Litt om normalfordeling og bruk av standardavvik by huangyuarong

VIEWS: 1 PAGES: 12

									Om normalfordeling og bruk av
standardavvik for å analysere om det
er forskjeller på datasett.
Veiledning til Datahåndtering Oblix 1

 Harald Romstad
 Høgskolen i Hedmark                    1
       Normalfordeling

       ¡  I en populasjon vil vi forvente at vi
         har et gjennomsnitt og
         populasjonen er fordelt rundt dette
         gjennomsnittet.
       ¡  Det normale er en ”normalfordeling”
       ¡  Men vi kan også ha en rekke andre
         fordelinger (skjeve fordelinger)
2005.10.06         Harald Romstad ØSIR      2
       Litt om statistikkfunksjoner i Excel
                Se på datasettet
                Her har vi stilt samme
                spørsmål til to
                populasjoner (pop 1 og
                pop 2). Hver populasjon
                representerer et utvalg.
                Hvert utvalg består av
                20 respondenter. De
                har gradert sine svar fra
                helt enig (1) til helt
                uenig (10). Er det
                forskjell på holdningene
                til spørsmål x.1 i pop 1
                og pop 2.

2005.10.06       Harald Romstad ØSIR        3
       Litt om statistikkfunksjoner i Excel
                Beregne gjennomsnitt       Funksjons
       -tasten
        (fx)
                 Sett cursor i den cellen du skal ha
                 beregningen. Merk fx. Velg statistikk
                 og funksjon du vil bruke, her
                 gjennomsnitt. Merk området du vil
                 beregne gjennomsnittet av.
2005.10.06        Harald Romstad ØSIR               4
       Litt om statistikkfunksjoner i Excel
                Beregne standardavvik
2005.10.06       Harald Romstad ØSIR      5
       Litt om statistikkfunksjoner i Excel
                      Beregne standardavvik
 Sett cursor i den cellen du skal ha
 beregningen. Merk fx. Velg statistikk
 og funksjon du vil bruke, her
 gjennomsnitt. Merk området du vil
 beregne standardavviket av.
2005.10.06             Harald Romstad ØSIR      6
        Normalfordeling og standardavvik
    ¡   Det normale kravet for et konfidensintervall i
       samfunnsvitenskapelig metode er 95%, dvs gjennomsnittet
       pluss minus to standardavvik.
    ¡   Hvis konfidensintervallene til to populasjoner overlapper
       hverandres gjennomsnitt er det ikke grunnlag for å hevde at
       det med 95% sannsynlighet er forskjell på diss
                 34%     47,5%                  1      2 stdv.= 47,5%
                stdv.=
                 34%
2005.10.06            Harald Romstad ØSIR           7
       Er det forskjell på pop 1 og pop 2
                 Bruk av standardavvik


                       En grei
                       tommeltottregel er:
                       Hvis
                       standardavvikene
                       overlapper
                       gjennomsnittet til
                       populasjonene kan
                       en ikke hevde at det
                       er forskjell på disse.
                       Rett og slett fordi
                       spredningen er for
                       stor.
2005.10.06       Harald Romstad ØSIR              8
       Lage en frekvenstabell
   Vha av funksjonen
   ”antall.hvis (område;vilkår),
   kan vi sortere en tabell inn i
   en ny frekvenstabell. Dette
   gir oss muligheter for å lage
   gode frekvenstabeller og –
   grafer.


2005.10.06           Harald Romstad ØSIR  9
       Lage en frekvenstabell
                  En grafisk framstilling av
                  frekvenstabellen. Da ser vi
                  også at spredningen på
                  svaralternativene indikerer
                  at det ikke er grunnlag for å
                  si at det er forskjell på pop
                  1 og pop 2
2005.10.06       Harald Romstad ØSIR             10
       Litt om bruk av statistikk som
       veiledning for oblix 1
  ¡  La oss se litt på følgende figur som viser søkningen til IT-
    utdanninger
  ¡  Det er noe som tyder på at det kan ligge gode forklaringer til
    utviklingen i nedgangen til søkningen til ØSIR, men kan det også
    være forklaringer som er interessante innen utviklingen i IT-
    søkningen
2005.10.06              Harald Romstad ØSIR          11
       Litt om bruk av statistikk som
       veiledning for oblix 1
  ¡  La oss se litt på følgende figur som viser søkningen til IT-utdanninger
  ¡  Ved å splitte opp datasettene på homogene grupper (strata) så kan
    vi få noen gode forklaringer.
  ¡  Her er det mye som tyder på at kvalitetsreformen medførte at
    Universitetene etablerte bachelorutdanninger på IT og hadde en
    meget vellykket inntrenging på dette markedet for DH’er og
    ingeniørhøgskoler fra 2001
2005.10.06             Harald Romstad ØSIR              12

								
To top