Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

nanh trang

VIEWS: 1 PAGES: 113

									NANH TRẮNG             1
           NANH TRÙÆNG
http://ebooks.vdcmedia.com
Jack London                                                           2
                           MUÅC LUÅC


CHÛÚNG I : CUÖÅC HAÂNH TRÒNH BÊËT TÊÅN! .......................................................................... 3

CHÛÚNG II : TRÊÅN CHIÏËN CUÖËI CUÂNG ............................................................................... 17

CHÛÚNG III : CON SOÁI CAÁI...................................................................................................... 24

CHÛÚNG IV : SOÁI CON LÖNG XAÁM ........................................................................................ 36

CHÛÚNG V : CAÁC THÛÚÅNG ÀÏË ............................................................................................... 48

CHÛÚNG VI : LUÊÅT KEÃ MAÅNH................................................................................................ 65

CHÛÚNG VII : PHAÁO ÀAÂI YUKON .......................................................................................... 76

CHÛÚNG VIII : VÕ THÛÚÅNG ÀÏË ÀIÏN RÖÌ ............................................................................. 83

CHÛÚNG IX : ÖNG CHUÃ THÊN THÛÚNG ............................................................................. 90

CHÛÚNG X : SOÁI ÀÛÚÅC NGHÓ NGÚI .................................................................................... 100
http://ebooks.vdcmedia.com
NANH TRẮNG                                 3
    CHÛÚNG I : CUÖÅC HAÂNH TRÒNH BÊËT TÊÅN!
   Miïìn Wild chòm ngêåp trong caãnh hiu quaånh khöng cuâng
phêìn naâo dõu búát nhúâ nhûäng ngoån àöìi, àöìng coã vaâ nhûäng daäy nuái lö
nhö, dêîn dùæt ta vaâo thïë giúái bùng giaá cuãa noá.
   Wild laâ möåt vuâng mïnh möng úã vaânh àai Bùæc cûåc. Tuy chûa
hùèn úã chñnh giûäa cûåc Bùæc quanh nùm vuâi dûúái lúáp bùng vônh cûãu
nhûng àiïìu kiïån sinh söëng cuäng rêët bêëp bïnh.
   ÚÃ àêy mùåt àêët chó laâ möåt khöng gian laånh leäo vö têån vúái
nhûäng khu rûâng röång töëi sêîm bõ tuyïët phuã phêìn lúán trong nùm,
àïën têån thaáng Saáu. Àêët khöng bao giúâ tan giaá hoaân toaân, sûå söëng
hêìu nhû bõ dêåp tùæt tûâ cöåi nguöìn cuãa noá.
   Sau muâa xuên nhúåt nhaåt laâ muâa heâ ngùæn nguãi, tiïëp àoá muâa
àöng lïn nùæm quyïìn thöëng trõ trong nhiïìu thaáng daâi àùçng àùéng.
Cuöåc chiïën àêëu quyïët liïåt cuãa con ngûúâi vaâ muön vêåt àïí àûúåc söëng
hay phaãi chïët àïìu dûúái sûå chïë ngûå cuãa Wild. Nhûng mùåt khaác
miïìn àêët naây cuäng múâi goåi phiïu lûu: nhiïìu ngûúâi túái àêy vúái hi
voång kiïëm tiïìn bùçng caách àaâo búái vuâng àêët giaâu vaâng vaâ than àaá,
tuy úã núi hoang maåc do boån gêëu vaâ choá soái laâm chuáa tïí naây con
ngûúâi chùèng àaáng kïí gò.
    Trïn mùåt con söng àoáng bùng möåt àaân choá daång soái àang oùçn
ûng keáo cöî xe. Löëi ài voâng veâo giûäa haâng thöng cao vuát xanh thêîm
luác boáng àïm àang tûâ tûâ truâm xuöëng löi theo bêìu khöng khñ caâng
luác caâng quaånh queä nùång nïì.
    Rùång cêy dûåa vaâo nhau kheä àung àûa trong laân gioá hiu hiu.
Àaân choá mang böå löng nùång trôu vò tuyïët baám daây cöë göìng mònh
keáo cöî xe trûúåt tuyïët sau lûng. Húi thúã cuãa chuáng àöng cûáng ngay
thaânh haåt rúi xuöëng mùåt àêët àoáng bùng. Cöî xe khöng gùæn lûúäi
trûúåt tò toaân böå thên xe xuöëng tuyïët. Xe bùçng voã cêy phong baåc,

http://ebooks.vdcmedia.com
Jack London                                 4

muäi uöën cong hònh öëng nïn khöng luán vaâo tuyïët mïìm maâ duäi tuyïët
thaânh àöëng trûúác muäi xe. Trïn xe buöåc möåt chiïëc hoâm lúán, chiïìu
daâi gêëp nhiïìu lêìn chiïìu röång, bïn caånh chêët àöëng nhiïìu loaåi àöì
duâng: möåt cêy ròu, möåt bònh pha caâphï, möåt loâ bïëp vaâ nhiïìu têëm
chùn. Möåt ngûúâi àaân öng mang giaây vúåt ài trûúác àaân choá, möåt
ngûúâi khaác ài àoaån hêåu. Coá möåt ngûúâi thûá ba nûäa, nhûng ngûúâi
naây.khöng coân phaãi lo nghô gò. Anh ta àaä chïët, hiïån àang nùçm
trong chiïëc hoâm daâi kia. Anh khöng coân phaãi vêåt löån vúái miïìn àêët
thuâ gheát sûå söëng naây nûäa, miïìn àêët laâm àöng cûáng nhûåa khiïën coã
cêy cuäng chïët khö chïët heáo. Hai ngûúâi coân söëng vêîn tiïëp tuåc cuöåc
haânh trònh bêët têån. Húi thúã cuãa hoå cuäng àoáng bùng nhû húi thúã
àaân choá, phuã lïn mñ mùæt, lïn möi lïn maá lïn toaân böå gûúng mùåt hoå
möåt lúáp tinh thïí tuyïët daây taåo thaânh chiïëc mùåt naå che lêëp moåi neát
phên biïåt giûäa hai ngûúâi. Giaá buöët keáo daâi àêm thuãng caác lúáp aáo
choaâng löng vaâ caác lêìn aáo da, cùæt xeá thên thïí hoå dûä döåi. Nhûng hoå
vêîn tiïën lïn, bêët chêëp vuâng àêët quaånh hiu, tiïëp tuåc chiïën àêëu vúái
thïë giúái thuâ nghõch xung quanh, möåt thïë giúái thaãn nhiïn nhû sûå vö
têån cuãa àêët trúâi.
   Hoå laâ ai vêåy?
   Chùæc hoå àõnh cûã haânh tang lïî cho ngûúâi àang yïn giêëc ngaân
thu trong cöî quan taâi.
   Nhûäng nhên viïn nhaâ àoân khaác thûúâng naây ài àêu, hoå àõnh
mang ngûúâi chïët túái ngöi nghôa trang kò dõ naâo? Sao khöng àaâo cho
ngûúâi chïët nêëm möå úã möåt núi naâo àoá trïn miïìn Wild naây?
   Sao khöng chön cêët úã ngay àêy maâ phaãi mang ài núi khaác?
    Cuöåc haânh trònh gian khöí vêîn tiïëp tuåc. Caã hai ngûúâi àïìu im
lùång. Hoå cêìn giûä sûác vò biïët roä tûå nhiïn àang rònh rêåp tûâng suy yïëu
nhoã nhêët cuãa hoå.
    Àïm àaä xuöëng. Xung quanh hai ngûúâi im lùång nùång nïì. Im
lùång àeâ xuöëng hoå nhû khöëi nûúác àeâ lïn ngûúâi àang tûâ tûâ lùån sêu
xuöëng loâng biïín caã. Thúâi gian chêåm chaåp tröi qua tûâng giúâ tûâng
giúâ, túái luác trúâi sùæp töëi thò böîng möåt tiïëng tru nöíi lïn xuyïn qua
tônh lùång. Thoaåt àêìu nghe rêët xa röìi lúán dêìn, lúán dêìn, keáo daâi
trong möåt luác, nhoã ài röìi tùæt hùèn.

http://ebooks.vdcmedia.com
NANH TRẮNG                                  5

   Ngûúâi ài trûúác quay àêìu nhòn laåi, bùæt gùåp luöìng mùæt anh baån
cuâng ài.
   Möåt tiïëng tru khaác nöíi lïn úã phña sau lûng hoå, röìi möåt tiïëng
thûá ba phña tay traái. Tiïëng gaâo ruá thuá vêåt noái lïn sûå khuãng khiïëp,
sûå man rúå àang àoái ùn.
   Ngûúâi ài àêìu noái:
   - Bill naây, chuáng noá àuöíi theo ta.
    - Àuáng. - Ngûúâi thûá hai àaáp. - úã caái xûá súã àaáng nguyïìn ruãa
naây, thõt laâ cuãa hiïëm... Boån soái chùèng coá gò nhiïìu àïí nhai... nïn luác
naây chuáng àang khaáo nhau: "Kòa, coá mêëy cha vaâ luä choá cuãa chuáng
xem ra coá veã vûâa miïång caánh ta lùæm!".Hoå khöng noái gò thïm. Àïm
caâng túái gêìn hoå caâng phaãi caãnh giaác cao vò möîi tiïëng àöång, möîi
tiïëng caânh cêy rùng rùæc àïìu coá thïí baáo hiïåu möåt àe doåa nguy hiïím
hún.
    Àïm àaä xuöëng, hai ngûúâi haå traåi trïn búâ söng, dûúái rùång
thöng. Cöî quan taâi àûúåc duâng laâm baân. Lûãa traåi nhanh choáng böëc
cao... Àaân choá àûúåc thaáo dêy keáo thaã vaâo möåt luâm thöng gêìn traåi.
Àûúåc tûå do, chuáng bùæt àêìu gêy löån nhûng vêîn khöng rúâi xa chuã.
   Bill noái:
   - Henry, theo mònh coá leä khöng cêìn xñch chuáng laåi.
   - ÛÂ. - Henry àang laâm tan möåt ñt bùng àïí pha caâphï àaáp. -
Chuáng rúâi xa chuáng mònh laâ bõ cheán thõt liïìn. Chuáng noá àuã thöng
minh àïí hiïíu roä àiïìu gò àang chúâ chuáng.
   Bill gêåt àêìu.
   - Nhûng àöi luác mònh cuäng nghi ngúâ trñ thöng minh cuãa
chuáng àêëy.
   - Cêåu noái gò laå?
   - Mònh thêëy chuáng toã ra cùng thùèng túån. -Bill tiïëp. - Lêu nay
chûa bao giúâ thêëy chuáng nhû vêåy. Henry, cêåu coá bao nhiïu choá?
   - Saáu.
   - Cêåu noái saáu con choá phaãi khöng?

http://ebooks.vdcmedia.com
Jack London                                6

    - Chûá gò nûäa? Cêåu cuäng biïët roä nhû mònh: chuáng ta coá saáu
con.
    - Àuáng, coá saáu con... Möîi con àûúåc cheán möåt con caá, vaâ mònh
àaä lêëy trong bao ra àuã saáu con caá. Vêåy maâ khi phên phaát, möåt con
choá khöng coá phêìn! Nghôa laâ thiïëu mêët möåt con caá!
    - Cêåu húi yïëu mön toaán!
    - Duâ sao thò con Möåt Tai vêîn mêët phêìn!
    - Cêåu àaä giaãi quyïët thïë naâo?
    - Lêëy con caá thûá baãy ra cho noá cheán.
    - Thïë laâ phaãi.
   - Nhûng nhû vêåy nghôa laâ thay vò phuåc vuå saáu miïång trong
bûäa ùn töëi nay mònh àaä phaãi phuåc vuå baãy tïn.
   - Baãy tïn? Trúâi, mong sao choáng kïët thuác chuyïën ài naây, chùæc
cêåu bõ chûáng hoang tûúãng aão giaác röìi!
    - Khöng àêu, khöng àêu... Mònh àaä têån mùæt tröng thêëy dêëu
vïët võ thûåc khaách thûá baãy, nïëu cêåu muöën xem mònh seä chó cho.
    Bûäa ùn cuãa hai ngûúâi tiïëp tuåc trong im lùång.
   Böîng möåt tiïëng tru man rúå thï thaãm möåt lêìn nûäa cêët lïn
xuyïn thuãng maân àïm. Henry noái:.- Chùæc tiïëng tïn thûåc khaách thûá
baãy àêëy.
   - Chùæc vúái leáp gò nûäa! - Bill àaáp. - Nhòn àaân choá thò biïët.
Chuáng xaán vaâo saát àöëng lûãa àïën nöîi xeám caã löng kia kòa.
    - ÛÂ nhó, con naâo con nêëy run cêìm cêåp.
   Tiïëng tru man rúå, dûä dùçn àöëi àaáp nhau tûâ xa àïën gêìn keáo daâi
khöng dûát. Caã vuâng Wild dûúâng nhû biïën thaânh möåt daân giao
hûúãng nhûäng tiïëng gêìm gûâ khuãng khiïëp khiïën àaân choá cuöëng
cuöìng chen lêën nhau vaâo gêìn àöëng lûãa. Bill neám thïm vaâi thanh
cuãi.
   - Chuáng khaá àöng. May ra lûãa seä xua chuáng ra xa, mònh hi
voång nhû vêåy. Duâ sao thò anh chaâng nùçm trong hoâm kia cuäng yïn
öín hún hai chuáng mònh! Tuy nhiïn mònh vêîn thùæc mùæc khöng hiïíu

http://ebooks.vdcmedia.com
NANH TRẮNG                                  7

taåi sao coá gia saãn úã quï hûúng maâ anh ta laåi moâ túái xûá súã bêët haånh
naây àïí laâm gò.
   - ÛÂ, nïëu úã laåi bïn àoá, chùæc chùæn bêy giúâ anh ta vêîn coân söëng!
- Henry tiïëp. - Nhûng laâm sao hiïíu nöíi nhûäng àiïìu thêìm kñn trong
têm höìn con ngûúâi...
   - Suyåt! - Bill thò thêìm. - Nhòn hai con mùæt saáng rûåc kia kòa.
Saáng röìi tùæt, nhû nhûäng ngöi sao trïn trúâi.
   Henry chó cho baån nhòn möåt cùåp mùæt thûá hai, thûá ba.
    - Boån thuá rûâng bao vêy chuáng mònh, laâm luä choá súå mêët vña.
Sûå tuå hoåp naây chùèng dïî chõu chuát naâo.
   Àaân choá àaä ruác hïët vaâo cùèng hai öng chuã.
  Chuáng suãa êìm lïn khiïën nhûäng cùåp mùæt rûåc lûãa kia laãng xa,
nhûng chó trong chöëc laát...
    Chuáng laåi tiïën àïën gêìn. Möåt con choá hoaãng quaá ngaä giuái vaâo
àöëng lûãa. Noá ruá lïn vò àau, tiïëng ruá laâm voâng vêy caác cùåp mùæt haáu
àoái taåm thúâi giaän ra möåt luác ngùæn nguãi.
   - Thêåt khöng may cho chuáng mònh! - Bill than thúã. - Trong
tay coân quaá ñt àaån.
   - Coân mêëy viïn nûäa? - Henry hoãi vaâ ngaã ngûúâi xuöëng têëm da
hûúu.
   - Ba. - Bill àaáp.
   - Ba thöi û? Chó coân ba viïn? Quaá ñt!
     - Chaâ, giaá coá àûúåc möåt thuâng vaâi trùm viïn, mònh seä daåy cho
boån tiïíu yïu cuãa quó Xa tùng naây biïët caách söëng cho phaãi àaåo. Lao
vaâo cuöåc haânh trònh àiïn röì naây, mònh thêåt daåi. Nhûng phaân naân
cuäng vö ñch. Mong sao moåi chuyïån àïìu töët àeåp àïí möåt ngaây kia ta
seä laåi àûúåc ngöìi chúi.baâi trong phaáo àaâi M'Gurry bïn loâ sûúãi àoã lûãa.
   Naây Henry! Mònh thùæc mùæc taåi sao àaân choá khöng töëng cöí võ
khaách àaä nêîng con caá thûá baãy!
   Khoá hiïíu quaá!


http://ebooks.vdcmedia.com
Jack London                                  8

    - Thöi àûâng lùæm chuyïån nûäa. - Henry gaâ gêåt, gioång leâ nheâ. -
Ngaây naâo viïåc nêëy. Àaä àïën luác nghó ngúi lêëy laåi sûác röìi àoá. Coá Trúâi
biïët chuyïån gò àang àúåi ta ngaây mai.
   Hai ngûúâi gêìn nhû cuâng möåt luác nguã thiïëp ài. Àöëng lûãa luåi
dêìn, nhûäng cùåp mùæt saáng rûåc mon men tiïën àïën gêìn, tònh hònh rêët
nguy ngêåp...
   Àaân choá gêìm gûâ, bêët chúåt Bill sûåc tónh. Anh roán reán chui ra
khoãi chùn àïí khoãi àaánh àöång baån, neám thïm cuãi khö vaâo àöëng
than höìng, lûãa böëc lïn laâm voâng vêy nhûäng con mùæt saáng luâi ra.
   Henry vêîn nguã say. Bill liïëc qua àaân choá, giuåi mùæt, nhòn möåt
lêìn nûäa, kô hún. Anh hoaãng súå, chui vöåi vaâo chùn àaánh thûác baån
dêåy.
   - Henry! Mònh vûâa àïëm àaân choá... Thêëy nhûäng baãy con...
Khöng thïí nhêìm lêîn gò àûúåc, mònh àïëm ài àïëm laåi mêëy lêìn, vaâ
thêëy àuáng baãy con! Thêåt àêëy!
   - Àïí cho töi yïn! öng quaáng gaâ röìi àoá! -Henry chùèng thiïët
nghe anh baån laãi nhaãi.
   Henry thûác giêëc trûúác, lo chuêín bõ ùn saáng.
   Laát sau Bill túái àûáng bïn. Henry baão:
   - Cuöån chùn cho goån röìi chêët lïn xe trûúåt.
   Böîng Bill la to:
   - Henry, ta coá mêëy con choá?
   - Coân phaãi hoãi. Saáu chûá mêëy.
   - Sai röìi.
   - Thò baãy, nhû cêåu noái àïm qua.
   - Khöng. Chó coá nùm con. Mêët möåt!
   - ÛÂ nhó... - Henry ngúá ra. - Cêåu noái àuáng.
    Khöng thêëy con Cuåc Múä... Chùæc bõ soái ùn thõt röìi... Töåi nghiïåp
noá... Töåi nghiïåp chuáng ta... Nïëu cûá àaâ naây, chùèng mêëy chöëc chuáng
mònh seä phaãi nai lûng ra maâ keáo xe thay choá.


http://ebooks.vdcmedia.com
NANH TRẮNG                                   9

     - Cuåc Múä laâ con choá xêëu thoái nhêët trong àaân.
    - Höm nay caâng thêëy roä. Noá tûå kïët aán tûã hònh khi rúâi xa
chuáng ta... Nhûäng con khaác àïìu hiïíu trong rûâng kia coá hiïím hoåa gò
chúâ sùén chuáng. Nïn thaâ chõu ùn àoân àïën chïët chûá khöng rúâi boã
traåi. Ta coá thïí tröng cêåy vaâo chuáng. Duâ sao tònh thïë chûa àïën nöîi
tuyïåt voång.
    Hai ngûúâi ùn saáng, thu xïëp moåi thûá lïn cöî xe sau khi thêån
troång àùåt lïn àoá chiïëc hoâm daâi, röìi rúâi àöëng lûãa..Mùåt trúâi chûa moåc.
Böën phña xung quanh hoå, tiïëng thuá rûâng gêìm ruá vêîn döìn dêåp.
Chuáng seä chó chêëm dûát khi trúâi saáng roä, tûác vaâo khoaãng chñn giúâ.
Luác àoá, möåt thûá aánh saáng nhúåt nhaåt seä thay thïë àïm àen, keáo daâi
túái ba giúâ chiïìu, röìi boáng töëi laåi chiïëm lônh toaân böå vuâng àêët naây
keáo theo tiïëng gêìm ruá cuãa muön loaâi thuá dûä khiïën àaân choá cuãa Bill
vaâ Henry khiïëp àaãm... Bill cuäng toã ra rêët khoá chõu:
     - Luä thuá baám àñt chuáng ta thêåt àaáng chïët.
   - ÛÂ. - Henry tiïëp. - Chuáng bùæt àêìu laâm ta phaãi bêån têm...
Naâo, àaä túái luác haå traåi röìi àoá.
     - Ngoån lûãa seä che chúã caánh ta.
    Nhû bûäa qua, chùèng mêëy chöëc möåt àöëng lûãa àoã hûâng hûåc àaä
böëc cao bïn búâ doâng thaác àoáng bùng.
     Henry àang nêëu bûäa töëi böîng giêåt nêíy.
   Bill vûâa ruá lïn möåt tiïëng rêët to. Henry thoaáng thêëy trong
boáng àïm chêåp choaång möåt boáng àen boã chaåy trong khi Bill àûáng
giûäa bêìy choá, möåt tay vung chiïëc gêåy töí böë, tay kia nùæm chùæc möåt
khuác caá khö.
   - Noá cûúáp cuãa mònh nûãa con caá höìi, nhûng mònh cuäng kõp nïån
truáng möåt phaát. Möåt gêåy àau chñ maång.
     - Choá hay gò? - Henry hoãi.
     - Nhòn khöng roä. Tröng nhû con choá nhûng khöng daám noái
chùæc.
     - Hay con soái?


http://ebooks.vdcmedia.com
Jack London                                10

   - Möåt con soái àaä thuêìn dûúäng!
   - Coá thïí lùæm chûá, taåi sao khöng?
    - Nïëu thïë tïn tröåm naây àùåc biïåt taáo túån. Moåi chuyïån àïìu rêët
coá thïí, têët nhiïn.
   Nhû moåi khi, hai ngûúâi ngöìi bïn chiïëc quan taâi, vûâa ùn moán
àêåu hêìm vûâa tiïëp tuåc tranh luêån vïì vuå vûâa röìi. Mùæt boån thuá rûâng
nhêëp nhoaáng xung quanh hoå. Henry nhêån xeát:
   - Chuáng túái gêìn hún bûäa qua. Coá veã baåo daån hún...
   - Nïëu chuáng vúá àûúåc möåt àaân nai sûâng têëm thò caánh ta àûúåc
yïn thên... nïëu khöng... Mònh khöng daám hònh dung caãnh seä xaãy
ra cho hai ta...
   - Cêåu bi quan quaá. - Henry noái. - Daå daây cêåu laâm viïåc töìi
thaânh thûã noái chuyïån vúái cêåu mònh khöng khoaái tñ naâo. Thöi àûâng
than thúã nûäa, cöë nguã ài möåt giêëc. Nhû vêåy hay hún.
   Noái laâ laâm. Hoå chêët thïm cuãi khö vaâo àöëng lûãa röìi lùn ra nguã
giûäa bêìy choá..Saáng ra Henry giêåt mònh tónh dêåy trong tiïëng kïu
cuãa Bill àang huú chên muáa tay.
   - Gò thïë? - Henry hoãi.
   - Mêët möåt con nûäa.
   - Caái gò?
   - Con ïëch biïën röìi.
   - Chaâ, xui xeão quaá. Ai ïëm chuáng mònh thïë nhó!
   Henry túái àûáng bïn baån, àïëm tûâng con choá vaâ buöåc phaãi thûâa
nhêån sûå thûåc phuä phaâng: mêët möåt con. Anh buöìn rêìu:
   - Thiïåt haåi quaá lúán. ïëch laâ con choá duäng caãm nhêët vaâ khoãe
nhêët àaám.
   Ngaây höm àoá thêåt buöìn. Hai ngûúâi tiïën chêåm hún trûúác vaâ
bùæt àêìu caãm thêëy lo lùæng vò bõ nhûäng keã thuâ vö hònh baám theo rònh
rêåp.http://ebooks.vdcmedia.com
NANH TRẮNG                                 11

    Hoå laâm viïåc cêåt lûåc trong im lùång. Thûá im lùång laâm àêìu oác
choaáng vaáng vaâ chó bõ àûát àoaån khi nhûäng tiïëng gaâo ruá baám chùåt
vaâo haânh trònh cuãa hoå cêët lïn. Cuöåc haânh trònh caâng trúã nïn gian
khöí vò nhûäng con choá luön tòm àûúâng lêín tröën. Caã Bill vaâ Henry
àïìu mïåt lûã, àïìu mêët tinh thêìn. Àïm nay cuäng nhû nhûäng àïm
trûúác, hoå haå traåi khi chiïìu túái nhûng khaác vúái nhûäng töëi qua hoå
xñch caác con choá rêët chùåt. Theo caách cuãa ngûúâi Anhàiïng, Bill
troâng möåt súåi dêy da to baãn quanh cöí tûâng con, nöëi súåi dêy vaâo cêy
gêåy daâi chûâng nùm saáu piï. Àêìu kia cuãa gêåy buöåc chùåt vaâo cêy coåc
cùæm sêu xuöëng àêët.
    - Nhû vêåy, - Bill noái. - mònh tin chuáng seä khöng coân tòm caách
boã rúi chuáng ta nûäa.
   - Töët lùæm. Nhòn kòa, nhûäng con mùæt lûãa àaä vêy quanh chuáng
ta! Thêåt àaáng tiïëc, ta khöng coá nhiïìu àaån àïí cho chuáng ùn möåt bûäa
no chò! Hònh nhû chuáng biïët ta thiïëu àaån nïn caâng luác caâng vaâo
gêìn thïë kia...
   Hai ngûúâi khöng sao nguã àûúåc. Bõ vêy kñn giûäa hiïím hoåa chïët
ngûúâi, hoå luön phaãi cùng mùæt doäi theo nhûäng hònh daáng lúâ múâ êín
hiïån nhû boáng ma quanh traåi. Nhòn maäi vaâo nhûäng con ngûúi saáng
rûåc kia, cuöëi cuâng hoå cuäng nhêån ra hònh thuâ möåt con vêåt. Böîng
àaân choá nhaáo nhaác, theo nhau cùæn caác súåi dêy da. Con Möåt Tai rïn
the theá, ngoaåm maånh cêy gêåy ra sûác löi vïì phña boáng töëi. Henry ró
tai baån:
   - Bill! Àûâng nhuác nhñch. Nhòn kòa!
    Bill buöåt miïång kïu lïn möåt tiïëng ngaåc nhiïn khi tröng thêëy
boáng àen àang thêån troång trûúân dêìn vïì phña traåi. Möåt boáng àen
hònh con choá àang len leán luöìn qua aánh lûãa phêåp phuâng. Con vêåt
vûâa coá yá súå haäi vûâa taáo túån trûâng mùæt quan saát hai ngûúâi trong khi
vêîn tiïën gêìn túái àaân choá.
   Möåt Tai chùm chuá nhòn con vêåt vaâ cêët tiïëng rïn ró caâng thiïíu
naäo hún. Bill noái:
   - Möåt con choá rêët bûå.
   - Coá khi laâ choá soái.

http://ebooks.vdcmedia.com
Jack London                                12

   - Noá tiïën vïì phña luä choá nhaâ.
   - Cêåu nhòn con Möåt Tai kòa! Noá toã ra rêët hoaãng!
   - Con kia laâ soái caái àêëy. Mònh thûâa biïët thuã àoaån cuãa noá. Noá
laãng vaãng quanh traåi, duå möåt con choá naâo àoá cuãa ta theo noá vaâo
rûâng àïí caã bêìy àûúåc bûäa no buång.
   Àuáng luác khuác cuãi bõ nûát giûäa àöëng lûãa phaát ra tiïëng nöí lúán
khiïën con vêåt vöåi nhanh nheån ruát lui.
   - Laå thêåt. - Henry nhêån xeát.
    - Caâng laå hún nûäa vi chñnh noá laâ tïn tröåm bõ mònh nïån töëi
qua. Con naây khöng ngaåi nguy hiïím daám leãn vaâo têån chöî ta haå
traåi tuy coá àöëng lûãa rêët lúán. Tûâ cöí chñ kim chûa tûâng coá chuyïån
nhû thïë bao giúâ. Sau naây kïí laåi chùæc chùèng ai tin...
   - ÛÂ, laå thêåt.
   - Noá biïët caã giúâ chuáng ta ùn töëi nûäa chûá!
    - Mònh nhúá laåi höìi bùæn haå möåt con choá chaåy theo luä soái. Choá
cuãa öng giaâ Villon. Thêëy noá laãng vaãng trong baäi chùn thaã nai sûâng
têëm, mònh nöí suáng bùæn luön. Nghô laâ noá chïët öng giaâ Villon oâa
khoác thaãm thiïët chùèng khaác khoác con. Àaä ba nùm öng khöng thêëy
noá vò noá boã chaåy theo bêìy soái rûâng.
   - Theo mònh thò con soái kia cuäng laâ möåt con choá nhaâ àaä trúã laåi
hoang daä vaâ vêîn chûa quïn caãnh con ngûúâi phên phaát caá cho choá.
   - Thïë thò nhêët àõnh phaãi giïët noá. Khöng thïí keáo daâi tònh
traång naây. Vaã laåi àêy laâ chuyïån söëng coân cuãa chuáng mònh.
   - Chaâ, nïëu sùén àaån thò xong ngay.
   - Chó coân ba viïn duy nhêët, ta khöng àûúåc phñ phaåm... haânh
trònh coân daâi.
   - Àöìng yá!
   - Vêåy phaãi laâm gò bêy giúâ?
   - Nguã caái àaä. Qua möåt àïm seä coá saáng kiïën.
   Hai chaâng lùn ra àaánh möåt giêëc töët.


http://ebooks.vdcmedia.com
NANH TRẮNG                                   13

   Saáng, Henry dêåy trûúác pha caâphï, röìi àaánh thûác baån. Bill
cùçn nhùçn:.- Cêåu quïn khöng phuåc vuå mònh röìi.
    - Laå thêåt. - Henry àang nghô ài àêu nïn khöng traã lúâi vaâo cêu
hoãi cuãa baån. - Khöng biïët mònh àang loaån oác hay àang nguã mï thïë
naây...
   - Henry, taách cuãa mònh chùèng coá lêëy möåt gioåt naâo goåi laâ coá!
   Caâng bûåc mònh, Bill heát to:
   - Noái ài chûá! Taåi sao thïë?
   - Cêåu nhòn xem... Con Bûå chuöìn röìi!
   Bill nhöím ngûúâi àïëm: "Möåt... hai... ba..." - ûâ nhó, thiïëu möåt.
Dêy da bõ nhai naát.
   Caã hai ngûúâi àïìu sûäng súâ. Möåt luác Henry múái noái:
   - Con Bûå àaä chaåy xa lûãa traåi. Bõ rúi vaâo bêîy cuãa võ khaách túái
thùm höìi àïm. Àaân soái àaä ùn thõt noá. Ta àaânh phaãi chõu thiïëu noá
chûá biïët sao giúâ?... Vônh biïåt Bûå nheá... Àûa taách àêy Bill, suêët
caâphï cuãa cêåu àêy naây!
   - Khoãi, caãm ún Henry, mònh khöng khaát nûäa... Àïm nay phaãi
àïì phoâng kô hún.
    Hai ngûúâi vaâ ba con choá laåi lïn àûúâng nhû mêëy ngaây trûúác.
Ài khoãi chöî cùæm traåi chûâng vaâi mûúi meát, hoå phaát hiïån trïn mùåt
tuyïët möåt mêíu dêy da vaâ möåt khuác xûúng.
    - Têët caã nhûäng gò coân laåi cuãa con Bûå... Bõ chuáng noá xúi goån
röìi. - Bill laâu baâu. - Mong sao caãnh naây khöng àïën vúái anh em
mònh! Cûá àaâ naây rêët coá thïí chuáng mònh seä phaãi chõu chung söë
phêån àoá...
   Henry bêåt cûúâi:
   - Laåi bi quan, luön luön bi quan! Vaâi con soái haáu àoái chûa thïí
laâm túá mêët vui ngay höm nay. Chuáng noá àaä tûâng àeo baám mònh
haâng chuåc lêìn hoâng xúi taái mònh nhûng cêåu thêëy àêëy, mònh vêîn
söëng nhû thûúâng. Khöng àêu, khöng àêu, boån chuáng khöng haå nöíi
caánh ta.


http://ebooks.vdcmedia.com
Jack London                                14

   - Biïët àêu àêëy...
   - Thöi maâ Bill, phaãi can àaãm lïn! Mùåt taái nhúåt thïë kia, chùæc
cêåu phaãi uöëng kñ ninh múái öín.
   - Chuáng mònh chó coân coá ba con choá.
   - Thïë cuäng àuã. Röìi cêåu xem, moåi chuyïån seä öín.
   Ngaây höm àoá vaâ nhûäng ngaây tiïëp theo tröi ài trong khung
caãnh mïnh möng bùng giaá vùæng tanh. Luác chñn giúâ, trúâi bùæt àêìu
saáng. Àïën giûäa trûa coá thïí tröng thêëy aánh phaãn chiïëu tûâ möåt öng
mùåt trúâi vö hònh, sau àoá laâ buöíi chiïìu xaám laånh baáo tin àïm sùæp êåp
xuöëng. Vaâo möåt luác gêìn.giûäa trûa, khi mùåt trúâi àang cöë xua tan
sûúng muâ, Bill cêìm suáng noái:
   - Mònh cêìn biïët roä tònh thïë. Phaãi túái thùm caái boån àang aám
chuáng mònh xem sao.
   - Haäy thêån troång, Bill! Rêët thêån troång!
   Henry nhòn theo baån, trong loâng àêìy lo ngaåi.
   Möåt giúâ sau Bill trúã vïì. Anh noái:
   - Thêëy chuáng noá röìi. Chuáng lûúån lúâ quanh traåi chuáng ta, thêëy
mònh túái chuáng boã chaåy hïët.
   Con naâo con nêëy àoái trú xûúng. Mònh chûa hïì tröng thêëy
nhûäng con vêåt àoái àïën thïë. Chùæc phaãi nhõn tûâ nhiïìu tuêìn nay
khöng coá miïëng gò vaâo buång... ngoaâi ba con choá. Coá nhûäng con chùæc
khöng coân sûác baám theo chuáng mònh xa hún.
   Xûúng sûúân nhö ra nhû nhûäng têëm vaán uãi aáo quêìn, buång leáp
keåp thoát lïn saát söëng lûng. Chuáng gêìn nhû hoáa daåi, nhêët àõnh chúâ
ngaây cheán thõt chuáng ta.
   Cuöåc haânh trònh laåi tiïëp tuåc: Bill ài àêìu, Henry ài sau àêíy cöî
xe trûúåt.
   Bêët chúåt Henry huyát saáo baáo àöång.
   - Nhòn kòa! Chuáng baám theo ta.
http://ebooks.vdcmedia.com
NANH TRẮNG                                  15

    Möåt con soái chaåy doåc theo vïët xe, khöng cêìn êín nêëp. Noá dûâng
laåi khi thêëy ngûúâi ài phña trûúác àûáng laåi, trûâng mùæt nhòn, muäi hñt
haâ àaánh húi.
   Bill noái:
   - Möåt con soái caái.
   - Con soái àaä chöm cuãa ta ba con choá.
   Bill ài túái sau xe àûáng caånh baån nhòn con vêåt kò quùåc vêîn
baám theo hoå tûâ mêëy ngaây qua.
   Noá nhaãy vaâi bûúác, dûâng laåi, röìi tiïëp tuåc diïîn troâ àoá lêìn nûäa.
Dêìn dêìn noá túái rêët gêìn cöî xe, cuöëi cuâng noá ngöìi bïåt xuöëng bïn möåt
khoám thöng.
   Con choá caái phêåp phöìng muäi àaánh húi, mùæt nhòn thùèng vaâo
hai ngûúâi chùèng khaác möåt con choá nhaâ.
    Nhûng trong àöi mùæt noá khöng biïíu löå tònh caãm thên thiïët,
traái laåi thïí hiïån roä tñnh hung baåo dûä dùçn. Henry nhêån xeát:
   - Noá àoái túån, nhòn mùæt noá thò biïët.
   - Tröng to con hún soái àûåc.
   - ÛÂ, maâu löng cuäng rêët laå. Mònh chûa thêëy bao giúâ...
   Böå löng xaám coá xen lêîn maâu àoã, maâu cam.
    Nhûng laåi lêëp loaáng nhûäng aánh khoá taã khiïën con vêåt coá maâu
löng khöng thûåc, khoá xaác àõnh: húi hung hung àoã nhûng maâu xaám
nöíi roä hún.
   - Hay noá laâ choá keáo xe? Nïëu àuáng, cuäng chùèng coá gò àaáng
ngaåc nhiïn. Naây con choá to.con kia, túái àêy tao xem! Naâo, túái àêy!
Khöng ai laâm haåi maây àêu maâ súå!... Túái tao xem...
   Con vêåt bñ êín khöng nhuác nhñch.
   Noá vêîn nhòn chùçm chùåp vaâo hai ngûúâi, tröng veã àuã thêëy roä noá
chó muöën möåt àiïìu duy nhêët: ùn thõt caã hai.
   - Àïí mònh cho noá ùn keåo chò. - Bill noái. -Con thuá naây coi
khinh ta quaá!


http://ebooks.vdcmedia.com
Jack London                                 16

   Anh thêån troång löi khêíu suáng laåi gêìn, nhûng àuáng luác anh
vûâa giûúng suáng lïn vai thò con vêåt nhaãy dûång lïn vaâ biïën mêët sau
rûâng thöng. Bill laâu baâu:
   - Biïët ngay maâ! Möåt con vêåt daám túái ùn chung vúái choá nhaâ têët
nhiïn phaãi biïët khêíu suáng laâ thûá gò. Nhûng haäy àúåi àêëy. Súám
muöån tao seä löåt da maây, khöng úã àêy thò úã chöî khaác...
   - Giaá cêåu bùæn haå noá taåi àêy thò hay hún. -Henry noái. - Khöng
chûâng noá àõnh duå cêåu vaâo bêîy àoá! Luác caã bêìy noá xuám laåi, cêåu àöëi
phoá caách naâo khi suáng chó coá möîi ba viïn àaån!
   - Àïí mùåc túá, seä coá caách!
   Hai ngûúâi laåi haå traåi. Bêìy choá thêëm mïåt.
   Chuáng àaä phaãi laâm viïåc quaá sûác.
    Hai ngûúâi trùçn troåc nguã khöng yïn giêëc. Hoå caãm nhêån roä möëi
àe doåa ngaây caâng túái gêìn. Chó coân tröng mong ngoån lûãa xua àuöíi
àûúåc luä soái ra xa, nïn suöët àïm hoå phaãi lo canh àöëng lûãa khöng àïí
luåi ài.
   Bill caâng ngaây caâng sa suát tinh thêìn, luön möìm ca cêím:
     - Boån thuãy thuã àaä nhiïìu lêìn kïí chuyïån taâu cuãa hoå bõ caá mêåp
baám theo. Àaân soái naây coá khaác gò caá mêåp, chuáng chó chúâ dõp thuêån
lúåi laâ xin boån ta tñ tiïët. Chuáng seä ùn thõt caã hai.
   Henry trêën an:
   - Cêåu naãn thïë laâ sai. Ngûúâi naãn loâng laâ ngûúâi àaä chiïën baåi
möåt nûãa. Anh baån thên mïën úi, haäy duäng caãm lïn. Chûa àïën nöîi gò
àêu! Hy voång giuáp ta söëng coân, nïn ta haäy hy voång!
   - Khöën nöîi, àûúâng ài coân quaá daâi....
http://ebooks.vdcmedia.com
NANH TRẮNG                                   17
      CHÛÚNG II : TRÊÅN CHIÏËN CUÖËI CUÂNG
   Ngaây höm sau múã àêìu vúái nhiïìu may mùæn hún nhûäng ngaây
qua. Khöng mêët thïm möåt con naâo, hònh nhû àaân choá can àaãm
hún, keáo cöî xe ài nhanh hún.
   Bill vaâ Henry cuäng caãm thêëy vui veã hún.
    Cöî xe trûúåt ài trong im lùång tï buöët cuãa àïm töëi àang khoá
nhoåc tan dêìn. Böîng xe bõ lêåt nghiïng, hai ngûúâi vêîn tûúi tónh vûâa
huyát saáo vaâ noái vui vûâa cöë lêåt cöî xe trúã laåi tû thïë cuä. Khöng ngúâ
truåc trùåc nhoã laåi trúã thaânh tai hoåa lúán. Cöî xe bõ lêåt sêëp hùèn, treo lú
lûãng giûäa möåt bïn laâ thên cêy thöng vaâ bïn kia laâ taãng àaá lúán. Bill
thaáo àaân choá. Trong khi Henry àang maãi thu doån moåi thûá, con Möåt
Tai len leán boâ saát àêët hònh nhû muöën àaâo nguä.
   - UÃa, - Henry noái, - con Möåt Tai àûúåc thaã loãng hònh nhû àõnh
àaánh baâi chuöìn... Möåt Tai!
   Túái àêy! Túái ngay!
   Nhûng con choá khöng tuên lïånh. Traái laåi, noá keáo theo toaân böå
dêy àai lao vïì phña con soái caái àang chúâ àùçng xa. Hai con àûáng
nhòn nhau.
    Con soái caái bûúác thïm möåt bûúác túái bïn con Möåt Tai - cuäng
àang xaán laåi gêìn noá. Hai caái moäm àaä coá thïí chaåm vaâo nhau, con
caái bêët chúåt luâi laåi.
   - Túái àêy! - Henry quaát. - Naâo, Möåt Tai túái àêy! Túái ngay àêy!
   - Àïí mònh lêëy suáng...
   Khöën nöîi khêíu suáng bõ keåt dûúái àöëng haânh lñ vuâi trong tuyïët,
thaânh thûã khi búái ra àûúåc thò àaä muöån. Con Möåt Tai vûâa nhêån ra
sai lêìm. Noá höët hoaãng quay àêìu àõnh chaåy chöëi chïët trúã laåi cöî xe


http://ebooks.vdcmedia.com
Jack London                                18

nhûng khöng kõp. Khoaãng möåt taá con soái haáu àoái chöìm lïn, con soái
caái chêëm dûát moåi àöång taác êu yïëm e theån cùæm àêìu àuöíi theo "gaä si
tònh".
   Bill nhùåt suáng.
    - Quaá àaáng! Khöng thïí àûáng im nhòn choá cuãa mònh bõ ùn thõt
maâ khöng laâm gò! Khöng, khöng àïí ai coá thïí traách mònh àaä boã mùåc
choá bõ giïët chïët.
   Anh lao vaâo rûâng..- Cêín thêån! - Henry noái vúái theo. - Chuáng
rêët àöng vaâ dûä lùæm. Àûâng liïìu maång vò möåt con choá. Phaãi thêån
troång!
   Bill biïën mêët sau haâng cêy.
   Ngöìi laåi möåt mònh trïn cöî xe trûúåt Henry nhòn roä caãnh tûúång
ruâng rúån cuãa cuöåc chiïën àêëu giûäa caái söëng vúái caái chïët. Con Möåt
Tai tuyïåt voång chaåy thuåc maång qua caác rùång thöng thûa thúát cöë
thoaát thên. Bill àõnh chùån àûáng cuöåc rûúåt àuöíi kinh hoaâng, khöng
ngúâ túái thaãm hoåa àaä cêån kïì: luä soái tûâ böën phña uâa ra. Möåt phaát
suáng nöí vang, ngay sau àoá hai phaát nûäa liïn tiïëp.
   - Thïë laâ xong. - Henry lêím bêím. - Hïët nhùén àaån.
    Tiïëng nhiïìu con soái ruá lïn. Con Möåt Tai kïu ùng ùèng. Vaâi
tiïëng gêìm gûâ, tiïëng vêåt löån uyânh uyåch, sau àoá im lùång chïë ngûå
hoaân toaân caãnh vêåt khùæp böën bïì.
   Henry vêîn ngöìi trïn xe trûúåt, hai con choá coân söëng soát nùçm
dûúái chên. Caã hai con àïìu run lêíy bêíy tuöìng nhû chuáng hiïíu roä
chuyïån vûâa xaãy ra.
   Henry nhùåt chiïëc ròu laâm vuä khñ tuây thên.
    - Bill àaáng thûúng thïë laâ tiïu röìi. Mònh seä chùèng bao giúâ gùåp
laåi cêåu êëy nûäa. Bêy giúâ mònh phaãi tûå xoay xúã sao cho khoãi phaãi àïí
laåi nùæm xûúng taân úã vuâng àêët tai ûúng naây.
   Anh àoáng choá vaâo xe, tûå mònh khoaác möåt böå dêy àai lïn vai
keáo xe cuâng hai con vêåt.
http://ebooks.vdcmedia.com
NANH TRẮNG                                19

   Chiïìu túái, anh haå traåi nhû moåi bûäa, nhoám lûãa, nêëu ùn cho
mònh, cho choá ùn, nhûng khöng sao chúåp nöíi mùæt. Nhûäng cùåp mùæt
lûãa nhêëp nhaáy rêët gêìn anh, thaânh möåt voâng troân bao quanh.
   Thónh thoaãng bêìy soái chuyïín àöång, nhñch vaâo gêìn thïm.
Chuáng chó coân ngaåi àöëng lûãa, chùèng mêëy luác sau Henry àaä phaãi
nhùåt nhûäng thanh cuãi àang chaáy dúã vaâ nhûäng cuåc than àoã lûãa neám
vïì phña caác võ khaách nguy hiïím buöåc chuáng phaãi dûâng laåi caách chöî
cùæm traåi vaâi meát.
   Àïën saáng Henry gêìn nhû mïåt muöën chïët vò caã àïm khöng
nguã, nhûng tinh thêìn vêîn vûäng.
   - Bill àaä guåc dûúái nanh vuöët luä soái, nhûng mònh thò hi voång
seä khöng bõ chuáng laâm thõt.
   Möåt ngûúâi chïët laâ àuã röìi. Xaác chïët mònh àang chúã theo seä
àûúåc àùåt vaâo núi an toaân...
   Henry duâng ròu àöën mêëy cêy thöng non, buöåc bùæt cheáo vúái
nhau thaânh möåt têëm saân röìi nêng lïn thêåt cao àùåt giûäa böën cêy
thöng lúán, buöåc thêåt chùæc....- Àùåt quan taâi chaâng trai naây lïn àoá,
boån soái khöng thïí vúái túái. Chuyïån cuãa mònh thò khaác.
   Mònh chûa chõu noái lúâi cuöëi cuâng àêu!
   Hai con choá àaä hùng hún. Cöî xe chuáng keáo khöng coân nùång
nhû trûúác, möîi bûúác chên seä àûa chuáng túái gêìn phaáo àaâi M'Gurry
hún, chuáng seä àûúåc nghó ngúi trong an toaân.
    Tuy nhiïn boån soái lò lúåm vêîn chûa chõu ngûng baám theo töëp
ngûúâi vaâ choá nhoã nhoi. Lûúäi theâ leâ àoã ngoâm, hai maån sûúân trú
xûúng nhêëp nhö theo nhõp chaåy àïìu àïìu, chuáng daân àöåi hònh
thaânh nhiïìu haâng doåc baám theo chiïëc xe trûúåt vúái töëc àöå ngang töëc
àöå hai con choá keáo. Giûäa trûa, mùåt trúâi loá ra trong mêëy phuát, tung
vaâi chuâm nùæng vaâng laâm Henry thêëy khoãe hùèn lïn.
   Nhûng ngay sau àoá aánh nùæng tùæt phuåt nhûúâng chöî cho caãnh
u aám nhû nhûäng ngaây trûúác.
   Henry dûâng laåi súám vò bûäa nay phaãi chùåt nhiïìu, rêët nhiïìu
caânh khö laâm cuãi àöët qua àïm.


http://ebooks.vdcmedia.com
Jack London                                20

   Anh haå traåi, nêëu ùn, cho choá ùn no röìi quêën kñn chùn nùçm
nguã, chiïëc ròu keåp giûäa hai àuâi, hai con choá coân laåi neáp chùåt bïn
mònh.
   Luä soái chùm chuá nhòn anh, hònh nhû chuáng àang nghô buång:
   - Boån ta àuã kiïn nhêîn chúâ àúåi àïí cuöëi cuâng seä ùn tûúi nuöët
söëng nhaâ ngûúi. Ngaây êëy seä túái vaâ chùèng coân xa mêëy àêu!
   Anh chaâng cö àún lêìn àêìu tiïn ngùæm nghña thên hònh mònh
möåt caách tó mêín khaác thûúâng.
   Nùæn nùæn bùæp tay bùæp chên, lùæc lùæc hai baân tay vaâ móm cûúâi
khoaái chñ thêëy chuáng rêët mïìm maåi, rêët vêng lúâi. Böîng anh caãm
thêëy thûúng xoát têëm thên coá thïí seä bõ xêu xeá tan taânh. Giúâ àêy
anh laâ thûá gò? Chó coân laâ moán àöì ùn cho bêìy soái àoái.
   Chùèng khaác thên phêån con thoã rûâng maâ anh àaä duâng laâm
thûác ùn möåt töëi noå.
   Con soái caái ngöìi caách Henry vaâi bûúác chên nhòn anh ta khöng
chúáp mùæt. Thónh thoaãng noá haá röång möìm khoe nhûäng chiïëc rùng
àaáng gúâm trùæng nhúãn. Coá luác noá coân liïëm meáp.
   - Ngûúâi kia! Ta seä ngoaåm cöí ngûúi, seä ùn thõt ngûúi, xeá xaác
ngûúi...
    Henry höët hoaãng neám vöåi möåt thanh cuãi àang chaáy laâm con
vêåt biïën mêët. Àïm tröi qua, khöng xaãy ra sûå cöë gò thïm...
   Khi trúâi àaä saáng, bêìy soái lò lúåm vêîn khöng chõu ruát vaâo rûâng.
Chuáng vêîn an võ ngöìi chöìm höîm thaânh voâng troân quanh hai con
choá vaâ chuã chuáng. Henry quaát thaáo, dûá nùæm àêëm doåa, neám.cuãi,
laâm hïët caách vêîn chùèng àuöíi àûúåc chuáng.
   Möåt con taáo túån lao vaâo nhûng vöì huåt Henry.
    Trûúác nguy cú bõ chuáng têën cöng öì aåt, Henry nhùåt nhûäng
thanh cuãi coân àoã lûãa neám ra. Cuöåc vêy haäm cuãa boån soái keáo daâi
suöët ngaây, möîi khi chuáng taåm ngûng Henry laåi tranh thuã chuêín bõ
thïm cuãi. Àïm àang túái gêìn mang theo nhiïìu hiïím nguy hún bêët
cûá bao giúâ.


http://ebooks.vdcmedia.com
NANH TRẮNG                               21

   Mïåt quaá, hai mùæt cùng ra vò mêët nguã, Henry caâng luác caâng
caãm thêëy khoá chöëng laåi cún mïåt moãi. Anh tûå nhuã:
   - Khöng àûúåc nguã. Nguã laâ toi maång. laâm caách naâo àïí khoãi
nguã guåc bêy giúâ?
   Bêët chúåt anh nhêån ra con soái caái àaä túái gêìn, chó coân caách
chûâng möåt meát. Nhanh tay Henry chöåp ngay möåt thanh cuãi àang
chaáy thoåc maånh vaâo moäm con vêåt khiïën noá ruá lïn boã chaåy, àïí laåi
sau lûng muâi thõt chaáy kheát leåt.
   - Thêëy chûa? - Henry sung sûúáng reo to. -Thêëy àoân khuyïën
caáo nhûäng keã thñch thûã taâi nhau chûa?
   Àïm coân daâi, nguy cú nguã quïn vêîn coân àoá.
   Henry buöåc vaâo baân tay phaãi möåt caânh thöng chaáy dúã. Khi
chaáy gêìn hïët, lûãa seä àaánh thûác anh tónh dêåy nïëu lúä nguã quïn.
Trong àïm anh phaãi lùåp ài lùåp laåi àöång taác naây nhiïìu lêìn.
    Coá möåt lêìn caânh cuãi buöåc khöng chùåt rúi xuöëng àêët luác naâo
khöng biïët. Henry tûâ tûâ chòm vaâo giêëc nguã say, mú thêëy mònh vïì
túái phaáo àaâi M'Gurry. Anh vaâo möåt cùn phoâng êëm aáp, tiïån nghi,
ngöìi chúi baâi vúái nhên viïn thûúng àiïëm.
    Rêët nhiïìu choá soái têën cöng phaáo àaâi, cöë xöng vaâo bïn trong.
Hai ngûúâi ngöìi cûúâi trûúác nhûäng cöë gùæng vö ñch cuãa boån chuáng.
Böîng caánh cöíng sùæt bõ xö àöí, àaân soái xöng thùèng vaâo Henry. Àuáng
luác cún aác möång biïën thaânh sûå thûåc. Bêìy soái gêìm ruá chöìm lïn vöì
anh. Möåt con ngoaåm chùåt vaâo caánh tay. Àïí gúä ra Henry löi noá theo
tay anh vaâo àöëng lûãa, duâng chên àaá vùng than höìng ra khùæp xung
quanh, duâng tay trêìn vúá nhûäng thanh cuãi chaáy vung vïì phña bêìy
soái khiïën chuáng phaãi nuáng thïë tñnh chuyïån thaáo lui. Möåt cuöåc
chiïën àêëu bùçng lûãa vaâ tiïëng la theát. Hai baân tay Henry saåm àen,
anh phaãi nhiïìu lêìn vuâi xuöëng tuyïët cho àúä noáng. Möìm heát nhû
àiïn:
   - Chuáng maây àaä an thõt mêëy con choá cuãa tao, nhûng giúâ chïët
cuãa baãn thên tao chûa àiïím àêu! Tao coá kïë hoaåch phoâng thuã röìi.
   Henry xïëp caác boá cuãi thaânh voâng troân quanh chöî nghó, àöët
lïn röìi nùçm vaâo giûäa haâng raâo lûãa.

http://ebooks.vdcmedia.com
Jack London                                22

   Nùçm àêy ñt ra cuäng àûúåc yïn thên chûâng naâo lûãa coân chaáy.
    Boån thuá bùæt chûúác anh, cuäng xuám xñt túái ngöìi gêìn àöëng lûãa.
Chuáng toã veã thñch húi noáng böëc ra, ngûãa cöí thi nhau tru tûâng höìi
daâi...
   Saáng súám, caác boá cuãi àaä gêìn taân hïët, cuãi dûå trûä khöng coân
nhiïìu, phaãi kiïëm thïm. Henry àõnh ra khoãi vaânh àai lûãa, nhûng
boån soái vêîn rònh sùén, caãn khöng cho anh ra. Laâm gò bêy giúâ ?
    Neám cuãi chùng? Chuáng àaä quen nïn khöng súå nûäa. Henry laão
àaão. Con ngûúâi cam chõu thua con vêåt, buöng mònh xuöëng nïåm. Caã
phêìn xaác phêìn höìn àïìu gaäy guåc, phuát buöng tröi söë phêån àang túái
gêìn. Àêìu Henry ngaã xuöëng saát àêët, vaâ trong möåt cöë gùæng cuöëi cuâng
anh ngêíng lïn nhòn àöëm lûãa àang luåi dêìn. Tûâng tñ möåt aánh lûãa tùæt
luåi hùèn, luä soái chuêín bõ chöìm lïn. Henry àaä hoaân toaân suy suåp, chó
coân nghô lú mú:
   - Mònh kiïåt sûác röìi. Chiïën àêëu nûäa coá ñch gò àêu. Thaâ nùçm
xuöëng nguã lõm ài cho röìi... nguã giêëc cuöëi cuâng trong cuöåc àúâi...
    Anh àaão mùæt nhin quanh lêìn nûäa, thoaáng thêëy con choá caái...
Röìi thiïëp hùèn.
    Henry nguã coá lêu khöng? Chñnh anh cuäng khöng biïët. Luác
tónh dêåy anh sûãng söët thêëy coá àiïìu gò laâ laå àang diïîn ra xung
quanh. Khöng sao hiïíu nöíi. Bêìy soái àaä biïën mêët! Nûãa tónh nûãa mï,
Henry nghe loaáng thoaáng àêu àoá khöng xa lùæm coá tiïëng ngûúâi noái,
tiïëng choá suãa. Chuyïån gò àang xaãy ra? Nhiïìu cöî xe trûúåt, böën chiïëc
caã thaãy, àang túái gêìn. Chùèng mêëy chöëc, saáu ngûúâi àaân öng àaä vêy
quanh anh.
   Henry vêîn nghô mònh coân mï nguã, kheä luáng buáng:
    - Bill chïët röìi... Choá bõ ùn thõt... Con soái caái löng hung hung
laâ thuã phaåm moåi chuyïån... Töi àaä laâm hïët sûác mònh...
   - Biïët röìi. - Möåt ngûúâi vûâa túái lùæc maånh vai Henry laâm anh
tónh hùèn. - Ngaâi Alfred àêu?
   - Boån soái khöng chaåm àûúåc vaâo öng ta... öng àûúåc an toaân,
trïn cêy thöng, ngoaâi têìm nanh vuöët cuãa chuáng noá...


http://ebooks.vdcmedia.com
NANH TRẮNG                               23

   - Ngaâi qua àúâi röìi û?
   - Phaãi, trong quan taâi... Töi kïí caác anh nghe hïët röìi àoá. Cho
töi nguã, khöng sao gûúång nöíi nûäa.
   Mùæt Henry kheáp laåi, àêìu guåc xuöëng ngûåc.
   Mêëy ngûúâi àaân öng àùåt anh nùçm ngay ngùæn trïn nïåm, àùæp
chùn thêåt kñn. Hoå baão nhau:
   - Àïí anh ta nguã... Thïë laâ duäng caãm lùæm röìi, khöng thïí laâm
hún àûúåc..
http://ebooks.vdcmedia.com
Jack London                                 24
          CHÛÚNG III : CON SOÁI CAÁI
   Tûâ rêët xa voång laåi möåt tiïëng gaâo chúi vúi giûäa mïnh möng
hoang vùæng. Tiïëng gaâo sêìu thaãm ghï rúån cuãa bêìy soái àoái àang trïn
àûúâng luâng bùæt möåt con möìi khaác chùæc chùæn seä àûúåc Wild cung cêëp
cho chuáng.
    Soái caái laâ con soái nghe thêëy trûúác tiïn tiïëng saáu ngûúâi àaân
öng vaâ tiïëng choá cuãa hoå suãa. Noá chaåy tröën trong khi nhûäng con
khaác thêëy khoá boã qua con möìi dïî ùn. Chuáng naán laåi ñt lêu nûäa, maäi
túái khi thêëy nguy hiïím àaä cêån kïì chuáng múái lao theo vïët chên con
soái caái. Möåt con àûåc rêët bûå chó huy caã bêìy, luön möìm gêìm gûâ caãn
khöng cho luä soái choai choai taåt ngang taåt ngûãa... Khi cêìn, noá ban
phaát cho boån treã vaâi cuá ngoaåm ra troâ. Àuöíi kõp con caái, noá saánh vai
chaåy ngay bïn tuy thónh thoaãng bõ soái caái cùæn vaâo vai möåt miïëng.
    Noá to con hún hùèn nhûng toã ra ên cêìn gêìn nhû kñnh nïí con
caái.
   Con caái ài giûäa, bïn phaãi noá laâ con àûåc bûå, bïn traái laâ möåt
con soái giaâ chöåt mùæt, löng xaám ruång gêìn truåi, thên hònh àêìy seåo
chûáng toã noá hay gêy göí àaánh löån.
    Thónh thoaãng laäo xaám cöë tònh eáp saát soái caái vaâ lêìn naâo cuäng
bõ noá àúåp möåt miïëng. Soái caái hïët ngoaåm thùçng bïn phaãi laåi quay
sang ngoaåm laäo bïn traái, nhûng nhûäng cún tûác bûåc cuãa noá hònh
nhû khöng taác àöång gò túái hai con kia. Coá thïí chuáng àang maãi
ghen nhau, sùén saâng cùæn xeá nhau chñ maång...
    Möåt con khaác treã hún hai con kia nhiïìu lon ton chaåy bïn laäo
chöåt, têån duång moåi sú húã leãn túái bïn con soái àeåp gaái kheáo leáo sûúåt
nheå vaâo ngûúâi noá. Con caái quay laåi gêìm gûâ, hai chaâng vö duyïn kia
cuäng quay laåi gêìm gûâ hoåa theo.


http://ebooks.vdcmedia.com
NANH TRẮNG                                 25

    Cuöåc dûâng chên àöåt ngöåt cuãa chuáng khiïën caã bêìy soái ngaåc
nhiïn, tûâ ngaåc nhiïn chuyïín thaânh bûåc tûác, bêìy soái àua nhau gaâo
lïn, phaá vúä àöåi hònh möåt luác röìi chuáng chónh àöën laåi haâng nguä tiïëp
tuåc chuyïën viïîn du.
   Bêìy soái vûúåt qua nhiïìu dùåm àûúâng nhû vêåy, nhûäng con khoãe
nhêët dêîn àêìu, nhûäng con yïëu nhêët chaåy phña sau....Tröng chuáng
nhû möåt àaåo quên göìm toaân nhûäng böå xûúng khöng thïí phaá raä, vúái
nhûäng cú bùæp bùçng theáp toaát ra nguöìn nùng lûúång vö têån.
    Chuáng tiïën lïn nhû möåt cöî maáy, khöng coá àñch àïën, khöng
ngúi nghó, suåc saåo khùæp khöng gian hoang vùæng möåt sûå söëng khaác
àïí cùæn xeá vaâ nuöët goån.
   Vûúåt qua nhiïìu doâng söng àoáng bùng, xuyïn qua nhiïìu caánh
àöìng coã, cuöëi cuâng chuáng gùåp möåt àaân nai sûâng têëm.
  Ngay lêåp tûác bêìy soái aâo aåt têën cöng khöëi thõt thúm ngon
khöng coá choá baão vïå khöng coá haâng raâo lûãa bao quanh.
   Möåt con nai giaâ chõu thua trûúác söë àöng.
   Noá bõ soái caái ngoaåm chùåt cöí quêåt ngaä xuöëng àêët.
    Böën chuåc caái moäm hau haáu xeá xaác noá, nuöët chûãng noá. Trong
chöëc laát con vêåt àeåp laâ thïë, nùång haâng mêëy trùm livrú chó coân laâ
vaâi khuác xûúng raãi raác trïn mùåt tuyïët.
  Boån soái no nï lùn ra nguã, trûâ vaâi con maãi gêy sûå àaánh nhau.
Nguy cú chïët àoái chêëm dûát.
   Núi chuáng vûâa túái rêët sùén möìi. Chuáng lûu laåi àêy möåt thúâi
gian, sùn bùæt nai sûâng têëm lêëy caái ùn.
   Sau ñt lêu chuáng chia thaânh hai àaân. Möåt àaân do soái caái, soái
xaám vaâ soái chöåt cuâng vúái con soái treã lïn ba tuöíi dêîn àêìu tiïën vïì
söng Mack-enzie vaâ vuâng Höì.
   Möîi ngaây àaân laåi giaãm mêët vaâi thaânh viïn.
    Chuáng ruã nhau boã ài tûâng àöi möåt. Cuöëi cuâng chó coân laåi soái
caái vaâ böå ba àûåc rûåa si tònh...http://ebooks.vdcmedia.com
Jack London                                  26

    Soái caái khöng toã ra êu yïëm, thûúâng thûúãng cöng àeo baám cuãa
caã ba chaâng bùçng nhûäng cuá ngoaåm àau àiïëng.
    Con soái ba tuöíi caâng ngaây caâng toã ra baåo daån hún, khöng
ngêìn ngaåi ngoaåm tai laäo chöåt cùæn xeá túi búâi. Laäo àö vêåt giaâ vúái
nhûäng vïët seåo chûáng tñch cuãa loâng duäng caãm khöng phaãn ûáng vöåi.
Laäo rêët ranh ma, nhêîn naåi chúâ dõp töët. Quaã nhiïn thúâi cú thuêån lúåi
àaä àïën.
    Möåt cuöåc chiïën taân baåo diïîn ra. Soái giaâ chöåt mùæt cuâng vúái soái
xaám to con khöng do dûå àöìng loaåt têën cöng soái treã. Luác naây quaäng
àúâi söëng bïn nhau trûúác kia chùèng coân yá nghôa gò. Söë phêån nghiïåt
ngaä giaáng xuöëng àêìu gaä treã si tònh bùæt gaä phaãi mang sinh maång
traã giaá cho thoái caã gan yïu àïën mï muöåi àêìu oác.
    Soái caái ngöìi im ngùæm cuöåc chiïën àêëu maâ noá laâ moán tiïìn àùåt
cûúåc. Maáu phun tung toáe, löng.dûát ra bay khùæp núi... soái treã ngaä
guåc. Noá nùçm chïët gñ trïn tuyïët àoã, soái caái thaãn nhiïn nhòn noá, hai
meáp nhïëch cao nhû móm cûúâi.
   Trong khi àoá soái xaám nùçm liïëm vïët thûúng trïn vai àang
haânh noá dûä döåi. Soái giaâ liïëc con mùæt àöåc nhaän coân laåi, quan saát kô,
chùæc chùæn noá àang toan tñnh möåt kïë hiïím. Soái xaám muöën liïëm vai
dô nhiïn phaãi ngoeåo cöí àïí löå yïët hêìu.
   Àoá chñnh laâ luác laäo chöåt chúâ àúåi. Noá lao túái, cùæm böå nanh sùæc
nhoån vaâo thõt keã cuâng bêìy.
    Hai haâm rùng taân baåo kheáp laåi rêët maånh. Tiïëng xûúng gaäy
raâo raåo, àöång maåch cöí àûát tung, maáu phun öìng öåc. Soái xaám cöë vuâng
ra khoãi goång kòm chïët ngûúâi cuãa àõch thuã, luâi laåi, chöëng cûå thïm
vaâi phuát, àõnh nhaãy lïn chuåp cöí soái giaâ nhûng kiïåt sûác guåc xuöëng.
   Soái caái vêîn ngöìi im khöng nhuác nhñch. Vaâ vêîn móm cûúâi.
   Möåt Mùæt bûúác túái bïn soái caái. Böå àiïåu vûâa kiïu haänh vûâa
thêån troång, kiïu haänh vò àaä duäng caãm chiïën àêëu vaâ chiïën thùæng,
thêån troång vò chûa biïët soái caái seä àöëi xûã thïë naâo.
   Soái caái àoán tiïëp soái giaâ khaá thên tònh, moäm duåi moäm. Noá
nhaãy cúän lïn, saánh vai chaåy lùng xùng bïn keã àaä chiïën àêëu vò noá.
Nhûng thónh thoaãng soái giaâ phaãi dûâng laåi. Caác vïët thûúng laâm noá

http://ebooks.vdcmedia.com
NANH TRẮNG                                  27

àau, noá phaãi liïëm cho dõu búát. Noá cuái xuöëng ngoaåm vaâi nùæm tuyïët
nhuöëm àoã maáu, thêëy khoãe lïn. Noá àuöíi theo soái caái, caác troâ nö giúän
vui veã laåi tiïëp diïîn.
   Tûâ sau bûäa àoá hai con soái khöng rúâi nhau nûãa bûúác. Chuáng
cuâng nhau sùn möìi, cuâng chia seã thaânh quaã... trong nhiïìu tuêìn lïî.
   Möåt bûäa kia soái caái toã veã lo lùæng, hònh nhû noá cöë tòm bùçng
àûúåc möåt núi êín nêëp. Löî höíng dûúái àöëng cêy àöí, nhûäng àûúâng nûát
sêu dûúái tuyïët laâ nhûäng chöî noá chuá yá, noá chui hùèn vaâo trong, àaánh
húi rêët kô.
    Trong khi àoá Möåt Mùæt vêîn thaãn nhiïn khöng quan têm túái
thaái àöå baån noá tuy vêîn khöng boã qua möåt haânh àöång nhoã naâo cuãa
baån. Möîi khi soái caái lên la àêy àoá quaá lêu, noá kiïn nhêîn nùçm chúâ
baån trúã vïì.
   Chuáng söëng bïn nhau sung sûúáng nhû vêåy trong nhiïìu ngaây,
cuâng nhau vûúåt qua nhiïìu vuâng xa xöi.
   Trong caác cuöåc viïîn du lang baåt êëy àöi khi chuáng gùåp nhûäng
con soái khaác, cuäng cùåp àöi möåt àûåc möåt caái nhû chuáng, nhûng
khöng con naâo.toã yá muöën hoåp thaânh nhoám thaânh bêìy àïí cuâng
nhau söëng lang thang nhû trûúác.
   Cuäng coá khi möåt con soái leã baån muöën laâm thaânh viïn thûá ba
trong gia àònh möåt àöi vúå chöìng soái naâo àoá, nhûng nhûäng haâm
rùng nhe hïët ra ngoaâi, nhûäng böå löng xuâ lïn lúãm chúãm nhanh
choáng laâm noá hiïíu: àûâng tûúãng búã, phaãi tiïëp tuåc cuöåc haânh trònh cö
àún.
   Möåt àïm saáng trùng, hai vúå chöìng soái giaâ àang chaåy tòm möìi
trong khu rûâng yïn tônh, böîng Möåt Mùæt àûáng khûång laåi hïëch moäm
phêåp phöìng muäi àaánh húi. Àiïìu gò khiïën noá àöåt ngöåt lo lùæng?
    Noá coá veã chûa haâi loâng vúái kïët quaã thùm doâ, laåi tiïëp tuåc hñt
haâ khöng khñ cöë tòm hiïíu yá nghôa baãn thöng àiïåp àang nhêån. Soái
caái àïí yá quan saát con àûåc, toã veã khöng àöìng tònh vúái thaái àöå lo lùæng
cuãa baån. Noá cûá tiïëp tuåc chêåm raäi tiïën bûúác.
   Möåt Mùæt miïîn cûúäng baám theo.


http://ebooks.vdcmedia.com
Jack London                                 28

   Tûâng quaäng tûâng quaäng noá dûâng laåi vïính tai nghe ngoáng,
hïëch muäi doâ hoãi yá nghôa caác laân húi phaãng phêët trong bêìu trúâi
àïm.
   Chuáng túái trûúác möåt traãng röång. Rêët thêån troång, chuáng
khöng ài vaâo traãng maâ len leán túái saát bòa rûâng cùng mùæt quan saát
khoaãng tröëng trûúác mùåt.
    Tiïëng choá uãng oùèng uyánh nhau, tiïëng àaân öng àaân baâ cûúâi
noái rêm ran bay túái tai hai con soái.
    Nhiïìu lïìu vaãi san saát, nhiïìu boáng ngûúâi töëi thêîm ài ài laåi laåi
trûúác àöëng lûãa lúán.
   Traåi cuãa ngûúâi Anhàiïng.
   Möåt Mùæt toã ra lo lùæng, nghi hoùåc.
    Traái laåi soái caái toã veã vui thñch àûúåc hñt thúã caác muâi tûâ traåi
theo gioá bay túái. Àiïìu gò àang diïîn ra trong àêìu noá? Taåi sao noá run
rêíy thïë kia, hún nûäa coân cöë truyïìn nöîi xuác àöång cuãa noá sang soái
giaâ àang khöng giêëu giïëm yá muöën traánh xa núi naây. Soái caái caãm
thêëy möåt yá nghô kò laå: thñch vaâo hùèn núi cùæm traåi, nùçm bïn àöëng
lûãa, chia seã àöì ùn vúái luä choá nhaâ, chúi àuâa vúái boån treã nhoã...
   Möåt Mùæt söët ruöåt vaâ caâng luác caâng cùng thùèng khiïën soái caái
phaãi thuêån tònh rúâi boã núi nguy hiïím, quay trúã vaâo rûâng. Chuáng
coân nhiïìu viïåc phaãi laâm, khöng röîi húi àûáng ngùæm caãnh sinh hoaåt
cuãa ngûúâi Anhàiïng.
   Hai caái boáng cuãa chuáng song song lûúát trong aánh trùng giûäa
tônh lùång cuãa möåt àïm giaá buöët.
   Dûúái caác luâm cêy, chuáng thêëy coá con àûúâng moân mang nhûäng
dêëu chên coân múái. Cêìn thêån troång!
    Möåt Mùæt gñ muäi saát àêët chaåy chêåm chêåm phña.trûúác soái caái.
Gan baân chên mïìm maåi cuãa chuáng in vïët trïn mùåt tuyïët àaánh dêëu
cuöåc ài thêìm lùång.
    Möåt luác sau soái giaâ phaát hiïån möåt khöëi trùæng àang ngoå nguêåy
trûúác mùåt noá.


http://ebooks.vdcmedia.com
NANH TRẮNG                                  29

   Coá sûå söëng! Coá con möìi! Coá thûác ùn röìi! Soái giaâ chöìm lïn
ngoaåm maånh vaâo caái khöëi troân biïët cûåa quêåy, vaâ tûng hûãng thêëy
noá bay vuåt lïn cao röìi quêîy àaåp nhû nhaãy nhû muáa ngay trïn àêìu
noá.
   Möåt Mùæt nhêån ra möåt chuá thoã trùæng, nhûng taåi sao thoã bõ
treo lïn cêy thöng non thïë kia?
    Thoaåt àêìu soái thêëy hoaãng, sau àoá noá tûác giêån gêìm lïn möåt
tiïëng chuêín bõ nhaãy lïn vöì lêìn nûäa nhûng soái caái huyách noá sang
bïn, xêën lïn trûúác vaâ nhaãy lïn con thoã. Soái caái vöì huåt möåt lêìn,
nhiïìu lêìn. Baån noá caâng luác caâng tûác àiïn lïn beân nhaãy theo, cùæm
àûúåc nhûäng chiïëc nanh sùæc nhoån cuãa noá vaâo con thoã. Noá giûä thêåt
chùæc vaâ khoan khoaái thûúãng thûác doâng maáu noáng àang ró ra tûúái
àêîm hai haâm rùng noá, nhûng chuá thoã vêîn bõ cêy thöng uöën cong
giûä chùåt.
   Thïë laâ thïë naâo?
    Möåt Mùæt nhaã con möìi, höët hoaãng luâi laåi, ngûãa cöí nhòn cêy
thöng vûâa dûång thùèng lïn keáo theo cuåc troân maâu trùæng. Con thoã
löng trùæng vûúng àêìy maáu tûúi vêîn cûåa quêåy. Soái giaâ löìng lïn tûác
giêån, caâo vaâo moäm soái caái àang cùæn vai noá. Hai con quay sang
àaánh nhau, nhûng Möåt Mùæt khöng àaánh traã, cam chõu nhêån àoân,
chõu àïí soái caái cùæn raách mêëy miïëng thõt röìi cuái àêìu toã yá tuên
phuåc...
   Soái caái chiïën thùæng ngöìi xuöëng tuyïët thúã höìng höåc, àïí mùåc
baån noá xûã trñ con möìi.
   Lêìn naây Möåt Mùæt nhaãy möåt phaát rêët chñnh xaác, ngoaåm truáng
con thoã löi xuöëng saát àêët. Cêy thöng lùæc lû, oùçn xuöëng, nhûng
khöng toã ra nguy hiïím.
    Soái caái túái, cùæn möåt cùæn rêët maånh dûát àûát àêìu thoã. Soái chöåt
giêåt mònh: ngay lêåp tûác, cêy thöng bêåt lïn àûáng thùèng theo tû thïë
tûå nhiïn vöën coá cuãa noá giûäa haâng thöng, khöng lùæc lû nûäa.
   Hai con soái bùæt àêìu ùn thõt con möìi bõ cêy rûâng bùæt söëng möåt
caách bñ êín.


http://ebooks.vdcmedia.com
Jack London                                 30

   Chùæc soái caái àang giaãi thñch cho baån noá hiïíu caách con ngûúâi
duâng cêy rûâng laâm bêîy bùæt thoã nhû thïë naâo.
   Soái caái vaâ soái chöåt khöng vöåi rúâi xa khu vûåc ngûúâi Anhàiïng
cùæm traåi. Chuáng laãng vaãng trong caác buåi cêy quanh àoá, maäi túái bûäa
möåt viïn àaån.rñt qua tai xuyïn vaâo thên cêy saát àêìu con soái giaâ
chuáng múái chõu boã chaåy.
    Soái caái chaåy chêåm hún trûúác kia, tröng coá veã nùång nïì hún,
múái àuöíi theo con thoã rûâng möåt quaäng ngùæn àaä thúã höìng höåc maâ
naâo coá bùæt àûúåc thoã! Möåt Mùæt nhêån ra sûå thay àöíi êëy vaâ muöën baây
toã tònh baån nhûng bõ soái caái àêíy ra, cùæn cho mêëy miïëng. Laäo soái giaâ
àaáng thûúng khöng vò thïë maâ naãn loâng, caâng thêëy soái caái laâm giaâ
noá caâng tòm àuã caách hoâng laâm soái caái mïìm loâng.
   Tûâ ñt lêu nay soái caái hònh nhû muöën tòm kiïëm möåt thûá gò rêët
quan troång.
   Maäi noá cuäng tòm ra. Àoá laâ möåt vaách àaá dûång àûáng bïn doâng
thaác nhoã àöí vaâo söng Mackenzie.
   Vaâo muâa naây, khñ laånh, bùng giaá vaâ tuyïët truâm lïn khùæp
vuâng. Moåi doâng thaác àïìu àöng cûáng, chó coân laâ nhûäng khöëi bùng
lúán.
    Vaách àaá bïn búâ söng àaä nhiïìu nùm bõ baäo töë, mûa nguöìn vaâ
tuyïët tan baâo moân, möåt söë chöî àïí löå nhûäng vïët nûát sêu. Con soái caái
mïåt lûâ àûâ, ài voâng veâo chûä chi xuöëng túái têån chên vaách. Noá dûâng
laåi, hñt haâ àaánh húi thùm doâ röìi treâo ngûúåc trúã laåi chui vaâo möåt vïët
nûát. Noá eáp buång boâ qua möåt haânh lang heåp daâi ba piï vaâo túái cùn
phoâng nhoã hònh troân coá àûúâng kñnh trïn dûúái saáu piï.
    Cùn phoâng êëm cuáng, khaá khö raáo. Soái giaâ baám theo sau
nhûng khöng vaâo hùèn trong phoâng, noá àûáng laåi úã àêìu haânh lang,
tûâ chöî naây coá thïí canh chûâng baån noá. Soái caái ài nhiïìu voâng, àaánh
húi rêët kô moåi chöî röìi buöng mònh nùçm vêåt xuöëng, kïu kheä möåt
tiïëng nhû tiïëng than.
    Möåt Mùæt vêîn theo doäi khöng boã soát möåt chi tiïët naâo, nhûng
khöng daám túái gêìn. Laäo vui mûâng vêîy àuöi. Luác naây soái caái nhòn
laäo vúái veã thên thiïët hún. Noá ve vêíy tai, theâ lûúäi, moåi cûã chó àïìu

http://ebooks.vdcmedia.com
NANH TRẮNG                                 31

biïíu löå sûå haâi loâng. Soái giaâ nùçm daâi ra àõnh nguã nhûng khöng sao
nguã àûúåc. Phêìn vò àoái buång, phêìn vò ngoaâi kia vûâa coá nhûäng tñn
hiïåu múái. Caãnh vêåt àang biïën àöíi sêu sùæc, khöng khñ dõu hùèn,
thiïn nhiïn ngan ngaát nhiïìu hûúng laå.
    Muâa xuên àaä vïì. Dûúái lúáp bùng lêëp laánh nhiïìu maåch nûúác
lùn tùn, nhûåa trong thên cêy bùæt àêìu chaãy lïn nuöi chöìi laá. Mùåt
trúâi thaáng tû ngaã dêìn xuöëng chên trúâi xa, nhûäng tia nùæng êëm
trûúân trïn mùåt àêët tuy coân laånh nhûng àang thûác tónh, toaân böå
vuâng àêët miïìn Bùæc àang höìi sinh. Khùæp núi núi thêëm àûúåm hûúng
xuên, sûå söëng bûâng tónh dûúái lúáp tuyïët daây, mêìm xanh kiïn quyïët
phaá vúä lúáp voã chïët choác cuãa muâa àöng..Möåt àaân chim khoaãng saáu
baãy con bay qua bêìu trúâi.
    Sûác quyïën ruä cuãa thiïn nhiïn àang run rêíy cûåa mònh söëng
laåi caâng luác caâng maänh liïåt khiïën soái giaâ khöng cûúäng nöíi, noá quay
nhòn con baån múâi goåi baån ài theo.
    Nhûng soái caái toã veã ngaán ngêím, vêîn nùçm im, cöë nguã thïm
möåt giêëc. Möåt Mùæt àaânh ngöìi xuöëng ngay löëi vaâo hang. Böîng coá
tiïëng vo ve lûúát qua tai röìi dûâng laåi ngay trïn choát muäi noá. Con
muöîi taáo túån daám àûáng taåi chöî vûún vai duöîi caánh cho tónh hùèn
giêëc nguã daâi. Chùæc suöët muâa àöng qua noá àaä ruác trong höëc möåt
khuác rïî cêy vûâa àûúåc nùæng laâm tan bùng cho noá thoaát ra. Soái giaâ
caâng thêëy khoá cûúäng laåi tiïëng goåi cuãa thiïn nhiïn, hún nûäa cún àoái
buång dai dùèng vêîn thuác giuåc noá phaãi lïn àûúâng tòm thûác ùn. Noá
quay nhòn baån möåt lêìn cuöëi, nhûng soái caái vêîn nùçm im.
   Luác àêìu aánh saáng àöåt ngöåt laâm soái giaâ loáa mùæt khöng nhêån
ra àûúâng nhûng röìi noá cuäng löåi xuöëng vuäng tuyïët tan, vûúåt qua
doâng thaác àoáng bùng laånh buöët. Cuöëi cuâng noá àùåt àûúåc chên lïn
vuâng àêët phuã tuyïët mïìm.
    Trong nhiïìu giúâ liïìn, soái giaâ laãng vaãng quanh quêín, chui luãi
rònh moâ, nhûng chùèng kiïëm àûúåc miïëng gò. Gêìn nhû chïët àoái dúã,
noá luãi thuãi quay vïì. Vûâa chui vaâo haânh lang heåp noá sûãng söët àûáng
khûång, nghi nghi hoùåc hoùåc trûúác tiïëng àöång laå hoùæc chûa nghe
bao giúâ.


http://ebooks.vdcmedia.com
Jack London                                  32

  Noá doãng tai nghe ngoáng nhûäng êm thanh khaác thûúâng.
Chuyïån gò xaãy ra khi noá vùæng nhaâ?
   Nhûäng tiïëng rïìn rô kia thêåt àaáng nghi. Noá eáp chùåt buång
xuöëng àêët boâ vaâo, sùæp túái cùn phoâng nhoã hònh troân thò möåt tiïëng gûâ
chùån noá àûáng laåi.
   Soái giaâ sûäng súâ àûáng im, röìi thu xïëp chöî nùçm ngoaâi haânh
lang nguã khò möåt giêëc túái saáng.
    Saáng ra, tiïëng gêìm gûâ cuãa soái caái vaâ nhûäng tiïëng rïn ró y hïåt
töëi qua dûång soái giaâ dêåy... Noá thêëy nùm cuåc thõt söëng àöång, chùèng
ra hònh thuâ gò àang neáp vaâo nhau nùçm giûäa cùèng con soái meå.
  Tuy khöng phaãi lêìn àêìu tiïn chûáng kiïën sûå kiïån loaåi naây
nhûng soái chöåt vêîn rêët ngaåc nhiïn.
   Soái caái chûa toã ra dïî tñnh. Vûâa thêëy soái giaâ húi àöång àêåy laâ noá
gêìm gûâ, nhe hïët rùng cûãa, rùng nanh ra ngoaâi.
   Möåt Mùæt thöng caãm ngay:
    - Yïn têm ài! Anh khöng laâm haåi boån nhoác cuãa em àêu! Traái
laåi, trong khi em lo giûä chuáng trong hang, anh seä ài kiïëm caái ùn
cho chuáng..Soái giaâ ra ài.
   Noá vûúåt qua nhiïìu dùåm àûúâng múái phaát hiïån àûúåc möåt dêëu
vïët múái toanh. Nhûng xem ra àêy laâ dêëu möåt con vêåt lúán hún noá
nhiïìu, chùæc khoá thùæng nïn noá khöng lêìn theo. Ài xa thïm chuát
nûäa, noá gùåp möåt con nhñm. Thûá naây khöng dïî chúi, vaã laåi Möåt Mùæt
chûa àûúåc nïëm thûã bao giúâ. Phaãi laâm gò àêy? Noá thêån troång xoay
quanh con vêåt kò quùåc vûâa cuöån mònh laåi thaânh möåt cuåc troân xoe.
     Laäo chöåt nùçm daâi ra caách cuåc troân möåt khoaãng an toaân chúâ
luác con nhñm yïn têm trûúác caãnh thanh bònh seä tiïëp tuåc boâ ài. Khi
àoá soái giaâ seä ra àoân ngay giûäa buång, núi khöng coá súåi löng nhoån
hoùæt naâo. Nhûng con nhñm cûá kiïn trò nùçm im nhû chïët, cuöëi cuâng
laåi laâ laäo chöåt mêët kiïn nhêîn, boã ài thùèng.
   Gêëp lùæm röìi. Àïm sùæp xuöëng, nhêët thiïët phaãi coá thûác ùn
mang vïì hang. Soái chöåt laåi lïn àûúâng, vûúåt qua möåt quaäng khaá daâi
múái bùæt gùåp chuá gaâ rûâng àûáng trïn möåt göëc cêy àöí. Gaâ khöng biïët


http://ebooks.vdcmedia.com
NANH TRẮNG                                 33

noá àaä túái bïn. Soái chöåt taát möåt taát, chuá gaâ giaäy àaânh àaåch cöë tòm
àûúâng thoaát nhûng nhanh choáng bõ soái vö hiïåu hoáa.
    Con soái vûâa bùæt àêìu àaánh cheán thò sûåc nhúá ra soái caái vaâ boån
soái con. Noá ngoaåm con möìi tha vïì. Trïn àûúâng vïì, noá laåi ài qua löëi
moân mang nhûäng dêëu chên lúán àaä thêëy höìi saáng. Soái giaâ caâng thêån
troång hún. Quaã laâ khön ngoan.
   Caách àêy khöng xa, noá vûâa thoaáng thêëy con vêåt in dêëu chên
trïn tuyïët. Möåt con linh miïu caái, rêët to. Giöëng nhû noá höìi naäy,
con linh miïu àang àûáng trûúác con nhñm vêîn cuöån troân thu lu.
   Soái chöåt àùåt con gaâ chïët xuöëng bïn, boâ saát àêët chui vaâo àöëng
caânh khö, tûâ àêy noá coá thïí nhòn roä moåi chuyïån maâ khöng súå bõ löå
mùåt.
   Noá nùçm àúåi nûãa giúâ, möåt giúâ... Con nhñm chùæc àaä yïn chñ, tûâ
tûâ duöîi thùèng mònh.
   Chaâ! Giaá àûúåc cùæm nanh vaâo khöëi thõt tûúi söëng thúm ngon
kia thò sung sûúáng biïët mêëy!
   Nûúác raäi ûáa àêìy meáp soái giaâ.
   Bêët thònh lònh nhñm phaát hiïån ra linh miïu.
   Noá àõnh cuöån mònh laåi dûång bûác raâo gai lïn.
    Nhûng chêåm mêët röìi! Moáng con linh miïu caây lïn buång noá xeã
möåt àûúâng röång. Chaâng nhñm cuäng khöng vûâa. Noá quêët maånh àuöi
phoáng luön möåt luác mêëy muäi lao vaâo chên àõch thuã. Tiïëng gaâo àau
àúán nöëi tiïëp tiïëng than giaäy chïët..Soái giaâ nùçm im theo doäi diïîn
biïën têën bi kõch. Noá linh caãm seä khöng xaãy ra àiïìu gò khöng may
cho noá. Noá kiïn nhêîn àúåi thúâi.
    Con linh miïu tûác giêån möåt lêìn nûäa, chöìm lïn keã thuâ àang
truát hïët sûác lûåc coân laåi cöë cuöån troân nhû trûúác. Khöng chõu leáp, con
nhñm cöë traã àoân, nïån truáng moäm àõch thuã, gêy thïm nhiïìu vïët
thûúng múái. Con linh miïu àau quaá, ruá lïn, nhaãy sang phaãi sang
traái, lùn dûúái tuyïët, coå mònh vaâo göëc cêy hoâng gúä hïët nhûäng muäi
tïn löng nhñm nhûng khöng thoaát.
   Soái giaâ vêîn nùçm bêët àöång.

http://ebooks.vdcmedia.com
Jack London                                34

    Con linh miïu nhû phaát àiïn. Noá nhaãy chöìm chöìm trong caác
luâm cêy, nhaãy túái àêu tuyïët quanh ngûúâi noá àoã loâm. Bêët thònh lònh
noá lao vuát ài, biïën mêët. Chúâ túái khi tiïëng kïu cuãa noá tùæt hùèn phña
xa, con soái giaâ múái bûúác ra khoãi chöî nêëp. Noá bûúác thêåt chêåm, thêåt
thêån troång nhû thïí àang coân vö vaân hiïím hoåa àang rònh rêåp àêu
àêy.
   Con nhñm vêîn chûa chïët, noá coân àuã sûác àïí nhêån biïët nöîi bêët
haånh khuãng khiïëp: möåt keã thuâ khaác àang túái gêìn. Nhñm ta heát lïn
möåt tiïëng xung trêån, bêåp hai haâm rùng vaâo nhau thêåt kïu vaâ cöë
cuöån troân mònh nhûng khöng cuöån hùèn àûúåc. Cú bùæp àaä bõ töín
thûúng nùång, laåi mêët quaá nhiïìu maáu nïn noá khöng coân àuã sûác tûå
vïå.
    Möåt Mùæt thêëy roä tònh thïë cuãa con möìi beân tiïën àïën gêìn thïm.
   Trûúác hïët noá nuöët nhiïìu vöëc tuyïët nhuöëm maáu, têån hûúãng võ
ngon cuãa chuáng vaâ caâng thêëy àoái thïm. Tuy vêåy, vúái kinh nghiïåm
cuãa keã laäo luyïån trûúâng àúâi, noá vêîn giûä khoaãng caách an toaân.
    Kiïn nhêîn ngöìi àúåi trong khi nhñm ta àang thu hïët taân lûåc
nghiïën rùng cheâo cheåo, cêët lïn nhiïìu tiïëng kïu than thï thaãm,
tiïëng rñt eo eáo choái tai.
    Sau cuâng nhñm giêåt mònh co ruám ngûúâi trong cún giaäy chïët.
Nhûäng chiïëc löng cûáng nhoån tûâ tûâ cuåp hïët xuöëng, ngûúâi noá mïìm ra
duöîi thùèng.
    Möåt Mùæt taát möåt taát lêåt ngûãa con vêåt, khöng thêëy nhñm phaãn
ûáng.
   Yïn trñ lúán, soái giaâ ngùæm kô con möìi röìi ngoaåm chùåt löi ài,
möåt nûãa keáo lï dûúái àêët, nûãa kia nùçm goån trong möìm.
    Luác êëy noá sûåc nhúá ra àaä àïí möåt con gaâ rûâng gêìn àoá.
   Tha möåt luác hai con möìi laâ cöng viïåc quaá nùång nïì. Soái giaâ coá
ngay quyïët àõnh xûã trñ tònh.huöëng. Noá cheán hïët con gaâ, chó mang
xaác nhñm vïì nhaâ.
   Trong hang soái caái vaâ soái con àang nùçm àúåi, soái chöåt àùåt
chiïën lúåi phêím xuöëng. Soái caái túái quan saát con nhñm.


http://ebooks.vdcmedia.com
NANH TRẮNG                                     35

    Töët, rêët thñch húåp vúái boån nhoác! Caám ún soái giaâ nheá! Soái caái
liïëm vai soái giaâ toã yá caám ún, nhûng ngay sau àoá noá gêìm gûâ...
    Cuãa àaáng töåi, tiïëng gûâ luác naây khöng hung hùng nhû trûúác.
Soái caái àaä nhêån biïët soái giaâ coá thïí laâm möåt soái böë töët, noá vaâ àaân soái
con khöng coá gò phaãi súå haäi laäo chöåt.
http://ebooks.vdcmedia.com
Jack London                                 36
       CHÛÚNG IV : SOÁI CON LÖNG XAÁM
    Böën chuá soái con giöëng hïåt soái meå, coá böå löng maâu húi hung
hung. Con thûá nùm löng xaám nhû löng soái chöåt, nhûng khaác böë noá
úã chöî coá àuã hai mùæt.
   Trûúác khi múã mùæt, boån soái con nhêån àûúåc nhûäng thöng tin
àêìu tiïn vïì sûå vêåt nhúâ úã xuác giaác. Qua àuång chaåm coå saát boån
chuáng nhêån biïët nhau, bùæt àêìu àuâa nghõch vúái nhau bùçng nhûäng
àöång taác moâ mêîm súâ soaång chûá khöng nhòn thêëy nhau. Vaâ caác chuá
nhoác cuäng súám hoåc caách lïn tiïëng hùåm hoåe, ra sûác rung maånh cöí
hoång têåp phaát ra nhûäng êm thanh khaác nhau, khi giêån húân thò
hoång chuáng phaát ra nhûäng tiïëng nhû tiïëng rñt.
    Cuäng qua súâ moá àuång chaåm trïn da thõt, qua võ nïëm trïn
lûúäi vaâ muâi ngûãi qua muäi maâ boån nhoác nhêån biïët soái meå laâ nguöìn
sûúãi êëm, nguöìn thûác ùn vaâ tònh yïu thûúng. Chuáng àùåc biïåt
nhêån.biïët caái lûúäi dõu daâng cuãa meå chuáng luön luön vuöët ve thên
hònh mïìm maåi cuãa chuáng laâm ngaây caâng mïìm maåi hún.
   Soái con traãi qua thaáng thûá nhêët nhû vêåy. Röìi noá múã mùæt, nhúâ
vêåy maâ hoåc caách tòm hiïíu thïë giúái xung quanh cho roä neát vaâ àêìy àuã
hún.
    Nhûng vêîn chûa biïët àïën aánh saáng ban ngaây vò vêîn coân phaãi
söëng trong hang töëi. Chó riïng löëi vaâo haânh lang cho noá thêëy möåt
nguöìn aánh saáng yïëu oát. Noá lúâ múâ caãm nhêån coá möåt bïn ngoaâi, möåt
thïë giúái khaác saáng suãa hún, sau naây noá múái biïët roä.
    Luác naây soái con chûa caãm thêëy ngöåt ngaåt tuâ tuáng vò noá chûa
biïët rùçng ngoaâi caái thïë giúái noá àang söëng coân coá möåt thïë giúái khaác
hùèn. Nhûng nhúâ coá möåt bûác vaách khaác caác bûác khaác, bûác vaách àûa
vaâo hang luöìng aánh saáng moãng manh giuáp soái con tuy chûa múã
mùæt nhòn roä thïë giúái ban ngaây nhûng cuäng coá möåt caãm giaác vö thûác

http://ebooks.vdcmedia.com
NANH TRẮNG                                 37

vïì aánh saáng. Nhû möåt cêy non hûúáng vïì mùåt trúâi, tûâng thúá thõt
trong cú thïí soái con ngaây caâng bõ nguöìn saáng àoá huát theo. Cuâng vúái
caác anh chõ em, noá boâ ra phña cûãa haâng lang, phña coá luöìng saáng bñ
êín tûâ ngoaâi roåi vaâo. Boån soái con khöng bao giúâ boâ vïì phña caác chöî
êín nêëp töëi tùm úã caác bûác vaách khaác.
    Têët caã nhûäng khöëi thõt muäm môm naây àïìu nhû caái maáy
khöng biïët mïåt moãi boâ ra phña saáng theo sûå thuác àêíy cuãa nhu cêìu
töìn taåi maâ chuáng àang cöë baám vaâo thêåt chùæc. ñt lêu sau, cuâng vúái
sûå hònh thaânh yá thûác riïng vúái nhûäng ham muöën nhûäng thöi thuác
riïng, sûác hêëp dêîn cuãa aánh saáng àöëi vúái chuáng caâng maänh liïåt, cûãa
haânh lang gêìn nhû biïën thaânh àiïím thu huát duy nhêët. Boån nhoác
liïn tuåc boâ ra àêëy. Cuäng vaâo dõp naây, möîi àûáa coá thïí khaám phaá
thïm nhûäng cuãa baáu trïn cú thïí meå. Meå chuáng khöng chó coá caái
lûúäi àïí liïëm àïí êu yïëm chuáng maâ coân coá caái moäm àïí ra àoân, nhûäng
caái chên àïí hêët thên hònh beá nhoã cuãa chuáng lùn löng löëc vaâo têån
cuöëi hang.
   - Caác con coân quaá nhoã! Haäy chúâ ñt bûäa nûäa!
   Caác con chûa àuã cûáng rùæn àïí maåo hiïím ra ngoaâi kia, núi caác
con coá thïí gùåp vö vaân nguy hiïím. Haäy kiïn nhêîn, seä coá ngaây meå
con mònh cuâng ài daåo.
    Nhúâ vêåy boån nhoác hoåc àûúåc yá nghôa caác trêån àoân vaâ hoåc àûúåc
caã caách traánh àoân.
   Khi soái con àêìy thaáng cuäng laâ luác chuáng àaä múã mùæt nhòn
xung quanh tûâ möåt tuêìn trûúác. Möåt con trong boån lïn mùåt ta àêy
hún hùèn nhûäng.con khaác: con löng xaám. Con naây cuäng biïët ùn thõt
nhû caác anh chõ em noá, nhû caã gia àònh noá.
    Sûäa noá buá noái cho cuâng cuäng laâ thõt àûúåc biïën àöíi thaânh chêët
loãng. Thûá thûác ùn naây àaä giuáp noá lúán lïn, cho noá sûác maånh. Bêy
giúâ noá bùæt àêìu ùn thõt do soái meå nhai naát vaâ tiïu hoáa möåt phêìn röìi
múám cho con.
    Tiïëng con soái xaám vang to hún böën con kia, trong vui àuâa noá
laâ àûáa vûúåt tröåi hún caã, noá luön quêåt ngaä caác con khaác röìi nhay
nhay tai chuáng.


http://ebooks.vdcmedia.com
Jack London                                  38

   Noá cuäng laâ àûáa quêåy phaá soái meå nhiïìu nhêët. Vaâ cuäng laâ àûáa
bõ luöìng saáng múâ múâ loåc qua cûãa haânh lang quyïën ruä maånh hún
nhûäng con soái con khaác.
    Tuy soái xaám bõ àiïím saáng múâ múâ àoá cuöën huát rêët maånh
nhûng noá hoaân toaân khöng biïët coá caái gò phña sau. Noá tûúãng cûãa
vaâo hêìm laâ möåt bûác tûúâng saáng. Bûác tûúâng naây laâ mùåt trúâi cuãa noá,
laâ ngoån nïën maâ noá laâ con thiïu thên. Laå thêåt, taåi sao soái böë laåi coá
thïí xuyïn qua têëm maân khöng thûåc êëy àïí mang àöì ùn vaâo? Noá àaä
nhiïìu lêìn tòm caách ài qua tûúâng, nhiïìu lêìn thûã ài qua caác bûác vaách
khaác xem sao nhûng lêìn naâo cuäng àau àiïëng vò cuång caái choát muäi
non núát vaâo vaách cûáng. Bûác tûúâng aánh saáng caâng khoá hiïíu caâng bñ
êín caâng hêëp dêîn noá maånh. Cuöëi cuâng noá àaânh chêëp nhêån yá nghô:
khaã nùng biïën àûúåc vaâo têëm maân àoá laâ pheáp laå cuãa böë noá, cuäng
nhû sûäa vaâ thûác ùn nhai dûâ laâ thûá chó riïng meå noá coá. Soái con àêu
coá àêìu oác suy luêån nhû con ngûúâi! Ta khöng biïët oác noá hoaåt àöång
ra sao, nhûng chùæc chùæn nhûäng kïët luêån noá ruát ra cuäng khöng keám
roä raâng, theo quan àiïím cuãa noá. Noá khöng thùæc mùæc taåi sao sûå vêåt
töìn taåi maâ chó quan têm túái caái caách sûå vêåt laâm thïë naâo àïí töìn taåi.
Vò thïë noá àaä hoåc àûúåc caách khoãi cuång moäm vaâo vaách hang vaâ biïët
nhûäng àiïìu noá khöng laâm àûúåc thò böë noá laåi coá thïí laâm rêët cûâ.
    Cuäng nhû moåi sinh vêåt khaác úã Wild, soái con nhanh choáng
hiïíu thïë naâo laâ àoái keám. Chùèng mêëy chöëc, khöng nhûäng thõt khöng
coân àuã cho meå noá múám maâ sûäa cuäng khöng àuã cho noá buá.
    Trong hang bùæt àêìu dêåy lïn nhûäng tiïëng kïu than, rïn xiïët.
Boån soái con thöi àuâa nghõch, thöi àaánh löån, rúi vaâo traång thaái mï
mïåt. Tröng bïn ngoaâi nhû chïët nhûng thûåc ra chuáng chó nguã lõm
ài. Caãnh àoá khiïën Möåt Mùæt rêët àau loâng. Noá löìng löån chaåy khùæp
núi tòm thûác ùn, nhûng hònh nhû moåi sûå söëng àaä chaåy tröën khoãi xûá
súã àaáng nguyïìn ruãa naây..Cuäng nhû soái giaâ, soái caái ngaây àïm vêët vaã
sùn luâng nhûng cuäng chùèng gùåp may hún.
    Noá mon men túái ròa traåi ngûúâi Anhàiïng cuöîm àûúåc vaâi con
thoã rûâng sa bêîy. Nhûng röìi tuyïët tan, bùng trïn caác doâng thaác
cuäng tan, toaán Anhàiïng nhöí traåi ài núi khaác, böå mùåt ghï túãm cuãa
àoái keám laåi hiïån ra trong hang soái.


http://ebooks.vdcmedia.com
NANH TRẮNG                                  39

    Khi thúâi tiïët thuêån lúåi trúã laåi, sùn bùæt kïët quaã hún, trong cùn
phoâng troân cuöëi haânh lang àaä coá nhiïìu thay àöíi. Chó coân hai soái
con söëng soát: con xaám vaâ con soái caái em uát cuãa noá. Ba con kia àaä
chïët àoái hïët.
   Soái xaám nhanh choáng höìi phuåc sûác khoãe vaâ laåi bõ luöìng saáng
ngoaâi cûãa haânh lang cuöën huát.
   Con soái em tuy àûúåc soái meå ra sûác chùm bùém, cho ùn àêìy àuã
nhûng ngaây caâng suy kiïåt dêìn. Nhû möåt ngoån lûãa nhoã nhoi chêåp
chúân trûúác gioá khöng coá caách gò thöíi buâng lïn àûúåc.
   Röìi tùæt hùèn.
   Möåt ngaây kia, soái con khöng thêëy böë noá ài qua bûác tûúâng aánh
saáng. Bêët haånh êåp àïën trong trêån àoái thûá hai, tuy khöng khöëc liïåt
bùçng trêån trûúác.
    Soái giaâ tûâ boã gia àònh chùng? Khöng! Soái caái nhanh choáng
nhêån ra àiïìu gò àaä xaãy ra vúái baån noá. Luác túái sùn möìi trong vuâng
con linh miïu sinh söëng bïn nhaánh phaãi con suöëi, soái caái phaát hiïån
dêëu chên soái giaâ in trïn mùåt àêët tûâ àïm trûúác. Dêëu chên dêîn túái
chöî coá dêëu con linh miïu, sau àoá túái chöî xaãy ra cuöåc chiïën àêëu giûäa
hai con thuá, kïët thuác bùçng thùæng lúåi cuãa con linh miïu.
    Vaâi khuác xûúng laâ têët caã nhûäng gò coân soát laåi cuãa con soái giaâ
baån noá. Noá lêìn theo dêëu vïët linh miïu vaâ tòm ra hang öí keã thuâ.
Biïët àñch xaác chöî keã thuâ vêîn ruát vïì vúái luä con nhûng soái giaâ khöng
daám àûúng àêìu. Liïåu sau naây noá seä coá cú höåi traã thuâ cho soái giaâ?
Sau bûäa àoá, soái caái traánh khöng beán maãng túái gêìn laänh àõa cuãa
linh miïu nûäa, noá thûâa biïët baãn chêët hung túån vaâ tñnh tònh bêët trõ
cuãa giöëng thuá naây. Dô nhiïn nïëu huy àöång caã möåt bêìy soái têën cöng
thò dïî daâng töëng khûá noá ài biïåt khoãi núi àêy. Nhûng möåt choåi möåt
laâ chuyïån khaác, nhêët laâ khi con linh miïu kia coá caã möåt àaân con
sau lûng, caã möåt gia àònh àang àoái raä hoång phaãi nuöi nêëng, phaãi
che chúã. Trong cuöåc chiïën àoá Möåt Mùæt àaä phaãi traã giaá bùçng sinh
maång cuãa mònh. Wild coá nhûäng luêåt lïå khùæc nghiïåt riïng cuãa noá,
cuöåc sinh töìn úã miïìn àêët naây nhû ngaân cên treo súåi toác..Khi soái caái
ài sùn möìi noá thûúâng phaãi àïí soái con xaám úã nhaâ möåt mònh. Noá àaä
daåy con hiïíu àiïìu cêëm kõ: khöng àûúåc túái gêìn cûãa vaâo haânh lang.

http://ebooks.vdcmedia.com
Jack London                                    40

Theo baãn nùng, soái con vêng lúâi meå vò noá cuäng caãm thêëy möåt nöîi súå
tûå nhiïn, tuy trûúác nay, trong quaäng àúâi coân ngùæn nguãi cuãa mònh
noá chûa hïì gùåp bêët cûá àiïìu gò laâm noá súå. Noá trûåc tiïëp thûâa kïë cuãa
soái böë soái meå nöîi súå naây, soái böë meå laåi thûâa kïë cuãa nhiïìu thïë hïå soái
lêìn lûúåt nöëi tiïëp nhau qua àúâi.
   Toám laåi, soái con biïët súå trûúác khi hiïíu súå haäi coá yá nghôa gò
trong cuöåc söëng haâng ngaây.
   Chùæc noá xïëp caãm xuác naây vaâo loaåt daâi nhûäng haån chïë trong
cuöåc söëng, nhûäng haån chïë noá àaä biïët sú sú. Caãnh bõ giam haäm
trong boáng töëi, nhûäng xö àêíy cuãa soái meå vaâ naån àoái àaä daåy noá hiïíu
trïn àúâi naây khöng phaãi moåi thûá àïìu àûúåc tûå do, noá phaãi tuên theo
àiïìu luêåt vïì nhûäng sûå boá buöåc, nhûäng giúái haån. Phaãi traánh laâm
nhûäng àiïìu gêy va chaåm thò múái àûúåc hûúãng nhûäng àiïìu khöng va
chaåm. Vûâa vò nghe lúâi soái meå, vûâa vò nöîi súå haäi mú höì vaâ khöng tïn
àoá nïn soái con traánh xa cûãa hang. Phêìn lúán thò giúâ úã nhaâ möåt
mònh, noá lùn ra nguã vuâi, giûäa hai giêëc nguã noá nùçm im, cöë neán
nhûäng tiïëng kïu than trong cöí laâm hoång noá cùng phöìng.
   Möåt bûäa kia àang nùçm nghó noá chúåt nghe coá tiïëng àöång laå tûâ
bûác tûúâng aánh saáng loåt vaâo hang. Möåt hiïím hoåa lúán àang àe doåa
noá! Con chöìn thöng, möåt con thuá dûä dùçn àaä leãn vaâo haânh lang
nhûng chûa daám xöng túái. Soái con nghe tiïëng chên laå beân thuã thïë.
Noá xuâ löng dûång àûáng hïët lïn, toaân thên chuêín bõ bûúác vaâo cuöåc
chiïën.
    Nhûng liïåu noá laâm gò nöíi con thuá maånh hún noá nhiïìu lêìn?
Soái con biïët thên biïët phêån, khön höìn nùçm im thin thñt, khöng cuå
cûåa, khöng daám thúã maånh, nhû hoáa àaá, nhû chïët röìi.
    Soái meå trúã vïì àaánh húi thêëy võ khaách khöng múâi maâ àïën. Noá
lao ngay vaâo hang, cuöëng quñt vuöët ve àûáa con, mûâng hïët biïët thêëy
noá vêîn nguyïn veån.
    Soái con lúán phöíng lïn. Noá caâng thêëy cêìn ra ngoaâi saáng, cêìn
biïët roä caái thïë giúái meå noá vêîn lui túái, thïë giúái coá nhiïìu thõt tûúi
noáng höíi meå noá vêîn cùæn chùåt giûäa hai haâm rùng mang vïì.http://ebooks.vdcmedia.com
NANH TRẮNG                                  41

    Nhiïìu sûác eáp múái naãy núã trong ngûúâi noá, nhêët laâ sûác eáp cuãa
nhu cêìu trûúãng thaânh vaâ nhu cêìu töìn taåi. Khöën nöîi cuöåc söëng thêåt
rùæc röëi: baãn nùng vaâ luêåt söëng àoâi hoãi noá phaãi vêng lúâi nhûng trûã
thaânh vaâ töìn taåi buöåc noá phaãi traái lúâi. Cuöëi cuâng, soái con gaåt phùæt
súå haäi vaâ vêng lúâi. Khöng tûå kiïìm chïë nöíi nûäa, möåt bûäa kia noá liïìu
maång.ra haânh lang vaâ rêët kinh ngaåc khi thêëy caâng ài ra xa aánh
saáng caâng saáng hún, caâng dïî chõu hún.
  Ngay chêët liïåu bûác tûúâng cuäng hònh nhû chaãy tan ra, soái con
khöng thêëy coá thûá gò va vaâo moäm.
    Noá bûúác hùèn vaâo bûác tûúâng, tùæm mònh trong caái trûúác àêy
tûúãng laâ vêåt chêët! aánh saáng caâng luác caâng choái hún, dêìn dêìn soái
con àêm hoaãng. Bêët chúåt nhêån thêëy mònh àaä ra túái cûãa hang tûå luác
naâo! Sau phuát loáa mùæt, noá àûáng lùång ài, ngú ngaác trûúác khung
caãnh röång lúán trûúác kia noá àêu coá ngúâ túái! Bûác tûúâng aánh saáng traãi
daâi àïën vö têån.
    Mùæt noá tûå àöång àiïìu chónh àïí nhòn roä caãnh vêåt dûúái luöìng
saáng múái. Thïë giúái cuãa soái con biïën thaânh möåt thïë giúái muön maâu
nghòn veã vúái söng suöëi nuái non coã cêy vaâ bêìu trúâi löìng löång. Chuáng
laâ gò vêåy, nhûäng luâm cêy, söng suöëi kia? Liïåu soái con coá daám maåo
hiïím bûúác vaâo thïë giúái laå hoùæc naây khöng? Bêët giaác noá thêëy hoaãng,
luâi laåi möåt chuát röìi ngöìi bïåt xuöëng. Ngöìi giûäa cûãa hang, soái con
phoáng têìm mùæt nhòn khùæp chung quanh.
    Löng noá dûång àûáng lïn trûúác sûå thuâ nghõch àaáng ngúâ, àöi
möi mñm chùåt thöët ra möåt tiïëng gûâ tuöìng nhû noá thaách thûác caái
thïë giúái laå vûâa khaám phaá ra. Nhûng khöng coá gò àaáp laåi thaách thûác
cuãa noá, chûa coá gò têën cöng noá. Soái con tiïëp tuåc quan saát, caãm thêëy
thñch thuá àïën quïn hùèn súå, bùæt àêìu ngùæm nghña caác vêåt úã gêìn
nhêët. Nhòn cêy thöng khö tûâ dûúái vûåc àêm lïn túái têån chöî noá, hñt
haâ ngûãi caác taãng àaá, ngûãi mùåt àêët noá àang ài, bêët chúåt trûúåt ngaä.
Noá höët hoaãng tûúãng àêët suåp dûúái chên! Soái con lêu nay chó quen ài
trïn nïìn hang bùçng phùèng, àêu coá biïët sûúân döëc laâ gò, cuäng chûa
biïët thïë naâo laâ teá ngaä! Àang ham khaám phaá thïë giúái nïn noá cûá tiïëp
tuåc bûúác túái.http://ebooks.vdcmedia.com
Jack London                                 42

   Nhûng laåi bûúác quúâ quaång hai chên trûúác vaâo khoaãng tröëng,
hai chên sau vêîn àûáng im taåi chöî.
    Thïë laâ cu cêåu ngaä lùn theo sûúân döëc. Noá lùn maäi, lùn löng löëc
nhû cuåc àaá, buång nghô: caái thïë giúái kò laå naây lêëy mêët maång mònh
röìi! yá nghô àoá laâm noá mêët hïët höìn vña. May sao mùåt àêët caâng luác
caâng búát döëc, cuöëi cuâng soái con dûâng laåi úã chên vaách àaá. Noá kïu lïn
tiïëng cuöëi cuâng vônh biïåt cuöåc àúâi keâm theo möåt tiïëng rïn daâi thï
thaãm. Nhûng röìi thêëy mònh vêîn chûa chïët, noá löìm cöìm ngöìi dêåy,
caãm thêëy yïn têm vaâ chúåt nhêån ra mònh vûâa phaá vúä bûác tûúâng
giam haäm noá bêëy lêu. Àûúng nhiïn luác naây soái con nghô túái viïåc
laâm vïå sinh caá nhên, bùæt àêìu liïëm thêåt saåch lúáp àêët seát phuã trïn
böå caánh. Röìi trñ toâ moâ laåi bõ caãnh thiïn nhiïn cuöën huát, noá tiïëp tuåc
ngùæm nhòn moåi thûá xung quanh: thaãm coã àang ngöìi, caác lúáp rïu
xanh, caác buåi cêy. Möåt chuá soác.maãi tung tùng gêìn àoá vö tònh huác
vaâo mùåt noá laâm soái con thêët thêìn. Nhûng chñnh chuá soác laåi coân
khiïëp haäi hún, vöåi toát lïn ngoån cêy cao röìi rñt lïn nhûäng tiïëng man
rúå. Soái con coân thêëy möåt con chim goä kiïën xanh, röìi möåt con chim
khaác vö yá lao xuöëng chïîm chïå ngöìi lïn àêìu noá. Noá giú cùèng àõnh
àêåp nhûng con chim nhanh hún möí cho möåt phaát giûäa moäm. Àau
quaá soái con ruá lïn, con chim bay vuát ài. Dêìn dêìn soái con ruát ra
nhiïìu kinh nghiïåm söëng, noá thûã phên loaåi nhûäng sûå vêåt àaä quan
saát àûúåc. Vêåy laâ coá nhûäng vêåt söëng vaâ nhûäng vêåt khöng coá sûác
söëng. Loaåi thûá nhêët coá thïí gêy nguy hiïím vò chuáng cûã àöång àûúåc,
ta khöng thïí lûúâng trûúác cûã àöång cuãa chuáng seä mang laåi cho ta
àiïìu gò, coân loaåi sau àûáng im taåi chöî, khöng cêìn phaãi àïì phoâng.
    Bûúác chên cuãa soái con coân vuång vïì. Noá khöng ûúác lûúång àuáng
khoaãng caách nïn bõ möåt caânh cêy quêët truáng moäm, caâo xûúác möåt
bïn sûúân. Coá luác bûúu àêìu sûát traán, luác treåo khúáp cùèng chên. Caác
viïn àaá cuöåi cuäng gêy rùæc röëi vò chuáng luön lùn troân dûúái chên laâm
noá loaång choaång. Qua àoá soái con ruát ra kïët luêån: àöå vûäng chùæc cuãa
nhiïìu vêåt khöng söëng rêët khaác àöå vûäng chùæc cuãa vaách hang, nhûäng
vêåt nhoã khöng vûäng chùæc bùçng nhûäng vêåt lúán. Möåt ngaây àaâng hoåc
möåt saâng khön, soái con ài thïm möåt bûúác laåi giaâ dùån thïm möåt ñt,
noá hoâa nhêåp khuyáp hún vúái möi trûúâng xung quanh.


http://ebooks.vdcmedia.com
NANH TRẮNG                                 43

    Nhûng cuöåc söëng khöng chó coá rong chúi maâ coân phaãi ùn. Laâ
thúå sùn bêím sinh nhûng bûäa nay chùèng cêìn sùn noá tònh cúâ vúá àûúåc
bûäa thõt tûúi söëng... Àang ài loáng ngoáng trïn möåt thên cêy àöí, bêët
thònh lònh soái con trûúåt chên rúi toäm xuöëng buåi rêåm, truáng möåt öí
gaâ rûâng coá baãy con gaâ con. Boån gaâ con kinh haäi chñ choáe êìm lïn.
   Soái con khöng khoaái lùæm. Noá ngùæm àaân gaâ, àaánh giaá chuáng
quaá nhoã con khöng boä dñnh rùng. Luä gaâ cuöëng quñt, nhaáo nhaác. Soái
àeâ chên lïn möåt con, caã àaân caâng giaäy maånh laâm soái thêëy hay hay.
   Nhòn höìi lêu, soái ngoaåm möåt con nhai thûã vaâ thêëy ngon. Saáu
con coân laåi lêìn lûúåt chõu chung söë phêån.
   Soái nhúá laåi àöång taác cuãa soái meå, ngöìi liïëm meáp röìi chuêín bõ
boâ khoãi öí gaâ àaä bõ phaá tan hoang. Bêët chúåt möåt con chim khaá to lao
xuöëng.
    Àoá laâ con gaâ meå àang cûåc kò cùm giêån. Soái con bõ gaâ meå möí
túái têëp, àau muöën chïët, noá heát toaáng lïn. Bêët ngúâ noá àûáng vuåt dêåy,
chêëp nhêån giao chiïën - trêån àêìu thûã lûãa cuãa noá!.Soái con cùæn àûúåc
möåt bïn caánh cuãa àõch thuã, giûä thêåt chùåt giûäa hai haâm rùng nhêët
quyïët khöng nhaã, mùåc cho gaâ meå möí lia lõa vaâ giaäy giuåa trong
tuyïåt voång, löng ruång bay laã taã nhû böng tuyïët.
   Sau möåt luác, con gaâ dûúâng nhû àaä chõu thua nhûng soái vêîn
ngoaåm chùåt caánh noá. Caã hai nùçm raåp dûúái àêët, trúån mùæt nhòn
nhau. Bêët thònh lònh gaâ phaãn cöng, möí túái têëp, nhûng soái con chó
nhùæm nghiïìn mùæt chõu trêån, khöng chõu nhaã möìi.
   Gaâ caâng ra àoân maånh hún, nhùçm vaâo moäm àaánh liïn tiïëp
laâm soái phaãi tñnh chuyïån ruát lui. Trong cún àau noá quïn phûát möìm
vêîn ngoaåm vaâo caánh àõch thuã nïn keáo caã con gaâ ài theo. Gaâ meå
caâng àûúåc dõp têën cöng döìn dêåp. Soái con chõu khöng thêëu, nghô
buång: töët hún hïët laâ tòm chöî tröën.
   Chùèng thiïët gò túái con möìi nûäa, noá ba chên böën cùèng chaåy
thuåc maång. Chaåy àûúåc möåt quaäng chûa xa buåi cêy lùæm nhûng noá
quaá mïåt àaânh nùçm phuã phuåc, theâ lûúäi, thúã höìng höåc. Moäm xûng vuâ
àau quaá, soái rïn hûâ hûâ.http://ebooks.vdcmedia.com
Jack London                                 44

    Àang nùçm, böîng soái con caãm thêëy coá möëi nguy khuãng khiïëp
àang lûúån lúâ trïn trúâi. Theo baãn nùng tûå vïå, noá luâi vaâo nêëp trong
buåi rêåm gêìn àoá. Tïn laå mùåt àang bay trïn cao. Soái con vûâa nêëp kñn
thò möåt luöìng gioá rêët maånh xûúåt qua ngûúâi, möåt boáng chim lûúát
ngay bïn caånh, lùång leä maâ hung túån. Con chim ûng tûâ mêy xanh
nhaâo xuöëng vöì trûúåt soái con trong gang têëc. Baãy vña coân ba, soái con
höín hïín gheá mùæt nhòn xem àiïìu gò seä tiïëp tuåc xaãy ra. Con gaâ meå
vêîn chêëp chúái bay trïn chiïëc öí tröëng trún tan taânh. Nöîi àau mêët
con khuãng khiïëp laâm noá khöng àïì phoâng con chim ûng trïn cao.
Nhû tia chúáp, chim ûng lao xuöëng cùæm böå moáng sùæc nhû dao vaâo
con gaâ meå. Naån nhên chó kõp quaác lïn möåt tiïëng àaä bõ con chim
sùn möìi quùæp lïn cao.
    Trong möåt ngaây höm àoá soái con àaä hoåc àûúåc nhiïìu àiïìu, noá àaä
biïët nhûäng vêåt söëng laâ thûác ùn ngon nhûng nhûäng con to àïìu biïët
tûå vïå, biïët ra àoân, cêìn àïì phoâng keão mêët maång nhû chúi. Soái con
rúâi chöî nêëp ài túái búâ söng. Trûúác àêy noá chûa tûâng biïët nûúác laâ thûá
gò. Daåo chúi trïn chêët sang saáng trong trong mùåt nhùén lò khöng
gúån chuát sêìn suâi naây chùæc thuá võ. Soái chêåm chaåp bûúác xuöëng, bêët
ngúâ bõ huåt chên chòm nghóm chó kõp heát möåt tiïëng kinh haäi. Nûúác
uâa vaâo phöíi laâm noá ngheåt thúã tûúãng chïët àïën núi. Chûa biïët chïët laâ
thïë naâo, nhûng cuäng nhû têët caã caác sinh vêåt miïìn Wild, noá biïët caái
chïët theo baãn nùng tûå nhiïn. Luác nöíi lïn mùåt nûúác, caãm nhêån
àûúåc.luöìng khöng khñ uâa vaâo miïång, noá biïët khöng àûúåc àïí mònh bõ
chòm xuöëng lêìn nûäa, beân khua chên vaâ bùæt àêìu búi. Àöång taác búi
cuãa noá cuäng tûå nhiïn, nhû möåt thoái quen tûâ lêu. Soái con búi vïì
phña búâ bïn kia. Doâng thaác luác àêìu tuy nhoã nhûng röång dêìn, nûúác
caâng luác caâng chaãy maånh hún cuöën soái con ài. Luác naây búi chùèng
coân taác duång gò. Doâng söng phùèng lùång àaä biïën thaânh thaác luä, vêìn
soái con khöng thûúng tiïëc, luác nhêën chòm xuöëng àaáy luác keáo lïn
mùåt nûúác, löi ài, neám vaâo ghïình àaá, neám nûäa... möîi lêìn neám laâ möîi
lêìn laâm soái ruá lïn àau àúán, nhûäng tiïëng ruá àaánh dêëu àoaån àûúâng
soái bõ trêìm haâ. Dûúái haå lûu, doâng thaác dêîn àïën möåt vuäng nûúác
lùång, nûúác chaãy àûa soái giaåt vaâo baäi soãi trïn búâ. Soái con laåi hoåc
thïm àûúåc baâi hoåc múái. Nûúác khöng coá sûác söëng nhûng noá cûã àöång,http://ebooks.vdcmedia.com
NANH TRẮNG                                  45

di chuyïín, tröng tûúãng vûäng chùæc nhû mùåt àêët nhûng thûåc ra thò
khöng.
  Ngaây höm àoá quaã laâ giaâu sûå kiïån, nhûng chûa phaãi àaä heát.
Mñ mùæt soái con bùæt àêìu nùång trôu, cún buöìn nguã àaä túái.
   Noá caãm thêëy cö àún, bõ boã rúi, muöën trúã vïì hang. Soái con laåi
lïn àûúâng, nhûng chûa ài àûúåc bao xa thò chúåt thêëy hai con vêåt
nhoã vuát qua trûúác mùåt: hai meå con chöìn búleát.
   Soái con khöng do dûå vung möåt àêëm quêåt búleát con quay lú.
Búleát con gaâo lïn. Con meå quay ngay laåi vaâ nhanh nhû chúáp nhaãy
vaâo soái cùæn möåt miïëng àau àiïëng röìi ngoaåm con biïën vaâo rûâng,
giêëu kñn vaâo núi an toaân. Soái con àau lùæm, nùçm rïn hûâ hûâ. Con
chöìn meå quay trúã laåi chiïën àõa. Thêëy con chöìn daâi ngoùéng vaâ nguy
hiïím chùèng khaác rùæn àöåc, soái con khiïëp vña nùçm im, dûång hïët löng,
gêìm gûâ. Chöìn lao túái cùæn vaâo cöí soái. Soái ra sûác quêîy àaåp, lùæc ngûúâi
thêåt maånh nhûng chöìn nhêët àõnh khöng buöng. Noá tòm tônh maåch
chuã hoâng uöëng doâng maáu noáng ngon laânh cuãa soái con.
   Phen naây soái con chùæc mêët maång... nïëu soái meå khöng êåp túái.
    Con chöìn nhaãy lïn àõnh àúáp cöí soái meå, tuy àúáp huåt nhûng noá
vêîn baám àûúåc vaâo haâm àõch thuã. Soái meå lùæc thêåt maånh àêìu, hêët
tung con chöìn lïn khöng trung. Thên hònh maãnh mai vaâng oáng
chûa kõp rúi xuöëng àêët àaä bõ soái meå hûáng goån vaâo möìm, bêåp maånh
nhûäng chiïëc nanh nhoån hoùæt. Soái meå mûâng rúä gùåp laåi con, liïëm caác
vïët thûúng cho noá, vuöët ve noá. Hai meå con cuâng.cheán thõt con muå
chuyïn huát maáu röìi àûa nhau vïì hang.
   Soái con nghó ngúi hai ngaây röìi tiïëp tuåc ra khoãi hang ài khaám
phaá thïë giúái.
    Noá àaä tûâng traãi hún trûúác. Biïët luác naâo nïn têën cöng, luác naâo
phaãi chaåy tröën. Noá àùåc biïåt thuâ gheát boån gaâ rûâng, hïî thêëy chuáng laâ
noá nöíi giêån àuâng àuâng. Thêëy soác ngöìi tñt trïn cêy cao ngoaâi têìm
nanh vuöët, noá gêìm gûâ chûãi búái. Thêëy boáng chim ûng noá vöåi vaâng
luãi vaâo thêåt sêu trong rûâng nêëp kñn.
http://ebooks.vdcmedia.com
Jack London                                  46

   Giaâ dùån dêìn lïn, soái caâng tûå tin. Noá biïët coá nhiïìu con vêåt
khiïëp súå noá, noá xïëp boån soác, chöìn búleát vaâ gaâ rûâng vaâo loaåi teáp riu
khöng àaáng laâm noá phaãi lo lùæng nûäa.
   Soái con rêët nïí phuåc soái meå. Meå noá quaã laâ taâi gioãi, luön sùn
àûúåc möìi vaâ mang phêìn vïì cho noá.
    Hún nûäa, soái meå khöng biïët súå laâ gò. Dô nhiïn soái con chó thêëy
hiïån tûúång bïn ngoaâi: sûác maånh vûúåt tröåi cuãa soái meå, maâ khöng
biïët nguyïn nhên do àêu. Khöng biïët soái meå coá àûúåc sûác maånh êëy
laâ do àaä hoåc àûúåc nhiïìu hún noá, hiïíu biïët nhiïìu hún, nhúâ vêåy maâ
duäng caãm hún. Vò thïë, soái meå caâng buöåc soái con phaãi vêng lúâi, noá
caâng lúán lïn soái meå caâng nghiïm khùæc, khöng chó duâng moäm huác,
duâng chên quêåt maâ duâng caã rùng cùæn. Thêëy vêåy soái con caâng kñnh
nïí meå nhiïìu.
   Muâa àöng nùm àoá rêët khùæc nghiïåt, naån àoái laåi hoaânh haânh.
Soái caái khöng naãn loâng, ra sûác sùn luâng khöng ngúi nghó nhûng
hiïëm khi mang àûúåc thûác ùn vïì. Soái con cuäng ài sùn nhûng cuäng
chùèng kiïëm àûúåc gò nhiïìu. Tuy vêåy, cún hoaån naån naây laåi coá taác
àöång reân luyïån tinh thêìn cho soái con, giuáp noá thïm thöng minh vaâ
khön ngoan.
    Noá phên tñch caác thoái quen cuãa soác, têåp chaåy nhanh hún àïí
vöì soác dïî hún. Noá chùèng theâm àïí yá túái boån chim ûng nûäa, thêëy
boáng daáng chuáng trïn cao noá chùèng cêìn chaåy vaâo nêëp kñn trong buåi
rêåm nhû trûúác. Hún nûäa, coân ao ûúác àûúåc thûã sûác vúái chuáng. Noá
ngöìi àaâng hoaâng giûäa baäi tröëng àïí nhûã, khöng thêëy chim ûng saâ
xuöëng, noá àiïn tiïët giúã àuã troâ khiïu khñch vò biïët roä thûá àang lûúån
trïn trúâi xanh kia laâ thûá coá thõt rêët thúm ngon. Nhûng con chim
sùn möìi toã veã khinh khónh khöng chêëp nhêån àaánh löån. Soái ta àaânh
boã ài, luön möìm rïn û ûã vò thêët voång vaâ vò àoái.
   Möåt bûäa kia soái meå möåt mònh nuöët troån öí linh miïu con, tha
vïì hang möåt con bùçng tuöíi.soái con. Soái con khöng biïët meå noá àaä xúi
hïët nhûäng con cuâng lûáa vúái con naây. Noá àang àoái cöìn caâo ruöåt gan,
möîi miïëng thõt linh miïu non àïìu laâm noá rêët khoaái khêíu vaâ caãm
thêëy dïî chõu.


http://ebooks.vdcmedia.com
NANH TRẮNG                                 47

    Àêîy buång noá nùçm lùn ra, dûåa vaâo lûng meå àõnh àaánh möåt
giêëc àaä àúâi.
   Noá nguã khöng àûúåc lêu. Tiïëng gêìm dûä döåi laâm noá giêåt mònh
tónh dêåy. Tiïëng gêìm khuãng khiïëp, lêu nay noá chûa tûâng nghe lêìn
naâo.
    Chuyïån gò vêåy? Con linh miïu meå khaát maáu phuåc thuâ àaä túái,
àaä vaâo têån haânh lang.
    Soái con khöng chêìn chûâ. Noá vuâng ngay dêåy, duäng caãm àûáng
saát bïn soái meå. Soái meå khinh thûúâng gaåt phùæt noá ra phña sau. Con
linh miïu ngöìi trong haânh lang thêëp khöng nhaãy lïn chuåp àõch
thuã àûúåc, noá tûâ tûâ boâ vaâo, möìm gêìm gûâ dûä túån. Soái caái chöìm lïn
quêåt noá ngaä lùn. Cuöåc chiïën rêët aác liïåt. Hai con rñt lïn, suâi boåt
meáp, phun nûúác daäi, cùæn xeá nhau chñ maång. Soái con cuäng xöng túái
cùæm chùåt nanh vaâo àuâi sau linh miïu, treo mònh vaâo àoá nhay nhay
khöng nhaã.
   Böîng tònh thïë àaão ngûúåc, soái con bõ hêët vùng ra, vai bõ linh
miïu àúáp möåt miïëng thêëu xûúng.
    Tiïëng theát the theá cuâng vúái tiïëng rïn cuãa noá hoâa vaâo tiïëng
gêìm ruá àinh tai nhûác oác cuãa hai àõch thuã. Khi noá ngûâng rïn ró,
cuöåc chiïën vêîn chûa kïët thuác. Cuöëi cuâng, con linh miïu guåc xuöëng.
   Soái caái cuäng gêìn chïët. Mònh mêíy àêìy vïët thûúng, mêët quaá
nhiïìu maáu. Noá thúã höín hïín, nùçm liïåt trïn xaác keã thuâ, trong nhiïìu
ngaây khöng ra khoãi hang.
   Sau khi ùn nhùén nhuåi thõt con linh miïu soái meå múái thêån
troång moâ ra ngoaâi, daáng ài laão àaão.
   Soái con cuäng ài caâ nhùæc nhûng rêët haänh diïån, tûå cho mònh tûâ
nay coá thïí àûúng àêìu vúái têët caã, coi trúâi bùçng vung!
   Chùèng phaãi noá àaä tham dûå möåt trêån àaánh ra àaánh àoá sao?
   Noá tûå thêëy tûâ giúâ trúã ài coá àuã sûác theo soái meå trong moåi cuöåc
sùn möìi..
http://ebooks.vdcmedia.com
Jack London                                  48
         CHÛÚNG V : CAÁC THÛÚÅNG ÀÏË
   Bûäa àoá soái con chûa tónh nguã hùèn chùng?
    Hay vò mùæt coân keâm nheâm khöng nhòn roä? Duâ sao sûå thïí vêîn
laâ: luác ài xuöëng löëi moân dêîn túái doâng thaác àïí uöëng nûúác, soái con bêët
ngúâ chaåm traán vúái con ngûúâi. Nùm ngûúâi chûá khöng ñt.
   Soái con chûa thêëy ngûúâi bao giúâ. Khi ngûãi thêëy muâi laå, thò àaä
quaá muöån. Noá quêín ngay vaâo chên hoå, vaâ ngaåc nhiïn àïën nöîi àûáng
àúâ ra khöng àöång dêåy àûúåc nûäa. Nhûng vêîn hiïíu lú mú: noá àang
àöëi mùåt vúái nhûäng keã thuâ aác nghiïåt nhêët cuãa muön loaâi trong rûâng
rêåm, nhûäng keã thöëng trõ têët caã, àaánh thùæng têët caã vò lùæm mûu
nhiïìu kïë vaâ rêët maånh, rêët thöng minh.
   Quaá khiïëp haäi nïn soái ta tï liïåt, nùçm beåp gñ dûúái àêët khöng
nhuác nhñch.
   Möåt ngûúâi Anhàiïng túái gêìn cuái nhòn. Soái con dûång hïët löng,
nhùn meáp àïí löå hai haâm rùng sùæc. Ngûúâi àoá vêîn thaãn nhiïn:
   - Chaâ chaâ! Nhe nanh ra doåa túá hûã?
   Möåt baân tay àûa túái gêìn con vêåt. Noá àúáp luön.
   Ngay lêåp tûác, àoân àaánh traã giaáng xuöëng rêët maånh hêët noá ngaä
nghiïng. Tinh thêìn duäng caãm tiïu tan, yá chñ chiïën àêëu biïën mêët.
Noá kheä kïu vaâi tiïëng, ngöìi dêåy. Ngûúâi kia giaáng thïm àoân nûäa, soái
con caâng rïn to.
   Nùm ngûúâi Anhàiïng xuám xñt vêy quanh con soái.
   Hoå cûúâi khanh khaách, laâm àuã troâ chïë giïîu noá.
   Böîng tûâ trong rûâng coá tiïëng àöång khiïën töëp ngûúâi quay laåi
nhòn, soái con gioãng tai vaâ nhêån ngay ra tiïëng àöång laå àoá. Noá hïët
rïn, kïu lïn möåt tiïëng mûâng rúä röìi im bùåt ngöìi chúâ soái meå túái giaãi

http://ebooks.vdcmedia.com
NANH TRẮNG                                 49

thoaát. Soái meå xöng thùèng vaâo giûäa toaán ngûúâi, veã rêët oai huâng,
tröng khaác hùèn moåi khi.
   Soái con nhaãy túái bïn meå noá, töëp Anhàiïng vöåi luâi ra. Soái meå
chûäng chaåc àûáng trûúác mùåt hoå, tûâ cöí hoång phaát ra tiïëng gûâ trêìm
àuåc dûä túån.
   Töëp ngûúâi laåi luâi thïm bûúác nûäa. Böîng möåt ngûúâi trong boån
bûúác túái, goåi: "Kiche!" Con soái caái hònh nhû dõu hùèn. Ngûúâi kia
nhùæc laåi lêìn nûäa "Kiche", gioång cûáng coãi hún.
   Soái con kinh ngaåc thêëy meå noá gêìn nhû boâ raåp.dûúái àêët tiïën
vïì phña ngûúâi àoá, vaâ chõu àïí anh ta àùåt tay lïn àêìu. Nhûäng ngûúâi
khaác cuäng bûúác lïn, súâ vaâo ngûúâi soái caái.
   Soái caái nùçm im, ve vêíy àuöi. Soái con túái nùçm bïn soái meå vaâ
cuäng àûúåc nhêån phêìn vuöët ve daânh cho noá. Möåt ngûúâi Anhàiïng
noái:
   - Chùèng coá gò àaáng ngaåc nhiïn. Meå con Kiche naây laâ choá nhaâ
coân böë noá laâ choá soái.
   - Raái caá-Xaám coân nhúá chûá? Con Kiche boã ài khoãi traåi chuáng
mònh àaä hún möåt nùm röìi!
   - Chùæc noá úã vúái luä soái suöët nùm qua. - Ngûúâi thûá ba xen vaâo.
   Raái caá-Xaám laåi vuöët ve soái con luác naây àaä hoaân toaân thuêìn
phuåc. Anh noái:
   - Böë cuãa nhoác naây laâ soái, meå noá laâ con Kiche.
   Noá vûâa laâ choá nhaâ vûâa laâ choá soái. Mònh seä nuöi noá. Tûâ höm
nay noá laâ cuãa mònh. Àùåt tïn noá laâ Nanh Trùæng.
   Thïë laâ baãn thoãa hiïåp àaä kñ kïët xong, hoâa bònh àûúåc xaác lêåp.
Ngûúâi vaâ vêåt seä söëng vúái nhau trong tònh baån.
    Laát sau Nanh Trùæng thêëy nhiïìu ngûúâi Anh àiïng nûäa leo lïn
löëi moân. Coá àaân baâ, àaân öng, treã con, ngûúâi naâo cuäng guâi nùång. Rêët
nhiïìu choá ài theo hoå, trïn lûng cuäng coäng àöì buöåc thaânh goái.
   - ÖÌ! - Nanh Trùæng nghô buång. - Coá rêët nhiïìu nhûäng con vêåt
àöìng loaåi vúái mònh!


http://ebooks.vdcmedia.com
Jack London                                 50

   Àaân choá cuãa ngûúâi Anhàiïng ngaåc nhiïn khi thêëy Nanh
Trùæng vaâ meå noá. Chuáng lao túái vaâ chùæc seä xeá hai meå con ra tûâng
maãnh nïëu moåi ngûúâi khöng àöí xö túái cûáu.
  Hoå vung gêåy deåp tan àaân choá, giaãi thoaát hai meå con Kiche vaâ
Nanh Trùæng vûâa röìi àaä chöëng cûå rêët duäng caãm.
   Soái con tiïëp tuåc têåp caách söëng trong thïë giúái àêìy caåm bêîy
ngaây caâng phûác taåp naây. Tuy trong böå naäo noá khöng coá chöî cho
khaái niïåm cöng bùçng nhûng noá caãm nhêån theo caách cuãa noá sûå cöng
bùçng cuãa con ngûúâi, nhûäng sinh vêåt àõnh ra vaâ aáp àùåt luêåt lïå cuãa
hoå. Chó coá caái caách thi haânh luêåt cuãa hoå laâ kò cuåc. Khaác hùèn caác
sinh vêåt khaác noá àaä gùåp, con ngûúâi khöng cùæn nhau, khöng cêëu xeá
nhau. Hoå thûåc thi luêåt qua trung gian nhûäng vêåt chïët: gêåy göåc, àaá
hoân àaá cuåc. Soái con cho rùçng àïí laâm àûúåc nhû vêåy hoå phaãi coá möåt
quyïìn lûåc khaác thûúâng, vûúåt quaá giúái haån cuãa taåo hoáa, chùæc do möåt
võ thêìn linh ban cho.
   Soái con nghô túái lêìn tiïëp xuác àêìu tiïn vúái nhûäng con vêåt àöåc
aác àûúåc coi laâ anh em ruöåt thõt vúái noá. Qua suy nghô Nanh Trùæng
khaám phaá.ra rùçng coá nhûäng sinh vêåt cuâng giöëng loaâi vúái noá, vaâ noá
thêëy thêåt khöng cöng bùçng khi chuáng xöng vaâo àaánh hai meå con.
Noá cuäng buöìn khi thêëy con ngûúâi buöåc meå noá vaâo möåt cêy gêåy.
    Nhû vêåy laâ phaãi laâm nö lïå, àiïìu xûa nay Nanh Trùæng khöng
quen. Teá ra quyïìn tûå do chaåy nhaãy, sùn àuöíi, nùçm nguã bêët cûá chöî
naâo thñch nùçm àaä bõ thay thïë bùçng sûå cêìm tuâ. Noá cuäng khöng haâi
loâng chuyïån Kiche bõ möåt ngûúâi thoâng dêy vaâo cöí dêîn ài theo khi
àoaân Anhàiïng di chuyïín chöî cùæm traåi. Nanh Trùæng baám theo sau
meå noá, trong loâng àêìy thùæc mùæc, bêët an trûúác sûå viïåc múái meã naây.
    Àoaân Anhàiïng ài xuöi theo triïìn thung luäng túái núi doâng
thaác àöí vaâo söng Mackenzie. Hoå gaác xuöìng lïn coåc chöíng muäi lïn
trúâi, röìi cùæm traåi. Nanh Trùæng caâng thêëy roä quyïìn lûåc töëi thûúång
cuãa con ngûúâi. Hoå coá thïí buöåc nhûäng vêåt àûáng im phaãi chuyïín
àöång, do àoá hoå coá thïí biïín àöíi böå mùåt cuãa thïë giúái. Noá ngaåc nhiïn
nhòn nhûäng ngûúâi Anhàiïng cùæm saâo xuöëng àêët röìi phuã nhûäng têëm
vaãi röång lïn trïn. Lïìu phêåp phöìng trong gioá laâm noá súå. Luác àêìu noá
tûúãng àêy laâ nhûäng con quaái vêåt, sau nhiïìu ngaây múái quen mùæt.

http://ebooks.vdcmedia.com
NANH TRẮNG                                 51

Àaân öng, àaân baâ, caã boån treã con cuäng àûúåc vaâo trong àoá, nhûng choá
thò bõ hoå neám àaá àuöíi kò àûúåc múái thöi. Coá bûäa Nanh Trùæng laãng
vaãng quanh mêëy cùn lïìu, ngûãi caái muâi laå laå cuãa chuáng, thûã nhay
vaâi miïëng, dûát maånh vaâi lêìn.
   Suyát nûäa noá laâm àöí möåt caái lïìu, may maâ coá ngûúâi túái àúä nïn
traánh àûúåc tai hoåa.
   Sau bûäa àoá noá chùèng thiïët àïí yá túái nhûäng chiïëc lïìu vaãi laâm
gò.
   Nanh Trùæng tiïëp tuåc cuöåc söëng nhoã nhoi yïn aã trong traåi,
sûúáng hún soái meå luön bõ súåi dêy da buöåc chùåt möåt chöî.
   Nhûng thanh bònh yïn aã coá bao giúâ keáo daâi maäi àûúåc!...
    Möåt bûäa kia Nanh Trùæng chaåm traán con choá daång soái coân ñt
tuöíi àûúåc àùåt tïn laâ con Lip Lip.
   Con naây toã ra hiïëu chiïën, nhe ngay rùng ra röìi lûúån quanh
ngûúâi Nanh Trùæng. Àõnh àuâa chùng?
   Bêët thònh lònh Lip Lip chöìm lïn cùæn giûäa vai, àuáng chöî con
linh miïu höìi trûúác àaä cùæn. Nanh Trùæng tûác àiïn lïn chuåp cöí Lip
Lip cùæn traã.
   Nhûng Lip Lip to khoãe hún noá nïn chó sau ñt phuát Nanh
Trùæng àaä àoã maáu cuáp àuöi chaåy vïì nêëp bïn soái meå.
   Sau trêån àoá coân nöí ra nhiïìu trêån àêîm maáu khaác.
    Soái xaám vêîn rêët toâ moâ nïn möîi ngaây laåi hoåc thïm nhiïìu àiïìu
múái laå... Thêëy Raái caá-Xaám ngöìi.xöím dûúái àêët xïëp àùåt mêëy que cuãi
vaâ duám rïu khö, noá xaán túái coå ngûúâi vaâo Raái caá-Xaám. Böîng noá thêëy
tûâ tay ngûúâi Anhàiïng böëc lïn möåt laân mêy rêët maãnh tûåa sûúng
muâ röìi möåt caái lûúäi àoã saáng nhû aánh nùæng thêåp thoâ loá ra.
   Nanh Trùæng chûa tröng thêëy lûãa höìi naâo.
   Thêëy ngoån lûãa sinh àöång quaá noá túái gêìn, thoâ moäm thûã chúi.
Noá giêåt mònh nhaãy dûång ra sau ruá lïn àau àúán trong khi Raái caá-
Xaám cûúâi nhû nùæc neã, goåi caác baån túái thuêåt laåi cêu chuyïån.http://ebooks.vdcmedia.com
Jack London                                 52

    Nanh Trùæng rêët àau, nùçm rïn hûâ hûâ, tiïëng rïn hoâa lêîn tiïëng
thúã than cuãa soái meå àang muöën túái giuáp con maâ khöng àûúåc.
   Soái xaám caâng rïn ró, boån ngûúâi Anhàiïng caâng cûúâi to. Thûá
êm thanh êìm ô laå tai êëy laâm Nanh Trùæng bûåc mònh. Noá xêëu höí, cuái
gùçm mùåt laãng xa boån hoå, túái nùçm bïn soái meå. Soái meå êu yïëm liïëm
khùæp ngûúâi soái con.
  Cuöåc söëng vúái ngûúâi Anhàiïng dô nhiïn coá nhiïìu caái töët
nhûng cuäng coá nhûäng mùåt xêëu.
   Hoaâng hön vïì. Àïm êåp xuöëng rêët nhanh.
    Nanh Trùæng nùçm bïn soái meå, mêëy vïët boãng trïn muäi trïn
lûúäi vêîn àang haânh noá nhûng noá rêìu rô vïì chuyïån khaác quan troång
hún. Noá tiïëc nhûäng ngaây qua, chiïëc hang, nhûäng vaách nuái dûång
àûáng, nhûäng cuöåc sùn möìi, tiïëc nhêët khöng khñ thanh bònh cuãa
möåt vuâng thiïn nhiïn biïët tön troång yïn tônh. Khöng nhû úã àêy,
moåi caái àïìu di chuyïín, àïìu öìn aâo. Nhûäng ngûúâi Anhàiïng naây
khöng luác naâo ngûâng ài laåi, noái nùng, gaâo theát.
   Ngay bêìu khöng khñ cuäng söëng àöång trong tiïëng rò rêìm ong
ong khöng ngúát vúái cûúâng àöå thay àöíi bêët chûâng tung ra nhûäng êm
thanh khaác laå xoaáy vaâo thêìn kinh laâm soái con bûåc böåi. Noá luön bõ
cùng thùèng, lo lùæng vaâ vö cuâng mïåt moãi, luác naâo cuäng núm núáp súå
sùæp xaãy ra möåt tai hoåa.
    Laân gioá nheå àung àûa voâm cêy, nûúác chaãy roác raách dûúái lúáp
bùng, àaân chim lùång leä saãi caánh trïn trúâi cao... têët caã giúâ àêy àaä
biïën thaânh tiïëng öìn aâo huyïn naáo khöng dûát.
   Nanh Trùæng nhòn moåi ngûúâi vúái veã kñnh nïí.
    Àöëi vúái noá, hoå laâ nhûäng sinh vêåt maånh meä, bïì trïn, nùæm
trong tay nhûäng quyïìn uy bñ êín. Hoå laâm chuã têët caã nhûäng thûá coá
vaâ khöng coá sûå söëng, buöåc àûúåc têët caã nhûäng thûá biïët cûã àöång phaãi
phuåc tuâng, hoå laâm cho rïu vaâ göî phaãi bêåt ra ngoån lûãa cuãa mùåt trúâi.
Hoå laâm ra lûãa! Hoå laâ nhûäng võ thêìn!
    Trong khi soái meå bõ buöåc chùåt vaâo chiïëc coåc, Nanh Trùæng
àûúåc tûå do chaåy nhaãy trong traåi..Noá tha höì quan saát con ngûúâi vaâ
biïët roä moåi thoái quen cuãa hoå. Dêìn daâ noá àêm gheát caác öng chuã,

http://ebooks.vdcmedia.com
NANH TRẮNG                                 53

àöìng thúâi ngaây caâng khiïëp súå sûác maånh kò laå cuãa hoå. Noá nhúá laåi
thaái àöå phuåc tuâng cuãa soái meå khi vûâa nghe goåi àïën tïn. Meå noá àaä
lêåp tûác tuên lïånh, chêëp nhêån thên phêån nö lïå. Noá laâm gò khaác
àûúåc, ngoaâi viïåc noi gûúng soái meå, khi ngûúâi goåi thò chaåy túái, khi bõ
àuöíi thò chaåy ài, khi bõ àe doåa hoùåc mùæng moã thò thu mònh laåi cho
thêåt nhoã beá, thêåt têìm thûúâng?
    Noá thuöåc quyïìn súã hûäu cuãa con ngûúâi, chùèng khaác meå noá vaâ
caác con vêåt khaác trong traåi. Thên thïí vaâ moåi hoaåt àöång cuãa noá àïìu
thuöåc vïì hoå.
    Noá nhanh choáng thuöåc loâng baâi hoåc naây, tuy khöng vò dïî
thuöåc maâ baâi hoåc búát phêìn àau xoát cho con vêåt àaä tûâng phaát triïín
möåt sûác maånh àöåc lêåp tûâ höìi àûúåc söëng trong thïë giúái riïng cuãa
noá... Tuy nhiïn, trong khi soái con thêëy cùm gheát hoaân caãnh múái
cuãa mònh thò àöìng thúâi vaâ vö yá thûác noá cuäng hoåc àûúåc caách hiïíu vaâ
yïu cuöåc söëng naây... Búãi leä nöîi lo cho thên phêån noá àaä àûúåc trao
vaâo tay ngûúâi khaác, coi nhû nhûäng traách nhiïåm trong cuöåc söëng àaä
coá núi dûåa dêîm.
    Coá thïí coi àêy laâ sûå buâ trûâ, vò khi söëng coá àiïím tûåa vaâo möåt
cuöåc söëng khaác bao giúâ cuäng dïî daâng hún söëng cö àöåc. Mùåc duâ vêåy
soái con vêîn khöng thïí dïî daâng chêëp nhêån hoaân caãnh múái, noá vûâa
chêëp nhêån vûâa chöëng àöëi. Trong loâng luön vùng vùèng tiïëng noái xa
xùm goåi noá vïì vúái nhûäng khu rûâng tuyïåt vúâi tuyïët phuã, nhûäng con
söng nhûäng doâng thaác àoáng bùng. Soái con tha thêín quanh khu
traåi, àöi lêìn noá àaä àõnh tröën ài, trúã vïì vúái cuöåc söëng lang thang
thuúã àêìu àúâi.
    Khöën nöîi Kiche meå noá vêîn phaãi úã laåi àêy, xñch chùåt vaâo cêy
coåc.
   Khöng, noá khöng thïí rúâi xa meå noá. Soái con trúã vaâo traåi, túái
kiïëm meå noá, coå mònh vaâo böå löng êëm aáp cuãa meå röìi liïëm lïn moäm
soái meå.
   Nanh Trùæng khöng ûa boån choá nhaâ tham ùn vaâ àöåc aác nhûng
noá chó tòm caách lêín traánh chuáng.http://ebooks.vdcmedia.com
Jack London                                 54

   Noá cuäng àaä nhêån biïët: àaân öng cöng bùçng hún, boån treã con
taân nhêîn hún coân caác baâ thò dõu daâng hún vaâ sùén loâng neám cho noá
möåt miïëng thõt hún nhûäng keã kia.
   Tuy vêåy cuöåc söëng cuãa soái con trong traåi coá möåt taåi hoåa: con
Lip Lip.
   Lip Lip lúán tuöíi hún, to con hún, khoãe hún vaâ daây daån trêån
maåc hún Nanh Trùæng. Möîi khi coá dõp noá àïìu baám theo soái con, gêìm
gûâ, suãa luön möìm, chúâ thúâi cú têën cöng..Nanh Trùæng tûå vïå rêët
duäng caãm nhûng khöng àuã sûác àaánh baåi àõch thuã. Lip Lip cao tay
hún, trúã thaânh cún aác möång haäi huâng cuãa soái con...
   Cûá hïî vûâa rúâi xa soái meå vaâi bûúác laâ thïí naâo cuäng àuång àêìu
tïn khöën kiïëp lao túái khiïu chiïën. Maâ trêån naâo Lip Lip cuäng thùæng.
Nanh Trùæng tuy liïn tuåc baåi trêån nhûng khöng àêìu haâng. Noá
khöng khuêët phuåc, traái laåi caâng duäng caãm àûúng àêìu.
   Nhûng nhûäng cûåc hònh phaãi chõu àûång khöng dûát àaä aãnh
hûúãng tai haåi àïën tñnh tònh noá.
   Nanh Trùæng trúã nïn hung aác, thuã àoaån, nham hiïím.
    Bõ tûúác àoaåt mêët nhiïìu niïìm vui tuöíi êëu thú, noá giaâ trûúác
tuöíi, co mònh laåi, suy nghô rêët nhiïìu.
    Noá khöng nghô túái gò khaác ngoaâi viïåc tòm caách traã thuâ keã
haânh haå noá. Bõ Lip Lip nhiïìu lêìn nêîng mêët phêìn thõt caá khi chuã
phên phaát suêët ùn, Nanh Trùæng sinh ra thoái ùn cùæp vùåt, nghô ra
caách àöåt nhêåp vaâo lïìu vaãi rêët bñ mêåt maâ khöng bõ phaát hiïån. Noá trúã
thaânh möåt àe doåa thûåc sûå cho caác phuå nûä Anhàiïng, nhiïìu lêìn bõ
hoå neám àaá bûúu àêìu sûát traán.
   Trñ thöng minh ngaây caâng phaát triïín, noá hoåc theo caách soái meå
àûa luä choá vaâo bêîy àïí àöëi phoá vúái con Lip Lip.
   Möåt bûäa kia, trong luác àang êíu àaã vúái àõch thuã, noá luâi dêìn,
duå àöëi phûúng theo vaâo giûäa caác tuáp lïìu. Con Lip Lip àang hùng
maáu nïn khöng àïì phoâng, höìng höåc àuöíi theo noá, chùèng cêìn biïët
mònh àang úã chöî naâo. Nanh Trùæng thoùæt êín thoùæt hiïån rêët khön
kheáo cho túái luác Lip Lip vûâa àuöíi theo noá qua möåt khuác ngoùåt thò
rúi àuáng vaâo chên Kiche. Soái meå vöì ngay lêëy, quêåt con Lip Lip ngaä

http://ebooks.vdcmedia.com
NANH TRẮNG                                55

soáng soaâi, àeâ lïn ngûúâi noá cùæn xeá túi búâi. Khi thoaát ra àûúåc, tònh
traång Lip Lip vö cuâng töìi tïå: maáu tuön xöëi xaã tûâ nhiïìu vïët thûúng,
nhiïìu maãng lúán thõt raách luãng lùèng bïn mònh.
   Noá gaâo lïn thï thaãm vò tûác giêån vaâ àau àúán.
   Nhûng cûåc hònh vêîn chûa buöng tha noá.
   Nanh Trùæng lúåi duång luác àõch thuã àang höët hoaãng len leán túái
gêìn àúáp möåt miïëng vaâo möng.
    Lip Lip khöng daám chöëng cûå, nhuåc nhaä boã chaåy thuåc maång
trûúác keã àaä tûâng cuái àêìu chõu àïí noá laâm tònh laâm töåi bêëy lêu.
   Caác öng chuã Anhàiïng cho rùçng Kiche àaä laåi quen vúái cuöåc
söëng trong traåi nïn hoå thaã ra. Noá liïìn theo Nanh Trùæng ài tham
quan caác vuâng lên cêån lêu nay chûa coá dõp lui túái.
  Nanh Trùæng àõnh àûa soái meå ài xa khu lïìu vaãi nhûng Kiche
khöng chõu, buöìn baä ngöìi xuöëng.trong khi soái con nhaãy tûng tûng
quanh mònh, liïëm muäi meå noá.
   Tuöìng nhû soái con muöën noái:
   - Ài thöi, meå úi! Thúâi cú rêët töët, meå con mònh tröën ài!
    - Khöng. - Soái meå àaáp. - Meå khöng rúâi xa ngûúâi lêìn nûäa àêu.
Meå muöën phuåc vuå hoå. Giúâ àêy niïìm vui cuãa meå laâ cuâng chia seã
cuöåc söëng vúái ngûúâi, duâ cuöåc söëng àoá hay dúã thïë naâo mùåc loâng.
   Nanh Trùæng hoaân toaân coá thïí boã tröën möåt mònh, trúã vïì vúái
cuöåc àúâi lang baåt noá àaä söëng ngay tûâ khi loåt loâng meå, nhûng tònh
yïu meå giûä chên noá úã laåi.
   Hûúng rûâng quyïën ruä noá. Thïí xaác vaâ têm höìn cuöìng nhiïåt
cuãa noá àïìu hûúáng vïì rûâng, nhûng tònh yïu meå coân maänh liïåt hún
nhiïìu.
   Khöng àúâi naâo noá tûå yá rúâi xa soái meå.
   Nanh Trùæng buöìn baä trúã laåi traåi, àêìu cuái gùçm, miïång khöng
ngûâng thöët ra nhûäng tiïëng thúã than khe kheä.
    ÚÃ Wild, thúâi gian meå úã gêìn caác con khöng daâi, dûúái sûå thöëng
trõ cuãa ngûúâi, thúâi gian àoá laåi caâng ruát ngùæn.

http://ebooks.vdcmedia.com
Jack London                                56

   Vò thïë àaä túái luác Nanh Trùæng phaãi rúâi xa soái meå. Raái caá-Xaám
quyïët àõnh baán con Kiche cho Ba Phûúång hoaâng. Anh naây àang
chuêín bõ ài thùm thuá vuâng söng Mackenzie vaâ höì Nö lïå.
   Nanh Trùæng àõnh ài theo soái meå, nhûng mêëy ngoån roi chaáy
lûng cho noá thêëy roä àiïìu khoaãn naây khöng coá trong húåp àöìng.
   Noá lao xuöëng nûúác àõnh baám vaâo chiïëc xuöìng chúã ngûúâi noá
yïu quñ hún têët caã moåi thûá trïn àúâi, nhûng möåt chiïëc xuöìng khaác
àuöíi kõp löi noá lïn. Soái con bõ àaánh àêåp rêët daä man hai bïn sûúân
theo nhau hûáng àoân. Ngûúâi àaánh rêët nùång tay, möîi àoân àïìu coá thïí
gêy thûúng têåt.
   Àêìu oác Nanh Trùæng röëi tung, lêîn löån. Tûâ kinh ngaåc chuyïín
sang khiïëp súå, röìi tûâ khiïëp súå chuyïín thaânh cùm phêîn. Noá nhe
nanh, gêìm gûâ, nhûng chó töí laâm cho ngûúâi àaánh noá caâng ra àoân dûä
dùçn hún. Cuöëi cuâng Nanh Trùæng chõu pheáp im möìm, luác êëy Raái caá-
Xaám múái nguöi giêån.
    Soái chõu khuêët phuåc. Sau àaá neám, gêåy quùng, giúâ àêy àïën
lûúåt baân tay con ngûúâi trûåc tiïëp àaánh lïn mònh noá... Nghô tuãi phêån
noá nùçm khoác thêìm cho nöîi bêët haånh cuãa mònh.
   Raái caá-Xaám thùèng tay neám Nanh Trùæng xuöëng loâng chiïëc
thuyïìn àöåc möåc àang tröi theo doâng nûúác..Anh ta bûúác túái àõnh lêëy
búi cheâo. Thêëy Nanh Trùæng nùçm vûúáng löëi ài, anh chaâng An-
hàiïng co cùèng àaá noá möåt àaá cûåc maånh. Baãn tñnh tûå do cuãa Nanh
Trùæng möåt lêìn nûäa nöíi khuâng, noá ngoaåm thuãng chiïëc giaây da möåc,
cùæm nhûäng chiïëc nanh nhoån hoùæt vaâo baân chên Raái caá-Xaám.
    Haânh àöång naây mang vïì cho noá sûå trûâng phaåt nùång nïì nhêët
tûâ trûúác túái giúâ. cún giêån cuãa Raái caá-Xaám cuäng ghï gúám khöng keám
nöîi khiïëp àaãm cuãa soái con. Khöng chó baân tay maâ caã chiïëc búi cheâo
göî cuäng àûúåc sûã duång. Sau khi àaánh àaä chaán tay Raái caá-Xaám vûát
Nanh Trùæng xuöëng loâng thuyïìn, thên hònh beá nhoã cuãa soái con àaä
nhûâ àoân tan xaác. Vêåy maâ vêîn chûa àûúåc buöng tha, vêîn bõ anh
chaâng Anhàiïng naây tiïëp tuåc àaá, àaåp liïn höìi kò trêån. Nanh Trùæng
àaä thêëm thña baâi hoåc nhúá àúâi nïn khöng phaãn cöng laåi. Noá àaä hiïíu:
duâ gùåp tònh thïë naâo cuäng khöng àûúåc pheáp cùæn laåi võ thûúång àïë laâ
chuã nhên, laâ chuáa tïí cuãa mònh.

http://ebooks.vdcmedia.com
NANH TRẮNG                                 57

    Thên thïí con ngûúâi laâ thûá thiïng liïng, duâng rùng cùæn vaâo àoá
laâ sûå xuác phaåm khöng thïí tha thûá, laâ töåi aác cuãa moåi töåi aác.
   Thuyïìn vaâo túái búâ, Nanh Trùæng vêîn nùçm beåp gñ, bêët àöång,
rïn xiïët, chúâ lïånh chuã. Lïånh cuãa Raái caá-Xaám thïí hiïån bùçng viïåc
anh ta nhêëc con soái lïn vaâ khöng nûúng tay quùèng xuöëng àêët.
    Nanh Trùæng run cêìm cêåp cöë lïët ài. Àõch thuã Lip Lip tûâ naäy
vêîn àûáng trïn búâ theo doäi tûâ àêìu àïën cuöëi, luác naây thêëy soái con àaä
kiïåt sûác beân lêåp tûác xöng túái, cùæm rùng vaâo da thõt bêìm dêåp cuãa
con vêåt àaáng thûúng.
   Nanh Trùæng hïët àûúâng chöëng cûå, cêìm chùæc caái chïët nïëu Raái
caá-Xaám khöng túái àaá Lip Lip möåt àaá bùæn tung ra xa.
   Cöng lñ cuãa con ngûúâi thïí hiïån nhû vêåy àoá.
   Cho duâ àang trong tònh traång vö cuâng bi àaát nhûng soái con
vêîn thêëy loâng húi rung àöång biïët ún. Noá ngoan ngoaän baám theo
Raái caá-Xaám, caâ nhùæc lïët qua traåi túái lïìu cuãa öng chuã.
  Àïm höm àoá, trong khi ngûúâi ngûúâi àïìu yïn giêëc, möåt mònh
Nanh Trùæng böìi höìi nghô túái soái meå vaâ caãm thêëy àau khöí vö cuâng.
   Noá àau khöí húi lúán tiïëng laâm Raái caá-Xaám thûác giêëc, anh ta
bûåc mònh nïån noá mêëy àoân. Tûâ àoá soái con ruát kinh nghiïåm, luác naâo
thêëy thûúång àïë coá thïí nghe roä, noá chó daám khoác thêìm. Nhûng
nhûäng khi möåt mònh lûäng thûäng trong rûâng, noá tha höì böåc löå nöîi
buöìn, gaâo lïn thêåt to cho haã..Trong thúâi kò sau àoá, nhúâ vêîn àûúåc
söëng tûúng àöëi tûå do, rêët coá thïí noá khöng cûúäng laåi àûúåc sûác löi
cuöën cuãa kñ ûác vïì chiïëc hang, cuãa doâng thaác vaâ tòm àûúâng quay trúã
laåi Wild.
   Nhûng nhûäng kó niïåm vïì soái meå vêîn maånh hún.
    Thêëy caác öng chuã thûúâng ài sùn xa traåi nhûng sau àoá laåi trúã
vïì, noá hi voång seä coá ngaây meå noá quay laåi. Nanh Trùæng söëng cuöåc
àúâi nö lïå nhûng sûå lïå thuöåc naây khöng chó mang laåi toaân àau khöí.
   Soái con vêîn giûä nguyïn tñnh toâ moâ khöng moãi mïåt cuãa noá nïn
luön luön khaám phaá thïm nhûäng àiïìu múái laå. Möîi ngaây àïìu coá
nhûäng sûå kiïån bêët ngúâ, hoaåt àöång cuãa con ngûúâi khöng luác naâo


http://ebooks.vdcmedia.com
Jack London                                58

ngûng. Soái con cuäng àaä hiïíu cêìn phaãi ùn úã vúái Raái caá-Xaám nhû thïë
naâo: phuåc tuâng vaâ tuyïåt àöëi vêng lúâi. Thónh thoaãng àûúåc chuã cho
miïëng thõt, noá àaánh giaá cûã chó naây quan troång hún rêët nhiïìu so vúái
cûã chó cuãa caác baâ cho noá thûác ùn. Raái caá-Xaám khöng bao giúâ vuöët
ve noá, vêåy maâ noá vêîn caâng ngaây caâng thêëy gùæn boá chùåt cheä hún vúái
võ thûúång àïë naây.
   Àiïìu duy nhêët khiïën noá rêìu rô khöng nguöi laâ sûå thiïëu vùæng
soái meå Kiche vaâ nöîi khaát khao tòm laåi cuöåc söëng tûå do cuãa kiïëp thúå
sùn vuâng Wild.
   Con Lip Lip vêîn chûa thöi quêëy àaão Nanh Trùæng. Do àoá soái
con caâng trúã nïn àöåc aác, hung dûä. Thêåm chñ noá coân bõ têët caã moåi
ngûúâi An-hàiïng trong traåi coi laâ phêìn tûã bêët haão àaáng gheát. Möîi
khi úã àêu àoá xaãy ra löån xöån, naáo loaån, coá tiïëng la heát, àaánh löån
hoùåc coá baâ naâo phaân naân bõ mêët tröåm miïëng thõt laâ y nhû rùçng
Nanh Trùæng coá liïn can.
    Caác öng chuã khöng tòm hiïíu nguyïn nhên dêîn túái tñnh caách
cuãa Nanh Trùæng, hoå chó nhòn thêëy hêåu quaã, nhûäng hêåu quaã rêët tai
haåi. Ai cuäng cho Nanh Trùæng laâ tïn keã cùæp gian ngoan, tïn vö àaåo
chuyïn nghô caách gêy töåi löîi.
    Àaáp laåi Nanh Trùæng nhòn con ngûúâi bùçng àöi mùæt ranh
maänh, luön nhêëp nhöím sùén saâng chuöìn dûúái trêån mûa soãi àaá, dûúái
cún luä nguyïìn ruãa cuãa caác baâ phuå nûä nöíi cún löi àònh. Vò thïë noá bõ
mêët tû caách thaânh viïn cuãa traåi. Toaân thïí boån choá àöëi xûã vúái noá
theo gûúng con Lip Lip, huâa theo con naây àïí haânh haå noá. Coá leä
chuáng caãm nhêån àûúåc sûå khaác biïåt vïì göëc gaác ngùn caách Nanh
Trùæng vúái boån chuáng vaâ khöng cûúäng laåi àûúåc möëi hêån thuâ baãn
nùng cuãa choá nhaâ àöëi vúái choá soái. Chuáng thi nhau rûúåt àuöíi Nanh
Trùæng tuy chùèng con naâo thoaát khoãi ùn àoân vò soái con.giúâ àêy àaä
biïët caách cho nhiïìu hún nhêån. Möåt choåi möåt thò noá luön giaânh
phêìn thùæng. Àõch thuã cuãa noá thûúâng khöng chêëp nhêån kiïíu giao
chiïën naây. Khi con soái xöng vaâo àaánh möåt con cuäng tûác laâ phaát ra
tñn hiïåu keáo caã àaân caã luä choá túái àaánh àoân höåi àöìng. Qua nhiïìu
trêån khöng cên sûác nhû vêåy soái con ruát ra nhiïìu baâi hoåc. Noá hiïíu
àûúåc rùçng muöën chöëng laåi söë àöng keã àõch aâo aåt têën cöng nhû vêåy


http://ebooks.vdcmedia.com
NANH TRẮNG                                    59

noá phaãi giaáng cho quên thuâ nhûäng töín thêët nùång nïì nhêët trong
thúâi gian ngùæn nhêët.
    Àiïìu chuã yïëu laâ phaãi àûáng vûäng trïn böën chên, àêy laâ möåt
yïu cêìu sinh tûã. Vò thïë Nanh Trùæng ra sûác luyïån thên hònh cho
thêåt deão nhû meâo.
    Khi giao àêëu, boån choá thûúâng tuên theo möåt söë qui tùæc nhêët
àõnh. Chuáng coá têåp tuåc biïíu löå yá àõnh khiïu chiïën bùçng àöång taác
xuâ löng, gêìm gûâ, nhe rùng. Ngûúåc laåi, soái con boã hïët moåi maân daåo
àêìu vö ñch, àöëi vúái noá chúâ àúåi nghôa laâ seä bõ caã luä lô boån àõch êåp túái
àaánh. Vò thïë noá khöng boã phñ thò giúâ, khöng maãy may chêìn chûâ
xöng vaâo nhanh nhû seát nöí, khöng àïí àõch thuã kõp àïì phoâng. Vaâ
àúáp luön, nhay, xeá túi búâi. Phêìn lúán naån nhên cuãa noá chûa kõp
nhêån àõnh tònh thïë àaä bõ naát vai, raách tai. Nhiïìu con choai choai
ruát chaåy vïì traåi mang theo cöí hoång raách toang.
    Trong möåt trêån giao chiïën gêìn bòa rûâng, Nanh Trùæng quêåt
àõch thuã ngaä chöíng böën voá, löi ài xïình xïåch möåt quaäng daâi röìi cùæn
àûát tônh maåch chñnh úã cöí con choá laâm noá chïët àûá àûâ.
   Töëi àoá, caã traåi Anhàiïng öìn aâo.
    Caác baâ nhùæc laåi nhûäng vuå mêët tröåm thõt trûúác àêy röìi keáo túái
chêët vêën Raái caá-Xaám. Hoå gaâo lïn:
   - Con choá cuãa anh laâ keã cùæp! Laâ àöì phaãn chuã! Noá laâ choá soái!
    Anh chaâng naây kiïn quyïët àûáng chùæn ngoaâi cûãa khöng cho ai
vaâo lïìu, núi anh giêëu Nanh Trùæng vaâ khùng khùng chöëng laåi moåi
ngûúâi, nhêët àõnh khöng chõu trûâng phaåt keã töåi phaåm.
   Trong suöët thúâi gian lúán lïn Nanh Trùæng bõ luä choá vaâ moåi
ngûúâi cùm gheát, khöng möåt luác naâo àûúåc yïn thên.
   Noá luön bõ baân tay con ngûúâi vaâ nanh boån choá àe doåa, luön
àûúåc tiïëp àoán bùçng tiïëng gêìm gûâ cuãa àöìng loaåi vaâ tiïëng nguyïìn
ruãa cuâng vúái gaåch àaá cuãa caác thûúång àïë túái têëp neám vaâo noá.
   Soái con luác naâo cuäng cùng thùèng àïì phoâng bõ.têën cöng hay
phaãn kñch, luön luön trong tû thïë sùén saâng chöìm lïn vúái haâm rùng
trùæng loáe saáng nhe hïët cúä. Khi noá cêët tiïëng, khöng con choá naâo


http://ebooks.vdcmedia.com
Jack London                                 60

trong traåi coá thïí saánh bùçng. Trong tiïëng gûâ cuãa noá chûáa àûång têët
caã nhûäng gò laâ taân nhêîn, àöåc aác vaâ àaáng ghï túãm.
   Vúái chiïëc muäi thoát laåi vò khöng ngúát nhùn nhoá, böå löng luön
dûång ngûúåc, caái lûúäi thoâ ra thuåt vaâo liïn tuåc, àöi mùæt saáng lûãa
hung taân, cùåp möi lêåt lïn löå hïët hai haâm rùng, tûúáng maåo noá tröng
quaái àaãn àïën nöîi boån àõch thónh thoaãng phaãi taåm thúâi ngûng chiïën
trong giêy laát, thêåm chñ coá khi phaãi thaáo lui.
    Luä choá laâ thuã phaåm têåp thïí gêy nïn nhûäng cûåc hònh cho naån
nhên Nanh Trùæng. Chuáng khöng chêëp nhêån noá laâ möåt thaânh viïn,
àaáp laåi Nanh Trùæng cuäng khöng cho pheáp con naâo àûúåc rúâi xa àöìng
loaåi. Chó trûâ con Lip Lip, têët caã boån chuáng àïìu phaãi dñnh chùåt vaâo
nhau àïí chung sûác àöëi phoá coá hiïåu quaã vúái keã thuâ. Möåt con ài leã
hêìu nhû bao giúâ cuäng toi maång. Con naâo thoaát àûúåc nanh vuöët cuãa
soái con cuäng bõ noá àuöíi theo vïì têån traåi vaâ chó thoaát chïët nhúâ àûúåc
caã traåi chaåy túái hoâ heát giaãi vêy. Vïì sau Nanh Trùæng khöng nhûäng
chó têën cöng boån ài leã maâ coân têën cöng caã khi chuáng ài thaânh bêìy.
Chiïën thuêåt cuãa noá laâ co cùèng chaåy khi bõ chuáng rûúåt àuöíi. Chúâ khi
naâo möåt con quaá hùng maáu vûúåt lïn taách xa bêìy, Nanh Trùæng bêët
ngúâ quay laåi ra àoân sêëm seát röìi laåi chaåy. Meåo naây lêìn naâo cuäng
thaânh cöng, vò boån choá non thûúâng dïî quïn coân soái con luön luön
laâm chuã àûúåc mònh.
   Cuöåc chiïën naây khöng luác ngûng nghó, khöng höìi kïët thuác.
Thêåm chñ coân trúã thaânh troâ vui cho boån treã, möåt troâ vui chïët ngûúâi.
    Nanh Trùæng yã thïë am hiïíu tûúâng têån vuâng Wild nïn thûúâng
hay duå luä choá ài vaâo nhûäng caánh rûâng kïë bïn traåi. Chó trong chöëc
laát, luä choá bõ laåc àûúâng kïu uãng oùèng khaác naâo laåy öng töi úã buåi
naây, nöåp maång cho soái con coá bûúác chên ïm nhû boåc nhung lùång leä
nhû caái boáng lûúát qua cêy rûâng xöng túái.
    Möåt kïë khaác àûúåc soái ûa thñch: xoáa dêëu vïët bùçng caách löåi qua
caác con suöëi khiïën boån choá khöng biïët àûúâng naâo lêìn theo. Sang túái
búâ bïn kia, soái con chui vaâo möåt buåi cêy nùçm daâi, khoan khoaái
thûúãng thûác tiïëng kïu la thêët voång cuãa luä choá.
    Trong tònh traång thûúâng xuyïn phaãi biïíu thõ thaái àöå àöåc aác
vúái caác con vêåt, sûå phaát triïín tinh thêìn cuãa Nanh Trùæng diïîn ra

http://ebooks.vdcmedia.com
NANH TRẮNG                                  61

rêët nhanh vaâ phiïën.diïån. Noá chó hoåc àûúåc möåt àaåo luêåt duy nhêët:
cuái àêìu phuåc tuâng keã maånh, thùèng tay aáp bûác keã yïëu. Noá àûúåc giaáo
duåc theo tû tûúãng tön suâng quyïìn uy. Vò thïë soái con ra sûác luyïån
cho moåi àöång taác cuãa noá àïìu rêët linh hoaåt. So vúái caác con choá khaác
trong traåi, noá linh lúåi hún, nhanh nheån hún, bïìn bó, hung túån vaâ
hiïëu saát hún. Sûå phaát triïín nhû vêåy laâ têët yïëu giuáp noá coá thïí
chöëng cûå vaâ söëng soát trong möi trûúâng thuâ àõch noá àang söëng.
   Khi muâa àöng trúã vïì mang theo mûa tuyïët vaâ sûúng muâ
Nanh Trùæng àaä coá thúâi cú thuêån lúåi àïí xa rúâi chuã, trúã laåi thaânh möåt
sinh vêåt tûå do.
   Àoaân Anhàiïng nhöí lïìu traåi, chêët moåi thûá lïn thuyïìn àöåc
möåc. Hoå seä ài túái nhûäng miïìn nhiïìu con möìi hún, ñt giaá buöët hún.
Kïë hoaåch cuãa Nanh Trùæng rêët àún giaãn. Chúâ khi caác con thuyïìn
khuêët sau khuác söng, noá chui vaâo nêëp kñn trong luâm cêy, khöng
àaáp laåi tiïëng goåi cuãa Raái caá-Xaám, cuãa Kloo Kooch vúå anh ta vaâ Mit
Sah con trai anh ta.
   Noá nùçm im trong nhiïìu giúâ, chúâ khi biïët chùæc toaán Anhàiïng
àaä ài khoãi, noá chui ra cùæm àêìu chaåy nhû àiïn vaâo rûâng. Nanh
Trùæng àûúåc tûå do! Tûå do nhû cuä!
   Nhûng noá nhanh choáng voä möång. Loâng noá traân ngêåp möåt nöîi
buöìn vö haån.
   Moåi yá nghô cuãa soái con àïìu töëi àen, trong nöîi buöìn tï taái.
Khöng khñ yïn tônh laâm noá böëi röëi, caãm thêëy möåt nguy hiïím rêët
gêìn àang àe doåa. Àaä thïë, khñ laånh nhû dao cùæt thõt. Khñ laånh aác
nghiïåt luöìn vaâo têån xûúng tuãy. Khöng coá goác lïìu laâm núi tröën reát,
noá phaãi lêìn lûúåt vêån àöång tûâng chên cho maáu chaãy àïìu, quùæp chiïëc
àuöi löng daâi phuã lïn ngûúâi cho àúä coáng.
   Nhiïìu hònh aãnh taái hiïån trong kyá ûác soái.
   Nhûäng cùn lïìu baåt, nhûäng àöëng lûãa, nhûäng ngûúâi Anhàiïng
têëp nêåp lui túái. Tiïëng the theá cuãa àaân baâ, tiïëng trêìm trêìm cuãa àaân
öng, tiïëng choá suãa...
   Têët caã nhûäng caái àoá àïìu khöng coân nûäa.


http://ebooks.vdcmedia.com
Jack London                                 62

   Thêëy àoái buång, soái con nhúá ngay túái nhûäng mêíu thõt, nhûäng
con caá tûâ tay con ngûúâi neám cho. úã àêy chùèng coá miïëng thõt naâo,
àêu àêu cuäng chó coá sûå im lùång khoá taã, àêìy àe doåa. Nanh Trùæng
khöng coân laâ con thuá rûâng ngaây trûúác. Cuöåc söëng àiïìu àöå bïn con
ngûúâi àaä laâm tñnh caách noá mïìm ài, caãnh nö lïå àaä laâm noá mêët hïët yá
thûác vïì traách nhiïåm.
    Thay cho tiïëng rò rêìm sinh àöång cuãa cuöåc söëng thûúâng nhêåt,
luác naây im lùång vaâ boáng àïm.àang vêy haäm boáp ngheåt noá, laâm noá
tï liïåt. Röìi àêy noá seä ra sao? Nanh Trùæng ruâng mònh. Vûâa coá möåt
boáng àen khöíng löì, àaáng súå vuát qua têìm nhòn cuãa noá. Gò vêåy? Àoá
chó laâ boáng cêy do aánh trùng chiïëu vaâo. Soái rïn khe kheä, sûåc nhúá ra
vöåi ngêåm chùåt möìm àïí khoãi àaánh thûác möëi nguy àang vêy quanh.
Coá tiïëng rùng rùæc ngay trïn àónh àêìu noá. Gò vêåy? Àoá laâ tiïëng caânh
khö gaäy. Noá chöìm lïn chaåy thuåc maång vïì phña traåi. Möåt nguyïån
voång maänh liïåt thöi thuác noá: àûúåc baão vïå. Muâi khoái cuãi phaã vaâo löî
muäi. Soái con ra khoãi rûâng, khoãi nhûäng khoaãng töëi vaâ nhûäng boáng
àen àaáng súå cuãa rûâng, túái möåt khoaãng tröëng traân ngêåp aánh trùng.
Noá ngú ngaác tòm traåi Anhàiïng, quïn bùéng traåi àaä dúâi ài tûâ lêu.
   Nanh Trùæng àöåt ngöåt dûâng laåi, khöng biïët nïn ài àêu bêy giúâ.
Cö àöåc, thiïíu naäo, noá ài loanh quanh trïn maãnh àêët vùæng teo tuy
múái àêy coân àöng vui nhûäng cùn lïìu cuãa ngûúâi Anhàiïng.
   Muäi noá phêåp phöìng hñt muâi caác àöì vêåt boã ài vaâ raác rûúãi cuãa
thûúång àïë vûát laåi.
    Soái vûâa túái àuáng chöî trûúác kia chuã noá dûång lïìu. Noá ngöìi
xuöëng hïëch moäm lïn mùåt trùng, haá thêåt to thöët lïn möåt tiïëng than
daâi, tiïëng than tûâ traái tim tan naát, tiïëng than noái lïn têët caã nöîi cö
àún haäi huâng, nöîi àau mêët meå, nhûäng thiïëu thöën vaâ sûå khöën cuâng
cuãa noá trong quaá khûá.
   Tiïëng tru àêìu tiïn cuãa soái con, rêët daâi vaâ thï thaãm.
    AÁnh bònh minh laâm giaãm búát möåt phêìn nöîi lo súå cuãa soái
nhûng laåi laâm tùng caãm giaác cö àún, thêët voång. Nanh Trùæng nhanh
choáng quyïët àõnh. Noá lao thùèng vaâo rûâng, túái búâ söng, men theo búâ
ài vïì phña haå lûu.


http://ebooks.vdcmedia.com
NANH TRẮNG                                  63

   Soái chaåy khöng nghó suöët möåt ngaây höm àoá.
    Sûác bïìn bó di truyïìn giuáp soái con coá thïí bùæt caác cú bùæp tuy àaä
nhûác moãi vêîn àûa noá tiïën lïn khöng ngûâng. Túái chöî doâng chaãy bõ
thu heåp giûäa hai bïn búâ vaách àaá cheo leo, noá voâng traánh tòm àûúâng
lïn àónh nuái. Coá nhûäng àoaån soái phaãi löåi phaãi búi qua söng qua
suöëi, nhiïìu chöî phaãi liïìu ài trïn lúáp bùng múái bùæt àêìu àöng cûáng
ven búâ.
   Àöi lêìn vûúåt qua khuác söng chaãy xiïët, noá phaãi chöëng choåi
kõch liïåt múái khöng bõ nûúác cuöën ài.
   Àêìu oác noá khöng luác naâo rúâi khoãi yá àõnh tòm ra dêëu vïët caác
thûúång àïë. Àiïìu lo lùæng duy nhêët cuãa noá laâ hoå àaä rúâi búâ söng ài sêu
vaâo nöåi àõa.
   Trñ thöng minh cuãa Nanh Trùæng hún hùèn caác àöìng loaåi.
Nhûng noá chûa àuã khön àïí nghô.túái búâ bïn kia con söng
Mackenzie. Biïët àêu toaán ngûúâi Anhàiïng àaä chùèng di chuyïín
sang àoá? Sau naây, cuâng vúái nùm thaáng vaâ sûå tûâng traãi, chùæc Nanh
Trùæng seä khöng boã qua khaã nùng àoá, coân luác naây noá chó ài huá hoåa
vêåy thöi. Suöët àïm höm àoá noá vêîn chaåy khöng ngûâng, vûúåt qua
nhiïìu trúã ngaåi, nhêët quyïët khöng boã cuöåc. Maäi túái trûa höm thûá
hai cú thïí noá múái bùæt àêìu suy kiïåt: tñnh ra noá àaä chaåy liïìn möåt
maåch suöët ba mûúi tiïëng maâ chûa coá miïëng gò vaâo buång. Böå löng
mõn maâng trïn mònh àaä bïët laåi sau nhiïìu lêìn nguåp lùån dûúái nûúác
giaá buöët. Gan baân chên toáe maáu tûúi, caâng vïì sau soái con caâng caâ
nhùæc dûä. Hoåa vö àún chñ, trúâi böîng töëi sêìm, tuyïët bùæt àêìu rúi nhû
roi quêët, tuyïët tan chaãy dûúái chên laâm àûúâng trún nhû múä, che lêëp
têìm nhòn ra xa khiïën töëc àöå cuãa noá caâng chêåm laåi.
    Töëi àoá Raái caá-Xaám quyïët àõnh sang haå traåi bïn búâ àöëi diïån
cuãa con söng Mackenzie. Nhûng trûúác khi trúâi töëi hùèn, Kloo Klooch
vúå anh ta phaát hiïån möåt con nai sûâng têëm àang xuöëng söng uöëng
nûúác. Sûå tònh cúâ may mùæn naây àaä àaão ngûúåc tònh hònh theo hûúáng
coá lúåi cho soái con. Búãi leä nïëu con thuá rûâng kia khöng xuöëng söng
uöëng nûúác, nïëu Kloo Klooch khöng phaát hiïån ra vaâ nïëu Raái caá-
Xaám khöng bùæn haå àûúåc noá bùçng hai phaát suáng, chùæc hùèn Nanh
Trùæng àaä bõ laåc vaâ seä hoùåc chïët vò àoái khaát vò rúi vaâo tay àõch, hoùåc

http://ebooks.vdcmedia.com
Jack London                                  64

gùåp laåi bêìy soái anh em ruöåt thõt cuãa noá vaâ trúã laåi söëng àúâi soái àïën
luác chïët. Tuyïët rúi caâng daây, soái con àang laão àaão, lï chên khêåp
khiïîng bûúác ài thò phaát hiïån trïn mùåt àêët trùæng tuyïët möåt dêëu
chên múái toanh. Noá lêìn theo dêëu chên ài tûâ búâ söng vaâo bòa rûâng.
Chùèng mêëy chöëc tiïëng öìn aâo cuãa traåi àaä bay túái tai, noá tröng thêëy
aánh lûãa bïëp chêåp chúân cuãa vúå Raái caá-Xaám àang nêëu ùn. Trong traåi
coá thõt tûúi röìi!
    Soái con àinh ninh sùæp ùn àoân. Noá daán mònh xuöëng àêët. Nghô
túái trêån àoân seä túái, löng húi dûång lïn nhûng noá vêîn nhoaâi dêìn vïì
phña cùn lïìu. Vûâa súå vaâ cùm gheát hònh phaåt àang àe doåa laåi vûâa
theâm húi êëm cuãa bïëp lûãa vaâ sûå che chúã cuãa caác thûúång àïë. Nïn noá
cûá tiïën, thên hònh co quùæp, khuám nuám, keáo lï buång túái vuâng saáng
bïëp lûãa.
    Raái caá-Xaám tröng thêëy Nanh Trùæng, ngûâng nhai miïëng thõt
àang ùn dúã. Nanh Trùæng trûúân thùèng túái trûúác mùåt öng chuã, àêìu
cuái gùçm toã yá thuêìn phuåc. Luác naây nhñch àûúåc möåt têëc àêët túái gêìn võ
thûúång àïë sao maâ chêåm chaåp, nhoåc nhùçn.àïën thïë! Maäi noá cuäng túái
núi, nùçm phuã phuåc dûúái chên Raái caá-Xaám.
    Soái con run hïët biïët nhùæm nghiïìn mùæt chúâ àoân trûâng phaåt
giaáng xuöëng. Baân tay öng chuã Anhàiïng vûâa giú cao trïn àêìu, noá
vöåi göìng mònh chõu trêån. Khöng thêëy baân tay àoá nïån xuöëng noá liïìu
maång ngûúác nhòn. Thò ra Raái caá-Xaám àang xeá àöi miïëng thõt, àûa
cho noá möåt nûãa.
    Soái con chûa hïët nghi ngaåi, ruåt reâ àaánh húi, röìi nheå nhaâng
àúáp miïëng thõt. Raái caá-Xaám ra lïånh mang thïm thõt cho noá, vaâ
ngöìi canh chûâng luä choá khaác àïí Nanh Trùæng yïn chñ àaánh cheán.
   No phûúän buång, Nanh Trùæng nùçm dûúái chên öng chuã, êu yïëm
nhòn àöëng lûãa sûúãi êëm noá. Hoaân toaân yïn têm vïì ngaây mai hïët
caãnh lang thang trong rûâng töëi, àûúåc laâm bêìu baån vúái giöëng ngûúâi.
http://ebooks.vdcmedia.com
NANH TRẮNG                                 65
         CHÛÚNG VI : LUÊÅT KEÃ MAÅNH


    Ñt bûäa sau Raái caá-Xaám phaãi lïn àûúâng.
   Anh chuêín bõ hai cöî xe trûúåt, chiïëc lúán cho anh ta vaâ chõ vúå
Kloo Klooch, chiïëc nhoã cho cêåu con trai Mit Sah coá dõp têåp àiïìu
khiïín àaân choá keáo. Chùæc chùèng cêìn noái thïm: cêåu ta rêët haänh diïån
àûúåc giuáp böë meå chúã theo hún möåt trùm kñ haânh lñ.
   Nanh Trùæng cuäng phaãi àoáng möåt böå dêy àai.
   Noá chùèng lêëy thïë laâm ngaåc nhiïn, vò coá nhûäng saáu con khaác
cuâng keáo xe vúái noá. Möîi con bõ buöåc vaâo cöî xe bùçng nhûäng súåi dêy
daâi ngùæn khaác nhau.
    Xe trûúåt tuyïët tröng giöëng loaåi xe trûúåt bùng toboggan,
nhûng laâm bùçng voã cêy phong baåc, muäi uöën cong àïí khoãi luán
xuöëng tuyïët. Troång lûúång haâng àûúåc raãi àïìu trïn bïì mùåt chiïëc xe.
Choá buöåc vaâo xe bùçng nhûäng àoaån dêy daâi ngùæn khaác nhau àïí
chuáng khoá bïì àaánh löån. Con naâo thñch gêy.göí chó coá thïí quay laåi
cùæn con phña sau vaâ seä bõ loåt vaâo têìm roi cuãa ngûúâi àiïìu khiïín.
Traái laåi, nïëu àõnh gêy sûå vúái con chaåy trûúác têët nhiïn noá phaãi dûúán
maånh lïn keáo theo têët caã nhûäng con chaåy phña sau laâm töëc àöå xe
tùng lïn. Con Lip Lip dêîn àêìu àoaân choá, nghiïîm nhiïn àûúåc àùåt
vaâo cûúng võ chó huy laâm caã boån choá àïìu rêët tûác töëi ganh tõ.
   Mit Sah laâ chaâng trai cuäng khön ngoan nhû ngûúâi böë. Chuá àaä
thêëy Nanh Trùæng thûúâng xuyïn bõ Lip Lip haânh haå. Nhûng vò höìi
àoá Lip Lip laâ choá cuãa chuã khaác nïn chuá chùèng thïí laâm gò àûúåc
ngoaâi viïåc thónh thoaãng neám noá möåt cuåc àaá.
    Sau khi mua vïì Mit Sah bùæt àêìu truát cùm tûác lïn àêìu con
Lip Lip bùçng caách buöåc noá vaâo súåi dêy daâi nhêët. Vïì hònh thûác thò
coá veã laâ möåt vinh dûå. Nhûng thûåc ra thò Lip Lip chùèng nhûäng
khöng chó huy àûúåc mêëy con kia maâ coân laänh àuã nöîi cùm gheát cuãa
chuáng, thûúâng xuyïn bõ chuáng haânh haå túái söë. Luä cho chó nhòn

http://ebooks.vdcmedia.com
Jack London                                  66

thêëy àuöi vaâ hai chên sau cuãa noá nhêëp nhöím chöìm chöìm trûúác
mùåt. Chuáng nghô: cha naây súå nïn múái quùæp àuöi chaåy chñ maång thïë
kia. yá nghô àoá laâm chuáng hùng tiïët muöën bùæt kõp Lip Lip. Thïë laâ
trong suöët ngaây àûúâng cöî xe trûúåt nhû bay. Con àêìu àaân Lip Lip
nöíi caáu vò bõ rûúåt àuöíi àïën cuâng, àõnh quay laåi trõ luä àõch thuã
nhûng ngay lêåp tûác bõ ngoån roi daâi ba chuåc piï quêët giûäa moäm
buöåc noá phaãi trúã vïì võ trñ. Mit Sah coân chúi khùm tòm caách kñch luä
choá àuöíi theo Lip Lip hùng hún nûäa bùçng caách ûu tiïn thûúãng thõt
cho noá khiïën nhûäng con khaác löìng lïn tõ naånh. Riïng Nanh Trùæng
vêîn lêìm luäi laâm nhiïåm vuå rêët chu àaáo, súåi dêy cuãa noá luön keáo
cùng, Mit Sah cöng nhêån noá rêët têån tuåy trong cöng viïåc. Soái xaám
àaä quïn meå, chó lo ngoan ngoaän phuåc tuâng öng chuã. Noá chêëp nhêån
kó luêåt dïî daâng hún caác con khaác.
   Khöng quïn nhûäng troâ tai aác cuãa boån choá, noá luön laãng xa
chuáng. Nhûng cuäng thêëy khoaái vò Lip Lip giúâ àêy àaä thay noá àoáng
vai keã chõu töåi.
    Noá luön tûå nhùæc nhuã: chúá coá daåi döåt xa rúâi Raái caá-Xaám, xa rúâi
baâ chuã vaâ con trai öng baâ chuã, noá seä bõ bêìy choá kia nhaâo túái giïët
chïët khöng thûúng tiïëc.
   Dêìn dêìn Nanh Trùæng àûúåc troång thõ. Khöng con naâo daám
nêîng tay trïn cuãa noá möåt miïëng thõt nhoã, traái laåi chñnh noá thûúâng
cûúáp cuãa chuáng miïëng thõt chuáng chûa kõp nuöët hïët..Kó luêåt do
thûúång àïë àïì ra chùåt cheä chûâng naâo thò kó luêåt do Nanh Trùæng aáp
àùåt cho bêìy choá cuäng khöng keám khùæc nghiïåt. Noá àoâi hoãi boån
chuáng phaãi tuyïåt àöëi phuåc tuâng.
    Chuyïën ài keáo daâi nhiïìu thaáng. Soái xaám ngaây caâng àûúåc nïí
súå, àaä trúã thaânh möåt thûá nhên vêåt thûúång àùèng trong xaä höåi choá.
Nhûng noá vêîn coi con ngûúâi laâ thûúång àïë.
   Soái khöng caãm thêëy yïu Raái caá-Xaám. Noá coi anh ta laâ möåt
thûúång àïë hoang daä, chùèng möåt lêìn vuöët ve noá, cuäng chùèng bao giúâ
noái vúái noá möåt lúâi mïìm moãng. Anh ta thûåc thi cöng lñ bùçng chiïëc
gêåy töë böë, khi noá lêåp thaânh tñch thò àûúåc anh thûúãng cöng bùçng
caách khöng àaánh àoân.


http://ebooks.vdcmedia.com
NANH TRẮNG                                 67

   Baân tay anh ta àaáng leä coá thïí rêët dõu daâng nhûng laåi chó ban
phaát soãi àaá, nhûäng caái taát nêíy lûãa, nhûäng ngoån roi quêët chaáy da
chaáy thõt, nhûäng àoân gêåy nïån nhûâ xûúng. Baân tay boån nhoác
Anhàiïng caâng àöåc àõa hún. Möîi khi coá dõp, chuáng thi nhau neám àaá
vaâo Nanh Trùæng, coá àûáa suyát laâm noá chöåt mêët möåt mùæt.
    Möåt bûäa kia, Nanh Trùæng gùåp rùæc röëi nghiïm troång gêìn möåt
höì lúán, höì Nö lïå. Thêëy möåt chaâng trai àang duâng ròu pha nhûäng
taãng thõt àöng laånh, noá mon men túái gêìn. Nhûäng maãnh thõt vuån
bùæn tung toáe àoã loâm nhû tia lûãa. Soái con nhaãy túái vöì. Anh chaâng
Anhàiïng cau mùåt buöng ròu, nhùåt chiïëc gêåy àõnh nïån. Tïn keã cùæp
ngaây boã chaåy, lúá ngúá khöng thuöåc àûúâng nïn mùæc keåt giûäa hai cùn
lïìu vaâ möåt taluy cao.
    Noá phaåm töåi gò? Nhùåt nhaånh nhûäng thûá vûúng vaäi àêu phaãi
laâ töåi! Vêåy taåi sao daám vung gêåy àaánh noá? Con choá lai soái chöìm
lïn. Chaâng trai bõ hêët ngaä, bõ noá ngoaåm möåt miïëng àau.
   Nanh Trùæng boã chaåy liïìn, vïì nêëp bïn öng chuã.
   Laát sau chaâng Anhàiïng noå keáo caã nhaâ túái gùåp Raái caá-Xaám.
   - Choá cuãa anh cùæn con trai töi. Phaãi trõ noá têån maång.
   - Khöng. - Raái caá-Xaám àaáp, - noá khöng laâm gò sai. Khöng
àaánh noá múái àuáng!
   Kloo Klooch vaâ Mit Sah cuäng àöìng tònh vúái anh ta. Vêåy sao?
Mònh coá thïí cùæn möåt loaåi thûúång àïë naâo àoá maâ khöng bõ trûâng
phaåt û?
   Nanh Trùæng seä khöng bao giúâ quïn yá tûúãng naây.
    Chûa hïët. Ngay sau àoá ñt bûäa Mit Sah ài rûâng vaâ chaåm traán
anh chaâng bõ Nanh Trùæng cùæn bûäa trûúác. Hai àûáa caäi nhau, laát sau
nhiïìu àûáa nûäa keáo túái. Cêåy àöng chuáng heâ nhau àaánh Mit Sah.
Àoân höåi àöìng giaáng nhû mûa xuöëng ngûúâi.Mit Sah. Tuy chöëng cûå
rêët kiïn cûúâng nhûng con trai Raái caá-Xaám sùæp quõ àïën núi. Àuáng
luác Nanh Trùæng túái. Chuyïån gò thïë nhó? aâ, thò ra caác öng con cuãa
thûúång àïë nïån nhau! Khöng phaãi chuyïån cuãa mònh. Mùåc xaác
chuáng... öì, nhûng ngûúâi bõ chuáng choaãng laâ Mit Sah, maâ Mit Sah
laåi laâ con öng chuã mònh! Soái con xöng vaâo. Trong nhaáy mùæt chiïën

http://ebooks.vdcmedia.com
Jack London                                  68

trûúâng saåch boáng quên thuâ! Mit Sah kïí laåi cêu chuyïån rùæc röëi àoá
vúái böë meå. Höm àoá Nanh Trùæng àûúåc Raái caá-Xaám thûúãng vö söë thõt.
   Soái con ruát ra nhiïìu baâi hoåc. Tûâ baão vïå thên thïí thûúång àïë
àïën baão vïå taâi saãn cuãa hoå, hai nhiïåm vuå caách nhau khöng xa. Vêåy
noá phaãi baão vïå hoå chu àaáo caã thên thïí lêîn taâi saãn, duâ coá phaãi vò
cöng viïåc àoá maâ cùæn caác thûúång àïë khaác...
    Thûúång àïë cuäng coá dùm baãy àûúâng, coá loaåi töëi cao àoâi hoãi noá
phaãi phuåc tuâng vaâ baão vïå, coá loaåi nhaát nhû thoã àïë maâ noá coá thïí cùæn
nïëu tònh thïë àoâi hoãi.
   Raái caá-Xaám huêën luyïån Nanh Trùæng laâm cöng viïåc giûä nhaâ.
Noá àûúåc traã cöng bùçng thûác ùn vaâ sûå che chúã cuãa chuã. Tûâ àoá Nanh
Trùæng biïët canh giûä taâi saãn, baão vïå thên thïí thûúång àïë, laâm viïåc
cho chuã.
    Khoaãng thaáng tû, chuyïën ài daâi cuãa chaâng Anhàiïng kïët
thuác. Nanh Trùæng vûâa troân tuöíi töi. Mit Sah thaáo dêy àai cho noá.
Khöng kïí Lip Lip, noá laâ con àeåp nhêët trong àaân choá choai choai
cuãa toaân traåi. Noá thûâa hûúãng cuãa böë meå caã sûác khoãe lêîn têìm voác.
So vúái caác con àaä trûúãng thaânh thên hònh noá daâi hún tuy nhòn töíng
thïí thò caác böå phêån chûa phaát triïín cên xûáng, vêîn maãnh mai thon
thaã. Böå löng maâu xaám y hïåt löng soái rûâng. Lang thang trong traåi,
noá nhanh choáng lêëy laåi caác thoái quen cuä, dïî daâng nhêån ra nhûäng
àõa àiïím àaä rúâi xa tûâ nhiïìu thaáng nay. Giúâ àêy Nanh Trùæng coá thïí
daåo chúi khùæp chöën khöng lo bõ têën cöng, hún nûäa boån choá thêëy noá
ài qua coân vöåi vaâng laánh mùåt. Trong àaám choá giaâ coá möåt con trûúác
kia vêîn laâm noá run bùæn lïn: con Baseek. Höìi àoá hïî vûâa tröng thêëy
noá laâ Nanh Trùæng àaä hoaãng.
   Noá bõ con Baseek àaánh baåi nhiïìu trêån.
    Nhûng bêy giúâ, noá àaä biïët roä nhûäng thay àöíi trong sûå phaát
triïín thên hònh vaâ sûác maånh cuãa noá, biïët roä Baseek àaä suy yïëu vò
tuöíi giaâ.
   Hai àõch thuã chaåm traán nhau nhên dõp xeã thõt möåt con nai
sûâng têëm vûâa bõ bùæn haå, Nanh Trùæng àûúåc chia phêìn möåt chiïëc
moáng vaâ möåt khuác xûúng öëng chên coân dñnh möåt miïëng thõt.


http://ebooks.vdcmedia.com
NANH TRẮNG                                 69

    Noá mang phêìn túái sau buåi cêy xa luä choá àang chen lêën tranh
cûúáp nhau, àiïìm tônh nùçm thûúãng.thûác. Böîng Baseek lao àïën. Soái
con phaãn cöng ngay, chöìm lïn cùæn keã àõch möåt nhaát röìi luâi ra xa
thuã thïë. Con choá giaâ sûäng súâ trûúác thaái àöå ngang taâng cuãa soái con,
trûúác àoân phaãn kñch chúáp nhoaáng, àûáng ngúá ra, nhòn trên trên vaâo
àõch thuã.
    Baseek àaä coá kinh nghiïåm vïì sûác maånh ngaây caâng gia tùng
cuãa lúáp treã, noá biïët cêìn phaãi vêån duång sûå khön ngoan àïí chõu àûång
àiïìu noá khöng thïí ngùn caãn. Noá xuâ böå löng àêìy oai phong, trûâng
mùæt qua khuác xûúng nhòn soái con vúái veã khinh miïåt. Nanh Trùæng
tuy ra àoân thaânh cöng nhûng trong têm traång vêîn coân rúi rúát àöi
chuát naâo àoá cuãa nöîi khiïëp àaãm ngaây xûa. Noá thu mònh thêåt nhoã,
nghô caách ruát lui sao cho àúä mêët thïí diïån.
   Con Baseek phaåm sai lêìm khi nhêån àõnh tònh thïë, tûúãng caái
nhòn khinh miïåt cuãa mònh àaä laâm Nanh Trùæng mêët tinh thêìn sùæp
boã chaåy àïí laåi miïëng thõt. Nhêån àõnh àoá laâm Baseek nön noáng mêët
kiïn nhêîn.
    Con choá giaâ coi nhû mònh àaä thùæng, bûúác thùèng túái miïëng
thõt. Noá chùèng cêìn àïì phoâng, cuái xuöëng hñt haâ àaánh húi. Nanh
Trùæng gûâ möåt tiïëng. Luác naây, nïëu nhû con choá giaâ chõu àûáng yïn
taåi chöî, tònh thïë cuãa noá vêîn chûa àïën nöîi nguy ngêåp. Chó cêìn
ngêíng àêìu, phoáng tia mùæt dûä túån thùèng vaâo àõch thuã, nhêët àõnh noá
seä laâm Nanh Trùæng taáng àúãm kinh höìn boã chaåy. Khöën nöîi muâi thõt
tûúi ngon laânh vûâa xöåc vaâo löî muäi laåi quaá hêëp dêîn laâm Baseek
khöng sao cûúäng nöíi cún theâm roã daäi, muöën ùn söëng nuöët tûúi ngay
lêåp tûác.
   Baseek quaá quùæt túái mûác àoá, soái con chõu sao thêëu! Tûâ lêu
nay noá àaä àûúåc tön vinh laâ võ chó huy xûáng àaáng cuãa caác baån àöìng
haânh, àúâi naâo noá chõu àïí yïn cho keã kia ngang nhiïn cuöîm phêìn
thõt cuãa noá! Nanh Trùæng liïìn ra àoân theo caách lêu nay: bêët ngúâ,
khöng daåo àêìu. Ngay àoân thûá nhêët tai Baseek àaä bõ xeá raách te tua.
Chûa kõp hoaân höìn, caác àoân tiïëp theo àaä túái têëp giaáng xuöëng.
   Noá bõ hêët ngaä chöíng böën voá, cöí hoång raách toang, àang ra sûác
quêîy àaåp cöë boâ dêåy thò bõ Nanh Trùæng àúáp hai miïëng vaâo baã vai.

http://ebooks.vdcmedia.com
Jack London                                 70

Àoân phaãn cöng cuãa Baseek chùèng nhùçm nhoâ gò: hai haâm rùng noá
bêåp rêët maånh phaát ra möåt tiïëng ghï höìn nhûng chó bêåp vaâo khöng
khñ. Laát sau Baseek bõ cùæn truáng moäm, bõ hêët tung ra xa miïëng
thõt.
    Tònh thïë hoaân toaân àaão ngûúåc. Nanh Trùæng dûång löng nhe
nanh àûáng chùån khuác xûúng, Baseek luâi xa phña sau chuêín bõ
chuöìn. Noá àaä.túãn khöng daám liïìu maång tiïëp tuåc choåi vúái soái con rêët
gioãi têën cöng chúáp nhoaáng. Nhûng vêîn cöë thu hïët can àaãm hoâng
ruát lui trong danh dûå.
    Noá quay lûng laåi, àaâng hoaâng boã ài rêët oai vïå coi nhû Nanh
Trùæng vaâ khuác xûúng öëng kia chùèng la caái thaá gò àaáng quan têm.
Cho túái khi khöng tröng thêëy soái con àêu nûäa noá múái dûâng laåi liïëm
caác vïët thûúng àoã maáu.
   Nanh Trùæng nghiïîm nhiïn trúã thaânh võ chuáa soaái àöåc tön
trong traåi. Khöng tïn naâo daám chöëng laåi noá. Noá tha höì lïn mùåt,
khöng beâ baån, luön buöìn so, xa laánh moåi con khaác.
    Giûäa muâa heâ, bûäa soái con àang möåt mònh lùång leä ngao du
böîng bùæt gùåp möåt cùn lïìu múái dûång ngay bïn traåi. Noá àïí yá thùm doâ
vaâ nhêån ra Kiche. Soái con nao nao nhòn meå, trong loâng raåo rûåc bao
kñ ûác ngaây xûa. Nhûng soái caái nhe rùng, gûâ kheä. Nhûäng kó niïåm
àùçm thùæm trong quaá khûá vuåt söëng laåi trong loâng soái con. Noá chöìm
túái con soái meå àaä tûâng möåt thúâi laâ caã thïë giúái cuãa noá. Con Kiche
àúáp noá möåt miïëng laâm soái con àau quaá luâi laåi, khöng hiïíu taåi sao.
Ta àûâng vöåi chï traách soái meå. Noá khöng nhòn nhêån con chó vò noá àaä
coá nhûäng àûáa con khaác.
   Hai chuá nhoác vêîy àuöi àoâi chúi vúái Nanh Trùæng trong khi con
naây laånh luâng àaánh húi, rêët thùæc mùæc khöng hiïíu tûâ àêu ra hai
nhoác con laå mùåt, khöng biïët àêy laâ hai àûáa em cuâng meå khaác böë.
Con Kiche laåi àúáp noá lêìn nûäa röìi khöng ngúát gûâ gûâ àe doåa.
    Nanh Trùæng khöng coân laâ trung têm cuöåc söëng cuãa soái caái
nûäa. Noá ngú ngaác àûáng nhòn Kiche liïëm hai soái con, thónh thoaãng
laåi gêìm gûâ xua àuöíi noá. Noá khöng coân coá yá nghôa gò, khöng coân chöî
àûáng trong tònh caãm cuãa Kiche, nhû Kiche leä ra cuäng khöng coân
chöî trong têm höìn noá.

http://ebooks.vdcmedia.com
NANH TRẮNG                                71

   Nhûng Nanh Trùæng vêîn àûáng im, trong têm traång cûåc kò
choaáng vaáng cöë àêëu tranh vúái nhûäng kó niïåm röëi búâi. Möåt lêìn nûäa
meå noá laåi têën cöng.
    Soái con nhêîn nhuåc chõu àûång khöng chöëng laåi, theo àuáng luêåt
cuãa loaâi choá: khöng àaánh choá caái.
   Noá biïët luêåt naây theo baãn nùng tûå nhiïn.
    Nhiïìu thaáng tröi qua. Nanh Trùæng àaä trúã thaânh con choá lai
soái cao lúán. Tñnh caách noá tiïëp tuåc phaát triïín theo khuön mêîu cuãa
hoaân caãnh xung quanh.
    Qui luêåt cuöåc söëng laâ nhû vêåy: tñnh caách hònh thaânh trong
khuön mêîu cuãa hoaân caãnh. Nïëu Nanh Trùæng khöng àïën vúái ngoån
lûãa cuãa con ngûúâi, chùæc chùæn Wild àaä biïën noá thaânh con soái.rûâng
thûåc thuå. Con ngûúâi àaä taåo cho noá möåt möi trûúâng khaác, trong àoá
noá lúán lïn thaânh choá nhaâ nhûng vêîn giûä laåi àöi neát gò àoá cuãa choá
soái.
    Caâng lúán lïn noá caâng khoá hoâa àöìng, caâng toã ra hung túån vúái
caác con choá trong traåi, nhûng vò thïë laåi àûúåc Raái caá-Xaám ngaây caâng
ûu aái hún.
    Tuy thïí chêët rêët khoãe nhûng Nanh Trùæng coá àiïím yïëu chñ tûã
vïì tñnh caách khöng thïí khùæc phuåc nöíi: khöng chõu àûång àûúåc tiïëng
cûúâi chïë giïîu cuãa moåi ngûúâi. Khi caác öng chuã Anhàiïng cûúâi noá,
maáu Nanh Trùæng lêåp tûác söi lïn khiïën noá trúã nïn cûåc kò nguy
hiïím. Vö phuác cho con choá non, thêåm chñ caã con choá giaâ naâo luác êëy
loùng quùng trïn àûúâng ài cuãa noá! Noá hiïíu luêåt lïå nïn khöng daám
truát cún giêån lïn Raái caá-Xaám, biïët roä sau lûng anh ta coá cêy gêåy töí
böë vaâ chiïëc roi rêët deão. Coân sau lûng luä choá chó coá khoaãng khöng
gian tröëng trún àïí chuáng quùæp àuöi chaåy thùèng khi Nanh Trùæng
xuêët hiïån trong cún àiïn bõ ngûúâi cûúâi nhaåo.
   Luác Nanh Trùæng lïn ba, vuâng lûu vûåc söng Mackenzie lêm
vaâo cún àoái keám rêët nùång. Caá söng, thoã rûâng vaâ nai sûâng têëm biïën
ài àêu saåch.
   Ngay boån tuêìn löåc cuäng hònh nhû quïn di truá túái àêy. Khùæp
miïìn Wild bõ bao phuã trong chïët choác. Thiïëu lûúng thûåc, bõ caái àoái

http://ebooks.vdcmedia.com
Jack London                                 72

haânh haå, caác con vêåt ùn thõt lêîn nhau, con naâo thêåt khoãe múái söëng
soát. Àaä thïë chuáng coân bõ ngûúâi Anhàiïng sùn bùæt ngaây àïm. Ngûúâi
giaâ, ngûúâi yïëu lùn ra chïët àoái, tiïëng kïu than ai oaán traân ngêåp
traåi.
    Àaân baâ treã con kiïåt sûác guåc haâng loaåt, söë ñt thûác ùn coân laåi
chui vaâo buång caác thúå sùn mùæt sêu hoùæm vò àoái. Caác thûúång àïë
phaãi ùn caã nhûäng chiïëc giaây da möåc vaâ bao tay da cuãa hoå thò dô
nhiïn boån choá phaãi ùn dêy àai keáo xe, khi àaä ùn hïët nhûäng thûá àoá
thò ùn thõt lêîn nhau. Nhûäng con xêëu xñ nhêët, yïëu úát nhêët bõ thõt
trûúác, vaâi con chaåy thoaát vaâo rûâng thò rúi vaâo nanh vuöët choá soái.
Möåt mònh con Nanh Trùæng àaä tûâng qua thúâi thú êëu úã Wild nïn coá
khaã nùng söëng àöåc lêåp trong rûâng.
    Thêëy choá bõ caác öng chuã ùn thõt dêìn, soái con biïët thên biïët
phêån döng tuöët vaâo rûâng, kiïn nhêîn sùn bùæt soác laâm thûác ùn cêìm
húi, nhiïìu phen noá phaãi phuåc kñch haâng giúâ múái thêëy con vêåt nhoã
thoá naây rúâi cêy nhaãy xuöëng. …n maäi cuäng hïët soác, noá tûå bùçng loâng
vúái thõt chuöåt. Bûäa têën cöng möåt con chöìn thöng noá bõ àaánh traã
kõch liïåt.
    Khi naån àoái lïn túái àónh àiïím, cûåc chùèng àaä soái con phaãi tòm
vïì vúái bïëp lûãa cuãa caác thûúång àïë. Dûâng laåi úã chöî khaá xa daäy lïìu
baåt, nêëp kñn.dûúái cêy rûâng noá quan saát tònh hònh trong traåi, len
leán gúä tröåm caác con vêåt mùæc bêîy ngûúâi Anh àiïng. Coá lêìn noá liïìu
maång gúä caã bêîy cuãa Raái caá-Xaám. Mïåt muöën chïët, sûác lûåc gêìn caån
kiïåt, nhiïìu lêìn noá phaãi nùçm beåp xuöëng thúã. Tònh cúâ bùæt gùåp möåt
con soái con laãng vaãng gêìn traåi, noá giïët luön khöng thûúng tiïëc röìi
tiïëp tuåc ài lang thang. Coá leä söë coân may, nïn möîi khi lïn cún àoái
buång thïí naâo noá cuäng kiïëm àûúåc miïëng gò nheát vaâo daå daây. Noá àaä
suy yïëu nhûng trong rûâng coá nhûäng con vêåt coân yïëu hún. Coá bûäa
caã möåt àaân soái xöng vaâo àuáng luác Nanh Trùæng vûâa möåt mònh cheán
hïët con linh miïu caách àêy hai ngaây nïn rêët sung sûác. Cuöåc chiïën
cûåc kò quyïët liïåt nhûng Nanh Trùæng coá phong àöå cao hún hùèn boån
àõch thuã, buöåc chuáng phaãi boã dúã cuöåc truy kñch. Hún nûäa, noá coân
bêët ngúâ quay laåi quêåt chïët röìi nuöët goån möåt con àang maãi àuöíi
theo noá. Nhûäng chuyïën ngao du liïn miïn àûa Nanh Trùæng trúã vïì
vuâng noá söëng thúâi thú êëu, gùåp laåi chiïëc hang noá àaä söëng vúái soái meå

http://ebooks.vdcmedia.com
NANH TRẮNG                                73

vaâ soái giaâ löng xaám. Noá ngaåc nhiïn thêëy Kiche trong àoá. Cuäng nhû
Nanh Trùæng, soái meå àaä chaåy tröën baân tay con ngûúâi.
   Kiche cuâng söëng vúái möåt con soái nhoã. Thêëy Nanh Trùæng túái,
soái meå kiïn quyïët àuöíi ra. Nanh Trùæng khöng cûúäng laåi, túái úã trong
hang con linh miïu àaä àaánh nhau vúái noá höìi xûa.
    Muâa heâ tröi qua. Nhúâ may mùæn sùn àûúåc nhiïìu möìi nïn
Nanh Trùæng àaä phuåc höìi sûác lûåc, caãm thêëy traân àêìy tûå tin. Möåt
bûäa tònh cúâ noá gùåp Lip Lip cuäng àaä vaâo söëng trong rûâng nhû noá.
Hai con àang chaåy ngûúåc chiïìu nhau doåc theo chên möåt bûác vaách
àaá boåc hai bïn búâ doâng thaác. Bêët thònh lònh chuáng chaåm traán khi
caã hai vûâa voâng qua möåt taãng àaá. Chuáng lêåp tûác thuã thïë, gûúâm
gûúâm nhòn nhau àêìy nghi ngúâ.
   Nanh Trùæng vûâa ùn no nïn rêët sung sûác, con möìi noá vûâa ùn
coân chûa kõp tiïu hïët. Vêåy maâ vûâa thoaáng thêëy Lip Lip, toaân böå
löng doåc söëng lûng noá tûå dûng dûång àûáng hïët lïn, y hïåt höìi bõ àõch
thuã bùæt naåt ngaây trûúác.
   Sûå viïåc tiïëp theo diïîn ra trong nhaáy mùæt.
   Con Lip Lip àõnh boã chaåy nhûng khöng kõp.
   Nanh Trùæng hêët noá ngaä chöíng goång, lùn löng löëc mêëy voâng.
Röìi ngoaåm giûäa cöí noá. Con Lip Lip thúã hùæt ra chúâ chïët, Nanh
Trùæng lûúån quanh àõch thuã canh chûâng möåt luác röìi boã ài doåc theo
vaách àaá.
    Möåt laát sau nghe coá nhiïìu tiïëng àöång trong rûâng, noá thêån
troång túái bòa rûâng àûa mùæt nhòn ra traãng tröëng. Gêìn con söng, coá
möåt traåi Anhàiïng.röån raä tiïëng àöång, tiïëng ngûúâi, muâi caá muâi thõt
theo gioá àûa vaâo muäi thúm phûng phûác. Nghe nhûäng êm thanh vui
veã, xen lêîn tiïëng caáu gùæt cuãa phuå nûä, Nanh Trùæng hiïíu ngay rùçng
àùçng sau sûå giêån dûä cuãa caác baâ laâ nhûäng chiïëc daå daây no cùng.
Lûúng thûåc àaä sùén, naån àoái àaä qua. Biïët thïë soái con maånh daån ra
khoãi rûâng, chaåy xuyïn qua traåi ài thùèng túái lïìu Raái caá-Xaám. Chaâng
An-hàiïng naây khöng coá nhaâ, chõ vúå Kloo Klooch mûâng rúä tiïëp àoán
con soái. Chõ neám cho noá möåt miïëng thõt.http://ebooks.vdcmedia.com
Jack London                                 74

    - Ùn ài, röìi nùçm àoá maâ nguã. Raái caá-Xaám sùæp vïì röìi. öng êëy seä
rêët vui khi thêëy maây quay vïì.
    Cuöåc söëng trúã laåi nhû xûa, Nanh Trùæng laåi laâm choá keáo xe
trûúåt tuyïët.
   Noá laåi àûúåc àoáng vai àêìu àaân, do àoá caâng bõ nhûäng con khaác
cùm gheát. Suöët ngaây, boån chuáng coá caãm giaác phaãi rûúåt àuöíi noá
khöng luác naâo àûúåc ngúi nghó. Khi dûâng, chuáng chó muöën xöng túái
nïån cho noá möåt trêån cho boä gheát nhûng laåi bõ ngoån roi cuãa Mit Sah
laâm nguöi cún hùng maáu. Ngay Nanh Trùæng möîi khi àõnh sûãa möåt
con trong àaân cuäng khöng traánh khoãi bõ ngoån roi da taân nhêîn quêët
giûäa moäm. Buöåc phaãi tuên lïånh chuã bùæt keáo xe hïët ngaây naây sang
ngaây khaác, noá àêm ra ngaán caái nghïì khoá chõu naây.
    Möîi khi Mit Sah ra lïånh khúãi haânh, caã àaân choá àöìng loaåt
dûúán lïn àuöíi theo soái con, keâm theo nhûäng tiïëng gêìm gûâ tûác töëi.
Soái con caãm thêëy loâng tûå aái bõ töín thûúng nùång nïì vò khöng coá caách
naâo dûâng laåi àïí trõ töåi caái boån cûá lùéng nhùéng baám àuöi àuöíi theo
noá suöët ngaây. yá chñ ngêëm ngêìm nöíi loaån vaâ loâng cùm thuâ cuãa noá
lúán dêìn. Noá khöng mong àûúåc nûúng nheå vaâ cuäng khöng nheå tay
vúái àõch thuã, nhêët àõnh tòm moåi cú höåi haäm haåi luä choá trong traåi.
Àïm naâo noá cuäng loanh quanh giûäa caác cùn lïìu, hoâng vúá àûúåc möåt
con daåi döåt daám ài àïm àïí nïån cho möåt trêån boâ lï boâ caâng.
   Möîi khi vïì túái àñch, choá àûúåc thaã ra, caác con àêìu àaân khaác
thûúâng neáp vaâo chên caác thûúång àïë àïí àûúåc che chúã. Con Nanh
Trùæng khöng thïë. Noá möåt mònh lûäng thûäng ài khùæp traåi, àïm àïm
luâng àaánh nhûäng con àaä choåc tûác noá trong ngaây. Nhûng luä choá
khöng tòm àûúâng laánh mùåt noá nhû trûúác nûäa.
   Chuáng àaä quen nhòn noá boã chaåy suöët ngaây, àêìu oác chuáng àaä
quen vúái yá nghô coi ûu thïë cuãa soái.con laâ thûá giaã taåo. Vò vêåy hïî
Nanh Trùæng xuêët hiïån laâ chuáng heâ nhau xöng vaâo àaánh túái têëp.
   Bêìu khöng khñ xung quanh soái con chêët àêìy thuâ hêån, àöåc aác.
Nhûäng bûäa úã laåi traåi, noá hïët bõ bêìy choá naây àïën bêìy khaác thay
phiïn nhau keáo túái têën cöng, quêëy röëi laâm noá suöët ngaây khöng yïn.
Tuy con naâo cuäng àûúåc Nanh Trùæng cho nhûäng baâi hoåc nhúá àúâi
nhûng àïm naâo chuáng cuäng heâ nhau keáo túái khiïu chiïën. Loâng cùm

http://ebooks.vdcmedia.com
NANH TRẮNG                                75

thuâ cuãa chuáng coá nguöìn göëc sêu xa tûâ sûå khaác biïåt chuáng caãm thêëy
giûäa chuáng vaâ con soái.
    Chùæc chùæn choá nhaâ cuäng laâ choá soái àûúåc thuêìn dûúäng. Nhûng
àûúåc thuêìn dûúäng qua nhiïìu thïë hïå nïn chuáng àaä quïn hïët thoái
quen söëng úã Wild, chó coân giûä laåi möåt yá niïåm mú höì, coi àoá laâ möåt
miïìn xa laå, khuãng khiïëp, àêìy àe doåa. Wild chñnh laâ caái maâ chuáng
cùm thuâ úã Nanh Trùæng vò Nanh Trùæng laâ keã vêîn coân quaá gêìn guäi
vúái Wild, laâ tûúång trûng cuãa Wild. Noá laâ con soái vêîn giûä nguyïn kñ
ûác vïì cuöåc söëng tûå do giûäa rûâng hoang daåi, vêîn nhúá nhûäng cuöåc
sùn àuöíi quyïët liïåt, nhûäng cuöåc têën cöng con möìi, vêîn theâm nhúá
muâi võ nhûäng tia maáu noáng höíi vaâ nhûäng taãng thõt tûúi roái nêíy
bêìn bêåt dûúái haâm rùng keã thùæng trêån.
    Qua caác trêån giaáp chiïën, boån choá ruát ra kinh nghiïåm xûúng
maáu: àûâng bao giúâ möåt mònh têën cöng con soái àaáng gúâm Vò vêåy, lêìn
naâo chuáng cuäng tuå nùm tuå baãy keáo túái, traánh bõ Nanh Trùæng lêìn
lûúåt nuöët chûãng tûâng con. Nhúâ chiïën thuêåt àoá nïn chuáng khöng bõ
tiïu diïåt. Tuy Nanh Trùæng coá thïí quêåt ngaä möåt con trong boån,
nhûng ngay lêåp tûác caã luä xöng vaâo trûúác khi con soái kõp giaáng àoân
kïët liïîu. Vûâa coá lïånh têën cöng phaát ra, ngay nhûäng con heân nhêët
cuäng tham gia àöåi hònh têën cöng Nanh Trùæng tuy khöng lêìn naâo
àaánh baåi àûúåc noá. Noá quaá maånh, quaá nhanh vaâ quaá thêån troång.
Luön traánh bõ döìn vaâo chöî heåp, khi bêìy choá àõnh bao vêy noá phoáng
ngay ra xa. Khoá coá thïí hêët ngaä noá, vò böå moáng cuãa noá baám xuöëng
àêët cuäng chùæc nhû con ngûúâi noá baám vaâo cuöåc söëng. Nanh Trùæng
tuyïn chiïën vúái boån anh em cuâng loaâi àaä bõ sûå che chúã cuãa thûúång
àïë laâm cho mïìm yïëu, nhu nhûúåc. Noá hung dûä túái mûác tuy Raái caá-
Xaám laâ con ngûúâi cûåc kò taân nhêîn cuäng phaãi tûå thuá nhêån: trong àúâi
anh ta chûa tûâng thêëy con vêåt naâo nhû noá. Àiïìu naây laâm anh ta
rêët khoaái..
http://ebooks.vdcmedia.com
Jack London                               76
       CHÛÚNG VII : PHAÁO ÀAÂI YUKON
   Khi Nanh Trùæng lïn nùm tuöíi, Raái caá-Xaám cuâng noá thûåc hiïån
chuyïën ài theo àûúâng khaác: vûúåt qua daäy Nuái Àaá túái búâ söng
Yukon vaâ söng Nhñm, möåt nhaánh cuãa Yukon. Trong mêëy vuâng
naây, boån choá khöng àïì phoâng Nanh Trùæng vò chûa biïët miïëng àoân
bêët ngúâ khöng daåo àêìu cuãa noá.
    Trong luác boån chuáng àang phñ thò giúâ vúái nhûäng àöång taác
dûúng oai diïîu voä, con soái àaä nhû tia chúáp xöng túái ra àoân chñ tûã,
kïët liïîu maång chuáng. Nhûäng cuöåc taân saát kinh höìn!
   Nanh Trùæng àaä trúã thaânh möåt con choá rêët àeåp ai cuäng trêìm
tröì khen ngúåi, khaã nùng chiïën àêëu cuãa noá khöng con naâo bò kõp.
Khöng bao giúâ àaánh keáo daâi, nïn noá rêët coi troång àoân chúáp nhoaáng.
Sau khi ra àoân truáng àñch, noá khöng bao giúâ àïí bõ vûúáng vaâo àõch
thuã maâ luön nhanh choáng thoaát ra. Nhû têët caã moåi con soái rûâng
Nanh Trùæng rêët gheát àaánh giaáp laá caâ. Àoá laâ caái bêîy nguy hiïím,
Wild àaä daåy noá nhû vêåy.
   Tuy nhiïn, ta àûâng nghô soái con khöng bao giúâ bõ cùæn hoùåc bõ
àoân àau. Cuäng coá nhûäng khi caã möåt bêìy choá àeo vaâo ngûúâi noá têín
cho möåt trêån ra troâ, nhûng röìi noá cuäng chaåy thoaát.
   Nanh Trùæng theo Raái caá-Xaám túái phaáo àaâi Yukon núi coá rêët
àöng ngûúâi Anhàiïng. Lïn àûúâng vaâo muâa àöng Raái caá-Xaám têån
duång caác con söng àoáng bùng nùçm giûäa Mackenzie vaâ Yu-kon.
    Trong muâa xuên vûâa röìi anh ta lïn Nuái Àaá sùn bùæt thuá, chúâ
khi bùæt àêìu muâa tan bùng anh laâm chiïëc xuöìng xuöi theo doâng con
söng Nhñm túái chöî húåp lûu vúái söng Yukon, ngay dûúái vaânh àai Bùæc
cûåc. Àêy laâ núi coá phaáo àaâi kïí trïn.
http://ebooks.vdcmedia.com
NANH TRẮNG                                 77

   Nùm 1898, rêët àöng ngûúâi tûâ khùæp núi àöí vïì Yukon, tûâ àoá ài
vïì hûúáng Dawson vaâ Klondike àïí tòm vaâng. Túái àûúåc àêy hoå vêîn
coân caách xa àñch mêëy trùm dùåm tuy nhiïìu ngûúâi àaä lïn àûúâng tûâ
hún möåt nùm nay.
    Raái caá-Xaám dûâng chên. Anh ta àaä nghe tin àöìn vïì cuöåc chaåy
àua sùn vaâng nïn chúã theo nhiïìu boåc da thuá, nhiïìu boåc bao tay,
giaây da thö.
   Chaâng Anhàiïng naây tñnh toaán:
    "Boån hoå thiïëu thöën àuã thûá... baán aáo löng thuá, gùng, bao tay,
giaây da thö cho hoå ta seä àûúåc laäi lúán".
   Dûå tñnh cuãa anh ta coân thua xa thûåc tiïîn.
    Trong nhûäng tñnh toaán böëc àöìng nhêët Raái caá-Xaám cuäng
khöng daám mú àaåt tó lïå laäi hún möåt trùm phêìn trùm giaá göëc.
Nhûng khi baán haâng anh ta àûúåc nhûäng möåt ngaân phêìn trùm.
Thêëy thïë, anh ta böë trñ cöng viïåc kinh doanh thêåt cêín thêån, khöng
noáng vöåi, dûå tñnh nïëu cêìn seä úã laåi caã muâa heâ vaâ muâa àöng nùm túái
àïí tranh thuã thu lúåi cao nhêët vúái söë haâng mang theo.
   Lêìn àêìu tiïn Nanh Trùæng tröng thêëy úã phaáo àaâi Yukon
nhûäng ngûúâi khöng giöëng ngûúâi Anh àiïng tñ naâo. Da hoå trùæng,
tröng rêët maånh meä.
    Caác thûúång àïë da trùæng hònh nhû hún hùèn nhûäng thûúång àïë
noá àaä biïët lêu nay. Vò thïë noá quan saát hoå vúái veã nghi ngúâ, vaâ trong
mêëy giúâ àêìu noá daânh toaân böå thò giúâ àïí nghiïn cûáu thêåt kô núi hoå
cùæm traåi vaâ nhûäng cû dên trong traåi.
    Noá rêët thêån troång, khöng àïí löå cho ai biïët. Sau àoá thêëy boån
choá trong traåi ngûúâi da trùæng coá veã àûúåc chùm soác tûã tïë, noá mon
men túái gêìn. Ngûúâi trong traåi cuäng rêët toâ moâ àïí yá quan saát Nanh
Trùæng, vò hònh daáng noá rêët laå mùæt.
   Cûá caách vaâi ba ngaây laåi coá möåt con taâu to àuâng chaåy bùçng húi
nûúác túái cùåp bïën. Nanh Trùæng coi àoá laâ möåt biïíu hiïån nûäa cuãa
quyïìn uy töëi thûúång trong tay caác thûúång àïë da trùæng. Rêët àöng
ngûúâi tûâ con taâu xuöëng búâ vaâ cuäng rêët àöng ngûúâi tûâ búâ lïn taâu.


http://ebooks.vdcmedia.com
Jack London                                 78

Chó trong möåt ngaây, soái con nhòn thêëy nhiïìu ngûúâi da trùæng hún söë
ngûúâi Anh àiïng noá tröng thêëy trong suöët cuöåc àúâi.
    Caác thûúång àïë da trùæng roä raâng rêët maånh nhûng choá cuãa hoå
laåi rêët xoaâng. Àêìu chuáng tröng rêët kò, nhiïìu con chên ngùæn thun
luãn, löng rêët maãnh nhòn kô múái thêëy. Chùèng con naâo biïët àaánh
nhau. Nanh Trùæng khinh chuáng ra mùåt, noá chó hêët ngaä chuáng, cùæn
chuáng troång thûúng röìi àïí laåi cho caác con choá Anhàiïng khaác kïët
liïîu. Nhû vêåy noá vêîn hoaân têët cöng viïåc maâ khöng phaãi hûáng àoân
trûâng phaåt. Trong khi àöìng boån cuãa noá bõ moåi ngûúâi chûãi búái
nguyïìn ruãa, bõ neám àaá töëi tùm mùåt muäi, noá vêîn yïn öín àûáng xa xa
cûúâi thêìm.
   Taân saát choá cuãa ngûúâi da trùæng thoaåt tiïn chó laâ thuá tiïu
khiïín, sau àoá nhanh choáng trúã thaânh möëi quan têm duy nhêët cuãa
Nanh Trùæng.
    Noá coân biïët laâm gò khaác trong khi Raái caá-Xaám maãi mï buön
baán laâm giaâu? Soái con cuâng caác con choá Anhàiïng khaác kiïn nhêîn
nùçm chúâ taâu cùåp bïën. Boån ngûúâi da trùæng vûâa àöí böå, cuöåc chúi lêåp
tûác múã maân. Höìi naây luä choá Anhàiïng cuäng àaä khön ngoan hún
trûúác. Hïî thêëy coá ngûúâi.nöíi noáng giûúng suáng àõnh bùæn lêåp tûác
chuáng boã chaåy taán loaån. Bao giúâ Nanh Trùæng cuäng laâ keã khúi maâo
cuöåc chiïën, möåt viïåc rêët dïî àöëi vúái noá vò trong con mùæt boån choá, con
Nanh Trùæng àaåi diïån cho miïìn Wild dûä dùçn maâ chuáng rêët súå
khöng muöën cho quay trúã laåi. Àûúåc thuêìn dûúäng hoaân toaân, mêët
hïët dêy mú rïî maá vúái töí tiïn hoang daä, nhûäng con choá tûâ thïë giúái
hiïìn dõu phûúng Nam túái lûu vûåc con söng Yukon, túái miïìn àêët u
aám vaâ àaáng gúâm trïn miïìn Bùæc naây khoá coá thïí cûúäng laåi xung
nùng vö yá thûác àêíy chuáng xöng vaâo cùæn xeá soái con.
    Nanh Trùæng laâ con möìi húåp phaáp cuãa chuáng, cuäng nhû chuáng
laâ con möìi húåp phaáp cuãa soái con.
   ÚÃ phaáo àaâi Yukon coá hai loaåi ngûúâi da trùæng.
    Nhûäng ngûúâi túái àõnh cû úã àêy tûâ lêu tûå xûng laâ Böåt Chua vò
hoå ùn thûá baánh mò khöng coá böåt núã. Nhûäng ngûúâi múái tûâ con taâu
àöí böå xuöëng laâ nhûäng ngûúâi ùn baánh mò coá nhaâo lêîn böåt núã.


http://ebooks.vdcmedia.com
NANH TRẮNG                                    79

   Loaâi ngûúâi laâ nhû vêåy, chó möåt khaác biïåt nho nhoã thïë thöi
cuäng àuã laâm cho hoå kònh àõch nhau chñ tûã.
   Ngûúâi Böåt Chua cùm gheát nhûäng keã múái túái, nïn rêët khoaái
khi thêëy Nanh Trùæng vaâ bùng cuãa noá xûã aác vúái choá cuãa hoå.
  Möîi lêìn coá taâu túái, ngûúâi àõa phûúng keáo nhau ra hïët búâ söng
xem Nanh Trùæng choaãng nhau vúái choá ngûúâi da trùæng.
   Trong söë khaán giaã àoá, coá möåt gaä gêìy nhom, tûúáng maåo rêët
xêëu xñ nhûng laåi mang biïåt danh laâ Àeåp. Gaä khöng boã qua möåt
trêån naâo, hïî coá tin taâu cùåp caãng, gaä laâ ngûúâi coá mùåt trûúác tiïn vaâ laâ
keã hùng haái söë möåt kñch bêìy choá Anhàiïng xung trêån. Gaä ngùæm
con Nanh Trùæng vúái veã theâm thuöìng ra mùåt.
   Chaâ chaâ, ûúác gò coá trong tay möåt con choá nhû noá!
   Gaä Àeåp laâ con ngûúâi khoá ûa, coá böå mùåt thêåt túãm. Haâm rùng
vaâng kheâ daâi nhû rùng ngûåa thoâ hai chiïëc nanh ra ngoaâi. Toaân böå
thên hònh chó laâ möåt mêíu nhoã thoá gùæn möåt caái àêìu beá tñ teåo.
    Vò thïë, höìi coân nhoã gaä àûúåc chuáng baån àùåt tïn laâ Àêìu ghim.
Phêìn sau àêìu chaåy möåt maåch thùèng àuöåt xuöëng gaáy, phêìn phña
trûúác mang chiïëc traán thêëp to beâ beâ. Taåo hoáa hònh nhû khöng ûa
gaä nïn ngoaâi nhûäng thûá àoá coân gùæn thïm cho gaä cùåp mùæt töí böë
caách nhau rêët xa vaâ böå quai haâm quaá cúä tröng dïî súå. Quai haâm gò
maâ to àuâng, nùång chònh chõch, nhö hùèn ra phña trûúác nhû phaãi tò
xuöëng ngûåc vò caái cöí khöng àuã sûác mang möåt.khöëi nùång àïën thïë.
Böå quai haâm gêy caãm giaác chûáa möåt nguöìn nùng lûúång khuãng
khiïëp. Nhûng àoá laâ caãm giaác giaã taåo, laâ sûå cûúâng àiïåu laåc loäng cuãa
taåo hoáa, thûåc ra moåi ngûúâi àïìu biïët Àeåp laâ möåt gaä yïëu nhêët trong
caác keã yïëu, heân nhêët trong boån ngûúâi heân... Àïí kïët thuác phêìn mö
taã hònh daång gaä, cêìn noái thïm: cùåp mùæt gaä cuäng vaâng kheâ nhû böå
rùng. Toám laåi gaä Àeåp laâ möåt quaái thai, tuy gaä khöng coá löîi trong
chuyïån naây, khöng àaáng bõ chï traách.
   Trong phaáo àaâi, gaä laâm àuã moåi viïåc taåp nham: vaâo nhaâ bïëp
thò lo rûãa cheán baát, ra ngoaâi thò gaánh vaác moåi cöng viïåc nùång nhoåc
nhêët. Ai cuäng khiïëp haäi gaä nhû khiïëp haäi thuá rûâng hoùåc rùæn àöåc.http://ebooks.vdcmedia.com
Jack London                                 80

Buâ laåi gaä Àeåp nêëu ùn khaá ngon, nïn moåi ngûúâi boã qua moåi chuyïån
khaác cho gaä ta.
    Trïn àêy laâ chên dung con ngûúâi àang nhòn con Nanh Trùæng
vúái veã theâm muöën chiïëm àûúåc noá. Gaä bùæt àêìu taán tónh con soái, móm
cûúâi vúái noá, noái chuyïån vúái noá, thoâ tay àõnh vuöët ve noá nhûng thêëy
con soái nhe rùng gaä hiïíu ngay yá tûá cuãa noá. Nanh Trùæng cùm gheát
gaä theo baãn nùng.
   Noá ngûãi thêëy gaä toaát ra möåt muâi khoá chõu, noá linh caãm coá caái
xêëu caái aác trong con ngûúâi gaä ta.
    Möåt bûäa kia Nanh Trùæng bùæt gùåp Àeåp bûúác vaâo cùn lïìu cuãa
Raái caá-Xaám, noá lêåp tûác xuâ hïët löng lïn. Thêëy hai ngûúâi trao àöíi rêët
lêu, noá caãm thêëy mònh àang laâ àöëi tûúång trong cêu chuyïån cuãa hoå.
Vaã laåi, nhiïìu lêìn noá thêëy gaä Àeåp chó tay vaâo noá.
   Hoå noái nhûäng gò?
   - Baán con cho cho töi.
   - Khöng àúâi naâo! Nanh Trùæng laâ con choá duy nhêët trïn àúâi
naây! Töi khöng bao giúâ rúâi noá ra.
   Gaä Àeåp thêët voång boã vïì.
    Nhûng gaä coá nhiïìu thuã àoaån trong tay, gaä thûâa biïët ngûúâi
Anhàiïng ham mï thûá gò. Sau bûäa àoá, gaä ta thûúâng xuyïn lui túái
traåi, möîi lêìn mang cho Raái caá-Xaám möåt chai Uyátki. Chaâng
Anhàiïng mùæc mûu, uöëng liïìn. Caâng uöëng caâng mïìm möi muöën
uöëng Uyátki nûäa. Vaâ chó mï uöëng möåt thûá àoá thöi.
   Cuöëi cuâng, caã tiïìn baåc, haâng hoáa vaâ nghõ lûåc àïìu tan thaânh
mêy khoái. Chó coân laåi cún khaát Uyátki ma quaái laâm chuã anh ta, cún
khaát coá maänh lûåc ngaây caâng tùng khöng sao cûúäng laåi.
   Chúâ túái luác êëy gaä Àeåp trúã laåi vêën àïì.
   - Baán con choá kia cho töi. Töi seä traã anh bùçng thêåt nhiïìu chai
Uyátki..- Àûúåc. Mang rûúåu túái, con choá seä thaânh cuãa anh.
   Möåt töëi kia, Raái caá-Xaám trúã vïì lïìu, troâng vaâo cöí Nanh Trùæng
möåt súåi dêy da. Anh ta ngöìi xuöëng bïn, möåt tay giûä súåi dêy, tay kia
cêìm chai rûúåu thónh thoaãng ngûãa cöí túåp möåt nguåm. Möåt giúâ sau gaä

http://ebooks.vdcmedia.com
NANH TRẮNG                                  81

Àeåp dêîn xaác túái. Nanh Trùæng giùçng maånh súåi dêy da nhûng nhûäng
ngoán tay anh chaâng Anhàiïng lêåp tûác xiïët chùåt laâm con soái khöng
chaåy àûúåc. Noá gûâ gûâ. Gaä Àeåp chòa tay àûa dêìn túái gêìn àêìu con choá.
Noá caâng gûâ dûä túån hún nhûng baân tay gaä Àeåp cûá tiïëp tuåc haå xuöëng
thêëp dêìn. Nanh Trùæng cong ngûúâi trong cún tûác giêån sùæp nöí buâng.
Noá àõnh àúáp möåt miïëng, nhûng baân tay kia àaä kõp ruåt laåi, haâm
rùng noá bêåp vaâo khöng khñ nïu caái rùæc.
    Gaä Àeåp vúá cêy gêåy, tay kia cêìm súåi dêy Raái caá-Xaám vûâa àûa.
Nanh Trùæng laåi gûâ, àõnh cùæn miïëng nûäa. Chaâng Anhàiïng búåp tai
noá, gaä Àeåp cêìm gêåy àaánh noá túái têëp.
   Chöëng laåi möåt luác hai ngûúâi sao nöíi?
   Nanh Trùæng chõu pheáp, boâ raåp dûúái chên hoå.
    Gaä Àeåp vûâa àïí mùæt canh chûâng vûâa löi noá vïì phaáo àaâi, buöåc
thêåt chùæc röìi ài nguã, haâi loâng vïì cöng viïåc àaä hoaân têët tröi chaãy.
   Möåt giúâ sau Nanh Trùæng cùæn àûát súåi dêy da vaâ giaânh laåi tûå
do. Noá nhaãy vaâi bûúác vïì nhaâ chuã cuä.
    Raái caá-Xaám khöng mêëy ngaåc nhiïn khi thêëy Nanh Trùæng trúã
vïì, anh ta troâng vaâo cöí noá súåi dêy khaác. Röìi löi noá trúã laåi phaáo àaâi
nhêån trêån àoân nhûâ tûã chûa bao giúâ traãi qua. Àoân àaánh nhû mûa
xuöëng lûng con soái àaáng thûúng. Gaä Àeåp nïån khöng thûúng tiïëc,
thêåm chñ coân toã veã thñch chñ khi thêëy con soái ruá lïn gaâo lïn vò àau
àúán.
   Gaä Àeåp rêët heân. Hai con mùæt öëc nhöìi trúån trûâng àanh aác, tay
roi tay gêåy vuåt túái têëp lïn con soái àang oùçn mònh quùçn quaåi rïn la
vò quaá àau.
  Gaä Àeåp coân laâ keã taân nhêîn thñch chûáng toã quyïìn thöëng trõ
ma quó trïn lûng nhûäng keã yïëu hún gaä.
    Nanh Trùæng thûâa biïët lñ do trêån àoân trûâng phaåt naây. Khi Raái
caá-Xaám trao noá cho gaä Àeåp, noá àaä hiïíu yá cuãa thûúång àïë Anhàiïng
muöën noá ài theo ngûúâi da trùæng àoá, vaâ khi ngûúâi naây xñch noá trong
phaáo àaâi, noá àaä hiïíu yá cuãa gaä Àeåp muöën noá phaãi úã àêy. Vêåy laâ noá
àaä ài ngûúåc yá muöën hai võ thûúång àïë, bõ trûâng trõ laâ àaáng àúâi.


http://ebooks.vdcmedia.com
Jack London                                82

   Nanh Trùæng khöng yïu Raái caá-Xaám nhûng caãm thêëy gùæn boá
vúái anh ta vaâ chó thûâa nhêån anh ta laâ võ thûúång àïë duy nhêët noá
phaãi thuêìn phuåc..Khi bõ xñch lêìn thûá hai noá vêîn nghô duâ xaãy ra
chuyïån gò mùåc loâng noá vêîn chó trung thaânh vúái võ thûúång àïë
Anhàiïng naây. Raái caá-Xaám laâ thûúång àïë cuãa noá, võ thûúång àïë riïng
cuãa noá, noá khöng bao giúâ tûâ boã.
   Coân gaä Àeåp ghï túãm naây chùèng laâ caái gò àöëi vúái noá. Noá bùæt
àêìu gùåm dêìn cêy gêåy vûâa thay thïë súåi dêy xñch.
   Sau nhiïìu cöë gùæng hïët mònh noá gùåm àûát cêy gêåy, tûå do ra
khoãi phaáo àaâi.
   Caãnh cuä laåi taái diïîn. Nanh Trùæng túái nùçm dûúái chên Raái caá-
Xaám, bõ anh ta troâng dêy vaâo cöí löi vïì phaáo àaâi trao traã gaä Àeåp. Gaä
naây nïån noá möåt trêån thûâa söëng thiïëu chïët.
   Vêåy laâ Raái caá-Xaám khöng che chúã noá nûäa.
   Noá khöng coân laâ con choá trung thaânh cuãa anh ta. Khi àoân
àaánh dûâng laåi con soái àaä gêìn chïët. Nïëu laâ con choá miïìn Nam thò
chùæc khöng söëng nöíi sau nhûäng trêån àoân aác liïåt nhûúâng êëy.
   Nanh Trùæng nùçm liïåt nhiïìu ngaây khöng lï nöíi chên. Khi
àûáng dêåy àûúåc, noá bõ Àeåp duâng xñch sùæt buöåc vaâo thanh xaâ göì to
àuâng. Noá cöë cùæn chiïëc khoáa sùæt, gaä Àeåp ngöìi nhòn noá cûúâi nhùn
nhúã.
    Vaâi ngaây sau, Raái caá-Xaám ùn cuåt hïët vöën liïëng, àaä thïë laåi
nghiïån rûúåu nùång, möåt mònh thui thuãi lïn àûúâng trúã vïì quï. Nanh
Trùæng vêîn bõ cêìm tuâ búãi möåt thûúång àïë nûãa àiïn nûãa tónh, àöåc aác
hïët chöî noái. Nhûng soái khöng biïët thïë naâo laâ àiïn. Chó biïët noá phaãi
tuên phuåc tïn suác sinh nûãa ngûúâi nûãa ngúåm naây, chõu àïí gaä giúã àuã
troâ quó sûá vúái noá..
http://ebooks.vdcmedia.com
NANH TRẮNG                                 83
      CHÛÚNG VIII : VÕ THÛÚÅNG ÀÏË ÀIÏN RÖÌ


    Àiïìu phaãi àïën àaä àïën, Nanh Trùæng bõ aãnh hûúãng öng chuã
múái, trúã thaânh àöåc aác khöng keám gaä ta.
    Gaä luön xñch chùåt con soái, thêëy noá thûúâng nöíi caáu khi nghe
tiïëng cûúâi nhaåo baáng noá, gaä kñch baån beâ ra sûác chêm choåc chï cûúâi
laâm con soái thûåc sûå phaát àiïn vò tûác giêån.
   Nanh Trùæng àêm ra thuâ gheát têët caã, tûâ caác thûúång àïë àïën
boån choá, súåi xñch, caác àöì vêåt xung quanh...
   Möåt bûäa kia gaä Àeåp thaáo xñch cho noá chaåy trong khu àêët coá
raâo kñn. Ngay lêåp tûác con soái muöën chöìm lïn cùæn àûát cöí têët caã
nhûäng ngûúâi àûáng xem noá.
    Höìi naây thên noá àaä daâi túái nùm piï, cao hai piï rûúäi, daáng rêët
àeåp. Noá thûâa kïë cuãa soái meå thên hònh thon lùèn, lûåc lûúäng vaâ cên
àöëi, gên bùæp cuöìn cuöån nùång túái chñn mûúi livrú.
    Noá chúåt àïí yá sang möåt chuyïån khaác. Caánh cöíng khu raâo vûâa
múã cho möåt con choá cao lúán bûúác vaâo röìi àoáng sêåp ngay laåi. Nanh
Trùæng chûa tûâng thêëy con choá naâo to nhû con naây. Noá nghô thêìm:
vêåy laâ àaä coá dõp truát lïn con naây têët caã nhûäng nöîi nhuåc nhaä ï chïì
àaä chõu àûång bêëy lêu.
    Noá chöìm ngay lïn cùæn àûát cöí hoång con choá.
    Con naây àõnh chöëng cûå, nhûng soái nhanh hún, hïët nhaãy sang
traái laåi toát sang phaãi, con choá khöng sao àúáp nöíi.
    Moåi ngûúâi reo lïn: "Hoan hö! Àaánh túái ài!" Hoå vöî tay rêìm
rêìm.
    Cuöëi cuâng, ngûúâi ta phaãi duâng gêåy nïån lia lõa múái gaåt àûúåc
hai con vêåt taách xa nhau. Con choá nùçm ruä ra, gêìn chïët. Gaä Àeåp
cûúâi hö höë.


http://ebooks.vdcmedia.com
Jack London                                84

   Hùæn àaä caá àöå vaâ thùæng lúán.
   Sau bûäa àoá, mong moãi lúán nhêët cuãa Nanh Trùæng laâ thêëy moåi
ngûúâi xuám àöng xuám àoã quanh khu raâo, vò nhû thïë nghôa laâ coá
giao chiïën, maâ giao chiïën laâ caách duy nhêët àïí soái chûáng toã sûác
söëng maänh liïåt vaâ loâng thuâ hêån ùn sêu trong loâng noá.
   Khaã nùng chiïën àêëu siïu viïåt khiïën trêån naâo noá cuäng
thùæng..Muâa àöng àang túái gêìn. öng chuã nhöët soái con vaâo cuäi àûa
lïn taâu thuãy. Nhûäng ngûúâi biïët tiïëng noá túái saát bïn ngùæm nghña.
Tin chùæc khöng thïí bõ noá ngoaåm, hoå trïu choåc, thoåc gêåy qua chêën
song àaánh vaâo ngûúâi noá.
    Con soái nùçm phuã phuåc, gêìm gûâ, quùæc mùæt nhòn moåi ngûúâi vúái
loâng cùm gheát sêu xa.
   Túái Dawson, noá bõ chuã trûng baây trïn bïën, ai traã gaä vaâi haåt
buåi vaâng thò àûúåc túái xem mùåt.
    Chûa hïët. Khi coá thúâi cú thuêån lúåi - khöng bõ caãnh saát nhoâm
ngoá - gaä Àeåp töí chûác nhûäng cuöåc àêëu choá.
   Soái vêîn luön luön laâ keã chiïën thùæng, nhúâ àaä têåp dûúåt nhiïìu
trong chiïën àêëu vúái Lip Lip vaâ luä choá trong traåi nïn noá rêët maånh,
bêët khaã chiïën baåi. Chiïën thuêåt vêîn laâ têën cöng kiïíu seát àaánh,
khöng daåo àêìu vaâ rêët chñnh xaác, khiïën àõch thuã bõ bêët ngúâ vaâ hoaân
toaân mêët khaã nùng tûå vïå.
   Nhûng khaán giaã xem maäi cuäng chaán, mùåt khaác hoå khöng tòm
àêu ra àêëu thuã ngang taâi. Hoå mang caã soái rûâng túái tó thñ vúái Nanh
Trùæng nhûng boån naây cuäng öm àêìu maáu guåc chïët nhû raå. Caån kiïåt
moåi nguöìn àêëu thuã, soái con chó coân laâ con vêåt triïín laäm têìm
thûúâng.
    Möåt höm coá ngûúâi tïn laâ Tim Keenan chuã möåt soâng baåc mang
túái con choá ngao. Moåi ngûúâi trong vuâng söi nöíi baân taán vïì cuöåc giao
àêëu khöng traánh khoãi giûäa Nanh Trùæng vúái con choá coá caái moäm
ngùæn vaâ teåt. Hoå thi nhau caá àöå om soâm.
   Ngaây höåi lúán àaä túái. Khi àöëi diïån vúái àõch thuã, Nanh Trùæng
khöng nhuác nhñch. Con gò tröng laå hoùæc thïë kia? Noá laâ thûá gò vêåy,
sao tûâ höìi cha sinh meå àeã túái giúâ mònh chûa tröng thêëy höìi naâo?

http://ebooks.vdcmedia.com
NANH TRẮNG                                 85

   Tim Keenan thuác choá cuãa gaä xöng túái, nhûng con naây hònh
nhû ngu ngöëc khöng hiïíu phaãi laâm gò.
   Nhiïìu ngûúâi heát: "Túái ài Cherokee! Hùng lïn! Têën cöng ngay!
Thõt noá ài!" Con Cherokee vêîn phúát tónh. Laåi coân ngoe nguêíy àuöi
tröng tûác cûúâi.
    Khöng phaãi vò súå Nanh Trùæng, chó àún giaãn vò noá thêëy khöng
cêìn thiïët phaãi choaãng nhau vúái con choá vûâa àûúåc àûa túái trûúác mùåt
noá. Mùåt khaác, noá thêëy àêy khöng phaãi loaåi choá noá vêîn quen àêëu àaá
lêu nay. Noá chúâ coá con khaác àûúåc mang túái. Tim Keenan bûúác vaâo
trûúâng àêëu hoâng kñch thñch con choá cuãa gaä ta. Gaä gaäi hai vai noá,
tuöët ngûúåc löng noá. Tay gaä caâng gaäi caâng tuöët.nhanh lïn, tiïëng con
choá gêìm gûâ cuäng caâng luác caâng dûä döåi hún.
   Cherokee suãa mêëy tiïëng liïìn röìi quyïët àõnh têën cöng theo yá
moåi ngûúâi àang mong àúåi.
   Noá vûâa cûåa mònh àaä bõ cùæn ruång möåt bïn tai. Nanh Trùæng ra
àoân nhanh nheån nhû meâo vöì, chó trong nhaáy mùæt àaä chöìm túái saát
àõch thuã. Bõ thûúng ngay phuát àêìu nhûng Cherokee khöng ngaåc
nhiïn, vêîn lûâ lûâ tiïën àïën nhû khöng coá chuyïån gò xaãy ra. Nanh
Trùæng chûa lêìn naâo gùåp àöëi thuã kò quùåc àïën thïë, tuy khùæp ngûúâi àoã
loâm maáu tûúi maâ vêîn cûá àuöíi theo noá. Thêëy roä nhû vêåy noá àêm ra
hoang mang, mêët phûúng hûúáng.
   Àõch thuã naây kò quùåc thêåt!
    Löng noá ngùæn cuän cúän, khöng coá taác duång laâm aáo giaáp àúä àoân,
möîi miïëng cùæn cuãa Nanh Trùæng àïìu ngêåp sêu vaâo lúáp thõt múä
maâng khöng vûúáng têëm loát bïn ngoaâi. Noá cuäng khöng toã ra tûác
giêån, maáu chaãy lïnh laáng maâ vêîn tónh bú khöng rïn möåt tiïëng nhoã.
Thêåt khoá hiïíu, Nanh Trùæng böëi röëi quaá chûâng.
    Con choá ngao khöng phaãi loaåi bõ thõt khöng biïët xoay chuyïín,
noá cuäng khaá nhanh nheån. Khöën nöîi xoay qua phña naâo cuäng khöng
thêëy àõch thuã.
   Thaânh thûã chñnh noá cuäng àêm ra hoang mang.
   Chûa lêìn naâo noá giao àêëu vúái thûá àõch thuã luön chên nhaãy
muáa xiïn xeåo quanh ngûúâi noá nhû tïn naây.

http://ebooks.vdcmedia.com
Jack London                                86

    Khaác moåi khi, lêìn naây soái con khöng sao àúáp truáng cöí hoång
con choá ngao. Cöí noá àaä thêëp gêìn saát àêët, laåi àûúåc böå quai haâm töí
böë laâm laá chùæn rêët hiïåu quaã. Tuy vêîn tiïëp tuåc bõ Nanh Trùæng cùæn
xeá khùæp ngûúâi, maáu chaãy roâng roâng nhûng Cherokee vêîn lêìm luäi
tiïën, thên noá vaâ thên con soái taåo thaânh möåt voâng troân di àöång
khöng ngûâng. Bêët thònh lònh con choá ngao cùæt àûát àûúâng lûúån voâng
xöåc túái hoång con soái. Noá àúáp huåt trong gang têëc. Tiïëng vöî tay àöìm
àöåp cöí vuä Nanh Trùæng vûâa nhanh nheån neá àoân. Hai con tiïëp tuåc
trêån àêëu. Con soái liïn tiïëp têën cöng, con choá ngao vêîn lò lúåm chõu
àoân, àinh ninh súám muöån gò cuäng àaåt àûúåc muåc àñch. Àöi lêìn Nanh
Trùæng nhaãy lïn àõnh quêåt àõch thuã ngaä chöíng voá, nhûng vai noá cao
quaá têìm vai àõch thuã nïn miïëng àaánh khöng thaânh. Khöng naãn,
noá ruán ngûúâi lêìn nûäa, nhaãy lïn. Nhûng nhaãy quaá àaâ, noá voåt qua
ngûúâi Cherokee. Lêìn àêìu tiïn soái bõ hêîng chên, löån trïn khöng
möåt giêy àöìng höì röìi uöën mònh lêåt sêëp deão nhû meâo, nhûng khöng
kõp xoaåc chên àúä. Noá rúi nghiïng ngûúâi xuöëng àêët, vûâa.gûúång àûáng
thùèng dêåy thò nanh con choá ngao àaä cùæn sêu vaâo cöí hoång.
   Cuäng coân may cho noá vò con Cherokee ngoaåm húi thêëp xuöëng
dûúái ngûåc. Nhûng ngoaåm rêët chùæc. Soái ta cuöëng quñt lùæc maånh àõch
thuã hoâng buöåc noá nhaã ra. Sûå khiïëp haäi caái chïët vûâa buâng lïn trong
àêìu noá, möåt nöîi súå muâ quaáng, tuyïåt voång khiïën noá boã chaåy, quay
cuöìng, queåo gêëp, vûâa àïí tin chùæc mònh vêîn chûa chïët vûâa àïí cöë vûát
boã caái khöëi nùång nùm chuåc livrú àang baám vaâo hoång. Con
Cherokee chùèng laâm gò khaác, chó ra sûác ngoaåm thêåt chùåt, khöng
chõu rúâi ra.
   Theo baãn nùng, con choá ngao hiïíu noá phaãi laâm gò. Noá biïët roä
phaãi giûä thêåt chùåt, vaâ caãm thêëy coá phêìn haâi loâng khi thêëy mònh
laâm àûúåc àiïìu àoá. Noá lim dim mùæt, mïìm ngûúâi, àïí mùåc àõch thuã
lùèng noá sang bïn naây bïn kia, chùèng theâm àïëm xóa túái nhûäng va
àêåp noá phaãi chõu àûång. Khi thêëy Nanh Trùæng mïåt khöng lùæc nöíi
nûäa, Cherokee múái tranh thuã thúâi cú lêìn lïn cöí hoång con soái. Nanh
Trùæng chûa bao giúâ lêìm vaâo tònh huöëng naây, noá hoaãng höìn nùçm
beåp xuöëng, ngûúâi mïìm oùåt, thúã höín hïín. Trong möåt cöë gùæng àöåt
khúãi noá ngoaåm àûúåc caái cöí muäm môm cuãa choá ngao nhûng chó xeá
raách àûúåc möåt miïëng thõt röìi phaãi nhaã liïìn.

http://ebooks.vdcmedia.com
NANH TRẮNG                                 87

   Võ thïë hai àõch thuã thay àöíi, con Cherokee quêåt Nanh Trùæng
ngaä ngûãa, cûúäi hùèn lïn buång, moäm vêîn ngoaåm chùåt cöí hoång noá.
Nanh Trùæng tò möng xuöëng àêët thêåt chùæc, caâo maånh moáng vaâo
buång àõch thuã. Con Cherokee coá nguy cú loâi ruöåt nïëu noá khöng cùæn
chùåt hai haâm rùng laâm truå nhanh choáng xoay ngûúâi traánh xa àoân
phaãn cöng bêët ngúâ.
    Haâm rùng con choá ngao vêîn lêìn lïn doåc theo tônh maåch caãnh.
Lúáp da nheäo xïëp thaânh nhiïìu nïëp úã cöí, coá löng daây phuã kñn àaä cûáu
soái con khoãi chïët tûác thò. Nhûng con Cherokee vêîn tiïëp tuåc ngêåm
thïm àûúåc nhiïìu da nhiïìu löng vaâo möìm noá, tûâ tûâ boáp cöí con Nanh
Trùæng laâm noá ngheåt thúã rñt khoâ kheâ.
   Cuöåc àêëu dûúâng nhû kïët thuác, nhûäng ngûúâi àùåt cûúåc vaâo
Nanh Trùæng toã veã thêët voång. Böîng gaä Àeåp bûúác vaâo àêëu trûúâng haá
miïång cûúâi hö höë hñ hñ, tay chó vaâo con soái.
   Rêët nhanh, tiïëng cûúâi àûa con soái vaâo cún àiïn maänh liïåt. Noá
vuâng dêåy, boã chaåy keáo theo con choá ngao vêîn baám chùåt vaâo hoång
noá. Boáng àen cuãa tûã thêìn chuåp lêëy noá, noá vêëp ngaä giuái giuåi, gûúång
àûáng lïn chaåy nûäa, cöë giûä lêëy maång söëng.
   Moåi ngûúâi reo to "Cherokee! Cherokee!", hoå vui mûâng vêîy
muä, tung muä.
    Àuáng luác möåt cöî xe trûúåt tuyïët chúã hai ngûúâi àaân öng xõch
túái. Hoå dûâng choá, túái bïn khu raâo.
   Ngûúâi dêîn àaân choá keáo xe àïí ria meáp, ngûúâi cuâng ài vúái anh
ta cao lúán cùçm caåo nhùén thñn.
    Nanh Trùæng vêîn coân thoi thoáp, thên hònh tiïìu tuåy thónh
thoaãng giêåt giêåt vò nhûäng cún co thùæt khöng laâm chuã àûúåc. Gaä Àeåp
àûa cùåp mùæt aác quó nhòn con soái, àêìu oác khöng nghô ài àêu khaác
ngoaâi thêët baåi cay àùæng vûâa diïîn ra nïn khöng thêëy hai ngûúâi vûâa
túái. Khi nhòn vaâo mùæt Nanh Trùæng thêëy chuáng àaä daåi ài, moåi tia hi
voång cuöëi cuâng vïì chiïën thùæng àaä tiïu tan, gaä Àeåp nöíi cún àiïn taân
baåo. Thoái hung túån daä man tröîi dêåy, gaä xöng túái duâng hïët sûác lûåc
àaá con soái liïn höìi.http://ebooks.vdcmedia.com
Jack London                                88

   Möåt söë ngûúâi gêìn àêëy huyát gioá, la oá, nhûng khöng ai ra tay
can thiïåp.
   Böîng chaâng trai ñt tuöíi nhêët trong hai ngûúâi vûâa túái trïn cöî
xe trûúåt tuyïët reä àaám àöng laách vaâo khu raâo, túái trûúác mùåt gaä Àeåp
àêëm möåt quaã trúâi giaáng giûäa moäm. Gaä vùng xa mûúâi meát, lùn mêëy
voâng giûäa baäi tuyïët.
   Gaä löìm cöìm boâ dêåy, bûúác túái, nhêån möåt quaã thöi sún thûá hai
dûä dùçn khöng keám quaã trûúác.
     Lêìn naây gaä khön höìn nùçm im dûúái tuyïët.
     Scott baão anh baån àöìng haânh:
     - Túái giuáp möåt tay, Matt. Taách hai àõch thuã naây ra.
     Anh ta vêîn cöë duâng tay nêåy möìm con choá ngao nhûng khöng
àûúåc.
   Àaám àöng bùæt àêìu nöíi giêån, lïn tiïëng nhao nhao phaãn àöëi.
Sao daám phaá àaám troâ tiïu khiïín cuãa boån töi?
   Scott vêîn khöng sao taách rúâi àûúåc hai con choá. Anh àêëm
maånh lïn àêìu con Cherokee nhûng nanh noá vêîn gùm sêu vaâo thõt
con soái. Thêëy vêåy àaám àöng reá lïn cûúâi thi nhau chïë giïîu hai
ngûúâi.
    Scott laåi àaánh Cherokee nhûng vêîn khöng nhùçm nhoâ gò. Anh
ruát suáng luåc, thûã nheát àêìu noâng suáng vaâo moäm noá.
     Tim Keenan ngùn laåi:
     - Kheáo keão laâm gaäy rùng noá àêëy.
  - Khöng muöën bõ gêîy rùng thò seä gaäy cöí. -Scott àaáp, - nïëu anh
khöng chõu tiïëp tay. Choá cuãa anh àêëy hûã?
   - Cuãa töi. Nhûng viïåc naây liïn quan gò túái anh?.- Noái chuyïån
bùçng gioång àoá thò biïën khoãi àêy ngay, àûâng quêëy rêìy töi nûäa.
   Tim Keenan khöng ài, traái laåi anh ta túái húåp lûåc vúái hai
chaâng trai. Cuöëi cuâng hoå cuäng gúä àûúåc hai con choá. Nanh Trùæng
khöng coân àûáng nöíi nûäa, laão àaão röìi guåc xuöëng, hai mùæt lim dim
nhû sùæp chïët. Scott hoãi Tim:

http://ebooks.vdcmedia.com
NANH TRẮNG                                 89

    - Möåt con choá keáo xe khoãe maånh giaá bao nhiïu?
    - Ba trùm àö, khoaãng àoá.
    - Coân con naây? Trong tònh traång nhû anh àang thêëy...
    - Xêëp xó möåt nûãa chûâng àoá.
    Scott quay sang baão gaä Àeåp vûâa xaán túái bïn.
   - Nghe àêy, töi mua con choá cuãa cêåu. Möåt trùm nùm chuåc àö
àêy. Cêìm lêëy vaâ ài cho khuêët mùæt.
    - Khöng baán. Àêy laâ quyïìn cuãa töi.
    - Àûúåc thöi. Hoùåc lêëy tiïìn hoùåc ùn àoân, tuây cêåu.
    Gaä Àeåp khöng daám cuâ nhêìy, nhêån tiïìn àuát tuái röìi biïën.
    Àaám khaán giaã giaãi taán gêìn hïët. Tim Keenan àûáng ba hoa
trûúác möåt töëp nùm baãy ngûúâi.
  - Cha naâo maâ sô thïë? - Anh ta chó vaâo chaâng trai vûâa boã tiïìn
mua Nanh Trùæng.
    - Weedon Scott chûá ai.
    - Noái thïë cuäng bùçng khöng! Weedon Scott laâ ai, laâ ngûúâi thïë
naâo?
    - Möåt trong nhûäng kô sû trûúãng cuãa nûúác ta.
   Laâ baån thên cuãa caác quan chûác cao cêëp. Chuã tõch uãy ban
Vaâng cuäng laâ baån anh ta. Khön höìn thò chúá coá àuång vaâo!
   - Biïët ngay maâ! Mònh biïët ngay cha naây chùèng phaãi loaåi
xoaâng. - Tim Keenan kïët luêån..
http://ebooks.vdcmedia.com
Jack London                                  90
     CHÛÚNG IX : ÖNG CHUÃ THÊN THÛÚNG


    Weedon Scott baão Matt:
   - Chuáng mònh khöng thïí daåy cho noá thuêìn tñnh àûúåc àêu.
   Scott ngöìi trïn bêåu cûãa cùn nhaâ göî cuãa anh gêìn Dawson.
Anh àang cuâng vúái Matt ngùæm con Nanh Trùæng.
   Con choá lai soái àang bõ xñch khöng xa cùn nhaâ cuãa Scott.
Thêëy ngûúâi laåi gêìn, noá xuâ löng, gêìm gûâ.
   Scott nhêån àõnh:
   - Àuáng laâ choá soái.
   - Duâ laâ gò ài nûäa, - Matt gêåt guâ, - phêìn lúán cuãa noá laâ soái rûâng,
cöång vúái möåt ñt cuãa choá nhaâ.
   Ta xñch thïë àuã röìi. Töi thêëy coá leä nïn thaã ra xem thaái àöå noá
thïë naâo.
   - Cêåu coá daám túái gêìn khöng? Nhúá cêìm sùén möåt cêy gêåy.
   Matt lêëy gêåy röìi bûúác túái gêìn. Con vêåt daán mùæt vaâo cêy gêåy.
Matt noái:
   - Noá thuã thïë àêëy. Cêy gêåy naây laâm noá nhúá laåi chuyïån gò...
    Matt àûa tay kia túái gêìn cöí con vêåt. Nanh Trùæng gûâ möåt
tiïëng, xuâ hïët löng nhûng nùçm eåp xuöëng àêët, mùæt vêîn nhòn chùçm
chùåp vaâo cêy gêåy.
    Matt cúãi xñch cho noá röìi luâi laåi. Nanh Trùæng khöng biïët nïn
sûã duång quyïìn tûå do múái coá naây nhû thïë naâo, noá vûâa traãi qua möåt
thúâi kò bõ giam haäm lêu ngaây trong nhaâ tïn Àeåp khuâng khuâng àiïn
àiïn. Noá chûa hiïíu roä caác thûúång àïë múái túái, khöng biïët caác võ àang
toan tñnh nhûäng gò.
http://ebooks.vdcmedia.com
NANH TRẮNG                                   91

    Noá nhòn xung quanh, lûúäng lûå khöng biïët nïn laâm gò, bûúác
lïn vaâi bûúác röìi luâi laåi, àaánh húi hïët chöî noå túái chöî kia, ài vaâo nhaâ
röìi quay trúã ra.
   Scott boã ài kiïëm miïëng thõt.
   - Tröng noá thêåt àaáng thûúng.
  Anh neám miïëng thõt cho Nanh Trùæng. Möåt con choá khaác
nhanh chên hún nhaãy túái vöì.
   Nhûng noá khöng giûä àûúåc lêu, vò con soái chöìm túái nhanh nhû
chúáp àöåp anh chaâng daåi döåt möåt phaát nùçm thùèng cùèng.
    Matt bûúác lïn möåt bûúác àõnh trûâng trõ Nanh Trùæng nhûng
phaãi lêåp tûác nhaãy luâi vúái möåt öëng quêìn raách toang..- Bùçng chûáng
thïë laâ àuã. - Scott nhêån àõnh. -Phaã i giïët thöi. Con vêåt naây rêët nguy
hiïím.
   Anh ruát suáng luåc, lïn àaån. Matt can:
   - Khoan àaä, anh Scott. Con choá naây bõ haânh haå nhiïìu röìi.
Phaãi coá thúâi gian cho noá thay àöíi tñnh tònh chûá. Laâm sao biïën quó
sûá thaânh thiïn thêìn trong ngaây möåt ngaây hai? Ta thûã kiïn trò xem
sao. Vaã laåi con choá kia daám nêîng tay trïn miïëng thõt cuãa noá, coân
töi thò daåi döåt túái gêìn khi noá àang tûác giêån.
   - Thöi àûúåc, - Scott àaáp, - ta chúâ ñt bûäa.
   Thûã tiïëp cêån noá vúái thaái àöå dõu daâng xem sao.
   Anh bûúác túái gêìn con choá lai soái, tay khöng cêìm gêåy.
   Nanh Trùæng cùng mùæt nhòn. Phên vên:
    thûúång àïë seä trûâng phaåt noá caách naâo vïì töåi khöng nhûäng vûâa
giïët chïët möåt con choá, laåi coân cùæn raách quêìn möåt thûúång àïë?
   Nhûng võ thûúång àïë naây khöng àaánh. Traái laåi, baân tay anh ta
chaåm vaâo àêìu röìi lûúát xuöëng doåc söëng lûng noá. Con choá lai soái ruâng
mònh.
    Noá cong ngûúâi, hai mùæt múã to canh chûâng, moåi cú bùæp cùng
thùèng. Àiïìu gò seä àïën vúái noá? Seä xaãy ra chuyïån gò àêy? Noá chùèng
coân laå gò caác thûúång àïë, chùèng laå gò baân tay nhanh leå cuãa hoå, sûác

http://ebooks.vdcmedia.com
Jack London                                 92

maånh siïu nhiïn vaâ àoân àaánh khuãng khiïëp cuãa hoå. Chûa ai súâ vaâo
ngûúâi noá nhû thïë naây. Noá gûâ to hún dûä dùçn hún, toã veã caâng àe doåa
hún. Vêåy maâ baân tay kia vêîn cûá vuöët xuöëng. Nanh Trùæng khöng
àõnh cùæn, nhûng baãn nùng tûå vïå tröîi dêåy maänh liïåt lêën aát yá chñ, thïë
laâ noá cùæn!
   Scott nhòn baân tay chaãy maáu tûúi. Anh khöng kõp traánh vò
àoân giaáng xuöëng nhû seát àaánh khöng kõp trúã tay. Matt vúá cêy suáng
gêìm lïn:
   - Quaá quùæt! Thêåt quaá quùæt! Anh chùèng laâm gò noá maâ noá daám
cùæn bêåy. Töi phaãi giïët noá!
   Scott àiïìm tônh ngùn laåi.
   - Àûâng. Cûá thûã chúâ ñt lêu.
    Bêy giúâ Scott laåi laâ ngûúâi baâo chûäa cho Nanh Trùæng. Möåt con
vêåt bõ phaãn böåi bõ àaánh àêåp lêu ngaây nhû noá laâm sao coá thïí thay
àöíi tñnh nïët, trúã nïn hiïìn laânh nhû con cûâu non trong möåt thúâi
gian rêët ngùæn? Khöng, khöng thïí! Anh baão Matt:
   - Nhòn kòa, chuáng mònh khöng coân àûúåc noá chuá yá túái nûäa. Noá
lo ngaåi khêíu suáng cuãa cêåu àêëy.
   Boã suáng xuöëng.
   Matt laâm theo. Con choá trêën tônh laåi ngay.
   Matt laåi cêìm suáng lïn, giaã böå chôa vaâo con vêåt.
   Noá luãi ngay vaâo trong nhaâ. Matt nhêån xeát:.- Con choá rêët
khön. Noá biïët suáng laâ gò, biïët con ngûúâi coá thïí laâm gò vúái khêíu
suáng trïn tay.
    Höm sau Scott möåt tay quêën bùng treo trûúác ngûåc laåi mon
men túái gêìn Nanh Trùæng. Noá tûúãng seä bõ trûâng trõ têån maång vïì töåi
cùæn thûúång àïë beân gêìm gûâ nhe nanh. Scott ngöìi xuöëng ngay bïn.
Nanh Trùæng thêëy àúä súå, hún nûäa noá thêëy roä thûúång àïë khöng
mang suáng cuäng chùèng mang gêåy vaâ cuäng khöng vung chên vung
tay. Nanh Trùæng hïët gûâ, buöng hai bïn meáp xuöëng. Thûúång àïë cêët
tiïëng dõu daâng noái lïn nhûäng àiïìu nghe coá veã dïî thûúng. Xûa nay
Nanh Trùæng chûa bao giúâ àûúåc nghe thûá nhaåc naây, nhû ru nguã.

http://ebooks.vdcmedia.com
NANH TRẮNG                                 93

Möåt caái gò laå lêîm vûâa naãy núã trong ngûúâi noá. Hònh nhû thûúång àïë
muöën laâm àiïìu töët laânh cho noá.
   Scott rúâi chöî ngöìi, ài vaâo nhaâ, laát sau trúã ra, vêîn khöng suáng
khöng gêåy, traái laåi trïn tay cêìm taãng thõt àûa cho con soái. Thïë laâ
thïë naâo?
    Caåm bêîy gò chùng? Nanh Trùæng caãnh giaác, àïí mùåc taãng thõt
lûúát qua lûúát laåi ngay dûúái moäm, khöng ùn.
    - Ùn ài, ùn ài, cho maây àêëy!
    Con choá nûãa soái quay mùåt khöng theâm. Scott neám taãng thõt
cho noá. Anh lùåp ài lùåp laåi troâ naây nhiïìu lêìn, caác miïëng thõt nùçm
chêët àöëng gêìn con choá nhûng noá vêîn laâm ngú. Möåt lêìn nûäa, anh
cêìm trïn tay möåt miïëng chòa vïì phña con choá. Nanh Trùæng àaä àoái
laã. Noá hñt haâ miïëng thõt, liïëc nhòn ngûúâi àang àûáng bïn. Thêëy anh
ta khöng coá veã gò aác yá noá ruåt reâ ngoaåm miïëng thõt, nuöët chûãng. Röìi
lêìn lûúåt xúi hïët chùèng chï miïëng naâo, thónh thoaãng kheä gûâ möåt
tiïëng ra caái àiïìu ta vêîn àïì phoâng àêy.
   Nhûng moåi viïåc diïîn ra suön seã khöng xaãy ra sûå cöë gò. Bêy
giúâ baân tay ngûúâi kia àang nheå nhaâng vuöët ve noá laâm noá ruâng
mònh. Noá caãm thêëy àaä sùén saâng nhêîn nhuåc, vêng lúâi, thuêìn phuåc...
    Matt reo lïn:
    - Laå thêåt! Töi khöng ngúâ! Anh thaânh ngûúâi daåy thuá rûâng röìi
àoá!
   Nghe gioång Matt, Nanh Trùæng gûâ möåt tiïëng, húi luâi laåi thuã
thïë nhûng baân tay Scott laâm noá trêën tônh laåi.
    Hònh nhû möåt cuöåc àúâi múái sùæp àïën vúái Nanh Trùæng. Noá sùæp
rúâi boã thïë giúái hêån thuâ taân nhêîn, bûúác vaâo möåt cuöåc àúâi àeåp àeä
hún, xûáng àaáng hún. Möåt cuöåc àúâi coá aánh mùåt trúâi sau thúâi gian daâi
chòm trong boáng àïm daây àùåc.
   Thúâi kò khuãng khiïëp àaä chêëm dûát. Möåt cuöåc söëng traân àêìy
yïu thûúng vûâa múã ra trûúác mùæt.noá. Nhûng àïí thûåc hiïån àûúåc àiïìu
àoá Weedon Scott seä phaãi töën rêët nhiïìu cöng sûác. Nanh Trùæng
khöng coân laâ chuá soái con xuêët thên tûâ miïìn Wild àêët dûä. Noá àaä lúán


http://ebooks.vdcmedia.com
Jack London                                94

lïn trong thuâ hêån, trong taân baåo, trong ngûúâi noá dûúâng nhû khöng
coá chuát dêëu vïët naâo cuãa loâng nhên tûâ. Giúâ àêy phaãi laâm söëng laåi
loâng nhên tûâ àoá, laâm söëng laåi tònh yïu thûúng àoá. Àêy laâ viïåc cuãa
Scott, laâ moán núå cuãa con ngûúâi àöëi vúái con vêåt, möåt moán núå nhêët
thiïët phaãi traã bùçng xong.
    Nanh Trùæng dêìn dêìn caãm thêëy gùæn boá vúái thûúång àïë múái cuãa
noá vaâ àïí chûáng minh thiïån yá, trûúác hïët noá canh giûä taâi saãn cho anh
ta.
   Buâ laåi Scott cuäng ngaây caâng coá caãm tònh vúái con choá àeåp cuãa
mònh. Anh vuöët ve noá, nuöi nêëng chu àaáo, tiïëng gûâ cuãa Nanh
Trùæng giúâ àêy baây toã sûå haâi loâng vaâ niïìm vui thay vò biïíu thõ loâng
cùm tûác.
   Con soái caãm thêëy sung sûúáng khi àûúåc gêìn thûúång àïë cuãa noá
vaâ buöìn khöí khi thiïëu vùæng.
   Nhiïìu bûäa noá nùçm ngoaâi cûãa àúåi Scott nhiïìu giúâ liïìn giûäa
bùng tuyïët chó cöët àïí àûúåc nhòn mùåt vaâ caãm nhêån nhûäng ngoán tay
thûúång àïë gaäi trïn ngûúâi noá.
   Trong quaá khûá Nanh Trùæng chó söëng cho baãn thên, giúâ àêy
thò khaác, ngay thõt tûúi cuäng bõ àùåt xuöëng haâng thûá yïëu, coá khi noá
boã phûát bûäa ùn àïí ài theo chuã. Thûúång àïë Weedon Scott cuãa noá
khöng aác àöåc, khöng daä man maâ àêìy tònh yïu thûúng. Nanh Trùæng
àaä hiïíu noá khöng nïn ngûúåc àaäi caác con choá khaác. Chuáng àïìu tön
vinh noá laâ chó huy, àaáp laåi noá khöng cùæn chuáng nûäa.
   Nanh Trùæng cuäng tön troång Matt, möåt ngûúâi baån töët cuãa chuã
noá, nhiïìu khi mang thûác ùn túái cho noá. Nhûng noá khöng chõu àïí
anh ta àoáng vaâo xe, nhêët thiïët phaãi do Scott noá múái chõu.
   Khi àoá noá cuái àêìu tuên phuåc, thuêån tònh laâm viïåc, ngoan
ngoaän dêîn àêìu àaân choá lïn àûúâng.
   Ngaây vui ngùæn chùèng têìy gang. Möåt bûäa kia Scott phaãi ài
cöng chuyïån, àïí Nanh Trùæng úã laåi vúái Matt. Ngay sau khi chuã ra ài
Nanh Trùæng caãm thêëy rêët lo lùæng, suåc tòm khùæp núi.
   Àïm àoá noá khùæc khoaãi chúâ Scott vïì nhûng khöng thêëy. Noá
ngöìi maäi trïn bêåc cûãa cho túái luác ngoån gioá laånh buöåc noá phaãi tòm

http://ebooks.vdcmedia.com
NANH TRẮNG                                95

chöî kñn nùçm chúâ röìi nguã quïn mêët. Khoaãng hai giúâ saáng noá giêåt
mònh tónh dêåy, laåi ra bêåc cûãa ngöìi chúâ trong gioá buöët.
    Matt hiïíu roä têm tû con choá nhûng khöng coá caách naâo laâm noá
hiïíu chuã noá hiïån nay ra sao.
    Nanh Trùæng ngaä bïånh, yïëu dêìn, boã ùn, mùåc cho boån choá tha
höì haânh haå.
   Matt lo lùæng:
   - Noá sùæp chïët àïën núi röìi.
   Anh viïët thû cho Scott.
    Möåt àïm àang thao thûác Nanh Trùæng böîng giêåt mònh dûång
thùèng hai tai lùæng nghe, cöë bùæt tûâng tiïëng àöång nhoã bïn ngoaâi cho
túái luác nghe tiïëng chên bûúác gêëp. Cûãa múã, Weedon Scott xuêët hiïån!
   Tröng thêëy chuã vïì nhûng Nanh Trùæng khöng coân àuã sûác
àûáng dêåy. Matt noái:
   - Noá coân quêîy àûúåc àuöi laâ coân hi voång.
   Scott goåi:
   - Nanh Trùæng, túái àêy naâo!
   Con choá tuên lïånh.
   Hai mùæt noá long lanh niïìm vui maänh liïåt.
    Scott ngöìi xuöëng vuöët ve. Nanh Trùæng kheä gûâ gûâ khoan
khoaái röìi ruác àêìu vaâo ngûåc chuã. Chó sau hai ngaây noá khoãi hïët moåi
bïånh, caác con choá khaác phaãi traã giaá bùçng xûúng maáu múái biïët noá
àaä höìi phuåc sûác lûåc vaâ niïìm tûå haâo.
   Möåt àïm khaác, Scott àang chúi baâi vúái Matt böîng nghe bïn
ngoaâi coá tiïëng la theát, tiïëng àaánh löån huyânh huyåch.
   Coá chuyïån gò vêåy? Hai ngûúâi ra xem vaâ thêëy möåt ngûúâi àaân
öng nùçm giûäa tuyïët, àang duâng tay cöë che mùåt che cöí khöng cho
Nanh Trùæng ngoaåm vaâo. Gaä àaä bõ thûúng khaá nùång, ngûúâi àêìy
maáu.http://ebooks.vdcmedia.com
Jack London                                  96

    Nanh Trùæng toã ra cûåc kò cùm tûác, noá gêìm gûâ dûä túån, xöng vaâo
cùæn xeá nhû àiïn, àùåc biïåt nhùçm vaâo nhûäng chöî hiïím nhêët. aáo naån
nhên bõ noá xeá raách taã túi tûâ vai xuöëng cöí tay, hai cùèng tay gaä bõ
cùæn naát, maáu tuön xöëi xaã. Scott phaãi duâng hïët sûác múái löi àûúåc con
choá ra àïí Matt lo bùng boá cho gaä. Matt nhùåt dûúái tuyïët hai thûá:
    súåi xñch sùæt vaâ cêy gêåy to àuâng. Weedon Scott nhòn röìi baão
Matt:
    - Mònh nhêån ra gaä naây röìi. Noá laâ thùçng Àeåp, àõnh túái bùæt con
Nanh Trùæng cuãa ta nhûng Nanh Trùæng khöng chõu. Mùåc meå thùçng
suác sinh ài tòm thêìy tòm thuöëc úã àêu thò ài ngay ài cho raãnh.
   Àaáng àúâi nhaâ noá!.Scott chùèng theâm ngoá ngaâng, àïí mùåc tïn
Àeåp luãi thuãi ra ài trong tiïëng gûâ hùçn hoåc cuãa Nanh Trùæng.
   Bêët haånh àaä lú lûãng trïn àêìu, Nanh Trùæng caãm thêëy rêët roä
nhû vêåy. Hai thûúång àïë da trùæng sùæp phaãn thuâng noá. Matt noái:
    - Nghe kòa!
   Ngoaâi cûãa coá tiïëng rïn nghe nhû tiïëng khoác nêëc, röìi tiïëng
than vaän chuyïín thaânh tiïëng hñt haâ àaánh húi, Nanh Trùæng biïët
chuã noá vêîn coân trong nhaâ nïn yïn têm khöng thúã than nûäa. Àiïìu
bêët haånh chûa xaãy ra ngay trong àïm nay.
    - Con choá naây thêåt khaác thûúâng. - Matt noái.
    - Hònh nhû noá àoaán biïët yá àõnh cuãa anh.
   - Coá thïí lùæm. - Scott àaáp. - Nhûng con vêåt nûãa choá nûãa soái
naây söëng sao àûúåc úã California?
    Scott toã veã buöìn, anh thûåc têm lêëy laâm buöìn vïì chuyïån naây.
    - Àuáng thïë. - Matt tiïëp. - Vêën àïì úã chöî: laâm gò vúái möåt con soái
úã Cali?
   - Ta haäy hònh dung tònh caãnh caác con choá khaác khi töi àùåt
chên xuöëng àoá mang theo con Nanh Trùæng. Noá seä lêìn lûúåt giïët
saåch boån chuáng, coân töi thò nai lûng ra maâ böìi thûúâng cho caác öng
chuã baâ chuã. Chùèng mêëy chöëc maâ saåt nghiïåp!
    - Àuáng thïë.


http://ebooks.vdcmedia.com
NANH TRẮNG                                 97

   Möåt tiïëng tru daâi xuyïn qua caánh cûãa, tiïëp theo laâ tiïëng hñt
haâ àaánh húi. Matt noái:
   - Noá biïët anh sùæp ra ài. Sao thïë nhó?
   - Thêåt khöng thïí hiïíu nöíi. - Scott buöìn rêìu tiïëp.
    Möåt ngaây noå, khöng coân nghi ngúâ gò nûäa: thûúång àïë da trùæng
àùåt chiïëc vali vaâ baây nhiïìu boåc àöì khaác lïn saân nhaâ. Anh chuêín bõ
ra ài, vaâ xem cung caách àuã thêëy anh khöng àõnh mang theo con
choá. Nanh Trùæng seä bõ boã rúi.
    Trong àïm sau àoá, con soái tru thï thaãm nhû noá àaä tûâng tru
höìi söëng giûäa miïìn Wild hoang daä. Noá vûún cöí thêåt cao truát vaâo
khöng gian giaá laånh têët caã nöîi khöí àau, têët caã têën bi kõch cuöåc àúâi
noá.
    - Anh nghe àêëy, - Matt noái, - tiïëng tru nghe laånh xûúng söëng.
Noá seä nhõn ùn. Töi biïët tñnh noá: noá coá thïí nhõn ùn àïën chïët.
    - Thöi àûâng noái nûäa! - Scott buöìn bûåc gaåt ài..Höm sau Nanh
Trùæng baám riïët chuã khöng chõu rúâi nûãa bûúác. Haânh lñ vêîn àïí trïn
saân, thónh thoaãng coá thïm vaâi thûá àûúåc mang túái. Matt bêån tñu tñt,
luön tay hïët xïëp doån àöì löng thuá laåi gêëp quêìn aáo cho chuã. Laát sau,
mêëy ngûúâi Anhàiïng túái mang caác boåc àöì ài, Matt chó huy hoå vaâ tûå
tay mang caác boåc quêìn aáo vúái chiïëc vali.
   Khi Matt quay vïì, Scott goåi Nanh Trùæng túái:
    - Vaâo àêy, vaâo àêy ta baão. - Thûúång àïë da trùæng goåi röìi vuöët
ve con vêåt àang run rêíy. - Noái cho maây biïët: ta phaãi ài möåt núi
thêåt xa vaâ rêët buöìn khöng mang maây theo àûúåc. Naâo anh baån thên
mïën! Gûâ lïn möåt tiïëng chia tay nhau ài! Àïí ta nghe tiïëng maây möåt
lêìn cuöëi cuâng!
   Tûâ dûúái söng voång lïn tiïëng coâi taâu giuåc giaä.
   Matt goåi to:
   - Taâu túái röìi, anh Scott! Leå lïn! Anh chaâo tûâ biïåt noá thïë laâ
àûúåc röìi. Ra thêåt leå nheá! Töi seä àoáng chùåt caác cûãa khöng cho noá ra
theo.


http://ebooks.vdcmedia.com
Jack London                               98

   Scott laâm àuáng nhû vêåy. Nanh Trùæng bõ nhöët trong phoâng.
Noá rïn ró, hñt haâ, nghe nhû tiïëng khoác nûác núã. Scott dùån:
   - Haäy chùm soác noá chu àaáo. Vaâ thûúâng xuyïn baáo töi biïët
tònh hònh cuãa noá. Töi tröng cêåy hïët úã cêåu.
   - Xin hûáa. - Matt àaáp.
   Böîng möåt tiïëng tru thï thaãm keáo daâi laâm hai ngûúâi àûáng laåi.
Matt noái:
   - Noá àoâi chïët àêëy.
   Tiïëng tru vuát lïn nhû khuác ca tuyïåt voång.
   Hai ngûúâi buöìn baä cuái àêìu tiïëp tuåc ài xuöëng bïën caãng. Taâu
Bònh Minh chúã möåt söë lúán ngûúâi tòm vaâng trúã vïì quï hûúng. Möåt söë
trong boån hoå àaä thaânh cöng, söë khaác thêët baåi thaãm haåi.
   Nhûng têët caã àïìu hùm húã trúã vïì cöë quöëc.
   Scott bùæt tay Matt chuêín bõ xuöëng taâu. Böîng Matt haá höëc
möìm nhòn vaâo sau lûng Scott.
   Nanh Trùæng àaä àûáng àoá tûå bao giúâ!
   Matt phên bua vúái chuã:
   - Töi àoáng chùåt cûãa röìi àêëy chûá! Khöng hiïíu noá laâm caách naâo
thoaát ra àûúåc.
   Nanh Trùæng vêîn àûáng im nhû choá àaá. Matt túái bïn noá.
   - Töi seä mang noá vïì.
   Nanh Trùæng laãng ra xa. Matt àuöíi theo nhûng noá chen vaâo
nêëp sau lûng caác töëp haânh khaách. Khi Scott goåi möåt tiïëng noá chaåy
ngay túái àûáng dûúái chên öng chuã. Scott vuöët ve con choá, baão Matt:
   - Nhòn naây! Coá nhiïìu vïët thûúng trïn moäm..- Vêng. Vaâ dûúái
buång nûäa. Con quó naây àaä lao qua cûãa söí nïn múái bõ nhû vêåy. Ta
khöng dûå kiïën chuyïån naây.
   Coâi taâu Bònh Minh ruác lïn höìi nûäa. Giúâ nhöí neo àaä túái. Matt
chuêín bõ löi Nanh Trùæng xuöëng bïën. Böîng Scott lïn tiïëng:http://ebooks.vdcmedia.com
NANH TRẮNG                               99

    - Chia tay cêåu nheá! Haäy àïí noá úã àêy. Cêåu khoãi cêìn viïët thû
kïí tònh hònh con Nanh Trùæng cho mònh nûäa. Noá seä ài vúái mònh!
http://ebooks.vdcmedia.com
Jack London                                100
       CHÛÚNG X : SOÁI ÀÛÚÅC NGHÓ NGÚI


    Vïì túái San Francisco, Nanh Trùæng rêët ngaåc nhiïn. úã àêy caác
thûúång àïë da trùæng coân toã ra maånh meä hún nhiïìu so vúái úã vuâng
hoang maåc bùng giaá miïìn cûåc Bùæc. Hoå laâm nhûäng con àûúâng thùèng
tùæp, xêy nhûäng ngöi nhaâ àaá cao gêëp nhiïìu lêìn nhûäng cùn nhaâ göî
noá àaä thêëy úã Wild. Nhiïìu möëi nguy khaác laå thûúâng xuyïn uy hiïëp
noá. Phaãi nhanh chên nhanh mùæt traánh àuã thûá xe, naâo ö tö, naâo xe
ngûåa chaåy nhû mùæc cûãi trïn àûúâng. Coá caã nhûäng cöî maáy àiïån lùn
baánh rêìm rêìm xuyïn qua sûúng muâ, tiïëng baánh xe rñt nghe nhû
tiïëng linh miïu trong rûâng rêåm. Moåi thûá àïìu do ngûúâi da trùæng
laâm ra vaâ chó huy.
   Nanh Trùæng thêëy hoå quaá gioãi quaá maånh, rêët àaáng súå.
    Nöîi súå haäi cuãa noá rêët lúán, rêët khuãng khiïëp, caâng luác caâng
tùng cao, y hïåt höìi túái traåi ngûúâi Anhàiïng noá àaä phaát súå khi thêëy
roä sûå yïëu àuöëi.cuãa mònh trûúác caác cöng trònh cuãa thûúång àïë.
    Giúâ àêy túái thaânh phöë naây noá laåi caâng thêëy mònh nhoã beá, baåc
nhûúåc trûúác àaám thûúång àïë àöng àuác luön di chuyïín giûäa tiïëng êìm
êìm nhû sêëm nöí. Noá luãi thuãi baám saát öng chuã. Nhûng naâo àaä hïët!
Scott vaâ Nanh Trùæng xuyïn qua thaânh phöë túái möåt nhaâ ga xe lûãa.
Nanh Trùæng bõ xñch trong möåt toa àen coân Scott thò boã ài biïåt. Sao
laåi thïë naây? Xung quanh noá, rêët nhiïìu vali, hoâm xiïíng.
  Laát sau coá ngûúâi mang thïm nhûäng boåc nhûäng chiïëc vali túái.
Nanh Trùæng nhêån ra taâi saãn cuãa chuá noá, beân ngöìi bïn canh giûä.
   Khi Scott quay laåi, ngûúâi trûúãng toa àen cau coá:
  - Öng quay laåi àuáng luác quaá. Con choá chïët dõch naây nhêët àõnh
khöng cho töi àuång vaâo haânh lñ cuãa öng.
   Nanh Trùæng àûúåc thaáo xñch. Ra khoãi toa taâu, noá sûãng söët.
Thaânh phöë öìn aâo àaä biïën àêu mêët tiïu. Xung quanh chó thêëy möåt


http://ebooks.vdcmedia.com
NANH TRẮNG                                 101

vuâng quï traân trïì aánh nùæng thanh bònh. Noá caâng thêëy roä sûác maånh
cuãa thûúång àïë quaã laâ vö têån.
   Gêìn ngay àêëy coá chiïëc xe. Hai ngûúâi, möåt àaân öng möåt àaân
baâ bûúác xuöëng. Ngûúâi àaân baâ ài túái gùåp Scott, dang röång hai tay.
Àõnh laâm gò öng chuã thïë? Àõnh àaánh û? Con soái nöíi giêån gûâ lïn
möåt tiïëng. Scott vöåi neá sang bïn.
   - Meå! Con choá tûúãng meå àõnh àaánh con nïn noá chuêín bõ bïnh
con àoá!
    Baâ meå cûúâi, nhûng nhòn veã mùåt coá thïí thêëy baâ vûâa súå mêët
vña.
    - Thïë laâm sao meå coá thïí gùåp gúä con khi coá noá úã àêy?
    - Röìi noá seä quen chûá, meå!
    Nanh Trùæng vêîn gêìm gûâ.
    - Àuã röìi! - öng chuã theát. - Àuã röìi! Im ngay!
    Nùçm, nùçm xuöëng!
   Nanh Trùæng nùçm xuöëng. Nhûng vûâa thêëy hai meå con öm hön
nhau noá laåi gêìm gûâ.
    - Nùçm! Im möìm! - Scott ra lïånh.
    Nanh Trùæng im bùåt, nhûng mùæt vêîn khöng rúâi chuã.
   Haânh lñ àûúåc xïëp goån lïn xe. Caác thûúång àïë cuäng lïn ngöìi
trïn àoá. Ngûåa bùæt àêìu phi, Nanh Trùæng chaåy theo xe, mùæt vêîn
theo doäi chùåt chuã noá.
    Àûâng keã naâo liïìu maång laâm haåi öng chuã, noá seä cho keã daåi döåt
biïët böå nanh naây sùæc nhoån túái mûác naâo!.Mûúâi lùm phuát sau xe chaåy
qua chiïëc cöíng xêy àaá, lùn baánh trïn con àûúâng rêët àeåp hai bïn
tröìng cêy deã uöën voâm laá che maát mùåt àûúâng.
   Bïn phaãi bïn traái àïìu coá nhûäng thaãm coã xanh rò traãi röång
giûäa nhûäng haâng söìi cao ngêët vûún daâi nhûäng caânh to khoãe. Xa xa,
nhûäng caánh àöìng coã chñn vaâng dûúái nùæng taåo möåt neát tûúng phaãn
ngoaån muåc cuöën huát mùæt nhòn. Mêëy ngoån àöìi maâu nêu trïn àónh
khoanh troân nhûäng baäi chùn thaã gia suác vaåch möåt neát chêëm phaá

http://ebooks.vdcmedia.com
Jack London                                 102

trïn àûúâng chên trúâi. Cuöëi con àûúâng lúán àang ài, möåt toâa nhaâ
nhiïìu cûãa söí, cöíng voâm bïì thïë nöíi bêåt trïn sûúân àöìi.
   Nanh Trùæng khöng coá àiïìu kiïån thûúãng thûác toaân böå phong
caãnh àeåp àeä trïn, vò cöî xe vûâa chúám vaâo khu nhaâ thò möåt con beác
giï to àuâng, moäm nhoån, mùæt saáng àaä xöng túái vúái veã thuâ gheát gaä
múái túái nhaâ.
    Noá xen vaâo àûáng chùån giûäa Nanh Trùæng vaâ chuã nhaâ, chuêín
bõ àaánh àuöíi keã laå mùåt. Nanh Trùæng xuâ löng, chuêín bõ giaáng àoân
chúáp nhoaáng chïët ngûúâi. Nhûng noá dûâng ngay laåi, böën chên cûáng
nhû sùæt duöîi thùèng haäm àaâ chaåy, phên vên, khöng muöën tiïëp cêån
àöëi thuã. Noá vûâa nhêån ra con choá caái. Theo luêåt loaâi choá, noá khöng
àûúåc têën cöng choá caái. Nhûng con beác giï khöng dûâng laåi. Noá thêm
thuâ têët caã nhûäng gò cuãa miïìn Wild hoang daä, hún nûäa Nanh Trùæng
laâ möåt con soái, möåt tïn tröåm truyïìn kiïëp chuyïn taân saát caác àaân
cûâu, xûa nay choá beác giï tûâ thïë hïå naây sang thïë hïå khaác àïìu laâm
nhiïåm vuå àaánh laåi chuáng.
   Nanh Trùæng vêîn àûáng im, con choá caái xöng túái ngoaåm vaâo vai
noá. Bêët giaác noá buöåt miïång gûâ möåt tiïëng. Chó thïë thöi. Noá quay
àêìu traánh nhûng bõ con choá caái rûúåt àuöíi àïën cuâng.
   Möåt ngûúâi heát:
   - Collie! Laåi àêy!
   Scott vêîn àûáng xem hai con choá àuöíi nhau, tuãm tóm:
    - Mùåc chuáng noá, böë aå. Àùçng naâo con choá cuãa con cuäng phaãi
hoåc caách söëng úã àêy.
   Collie vêîn hung hùng. Noá chùæn àûúâng khöng cho Nanh
Trùæng túái vúái öng chuã Scott hònh nhû àang sùæp boã ài. Laâm gò àêy?
Nanh Trùæng huác möåt huác vaâo tïn àõch hêët noá tung lïn rúi xuöëng
lùn mêëy voâng ra xa vaâi meát. Con choá caái ruá lïn vûâa àau vûâa kinh
ngaåc, Nanh Trùæng thaãn nhiïn boã ài. Múái àûúåc mêëy bûúác, bêët thònh
lònh noá bõ con Dick heân nhaát àaánh uáp. Nanh Trùæng khöng tröng
thêëy con choá sùn Dick len leán tûâ àêu túái.nïn bõ noá àaánh ngaä lùn.
Vuâng dêåy àûúåc, Nanh Trùæng àõnh xöng vaâo thanh toaán tïn àõch
khöën kiïëp thò Collie lao túái. Trêån àaánh löån sùæp túái höìi quyïët liïåt thò

http://ebooks.vdcmedia.com
NANH TRẮNG                                103

Scott xuêët hiïån. Anh giûä chùåt Nanh Trùæng, böë anh giûä hai con choá
kia. Scott noái:
   - Ai laåi àoán tiïëp con soái àaáng thûúng cuãa vuâng cûåc Bùæc kiïíu
naây. Trûúác àêy noá chó múái möåt lêìn bõ àaánh ngaä, thïë maâ bûäa nay
múái trong ba mûúi giêy àaä bõ quêåt ngaä hai lêìn!
   Hai ngûúâi vûâa tûâ trong nhaâ bûúác ra, lùåp laåi àöång taác têën cöng
Scott: baám chùåt vaâo cöí anh.
   Lêìn naây Nanh Trùæng cho qua, noá thêëy hònh nhû cûã chó naây
khöng gêy àau cho chuã noá. Nhiïìu thûúång àïë àõnh vuöët ve noá,
nhûng con soái gûâ gûâ toã yá khöng chêëp nhêån sûå suöìng saä quaá trúán
naây.
   Möåt luác lêu sau caác thûúång àïë bûúác lïn bêåc thïìm trúã vaâo nhaâ.
Möåt baâ àûa tay vuöët ve con Collie àõnh laâm noá nguöi giêån nhûng
noá vêîn bûâng bûâng saát khñ tuöìng nhû khöng thïí chêëp nhêån sûå coá
mùåt cuãa con soái miïìn Wild trong ngöi nhaâ naây.
   Con Dick nùçm sùén trïn àêìu cêìu thang, thêëy Nanh Trùæng ài
qua, noá nhe nanh gûâ möåt tiïëng dûä túån.
    Nhûng con soái vêîn tónh bú, lêëy hïët gên, duöîi thùèng àuöi bûúác
tiïëp. Chó daán hai mùæt gûúâm gûúâm nhòn Dick, sùén saâng àöëi phoá. Noá
rêët caãnh giaác.
   Khöng xaãy ra sûå cöë gò. Nanh Trùæng yïn trñ nùçm troân dûúái
chên chuã noá.
   Möåt cuöåc söëng múái bùæt àêìu.
   Nanh Trùæng rêët thöng minh. Noá àaä hiïíu úã àêy khöng nhû úã
Wild, noá cêìn phaãi thñch nghi vúái àêët nûúác múái, hoaân caãnh múái vaâ
nhûäng con ngûúâi múái.
   Giúâ àêy noá söëng trong ngöi nhaâ öng thêím phaán Scott, böë cuãa
Weedon Scott thûúång àïë cuãa noá. Vuâng naây àûúåc goåi laâ Sierra Vista.
Con choá sùn Dick àaä thöi gêy sûå, àöi khi coân chuã àöång laâm quen
nhûng Nanh Trùæng thñch söëng cö àún nïn khinh khónh lúâ ài.
   Riïng con Collie vêîn thuâ dai. Noá nhêët àõnh khöng chõu kïët
thên vúái loaâi soái, khi coá thúâi cú noá khöng boã lúä dõp tùång cho Nanh

http://ebooks.vdcmedia.com
Jack London                                104

Trùæng möåt miïëng àúáp. Nanh Trùæng khöng theâm chêëp, thêåm chñ
khi thêëy Collie túái noá coân vïnh mùåt laãng ài chöî khaác.
   Cuöåc söëng úã Sierra Vista khöng àún giaãn nhû úã miïìn Bùæc.
   Höìi trûúác, võ thûúång àïë àêìu tiïn Raái caá-Xaám coá möåt gia àònh
cuâng chia seã thûác ùn, chùn mïìn vúái anh ta. Bêy giúâ Scott võ thûúång
àïë múái cuãa noá cuäng coá möåt gia àònh, nhûng gia àònh naây.àöng àuác
hún nhiïìu: coá baâ meå chuã noá, hai baâ cö Beth vaâ Mary, chõ vúå Alice
vaâ hai àûáa con Weedon lïn böën, Maud lïn saáu.
    Con soái hoåc àûúåc caách chúi vúái hai àûáa treã, dêìn dêìn quïn ài
nhûäng cûåc hònh aác hiïím, nhûäng sûå ngûúåc àaäi àaä phaãi chõu vúái boån
nhoác Anhàiïng höìi trûúác. Noá biïët chõu àûång caác troâ tinh nghõch
cuãa chuáng, khi naâo hai àûáa treã laâm phiïìn quaá, noá boã ài vúái thaái àöå
keã caã. Noá khöng cho pheáp nhûäng ngûúâi àêìy túá phuåc vuå öng chuã
àûúåc vuöët ve noá.
    Cú ngúi cuãa öng chuã nùçm kïì cú ngúi caác thûúång àïë khaác.
Nanh Trùæng quen nhû úã miïìn Bùæc, tûå do cheán moåi con vêåt noá toám
àûúåc. Vïì Sierra Vista, möåt bûäa toám àûúåc con gaâ maái, noá nuöët troån
con gaâ trong nhaáy mùæt, thêëy rêët khoaái khêíu. Vaâi ngaây sau möåt con
gaâ maái khaác sùæp chõu chung söë phêån vúái con kia thò möåt ngûúâi àêìy
túá chaåy túái cûáu.
   Nanh Trùæng nhaã con gaâ, quay laåi àöëi phoá.
   Anh chaâng kia khöng biïët hiïím hoåa àang àe doåa, vúá cêy roi
nhoã quêët con soái. Noá chöìm ngay lïn cùæn vaâo cöí hêët anh ta ngaä
ngûãa. Anh naây buöng roi, duâng hai tay chöëng àúä. Kïët quaã hai caánh
tay bõ con soái cùæn loâi xûúng. Chùæc toi maång nïëu con Collie khöng
xuêët hiïån. Nhû moåi lêìn Nanh Trùæng ruát lui, khöng theâm àöi co vúái
phaái yïëu.
   Chuyïån naây àïën tai Scott. Anh quyïët àõnh trûâng trõ thuã
phaåm khi coá dõp thuêån tiïån. Cú höåi àoá túái liïìn. Möåt àïm noå, khi
boån gaâ maái àaä lïn chuöìng, Nanh Trùæng treâo lïn àöëng göî, chuyïìn
sang maái chuöìng gaâ röìi tuåt xuöëng sên chuöìng.
    Vuå taân saát vö cuâng khuãng khiïëp, hún nùm chuåc con gaâ maái bõ
noá laâm thõt ngay trong àïm.

http://ebooks.vdcmedia.com
NANH TRẮNG                                  105

   Khi Scott túái xem quang caãnh vuå giïët choác Nanh Trùæng
khöng toã ra höëi hêån maãy may. Traái laåi coân ra veã ta àêy nhû thïí
vûâa thûåc hiïån möåt chiïën cöng hiïín haách.
    Noá sûãng söët khi bõ thûúång àïë gñ moäm vaâo àöëng gaâ chïët nïån
cho möåt trêån nhûâ xûúng, Nanh Trùæng àau lùæm nhûng àaä hiïíu. Tûâ
àoá khöng bao giúâ noá àuång vaâo möåt con gaâ coân söëng. Möåt bûäa ngûúâi
ta coân thûã thaách noá bùçng caách nhöët chung vúái gaâ trong chuöìng, noá
nùçm lùn ra nguã khò möåt giêëc chùèng ngoá ngaâng gò túái luä gaâ. Noá coân
hiïíu thïm rùçng gaâ gioâ, meâo, gaâ têy cuãa haâng xoám cuäng laâ nhûäng
con vêåt thiïng liïng. Chó thoã rûâng, soác, chim cuát, gaâ gö laâ khöng
àûúåc phaáp luêåt baão vïå.
    Noá tha höì àuöíi bùæt, chùèng súå rùæc röëi gò..Höìi trûúác, möîi lêìn bõ
Raái caá-Xaám hay gaä Àeåp haânh haå, Nanh Trùæng chó thêëy àau vïì thïí
xaác, coân bêy giúâ nhûäng àoân cuãa thûúång àïë thên thûúng àïìu ngêëm
sêu vaâo ngûúâi noá, khoá chõu àûång hún xûa rêët nhiïìu. Nhûäng lïå luêåt
êëy thêåt quaá phûác taåp, khoá hiïíu, khoá tuên thuã vò chuáng kòm haäm
caác xung nùng tûå nhiïn. Tònh traång naây laâm con soái vö cuâng hoang
mang.
   Möîi lêìn theo chuã sang thaânh phöë bïn caånh, Nanh Trùæng
cuäng phaãi chêåt vêåt kòm haäm baãn nùng tûå nhiïn cuãa noá.
    Caác quêìy thõt treo àêìy nhûäng suác thõt tûúi àoã au. Noá theâm roã
raäi, chó muöën ngoaåm möåt miïëng nhûng chuã quaát KHaåNG, noá phaãi
tuên lïånh.
    Àöi khi bõ boån nhoác neám àaá, nhûng noá khöng àûúåc pheáp traã
thuâ tuy viïåc naây àöëi vúái noá dïî úåt. Àñch thên chuã noá möåt bûäa kia
phaãi tûå tay trûâng trõ boån mêët daåy, tûâ àoá chuáng múái àïí Nanh Trùæng
yïn thên. Ven thaânh phöë, ba con choá rêët bûå coá thoái quen cùæn tröåm
Nanh Trùæng nhûng noá khöng daám àaánh laåi vò súå bõ chuã mùæng.
   Maäi túái möåt bûäa noå, thûúång àïë baão: "Cho chuáng möåt baâi hoåc!
Xöng vaâo! Chuáng àaáng ùn àoân!" Nanh Trùæng chêìn chûâ. Coá àuáng laâ
àûúåc pheáp thêåt khöng?
   - Laâm túái ài! - Scott móm cûúâi nhùæc laåi.http://ebooks.vdcmedia.com
Jack London                                106

   Xong ngay! Sau vaâi phuát, hai con choá bõ àûát cöí chïët coâng
queo, con thûá ba bõ Nanh Trùæng àuöíi kõp ngoaâi caánh àöìng vaâ cuäng
chõu chung söë phêån.
  Sau thaânh tñch àoá, danh tiïëng Nanh Trùæng nöíi nhû cöìn.
Khöng keã naâo daám lú mú vúái noá nûäa.
   Thúâi gian tröi qua. Nanh Trùæng àûúåc ùn àêîy laâm ñt nïn phaát
phò. Noá thêëy söëng úã California thêåt laâ sûúáng, chùèng bõ bêët cûá caái gò
àe doåa. Chó riïng con choá caái Collie vêîn toã ra aác caãm vúái noá.
   Collie luön àïí mùæt theo doäi, baám àuöi noá ài khùæp núi hoâng
bùæt quaã tang noá phaåm khuyïët àiïím. Thaânh thûã hïî Nanh Trùæng
nhòn vaâo möåt con chim cu, möåt con gaâ maái laâ thïí naâo cuäng thêëy
xuêët hiïån chõ chaâng Collie vêîn lùéng nhùéng àeo baám àïí giaám saát
noá. Con choá caái chûa boã qua vuå nùm chuåc con gaâ gioâ bõ taân saát. öi,
vuâng Wild bùng tuyïët sao maâ xa vúâi vúåi! Àöi khi bõ nùæng heâ thiïu
àöët quaá xaá Nanh Trùæng laåi nhúá vïì chöën cuä. Möåt nöîi buöìn nhúá man
maác vuâng.Cûåc Bùæc laâm noá bêng khuêng thao thûác, nhûng khöng
keáo daâi. Thónh thoaãng chuã noá rong ruöíi trïn lûng ngûåa, Nanh
Trùæng khöng keáo xe cuäng khöng phaãi coäng haâng, leäo àeäo theo sau
voá ngûåa.
    Cöng viïåc chó coá vêåy. Khöng bao giúâ bõ mïåt quaá sûác, chuyïën
ài daâi nùm chuåc dùåm cuäng chó laâ chuyïån nhoã àöëi vúái noá.
    Trong möåt chuyïën viïîn du Scott coá yá muöën daåy cho con ngûåa
noâi cuãa anh möåt baâi têåp khoá.
    Anh nhiïìu lêìn àua ngûåa túái trûúác raâo chùæn, nhûng lêìn naâo
noá cuäng höët hoaãng luâi laåi, chöìm hai chên trûúác. Bõ àinh giaây thuác
àau quaá, noá khuyåu chên quò xuöëng röìi àaá hêåu. Tûác khöng chõu nöíi
Nanh Trùæng nhaãy túái àûáng trûúác mùåt con ngûåa suãa möåt tiïëng,
tiïëng suãa àêìu tiïn cuãa noá. Hêåu quaã thêåt tai haåi, con ngûåa vuâng
dêåy, phoáng nhû bay röìi bêët chúåt giêåt mònh nhaãy sang bïn khi möåt
con thoã tûâ buåi rêåm lao ra. Scott ngaä ngûåa, gaäy möåt bïn chên.
   Nanh Trùæng àõnh nhaãy lïn cùæn àûát cöí con ngûåa noá coi laâ thuã
phaåm gêy ra tai naån, nhûng chuã noá ngùn laåi:http://ebooks.vdcmedia.com
NANH TRẮNG                                 107

    - Vïì nhaâ ngay, vïì xin cêëp cûáu! Ta khöng nhuác nhñch nöíi nûäa.
Vïì!
  Nanh Trùæng khöng tuên lïånh ngay. Noá chêìn chûâ, rïn û ûã,
khöng muöën boã chuã bõ thûúng úã laåi àêy möåt mònh.
    Gioång Scott caâng nghiïm nghõ:
   - Vïì nhaâ! Ngûúâi nhaâ thêëy maây seä biïët coá chuyïån chùèng laânh.
Naâo soái, nghe ta ài chûá! Chaåy thêåt nhanh!
   Con soái àaä hiïíu yá öng chuã. Noá bûúác ài vaâi bûúác, quay laåi nhòn
thûúång àïë cuãa noá lêìn nûäa röìi lao ài, thaái àöå roä raâng toã ra miïîn
cûúäng.
   Luác con soái àêìy mònh lêëm buåi lao hïët töëc àöå vïì túái núi, caã nhaâ
àang ngöìi trïn thïìm. Baâ meå Scott thêëy Nanh Trùæng tûâ xa, noái:
    - Con Nanh Trùæng kòa! Con trai ta àaä trúã vïì.
     Boån nhoác chaåy túái bïn con soái, nhûng noá gêìm gûâ laâm chuáng
luâi laåi. Chõ vúå Scott höët hoaãng:
    - Con choá naây laâm mònh súå hïët höìn.
    Öng böë Scott giaãi thñch:
    - Noá laâ choá soái maâ! Töët nhêët laâ àûâng quaá tin noá.
    Con choá vêîn gêìm gûâ. Öng böë nhêån xeát:
    - Noá coá veã khaác moåi bûäa. Naâo naâo, ra khoãi àêy ngay! Ra ngay
lêåp tûác!.Nanh Trùæng ngoaåm aáo Alice xeá möåt miïëng.
    Moåi ngûúâi khiïëp haäi, tûúãng noá hoáa daåi.
   Nanh Trùæng trûâng mùæt nhòn caã nhaâ àang àûáng neáp vaâo
nhau. Ngûúâi noá run run. Beth lïn tiïëng:
    - Noá muöën noái caái gò êëy!
    Cöí hoång con choá co giêåt liïn tiïëp.
    - Noá muöën noái thêåt àêëy!
   Con choá lïn tiïëng thêåt. Noá chó coá thïí tung ra möåt tiïëng suãa
ngùæn, nhûng thïë laâ roä. öng böë noái ngay:


http://ebooks.vdcmedia.com
Jack London                                108

    - Coá chuyïån bêët thûúâng röìi.
    Alice tiïëp:
    - Khöng nghi ngúâ gò nûäa, anh Scott àaä gùåp chuyïån khöng
may nïn Nanh Trùæng chaåy vïì baáo tin cho ta. Phaãi ài theo noá ngay,
noá seä dêîn túái chöî chuã noá. Leå lïn múái àûúåc. Tranh thuã súám phuát naâo
quñ phuát êëy.
    Nanh Trùæng lao ngay xuöëng khoãi thïìm, caã nhaâ chaåy theo
sau.
    Scott thoaát naån.
   Khoãi cêìn noái thïm sau chiïën tñch naây Nanh Trùæng àûúåc caã
thaânh phöë Sierra Vista mïën möå.
   Ngay nhûäng ngûúâi àaä coá lêìn bõ noá àúáp giúâ àêy cuäng vui veã
thûâa nhêån noá laâ con choá rêët àùåc biïåt.
   Nanh Trùæng àaä qua möåt muâa àöng úã Sierra Vista, muâa àöng
thûá hai àang túái gêìn.
    Ngaây ngùæn dêìn. Àuáng vaâo luác naây Nanh Trùæng nhêån thêëy
thaái àöå Collie àöëi xûã vúái noá àaä thay àöíi. Chõ chaâng khöng cùæn nûäa,
coá chùng cuäng chó húi nhay nheå nheå trong luác vui àuâa vúái noá.
Nhûäng ngaây àöëi àêìu àaä luâi xa.
   Möåt bûäa kia Collie ruã Nanh Trùæng theo noá chaåy nhû àiïn
qua nhiïìu rûâng cêy nöåi coã.
   Chuyïån àoá xaãy ra khi Scott coân àang nùçm trïn giûúâng bïånh.
Bûäa àaä qua khoãi, anh baão thùæng yïn cûúng vaâo ngûåa röìi goåi Nanh
Trùæng túái:
   - Ta laåi laâm theo thoái quen trûúác kia. Haäy cuâng ta ài daåo cho
vui, choá con thên thûúng!
   Collie àang coá mùåt úã àoá. Noá túái bïn con soái, coå coå têëm thên
tha thûúát vaâo Nanh Trùæng tuöìng nhû noái:
   - Àûâng boã em! Chuáng mònh úã laåi bïn nhau coá hún khöng? Ta
ra chúi ngoaâi caánh àöìng coã ài!http://ebooks.vdcmedia.com
NANH TRẮNG                                 109

   Nïn laâm gò bêy giúâ? Tuên theo lúâi thûúång àïë? Hay ài theo
Collie àaä trúã nïn rêët dïî thûúng?.- Ài theo ta, Nanh Trùæng!
   - Ài vúái em naâo, anh Nanh Trùæng!
   Höm àoá Nanh Trùæng ài theo tiïëng goåi cuãa baån gaái, boã mùåc
thûúång àïë thui thuãi ài chúi möåt mònh.
   Coá leä Nanh Trùæng nhúá laåi chuyïån meå noá àaä boã ài cuâng vúái
Möåt Mùæt lang thang trong rûâng giaâ mïnh möng.
   Tiïëng goåi sêu xa khêín thiïët hún caã luêåt lïå cuãa thûúång àïë,
maänh liïåt hún caã yá chñ cuãa noá àaä vaåch àûúâng cho Nanh Trùæng ài
theo.
    Höìi àoá caác baáo àùng nhiïìu tin xung quanh vuå Jim Hall möåt
tïn cûúáp vûâa vûúåt nguåc San Quentin. Hùæn laâ möåt tïn rêët hung túån
ai cuäng khiïëp súå. Sûå àöåc aác choaán hïët caá tñnh hùæn ta, khöng thïí caãi
taåo nöíi hùæn duâ bùçng phûúng phaáp cûáng rùæn hay nheå nhaâng. Hùæn
àöåc aác vaâ nguy hiïím hún caã thuá rûâng. Àaä phaåm töåi ba lêìn, àaä bõ xaä
höåi kïët aán tuâ nùång, nhûng hònh phaåt khiïën têm höìn hùæn caâng àöìi
baåi caâng àen töëi hún. Vaâo tuâ lêìn thûá ba, hùæn rúi vaâo tay möåt gaä
quaãn tuâ töìi tïå chùèng keám hùæn ta. Gaä ngûúåc àaäi, truy haåi, haânh haå
Jim tûâ saáng àïën töëi. Tïn cûúáp laâm gò àûúåc gaä? Noá chó coá chên tay
khöng, coân quaãn tuâ luác naâo cuäng keâ keâ khêíu suáng luåc töí chaãng.
    Möåt höm chõu khöng nöíi nûäa, Jim chöìm lïn cùæn cöí gaä quaãn
tuâ, y hïåt Nanh Trùæng trong aác chiïën vúái àöìng loaåi cuãa noá. Jim bõ
trûâng phaåt rêët nùång.
   Noá bõ vûát vaâo möåt cùn xaâ-lim khöng cûãa söí, khöng àûúåc tröng
thêëy ai, khöng àûúåc nghe tiïëng ngûúâi, möîi lêìn thêëy thûác ùn neám
vaâo noá laåi gêìm gûâ nhû thuá dûä.
    Noá seä khöng bao giúâ coân àûúåc tröng thêëy aánh nùæng, bêìu trúâi
hoùåc möåt khuön mùåt ngûúâi, khöng àûúåc biïët luác naâo laâ ngaây luác
naâo laâ àïm.
   Chùèng khaác àaä bõ chön vuâi trong nêëm möå bùçng sùæt.
http://ebooks.vdcmedia.com
Jack London                               110

    Jim khöng ngúát gaâo ruá, têm thêìn kinh röëi loaån ngaây caâng trúã
nïn quaái àaãn. Noá phaãi chõu cûåc hònh àoá trong nhiïìu nùm àùçng
àùéng.
   Möåt àïm kia, noá tröën thoaát. Caác quaãn tuâ kinh ngaåc.
   - Vö lñ, khöng thïí coá chuyïån nhû vêåy.
    Nhûng hoå buöåc phaãi thûâa nhêån sûå thêåt. Jim àaä vûúåt nguåc
sau khi giïët chïët gaä quaãn tuâ àûáng gaác ngay cûãa hêìm töëi, ra túái
haânh lang noá giïët thïm hai ngûúâi nûäa. Vuä khñ cuãa caã ba ngûúâi loåt
hïët vaâo tay noá. Nhaâ chûác traách treo giaãi thûúãng cho ai lêëy àûúåc
àêìu noá. Jim phaãi lêín tröën trïn nuái cao nhûng vêîn bõ nhiïìu chuã traåi
sùn luâng, coá.caã nhûäng ngûúâi thaânh thõ mang theo choá sùn àûúåc
huêën luyïån cuãa hoå. Toaân böå lûåc lûúång caãnh saát lêìn theo dêëu vïët
noá. Hoå àaä àöi lêìn bao vêy noá nhûng Jim chöëng traã quyïët liïåt, bùæn
nhau vúái caãnh saát. Baáo chñ àûa tin vïì cuöåc xö xaát vúái àêìy àuã chi
tiïët, nïu caã tïn nhûäng ngûúâi chïët vaâ bõ thûúng.
   Jim Hall vêîn nhúãn nhú ngoaâi voâng phaáp luêåt.
   Röìi biïën mêët tùm, khöng àïí laåi tung tñch.
    Noá ài àêu, laâm gò? Khöng ai biïët. Nhûng khöng vò thïë maâ
tònh hònh dõu búát. Giaãi thûúãng khaá lúán coân treo àoá vêîn kñch thñch
nhiïìu ngûúâi hùng haái sùn luâng, mùåt khaác, ngûúâi ta núm núáp lo Jim
bêët thònh lònh taái xuêët giang höì, tiïëp tuåc nhûäng haânh àöång töåi aác.
    Chùèng ai yïn têm, nhêët laâ caác phuå nûä trong caác trang traåi
heão laánh caâng böåi phêìn khiïëp haäi.
    Thêím phaán Scott àaä kïët aán Jim Hall vaâ töëng noá vaâo tuâ khöng
biïët lêìn naây noá bõ buöåc töåi oan.
   Caãnh saát àaä haânh àöång theo lïå lêu nay: hoå quyïët àõnh chêëm
dûát sûå nghiïåp cuãa tïn töåi phaåm nguy hiïím bùçng caách dûång lïn
nhûäng bùçng chûáng giaã.
   Thêím phaán Scott chuã toåa phiïn toâa khöng biïët chuyïån àoá
nïn àaä tuyïn aán Jim nùm mûúi nùm chön söëng dûúái möì.
   Taåi phiïn toâa Jim gaâo lïn:


http://ebooks.vdcmedia.com
NANH TRẮNG                                 111

    - Tao seä traã thuâ. Lao thêím phaán seä phaãi traã giaá nöîi khöí laäo
bùæt tao gaánh chõu. Boån bay seä biïët àoân thuâ cuãa tao ghï gúám cúä naâo.
    Tûâ bûäa tïn cûúáp vûúåt nguåc, moåi ngûúâi úã Sierra Vista àaä raáo
riïët àïì phoâng.
    Chõ Alice, vúå Scott bñ mêåt böë trñ con soái laâm nhiïåm vuå canh
giûä ngöi nhaâ. Àïm àïm, chúâ moåi ngûúâi nguã say, chõ cho Nanh
Trùæng vaâo nùçm trong tiïìn saãnh dûúái têìng trïåt. Saáng súám, chõ dêåy
trûúác caã nhaâ thaã con soái ra ngoaâi vò noá khöng àûúåc pheáp nguã trong
nhaâ. Coá noá canh giûä nhû vêåy, moåi ngûúâi coá thïí yïn têm nghó ngúi.
   Möåt àïm kia Nanh Trùæng böîng caãm thêëy coá àiïìu gò khaác
thûúâng quanh quêët àêu àêy. Trong gioá coá nhûäng muâi laå lêu nay noá
chûa ngûãi thêëy bao giúâ. Loaáng thoaáng loåt vaâo tai noá nhûäng tiïëng
àöång nheå, coá möåt caái gò di chuyïín rêët thêån troång.
    Nhêët àõnh möåt thûúång àïë da trùæng naâo àoá àang lêín quêët gêìn
nhaâ... Hùæn vaâo túái haânh lang. Nanh Trùæng khöng àöång àêåy, nùçm
im trong boáng töëi.
   Tïn àöåt nhêåp nheå nhaâng àùåt chên lïn cêìu thang gaác, khöng
gêy möåt tiïëng àöång nhoã. Trïn lêìu caác thûúång àïë thên thûúng cuãa
Nanh Trùæng vêîn àang nguã say. Chùæc chùæn tïn gian phi àõnh laâm
haåi hoå.
   Nanh Trùæng khöng chêìn chûâ, chöìm lïn ngoaåm.giûäa cöí tïn
gian, quêåt hùæn cuâng vúái noá lùn xuöëng chên cêìu thang àaánh huyåch
möåt tiïëng rêët to.
     Tiïëng suáng nöí vang xen lêîn tiïëng heát tiïëng ruá dûä döåi. Röìi im
lùång.
   Àeân bêåt saáng. Weedon Scott xuêët hiïån vúái khêíu suáng luåc
trïn tay, öng böë ài phña sau. Giûäa mêëy chiïëc baân ghïë àöí löíng
chöíng, möåt gaä àaân öng nùçm thùèng àú. Weedon Scott hoãi:
     - Tïn naâo vêåy?
     Võ thêím phaán kinh ngaåc:
     - UÃa! Jim Hall. Noá chïët röìi.


http://ebooks.vdcmedia.com
Jack London                                 112

   Nanh Trùæng nùçm soáng soaâi ngay bïn. Noá múã mùæt nhòn chuã,
ngûúâi noá kheä giêåt giêåt, àuöi húi ve vêíy. Scott ngöìi xuöëng vuöët ve
con choá, noá rïn lïn û ûã vaâi tiïëng röìi nùçm im tröng nhû chïët röìi.
   Möåt baác sô phêîu thuêåt àûúåc múâi túái gêëp.
   Öng noái:
   - Töåi nghiïåp, con choá bõ rêët nùång. Khöng biïët liïåu coá thoaát
chïët khöng. Cú may cûáu söëng noá chó coá möåt trïn möåt ngaân. Töi seä
laâm hïët sûác mònh, cöë thûåc hiïån àiïìu khöng thïí thûåc hiïån.
   Nanh Trùæng bõ gaäy möåt chên, ba xûúng sûúân, möåt laá phöíi bõ
thuãng, ngoaâi ra coân bõ truáng ba viïn àaån. Baác sô khaám xong lùæc
àêìu:
   - Vûâa röìi töi lêìm. Khöng phaãi möåt trïn möåt ngaân maâ chó coá
möåt trïn mûúâi ngaân cú may.
   Thêím phaán Scott kiïn quyïët:
   - Phaãi laâm têët caã àïí cûáu söëng noá, duâ töi coá töën vaâo àoá caã möåt
gia taâi. Theo töi, coá leä ta nïn phön cho baác sô Nichols úã San
Francisco.
   Baác sô phêîu thuêåt gêåt àêìu:
   - Töi cuäng thêëy thïë. Hai caái àêìu saáng suöët hún möåt caái. Töi
rêët mûâng nïëu coá thïm yá kiïën cuãa àöìng nghiïåp. Xin chuêín bõ moåi
thûá sùén saâng.
    Töi seä quay laåi sau vaâi giúâ nûäa. Thónh thoaãng nïn lêëy nhiïåt
àöå cuãa con choá àaáng thûúng.
   Chùæc baån àoåc cuäng àoaán biïët Nanh Trùæng àûúåc chùm soác rêët
chu àaáo. Caác con cuãa Weedon Scott àïìu laâ nhûäng y taá rêët têån tònh.
Bõ boá böåt cûáng ngùæc trong nhiïìu tuêìn lïî, noá coá àuã thò giúâ àïí mú
maâng. Noá thêëy hiïín hiïån quanh noá nhiïìu boáng daáng ngaây xûa.
Thêëy laåi Kiche, meå noá trong hang, thêëy laåi luác nùçm dûúái chên Raái
caá-Xaám, röìi luác cuâng con Lip Lip keáo xe trûúåt tuyïët, nghe roä tiïëng
roi cuãa Mit Sah vun vuát trïn àêìu..Trong nhûäng cún aác möång êëy, coá
luác noá thêëy mònh àang rònh möåt con soác, khi sùæp vöì àûúåc thò àöåt
nhiïn con soác biïën thaânh àoaân taâu àiïån to àuâng suyát töng vaâo noá.

http://ebooks.vdcmedia.com
NANH TRẮNG                                113

Cuäng coá luác Nanh Trùæng nùçm mï thêëy phaãi söëng cûåc khöí vúái gaä
Àeåp, noá rïn ró, gûâ gûâ, nhû àang tòm caách chöëng laåi gaä.
    Möåt bûäa khaác noá mú thêëy àang doäi theo àûúâng bay cuãa con
chim ûng têën cöng noá thò con ûng cuäng àöåt nhiïn biïën thaânh àoaân
taâu àiïån lao xuöëng.
   Baác sô phêîu thuêåt thaáo böåt cho Nanh Trùæng.
    Noá laão àaão àûáng lïn àõnh ài túái chöî Scott nhûng sûác quaá yïëu,
noá laåi quyå chên nùçm xuöëng.
   Caác baâ toã veã thûúng caãm:
   - Möåt con soái thaánh thiïån. Tûâ nay ta seä goåi noá nhû thïë.
   Baác sô baão:
   - Phaãi têåp cho noá ài àûáng bònh thûúâng. Chó vaâi buöíi laâ àûúåc
thöi, khöng lêu àêu. Bùæt àêìu ngay tûâ höm nay.
   Nanh Trùæng àûúåc àúä àûáng dêåy, laát sau cú bùæp cuãa noá höìi
phuåc dêìn. Nhû möåt öng vua, noá àûúåc àoaân ngûúâi liïìn hö hêåu uãng
dêîn ra thaãm coã trûúác nhaâ. Noá nùçm nghó möåt laát röìi laåi tiïëp tuåc
àûúåc àaám rûúác dêîn túái chuöìng ngûåa. Taåi àêy, Nanh Trùæng thêëy
Collie àang nùçm daâi, xung quanh coá túái nûãa taá choá con xuám xñt.
Rêët ngaåc nhiïn, Nanh Trùæng nghiïng àêìu nhòn caãnh tûúång laå,
thêëy con Collie trúån mùæt gûâ möåt tiïëng noá dûâng laåi khöng daám túái
gêìn. Weedon Scott nheå tay àêíy möåt chuá choá con túái gùåp Nanh
Trùæng nhûng anh chaâng naây vêîn ngêìn ngaåi, lo giûä thïë thuã tuy
thêëy öng chuã toã yá moåi chuyïån àïìu töët àeåp. Chuá choá con uåc õch chaåy
quanh con soái... hai caái muäi chuåm vaâo nhau... Nanh Trùæng caãm
nhêån möåt caái lûúäi beá tñ vuöët ve lïn moäm mònh.
   Noá chùèng hiïíu sao tûå dûng mònh cuäng laâm y hïåt thùçng nhoác.
Caác thûúång àïë vöî tay, hoâ reo rêìm trúâi. Nanh Trùæng caãm thêëy mïåt
beân nùçm lùn ra àêët. Tuy choá meå Collie gêìm gûâ khöng bùçng loâng
nhûng boån choá con phúát lúâ, tranh nhau treâo lïn lûng lïn sûúân böë
chuáng. Chuáng àuâa nghõch, vui veã vêåt nhau lùn löng löëc trïn mònh
choá böë trong khi Nanh Trùæng lim dim mùæt nguã thùèng möåt giêëc
dûúái nùæng vaâng!


http://ebooks.vdcmedia.com

								
To top