Current Affairs Deaths July-2013 by cnublogger

VIEWS: 0 PAGES: 6

									                      mycareersportal.blogspot.com


                       జుల ై - 2013 భయణాలు

భయణాలు

                              జుల ై 4
¤ ఩యసనల్ ఔం఩యూటంగ్ యంగహతుి కొత్త ఩ ంత్లు ణొక్కంచిన భౌస్ షాళ఺ిఔయత అభెయికహ సహంకేతిఔ

తు఩ ణుడె డఖల స్ కహర్లల ఎంగౄల్ ఫర్లి భూత్రప఺ండాల షభషూణో కహలితౄొ యిిమాలో భయణంచాయు.
                                               డఖల స్ కహర్లల ఎంగౄల్ ఫర్లి

   » డఖల స్ 1925 జనఴయి 30న జతుమంచాయు. ఇంటయౄిట్ ఖుయించి, ఈ భెమల్ ఖుయించి ఩ర఩ంచాతుక్ ణెలిమఔభుందే ఱహటపై అనేఔ

఩యిలోధనలు చేలహయు.


     ి తౄో                               ఔు           ్‌
   » సహన్‌ ర్ల్ ఩యిలోధనలహలలో యఔయకహల ఩రయోగహలు చేషత ఽ 1963లో ఔం఩యూటర్ల భౌస్్‌ యౄ఩ఔలపన చేలహయు. డిస్పలల ఎడిటంగ్,

 ల    ర          ఫ
ఆన్‌ ైన తృహఴఴ఺ంగ్, లింక్ంగ్ ఇన్‌ ైల్ ఆఫజెక్టి అడరఴ఺ంగ్, భలిి఩ ల్ లృండో స్, వై఩ర్ల మీడిమా, కహంటెక్టి్ ఴతుసటవ్ వల్ప ఴంట ఩లుయకహల


ఆలృశకయణలో డఖల స్ కీలఔతృహత్ర తృో ళ఺ంచాయు.
    ల                              జుల ై 11
     ా
¤ ఩రభుక ఔయహటఔ షంగీత్ లృదాూంష఼డె డాఔిర్ల నఽఔల చిన షత్ూనాయహమణ (89

         ర         లోతు త్న షవఖాసంలో భయణంచాయు.
షంఴత్సయహలు) ఴ఺క్ందాఫాద్ ఩దామయహఴ నఖర్ల్‌


   » 1923 ఆఖష఼ 4న లృలహక఩టిం జిలా అనకహ఩లిల లో ఆమన జతుమంచాయు.
        ి         ల                                              నఽఔల చిన షత్ూనాయహమణ   » ఖుయుఴ దావయం ఱృంఔటసహవమి నాముడెణో ఔలిఴ఺ దేవ, లృదేలహలో ఎనని ఔచేయీలు చేఴ఺ భనినలు అంద఼ఔునాియు. త్న సొ ంత్
                             ల


     ా
ఫాణీణో ఔయహటఔ షంగీత్ంలో కొత్త ఑యఴడిక్ శ్రీకహయం చ఼టి న నఽఔల ఎనని ఔాత్ేలు, యహగహలన఼ షాజించి భహభసో తృహధ్ాూమగహ


పలయుగహంచాయు.
                      mycareersportal.blogspot.com
                   mycareersportal.blogspot.com

                           గహ                     ర
   » ఆంధర, శ్రీఱేంఔటేవవయ లృవవలృదాూలమాల తెఒఎస్ ఛెైయమన్‌ , లృవవఔరా ఩యిశత్ ఴూఴసహ఩ఔ అధూక్షుడిగహ, భదాస్ భూూజిక్ట
                                       ా


అకహడమీ షబుూడిగహ కొనసహగిన నఽఔల లృజమనఖయ భహయహజ షంగీత్ ఔరాలహల, ణెలుఖు లృవవలృదాూలమంలో అధ్ాూ఩ఔుడిగహ లృలేశ


                 ర  లోతు షంగీత్ ఔరాలహల ప఺రతుసతృహల్్‌ ఩తుచేఴ఺న నఽఔల ఎంణో భందతు లహఴ఻త ీమ షంగీత్
ఴలఴలు అందంచాయు. వైదరాఫాద్, ఴ఺క్ందాఫాద్్‌              గహ


          ా
లృదాూంష఼లుగహ తీయిిదదాయు.


                  ర  ి                  ్
   » ళ఺కహగోలోతు శ్రీ అనిభాచాయూ తృహజౄఔు ఱహయి న఼ంచి 'అనిభాచాయూ లృదవనమణ' అఱహయు, శ్రీఖణ఩తి షచిిదానంద సహవమి చేత్ేల

మీద఼గహ 'నాదతుధ్' ఩ యసహకయహతుి అంద఼ఔునాియు. ఫాలభుయలూఔాశా చేత్ేల మీద఼గహ ఖండపండేయహతుి తృొ ందాయు. బాయత్ ఩రబుత్వం


                             ్                  ్
2010లో ఆమనఔు ఩దమబూశణ్ ఫసుఔయించింద. షంగీత్ నాటఔ అకహడమీ అఱహయు, కేందర ఩రబుత్వం సహంషకాతిఔ లహక అఱహయు,

   ్‌                   ఫర్ల్
ఫలోళ఺పలు ఆమనన఼ ఴయించామ. తియుభల-తియు఩తి, ప఺ట్స్్‌ దేఴసహనాలు, ఔంచికహభకోట - వాంగేయి - ఩ శపగియి ప఻ఠహలు, ఖణ఩తి
                           ా


షచిిదానంద ఆవీభాలు ఆమనన఼ ఆసహన షంగీత్ లృదాూంష఼డిగహ గౌయలృంచామ.
             ా


   » ఆంఖల , ణెలుఖు బాశలో ణాూఖయహజ ఩ంచయత్ి ఔాత్ేల లృశిశిత్న఼, 250 యహగహలు ఱహట లక్షణాలు లృఴయించే యహఖలక్షణ షంఖీసం అనే
             ల


భూడె షం఩ టాలన఼ ఱృలుఴయించాయు. 'ణాూఖయహజ సహయషవత్ షయవషవం' అనే ఩ షత కహతుి యచించాయు. 'ఱహగే్మఔాతి సహఖయం' అనే అద఼ుత్


                                   ా
఩ షత కహతుి యౄండె షం఩ టాలుగహ ఱృలుఴయించాయు. అతుింటకీ మించి ఇంటఴదా నే ఔయహటఔ షంగీణాతుి ష఼లుఴ గహ అబూఴ఺ంచేంద఼ఔు లౄలుగహ


         లన఼ యౄతృొ ందంచాయు. ఩ర఩ంచఱహూ఩త ంగహ ఇలృ ఎంణో తృహచ఼యహూతుి, ఆదయణన఼ తృొ ందామ. నఽఔల ఩ టి ఩యితలో చేఴ఺న
నలబజై ఆడియో కహూఴట్్‌                      ర


         ు
షంగీత్ ఔచేయీక్ భుఖుల ైన షత్ూసహమ అ఩పటల ఆమనఔు ఴజర఩ ట ంఖయహతుి ఫసూఔయించాయు.
                  ల


¤ ఩రభుక ఫుయీఔథ ఔరాకహయుడె తుటి ల లక్షమణయహఴ (85 షంఴత్సయహలు) త్౉యుప గోదాఴయి జిలా ఠహణేలంఔలోతు షవఖాసంలో అనాయోఖూంణో
                                      ల


భయణంచాయు.                            జుల ై 12
                 ర
¤ ణొలిత్యం ఫాలీఴ డ్ ఩రతినామఔుడె తృహణ్ భుంఫమలోతు లీలాఴతి ఆష఼఩తిరలో అనాయోఖూం

కహయణంగహ భయణంచాయు.


   » ఆమన ఴమష఼ 93 షంఴత్సయహలు.

   » తృహణ్ 1920 ఫ఺ఫరఴయి 12న తృహత్ ఢిలీలలో జతుమంచాయు. ఩యయితపలయు తృహణ్ క్శన ఴ఺ఔంద్.
     ర                             ర

                                                 ర
                                                తృహణ్


         ల
   » 1940లో 'మభా జాట్' అనే ఩ంజాతె చిత్రం దావయహ వీయోగహ ఱృండిణెయఔు ఩యిచమభమాూయు. ఆ త్యహవత్ చౌదయి (1941),

కాందాన (1942), కౄైఴల ఔసూ (1945), ఫదాిమి (1946) ఴంట చిణాలో నటంచాయు. 1948లో 'జిదదా' ఴ఺తుభాలో నటంచడం దావయహ
                           ర ల


                గహ
బాయతీమ ఴ఺తూ చయిత్రలో ఒ గొ఩ప లృలన్‌ అఴత్యించాయు.
                   mycareersportal.blogspot.com
                    mycareersportal.blogspot.com

                 ర
   » దాదా఩ 400 చిణాలో నటంచిన తృహణ్, దేవఱహూ఩త ంగహ పలరక్షకహతేభానాతుి చఽయగొనాియు. కహశ్రమర్ల కీ ఔలీ, ఓయత్, ఫడీ ఫజసన,
           ర ల


  దే ్‌       ై
జిస్్‌ శభే ఖంగహ ఫజసతీ వ, హఫ్ టకౄట్, భధ఼భతి, ఩యయబ్ ఓర్ల ఩శిిమ్, జంజీర్ల, ఫాతె, డాన, యహమ్ ఓర్ల లహూమ్, ఉ఩కహర్ల ఴంట


ఴ఺తుభాలో వక్తభంత్భెైన తృహత్రలల ో పలరక్షఔులన఼ భెప఺పంచాయు.
    ల


   » లృలన ఱేషహలణో ఖుయితం఩ తృొ ందన తృహణ్, తుజ జీలృత్ంలో భాత్రం చాలా ఉదాయుడె, ష఼తుిత్ సాదముడె. తృహక్సా హన్‌ ముదు ం
                    ర                                 ణో


      ల   ా                                        ల
భుగిలహఔ, ఫంగహ వయణాయుల కోషం 1971లో చాయిటీ షో తుయవవంచాయు. పలదలు, లృఔలాంఖులన఼ ఆద఼ఔునేంద఼ఔు ఔ౅డా ఩లుభాయు


ఇలాంట ఩రదయశనలు తుయవవంచి, ఱహట దావయహ షభఔ౅యిన తుధ఼లన఼ భహయహశిర భుకూభంతిర షహమతుధ్క్ లృయహళంగహ ఇచాియు.


     ర            ర
   » తృహణ్ ఴ఻వమ చయిత్ర 'అండ్ తృహణ్'ఔు అమిణాబ్ ఫచిన భుంద఼ భాట యహలహయు.

              ్         ర                               ్
   » 2001లో ఩దమబూశణ్ అఱహయున఼ గౄలుతృొ ందన తృహణ్ 2012 షంఴత్సయహతుక్ ఇటీఴలే ఩రతిషహత్మఔ దాదాసహవేబ్ తౄహలేక అఱహయున఼
                                        ా


అంద఼ఔునాియు.                              జుల ై 13


                                          ్‌     లన఼ ఔన఼ఔుకని
¤ ఇళల లో, ఱహసనాలో, ఩రదయశన లహలలో లృతుయోగించ఼ఔునేంద఼ఔు అధ్ఔ నాణూత్ ఔలిగిన ఆడియో ఴ఺షిమ్లన఼, ఴ఻పఔర్ల్‌
        ల       ల


భాయ్ దయశఔ తృహయిలహమిఔఱేత్త, ధవతులహషత ీ తృహయంఖత్ేడె, ఫో స్ కహయొపయేశన ఴూఴసహ఩ఔ ఛెైయమన, బాయత్ షంత్తిక్ చెందన అభెయిఔన అభర్ల
        ీ                           ా


గోతృహల్ ఫో స్ అభెయికహలోతు భసహచ఼ఴట్స్్‌     లో             ల
                  లోతు ఱేలాండ్్‌ భయణంచాయు. ఆమన ఴమష఼ 83 ఏళై.
¤ బాయత్ యహజకీమాలిి కొతుి దలహఫాల తృహట ఩రబాలృత్ం చేఴ఺న, భుకూంగహ కహంగౄీస్ తృహయీిక్ ఔంటమీద
               ా


ఔున఼ఔు లేఔుండా చేఴ఺న ఫో తౄో ర్లస కేష఼లో ఩రధ్ాన తుందత్ేడె, ఇటలీ ఱహూతృహయఱేత్త ఑టాలృయో కణోరచి
                                       ి


ఇటలీలోతు మిలన నఖయంలో ఖుండెతృో ట ణో భయణంచాయు.


   » ఆమన ఴమష఼ 74 షంఴత్సయహలు
                                                ఑టాలృయో కణోరచి
                                                 ి


              గహంధ్దణోతృహట ఆమన ఔుట ంఫాతుక్ షతుివత్ేడిగహ పలయొందన కణోరచి ఫో తౄో ర్లస త్ేతృహఔుల ఔుంబకోణంలో
   » భాజీ ఩రధ్ాతు యహజీవ్్‌

఩రధ్ానతృహత్ర తృో ళ఺ంచాడె.


                                                     ర ి
   » బాయత్ ఴైనాూతుక్ సో లృటె ర్ల అనే పలయుని వత్గుిలన఼ లృఔీమంచడాతుక్ ఴ఻వడన ఔంపతూ ఎ.త౅. ఫో తౄో ర్లస కహంటాఔు ఔుద఼యుిఔుంద.

యౄ.1,437 కోటల లృలుఱృైన ఈ ఑఩పందం ఇయు఩క్షాల భధూ 24 భాయిి 1986న ఔుదయింద. అమణే, భయుషట ఏడాదే ఈ ఑఩పందం


                                   ర ి             లో
ఱృనకహల బాయీ అలృతూతి ఴూఴహయం నడిచిందతు ఴ఻వడిష్ యేడియో ఱృలలడించింద. కహంటాఔున఼ దక్కంచ఼కోఴడాతుక్ బాయత్్‌ ఉనిత్ సహమ
                                                      ా


                                               లో
యహజకీమ నేత్లఔు, ఴైనూంలోతు ఉనిణాధ్కహయులఔు ఫో తౄో ర్లస ఔంపతూ లంచాలు ఇచిిందతు ణెలిప఺ంద. ఇద బాయత్్‌ పన఼ షంచలనం


షాళ఺ించింద.
                    mycareersportal.blogspot.com
                   mycareersportal.blogspot.com

                                       గహంధ్ద లోక్ట్‌
   » ఫో తౄో ర్లస వత్గుిల కొన఼గోలులో అలృతూతి ఏమీ జయఖలేదతు నాట ఩రధ్ాతు యహజీవ్్‌     షబలో ఩రఔటంచాయు. కహతూ, ఩రతి఩క్షాలు


ఊయుకోలేద఼. దేవఱహూ఩త ంగహ పదా యహజకీమ ద఼భాయం లేచింద. పలిత్ంగహ 1989లో జయిగిన సహధ్ాయణ ఎతుిఔలో కహంగౄీస్ తృహయీి
                                            ల


                        ర                      ర ి
఩యహజమంతృహల ైంద. త్యహవత్ ఴ఻తెఐ ఈ అంవంపై దయహూ఩త తృహయంతేంచి, ఎఫ్ఐఆర్ల దాకలు చేఴ఺ంద. వత్గుిల కహంటాఔు కోషం ఫో తౄో ర్లస


ఔంపతూ యౄ.64 కోటల లంచాలు చెలిలంచిందతు ఴ఻తెఐ దయహూ఩త లో ణేలింద. ఫో తౄో ర్లస ఔంపతూక్, బాయత్ యహజకీమ నేత్లఔు, ఴైనాూధ్కహయులఔు


భధూఴయితగహ కణోరచి ఴూఴసయించాడె. ఆ షంఖతి ఱృలుఖులోకొష఼ని నే఩థూంలో త్న అయౄషి ఼ త్఩పదతు ణెలిఴ఺ కణోరచి 1993లో బాయత్ న఼ంచి
                         త


జాయుఔునాిడె. అనంత్యం జయిగిన దయహూ఩త లో కణోరచి తృహత్ర ఱృలలడి కహఴడంణో ఆమన అయౄషి ఼ఔు ఴ఻తెఐ ఱహయౄంట్ జాయీ చేఴ఺ంద. ఴ఻తెఐ లృజఞ ప఺త


భేయఔు ఇంటర్ల్‌ ల్ ఔ౅డా యౄడ్ కహయిర్ల ననటీష఼ లృడెదల చేఴ఺ంద. దదంణో కణోరచి ఩లు దేలహలు భాయుత్౉ ఴచాిడె. భలేళ఺మా, అయౄెంటీనా,
      తృో


త్దత్య దేలహలో త్లదాచ఼ఔునాిడె. అమణే, ఆమా దేలహల న఼ంచి కణోరచీతు ఩టి కోఴడం కోషం ఴ఻తెఐ చేఴ఺న ఩రమణాిలు పలించలేద఼.
      ల


     ల
   » ఏళై ఖడిచిన఩పటకీ ఈ కేష఼ లృచాయణ భాత్రం ఢిలీలలో కొనసహఖుత్౉ ఴచిింద. ఇత్య తుందత్ేలందయౄ చతుతృో మాయు. కణోరచి

఑ఔకడే మిగిలాడె. ఈ నే఩థూంలో ఴ఻తెఐ 2009లో ఫో తౄో ర్లస కేష఼ అనేవళ఺త్ేల జాత౅ణా న఼ంచి కణోరచి పలయు ణొలగిషత ఽ, అత్తుపై ణాభు


చేఴ఺న అతేయోగహలన఼ ఉ఩షంసయించ఼ఔుంటాభతు ఢిలీల కోయుఔు ణెలిప఺ంద. 2011లో కణోరచిక్ ఈ కేష఼ న఼ంచి లహవవత్ంగహ లృభుక్త ఔలిపషఽ
                       ి                                 త


  ి
కోయు తీయుప ఱృలుఴయించింద.                            జుల ై 18
¤ ఩రభుక ఱహభ఩క్ష నేత్, సహవత్ంత్్ర తృో యహట యోధ఼డె షభర్ల భుకయీె కోల్

ఔణాలో భయణంచాయు.
                                      షభర్ల భుకయీె
                     త
   » 1913లో ఩శిిభ ఫజంగహల్్‌ సౌయహ జిలా అభాలో జతుమంచిన భుకయీె 1928లో ఴైభన ఔమిశన ఴూతియేఔ ఉదూభంలో
              లోతు    ల


తృహలగనాియు. 1940లో బాయత్ ఔభూూతుష఼ తృహయీిలో చేయహయు. 1964లో తృహయీిలో చీలిఔ అనంత్యం 1965లో ఴ఻ప఻ఎంలో చేయహయు. 1957 న఼ంచి
  ్              ి


1971 ఴయఔు ఩శిిభ ఫజంగహల్ లహషనషబ షబుూడిగహ, 1971 న఼ంచి 1984 ఴయఔు భూడె ఩యహూమాలు లోక్టషబ షబుూడిగహ
                   mycareersportal.blogspot.com
                    mycareersportal.blogspot.com

ఴూఴసయించాయు.                            జుల ై 20
¤ కేందర భాజీ భంతిర క఼యీషద్ ఆలంకాన (95) నఽూఢిలీలలో భయణంచాయు.


    » ఆమన ఩రషత ఼త్ లృదేలహంఖ ఴూఴహయహల లహక భంతిర షలామన

క఼యీషద్ త్ండిర.


    » ఆలంకాన 1974-84 భధూ యహజూషబ షబుూడిగహ, 1984-

1989 భధూ లోక్టషబ షబుూడిగహ ఴూఴసయించాయు.


                                    క఼యీషద్ ఆలంకాన
   » ఇందయహ, యహజీవ్ల సమాంలో కేందర షహమభంతిరగహ, లృదూ, జౌలు, ఩యూటఔ, యఱహణాలహక, లృదేలహంఖ ఴూఴహయహల భంతిరగహ

఩తుచేలహయు.
¤ భాజీ భంతిర, కహంగౄీస్ నామఔుడె కోటగియి లృదాూధయయహఴ (67) ఏల౅యులో

భయణంచాయు.
                                          కోటగియి లృదాూధయయహఴ   » 1983లో చింత్ల఩యడి తుయోజఔఴయ్ ం న఼ంచి షవత్ంత్ర అబూయిాగహ తృో టీ చేఴ఺ ఎభెమలేూగహ ఎతుిఔమాూయు. 1984లో ణెదేతృహలో

చేయహయు. 1985, 1989, 1994, 1999 లలో ణెదేతృహ త్యప న చింత్ల఩యడి తుయోజఔఴయ్ ం న఼ంచి ఎభెమలేూగహ ఎతుిఔమాూయు. 2004


ఎతుిఔలో ఒటమి తృొ ందాయు.
   ల


   » 1995లో ఎతూి ఆర్ల భంతిరఴయ్ ంలో ఴూఴసహమం, చకౄకయ భంతిరగహ, అనంత్యం చందరఫాఫు భంతిరఴయ్ ంలో గహమీణాతేఴాదు ,
                                              ీ


ఴూఴసహమం, బాయీ ఩యివభల లహక భంతిరగహ ఩తుచేలహయు.
         ీ


   » 2009 ఎతుిఔల షభమంలో చియంజీలృ సహప఺ంచిన ఩రజాయహజూంలో చేయహయు. ఆ తృహయీి అబూయిాగహ ఉంఖుటృయు న఼ంచి తృో టీ చేఴ఺
                  ా


ఒడితృో మాయు. ఩రజాయహజూం కహంగౄీస్లో లృలీనం కహఴడంణో ఆ తృహయీి యహశిర అధ్కహయ ఩రతితుధ్గహ ఴూఴసయిషత ఼నాియు.
                ్‌
                    mycareersportal.blogspot.com
mycareersportal.blogspot.com
mycareersportal.blogspot.com

								
To top