc àûúåc tòm thêëy khùæp núi, coá khi àûúåc nheát vaâo trong giaây hoùåc
dûúái göëi.
   Tûâ "shmily" bñ êín naây gêìn nhû trúã thaânh möåt phêìn trong ngöi
nhaâ cuãa öng baâ töi, cuäng giöëng nhû àöì àaåc vêåy
   Thaái àöå hoaâi nghi vaâ sûå thûåc duång ngùn caãn töi tin vaâo tònh yïu
nöìng naân vaâ lêu daâi. Cho àïën khi töi khaám phaá àûúåc "troâ chúi" cuãa
öng baâ töi.
   "Troâ chúi" ài tòm tûâ "shmily" cûá tiïëp diïîn, cho àïën khi baâ bõ
bïånh ung thû. Baâ yïëu dêìn vaâ khöng dêuây àûúåc khoãi giûúâng nûäa. Vaâ
möåt ngaây kia, têët caã chuáng töi àïìu phaãi àöëi diïån vúái möåt thûåc tïë àau
loâng:Baâ mêët. "Shmily" àûúåc viïët nguïåch ngoaåc bùçng maâu vaâng trïn
möåt daãi luåa höìng àùåt caånh giûúâng baâ vaâo höm baâ mêët. Khi têët caã hoå
haâng vaâ nhûäng ngûúâi quen biïët àaä ài vïì, öng töi laåi gêìn giûúâng baâ
nùçm vaâ bùæt àêìu haát cho baâ nghe. Gioång öng khaân vaâ ngheån.
Töi khöng bao giúâ quïn àûúåc khoaãnh khùæc êëy. Vò töi biïët töi àaä àûúåc
chûáng kiïën möåt tònh yïu khöng bao giúâ chïët.
    Töi hoãi öng töi, sau bao nhiïu nùm,rùçng "shmily" coá nghôa laâ gò.
Vaâ lêìn àêìu tiïn sau bao nhiïu nùm, töi àûúåc biïët "shmily" àún giaãn
laâ " See how much I love you"
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGHÏÅ THUÊÅT SÖËNG                               46
         Cö gaái úã cûãa haâng baán àôa CD

    Coá möåt chaâng trai bõ bïånh ung thû. Chaâng trai 19 tuöíi, nhûng
coá thïí chïët bêët kyâ luác naâo vò cùn bïånh quaái aác naây. Suöët ngaây, chaâng
trai phaãi nùçm trong nhaâ, àûúåc sûå chùm soác cêín thêån àïën nghiïm
ngùåt cuãa böë meå. Do àoá, chaâng trai luön mong ûúác àûúåc ra ngoaâi chúi,
duâ chó möåt luác cuäng àûúåc.
    Sau rêët nhiïìu lêìn nùn nó, böë meå cêåu cuäng àöìng yá. Chaâng trai ài
doåc con phöë - con phöë nhaâ mònh maâ vö cuâng múái meã - tûâ cûãa haâng naây
sang cûãa haâng khaác. Khi ài qua möåt cûãa haâng baán CD nhaåc, chaâng
trai nhòn qua cûãa kñnh vaâ thêëy möåt cö gaái. Cö gaái rêët xinh àeåp vúái
möåt nuå cûúâi hiïìn laânh - vaâ chaâng trai viïët àoá laâ "tònh yïu tûâ aánh mùæt
àêìu tiïn". Chaâng trai vaâo cûãa haâng vaâ laåi gêìn caái baân. núi cö gaái àang
ngöìi.
   Cö gaái ngêíng lïn hoãi:
    - Töi coá thïí giuáp gò àûúåc anh? - Cö gaái móm cûúâi vaâ àoá quaã laâ nuå
cûúâi àeåp nhêët maâ chaâng trai tûâng thêëy.
   - Ú.. - Chaâng trai luáng tuáng - Töi muöën mua möåt CD...
Chaâng trai chó bûâa möåt caái CD trïn giaá röìi traã tiïìn.
   - Anh coá cêìn töi goái laåi khöng - Cö gaái hoãi, vaâ laåi móm cûúâi.
Khi chaâng trai gêåt àêìu, cö gaái àem chiïëc CD vaâo trong.
   Khi cö gaái quay laåi vúái chiïëc CD àaä àûúåc goái cêín thêån, chaâng
trai têìn ngêìn cêìm lêëy vaâ ài vïì.
    Tûâ höm àoá, ngaây naâo chaâng trai cuäng túái cûãa haâng, mua möåt
chiïëc CD vaâ cö gaái baán haâng laåi goái cho anh. Nhûäng chiïëc CD àoá,
chaâng trai àïìu àem vïì nhaâ vaâ cêët ngay vaâo tuã. anh rêët ngaåi, khöng

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGHÏÅ THUÊÅT SÖËNG                             47

daám hoãi tïn hay laâm quen vúái cö gaái. Nhûng cuöëi cuâng, meå anh cuäng
phaái hiïån ra viïåc naây vaâ khuyïn anh cûá nïn laâm quen vúái cö gaái xinh
àeåp kia.
   Ngaây höm sau, lêëy hïët can àaãm, chaâng trai laåi àïën cûãa haâng
baán CD. Röìi khi cö gaái àem chiïëc CD vaâo trong àïí goái, anh àaä àïí möåt
maãnh giêëy ghi tïn vaâ söë àiïån thoaåi cuãa mònh lïn baân. Röìi anh cêìm
chiïëc CD àaä àûúåc goái nhû têët caã moåi ngaây - àem vïì.
Vaâi ngaây sau...
   ‘Reeeeng!..."
   Meå cuãa chaâng trai nhêëc àiïån thoaåi:
   - Alö?
   Àêìu dêy bïn kia laâ cö gaái úã cûãa haâng baán CD. Cö xin gùåp chaâng
trai nhûng baâ meå oaâ lïn khoác
   - Chaáu khöng biïët sao? Noá àaä mêët röìi...höm qua.

   Im lùång möåt luác. Cö gaái xin löîi, chia buöìn röìi àùåt maáy.
    Chiïìu höm êëy, baâ meå vaâo phoâng cêåu con trai. Baâ muöën sùæp xïëp
laåi quêìn aáo cuãa cêåu nïn àaä múã cûãa tuã. Baâ sûäng ngûúâi khi nhòn thêy
haâng chöìng, haâng chöìng CD àûúåc goái boåc cêín thêån chûa hïì àûúåc múã
ra.
   Baâ meå rêët ngaåc nhiïn nïn cêìm lïn möåt chiïëc múã thûã ra.
Bïn trong höåp giêëy boåc laâ möåt chiïëc CD cuâng vúái möåt maãnh giêëy ghi "
Chaâo anh, anh dïî thûúng lùæm- Jacelyn."
    Baâ meå múã thïm möåt chiïëc CD nûäa.Laåi thïm möåt maãnh giêëy
ghi:" Chaâo anh, anh khoãe khöng? Mònh laâm baån nheá? - Jacelyn."
Möåt chiïëc CD nûäa, möåt chiïëc nûäa... Trong möîi chiïëc laâ möåt maãnh
giêëy...
   Trong möîi cûã chó àïìu coá thïí tiïìm êín möåt moán quaâ. Giaá nhû
chuáng ta àûâng ngêìn ngaåi múã nhûäng moán quaâ maâ cuöåc söëng àem laåi.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGHÏÅ THUÊÅT SÖËNG                              48
                 Quï ngoaåi

   Nùm êëy Uyïn theo dò uát vïì quï nghó heâ. Àoá laâ möåt thõ xaä nhoã
nhùæn, dïî thûúng nùçm bïn búâ söng Hêåu.
    Vò khöng quen ài xa nïn gêìn nhû caã àïm Uyïn nön nao khöng
sao nguã àûúåc cûá soaån ài soaån laåi múá haânh lyá khiïm töën: mêëy böå quêìn
aáo àeåp, quyïín nhêåt kyá - ngûúâi baån thên nhêët, vaâi thûá lùåt vùåt con gaái
nhû son phêën, gûúng lûúåc... Dò uát nhû bõ lêy caái nön nao cuãa Uyïn
nïn cuäng khöng nguã, cûá nùçm ngùæm Uyïn cûúâi.
    Saáng súám khöng kõp ùn saáng, hai dò chaáu Uyïn hêëp têëp ra bïën
xe àoâ.http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGHÏÅ THUÊÅT SÖËNG                               49

    Goåi bùçng dò chûá thêåt ra dò uát múái 19 tuöíi, lúán hún Uyïn hai
tuöíi. Meå Uyïn thûá hai, lêëy chöìng vaâ sinh Uyïn úã Saâi Goân. Dò laâ con
uát, úã vúái ngoaåi. Hoåc hïët phöí thöng, dò thi vaâo Nhaåc viïån thaânh phöë.
Giúâ hai dò chaáu cuâng vïì quï nghó heâ.

    Chùèng bao lêu, chiïëc xe àoâ àaä ra túái ngoaåi thaânh. Giúâ àêy phöë
xaá vúái buåi bêåm, khoái xe... àaä luâi laåi àùçng sau, trûúác mùæt Uyïn chó coân
nhûäng caánh àöìng luáa, núi àaä thu hoaåch, núi thò chñn vaâng, núi àang
coân xanh mûúát. Khöng khñ maát dõu trong laânh. Xa xa vaâi ngöi nhaâ
tranh êín mònh trong nhûäng khoám cêy àang bõ bao boåc búãi laân sûúng
muâ moãng nhû khoái, mú maâng, yïn lùæng. Vaâi con trêu nhúãn nhú gùåm
coã, vaâi ngûúâi nöng dên lûãng thûãng vaác cuöëc ra àöìng. Trïn trúâi khöng
hiïíu loaâi chim gò cûá thaãn nhiïn chao lûúån... Múái xa thaânh phöë möåt
chuát maâ Uyïn àaä ghi nhêån biïët bao àiïìu lyá thuá. Loâng cö beá lêng lêng
caãm xuác...
   Buöíi trûa qua phaâ söng Tiïìn. Quaá trûa möåt chuát qua phaâ söng
Hêåu. Xïë chiïìu Uyïn àaä ngöìi trong voâng tay cuãa ngoaåi.
    Töëi, khöng hiïíu bùçng caách naâo biïët àûúåc maâ nhoám baån cuä cuãa
dò uát keáo àïën muöën chêåt nhaâ göìm phe keåp toác lêîn phe maây rêu. Caã
boån ngöìi quay quêìn trong phoâng khaách. Dò uát giúái thiïåu:

   - Àêy laâ Minh Uyïn, chaáu kïu mònh bùçng dò, con baâ chõ Hai.
Coân àêy laâ Oanh, Trêm, Mi baån thên cuãa dò. Kia laâ Duy vaâ Thõnh.
    Tïn Duy lïn tiïëng ngay:

   - Xin Minh Uyïn nghe roä chúá nhêìm: Mònh laâ Duy chúá khöng
phaãi Suy. Coân thùçng naây laâ Thõnh maâ khöng thinh àêu.
    Uyïn cûúâi. Caã boån tröë mùæt nhòn cö. Chõ Oanh buöåt miïång xuyát
xoa:
   - Têm coá nhoã chaáu dïî thûúng quaá úâ úi! Em hoåc lúáp mêëy röìi? -
Vûâa hoãi, chõ vûâa vuöët toác Uyïn.
    - Daå, qua heâ... chaáu lïn lúáp mûúâi hai.
   Caã boån cûúâi öì laâm Uyïn àoã mùåt. Thûåc tònh thò Uyïn khöng biïët
phaãi xûng hö thïë naâo. Vêåy maâ chûa hïët, tiïëng cûúâi vûâa lùæng thò tïn
Duy laåi lïn tiïëng:

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGHÏÅ THUÊÅT SÖËNG                                50

     - Kyâ naây “dò uát” àõnh nghó heâ bao lêu?
    - Ai laâ dò uát cuãa “mêëy ngûúâi”? - Chõ Oanh sûâng söå ngay - Vûâa
phaãi thöi! Àûâng thêëy ngûúâi ta hiïìn röìi ùn hiïëp.
    Buöíi gùåp gúã àêìu tiïn êëy cêu chuyïån chó xoay quanh Uyïn. Tïn
Duy thò choåc Uyïn, coân chõ Oanh thò bïnh. Nhiïìu luác chõ Oanh bõ
àuöëi lyá, ûác quaá chõ baão dò uát àuöíi Duy vïì. Cuöëi cuâng thò huïì caã laâng,
chùèng ai àuöíi ai, chùèng ai giêån ai, laåi coân keáo nhau ài... ùn cheâ!
     Trong quaán Uyïn ngöìi gêìn Thõnh. Bêëy giúâ anh múái hoãi:
     - Hònh nhû Minh Uyïn ñt khi vïì quï?
     - Daå... chaáu coá vïì hai lêìn, höìi coân nhoã. Nhaâ chaáu àún chiïëc, vaã
laåi...
    Thõnh quay mùåt, cûúâi tuãm tóm, chùæc anh cûúâi caách xûng hö cuãa
Uyïn. Thõnh àeåp trai. Múái àêìu tûúãng anh nhuát nhaát, nhûng khöng
phaãi, taåi tñnh anh trêìm.
     - Uyïn àûâng goåi anh bùçng chuá. Böå anh giaâ lùæm sao?

     Uyïn böëi röëi:
     - Taåi... laâ baån cuãa dò uát. Anh Thõnh hoåc chung vúái dò uát Uyïn aâ?
     - úâ, ngaây xûa. Coân bêy giúâ anh ài laâm.

     Tûâ bïn kia baân, Duy nghe loám àûúåc chuyïån. Hùæn lïn tiïëng:
     - Nïëu maâ goåi chuá bùçng anh, coi nhû chuá àaä hy sanh cuöåc àúâi...

     Chõ Oanh chöìm lïn:
     - Laåi beáp xeáp! Àaân öng con trai gò caái miïång khöng keáo da non.

   Cuöåc khêíu chiïën coá nguy cú laåi buâng nöí nïëu nhû chõ Trêm vaâ
chõ My khöng kõp ngùn laåi...
     oOo
   Buöíi chiïìu, Uyïn àang thú thêín daåo chúi trong cöng viïn búâ
söng thò nghe coá tiïëng goåi:http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGHÏÅ THUÊÅT SÖËNG                              51

   - Xin chaâo Minh Uyïn! Uyïn thêëy quï ngoaåi thïë naâo? - Thõnh tûâ
àêu böîng xuêët hiïån laâm cö böëi röëi.
   - Chuá... anh... Thõnh!
   - Uyïn chûa traã lúâi cêu hoãi cuãa anh?
   - Daå, quï ngoaåi tuyïåt lùæm anh aå: thiïn nhiïn tûúi maát, khöng
khñ trong laânh. Chùèng buâ caái thaânh phöë chöî em söëng. Maâ anh biïët
khöng, em mï caái cöng viïn naây tûâ nhoã qua möåt cuöën saách...
   - “Heâ Muöån” phaãi khöng Uyïn?
   - Daå phaãi. Öi, anh Thõnh cuäng àaä àoåc cuöën saách àoá aâ?
   - Chùèng nhûäng àoåc maâ cuäng mï noá nhû Uyïn.
   - Thêåt vêåy sao? Anh Thõnh coân nhúá tïn hai nhên vêåt êëy khöng?
   - Nhúá chûá. Thùçng Vuä...
    - Con Thuáy! - Chùèng hiïíu sao Uyïn buöåt miïång thöët lïn tiïëp lúâi
Thõnh – Öi, em thûúng hai àûáa beá êëy lùæm. Maâ anh Thõnh neâ, theo
nhû trong truyïån thò ngaây xûa, phña trïn möîi chiïëc ghïë àaá nhû thïë
naây àïìu coá möåt giaân hoa giêëy, phaãi khöng anh? Em nhúá, sau möîi
ngaây laâm luång vêët vaã, thùçng Vuä vaâ con Thuáy laåi trúã vïì àêy, ngöìi trïn
chiïëc ghïë àaá naây, nhòn ra doâng söng naây...
   - Cöng nhêån Uyïn nhúá taâi thêåt. Thïë Uyïn àoåc lêu chûa?
   - Höìi Uyïn chñn, mûúâi tuöíi.
   - Uyïn thñch vùn chûúng, vêåy úã lúáp chùæc Uyïn hoåc gioãi vùn?
   - Ngûúåc laåi thò coá. Coân anh Thõnh? – Uyïn hoãi röìi chúåt thêëy
Thõnh naäy giúâ vêîn àûáng nïn cö vöåi vaâng noái thïm – yá chïët chûa! Anh
Thõnh ngöìi xuöëng ài, Uyïn xin löîi...

   Vûâa noái Uyïn vûâa nhñch ngûúâi sang bïn nhûúâng chöî cho Thõnh.
   Mùåt trúâi chiïìu àoã öëi ngaä dêìn vïì phña cuöëi söng. Möåt vaâi con
thuyïìn cheâo ngûúåc nùæng. Soáng lùn tùn. Gioá chiïìu laâm röëi tung maái
toác Minh Uyïn. Chúåt coá ai àoá goåi àoâ. Thõnh àûáng dêåy noái nhoã:http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGHÏÅ THUÊÅT SÖËNG                             52

   - Minh Uyïn ngöìi chúâ anh möåt laát. Anh àûa khaách qua söng röìi
quay laåi ngay.
   Noái xong anh biïën ài. Liïìn sau àoá Uyïn thêëy boáng con thuyïìn
anh chêëp chúái trïn doâng söng, röìi cuäng chùèng bao lêu anh trúã vïì ngöìi
xuöëng bïn cö. Anh giaãi thñch:
   - Ban ngaây anh ài laâm, töëi anh cheâo àoâ àûa khaách sang söng
nïëu nhû coá khaách naâo cêìn. Uyïn khöng ngaåc nhiïn chûá?
    - Khöng, em khöng ngaåc nhiïn. Em coân thêëy caái nghïì naây thi võ
nûäa!
   - Thi võ thò cuäng thi võ, nhûng nïëu coá möåt nghïì naâo khaác thò töët
hún. Bêy giúâ anh cêìn tiïìn nuöi meå nïn anh coá thïí laâm bêët cûá nghïì gò.
    Nghe Thõnh noái vêåy, Uyïn biïët gia caãnh anh àang khoá khùn, vò
thïë cö laái cêu chuyïån sang hûúáng khaác. Hoå noái chuyïån vui veã àïën töëi
mõt Uyïn múái ra vïì.

   Àïm êëy Uyïn muöën hoãi dò uát vïì hoaân caãnh cuãa Thõnh, nhûng súå
dò cûúâi nïn thöi. Khuya, Uyïn vêîn nùçm múã mùæt nhòn lïn trêìn nhaâ,
xem nhûäng con thùçn lùçn àuöíi nhau röìi nghô ngúåi möng lung. Cuäng
àïm êëy, lêìn àêìu tiïn trong àúâi, Uyïn ngûúång nguâng viïët tïn möåt
ngûúâi con trai vaâo trong nhêåt kyá...
    Mêëy höm sau, thónh thoaãng Uyïn vêîn gùåp Thõnh, Uyïn ngöìi vúái
anh trïn chiïëc ghïë àaá maâ coá leä ngaây xûa thùçng Vuä vaâ con Thuáy vêîn
ngöìi, àïën khi trïn trúâi lêëm têëm nhûäng vò sao cö múái vïì.
    Coá lêìn Thõnh ruã:
    - Nïëu Uyïn thñch ài àoâ trïn söng thò anh tònh nguyïån chúã Uyïn
ài?
    Uyïn àöìng yá. Thïë laâ hoå ài. Thõnh cheâo úã àùçng laái, Uyïn ngöìi
giûäa. Möåt luác sau Thõnh lïn tiïëng:

    - Bao giúâ thò Uyïn vïì trïn êëy?
   Coân lêu lùæm, anh Thõnh àûâng lo. Chûâng naâo chaán Uyïn múái
chõu vïì.


http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGHÏÅ THUÊÅT SÖËNG                            53

   - Heâ nùm sau Uyïn coá àõnh vïì àêy thùm... ngoaåi nûäa khöng?
   - Uyïn chûa biïët. Àiïìu naây coân phuå thuöåc vaâo... meå Uyïn.

   Thõnh gêìn nhû ngûâng cheâo, chiïëc thuyïìn cûá xoay troân theo
doâng nûúác...
    Àïm àoá, khi bêìu trúâi àaä lêëm chêëm nhûäng vò sao, Uyïn trúã vïì
nhaâ. Dò uát trao cho Uyïn laá thû cuãa meå. Trong thû meå toã ra lo lùæng
vïì tònh hònh chiïën tranh biïn giúái núi Uyïn àang úã. Meå coân noái thïm
laâ bõnh cuãa ba taái phaát vaâ àïì nghõ Uyïn vïì gêëp.

    Nùm àoá toaân böå biïën giúái phña Nam bõ lêën chiïëm. Nhûng bêëy
giúâ thûåc loâng maâ noái Uyïn khöng hay biïët gò, àuáng hún laâ khöng
quan têm gò, búãi chiïën tranh coân chûa chaåm àïën tuöíi hoåc troâ cuãa
Uyïn. Duâ vêåy, vêng lúâi meå. Uyïn quyïët àõnh phaãi vïì. Vêåy laâ kyâ nghó
heâ khöng troån veån.
   Saáng súám dò uát àûa Uyïn ra bïën xe àoâ. Khi xe lùn baánh, chó coân
möåt àiïìu laâm Uyïn aáy naáy laâ cö khöng kõp tûâ giaã Thõnh.
   Khoaãng möåt thaáng sau Uyïn nhêån àûúåc thû Thõnh. Anh viïët:
   “Biïn giúái... ngaây... thaáng...

   Uyïn úi, chùæc Uyïn khöng ngúâ höm nay Uyïn laåi cêìm trïn tay
bûác thû cuãa anh chaâng lñnh múái? Vaâ Uyïn aå, duâ laâ lñnh múái nhûng
boån anh àaä thûåc sûå vaâo trêån röìi.
   Vaâi ngaây sau caái àïm höm êëy khöng thêëy Uyïn trúã laåi, anh tòm
gùåp “dò uát”, múái biïët laâ Uyïn ài. Anh khöng traách gò Uyïn, chó thûúng
Uyïn khöng àûúåc vui troån möåt muâa heâ. Phêìn anh, sau àoá ñt lêu anh
cuäng ài, khöng phaãi ài möåt mònh maâ ài cuâng caã luä baån beâ, coá caã Duy
nûäa. Khöng thïí khöng ài khi chó trong möåt súám möåt chiïìu giùåc seä
àaánh àïën nhaâ mònh. Vaâ boån anh àaä phaãi àaánh traã laåi ngay sau khi
chûa kõp hoåc thaânh thaåo caách sûã duång vuä khñ. Àoåc thû, chùæc Uyïn
khöng caãm nhêån àûúåc muâi võ cuãa chiïën tranh àêu, coân anh, khi viïët
cho Uyïn nhûäng doâng naây, bïn tai vêîn khöng ngúát tiïëng àò àuâng, vaâ
khöng gian sùåc muâi thuöëc suáng. Nhûäng ngûúâi dên vö töåi vêîn tiïëp tuåc
ngaä xuöëng... Nhûng thöi, noái chi hoaâi vïì suáng àaån, chïët choác laâm
Uyïn súå. Anh hy voång chiïën tranh súám kïët thuác, àïí sang nùm, anh


http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGHÏÅ THUÊÅT SÖËNG                                54

àûúåc àoán Uyïn vïì quï ngoaån nghó heâ. Chiïìu chiïìu chuáng mònh seä túái
cöng viïn búâ söng, ngöìi trïn chiïëc ghïë àaá maâ ngaây xûa thùçng Vuä vaâ
con Thuáy àaä ngöìi, luác êëy anh seä kïí cho Uyïn nghe nhûäng gò Uyïn
thñch. aâ quïn, sang nùm anh xin tònh nguyïån tröìng lïn chiïëc ghïë àaá
êëy möåt giaân hoa giêëy...”
    Àoá laâ laá thû duy nhêët Uyïn nhêån àûúåc cuãa anh. Hïët heâ nùm êëy,
dò uát trúã lïn thaânh phöë. Uyïn hoãi tin tûác vïì anh, dò uát lùæc àêìu. Coá dõp
vïì quï, khi trúã lïn Saâi Goân, Uyïn laåi hoãi, dò laåi lùæc. Coá thïí dò àaä biïët
röìi nhûng muöën dêëu Uyïn. Cuöëi cuâng dò àaânh noái thêåt: caã Duy vaâ
anh àïìu khöng vïì.
    Bao nùm röìi Uyïn chûa trúã laåi quï ngoaåi. Khöng hiïíu bêy giúâ
chiïëc ghïë àaá “cuãa thùçng Vuä vaâ con Thuáy” úã cöng viïn búâ söng coá coân
khöng?
              Haäy giûä lêëy ûúác mú

    "Töi coá möåt ngûúâi baån tïn Monty Robert, hiïån laâ chuã nhên möåt
traåi nuöi ngûåa úã San Ysidro. Anh àaä cho pheáp töi duâng nhaâ cuãa anh

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGHÏÅ THUÊÅT SÖËNG                              55

àïí töí chûác nhûäng buöíi gêy quyä nhùçm taâi trúå cho caác dûå aán àêìu tû coá
tñnh ruãi ro cao do thanh niïn thûåc hiïån.
   Möåt höm, anh àïën ngöìi caånh töi vaâ noái:
    - Töi muöën kïí cho baån biïët taåi sao töi àïí baån sûã duång nhaâ cuãa
töi àïí laâm núi töí chûác gêy quyä. Chuyïån xaãy ra caách àêy nhiïìu nùm.
Coá möåt cêåu beá söëng cuâng vúái cha cuãa mònh, möåt ngûúâi laâm nghïì huêën
luyïån ngûåa. Do cöng viïåc, ngûúâi cha phaãi söëng nhû möåt keã du muåc.
Öng ài tûâ trang traåi naây àïën trang traåi khaác àïí huêën luyïån caác chuá
ngûåa chûa àûúåc thuêìn hoaá. Kïët quaã laâ viïåc hoåc haânh cuãa cêåu beá
khöng àûúåc öín àõnh lùæm. Möåt höm, thêìy giaáo baão cêåu beá vïì viïët möåt
baâi luêån vùn vúái àïì taâi "Lúán lïn em muöën laâm nghïì gò?".
    Àïm àoá, cêåu beá àaä viïët bêíy trang giêëy mö taã khaát voång ngaây
naâo àoá seä laâm chuã möåt trang traåi nuöi ngûåa. Em diïîn àaåt ûúác mú cuãa
mònh thêåt chi tiïët. Thêåm chñ em coân veä caã sú àöì traåi nuöi ngûåa tûúng
lai vúái diïån tñch khoaãng 200 mêîu, trong àoá em chó roä chöî naâo xêy
nhaâ, chöî naâo àùåt laâm àûúâng chaåy cho ngûåa.
   Viïët xong, cêåu beá àem baâi nöåp thêìy giaáo. Vaâi ngaây sau, cêåu beá
nhêån laåi baâi laâm cuãa mònh vúái möåt àiïím 1 to tûúáng vaâ möåt doâng buát
phï àoã choái cuãa thêìy "Àïën gùåp töi sau giúâ hoåc".
   Thïë laâ cuöëi giúâ cêåu beá àïën gùåp thêìy vaâ hoãi:
   - Thûa thêìy, taåi sao em laåi bõ àiïím 1?
    - Em àaä hoaåch àõnh möåt viïåc maâ em khöng thïí laâm àûúåc. Ûúác
mú cuãa em khöng coá cú súã thûåc tïë. Em khöng coá tiïìn thên laåi xuêët
thên tûâ möåt gia àònh khöng coá chöî úã öín àõnh. Noái chung, em khöng
àûúåc möåt nguöìn lûåc khaã dô naâo àïí thûåc hiïån nhûäng dûå tñnh cuãa mònh.
Em coá biïët àïí laâm chuã möåt traåi nuöi ngûåa thò cêìn phaãi coá rêët nhiïìu
tiïìn khöng? Bêy giúâ töi cho em vïì laâm laåi baâi vùn. Nïëu em sûãa chûäa
cho noá thûåc tïë hún thò töi seä cûáu xeát àïën àiïím söë cuãa em. Roä chûa?
Höm àoá, cêåu beá vïì nhaâ vaâ nghô ngúåi maäi. Cuöëi cuâng cêåu gùåp cha àïí
hoãi yá kiïën.
    Con yïu, chñnh con phaãi quyïët àõnh vò ba nghô àêy laâ ûúác mú
cuãa con.


http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGHÏÅ THUÊÅT SÖËNG                             56

   Nghe cha àaáp, cêåu beã liïìn nhoeãn miïång cûúâi vaâ sau àoá àïën gùåp
thêìy giaáo cuãa mònh
   - Thûa thêìy, thêìy coá thïí giûä àiïím 1 cuãa thêìy, coân em xin àûúåc
giûä ûúác mú cuãa mònh.
   Kïí àïën àêy Monty dûâng laåi vaâ hoãi töi:
    - Baån coá biïët baån àang ngöìi trong möåt traåi ngûåa röång 200 mêîu
cuãa cêåu beá trong cêu chuyïån maâ töi vûâa kïí khöng? Caách àêy hai
nùm, võ thêìy giaáo àoá àaä tònh cúâ dêîn 30 hoåc troâ cuãa mònh àïën àêy àïí
cùæm traåi. Thïë laâ thêìy troâ töi nhêån ra nhau. Cêìm tay töi, thêìy noái
:"Monty naây, khi anh coân hoåc vúái töi, töi àaä àaánh cùæp ûúác mú cuãa anh,
vaâ suöët bao nhiïu nùm qua töi cuäng àaä laâm thïë vúái bao àûáa treã khaác,
töi rêët ên hêån vïì àiïìu àoá" . Nghe thêìy noái thïë, töi vöåi àaáp "Khöng,
thûa thêìy, thêìy khöng coá löîi gò caã, chùèng qua thêìy chó muöën nhûäng gò
töët àeåp seä àïën vúái hoåc troâ cuãa mònh maâ thöi. Coân em chó muöën theo
àuöíi túái cuâng nhûäng khaát voång cuãa àúâi mònh"
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGHÏÅ THUÊÅT SÖËNG                                57
                Nghïì cuãa ba

   Trûúác, ba noá cuäng laâ cöng chûác nhûng vò bêët àöìng vúái cung caách
laâm ùn bêët bònh thûúâng cuãa möåt söë ngûúâi trong cú quan. Ba noá xin
nghó.

   Vïì nhaâ, baâ noá sùæm möåt chiïëc xñch-lö, öng baão:
    ”Àaåp xñch-lö vêåy maâ tûå do, thoaãi maái hún, àûúåc laâm chuã cöng
viïåc cuãa mònh vaâ thu nhêåp bùçng chñnh sûác lao àöång àñch thûåc cuãa
mònh.”
    Tûâ ngaây baâ noá àaåp xñch lö, noá böíng trúã nïn trêìm mùåc, ñt giao du
vúái baån beâ,noá khöng coân vui veã, nhñ nhaãnh nhû trûúác nûäa.
    Möåt lêìn ài hoåc vïì, khöng may noá bõ truáng gioá, baån beâ dòu noá vaâo
nùçm bïn lïì àûúâng dûúái göëc cêy baâng. Tay chên noá cûáng àúâ, mùåt xanh
nhû taâu laá chuöëi. Giûäa doâng xe cöå ngûúåc xuöi, höëi haã, baån noá àoán möåt
vaâi chiïëc xe maáy àïí nhúâ chúã noá àïën bïånh viïån nhûng chùèng ai chõu
dûâng. Böîng möåt chiïëc xñch lö úã àêu trúâ túái vaâ dûâng laåi, baác xñch lö liïìn
bïë noá lïn xe vaâ chúã ngay àïën bïånh viïån. Àïën núi baác laåi bïë noá àïën têån


http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGHÏÅ THUÊÅT SÖËNG                               58

phoâng cêëp cûáu. Baån noá cuäng vûâa àïën caãm ún vaâ xin gúãi tiïìn xe. Baác
nhêët àõnh khöng lêëy.
    Àûúåc àûa àïën bïånh viïån kõp thúâi nïn cún nguy hiïím àaä qua, noá
nhanh choáng khoãe trúã laåi. Nghe baån kïí, nhûäng gioåt nûúác mùæt höëi hêån
lùn daâi trïn maá. Noá böîng thêëy yïu quñ vaâ mïën phuåc têët caã nhûäng
ngûúâi àaåp xñch lö töët buång. Noá tin rùçng trong söë àoá seä coá caã ba cuãa noá
- búãi noá biïët tñnh ba - vaâ noá caãm thêëy rêët tûå haâo vïì ba cuãa noá.


                                  (Àùng Chêu)
               Chiïëc quaåt giêëy

   Ài hoåc vïì noá rêët vui mûâng khi thêëy baâ nöåi tûâ quï vaâo thùm gia
àònh noá. Àaä hún 5 nùm nay nhaâ noá chuyïín vö Nam sinh söëng cuäng laâ
khoaãng thúâi gian maâ noá xa baâ. Múái nay maâ baâ noá giaâ quaá, toác àaä baåc
trùæng, da thò saåm nùæng nhùn nheo, bûúác ài chêåm chaåp vaâ coá phêìn runhttp://www.ebooks.vdcmedia.com
NGHÏÅ THUÊÅT SÖËNG                              59

ray. Baâ noá öm noá vaâo loâng vaâ hön lïn maái toác àen mûúåt cuãa noá. Noá
caãm thêëy haånh phuác vaâ àêìm êëm laâm sao!
    Trûa naâo cuäng vêåy, ùn cúm xong laâ noá saâ vaâo loâng baâ, bùæt baâ kïí
chuyïån àúâi xûa cho noá nghe vaâ ru noá nguã. Baân tay gêìy guöåc cuãa baâ vöî
vïì, êu yïëm.
   Theo thoái quen, baâ vûâa kïí chuyïån tay vûâa cêìm cêy quaåt giêëy
quaåt “xaåch xaåch”. Noá thêëy vêåy liïìn noái:
   - Thúâi buöíi naây maâ baâ coân xaâi quaåt giêëy û? Nhaâ con chó toaân laâ
quaåt maáy.
   Baâ nhòn noá móm cûúâi röìi nheå nhaâng noái:
   - úã thaânh phöë coá àiïån thò duâng quaåt maáy chûá úã quï mònh laâm gò
maâ coá. Hún nûäa ài taâu cuäng cêìn noá lùæm con aå.
   - Nhûng chaáu thêëy coá maát gò àêu.

   Noái xong noá chaåy túái baân, cùæm phñch àiïån röìi àûa tay êën caái
“caåch”, lêåp tûác laân gioá maát rûúåi toãa ra aâo aâo. Noá noái:
   - Àêëy, baâ thêëy khöng, maát lùæm!
    Baâ noá khöng noái gò, xïëp chiïëc quaåt giêëy laåi trïn tay röìi cho vaâo
gioã xaách.
   Möåt buöíi trûa, trúâi noáng nûåc, caã khu chung cû bõ cuáp àiïån,
khöng khñ trong phoâng thêåt ngöåt ngaåt vaâ oi nöìng. Baâ noá vêîn ngöìi kïí
chuyïån cho noá nghe, tay baâ vêîn “xaânh xaåch” theo tûâng nhõp àïìu àùån.
Noá caãm thêëy dïî chõu röìi tûâ tûâ lim dim nhùæm mùæt. Tiïëng quaåt giêëy
cuãa baâ ài vaâo giêëc mú cuãa noá. Trong mú, noá thêëy möåt baâ tiïn toác daâi
trùæng xoáa hön lïn traán noá vaâ noái rùçng: “ Baâ yïu con lùæm!”


                        (Taác giaã : Voä Thanh Phuång)
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGHÏÅ THUÊÅT SÖËNG        60
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGHÏÅ THUÊÅT SÖËNG                              61
                 Àiïìu ûúác

   Giúâ ra chúi, töi vaâ luä baån taán gêîu vúái nhau xem: nïëu coá möåt
àiïìu ûúác thò seä laâm gò. Nhoã Giang ûúác thi àêåu vaâo nùm túái. Nhoã Lan
ûúác meå noá mau hïët bïånh. Trên lúáp trûúãng thò tham lam hún, noái bö
bö trûúác lúáp:
   - Túá ûúác túá seä coá thïm möåt triïåu àiïìu ûúác nûäa !
    Caã luä bêåt cûúâi, chï nhoã Trên coá mú ûúác cuä rñch. Caái kiïíu cêu
“Ûúác möåt ra mûúâi” chùèng coá gò múái laå caã. Nhoám baån quay sang hoãi
töi, töi tónh queo “Túá seä ûúác àûúåc trúã vïì quaá khûá, luác àoá túá coá thïí
traánh khöng phaåm löîi lêìm nûäa”.
    Töi vûâa dûát lúâi, boån baån àaä vöî tay böm böëp. Mùåc cho chuöng vaâo
lúáp reo vang, nhoã Trên cûá luön miïång khen “Hay ! Hay! Túá tuyïn böë
àiïìu ûúác cuãa cêåu hay nhêët!”.
   Àïm trùng saáng, töi ngöìi bïn caånh öng nöåi ngùæm trùng. Nhúá laåi
nhûäng àiïìu ûúác mêëy ngaây trûúác, töi hoãi öng:

   - Öng úi ! Nïëu nhû öng coá möåt àiïìu ûúác, öng seä ûúác gò aå !
   Öng nhòn töi, móm cûúâi:
   - Thïë chaáu seä ûúác gò naâo?

   Khöng chêìn chûâ, töi kïí cho öng chuyïån vïì nhûäng àiïìu ûúác cuãa
nhoám baån. Nghe xong öng chêåm raäi noái:

   - Nïëu coá möåt àiïìu ûúác, öng seä ûúác moåi ngûúâi trïn thïë gian naây
àïìu coá möåt àiïìu ûúác nhû öng. Nhûng trïn thûåc tïë àiïìu ûúác cuãa öng àaä

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGHÏÅ THUÊÅT SÖËNG                             62

àûúåc hiïån thûác, àoá laâ têët caã nhûäng gò maâ öng àaä laâm chaáu aå !
Töi im lùång, ngûúác nhòn lïn bêìu trúâi saáng trùng. Bêët giaác, töi hiïíu
àûúåc lúâi öng noái “ Àiïìu ûúác hay nhêët laâ àiïìu ûúác maâ ta coá thïí thûåc
hiïån àûúåc.”


                    (Taác giaã : Hoaâng Thõ Thanh Têm)
                 Mêët xe

    Nhaâ coá hai chiïëc xe àaåp. Meå ài daây haâng ngaây phaãi chaåy möåt
chiïëc. Coân laåi möåt chiïëc cho noá ài hoåc àaåi hoåc.
   Hún hai nùm àaåi hoåc tröi qua, löëi söëng nhöån nhõp úã thaânh phöë
àaä cuöën huát noá. Nhûäng quaán nhêåu, quaán caâ phï, quaán bi da trúã nïn
quen thuöåc àöëi vúái noá.
   Möåt buöíi töëi noá ài böå vïì nhaâ troå. Mùåt buöìn xo. Hai àûáa baån
cuâng phoâng àang hoåc baâi bêåt dêåyå “Xe maây àêu?”. “Mêët röìi”. Àïí giaáo
trònh lïn baân, noá nùçm uáp mùåt vaâo göëi, chùèng buöìn noái chuyïån. Hai
àûáa baån laåi gêìn vöî vïì, an uãi.
   Cuöëi thaáng noá vïì quï. Ba meå khöng mùæng, chó buöìn. Ngaây ài,
ba cho tiïìn. Noá nheát tiïìn vaâo boáp. Möåt túâ giêëy moãng chúåt rúi xuöëng

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGHÏÅ THUÊÅT SÖËNG                              63

àêët. Meå nhùåt vöåi túâ giêëy vaâ traã lúâi thùæc mùæc cuãa ba :”Hoáa àún thuöëc
cuãa em, thaáng trûúác em cho con tiïìn vö tònh caái hoáa àún bõ keåp vaâo
giûäa xêëp tiïìn, may maâ coân”.
   Noá nhòn meå, hai doâng nûúác mùæt lùn daâi trïn maá. Ba àêu biïët
rùçng, caái hoáa àún thuöëc maâ meå noái chñnh laâ giêëy biïn lai cêìm chiïëc xe
àaåp cuãa noá.


                        (Taác giaã : Nguyïîn Chñ Hiïëu)
                 Möåt mònh

   Em lúán dêìn, caái tuöíi rêët dïî tûå ti vaâ muãi loâng. Nhaâ vêîn ngheâo;
ba mêët súám, meå laâm luång möåt mònh. Meå chó coá hai taâi saãn quyá giaá
nhêët, àoá laâ em vaâ chiïëc xe àaåp.http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGHÏÅ THUÊÅT SÖËNG                              64

   Höm thi cêëp tónh, meå dêåy súám, goâ lûng trïn chiïëc xe àaåp cuä kyã
êëy àûa em àïën núi thi. Quanh quêín, toaân xe maáy ! Dûúâng nhû têët caã
naán laåi cöí vuä tinh thêìn cho con em mònh. Em ngêíng nhòn meå, gioång
meå àûúåm buöìn nhûäng àônh àaåc: “Thöi, vïì ài meå!”.

    Chuöng àiïím hïët giúâ ! Ngoaâi cöíng nhöën nhaáo hùèn lïn. Lúâi han
hoãi roan raâng, tiïëng maáy xe doân nöí. Nùæng raát, em vïì lêìm luäi, chó caái
boáng laâ “ngûúâi baån àûúâng” ài keâ bïn chên. Nhòn nhûäng chiïëc xe chúã
baån beâ cuâng trang lûáa lûúát qua, em thêëy sûå cö àöåc nhên àöi; nhûng laå
thay, em böîng caâng thûúng meå hún vò giúâ naây meå cuäng àang hêím hiu
ngoaâi àöìng xa! Em ra àöìng, chúâ meå cuâng vïì. Em nghe mùæt cay cay :
meå àang cêëy maå... möåt mònh !


                        (Taác giaã : Nguyïîn Thaái Sún)
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGHÏÅ THUÊÅT SÖËNG                              65
                  Saách cuä

   Tòm mua saách cuä cuäng laâ möåt thuá vui cuãa nhiïìu ngûúâi, trong àoá
coá Sa. Nhûäng luác raãnh röîi Sa thûúâng àaåp xe loâng voâng quanh thanh
phöë, àïën caác àiïím baán saách cuä luåc loåi, tòm toâi. Àöi khi mua àûúåc
nhûäng quyïín saách quyá, hiïëm àaä lêu khöng taái baãn vúái giaá reã. Möåt lêìn
Sa chuã têm ài tòm möåt quyïín saách hay cuãa taách giaã X xuêët baãn àaä
lêu. Thêåt may, Sa tòm thêëy noá úã möåt àiïím baán saách cuä quen thuöåc,
Sa vöì lêëy ngay. Múái giúã trang àêìu Sa thêëy ngay gioâng chûä àïì tùång rêët
trang troång, bïn dûúái laâ chûä kyá cuãa taác giaã.
   Sa caãm thêëy thêåt ngúä ngaâng... Sa khöng àuã tûå tin àïí mua möåt
quyïín saách maâ àuáng ra noá phaãi nùçm úã möåt núi naâo àoá thêåt trang
troång chûá khöng phaãi laâ möåt vêåt mua baán àang nùçm lêîn löån trong múá
saách cuä naây. Vaâ Sa cuäng khöng àuã tûå tin àïí laâm chuã möåt quyïín saách
maâ mònh khöng phaãi laâ ngûúâi àûúåc tùång.
   Sa àaânh tiïëc reã boã ài.


                                 (Àùng Chêu)
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGHÏÅ THUÊÅT SÖËNG                                66
                 Con Laica

    Coá nùm töi úã vúái baác töi trïn thõ xaä. Baác mua cho töi möåt con
choá. Möåt ngûúâi baån cuãa baác vûâa úã Nga vïì, àïën chúi, àùåt luön cho noá
caái tïn Laica. Con Laica lúán nhanh vaâ rêët lanh lúåi. Töi coá möåt thùçng
baån thên nhaâ úã caånh tïn laâ Tuâng. Töi vaâ Tuâng thñch chúi möåt troâ chúi
rêët oaái ùm, êëy laâ àuåc löî möåt caái voã höåp sûäa boâ, lêëy dêy thun buöåc vaâo
àuöi con Laica, sau àoá xua cho noá chaåy, caái voã höåp sûäa bõ keáo ài seä
àêåp xuöëng mùåt àûúâng taåo thaânh nhûäng êm thanh rêët vui tai.
    Con Laica coá veã cuäng haâo hûáng vúái troâ chúi naây chûá khöng hïì toã
ra khoá chõu. Nhaâ baác töi úã ngay mùåt àûúâng quöëc löå, xe cöå qua laåi caã
ngaây. Thïë maâ höm êëy boån quaái quyã chuáng töi laåi nghô ra möåt kïë hiïím
laâ kiïëm hai miïëng thõt buöåc vaâo hai súåi dêy nhû thïí caái cêìn cêu, röìi
thùçng Tuâng bïn naây àûúâng, töi bïn kia àûúâng. Cûá con Laica úã bïn
naây àûúâng thò àûáa bïn kia giú miïëng thõt lïn nhûã nhûã,
trïu tûác noá. Con Laica cûá chaåy ài chaåy laåi qua àûúâng, caái voã höåp khua
loác coác xuöëng mùåt àûúâng nhûåa. Chuáng töi boâ ra cûúåi Treã con úã phöë
cuäng hoâ nhau ra cöí vuä xem chuáng töi "biïíu diïîn".

   Bêët ngúâ, möåt chiïëc Ö tö boáng nhoaáng lao vuåt túái. Con Laica khi
êëy vêîn àang haáo hûác chuá yá àïën miïëng thõt. Chuáng töi gaâo lïn:


http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGHÏÅ THUÊÅT SÖËNG                              67

"Laica!...". Song àaä muöån, khi chiïëc xe ài qua chó coân laåi caái voã höåp laâ
nguyïn veån. Töi nhúá rêët roä caãm giaác àau àúán cuãa mònh khi êëy. Dûúâng
nhû vûâa coá möåt bûác tûúâng àöí sêåp xuöëng loâng töi. Töi vaâ thùçng Tuâng
vûát hai miïëng thõt röìi öm nhau khoác, trong khi baác töi ài nhùåt laåi caái
voã höåp sûäa boâ vaâ tòm caách àûa thi thïí con Laica vaâo nhaâ.
    Dô nhiïn laâ höm àoá töi àûúåc möåt trêån no àoân. Nhûng trêån àoân
êëy giúâ àêy töi múái thêëy ngêëm àau hún ngaây êëy. Trong êëu thú daåi döåt
töi àaä laâm tùæt ài sûå söëng cuãa sinh vêåt hiïìn laânh vö töåi.
            Baác sô úi haäy móm cûúâi

   Böë töi laâ möåt baác sô phêîu thuêåt gioãi, öng àaä tûâng phêîu thuêåt
cho rêët nhiïìu ngûúâi, coá nhûäng ngûúâi rêët bònh thûúâng? coá nhûäng
ngûúâi nöíi tiïëng, coá nhûäng ngûúâi giaâu coá vaâ caã nhûäng ngûúâi ngheâo. Coá
ngûúâi nhiïìu nùm sau vêîn àïën caãm ún cha töi vaâo nhûäng ngaây lïî tïët,
coá nhûäng ngûúâi khöng bao giúâ gùåp laåi .http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGHÏÅ THUÊÅT SÖËNG                                68

   Trong söë nhûäng ngûúâi khöng bao giúâ quay laåi coá möåt cêåu beá maâ
cha töi luön nhùæc àïën möîi khi nhúá laåi nhûäng kyã niïåm vïì nghïì nghiïåp
cuãa mònh vúái têët caã tònh êu yïëm.
    Cêåu beá êëy bõ muâ, möåt buöíi saáng cêåu àûúåc àûa àïën phoâng khaám
cuãa böë, úã baân chên coá möåt vïët thûúng lêu ngaây vaâ trúã nïn nguy hiïím
àïën khöng chó àöi chên maâ caã tñnh maång cuãa cêåu. Moåi ngûúâi xung
quanh cêåu àaä khöng quan têm sùn soác cêåu àuáng mûác, coân cêåu beá thò
ruåt reâ, coá leä cêåu àaä khöng muöën laâm nhûäng ngûúâi xung quanh phaãi
bêån têm vïì mònh nïn àaä cöë chõu àûång vïët thûúng cho àïën khi noá trúã
nïn àau àúán khöng chõu àûúåc.
    Trong möåt nùm liïìn cûá ba lêìn möåt tuêìn cêåu àïën chöî böë töi vaâ böë
cùæt boã hïët nhûäng chöî thõt bõ hû haåi, röìi böi thuöëc, bùng boá maâ khöng
lêëy tiïìn. Böë noái rùçng ûúác muöën cuãa böë laâ coá thïí cûáu àûúåc àöi chên cuãa
cêåu beá muâ àoá búãi böë àoaán rùçng trong cuöåc söëng cêåu àaä gùåp khaá nhiïìu
thiïåt thoâi vaâ bêët haånh, böë khöng muöën phaãi cûa chên cêåu. Nhûng röìi
böë thêët baåi, vïët hoaåi thû àaä lan röång àïën mûác khöng cùæt boã nhanh
choáng cêåu beá seä chïët. Böë rêët buöìn vò àiïìu àoá, thêåm chñ caãm thêëy thêët
voång vïì baãn thên mònh.
    Röìi ngaây phêîu thuêåt cuäng àïën. Böë àûáng bïn caånh cö y taá gêy
mï khi cö ta laâm cöng viïåc cuãa mònh, lùång nhòn cú thïí beá nhoã êëy àang
chòm dêìn vaâo giêëc nguã. Sau àoá öng chêìm chêåm giúã miïëng vaãi phuã
chên cêåu beá lïn, vaâ úã àoá, trïn öëng chên gêìy goâ cuãa cêåu, böë nhòn thêëy
möåt hònh veä maâ cêåu àaä moâ mêîm veä trong boáng töëi cuãa mònh àïí tùång
böë, àoá laâ möåt gûúng mùåt hay àuáng hún laâ möåt hònh troân coá hai mùæt,
hai tai, möåt caái muäi, möåt caái miïång àang móm cûúâi, úã bïn caånh laâ möåt
doâng chûä nguïåch ngoaåc:

   "Baác sô úi, haäy móm cûúâi".
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGHÏÅ THUÊÅT SÖËNG        69
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGHÏÅ THUÊÅT SÖËNG                             70
              Baân tay yïu thûúng

   Trong möåt tiïët daåy veä, cö giaáo baão caác em hoåc sinh lúáp 1 veä vïì
àiïìu gò àaä laâm caác em thñch nhêët trong àúâi. Cö thêìm nghô : "Chùæc röìi
caác em cuäng laåi veä nhûäng goái quaâ, nhûäng ly kem hoùåc nhûäng moán àöì
chúi, quyïín truyïån tranh". Thïë nhûng cö àaä hoaân toaân ngaåc nhiïn
trûúác möåt bûác tranh laå cuãa em hoåc sinh tïn Douglas: bûác tranh veä
möåt baân tay .
    Nhûng àêy laâ baân tay cuãa ai ? Caã lúáp bõ löi cuöën búãi hònh aãnh
àêìy biïíu tûúång naây. Möåt em àoaán: " Àoá laâ baân tay baác nöng dên". Möåt
em khaác cûå laåi: "Baân tay thon thaã thïë naây phaãi laâ baân tay cuãa möåt
baác sô giaãi phêîu...".
   Cö giaáo àúåi caã lúáp búát xön xao dêìn röìi múái hoãi taác giaã.
   Douglas cûúâi ngûúång nghõu:
   " Thûa cö, àoá laâ baân tay cuãa cö aå ! ".
   Cö giaáo ngêín ngú. Cö nhúá laåi nhûäng phuát ra chúi cö thûúâng
duâng baân tay àïí dùæt Douglas bûúác ra sên chúi, búãi em laâ möåt cö beá
khuyïët têåt, khuön mùåt khöng àûúåc xinh xùæn nhû caác treã khaác, gia
caãnh tûâ lêu lêm caãnh ngùåt ngheâo. Cö chúåt hiïíu ra, tuy cö cuäng vêîn
laâm àiïìu tûúng tûå vúái caác em khaác nhûng hoaá ra àöëi vúái Douglas, baân
tay cö laåi mang yá nghôa sêu xa, möåt biïíu tûúång cuãa tònh yïu thûúng.

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGHÏÅ THUÊÅT SÖËNG                              71
              Noái búãi tònh yïu

    Noá chûa thïí quaá 6 tuöíi. Mùåt muäi bêín, ài chên àêët, aáo raách, toác
röëi buâ. Noá chùèng khaác gò mêëy so vúái haâng trùm nghòn hoùåc hún thïë
treã em möì cöi lang thang trïn àûúâng phöë khùæp thuã àö Ri-ö-àúâ-Ja-nï-
rö.

    Töi àang ài túái quaán caâ phï, suy nghô lung tung vïì nhûäng cöng
viïåc úã cú quan mònh vûâa laâm xong vaâ lúáp hoåc chuyïn mön buöíi chiïìu
maâ töi giaãng daåy, thò böng thêëy coá ai àoá àaåp nheå vaâo tay. Töi dûâng :
khöng coá ai caã. Töi ài tiïëp. Laåi thêëy coá ai àêåp nheå vaâo tay. Lêìn naây
töi quay hùèn ngûúâi laåi, vaâ nhòn xuöëng. Thùçng beá àûáng úã àoá. Mùæt noá
maâu nhaåt,cuäng coá thïí àoá laâ do töi coá caãm giaác tûâ hai goâ maá nhem
nhuöëc vaâ maái toác àen röëi cuãa noá.
   - Baánh mò, öng úi??

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGHÏÅ THUÊÅT SÖËNG                                72

   Nïëu söëng úã Braxin, chuáng ta coá nhiïìu cú höåi àïí mua möåt thanh
keåo hay möåt caái baánh mò cho nhûäng àûáa beá vö gia cû vaâ möì cöi naây.
Töi baão noá ài theo töi vaâ chuáng töi cuâng vaâo möåt tiïåm giaãi khaát:
    - Caâ phï cho töi vaâ caái gò àoá ùn àûúåc cho cêåu baån nhoã naây ? - Töi
goåi.
   Thùçng beá chaåy àïën quêìy haâng vaâ lûåa choån. Bònh thûúâng, boån
nhoã naây seä cêìm àöì ùn vaâ boã ài luön, quay trúã laåi àûúâng phöë.núi chuáng
àang phaãi lang thang, maâ khöng noái lúâi naâo. Nhûng thùçng beá naây laåi
laâm töi ngaåc nhiïn.
    Quêìy giaãi khaát khaá daâi, ngûúâi ta àùåt cöëc caâ phï úã möåt àêìu vaâ
möåt caái baánh mò úã àêìu kia. Thûúâng ngûúâi ta cuäng biïët laâ boån treã
àûúâng phöë xin àûúåc khaách haâng mua cho caái baánh röìi seä boã ài ngay,
maâ ngûúâi ta cuäng khöng muöën cho chuáng úã laåi vò tröng chuáng raách
rûúái vaâ bêín thóu.
    Töi bùæt àêìu uöëng caâ phï cuãa mònh vaâ khi töi uöëng xong, traã
tiïìn, töi nhòn ra cûãa múái phaát hiïån ra noá àûáng úã ngoaâi (vò noá khöng
àûúåc úã lêu trong cûãa haâng), kiïîng chên lïn, tay cêìm baánh mò, mùæt gñ
vaâo cûãa kñnh, quan saát.
    "Noá laâm caái quaái gò thïë ?!" - Töi nghô.
    Töi ài ra, noá nhòn thêëy töi vaâ chaåy vuåt theo. Thùçng beá àûáng
trûúác mùæt töi, chó cao àïën thùæt lûng. Àûáa beá möì cöi ngûúâi Braxin
ngûúác nhòn khaách laå ngûúâi Myä cao lúán, laâ töi, móm cûúâi (möåt nuå cûúâi
coá thïí laâm traái tim baån phaãi ngûâng vaâi giêy), vaâ noái:
    "Caãm ún chuá?! "
    Röìi, coá veã lo lùæng, noá gaäi baân chên vaâ kiïîng chên lïn, noái to hún:
    "Caãm ún chuá nhiïìu lùæm aå ! "
   Luác àoá, nïëu töi coá thïí thò töi àaä mua caã tiïåm ùn cho noá.Trûúác
khi töi noái àûúåc cêu gò, noá àaä quay ngûúâi boã chaåy ài mêët Khi töi viïët
baâi naây töi vêîn àang ngöìi bïn ngoaâi quaán giaãi khaát, núi töi mua chiïëc
baánh mò cho thùçng beá. Töi àaä muöån giúâ lïn lúáp. Nhûng töi vêîn coân
caãm thêëy xuác àöång vaâ nghô vïì thùçng beá. Vaâ töi tûå hoãi: nïëu töi bõ xuác
àöång àïën thïë chó búãi möåt cêåu beá àûúâng phöë noái lúâi caãm ún

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGHÏÅ THUÊÅT SÖËNG                             73

töi vò möåt mêíu baánh mò, thïë thò moåi ngûúâi seä xuác àöång àïën àêu khi
chuáng ta noái nhûäng lúâi caãm ún - thûåc sûå caãm ún - vò nhûäng gò hoå laâm
cho chuáng ta . Haäy daânh thúâi gian àïí noái nhûäng lúâi caãm ún, vaâ àûâng
bao giúâ tiïët kiïåm lúâi caãm ún caã !
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGHÏÅ THUÊÅT SÖËNG                             74
            Chuáng ta laâ àaân öng

   Thûa cha !
    Khi xa nhaâ laâ luác con nhúá vïì cha meå nhêët. Con tûå hoãi àaä bao
lêìn con viïët thû vïì nhaâ nhûng chûa bao giúâ con viïët riïng cho meå caã,
ngûúâi maâ con chûa laâm àûúåc gò àïí toã loâng biïët ún duâ àaä nhêån rêët
nhiïìu. Nhûng khi con nghô viïët cho meå thò con laåi thêyá rùçng mònh
cêìn viïët cho cha hún.

   Cha thên thûúng,
    Con phaãi caám ún cha vò cha àaä àûâng noái " Con khöng nhûäng laâ
con maâ coân laâ baån cuãa cha". Cuäng nhiïìu lêìn cha con mònh têm sûå vúái
nhau. Riïng coá möåt àiïìu con cûá bùn khoùn khöng biïët coá nïn noái
khöng, vaâ cuöëi cuâng con àaä quyïët àõnh noái chuyïån cuâng cha vúái tû
caách laâ hai ngûúâi àaân öng.

   Cha aâ,
   Luác naây con caãm thêëy nhúá meå khi con höìi tûúãng laåi nhûäng ngaây
con coân hoåc trung hoåc. Nhûäng lo toan cuãa meå... Àaä bao lêìn con nhêån
thêëy nhuäng gioåt möì höi ûúát àêîm traán Cha, àïí röìi cha àûúåc meå ên cêìn
chùm soác. Buöíi saáng, cha ngöìi thûúãng thûác caâ phï do chñnh tay meå
pha. Sau bûäa cúm töëi , trong khi cha con mònh ngöi uöëng traâ thò meå lo
doån deåp. Khi cha con mònh mùåc nhûng böå quêìn aáo saåch seä thúm tho
ra àûúâng, con thêëy trong aánh mùæt cuãa meå caã möåt sûå haänh diïån vaâ
tròu mïën. Khi cha con mònh bêët hoâa, cha giêån dûä, con bêët cêìn thò meå
laâ ngûúâi toã ra buöìn baä nhêët. Cuäng thûúâng khi con thêëy meå lùång leä
móm cûúâi trong luác luái huái khêu vaá trong nhaâ, coân cha con mònh maäi
àuâa giúän úã ngoaâi sên. Khi con laänh thûúãng cuöëi nùm hoåc, cha úã bïn
con, meå úã nhaâ àúåi mònh vïì "tûúâng thuêåt" laåi. Meå khöng biïët tiïëng
Anh, khöng biïët Tin hoåc nhû cha con mònh nhûng meå nêëu ùn rêët gioãi.
Meå vêët vaã nhiïìu, chó coá àiïìu con lêëy laâm laå laâ rêët ñt khi con nhêån
thêëy nhûäng gioåt möì höi trïn traán meå. Vaâ con viïët ngay àïí hoãi cha:


http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGHÏÅ THUÊÅT SÖËNG                           75

Nhêån xeát àoá àuáng khöng? Hay cha con mònh - laåi möåt lêìn nûäa - thiïëu
quan têm àïën meå?
   Con cuãa cha


                             (Àùng Nguyïn)
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGHÏÅ THUÊÅT SÖËNG                               76
                Tònh anh em

   Cö beá bõ höåi chûáng àao - möåt cö beá 16 tuöíi nhûng chó beá bùçng cö
beá 10 tuöíi - àang úã trong tiïåm ùn vaâ ài vïì phña nhaâ vïå sinh.
    Sau khi àûáng laåi vaâ nhòn thêåt gêìn, thêåt kyä caái baãng trïn cûãa
nhaâ vïå sinh àïí biïët rùçng mònh khöng vaâo nhêìm cö beá múã cûãa ài vaâo.
Höm nay laâ buöíi töëi thêåt vui veã vaâ àaáng nhúá àöëi vúái cö. Cö cuâng caác
baån àûúåc ài chúi khùæp núi, àûúåc thûã nhûäng troâ chúi thêåt khoá àöëi vúái
cö nhûng cö biïët laâ xûáng àaáng àïí nöî lûåc, vaâ bêy giúâ laåi àûúåc túái tiïåm
ùn. úã baân gêìn baân cuãa cö vaâ caác baån, coá möåt cêåu con trai lúán. Cêåu ta
àaä àïí yá thêëy caái gò àoá, maâ may mùæn laâ cö khöng àïí yá. Möåt nhoám thiïëu
niïn khaác, àuáng hún laâ hai cùåp àöi, àaä chó troã cö beá bõ bïånh àao vaâ coi


http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGHÏÅ THUÊÅT SÖËNG                                77

cö laâ troâ cûúâi. Mùæt hoå dñnh theo cö nhû nam chêm khi cö ài vïìphña
nhaâ vïå sinh. Hoå thò thêìm, hoå cûúâi öì lïn, laåi chó troã.
    Cêåu con trai cao lúán thò quan saát àaám thiïëu niïn. Röìi cêåu ta
àûáng dêåy, ài vïì phña mêëy thiïëu niïn àoá. Trong àaám thiïëu niïn, mùåt
hai àûáa con trai thò xaám laåi, coân hai àûáa con gaái mùåt cuäng taái xanh
khi thêëy möåt ngûúâi laå, laåi cao lúán hún chuáng nhiïìu, àêåp baân tay lïn
baân chuáng. Chuáng vöåi ngöìi luâi vaâo, vaâ cêåu con trai cao lúán keáo möåt
chiïëc ghïë, ngöìi xuöëng.
   - Töi àaä thêëy caác baån coi em gaái töi laâ troâ cûúâi - Cêåu ta bùæt àêìu.
   Caã böën khuön mùåt àang taái xanh kia àïìu múã miïång baâo chûäa:
   - Ai ? Em gaái cuãa anh aâ? Chuáng em coá laâm gò àêu?
   - Boån em chùèng bao giúâ coi nhûäng ngûúâi kiïíu thïë laâ troâ cûúâi caã!
   Nhûng cêåu con trai cao lúán nhùæc laåi:
   -Töi àaä quan saát caác baån!
    Àaám thiïëu niïn kia bêåp beå bêët cûá tûâ ngûä gò maâ chuáng nghô ra
àïí baâo chûäa. Chuáng thêëy àaä bi bùæt quaã tang. Chuáng coá leä àaä nhêån ra
tònh caãm cuãa "cêåu anh trai" naây daânh cho cö em gaái. Coá leä thïë.

    "Cêåu con trai" böîng chùèng theâm nghe gò nûäa khi cêåu ta quay ra
vaâ nhòn thêëy "em gaái" àang quay laåi chöî nhûäng ngûúâi baån cuâng bõ
bïånh vaâ höåi tûâ thiïån. Böën thiïëu niïn kia nhòn ài chöî khaác, cöë ra veã hoå
roä raâng laâ nhòn ài àêu àoá khöng phaãi laâ cö beá bõ bïånh àao.
   Cêåu con trai cao lúán quan saát thêëy cö beá àaä ngöìi xuöëng vaâ laåi
vui veã cuâng caác baån. Cêåu ta àûáng dêåy, rúâi khoãi baân cuãa àaám thiïëu
niïn. Möåt àûáa con gaái trong àaám thiïëu niïn êëy cöë noái vúái theo möåt
cêu àïí baâo chûäa vúát vaát:
   - Naây, boån em chùèng löi cö ta ra laâm troâ cûúâi. Boån em thêëy töåi
nghiïåp cho nhûäng ngûúâi nhû thïë thöi.
    "Cêåu anh trai" cuãa cö beá bõ höåi chûáng àao böîng dûâng bûúác, quay
trúã laåi baân cuãa àaám thiïëu niïn vaâ chöëng tay xuöëng baân. Cêåu ta cuái
xuöëng thêåt gêìn nhûäng ngûúâi múái quen àoá vaâ noái laånh luâng:


http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGHÏÅ THUÊÅT SÖËNG                            78

   - Coân töi thò thêëy töåi nghiïåp cho nhûäng keã nhû caác ngûúåi
   Röìi cêåu ta boã ài. Cêåu ta khöng quay laåi baân mònh maâ xin ngöìi
cuâng baân vúái nhûäng cö beá, cêåu beá bõ bïånh àao, cûúâi àuâa vúái hoå nhû
thïí cêåu vaâ hoå laâ nhûäng ngûúâi hoaân toaân khöng khaác gò nhau, àún
giaãn àïìu laâ nhûäng ngûúâi khaách cuãa tiïåm ùn, vaâ nhû thïí cêåu ta chûa
tûâng laâm möåt viïåc gò cho hoå.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGHÏÅ THUÊÅT SÖËNG                              79
             Têëm thiïåp àùåc biïåt


   Khi chuáng töi àïën thùm nhaâ Gayle , chuáng töi nhòn thêëy möåt
têëm thiïëp àûúåc àùåt rêët trang troång trïn baân, giûäa phoâng khaách.
Tröng têëm thiïëp àaä cuä, laåi húi lem nhem, noái chung khöng coá gò sang
troång hay àöåc àaáo. Nhûng Gayle àaä kïí cho chuáng töi nghe cêu
chuyïån vïì têëm thiïëp àùåc biïåt maâ cö àaä nhêån àûúåc 11 nùm vïì trûúác.

    Àoá laâ khi Gayle 21 tuöíi, cuöåc söëng rêët khoá khùn vaâ cö mang
thai nhûng khöng coá chöìng. Cö phaãi ài laâm phuåc vuå úã möåt cûãa haâng
ùn. Höm êëy laâ gêìn Tïët, àaä 4 giúâ chiïìu vaâ Gayle chuêín bõ ài vïì.Böîng
coá möåt phuå nûä vaâo cûãa haâng vúái veã mùåt rêët buöìn khöí. Khi Gayle hoãi
chuyïån,ngûúâi phuå nûä kia kïí rùçng chöìng cö àaä mêët, cö phaãi nuöi ba
àûáa con, vaâ bêy giúâ khöng coá lêëy möåt àöìng àïí mua gò cho chuáng ùn
Tïët. Thêåm chñ, cö ta cuäng chùèng biïët laâm gò àïí coá tiïìn. Gayle luåc loåi
trong vñ, tòm àûúåc àuáng 4 àö la - tiïìn cöng cuãa cö cho caã ngaây laâm
viïåc höm àoá. Cö àûa caã cho ngûúâi phuå nûä khöën khöí:

   - Khöng nhiïìu lùæm, nhûng mong rùçng noá giuáp àûúåc chõ . . .
   Ngûúâi phuå nûä khoác, caãm ún vaâ ài ra khoãi cûãa haâng.
Höm àoá, khi Gayle vïì nhaâ, caã gia àònh mùæng moã cö quaá ngêy thú,
ngöëc nghïëch, hùèn rùçng àaä bõ lûâa vaâ seä khöng bao giúâ gùåp laåi ngûúâi
phuå nûä kia nûäa àêu.Hai tuêìn sau Tïët, ngûúâi phuå nûä quay laåi cûãa
haâng ùn núi Gayle laâm viïåc:

   - Khöng nhiïìu lùæm, nhûng mong rùçng cö thñch noá...
    Ngûúâi phuå nûä cuäng caãm ún Gayle, vaâ noái rùçng nhûäng àûáa con
cuãa cö muöën tùång quaâ " sau Tïët " cho Gayle.

   Khi Gayle múã höåp "quaâ", trong àoá chó coá möåt têëm thiïëp tûå laâm,
húi lem nhem vaâ giêëy bòa húi cuä, neát chûä rêët treã con: "Caám ún cö
Gayle ! Caãm ún cö vò sûå nhên hêåu vaâ loâng tin".
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGHÏÅ THUÊÅT SÖËNG                              80

    Gayle kïí, chûa coá moán quaâ Tïët naâo coá yá nghôa vúái cö àïën thïë, vò
cö biïët rùçng cö àaä giuáp àûúåc ngûúâi cêìn sûå giuáp àúä. Khi Gayle kïí cêu
chuyïån trïn cho chuáng töi nghe, moåi ngûúâi àïìu rêët xuác àöång. Gayle
noái, cö luön àùåt têëm thiïëp lïn baân vaâo möîi dõp Tïët àïën, nhû möåt kyã
niïåm êëm aáp àïí nhùæc moåi ngûúâi yá nghôa thûåc sûå cuãa Tïët laâ gò.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGHÏÅ THUÊÅT SÖËNG                             81
              20 àöla vaâ 1 giúâ

    Möåt ngûúâi cha ài laâm vïì rêët muöån,mïåt moãi vaâ bûåc böåi sau möåt
ngaây bêån röån úã cú quan. öng vûâa vïì àïën nhaâ, àûáa con trai 5 tuöíi àaä
ngöìi chúâ tûâ luác naâo, vaâ hoãi:
   - Böë úi !

   - Con hoãi gò? - öng böë àaáp.
   - Böë úi, böë laâm àûúåc bao nhiïu tiïìn möåt tiïëng àöìng höì?
   - Àoá khöng phaãi viïåc cuãa con. Maâ taåi sao con laåi ài hoãi viïåc nhû
thïë haã? - öng böë hïët kiïn nhêîn.
   - Con muöën biïët maâ - Àûáa con naâi nó.http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGHÏÅ THUÊÅT SÖËNG                               82

   - Nïëu con cûá khùng khùng àoâi biïët, thò böë seä noái. Böë laâm àûúåc
20 àö la möåt giúâ àöìng höì.
   - Öi ! àûáa beá suy nghô röìi ruåt reâ hoãi - Böë cho con vay 10 àö la
àûúåc khöng ?
   öng böë rêët bûåc mònh:
    - Nïëu lyá do duy nhêët con muöën biïët böë laâm àûúåc bao nhiïu tiïìn
chó laâ àïí vay maâ mua mêëy thûá àöì chúi vúá vêín, thïë thò múâi con ài ngay
vaâo phoâng mònh vaâ nguã ài .Haäy nghô xem taåi sao con laåi ñch kyã àïën
thïë! böë laâm viïåc vêët vaã caã ngaây, vaâ khöng coá thúâi gian cho nhûäng
chuyïån êëy àêu
   Àûáa beá ài vaâo phoâng vaâ àoáng cûãa . Öng böë ngöìi xuöëng, caâng
nghô caâng caáu. Taåi sao àûáa con laåi daám hoãi mònh möåt cêu nhû thïë
chûá?
    Möåt giúâ sau, khi àaä bònh tônh laåi , öng böë nghô coá thïí àûáa con
rêët cêìn tiïìn àïí mua möåt thûá gò àoá, vaâ nghô ra rùçng mònh àaä quaá
nghiïm khùæc vúái noá. öng ài vaâo phoâng con:
   - Con nguã chûa?
   - Chûa aå, con coân thûác - cêåu beá nùçm trïn giûúâng àaáp.
   - Böë suy nghô röìi, coá thïí böë àaä quaá nghiïm khùæc. Àêy laâ 10 àö la
.
   Röìi thoâ tay xuöëng dûúái göëi , löi ra thïm mêëy túâ tiïìn leã nûäa , öng
böë thêëy con coá tiïìn tûâ trûúác , laåi caáu Khi àûáa con ngöìi àïëm chöî tiïìn,
öng böë caâu nhaâu:

   - Taåi sao con laåi vay thïm tiïìn khi con àaä coá röìi?
   - Vò con chûa coá àuã aå? - Böîng àûáa treã ngêíng lïn vui sûúáng
- Bêy giúâ thò con àuã röìi Böë úi, àêy laâ 20 àö la, con coá thïí mua möåt giúâ
trong thúâi gian cuãa böë khöng?
http://www.ebooks.vdcmedia.com
NGHÏÅ THUÊÅT SÖËNG        83
http://www.ebooks.vdcmedia.com

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:1
posted:10/22/2013
language:
pages:83