العقيدة التدمرية by mahfoud7

VIEWS: 50 PAGES: 79

									‫التذمزيت‬
‫تحقيق اإلثباث لألسماء‬ ‫والصفاث‬ ‫وحقيقت الجمع بين القذر‬ ‫والشزع‬
‫تأليف‬ ‫شيخ اإلسالم ابن تيميت‬

‫1‬

‫رٔڂ حهلل حٿَكڄن حٿَكْڂ‬ ‫حٿلڄي هلل ًكيه‬ ‫ًحٿٜٚس ًحٿٔٚځ ٫ڀَ ڃن ٙ نزِ ر٬يه‬ ‫ٷخٽ حٿْ٘ن حٗڃخځ حٿ٬خٿڂ حٿ٬ٚڃش ْٗن حٗٓٚځ طٸِ حٿيّن أرٌ حٿ٬زخّ أكڄي رن ٫زي حٿلڀْڂ‬ ‫رن ٫زي حٿٔٚځ حرن طْڄْش حٿلَحنِ ٍِٟ حهلل ٫نو ًأٍٟخه :‬ ‫حٿلڄي هلل نلڄيه ًنٔظ٬ْنو ًنٔظٰٴَه ًن٬ًٌ رو ڃن ًٍَٗ أنٴٔنخ ًڃن ْٓجخص أ٫ڄخٿنخ ڃن‬ ‫ّييه حهلل ٳٚ ڃ٠پ ٿو‬ ‫ًڃن ّ٠ڀپ ٳٚ ىخىُ ٿو ; ًأٗيي أڅ ٙ اٿو اٙ حهلل ًكيه ٙ َّٗٺ ٿو‬ ‫ًأٗيي أڅ ڃلڄيح ٫زيه ًٌٍٓٿو ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ً٫ڀَ آٿو ًٛلزو ًٓڀڂ أڃخ ر٬ي :‬ ‫ٳٸي ٓؤٿنِ ڃن ط٬ْنض اؿخرظيڂ أڅ أٻظذ ٿيڂ ڃ٠ڄٌڅ ڃخ ٓڄ٬ٌه ڃنِ ٳِ ر٬ٞ حٿڄـخٿْ ;‬ ‫ڃن حٿټٚځ ٳِ حٿظٌكْي ًحٿٜٴخص ًٳِ حٿَ٘٩ ًحٿٸيٍ ٿڄْْٔ حٿلخؿش اٿَ طلٸْٶ ىٌّن‬ ‫حٕٛڀْن ًٻؼَس حٟٙ٤َحد ٳْيڄخ . ٳبنيڄخ ڃ٪ كخؿش ٻپ أكي اٿْيڄخ ًڃ٪ أڅ أىپ حٿن٨َ‬ ‫ًحٿ٬ڀڂ ًحٍٗحىس ًحٿ٬زخى : ٙ ري أڅ ّو٤َ ٿيڂ ٳِ ًٿٺ ڃن حٿوٌح٣َ ًحٕٷٌحٽ ڃخ ّلظخؿٌڅ‬ ‫ڃ٬و اٿَ رْخڅ حٿييٍ ڃن حٿ٠ٚٽ ٙ ْٓڄخ ڃ٪ ٻؼَس ڃن هخٝ ٳِ ًٿٺ رخٿلٶ طخٍس‬ ‫ًرخٿزخ٣پ طخٍحص ًڃخ ّ٬ظَُ حٿٸڀٌد ٳِ ًٿٺ : ڃن حٿ٘زو حٿظِ طٌٷ٬يخ ٳِ أنٌح٩ حٿ٠ٚٙص‬ ‫.‬ ‫ٳخٿټٚځ ٳِ رخد حٿظٌكْي ًحٿٜٴخص : ىٌ ڃن رخد حٿوزَ حٿيحثَ رْن حٿنٴِ ًحٗػزخص ًحٿټٚځ‬ ‫ٳِ حٿَ٘٩ ًحٿٸيٍ : ىٌ ڃن رخد حٿ٤ڀذ ًحٍٗحىس : حٿيحثَ رْن حٍٗحىس ًحٿڄلزش ًرْن‬ ‫حٿټَحىش ًحٿزٰٞ : نٴْخ ًاػزخطخ ًحٗنٔخڅ ّـي ٳِ نٴٔو حٿٴَٵ رْن حٿنٴِ ًحٗػزخص ;‬ ‫ًحٿظٜيّٶ ًحٿظټٌّذ ًرْن حٿلذ ًحٿزٰٞ ًحٿلٞ ًحٿڄن٪ ; كظَ اڅ حٿٴَٵ رْن ىٌح‬
‫2‬

‫حٿنٌ٩ ًرْن حٿنٌ٩ حٓهَ ڃ٬ًَٱ ٫ني حٿ٬خڃش ًحٿوخٛش ًڃ٬ًَٱ ٫ني أٛنخٱ حٿڄظټڀڄْن‬ ‫ٳِ حٿ٬ڀڂ ٻڄخ ًٻَ ًٿٺ حٿٴٸيخء ٳِ ٻظخد حّٗڄخڅ ًٻڄخ ًٻَه حٿڄٸٔڄٌڅ ٿڀټٚځ ; ڃن أىپ‬ ‫حٿن٨َ ًحٿنلٌ ًحٿزْخڅ ٳٌٻًَح أڅ حٿټٚځ نٌ٫خڅ : هزَ ًان٘خء , ًحٿوزَ ىحثَ رْن حٿنٴِ‬ ‫ًحٗػزخص , ًحٗن٘خء أڃَ أً نيِ أً ارخكش.‬ ‫ًاًح ٻخڅ ٻٌٿٺ : ٳٚ ري ٿڀ٬زي أڅ ّؼزض هلل ڃخ ّـذ اػزخطو ٿو ڃن ٛٴخص حٿټڄخٽ ًّنٴِ ٫نو‬ ‫ڃخ ّـذ نٴْو ٫نو ڃڄخ ّ٠خى ىٌه حٿلخٽ ًٙ ري ٿو ٳِ أكټخڃو ڃن أڅ ّؼزض هڀٸو ًأڃَه‬ ‫ٳْئڃن روڀٸو حٿڄظ٠ڄن ٻڄخٽ ٷيٍطو ً٫ڄٌځ ڃْ٘جظو ًّؼزض أڃَه حٿڄظ٠ڄن رْخڅ ڃخ ّلزو‬ ‫ًَّٟخه : ڃن حٿٸٌٽ ًحٿ٬ڄپ ًّئڃن رَ٘٫و ًٷيٍه اّڄخنخ هخٿْخ ڃن حٿِٿپ ًىٌح ّظ٠ڄن‬ ‫حٿظٌكْي ٳِ ٫زخىطو ًكيه ٙ َّٗٺ ٿو : ًىٌ حٿظٌكْي ٳِ حٿٸٜي ًحٍٗحىس ًحٿ٬ڄپ ًحًٕٽ‬ ‫ّظ٠ڄن حٿظٌكْي ٳِ حٿ٬ڀڂ ًحٿٸٌٽ ٻڄخ ىٽ ٫ڀَ ًٿٺ ٌٍٓس { ٷپ ىٌ حهلل أكي } ًىٽ ٫ڀَ‬ ‫حٓهَ ٌٍٓس : { ٷپ ّخ أّيخ حٿټخٳًَڅ } ًىڄخ ٌٍٓطخ حٗهٚٙ ًريڄخ ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ‬ ‫حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸَأ ر٬ي حٿٴخطلش ٳِ ٍٻ٬ظِ حٿٴـَ ًٍٻ٬ظِ حٿ٤ٌحٱ ًٯَْ ًٿٺ .‬ ‫ٳؤڃخ حًٕٽ ًىٌ ( حٿظٌكْي ٳِ حٿٜٴخص ٳخٕٛپ ٳِ ىٌح حٿزخد أڅ ٌّٛٲ حهلل رڄخ ًٛٲ‬ ‫رو نٴٔو ًرڄخ ًٛٴظو رو ٍٓڀو : نٴْخ ًاػزخطخ ; ٳْؼزض هلل ڃخ أػزظو ٿنٴٔو ًّنٴِ ٫نو ڃخ نٴخه‬ ‫٫ن نٴٔو .‬ ‫ًٷي ٫ڀڂ أڅ ٣َّٸش ٓڀٲ حٕڃش ًأثڄظيخ اػزخص ڃخ أػزظو ڃن حٿٜٴخص ڃن ٯَْ طټْْٲ ًٙ‬ ‫طڄؼْپ ًڃن ٯَْ طلَّٲ ًٙ ط٬٤ْپ ًٻٌٿٺ ّنٴٌڅ ٫نو ڃخ نٴخه ٫ن نٴٔو ڃ٪ اػزخص ڃخ‬ ‫أػزظو ڃن حٿٜٴخص ڃن ٯَْ اٿلخى : ٙ ٳِ أٓڄخثو ًٙ ٳِ آّخطو ٳبڅ حهلل ط٬خٿَ ًځ حٿٌّن‬ ‫ّڀليًڅ ٳِ أٓڄخثو ًآّخطو ٻڄخ ٷخٽ ط٬خٿَ : { ًهلل حٕٓڄخء حٿلٔنَ ٳخى٫ٌه ريخ ًًًٍح‬ ‫حٿٌّن ّڀليًڅ ٳِ أٓڄخثو ْٓـًِڅ ڃخ ٻخنٌح ّ٬ڄڀٌڅ } ًٷخٽ ط٬خٿَ : { اڅ حٿٌّن ّڀليًڅ‬ ‫ٳِ آّخطنخ ٙ ّوٴٌڅ ٫ڀْنخ أٳڄن ّڀٸَ ٳِ حٿنخٍ هَْ أځ ڃن ّؤطِ آڃنخ ٌّځ حٿٸْخڃش ح٫ڄڀٌح ڃخ‬
‫3‬

‫ٗجظڂ } ! حّٓش . ٳ٤َّٸظيڂ طظ٠ڄن اػزخص حٕٓڄخء ًحٿٜٴخص ڃ٪ نٴِ ڃڄخػڀش حٿڄوڀٌٷخص :‬ ‫اػزخطخ رٚ ط٘زْو ًطنِّيخ رٚ ط٬٤ْپ ٻڄخ ٷخٽ ط٬خٿَ : { ٿْْ ٻڄؼڀو ِٗء ًىٌ حٿٔڄْ٪‬ ‫حٿزَْٜ } . ٳٴِ ٷٌٿو { ٿْْ ٻڄؼڀو ِٗء } : ٍى ٿڀظ٘زْو ًحٿظڄؼْپ ًٷٌٿو : { ًىٌ حٿٔڄْ٪‬ ‫حٿزَْٜ } . ٍى ٿ٘ٿلخى ًحٿظ٬٤ْپ .‬ ‫ًحهلل ٓزلخنو : ر٬غ ٍٓڀو ( ربػزخص ڃٴٜپ ًنٴِ ڃـڄپ ٳؤػزظٌح هلل حٿٜٴخص ٫ڀَ ًؿو‬ ‫حٿظٴْٜپ ًنٴٌح ٫نو ڃخ ٙ ّٜڀق ٿو ڃن حٿظ٘زْو ًحٿظڄؼْپ ٻڄخ ٷخٽ ط٬خٿَ { ٳخ٫زيه‬ ‫ًحٛ٤زَ ٿ٬زخىطو ىپ ط٬ڀڂ ٿو ٓڄْخ } ٷخٽ أىپ حٿڀٰش : { ىپ ط٬ڀڂ ٿو ٓڄْخ } أُ ن٨َْح‬ ‫ّٔظلٶ ڃؼپ حٓڄو . ًّٸخٽ : ڃٔخڃْخ ّٔخڃْو ًىٌح ڃ٬نَ ڃخ ًٍَّ ٫ن حرن ٫زخّ ( ىپ‬ ‫ط٬ڀڂ ٿو ٓڄْخ ڃؼْٚ أً ٗزْيخ ًٷخٽ ط٬خٿَ { ٿڂ ّڀي ًٿڂ ٌّٿي } { ًٿڂ ّټن ٿو ٻٴٌح أكي }‬ ‫ًٷخٽ ط٬خٿَ : { ٳٚ طـ٬ڀٌح هلل أنيحىح ًأنظڂ ط٬ڀڄٌڅ } ًٷخٽ ط٬خٿَ : { ًڃن حٿنخّ ڃن ّظوٌ‬ ‫ڃن ىًڅ حهلل أنيحىح ّلزٌنيڂ ٻلذ حهلل ًحٿٌّن آڃنٌح أٗي كزخ هلل } ًٷخٽ ط٬خٿَ : { ًؿ٬ڀٌح‬ ‫هلل َٗٻخء حٿـن ًهڀٸيڂ ًهَٷٌح ٿو رنْن ًرنخص رَْٰ ٫ڀڂ ٓزلخنو ًط٬خٿَ ٫ڄخ ّٜٴٌڅ }‬ ‫{ ريّ٪ حٿٔڄٌحص ًحٍٕٝ أنَ ّټٌڅ ٿو ًٿي ًٿڂ طټن ٿو ٛخكزش ًهڀٶ ٻپ ِٗء ًىٌ‬ ‫رټپ ِٗء ٫ڀْڂ } ؟ ًٷخٽ ط٬خٿَ : { طزخٍٹ حٿٌُ نِٽ حٿٴَٷخڅ ٫ڀَ ٫زيه ٿْټٌڅ ٿڀ٬خٿڄْن‬ ‫نٌَّح } { حٿٌُ ٿو ڃڀٺ حٿٔڄٌحص ًحٍٕٝ ًٿڂ ّظوٌ ًٿيح ًٿڂ ّټن ٿو َّٗٺ ٳِ حٿڄڀٺ }‬ ‫ًٷخٽ ط٬خٿَ : { ٳخٓظٴظيڂ أٿَرٺ حٿزنخص ًٿيڂ حٿزنٌڅ } { أځ هڀٸنخ حٿڄٚثټش انخػخ ًىڂ‬ ‫ٗخىيًڅ } { أٙ انيڂ ڃن اٳټيڂ ٿْٸٌٿٌڅ } { ًٿي حهلل ًانيڂ ٿټخًرٌڅ } { أٛ٤ٴَ حٿزنخص‬ ‫٫ڀَ حٿزنْن } { ڃخ ٿټڂ ٻْٲ طلټڄٌڅ } { أٳٚ طٌٻًَڅ } { أځ ٿټڂ ٓڀ٤خڅ ڃزْن } {‬ ‫ٳؤطٌح رټظخرټڂ اڅ ٻنظڂ ٛخىٷْن } { ًؿ٬ڀٌح رْنو ًرْن حٿـنش نٔزخ ًٿٸي ٫ڀڄض حٿـنش انيڂ‬ ‫ٿڄل٠ًَڅ } { ٓزلخڅ حهلل ٫ڄخ ّٜٴٌڅ } { اٙ ٫زخى حهلل حٿڄوڀْٜن } اٿَ ٷٌٿو : {‬ ‫ٓزلخڅ ٍرٺ ٍد حٿ٬ِس ٫ڄخ ّٜٴٌڅ } { ًٓٚځ ٫ڀَ حٿڄَٓڀْن } { ًحٿلڄي هلل ٍد‬ ‫حٿ٬خٿڄْن } . ٳٔزق نٴٔو ٫ڄخ ّٜٴو حٿڄٴظًَڅ حٿڄَ٘ٻٌڅ ًٓڀڂ ٫ڀَ حٿڄَٓڀْن ٿٔٚڃش ڃخ‬ ‫ٷخٿٌه ڃن حٗٳٺ ًحٿَ٘ٹ ًكڄي نٴٔو ; اً ىٌ ٓزلخنو حٿڄٔظلٶ ٿڀلڄي رڄخ ٿو ڃن حٕٓڄخء‬
‫4‬

‫ًحٿٜٴخص ًريّ٪ حٿڄوڀٌٷخص ًأڃخ ( حٗػزخص حٿڄٴٜپ : ٳبنو ًٻَ ڃن أٓڄخثو ًٛٴخطو ڃخ‬ ‫أنِٿو ٳِ ڃلټڂ آّخطو ٻٸٌٿو : { حهلل ٙ اٿو اٙ ىٌ حٿلِ حٿٸٌْځ } حّٓش رټڄخٿيخ ًٷٌٿو : {‬ ‫ٷپ ىٌ حهلل أكي } { حهلل حٿٜڄي } حٿٌٍٔس ًٷٌٿو : { ًىٌ حٿ٬ڀْڂ حٿلټْڂ } { ًىٌ حٿ٬ڀْڂ‬ ‫حٿٸيَّ } { ًىٌ حٿٔڄْ٪ حٿزَْٜ } { ًىٌ حٿ٬ِِّ حٿلټْڂ } { ًىٌ حٿٰٴٌٍ حٿَكْڂ } {‬ ‫ًىٌ حٿٰٴٌٍ حٿٌىًى } { ًً حٿ٬َٕ حٿڄـْي } { ٳ٬خٽ ٿڄخ َّّي } { ىٌ حًٕٽ ًحٓهَ‬ ‫ًحٿ٨خىَ ًحٿزخ٣ن ًىٌ رټپ ِٗء ٫ڀْڂ } { ىٌ حٿٌُ هڀٶ حٿٔڄٌحص ًحٍٕٝ ٳِ ٓظش‬ ‫أّخځ ػڂ حٓظٌٍ ٫ڀَ حٿ٬َٕ ّ٬ڀڂ ڃخ ّڀؾ ٳِ حٍٕٝ ًڃخ ّوَؽ ڃنيخ ًڃخ ّنِٽ ڃن حٿٔڄخء‬ ‫ًڃخ ّ٬َؽ ٳْيخ ًىٌ ڃ٬ټڂ أّن ڃخ ٻنظڂ ًحهلل رڄخ ط٬ڄڀٌڅ رَْٜ } ًٷٌٿو : { ًٿٺ رؤنيڂ‬ ‫حطز٬ٌح ڃخ أٓو٢ حهلل ًٻَىٌح ٌٍٟحنو ٳؤكز٢ أ٫ڄخٿيڂ } ًٷٌٿو : { ٳٌٔٱ ّؤطِ حهلل رٸٌځ‬ ‫ّلزيڂ ًّلزٌنو أًٿش ٫ڀَ حٿڄئڃنْن أ٫ِس ٫ڀَ حٿټخٳَّن } حّٓش ًٷٌٿو : { ٍِٟ حهلل‬ ‫٫نيڂ ًٌٍٟح ٫نو ًٿٺ ٿڄن هِ٘ ٍرو } ًٷٌٿو : { ًڃن ّٸظپ ڃئڃنخ ڃظ٬ڄيح ٳـِحإه‬ ‫ؿينڂ هخٿيح ٳْيخ ًٯ٠ذ حهلل ٫ڀْو ًٿ٬نو } ًٷٌٿو : { اڅ حٿٌّن ٻٴًَح ّنخىًڅ ٿڄٸض حهلل‬ ‫أٻزَ ڃن ڃٸظټڂ أنٴٔټڂ اً طي٫ٌڅ اٿَ حّٗڄخڅ ٳظټٴًَڅ } ًٷٌٿو : { ىپ ّن٨ًَڅ اٙ أڅ‬ ‫ّؤطْيڂ حهلل ٳِ ٧ڀپ ڃن حٿٰڄخځ ًحٿڄٚثټش } ًٷٌٿو : { ػڂ حٓظٌٍ اٿَ حٿٔڄخء ًىِ ىهخڅ‬ ‫ٳٸخٽ ٿيخ ًٿٍٖٝ حثظْخ ٣ٌ٫خ أً ٻَىخ ٷخٿظخ أطْنخ ٣خث٬ْن } ًٷٌٿو : { ًٻڀڂ حهلل ڃٌَٓ‬ ‫طټڀْڄخ } ًٷٌٿو : { ًنخىّنخه ڃن ؿخنذ حٿ٤ٌٍ حّٕڄن ًٷَرنخه نـْخ } ًٷٌٿو : { ًٌّځ‬ ‫ّنخىّيڂ ٳْٸٌٽ أّن َٗٻخثِ حٿٌّن ٻنظڂ طِ٫ڄٌڅ } ًٷٌٿو { انڄخ أڃَه اًح أٍحى ْٗجخ أڅ‬ ‫ّٸٌٽ ٿو ٻن ٳْټٌڅ } ًٷٌٿو : { ىٌ حهلل حٿٌُ ٙ اٿو اٙ ىٌ ٫خٿڂ حٿْٰذ ًحٿ٘يخىس ىٌ‬ ‫حٿَكڄن حٿَكْڂ } { ىٌ حهلل حٿٌُ ٙ اٿو اٙ ىٌ حٿڄڀٺ حٿٸيًّ حٿٔٚځ حٿڄئڃن حٿڄيْڄن‬ ‫حٿ٬ِِّ حٿـزخٍ حٿڄظټزَ ٓزلخڅ حهلل ٫ڄخ َّ٘ٻٌڅ } { ىٌ حهلل حٿوخٿٶ حٿزخٍة حٿڄٌٍٜ ٿو‬ ‫حٕٓڄخء حٿلٔنَ ّٔزق ٿو ڃخ ٳِ حٿٔڄٌحص ًحٍٕٝ ًىٌ حٿ٬ِِّ حٿلټْڂ } . اٿَ أڃؼخٽ‬ ‫ىٌه حّٓخص ًحٕكخىّغ حٿؼخرظش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ أٓڄخء حٿَد ط٬خٿَ‬ ‫ًٛٴخطو ٳبڅ ٳِ ًٿٺ ڃن اػزخص ًحطو ًٛٴخطو ٫ڀَ ًؿو حٿظٴْٜپ ًاػزخص ًكيحنْظو رنٴِ‬
‫5‬

‫حٿظڄؼْپ ڃخ ىيٍ حهلل رو ٫زخىه اٿَ ٌٓحء حٿٔزْپ ٳيٌه ٣َّٸش حٿَٓپ ٛڀٌحص حهلل ًٓٚڃو‬ ‫٫ڀْيڂ أؿڄ٬ْن . ًأڃخ ڃن ُح٭ ًكخى ٫ن ٓزْڀيڂ ڃن حٿټٴخٍ ًحٿڄَ٘ٻْن ًحٿٌّن أًطٌح‬ ‫حٿټظخد ًڃن ىهپ ٳِ ىئٙء ڃن حٿٜخرجش ًحٿڄظٴڀٔٴش ًحٿـيڄْش ًحٿٸَحڃ٤ش ًحٿزخ٣نْش‬ ‫ًنلٌىڂ : ٳبنيڂ ٫ڀَ ٟي ًٿٺ ّٜٴٌنو رخٿٜٴخص حٿٔڀزْش ٫ڀَ ًؿو حٿظٴْٜپ ًٙ ّؼزظٌڅ‬ ‫اٙ ًؿٌىح ڃ٤ڀٸخ ٙ كٸْٸش ٿو ٫ني حٿظلْٜپ ًانڄخ َّؿ٪ اٿَ ًؿٌى ٳِ حًٕىخڅ ّڄظن٪‬ ‫طلٸٸو ٳِ حٕ٫ْخڅ ٳٸٌٿيڂ ّٔظڀِځ ٯخّش حٿظ٬٤ْپ ًٯخّش حٿظڄؼْپ ; ٳبنيڂ ّڄؼڀٌنو رخٿڄڄظن٬خص‬ ‫ًحٿڄ٬يًڃخص ًحٿـڄخىحص ; ًّ٬٤ڀٌڅ حٕٓڄخء ًحٿٜٴخص ط٬٤ْٚ ّٔظڀِځ نٴِ حٿٌحص .‬ ‫ٳٰٚطيڂ ّٔڀزٌڅ ٫نو حٿنٸْ٠ْن ٳْٸٌٿٌڅ : ٙ ڃٌؿٌى ًٙ ڃ٬يًځ ًٙ كِ ًٙ ڃْض ًٙ‬ ‫٫خٿڂ ًٙ ؿخىپ ٕنيڂ ِّ٫ڄٌڅ أنيڂ اًح ًٛٴٌه رخٗػزخص ٗزيٌه رخٿڄٌؿٌىحص ًاًح‬ ‫ًٛٴٌه رخٿنٴِ ٗزيٌه رخٿڄ٬يًڃخص ٳٔڀزٌح حٿنٸْ٠ْن ًىٌح ڃڄظن٪ ٳِ ريحىش حٿ٬ٸٌٽ ;‬ ‫ًكَٳٌح ڃخ أنِٽ حهلل ڃن حٿټظخد ًڃخ ؿخء رو حٿٌَٓٽ ٳٌٷ٬ٌح ٳِ َٗ ڃڄخ ٳًَح ڃنو ٳبنيڂ‬ ‫ٗزيٌه رخٿڄڄظن٬خص اً ٓڀذ حٿنٸْ٠ْن ٻـڄ٪ حٿنٸْ٠ْن ٻٚىڄخ ڃن حٿڄڄظن٬خص ًٷي ٫ڀڂ‬ ‫رخٟٙ٤َحٍ . أڅ حٿٌؿٌى ٙ ري ٿو ڃن ڃٌؿي ًحؿذ رٌحطو ٯنِ ٫ڄخ ٌٓحه ; ٷيّڂ أُٿِ ; ٙ‬ ‫ّـٌُ ٫ڀْو حٿليًع ًٙ حٿ٬يځ ٳٌٛٴٌه رڄخ ّڄظن٪ ًؿٌىه ٳ٠ٚ ٫ن حٿٌؿٌد أً حٿٌؿٌى‬ ‫أً حٿٸيځ . ًٷخٍريڂ ٣خثٴش ڃن حٿٴٚٓٴش ًأطزخ٫يڂ ٳٌٛٴٌه رخٿٔڀٌد ًحٟٗخٳخص ىًڅ‬ ‫ٛٴخص حٗػزخص ًؿ٬ڀٌه ىٌ حٿٌؿٌى حٿڄ٤ڀٶ رَ٘١ حٗ٣ٚٵ ًٷي ٫ڀڂ رَّٜق حٿ٬ٸپ أڅ‬ ‫ىٌح ٙ ّټٌڅ اٙ ٳِ حٿٌىن ٙ ٳْڄخ هَؽ ٫نو ڃن حٿڄٌؿٌىحص ًؿ٬ڀٌح حٿٜٴش ىِ‬ ‫حٿڄٌٌٛٱ , ٳـ٬ڀٌح حٿ٬ڀڂ ٫ْن حٿ٬خٿڂ ڃټخرَس ٿڀٸ٠خّخ حٿزيّيخص ًؿ٬ڀٌح ىٌه حٿٜٴش ىِ‬ ‫حٕهٍَ ٳڀڂ ّڄًِْح رْن حٿ٬ڀڂ ًحٿٸيٍس ًحٿڄْ٘جش ؿليح ٿڀ٬ڀٌځ حٿ٠ًٍَّخص ًٷخٍريڂ ٣خثٴش‬ ‫ػخٿؼش ڃن أىپ حٿټٚځ ڃن حٿڄ٬ظِٿش ًڃن حطز٬يڂ ; ٳؤػزظٌح هلل حٕٓڄخء ىًڅ ڃخ طظ٠ڄنو ڃن‬ ‫حٿٜٴخص - ٳڄنيڂ ڃن ؿ٬پ حٿ٬ڀْڂ ًحٿٸيَّ ; ًحٿٔڄْ٪ ; ًحٿزَْٜ ; ٻخٕ٫ٚځ حٿڄل٠ش‬ ‫حٿڄظَحىٳخص ًڃنيڂ ڃن ٷخٽ ٫ڀْڂ رٚ ٫ڀڂ ٷيَّ رٚ ٷيٍس ٓڄْ٪ رَْٜ رٚ ٓڄ٪ ًٙ رَٜ‬ ‫ٳؤػزظٌح حٙٓڂ ىًڅ ڃخ ط٠ڄنو ڃن حٿٜٴخص ًحٿټٚځ ٫ڀَ ٳٔخى ڃٸخٿش ىئٙء ًرْخڅ طنخٷ٠يخ‬
‫6‬

‫رَّٜق حٿڄ٬ٸٌٽ حٿڄ٤خرٶ ٿٜلْق حٿڄنٸٌٽ ڃٌٻٌٍ ٳِ ٯَْ ىٌه حٿټڀڄخص ًىئٙء ؿڄْ٬يڂ‬ ‫ّٴًَڅ ڃن ِٗء ٳْٸ٬ٌڅ ٳِ ن٨َْه ًٳِ َٗ ڃنو ڃ٪ ڃخ ّڀِڃيڂ ڃن حٿظلَّٲ ًحٿظ٬٤ْپ‬ ‫ًٿٌ أڃ٬نٌح حٿن٨َ ٿًٌٔح رْن حٿڄظڄخػٚص ًٳَٷٌح رْن حٿڄوظڀٴخص ٻڄخ طٸظ٠ْو حٿڄ٬ٸٌٙص ;‬ ‫ًٿټخنٌح ڃن حٿٌّن أًطٌح حٿ٬ڀڂ حٿٌّن ًَّڅ أنڄخ أنِٽ اٿَ حٿٌَٓٽ ىٌ حٿلٶ ڃن ٍرو‬ ‫ًّييُ اٿَ َٛح١ حٿ٬ِِّ حٿلڄْي . ًٿټنيڂ ڃن أىپ حٿڄـيٌٙص حٿڄ٘زيش رخٿڄ٬ٸٌٙص‬ ‫ّٔٴٔ٤ٌڅ ٳِ حٿ٬ٸڀْخص ًّٸَڃ٤ٌڅ ٳِ حٿٔڄ٬ْخص . ًًٿٺ أنو ٷي ٫ڀڂ ر٠ًٍَس حٿ٬ٸپ أنو‬ ‫ٙ ري ڃن ڃٌؿٌى ٷيّڂ ٯنِ ٫ڄخ ٌٓحه اً نلن ن٘خىي كيًع حٿڄليػخص : ٻخٿلٌْحڅ‬ ‫ًحٿڄ٬يڅ ًحٿنزخص ًحٿلخىع ڃڄټن ٿْْ رٌحؿذ ًٙ ڃڄظن٪ ًٷي ٫ڀڂ رخٟٙ٤َحٍ أڅ‬ ‫حٿڄليع ٙ ري ٿو ڃن ڃليع ًحٿڄڄټن ٙ ري ٿو ڃن ڃٌؿي ٻڄخ ٷخٽ ط٬خٿَ : { أځ هڀٸٌح ڃن‬ ‫ٯَْ ِٗء أځ ىڂ حٿوخٿٸٌڅ ؟ } ٳبًح ٿڂ ّټٌنٌح هڀٸٌح ڃن ٯَْ هخٿٶ ًٙ ىڂ حٿوخٿٸٌڅ‬ ‫ٕنٴٔيڂ ط٬ْن أڅ ٿيڂ هخٿٸخ هڀٸيڂ .‬ ‫ًاًح ٻخڅ ڃن حٿڄ٬ڀٌځ رخٿ٠ًٍَس أڅ ٳِ حٿٌؿٌى ڃخ ىٌ ٷيّڂ ًحؿذ رنٴٔو ًڃخ ىٌ ڃليع‬ ‫ڃڄټن ّٸزپ حٿٌؿٌى ًحٿ٬يځ : ٳڄ٬ڀٌځ أڅ ىٌح ڃٌؿٌى ًىٌح ڃٌؿٌى ًٙ ّڀِځ ڃن حطٴخٷيڄخ‬ ‫ٳِ ڃٔڄَ حٿٌؿٌى أڅ ّټٌڅ ًؿٌى ىٌح ڃؼپ ًؿٌى ىٌح رپ ًؿٌى ىٌح ّوٜو ًًؿٌى ىٌح‬ ‫ّوٜو ًحطٴخٷيڄخ ٳِ حٓڂ ٫خځ : ٙ ّٸظ٠ِ طڄخػڀيڄخ ٳِ ڃٔڄَ ًٿٺ حٙٓڂ ٫ني حٟٗخٳش‬ ‫ًحٿظوْٜٚ ًحٿظٸْْي ًٙ ٳِ ٯَْه . ٳٚ ّٸٌٽ ٫خٷپ اًح ٷْپ أڅ حٿ٬َٕ ِٗء ڃٌؿٌى ًأڅ‬ ‫حٿز٬ٌٝ ِٗء ڃٌؿٌى : اڅ ىٌح ڃؼپ ىٌح ; ٙطٴخٷيڄخ ٳِ ڃٔڄَ حٿِ٘ء ًحٿٌؿٌى ٕنو ٿْْ‬ ‫ٳِ حٿوخٍؽ ِٗء ڃٌؿٌى ٯَْىڄخ ّ٘ظَٻخڅ ٳْو رپ حٿٌىن ّؤهٌ ڃ٬نَ ڃ٘ظَٻخ ٻڀْخ ىٌ‬ ‫ڃٔڄَ حٙٓڂ حٿڄ٤ڀٶ ًاًح ٷْپ ىٌح ڃٌؿٌى ًىٌح ڃٌؿٌى : ٳٌؿٌى ٻپ ڃنيڄخ ّوٜو ٙ‬ ‫َّ٘ٻو ٳْو ٯَْه ; ڃ٪ أڅ حٙٓڂ كٸْٸش ٳِ ٻپ ڃنيڄخ ًٿيٌح ٓڄَ حهلل نٴٔو رؤٓڄخء ًٓڄَ‬ ‫ٛٴخطو رؤٓڄخء ; ًٻخنض طڀٺ حٕٓڄخء ڃوظٜش رو اًح أْٟٴض اٿْو ٙ َّ٘ٻو ٳْيخ ٯَْه‬ ‫ًٓڄَ ر٬ٞ ڃوڀٌٷخطو رؤٓڄخء ڃوظٜش ريڂ ڃ٠خٳش اٿْيڂ طٌحٳٶ طڀٺ حٕٓڄخء اًح ٷ٤٬ض‬ ‫٫ن حٟٗخٳش ًحٿظوْٜٚ ; ًٿڂ ّڀِځ ڃن حطٴخٵ حٙٓڄْن ًطڄخػپ ڃٔڄخىڄخ ًحطلخىه ٫ني‬
‫7‬

‫حٗ٣ٚٵ ًحٿظـَّي ٫ن حٟٗخٳش ًحٿظوْٜٚ : حطٴخٷيڄخ ًٙ طڄخػپ حٿڄٔڄَ ٫ني حٟٗخٳش‬ ‫ًحٿظوْٜٚ ٳ٠ٚ ٫ن أڅ ّظلي ڃٔڄخىڄخ ٫ني حٟٗخٳش ًحٿظوْٜٚ . ٳٸي ٓڄَ حهلل‬ ‫نٴٔو كْخ ٳٸخٽ : { حهلل ٙ اٿو اٙ ىٌ حٿلِ حٿٸٌْځ } ًٓڄَ ر٬ٞ ٫زخىه كْخ ; ٳٸخٽ : {‬ ‫ّوَؽ حٿلِ ڃن حٿڄْض ًّوَؽ حٿڄْض ڃن حٿلِ } ًٿْْ ىٌح حٿلِ ڃؼپ ىٌح حٿلِ ٕڅ‬ ‫ٷٌٿو حٿلِ حٓڂ هلل ڃوظٚ رو ًٷٌٿو : { ّوَؽ حٿلِ ڃن حٿڄْض } حٓڂ ٿڀلِ حٿڄوڀٌٵ‬ ‫ڃوظٚ رو ًانڄخ ّظٴٸخڅ اًح أ٣ڀٸخ ًؿَىح ٫ن حٿظوْٜٚ ; ًٿټن ٿْْ ٿڀڄ٤ڀٶ ڃٔڄَ‬ ‫ڃٌؿٌى ٳِ حٿوخٍؽ ًٿټن حٿ٬ٸپ ّٴيڂ ڃن حٿڄ٤ڀٶ ٷيٍح ڃ٘ظَٻخ رْن حٿڄٔڄْْن ً٫ني‬ ‫حٙهظٜخٙ ّٸْي ًٿٺ رڄخ ّظڄِْ رو حٿوخٿٶ ٫ن حٿڄوڀٌٵ ًحٿڄوڀٌٵ ٫ن حٿوخٿٶ ًٙ ري ڃن‬ ‫ىٌح ٳِ ؿڄْ٪ أٓڄخء حهلل ًٛٴخطو ّٴيڂ ڃنيخ ڃخ ىٽ ٫ڀْو حٙٓڂ رخٿڄٌح٣ؤس ًحٙطٴخٵ ًڃخ ىٽ‬ ‫٫ڀْو رخٟٗخٳش ًحٙهظٜخٙ : حٿڄخن٬ش ڃن ڃ٘خٍٻش حٿڄوڀٌٵ ٿڀوخٿٶ ٳِ ِٗء ڃن‬ ‫هٜخثٜو - ٓزلخنو ًط٬خٿَ ًٻٌٿٺ ٓڄَ حهلل نٴٔو ٫ڀْڄخ كڀْڄخ ًٓڄَ ر٬ٞ ٫زخىه ٫ڀْڄخ‬ ‫ٳٸخٽ : { ًرًَ٘ه رٰٚځ ٫ڀْڂ } ّ٬نِ آلخٵ ًٓڄَ آهَ كڀْڄخ ٳٸخٽ : { ٳزَ٘نخه رٰٚځ‬ ‫كڀْڂ } ّ٬نِ آڄخ٫ْپ ًٿْْ حٿ٬ڀْڂ ٻخٿ٬ڀْڂ ًٙ حٿلڀْڂ ٻخٿلڀْڂ , ًٓڄَ نٴٔو ٓڄْ٬خ‬ ‫رَْٜح ٳٸخٽ : { اڅ حهلل ّؤڃَٻڂ أڅ طئىًح حٕڃخنخص اٿَ أىڀيخ ًاًح كټڄظڂ رْن حٿنخّ أڅ‬ ‫طلټڄٌح رخٿ٬يٽ اڅ حهلل ن٬ڄخ ّ٬٨ټڂ رو اڅ حهلل ٻخڅ ٓڄْ٬خ رَْٜح } ًٓڄَ ر٬ٞ ٫زخىه‬ ‫ٓڄْ٬خ رَْٜح ٳٸخٽ : { انخ هڀٸنخ حٗنٔخڅ ڃن ن٤ٴش أڃ٘خؽ نزظڀْو ٳـ٬ڀنخه ٓڄْ٬خ رَْٜح }‬ ‫ًٿْْ حٿٔڄْ٪ ٻخٿٔڄْ٪ ًٙ حٿزَْٜ ٻخٿزَْٜ ًٓڄَ نٴٔو رخٿَءًٱ حٿَكْڂ . ٳٸخٽ : { اڅ‬ ‫حهلل رخٿنخّ ٿَءًٱ ٍكْڂ } ًٓڄَ ر٬ٞ ٫زخىه رخٿَءًٱ حٿَكْڂ ٳٸخٽ : { ٿٸي ؿخءٻڂ‬ ‫ٌٍٓٽ ڃن أنٴٔټڂ ٫ِِّ ٫ڀْو ڃخ ٫نظڂ كَّٚ ٫ڀْټڂ رخٿڄئڃنْن ٍءًٱ ٍكْڂ } ًٿْْ‬ ‫حٿَءًٱ ٻخٿَءًٱ ًٙ حٿَكْڂ ٻخٿَكْڂ ًٓڄَ نٴٔو رخٿڄڀٺ . ٳٸخٽ : { حٿڄڀٺ حٿٸيًّ }‬ ‫ًٓڄَ ر٬ٞ ٫زخىه رخٿڄڀٺ ٳٸخٽ { ًٻخڅ ًٍحءىڂ ڃڀٺ ّؤهٌ ٻپ ٓٴْنش ٯٜزخ } { ًٷخٽ‬ ‫حٿڄڀٺ حثظٌنِ رو } ًٿْْ حٿڄڀٺ ٻخٿڄڀٺ . ًٓڄَ نٴٔو رخٿڄئڃن حٿڄيْڄن ًٓڄَ ر٬ٞ‬ ‫٫زخىه رخٿڄئڃن ٳٸخٽ : { أٳڄن ٻخڅ ڃئڃنخ ٻڄن ٻخڅ ٳخٓٸخ ٙ ّٔظًٌڅ } ًٿْْ حٿڄئڃن‬
‫8‬

‫ٻخٿڄئڃن ًٓڄَ نٴٔو رخٿ٬ِِّ ٳٸخٽ : { حٿ٬ِِّ حٿـزخٍ حٿڄظټزَ } ًٓڄَ ر٬ٞ ٫زخىه‬ ‫رخٿ٬ِِّ ٳٸخٽ : { ٷخٿض حڃَأس حٿ٬ِِّ } ًٿْْ حٿ٬ِِّ ٻخٿ٬ِِّ ًٓڄَ نٴٔو حٿـزخٍ‬ ‫حٿڄظټزَ ًٓڄَ ر٬ٞ هڀٸو رخٿـزخٍ حٿڄظټزَ ٷخٽ : { ٻٌٿٺ ّ٤ز٪ حهلل ٫ڀَ ٻپ ٷڀذ ڃظټزَ‬ ‫ؿزخٍ } ًٿْْ حٿـزخٍ ٻخٿـزخٍ ًٙ حٿڄظټزَ ٻخٿڄظټزَ ًن٨خثَ ىٌح ڃظ٬يىس ًٻٌٿٺ ٓڄَ‬ ‫ٛٴخطو رؤٓڄخء ًٓڄَ ٛٴخص ٫زخىه رن٨َْ ًٿٺ ٳٸخٽ : { ًٙ ّلْ٤ٌڅ رِ٘ء ڃن ٫ڀڄو‬ ‫اٙ رڄخ ٗخء } { أنِٿو ر٬ڀڄو } ًٷخٽ : { اڅ حهلل ىٌ حٿَُحٵ ًً حٿٸٌس حٿڄظْن } ًٷخٽ : {‬ ‫أًٿڂ ًَّح أڅ حهلل حٿٌُ هڀٸيڂ ىٌ أٗي ڃنيڂ ٷٌس } ًٓڄَ ٛٴش حٿڄوڀٌٵ ٫ڀڄخ ًٷٌس ٳٸخٽ :‬ ‫{ ًڃخ أًطْظڂ ڃن حٿ٬ڀڂ اٙ ٷڀْٚ } ًٷخٽ : { ًٳٌٵ ٻپ ًُ ٫ڀڂ ٫ڀْڂ } ًٷخٽ : { ٳَكٌح‬ ‫رڄخ ٫نيىڂ ڃن حٿ٬ڀڂ } ًٷخٽ : { حهلل حٿٌُ هڀٸټڂ ڃن ٟ٬ٲ ػڂ ؿ٬پ ڃن ر٬ي ٟ٬ٲ ٷٌس‬ ‫ػڂ ؿ٬پ ڃن ر٬ي ٷٌس ٟ٬ٴخ ًْٗزش } ًٷخٽ : { ًِّىٻڂ ٷٌس اٿَ ٷٌطټڂ } ًٷخٽ : {‬ ‫ًحٿٔڄخء رنْنخىخ رؤّي } أُ رٸٌس ًٷخٽ : { ًحًٻَ ٫زينخ ىحًى ًح حّٕي } أُ ًح حٿٸٌس ًٿْْ‬ ‫حٿ٬ڀڂ ٻخٿ٬ڀڂ ًٙ حٿٸٌس ٻخٿٸٌس ًًٛٲ نٴٔو رخٿڄْ٘جش ًًٛٲ ٫زيه رخٿڄْ٘جش ٳٸخٽ : { ٿڄن‬ ‫ٗخء ڃنټڂ أڅ ّٔظٸْڂ } { ًڃخ ط٘خءًڅ اٙ أڅ ّ٘خء حهلل ٍد حٿ٬خٿڄْن } ًٷخٽ : { اڅ ىٌه‬ ‫طٌٻَس } { ٳڄن ٗخء حطوٌ اٿَ ٍرو ٓزْٚ } { ًڃخ ط٘خءًڅ اٙ أڅ ّ٘خء حهلل اڅ حهلل ٻخڅ‬ ‫٫ڀْڄخ كټْڄخ } ًٻٌٿٺ ًٛٲ نٴٔو رخٍٗحىس ً٫زيه رخٍٗحىس ٳٸخٽ : { طَّيًڅ ٫َٝ‬ ‫حٿينْخ ًحهلل َّّي حٓهَس ًحهلل ٫ِِّ كټْڂ } ًًٛٲ نٴٔو رخٿڄلزش ًًٛٲ ٫زيه رخٿڄلزش‬ ‫ٳٸخٽ : { ٳٌٔٱ ّؤطِ حهلل رٸٌځ ّلزيڂ ًّلزٌنو } ًٷخٽ : { ٷپ اڅ ٻنظڂ طلزٌڅ حهلل‬ ‫ٳخطز٬ٌنِ ّلززټڂ حهلل } ًًٛٲ نٴٔو رخٿَٟخ ًًٛٲ ٫زيه رخٿَٟخ ٳٸخٽ : { ٍِٟ حهلل‬ ‫٫نيڂ ًٌٍٟح ٫نو } ًڃ٬ڀٌځ أڅ ڃْ٘جش حهلل ٿْٔض ڃؼپ ڃْ٘جش حٿ٬زي , ًٙ اٍحىطو ڃؼپ‬ ‫اٍحىطو ًٙ ڃلزظو ڃؼپ ڃلزظو , ًٙ ٍٟخه ڃؼپ ٍٟخه ًٻٌٿٺ ًٛٲ نٴٔو رؤنو ّڄٸض‬ ‫حٿټٴخٍ ًًٛٴيڂ رخٿڄٸض ٳٸخٽ : { اڅ حٿٌّن ٻٴًَح ّنخىًڅ ٿڄٸض حهلل أٻزَ ڃن ڃٸظټڂ أنٴٔټڂ‬ ‫اً طي٫ٌڅ اٿَ حّٗڄخڅ ٳظټٴًَڅ } ًٿْْ حٿڄٸض ڃؼپ حٿڄٸض ًىټٌح ًٛٲ نٴٔو رخٿڄټَ‬ ‫ًحٿټْي ٻڄخ ًٛٲ ٫زيه رٌٿٺ ٳٸخٽ : { ًّڄټًَڅ ًّڄټَ حهلل } ًٷخٽ { انيڂ ّټْيًڅ ٻْيح‬
‫9‬

‫} { ًأٻْي ٻْيح } ًٿْْ حٿڄټَ ٻخٿڄټَ ًٙ حٿټْي ٻخٿټْي ًًٛٲ نٴٔو رخٿ٬ڄپ ٳٸخٽ : {‬ ‫أًٿڂ ًَّح أنخ هڀٸنخ ٿيڂ ڃڄخ ٫ڄڀض أّيّنخ أن٬خڃخ ٳيڂ ٿيخ ڃخٿټٌڅ ؟ } ًًٛٲ ٫زيه رخٿ٬ڄپ‬ ‫ٳٸخٽ { ؿِحء رڄخ ٻخنٌح ّ٬ڄڀٌڅ } ًٿْْ حٿ٬ڄپ ٻخٿ٬ڄپ ًًٛٲ نٴٔو رخٿڄنخىحس ًحٿڄنخؿخس‬ ‫ٳٸخٽ : { ًنخىّنخه ڃن ؿخنذ حٿ٤ٌٍ حّٕڄن ًٷَرنخه نـْخ } ًٷخٽ : { ًٌّځ ّنخىّيڂ } ًٷخٽ‬ ‫: { ًنخىحىڄخ ٍريڄخ } ًًٛٲ ٫زخىه رخٿڄنخىحس ًحٿڄنخؿخس ٳٸخٽ : { اڅ حٿٌّن ّنخىًنٺ ڃن‬ ‫ًٍحء حٿلـَحص أٻؼَىڂ ٙ ّ٬ٸڀٌڅ } ًٷخٽ : { اًح نخؿْظڂ حٿٌَٓٽ } ًٷخٽ : { اًح طنخؿْظڂ‬ ‫ٳٚ طظنخؿٌح رخٗػڂ ًحٿ٬يًحڅ } ًٿْْ حٿڄنخىحس ًٙ حٿڄنخؿخس ٻخٿڄنخؿخس ًحٿڄنخىحس ًًٛٲ‬ ‫نٴٔو رخٿظټڀْڂ ٳِ ٷٌٿو : { ًٻڀڂ حهلل ڃٌَٓ طټڀْڄخ } ًٷٌٿو : { ًٿڄخ ؿخء ڃٌَٓ ٿڄْٸخطنخ‬ ‫ًٻڀڄو ٍرو } ًٷٌٿو : { طڀٺ حٿَٓپ ٳ٠ڀنخ ر٬٠يڂ ٫ڀَ ر٬ٞ ڃنيڂ ڃن ٻڀڂ حهلل }‬ ‫ًًٛٲ ٫زيه رخٿظټڀْڂ ٳِ ٷٌٿو : { ًٷخٽ حٿڄڀٺ حثظٌنِ رو أٓظوڀٜو ٿنٴِٔ ٳڀڄخ ٻڀڄو ٷخٽ‬ ‫انٺ حٿٌْځ ٿيّنخ ڃټْن أڃْن } ًٿْْ حٿظټڀْڂ ٻخٿظټڀْڂ ًًٛٲ نٴٔو رخٿظنزجش ًًٛٲ ر٬ٞ‬ ‫حٿوڀٶ رخٿظنزجش ٳٸخٽ : { ًاً أَٓ حٿنزِ اٿَ ر٬ٞ أًُحؿو كيّؼخ ٳڀڄخ نزؤص رو ًأ٧يَه حهلل‬ ‫٫ڀْو ٫َٱ ر٬٠و ًأ٫َٝ ٫ن ر٬ٞ ٳڀڄخ نزؤىخ رو ٷخٿض ڃن أنزؤٹ ىٌح ٷخٽ نزؤنِ حٿ٬ڀْڂ‬ ‫حٿوزَْ } ًٿْْ حٗنزخء ٻخٗنزخء ًًٛٲ نٴٔو رخٿظ٬ڀْڂ ًًٛٲ ٫زيه رخٿظ٬ڀْڂ ٳٸخٽ : {‬ ‫حٿَكڄن } { ٫ڀڂ حٿٸَآڅ } { هڀٶ حٗنٔخڅ } { ٫ڀڄو حٿزْخڅ } ًٷخٽ : { ط٬ڀڄٌنين ڃڄخ‬ ‫٫ڀڄټڂ حهلل } ًٷخٽ : { ٿٸي ڃن حهلل ٫ڀَ حٿڄئڃنْن اً ر٬غ ٳْيڂ ٌٍٓٙ ڃن أنٴٔيڂ ّظڀٌ‬ ‫٫ڀْيڂ آّخطو ًِّٻْيڂ ًّ٬ڀڄيڂ حٿټظخد ًحٿلټڄش } ًٿْْ حٿظ٬ڀْڂ ٻخٿظ٬ڀْڂ ًىټٌح ًٛٲ‬ ‫نٴٔو رخٿٰ٠ذ ٳٸخٽ : { ًٯ٠ذ حهلل ٫ڀْيڂ ًٿ٬نيڂ } ًًٛٲ ٫زيه رخٿٰ٠ذ ٳِ ٷٌٿو :‬ ‫{ ًٿڄخ ٍؿ٪ ڃٌَٓ اٿَ ٷٌڃو ٯ٠زخڅ أٓٴخ } ًٿْْ حٿٰ٠ذ ٻخٿٰ٠ذ ًًٛٲ نٴٔو‬ ‫رؤنو حٓظٌٍ ٫ڀَ ٫َٗو ٳٌٻَ ًٿٺ ٳِ ٓز٪ ڃٌحٟ٪ ڃن ٻظخرو أنو حٓظٌٍ ٫ڀَ حٿ٬َٕ‬ ‫ًًٛٲ ر٬ٞ هڀٸو رخٙٓظٌحء ٫ڀَ ٯَْه ٳِ ڃؼپ ٷٌٿو : { ٿظٔظًٌح ٫ڀَ ٧يٌٍه }‬ ‫ًٷٌٿو : { ٳبًح حٓظٌّض أنض ًڃن ڃ٬ٺ ٫ڀَ حٿٴڀٺ } ًٷٌٿو : { ًحٓظٌص ٫ڀَ حٿـٌىُ }‬ ‫ًٿْْ حٙٓظٌحء ٻخٙٓظٌحء ًًٛٲ نٴٔو رزٔ٢ حٿْيّن ٳٸخٽ : { ًٷخٿض حٿْيٌى ّي حهلل‬
‫01‬

‫ڃٰڀٌٿش ٯڀض أّيّيڂ ًٿ٬نٌح رڄخ ٷخٿٌح رپ ّيحه ڃزٌٔ٣ظخڅ ّنٴٶ ٻْٲ ّ٘خء } ًًٛٲ ر٬ٞ‬ ‫هڀٸو رزٔ٢ حٿْي ٳِ ٷٌٿو : { ًٙ طـ٬پ ّيٹ ڃٰڀٌٿش اٿَ ٫نٸٺ ًٙ طزٔ٤يخ ٻپ حٿزٔ٢ }‬ ‫ًٿْْ حٿْي ٻخٿْي ًٙ حٿزٔ٢ ٻخٿزٔ٢ ; ًاًح ٻخڅ حٿڄَحى رخٿزٔ٢ حٗ٫٤خء ًحٿـٌى : ٳڀْْ‬ ‫ا٫٤خء حهلل ٻب٫٤خء هڀٸو ًٙ ؿٌىه ٻـٌىىڂ ًن٨خثَ ىٌح ٻؼَْس . ٳٚ ري ڃن اػزخص ڃخ‬ ‫أػزظو حهلل ٿنٴٔو ًنٴِ ڃڄخػڀظو روڀٸو ٳڄن ٷخٽ : ٿْْ هلل ٫ڀڂ ًٙ ٷٌس ًٙ ٍكڄش ًٙ ٻٚځ‬ ‫ًٙ ّلذ ًٙ ََّٟ ًٙ نخىٍ ًٙ نخؿَ ًٙ حٓظٌٍ : ٻخڅ ڃ٬٤ٚ ؿخكيح ڃڄؼٚ هلل‬ ‫رخٿڄ٬يًڃخص ًحٿـڄخىحص ًڃن ٷخٽ ٿو ٫ڀڂ ٻ٬ڀڄِ أً ٷٌس ٻٸٌطِ أً كذ ٻلزِ أً ٍٟخء‬ ‫ٻَٟخُ أً ّيحڅ ٻْيحُ أً حٓظٌحء ٻخٓظٌحثِ ٻخڅ ڃ٘زيخ ڃڄؼٚ هلل رخٿلٌْحنخص ; رپ ٙ ري‬ ‫ڃن اػزخص رٚ طڄؼْپ ًطنِّو رٚ ط٬٤ْپ ًّظزْن ىٌح ( رؤٛڀْن َّٗٴْن ) ًڃؼڀْن‬ ‫ڃ٠ًَرْن - ًهلل حٿڄؼپ حٕ٫ڀَ - . ً ( روخطڄش ؿخڃ٬ش )‬ ‫فصل‬ ‫ٳؤڃخ حٕٛٚڅ : ٳؤكيىڄخ أڅ ّٸخٽ : ( حٿٸٌٽ ٳِ ر٬ٞ حٿٜٴخص ٻخٿٸٌٽ ٳِ ر٬ٞ ٳبڅ ٻخڅ‬ ‫حٿڄوخ٣ذ ڃڄن ّٸٌٽ : رؤڅ حهلل كِ رلْخس ٫ڀْڂ ر٬ڀڂ ٷيَّ رٸيٍس ٓڄْ٪ رٔڄ٪ رَْٜ رزَٜ‬ ‫ڃظټڀڂ رټٚځ ڃَّي ربٍحىس ًّـ٬پ ًٿٺ ٻڀو كٸْٸش ًّنخُ٩ ٳِ ڃلزظو ًٍٟخه ًٯ٠زو‬ ‫ًٻَحىظو ٳْـ٬پ ًٿٺ ڃـخُح ًّٴَٔه اڃخ رخٍٗحىس ًاڃخ رز٬ٞ حٿڄوڀٌٷخص ڃن حٿن٬ڂ‬ ‫ًحٿ٬ٸٌرخص ٳْٸخٽ ٿو : ٙ ٳَٵ رْن ڃخ نٴْظو ًرْن ڃخ أػزظو رپ حٿٸٌٽ ٳِ أكيىڄخ ٻخٿٸٌٽ ٳِ‬ ‫حٓهَ ; ٳبڅ ٷڀض : اڅ اٍحىطو ڃؼپ اٍحىس حٿڄوڀٌٷْن ٳټٌٿٺ ڃلزظو ًٍٟخه ًٯ٠زو ًىٌح‬ ‫ىٌ حٿظڄؼْپ ًاڅ ٷڀض : اڅ ٿو اٍحىس طڀْٶ رو ; ٻڄخ أڅ ٿڀڄوڀٌٵ اٍحىس طڀْٶ رو ٷْپ ٿٺ :‬ ‫ًٻٌٿٺ ٿو ڃلزش طڀْٶ رو ًٿڀڄوڀٌٵ ڃلزش طڀْٶ رو ًٿو ٍٟخ ًٯ٠ذ ّڀْٶ رو ًٿڀڄوڀٌٵ‬ ‫ٍٟخ ًٯ٠ذ ّڀْٶ رو ًاڅ ٷڀض : حٿٰ٠ذ ٯڀْخڅ ىځ حٿٸڀذ ٿ٤ڀذ حٙنظٸخځ ٳْٸخٽ ٿو :‬ ‫ًحٍٗحىس ڃْپ حٿنٴْ اٿَ ؿڀذ ڃنٴ٬ش أً ىٳ٪ ڃ٠َس ٳبڅ ٷڀض : ىٌه اٍحىس حٿڄوڀٌٵ ٷْپ‬
‫11‬

‫ٿٺ : ًىٌح ٯ٠ذ حٿڄوڀٌٵ ًٻٌٿٺ ّڀِځ حٿٸٌٽ ٳِ ٻٚڃو ًٓڄ٬و ًرَٜه ً٫ڀڄو ًٷيٍطو‬ ‫; اڅ نٴِ ٫نو حٿٰ٠ذ ًحٿڄلزش ًحٿَٟخ ًنلٌ ًٿٺ ڃڄخ ىٌ ڃن هٜخثٚ حٿڄوڀٌٷْن ;‬ ‫ٳيٌح ڃنظٲ ٫ن حٿٔڄ٪ ًحٿزَٜ ًحٿټٚځ ًؿڄْ٪ حٿٜٴخص ًاڅ ٷخٽ : أنو ٙ كٸْٸش ٿيٌح اٙ‬ ‫ڃخ ّوظٚ رخٿڄوڀٌٷْن ; ٳْـذ نٴْو ٫نو ٷْپ ٿو : ًىټٌح حٿٔڄ٪ ًحٿزَٜ ًحٿټٚځ ًحٿ٬ڀڂ‬ ‫ًحٿٸيٍس ٳيٌح حٿڄٴَٵ رْن ر٬ٞ حٿٜٴخص ًر٬ٞ ّٸخٽ ٿو : ٳْڄخ نٴخه ٻڄخ ّٸٌٿو ىٌ‬ ‫ٿڄنخُ٫و ٳْڄخ أػزظو ٳبًح ٷخٽ حٿڄ٬ظِٿِ : ٿْْ ٿو اٍحىس ًٙ ٻٚځ ٷخثڂ رو ; ٕڅ ىٌه حٿٜٴخص‬ ‫ٙ طٸٌځ اٙ رخٿڄوڀٌٷخص ٳبنو ّزْن ٿڀڄ٬ظِٿِ أڅ ىٌه حٿٜٴخص ّظٜٲ ريخ حٿٸيّڂ ًٙ طټٌڅ‬ ‫ٻٜٴخص حٿڄليػخص ٳيټٌح ّٸٌٽ ٿو حٿڄؼزظٌڅ ٿٔخثَ حٿٜٴخص ڃن حٿڄلزش ًحٿَٟخ ًنلٌ ًٿٺ‬ ‫ٳبڅ ٷخٽ : طڀٺ حٿٜٴخص أػزظيخ رخٿ٬ٸپ ٕڅ حٿٴ٬پ حٿلخىع ىٽ ٫ڀَ حٿٸيٍس ًحٿظوْٜٚ ىٽ‬ ‫٫ڀَ حٍٗحىس ًحٗكټخځ ىٽ ٫ڀَ حٿ٬ڀڂ ًىٌه حٿٜٴخص ڃٔظڀِڃش ٿڀلْخس ًحٿلِ ٙ ّوڀٌ ٫ن‬ ‫حٿٔڄ٪ ًحٿزَٜ ًحٿټٚځ أً ٟي ًٿٺ ٷخٽ ٿو ٓخثَ أىپ حٗػزخص : ٿٺ ؿٌحرخڅ : أكيىڄخ أڅ‬ ‫ّٸخٽ : ٫يځ حٿيٿْپ حٿڄ٬ْن ٙ ّٔظڀِځ ٫يځ حٿڄيٿٌٽ حٿڄ٬ْن ٳيذ أڅ ڃخ ٓڀټض ڃن حٿيٿْپ‬ ‫حٿ٬ٸڀِ ٙ ّؼزض ًٿٺ ٳبنو ٙ ّنٴْو ًٿْْ ٿٺ أڅ طنٴْو رَْٰ ىٿْپ ٕڅ حٿنخٳِ ٫ڀْو حٿيٿْپ ٻڄخ‬ ‫٫ڀَ حٿڄؼزض ًحٿٔڄ٪ ٷي ىٽ ٫ڀْو ًٿڂ ّ٬خٍٝ ًٿٺ ڃ٬خٍٝ ٫ٸڀِ ًٙ ٓڄ٬ِ ٳْـذ‬ ‫اػزخص ڃخ أػزظو حٿيٿْپ حٿٔخٿڂ ٫ن حٿڄ٬خٍٝ حٿڄٸخًځ حٿؼخنِ أڅ ّٸخٽ : ّڄټن اػزخص ىٌه‬ ‫حٿٜٴخص رن٨َْ ڃخ أػزض رو طڀٺ ڃن حٿ٬ٸڀْخص ٳْٸخٽ نٴ٪ حٿ٬زخى رخٗكٔخڅ اٿْيڂ ىٽ ٫ڀَ‬ ‫حٿَكڄش ٻيٙٿش حٿظوْٜٚ ٫ڀَ حٿڄْ٘جش ًاٻَحځ حٿ٤خث٬ْن ّيٽ ٫ڀَ ڃلزظيڂ ً٫ٸخد‬ ‫حٿټخٳَّن ّيٽ ٫ڀَ رٰ٠يڂ ٻڄخ ٷي ػزض رخٿ٘يخىس ًحٿوزَ : ڃن اٻَحځ أًٿْخثو ً٫ٸخد‬ ‫أ٫يحثو ًحٿٰخّخص حٿڄلڄٌىس ٳِ ڃٴ٬ٌٙطو ًڃؤڃٌٍحطو - ًىِ ڃخ طنظيِ اٿْو ڃٴ٬ٌٙطو‬ ‫ًڃؤڃٌٍحطو ڃن حٿ٬ٌحٷذ حٿلڄْيس - طيٽ ٫ڀَ كټڄظو حٿزخٿٰش ; ٻڄخ ّيٽ حٿظوْٜٚ ٫ڀَ‬ ‫حٿڄْ٘جش ًأًٿَ ٿٸٌس حٿ٬ڀش حٿٰخثْش ; ًٿيٌح ٻخڅ ڃخ ٳِ حٿٸَآڅ ڃن رْخڅ ڃخ ٳِ ڃوڀٌٷخطو ڃن‬ ‫حٿن٬ڂ ًحٿلټڂ : أ٫٨ڂ ڃڄخ ٳِ حٿٸَآڅ ڃن رْخڅ ڃخ ٳْيخ ڃن حٿيٙٿش ٫ڀَ ڃلٞ حٿڄْ٘جش‬ ‫ًاڅ ٻخڅ حٿڄوخ٣ذ ڃڄن ّنټَ حٿٜٴخص ًّٸَ رخٕٓڄخء ٻخٿڄ٬ظِٿِ حٿٌُ ّٸٌٽ : انو كِ‬
‫21‬

‫٫ڀْڂ ٷيَّ ًّنټَ أڅ ّظٜٲ رخٿلْخس ًحٿ٬ڀڂ ًحٿٸيٍس ٷْپ ٿو : ٙ ٳَٵ رْن اػزخص حٕٓڄخء‬ ‫ًاػزخص حٿٜٴخص ٳبنٺ اڅ ٷڀض : اػزخص حٿلْخس ًحٿ٬ڀڂ ًحٿٸيٍس ّٸظ٠ِ ط٘زْيخ أً طـْٔڄخ‬ ‫ٕنخ ٙ نـي ٳِ حٿ٘خىي ڃظٜٴخ رخٿٜٴخص اٙ ڃخ ىٌ ؿٔڂ ٷْپ ٿٺ : ًٙ نـي ٳِ حٿ٘خىي ڃخ‬ ‫ىٌ ڃٔڄَ كِ ٫ڀْڂ ٷيَّ اٙ ڃخ ىٌ ؿٔڂ ٳبڅ نٴْض ڃخ نٴْض ٿټٌنٺ ٿڂ طـيه ٳِ حٿ٘خىي اٙ‬ ‫ٿڀـٔڂ ٳخنٲ حٕٓڄخء رپ ًٻپ ِٗء ٕنٺ ٙ طـيه ٳِ حٿ٘خىي اٙ ٿڀـٔڂ ٳټپ ڃخ ّلظؾ رو‬ ‫ڃن نٴَ حٿٜٴخص ّلظؾ رو نخٳِ حٕٓڄخء حٿلٔنَ ; ٳڄخ ٻخڅ ؿٌحرخ ٿٌٿٺ ٻخڅ ؿٌحرخ ٿڄؼزظِ‬ ‫حٿٜٴخص ًاڅ ٻخڅ حٿڄوخ٣ذ ڃن حٿٰٚس نٴخس حٕٓڄخء ًحٿٜٴخص ًٷخٽ ٙ أٷٌٽ : ىٌ ڃٌؿٌى‬ ‫ًٙ كِ ًٙ ٫ڀْڂ ًٙ ٷيَّ ; رپ ىٌه حٕٓڄخء ٿڄوڀٌٷخطو اً ىِ ڃـخُ ٕڅ اػزخص ًٿٺ‬ ‫ّٔظڀِځ حٿظ٘زْو رخٿڄٌؿٌى حٿلِ حٿ٬ڀْڂ ٷْپ ٿو : ٻٌٿٺ اًح ٷڀض : ٿْْ رڄٌؿٌى ًٙ كِ ًٙ‬ ‫٫ڀْڂ ًٙ ٷيَّ ٻخڅ ًٿٺ ط٘زْيخ رخٿڄ٬يًڃخص ًًٿٺ أٷزق ڃن حٿظ٘زْو رخٿڄٌؿٌىحص ٳبڅ ٷخٽ :‬ ‫أنخ أنٴِ حٿنٴِ ًحٗػزخص ٷْپ ٿو : ٳْڀِڃٺ حٿظ٘زْو رڄخ حؿظڄ٪ ٳْو حٿنٸْ٠خڅ ڃن حٿڄڄظن٬خص‬ ‫ٳبنو ّڄظن٪ أڅ ّټٌڅ حٿِ٘ء ڃٌؿٌىح ڃ٬يًڃخ أً ٙ ڃٌؿٌىح ًٙ ڃ٬يًڃخ ًّڄظن٪ أڅ ّټٌڅ‬ ‫ٌّٛٲ ًٿٺ رخؿظڄخ٩ حٿٌؿٌى ًحٿ٬يځ أً حٿلْخس ًحٿڄٌص أً حٿ٬ڀڂ ًحٿـيپ أً ٌّٛٲ رنٴِ‬ ‫حٿٌؿٌى ًحٿ٬يځ ًنٴِ حٿلْخس ًحٿڄٌص ًنٴِ حٿ٬ڀڂ ًحٿـيپ ٳبڅ ٷڀض انڄخ ّڄظن٪ نٴِ‬ ‫حٿنٸْ٠ْن ٫ڄخ ّټٌڅ ٷخرٚ ٿيڄخ ًىٌحڅ ّظٸخرٚڅ طٸخرپ حٿ٬يځ ًحٿڄڀټش ; ٙ طٸخرپ حٿٔڀذ‬ ‫ًحّٗـخد ٳبڅ حٿـيحٍ ٙ ّٸخٽ ٿو أ٫ڄَ ًٙ رَْٜ ًٙ كِ ًٙ ڃْض اً ٿْْ رٸخرپ ٿيڄخ‬ ‫ٷْپ ٿٺ : أًٙ ىٌح ٙ ّٜق ٳِ حٿٌؿٌى ًحٿ٬يځ ٳبنيڄخ ڃظٸخرٚڅ طٸخرپ حٿٔڀذ ًحّٗـخد‬ ‫رخطٴخٵ حٿ٬ٸٚء ; ٳْڀِځ ڃن ٍٳ٪ أكيىڄخ ػزٌص حٓهَ ًأڃخ ڃخ ًٻَطو ڃن حٿلْخس ًحٿڄٌص‬ ‫ًحٿ٬ڀڂ ًحٿـيپ : ٳيٌح حٛ٤ٚف حٛ٤ڀلض ٫ڀْو حٿڄظٴڀٔٴش حٿڄ٘خءًڅ ًحٙٛ٤ٚكخص‬ ‫حٿڀٴ٨ْش ٿْٔض ىٿْٚ ٫ڀَ نٴِ حٿلٸخثٶ حٿ٬ٸڀْش ًٷي ٷخٽ حهلل ط٬خٿَ : { ًحٿٌّن ّي٫ٌڅ ڃن‬ ‫ىًڅ حهلل ٙ ّوڀٸٌڅ ْٗجخ ًىڂ ّوڀٸٌڅ } { أڃٌحص ٯَْ أكْخء ًڃخ ّ٘٬ًَڅ أّخڅ ّز٬ؼٌڅ ؟‬ ‫} ٳٔڄَ حٿـڄخى ڃْظخ ًىٌح ڃ٘يٌٍ ٳِ ٿٰش حٿ٬َد ًٯَْىڂ ًٷْپ ٿٺ ػخنْخ : ٳڄخ ٙ ّٸزپ‬ ‫حٙطٜخٱ رخٿلْخس ًحٿڄٌص ًحٿ٬ڄَ ًحٿزَٜ ًنلٌ ًٿٺ ڃن حٿڄظٸخرٚص أنٸٚ ڃڄخ ّٸزپ‬
‫31‬

‫ًٿٺ - ٳخٕ٫ڄَ حٿٌُ ّٸزپ حٙطٜخٱ رخٿزَٜ أٻڄپ ڃن حٿـڄخى حٿٌُ ٙ ّٸزپ ًحكيح ڃنيڄخ‬ ‫ٳؤنض ٳٍَص ڃن ط٘زْيو رخٿلٌْحنخص حٿٸخرڀش ٿٜٴخص حٿټڄخٽ ًًٛٴظو رٜٴخص حٿـخڃيحص‬ ‫حٿظِ ٙ طٸزپ ًٿٺ ًأّ٠خ ٳڄخ ٙ ّٸزپ حٿٌؿٌى ًحٿ٬يځ : أ٫٨ڂ حڃظنخ٫خ ڃن حٿٸخرپ ٿڀٌؿٌى‬ ‫ًحٿ٬يځ ; رپ ًڃن حؿظڄخ٩ حٿٌؿٌى ًحٿ٬يځ ًنٴْيڄخ ؿڄْ٬خ ٳڄخ نٴْض ٫نو ٷزٌٽ حٿٌؿٌى‬ ‫ًحٿ٬يځ . ٻخڅ أ٫٨ڂ حڃظنخ٫خ ڃڄخ نٴْض ٫نو حٿٌؿٌى ًحٿ٬يځ ًاًح ٻخڅ ىٌح ڃڄظن٬خ ٳِ‬ ‫َٛحثق حٿ٬ٸٌٽ ٳٌحٹ أ٫٨ڂ حڃظنخ٫خ ; ٳـ٬ڀض حٿٌؿٌى حٿٌحؿذ حٿٌُ ٙ ّٸزپ حٿ٬يځ ىٌ‬ ‫أ٫٨ڂ حٿڄڄظن٬خص ًىٌح ٯخّش حٿظنخٷٞ ًحٿٴٔخى ًىئٙء حٿزخ٣نْش ڃنيڂ ڃن َّٜف رَٳ٪‬ ‫حٿنٸْ٠ْن : حٿٌؿٌى ًحٿ٬يځ ; ًٍٳ٬يڄخ ٻـڄ٬يڄخ . ًڃن ّٸٌٽ ٙ أػزض ًحكيح ڃنيڄخ‬ ‫ٳخڃظنخ٫و ٫ن اػزخص أكيىڄخ ٳِ نٴْ حٕڃَ ٙ ّڄن٪ طلٸٶ ًحكي ڃنيڄخ ٳِ نٴْ حٕڃَ‬ ‫ًانڄخ ىٌ ٻـيپ حٿـخىپ ًٓټٌص حٿٔخٻض حٿٌُ ٙ ّ٬زَ ٫ن حٿلٸخثٶ ًاًح ٻخڅ ڃخ ٙ ّٸزپ‬ ‫حٿٌؿٌى ًٙ حٿ٬يځ أ٫٨ڂ حڃظنخ٫خ ڃڄخ ّٸيٍ ٷزٌٿو ٿيڄخ - ڃ٪ نٴْيڄخ ٫نو - ٳڄخ ّٸيٍ ٙ ّٸزپ‬ ‫حٿلْخس ًٙ حٿڄٌص ًٙ حٿ٬ڀڂ ًٙ حٿـيپ ًٙ حٿٸيٍس ًٙ حٿ٬ـِ ًٙ حٿټٚځ ًٙ حٿوَّ ًٙ‬ ‫حٿ٬ڄَ ًٙ حٿزَٜ ًٙ حٿٔڄ٪ ًٙ حٿٜڄڂ : أٷَد اٿَ حٿڄ٬يًځ حٿڄڄظن٪ ڃڄخ ّٸيٍ ٷخرٚ ٿيڄخ‬ ‫ ڃ٪ نٴْيڄخ ٫نو - ًكْنجٌ ٳنٴْيڄخ ڃ٪ ٻٌنو ٷخرٚ ٿيڄخ أٷَد اٿَ حٿٌؿٌى ًحٿڄڄټن ًڃخ‬‫ؿخُ ٿٌحؿذ حٿٌؿٌى - ٷخرٚ - ًؿذ ٿو ; ٿ٬يځ طٌٷٲ ٛٴخطو ٫ڀَ ٯَْه ; ٳبًح ؿخُ حٿٸزٌٽ‬ ‫ًؿذ ; ًاًح ؿخُ ًؿٌى حٿٸزٌٽ ًؿذ ًٷي رٔ٢ ىٌح ٳِ ڃٌٟ٪ آهَ ًرْن ًؿٌد حطٜخٳو‬ ‫رٜٴخص حٿټڄخٽ حٿظِ ٙ نٸٚ ٳْيخ رٌؿو ڃن حٿٌؿٌه ًٷْپ ٿو أّ٠خ : حطٴخٵ حٿڄٔڄْْن ٳِ‬ ‫ر٬ٞ حٕٓڄخء ًحٿٜٴخص : ٿْْ ىٌ حٿظ٘زْو ًحٿظڄؼْپ حٿٌُ نٴظو حٕىٿش حٿٔڄ٬ْخص‬ ‫ًحٿ٬ٸڀْخص ًانڄخ نٴض ڃخ ّٔظڀِځ حٗظَحٻيڄخ ٳْڄخ ّوظٚ رو حٿوخٿٶ ڃڄخ ّوظٚ رٌؿٌرو أً‬ ‫ؿٌحُه أً حڃظنخ٫و ; ٳٚ ّـٌُ أڅ َّ٘ٻو ٳْو ڃوڀٌٵ ًٙ َّ٘ٻو ڃوڀٌٵ ٳِ ِٗء ڃن‬ ‫هٜخثٜو - ٓزلخنو ًط٬خٿَ ًأڃخ ڃخ نٴْظو ٳيٌ ػخرض رخٿَ٘٩ ًحٿ٬ٸپ ًطٔڄْظٺ ًٿٺ ط٘زْيخ‬ ‫ًطـْٔڄخ طڄٌّو ٫ڀَ حٿـيخٽ حٿٌّن ّ٨نٌڅ أڅ ٻپ ڃ٬نَ ٓڄخه ڃٔڂ ريٌح حٙٓڂ ّـذ نٴْو ;‬ ‫ًٿٌ ٓخ٭ ىٌح ٿټخڅ ٻپ ڃز٤پ ّٔڄِ حٿلٶ رؤٓڄخء ّنٴَ ٫نيخ ر٬ٞ حٿنخّ ٿْټٌد حٿنخّ‬
‫41‬

‫رخٿلٶ حٿڄ٬ڀٌځ رخٿٔڄ٪ ًحٿ٬ٸپ ًريٌه حٿ٤َّٸش : أٳٔيص حٿڄٚكيس ٫ڀَ ٣ٌحثٲ حٿنخّ‬ ‫٫ٸڀيڂ ًىّنيڂ كظَ أهَؿٌىڂ اٿَ أ٫٨ڂ حٿټٴَ ًحٿـيخٿش ًأرڀٮ حٿِٰ ًحٿ٠ٚٿش ًاڅ ٷخٽ‬ ‫نٴخس حٿٜٴخص : اػزخص حٿ٬ڀڂ ًحٿٸيٍس ًحٍٗحىس ڃٔظڀِځ ط٬يى حٿٜٴخص ًىٌح طَٻْذ ڃڄظن٪‬ ‫ٷْپ : ًاًح ٷڀظڂ : ىٌ ڃٌؿٌى ًحؿذ ً٫ٸپ ً٫خٷپ ًڃ٬ٸٌٽ ً٫خٗٶ ًڃ٬ٌ٘ٵ ًٿٌٌّ ًڃڀظٌ‬ ‫ًٿٌس . أٳڀْْ حٿڄٴيٌځ ڃن ىٌح ىٌ حٿڄٴيٌځ ڃن ىٌح ؟ ٳيٌه ڃ٬خڅ ڃظ٬يىس ڃظٰخَّس ٳِ حٿ٬ٸپ‬ ‫ًىٌح طَٻْذ ٫نيٻڂ ًأنظڂ طؼزظٌنو ًطٔڄٌنو طٌكْيح ٳبڅ ٷخٿٌح : ىٌح طٌكْي ٳِ حٿلٸْٸش‬ ‫ًٿْْ ىٌح طَٻْزخ ڃڄظن٬خ ٷْپ ٿيڂ : ًحطٜخٱ حٿٌحص رخٿٜٴخص حٿُٚڃش ٿيخ طٌكْي ٳِ‬ ‫حٿلٸْٸش ; ًٿْْ ىٌ طَٻْزخ ڃڄظن٬خ ًًٿٺ أنو ڃن حٿڄ٬ڀٌځ ٳِ َّٛق حٿ٬ٸٌٽ أنو ٿْْ‬ ‫ڃ٬نَ ٻٌڅ حٿِ٘ء ٫خٿڄخ ىٌ ڃ٬نَ ٻٌنو ٷخىٍح ًٙ نٴْ ًحطو ىٌ نٴْ ٻٌنو ٫خٿڄخ ٷخىٍح ;‬ ‫ٳڄن ؿٌُ أڅ طټٌڅ ىٌه حٿٜٴش ىِ حٿڄٌٌٛٱ ٳيٌ ڃن أ٫٨ڂ حٿنخّ ٓٴٔ٤ش ػڂ انو‬ ‫ڃظنخٷٞ ٳبنو اڅ ؿٌُ ًٿٺ ؿخُ أڅ ّټٌڅ ًؿٌى ىٌح ىٌ ًؿٌى ىٌح ٳْټٌڅ حٿٌؿٌى ًحكيح‬ ‫رخٿ٬ْن ٙ رخٿنٌ٩ ًكْنجٌ ٳبًح ٻخڅ ًؿٌى حٿڄڄټن ىٌ ًؿٌى حٿٌحؿذ ٻخڅ ًؿٌى ٻپ ڃوڀٌٵ‬ ‫ّ٬يځ ر٬يځ ًؿٌىه ًٌّؿي ر٬ي ٫يڃو : ىٌ نٴْ ًؿٌى حٿلٶ حٿٸيّڂ حٿيحثڂ حٿزخٷِ حٿٌُ ٙ‬ ‫ّٸزپ حٿ٬يځ ًاًح ٷيٍ ىٌح ٻخڅ حٿٌؿٌى حٿٌحؿذ ڃٌٌٛٳخ رټپ ط٘زْو ًطـْٔڂ ًٻپ نٸٚ‬ ‫ًٻپ ٫ْذ ; ٻڄخ َّٜف رٌٿٺ ( أىپ ًكيس حٿٌؿٌى حٿٌّن ٣َىًح ىٌح حٕٛپ حٿٴخٓي‬ ‫ًكْنجٌ ٳظټٌڅ أٷٌحٽ نٴخس حٿٜٴخص رخ٣ڀش ٫ڀَ ٻپ طٸيَّ ًىٌح رخد ڃ٤َى ٳبڅ ٻپ ًحكي‬ ‫ڃن حٿنٴخس ٿڄخ أهزَ رو حٿٌَٓٽ ڃن حٿٜٴخص : ٙ ّنٴِ ْٗجخ ٳَحٍح ڃڄخ ىٌ ڃلًٌٍ اٙ ًٷي‬ ‫أػزض ڃخ ّڀِڃو ٳْو ن٨َْ ڃخ ٳَ ڃنو ٳٚ ري ٳِ آهَ حٕڃَ ڃن أڅ ّؼزض ڃٌؿٌىح ًحؿزخ‬ ‫ٷيّڄخ ڃظٜٴخ رٜٴخص طڄِْه ٫ن ٯَْه ًٙ ّټٌڅ ٳْيخ ڃڄخػٚ ٿوڀٸو ٳْٸخٽ ٿو : ىټٌح حٿٸٌٽ‬ ‫ٳِ ؿڄ٪ حٿٜٴخص ًٻپ ڃخ طؼزظو ڃن حٕٓڄخء ًحٿٜٴخص : ٳٚ ري أڅ ّيٽ ٫ڀَ ٷيٍ طظٌح٣ؤ‬ ‫ٳْو حٿڄٔڄْخص ًٿٌٙ ًٿٺ ٿڄخ ٳيڂ حٿو٤خد ; ًٿټن ن٬ڀڂ أڅ ڃخ حهظٚ حهلل رو ًحڃظخُ ٫ن‬ ‫هڀٸو : أ٫٨ڂ ڃڄخ ّو٤َ رخٿزخٽ أً ّيًٍ ٳِ حٿوْخٽ .‬

‫51‬

‫ًىٌح ّظزْن ( رخٕٛپ حٿؼخنِ ًىٌ أڅ ّٸخٽ : ( حٿٸٌٽ ٳِ حٿٜٴخص ٻخٿٸٌٽ ٳِ حٿٌحص , ٳبڅ‬ ‫حهلل ٿْْ ٻڄؼڀو ِٗء ٙ ٳِ ًحطو ًٙ ٳِ ٛٴخطو ًٙ ٳِ أٳ٬خٿو . ٳبًح ٻخڅ ٿو ًحص كٸْٸش ٙ‬ ‫طڄخػپ حٿًٌحص . ٳخٿٌحص ڃظٜٴش رٜٴخص كٸْٸش ٙ طڄخػپ ٓخثَ حٿٜٴخص ٳبًح ٷخٽ حٿٔخثپ :‬ ‫ٻْٲ حٓظٌٍ ٫ڀَ حٿ٬َٕ ؟ ٷْپ ٿو ٻڄخ ٷخٽ ٍرْ٬ش ًڃخٿٺ ًٯَْىڄخ ٍِٟ حهلل ٫نيڄخ :‬ ‫حٙٓظٌحء ڃ٬ڀٌځ ًحٿټْٲ ڃـيٌٽ ًحّٗڄخڅ رو ًحؿذ ًحٿٔئحٽ ٫ن حٿټْٴْش ري٫ش ٕنو‬ ‫ٓئحٽ ٫ڄخ ٙ ّ٬ڀڄو حٿزَ٘ ًٙ ّڄټنيڂ حٗؿخرش ٫نو ًٻٌٿٺ اًح ٷخٽ : ٻْٲ ّنِٽ ٍرنخ اٿَ‬ ‫حٿٔڄخء حٿينْخ ؟ ٷْپ ٿو : ٻْٲ ىٌ ؟ ٳبًح ٷخٽ : ٙ أ٫ڀڂ ٻْٴْظو ٷْپ ٿو : ًنلن ٙ ن٬ڀڂ ٻْٴْش‬ ‫نًِٿو اً حٿ٬ڀڂ رټْٴْش حٿٜٴش ّٔظڀِځ حٿ٬ڀڂ رټْٴْش حٿڄٌٌٛٱ ًىٌ ٳَ٩ ٿو ًطخر٪ ٿو ;‬ ‫ٳټْٲ ط٤خٿزنِ رخٿ٬ڀڂ رټْٴْش ٓڄ٬و ًرَٜه ًطټڀْڄو ًحٓظٌحثو ًنًِٿو ًأنض ٙ ط٬ڀڂ ٻْٴْش‬ ‫ًحطو ًاًح ٻنض طٸَ رؤڅ ٿو كٸْٸش ػخرظش ٳِ نٴْ حٕڃَ ڃٔظٌؿزش ٿٜٴخص حٿټڄخٽ ٙ ّڄخػڀيخ‬ ‫ِٗء ٳٔڄ٬و ًرَٜه ًٻٚڃو ًنًِٿو ًحٓظٌحإه ػخرض ٳِ نٴْ حٕڃَ ًىٌ ڃظٜٲ‬ ‫رٜٴخص حٿټڄخٽ حٿظِ ٙ ّ٘خريو ٳْيخ ٓڄ٪ حٿڄوڀٌٷْن ًرَٜىڂ ًٻٚڃيڂ ًنًِٿيڂ‬ ‫ًحٓظٌحإىڂ ًىٌح حٿټٚځ ُٙځ ٿيڂ ٳِ حٿ٬ٸڀْخص ًٳِ طؤًّپ حٿٔڄ٬ْخص : ٳبڅ ڃن أػزض ْٗجخ‬ ‫ًنٴَ ْٗجخ رخٿ٬ٸپ - اًح - أٿِځ ٳْڄخ نٴخه ڃن حٿٜٴخص حٿظِ ؿخء ريخ حٿټظخد ًحٿٔنش ن٨َْ ڃخ‬ ‫ّڀِڃو ٳْڄخ أػزظو ًٿٌ ٣ٌٿذ رخٿٴَٵ رْن حٿڄلًٌٍ ٳِ ىٌح ًىٌح : ٿڂ ّـي رْنيڄخ ٳَٷخ ًٿيٌح‬ ‫ٙ ٌّؿي ٿنٴخس ر٬ٞ حٿٜٴخص ىًڅ ر٬ٞ - حٿٌّن ٌّؿزٌڅ ٳْڄخ نٴٌه : اڃخ حٿظٴٌّٞ ; ًاڃخ‬ ‫حٿظؤًّپ حٿڄوخٿٲ ٿڄٸظ٠َ حٿڀٴ٦ - ٷخنٌڅ ڃٔظٸْڂ . ٳبًح ٷْپ ٿيڂ : ٿڂ طؤًٿظڂ ىٌح ًأٷٍَطڂ‬ ‫ىٌح ًحٿٔئحٽ ٳْيڄخ ًحكي ؟ ٿڂ ّټن ٿيڂ ؿٌحد ٛلْق ٳيٌح طنخٷ٠يڂ ٳِ حٿنٴِ ًٻٌح‬ ‫طنخٷ٠يڂ ٳِ حٗػزخص ; ٳبڅ ڃن طؤًٽ حٿنٌٜٙ ٫ڀَ ڃ٬نَ ڃن حٿڄ٬خنِ حٿظِ ّؼزظيخ ٳبنيڂ‬ ‫اًح َٛٳٌح حٿنٚ ٫ن حٿڄ٬نَ حٿٌُ ىٌ ڃٸظ٠خه اٿَ ڃ٬نَ آهَ : ٿِڃيڂ ٳِ حٿڄ٬نَ‬ ‫حٿڄًَٜٱ اٿْو ڃخ ٻخڅ ّڀِڃيڂ ٳِ حٿڄ٬نَ حٿڄًَٜٱ ٫نو ٳبًح ٷخٽ ٷخثپ : طؤًّپ ڃلزظو‬ ‫ًٍٟخه ًٯ٠زو ًٓو٤و : ىٌ اٍحىطو ٿڀؼٌحد ًحٿ٬ٸخد ; ٻخڅ ڃخ ّڀِڃو ٳِ حٍٗحىس ن٨َْ‬ ‫ڃخ ّڀِڃو ٳِ حٿلذ ًحٿڄٸض ًحٿَٟخ ًحٿٔو٢ ًٿٌ ٳَٔ ًٿٺ رڄٴ٬ٌٙطو ًىٌ ڃخ ّوڀٸو ڃن‬
‫61‬

‫حٿؼٌحد ًحٿ٬ٸخد ٳبنو ّڀِڃو ٳِ ًٿٺ ن٨َْ ڃخ ٳَ ڃنو ٳبڅ حٿٴ٬پ ٙ ري أڅ ّٸٌځ أًٙ رخٿٴخ٫پ‬ ‫ًحٿؼٌحد ًحٿ٬ٸخد حٿڄٴ٬ٌٽ انڄخ ّټٌڅ ٫ڀَ ٳ٬پ ڃخ ّلزو ًَّٟخه ًّٔو٤و ًّزٰ٠و‬ ‫حٿڄؼْذ حٿڄ٬خٷذ ٳيڂ اڅ أػزظٌح حٿٴ٬پ ٫ڀَ ڃؼپ حٿٌؿو حٿڄ٬ٸٌٽ ٳِ حٿ٘خىي ٿڀ٬زي ڃؼڀٌح ًاڅ‬ ‫أػزظٌه ٫ڀَ هٚٱ ًٿٺ ٳټٌٿٺ حٿٜٴخص .‬ ‫فصل‬ ‫ًأڃخ حٿڄؼٚڅ حٿڄ٠ًَرخڅ : ٳبڅ حهلل - ٓزلخنو ًط٬خٿَ - أهزَنخ ٫ڄخ ٳِ حٿـنش ڃن‬ ‫حٿڄوڀٌٷخص : ڃن أٛنخٱ حٿڄ٤خ٫ڂ ًحٿڄٚرْ ًحٿڄنخٻق ًحٿڄٔخٻن ; ٳؤهزَنخ أڅ ٳْيخ ٿزنخ‬ ‫ً٫ٔٚ ًهڄَح ًڃخء ًٿلڄخ ًكََّح ًًىزخ ًٳ٠ش ًٳخٻيش ًكٌٍح ًٷٌٍٜح ًٷي ٷخٽ حرن‬ ‫٫زخّ ٍِٟ حهلل ٫نيڄخ : ٿْْ ٳِ حٿينْخ ِٗء ڃڄخ ٳِ حٿـنش اٙ حٕٓڄخء ًاًح ٻخنض طڀٺ‬ ‫حٿلٸخثٶ حٿظِ أهزَ حهلل ٫نيخ ىِ ڃٌحٳٸش ٳِ حٕٓڄخء ٿڀلٸخثٶ حٿڄٌؿٌىس ٳِ حٿينْخ ًٿْٔض‬ ‫ڃڄخػڀش ٿيخ ; رپ رْنيڄخ ڃن حٿظزخّن ڃخ ٙ ّ٬ڀڄو اٙ حهلل ط٬خٿَ : ٳخٿوخٿٶ - ٓزلخنو ًط٬خٿَ -‬ ‫أ٫٨ڂ ڃزخّنش ٿڀڄوڀٌٷخص ڃنو ڃزخّنش حٿڄوڀٌٵ ٿڀڄوڀٌٵ ًڃزخّنظو ٿڄوڀٌٷخطو : أ٫٨ڂ ڃن‬ ‫ڃزخّنش ڃٌؿٌى حٓهَس ٿڄٌؿٌى حٿينْخ اً حٿڄوڀٌٵ أٷَد اٿَ حٿڄوڀٌٵ حٿڄٌحٳٶ ٿو ٳِ حٙٓڂ‬ ‫ڃن حٿوخٿٶ اٿَ حٿڄوڀٌٵ ًىٌح رْن ًحٟق ًٿيٌح حٳظَٵ حٿنخّ ٳِ ىٌح حٿڄٸخځ ػٚع ٳَٵ :‬ ‫ٳخٿٔڀٲ ًحٕثڄش ًأطزخ٫يڂ : آڃنٌح رڄخ أهزَ حهلل رو ٫ن نٴٔو ً٫ن حٿٌْځ حٓهَ ڃ٪ ٫ڀڄيڂ‬ ‫رخٿڄزخّنش حٿظِ رْن ڃخ ٳِ حٿينْخ ًرْن ڃخ ٳِ حٓهَس ًأڅ ڃزخّنش حهلل ٿوڀٸو أ٫٨ڂ ًحٿٴَّٶ‬ ‫حٿؼخنِ : حٿٌّن أػزظٌح ڃخ أهزَ حهلل رو ٳِ حٓهَس ڃن حٿؼٌحد ًحٿ٬ٸخد ًنٴٌح ٻؼَْح ڃڄخ أهزَ‬ ‫رو ڃن حٿٜٴخص ; ڃؼپ ٣ٌحثٲ ڃن أىپ حٿټٚځ ًحٿٴَّٶ حٿؼخٿغ : نٴٌح ىٌح ًىٌح ٻخٿٸَحڃ٤ش‬ ‫ًحٿزخ٣نْش ًحٿٴٚٓٴش أطزخ٩ حٿڄ٘خثْن ًنلٌىڂ ڃن حٿڄٚكيس حٿٌّن ّنټًَڅ كٸخثٶ ڃخ أهزَ‬ ‫حهلل رو ٫ن نٴٔو ً٫ن حٿٌْځ حٓهَ , ػڂ اڅ ٻؼَْح ڃنيڂ ّـ٬ڀٌڅ حٕڃَ ًحٿنيِ ڃن ىٌح‬ ‫حٿزخد ; ٳْـ٬ڀٌڅ حٿَ٘حث٪ حٿڄؤڃٌٍ ريخ ًحٿڄل٨ٌٍحص حٿڄنيِ ٫نيخ : ٿيخ طؤًّٚص رخ٣نش‬
‫71‬

‫طوخٿٲ ڃخ ّ٬َٳو حٿڄٔڀڄٌڅ ڃنيخ ٻڄخ ّظؤًٿٌڅ ڃن حٿٜڀٌحص حٿوڄْ ًْٛخځ ٗيَ ٍڃ٠خڅ‬ ‫ًكؾ حٿزْض ٳْٸٌٿٌڅ : اڅ حٿٜڀٌحص حٿوڄْ ڃ٬َٳش أَٓحٍىڂ , ًاڅ ْٛخځ ٍڃ٠خڅ ٻظڄخڅ‬ ‫أَٓحٍىڂ , ًاڅ كؾ حٿزْض حٿٔٴَ اٿَ ٌْٗهيڂ ًنلٌ ًٿٺ ڃن حٿظؤًّٚص حٿظِ ّ٬ڀڂ‬ ‫رخٟٙ٤َحٍ أنيخ ٻٌد ًحٳظَحء ٫ڀَ حٿَٓپ - ٛڀٌحص حهلل ٫ڀْيڂ - ًطلَّٲ ٿټٚځ حهلل‬ ‫ًٌٍٓٿو ٫ن ڃٌحٟ٬و ًاٿلخى ٳِ آّخص حهلل ًٷي ّٸٌٿٌڅ حٿَ٘حث٪ طڀِځ حٿ٬خڃش ىًڅ حٿوخٛش‬ ‫ٳبًح ٛخٍ حٿَؿپ ڃن ٫خٍٳْيڂ ًڃلٸٸْيڂ ًڃٌكيّيڂ : ٍٳ٬ٌح ٫نو حٿٌحؿزخص ًأرخكٌح ٿو‬ ‫حٿڄل٨ٌٍحص ًٷي ّيهپ ٳِ حٿڄنظٔزْن اٿَ حٿظٌٜٱ ًحٿٔڀٌٹ ڃن ّيهپ ٳِ ر٬ٞ ىٌه‬ ‫حٿڄٌحىذ ًىئٙء حٿزخ٣نْش : ىڂ حٿڄٚكيس حٿٌّن أؿڄ٪ حٿڄٔڀڄٌڅ ٫ڀَ أنيڂ أٻٴَ ڃن حٿْيٌى‬ ‫ًحٿنٜخٍٍ ًڃخ ّلظؾ رو ٫ڀَ حٿڄٚكيس أىپ حّٗڄخڅ ًحٗػزخص : ّلظؾ رو ٻپ ڃن ٻخڅ ڃن‬ ‫أىپ حّٗڄخڅ ًحٗػزخص ٫ڀَ ڃن َّ٘ٹ ىئٙء ٳِ ر٬ٞ اٿلخىىڂ ٳبًح أػزض هلل ط٬خٿَ‬ ‫حٿٜٴخص ًنٴَ ٫نو ڃڄخػڀش حٿڄوڀٌٷخص - ٻڄخ ىٽ ٫ڀَ ًٿٺ حّٓخص حٿزْنخص - ٻخڅ ًٿٺ ىٌ‬ ‫حٿلٶ حٿٌُ ٌّحٳٶ حٿڄ٬ٸٌٽ ًحٿڄنٸٌٽ ًّييځ أٓخّ حٗٿلخى ًحٿ٠ٚٙص ًحهلل ٓزلخنو ٙ‬ ‫ط٠َد ٿو حٕڃؼخٽ حٿظِ ٳْيخ ڃڄخػڀش ٿوڀٸو ٳبڅ حهلل ٙ ڃؼْپ ٿو ; رپ ٿو " حٿڄؼپ حٕ٫ڀَ "‬ ‫ٳٚ ّـٌُ أڅ َّ٘ٹ ىٌ ًحٿڄوڀٌٷخص ٳِ ٷْخّ طڄؼْپ ًٙ ٳِ ٷْخّ ٗڄٌٽ طٔظٌُ أٳَحىه‬ ‫ًٿټن ّٔظ٬ڄپ ٳِ كٸو حٿڄؼپ حٕ٫ڀَ ًىٌ أڅ ٻپ ڃخ حطٜٲ رو حٿڄوڀٌٵ ڃن ٻڄخٽ‬ ‫ٳخٿوخٿٶ أًٿَ رو , ًٻپ ڃخ ّنِه ٫نو حٿڄوڀٌٵ ڃن نٸٚ ٳخٿوخٿٶ أًٿَ رخٿظنِّو ٫نو , ٳبًح‬ ‫ٻخڅ حٿڄوڀٌٵ ڃنِىخ ٫ن ڃڄخػڀش حٿڄوڀٌٵ ڃ٪ حٿڄٌحٳٸش ٳِ حٙٓڂ : ٳخٿوخٿٶ أًٿَ أڅ ّنِه‬ ‫٫ن ڃڄخػڀش حٿڄوڀٌٵ , ًاڅ كٜڀض ڃٌحٳٸش ٳِ حٙٓڂ ًىټٌح حٿٸٌٽ ٳِ حٿڄؼپ حٿؼخنِ . ًىٌ‬ ‫أڅ حٿًَف حٿظِ ٳْنخ - ٳبنيخ ٷي ًٛٴض رٜٴخص ػزٌطْش ًٓڀزْش ًٷي أهزَص حٿنٌٜٙ أنيخ‬ ‫ط٬َؽ ًطٜ٬ي ڃن ٓڄخء اٿَ ٓڄخء ًأنيخ طٸزٞ ڃن حٿزيڅ ًطٔپ ڃنو ٻڄخ طٔپ حٿ٘٬َس ڃن‬ ‫حٿ٬ـْنش ًحٿنخّ ڃ٠٤َرٌڅ ٳْيخ ; ٳڄنيڂ ٣ٌحثٲ ڃن أىپ حٿټٚځ ّـ٬ڀٌنيخ ؿِءح ڃن‬ ‫حٿزيڅ أً ٛٴش ڃن ٛٴخطو ٻٸٌٽ ر٬٠يڂ : أنيخ حٿنٴْ أً حٿَّق حٿظِ طَىى ٳِ حٿزيڅ ًٷٌٽ‬ ‫ر٬٠يڂ : انيخ حٿلْخس أً حٿڄِحؽ أً نٴْ حٿزيڅ ًڃنيڂ ٣ٌحثٲ ڃن أىپ حٿٴڀٔٴش ّٜٴٌنيخ‬
‫81‬

‫رڄخ ّٜٴٌڅ رو ًحؿذ حٿٌؿٌى ٫نيىڂ ًىِ أڃٌٍ ٙ ّظٜٲ ريخ اٙ ڃڄظن٪ حٿٌؿٌى ٳْٸٌٿٌڅ‬ ‫: ٙ ىِ ىحهڀش ٳِ حٿزيڅ ًٙ هخٍؿش ًٙ ڃزخّنش ٿو ًٙ ڃيحهڀش ٿو ًٙ ڃظلَٻش ًٙ ٓخٻنش‬ ‫ًٙ طٜ٬ي ًٙ طيز٢ ًٙ ىِ ؿٔڂ ًٙ ٫َٝ ًٷي ّٸٌٿٌڅ : أنيخ ٙ طيٍٹ حٕڃٌٍ حٿڄ٬ْنش‬ ‫ًحٿلٸخثٶ حٿڄٌؿٌىس ٳِ حٿوخٍؽ ًانڄخ طيٍٹ حٕڃٌٍ حٿټڀْش حٿڄ٤ڀٸش ًٷي ّٸٌٿٌڅ : أنيخ ٙ‬ ‫ىحهپ حٿ٬خٿڂ ًٙ هخٍؿو ًٙ ڃزخّنش ٿو ًٙ ڃيحهڀش ًٍرڄخ ٷخٿٌح ٿْٔض ىحهڀش ٳِ أؿٔخځ‬ ‫حٿ٬خٿڂ ًٙ هخٍؿش ٫نيخ ڃ٪ طٴَْٔىڂ ٿڀـٔڂ رڄخ ٙ ّٸزپ حٗٗخٍس حٿلْٔش ٳْٜٴٌنيخ رؤنيخ ٙ‬ ‫ّڄټن حٗٗخٍس اٿْيخ ًنلٌ ًٿٺ ڃن حٿٜٴخص حٿٔڀزْش حٿظِ طڀلٸيخ رخٿڄ٬يًځ ًحٿڄڄظن٪ ًاًح‬ ‫ٷْپ ٿيڂ : اػزخص ڃؼپ ىٌح ڃڄظن٪ ٳِ ًٍَٟس حٿ٬ٸپ ٷخٿٌح : رپ ىٌح ڃڄټن ريٿْپ أڅ حٿټڀْخص‬ ‫ڃڄټنش ڃٌؿٌىس ًىِ ٯَْ ڃ٘خٍ اٿْيخ ًٷي ٯٴڀٌح ٫ن ٻٌڅ حٿټڀْخص ٙ طٌؿي ٻڀْش اٙ ٳِ‬ ‫حًٕىخڅ ٙ ٳِ حٿ٬ْخڅ ; ٳْ٬ظڄيًڅ ٳْڄخ ّٸٌٿٌنو ٳِ حٿڄزيأ ًحٿڄ٬خى ٫ڀَ ڃؼپ ىٌح حٿوْخٽ‬ ‫حٿٌُ ٙ ّوٴَ ٳٔخىه ٫ڀَ ٯخٿذ حٿـيخٽ ًحٟ٤َحد حٿنٴخس ًحٿڄؼزظش ٳِ حٿًَف ٻؼَْ‬ ‫ًٓزذ ًٿٺ أڅ حٿًَف - حٿظِ طٔڄَ رخٿنٴْ حٿنخ٣ٸش ٫ني حٿٴٚٓٴش - ٿْٔض ىِ ڃن ؿنْ‬ ‫ىٌح حٿزيڅ ًٙ ڃن ؿنْ حٿ٬نخَٛ ًحٿڄٌٿيحص ڃنيخ ; رپ ىِ ڃن ؿنْ آهَ ڃوخٿٲ ٿيٌه‬ ‫حٕؿنخّ ٳٜخٍ ىئٙء ٙ ّ٬َٳٌنيخ اٙ رخٿٔڀٌد حٿظِ طٌؿذ ڃوخٿٴظيخ ٿٖؿٔخځ حٿڄ٘يٌىس‬ ‫ًأًٿجٺ ّـ٬ڀٌنيخ ڃن ؿنْ حٕؿٔخځ حٿڄ٘يٌىس ًٻٚ حٿٸٌٿْن ه٤ؤ ًا٣ٚٵ حٿٸٌٽ ٫ڀْيخ‬ ‫رؤنيخ ؿٔڂ أً ٿْٔض رـٔڂ ّلظخؽ اٿَ طٴْٜپ ٳبڅ ٿٴ٦ حٿـٔڂ ٿڀنخّ ٳْو أٷٌحٽ ڃظ٬يىس‬ ‫حٛ٤ٚكْش ٯَْ ڃ٬نخه حٿڀٌُٰ ٳبڅ أىپ حٿڀٰش ّٸٌٿٌڅ : حٿـٔڂ ىٌ حٿـٔي ًحٿزيڅ ًريٌح‬ ‫حٙ٫ظزخٍ ٳخٿًَف ٿْٔض ؿٔڄخ ; ًٿيٌح ّٸٌٿٌڅ : حٿًَف ًحٿـٔڂ ; ٻڄخ ٷخٽ ط٬خٿَ : { ًاًح‬ ‫ٍأّظيڂ ط٬ـزٺ أؿٔخڃيڂ ًاڅ ّٸٌٿٌح طٔڄ٪ ٿٸٌٿيڂ } ًٷخٽ ط٬خٿَ : { ًُحىه رٔ٤ش ٳِ حٿ٬ڀڂ‬ ‫ًحٿـٔڂ } ًأڃخ أىپ حٿټٚځ : ٳڄنيڂ ڃن ّٸٌٽ حٿـٔڂ ىٌ حٿڄٌؿٌى ; ًڃنيڂ ڃن ّٸٌٽ : ىٌ‬ ‫حٿٸخثڂ رنٴٔو ًڃنيڂ ڃن ّٸٌٽ : ىٌ حٿڄَٻذ ڃن حٿـٌحىَ حٿڄٴَىس ًڃنيڂ ڃن ّٸٌٽ : ىٌ‬ ‫حٿڄَٻذ ڃن حٿڄخىس ًحٿٌٍٜس ًٻپ ىئٙء ّٸٌٿٌڅ : انو ڃ٘خٍ اٿْو اٗخٍس كْٔش ًڃنيڂ ڃن‬ ‫ّٸٌٽ : ٿْْ ڃَٻزخ ڃن ىٌح ًٙ ڃن ىٌح رپ ىٌ ڃڄخ ّ٘خٍ اٿْو ًّٸخٽ : انو ىنخ أً ىنخٹ ;‬
‫91‬

‫ٳ٬ڀَ ىٌح اڅ ٻخنض حٿًَف ڃڄخ ّ٘خٍ اٿْيخ ًّظز٬يخ رَٜ حٿڄْض - ٻڄخ ٷخٽ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو‬ ‫ًٓڀڂ : { أڅ حٿًَف اًح هَؿض طز٬يخ حٿزَٜ ًأنيخ طٸزٞ ًّ٬َؽ ريخ اٿَ حٿٔڄخء } -‬ ‫ٻخنض حٿًَف ؿٔڄخ ريٌح حٙٛ٤ٚف ًحٿڄٸٌٜى : أڅ حٿًَف اًح ٻخنض ڃٌؿٌىس كْش ٫خٿڄش‬ ‫ٷخىٍس ٓڄْ٬ش رَْٜس : طٜ٬ي ًطنِٽ ًطٌىذ ًطـِء ًنلٌ ًٿٺ ڃن حٿٜٴخص , ًحٿ٬ٸٌٽ‬ ‫ٷخَٛس ٫ن طټْْٴيخ ًطليّيىخ ; ٕنيڂ ٿڂ ّ٘خىيًح ٿيخ ن٨َْح . ًحٿِ٘ء انڄخ طيٍٹ كٸْٸظو‬ ‫رڄ٘خىيطو أً ڃ٘خىيس ن٨َْه . ٳبًح ٻخنض حٿًَف ڃظٜٴش ريٌه حٿٜٴخص ڃ٪ ٫يځ ڃڄخػڀظيخ‬ ‫ٿڄخ ّ٘خىي ڃن حٿڄوڀٌٷخص : ٳخٿوخٿٶ أًٿَ رڄزخّنظو ٿڄوڀٌٷخطو ڃ٪ حطٜخٳو رڄخ ّٔظلٸو ڃن‬ ‫أٓڄخثو ًٛٴخطو ; ًأىپ حٿ٬ٸٌٽ ىڂ أ٫ـِ ٫ن أڅ ّليًه أً ّټْٴٌه ڃنيڂ ٫ن أڅ ّليًح‬ ‫حٿًَف أً ّټْٴٌىخ . ٳبًح ٻخڅ ڃن نٴَ ٛٴخص حٿًَف ؿخكيح ڃ٬٤ٚ ٿيخ ًڃن ڃؼڀيخ رڄخ‬ ‫ّ٘خىيه ڃن حٿڄوڀٌٷخص ؿخىٚ ڃڄؼٚ ٿيخ رَْٰ ٗټڀيخ ًىِ ڃ٪ ًٿٺ ػخرظش رلٸْٸش حٗػزخص‬ ‫ڃٔظلٸش ٿڄخ ٿيخ ڃن حٿٜٴخص : حٿوخٿٶ - ٓزلخنو ًط٬خٿَ - أًٿَ أڅ ّټٌڅ ڃن نٴَ ٛٴخطو‬ ‫ؿخكيح ڃ٬٤ٚ ًڃن ٷخٓو روڀٸو ؿخىٚ رو ڃڄؼٚ " ًىٌ - ٓزلخنو ًط٬خٿَ - ػخرض رلٸْٸش‬ ‫حٗػزخص ڃٔظلٶ ٿڄخ ٿو ڃن حٕٓڄخء ًحٿٜٴخص .‬ ‫فصل‬ ‫( ًأڃخ حٿوخطڄش حٿـخڃ٬ش ٳٴْيخ ٷٌح٫ي نخٳ٬ش :‬ ‫القاعذة األولى أڅ حهلل ٓزلخنو ڃٌٌٛٱ رخٗػزخص ًحٿنٴِ ٳخٗػزخص ٻبهزخٍه رؤنو رټپ‬ ‫ِٗء ٫ڀْڂ ً٫ڀَ ٻپ ِٗء ٷيَّ ًأنو ٓڄْ٪ رَْٜ ًنلٌ ًٿٺ ًحٿنٴِ ٻٸٌٿو ٙ طؤهٌه ٓنش‬ ‫ًٙ نٌځ ًّنزِٰ أڅ ّ٬ڀڂ أڅ حٿنٴِ ٿْْ ٳْو ڃيف ًٙ ٻڄخٽ اٙ اًح ط٠ڄن اػزخطخ ًاٙ ٳڄـَى‬ ‫حٿنٴِ ٿْْ ٳْو ڃيف ًٙ ٻڄخٽ ; ٕڅ حٿنٴِ حٿڄلٞ ٫يځ ڃلٞ ; ًحٿ٬يځ حٿڄلٞ ٿْْ‬ ‫رِ٘ء ًڃخ ٿْْ رِ٘ء ٳيٌ ٻڄخ ٷْپ : ٿْْ رِ٘ء ; ٳ٠ٚ ٫ن أڅ ّټٌڅ ڃيكخ أً ٻڄخٙ‬ ‫ًٕڅ حٿنٴِ حٿڄلٞ ٌّٛٲ رو حٿڄ٬يًځ ًحٿڄڄظن٪ ًحٿڄ٬يًځ ًحٿڄڄظن٪ ٙ ٌّٛٲ رڄيف‬
‫02‬

‫ًٙ ٻڄخٽ . ٳڀيٌح ٻخڅ ٫خڃش ڃخ ًٛٲ حهلل رو نٴٔو ڃن حٿنٴِ ڃظ٠ڄنخ ٗػزخص ڃيف ٻٸٌٿو‬ ‫: { حهلل ٙ اٿو اٙ ىٌ حٿلِ حٿٸٌْځ ٙ طؤهٌه ٓنش ًٙ نٌځ } اٿَ ٷٌٿو : { ًٙ ّئًىه‬ ‫كٴ٨يڄخ } ٳنٴِ حٿٔنش ًحٿنٌځ : ّظ٠ڄن ٻڄخٽ حٿلْخس ًحٿٸْخځ ; ٳيٌ ڃزْن ٿټڄخٽ أنو حٿلِ‬ ‫حٿٸٌْځ ًٻٌٿٺ ٷٌٿو : { ًٙ ّئًىه كٴ٨يڄخ } أُ ٙ ّټَػو ًٙ ّؼٸڀو ًًٿٺ ڃٔظڀِځ ٿټڄخٽ‬ ‫ٷيٍطو ًطڄخڃيخ روٚٱ حٿڄوڀٌٵ حٿٸخىٍ اًح ٻخڅ ّٸيٍ ٫ڀَ حٿِ٘ء رنٌ٩ ٻڀٴش ًڃ٘ٸش ٳبڅ‬ ‫ىٌح نٸٚ ٳِ ٷيٍطو ً٫ْذ ٳِ ٷٌطو ًٻٌٿٺ ٷٌٿو : { ٙ ّ٬ِد ٫نو ڃؼٸخٽ ًٍس ٳِ‬ ‫حٿٔڄٌحص ًٙ ٳِ حٍٕٝ } ٳبڅ نٴِ حٿ٬ًِد ڃٔظڀِځ ٿ٬ڀڄو رټپ ًٍس ٳِ حٿٔڄٌحص‬ ‫ًحٍٕٝ ًٻٌٿٺ ٷٌٿو : { ًٿٸي هڀٸنخ حٿٔڄٌحص ًحٍٕٝ ًڃخ رْنيڄخ ٳِ ٓظش أّخځ ًڃخ‬ ‫ڃٔنخ ڃن ٿٌٰد } ٳبڅ نٴِ ڃْ حٿڀٌٰد حٿٌُ ىٌ حٿظ٬ذ ًحٗ٫ْخء ىٽ ٫ڀَ ٻڄخٽ حٿٸيٍس‬ ‫ًنيخّش حٿٸٌس روٚٱ حٿڄوڀٌٵ حٿٌُ ّڀلٸو ڃن حٿظ٬ذ ًحٿټٚٽ ڃخ ّڀلٸو ًٻٌٿٺ ٷٌٿو : { ٙ‬ ‫طيٍٻو حٕرٜخٍ } انڄخ نٴَ حٗىٍحٹ حٿٌُ ىٌ حٗكخ٣ش ٻڄخ ٷخٿو أٻؼَ حٿ٬ڀڄخء ًٿڂ ّنٲ‬ ‫ڃـَى حٿَإّش ; ٕڅ حٿڄ٬يًځ ٙ ٍَّ ًٿْْ ٳِ ٻٌنو ٙ ٍَّ ڃيف ; اً ٿٌ ٻخڅ ٻٌٿٺ ٿټخڅ‬ ‫حٿڄ٬يًځ ڃڄيًكخ ًانڄخ حٿڄيف ٳِ ٻٌنو ٙ ّلخ١ رو ًاڅ ٍثِ ; ٻڄخ أنو ٙ ّلخ١ رو ًاڅ‬ ‫٫ڀڂ ٳټڄخ أنو اًح ٫ڀڂ ٙ ّلخ١ رو ٫ڀڄخ : ٳټٌٿٺ اًح ٍثِ ٙ ّلخ١ رو ٍإّش ٳټخڅ ٳِ نٴِ‬ ‫حٗىٍحٹ ڃن اػزخص ٫٨ڄظو ڃخ ّټٌڅ ڃيكخ ًٛٴش ٻڄخٽ ًٻخڅ ًٿٺ ىٿْٚ ٫ڀَ اػزخص حٿَإّش‬ ‫ٙ ٫ڀَ نٴْيخ ٿټنو ىٿْپ ٫ڀَ اػزخص حٿَإّش ڃ٪ ٫يځ حٗكخ٣ش ًىٌح ىٌ حٿلٶ حٿٌُ حطٴٶ‬ ‫٫ڀْو ٓڀٲ حٕڃش ًأثڄظيخ ًاًح طؤڃڀض ًٿٺ : ًؿيص ٻپ نٴِ ٙ ّٔظڀِځ ػزٌطخ ىٌ ڃڄخ ٿڂ‬ ‫ّٜٲ حهلل رو نٴٔو ٳخٿٌّن ٙ ّٜٴٌنو اٙ رخٿٔڀٌد : ٿڂ ّؼزظٌح ٳِ حٿلٸْٸش اٿيخ ڃلڄٌىح رپ‬ ‫ًٙ ڃٌؿٌىح ًٻٌٿٺ ڃن ٗخٍٻيڂ ٳِ ر٬ٞ ًٿٺ ٻخٿٌّن ٷخٿٌح ٙ ّظټڀڂ أً ٙ ٍَّ أً ٿْْ‬ ‫ٳٌٵ حٿ٬خٿڂ أً ٿڂ ّٔظٌ ٫ڀَ حٿ٬َٕ ًّٸٌٿٌڅ : ٿْْ ريحهپ حٿ٬خٿڂ ًٙ هخٍؿو ًٙ ڃزخّنخ‬ ‫ٿڀ٬خٿڂ ًٙ ڃلخّؼخ ٿو ; اً ىٌه حٿٜٴخص ّڄټن أڅ ٌّٛٲ ريخ حٿڄ٬يًځ ; ًٿْٔض ىِ ٛٴش‬ ‫ڃٔظڀِڃش ٛٴش ػزٌص ًٿيٌح " ٷخٽ ڃلڄٌى رن ٓزټظټْن " ٿڄن حى٫َ ًٿٺ ٳِ حٿوخٿٶ : ڃِْ‬ ‫ٿنخ رْن ىٌح حٿَد حٿٌُ طؼزظو ًرْن حٿڄ٬يًځ . ًٻٌٿٺ ٻٌنو ٙ ّظټڀڂ أً ٙ ّنِٽ ٿْْ ٳِ‬
‫12‬

‫ًٿٺ ٛٴش ڃيف ًٙ ٻڄخٽ ; رپ ىٌه حٿٜٴخص ٳْيخ ط٘زْو ٿو رخٿڄنٸٌٛخص أً حٿڄ٬يًڃخص‬ ‫ٳيٌه حٿٜٴخص : ڃنيخ ڃخ ٙ ّظٜٲ رو اٙ حٿڄ٬يًځ ًڃنيخ ڃخ ٙ ّظٜٲ رو اٙ حٿـڄخىحص‬ ‫ًحٿنخٷٚ ٳڄن ٷخٽ : ٙ ىٌ ڃزخّن ٿڀ٬خٿڂ ًٙ ڃيحهپ ٿڀ٬خٿڂ ٳيٌ رڄنِٿش ڃن ٷخٽ : ٙ ىٌ ٷخثڂ‬ ‫رنٴٔو ًٙ رَْٰه ًٙ ٷيّڂ ًٙ ڃليع ًٙ ڃظٸيځ ٫ڀَ حٿ٬خٿڂ ًٙ ڃٸخٍڅ ٿو ًڃن ٷخٽ : انو‬ ‫ٿْْ رلِ ًٙ ڃْض ًٙ ٓڄْ٪ ًٙ رَْٜ ًٙ ڃظټڀڂ ٿِڃو أڅ ّټٌڅ ڃْظخ أٛڂ أ٫ڄَ أرټڂ .‬ ‫ٳبڅ ٷخٽ : حٿ٬ڄَ ٫يځ حٿزَٜ ٫ڄخ ڃن ٗؤنو أڅ ّٸزپ حٿزَٜ ًڃخ ٿڂ ّٸزپ حٿزَٜ ٻخٿلخث٢‬ ‫ٙ ّٸخٽ ٿو أ٫ڄَ ًٙ رَْٜ ٷْپ ٿو : ىٌح حٛ٤ٚف حٛ٤ڀلظڄٌه ًاٙ ٳڄخ ٌّٛٲ ر٬يځ‬ ‫حٿلْخس ًحٿٔڄ٪ ًحٿزَٜ ًحٿټٚځ : ّڄټن ًٛٴو رخٿڄٌص ًحٿ٬ڄَ ًحٿوَّ ًحٿ٬ـڄش ًأّ٠خ‬ ‫ٳټپ ڃٌؿٌى ّٸزپ حٙطٜخٱ ريٌه حٕڃٌٍ ًنٸخث٠يخ ٳبڅ حهلل ٷخىٍ ٫ڀَ ؿ٬پ حٿـڄخى كْخ‬ ‫ٻڄخ ؿ٬پ ٫َٜ ڃٌَٓ كْش حرظڀ٬ض حٿلزخٽ ًحٿ٬ِٜ ًأّ٠خ ٳخٿٌُ ٙ ّٸزپ حٙطٜخٱ‬ ‫ريٌه حٿٜٴخص أ٫٨ڂ نٸٜخ ڃڄن ٙ ّٸزپ حٙطٜخٱ ريخ ڃ٪ حطٜخٳو رنٸخث٠يخ . ٳخٿـڄخى‬ ‫حٿٌُ ٙ ٌّٛٲ رخٿزَٜ ًٙ حٿ٬ڄَ ًٙ حٿټٚځ ًٙ حٿوَّ : أ٫٨ڂ نٸٜخ ڃن حٿلِ‬ ‫حٕ٫ڄَ حٕهَّ ٳبًح ٷْپ : اڅ حٿزخٍُ ٙ ّڄټن حطٜخٳو رٌٿٺ : ٻخڅ ٳِ ًٿٺ ڃن ًٛٴو‬ ‫رخٿنٸٚ أ٫٨ڂ ڃڄخ اًح ًٛٲ رخٿوَّ ًحٿ٬ڄَ ًحٿٜڄڂ ًنلٌ ًٿٺ ; ڃ٪ أنو اًح ؿ٬پ‬ ‫ٯَْ ٷخرپ ٿيخ ٻخڅ ط٘زْيخ ٿو رخٿـڄخى حٿٌُ ٙ ّٸزپ حٙطٜخٱ رٌحكي ڃنيخ . ًىٌح ط٘زْو‬ ‫رخٿـڄخىحص ; ٙ رخٿلٌْحنخص , ٳټْٲ ڃن ٷخٽ ًٿٺ ٯَْه ڃڄخ ِّ٫ڂ أنو ط٘زْو رخٿلِ ًأّ٠خ‬ ‫ٳنٴْ نٴِ ىٌه حٿٜٴخص نٸٚ ٻڄخ أڅ اػزخطيخ ٻڄخٽ ٳخٿلْخس ڃن كْغ ىِ ىِ ڃ٪ ٷ٤٪‬ ‫حٿن٨َ ٫ن ط٬ْْن حٿڄٌٌٛٱ ريخ ٛٴش ٻڄخٽ , ًٻٌٿٺ حٿ٬ڀڂ ًحٿٸيٍس ًحٿٔڄ٪ ًحٿزَٜ‬ ‫ًحٿټٚځ ًحٿٴ٬پ ًنلٌ ًٿٺ ; ًڃخ ٻخڅ ٛٴش ٻڄخٽ : ٳيٌ ٓزلخنو أكٶ أڅ ّظٜٲ رو ڃن‬ ‫حٿڄوڀٌٷخص ٳڀٌ ٿڂ ّظٜٲ رو ڃ٪ حطٜخٱ حٿڄوڀٌٵ رو : ٿټخڅ حٿڄوڀٌٵ أٻڄپ ڃنو .‬ ‫ًح٫ڀڂ أڅ حٿـيڄْش حٿڄل٠ش ٻخٿٸَحڃ٤ش ًڃن ٟخىخىڂ : ّنٴٌڅ ٫نو ط٬خٿَ حطٜخٳو‬ ‫رخٿنٸْ٠ْن كظَ ّٸٌٿٌڅ ٿْْ رڄٌؿٌى ًٙ ٿْْ رڄٌؿٌى ًٙ كِ ًٙ ٿْْ رلِ ًڃ٬ڀٌځ‬ ‫أڅ حٿوڀٌ ٫ن حٿنٸْ٠ْن ڃڄظن٪ ٳِ ريحثو حٿ٬ٸٌٽ ٻخٿـڄ٪ رْن حٿنٸْ٠ْن . ًآهًَڅ ًٛٴٌه‬
‫22‬

‫رخٿنٴِ ٳٸ٢ ٳٸخٿٌح ٿْْ رلِ ًٙ ٓڄْ٪ ًٙ رَْٜ ; ًىئٙء أ٫٨ڂ ٻٴَح ڃن أًٿجٺ ڃن‬ ‫ًؿو ًأًٿجٺ أ٫٨ڂ ٻٴَح ڃن ىئٙء ڃن ًؿو ٳبًح ٷْپ ٿيئٙء ىٌح ڃٔظڀِځ ًٛٴو رنٸْٞ‬ ‫ًٿٺ ٻخٿڄٌص ًحٿٜڄڂ ًحٿزټڂ ٷخٿٌح انڄخ ّڀِځ ًٿٺ ٿٌ ٻخڅ ٷخرٚ ٿٌٿٺ ًىٌح حٙ٫ظٌحٍ ِّّي‬ ‫ٷٌٿيڂ ٳٔخىح ًٻٌٿٺ ڃن ٟخىَ ىئٙء - ًىڂ حٿٌّن ّٸٌٿٌڅ : ٿْْ ريحهپ حٿ٬خٿڂ ًٙ‬ ‫هخٍؿو اًح ٷْپ ىٌح ڃڄظن٪ ٳِ ًٍَٟس حٿ٬ٸپ ٻڄخ اًح ٷْپ : ٿْْ رٸيّڂ ًٙ ڃليع - ًٙ‬ ‫ًحؿذ ًٙ ڃڄټن ًٙ ٷخثڂ رنٴٔو ًٙ ٷخثڂ رَْٰه ٷخٿٌح ىٌح انڄخ ّټٌڅ اًح ٻخڅ ٷخرٚ ٿٌٿٺ‬ ‫ًحٿٸزٌٽ انڄخ ّټٌڅ ڃن حٿڄظلِْ ٳبًح حنظٴَ حٿظلِْ حنظٴَ ٷزٌٽ ىٌّن حٿڄظنخٷ٠ْن . ٳْٸخٽ‬ ‫ٿيڂ ٫ڀڂ حٿوڀٶ رخڃظنخ٩ حٿوڀٌ ڃنو ىٌّن حٿنٸْ٠ْن : ىٌ ٫ڀڂ ڃ٤ڀٶ ٙ ّٔظؼنَ ڃنو ڃٌؿٌى‬ ‫ًحٿظلِْ حٿڄٌٻٌٍ : اڅ أٍّي رو ٻٌڅ حٕكْخُ حٿڄٌؿٌىس طلْ٢ رو ٳيٌح ىٌ حٿيحهپ ٳِ حٿ٬خٿڂ‬ ‫; ًاڅ أٍّي رو أنو ڃنلخُ ٫ن حٿڄوڀٌٷخص ; أُ ڃزخّن ٿيخ ڃظڄِْ ٫نيخ ٳيٌح ىٌ حٿوًَؽ‬ ‫ٳخٿڄظلِْ َّحى رو طخٍس ڃخ ىٌ ىحهپ حٿ٬خٿڂ ًطخٍس ڃخ ىٌ هخٍؽ حٿ٬خٿڂ ٳبًح ٷْپ ٿْْ رڄظلِْ‬ ‫ٻخڅ ڃ٬نخه ٿْْ ريحهپ حٿ٬خٿڂ ًٙ هخٍؿو , ٳيڂ ٯًَْح حٿ٬زخٍس ٿٌْىڄٌح ڃن ٙ ّٴيڂ كٸْٸش‬ ‫ٷٌٿيڂ أڅ ىٌح ڃ٬نَ آهَ ًىٌ حٿڄ٬نَ حٿٌُ ٫ڀڂ ٳٔخىه ر٠ًٍَس حٿ٬ٸپ ; ٻڄخ ٳ٬پ أًٿجٺ‬ ‫رٸٌٿيڂ ٿْْ رلِ ًٙ ڃْض ًٙ ڃٌؿٌى ًٙ ڃ٬يًځ ًٙ ٫خٿڂ ًٙ ؿخىپ .‬ ‫القاعذة الثانيت أڅ ڃخ أهزَ رو حٿٌَٓٽ ٫ن ٍرو ٳبنو ّـذ حّٗڄخڅ رو - ٌٓحء ٫َٳنخ ڃ٬نخه‬ ‫أً ٿڂ ن٬َٱ - ٕنو حٿٜخىٵ حٿڄٜيًٵ ; ٳڄخ ؿخء ٳِ حٿټظخد ًحٿٔنش ًؿذ ٫ڀَ ٻپ‬ ‫ڃئڃن حّٗڄخڅ رو ًاڅ ٿڂ ّٴيڂ ڃ٬نخه ًٻٌٿٺ ڃخ ػزض رخطٴخٵ ٓڀٲ حٕڃش ًأثڄظيخ ڃ٪ أڅ ىٌح‬ ‫حٿزخد ٌّؿي ٫خڃظو ڃنٌٜٛخ ٳِ حٿټظخد ًحٿٔنش ڃظٴٶ ٫ڀْو رْن ٓڀٲ حٕڃش ًڃخ طنخُ٩‬ ‫ٳْو حٿڄظؤهًَڅ نٴْخ ًاػزخطخ ٳڀْْ ٫ڀَ أكي رپ ًٙ ٿو : أڅ ٌّحٳٶ أكيح ٫ڀَ اػزخص ٿٴ٨و أً‬ ‫نٴْو كظَ ّ٬َٱ ڃَحىه ٳبڅ أٍحى كٸخ ٷزپ ًاڅ أٍحى رخ٣ٚ ٍى ًاڅ حٗظڄپ ٻٚڃو ٫ڀَ كٶ‬ ‫ًرخ٣پ ٿڂ ّٸزپ ڃ٤ڀٸخ ًٿڂ َّى ؿڄْ٪ ڃ٬نخه رپ ٌّٷٲ حٿڀٴ٦ ًّٴَٔ حٿڄ٬نَ ٻڄخ طنخُ٩‬ ‫حٿنخّ ٳِ حٿـيش ًحٿظلِْ ًٯَْ ًٿٺ , ٳڀٴ٦ حٿـيش ٷي َّحى رو ِٗء ڃٌؿٌى ٯَْ حهلل‬ ‫ٳْټٌڅ ڃوڀٌٷخ ٻڄخ اًح أٍّي رخٿـيش نٴْ حٿ٬َٕ أً نٴْ حٿٔڄٌحص ًٷي َّحى رو ڃخ ٿْْ‬
‫32‬

‫رڄٌؿٌى ٯَْ حهلل ط٬خٿَ ٻڄخ اًح أٍّي رخٿـيش ڃخ ٳٌٵ حٿ٬خٿڂ ًڃ٬ڀٌځ أنو ٿْْ ٳِ حٿنٚ‬ ‫اػزخص ٿٴ٦ حٿـيش ًٙ نٴْو ٻڄخ ٳْو اػزخص حٿ٬ڀٌ ًحٙٓظٌحء ًحٿٴٌٷْش ًحٿ٬ًَؽ اٿْو ًنلٌ‬ ‫ًٿٺ ًٷي ٫ڀڂ أڅ ڃخ ػڂ ڃٌؿٌى اٙ حٿوخٿٶ ًحٿڄوڀٌٵ ًحٿوخٿٶ ڃزخّن ٿڀڄوڀٌٵ - ٓزلخنو‬ ‫ًط٬خٿَ - ٿْْ ٳِ ڃوڀٌٷخطو ِٗء ڃن ًحطو ; ًٙ ٳِ ًحطو ِٗء ڃن ڃوڀٌٷخطو . ٳْٸخٽ ٿڄن‬ ‫نٴَ حٿـيش : أطَّي رخٿـيش أنيخ ِٗء ڃٌؿٌى ڃوڀٌٵ ؟ ٳخهلل ٿْْ ىحهٚ ٳِ حٿڄوڀٌٷخص أځ‬ ‫طَّي رخٿـيش ڃخ ًٍحء حٿ٬خٿڂ ؟ ٳٚ ٍّذ أڅ حهلل ٳٌٵ حٿ٬خٿڂ ڃزخّن ٿڀڄوڀٌٷخص ًٻٌٿٺ ّٸخٽ‬ ‫ٿڄن ٷخٽ حهلل ٳِ ؿيش : أطَّي رٌٿٺ أڅ حهلل ٳٌٵ حٿ٬خٿڂ ؟ أً طَّي رو أڅ حهلل ىحهپ ٳِ ِٗء‬ ‫ڃن حٿڄوڀٌٷخص ؟ ٳبڅ أٍىص حًٕٽ ٳيٌ كٶ ًاڅ أٍىص حٿؼخنِ ٳيٌ رخ٣پ ًٻٌٿٺ ٿٴ٦‬ ‫حٿظلِْ : اڅ أٍحى رو أڅ حهلل طلٌُه حٿڄوڀٌٷخص ٳخهلل أ٫٨ڂ ًأٻزَ ; رپ ٷي ًٓ٪ ٻَْٓو‬ ‫حٿٔڄٌحص ًحٍٕٝ ًٷي ٷخٽ حهلل ط٬خٿَ : { ًڃخ ٷيًٍح حهلل كٶ ٷيٍه ًحٍٕٝ ؿڄْ٬خ‬ ‫ٷز٠ظو ٌّځ حٿٸْخڃش ًحٿٔڄٌحص ڃ٤ٌّخص رْڄْنو } . ًٷي ػزض ٳِ حٿٜلخف ٫ن حٿنزِ ٛڀَ‬ ‫حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ : { ّٸزٞ حهلل حٍٕٝ ًّ٤ٌُ حٿٔڄٌحص رْڄْنو ػڂ ّٸٌٽ : أنخ‬ ‫حٿڄڀٺ أّن ڃڀٌٹ حٍٕٝ ؟ } ًٳِ كيّغ آهَ : { ًانو ٿْيكٌىخ ٻڄخ ّيكٌ حٿٜزْخڅ‬ ‫رخٿټَس } ًٳِ كيّغ حرن ٫زخّ : { ڃخ حٿٔڄٌحص حٿٔز٪ ًحٌٍٕٟڅ حٿٔز٪ ًڃخ ٳْين ٳِ‬ ‫ّي حٿَكڄن اٙ ٻوَىٿش ٳِ ّي أكيٻڂ } ًاڅ أٍحى رو أنو ڃنلخُ ٫ن حٿڄوڀٌٷخص ; أُ ڃزخّن‬ ‫ٿيخ ڃنٴٜپ ٫نيخ ٿْْ كخٙ ٳْيخ : ٳيٌ ٓزلخنو ٻڄخ ٷخٽ أثڄش حٿٔنش : ٳٌٵ ٓڄٌحطو ٫ڀَ‬ ‫٫َٗو رخثن ڃن هڀٸو .‬ ‫القاعذة الثالثت اًح ٷخٽ حٿٸخثپ : ٧خىَ حٿنٌٜٙ ڃَحى أً ٧خىَىخ ٿْْ رڄَحى ٳبنو ّٸخٽ :‬ ‫ٿٴ٦ حٿ٨خىَ ٳْو اؿڄخٽ ًحٗظَحٹ ٳبڅ ٻخڅ حٿٸخثپ ّ٬ظٸي أڅ ٧خىَىخ حٿظڄؼْپ رٜٴخص‬ ‫حٿڄوڀٌٷْن أً ڃخ ىٌ ڃن هٜخثٜيڂ ٳٚ ٍّذ أڅ ىٌح ٯَْ ڃَحى ; ًٿټن حٿٔڀٲ ًحٕثڄش ٿڂ‬ ‫ّټٌنٌح ّٔڄٌڅ ىٌح ٧خىَىخ ًٙ َّط٠ٌڅ أڅ ّټٌڅ ٧خىَ حٿٸَآڅ ًحٿليّغ ٻٴَح ًرخ٣ٚ‬ ‫ًحهلل ٓزلخنو ًط٬خٿَ أ٫ڀڂ ًأكټڂ ڃن أڅ ّټٌڅ ٻٚڃو حٿٌُ ًٛٲ رو نٴٔو ٙ ّ٨يَ ڃنو‬ ‫اٙ ڃخ ىٌ ٻٴَ أً ٟٚٽ ًحٿٌّن ّـ٬ڀٌڅ ٧خىَىخ ًٿٺ ّٰڀ٤ٌڅ ڃن ًؿيْن : طخٍس‬
‫42‬

‫ّـ٬ڀٌڅ حٿڄ٬نَ حٿٴخٓي ٧خىَ حٿڀٴ٦ كظَ ّـ٬ڀٌه ڃلظخؿخ اٿَ طؤًّپ ّوخٿٲ حٿ٨خىَ ًٙ‬ ‫ّټٌڅ ٻٌٿٺ , ًطخٍس َّىًڅ حٿڄ٬نَ حٿلٶ حٿٌُ ىٌ ٧خىَ حٿڀٴ٦ ٙ٫ظٸخىىڂ أنو رخ٣پ (‬ ‫ٳخًٕٽ ٻڄخ ٷخٿٌح ٳِ ٷٌٿو : { ٫زيُ ؿ٬ض ٳڀڂ ط٤٬ڄنِ } حٿليّغ ًٳِ حٕػَ حٓهَ : {‬ ‫حٿلـَ حٌٕٓى ّڄْن حهلل ٳِ حٍٕٝ ٳڄن ٛخٳلو أً ٷزڀو ٳټؤنڄخ ٛخٳق حهلل ًٷزپ ّڄْنو }‬ ‫ًٷٌٿو : { ٷڀٌد حٿ٬زخى رْن أٛز٬ْن ڃن أٛخر٪ حٿَكڄن } ٳٸخٿٌح : ٷي ٫ڀڂ أڅ ٿْْ ٳِ‬ ‫ٷڀٌرنخ أٛخر٪ حٿلٶ ٳْٸخٽ ٿيڂ : ٿٌ أ٫٤ْظڂ حٿنٌٜٙ كٸيخ ڃن حٿيٙٿش ٿ٬ڀڄظڂ أنيخ ٿڂ طيٽ‬ ‫اٙ ٫ڀَ كٶ أڃخ ( حٿٌحكي ٳٸٌٿو : { حٿلـَ حٌٕٓى ّڄْن حهلل ٳِ حٍٕٝ ٳڄن ٛخٳلو‬ ‫ًٷزڀو ٳټؤنڄخ ٛخٳق حهلل ًٷزپ ّڄْنو } َّٛق ٳِ أڅ حٿلـَ حٌٕٓى ٿْْ ىٌ ٛٴش هلل ًٙ‬ ‫ىٌ نٴْ ّڄْنو ; ٕنو ٷخٽ : { ّڄْن حهلل ٳِ حٍٕٝ } ًٷخٽ : { ٳڄن ٷزڀو ًٛخٳلو ٳټؤنڄخ‬ ‫ٛخٳق حهلل ًٷزپ ّڄْنو } ًڃ٬ڀٌځ أڅ حٿڄ٘زو ٿْْ ىٌ حٿڄ٘زو رو ٳٴِ نٴْ حٿليّغ رْخڅ أڅ‬ ‫ڃٔظڀڄو ٿْْ ڃٜخٳلخ هلل ; ًأنو ٿْْ ىٌ نٴْ ّڄْنو ٳټْٲ ّـ٬پ ٧خىَه ٻٴَح ٕنو ڃلظخؽ‬ ‫اٿَ حٿظؤًّپ . ڃ٪ أڅ ىٌح حٿليّغ انڄخ ّ٬َٱ ٫ن حرن ٫زخّ ؟ ًأڃخ حٿليّغ حٓهَ : ٳيٌ‬ ‫ٳِ حٿٜلْق ڃٴَٔح : { ّٸٌٽ حهلل ٫زيُ ! ؿ٬ض ٳڀڂ ط٤٬ڄنِ ٳْٸٌٽ : ٍد ! ٻْٲ أ٣٬ڄٺ‬ ‫ًأنض ٍد حٿ٬خٿڄْن ؟ ٳْٸٌٽ : أڃخ ٫ڀڄض أڅ ٫زيُ ٳٚنخ ؿخ٩ ٳڀٌ أ٣٬ڄظو ٿٌؿيص ًٿٺ‬ ‫٫نيُ ٫زيُ ! ڃَٟض ٳڀڂ ط٬ينِ ٳْٸٌٽ : ٍد ! ٻْٲ أ٫ٌىٹ ًأنض ٍد حٿ٬خٿڄْن ؟‬ ‫ٳْٸٌٽ : أڃخ ٫ڀڄض أڅ ٫زيُ ٳٚنخ ڃَٝ ٳڀٌ ٫يطو ٿٌؿيطنِ ٫نيه } ًىٌح َّٛق ٳِ أڅ‬ ‫حهلل ٓزلخنو ٿڂ ّڄَٝ ًٙ ّـ٪ ًٿټن ڃَٝ ٫زيه ًؿخ٩ ٫زيه ٳـ٬پ ؿٌ٫و ؿٌ٫و‬ ‫ًڃَٟو ڃَٟو ڃٴَٔح ًٿٺ رؤنٺ ٿٌ أ٣٬ڄظو ٿٌؿيص ًٿٺ ٫نيُ ًٿٌ ٫يطو ٿٌؿيطنِ ٫نيه‬ ‫; ٳڀڂ ّزٶ ٳِ حٿليّغ ٿٴ٦ ّلظخؽ اٿَ طؤًّپ ًأڃخ ٷٌٿو { ٷڀٌد حٿ٬زخى رْن أٛز٬ْن ڃن‬ ‫أٛخر٪ حٿَكڄن } , ٳبنو ٿْْ ٳِ ٧خىَه أڅ حٿٸڀذ ڃظٜپ رخٕٛخر٪ ًٙ ڃڄخّ ٿيخ ًٙ‬ ‫أنيخ ٳِ ؿٌٳو ًٙ ٳِ ٷٌٽ حٿٸخثپ ىٌح رْن ّيُ ڃخ ّٸظ٠ِ ڃزخَٗطو ٿْيّو ًاًح ٷْپ :‬ ‫حٿٔلخد حٿڄٔوَ رْن حٿٔڄخء ًحٍٕٝ ٿڂ ّٸظٞ أڅ ّټٌڅ ڃڄخٓخ ٿڀٔڄخء ًحٍٕٝ‬ ‫ًن٨خثَ ىٌح ٻؼَْس ًڃڄخ ّ٘زو ىٌح حٿٸٌٽ أڅ ّـ٬پ حٿڀٴ٦ ن٨َْح ٿڄخ ٿْْ ڃؼڀو ٻڄخ ٷْپ ٳِ‬
‫52‬

‫ٷٌٿو { ڃخ ڃن٬ٺ أڅ طٔـي ٿڄخ هڀٸض رْيُ } ؟ ٳٸْپ ىٌ ڃؼپ ٷٌٿو : { أًٿڂ ًَّح أنخ هڀٸنخ‬ ‫ٿيڂ ڃڄخ ٫ڄڀض أّيّنخ أن٬خڃخ } ؟ ٳيٌح ٿْْ ڃؼپ ىٌح ; ٕنو ىنخ أٟخٱ حٿٴ٬پ اٿَ حّٕيُ ;‬ ‫ٳٜخٍ ٗزْيخ رٸٌٿو : { ٳزڄخ ٻٔزض أّيّټڂ } ًىنخ أٟخٱ حٿٴ٬پ اٿْو ٳٸخٽ : { ٿڄخ هڀٸض }‬ ‫ػڂ ٷخٽ : { رْيُ } ًأّ٠خ : ٳبنو ىنخ ًٻَ نٴٔو حٿڄٸيٓش رْٰٜش حٿڄٴَى ًٳِ حٿْيّن ًٻَ‬ ‫ٿٴ٦ حٿظؼنْش ٻڄخ ٳِ ٷٌٿو : { رپ ّيحه ڃزٌٔ٣ظخڅ } ًىنخٹ أٟخٱ حّٕيُ اٿَ ْٰٛش‬ ‫حٿـڄ٪ ٳٜخٍ ٻٸٌٿو : { طـَُ رؤ٫ْننخ } . ًىٌح ٳِ ( حٿـڄ٪ ن٨َْ ٷٌٿو : { رْيه حٿڄڀٺ }‬ ‫ًرْيه حٿوَْ ٳِ ( حٿڄٴَى ٳخهلل ٓزلخنو ًط٬خٿَ ٌّٻَ نٴٔو طخٍس رْٰٜش حٿڄٴَى ڃ٨يَح أً‬ ‫ڃ٠ڄَح ًطخٍس رْٰٜش حٿـڄ٪ ٻٸٌٿو : { انخ ٳظلنخ ٿٺ ٳظلخ ڃزْنخ } ًأڃؼخٽ ًٿٺ . ًٙ ٌّٻَ‬ ‫نٴٔو رْٰٜش حٿظؼنْش ٷ٢ ; ٕڅ ْٰٛش حٿـڄ٪ طٸظ٠ِ حٿظ٬٨ْڂ حٿٌُ ّٔظلٸو ; ًٍرڄخ طيٽ‬ ‫٫ڀَ ڃ٬خنِ أٓڄخثو ًأڃخ ْٰٛش حٿظؼنْش ٳظيٽ ٫ڀَ حٿ٬يى حٿڄلٌٍٜ ًىٌ ڃٸيّ ٫ن ًٿٺ‬ ‫ٳڀٌ ٷخٽ : { ڃخ ڃن٬ٺ أڅ طٔـي ٿڄخ هڀٸض رْيُ } ٿڄخ ٻخڅ ٻٸٌٿو : { ڃڄخ ٫ڄڀض أّيّنخ }‬ ‫ًىٌ ن٨َْ ٷٌٿو : { رْيه حٿڄڀٺ } ًرْيه حٿوَْ ًٿٌ ٷخٽ هڀٸض رْٰٜش حٗٳَحى ٿټخڅ ڃٴخٍٷخ‬ ‫ٿو ; ٳټْٲ اًح ٷخٽ هڀٸض رْيُ ؟ رْٰٜش حٿظؼنْش ىٌح ڃ٪ ىٙٙص حٕكخىّغ حٿڄٔظٴْ٠ش رپ‬ ‫حٿڄظٌحطَس ًاؿڄخ٩ حٿٔڀٲ ٫ڀَ ڃؼپ ڃخ ىٽ ٫ڀْو حٿٸَآڅ ٻڄخ ىٌ ڃزٌٔ١ ٳِ ڃٌٟ٬و ڃؼپ‬ ‫ٷٌٿو : { حٿڄٸٔ٤ٌڅ ٫ني حهلل ٫ڀَ ڃنخرَ ڃن نٌٍ ٫ن ّڄْن حٿَكڄن ًٻڀظخ ّيّو ّڄْن :‬ ‫حٿٌّن ّ٬يٿٌڅ ٳِ كټڄيڂ ًأىڀْيڂ ًڃخ ًٿٌح } ًأڃؼخٽ ًٿٺ ًاڅ ٻخڅ حٿٸخثپ ّ٬ظٸي أڅ ٧خىَ‬ ‫حٿنٌٜٙ حٿڄظنخُ٩ ٳِ ڃ٬نخىخ ڃن ؿنْ ٧خىَ حٿنٌٜٙ حٿڄظٴٶ ٫ڀَ ڃ٬نخىخ -‬ ‫ًحٿ٨خىَ ىٌ حٿڄَحى ٳِ حٿـڄْ٪ - ٳبڅ حهلل ٿڄخ أهزَ أنو رټپ ِٗء ٫ڀْڂ ًأنو ٫ڀَ ٻپ ِٗء‬ ‫ٷيَّ ًحطٴٶ أىپ حٿٔنش ًأثڄش حٿڄٔڀڄْن ٫ڀَ أڅ ىٌح ٫ڀَ ٧خىَه ًأڅ ٧خىَ ًٿٺ ڃَحى :‬ ‫ٻخڅ ڃن حٿڄ٬ڀٌځ أنيڂ ٿڂ َّّيًح ريٌح حٿ٨خىَ أڅ ّټٌڅ ٫ڀڄو ٻ٬ڀڄنخ ًٷيٍطو ٻٸيٍطنخ‬ ‫ًٻٌٿٺ ٿڄخ حطٴٸٌح ٫ڀَ أنو كِ كٸْٸش ٫خٿڂ كٸْٸش ٷخىٍ كٸْٸش ; ٿڂ ّټن ڃَحىىڂ أنو ڃؼپ‬ ‫حٿڄوڀٌٵ حٿٌُ ىٌ كِ ٫ڀْڂ ٷيَّ ; ٳټٌٿٺ اًح ٷخٿٌح ٳِ ٷٌٿو ط٬خٿَ : { ّلزيڂ ًّلزٌنو }‬ ‫{ ٍِٟ حهلل ٫نيڂ ًٌٍٟح ٫نو } ًٷٌٿو : { ػڂ حٓظٌٍ ٫ڀَ حٿ٬َٕ } أنو ٫ڀَ ٧خىَه‬
‫62‬

‫ٿڂ ّٸظٞ ًٿٺ أڅ ّټٌڅ ٧خىَه حٓظٌحء ٻخٓظٌحء حٿڄوڀٌٵ ًٙ كزخ ٻلزو ًٙ ٍٟخ ٻَٟخه‬ ‫ٳبڅ ٻخڅ حٿڄٔظڄ٪ ّ٨ن أڅ ٧خىَ حٿٜٴخص طڄخػپ ٛٴخص حٿڄوڀٌٷْن ٿِڃو أڅ ٙ ّټٌڅ‬ ‫ِٗء ڃن ٧خىَ ًٿٺ ڃَحىح ًاڅ ٻخڅ ّ٬ظٸي أڅ ٧خىَىخ ڃخ ّڀْٶ رخٿوخٿٶ ًّوظٚ رو ٿڂ‬ ‫ّټن ٿو نٴِ ىٌح حٿ٨خىَ ًنٴِ أڅ ّټٌڅ ڃَحىح اٙ ريٿْپ ّيٽ ٫ڀَ حٿنٴِ ; ًٿْْ ٳِ حٿ٬ٸپ‬ ‫ًٙ حٿٔڄ٪ ڃخ ّنٴِ ىٌح اٙ ڃن ؿنْ ڃخ ّنٴِ رو ٓخثَ حٿٜٴخص ٳْټٌڅ حٿټٚځ ٳِ حٿـڄْ٪‬ ‫ًحكيح ًرْخڅ ىٌح أڅ ٛٴخطنخ ڃنيخ ڃخ ىِ أ٫ْخڅ ًأؿٔخځ ًىِ أر٬خٝ ٿنخ ٻخٿٌؿو ًحٿْي :‬ ‫ًڃنيخ ڃخ ىٌ ڃ٬خڅ ًأ٫َحٝ ًىِ ٷخثڄش رنخ : ٻخٿٔڄ٪ ًحٿزَٜ ًحٿټٚځ ًحٿ٬ڀڂ ًحٿٸيٍس .‬ ‫ػڂ اڅ ڃن حٿڄ٬ڀٌځ أڅ حٿَد ٿڄخ ًٛٲ نٴٔو رؤنو كِ ٫ڀْڂ ٷيَّ : ٿڂ ّٸپ حٿڄٔڀڄٌڅ اڅ‬ ‫٧خىَ ىٌح ٯَْ ڃَحى ٕڅ ڃٴيٌځ ًٿٺ ٳِ كٸو ڃؼپ ڃٴيٌڃو ٳِ كٸنخ ; ٳټٌٿٺ ٿڄخ ًٛٲ‬ ‫نٴٔو رؤنو هڀٶ آىځ رْيّو ٿڂ ٌّؿذ ًٿٺ أڅ ّټٌڅ ٧خىَه ٯَْ ڃَحى ٕڅ ڃٴيٌځ ًٿٺ ٳِ‬ ‫كٸو ٻڄٴيٌڃو ٳِ كٸنخ رپ ٛٴش حٿڄٌٌٛٱ طنخٓزو . ٳبًح ٻخنض نٴٔو حٿڄٸيٓش ٿْٔض ڃؼپ‬ ‫ًًحص حٿڄوڀٌٷْن ٳٜٴخطو ٻٌحطو ٿْٔض ٻٜٴخص حٿڄوڀٌٷْن ًنٔزش ٛٴش حٿڄوڀٌٵ اٿْو‬ ‫ٻنٔزش ٛٴش حٿوخٿٶ اٿْو ًٿْْ حٿڄنٌٔد ٻخٿڄنٌٔد ًٙ حٿڄنٌٔد اٿْو ٻخٿڄنٌٔد اٿْو ;‬ ‫ٻڄخ ٷخٽ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ { طًَڅ ٍرټڂ ٻڄخ طًَڅ حٿ٘ڄْ ًحٿٸڄَ } ٳ٘زو حٿَإّش‬ ‫رخٿَإّش ًٿڂ ّ٘زو حٿڄَثِ رخٿڄَثِ .‬ ‫وهذا يتبين بالقاعذة الزابعت ًىٌ أڅ ٻؼَْح ڃن حٿنخّ ّظٌىڂ ٳِ ر٬ٞ حٿٜٴخص أً ٻؼَْ‬ ‫ڃنيخ ; أً أٻؼَىخ أً ٻڀيخ أنيخ طڄخػپ ٛٴخص حٿڄوڀٌٷْن ػڂ َّّي أڅ ّنٴِ ًٿٺ حٿٌُ ٳيڄو‬ ‫ٳْٸ٪ ٳِ ( أٍر٬ش أنٌح٩ ڃن حٿڄلخًَّ : - ( أكيىخ ٻٌنو ڃؼپ ڃخ ٳيڄو ڃن حٿنٌٜٙ‬ ‫رٜٴخص حٿڄوڀٌٷْن ً٧ن أڅ ڃيٿٌٽ حٿنٌٜٙ ىٌ حٿظڄؼْپ ( حٿؼخنِ أنو اًح ؿ٬پ ًٿٺ ىٌ‬ ‫ڃٴيٌڃيخ ً٫٤ڀو رٸْض حٿنٌٜٙ ڃ٬٤ڀش ٫ڄخ ىٿض ٫ڀْو ڃن اػزخص حٿٜٴخص حٿٚثٸش رخهلل .‬ ‫ٳْزٸَ ڃ٪ ؿنخّظو ٫ڀَ حٿنٌٜٙ ; ً٧نو حٿْٔت حٿٌُ ٧نو رخهلل ًٌٍٓٿو - كْغ ٧ن أڅ‬ ‫حٿٌُ ّٴيڂ ڃن ٻٚڃيڄخ ىٌ حٿظڄؼْپ حٿزخ٣پ - ٷي ٫٤پ ڃخ أًى٩ حهلل ًٌٍٓٿو ٳِ ٻٚڃيڄخ‬ ‫ڃن اػزخص حٿٜٴخص هلل ًحٿڄ٬خنِ حٗٿيْش حٿٚثٸش رـٚٽ حهلل ط٬خٿَ ( حٿؼخٿغ أنو ّنٴِ طڀٺ‬
‫72‬

‫حٿٜٴخص ٫ن حهلل - ٫ِ ًؿپ - رَْٰ ٫ڀڂ ; ٳْټٌڅ ڃ٬٤ٚ ٿڄخ ّٔظلٸو حٿَد ( حٿَحر٪ : أنو‬ ‫ّٜٲ حٿَد رنٸْٞ طڀٺ حٿٜٴخص ڃن ٛٴخص حٕڃٌحص ًحٿـڄخىحص أً ٛٴخص حٿڄ٬يًڃخص‬ ‫ٳْټٌڅ ٷي ٫٤پ رو ٛٴخص حٿټڄخٽ حٿظِ ّٔظلٸيخ حٿَد ًڃؼڀو رخٿڄنٸٌٛخص ًحٿڄ٬يًڃخص‬ ‫ً٫٤پ حٿنٌٜٙ ٫ڄخ ىٿض ٫ڀْو ڃن حٿٜٴخص ًؿ٬پ ڃيٿٌٿيخ ىٌ حٿظڄؼْپ رخٿڄوڀٌٷخص .‬ ‫ٳْـڄ٪ ٳِ ٻٚځ حهلل ًٳِ حهلل رْن حٿظ٬٤ْپ ًحٿظڄؼْپ ّټٌڅ ڃڀليح ٳِ أٓڄخء حهلل ًآّخطو (‬ ‫ڃؼخٽ ًٿٺ أڅ حٿنٌٜٙ ٻڀيخ ىٿض ٫ڀَ ًٛٲ حٗٿو رخٿ٬ڀٌ ًحٿٴٌٷْش ٫ڀَ حٿڄوڀٌٷخص‬ ‫ًحٓظٌحثو ٫ڀَ حٿ٬َٕ - ٳؤڃخ ٫ڀٌه ًڃزخّنظو ٿڀڄوڀٌٷخص ٳْ٬ڀڂ رخٿ٬ٸپ حٿڄٌحٳٶ ٿڀٔڄ٪ ;‬ ‫ًأڃخ حٙٓظٌحء ٫ڀَ حٿ٬َٕ ٳ٤َّٶ حٿ٬ڀڂ رو ىٌ حٿٔڄ٪ . ًٿْْ ٳِ حٿټظخد ًحٿٔنش ًٛٲ‬ ‫ٿو رؤنو ٙ ىحهپ حٿ٬خٿڂ ًٙ هخٍؿو ًٙ ڃزخّنو ًٙ ڃيحهڀو ٳْ٨ن حٿڄظٌىڂ أنو اًح ًٛٲ‬ ‫رخٙٓظٌحء ٫ڀَ حٿ٬َٕ : ٻخڅ حٓظٌحإه ٻخٓظٌحء حٗنٔخڅ ٫ڀَ ٧يٌٍ حٿٴڀٺ ًحٕن٬خځ ;‬ ‫ٻٸٌٿو : { ًؿ٬پ ٿټڂ ڃن حٿٴڀٺ ًحٕن٬خځ ڃخ طَٻزٌڅ } { ٿظٔظًٌح ٫ڀَ ٧يٌٍه } , ٳْظوْپ‬ ‫ٿو أنو اًح ٻخڅ ڃٔظٌّخ ٫ڀَ حٿ٬َٕ ٻخڅ ڃلظخؿخ اٿْو ٻلخؿش حٿڄٔظٌُ ٫ڀَ حٿٴڀٺ ًحٕن٬خځ‬ ‫ٳڀٌ ٯَٷض حٿٔٴْنش ٿٔٸ٢ حٿڄٔظٌُ ٫ڀْيخ ًٿٌ ٫ؼَص حٿيحرش ٿوَ حٿڄٔظٌُ ٫ڀْيخ . ٳٸْخّ‬ ‫ىٌح أنو ٿٌ ٫يځ حٿ٬َٕ ٿٔٸ٢ حٿَد ٓزلخنو ًط٬خٿَ ػڂ َّّي رِ٫ڄو أڅ ّنٴِ ىٌح ٳْٸٌٽ :‬ ‫ٿْْ حٓظٌحإه رٸ٬ٌى ًٙ حٓظٸَحٍ ًٙ ّ٬ڀڂ أڅ ڃٔڄَ حٿٸ٬ٌى ًحٙٓظٸَحٍ ّٸخٽ ٳْو ڃخ ّٸخٽ‬ ‫ٳِ ڃٔڄَ حٙٓظٌحء ; ٳبڅ ٻخنض حٿلخؿش ىحهڀش ٳِ ًٿٺ : ٳٚ ٳَٵ رْن حٙٓظٌحء ًحٿٸ٬ٌى‬ ‫ًحٙٓظٸَحٍ ًٿْْ ىٌ ريٌح حٿڄ٬نَ ڃٔظٌّخ ًٙ ڃٔظٸَح ًٙ ٷخ٫يح ًاڅ ٿڂ ّيهپ ٳِ ڃٔڄَ‬ ‫ًٿٺ اٙ ڃخ ّيهپ ٳِ ڃٔڄَ حٙٓظٌحء ٳبػزخص أكيىڄخ ًنٴِ حٓهَ طلټڂ ًٷي ٫ڀڂ أڅ رْن‬ ‫ڃٔڄَ حٙٓظٌحء ًحٙٓظٸَحٍ ًحٿٸ٬ٌى ٳًَٷخ ڃ٬ًَٳش . ًٿټن حٿڄٸٌٜى ىنخ أڅ ّ٬ڀڂ ه٤ؤ‬ ‫ڃن ّنٴِ حٿِ٘ء ڃ٪ اػزخص ن٨َْه ًٻؤڅ ىٌح حٿو٤ؤ ڃن ه٤جو ٳِ ڃٴيٌځ حٓظٌحثو ٫ڀَ‬ ‫حٿ٬َٕ كْغ ٧ن أنو ڃؼپ حٓظٌحء حٗنٔخڅ ٫ڀَ ٧يٌٍ حٕن٬خځ ًحٿٴڀٺ ًٿْْ ٳِ ىٌح حٿڀٴ٦‬ ‫ڃخ ّيٽ ٫ڀَ ًٿٺ ; ٕنو أٟخٱ حٙٓظٌحء اٿَ نٴٔو حٿټَّڄش ٻڄخ أٟخٱ اٿْو ٓخثَ أٳ٬خٿو‬ ‫ًٛٴخطو . ٳٌٻَ أنو هڀٶ ػڂ حٓظٌٍ ٻڄخ ًٻَ أنو ٷيٍ ٳييٍ ًأنو رنَ حٿٔڄخء رؤّي ًٻڄخ‬
‫82‬

‫ًٻَ أنو ڃ٪ ڃٌَٓ ًىخًٍڅ ّٔڄ٪ ًٍَّ ًأڃؼخٽ ًٿٺ . ٳڀڂ ٌّٻَ حٓظٌحء ڃ٤ڀٸخ ّٜڀق‬ ‫ٿڀڄوڀٌٵ ًٙ ٫خڃخ ّظنخًٽ حٿڄوڀٌٵ ٻڄخ ٿڂ ٌّٻَ ڃؼپ ًٿٺ ٳِ ٓخثَ ٛٴخطو ًانڄخ ًٻَ‬ ‫حٓظٌحء أٟخٳو اٿَ نٴٔو حٿټَّڄش ٳڀٌ ٷيٍ - ٫ڀَ ًؿو حٿٴَٝ حٿڄڄظن٪ - أنو ىٌ ڃؼپ هڀٸو‬ ‫ ط٬خٿَ ٫ن ًٿٺ - ٿټخڅ حٓظٌحإه ڃؼپ حٓظٌحء هڀٸو أڃخ اًح ٻخڅ ىٌ ٿْْ ڃڄخػٚ ٿوڀٸو رپ‬‫ٷي ٫ڀڂ أنو حٿٰنِ ٫ن حٿوڀٶ ًأنو حٿوخٿٶ ٿڀ٬َٕ ًٿَْٰه ًأڅ ٻپ ڃخ ٌٓحه ڃٴظٸَ اٿْو ًىٌ‬ ‫حٿٰنِ ٫ن ٻپ ڃخ ٌٓحه ًىٌ ٿڂ ٌّٻَ اٙ حٓظٌحء ّوٜو ٿڂ ٌّٻَ حٓظٌحء ّظنخًٽ ٯَْه ًٙ‬ ‫ّٜڀق ٿو - ٻڄخ ٿڂ ٌّٻَ ٳِ ٫ڀڄو ًٷيٍطو ًٍإّظو ًٓڄ٬و ًهڀٸو اٙ ڃخ ّوظٚ رو -‬ ‫ٳټْٲ ّـٌُ أڅ ّظٌىڂ أنو اًح ٻخڅ ڃٔظٌّخ ٫ڀَ حٿ٬َٕ ٻخڅ ڃلظخؿخ اٿْو ًأنو ٿٌ ٓٸ٢‬ ‫حٿ٬َٕ ٿوَ ڃن ٫ڀْو ؟ ٓزلخنو ًط٬خٿَ ٫ڄخ ّٸٌٽ حٿ٨خٿڄٌڅ ًحٿـخكيًڅ ٫ڀٌح ٻزَْح ىپ‬ ‫ىٌح اٙ ؿيپ ڃلٞ ًٟٚٽ ڃڄن ٳيڂ ًٿٺ ًطٌىڄو أً ٧نو ٧خىَ حٿڀٴ٦ ًڃيٿٌٿو أً ؿٌُ‬ ‫ًٿٺ ٫ڀَ ٍد حٿ٬خٿڄْن حٿٰنِ ٫ن حٿوڀٶ ؟ رپ ٿٌ ٷيٍ أڅ ؿخىٚ ٳيڂ ڃؼپ ىٌح ًطٌىڄو‬ ‫ٿزْن ٿو أڅ ىٌح ٙ ّـٌُ ًأنو ٿڂ ّيٽ حٿڀٴ٦ ٫ڀْو أٛٚ ٻڄخ ٿڂ ّيٽ ٫ڀَ ن٨خثَه ٳِ ٓخثَ‬ ‫ڃخ ًٛٲ رو حٿَد نٴٔو . ٳڀڄخ ٷخٽ ٓزلخنو ًط٬خٿَ : { ًحٿٔڄخء رنْنخىخ رؤّي } ٳيپ ّظٌىڂ‬ ‫ڃظٌىڂ أڅ رنخءه ڃؼپ رنخء حٓىڃِ حٿڄلظخؽ حٿٌُ ّلظخؽ اٿَ ُنزْپ ًڃـخٍٱ ًَٟد ٿزن‬ ‫ًؿزپ ٣ْن ًأ٫ٌحڅ ؟ ػڂ ٷي ٫ڀڂ أڅ حهلل ط٬خٿَ هڀٶ حٿ٬خٿڂ ر٬٠و ٳٌٵ ر٬ٞ ًٿڂ ّـ٬پ‬ ‫٫خٿْو ڃٴظٸَح اٿَ ٓخٳڀو ٳخٿيٌحء ٳٌٵ حٍٕٝ ًٿْْ ڃٴظٸَح اٿَ أڅ طلڄڀو حٍٕٝ‬ ‫ًحٿٔلخد أّ٠خ ٳٌٵ حٍٕٝ ًٿْْ ڃٴظٸَح اٿَ أڅ طلڄڀو ًحٿٔڄٌحص ٳٌٵ حٍٕٝ‬ ‫ًٿْٔض ڃٴظٸَس اٿَ كڄپ حٍٕٝ ٿيخ ; ٳخٿ٬ڀِ حٕ٫ڀَ ٍد ٻپ ِٗء ًڃڀْټو اًح ٻخڅ ٳٌٵ‬ ‫ؿڄْ٪ هڀٸو : ٻْٲ ّـذ أڅ ّټٌڅ ڃلظخؿخ اٿَ هڀٸو أً ٫َٗو ؟ أً ٻْٲ ّٔظڀِځ ٫ڀٌه‬ ‫٫ڀَ هڀٸو ىٌح حٙٳظٸخٍ ًىٌ ٿْْ رڄٔظڀِځ ٳِ حٿڄوڀٌٷخص ؟ ًٷي ٫ڀڂ أڅ ڃخ ػزض ٿڄوڀٌٵ‬ ‫ڃن حٿٰنَ ٫ن ٯَْه ٳخٿوخٿٶ ٓزلخنو ًط٬خٿَ أكٶ رو ًأًٿَ ًٻٌٿٺ ٷٌٿو : { أأڃنظڂ ڃن‬ ‫ٳِ حٿٔڄخء أڅ ّؤٲ رټڂ حٍٕٝ ٳبًح ىِ طڄٌٍ } ڃن طٌىڂ أڅ ڃٸظ٠َ ىٌه حّٓش أڅ‬ ‫ّټٌڅ حهلل ٳِ ىحهپ حٿٔڄٌحص ٳيٌ ؿخىپ ٟخٽ رخٙطٴخٵ , ًاڅ ٻنخ اًح ٷڀنخ : اڅ حٿ٘ڄْ‬
‫92‬

‫ًحٿٸڄَ ٳِ حٿٔڄخء ّٸظ٠ِ ًٿٺ ٳبڅ كَٱ ( ٳِ ڃظ٬ڀٶ رڄخ ٷزڀو ًرڄخ ر٬يه - ٳيٌ رلٔذ‬ ‫حٿڄ٠خٱ اٿْو ًٿيٌح ّٴَٵ رْن ٻٌڅ حٿِ٘ء ٳِ حٿڄټخڅ ًٻٌڅ حٿـٔڂ ٳِ حٿلِْ ًٻٌڅ‬ ‫حٿ٬َٝ ٳِ حٿـٔڂ ًٻٌڅ حٿٌؿو ٳِ حٿڄَآس ًٻٌڅ حٿټٚځ ٳِ حٿٌٍٵ ٳبڅ ٿټپ نٌ٩ ڃن ىٌه‬ ‫حٕنٌح٩ هخٛش ّظڄِْ ريخ ٫ن ٯَْه ًاڅ ٻخڅ كَٱ ( ٳِ ڃٔظ٬ڄٚ ٳِ ًٿٺ ٳڀٌ ٷخٽ ٷخثپ‬ ‫: حٿ٬َٕ ٳِ حٿٔڄخء أً ٳِ حٍٕٝ ؟ ٿٸْپ ٳِ حٿٔڄخء ًٿٌ ٷْپ : حٿـنش ٳِ حٿٔڄخء أځ ٳِ‬ ‫حٍٕٝ ؟ ٿٸْپ حٿـنش ٳِ حٿٔڄخء ; ًٙ ّڀِځ ڃن ًٿٺ أڅ ّټٌڅ حٿ٬َٕ ىحهپ حٿٔڄٌحص رپ‬ ‫ًٙ حٿـنش ٳٸي ػزض ٳِ حٿٜلْق ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ : { اًح ٓؤٿظڂ حهلل‬ ‫حٿـنش ٳخٓؤٿٌه حٿٴَىًّ ٳبنو أ٫ڀَ حٿـنش ًأًٓ٢ حٿـنش ًٓٸٴيخ ٫َٕ حٿَكڄن } ٳيٌه‬ ‫حٿـنش ٓٸٴيخ حٿٌُ ىٌ حٿ٬َٕ ٳٌٵ حٕٳٚٹ . ڃ٪ أڅ حٿـنش ٳِ حٿٔڄخء َّحى رو حٿ٬ڀٌ ٌٓحء‬ ‫ٻخنض ٳٌٵ حٕٳٚٹ أً طلظيخ ٷخٽ ط٬خٿَ : { ٳڀْڄيى رٔزذ اٿَ حٿٔڄخء } ًٷخٽ ط٬خٿَ : {‬ ‫ًأنِٿنخ ڃن حٿٔڄخء ڃخء ٣يٌٍح } ًٿڄخ ٻخڅ ٷي حٓظٸَ ٳِ نٴٌّ حٿڄوخ٣زْن أڅ حهلل ىٌ‬ ‫حٿ٬ڀِ حٕ٫ڀَ ; ًأنو ٳٌٵ ٻپ ِٗء ٻخڅ حٿڄٴيٌځ ڃن ٷٌٿو : انو ٳِ حٿٔڄخء أنو ٳِ حٿ٬ڀٌ‬ ‫ًأنو ٳٌٵ ٻپ ِٗء . ًٻٌٿٺ حٿـخٍّش ٿڄخ ٷخٽ ٿيخ أّن حهلل ؟ ٷخٿض ٳِ حٿٔڄخء انڄخ أٍحىص‬ ‫حٿ٬ڀٌ ڃ٪ ٫يځ طوْٜٜو رخٕؿٔخځ حٿڄوڀٌٷش ًكڀٌٿو ٳْيخ ًاًح ٷْپ : حٿ٬ڀٌ ٳبنو ّظنخًٽ ڃخ‬ ‫ٳٌٵ حٿڄوڀٌٷخص ٻڀيخ ٳڄخ ٳٌٷيخ ٻڀيخ ىٌ ٳِ حٿٔڄخء ًٙ ّٸظ٠ِ ىٌح أڅ ّټٌڅ ىنخٹ ٧َٱ‬ ‫ًؿٌىُ ّلْ٢ رو اً ٿْْ ٳٌٵ حٿ٬خٿڂ ِٗء ڃٌؿٌى اٙ حهلل ٻڄخ ٿٌ ٷْپ : حٿ٬َٕ ٳِ حٿٔڄخء‬ ‫ٳبنو ٙ ّٸظ٠ِ أڅ ّټٌڅ حٿ٬َٕ ٳِ ِٗء آهَ ڃٌؿٌى ڃوڀٌٵ ًاڅ ٷيٍ أڅ حٿٔڄخء حٿڄَحى‬ ‫ريخ حٕٳٚٹ : ٻخڅ حٿڄَحى انو ٫ڀْيخ ٻڄخ ٷخٽ : { ًٕٛڀزنټڂ ٳِ ؿًٌ٩ حٿنوپ } ًٻڄخ ٷخٽ‬ ‫: { ٳًَْٔح ٳِ حٍٕٝ } ًٻڄخ ٷخٽ : { ٳْٔلٌح ٳِ حٍٕٝ } ًّٸخٽ : ٳٚڅ ٳِ حٿـزپ‬ ‫ًٳِ حٿٔ٤ق ًاڅ ٻخڅ ٫ڀَ أ٫ڀَ ِٗء ٳْو .‬ ‫القاعذة الخامست أنخ ن٬ڀڂ ٿڄخ أهزَنخ رو ڃن ًؿو ىًڅ ًؿو . ٳبڅ حهلل ٷخٽ : { أٳٚ‬ ‫ّظيرًَڅ حٿٸَآڅ ًٿٌ ٻخڅ ڃن ٫ني ٯَْ حهلل ٿٌؿيًح ٳْو حهظٚٳخ ٻؼَْح } ًٷخٽ : { أٳڀڂ‬ ‫ّيرًَح حٿٸٌٽ , } ًٷخٽ : { ٻظخد أنِٿنخه اٿْٺ ڃزخٍٹ ٿْيرًَح آّخطو ًٿْظٌٻَ أًٿٌح حٕٿزخد‬
‫03‬

‫} ًٷخٽ : { أٳٚ ّظيرًَڅ حٿٸَآڅ أځ ٫ڀَ ٷڀٌد أٷٴخٿيخ } . ٳؤڃَ رظيرَ حٿټظخد ٻڀو ًٷي ٷخٽ‬ ‫ط٬خٿَ : { ىٌ حٿٌُ أنِٽ ٫ڀْٺ حٿټظخد ڃنو آّخص ڃلټڄخص ىن أځ حٿټظخد ًأهَ ڃظ٘خريخص‬ ‫ٳؤڃخ حٿٌّن ٳِ ٷڀٌريڂ ُّٮ ٳْظز٬ٌڅ ڃخ ط٘خرو ڃنو حرظٰخء حٿٴظنش ًحرظٰخء طؤًّڀو ًڃخ ّ٬ڀڂ‬ ‫طؤًّڀو اٙ حهلل ًحٿَحٓوٌڅ ٳِ حٿ٬ڀڂ ّٸٌٿٌڅ آڃنخ رو ٻپ ڃن ٫ني ٍرنخ ًڃخ ٌّٻَ اٙ أًٿٌح‬ ‫حٕٿزخد } ًؿڄيٌٍ ٓڀٲ حٕڃش ًهڀٴيخ ٫ڀَ أڅ حٿٌٷٲ ٫ڀَ ٷٌٿو : { ًڃخ ّ٬ڀڂ طؤًّڀو اٙ‬ ‫حهلل } ًىٌح ىٌ حٿڄؤػٌٍ ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ ًحرن ڃٔ٬ٌى ًحرن ٫زخّ ًٯَْىڂ ًًٍُ ٫ن‬ ‫حرن ٫زخّ أنو ٷخٽ : حٿظٴَْٔ ٫ڀَ أٍر٬ش أًؿو طٴَْٔ ط٬َٳو حٿ٬َد ڃن ٻٚڃيخ ًطٴَْٔ ٙ‬ ‫ّ٬ٌٍ أكي رـيخٿظو ًطٴَْٔ ط٬ڀڄو حٿ٬ڀڄخء ًطٴَْٔ ٙ ّ٬ڀڄو اٙ حهلل ڃن حى٫َ ٫ڀڄو ٳيٌ‬ ‫ٻخًد ًٷي ًٍُ ٫ن ڃـخىي ً٣خثٴش : أڅ حٿَحٓوْن ٳِ حٿ٬ڀڂ ّ٬ڀڄٌڅ طؤًّڀو ًٷي ٷخٽ‬ ‫ڃـخىي : ٫َٟض حٿڄٜلٲ ٫ڀَ حرن ٫زخّ ڃن ٳخطلظو اٿَ هخطڄظو أًٷٴو ٫ني ٻپ آّش‬ ‫ًأٓؤٿو ٫ن طٴَْٔىخ ًٙ ڃنخٳخس رْن حٿٸٌٿْن ٫ني حٿظلٸْٶ ٳبڅ ٿٴ٦ ( حٿظؤًّپ ٷي ٛخٍ رظ٬يى‬ ‫حٙٛ٤ٚكخص ڃٔظ٬ڄٚ ٳِ ػٚػش ڃ٬خڅ : - ( أكيىخ - ًىٌ حٛ٤ٚف ٻؼَْ ڃن حٿڄظؤهَّن‬ ‫ڃن حٿڄظټڀڄْن ٳِ حٿٴٸو ًأٌٛٿو - أڅ ( حٿظؤًّپ ىٌ َٛٱ حٿڀٴ٦ ٫ن حٙكظڄخٽ حٿَحؿق‬ ‫اٿَ حٙكظڄخٽ حٿڄَؿٌف ; ٿيٿْپ ّٸظَڅ رو ًىٌح ىٌ حٿٌُ ٫نخه أٻؼَ ڃن طټڀڂ ڃن‬ ‫حٿڄظؤهَّن ٳِ طؤًّپ نٌٜٙ حٿٜٴخص ًطَٹ طؤًّڀيخ ; ًىپ ًٿٺ ڃلڄٌى أً ڃٌڃٌځ أً‬ ‫كٶ أً رخ٣پ ؟ . . ( حٿؼخنِ : أڅ حٿظؤًّپ رڄ٬نَ حٿظٴَْٔ ًىٌح ىٌ حٿٰخٿذ ٫ڀَ حٛ٤ٚف‬ ‫حٿڄٴَّٔن ٿڀٸَآڅ ٻڄخ ّٸٌٽ حرن ؿََّ ًأڃؼخٿو - ڃن حٿڄٜنٴْن ٳِ حٿظٴَْٔ - ًحهظڀٲ‬ ‫٫ڀڄخء حٿظؤًّپ ًڃـخىي اڃخځ حٿڄٴَّٔن ; ٷخٽ حٿؼٌٍُ : " اًح ؿخءٹ حٿظٴَْٔ ٫ن ڃـخىي‬ ‫ٳلٔزٺ رو " ً٫ڀَ طٴَْٔه ّ٬ظڄي حٿ٘خٳ٬ِ ًأكڄي ًحٿزوخٍُ ًٯَْىڄخ ٳبًح ًٻَ أنو ّ٬ڀڂ‬ ‫طؤًّپ حٿڄظ٘خرو ٳخٿڄَحى رو ڃ٬َٳش طٴَْٔه ( حٿؼخٿغ ڃن ڃ٬خنِ حٿظؤًّپ : ىٌ حٿلٸْٸش حٿظِ‬ ‫ّئًٽ اٿْيخ حٿټٚځ ٻڄخ ٷخٽ حهلل ط٬خٿَ : { ىپ ّن٨ًَڅ اٙ طؤًّڀو ٌّځ ّؤطِ طؤًّڀو ّٸٌٽ‬ ‫حٿٌّن نٌٔه ڃن ٷزپ ٷي ؿخءص ٍٓپ ٍرنخ رخٿلٶ } . ٳظؤًّپ ڃخ ٳِ حٿٸَآڅ ڃن أهزخٍ حٿڄ٬خى‬ ‫ىٌ ڃخ أهزَ حهلل رو ٳْو ڃڄخ ّټٌڅ : ڃن حٿٸْخڃش ًحٿلٔخد ًحٿـِحء ًحٿـنش ًحٿنخٍ ًنلٌ‬
‫13‬

‫ًٿٺ ٻڄخ ٷخٽ حهلل ط٬خٿَ ٳِ ٷٜش ٌّٓٲ ٿڄخ ٓـي أرٌحه ًاهٌطو ٷخٽ : { ّخ أرض ىٌح طؤًّپ‬ ‫ٍإّخُ ڃن ٷزپ } ٳـ٬پ ٫ْن ڃخ ًؿي ٳِ حٿوخٍؽ ىٌ طؤًّپ حٿَإّخ حٿؼخنِ : ىٌ طٴَْٔ‬ ‫حٿټٚځ ًىٌ حٿټٚځ حٿٌُ ّٴَٔ رو حٿڀٴ٦ كظَ ّٴيڂ ڃ٬نخه أً ط٬َٱ ٫ڀظو أً ىٿْڀو ًىٌح (‬ ‫حٿظؤًّپ حٿؼخٿغ ىٌ ٫ْن ڃخ ىٌ ڃٌؿٌى ٳِ حٿوخٍؽ ًڃنو ٷٌٽ ٫خث٘ش . { ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ‬ ‫حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٳِ ٍٻٌ٫و ًٓـٌىه : ٓزلخنٺ حٿڀيڂ ٍرنخ ًرلڄيٹ حٿڀيڂ حٯٴَ ٿِ }‬ ‫ّظؤًٽ حٿٸَآڅ ّ٬نِ ٷٌٿو : { ٳٔزق رلڄي ٍرٺ ًحٓظٰٴَه } ًٷٌٽ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش : حٿٔنش‬ ‫ىِ طؤًّپ حٕڃَ ًحٿنيِ ٳبڅ نٴْ حٿٴ٬پ حٿڄؤڃٌٍ رو : ىٌ طؤًّپ حٕڃَ رو ًنٴْ حٿڄٌؿٌى‬ ‫حٿڄوزَ ٫نو ىٌ طؤًّپ حٿوزَ ًحٿټٚځ هزَ ًأڃَ ًٿيٌح ّٸٌٽ أرٌ ٫زْي ًٯَْه : حٿٴٸيخء‬ ‫أ٫ڀڂ رخٿظؤًّپ ڃن أىپ حٿڀٰش ٻڄخ ًٻًَح ًٿٺ ٳِ طٴَْٔ حٗظڄخٽ حٿٜڄخء ; ٕڅ حٿٴٸيخء‬ ‫ّ٬ڀڄٌڅ طٴَْٔ ڃخ أڃَ رو ًنيَ ٫نو ; ٿ٬ڀڄيڂ رڄٸخٛي حٿٌَٓٽ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻڄخ‬ ‫ّ٬ڀڂ أطزخ٩ رٸَح١ ًْٓزٌّو ًنلٌىڄخ ڃن ڃٸخٛيىڄخ ڃخ ٙ ّ٬ڀڂ رڄـَى حٿڀٰش ; ًٿټن طؤًّپ‬ ‫حٕڃَ ًحٿنيِ ٙ ري ڃن ڃ٬َٳظو روٚٱ طؤًّپ حٿوزَ . اًح ٫َٱ ًٿٺ : ٳظؤًّپ ڃخ أهزَ‬ ‫حهلل ط٬خٿَ رو ٫ن نٴٔو حٿڄٸيٓش حٿڄظٜٴش رڄخ ٿيخ ڃن كٸخثٶ حٕٓڄخء ًحٿٜٴخص ىٌ كٸْٸش‬ ‫ٿنٴٔو حٿڄٸيٓش حٿڄظٜٴش رڄخ ٿيخ ڃن كٸخثٶ حٿٜٴخص ًطؤًّپ ڃخ أهزَ حهلل رو ط٬خٿَ ڃن‬ ‫حٿٌ٫ي ًحٿٌ٫ْي ىٌ نٴْ ڃخ ّټٌڅ ڃن حٿٌ٫ي ًحٿٌ٫ْي ًٿيٌح ڃخ ّـِء ٳِ حٿليّغ ن٬ڄپ‬ ‫رڄلټڄو ًنئڃن رڄظ٘خريو ٕڅ ڃخ أهزَ حهلل رو ٫ن نٴٔو ً٫ن حٿٌْځ حٓهَ ٳْو أٿٴخ٥‬ ‫ڃظ٘خريش ّ٘زو ڃ٬خنْيخ ڃخ ن٬ڀڄو ٳِ حٿينْخ ٻڄخ أهزَ أڅ ٳِ حٿـنش ٿلڄخ ًٿزنخ ً٫ٔٚ ًهڄَح‬ ‫ًنلٌ ًٿٺ ًىٌح ّ٘زو ڃخ ٳِ حٿينْخ ٿٴ٨خ ًڃ٬نَ ; ًٿټن ٿْْ ىٌ ڃؼڀو ًٙ كٸْٸظو ٳؤٓڄخء‬ ‫حهلل ط٬خٿَ ًٛٴخطو أًٿَ ًاڅ ٻخڅ رْنيڄخ ًرْن أٓڄخء حٿ٬زخى ًٛٴخطيڂ ط٘خرو أڅ ٙ ّټٌڅ‬ ‫ٕؿڀيخ حٿوخٿٶ ڃؼپ حٿڄوڀٌٵ , ًٙ كٸْٸظو ٻلٸْٸظو ًحٗهزخٍ ٫ن حٿٰخثذ ٙ ّٴيڂ اڅ ٿڂ‬ ‫ّ٬زَ ٫نو رخٕٓڄخء حٿڄ٬ڀٌڃش ڃ٬خنْيخ ٳِ حٿ٘خىي ًّ٬ڀڂ ريخ ڃخ ٳِ حٿٰخثذ رٌحٓ٤ش حٿ٬ڀڂ رڄخ‬ ‫ٳِ حٿ٘خىي ; ڃ٪ حٿ٬ڀڂ رخٿٴخٍٵ حٿڄڄِْ ًأڅ ڃخ أهزَ حهلل رو ڃن حٿْٰذ أ٫٨ڂ ڃڄخ ّ٬ڀڂ ٳِ‬ ‫حٿ٘خىي ًٳِ حٿٰخثذ ڃخ ٙ ٫ْن ٍأص ًٙ أًڅ ٓڄ٬ض ًٙ ه٤َ ٫ڀَ ٷڀذ رَ٘ ٳنلن اًح‬
‫23‬

‫أهزَنخ حهلل رخٿْٰذ حٿٌُ حهظٚ رو : ڃن حٿـنش ًحٿنخٍ ٫ڀڄنخ ڃ٬نَ ًٿٺ ًٳيڄنخ ڃخ أٍّي ڃنخ‬ ‫ٳيڄو رٌٿٺ حٿو٤خد ًٳَٔنخ ًٿٺ ًأڃخ نٴْ حٿلٸْٸش حٿڄوزَ ٫نيخ ڃؼپ حٿظِ ٿڂ طټن ر٬ي ;‬ ‫ًانڄخ طټٌڅ ٌّځ حٿٸْخڃش ٳٌٿٺ ڃن حٿظؤًّپ حٿٌُ ٙ ّ٬ڀڄو اٙ حهلل ًٿيٌح ٿڄخ ٓجپ ڃخٿٺ ًٯَْه‬ ‫ڃن حٿٔڀٲ ٫ن ٷٌٿو ط٬خٿَ : { حٿَكڄن ٫ڀَ حٿ٬َٕ حٓظٌٍ } ٷخٿٌح : حٙٓظٌحء ڃ٬ڀٌځ‬ ‫ًحٿټْٲ ڃـيٌٽ ًحّٗڄخڅ رو ًحؿذ ًحٿٔئحٽ ٫نو ري٫ش , ًٻٌٿٺ ٷخٽ ٍرْ٬ش ْٗن ڃخٿٺ‬ ‫ٷزڀو : حٙٓظٌحء ڃ٬ڀٌځ ًحٿټْٲ ڃـيٌٽ ًڃن حهلل حٿزْخڅ ً٫ڀَ حٿٌَٓٽ حٿزٚ٭ ً٫ڀْنخ‬ ‫حّٗڄخڅ ٳزْن أڅ حٙٓظٌحء ڃ٬ڀٌځ ًأڅ ٻْٴْش ًٿٺ ڃـيٌٽ , ًڃؼپ ىٌح ٌّؿي ٻؼَْح ٳِ ٻٚځ‬ ‫حٿٔڀٲ , ًحٕثڄش ّنٴٌڅ ٫ڀڂ حٿ٬زخى رټْٴْش ٛٴخص حهلل ًأنو ٙ ّ٬ڀڂ ٻْٲ حهلل اٙ حهلل ٳٚ ّ٬ڀڂ‬ ‫ڃخ ىٌ اٙ ىٌ , ًٷي ٷخٽ حٿنزِ : { ٙ أكِٜ ػنخء ٫ڀْٺ أنض ٻڄخ أػنْض ٫ڀَ نٴٔٺ }‬ ‫ًىٌح ٳِ ٛلْق ڃٔڀڂ ًٯَْه ًٷخٽ ٳِ حٿليّغ حٓهَ : { حٿڀيڂ انِ أٓؤٿٺ رټپ حٓڂ ىٌ‬ ‫ٿٺ ٓڄْض رو نٴٔٺ أً أنِٿظو ٳِ ٻظخرٺ أً ٫ڀڄظو أكيح ڃن هڀٸٺ أً حٓظؤػَص رو ٳِ ٫ڀڂ‬ ‫حٿْٰذ ٫نيٹ } ًىٌح حٿليّغ ٳِ حٿڄٔني , ًٛلْق أرِ كخطڂ ًٷي أهزَ ٳْو أڅ هلل ڃن‬ ‫حٕٓڄخء ڃخ حٓظؤػَ رو ٳِ ٫ڀڂ حٿْٰذ ٫نيه ٳڄ٬خنِ ىٌه حٕٓڄخء حٿظِ حٓظؤػَ ريخ ٳِ ٫ڀڂ‬ ‫حٿْٰذ ٫نيه ٙ ّ٬ڀڄيخ ٯَْه . ًحهلل ٓزلخنو أهزَنخ أنو ٫ڀْڂ ٷيَّ ٓڄْ٪ رَْٜ ٯٴٌٍ ٍكْڂ‬ ‫; اٿَ ٯَْ ًٿٺ ڃن أٓڄخثو ًٛٴخطو . ٳنلن نٴيڂ ڃ٬نَ ًٿٺ ًنڄِْ رْن حٿ٬ڀڂ ًحٿٸيٍس ًرْن‬ ‫حٿَكڄش ًحٿٔڄ٪ ًحٿزَٜ , ًن٬ڀڂ أڅ حٕٓڄخء ٻڀيخ حطٴٸض ٳِ ىٙٿظيخ ٫ڀَ ًحص حهلل ڃ٪‬ ‫طنٌ٩ ڃ٬خنْيخ ٳيِ ڃظٴٸش ڃظٌح٣جش ڃن كْغ حٿٌحص ڃظزخّنش ڃن ؿيش حٿٜٴخص ًٻٌٿٺ أٓڄخء‬ ‫حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃؼپ ڃلڄي ًأكڄي ًحٿڄخكِ ًحٿلخَٗ ًحٿ٬خٷذ . ًٻٌٿٺ أٓڄخء‬ ‫حٿٸَآڅ ڃؼپ حٿٸَآڅ ًحٿٴَٷخڅ ًحٿييٍ ًحٿنٌٍ ًحٿظنِّپ ًحٿ٘ٴخء ًٯَْ ًٿٺ ًڃؼپ ىٌه‬ ‫حٕٓڄخء طنخُ٩ حٿنخّ ٳْيخ ىپ ىِ ڃن ٷزْپ حٿڄظَحىٳش - ٙطلخى حٿٌحص - أً ڃن ٷزْپ‬ ‫حٿڄظزخّنش ٿظ٬يى حٿٜٴخص ؟ ٻڄخ اًح ٷْپ : حٿْٔٲ ًحٿٜخٍځ ًحٿڄيني ًٷٜي رخٿٜخٍځ ڃ٬نَ‬ ‫حٿَٜځ ًٳِ حٿڄيني حٿنٔزش اٿَ حٿيني ; ًحٿظلٸْٶ أنيخ ڃظَحىٳش ٳِ حٿٌحص ڃظزخّنش ٳِ‬ ‫حٿٜٴخص ًڃڄخ ٌّٟق ىٌح أڅ حهلل ًٛٲ حٿٸَآڅ ٻڀو رؤنو ڃلټڂ ًرؤنو ڃظ٘خرو ًٳِ ڃٌٟ٪‬
‫33‬

‫آهَ ؿ٬پ ڃنو ڃخ ىٌ ڃلټڂ ًڃنو ڃخ ىٌ ڃظ٘خرو ٳْنزِٰ أڅ ّ٬َٱ حٗكټخځ ًحٿظ٘خرو حٿٌُ‬ ‫ّ٬ڄو ; ًحٗكټخځ ًحٿظ٘خرو حٿٌُ ّوٚ ر٬٠و ٷخٽ حهلل ط٬خٿَ : { حٿَ ٻظخد أكټڄض آّخطو‬ ‫ػڂ ٳٜڀض } ٳؤهزَ أنو أكټڂ آّخطو ٻڀيخ , ًٷخٽ ط٬خٿَ : { حهلل نِٽ أكٔن حٿليّغ ٻظخرخ‬ ‫ڃظ٘خريخ ڃؼخنِ } ٳؤهزَ أنو ٻڀو ڃظ٘خرو ًحٿلټڂ ىٌ حٿٴٜپ رْن حٿْ٘جْن ٳخٿلخٻڂ ّٴٜپ‬ ‫رْن حٿوٜڄْن , ًحٿلټڂ ٳٜپ رْن حٿڄظ٘خريخص ٫ڀڄخ ً٫ڄٚ اًح ڃِْ رْن حٿلٶ ًحٿزخ٣پ‬ ‫ًحٿٜيٵ ًحٿټٌد ًحٿنخٳ٪ ًحٿ٠خٍ ًًٿٺ ّظ٠ڄن ٳ٬پ حٿنخٳ٪ ًطَٹ حٿ٠خٍ ٳْٸخٽ : كټڄض‬ ‫حٿٔٴْو ًأكټڄظو اًح أهٌص ٫ڀَ ّيّو ًكټڄض حٿيحرش ًأكټڄظيخ اًح ؿ٬ڀض ٿيخ كټڄش ًىٌ‬ ‫ڃخ أكخ١ رخٿلنٺ ڃن حٿڀـخځ ًاكټخځ حٿِ٘ء اطٸخنو ٳبكټخځ حٿټٚځ اطٸخنو رظڄِْْ حٿٜيٵ ڃن‬ ‫حٿټٌد ٳِ أهزخٍه ًطڄِْْ حٿَٗي ڃن حٿِٰ ٳِ أًحڃَه , ًحٿٸَآڅ ٻڀو ڃلټڂ رڄ٬نَ حٗطٸخڅ‬ ‫ٳٸي ٓڄخه حهلل كټْڄخ رٸٌٿو : { حٿَ طڀٺ آّخص حٿټظخد حٿلټْڂ } ٳخٿلټْڂ رڄ٬نَ حٿلخٻڂ ; ٻڄخ‬ ‫ؿ٬ڀو ّٸٚ رٸٌٿو : { اڅ ىٌح حٿٸَآڅ ّٸٚ ٫ڀَ رنِ آَحثْپ أٻؼَ حٿٌُ ىڂ ٳْو ّوظڀٴٌڅ‬ ‫} , ًؿ٬ڀو ڃٴظْخ ٳِ ٷٌٿو : { ٷپ حهلل ّٴظْټڂ ٳْين ًڃخ ّظڀَ ٫ڀْټڂ ٳِ حٿټظخد } أُ ڃخ‬ ‫ّظڀَ ٫ڀْټڂ ّٴظْټڂ ٳْين ًؿ٬ڀو ىخىّخ ًڃزَ٘ح ٳِ ٷٌٿو : { اڅ ىٌح حٿٸَآڅ ّييُ ٿڀظِ ىِ‬ ‫أٷٌځ ًّزَ٘ حٿڄئڃنْن حٿٌّن ّ٬ڄڀٌڅ حٿٜخٿلخص } ًأڃخ حٿظ٘خرو حٿٌُ ّ٬ڄو ٳيٌ ٟي‬ ‫حٙهظٚٱ حٿڄنٴِ ٫نو ٳِ ٷٌٿو : { ًٿٌ ٻخڅ ڃن ٫ني ٯَْ حهلل ٿٌؿيًح ٳْو حهظٚٳخ ٻؼَْح‬ ‫} ًىٌ حٙهظٚٱ حٿڄٌٻٌٍ ٳِ ٷٌٿو : { انټڂ ٿٴِ ٷٌٽ ڃوظڀٲ } { ّئٳٺ ٫نو ڃن أٳٺ }‬ ‫. ٳخٿظ٘خرو ىنخ : ىٌ طڄخػپ حٿټٚځ ًطنخٓزو : رلْغ ّٜيٵ ر٬٠و ر٬٠خ ; ٳبًح أڃَ رؤڃَ ٿڂ‬ ‫ّؤڃَ رنٸْ٠و ٳِ ڃٌٟ٪ آهَ ; رپ ّؤڃَ رو أً رن٨َْه أً رڄڀًِڃخطو ; ًاًح نيَ ٫ن ِٗء‬ ‫ٿڂ ّؤڃَ رو ٳِ ڃٌٟ٪ آهَ رپ ّنيَ ٫نو أً ٫ن ن٨َْه أً ٫ن ڃڀًِڃخطو اًح ٿڂ ّټن ىنخٹ‬ ‫نٔن ًٻٌٿٺ اًح أهزَ رؼزٌص ِٗء ٿڂ ّوزَ رنٸْٞ ًٿٺ رپ ّوزَ رؼزٌطو أً رؼزٌص‬ ‫ڃڀًِڃخطو ًاًح أهزَ رنٴِ ِٗء ٿڂ ّؼزظو رپ ّنٴْو أً ّنٴِ ٿٌحُڃو روٚٱ حٿٸٌٽ حٿڄوظڀٲ‬ ‫حٿٌُ ّنٸٞ ر٬٠و ر٬٠خ ٳْؼزض حٿِ٘ء طخٍس ًّنٴْو أهٍَ أً ّؤڃَ رو ًّنيَ ٫نو ٳِ‬ ‫ًٷض ًحكي ًّٴَٵ رْن حٿڄظڄخػڀْن ٳْڄيف أكيىڄخ ًٌّځ حٓهَ ٳخٕٷٌحٽ حٿڄوظڀٴش ىنخ : ىِ‬
‫43‬

‫حٿڄظ٠خىس . ًحٿڄظ٘خريش : ىِ حٿڄظٌحٳٸش ًىٌح حٿظ٘خرو ّټٌڅ ٳِ حٿڄ٬خنِ ًاڅ حهظڀٴض‬ ‫حٕٿٴخ٥ ٳبًح ٻخنض حٿڄ٬خنِ ٌّحٳٶ ر٬٠يخ ر٬٠خ ًّ٬٠ي ر٬٠يخ ر٬٠خ ًّنخٓذ ر٬٠يخ‬ ‫ر٬٠خ ًّ٘يي ر٬٠يخ ٿز٬ٞ ًّٸظ٠ِ ر٬٠يخ ر٬٠خ : ٻخڅ حٿټٚځ ڃظ٘خريخ ; روٚٱ‬ ‫حٿټٚځ حٿڄظنخٷٞ حٿٌُ ّ٠خى ر٬٠و ر٬٠خ ٳيٌح حٿظ٘خرو حٿ٬خځ : ٙ ّنخٳِ حٗكټخځ حٿ٬خځ رپ‬ ‫ىٌ ڃٜيٵ ٿو ٳبڅ حٿټٚځ حٿڄلټڂ حٿڄظٸن ّٜيٵ ر٬٠و ر٬٠خ ٙ ّنخٷٞ ر٬٠و ر٬٠خ‬ ‫روٚٱ حٗكټخځ حٿوخٙ ; ٳبنو ٟي حٿظ٘خرو حٿوخٙ ًحٿظ٘خرو حٿوخٙ ىٌ ڃ٘خريش حٿِ٘ء‬ ‫ٿَْٰه ڃن ًؿو ڃ٪ ڃوخٿٴظو ٿو ڃن ًؿو آهَ رلْغ ّ٘ظزو ٫ڀَ ر٬ٞ حٿنخّ انو ىٌ أً ىٌ‬ ‫ڃؼڀو ًٿْْ ٻٌٿٺ ًحٗكټخځ ىٌ حٿٴٜپ رْنيڄخ رلْغ ٙ ّ٘ظزو أكيىڄخ رخٓهَ ًىٌح حٿظ٘خرو‬ ‫انڄخ ّټٌڅ رٸيٍ ڃ٘ظَٹ رْن حٿْ٘جْن ڃ٪ ًؿٌى حٿٴخٛپ رْنيڄخ ػڂ ڃن حٿنخّ ڃن ٙ ّيظيُ‬ ‫ٿڀٴٜپ رْنيڄخ ٳْټٌڅ ڃ٘ظزيخ ٫ڀْو ًڃنيڂ ڃن ّيظيُ اٿَ ًٿٺ ; ٳخٿظ٘خرو حٿٌُ ٙ ّظڄِْ‬ ‫ڃ٬و ٷي ّټٌڅ ڃن حٕڃٌٍ حٿنٔزْش حٟٗخٳْش رلْغ ّ٘ظزو ٫ڀَ ر٬ٞ حٿنخّ ىًڅ ر٬ٞ‬ ‫ًڃؼپ ىٌح ّ٬َٱ ڃنو أىپ حٿ٬ڀڂ ڃخ ِّّپ ٫نيڂ ىٌح حٙٗظزخه ٻڄخ اًح حٗظزو ٫ڀَ ر٬ٞ‬ ‫حٿنخّ ڃخ ً٫يًح رو ٳِ حٓهَس رڄخ ّ٘ييًنو ٳِ حٿينْخ ٳ٨ن أنو ڃؼڀو ٳ٬ڀڂ حٿ٬ڀڄخء أنو ٿْْ‬ ‫ڃؼڀو ًاڅ ٻخڅ ڃ٘زيخ ٿو ڃن ر٬ٞ حٿٌؿٌه ًڃن ىٌح حٿزخد حٿ٘زو حٿظِ ّ٠پ ريخ ر٬ٞ‬ ‫حٿنخّ ًىِ ڃخ ّ٘ظزو ٳْيخ حٿلٶ ًحٿزخ٣پ كظَ ط٘ظزو ٫ڀَ ر٬ٞ حٿنخّ ; ًڃن أًطِ حٿ٬ڀڂ‬ ‫رخٿٴٜپ رْن ىٌح ًىٌح ٿڂ ّ٘ظزو ٫ڀْو حٿلٶ رخٿزخ٣پ ًحٿٸْخّ حٿٴخٓي انڄخ ىٌ ڃن رخد‬ ‫حٿ٘زيخص ٕنو ط٘زْو ٿڀِ٘ء ٳِ ر٬ٞ حٕڃٌٍ رڄخ ٙ ّ٘زيو ٳْو ٳڄن ٫َٱ حٿٴٜپ رْن‬ ‫حٿْ٘جْن : حىظيٍ ٿڀٴَٵ حٿٌُ ًِّٽ رو حٙٗظزخه ًحٿٸْخّ حٿٴخٓي ; ًڃخ ڃن ْٗجْن اٙ‬ ‫ًّـظڄ٬خڅ ٳِ ِٗء ًّٴظَٷخڅ ٳِ ِٗء ٳزْنيڄخ حٗظزخه ڃن ًؿو ًحٳظَحٵ ڃن ًؿو ٳڀيٌح‬ ‫ٻخڅ ٟٚٽ رنِ آىځ ڃن ٷزپ حٿظ٘خرو ًحٿٸْخّ حٿٴخٓي ٙ ّن٠ز٢ ٻڄخ ٷخٽ حٗڃخځ أكڄي : أٻؼَ‬ ‫ڃخ ّو٤ت حٿنخّ ڃن ؿيش حٿظؤًّپ ًحٿٸْخّ ; ٳخٿظؤًّپ : ٳِ حٕىٿش حٿٔڄ٬ْش , ًحٿٸْخّ : ٳِ‬ ‫حٕىٿش حٿ٬ٸڀْش ًىٌ ٻڄخ ٷخٽ ًحٿظؤًّپ حٿو٤ؤ انڄخ ّټٌڅ ٳِ حٕٿٴخ٥ حٿڄظ٘خريش , ًحٿٸْخّ‬ ‫حٿو٤ؤ انڄخ ّټٌڅ ٳِ حٿڄ٬خنِ حٿڄظ٘خريش ًٷي ًٷ٪ رنٌ آىځ ٳِ ٫خڃش ڃخ ّظنخًٿو ىٌح حٿټٚځ‬
‫53‬

‫ڃن أنٌح٩ حٿ٠ٚٙص كظَ آٽ حٕڃَ اٿَ ڃن ّي٫ِ حٿظلٸْٶ ًحٿظٌكْي ًحٿ٬َٳخڅ ڃنيڂ اٿَ‬ ‫أڅ حٗظزو ٫ڀْيڂ ًؿٌى حٿَد رٌؿٌى ٻپ ڃٌؿٌى ٳ٨نٌح أنو ىٌ ٳـ٬ڀٌح ًؿٌى حٿڄوڀٌٷخص‬ ‫٫ْن ًؿٌى حٿوخٿٶ ڃ٪ أنو ٙ ِٗء أر٬ي ٫ن ڃڄخػڀش ِٗء ًأڅ ّټٌڅ اّخه أً ڃظليح رو ; أً‬ ‫كخٙ ٳْو ڃن حٿوخٿٶ ڃ٪ حٿڄوڀٌٵ ٳڄن حٗظزو ٫ڀْو ًؿٌى حٿوخٿٶ رٌؿٌى حٿڄوڀٌٷخص ٻڀيخ‬ ‫كظَ ٧نٌح ًؿٌىىخ ًؿٌىه ; ٳيڂ أ٫٨ڂ حٿنخّ ٟٚٙ ڃن ؿيش حٙٗظزخه . ًًٿٺ أڅ‬ ‫حٿڄٌؿٌىحص ط٘ظَٹ ٳِ ڃٔڄَ حٿٌؿٌى ٳَأًح حٿٌؿٌى ًحكيح ًٿڂ ّٴَٷٌح رْن حٿٌحكي رخٿ٬ْن‬ ‫ًحٿٌحكي رخٿنٌ٩ ًآهًَڅ طٌىڄٌح أنو اًح ٷْپ : حٿڄٌؿٌىحص ط٘ظَٹ ٳِ ڃٔڄَ حٿٌؿٌى ٿِځ‬ ‫حٿظ٘زْو ًحٿظَٻْذ ٳٸخٿٌح : ٿٴ٦ حٿٌؿٌى ڃٸٌٽ رخٙٗظَحٹ حٿڀٴ٨ِ ٳوخٿٴٌح ڃخ حطٴٶ ٫ڀْو‬ ‫حٿ٬ٸٚء ڃ٪ حهظٚٱ أٛنخٳيڂ ڃن أڅ حٿٌؿٌى ّنٸٔڂ اٿَ ٷيّڂ ًڃليع ًنلٌ ًٿٺ ڃن أٷٔخځ‬ ‫حٿڄٌؿٌىحص ً٣خثٴش ٧نض أنو اًح ٻخنض حٿڄٌؿٌىحص ط٘ظَٹ ٳِ ڃٔڄَ حٿٌؿٌى ٿِځ أڅ‬ ‫ّټٌڅ ٳِ حٿوخٍؽ ٫ن حًٕىخڅ ڃٌؿٌى ڃ٘ظَٹ ٳْو ًُ٫ڄٌح أڅ ٳِ حٿوخٍؽ ٫ن حًٕىخڅ‬ ‫ٻڀْخص ڃ٤ڀٸش ڃؼپ ًؿٌى ڃ٤ڀٶ ًكٌْحڅ ڃ٤ڀٶ ًؿٔڂ ڃ٤ڀٶ ًنلٌ ًٿٺ ٳوخٿٴٌح حٿلْ‬ ‫ًحٿ٬ٸپ ًحٿَ٘٩ ًؿ٬ڀٌح ڃخ ٳِ حًٕىخڅ ػخرظخ ٳِ حٕ٫ْخڅ ًىٌح ٻڀو ڃن نٌ٩ حٙٗظزخه ًڃن‬ ‫ىيحه حهلل ٳَٵ رْن حٕڃٌٍ ًاڅ حٗظَٻض ڃن ر٬ٞ حٿٌؿٌه ً٫ڀڂ ڃخ رْنيڄخ ڃن حٿـڄ٪‬ ‫ًحٿٴَٵ ًحٿظ٘خرو ًحٙهظٚٱ ; ًىئٙء ٙ ّ٠ڀٌڅ رخٿڄظ٘خرو ڃن حٿټٚځ ٕنيڂ ّـڄ٬ٌڅ‬ ‫رْنو ًرْن حٿڄلټڂ حٿٴخٍٵ حٿٌُ ّزْن ڃخ رْنيڄخ ڃن حٿٴٜپ ًحٙٳظَحٵ ًىٌح ٻڄخ أڅ ٿٴ٦ (‬ ‫انخ ) ً ( نلن ) ًٯَْىڄخ ڃن ْٛٮ حٿـڄ٪ ّظټڀڂ ريخ حٿٌحكي ٿو َٗٻخء ٳِ حٿٴ٬پ ًّظټڀڂ‬ ‫ريخ حٿٌحكي حٿ٬٨ْڂ حٿٌُ ٿو ٛٴخص طٸٌځ ٻپ ٛٴش ڃٸخځ ًحكي ًٿو أ٫ٌحڅ طخر٬ٌڅ ٿو ; ٙ‬ ‫َٗٻخء ٿو ٳبًح طڄٔٺ حٿنَٜحنِ رٸٌٿو ط٬خٿَ : { انخ نلن نِٿنخ حٿٌٻَ } ًنلٌه ٫ڀَ ط٬يى‬ ‫حٓٿيش ٻخڅ حٿڄلټڂ ٻٸٌٿو ط٬خٿَ : { ًاٿيټڂ اٿو ًحكي } ًنلٌ ًٿٺ ڃڄخ ٙ ّلظڄپ اٙ ڃ٬نَ‬ ‫ًحكيح ِّّپ ڃخ ىنخٹ ڃن حٙٗظزخه ; ًٻخڅ ڃخ ًٻَه ڃن ْٰٛش حٿـڄ٪ ڃزْنخ ٿڄخ ّٔظلٸو ڃن‬ ‫حٿ٬٨ڄش ًحٕٓڄخء ًحٿٜٴخص ً٣خ٫ش حٿڄوڀٌٷخص ڃن حٿڄٚثټش ًٯَْىڂ ًأڃخ كٸْٸش ڃخ ىٽ‬ ‫٫ڀْو ًٿٺ ڃن كٸخثٶ حٕٓڄخء ًحٿٜٴخص ًڃخ ٿو ڃن حٿـنٌى حٿٌّن ّٔظ٬ڄڀيڂ ٳِ أٳ٬خٿو ٳٚ‬
‫63‬

‫ّ٬ڀڄيڂ اٙ ىٌ { ًڃخ ّ٬ڀڂ ؿنٌى ٍرٺ اٙ ىٌ } ًىٌح ڃن طؤًّپ حٿڄظ٘خرو حٿٌُ ٙ ّ٬ڀڄو اٙ‬ ‫حهلل روٚٱ حٿڄڀٺ ڃن حٿزَ٘ اًح ٷخٽ : ٷي أڃَنخ ٿٺ ر٬٤خء ٳٸي ٫ڀڂ أنو ىٌ ًأ٫ٌحنو ڃؼپ‬ ‫ٻخطزو ًكخؿزو ًهخىڃو ًنلٌ ًٿٺ أڃًَح رو ًٷي ّ٬ڀڂ ڃخ ٛيٍ ٫نو ًٿٺ حٿٴ٬پ ڃن‬ ‫ح٫ظٸخىحطو ًاٍحىحطو ًنلٌ ًٿٺ ًحهلل - ٓزلخنو ًط٬خٿَ - ٙ ّ٬ڀڂ ٫زخىه حٿلٸخثٶ حٿظِ أهزَ‬ ‫٫نيخ ڃن ٛٴخطو ًٛٴخص حٿٌْځ حٓهَ ًٙ ّ٬ڀڄٌڅ كٸخثٶ ڃخ أٍحى روڀٸو ًأڃَه ڃن‬ ‫حٿلټڄش ًٙ كٸخثٶ ڃخ ٛيٍص ٫نو ڃن حٿڄْ٘جش ًحٿٸيٍس ًريٌح ّظزْن أڅ حٿظ٘خرو ّټٌڅ ٳِ‬ ‫حٕٿٴخ٥ حٿڄظٌح٣جش ٻڄخ ّټٌڅ ٳِ حٕٿٴخ٥ حٿڄ٘ظَٻش حٿظِ ٿْٔض رڄظٌح٣جش ًاڅ ُحٽ حٙٗظزخه‬ ‫رڄخ ّڄِْ أكي حٿنٌ٫ْن : ڃن اٟخٳش أً ط٬َّٲ ٻڄخ اًح ٷْپ : ٳْيخ أنيخٍ ڃن ڃخء ٳينخٹ ٷي‬ ‫هٚ ىٌح حٿڄخء رخٿـنش ٳ٨يَ حٿٴَٵ رْنو , ًرْن ڃخء حٿينْخ ٿټن كٸْٸش ڃخ حڃظخُ رو ًٿٺ‬ ‫حٿڄخء ٯَْ ڃ٬ڀٌځ ٿنخ ًىٌ ڃ٪ ڃخ أ٫يه حهلل ٿ٬زخىه حٿٜخٿلْن - ڃڄخ ٙ ٫ْن ٍأص ًٙ أًڅ‬ ‫ٓڄ٬ض ًٙ ه٤َ ٫ڀَ ٷڀذ رَ٘ - ڃن حٿظؤًّپ حٿٌُ ٙ ّ٬ڀڄو اٙ حهلل ًٻٌٿٺ ڃيٿٌٽ‬ ‫أٓڄخثو ًٛٴخطو حٿٌُ ّوظٚ ريخ حٿظِ ىِ كٸْٸش ٙ ّ٬ڀڄيخ اٙ ىٌ ; ًٿيٌح ٻخڅ حٕثڄش‬ ‫ٻخٗڃخځ أكڄي ًٯَْه ّنټًَڅ ٫ڀَ حٿـيڄْش ًأڃؼخٿيڂ - ڃن حٿٌّن ّلَٳٌڅ حٿټڀڂ ٫ن‬ ‫ڃٌحٟ٬و - طؤًّپ ڃخ ط٘خرو ٫ڀْيڂ ڃن حٿٸَآڅ ٫ڀَ ٯَْ طؤًّڀو ٻڄخ ٷخٽ أكڄي : ٳِ ٻظخرو‬ ‫حٿٌُ ٛنٴو ٳِ حٿَى ٫ڀَ حٿِنخىٷش ًحٿـيڄْش ٳْڄخ ٗټض ٳْو ڃن ڃظ٘خرو حٿٸَآڅ ًطؤًٿظو‬ ‫٫ڀَ ٯَْ طؤًّڀو ًانڄخ ًڃيڂ ٿټٌنيڂ طؤًٿٌه ٫ڀَ ٯَْ طؤًّڀو ًًٻَ ٳِ ًٿٺ ڃخ ّ٘ظزو‬ ‫٫ڀْيڂ ڃ٬نخه ًاڅ ٻخڅ ٙ ّ٘ظزو ٫ڀَ ٯَْىڂ ًًڃيڂ ٫ڀَ أنيڂ طؤًٿٌه ٫ڀَ ٯَْ طؤًّڀو ًٿڂ‬ ‫ّنٲ ڃ٤ڀٶ ٿٴ٦ حٿظؤًّپ ٻڄخ طٸيځ : ڃن أڅ ٿٴ٦ حٿظؤًّپ َّحى رو حٿظٴَْٔ حٿڄزْن ٿڄَحى حهلل رو‬ ‫ٳٌٿٺ ٙ ّ٬خد رپ ّلڄي ًَّحى رخٿظؤًّپ حٿلٸْٸش حٿظِ حٓظؤػَ حهلل ر٬ڀڄيخ ٳٌحٹ ٙ ّ٬ڀڄو اٙ‬ ‫ىٌ ًٷي رٔ٤نخ ىٌح ٳِ ٯَْ ىٌح حٿڄٌٟ٪ ًڃن ٿڂ ّ٬َٱ ىٌح : حٟ٤َرض أٷٌحٿو ڃؼپ‬ ‫٣خثٴش ّٸٌٿٌڅ اڅ حٿظؤًّپ رخ٣پ ًانو ّـذ اؿَحء حٿڀٴ٦ ٫ڀَ ٧خىَه ًّلظـٌڅ رٸٌٿو‬ ‫ط٬خٿَ : { ًڃخ ّ٬ڀڂ طؤًّڀو اٙ حهلل } ًّلظـٌڅ ريٌه حّٓش ٫ڀَ ار٤خٽ حٿظؤًّپ ًىٌح طنخٷٞ‬

‫73‬

‫ڃنيڂ ; ٕڅ ىٌه حّٓش طٸظ٠ِ أڅ ىنخٹ طؤًّٚ ٙ ّ٬ڀڄو اٙ حهلل ًىڂ ّنٴٌڅ حٿظؤًّپ ڃ٤ڀٸخ‬ ‫ًؿيش حٿٰڀ٢ أڅ حٿظؤًّپ حٿٌُ حٓظؤػَ حهلل ر٬ڀڄو ىٌ حٿلٸْٸش حٿظِ ٙ ّ٬ڀڄيخ اٙ ىٌ .‬ ‫ًأڃخ حٿظؤًّپ حٿڄٌڃٌځ ًحٿزخ٣پ : ٳيٌ طؤًّپ أىپ حٿظلَّٲ ًحٿزي٩ حٿٌّن ّظؤًٿٌنو ٫ڀَ ٯَْ‬ ‫طؤًّڀو ًّي٫ٌڅ َٛٱ حٿڀٴ٦ ٫ن ڃيٿٌٿو اٿَ ٯَْ ڃيٿٌٿو رَْٰ ىٿْپ ٌّؿذ ًٿٺ ًّي٫ٌڅ‬ ‫أڅ ٳِ ٧خىَه ڃن حٿڄلًٌٍ ڃخ ىٌ ن٨َْ حٿڄلًٌٍ حٿُٚځ ٳْڄخ أػزظٌه رخٿ٬ٸپ ًَّٜٳٌنو‬ ‫اٿَ ڃ٬خڅ ىِ ن٨َْ حٿڄ٬خنِ حٿظِ نٴٌىخ ٫نو ٳْټٌڅ ڃخ نٴٌه ڃن ؿنْ ڃخ أػزظٌه ٳبڅ ٻخڅ‬ ‫حٿؼخرض كٸخ ڃڄټنخ ٻخڅ حٿڄنٴِ ڃؼڀو ًاڅ ٻخڅ حٿڄنٴِ رخ٣ٚ ڃڄظن٬خ ٻخڅ حٿؼخرض ڃؼڀو ًىئٙء‬ ‫حٿٌّن ّنٴٌڅ حٿظؤًّپ ڃ٤ڀٸخ ًّلظـٌڅ رٸٌٿو ط٬خٿَ : { ًڃخ ّ٬ڀڂ طؤًّڀو اٙ حهلل } ٷي ّ٨نٌڅ‬ ‫أنخ هٌ٣زنخ ٳِ حٿٸَآڅ رڄخ ٙ ّٴيڄو أكي ; أً رڄخ ٙ ڃ٬نَ ٿو أً رڄخ ٙ ّٴيڂ ڃنو ِٗء ًىٌح‬ ‫ڃ٪ أنو رخ٣پ ٳيٌ ڃظنخٷٞ ٕنخ اًح ٿڂ نٴيڂ ڃنو ْٗجخ ٿڂ ّـِ ٿنخ أڅ نٸٌٽ ٿو طؤًّپ ّوخٿٲ‬ ‫حٿ٨خىَ ًٙ ٌّحٳٸو ; ٙ ڃټخڅ أڅ ّټٌڅ ٿو ڃ٬نَ ٛلْق ًًٿٺ حٿڄ٬نَ حٿٜلْق : ٙ‬ ‫ّوخٿٲ حٿ٨خىَ حٿڄ٬ڀٌځ ٿنخ ٳبنو ٙ ٧خىَ ٿو ٫ڀَ ٷٌٿيڂ ٳٚ طټٌڅ ىٙٿظو ٫ڀَ ًٿٺ حٿڄ٬نَ‬ ‫ىٙٿش ٫ڀَ هٚٱ حٿ٨خىَ ٳٚ ّټٌڅ طؤًّٚ ًٙ ّـٌُ نٴِ ىٙٿظو ٫ڀَ ڃ٬خڅ ٙ ن٬َٳيخ‬ ‫٫ڀَ ىٌح حٿظٸيَّ . ٳبڅ طڀٺ حٿڄ٬خنِ حٿظِ ىٽ ٫ڀْيخ ٷي ٙ نټٌڅ ٫خٍٳْن ريخ ًٕنخ اًح ٿڂ‬ ‫نٴيڂ حٿڀٴ٦ ًڃيٿٌٿو ٳٖڅ ٙ ن٬َٱ حٿڄ٬خنِ حٿظِ ٿڂ ّيٽ ٫ڀْيخ حٿڀٴ٦ أًٿَ ; ٕڅ اٗ٬خٍ‬ ‫حٿڀٴ٦ رڄخ َّحى رو أٷٌٍ ڃن اٗ٬خٍه رڄخ ٙ َّحى رو ; ٳبًح ٻخڅ حٿڀٴ٦ ٙ اٗ٬خٍ ٿو رڄ٬نَ‬ ‫ڃن حٿڄ٬خنِ ًٙ ّٴيڂ ڃنو ڃ٬نَ أٛٚ ٿڂ ّټن ڃ٘٬َح رڄخ أٍّي رو ٳٖڅ ٙ ّټٌڅ ڃ٘٬َح‬ ‫رڄخ ٿڂ َّى رو أًٿَ ٳٚ ّـٌُ أڅ ّٸخٽ : اڅ ىٌح حٿڀٴ٦ ڃظؤًٽ رڄ٬نَ أنو ڃًَٜٱ ٫ن‬ ‫حٙكظڄخٽ حٿَحؿق اٿَ حٙكظڄخٽ حٿڄَؿٌف ٳ٠ٚ ٫ن أڅ ّٸخٽ : اڅ ىٌح حٿظؤًّپ ٙ ّ٬ڀڄو‬ ‫اٙ حهلل . حٿڀيڂ اٙ أڅ َّحى رخٿظؤًّپ ڃخ ّوخٿٲ ٧خىَه حٿڄوظٚ رخٿوڀٶ ٳٚ ٍّذ أڅ ڃن‬ ‫أٍحى رخٿ٨خىَ ىٌح ٙ ري ًأڅ ّټٌڅ ٿو طؤًّپ ّوخٿٲ ٧خىَه . ٿټن اًح ٷخٽ ىئٙء : أنو ٿْْ‬ ‫ٿيخ طؤًّپ ّوخٿٲ حٿ٨خىَ أً أنيخ طـَُ ٫ڀَ حٿڄ٬خنِ حٿ٨خىَس ڃنيخ ٻخنٌح ڃظنخٷ٠ْن ًاڅ‬ ‫أٍحىًح رخٿ٨خىَ ىنخ ڃ٬نَ ًىنخٹ ڃ٬نَ : ٳِ ْٓخٵ ًحكي ڃن ٯَْ رْخڅ ٻخڅ طڀزْٔخ ًاڅ‬
‫83‬

‫أٍحىًح رخٿ٨خىَ ڃـَى حٿڀٴ٦ أُ طـَُ ٫ڀَ ڃـَى حٿڀٴ٦ حٿٌُ ّ٨يَ ڃن ٯَْ ٳيڂ ٿڄ٬نخه‬ ‫ٻخڅ ار٤خٿيڂ ٿڀظؤًّپ أً اػزخطو طنخٷ٠خ ; ٕڅ ڃن أػزض طؤًّٚ أً نٴخه ٳٸي ٳيڂ ڃ٬نَ ڃن‬ ‫حٿڄ٬خنِ . ًريٌح حٿظٸْٔڂ ّظزْن طنخٷٞ ٻؼَْ ڃن حٿنخّ ڃن نٴخس حٿٜٴخص ًڃؼزظْيخ ٳِ ىٌح‬ ‫حٿزخد .‬ ‫القاعذة السادست أنو ٿٸخثپ أڅ ّٸٌٽ : ٙ ري ٳِ ىٌح حٿزخد ڃن ٟخر٢ ّ٬َٱ رو ڃخ ّـٌُ‬ ‫٫ڀَ حهلل ڃڄخ ٙ ّـٌُ ٳِ حٿنٴِ ًحٗػزخص اً حٙ٫ظڄخى ٳِ ىٌح حٿزخد ٫ڀَ ڃـَى نٴِ‬ ‫حٿظ٘زْو أً ڃ٤ڀٶ حٗػزخص ڃن ٯَْ ط٘زْو ٿْْ رٔيّي ًًٿٺ أنو ڃخ ڃن ْٗجْن اٙ رْنيڄخ ٷيٍ‬ ‫ڃ٘ظَٹ ًٷيٍ ڃڄِْ ٳخٿنخٳِ اڅ ح٫ظڄي ٳْڄخ ّنٴْو ٫ڀَ أڅ ىٌح ط٘زْو ٷْپ ٿو : اڅ أٍىص أنو‬ ‫ڃڄخػپ ٿو ڃن ٻپ ًؿو ٳيٌح رخ٣پ ; ًاڅ أٍىص أنو ڃ٘خرو ٿو ڃن ًؿو ىًڅ ًؿو أً‬ ‫ڃ٘خٍٹ ٿو ٳِ حٙٓڂ ٿِڃٺ ىٌح ٳِ ٓخثَ ڃخ طؼزظو ًأنظڂ انڄخ أٷڄظڂ حٿيٿْپ ٫ڀَ ار٤خٽ‬ ‫حٿظ٘زْو ًحٿظڄخػپ حٿٌُ ٳَٔطڄٌه رؤنو ّـٌُ ٫ڀَ أكيىڄخ ڃخ ّـٌُ ٫ڀَ حٓهَ ًّڄظن٪‬ ‫٫ڀْو ڃخ ّڄظن٪ ٫ڀْو ًّـذ ٿو ڃخ ّـذ ٿو ًڃ٬ڀٌځ أڅ اػزخص حٿظ٘زْو ريٌح حٿظٴَْٔ ڃڄخ ٙ‬ ‫ّٸٌٿو ٫خٷپ ّظٌٍٜ ڃخ ّٸٌٽ ; ٳبنو ّ٬ڀڂ ر٠ًٍَس حٿ٬ٸپ حڃظنخ٫و ًٙ ّڀِځ ڃن نٴِ ىٌح‬ ‫نٴِ حٿظ٘خرو ڃن ر٬ٞ حٿٌؿٌه ٻڄخ ٳِ حٕٓڄخء ًحٿٜٴخص حٿڄظٌح٣جش ًٿټن ڃن حٿنخّ ڃن‬ ‫ّـ٬پ حٿظ٘زْو ڃٴَٔح رڄ٬نَ ڃن حٿڄ٬خنِ ػڂ أڅ ٻپ ڃن أػزض ًٿٺ حٿڄ٬نَ ٷخٿٌح : انو ڃ٘زو‬ ‫ًڃنخُ٫يڂ ّٸٌٽ : ًٿٺ حٿڄ٬نَ ٿْْ ڃن حٿظ٘زْو ًٷي ّٴَٵ رْن ٿٴ٦ حٿظ٘زْو ًحٿظڄؼْپ ًًٿٺ‬ ‫أڅ حٿڄ٬ظِٿش ًنلٌىڂ ڃن نٴخس حٿٜٴخص ّٸٌٿٌڅ : ٻپ ڃن أػزض هلل ٛٴش ٷيّڄش ٳيٌ ڃ٘زو‬ ‫ڃڄؼپ ٳڄن ٷخٽ اڅ هلل ٫ڀڄخ ٷيّڄخ أً ٷيٍس ٷيّڄش ٻخڅ ٫نيىڂ ڃ٘زيخ ڃڄؼٚ ٕڅ حٿٸيّڂ ٫ني‬ ‫ؿڄيٌٍىڂ ىٌ أهٚ ًٛٲ حٗٿو ٳڄن أػزض ٿو ٛٴش ٷيّڄش ٳٸي أػزض هلل ڃؼٚ ٷيّڄخ‬ ‫ًّٔڄٌنو ڃڄؼٚ ريٌح حٙ٫ظزخٍ ًڃؼزظش حٿٜٴخص ٙ ٌّحٳٸٌنيڂ ٫ڀَ ىٌح رپ ّٸٌٿٌڅ : أهٚ‬ ‫ًٛٴو ڃخ ٙ ّظٜٲ رو ٯَْه ڃؼپ ٻٌنو ٍد حٿ٬خٿڄْن ًأنو رټپ ِٗء ٫ڀْڂ ًأنو ٫ڀَ ٻپ‬ ‫ِٗء ٷيَّ ًأنو اٿو ًحكي ًنلٌ ًٿٺ ; ًحٿٜٴش ٙ طٌٛٲ رِ٘ء ڃن ًٿٺ ػڂ ڃن ىئٙء‬ ‫حٿٜٴخطْش ڃن ٙ ّٸٌٽ ٳِ حٿٜٴخص انيخ ٷيّڄش رپ ّٸٌٽ : حٿَد رٜٴخطو ٷيّڂ ًڃنيڂ ڃن‬
‫93‬

‫ّٸٌٽ : ىٌ ٷيّڂ ًٛٴظو ٷيّڄش ًٙ ّٸٌٽ : ىٌ ًٛٴخطو ٷيّڄخڅ . ًڃنيڂ ڃن ّٸٌٽ : ىٌ‬ ‫ًٛٴخطو ٷيّڄخڅ ; ًٿټن ّٸٌٽ : ًٿٺ ٙ ّٸظ٠ِ ڃ٘خٍٻش حٿٜٴش ٿو ٳِ ِٗء ڃن‬ ‫هٜخثٜو ٳبڅ حٿٸيځ ٿْْ ڃن هٜخثٚ حٿٌحص حٿڄـَىس رپ ڃن هٜخثٚ حٿٌحص‬ ‫حٿڄٌٌٛٳش رٜٴخص ًاٙ ٳخٿٌحص حٿڄـَىس ٙ ًؿٌى ٿيخ ٫نيىڂ ٳ٠ٚ ٫ن أڅ طوظٚ رخٿٸيځ‬ ‫ًٷي ّٸٌٿٌڅ : حٿٌحص ڃظٜٴش رخٿٸيځ ًحٿٜٴخص ڃظٜٴش رخٿٸيځ ًٿْٔض حٿٜٴخص اٿيخ ًٙ ٍرخ‬ ‫ٻڄخ أڅ حٿنزِ ڃليع ًٛٴخطو ڃليػش ًٿْٔض ٛٴخطو نزْخ ٳيئٙء اًح أ٣ڀٸٌح ٫ڀَ حٿٜٴخطْش‬ ‫حٓڂ حٿظ٘زْو ًحٿظڄؼْپ : ٻخڅ ىٌح رلٔذ ح٫ظٸخىىڂ حٿٌُ ّنخُ٫يڂ ٳْو أًٿجٺ ػڂ طٸٌٽ ٿيڂ‬ ‫أًٿجٺ : ىذ أڅ ىٌح حٿڄ٬نَ ٷي ّٔڄَ ٳِ حٛ٤ٚف ر٬ٞ حٿنخّ ط٘زْيخ ٳيٌح حٿڄ٬نَ ٿڂ‬ ‫ّنٴو ٫ٸپ ًٙ ٓڄ٪ ًانڄخ حٿٌحؿذ نٴِ ڃخ نٴظو حٕىٿش حٿَ٘٫ْش ًحٿ٬ٸڀْش ًحٿٸَآڅ ٷي نٴَ‬ ‫ڃٔڄَ حٿڄؼپ ًحٿټٲء ًحٿني ًنلٌ ًٿٺ ًٿټن ّٸٌٿٌڅ حٿٜٴش ٳِ ٿٰش حٿ٬َد ٿْٔض ڃؼپ‬ ‫حٿڄٌٌٛٱ ًٙ ٻٴئه ًٙ نيه ٳٚ ّيهپ ٳِ حٿنٚ ًأڃخ حٿ٬ٸپ : ٳڀڂ ّنٲ ڃٔڄَ حٿظ٘زْو ٳِ‬ ‫حٛ٤ٚف حٿڄ٬ظِٿش ًٻٌٿٺ أّ٠خ ّٸٌٿٌڅ : اڅ حٿٜٴخص ٙ طٸٌځ اٙ رـٔڂ ڃظلِْ ًحٕؿٔخځ‬ ‫ڃظڄخػڀش ٳڀٌ ٷخڃض رو حٿٜٴخص ٿڀِځ أڅ ّټٌڅ ڃڄخػٚ ٿٔخثَ حٕؿٔخځ ًىٌح ىٌ حٿظ٘زْو‬ ‫ًٻٌٿٺ ّٸٌٽ : ىٌح ٻؼَْ ڃن حٿٜٴخطْش حٿٌّن ّؼزظٌڅ حٿٜٴخص ًّنٴٌڅ ٫ڀٌه ٫ڀَ حٿ٬َٕ‬ ‫ًٷْخځ حٕٳ٬خٽ حٙهظْخٍّش رو ًنلٌ ًٿٺ ًّٸٌٿٌڅ : حٿٜٴخص ٷي طٸٌځ رڄخ ٿْْ رـٔڂ ًأڃخ‬ ‫حٿ٬ڀٌ ٫ڀَ حٿ٬خٿڂ ٳٚ ّٜق اٙ اًح ٻخڅ ؿٔڄخ ٳڀٌ أػزظنخ ٫ڀٌه ٿڀِځ أڅ ّټٌڅ ؿٔڄخ ًكْنجٌ‬ ‫ٳخٕؿٔخځ ڃظڄخػڀش ٳْڀِځ حٿظ٘زْو ٳڀيٌح طـي ىئٙء ّٔڄٌڅ ڃن أػزض حٿ٬ڀٌ ًنلٌه ڃ٘زيخ ًٙ‬ ‫ّٔڄٌڅ ڃن أػزض حٿٔڄ٪ ًحٿزَٜ ًحٿټٚځ ًنلٌه ڃ٘زيخ ٻڄخ ّٸٌٽ ٛخكذ حٍٗٗخى ًأڃؼخٿو‬ ‫ًٻٌٿٺ ٌّحٳٸيڂ ٫ڀَ حٿٸٌٽ رظڄخػپ حٕؿٔخځ حٿٸخِٟ أرٌ ّ٬ڀَ ًأڃؼخٿو ڃن ڃؼزظش حٿٜٴخص‬ ‫ًحٿ٬ڀٌ ; ٿټن ىئٙء ّـ٬ڀٌڅ حٿ٬ڀٌ ٛٴش هزَّش ٻڄخ ىٌ أًٽ ٷٌٿِ حٿٸخِٟ أرِ ّ٬ڀَ‬ ‫ٳْټٌڅ حٿټٚځ ٳْو ٻخٿټٚځ ٳِ حٿٌؿو ًٷي ّٸٌٿٌڅ : أڅ ڃخ ّؼزظٌنو ٙ ّنخٳِ حٿـٔڂ ٻڄخ‬ ‫ّٸٌٿٌنو ٳِ ٓخثَ حٿٜٴخص ًحٿ٬خٷپ اًح طؤڃپ ًؿي حٕڃَ ٳْڄخ نٴٌه ٻخٕڃَ ٳْڄخ أػزظٌه ٙ‬ ‫ٳَٵ ًأٛپ ٻٚځ ىئٙء ٻڀيڂ ٫ڀَ أڅ اػزخص حٿٜٴخص ڃٔظڀِځ ٿڀظـْٔڂ ًحٕؿٔخځ ڃظڄخػڀش‬
‫04‬

‫. ًحٿڄؼزظٌڅ ّـْزٌڅ ٫ن ىٌح طخٍس رڄن٪ حٿڄٸيڃش حًٕٿَ ًطخٍس رڄن٪ حٿڄٸيڃش حٿؼخنْش ًطخٍس‬ ‫رڄن٪ ٻپ ڃن حٿڄٸيڃظْن ًطخٍس رخٙٓظٴٜخٽ ًٙ ٍّذ أڅ ٷٌٿيڂ رظڄخػپ حٕؿٔخځ ٷٌٽ رخ٣پ‬ ‫ٌٓحء ٳًَٔح حٿـٔڂ رڄخ ّ٘خٍ اٿْو أً رخٿٸخثڂ رنٴٔو أً رخٿڄٌؿٌى أً رخٿڄَٻذ ڃن حٿيٌْٿَ‬ ‫ًحٿٌٍٜس ًنلٌ ًٿٺ ٳؤڃخ اًح ٳًَٔه رخٿڄَٻذ ڃن حٿـٌحىَ حٿڄٴَىس ً٫ڀَ أنيخ ڃظڄخػڀش‬ ‫ٳيٌح ّزنَ ٫ڀَ ٛلش ًٿٺ ; ً٫ڀَ اػزخص حٿـٌىَ حٿٴَى ً٫ڀَ أنو ڃظڄخػپ ًؿڄيٌٍ‬ ‫حٿ٬ٸٚء ّوخٿٴٌنيڂ ٳِ ًٿٺ ( ًحٿڄٸٌٜى ىنخ أنيڂ ّ٤ڀٸٌڅ حٿظ٘زْو ٫ڀَ ڃخ ّ٬ظٸيًنو طـْٔڄخ‬ ‫رنخء ٫ڀَ طڄخػپ حٕؿٔخځ ًحٿڄؼزظٌڅ ّنخُ٫ٌنيڂ ٳِ ح٫ظٸخىىڂ ; ٻب٣ٚٵ حٿَحٳ٠ش حٿنٜذ‬ ‫٫ڀَ ڃن طٌٿَ أرخ رټَ ً٫ڄَ ٍِٟ حهلل ٫نيڄخ ; رنخء ٫ڀَ أڅ ڃن أكزيڄخ ٳٸي أرٰٞ‬ ‫٫ڀْخ ٍِٟ حهلل ٫نو ; ًڃن أرٰ٠و ٳيٌ نخٛزِ ًأىپ حٿٔنش ّنخُ٫ٌنيڂ ٳِ حٿڄٸيڃش‬ ‫حًٕٿَ ; ًٿيٌح ّٸٌٽ ىئٙء : اڅ حٿْ٘جْن ٙ ّ٘ظزيخڅ ڃن ًؿو ًّوظڀٴخڅ ڃن ًؿو ًأٻؼَ‬ ‫حٿ٬ٸٚء ٫ڀَ هٚٱ ًٿٺ ًٷي رٔ٤نخ حٿټٚځ ٫ڀَ ىٌح ٳِ ٯَْ ىٌح حٿڄٌٟ٪ ًرْنخ ٳْو كـؾ‬ ‫ڃن ّٸٌٽ رظڄخػپ حٕؿٔخځ ًكـؾ ڃن نٴَ ًٿٺ , ًرْنخ ٳٔخى ٷٌٽ ڃن ّٸٌٽ رظڄخػڀيخ ًأّ٠خ‬ ‫ٳخٙ٫ظڄخى ريٌح حٿ٤َّٶ ٫ڀَ نٴِ حٿظ٘زْو ح٫ظڄخى رخ٣پ ًًٿٺ أنو اًح أػزض طڄخػپ حٕؿٔخځ‬ ‫ٳيڂ ٙ ّنٴٌڅ ًٿٺ اٙ رخٿلـش حٿظِ ّنٴٌڅ ريخ حٿـٔڂ ًاًح ػزض أڅ ىٌح ّٔظڀِځ حٿـٔڂ ًػزض‬ ‫حڃظنخ٩ حٿـٔڂ : ٻخڅ ىٌح ًكيه ٻخٳْخ ٳِ نٴِ ًٿٺ ٙ ّلظخؽ نٴِ ًٿٺ اٿَ نٴِ ڃٔڄَ‬ ‫حٿظ٘زْو ٿټن نٴِ حٿظـْٔڂ ّټٌڅ ڃزنْخ ٫ڀَ نٴِ ىٌح حٿظ٘زْو رؤڅ ّٸخٽ : ٿٌ ػزض ٿو ٻٌح ًٻٌح‬ ‫ٿټخڅ ؿٔڄخ ; ػڂ ّٸخٽ : ًحٕؿٔخځ ڃظڄخػڀش ٳْـذ حٗظَحٻيخ ٳْڄخ ّـذ ًّـٌُ ًّڄظن٪ ًىٌح‬ ‫ڃڄظن٪ ٫ڀْو . ٿټن كْنجٌ ّټٌڅ ڃن ٓڀٺ ىٌح حٿڄٔڀٺ ڃ٬ظڄيح ٳِ نٴِ حٿظ٘زْو ٫ڀَ نٴِ‬ ‫حٿظـْٔڂ ; ٳْټٌڅ أٛپ نٴْو نٴِ حٿـٔڂ ًىٌح ڃٔڀٺ آهَ ٓنظټڀڂ ٫ڀْو اڅ ٗخء حهلل ًانڄخ‬ ‫حٿڄٸٌٜى ىنخ : أڅ ڃـَى حٙ٫ظڄخى ٳِ نٴِ ڃخ ّنٴَ ٫ڀَ ڃـَى نٴِ حٿظ٘زْو ٙ ّٴْي اً ڃخ‬ ‫ڃن ْٗجْن اٙ ّ٘ظزيخڅ ڃن ًؿو ًّٴظَٷخڅ ڃن ًؿو روٚٱ حٙ٫ظڄخى ٫ڀَ نٴِ حٿنٸٚ‬ ‫ًحٿ٬ْذ ًنلٌ ًٿٺ ڃڄخ ىٌ ٓزلخنو ڃٸيّ ٫نو ٳبڅ ىٌه ٣َّٸش ٛلْلش ًٻٌٿٺ اًح أػزض‬ ‫ٿو ٛٴخص حٿټڄخٽ ًنٴَ ڃڄخػڀش ٯَْه ٿو ٳْيخ ٳبڅ ىٌح نٴِ حٿڄڄخػڀش ٳْڄخ ىٌ ڃٔظلٶ ٿو‬
‫14‬

‫ًىٌح كٸْٸش حٿظٌكْي : ًىٌ أڅ ٙ َّ٘ٻو ِٗء ڃن حْٕٗخء ٳْڄخ ىٌ ڃن هٜخثٜو ًٻپ‬ ‫ٛٴش ڃن ٛٴخص حٿټڄخٽ ٳيٌ ڃظٜٲ ريخ ٫ڀَ ًؿو ٙ ّڄخػڀو ٳْو أكي ; ًٿيٌح ٻخڅ ڃٌىذ‬ ‫ٓڀٲ حٕڃش ًأثڄظيخ اػزخص ڃخ ًٛٲ رو نٴٔو ڃن حٿٜٴخص ًنٴِ ڃڄخػڀظو رِ٘ء ڃن‬ ‫حٿڄوڀٌٷخص ( ٳبڅ ٷْپ اڅ حٿِ٘ء اًح ٗخرو ٯَْه ڃن ًؿو ؿخُ ٫ڀْو ڃخ ّـٌُ ٫ڀْو ڃن ًٿٺ‬ ‫حٿٌؿو ًًؿذ ٿو ڃخ ًؿذ ٿو ًحڃظن٪ ٫ڀْو ڃخ حڃظن٪ ٫ڀْو ( ٷْپ ىذ أڅ حٕڃَ ٻٌٿٺ ًٿټن‬ ‫اًح ٻخڅ ًٿٺ حٿٸيٍ حٿڄ٘ظَٹ ٙ ّٔظڀِځ اػزخص ڃخ ّڄظن٪ ٫ڀَ حٿَد ٓزلخنو ًٙ نٴِ ڃخ‬ ‫ّٔظلٸو ٿڂ ّټن ڃڄظن٬خ ٻڄخ اًح ٷْپ : انو ڃٌؿٌى كِ ٫ڀْڂ ٓڄْ٪ رَْٜ ًٷي ٓڄِ ر٬ٞ‬ ‫حٿڄوڀٌٷخص كْخ ٓڄ٬ْخ ٫ڀْڄخ رَْٜح ٳبًح ٷْپ : ّڀِځ أنو ّـٌُ ٫ڀْو ڃخ ّـٌُ ٫ڀَ ًٿٺ‬ ‫ڃن ؿيش ٻٌنو ڃٌؿٌىح كْخ ٫ڀْڄخ ٓڄْ٬خ رَْٜح ٷْپ : ُٙځ ىٌح حٿٸيٍ حٿڄ٘ظَٹ ٿْْ‬ ‫ڃڄظن٬خ ٫ڀَ حٿَد ط٬خٿَ ٳبڅ ًٿٺ ٙ ّٸظ٠ِ كيًػخ ًٙ اڃټخنخ ًٙ نٸٜخ ًٙ ْٗجخ ڃڄخ‬ ‫ّنخٳِ ٛٴخص حٿَرٌرْش ًًٿٺ أڅ حٿٸيٍ حٿڄ٘ظَٹ ىٌ ڃٔڄَ حٿٌؿٌى أً حٿڄٌؿٌى أً حٿلْخس‬ ‫أً حٿلِ أً حٿ٬ڀڂ أً حٿ٬ڀْڂ أً حٿٔڄ٪ أً حٿزَٜ أً حٿٔڄْ٪ أً حٿزَْٜ أً حٿٸيٍس أً حٿٸيَّ‬ ‫ًحٿٸيٍ حٿڄ٘ظَٹ ڃ٤ڀٶ ٻڀِ ٙ ّوظٚ رؤكيىڄخ ىًڅ حٓهَ ; ٳڀڂ ّٸ٪ رْنيڄخ حٗظَحٹ ٙ‬ ‫ٳْڄخ ّوظٚ رخٿڄڄټن حٿڄليع ًٙ ٳْڄخ ّوظٚ رخٿٌحؿذ حٿٸيّڂ ٳبڅ ڃخ ّوظٚ رو أكيىڄخ‬ ‫ّڄظن٪ حٗظَحٻيڄخ ٳْو ٳبًح ٻخڅ حٿٸيٍ حٿڄ٘ظَٹ حٿٌُ حٗظَٻخ ٳْو ٛٴش ٻڄخٽ ٻخٿٌؿٌى‬ ‫ًحٿلْخس ًحٿ٬ڀڂ ًحٿٸيٍس ًٿڂ ّټن ٳِ ًٿٺ ِٗء ڃڄخ ّيٽ ٫ڀَ هٜخثٚ حٿڄوڀٌٷْن ٻڄخ ٙ‬ ‫ّيٽ ٫ڀَ ِٗء ڃن هٜخثٚ حٿوخٿٶ ٿڂ ّټن ٳِ اػزخص ىٌح ڃلًٌٍ أٛٚ ; رپ اػزخص ىٌح‬ ‫ڃن ٿٌحُځ حٿٌؿٌى , ٳټپ ڃٌؿٌىّن ٙ ري رْنيڄخ ڃن ڃؼپ ىٌح ًڃن نٴِ ىٌح ٿِڃو ط٬٤ْپ‬ ‫ًؿٌى ٻپ ڃٌؿٌى ًٿيٌح ٿڄخ ح٣ڀ٪ حٕثڄش ٫ڀَ أڅ ىٌح كٸْٸش ٷٌٽ حٿـيڄْش ٓڄٌىڂ ڃ٬٤ڀش‬ ‫ًٻخڅ ؿيڂ ّنټَ أڅ ّٔڄَ حهلل ْٗجخ ًٍرڄخ ٷخٿض حٿـيڄْش ىٌ ِٗء ٙ ٻخْٕٗخء ٳبًح نٴَ‬ ‫حٿٸيٍ حٿڄ٘ظَٹ ڃ٤ڀٸخ ٿِځ حٿظ٬٤ْپ حٿ٬خځ .‬ ‫ًحٿڄ٬خنِ حٿظِ ٌّٛٲ ريخ حٿَد ط٬خٿَ ٻخٿلْخس ًحٿ٬ڀڂ ًحٿٸيٍس رپ حٿٌؿٌى ًحٿؼزٌص‬ ‫ًحٿلٸْٸش ًنلٌ ًٿٺ : طـذ ٿٌحُڃيخ ٳبڅ ػزٌص حٿڄڀًِځ ّٸظ٠ِ ػزٌص حٿُٚځ ,‬
‫24‬

‫ًهٜخثٚ حٿڄوڀٌٵ حٿظِ ّـذ طنِّو حٿَد ٫نيخ ٿْٔض ڃن ٿٌحُځ ًٿٺ أٛٚ رپ طڀٺ ڃن‬ ‫ٿٌحُځ ڃخ ّوظٚ رخٿڄوڀٌٵ ڃن ًؿٌى ًكْخس ً٫ڀڂ ًنلٌ ًٿٺ ًحهلل ٓزلخنو ڃنِه ٫ن‬ ‫هٜخثٚ حٿڄوڀٌٷْن ًڃڀًِڃخص هٜخثٜيڂ ًىٌح حٿڄٌٟ٪ ڃن ٳيڄو ٳيڄخ ؿْيح ًطيرَه :‬ ‫ُحٿض ٫نو ٫خڃش حٿ٘زيخص ًحنټ٘ٲ ٿو ٯڀ٢ ٻؼَْ ڃن حًٕٻْخء ٳِ ىٌح حٿڄٸخځ ًٷي رٔ٢ ىٌح‬ ‫ٳِ ڃٌحٟ٪ ٻؼَْس ًرْن ٳْيخ أڅ حٿٸيٍ حٿڄ٘ظَٹ حٿټڀِ ٙ ٌّؿي ٳِ حٿوخٍؽ اٙ ڃ٬ْنخ ڃٸْيح‬ ‫ًأڅ ڃ٬نَ حٗظَحٹ حٿڄٌؿٌىحص ٳِ أڃَ ڃن حٕڃٌٍ ىٌ ط٘خرييخ ڃن ًٿٺ حٿٌؿو ًأڅ ًٿٺ‬ ‫حٿڄ٬نَ حٿ٬خځ ّ٤ڀٶ ٫ڀَ ىٌح ًىٌح ; ٕڅ حٿڄٌؿٌىحص ٳِ حٿوخٍؽ ٙ ّ٘خٍٹ أكيىڄخ حٓهَ‬ ‫ٳِ ِٗء ڃٌؿٌى ٳْو رپ ٻپ ڃٌؿٌى ڃظڄِْ ٫ن ٯَْه رٌحطو ًٛٴخطو ًأٳ٬خٿو ًٿڄخ ٻخڅ‬ ‫حٕڃَ ٻٌٿٺ ٻخڅ ٻؼَْ ڃن حٿنخّ ڃظنخٷ٠خ ٳِ ىٌح حٿڄٸخځ ; ٳظخٍس ّ٨ن أڅ اػزخص حٿٸيٍ‬ ‫حٿڄ٘ظَٹ ٌّؿذ حٿظ٘زْو حٿزخ٣پ ٳْـ٬پ ًٿٺ ٿو كـش ٳْڄخ ّ٨ن نٴْو ڃن حٿٜٴخص كٌٍح ڃن‬ ‫ڃڀًِڃخص حٿظ٘زْو ًطخٍس ّظٴ٤ن أنو ٙ ري ڃن اػزخص ىٌح ٫ڀَ طٸيَّ ٳْـْذ رو ٳْڄخ ّؼزظو‬ ‫ڃن حٿٜٴخص ٿڄن حكظؾ رو ڃن حٿنٴخس ًٿټؼَس حٙٗظزخه ٳِ ىٌح حٿڄٸخځ : ًٷ٬ض حٿ٘زيش ٳِ أڅ‬ ‫ًؿٌى حٿَد ىپ ىٌ ٫ْن ڃخىْظو أً ُحثي ٫ڀَ ڃخىْظو ؟ ًىپ ٿٴ٦ حٿٌؿٌى ڃٸٌٽ‬ ‫رخٙٗظَحٹ حٿڀٴ٨ِ أً حٿظٌح٣ئ أً حٿظ٘ټْٺ ؟ ٻڄخ ًٷ٪ حٙٗظزخه ٳِ اػزخص حٕكٌحٽ ًنٴْيخ‬ ‫ًٳِ أڅ حٿڄ٬يًځ ىپ ىٌ ِٗء أځ ٙ ؟ ًٳِ ًؿٌى حٿڄٌؿٌىحص ىپ ىٌ ُحثي ٫ڀَ ڃخىْظيخ‬ ‫أځ ٙ ؟ ًٷي ٻؼَ ڃن أثڄش حٿن٨خٍ حٟٙ٤َحد ًحٿظنخٷٞ ٳِ ىٌه حٿڄٸخڃخص ; ٳظخٍس ّٸٌٽ‬ ‫أكيىڂ حٿٸٌٿْن حٿڄظنخٷ٠ْن ًّلټِ ٫ن حٿنخّ ڃٸخٙص ڃخ ٷخٿٌىخ ; ًطخٍس ّزٸَ ٳِ حٿ٘ٺ‬ ‫ًحٿظلَْ ًٷي رٔ٤نخ ڃن حٿټٚځ ٳِ ىٌه حٿڄٸخڃخص ًڃخ ًٷ٪ ڃن حٙٗظزخه ًحٿٰڀ٢ ًحٿلَْس‬ ‫ٳْيخ ٕثڄش حٿټٚځ ًحٿٴڀٔٴش ڃخ ٙ طظٔ٪ ٿو ىٌه حٿـڄپ حٿڄوظَٜس ًرْنخ أڅ حٿٌٜحد ىٌ أڅ‬ ‫ًؿٌى ٻپ ِٗء ٳِ حٿوخٍؽ ىٌ ڃخىْظو حٿڄٌؿٌىس ٳِ حٿوخٍؽ ; روٚٱ حٿڄخىْش حٿظِ ٳِ‬ ‫حٿٌىن ٳبنيخ ڃٰخَّس ٿڀڄٌؿٌى ٳِ حٿوخٍؽ ; ًأڅ ٿٴ٦ حٿٌحص ًحٿِ٘ء ًحٿڄخىْش ًحٿلٸْٸش‬ ‫ًنلٌ ًٿٺ ٳيٌه حٕٿٴخ٥ ٻڀيخ ڃظٌح٣جش ٳبًح ٷْپ : انيخ ڃ٘ټټش ٿظٴخٟپ ڃ٬خنْيخ ٳخٿڄ٘ټٺ‬ ‫نٌ٩ ڃن حٿڄظٌح٣ت حٿ٬خځ حٿٌُ َّح٫َ ٳْو ىٙٿش حٿڀٴ٦ ٫ڀَ حٿٸيٍ حٿڄ٘ظَٹ ٌٓحء ٻخڅ‬
‫34‬

‫حٿڄ٬نَ ڃظٴخٟٚ ٳِ ڃٌحٍىه أً ڃظڄخػٚ . ًرْنخ أڅ حٿڄ٬يًځ ِٗء أّ٠خ ٳِ حٿ٬ڀڂ ًحٿٌىن ٙ‬ ‫ٳِ حٿوخٍؽ ٳٚ ٳَٵ رْن حٿؼزٌص ًحٿٌؿٌى ٿټن حٿٴَٵ ػخرض رْن حٿٌؿٌى حٿ٬ڀڄِ ًحٿ٬ْنِ‬ ‫ڃ٪ أڅ ڃخ ٳِ حٿ٬ڀڂ ٿْْ ىٌ حٿلٸْٸش حٿڄٌؿٌىس ًٿټن ىٌ حٿ٬ڀڂ حٿظخر٪ ٿڀ٬خٿڂ حٿٸخثڂ رو ًٻٌٿٺ‬ ‫حٕكٌحٽ حٿظِ طظڄخػپ ٳْيخ حٿڄٌؿٌىحص ًطوظڀٲ : ٿيخ ًؿٌى ٳِ حًٕىخڅ ًٿْْ ٳِ‬ ‫حٕ٫ْخڅ اٙ حٕ٫ْخڅ حٿڄٌؿٌىس ًٛٴخطيخ حٿٸخثڄش ريخ حٿڄ٬ْنش ٳظظ٘خرو رٌٿٺ ًطوظڀٲ رو ًأڃخ‬ ‫ىٌه حٿـڄڀش حٿڄوظَٜس ٳبڅ حٿڄٸٌٜى ريخ حٿظنزْو ٫ڀَ ؿڄپ ڃوظَٜس ؿخڃ٬ش ڃن ٳيڄيخ‬ ‫٫ڀڂ ٷيٍ نٴ٬يخ ًحنٴظق ٿو رخد حٿييٍ ًاڃټخڅ اٯٚٵ رخد حٿ٠ٚٽ ; ػڂ رٔ٤يخ ًَٗكيخ ٿو‬ ‫ڃٸخځ آهَ ; اً ٿټپ ڃٸخځ ڃٸخٽ " ًحٿڄٸٌٜى " : ىنخ أڅ حٙ٫ظڄخى ٫ڀَ ڃؼپ ىٌه حٿلـش ٳْڄخ‬ ‫ّنٴَ ٫ن حٿَد ًّنِه ٫نو - ٻڄخ ّٴ٬ڀو ٻؼَْ ڃن حٿڄٜنٴْن - ه٤ؤ ٿڄن طيرَ ًٿٺ ًىٌح ڃن‬ ‫٣َٵ حٿنٴِ حٿزخ٣ڀش .‬ ‫( فصل )‬ ‫ًأٳٔي ڃن ًٿٺ : ڃخ ّٔڀټو نٴخس حٿٜٴخص أً ر٬٠يخ اًح أٍحىًح أڅ ّنِىٌه ٫ڄخ ّـذ‬ ‫طنِّيو ٫نو ڃڄخ ىٌ ڃن أ٫٨ڂ حٿټٴَ ڃؼپ أڅ َّّيًح طنِّيو ٫ن حٿلِڅ ًحٿزټخء ًنلٌ ًٿٺ‬ ‫ًَّّيًڅ حٿَى ٫ڀَ حٿْيٌى : حٿٌّن ّٸٌٿٌڅ انو رټَ ٫ڀَ حٿ٤ٌٳخڅ كظَ ٍڃي ً٫خىطو‬ ‫حٿڄٚثټش ًحٿٌّن ّٸٌٿٌڅ ربٿيْش ر٬ٞ حٿزَ٘ ًأنو حهلل ٳبڅ ٻؼَْح ڃن حٿنخّ ّلظؾ ٫ڀَ‬ ‫ىئٙء رنٴِ حٿظـْٔڂ ًحٿظلِْ ًنلٌ ًٿٺ ًّٸٌٿٌڅ ٿٌ حطٜٲ ريٌه حٿنٸخثٚ ًحٓٳخص ٿټخڅ‬ ‫ؿٔڄخ أً ڃظلِْح ًًٿٺ ڃڄظن٪ ًرٔڀٌٻيڂ ڃؼپ ىٌه حٿ٤َّٶ حٓظ٨يَ ٫ڀْيڂ ىئٙء‬ ‫حٿڄٚكيس نٴخس حٕٓڄخء ًحٿٜٴخص ٳبڅ ىٌه حٿ٤َّٸش ٙ ّلٜپ ريخ حٿڄٸٌٜى ٿٌؿٌه : - (‬ ‫أكيىخ أڅ ًٛٲ حهلل ط٬خٿَ ريٌه حٿنٸخثٚ ًحٓٳخص أ٧يَ ٳٔخىح ٳِ حٿ٬ٸپ ًحٿيّن ڃن نٴِ‬ ‫حٿظلِْ ًحٿظـْٔڂ ; ٳبڅ ىٌح ٳْو ڃن حٙٗظزخه ًحٿنِح٩ ًحٿوٴخء ڃخ ٿْْ ٳِ ًٿٺ ًٻٴَ‬ ‫ٛخكذ ًٿٺ ڃ٬ڀٌځ رخٿ٠ًٍَس ڃن ىّن حٗٓٚځ ًحٿيٿْپ ڃ٬َٱ ٿڀڄيٿٌٽ ًڃزْن ٿو ; ٳٚ‬ ‫ّـٌُ أڅ ّٔظيٽ ٫ڀَ حٕ٧يَ حٕرْن رخٕهٴَ ٻڄخ ٙ ّٴ٬پ ڃؼپ ًٿٺ ٳِ حٿليًى ( حٿٌؿو‬
‫44‬

‫حٿؼخنِ أڅ ىئٙء حٿٌّن ّٜٴٌنو ريٌه حٿٜٴخص : ّڄټنيڂ أڅ ّٸٌٿٌح نلن ٙ نٸٌٽ رخٿظـْٔڂ‬ ‫ًحٿظلِْ ٻڄخ ّٸٌٿو ڃن ّؼزض حٿٜٴخص ًّنٴِ حٿظـْٔڂ ٳَْْٜ نِح٫يڂ ڃؼپ نِح٩ ڃؼزظش‬ ‫حٿټٚځ ًٛٴخص حٿټڄخٽ ٳَْْٜ ٻٚځ ڃن ًٛٲ حهلل رٜٴخص حٿټڄخٽ ًٛٴخص حٿنٸٚ‬ ‫ًحكيح ًّزٸَ ٍى حٿنٴخس ٫ڀَ حٿ٤خثٴظْن ر٤َّٶ ًحكي ًىٌح ٳِ ٯخّش حٿٴٔخى ( حٿؼخٿغ ) أڅ‬ ‫ىئٙء ّنٴٌڅ ٛٴخص حٿټڄخٽ رڄؼپ ىٌه حٿ٤َّٸش ًحطٜخٳو رٜٴخص حٿټڄخٽ ًحؿذ ػخرض‬ ‫رخٿ٬ٸپ ًحٿٔڄ٪ ٳْټٌڅ ًٿٺ ىٿْٚ ٫ڀَ ٳٔخى ىٌه حٿ٤َّٸش ( حٿَحر٪ ) : أڅ ٓخٿټِ ىٌه‬ ‫حٿ٤َّٸش ڃظنخٷ٠ٌڅ ٳټپ ڃن أػزض ْٗجخ ڃنيڂ أٿِڃو حٓهَ رڄخ ٌّحٳٸو ٳْو ڃن حٗػزخص ٻڄخ‬ ‫أڅ ٻپ ڃن نٴَ ْٗجخ ڃنيڂ أٿِڃو حٓهَ رڄخ ٌّحٳٸو ٳْو ڃن حٿنٴِ . ٳڄؼزظش حٿٜٴخص -‬ ‫ٻخٿلْخس ًحٿ٬ڀڂ ًحٿٸيٍس ًحٿټٚځ ًحٿٔڄ٪ ًحٿزَٜ - اًح ٷخٿض ٿيڂ حٿنٴخس ٻخٿڄ٬ظِٿش : ىٌح‬ ‫طـْٔڂ ; ٕڅ ىٌه حٿٜٴخص أ٫َحٝ ًحٿ٬َٝ ٙ ّٸٌځ اٙ رخٿـٔڂ أً ٕنخ ٙ ن٬َٱ‬ ‫ڃٌٌٛٳخ رخٿٜٴخص اٙ ؿٔڄخ . ٷخٿض ٿيڂ حٿڄؼزظش : ًأنظڂ ٷي ٷڀظڂ : انو كِ ٫ڀْڂ ٷيَّ .‬ ‫ًٷڀظڂ : ٿْْ رـٔڂ ; ًأنظڂ ٙ ط٬ڀڄٌڅ ڃٌؿٌىح كْخ ٫خٿڄخ ٷخىٍح اٙ ؿٔڄخ ٳٸي أػزظڄٌه ٫ڀَ‬ ‫هٚٱ ڃخ ٫ڀڄظڂ ٳټٌٿٺ نلن ًٷخٿٌح ٿيڂ : أنظڂ أػزظڂ كْخ ٫خٿڄخ ٷخىٍح ; رٚ كْخس ًٙ ٫ڀڂ ًٙ‬ ‫ٷيٍس ًىٌح طنخٷٞ ّ٬ڀڂ ر٠ًٍَس حٿ٬ٸپ ػڂ ىئٙء حٿڄؼزظٌڅ اًح ٷخٿٌح ٿڄن أػزض أنو ََّٟ‬ ‫ًّٰ٠ذ ًّلذ ًّزٰٞ أً ڃن ًٛٴو رخٙٓظٌحء ًحٿنًِٽ ًحٗطْخڅ ًحٿڄـِء أً رخٿٌؿو‬ ‫ًحٿْي ًنلٌ ًٿٺ اًح ٷخٿٌح : ىٌح ّٸظ٠ِ حٿظـْٔڂ ٕنخ ٙ ن٬َٱ ڃخ ٌّٛٲ رٌٿٺ اٙ ڃخ ىٌ‬ ‫ؿٔڂ ٷخٿض ٿيڂ حٿڄؼزظش : ٳؤنظڂ ٷي ًٛٴظڄٌه رخٿلْخس ًحٿ٬ڀڂ ًحٿٸيٍس ًحٿٔڄ٪ ًحٿزَٜ‬ ‫ًحٿټٚځ ًىٌح ىټٌح ; ٳبًح ٻخڅ ىٌح ٙ ٌّٛٲ رو اٙ حٿـٔڂ ٳخٓهَ ٻٌٿٺ , ًاڅ أڃټن أڅ‬ ‫ٌّٛٲ رؤكيىڄخ ڃخ ٿْْ رـٔڂ ٳخٓهَ ٻٌٿٺ ; ٳخٿظٴَّٶ رْنيڄخ طٴَّٶ رْن حٿڄظڄخػڀْن‬ ‫ًٿيٌح ٿڄخ ٻخڅ حٿَى ٫ڀَ ڃن ًٛٲ حهلل ط٬خٿَ رخٿنٸخثٚ ريٌه حٿ٤َّٶ ٣َّٸخ ٳخٓيح : ٿڂ‬ ‫ّٔڀټو أكي ڃن حٿٔڀٲ ًحٕثڄش ٳڀڂ ّن٤ٶ أكي ڃنيڂ ٳِ كٶ حهلل رخٿـٔڂ ٙ نٴْخ ًٙ اػزخطخ‬ ‫ًٙ رخٿـٌىَ ًحٿظلِْ ًنلٌ ًٿٺ ٕنيخ ٫زخٍحص ڃـڄڀش ٙ طلٶ كٸخ ًٙ طز٤پ رخ٣ٚ ًٿيٌح‬

‫54‬

‫ٿڂ ٌّٻَ حهلل ٳِ ٻظخرو ٳْڄخ أنټَه ٫ڀَ حٿْيٌى ًٯَْىڂ ڃن حٿټٴخٍ : ڃخ ىٌ ڃن ىٌح حٿنٌ٩ ;‬ ‫رپ ىٌح ىٌ ڃن حٿټٚځ حٿڄزظي٩ حٿٌُ أنټَه حٿٔڀٲ ًحٕثڄش .‬ ‫( فصل )‬ ‫ًأڃخ ٳِ ٣َٵ حٗػزخص : ٳڄ٬ڀٌځ أّ٠خ أڅ حٿڄؼزض ٙ ّټٴِ ٳِ اػزخطو ڃـَى نٴِ حٿظ٘زْو اً‬ ‫ٿٌ ٻٴَ ٳِ اػزخطو ڃـَى نٴِ حٿظ٘زْو ٿـخُ أڅ ٌّٛٲ ٓزلخنو ڃن حٕ٫٠خء ًحٕٳ٬خٽ رڄخ‬ ‫ٙ ّټخى ّلَٜ ڃڄخ ىٌ ڃڄظن٪ ٫ڀْو - ڃ٪ نٴِ حٿظ٘زْو ًأڅ ٌّٛٲ رخٿنٸخثٚ حٿظِ ٙ‬ ‫طـٌُ ٫ڀْو ڃ٪ نٴِ حٿظ٘زْو ٻڄخ ٿٌ ًٛٴو ڃٴظَ ٫ڀْو رخٿزټخء ًحٿلِڅ ًحٿـٌ٩ ًحٿ٬٤ٖ‬ ‫ڃ٪ نٴِ حٿظ٘زْو . ًٻڄخ ٿٌ ٷخٽ حٿڄٴظَُ : ّؤٻپ ٙ ٻؤٻپ حٿ٬زخى ًَّ٘د ٙ ٻَ٘ريڂ ًّزټِ‬ ‫ًّلِڅ ٙ ٻزټخثيڂ ًٙ كِنيڂ ; ٻڄخ ّٸخٽ ّ٠لٺ ٙ ٻ٠لټيڂ ًّٴَف ٙ ٻٴَكيڂ ًّظټڀڂ‬ ‫ٙ ٻټٚڃيڂ . ًٿـخُ أڅ ّٸخٽ : ٿو أ٫٠خء ٻؼَْس ٙ ٻؤ٫٠خثيڂ ٻڄخ ٷْپ : ٿو ًؿو ٙ‬ ‫ٻٌؿٌىيڂ ًّيحڅ ٙ ٻؤّيّيڂ . كظَ ٌّٻَ حٿڄ٬يس ًحٕڃ٬خء ًحٿٌٻَ ًٯَْ ًٿٺ ڃڄخ ّظ٬خٿَ‬ ‫حهلل ٫ِ ًؿپ ٫نو ٓزلخنو ًط٬خٿَ ٫ڄخ ّٸٌٽ حٿ٨خٿڄٌڅ ٫ڀٌح ٻزَْح . ٳبنو ّٸخٽ ٿڄن نٴَ‬ ‫ًٿٺ ڃ٪ اػزخص حٿٜٴخص حٿوزَّش ًٯَْىخ ڃن حٿٜٴخص : ڃخ حٿٴَٵ رْن ىٌح ًڃخ أػزظو اًح‬ ‫نٴْض حٿظ٘زْو ًؿ٬ڀض ڃـَى نٴِ حٿظ٘زْو ٻخٳْخ ٳِ حٗػزخص ٳٚ ري ڃن اػزخص ٳَٵ ٳِ نٴْ‬ ‫حٕڃَ ٳبڅ ٷخٽ : حٿ٬ڄيس ٳِ حٿٴَٵ ىٌ حٿٔڄ٪ ٳڄخ ؿخء رو حٿٔڄ٪ أػزظو ىًڅ ڃخ ٿڂ ّـت رو‬ ‫حٿٔڄ٪ ٷْپ ٿو أًٙ : حٿٔڄ٪ ىٌ هزَ حٿٜخىٵ ٫ڄخ ىٌ حٕڃَ ٫ڀْو ٳِ نٴٔو ٳڄخ أهزَ رو‬ ‫حٿٜخىٵ ٳيٌ كٶ ڃن نٴِ أً اػزخص ; ًحٿوزَ ىٿْپ ٫ڀَ حٿڄوزَ ٫نو ًحٿيٿْپ ٙ ّن٬ټْ ;‬ ‫ٳٚ ّڀِځ ڃن ٫يڃو ٫يځ حٿڄيٿٌٽ ٫ڀْو ٳڄخ ٿڂ َّى رو حٿٔڄ٪ ّـٌُ أڅ ّټٌڅ ػخرظخ ٳِ نٴْ‬ ‫حٕڃَ ًاڅ ٿڂ َّى رو حٿٔڄ٪ ; اًح ٿڂ ّټن نٴخه ًڃ٬ڀٌځ أڅ حٿٔڄ٪ ٿڂ ّنٲ ىٌه حٕڃٌٍ‬ ‫رؤٓڄخثيخ حٿوخٛش ٳٚ ري ڃن ًٻَ ڃخ ّنٴْيخ ڃن حٿٔڄ٪ ًاٙ ٳٚ ّـٌُ كْنجٌ نٴْيخ ٻڄخ ٙ‬ ‫ّـٌُ اػزخطيخ ًأّ٠خ : ٳٚ ري ٳِ نٴْ حٕڃَ ڃن ٳَٵ رْن ڃخ ّؼزض ٿو ًّنٴَ ٳبڅ حٕڃٌٍ‬
‫64‬

‫حٿڄظڄخػڀش ٳِ حٿـٌحُ ًحٿٌؿٌد ًحٙڃظنخ٩ : ّڄظن٪ حهظٜخٙ ر٬٠يخ ىًڅ ر٬ٞ ٳِ‬ ‫حٿـٌحُ ًحٿٌؿٌد ًحٙڃظنخ٩ ٳٚ ري ڃن حهظٜخٙ حٿڄنٴِ ٫ن حٿڄؼزض رڄخ ّوٜو رخٿنٴِ‬ ‫ًٙ ري ڃن حهظٜخٙ حٿؼخرض ٫ن حٿڄنٴِ رڄخ ّوٜو رخٿؼزٌص ًٷي ّ٬زَ ٫ن ًٿٺ رؤڅ ّٸخٽ :‬ ‫ٙ ري ڃن أڃَ ٌّؿذ نٴِ ڃخ ّـذ نٴْو ٫ن حهلل ٻڄخ أنو ٙ ري ڃن أڃَ ّؼزض ٿو ڃخ ىٌ ػخرض‬ ‫ًاڅ ٻخڅ حٿٔڄ٪ ٻخٳْخ ٻخڅ ڃوزَح ٫ڄخ ىٌ حٕڃَ ٫ڀْو ٳِ نٴٔو ٳڄخ حٿٴَٵ ٳِ نٴْ حٕڃَ‬ ‫رْن ىٌح ًىٌح ؟ ٳْٸخٽ : ٻڀڄخ نٴِ ٛٴخص حٿټڄخٽ حٿؼخرظش هلل ٳيٌ ڃنِه ٫نو ٳبڅ ػزٌص أكي‬ ‫حٿ٠يّن ّٔظڀِځ نٴِ حٓهَ ٳبًح ٫ڀڂ أنو ڃٌؿٌى ًحؿذ حٿٌؿٌى رنٴٔو ًأنو ٷيّڂ ًحؿذ‬ ‫حٿٸيځ : ٫ڀڂ حڃظنخ٩ حٿ٬يځ ًحٿليًع ٫ڀْو ً٫ڀڂ أنو ٯنِ ٫ڄخ ٌٓحه ٳخٿڄٴظٸَ اٿَ ڃخ ٌٓحه‬ ‫ٳِ ر٬ٞ ڃخ ّلظخؽ اٿْو ٿنٴٔو : ٿْْ ىٌ ڃٌؿٌىح رنٴٔو رپ رنٴٔو ًرٌٿٺ حٓهَ حٿٌُ‬ ‫أ٫٤خه ڃخ طلظخؽ اٿْو نٴٔو ٳٚ ٌّؿي اٙ رو . ًىٌ ٓزلخنو ٯنِ ٫ن ٻپ ڃخ ٌٓحه ٳټپ ڃخ‬ ‫نخٳَ ٯنخه ٳيٌ ڃنِه ٫نو ; ًىٌ ٓزلخنو ٷيَّ ٷٌُ ٳټپ ڃخ نخٳَ ٷيٍطو ًٷٌطو ٳيٌ ڃنِه‬ ‫٫نو ًىٌ ٓزلخنو كِ ٷٌْځ ٳټپ ڃخ نخٳَ كْخطو ًٷٌْڃْظو ٳيٌ ڃنِه ٫نو ًرخٿـڄڀش ٳخٿٔڄ٪‬ ‫ٷي أػزض ٿو ڃن حٕٓڄخء حٿلٔنَ ًٛٴخص حٿټڄخٽ ڃخ ٷي ًٍى ٳټپ ڃخ ٟخى ًٿٺ ٳخٿٔڄ٪‬ ‫ّنٴْو ٻڄخ ّنٴِ ٫نو حٿڄؼپ ًحٿټٴئ ٳبڅ اػزخص حٿِ٘ء نٴِ ٿ٠يه ًٿڄخ ّٔظڀِځ ٟيه ًحٿ٬ٸپ‬ ‫ّ٬َٱ نٴِ ًٿٺ ٻڄخ ّ٬َٱ اػزخص ٟيه ٳبػزخص أكي حٿ٠يّن نٴِ ٿٔهَ ًٿڄخ ّٔظڀِڃو .‬ ‫ٳ٤َٵ حٿ٬ڀڂ رنٴِ ڃخ ّنِه ٫نو حٿَد ڃظٔ٬ش ٙ ّلظخؽ ٳْيخ اٿَ حٙٷظٜخٍ ٫ڀَ ڃـَى نٴِ‬ ‫حٿظ٘زْو ًحٿظـْٔڂ ٻڄخ ٳ٬ڀو أىپ حٿٸٌٍٜ ًحٿظٸَْٜ : حٿٌّن طنخٷ٠ٌح ٳِ ًٿٺ ًٳَٷٌح رْن‬ ‫حٿڄظڄخػڀْن كظَ أڅ ٻپ ڃن أػزض ْٗجخ حكظؾ ٫ڀْو ڃن نٴخه رؤنو ّٔظڀِځ حٿظ٘زْو ًٻٌٿٺ حكظؾ‬ ‫حٿٸَحڃ٤ش ٫ڀَ نٴِ ؿڄْ٪ حٕڃٌٍ كظَ نٴٌح حٿنٴِ ٳٸخٿٌح : ٙ ّٸخٽ ٙ ڃٌؿٌى ًٙ ٿْْ‬ ‫رڄٌؿٌى ًٙ كِ ًٙ ٿْْ رلِ ; ٕڅ ًٿٺ ط٘زْو رخٿڄٌؿٌى أً حٿڄ٬يًځ ٳڀِځ نٴِ‬ ‫حٿنٸْ٠ْن : ًىٌ أ٧يَ حْٕٗخء حڃظنخ٫خ ػڂ اڅ ىئٙء ّڀِڃيڂ ڃن ط٘زْيو رخٿڄ٬يًڃخص‬ ‫ًحٿڄڄظن٬خص ًحٿـڄخىحص : أ٫٨ڂ ڃڄخ ٳًَح ڃنو ڃن حٿظ٘زْو رخٕكْخء حٿټخڃڀْن ٳ٤َٵ‬ ‫طنِّيو ًطٸئّو ٫ڄخ ىٌ ڃنِه ٫نو ڃظٔ٬ش ٙ طلظخؽ اٿَ ىٌح ًٷي طٸيځ أڅ ڃخ ّنٴَ ٫نو -‬
‫74‬

‫ٓزلخنو - حٿنٴِ حٿڄظ٠ڄن ٿ٘ػزخص اً ڃـَى حٿنٴِ ٙ ڃيف ٳْو ًٙ ٻڄخٽ ٳبڅ حٿڄ٬يًځ‬ ‫ٌّٛٲ رخٿنٴِ ًحٿڄ٬يًځ ٙ ّ٘زو حٿڄٌؿٌىحص ًٿْْ ىٌح ڃيكخ ٿو ٕڅ ڃ٘خريش حٿنخٷٚ ٳِ‬ ‫ٛٴخص حٿنٸٚ نٸٚ ڃ٤ڀٸخ ٻڄخ أڅ ڃڄخػڀش حٿڄوڀٌٵ ٳِ ِٗء ڃن حٿٜٴخص طڄؼْپ ًط٘زْو‬ ‫ّنِه ٫نو حٿَد طزخٍٹ ًط٬خٿَ ًحٿنٸٚ ٟي حٿټڄخٽ ; ًًٿٺ ڃؼپ أنو ٷي ٫ڀڂ أنو كِ‬ ‫ًحٿڄٌص ٟي ًٿٺ ٳيٌ ڃنِه ٫نو ; ًٻٌٿٺ حٿنٌځ ًحٿٔنش ٟي ٻڄخٽ حٿلْخس ٳبڅ حٿنٌځ أهٌ‬ ‫حٿڄٌص ًٻٌٿٺ حٿڀٌٰد نٸٚ ٳِ حٿٸيٍس ًحٿٸٌس ًحٕٻپ ًحٿَ٘د ًنلٌ ًٿٺ ڃن حٕڃٌٍ ٳْو‬ ‫حٳظٸخٍ اٿَ ڃٌؿٌى ٯَْه ٻڄخ أڅ حٙٓظ٬خنش رخٿَْٰ ًحٙ٫ظ٠خى رو ًنلٌ ًٿٺ طظ٠ڄن‬ ‫حٙٳظٸخٍ اٿْو ًحٙكظْخؽ اٿْو . ًٻپ ڃن ّلظخؽ اٿَ ڃن ّلڄڀو أً ّ٬ْنو ٫ڀَ ٷْخځ ًحطو‬ ‫ًأٳ٬خٿو ٳيٌ ڃٴظٸَ اٿْو ٿْْ ڃٔظٰنْخ ٫نو رنٴٔو ٳټْٲ ڃن ّؤٻپ ًَّ٘د ًحٓٻپ‬ ‫ًحٿ٘خٍد أؿٌٱ ًحٿڄٜڄض حٿٜڄي أٻڄپ ڃن حٓٻپ ًحٿ٘خٍد ًٿيٌح ٻخنض حٿڄٚثټش‬ ‫ٛڄيح ٙ طؤٻپ ًٙ طَ٘د ًٷي طٸيځ أڅ ٻپ ٻڄخٽ ػزض ٿڄوڀٌٵ ٳخٿوخٿٶ أًٿَ رو ًٻپ‬ ‫نٸٚ طنِه ٫نو حٿڄوڀٌٵ ٳخٿوخٿٶ أًٿَ رظنِّيو ٫ن ًٿٺ ًحٿٔڄ٪ ٷي نٴَ ًٿٺ ٳِ ٯَْ‬ ‫ڃٌٟ٪ ٻٸٌٿو ط٬خٿَ : { حهلل حٿٜڄي } ًحٿٜڄي حٿٌُ ٙ ؿٌٱ ٿو ًٙ ّؤٻپ ًٙ َّ٘د‬ ‫ًىٌه حٿٌٍٔس ىِ نٔذ حٿَكڄن أً ىِ حٕٛپ ٳِ ىٌح حٿزخد ًٷخٽ ٳِ كٶ حٿڄْٔق ًأڃو‬ ‫: { ڃخ حٿڄْٔق حرن ڃَّڂ اٙ ٌٍٓٽ ٷي هڀض ڃن ٷزڀو حٿَٓپ ًأڃو ٛيّٸش ٻخنخ ّؤٻٚڅ‬ ‫حٿ٤٬خځ } ٳـ٬پ ًٿٺ ىٿْٚ ٫ڀَ نٴِ حٕٿٌىْش ٳيٽ ًٿٺ ٫ڀَ طنِّيو ٫ن ًٿٺ ر٤َّٶ‬ ‫حًٕٿَ ًحٕكٍَ ًحٿټزي ًحٿ٤لخٽ ًنلٌ ًٿٺ : ىِ أ٫٠خء حٕٻپ ًحٿَ٘د ٳخٿٰنِ حٿڄنِه‬ ‫٫ن ًٿٺ : ڃنِه ٫ن آٙص ًٿٺ روٚٱ حٿْي ٳبنيخ ٿڀ٬ڄپ ًحٿٴ٬پ ًىٌ ٓزلخنو ڃٌٌٛٱ‬ ‫رخٿ٬ڄپ ًحٿٴ٬پ ; اً ًحٹ ڃن ٛٴخص حٿټڄخٽ ; ٳڄن ّٸيٍ أڅ ّٴ٬پ أٻڄپ ڃڄن ٙ ّٸيٍ ٫ڀَ‬ ‫حٿٴ٬پ . ًىٌ ٓزلخنو ڃنِه ٫ن حٿٜخكزش ًحٿٌٿي ً٫ن آٙص ًٿٺ ًأٓزخرو ًٻٌٿٺ حٿزټخء‬ ‫ًحٿلِڅ : ىٌ ڃٔظڀِځ حٿ٠٬ٲ ًحٿ٬ـِ حٿٌُ ّنِه ٫نو ٓزلخنو ; روٚٱ حٿٴَف ًحٿٰ٠ذ‬ ‫: ٳبنو ڃن ٛٴخص حٿټڄخٽ ٳټڄخ ٌّٛٲ رخٿٸيٍس ىًڅ حٿ٬ـِ ًرخٿ٬ڀڂ ىًڅ حٿـيپ ًرخٿلْخس‬ ‫ىًڅ حٿڄٌص ًرخٿٔڄ٪ ىًڅ حٿٜڄڂ ًرخٿزَٜ ىًڅ حٿ٬ڄَ ًرخٿټٚځ ىًڅ حٿزټڂ : ٳټٌٿٺ‬
‫84‬

‫ٌّٛٲ رخٿٴَف ىًڅ حٿلِڅ ًرخٿ٠لٺ ىًڅ حٿزټخء ًنلٌ ًٿٺ ًأّ٠خ ٳٸي ػزض رخٿ٬ٸپ ڃخ‬ ‫أػزظو حٿٔڄ٪ ڃن أنو ٓزلخنو ٙ ٻٴئ ٿو ًٙ ٓڄِ ٿو ًٿْْ ٻڄؼڀو ِٗء ٳٚ ّـٌُ أڅ طټٌڅ‬ ‫كٸْٸظو ٻلٸْٸش ِٗء ڃن حٿڄوڀٌٷخص ًٙ كٸْٸش ِٗء ڃن ٛٴخطو ٻلٸْٸش ِٗء ڃن ٛٴخص‬ ‫حٿڄوڀٌٷخص ٳْ٬ڀڂ ٷ٤٬خ أنو ٿْْ ڃن ؿنْ حٿڄوڀٌٷخص ٙ حٿڄٚثټش ًٙ حٿٔڄٌحص ًٙ‬ ‫حٿټٌحٻذ ًٙ حٿيٌحء ًٙ حٿڄخء ًٙ حٍٕٝ ًٙ حٓىڃْْن ًٙ أريحنيڂ ًٙ أنٴٔيڂ ًٙ ٯَْ‬ ‫ًٿٺ رپ ّ٬ڀڂ أڅ كٸْٸظو ٫ن ڃڄخػٚص ِٗء ڃن حٿڄٌؿٌىحص أر٬ي ڃن ٓخثَ حٿلٸخثٶ ًأڅ‬ ‫ڃڄخػڀظو ٿِ٘ء ڃنيخ أر٬ي ڃن ڃڄخػڀش كٸْٸش ِٗء ڃن حٿڄوڀٌٷخص ٿلٸْٸش ڃوڀٌٵ آهَ ٳبڅ‬ ‫حٿلٸْٸظْن اًح طڄخػڀظخ : ؿخُ ٫ڀَ ٻپ ًحكيس ڃخ ّـٌُ ٫ڀَ حٕهٍَ ًًؿذ ٿيخ ڃخ ًؿذ‬ ‫ٿيخ . ٳْڀِځ أڅ ّـٌُ ٫ڀَ حٿوخٿٶ حٿٸيّڂ حٿٌحؿذ رنٴٔو ڃخ ّـٌُ ٫ڀَ حٿڄليع حٿڄوڀٌٵ‬ ‫ڃن حٿ٬يځ ًحٿلخؿش ًأڅ ّؼزض ٿيٌح ڃخ ّؼزض ٿٌٿٺ ڃن حٿٌؿٌد ًحٿٴنخء ٳْټٌڅ حٿِ٘ء حٿٌحكي‬ ‫ًحؿزخ رنٴٔو ٯَْ ًحؿذ رنٴٔو ڃٌؿٌىح ڃ٬يًڃخ ًًٿٺ ؿڄ٪ رْن حٿنٸْ٠ْن ًىٌح ڃڄخ ّ٬ڀڂ‬ ‫رو ر٤ٚڅ ٷٌٽ حٿڄ٘زيش حٿٌّن ّٸٌٿٌڅ : رَٜ ٻزَُٜ أً ّي ٻْيُ ًنلٌ ًٿٺ ط٬خٿَ حهلل‬ ‫٫ن ٷٌٿيڂ ٫ڀٌح ٻزَْح ًٿْْ حٿڄٸٌٜى ىنخ حٓظْٴخء ڃخ ّؼزض ٿو ًٙ ڃخ ّنِه ٫نو ًحٓظْٴخء‬ ‫٣َٵ ًٿٺ ; ٕڅ ىٌح ڃزٌٔ١ ٳِ ٯَْ ىٌح حٿڄٌٟ٪ . ًانڄخ حٿڄٸٌٜى ىنخ حٿظنزْو ٫ڀَ‬ ‫ؿٌحڃ٪ ًٿٺ ً٣َٷو ًڃخ ٓټض ٫نو حٿٔڄ٪ نٴْخ ًاػزخطخ ًٿڂ ّټن ٳِ حٿ٬ٸپ ڃخ ّؼزظو ًٙ ّنٴْو‬ ‫ٓټظنخ ٫نو ٳٚ نؼزظو ًٙ ننٴْو . ٳنؼزض ڃخ ٫ڀڄنخ ػزٌطو ًننٴِ ڃخ ٫ڀڄنخ نٴْو ًنٔټض ٫ڄخ ٙ‬ ‫ن٬ڀڂ نٴْو ًٙ اػزخطو ًحهلل أ٫ڀڂ .‬ ‫( ح ) القاعذة السابعت أڅ ّٸخٽ : اڅ ٻؼَْح ڃڄخ ىٽ ٫ڀْو " حٿٔڄ٪ " ّ٬ڀڂ " رخٿ٬ٸپ " أّ٠خ‬ ‫ًحٿٸَآڅ ّزْن ڃخ ّٔظيٽ رو حٿ٬ٸپ ًَّٗي اٿْو ًّنزو ٫ڀْو ; ٻڄخ ًٻَ حهلل ًٿٺ ٳِ ٯَْ‬ ‫ڃٌٟ٪ . ٳبنو ٓزلخنو ًط٬خٿَ : رْن ڃن حّٓخص حٿيحٿش ٫ڀْو ً٫ڀَ ًكيحنْظو ًٷيٍطو ً٫ڀڄو‬ ‫ًٯَْ ًٿٺ : ڃخ أٍٗي حٿ٬زخى اٿْو ًىٿيڂ ٫ڀْو ; ٻڄخ رْن أّ٠خ ڃخ ىٽ ٫ڀَ نزٌس أنزْخثو ; ًڃخ‬ ‫ىٽ ٫ڀَ حٿڄ٬خى ًاڃټخنو ٳيٌه حٿڄ٤خٿذ ىِ َٗ٫ْش ڃن ؿيظْن : - ڃن ؿيش أڅ حٿ٘خٍ٩‬ ‫أهزَ ريخ . ًڃن ؿيش أنو رْن حٕىٿش حٿ٬ٸڀْش حٿظِ ّٔظيٽ ريخ ٫ڀْيخ ًحٕڃؼخٽ حٿڄ٠ًَرش ٳِ‬
‫94‬

‫حٿٸَآڅ ىِ " أٷْٔش ٫ٸڀْش " ًٷي رٔ٢ ٳِ ٯَْ ىٌح حٿڄٌٟ٪ ًىِ أّ٠خ ٫ٸڀْش ڃن ؿيش‬ ‫أنيخ ط٬ڀڂ رخٿ٬ٸپ أّ٠خ ًٻؼَْ ڃن أىپ حٿټٚځ ّٔڄِ ىٌه " حٌٕٛٽ حٿ٬ٸڀْش " ٙ٫ظٸخىه أنيخ‬ ‫( رـ ) ٙ ط٬ڀڂ اٙ رخٿ٬ٸپ ٳٸ٢ ٳبڅ حٿٔڄ٪ ىٌ ڃـَى اهزخٍ حٿٜخىٵ ًهزَ حٿٜخىٵ حٿٌُ ىٌ‬ ‫حٿنزِ ٙ ّ٬ڀڂ ٛيٷو اٙ ر٬ي حٿ٬ڀڂ ريٌه حٌٕٛٽ رخٿ٬ٸپ ػڂ انيڂ ٷي ّظنخُ٫ٌڅ ٳِ حٌٕٛٽ‬ ‫حٿظِ طظٌٷٲ اػزخص حٿنزٌس ٫ڀْيخ . " ٳ٤خثٴش " طِ٫ڂ : أڅ طلْٔن حٿ٬ٸپ ًطٸزْلو ىحهپ ٳِ‬ ‫ىٌه حٌٕٛٽ ًأنو ٙ ّڄټن اػزخص حٿنزٌس ريًڅ ًٿٺ ًّـ٬ڀٌڅ حٿظټٌّذ رخٿٸيٍ ڃڄخ ّنٴْو‬ ‫حٿ٬ٸپ ً " ٣خثٴش " طِ٫ڂ أڅ كيًع حٿ٬خٿڂ ڃن ىٌه حٌٕٛٽ ًأڅ حٿ٬ڀڂ رخٿٜخن٪ ٙ ّڄټن‬ ‫اٙ ربػزخص كيًػو ًاػزخص كيًػو ٙ ّڄټن اٙ رليًع حٕؿٔخځ , ًكيًػيخ ّ٬ڀڂ اڃخ رليًع‬ ‫حٿٜٴخص , ًاڃخ رليًع حٕٳ٬خٽ حٿٸخثڄش ريخ ٳْـ٬ڀٌڅ نٴِ أٳ٬خٽ حٿَد ًنٴِ ٛٴخطو ڃن‬ ‫حٌٕٛٽ حٿظِ ٙ ّڄټن اػزخص حٿنزٌس اٙ ريخ ػڂ ىئٙء ٙ ّٸزڀٌڅ حٙٓظيٙٽ رخٿټظخد ًحٿٔنش‬ ‫٫ڀَ نٸْٞ ٷٌٿيڂ ٿ٨نيڂ أڅ حٿ٬ٸپ ٫خٍٝ حٿٔڄ٪ - ًىٌ أٛڀو - ٳْـذ طٸيّڄو ٫ڀْو‬ ‫ًحٿٔڄ٪ : اڃخ أڅ ّئًٽ ًاڃخ أڅ ّٴٌٝ ًىڂ أّ٠خ ٫ني حٿظلٸْٶ ٙ ّٸزڀٌڅ حٙٓظيٙٽ‬ ‫رخٿټظخد ًحٿٔنش ٫ڀَ ًٳٶ ٷٌٿيڂ ٿڄخ طٸيځ ًىئٙء ّ٠ڀٌڅ ڃن ًؿٌه : - ( ؽ ) ( ڃنيخ ) :‬ ‫٧نيڂ أڅ حٿٔڄ٪ ر٤َّٶ حٿوزَ طخٍس ًٿْْ حٕڃَ ٻٌٿٺ رپ حٿٸَآڅ رْن ڃن حٿيٙثپ حٿ٬ٸڀْش -‬ ‫حٿظِ ط٬ڀڂ ريخ حٿڄ٤خٿذ حٿيّنْش - ڃخ ٙ ٌّؿي ڃؼڀو ٳِ ٻٚځ أثڄش حٿن٨َ ٳظټٌڅ ىٌه حٿڄ٤خٿذ‬ ‫: َٗ٫ْش ٫ٸڀْش ً ( ڃنيخ : ٧نيڂ أڅ حٿٌَٓٽ ٙ ّ٬ڀڂ ٛيٷو اٙ رخٿ٤َّٶ حٿڄ٬ْنش حٿظِ‬ ‫ٓڀټٌىخ ًىڂ ڃو٤جٌڅ ٷ٤٬خ ٳِ حنلٜخٍ ٣َّٶ طٜيّٸو ٳْڄخ ًٻًَه ٳبڅ ٣َٵ حٿ٬ڀڂ‬ ‫رٜيٵ حٿٌَٓٽ ٻؼَْس ٻڄخ ٷي رٔ٢ ٳِ ٯَْ ىٌح حٿڄٌٟ٪ ً ( ڃنيخ : ٧نيڂ أڅ طڀٺ‬ ‫حٿ٤َّٶ حٿظِ ٓڀټٌىخ ٛلْلش ًٷي طټٌڅ رخ٣ڀش ( ًڃنيخ : ٧نيڂ أڅ ڃخ ٫خٌٍٟح رو حٿٔڄ٪‬ ‫ڃ٬ڀٌځ رخٿ٬ٸپ ًّټٌنٌڅ ٯخٿ٤ْن ٳِ ًٿٺ ; ٳبنو اًح ًُڅ رخٿڄِْحڅ حٿٜلْق ًؿي ڃخ‬ ‫ّ٬خٍٝ حٿټظخد ًحٿٔنش ڃن حٿڄـيٌٙص ; ٙ ڃن حٿڄ٬ٸٌٙص ًٷي رٔ٢ حٿټٚځ ٫ڀَ ىٌح ٳِ‬ ‫ٯَْ ىٌح حٿڄٌٟ٪ ًحٿڄٸٌٜى ىنخ : أڅ ڃن " ٛٴخص حهلل ط٬خٿَ " ڃخ ٷي ّ٬ڀڂ رخٿ٬ٸپ ٻڄخ‬ ‫ّ٬ڀڂ أنو ٫خٿڂ ًأنو ٷخىٍ ًأنو كِ ; ٻڄخ أٍٗي اٿَ ًٿٺ ٷٌٿو : { أٙ ّ٬ڀڂ ڃن هڀٶ ؟ } ًٷي‬
‫05‬

‫حطٴٶ حٿن٨خٍ ڃن ڃؼزظش حٿٜٴخص : ٫ڀَ أنو ّ٬ڀڂ رخٿ٬ٸپ ( ٫ني حٿڄلٸٸْن أنو كِ ; ٫ڀْڂ ;‬ ‫ٷيَّ ; ڃَّي ; ًٻٌٿٺ حٿٔڄ٪ ; ًحٿزَٜ ًحٿټٚځ . ّؼزض ( ى ) رخٿ٬ٸپ ٫ني حٿڄلٸٸْن رپ‬ ‫ًٻٌٿٺ حٿلذ ًحٿَٟخ ًحٿٰ٠ذ . ّڄټن اػزخطو رخٿ٬ٸپ ًٻٌٿٺ ٫ڀٌه ٫ڀَ حٿڄوڀٌٷخص‬ ‫ًڃزخّنظو ٿيخ ڃڄخ ّ٬ڀڂ رخٿ٬ٸپ ٻڄخ أػزظظو رٌٿٺ حٕثڄش : ڃؼپ أكڄي رن كنزپ ًٯَْه . ًڃؼپ :‬ ‫٫زي حٿ٬خٿِ حٿڄټِ ً٫زي حهلل رن ٓ٬ْي رن ٻٚد ; رپ ًٻٌٿٺ اڃټخڅ حٿَإّش : ّؼزض رخٿ٬ٸپ ,‬ ‫ٿټن ڃنيڂ ڃن أػزظيخ رؤڅ ٻپ ڃٌؿٌى طٜق ٍإّظو ًڃنيڂ ڃن أػزظيخ رؤڅ ٻپ ٷخثڂ رنٴٔو‬ ‫ّڄټن ٍإّظو . ًىٌه حٿ٤َّٶ أٛق ڃن طڀٺ ًٷي ّڄټن اػزخص حٿَإّش رَْٰ ىٌّن حٿ٤َّٸْن‬ ‫رظٸْٔڂ ىحثَ رْن حٿنٴِ ًحٗػزخص ٻڄخ ّٸخٽ : اڅ حٿَإّش ٙ طظٌٷٲ اٙ ٫ڀَ أڃٌٍ ًؿٌىّش‬ ‫ٳبڅ ڃخ ٙ ّظٌٷٲ اٙ ٫ڀَ أڃٌٍ ًؿٌىّش ّټٌڅ حٿڄٌؿٌى حٿٌحؿذ حٿٸيّڂ : أكٶ رو ڃن‬ ‫حٿڄڄټن حٿڄليع ًحٿټٚځ ٫ڀَ ىٌه حٕڃٌٍ ڃزٌٔ١ ٳِ ٯَْ ىٌح حٿڄٌٟ٪ ًحٿڄٸٌٜى ىنخ :‬ ‫أڅ ڃن حٿ٤َٵ حٿظِ ّٔڀټيخ حٕثڄش ًڃن حطز٬يڂ ڃن ن٨خٍ حٿٔنش ٳِ ىٌح حٿزخد : أنو ٿٌ ٿڂ‬ ‫ّټن ڃٌٌٛٳخ ربكيٍ حٿٜٴظْن حٿڄظٸخرڀظْن : ٿڀِځ حطٜخٳو رخٕهٍَ ; ٳڀٌ ٿڂ ٌّٛٲ‬ ‫رخٿلْخس ٿٌٛٲ رخٿڄٌص ; ًٿٌ ٿڂ ٌّٛٲ ( ىـ ) رخٿٸيٍس ٿٌٛٲ رخٿ٬ـِ ; ًٿٌ ٿڂ ٌّٛٲ‬ ‫رخٿٔڄ٪ ًحٿزَٜ ًحٿټٚځ ٿٌٛٲ رخٿٜڄڂ ًحٿوَّ ًحٿزټڂ ً٣َى ًٿٺ أنو ٿٌ ٿڂ ٌّٛٲ‬ ‫رؤنو ڃزخّن ٿڀ٬خٿڂ ٿټخڅ ىحهٚ ٳْو . ٳٔڀذ اكيٍ حٿٜٴظْن حٿڄظٸخرڀظْن ٫نو ّٔظڀِځ ػزٌص‬ ‫حٕهٍَ ًطڀٺ ٛٴش نٸٚ ّنِه ٫نيخ حٿټخڃپ ڃن حٿڄوڀٌٷخص ٳظنِّو حٿوخٿٶ ٫نيخ أًٿَ .‬ ‫ًىٌه حٿ٤َّٶ ٯَْ ٷٌٿنخ اڅ ىٌه ٛٴخص ٻڄخٽ ّظٜٲ ريخ حٿڄوڀٌٵ ; ٳخٿوخٿٶ أًٿَ ٳبڅ‬ ‫٣َّٶ اػزخص ٛٴخص حٿټڄخٽ رؤنٴٔيخ ڃٰخَّ ٿ٤َّٶ اػزخطيخ رنٴِ ڃخ ّنخٷ٠يخ ًٷي ح٫ظَٝ‬ ‫٣خثٴش ڃن حٿنٴخس ٫ڀَ ىٌه حٿ٤َّٸش رخ٫ظَحٝ ڃ٘يٌٍ ٿزٌٔح رو ٫ڀَ حٿنخّ ; كظَ ٛخٍ‬ ‫ٻؼَْ ڃن أىپ حٗػزخص ّ٨ن ٛلظو ًّ٠٬ٲ حٗػزخص رو ڃؼپ ڃخ ٳ٬پ ڃن ٳ٬پ ًٿٺ ڃن‬ ‫حٿن٨خٍ كظَ حٕڃخىُ أڃَٔ ڃ٪ أنو أٛپ ٷٌٽ حٿٸَحڃ٤ش حٿزخ٣نْش ًأڃؼخٿيڂ ڃن حٿـيڄْش .‬ ‫ٳٸخٿٌح : حٿٸٌٽ رؤنو ٿٌ ٿڂ ّټن ڃظٜٴخ ريٌه حٿٜٴخص ; ٻخٿٔڄ٪ ًحٿزَٜ ًحٿټٚځ ڃ٪ ٻٌنو‬ ‫كْخ : ٿټخڅ ڃظٜٴخ رڄخ ّٸخرڀيخ ٳخٿظلٸْٶ ٳْو ڃظٌٷٲ ٫ڀَ رْخڅ كٸْٸش ( حٿڄظٸخرڀْن . ًرْخڅ‬
‫15‬

‫أٷٔخڃيڄخ . ) ٳنٸٌٽ : ( ً ) أڃخ حٿڄظٸخرٚڅ ٳٚ ّـظڄ٬خڅ ٳِ ِٗء ًحكي ڃن ؿيش ًحكيس‬ ‫ًىٌ اڃخ أٙ ّٜق حؿظڄخ٫يڄخ ٳِ حٿٜيٵ ًٙ ٳِ حٿټٌد : أً ّٜق ًٿٺ ٳِ أكي حٿ٤َٳْن‬ ‫; ًٕنيڄخ ڃظٸخرٚڅ رخٿٔڀذ ًحّٗـخد ًىٌ طٸخرپ حٿظنخٷٞ ; ًحٿظنخٷٞ ىٌ حهظٚٱ‬ ‫حٿٸ٠ْظْن رخٿٔڀذ ًحّٗـخد ٫ڀَ ًؿو ٙ ّـظڄ٬خڅ ٳِ حٿٜيٵ ًٙ ٳِ حٿټٌد ٿٌحطْيڄخ ;‬ ‫ٻٸٌٿنخ : ُّي كٌْحڅ ُّي ٿْْ رلٌْحڅ . ًڃن هخٛش حٓظلخٿش حؿظڄخ٩ ٣َٳْو ٳِ حٿٜيٵ‬ ‫ًحٿټٌد : أنو ٙ ًحٓ٤ش رْن حٿ٤َٳْن ًٙ حٓظلخٿش ٕكي حٿ٤َٳْن ڃن ؿيش ًحكيس ًٙ‬ ‫ّٜق حؿظڄخ٫يڄخ ٳِ حٿٜيٵ ًٙ ٳِ حٿټٌد ; اً ٻٌڅ حٿڄٌؿٌى ًحؿزخ رنٴٔو ًڃڄټنخ رنٴٔو‬ ‫. ٙ ّـظڄ٬خڅ ًٙ َّطٴ٬خڅ ٳبًح ؿ٬ڀظڂ ىٌح حٿظٸْٔڂ : ًىڄخ " حٿنٸْ٠خڅ ڃخ ٙ ّـظڄ٬خڅ ًٙ‬ ‫َّطٴ٬خڅ " ٳيٌحڅ ٙ ّـظڄ٬خڅ ًٙ َّطٴ٬خڅ ًٿْْ ىڄخ حٿٔڀذ ًحّٗـخد ٳٚ ّٜق كَٜ‬ ‫حٿنٸْ٠ْن - حٿڀٌّن ٙ ّـظڄ٬خڅ ًٙ َّطٴ٬خڅ - ٳِ حٿٔڀذ ًحّٗـخد ًكْنجٌ ٳٸي ػزض‬ ‫ًٛٴخڅ - ْٗجخڅ - ٙ ّـظڄ٬خڅ ًٙ َّطٴ٬خڅ ; ًىٌ هخٍؽ ٫ن حٕٷٔخځ حٍٕر٬ش ٫ڀَ ىٌح‬ ‫ٳڄن ؿ٬پ حٿڄٌص ڃ٬نَ ًؿٌىّخ : ٳٸي ّٸٌٽ اڅ ٻٌڅ حٿِ٘ء ٙ ّوڀٌ ڃن حٿلْخس ًحٿڄٌص‬ ‫ىٌ ڃن ىٌح حٿزخد ; ًٻٌٿٺ حٿ٬ڀڂ ًحٿـيپ ًحٿٜڄڂ ًحٿزټڂ ًنلٌ ًٿٺ ( ُ ) ( حٿٌؿو حٿؼخنِ‬ ‫) : أڅ ّٸخٽ : ىٌح حٿٸْٔڂ ّظيحهپ ; ٳبڅ حٿ٬يځ ًحٿڄڀټش : ّيهپ ٳِ حٿٔڀذ ًحّٗـخد ًٯخّظو‬ ‫أنو نٌ٩ ڃنو ًحٿڄظ٠خّٴخڅ ّيهٚڅ ٳِ حٿڄظ٠خىّن انڄخ ىڄخ نٌ٩ ڃنو ٳبڅ ٷخٽ : أ٫نِ‬ ‫رخٿٔڀذ ًحّٗـخد : ٳٚ ّيهپ ٳِ حٿ٬يځ ًحٿڄڀټش - ًىٌ أڅ ّٔڀذ ٫ن حٿِ٘ء ڃخ ٿْْ‬ ‫رٸخرپ ٿو - ًٿيٌح ؿ٬پ ڃن هٌحٛو أنو ٙ حٓظلخٿش ٕكي ٣َٳْو . اٿَ آهَه ٷْپ ٿو : ٫ن‬ ‫ىٌح ؿٌحرخڅ : - أكيىڄخ : أڅ ٯخّش ىٌح أڅ حٿٔڀذ ّنٸٔڂ اٿَ نٌ٫ْن : أكيىڄخ : ٓڀذ ڃخ‬ ‫ّڄټن حطٜخٱ حٿِ٘ء رو ًحٿؼخنِ : ٓڀذ ڃخ ٙ ّڄټن حطٜخٳو رو . ٳْٸخٽ : حًٕٽ اػزخص ڃخ‬ ‫ّڄټن حطٜخٳو ًٙ ّـذ ًحٿؼخنِ : اػزخص ڃخ ّـذ حطٜخٳو رو ; ٳْټٌڅ حٿڄَحى رو ٓڀذ‬ ‫ڃڄظن٪ . ًاػزخص حٿٌحؿذ . ٻٸٌٿنخ ُّي كٌْحڅ ٳبڅ ىٌح اػزخص ًحؿذ , ًُّي ٿْْ رلـَ ٳبڅ‬ ‫ىٌح ٓڀذ ڃڄظن٪ ً٫ڀَ ىٌح حٿظٸيَّ ٳخٿڄڄټنخص حٿظِ طٸزپ حٿٌؿٌى ًحٿ٬يځ - ٻٸٌٿنخ حٿڄؼڀغ‬ ‫اڃخ ڃٌؿٌى ًاڃخ ڃ٬يًځ - ّټٌڅ ڃن ٷٔڂ حٿ٬يځ ًحٿڄڀټش ًٿْْ ٻٌٿٺ . ٳبڅ ( ف ) ًٿٺ حٿٸٔڂ‬
‫25‬

‫ّوڀٌ ٳْو حٿڄٌٌٛٱ حٿٌحكي ٫ڀَ حٿڄظٸخرڀْن ؿڄْ٬خ ًٙ ّوڀٌ ِٗء ڃن حٿڄڄټنخص ٫ن‬ ‫حٿٌؿٌى ًحٿ٬يځ . ًأّ٠خ ٳبنو ٫ڀَ ىٌح حٿظٸيَّ - ٳٜٴخص حٿَد ٻڀيخ ًحؿزش ٿو - ٳبًح ٷْپ‬ ‫اڃخ أڅ ّټٌڅ كْخ أً ٫ڀْڄخ أً ٓڄْ٬خ أً رَْٜح أً ڃظټڀڄخ ; أً ٙ ّټٌڅ : ٻخڅ ڃؼپ ٷٌٿنخ :‬ ‫اڃخ أڅ ّټٌڅ ڃٌؿٌىح ; ًاڃخ أڅ ٙ ّټٌڅ . ًىٌح ڃظٸخرپ طٸخرپ حٿٔڀذ ًحّٗـخد ٳْټٌڅ‬ ‫حٓهَ ڃؼڀو ًريٌح ّلٜپ حٿڄٸٌٜى . ٳبڅ ٷْپ : ىٌح ٙ ّٜق كظَ ّ٬ڀڂ اڃټخڅ ٷزٌٿو ٿيٌه‬ ‫حٿٜٴخص : ٷْپ ٿو ىٌح انڄخ حٗظَٻخ ٳْڄخ أڃټن أڅ ّؼزض ٿو ًًِّٽ ٻخٿلٌْحڅ ; ٳؤڃخ حٿَد‬ ‫ط٬خٿَ : ٳبنو رظٸيَّ ػزٌطيخ ٿو ٳيِ ًحؿزش ًٍَٟس ; ٳبنو ٙ ّڄټن حطٜخٳو ريخ ًر٬يڃيخ‬ ‫رخطٴخٵ حٿ٬ٸٚء . ٳبڅ ًٿٺ ٌّؿذ أڅ ّټٌڅ طخٍس كْخ ًطخٍس ڃْظخ ًطخٍس أٛڂ ًطخٍس ٓڄْ٬خ‬ ‫ًىٌح ٌّؿذ حطٜخٳو رخٿنٸخثٚ ; ًًٿٺ ڃنظٲ ٷ٤٬خ ; روٚٱ ڃن نٴخىخ ًٷخٽ : اڅ نٴْيخ‬ ‫ٿْْ رنٸٚ ٿ٨نو أنو ٙ ّٸزپ حٙطٜخٱ ريخ ٳبڅ ڃن ٷخٽ ىٌح ٙ ّڄټنو أڅ ّٸٌٽ : انو ڃ٪‬ ‫اڃټخڅ حٙطٜخٱ ريخ ٙ ّټٌڅ نٴْيخ نٸٜخ ٳبڅ ٳٔخى ىٌح ڃ٬ڀٌځ رخٿ٠ًٍَس . ًٷْپ ٿو أّ٠خ‬ ‫: أنض ٳِ طٸخرپ حٿٔڀذ ًحّٗـخد اڅ حٗظَ٣ض حٿ٬ڀڂ ربڃټخڅ حٿ٤َٳْن : ٿڂ ّٜق أڅ طٸٌٽ‬ ‫ًحؿذ حٿٌؿٌى ; اڃخ ڃٌؿٌى ًاڃخ ڃ٬يًځ ; ( ١ ) ًحٿڄڄظن٪ حٿٌؿٌى اڃخ ڃٌؿٌى ًاڃخ‬ ‫ڃ٬يًځ ; ٕڅ أكي حٿ٤َٳْن ىنخ ڃ٬ڀٌځ حٿٌؿٌى . ًحٓهَ ڃ٬ڀٌځ حٙڃظنخ٩ ًاڅ حٗظَ٣ض‬ ‫حٿ٬ڀڂ ربڃټخڅ أكيىڄخ ٛق أڅ طٸٌٽ اڃخ أڅ ّټٌڅ كْخ ًاڃخ أٙ ّټٌڅ ; ًاڃخ أڅ ّټٌڅ ٓڄْ٬خ‬ ‫رَْٜح ًاڃخ أڅ ٙ ّټٌڅ ; ٕڅ حٿنٴِ اڅ ٻخڅ ڃڄټنخ ٛق حٿظٸْٔڂ ًاڅ ٻخڅ ڃڄظن٬خ : ٻخڅ‬ ‫حٗػزخص ًحؿزخ ًكٜپ حٿڄٸٌٜى ٳبڅ ٷْپ : ىٌح ّٴْي أڅ ىٌح حٿظؤًّپ ّٸخرپ حٿٔڀذ‬ ‫ًحّٗـخد ًنلن نٔڀڂ ًٿٺ ٻڄخ ًٻَ ٳِ حٙ٫ظَحٝ ; ٿټن ٯخّظو : أنو اڃخ ٓڄْ٪ ًاڃخ ٿْْ‬ ‫رٔڄْ٪ ًاڃخ رَْٜ ًاڃخ ٿْْ رزَْٜ ; ًحٿڄنخُ٩ ّوظخٍ حٿنٴِ ٳْٸخٽ ٿو : ٫ڀَ ىٌح حٿظٸيَّ‬ ‫: ٳخٿڄؼزض ًحؿذ ; ًحٿڄٔڀٌد ڃڄظن٪ . ٳبڃخ أڅ طټٌڅ ىٌه حٿٜٴخص ًحؿزش ٿو ًاڃخ أڅ‬ ‫طټٌڅ ڃڄظن٬ش ٫ڀْو ًحٿٸٌٽ رخٙڃظنخ٩ ٙ ًؿو ٿو ; اً ٙ ىٿْپ ٫ڀْو رٌؿو . رپ ٷي ّٸخٽ :‬ ‫نلن ن٬ڀڂ رخٟٙ٤َحٍ ر٤ٚڅ حٙڃظنخ٩ ; ٳبنو ٙ ّڄټن أڅ ّٔظيٽ ٫ڀَ حڃظنخ٩ ًٿٺ اٙ رڄخ‬ ‫ّٔظيٽ رو ٫ڀَ ار٤خٽ أٛپ حٿٜٴخص ; ًٷي ٫ڀڂ ٳٔخى ًٿٺ ًكْنجٌ ٳْـذ حٿٸٌٽ رٌؿٌد‬
‫35‬

‫ىٌه حٿٜٴخص ٿو . ًح٫ڀڂ أڅ ىٌح ّڄټن أڅ ّـ٬پ ٣َّٸش ڃٔظٸڀش ٳِ اػزخص ٛٴخص حٿټڄخٽ‬ ‫ٿو ٳبنيخ اڃخ ًحؿزش ٿو ًاڃخ ڃڄظن٬ش ٫ڀْو ًحٿؼخنِ رخ٣پ ٳظ٬ْن حًٕٽ ; ٕڅ ٻٌنو ٷخرٚ ( ٍ‬ ‫) ٿيخ هخٿْخ ٫نيخ ّٸظ٠ِ أڅ ّټٌڅ ڃڄټنخ ًًٿٺ ڃڄظن٪ ٳِ كٸو ًىٌه ٣َّٸش ڃ٬ًَٳش ٿڄن‬ ‫ٓڀټيخ ڃن حٿن٨خٍ ( حٿـٌحد حٿؼخنِ أڅ ّٸخٽ : ٳ٬ڀَ ىٌح اًح ٷڀنخ ُّي اڃخ ٫خٷپ ًاڃخ ٯَْ‬ ‫٫خٷپ ; ًاڃخ ٫خٿڂ ًاڃخ ٿْْ ر٬خٿڂ ًاڃخ كِ ًاڃخ ٯَْ كِ ًاڃخ نخ٣ٶ ًاڃخ ٯَْ نخ٣ٶ .‬ ‫ًأڃؼخٽ ًٿٺ ڃڄخ ٳْو ٓڀذ حٿٜٴش ٫ن ڃلپ ٷخرپ ٿيخ ٿڂ ّټن ىٌح ىحهٚ ٳِ ٷٔڂ طٸخرپ‬ ‫حٿٔڀذ ًحّٗـخد ًڃ٬ڀٌځ أڅ ىٌح هٚٱ حٿڄ٬ڀٌځ رخٿ٠ًٍَس ًهٚٱ حطٴخٵ حٿ٬ٸٚء‬ ‫ًهٚٱ ڃخ ًٻًَه ٳِ حٿڄن٤ٶ ًٯَْه . ًڃ٬ڀٌځ أڅ ڃؼپ ىٌه حٿٸ٠خّخ طظنخٷٞ رخٿٔڀذ‬ ‫ًحّٗـخد ٫ڀَ ًؿو ّڀِځ ڃنو ٛيٵ اكيحىڄخ ٻٌد حٕهٍَ ٳٚ ّـظڄ٬خڅ ٳِ حٿٜيٵ‬ ‫ًحٿټٌد ٳيٌه ًَٗ١ حٿظنخٷٞ ڃٌؿٌى ٳْيخ . ًٯخّش ٳَٷيڂ أڅ ّٸٌٿٌح اًح ٷڀنخ : ىٌ اڃخ‬ ‫رَْٜ ًاڃخ ٿْْ رزَْٜ : ٻخڅ اّـخرخ ًٓڀزخ ًاًح ٷڀنخ : اڃخ رَْٜ ; ًاڃخ أ٫ڄَ : ٻخڅ‬ ‫ڃڀټش ً٫يڃخ ًىٌه ڃنخُ٫ش ٿٴ٨ْش ًاٙ ٳخٿڄ٬نَ ٳِ حٿڄٌٟ٬ْن ٌٓحء . ٳ٬ڀڂ أڅ ًٿٺ نٌ٩‬ ‫ڃن طٸخرپ حٿٔڀذ ًحّٗـخد ًىٌح ّز٤پ ٷٌٿيڂ ٳِ كي ًٿٺ حٿظٸخرپ : أنو ٙ حٓظلخٿش ٕكي‬ ‫حٿ٤َٳْن اٿَ حٓهَ ٳبڅ حٙٓظلخٿش ىنخ ڃڄټنش ٻبڃټخنيخ اًح ٫زَ رڀٴ٦ حٿ٬ڄَ ( حٿٌؿو‬ ‫حٿؼخٿغ أڅ ّٸخٽ : حٿظٸْٔڂ حٿلخَٛ أڅ ّٸخٽ : حٿڄظٸخرٚڅ اڃخ أڅ ( ٹ ) ّوظڀٴخ رخٿٔڀذ‬ ‫ًحّٗـخد ًاڃخ أڅ ٙ ّوظڀٴخ رٌٿٺ رپ ّټٌنخڅ اّـخرْْن أً ٓڀزْْن . ٳخًٕٽ ىٌ حٿنٸْ٠خڅ .‬ ‫ًحٿؼخنِ اڃخ أڅ ّڄټن هڀٌ حٿڄلپ ٫نيڄخ ًاڃخ أڅ ٙ ّڄټن ًحًٕٽ : ىڄخ حٿ٠يحڅ ٻخٿٌٔحى‬ ‫ًحٿزْخٝ . ًحٿؼخنِ : ىڄخ ٳِ ڃ٬نَ حٿنٸْ٠ْن ًاڅ ٻخنخ ػزٌطْْن ٻخٿٌؿٌد ًحٗڃټخڅ‬ ‫ًحٿليًع ًحٿٸيځ ًحٿٸْخځ رخٿنٴْ ًحٿٸْخځ رخٿَْٰ ًحٿڄزخّنش ًحٿڄـخنزش ًنلٌ ًٿٺ ًڃ٬ڀٌځ أڅ‬ ‫حٿلْخس ًحٿڄٌص ًحٿٜڄڂ ًحٿزټڂ ًحٿٔڄ٪ : ٿْْ ڃڄخ اًح هٚ حٿڄٌٌٛٱ ٫نيڄخ ًٛٲ‬ ‫رٌٛٲ ػخٿغ رْنيڄخ ٻخٿلڄَس رْن حٿٌٔحى ًحٿزْخٝ ٳ٬ڀڂ أڅ حٿڄٌٌٛٱ ٙ ّوڀٌ ٫ن‬ ‫أكيىڄخ ٳبًح حنظٴَ ط٬ْن حٓهَ ( حٿٌؿو حٿَحر٪ : حٿڄلپ حٿٌُ ٙ ّٸزپ حٙطٜخٱ رخٿلْخس‬ ‫ًحٿ٬ڀڂ ًحٿٸيٍس ًحٿټٚځ ًنلٌىخ : أنٸٚ ڃن حٿڄلپ حٿٌُ ّٸزپ ًٿٺ ًّوڀٌ ٫نيخ ًٿيٌح ٻخڅ‬
‫45‬

‫حٿلـَ ًنلٌه أنٸٚ ڃن حٿلِ حٕ٫ڄَ ًكْنجٌ ٳبًح ٻخڅ حٿزخٍة ڃنِىخ ٫ن نٴِ ىٌه‬ ‫حٿٜٴخص ; ڃ٪ ٷزٌٿو ٿيخ ٳظنِّيو ٫ن حڃظنخ٩ ٷزٌٿو ٿيخ أًٿَ ًأكٍَ اً رظٸيَّ ٷزٌٿو ٿيخ‬ ‫ّڄظن٪ ڃن٪ حٿڄظٸخرڀْن ًحطٜخٳو رخٿنٸخثٚ ڃڄظن٪ ٳْـذ حطٜخٳو رٜٴخص حٿټڄخٽ ًرظٸيَّ‬ ‫٫يځ ٷزٌٿو ( ٽ ) ٙ ّڄټن حطٜخٳو ٙ رٜٴخص حٿټڄخٽ ًٙ رٜٴخص حٿنٸٚ ًىٌح أٗي‬ ‫حڃظنخ٫خ ٳؼزض أڅ حطٜخٳو رٌٿٺ ڃڄټن ًأنو ًحؿذ ٿو ًىٌ حٿڄ٤ڀٌد . ًىٌح ٳِ ٯخّش‬ ‫حٿلٔن ( حٿٌؿو حٿوخڃْ . أڅ ّٸخٽ : أنظڂ ؿ٬ڀظڂ طٸخرپ حٿ٬يځ ًحٿڄڀټش ٳْڄخ ّڄټن حطٜخٳو‬ ‫رؼزٌص ٳبًح ٫نْظڂ رخٗڃټخڅ حٗڃټخڅ حٿوخٍؿِ - ىٌ أڅ ّ٬ڀڂ ػزٌص ًٿٺ ٳِ حٿوخٍؽ - ٻخڅ‬ ‫ىٌح رخ٣ٚ ٿٌؿيْن : - أكيىڄخ : أنو ّڀِڃټڂ أڅ طټٌڅ حٿـخڃيحص ٙ طٌٛٲ رؤنيخ ٙ كْش‬ ‫ًٙ ڃْظش ًٙ نخ٣ٸش ًٙ ٛخڃظش ًىٌ ٷٌٿټڂ - ٿټن ىٌح حٛ٤ٚف ڃلٞ - ًأٙ طٜٴٌح‬ ‫ىٌه حٿـڄخىحص رخٿڄٌص ًحٿٜڄض ًٷي ؿخء حٿٸَآڅ رٌٿٺ . ٷخٽ ط٬خٿَ : { ًحٿٌّن ّي٫ٌڅ‬ ‫ڃن ىًڅ حهلل ٙ ّوڀٸٌڅ ْٗجخ ًىڂ ّوڀٸٌڅ } { أڃٌحص ٯَْ أكْخء ًڃخ ّ٘٬ًَڅ أّخڅ‬ ‫ّز٬ؼٌڅ } ٳيٌح ٳِ " حٕٛنخځ " ًىِ ڃن حٿـڄخىحص ًٷي ًٛٴض رخٿڄٌص ًحٿ٬َد طٸٔڂ‬ ‫حٍٕٝ اٿَ حٿلٌْحڅ ًحٿڄٌطخڅ ٷخٽ أىپ حٿڀٰش : حٿڄٌطخڅ رخٿظلَّٺ هٚٱ حٿلٌْحڅ ّٸخٽ :‬ ‫حٗظَ حٿڄٌطخڅ ًٙ ط٘ظَ حٿلٌْحڅ أُ حٗظَ حٍٕٝ ًحٿيًٍ ; ًٙ ط٘ظَ حٿَٷْٶ ًحٿيًحد ;‬ ‫ًٷخٿٌح أّ٠خ : حٿڄٌحص ڃخ ٙ ًٍف ٳْو ٳبڅ ٷْپ : ٳيٌح انڄخ ّٔڄَ ڃٌحطخ رخ٫ظزخٍ ٷٌٿو "‬ ‫ٿڀلْخس " حٿظِ ىِ اكْخء حٍٕٝ : ٷْپ ًىٌح ّٸظ٠ِ أڅ حٿلْخس أ٫ڂ ڃن كْخس حٿلٌْحڅ ًأڅ‬ ‫حٿـڄخى ٌّٛٲ رخٿلْخس اًح ٻخڅ ٷخرٚ ٿڀٍِ٩ ًحٿ٬ڄخٍس ; ًحٿوَّ ٟي حٿن٤ٶ ًحٿ٬َد‬ ‫طٸٌٽ ( ځ ) " ٿزن أهَّ " أُ هخػَ ٙ ٌٛص ٿو ٳِ حٗنخء " ًٓلخرش هَٓخء " ٿْْ‬ ‫ٳْيخ ٍ٫ي ًٙ رَٵ " ً٫ڀڂ أهَّ " اًح ٿڂ ّٔڄ٪ ٿو ٳِ حٿـزپ ٌٛص ٛيٍ " ًّٸخٽ : "‬ ‫ٻظْزش هَٓخء " ٷخٽ أرٌ ٫زْيس : ىِ حٿظِ ٛڄظض ڃن ٻؼَس حٿيًٍ٩ ٿْْ ٿو ٳٸخٷ٪ ًأرڀٮ‬ ‫ڃن ًٿٺ حٿٜڄض ًحٿٔټٌص ; ٳبنو ٌّٛٲ رو حٿٸخىٍ ٫ڀَ حٿن٤ٶ اًح طَٻو ; روٚٱ‬ ‫حٿوَّ ٳبنو ٫ـِ ٫ن حٿن٤ٶ . ًڃ٪ ىٌح ٳخٿ٬َد طٸٌٽ : " ڃخ ٿو ٛخڃض ًٙ نخ٣ٶ "‬ ‫ٳخٿٜخڃض حٿٌىذ ًحٿٴ٠ش ًحٿنخ٣ٶ حٗرپ ًحٿٰنڂ ٳخٿٜخڃض ڃن حٿڀزن : حٿوخػَ ًحٿٜڄٌص‬
‫55‬

‫: حٿيٍ٩ حٿظِ ٛڄض اًح ٿڂ ّٔڄ٪ ٿو ٌٛص . ًّٸٌٿٌڅ : ىحرش ٫ـڄخء ًهَٓخء ٿڄخ ٙ‬ ‫طن٤ٶ ًٙ ّڄټن ڃنيخ حٿن٤ٶ ٳِ حٿ٬خىس ًڃنو ٷٌٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ : { حٿ٬ـڄخء‬ ‫ؿزخٍ } ًٻٌٿٺ ٳِ " حٿ٬ڄْخء " طٸٌٽ حٿ٬َد : ٫ڄَ حٿڄٌؽ ّ٬ڄِ ٫ڄخ اًح ٍڃَ رخٿٸٌٍ‬ ‫ًحٿِري ; ً " حٕ٫ڄْخڅ " حٿْٔپ ًحٿـڄپ حٿيخثؾ . ً٫ڄَ ٫ڀْو حٕڃَ اًح حٿظزْ ًڃنو ٷٌٿو‬ ‫ط٬خٿَ : { ٳ٬ڄْض ٫ڀْيڂ حٕنزخء ٌّڃجٌ } ًىٌه حٕڃؼڀش ٷي ّٸخٽ ٳِ ر٬٠يخ انو ٫يځ ڃخ ّٸزپ‬ ‫حٿڄلپ حٙطٜخٱ رو ٻخٿٌٜص ; ًٿټن ٳْيخ ڃخ ٙ ّٸزپ ٻڄٌص حٕٛنخځ . حٿؼخنِ : أڅ‬ ‫حٿـخڃيحص ّڄټن حطٜخٳيخ رٌٿٺ ٳبڅ حهلل ٓزلخنو ٷخىٍ أڅ ّوڀٶ ٳِ حٿـڄخىحص كْخس ٻڄخ ؿ٬پ‬ ‫٫َٜ ڃٌَٓ كْش طزظڀ٪ حٿلزخٽ ًحٿ٬ِٜ - ًاًح [ ٻخڅ ] ( څ ) ٳِ اڃټخڅ حٿ٬خىحص : ٻخڅ‬ ‫ًٿٺ ڃڄخ ٷي ٫ڀڂ رخٿظٌحطَ - ًأنظڂ أّ٠خ ٷخثڀٌڅ رو ٳِ ڃٌحٟ٪ ٻؼَْس ًاًح ٻخڅ حٿـڄخىحص‬ ‫ّڄټن حطٜخٳيخ رخٿلْخس ًطٌحر٪ حٿلْخس ػزض أڅ ؿڄْ٪ حٿڄٌؿٌىحص ّڄټن حطٜخٳيخ رٌٿٺ‬ ‫ٳْټٌڅ حٿوخٿٶ أًٿَ ريٌح حٗڃټخڅ ًاڅ ٫نْظڂ حٗڃټخڅ حٿٌىنِ - ًىٌ ٫يځ حٿ٬ڀڂ رخٙڃظنخ٩ -‬ ‫ٳيٌح كخٛپ ٳِ كٶ حهلل ٳبنو ٙ ّ٬ڀڂ حڃظنخ٩ حطٜخٳو رخٿٔڄ٪ ًحٿزَٜ ًحٿټٚځ ( حٿٌؿو‬ ‫حٿٔخىّ أڅ ّٸخٽ : ىذ أنو ٙ ري ڃن حٿ٬ڀڂ رخٗڃټخڅ حٿوخٍؿِ ٳبڃټخڅ حٿٌٛٲ ٿڀِ٘ء ّ٬ڀڂ‬ ‫طخٍس رٌؿٌه ٿو أً رٌؿٌىه ٿن٨َْه أً رٌؿٌىه ٿڄخ ىٌ حٿِ٘ء أًٿَ رٌٿٺ ڃنو ًڃ٬ڀٌځ أڅ‬ ‫حٿلْخس ًحٿ٬ڀڂ ًحٿٸيٍس ًحٿٔڄ٪ ًحٿزَٜ ًحٿټٚځ : ػخرض ٿڀڄٌؿٌىحص حٿڄوڀٌٷش ًڃڄټن ٿيخ .‬ ‫ٳبڃټخنيخ ٿڀوخٿٶ ط٬خٿَ أًٿَ ًأكٍَ ; ٳبنيخ ٛٴخص ٻڄخٽ . ًىٌ ٷخرپ ٿٚطٜخٱ رخٿٜٴخص‬ ‫; ًاًح ٻخنض ڃڄټنش ٳِ كٸو ٳڀٌ ٿڂ ّظٜٲ ريخ ٙطٜٲ رؤٟيحىىخ ( حٿٌؿو حٿٔخر٪ أڅ ّٸخٽ‬ ‫: ڃـَى ٓڀذ ىٌه حٿٜٴخص نٸٚ ٿٌحطو ٌٓحء ٓڄْض ٫ڄَ ًٛڄڄخ ًرټڄخ أً ٿڂ طٔڂ .‬ ‫ًحٿ٬ڀڂ رٌٿٺ ًٍَُٟ ٳؤڃخ اًح ٷيٍنخ ڃٌؿٌىّن أكيىڄخ ّٔڄ٪ ًّزَٜ ًّظټڀڂ ًحٓهَ ٿْْ‬ ‫ٻٌٿٺ : ٻخڅ حًٕٽ أٻڄپ ڃن حٿؼخنِ ًٿيٌح ٫خد حهلل ٓزلخنو ڃن ٫زي ڃخ طنظٴِ ٳْو ىٌه‬ ‫حٿٜٴخص ; ٳٸخٽ ط٬خٿَ ٫ن ( 88 ) ارَحىْڂ حٿوڀْپ : { ٿڂ ط٬زي ڃخ ٙ ّٔڄ٪ ًٙ ّزَٜ ًٙ‬ ‫ّٰنِ ٫نٺ ْٗجخ ؟ } ًٷخٽ أّ٠خ ٳِ ٷٜظو : { ٳخٓؤٿٌىڂ اڅ ٻخنٌح ّن٤ٸٌڅ } ًٷخٽ ط٬خٿَ‬ ‫٫نو : { ىپ ّٔڄ٬ٌنټڂ اً طي٫ٌڅ } { أً ّنٴ٬ٌنټڂ أً ّ٠ًَڅ } { ٷخٿٌح رپ ًؿينخ آرخءنخ‬
‫65‬

‫ٻٌٿٺ ّٴ٬ڀٌڅ } { ٷخٽ أٳَأّظڂ ڃخ ٻنظڂ ط٬زيًڅ } { أنظڂ ًآرخإٻڂ حٕٷيڃٌڅ } { ٳبنيڂ ٫يً‬ ‫ٿِ اٙ ٍد حٿ٬خٿڄْن } ًٻٌٿٺ ٳِ ٷٜش ڃٌَٓ ٳِ حٿ٬ـپ : { أٿڂ ًَّح أنو ٙ ّټڀڄيڂ ًٙ‬ ‫ّييّيڂ ٓزْٚ حطوًٌه ًٻخنٌح ٧خٿڄْن } ًٷخٽ ط٬خٿَ : { ًَٟد حهلل ڃؼٚ ٍؿڀْن أكيىڄخ‬ ‫أرټڂ ٙ ّٸيٍ ٫ڀَ ِٗء ًىٌ ٻپ ٫ڀَ ڃٌٙه أّنڄخ ٌّؿيو ٙ ّؤص روَْ ىپ ّٔظٌُ ىٌ‬ ‫ًڃن ّؤڃَ رخٿ٬يٽ ًىٌ ٫ڀَ َٛح١ ڃٔظٸْڂ } ؟ ! ٳٸخرپ رْن حٕرټڂ حٿ٬خؿِ ًرْن حٓڃَ‬ ‫رخٿ٬يٽ : حٿٌُ ىٌ ٫ڀَ َٛح١ ڃٔظٸْڂ .‬ ‫فصل‬ ‫ًأڃخ حٕٛپ حٿؼخنِ ( ًىٌ حٿظٌكْي ٳِ حٿ٬زخىحص ) حٿڄظ٠ڄن ٿّ٘ڄخڅ رخٿَ٘٩ ًحٿٸيٍ‬ ‫ؿڄْ٬خ . ٳنٸٌٽ : ٙ ري ڃن حّٗڄخڅ روڀٶ حهلل ًأڃَه ٳْـذ حّٗڄخڅ رؤڅ حهلل هخٿٶ ٻپ ِٗء‬ ‫ًٍرو ًڃڀْټو ًأنو ٫ڀَ ٻپ ِٗء ٷيَّ ًأنو ڃخ ٗخء ٻخڅ ًڃخ ٿڂ ّ٘ؤ ٿڂ ّټن ًٙ كٌٽ ًٙ‬ ‫ٷٌس اٙ رخهلل ًٷي ٫ڀڂ ڃخ ْٓټٌڅ ٷزپ أڅ ّټٌڅ ًٷيٍ حٿڄٸخىَّ ًٻظزيخ كْغ ٗخء ٻڄخ ٷخٽ‬ ‫ط٬خٿَ : { أٿڂ ط٬ڀڂ أڅ حهلل ّ٬ڀڂ ڃخ ٳِ حٿٔڄخء ًحٍٕٝ اڅ ًٿٺ ٳِ ٻظخد اڅ ًٿٺ ٫ڀَ حهلل‬ ‫َّْٔ } ًٳِ حٿٜلْق ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ : " { اڅ حهلل ٷيٍ ڃٸخىَّ‬ ‫حٿوٚثٶ ٷزپ أڅ ّوڀٶ حٿٔڄٌحص ًحٍٕٝ روڄْٔن أٿٲ ٓنش ًٻخڅ ٫َٗو ٫ڀَ حٿڄخء } .‬ ‫ًّـذ حّٗڄخڅ رؤڅ حهلل أڃَ ر٬زخىطو ًكيه ٙ َّٗٺ ٿو ٻڄخ هڀٶ حٿـن ًحٗنْ ٿ٬زخىطو‬ ‫ًرٌٿٺ أٍٓپ ٍٓڀو ًأنِٽ ٻظزو ً٫زخىطو طظ٠ڄن ٻڄخٽ حٿٌٽ ًحٿلذ ٿو ًًٿٺ ّظ٠ڄن‬ ‫ٻڄخٽ ٣خ٫ظو { ڃن ّ٤٪ حٿٌَٓٽ ٳٸي أ٣خ٩ حهلل } ًٷي ٷخٽ ط٬خٿَ : { ًڃخ أٍٓڀنخ ڃن‬ ‫ٌٍٓٽ اٙ ٿْ٤خ٩ ربًڅ حهلل } ًٷخٽ ط٬خٿَ : { اڅ ٻنظڂ طلزٌڅ حهلل ٳخطز٬ٌنِ ّلززټڂ حهلل‬ ‫ًّٰٴَ ٿټڂ ًنٌرټڂ } ًٷخٽ ط٬خٿَ : { ًحٓؤٽ ڃن أٍٓڀنخ ڃن ٷزڀٺ ڃن ٍٓڀنخ أؿ٬ڀنخ ڃن‬ ‫ىًڅ حٿَكڄن آٿيش ّ٬زيًڅ ؟ } { ًڃخ أٍٓڀنخ ڃن ٷزڀٺ ڃن ٌٍٓٽ اٙ نٌكِ اٿْو أنو ٙ اٿو‬ ‫اٙ أنخ ٳخ٫زيًڅ } ًٷخٽ ط٬خٿَ : { َٗ٩ ٿټڂ ڃن حٿيّن ڃخ ًَٛ رو نٌكخ ًحٿٌُ أًكْنخ‬ ‫اٿْٺ ًڃخ ًْٛنخ رو ارَحىْڂ ًڃٌَٓ ً٫َْٔ أڅ أٷْڄٌح حٿيّن ًٙ طظٴَٷٌح ٳْو ٻزَ ٫ڀَ‬
‫75‬

‫حٿڄَ٘ٻْن ڃخ طي٫ٌىڂ اٿْو } ًٷخٽ ط٬خٿَ : { ّخ أّيخ حٿَٓپ ٻڀٌح ڃن حٿ٤ْزخص ًح٫ڄڀٌح‬ ‫ٛخٿلخ انِ رڄخ ط٬ڄڀٌڅ ٫ڀْڂ } { ًاڅ ىٌه أڃظټڂ أڃش ًحكيس ًأنخ ٍرټڂ ٳخطٸٌڅ } ٳؤڃَ‬ ‫حٿَٓپ ربٷخڃش حٿيّن ًأڅ ٙ ّظٴَٷٌح ٳْو ًٿيٌح ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿليّغ‬ ‫حٿٜلْق : " { انخ ڃ٬خَٗ حٕنزْخء ىّننخ ًحكي ًحٕنزْخء اهٌس ٿ٬ٚص ًاڅ أًٿَ حٿنخّ رخرن‬ ‫ڃَّڂ ٕنخ ; انو ٿْْ رْنِ ًرْنو نزِ } ًىٌح حٿيّن ىٌ ىّن حٗٓٚځ حٿٌُ ٙ ّٸزپ حهلل ىّنخ‬ ‫ٯَْه ٙ ڃن حًٕٿْن ًٙ ڃن حٓهَّن ٳبڅ ؿڄْ٪ حٕنزْخء ٫ڀَ ىّن حٗٓٚځ ٷخٽ حهلل ط٬خٿَ‬ ‫٫ن نٌف { ًحطپ ٫ڀْيڂ نزؤ نٌف اً ٷخٽ ٿٸٌڃو ّخ ٷٌځ اڅ ٻخڅ ٻزَ ٫ڀْټڂ ڃٸخڃِ ًطٌٻَُْ‬ ‫رآّخص حهلل ٳ٬ڀَ حهلل طٌٻڀض ٳؤؿڄ٬ٌح أڃَٻڂ ًَٗٻخءٻڂ } اٿَ ٷٌٿو : { ًأڃَص أڅ أٻٌڅ‬ ‫ڃن حٿڄٔڀڄْن } . ًٷخٽ ٫ن ارَحىْڂ : { ًڃن َّٯذ ٫ن ڃڀش ارَحىْڂ اٙ ڃن ٓٴو نٴٔو ؟‬ ‫} اٿَ ٷٌٿو ; { اً ٷخٽ ٿو ٍرو أٓڀڂ ٷخٽ أٓڀڄض ٿَد حٿ٬خٿڄْن } اٿَ ٷٌٿو : { ٳٚ طڄٌطن‬ ‫اٙ ًأنظڂ ڃٔڀڄٌڅ } ًٷخٽ ٫ن ڃٌَٓ : { ّخ ٷٌځ اڅ ٻنظڂ آڃنظڂ رخهلل ٳ٬ڀْو طٌٻڀٌح اڅ ٻنظڂ‬ ‫ڃٔڀڄْن } ًٷخٽ ٳِ هزَ حٿڄْٔق : { ًاً أًكْض اٿَ حٿلٌحٍّْن أڅ آڃنٌح رِ ًرٌَٓٿِ‬ ‫ٷخٿٌح آڃنخ ًحٗيي رؤننخ ڃٔڀڄٌڅ } ًٷخٽ ٳْڄن طٸيځ ڃن حٕنزْخء : { ّلټڂ ريخ حٿنزٌْڅ حٿٌّن‬ ‫أٓڀڄٌح ٿڀٌّن ىخىًح } ًٷخٽ ٫ن رڀٸْْ أنيخ ٷخٿض : { ٍد انِ ٧ڀڄض نٴِٔ ًأٓڀڄض ڃ٪‬ ‫ٓڀْڄخڅ هلل ٍد حٿ٬خٿڄْن } ٳخٗٓٚځ ّظ٠ڄن حٙٓظٔٚځ هلل ًكيه ; ٳڄن حٓظٔڀڂ ٿو ًٿَْٰه‬ ‫ٻخڅ ڃَ٘ٻخ ًڃن ٿڂ ّٔظٔڀڂ ٿو ٻخڅ ڃٔظټزَح ٫ن ٫زخىطو ًحٿڄَ٘ٹ رو ًحٿڄٔظټزَ ٫ن‬ ‫٫زخىطو ٻخٳَ ًحٙٓظٔٚځ ٿو ًكيه ّظ٠ڄن ٫زخىطو ًكيه ً٣خ٫ظو ًكيه . ٳيٌح ىّن حٗٓٚځ‬ ‫حٿٌُ ٙ ّٸزپ حهلل ٯَْه ; ًًٿٺ انڄخ ّټٌڅ رؤڅ ّ٤خ٩ ٳِ ٻپ ًٷض رٴ٬پ ڃخ أڃَ رو ٳِ ًٿٺ‬ ‫حٿٌٷض ; ٳبًح أڃَ ٳِ أًٽ حٕڃَ رخٓظٸزخٽ حٿٜوَس ػڂ أڃَنخ ػخنْخ رخٓظٸزخٽ حٿټ٬زش : ٻخڅ‬ ‫ٻپ ڃن حٿٴ٬ڀْن كْن أڃَ رو ىحهٚ ٳِ حٗٓٚځ ٳخٿيّن ىٌ حٿ٤خ٫ش ًحٿ٬زخىس ٿو ٳِ حٿٴ٬ڀْن ;‬ ‫ًانڄخ طنٌ٩ ر٬ٞ ٌٍٛ حٿٴ٬پ ًىٌ ًؿو حٿڄٜڀَ ٳټٌٿٺ حٿَٓپ ىّنيڂ ًحكي ًاڅ طنٌ٫ض‬ ‫حٿَ٘٫ش ًحٿڄنيخؽ ًحٿٌؿو ًحٿڄنٔٺ ; ٳبڅ ًٿٺ ٙ ّڄن٪ أڅ ّټٌڅ حٿيّن ًحكيح ٻڄخ ٿڂ ّڄن٪‬ ‫ًٿٺ ٳِ َّٗ٬ش حٿٌَٓٽ حٿٌحكي ًحهلل ط٬خٿَ ؿ٬پ ڃن ىّن حٿَٓپ : أڅ أًٿيڂ ّزَ٘ رآهَىڂ‬
‫85‬

‫ًّئڃن رو ًآهَىڂ ّٜيٵ رؤًٿيڂ ًّئڃن رو ٷخٽ حهلل ط٬خٿَ : { ًاً أهٌ حهلل ڃْؼخٵ حٿنزْْن‬ ‫ٿڄخ آطْظټڂ ڃن ٻظخد ًكټڄش ػڂ ؿخءٻڂ ٌٍٓٽ ڃٜيٵ ٿڄخ ڃ٬ټڂ ٿظئڃنن رو ًٿظنَٜنو ٷخٽ‬ ‫أأٷٍَطڂ ًأهٌطڂ ٫ڀَ ًٿټڂ اَُٛ ٷخٿٌح أٷٍَنخ ٷخٽ ٳخٗييًح ًأنخ ڃ٬ټڂ ڃن حٿ٘خىيّن }‬ ‫ٷخٽ حرن ٫زخّ : ٿڂ ّز٬غ حهلل نزْخ اٙ أهٌ ٫ڀْو حٿڄْؼخٵ ٿجن ر٬غ ڃلڄي ًىٌ كِ ٿْئڃنن‬ ‫رو ًٿْنَٜنو ًأڃَه أڅ ّؤهٌ حٿڄْؼخٵ ٫ڀَ أڃظو ٿجن ر٬غ ڃلڄي ًىڂ أكْخء ٿْئڃنن رو‬ ‫ًٿْنَٜنو ًٷخٽ ط٬خٿَ : { ًأنِٿنخ اٿْٺ حٿټظخد رخٿلٶ ڃٜيٷخ ٿڄخ رْن ّيّو ڃن حٿټظخد‬ ‫ًڃيْڄنخ ٫ڀْو ٳخكټڂ رْنيڂ رڄخ أنِٽ حهلل ًٙ طظز٪ أىٌحءىڂ ٫ڄخ ؿخءٹ ڃن حٿلٶ ٿټپ ؿ٬ڀنخ‬ ‫ڃنټڂ َٗ٫ش ًڃنيخؿخ } ًؿ٬پ حّٗڄخڅ ڃظُٚڃخ ًٻٴَ ڃن ٷخٽ : انو آڃن رز٬ٞ ًٻٴَ‬ ‫رز٬ٞ ٷخٽ حهلل ط٬خٿَ : { اڅ حٿٌّن ّټٴًَڅ رخهلل ًٍٓڀو ًَّّيًڅ أڅ ّٴَٷٌح رْن حهلل‬ ‫ًٍٓڀو ًّٸٌٿٌڅ نئڃن رز٬ٞ ًنټٴَ رز٬ٞ ًَّّيًڅ أڅ ّظوًٌح رْن ًٿٺ ٓزْٚ } {‬ ‫أًٿجٺ ىڂ حٿټخٳًَڅ كٸخ } ًٷخٽ ط٬خٿَ : { أٳظئڃنٌڅ رز٬ٞ حٿټظخد ًطټٴًَڅ رز٬ٞ ٳڄخ‬ ‫ؿِحء ڃن ّٴ٬پ ًٿٺ ڃنټڂ اٙ هُِ ٳِ حٿلْخس حٿينْخ ًٌّځ حٿٸْخڃش َّىًڅ اٿَ أٗي حٿ٬ٌحد‬ ‫} اٿَ ٷٌٿو : { ط٬ڄڀٌڅ } ًٷي ٷخٽ ٿنخ : { ٷٌٿٌح آڃنخ رخهلل ًڃخ أنِٽ اٿْنخ ًڃخ أنِٽ اٿَ‬ ‫ارَحىْڂ ًآڄخ٫ْپ ًآلخٵ ًّ٬ٸٌد ًحٕٓزخ١ ًڃخ أًطِ ڃٌَٓ ً٫َْٔ ًڃخ أًطِ‬ ‫حٿنزٌْڅ ڃن ٍريڂ ٙ نٴَٵ رْن أكي ڃنيڂ ًنلن ٿو ڃٔڀڄٌڅ } { ٳبڅ آڃنٌح رڄؼپ ڃخ آڃنظڂ‬ ‫رو ٳٸي حىظيًح ًاڅ طٌٿٌح ٳبنڄخ ىڂ ٳِ ٗٸخٵ ٳْٔټٴْټيڂ حهلل ًىٌ حٿٔڄْ٪ حٿ٬ڀْڂ } ٳؤڃَنخ أڅ‬ ‫نٸٌٽ : آڃنخ ريٌح ٻڀو ًنلن ٿو ڃٔڀڄٌڅ ٳڄن رڀٰظو ٍٓخٿش ڃلڄي ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀڂ‬ ‫ّٸَ رڄخ ؿخء رو ٿڂ ّټن ڃٔڀڄخ ًٙ ڃئڃنخ ; رپ ّټٌڅ ٻخٳَح ًاڅ ُ٫ڂ أنو ڃٔڀڂ أً ڃئڃن .‬ ‫ٻڄخ ًٻًَح أنو ٿڄخ أنِٽ حهلل ط٬خٿَ : { ًڃن ّزظٮ ٯَْ حٗٓٚځ ىّنخ ٳڀن ّٸزپ ڃنو ًىٌ ٳِ‬ ‫حٓهَس ڃن حٿوخَّٓن } ٷخٿض حٿْيٌى ًحٿنٜخٍٍ : ٳنلن ڃٔڀڄٌڅ : ٳؤنِٽ حهلل : { ًهلل‬ ‫٫ڀَ حٿنخّ كؾ حٿزْض ڃن حٓظ٤خ٩ اٿْو ٓزْٚ } ٳٸخٿٌح : ٙ نلؾ ٳٸخٽ ط٬خٿَ : { ًڃن ٻٴَ‬ ‫ٳبڅ حهلل ٯنِ ٫ن حٿ٬خٿڄْن } ٳبڅ حٙٓظٔٚځ هلل ٙ ّظڂ اٙ رخٗٷَحٍ رڄخ ٿو ٫ڀَ ٫زخىه ڃن‬ ‫كؾ حٿزْض ; ٻڄخ ٷخٽ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ : " { رنِ حٗٓٚځ ٫ڀَ هڄْ : ٗيخىس أڅ ٙ‬
‫95‬

‫اٿو اٙ حهلل , ًأڅ ڃلڄيح ٌٍٓٽ حهلل , ًاٷخځ حٿٜٚس , ًاّظخء حٿِٻخس , ًٌٛځ ٍڃ٠خڅ ,‬ ‫ًكؾ حٿزْض } ًٿيٌح ٿڄخ ًٷٲ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬َٳش أنِٽ حهلل ط٬خٿَ : { حٿٌْځ‬ ‫أٻڄڀض ٿټڂ ىّنټڂ ًأطڄڄض ٫ڀْټڂ ن٬ڄظِ ًٍْٟض ٿټڂ حٗٓٚځ ىّنخ } ًٷي طنخُ٩ حٿنخّ‬ ‫ٳْڄن طٸيځ ڃن أڃش ڃٌَٓ ً٫َْٔ ىپ ىڂ ڃٔڀڄٌڅ أځ ٙ ؟ " ًىٌ نِح٩ ٿٴ٨ِ " ٳبڅ‬ ‫حٗٓٚځ حٿوخٙ حٿٌُ ر٬غ حهلل رو ڃلڄيح ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڄظ٠ڄن ٿَّ٘٬ش حٿٸَآڅ :‬ ‫ٿْْ ٫ڀْو اٙ أڃش ڃلڄي ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحٗٓٚځ حٿٌْځ ٫ني حٗ٣ٚٵ ّظنخًٽ ىٌح‬ ‫ًأڃخ حٗٓٚځ حٿ٬خځ حٿڄظنخًٽ ٿټپ َّٗ٬ش ر٬غ حهلل ريخ نزْخ ٳبنو ّظنخًٽ آٚځ ٻپ أڃش ڃظز٬ش‬ ‫ٿنزِ ڃن حٕنزْخء .‬ ‫ًٍأّ حٗٓٚځ ڃ٤ڀٸخ ٗيخىس أڅ ٙ اٿو اٙ حهلل ًريخ ر٬غ ؿڄْ٪ حٿَٓپ ٻڄخ ٷخٽ ط٬خٿَ {‬ ‫ًٿٸي ر٬ؼنخ ٳِ ٻپ أڃش ٌٍٓٙ أڅ ح٫زيًح حهلل ًحؿظنزٌح حٿ٤خٯٌص } ًٷخٽ ط٬خٿَ : { ًڃخ‬ ‫أٍٓڀنخ ڃن ٷزڀٺ ڃن ٌٍٓٽ اٙ نٌكِ اٿْو أنو ٙ اٿو اٙ أنخ ٳخ٫زيًڅ } ًٷخٽ ٫ن حٿوڀْپ :‬ ‫{ ًاً ٷخٽ ارَحىْڂ ٕرْو ًٷٌڃو اننِ رَحء ڃڄخ ط٬زيًڅ } { اٙ حٿٌُ ٳ٤َنِ ٳبنو ْٓييّن‬ ‫} { ًؿ٬ڀيخ ٻڀڄش رخٷْش ٳِ ٫ٸزو ٿ٬ڀيڂ َّؿ٬ٌڅ } ًٷخٽ ط٬خٿَ ٫نو : { أٳَأّظڂ ڃخ ٻنظڂ‬ ‫ط٬زيًڅ } { أنظڂ ًآرخإٻڂ حٕٷيڃٌڅ } { ٳبنيڂ ٫يً ٿِ اٙ ٍد حٿ٬خٿڄْن } ًٷخٽ ط٬خٿَ :‬ ‫{ ٷي ٻخنض ٿټڂ أٌٓس كٔنش ٳِ ارَحىْڂ ًحٿٌّن ڃ٬و اً ٷخٿٌح ٿٸٌڃيڂ انخ رَآء ڃنټڂ ًڃڄخ‬ ‫ط٬زيًڅ ڃن ىًڅ حهلل ٻٴَنخ رټڂ ًريح رْننخ ًرْنټڂ حٿ٬يحًس ًحٿزٰ٠خء أريح كظَ طئڃنٌح رخهلل‬ ‫} ًٷخٽ { ًحٓؤٽ ڃن أٍٓڀنخ ڃن ٷزڀٺ ڃن ٍٓڀنخ أؿ٬ڀنخ ڃن ىًڅ حٿَكڄن آٿيش ّ٬زيًڅ }‬ ‫؟ ًًٻَ ٫ن ٍٓڀو : ٻنٌف ًىٌى ًٛخٿق ًٯَْىڂ أنيڂ ٷخٿٌح ٿٸٌڃيڂ : { ح٫زيًح حهلل ڃخ‬ ‫ٿټڂ ڃن اٿو ٯَْه } ًٷخٽ ٫ن أىپ حٿټيٲ : { انيڂ ٳظْش آڃنٌح رَريڂ ًُىنخىڂ ىيٍ } {‬ ‫ًٍر٤نخ ٫ڀَ ٷڀٌريڂ اً ٷخڃٌح ٳٸخٿٌح ٍرنخ ٍد حٿٔڄٌحص ًحٍٕٝ ٿن ني٫ٌ ڃن ىًنو اٿيخ‬ ‫ٿٸي ٷڀنخ اًح ٗ٤٤خ } اٿَ ٷٌٿو : { ٳڄن أ٧ڀڂ ڃڄن حٳظٍَ ٫ڀَ حهلل ٻٌرخ } ًٷي ٷخٽ ٓزلخنو‬ ‫: { اڅ حهلل ٙ ّٰٴَ أڅ َّ٘ٹ رو ًّٰٴَ ڃخ ىًڅ ًٿٺ ٿڄن ّ٘خء } ًٻَ ًٿٺ ٳِ ڃٌٟ٬ْن‬ ‫ڃن ٻظخرو ًٷي رْن ٳِ ٻظخرو حٿَ٘ٹ رخٿڄٚثټش , ًحٿَ٘ٹ رخٕنزْخء , ًحٿَ٘ٹ رخٿټٌحٻذ ,‬
‫06‬

‫ًحٿَ٘ٹ رخٕٛنخځ - ًأٛپ حٿَ٘ٹ حٿَ٘ٹ رخٿْ٘٤خڅ - ٳٸخٽ ٫ن حٿنٜخٍٍ : { حطوًٌح‬ ‫أكزخٍىڂ ًٍىزخنيڂ أٍرخرخ ڃن ىًڅ حهلل ًحٿڄْٔق حرن ڃَّڂ ًڃخ أڃًَح اٙ ٿْ٬زيًح اٿيخ‬ ‫ًحكيح ٙ اٿو اٙ ىٌ ٓزلخنو ٫ڄخ َّ٘ٻٌڅ } ًٷخٽ ط٬خٿَ : { ًاً ٷخٽ حهلل ّخ ٫َْٔ حرن‬ ‫ڃَّڂ أأنض ٷڀض ٿڀنخّ حطوًٌنِ ًأڃِ اٿيْن ڃن ىًڅ حهلل ٷخٽ : ٓزلخنٺ ڃخ ّټٌڅ ٿِ أڅ‬ ‫أٷٌٽ ڃخ ٿْْ ٿِ رلٶ اڅ ٻنض ٷڀظو ٳٸي ٫ڀڄظو ط٬ڀڂ ڃخ ٳِ نٴِٔ ًٙ أ٫ڀڂ ڃخ ٳِ نٴٔٺ انٺ‬ ‫أنض ٫ٚځ حٿٌْٰد } { ڃخ ٷڀض ٿيڂ اٙ ڃخ أڃَطنِ رو أڅ ح٫زيًح حهلل ٍرِ ًٍرټڂ } ًٷخٽ‬ ‫ط٬خٿَ : { ڃخ ٻخڅ ٿزَ٘ أڅ ّئطْو حهلل حٿټظخد ًحٿلټڂ ًحٿنزٌس ػڂ ّٸٌٽ ٿڀنخّ ٻٌنٌح ٫زخىح‬ ‫ٿِ ڃن ىًڅ حهلل } اٿَ ٷٌٿو : { ًٙ ّؤڃَٻڂ أڅ طظوًٌح حٿڄٚثټش ًحٿنزْْن أٍرخرخ أّؤڃَٻڂ‬ ‫رخٿټٴَ ر٬ي اً أنظڂ ڃٔڀڄٌڅ } ؟ ٳزْن أڅ حطوخً حٿڄٚثټش ًحٿنزْْن أٍرخرخ ٻٴَ ًڃ٬ڀٌځ أڅ‬ ‫أكيح ڃن حٿوڀٶ ٿڂ ِّ٫ڂ أڅ حٕنزْخء ًحٕكزخٍ ًحٿَىزخڅ ًحٿڄْٔق حرن ڃَّڂ ٗخٍٻٌح حهلل‬ ‫ٳِ هڀٶ حٿٔڄٌحص ًحٍٕٝ . رپ ًٙ ُ٫ڂ أكي ڃن حٿنخّ أڅ حٿ٬خٿڂ ٿو ٛخن٬خڅ ڃظټخٳجخڅ‬ ‫ٳِ حٿٜٴخص ًحٕٳ٬خٽ . رپ ًٙ أػزض أكي ڃن رنِ آىځ اٿيخ ڃٔخًّخ هلل ٳِ ؿڄْ٪ ٛٴخطو رپ‬ ‫٫خڃش حٿڄَ٘ٻْن رخهلل : ڃٸًَڅ رؤنو ٿْْ َّٗټو ڃؼڀو رپ ٫خڃظيڂ ّٸًَڅ أڅ حٿَّ٘ٺ‬ ‫ڃڄڀٌٹ ٿو ٌٓحء ٻخڅ ڃڀټخ أً نزْخ أً ٻٌٻزخ أً ٛنڄخ ; ٻڄخ ٻخڅ ڃَ٘ٻٌ حٿ٬َد ّٸٌٿٌڅ ٳِ‬ ‫طڀزْظيڂ : " ٿزْٺ ٙ َّٗٺ ٿٺ اٙ َّٗټخ ىٌ ٿٺ طڄڀټو ًڃخ ڃڀٺ " ٳؤىپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ‬ ‫حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٿظٌكْي ًٷخٽ : " { ٿزْٺ حٿڀيڂ ٿزْٺ ٿزْٺ ٙ َّٗٺ ٿٺ ٿزْٺ اڅ حٿلڄي‬ ‫ًحٿن٬ڄش ٿٺ ًحٿڄڀٺ ٙ َّٗٺ ٿٺ } ًٷي ًٻَ أٍرخد حٿڄٸخٙص : ڃخ ؿڄ٬ٌح ڃن ڃٸخٙص‬ ‫حًٕٿْن ًحٓهَّن ٳِ حٿڄڀپ ًحٿنلپ ًحٍٓحء ًحٿيّخنخص ٳڀڂ ّنٸڀٌح ٫ن أكي اػزخص َّٗٺ‬ ‫ڃ٘خٍٹ ٿو ٳِ هڀٶ ؿڄْ٪ حٿڄوڀٌٷخص ًٙ ڃڄخػپ ٿو ٳِ ؿڄْ٪ حٿٜٴخص ; رپ ڃن أ٫٨ڂ ڃخ‬ ‫نٸڀٌح ٳِ ًٿٺ ٷٌٽ حٿؼنٌّش حٿٌّن ّٸٌٿٌڅ رخٕٛڀْن " حٿنٌٍ " ً " حٿ٨ڀڄش " ًأڅ حٿنٌٍ‬ ‫هڀٶ حٿوَْ , ًحٿ٨ڀڄش هڀٸض حٿَ٘ ػڂ ًٻًَح ٿيڂ ٳِ حٿ٨ڀڄش ٷٌٿْن : أكيىڄخ : أنيخ ڃليػش‬ ‫ٳظټٌڅ ڃن ؿڄڀش حٿڄوڀٌٷخص ٿو ًحٿؼخنِ : أنيخ ٷيّڄش ٿټنيخ ٿڂ طٴ٬پ اٙ حٿَ٘ ٳټخنض نخٷٜش‬ ‫ٳِ ًحطيخ ًٛٴخطيخ ًڃٴ٬ٌٙطيخ ٫ن حٿنٌٍ ًٷي أهزَ ٓزلخنو ٫ن حٿڄَ٘ٻْن ڃن اٷَحٍىڂ‬
‫16‬

‫رؤڅ حهلل هخٿٶ حٿڄوڀٌٷخص ڃخ رْنو ٳِ ٻظخرو ٳٸخٽ : { ًٿجن ٓؤٿظيڂ ڃن هڀٶ حٿٔڄٌحص‬ ‫ًحٍٕٝ ٿْٸٌٿن حهلل ٷپ أٳَأّظڂ ڃخ طي٫ٌڅ ڃن ىًڅ حهلل اڅ أٍحىنِ حهلل ر٠َ ىپ ىن‬ ‫ٻخٗٴخص َٟه أً أٍحىنِ رَكڄش ىپ ىن ڃڄٔټخص ٍكڄظو ٷپ كٔزِ حهلل ٫ڀْو ّظٌٻپ‬ ‫حٿڄظٌٻڀٌڅ } ًٷخٽ ط٬خٿَ : { ٷپ ٿڄن حٍٕٝ ًڃن ٳْيخ اڅ ٻنظڂ ط٬ڀڄٌڅ } { ْٓٸٌٿٌڅ هلل‬ ‫ٷپ أٳٚ طٌٻًَڅ } { ٷپ ڃن ٍد حٿٔڄٌحص حٿٔز٪ ًٍد حٿ٬َٕ حٿ٬٨ْڂ } { ْٓٸٌٿٌڅ هلل‬ ‫ٷپ أٳٚ طظٸٌڅ } اٿَ ٷٌٿو { ٳؤنَ طٔلًَڅ ؟ } اٿَ ٷٌٿو { ڃخ حطوٌ حهلل ڃن ًٿي ًڃخ ٻخڅ‬ ‫ڃ٬و ڃن اٿو اًح ٿٌىذ ٻپ اٿو رڄخ هڀٶ ًٿ٬ٚ ر٬٠يڂ ٫ڀَ ر٬ٞ ٓزلخڅ حهلل ٫ڄخ ّٜٴٌڅ‬ ‫} ًٷخٽ : { ًڃخ ّئڃن أٻؼَىڂ رخهلل اٙ ًىڂ ڃَ٘ٻٌڅ } ًريٌح ًٯَْه : ّ٬َٱ ڃخ ًٷ٪ ڃن‬ ‫حٿٰڀ٢ ٳِ ڃٔڄَ حٿظٌكْي ٳبڅ ٫خڃش حٿڄظټڀڄْن حٿٌّن ّٸًٍَڅ حٿظٌكْي ٳِ ٻظذ حٿټٚځ‬ ‫ًحٿن٨َ : ٯخّظيڂ أڅ ّـ٬ڀٌح حٿظٌكْي ( ػٚػش أنٌح٩ ) . ٳْٸٌٿٌڅ : ىٌ ًحكي ٳِ ًحطو ٙ‬ ‫ٷْٔڂ ٿو , ًًحكي ٳِ ٛٴخطو ٙ ٗزْو ٿو , ًًحكي ٳِ أٳ٬خٿو ٙ َّٗٺ ٿو ًأٗيَ حٕنٌح٩‬ ‫حٿؼٚػش ٫نيىڂ ىٌ حٿؼخٿغ ًىٌ " طٌكْي حٕٳ٬خٽ " ًىٌ أڅ هخٿٶ حٿ٬خٿڂ ًحكي ًىڂ ّلظـٌڅ‬ ‫٫ڀَ ًٿٺ رڄخ ٌّٻًَنو ڃن ىٙٿش حٿظڄخن٪ ًٯَْىخ ًّ٨نٌڅ أڅ ىٌح ىٌ حٿظٌكْي حٿڄ٤ڀٌد ,‬ ‫ًأڅ ىٌح ىٌ ڃ٬نَ ٷٌٿنخ ٙ اٿو اٙ حهلل كظَ ٷي ّـ٬ڀٌح ڃ٬نَ حٗٿيْش حٿٸيٍس ٫ڀَ حٙهظَح٩‬ ‫ًڃ٬ڀٌځ أڅ حٿڄَ٘ٻْن ڃن حٿ٬َد حٿٌّن ر٬غ اٿْيڂ ڃلڄي ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أًٙ : ٿڂ‬ ‫ّټٌنٌح ّوخٿٴٌنو ٳِ ىٌح رپ ٻخنٌح ّٸًَڅ رؤڅ حهلل هخٿٶ ٻپ ِٗء كظَ انيڂ ٻخنٌح ّٸًَڅ‬ ‫رخٿٸيٍ أّ٠خ ًىڂ ڃ٪ ىٌح ڃَ٘ٻٌڅ ٳٸي طزْن أڅ ٿْْ ٳِ حٿ٬خٿڂ ڃن ّنخُ٩ ٳِ أٛپ ىٌح‬ ‫حٿَ٘ٹ ; ًٿټن ٯخّش ڃخ ّٸخٽ : اڅ ڃن حٿنخّ ڃن ؿ٬پ ر٬ٞ حٿڄٌؿٌىحص هڀٸخ ٿَْٰ حهلل‬ ‫ٻخٿٸيٍّش ًٯَْىڂ ; ٿټن ىئٙء ّٸًَڅ رؤڅ حهلل هخٿٶ حٿ٬زخى ًهخٿٶ ٷيٍطيڂ ًاڅ ٷخٿٌح انيڂ‬ ‫هڀٸٌح أٳ٬خٿيڂ ًٻٌٿٺ أىپ حٿٴڀٔٴش ًحٿ٤ز٪ ًحٿنـٌځ حٿٌّن ّـ٬ڀٌڅ أڅ ر٬ٞ حٿڄوڀٌٷخص‬ ‫ڃزي٫ش ٿز٬ٞ حٕڃٌٍ ىڂ ڃ٪ حٗٷَحٍ رخٿٜخن٪ ّـ٬ڀٌڅ ىٌه حٿٴخ٫ٚص ڃٜنٌ٫ش ڃوڀٌٷش‬ ‫ٙ ّٸٌٿٌڅ انيخ ٯنْش ٫ن حٿوخٿٶ ڃ٘خٍٻش ٿو ٳِ حٿوڀٶ ٳؤڃخ ڃن أنټَ حٿٜخن٪ ٳٌحٹ ؿخكي‬ ‫ڃ٬٤پ ٿڀٜخن٪ ٻخٿٸٌٽ حٿٌُ أ٧يَ ٳَ٫ٌڅ ًحٿټٚځ حٓڅ ڃ٪ حٿڄَ٘ٻْن رخهلل حٿڄٸَّن‬
‫26‬

‫رٌؿٌىه ٳبڅ ىٌح حٿظٌكْي حٿٌُ ٷًٍَه ٙ ّنخُ٫يڂ ٳْو ىئٙء حٿڄَ٘ٻٌڅ رپ ّٸًَڅ رو ڃ٪‬ ‫أنيڂ ڃَ٘ٻٌڅ ٻڄخ ػزض رخٿټظخد ًحٿٔنش ًحٗؿڄخ٩ ًٻڄخ ٫ڀڂ رخٟٙ٤َحٍ ڃن ىّن حٗٓٚځ‬ ‫ًٻٌٿٺ " حٿنٌ٩ حٿؼخنِ " - ًىٌ ٷٌٿيڂ : ٙ ٗزْو ٿو ٳِ ٛٴخطو - ٳبنو ٿْْ ٳِ حٕڃڂ ڃن‬ ‫أػزض ٷيّڄخ ڃڄخػٚ ٿو ٳِ ًحطو ٌٓحء ٷخٽ انو ّ٘خٍٻو . أً ٷخٽ : انو ٙ ٳ٬پ ٿو ; رپ ڃن ٗزو‬ ‫رو ْٗجخ ڃن ڃوڀٌٷخطو ٳبنڄخ ّ٘زيو رو ٳِ ر٬ٞ حٕڃٌٍ ًٷي ٫ڀڂ رخٿ٬ٸپ حڃظنخ٩ أڅ ّټٌڅ ٿو‬ ‫ڃؼپ ٳِ حٿڄوڀٌٷخص ّ٘خٍٻو ٳْڄخ ّـذ أً ّـٌُ أً ّڄظن٪ ٫ڀْو ; ٳبڅ ًٿٺ ّٔظڀِځ حٿـڄ٪‬ ‫رْن حٿنٸْ٠ْن ٻڄخ طٸيځ ً٫ڀڂ أّ٠خ رخٿ٬ٸپ أڅ ٻپ ڃٌؿٌىّن ٷخثڄْن رؤنٴٔيڄخ ٳٚ ري رْنيڄخ‬ ‫ڃن ٷيٍ ڃ٘ظَٹ ٻخطٴخٷيڄخ ٳِ ڃٔڄَ حٿٌؿٌى ًحٿٸْخځ رخٿنٴْ ًحٿٌحص ًنلٌ ًٿٺ ٳبڅ نٴِ‬ ‫ًٿٺ ّٸظ٠ِ حٿظ٬٤ْپ حٿڄلٞ ًانو ٙ ري ڃن اػزخص هٜخثٚ حٿَرٌرْش ًٷي طٸيځ حٿټٚځ‬ ‫٫ڀَ ًٿٺ ػڂ اڅ حٿـيڄْش ڃن حٿڄ٬ظِٿش ًٯَْىڂ أىٍؿٌح نٴِ حٿٜٴخص ٳِ ڃٔڄَ حٿظٌكْي‬ ‫ٳٜخٍ ڃن ٷخٽ : اڅ هلل ٫ڀڄخ أً ٷيٍس أً انو ٍَّ ٳِ حٓهَس أً اڅ حٿٸَآڅ ٻٚځ حهلل ڃنِٽ‬ ‫ٯَْ ڃوڀٌٵ ّٸٌٿٌڅ : انو ڃ٘زو ٿْْ رڄٌكي ًُحى ٫ڀْيڂ ٯٚس حٿٴٚٓٴش ًحٿٸَحڃ٤ش ٳنٴٌح‬ ‫أٓڄخءه حٿلٔنَ ًٷخٿٌح : ڃن ٷخٽ اڅ حهلل ٫ڀْڂ ٷيَّ ٫ِِّ كټْڂ : ٳيٌ ڃ٘زو ٿْْ رڄٌكي‬ ‫ًُحى ٫ڀْيڂ ٯٚس حٿٰٚس ًٷخٿٌح : ٙ ٌّٛٲ رخٿنٴِ ًٙ حٗػزخص ; ٕڅ ٳِ ٻپ ڃنيڄخ ط٘زْيخ‬ ‫ٿو ًىئٙء ٻڀيڂ ًٷ٬ٌح ڃن ؿنْ حٿظ٘زْو ٳْڄخ ىٌ َٗ ڃڄخ ٳًَح ڃنو ٳبنيڂ ٗزيٌه‬ ‫رخٿڄڄظن٬خص ًحٿڄ٬يًڃخص ًحٿـڄخىحص ٳَحٍح ڃن ط٘زْييڂ - رِ٫ڄيڂ - ٿو رخٕكْخء ًڃ٬ڀٌځ‬ ‫أڅ ىٌه حٿٜٴخص حٿؼخرظش هلل ٙ طؼزض ٿو ٫ڀَ كي ڃخ ّؼزض ٿڄوڀٌٵ أٛٚ ًىٌ ٓزلخنو‬ ‫ًط٬خٿَ ٿْْ ٻڄؼڀو ِٗء ٙ ٳِ ًحطو ًٙ ٳِ ٛٴخطو ًٙ ٳِ أٳ٬خٿو ٳٚ ٳَٵ رْن اػزخص‬ ‫حٿٌحص ًاػزخص حٿٜٴخص ; ٳبًح ٿڂ ّټن ٳِ اػزخص حٿٌحص اػزخص ڃڄخػڀش ٿڀًٌحص : ٿڂ ّټن ٳِ‬ ‫اػزخص حٿٜٴخص اػزخص ڃڄخػڀش ٿو ٳِ ًٿٺ ٳٜخٍ ىئٙء حٿـيڄْش حٿڄ٬٤ڀش ّـ٬ڀٌڅ ىٌح‬ ‫طٌكْيح ; ًّـ٬ڀٌڅ ڃٸخرپ ًٿٺ حٿظ٘زْو , ًّٔڄٌڅ أنٴٔيڂ حٿڄٌكيّن ًٻٌٿٺ " حٿنٌ٩ حٿؼخٿغ‬ ‫" ًىٌ ٷٌٿيڂ : ىٌ ًحكي ٙ ٷْٔڂ ٿو ٳِ ًحطو أً ٙ ؿِء ٿو أً ٙ ر٬ٞ ٿو ; ٿٴ٦ ڃـڄپ‬ ‫ٳبڅ حهلل ٓزلخنو أكي ٛڄي ٿڂ ّڀي ًٿڂ ٌّٿي ًٿڂ ّټن ٿو ٻٴٌح أكي ; ٳْڄظن٪ ٫ڀْو أڅ ّظٴَٵ أً‬
‫36‬

‫ّظـِأ أً ّټٌڅ ٷي ٍٻذ ڃن أؿِحء ; ٿټنيڂ ّيٍؿٌڅ ٳِ ىٌح حٿڀٴ٦ نٴِ ٫ڀٌه ٫ڀَ ٫َٗو‬ ‫ًڃزخّنظو ٿوڀٸو ًحڃظْخُه ٫نيڂ ًنلٌ ًٿٺ ڃن حٿڄ٬خنِ حٿڄٔظڀِڃش ٿنٴْو ًط٬٤ْڀو ًّـ٬ڀٌڅ‬ ‫ًٿٺ ڃن حٿظٌكْي ٳٸي طزْن أڅ ڃخ ّٔڄٌنو طٌكْيح : ٳْو ڃخ ىٌ كٶ , ًٳْو ڃخ ىٌ رخ٣پ ًٿٌ‬ ‫ٻخڅ ؿڄْ٬و كٸخ ; ٳبڅ حٿڄَ٘ٻْن اًح أٷًَح رٌٿٺ ٻڀو ٿڂ ّوَؿٌح ڃن حٿَ٘ٹ حٿٌُ ًٛٴيڂ‬ ‫رو ٳِ حٿٸَآڅ ًٷخطڀيڂ ٫ڀْو حٿٌَٓٽ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ; رپ ٙ ري أڅ ّ٬ظَٳٌح أنو ٙ اٿو‬ ‫اٙ حهلل ًٿْْ حٿڄَحى ( رخٗٿو ىٌ حٿٸخىٍ ٫ڀَ حٙهظَح٩ ٻڄخ ٧نو ڃن ٧نو ڃن أثڄش‬ ‫حٿڄظټڀڄْن كْغ ٧نٌح أڅ حٗٿيْش ىِ حٿٸيٍس ٫ڀَ حٙهظَح٩ ىًڅ ٯَْه ًأڅ ڃن أٷَ رؤڅ‬ ‫حهلل ىٌ حٿٸخىٍ ٫ڀَ حٙهظَح٩ ىًڅ ٯَْه ٳٸي ٗيي أڅ ٙ اٿو اٙ ىٌ . ٳبڅ حٿڄَ٘ٻْن ٻخنٌح‬ ‫ّٸًَڅ ريٌح ًىڂ ڃَ٘ٻٌڅ ٻڄخ طٸيځ رْخنو رپ حٗٿو حٿلٶ ىٌ حٿٌُ ّٔظلٶ رؤڅ ّ٬زي ٳيٌ اٿو‬ ‫رڄ٬نَ ڃؤٿٌه ; ٙ اٿو رڄ٬نَ آٿو ; ًحٿظٌكْي أڅ ّ٬زي حهلل ًكيه ٙ َّٗٺ ٿو ًحَٗٗحٹ أڅ‬ ‫ّـ٬پ ڃ٪ حهلل اٿيخ آهَ ًاًح طزْن أڅ ٯخّش ڃخ ّٸٍَه ىئٙء حٿن٨خٍ ; أىپ حٗػزخص ٿڀٸيٍ‬ ‫حٿڄنظٔزٌڅ اٿَ حٿٔنش انڄخ ىٌ طٌكْي حٿَرٌرْش ًأڅ حهلل ٍد ٻپ ِٗء ًڃ٪ ىٌح ٳخٿڄَ٘ٻٌڅ‬ ‫ٻخنٌح ڃٸَّن رٌٿٺ ڃ٪ أنيڂ ڃَ٘ٻٌڅ ًٻٌٿٺ ٣ٌحثٲ ڃن أىپ حٿظٌٜٱ ًحٿڄنظٔزْن اٿَ‬ ‫حٿڄ٬َٳش ًحٿظلٸْٶ ًحٿظٌكْي : ٯخّش ڃخ ٫نيىڂ ڃن حٿظٌكْي ىٌ ٗيٌى ىٌح حٿظٌكْي ًأڅ‬ ‫ّ٘يي أڅ حهلل ٍد ٻپ ِٗء ًڃڀْټو ًهخٿٸو ٙ ْٓڄخ اًح ٯخد حٿ٬خٍٱ رڄٌؿٌىه ٫ن‬ ‫ًؿٌىه ًرڄ٘يٌىه ٫ن ٗيٌىه ًرڄ٬ًَٳو ٫ن ڃ٬َٳظو ًىهپ ٳِ ٳنخء طٌكْي حٿَرٌرْش‬ ‫رلْغ ّٴنَ ڃن ٿڂ ّټن ًّزٸَ ڃن ٿڂ ِّٽ ٳيٌح ٫نيىڂ ىٌ حٿٰخّش حٿظِ ٙ ٯخّش ًٍحءىخ‬ ‫ًڃ٬ڀٌځ أڅ ىٌح ىٌ طلٸْٶ ڃخ أٷَ رو حٿڄَ٘ٻٌڅ ڃن حٿظٌكْي ًٙ َّْٜ حٿَؿپ رڄـَى ىٌح‬ ‫حٿظٌكْي ڃٔڀڄخ ٳ٠ٚ ٫ن أڅ ّټٌڅ ًٿْخ هلل أً ڃن ٓخىحص حًٕٿْخء ً٣خثٴش ڃن أىپ‬ ‫حٿظٌٜٱ ًحٿڄ٬َٳش : ّٸًٍَڅ ىٌح حٿظٌكْي ڃ٪ اػزخص حٿٜٴخص ٳْٴنٌڅ ٳِ طٌكْي حٿَرٌرْش‬ ‫ڃ٪ اػزخص حٿوخٿٶ ٿڀ٬خٿڂ حٿڄزخّن ٿڄوڀٌٷخطو , ًآهًَڅ ّ٠ڄٌڅ ىٌح اٿَ نٴِ حٿٜٴخص‬ ‫ٳْيهڀٌڅ ٳِ حٿظ٬٤ْپ ڃ٪ ىٌح , ًىٌح َٗ ڃن كخٽ ٻؼَْ ڃن حٿڄَ٘ٻْن ًٻخڅ ؿيڂ ّنٴِ‬ ‫حٿٜٴخص ًّٸٌٽ رخٿـزَ ٳيٌح طلٸْٶ ٷٌٽ ؿيڂ ٿټنو اًح أػزض حٕڃَ ًحٿنيِ ًحٿؼٌحد‬
‫46‬

‫ًحٿ٬ٸخد : ٳخٍٵ حٿڄَ٘ٻْن ڃن ىٌح حٿٌؿو ٿټن ؿيڄخ ًڃن حطز٬و ّٸٌٽ رخٍٗؿخء ;‬ ‫ٳْ٠٬ٲ حٕڃَ ًحٿنيِ ًحٿؼٌحد ًحٿ٬ٸخد ٫نيه ًحٿنـخٍّش ًحٿ٠َحٍّش ًٯَْىڂ : ّٸَرٌڅ‬ ‫ڃن ؿيڂ ٳِ ڃٔخثپ حٿٸيٍ ًحّٗڄخڅ ڃ٪ ڃٸخٍرظيڂ ٿو أّ٠خ ٳِ نٴِ حٿٜٴخص .‬ ‫ًحٿټٚرْش ًحٕٗ٬َّش : هَْ ڃن ىئٙء ٳِ رخد حٿٜٴخص ٳبنيڂ ّؼزظٌڅ هلل حٿٜٴخص حٿ٬ٸڀْش‬ ‫, ًأثڄظيڂ ّؼزظٌڅ حٿٜٴخص حٿوزَّش ٳِ حٿـڄڀش ٻڄخ ٳٜڀض أٷٌحٿيڂ ٳِ ٯَْ ىٌح حٿڄٌٟ٪‬ ‫ًأڃخ ٳِ رخد حٿٸيٍ ًڃٔخثپ حٕٓڄخء ًحٕكټخځ ٳؤٷٌحٿيڂ ڃظٸخٍرش . ًحٿټٚرْش ىڂ أطزخ٩ أرِ‬ ‫ڃلڄي ٫زي حهلل رن ٓ٬ْي رن ٻٚد حٿٌُ ٓڀٺ حٕٗ٬َُ ه٤ظو ًأٛلخد حرن ٻٚد‬ ‫ٻخٿلخٍع حٿڄلخٓزِ , ًأرِ حٿ٬زخّ حٿٸٚنِٔ ًنلٌىڄخ . هَْ ڃن حٕٗ٬َّش ٳِ ىٌح ًىٌح‬ ‫ٳټڀڄخ ٻخڅ حٿَؿپ اٿَ حٿٔڀٲ ًحٕثڄش أٷَد ٻخڅ ٷٌٿو أ٫ڀَ ًأٳ٠پ ًحٿټَحڃْش ٷٌٿيڂ ٳِ‬ ‫حّٗڄخڅ ٷٌٽ ڃنټَ ٿڂ ّٔزٸيڂ اٿْو أكي كْغ ؿ٬ڀٌح حّٗڄخڅ ٷٌٽ حٿڀٔخڅ ًاڅ ٻخڅ ڃ٪ ٫يځ‬ ‫طٜيّٶ حٿٸڀذ ٳْـ٬ڀٌڅ حٿڄنخٳٶ ڃئڃنخ ; ٿټنو ّوڀي ٳِ حٿنخٍ ٳوخٿٴٌح حٿـڄخ٫ش ٳِ حٙٓڂ‬ ‫ىًڅ حٿلټڂ , ًأڃخ ٳِ حٿٜٴخص ًحٿٸيٍ ًحٿٌ٫ْي ٳيڂ أٗزو ڃن أٻؼَ ٣ٌحثٲ حٿټٚځ حٿظِ ٳِ‬ ‫أٷٌحٿيخ ڃوخٿٴش ٿڀٔنش ًأڃخ حٿڄ٬ظِٿش ٳيڂ ّنٴٌڅ حٿٜٴخص ًّٸخٍرٌڅ ٷٌٽ ؿيڂ ٿټنيڂ ّنٴٌڅ‬ ‫حٿٸيٍ ; ٳيڂ ًاڅ ٫٨ڄٌح حٕڃَ ًحٿنيِ ًحٿٌ٫ي ًحٿٌ٫ْي ; ًٯڀٌح ٳْو ; ٳيڂ ّټٌرٌڅ رخٿٸيٍ‬ ‫ٳٴْيڂ نٌ٩ ڃن حٿَ٘ٹ ڃن ىٌح حٿزخد , ًحٗٷَحٍ رخٕڃَ ًحٿنيِ ًحٿٌ٫ي ًحٿٌ٫ْي ڃ٪ انټخٍ‬ ‫حٿٸيٍ هَْ ڃن حٗٷَحٍ رخٿٸيٍ ڃ٪ انټخٍ حٕڃَ ًحٿنيِ ًحٿٌ٫ي ًحٿٌ٫ْي ًٿيٌح ٿڂ ّټن ٳِ‬ ‫ُڃن حٿٜلخرش ًحٿظخر٬ْن ڃن ّنٴِ حٕڃَ ًحٿنيِ ًحٿٌ٫ي ًحٿٌ٫ْي ًٻخڅ ٷي نزٮ ٳْيڂ‬ ‫حٿٸيٍّش ٻڄخ نزٮ ٳْيڂ حٿوٌحٍؽ : حٿلًٍَّش ًانڄخ ّ٨يَ ڃن حٿزي٩ أًٙ ڃخ ٻخڅ أهٴَ‬ ‫ًٻڀڄخ ٟ٬ٲ ڃن ّٸٌځ رنٌٍ حٿنزٌس ٷٌّض حٿزي٫ش ٳيئٙء حٿڄظٌٜٳٌڅ حٿٌّن ّ٘ييًڅ‬ ‫حٿلٸْٸش حٿټٌنْش ڃ٪ ا٫َحٟيڂ ٫ن حٕڃَ ًحٿنيِ : َٗ ڃن حٿٸيٍّش حٿڄ٬ظِٿش ًنلٌىڂ :‬ ‫أًٿجٺ ّ٘زيٌڅ حٿڄـٌّ ًىئٙء ّ٘زيٌڅ حٿڄَ٘ٻْن حٿٌّن ٷخٿٌح : { ٿٌ ٗخء حهلل ڃخ‬ ‫أَٗٻنخ ًٙ آرخإنخ ًٙ كَڃنخ ڃن ِٗء } ًحٿڄَ٘ٻٌڅ َٗ ڃن حٿڄـٌّ ٳيٌح أٛپ ٫٨ْڂ‬ ‫٫ڀَ حٿڄٔڀڂ أڅ ّ٬َٳو ; ٳبنو أٛپ حٗٓٚځ حٿٌُ ّظڄِْ رو أٛپ حّٗڄخڅ ڃن أىپ حٿټٴَ‬
‫56‬

‫ًىٌ حّٗڄخڅ رخٿٌكيحنْش ًحٿَٓخٿش : ٗيخىس أڅ ٙ اٿو اٙ حهلل ًأڅ ڃلڄيح ٌٍٓٽ حهلل . ًٷي‬ ‫ًٷ٪ ٻؼَْ ڃن حٿنخّ ٳِ حٗهٚٽ رلٸْٸش ىٌّن حٕٛڀْن أً أكيىڄخ ڃ٪ ٧نو أنو ٳِ ٯخّش‬ ‫حٿظلٸْٶ ًحٿظٌكْي ًحٿ٬ڀڂ ًحٿڄ٬َٳش .‬ ‫ٳبٷَحٍ حٿڄَ٘ٹ رؤڅ حهلل ٍد ٻپ ِٗء ًڃڀْټو ًهخٿٸو : ٙ ّنـْو ڃن ٫ٌحد حهلل اڅ ٿڂ‬ ‫ّٸظَڅ رو اٷَحٍه رؤنو ٙ اٿو اٙ حهلل ٳٚ ّٔظلٶ حٿ٬زخىس أكي اٙ ىٌ ; ًأڅ ڃلڄيح ٌٍٓٽ حهلل‬ ‫ٳْـذ طٜيّٸو ٳْڄخ أهزَ ً٣خ٫ظو ٳْڄخ أڃَ ٳٚ ري ڃن حٿټٚځ ٳِ ىٌّن حٕٛڀْن : -‬ ‫حٕٛپ حًٕٽ " طٌكْي حٗٿيْش " ٳبنو ٓزلخنو أهزَ ٫ن حٿڄَ٘ٻْن ٻڄخ طٸيځ رؤنيڂ أػزظٌح‬ ‫ًٓخث٢ رْنيڂ ًرْن حهلل ّي٫ٌنيڂ ًّظوًٌنيڂ ٗٴ٬خء ريًڅ اًڅ حهلل ٷخٽ ط٬خٿَ : { ًّ٬زيًڅ‬ ‫ڃن ىًڅ حهلل ڃخ ٙ ّ٠َىڂ ًٙ ّنٴ٬يڂ ًّٸٌٿٌڅ ىئٙء ٗٴ٬خإنخ ٫ني حهلل ٷپ أطنزجٌڅ حهلل رڄخ‬ ‫ٙ ّ٬ڀڂ ٳِ حٿٔڄٌحص ًٙ ٳِ حٍٕٝ ٓزلخنو ًط٬خٿَ ٫ڄخ َّ٘ٻٌڅ } ٳؤهزَ أڅ ىئٙء‬ ‫حٿٌّن حطوًٌح ىئٙء ٗٴ٬خء ڃَ٘ٻٌڅ ًٷخٽ ط٬خٿَ ٫ن ڃئڃن ّْ { ًڃخ ٿِ ٙ أ٫زي حٿٌُ‬ ‫ٳ٤َنِ ًاٿْو طَؿ٬ٌڅ } { أأطوٌ ڃن ىًنو آٿيش اڅ َّىڅ حٿَكڄن ر٠َ ٙ طٰن ٫نِ‬ ‫ٗٴخ٫ظيڂ ْٗجخ ًٙ ّنٸًٌڅ } { انِ اًح ٿٴِ ٟٚٽ ڃزْن } { انِ آڃنض رَرټڂ ٳخٓڄ٬ٌڅ }‬ ‫ًٷخٽ ط٬خٿَ : { ًٿٸي ؿجظڄٌنخ ٳَحىٍ ٻڄخ هڀٸنخٻڂ أًٽ ڃَس ًطَٻظڂ ڃخ هٌٿنخٻڂ ًٍحء‬ ‫٧يٌٍٻڂ ًڃخ نٍَ ڃ٬ټڂ ٗٴ٬خءٻڂ حٿٌّن ُ٫ڄظڂ أنيڂ ٳْټڂ َٗٻخء ٿٸي طٸ٤٪ رْنټڂ ًٟپ‬ ‫٫نټڂ ڃخ ٻنظڂ طِ٫ڄٌڅ } ٳؤهزَ ٓزلخنو ٫ن ٗٴ٬خثيڂ أنيڂ ُ٫ڄٌح أنيڂ ٳْيڂ َٗٻخء ,‬ ‫ًٷخٽ ط٬خٿَ : { أځ حطوًٌح ڃن ىًڅ حهلل ٗٴ٬خء ٷپ أً ٿٌ ٻخنٌح ٙ ّڄڀټٌڅ ْٗجخ ًٙ ّ٬ٸڀٌڅ‬ ‫} { ٷپ هلل حٿ٘ٴخ٫ش ؿڄْ٬خ ٿو ڃڀٺ حٿٔڄٌحص ًحٍٕٝ ػڂ اٿْو طَؿ٬ٌڅ } , ًٷخٽ ط٬خٿَ :‬ ‫{ ڃخ ٿټڂ ڃن ىًنو ڃن ًٿِ ًٙ ٗٴْ٪ } , ًٷخٽ ط٬خٿَ : { ًأنٌٍ رو حٿٌّن ّوخٳٌڅ أڅ‬ ‫ّلًَ٘ح اٿَ ٍريڂ ٿْْ ٿيڂ ڃن ىًنو ًٿِ ًٙ ٗٴْ٪ } , ًٷخٽ ط٬خٿَ : { ڃن ًح حٿٌُ‬ ‫ّ٘ٴ٪ ٫نيه اٙ ربًنو } , ًٷخٽ ط٬خٿَ : { ًٷخٿٌح حطوٌ حٿَكڄن ًٿيح ٓزلخنو رپ ٫زخى‬ ‫ڃټَڃٌڅ } { ٙ ّٔزٸٌنو رخٿٸٌٽ ًىڂ رؤڃَه ّ٬ڄڀٌڅ } { ّ٬ڀڂ ڃخ رْن أّيّيڂ ًڃخ هڀٴيڂ‬ ‫ًٙ ّ٘ٴ٬ٌڅ اٙ ٿڄن حٍط٠َ ًىڂ ڃن هْ٘ظو ڃ٘ٴٸٌڅ } ًٷخٽ ط٬خٿَ : { ًٻڂ ڃن ڃڀٺ‬
‫66‬

‫ٳِ حٿٔڄٌحص ٙ طٰنِ ٗٴخ٫ظيڂ ْٗجخ اٙ ڃن ر٬ي أڅ ّؤًڅ حهلل ٿڄن ّ٘خء ًََّٟ } ًٷخٽ‬ ‫ط٬خٿَ : { ٷپ حى٫ٌح حٿٌّن ُ٫ڄظڂ ڃن ىًڅ حهلل ٙ ّڄڀټٌڅ ڃؼٸخٽ ًٍس ٳِ حٿٔڄٌحص ًٙ ٳِ‬ ‫حٍٕٝ ًڃخ ٿيڂ ٳْيڄخ ڃن َٗٹ ًڃخ ٿو ڃنيڂ ڃن ٧يَْ } { ًٙ طنٴ٪ حٿ٘ٴخ٫ش ٫نيه اٙ‬ ‫ٿڄن أًڅ ٿو } , ًٷخٽ ط٬خٿَ : { ٷپ حى٫ٌح حٿٌّن ُ٫ڄظڂ ڃن ىًنو ٳٚ ّڄڀټٌڅ ٻ٘ٲ حٿ٠َ‬ ‫٫نټڂ ًٙ طلٌّٚ } { أًٿجٺ حٿٌّن ّي٫ٌڅ ّزظٌٰڅ اٿَ ٍريڂ حٿٌْٓڀش أّيڂ أٷَد ًَّؿٌڅ‬ ‫ٍكڄظو ًّوخٳٌڅ ٫ٌحرو اڅ ٫ٌحد ٍرٺ ٻخڅ ڃلًٌٍح } ٷخٽ ٣خثٴش ڃن حٿٔڀٲ : ٻخڅ ٷٌځ‬ ‫ّي٫ٌڅ حٿ٬َِّ ًحٿڄْٔق ًحٿڄٚثټش ٳؤنِٽ حهلل ىٌه حّٓش ّزْن ٳْيخ أڅ حٿڄٚثټش ًحٕنزْخء‬ ‫ّظٸَرٌڅ اٿَ حهلل ًَّؿٌڅ ٍكڄظو ًّوخٳٌڅ ٫ٌحرو ًڃن طلٸْٶ حٿظٌكْي : أڅ ّ٬ڀڂ أڅ حهلل‬ ‫ط٬خٿَ أػزض ٿو كٸخ ٙ َّ٘ٻو ٳْو ڃوڀٌٵ ; ٻخٿ٬زخىس ًحٿظٌٻپ ًحٿوٌٱ ًحٿوْ٘ش ًحٿظٸٌٍ‬ ‫ٻڄخ ٷخٽ ط٬خٿَ : { ٙ طـ٬پ ڃ٪ حهلل اٿيخ آهَ ٳظٸ٬ي ڃٌڃٌڃخ ڃوًٌٙ } ًٷخٽ ط٬خٿَ : { انخ‬ ‫أنِٿنخ اٿْٺ حٿټظخد رخٿلٶ ٳخ٫زي حهلل ڃوڀٜخ ٿو حٿيّن } ًٷخٽ ط٬خٿَ : { ٷپ انِ أڃَص أڅ‬ ‫أ٫زي حهلل ڃوڀٜخ ٿو حٿيّن } ًٷخٽ ط٬خٿَ : { ٷپ أٳَْٰ حهلل طؤڃًَنِ أ٫زي أّيخ حٿـخىڀٌڅ }‬ ‫اٿَ ٷٌٿو : { حٿ٘خٻَّن } ًٻپ ڃن حٿَٓپ ّٸٌٽ ٿٸٌڃو : { ح٫زيًح حهلل ڃخ ٿټڂ ڃن اٿو ٯَْه‬ ‫} ًٷي ٷخٽ ط٬خٿَ ٳِ حٿظٌٻپ : { ً٫ڀَ حهلل ٳظٌٻڀٌح اڅ ٻنظڂ ڃئڃنْن } { ً٫ڀَ حهلل‬ ‫ٳڀْظٌٻپ حٿڄئڃنٌڅ } ًٷخٽ : { ٷپ كٔزِ حهلل ٫ڀْو ّظٌٻپ حٿڄظٌٻڀٌڅ } ًٷخٽ ط٬خٿَ : {‬ ‫ًٿٌ أنيڂ ٌٍٟح ڃخ آطخىڂ حهلل ًٌٍٓٿو ًٷخٿٌح كٔزنخ حهلل ْٓئطْنخ حهلل ڃن ٳ٠ڀو ًٌٍٓٿو انخ‬ ‫اٿَ حهلل ٍحٯزٌڅ } . ٳٸخٽ ٳِ حٗطْخڅ : { ڃخ آطخىڂ حهلل ًٌٍٓٿو } ًٷخٽ ٳِ حٿظٌٻپ : {‬ ‫ًٷخٿٌح كٔزنخ حهلل } ًٿڂ ّٸپ : ًٌٍٓٿو ; ٕڅ حٗطْخڅ ىٌ حٗ٫٤خء حٿَ٘٫ِ ًًٿٺ ّظ٠ڄن‬ ‫حٗرخكش ًحٗكٚٽ حٿٌُ رڀٰو حٿٌَٓٽ ٳبڅ حٿلٚٽ ڃخ أكڀو ًحٿلَحځ ڃخ كَڃو ًحٿيّن ڃخ‬ ‫َٗ٫و ٷخٽ ط٬خٿَ : { ًڃخ آطخٻڂ حٿٌَٓٽ ٳوًٌه ًڃخ نيخٻڂ ٫نو ٳخنظيٌح } ًأڃخ حٿلٔذ‬ ‫ٳيٌ حٿټخٳِ ًحهلل ًكيه ٻخٱ ٫زيه ٻڄخ ٷخٽ ط٬خٿَ : { حٿٌّن ٷخٽ ٿيڂ حٿنخّ اڅ حٿنخّ ٷي‬ ‫ؿڄ٬ٌح ٿټڂ ٳخهٌ٘ىڂ ٳِحىىڂ اّڄخنخ ًٷخٿٌح كٔزنخ حهلل ًن٬ڂ حٿٌٻْپ } ٳيٌ ًكيه كٔزيڂ‬ ‫ٻڀيڂ , ًٷخٽ ط٬خٿَ : { ّخ أّيخ حٿنزِ كٔزٺ حهلل ًڃن حطز٬ٺ ڃن حٿڄئڃنْن } أُ كٔزٺ‬
‫76‬

‫ًكٔذ ڃن حطز٬ٺ ڃن حٿڄئڃنْن ىٌ حهلل ٳيٌ ٻخٳْټڂ ٻڀټڂ ًٿْْ حٿڄَحى أڅ حهلل ًحٿڄئڃنْن‬ ‫كٔزٺ ٻڄخ ّ٨نو ر٬ٞ حٿٰخٿ٤ْن اً ىٌ ًكيه ٻخٱ نزْو ًىٌ كٔزو ٿْْ ڃ٬و ڃن ّټٌڅ‬ ‫ىٌ ًاّخه كٔزخ ٿڀٌَٓٽ ًىٌح ٳِ حٿڀٰش ٻٸٌٽ حٿ٘خ٫َ : ٳلٔزٺ ًحٿ٠لخٹ ْٓٲ ڃيني‬ ‫ًطٸٌٽ حٿ٬َد : كٔزٺ ًُّيح ىٍىڂ أُ ّټٴْٺ ًُّيح ؿڄْ٬خ ىٍىڂ ًٷخٽ ٳِ حٿوٌٱ‬ ‫ًحٿوْ٘ش ًحٿظٸٌٍ : { ًڃن ّ٤٪ حهلل ًٌٍٓٿو ًّوٖ حهلل ًّظٸو ٳؤًٿجٺ ىڂ حٿٴخثًِڅ }‬ ‫ٳؤػزض حٿ٤خ٫ش هلل ًحٿٌَٓٽ ًأػزض حٿوْ٘ش ًحٿظٸٌٍ هلل ًكيه ٻڄخ ٷخٽ نٌف ٫ڀْو حٿٔٚځ :‬ ‫{ انِ ٿټڂ نٌَّ ڃزْن } { أڅ ح٫زيًح حهلل ًحطٸٌه ًأ٣ْ٬ٌڅ } ٳـ٬پ حٿ٬زخىس ًحٿظٸٌٍ هلل‬ ‫ًكيه ًؿ٬پ حٿ٤خ٫ش ٿڀٌَٓٽ ; ٳبنو ڃن ّ٤٪ حٿٌَٓٽ ٳٸي أ٣خ٩ حهلل . ًٷي ٷخٽ ط٬خٿَ : {‬ ‫ٳٚ طوٌ٘ح حٿنخّ ًحهٌ٘څ } ًٷخٽ ط٬خٿَ : { ٳٚ طوخٳٌىڂ ًهخٳٌڅ اڅ ٻنظڂ ڃئڃنْن }‬ ‫ًٷخٽ حٿوڀْپ ٫ڀْو حٿٔٚځ : { ًٻْٲ أهخٱ ڃخ أَٗٻظڂ ًٙ طوخٳٌڅ أنټڂ أَٗٻظڂ رخهلل ڃخ ٿڂ‬ ‫ّنِٽ رو ٫ڀْټڂ ٓڀ٤خنخ ٳؤُ حٿٴَّٸْن أكٶ رخٕڃن اڅ ٻنظڂ ط٬ڀڄٌڅ } { حٿٌّن آڃنٌح ًٿڂ‬ ‫ّڀزٌٔح اّڄخنيڂ ر٨ڀڂ أًٿجٺ ٿيڂ حٕڃن ًىڂ ڃيظيًڅ } ًٳِ حٿٜلْلْن ٫ن حرن ڃٔ٬ٌى أنو‬ ‫ٷخٽ : ٿڄخ نِٿض ىٌه حّٓش ٗٶ ًٿٺ ٫ڀَ أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷخٿٌح :‬ ‫ًأّنخ ٿڂ ّ٨ڀڂ نٴٔو ؟ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ : " { انڄخ ىٌ حٿَ٘ٹ أًٿڂ طٔڄ٬ٌح‬ ‫اٿَ ٷٌٽ حٿ٬زي حٿٜخٿق : اڅ حٿَ٘ٹ ٿ٨ڀڂ ٫٨ْڂ } . ًٷخٽ ط٬خٿَ : { ٳبّخُ ٳخٍىزٌڅ } {‬ ‫ًاّخُ ٳخطٸٌڅ } ًڃن ىٌح حٿزخد أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸٌٽ ٳِ ه٤زظو : "‬ ‫{ ڃن ّ٤٪ حهلل ًٌٍٓٿو ٳٸي ٍٗي ًڃن ّ٬ٜيڄخ ٳبنو ٙ ّ٠َ اٙ نٴٔو ًٿن ّ٠َ حهلل ْٗجخ‬ ‫. } ًٷخٽ : " { ًٙ طٸٌٿٌح ڃخ ٗخء حهلل ًٗخء ڃلڄي ًٿټن ٷٌٿٌح ڃخ ٗخء حهلل ػڂ ٗخء ڃلڄي‬ ‫} ٳٴِ حٿ٤خ٫ش : ٷَڅ حٓڂ حٿٌَٓٽ رخٓڄو رلَٱ حٿٌحً , ًٳِ حٿڄْ٘جش : أڃَ أڅ ّـ٬پ‬ ‫ًٿٺ رلَٱ " ػڂ " ًًٿٺ ٕڅ ٣خ٫ش حٿٌَٓٽ ٣خ٫ش هلل ٳڄن أ٣خ٩ حٿٌَٓٽ ٳٸي أ٣خ٩ حهلل ,‬ ‫ً٣خ٫ش حهلل ٣خ٫ش حٿٌَٓٽ روٚٱ حٿڄْ٘جش ٳڀْٔض ڃْ٘جش أكي ڃن حٿ٬زخى ڃْ٘جش هلل , ًٙ‬ ‫ڃْ٘جش حهلل ڃٔظڀِڃش ٿڄْ٘جش حٿ٬زخى رپ ڃخ ٗخء حهلل ٻخڅ ًاڅ ٿڂ ّ٘ؤ حٿنخّ , ًڃخ ٗخء حٿنخّ‬ ‫ٿڂ ّټن اڅ ٿڂ ّ٘ؤ حهلل .‬
‫86‬

‫حٕٛپ حٿؼخنِ : كٶ حٿٌَٓٽ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ . ٳ٬ڀْنخ أڅ نئڃن رو ًن٤ْ٬و ًنظز٬و‬ ‫ًنَْٟو ًنلزو ًنٔڀڂ ٿلټڄو ًأڃؼخٽ ًٿٺ ٷخٽ ط٬خٿَ : { ڃن ّ٤٪ حٿٌَٓٽ ٳٸي أ٣خ٩ حهلل‬ ‫} ًٷخٽ ط٬خٿَ : { ًحهلل ًٌٍٓٿو أكٶ أڅ ٌَّٟه } ًٷخٽ ط٬خٿَ : { ٷپ اڅ ٻخڅ آرخإٻڂ‬ ‫ًأرنخإٻڂ ًاهٌحنټڂ ًأًُحؿټڂ ً٫َْ٘طټڂ ًأڃٌحٽ حٷظَٳظڄٌىخ ًطـخٍس طوٌ٘څ ٻٔخىىخ‬ ‫ًڃٔخٻن طٌَٟنيخ أكذ اٿْټڂ ڃن حهلل ًٌٍٓٿو ًؿيخى ٳِ ٓزْڀو ٳظَرٌٜح كظَ ّؤطِ حهلل‬ ‫رؤڃَه } ًٷخٽ ط٬خٿَ : { ٳٚ ًٍرٺ ٙ ّئڃنٌڅ كظَ ّلټڄٌٹ ٳْڄخ ٗـَ رْنيڂ ػڂ ٙ ّـيًح‬ ‫ٳِ أنٴٔيڂ كَؿخ ڃڄخ ٷ٠ْض ًّٔڀڄٌح طٔڀْڄخ } ًٷخٽ ط٬خٿَ : { ٷپ اڅ ٻنظڂ طلزٌڅ حهلل‬ ‫ٳخطز٬ٌنِ ّلززټڂ حهلل } ًأڃؼخٽ ًٿٺ .‬ ‫( فصل )‬ ‫ًاًح ػزض ىٌح : ٳڄن حٿڄ٬ڀٌځ أنو ّـذ حّٗڄخڅ روڀٶ حهلل ًأڃَه : رٸ٠خثو ًَٗ٫و . ًأىپ‬ ‫حٿ٠ٚٽ حٿوخث٠ٌڅ ٳِ حٿٸيٍ حنٸٔڄٌح اٿَ ػٚع ٳَٵ : ڃـٌْٓش ًڃَ٘ٻْش ًارڀْْٔش‬ ‫ٳخٿڄـٌْٓش : حٿٌّن ٻٌرٌح رٸيٍ حهلل ًاڅ آڃنٌح رؤڃَه ًنيْو ; ٳٰٚطيڂ أنټًَح حٿ٬ڀڂ ًحٿټظخد‬ ‫ًڃٸظٜيًىڂ أنټًَح ٫ڄٌځ ڃْ٘جظو ًهڀٸو ًٷيٍطو ًىئٙء ىڂ حٿڄ٬ظِٿش ًڃن ًحٳٸيڂ‬ ‫ًحٿٴَٷش حٿؼخنْش : حٿڄَ٘ٻْش حٿٌّن أٷًَح رخٿٸ٠خء ًحٿٸيٍ ًأنټًَح حٕڃَ ًحٿنيِ ; ٷخٽ‬ ‫ط٬خٿَ : { ْٓٸٌٽ حٿٌّن أَٗٻٌح ٿٌ ٗخء حهلل ڃخ أَٗٻنخ ًٙ آرخإنخ ًٙ كَڃنخ ڃن ِٗء }‬ ‫ٳڄن حكظؾ ٫ڀَ ط٬٤ْپ حٕڃَ ًحٿنيِ رخٿٸيٍ ٳيٌ ڃن ىئٙء ًىٌح ٷي ٻؼَ ٳْڄن ّي٫ِ‬ ‫حٿلٸْٸش ڃن حٿڄظٌٜٳش ًحٿٴَٷش حٿؼخٿؼش : ًىڂ حٗرڀْْٔش حٿٌّن أٷًَح رخٕڃَّن ٿټن ؿ٬ڀٌح‬ ‫ىٌح ڃظنخٷ٠خ ڃن حٿَد - ٓزلخنو ًط٬خٿَ - ً٣٬نٌح ٳِ كټڄظو ً٫يٿو ٻڄخ ٌّٻَ ًٿٺ ٫ن‬ ‫ارڀْْ ڃٸيڃيڂ ; ٻڄخ نٸڀو أىپ حٿڄٸخٙص ًنٸپ ٫ن أىپ حٿټظخد ًحٿڄٸٌٜى أڅ ىٌح ڃڄخ‬ ‫طٸٌٿو أىپ حٿ٠ٚٽ ; ًأڃخ أىپ حٿييٍ ًحٿٴٚف : ٳْئڃنٌڅ ريٌح ًىٌح ًّئڃنٌڅ رؤڅ حهلل‬ ‫هخٿٶ ٻپ ِٗء ًٍرو ًڃڀْټو ًڃخ ٗخء ٻخڅ ًڃخ ٿڂ ّ٘ؤ ٿڂ ّټن ًىٌ ٫ڀَ ٻپ ِٗء ٷيَّ‬ ‫ًأكخ١ رټپ ِٗء ٫ڀڄخ ًٻپ ِٗء أكٜخه ٳِ اڃخځ ڃزْن ًّظ٠ڄن ىٌح حٕٛپ ڃن اػزخص‬
‫96‬

‫٫ڀڂ حهلل ًٷيٍطو ًڃْ٘جظو ًًكيحنْظو ًٍرٌرْظو ًأنو هخٿٶ ٻپ ِٗء ًٍرو ًڃڀْټو : ڃخ ىٌ‬ ‫ڃن أٌٛٽ حّٗڄخڅ . ًڃ٪ ىٌح ٳٚ ّنټًَڅ ڃخ هڀٸو حهلل ڃن حٕٓزخد حٿظِ ّوڀٶ ريخ‬ ‫حٿڄٔززخص ; ٻڄخ ٷخٽ ط٬خٿَ : { كظَ اًح أٷڀض ٓلخرخ ػٸخٙ ٓٸنخه ٿزڀي ڃْض ٳؤنِٿنخ رو حٿڄخء‬ ‫ٳؤهَؿنخ رو ڃن ٻپ حٿؼڄَحص } ًٷخٽ ط٬خٿَ : { ّييُ رو حهلل ڃن حطز٪ ٌٍٟحنو ٓزپ‬ ‫حٿٔٚځ } ًٷخٽ ط٬خٿَ : { ّ٠پ رو ٻؼَْح ًّييُ رو ٻؼَْح } ٳؤهزَ أنو ّٴ٬پ رخٕٓزخد‬ ‫ًڃن ٷخٽ : انو ّٴ٬پ ٫نيىخ ٙ ريخ ٳٸي هخٿٲ ڃخ ؿخء رو حٿٸَآڅ ًأنټَ ڃخ هڀٸو حهلل ڃن‬ ‫حٿٸٌٍ ًحٿ٤زخث٪ ًىٌ ٗزْو ربنټخٍ ڃخ هڀٸو حهلل ڃن حٿٸٌٍ حٿظِ ٳِ حٿلٌْحڅ حٿظِ ّٴ٬پ‬ ‫حٿلٌْحڅ ريخ ڃؼپ ٷيٍس حٿ٬زي ٻڄخ أڅ ڃن ؿ٬ڀيخ ىِ حٿڄزي٫ش ٿٌٿٺ ٳٸي أَٗٹ رخهلل ًأٟخٱ‬ ‫ٳ٬ڀو اٿَ ٯَْه ًًٿٺ أنو ڃخ ڃن ٓزذ ڃن حٕٓزخد اٙ ًىٌ ڃٴظٸَ اٿَ ٓزذ آهَ ٳِ‬ ‫كٌٜٽ ڃٔززو ًٙ ري ڃن ڃخن٪ ّڄن٪ ڃٸظ٠خه اًح ٿڂ ّيٳ٬و حهلل ٫نو ٳڀْْ ٳِ حٿٌؿٌى ِٗء‬ ‫ًحكي ّٔظٸپ رٴ٬پ ِٗء اًح ٗخء اٙ حهلل ًكيه ٷخٽ ط٬خٿَ : { ًڃن ٻپ ِٗء هڀٸنخ ًُؿْن‬ ‫ٿ٬ڀټڂ طٌٻًَڅ } أُ ٳظ٬ڀڄٌڅ أڅ هخٿٶ حًُٕحؽ ًحكي ًٿيٌح ڃن ٷخٽ : اڅ حهلل ٙ ّٜيٍ‬ ‫٫نو اٙ ًحكي - ٕڅ حٿٌحكي ٙ ّٜيٍ ٫نو اٙ ًحكي - ٻخڅ ؿخىٚ ٳبنو ٿْْ ٳِ حٿٌؿٌى‬ ‫ًحكي ٛيٍ ٫نو ًكيه ِٗء - ٙ ًحكي ًٙ حػنخڅ - اٙ حهلل حٿٌُ هڀٶ حًُٕحؽ ٻڀيخ ڃڄخ‬ ‫طنزض حٍٕٝ ًڃن أنٴٔيڂ ًڃڄخ ٙ ّ٬ڀڄٌڅ ٳخٿنخٍ حٿظِ هڀٶ حهلل ٳْيخ كَحٍس ٙ ّلٜپ‬ ‫حٗكَحٵ اٙ ريخ ًرڄلپ ّٸزپ حٙكظَحٵ ; ٳبًح ًٷ٬ض ٫ڀَ حٿٔڄنيٽ ًحٿْخٷٌص ًنلٌىڄخ ٿڂ‬ ‫طلَٷيڄخ ًٷي ّ٤ڀَ حٿـٔڂ رڄخ ّڄن٪ اكَحٷو ًحٿ٘ڄْ حٿظِ ّټٌڅ ٫نيخ حٿ٘٬خ٩ ٙ ري ڃن‬ ‫ؿٔڂ ّٸزپ حن٬ټخّ حٿ٘٬خ٩ ٫ڀْو ٳبًح كٜپ كخؿِ ڃن ٓلخد أً ٓٸٲ : ٿڂ ّلٜپ‬ ‫حٿ٘٬خ٩ طلظو ًٷي رٔ٢ ىٌح ٳِ ٯَْ ىٌح حٿڄٌٟ٪ ًحٿڄٸٌٜى ىنخ : أنو ٙ ري ڃن " حّٗڄخڅ‬ ‫رخٿٸيٍ " ٳبڅ حّٗڄخڅ رخٿٸيٍ ڃن طڄخځ حٿظٌكْي ٻڄخ ٷخٽ حرن ٫زخّ : ىٌ ن٨خځ حٿظٌكْي ٳڄن‬ ‫ًكي حهلل ًآڃن رخٿٸيٍ طڂ طٌكْيه ًڃن ًكي حهلل , ًٻٌد رخٿٸيٍ نٸٞ طٌكْيه ًٙ ري ڃن‬ ‫حّٗڄخڅ رخٿَ٘٩ ًىٌ حّٗڄخڅ رخٕڃَ ًحٿنيِ ًحٿٌ٫ي ًحٿٌ٫ْي ٻڄخ ر٬غ حهلل رٌٿٺ ٍٓڀو‬ ‫ًأنِٽ ٻظزو ًحٗنٔخڅ ڃ٠٤َ اٿَ َٗ٩ ٳِ كْخطو حٿينْخ ٳبنو ٙ ري ٿو ڃن كَٻش ّـڀذ‬
‫07‬

‫ريخ ڃنٴ٬ظو , ًكَٻش ّيٳ٪ ريخ ڃ٠َطو ; ًحٿَ٘٩ ىٌ حٿٌُ ّڄِْ رْن حٕٳ٬خٽ حٿظِ طنٴ٬و‬ ‫ًحٕٳ٬خٽ حٿظِ ط٠َه ًىٌ ٫يٽ حهلل ٳِ هڀٸو , ًنٌٍه رْن ٫زخىه ; ٳٚ ّڄټن ٿٔىڃْْن أڅ‬ ‫ّ٬ٌْ٘ح رٚ َٗ٩ ّڄًِْڅ رو رْن ڃخ ّٴ٬ڀٌنو ًّظَٻٌنو . ًٿْْ حٿڄَحى رخٿَ٘٩ ڃـَى‬ ‫حٿ٬يٽ رْن حٿنخّ ٳِ ڃ٬خڃٚطيڂ رپ حٗنٔخڅ حٿڄنٴَى ٙ ري ٿو ڃن ٳ٬پ ًطَٹ ; ٳبڅ حٗنٔخڅ‬ ‫ىڄخځ كخٍع ٻڄخ ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ " { أٛيٵ حٕٓڄخء كخٍع ًىڄخځ }‬ ‫ًىٌ ڃ٬نَ ٷٌٿيڂ ڃظلَٹ رخٍٗحىحص ٳبًح ٻخڅ ٿو اٍحىس ٳيٌ ڃظلَٹ ريخ ًٙ ري أڅ ّ٬َٱ‬ ‫ڃخ َّّيه ىپ ىٌ نخٳ٪ ٿو أً ٟخٍ ؟ ًىپ ّٜڀلو أً ّٴٔيه ؟ ًىٌح ٷي ّ٬َٱ ر٬٠و حٿنخّ‬ ‫رٴ٤َطيڂ ٻڄخ ّ٬َٳٌڅ حنظٴخ٫يڂ رخٕٻپ ًحٿَ٘د ًٻڄخ ّ٬َٳٌڅ ڃخ ّ٬َٳٌڅ ڃن حٿ٬ڀٌځ‬ ‫حٿ٠ًٍَّش رٴ٤َطيڂ ًر٬٠يڂ ّ٬َٳٌنو رخٙٓظيٙٽ ٻخٿٌُ ّيظيًڅ رو ر٬ٸٌٿيڂ ًر٬٠و ٙ‬ ‫ّ٬َٳٌنو اٙ رظ٬َّٲ حٿَٓپ ًرْخنيڂ ٿيڂ ًىيحّظيڂ ٿيڂ ًٳِ ىٌح حٿڄٸخځ طټڀڂ حٿنخّ ٳِ أڅ‬ ‫حٕٳ٬خٽ ىپ ّ٬َٱ كٔنيخ ًٷزْليخ رخٿ٬ٸپ أځ ٿْْ ٿيخ كٔن ًٙ ٷزْق ّ٬َٱ رخٿ٬ٸپ ؟ ٻڄخ‬ ‫ٷي رٔ٢ ٳِ ٯَْ ىٌح حٿڄٌٟ٪ ًرْنخ ڃخ ًٷ٪ ٳِ ىٌح حٿڄٌٟ٪ ڃن حٙٗظزخه . ٳبنيڂ حطٴٸٌح‬ ‫٫ڀَ أڅ ٻٌڅ حٿٴ٬پ ّٚثڂ حٿٴخ٫پ أً ّنخٳَه ّ٬ڀڂ رخٿ٬ٸپ ًىٌ أڅ ّټٌڅ حٿٴخ٫پ ٓززخ ٿڄخ‬ ‫ّلزو حٿٴخ٫پ ًّڀظٌ رو ًٓززخ ٿڄخ ّزٰ٠و ًّئًّو ًىٌح حٿٸيٍ ّ٬ڀڂ رخٿ٬ٸپ طخٍس ًرخٿَ٘٩‬ ‫أهٍَ ًريڄخ ؿڄْ٬خ أهٍَ ; ٿټن ڃ٬َٳش ًٿٺ ٫ڀَ ًؿو حٿظٴْٜپ ًڃ٬َٳش حٿٰخّش حٿظِ‬ ‫طټٌڅ ٫خٷزش حٕٳ٬خٽ : ڃن حٿٔ٬خىس ًحٿ٘ٸخًس ٳِ حٿيحٍ حٓهَس ٙ ط٬َٱ اٙ رخٿَ٘٩ ٳڄخ‬ ‫أهزَص رو حٿَٓپ ڃن طٴخْٛپ حٿٌْځ حٓهَ ًأڃَص رو ڃن طٴخْٛپ حٿَ٘حث٪ ٙ ّ٬ڀڄو‬ ‫حٿنخّ ر٬ٸٌٿيڂ ٻڄخ أڅ ڃخ أهزَص رو حٿَٓپ ڃن طٴْٜپ أٓڄخء حهلل ًٛٴخطو ٙ ّ٬ڀڄو حٿنخّ‬ ‫ر٬ٸٌٿيڂ ًاڅ ٻخنٌح ٷي ّ٬ڀڄٌڅ ر٬ٸٌٿيڂ ؿڄپ ًٿٺ ًىٌح حٿظٴْٜپ حٿٌُ ّلٜپ رو حّٗڄخڅ‬ ‫ًؿخء رو حٿټظخد ىٌ ڃخ ىٽ ٫ڀْو ٷٌٿو ط٬خٿَ : { ًٻٌٿٺ أًكْنخ اٿْٺ ًٍكخ ڃن أڃَنخ ڃخ‬ ‫ٻنض طيٍُ ڃخ حٿټظخد ًٙ حّٗڄخڅ ًٿټن ؿ٬ڀنخه نٌٍح نييُ رو ڃن ن٘خء ڃن ٫زخىنخ }‬ ‫ًٷٌٿو ط٬خٿَ : { ٷپ اڅ ٟڀڀض ٳبنڄخ أٟپ ٫ڀَ نٴِٔ ًاڅ حىظيّض ٳزڄخ ٌّكِ اٿِ ٍرِ‬ ‫انو ٓڄْ٪ ٷَّذ } ًٷٌٿو ط٬خٿَ : { ٷپ انڄخ أنٌٍٻڂ رخٿٌكِ } ًٿټن طٌىڄض ٣خثٴش أڅ‬
‫17‬

‫ٿڀلٔن ًحٿٸزق ڃ٬نَ ٯَْ ىٌح ًأنو ّ٬ڀڂ رخٿ٬ٸپ ًٷخرڀظيڂ ٣خثٴش أهٍَ ٧نض أڅ ڃخ ؿخء رو‬ ‫حٿَ٘٩ ڃن حٿلٔن ًحٿٸزق : ّوَؽ ٫ن ىٌح ٳټٚ حٿ٤خثٴظْن حٿڀظْن أػزظظخ حٿلٔن ًحٿٸزق‬ ‫حٿ٬ٸڀْْن أً حٿَ٘٫ْْن ًأهَؿظخه ٫ن ىٌح حٿٸٔڂ ٯڀ٤ض ػڂ اڅ ٻڀظخ حٿ٤خثٴظْن ٿڄخ ٻخنظخ‬ ‫طنټَ أڅ ٌّٛٲ حهلل رخٿڄلزش ًحٿَٟخ ًحٿٔو٢ ًحٿٴَف ًنلٌ ًٿٺ ڃڄخ ؿخءص رو‬ ‫حٿنٌٜٙ حٗٿيْش ًىٿض ٫ڀْو حٿٌ٘حىي حٿ٬ٸڀْش : طنخُ٫ٌح ر٬ي حطٴخٷيڂ ٫ڀَ أڅ حهلل ٙ ّٴ٬پ‬ ‫ڃخ ىٌ ڃنو ٷزْق ىپ ًٿٺ ڃڄظن٪ ٿٌحطو ًأنو ٙ ّظٌٍٜ ٷيٍطو ٫ڀَ ڃخ ىٌ ٷزْق ًأنو ٓزلخنو‬ ‫ڃنِه ٫ن ًٿٺ ٙ ّٴ٬ڀو ٿڄـَى حٿٸزق حٿ٬ٸڀِ حٿٌُ أػزظٌه ؟ ٫ڀَ ٷٌٿْن ًحٿٸٌٙڅ ٳِ‬ ‫حٙنلَحٱ ڃن ؿنْ حٿٸٌٿْن حٿڄظٸيڃْن أًٿجٺ ٿڂ ّٴَٷٌح ٳِ هڀٸو ًأڃَه رْن حٿييٍ‬ ‫ًحٿ٠ٚٽ ًحٿ٤خ٫ش ًحٿڄ٬ْٜش ًحٕرَحٍ ًحٿٴـخٍ ًأىپ حٿـنش ًأىپ حٿنخٍ ًحٿَكڄش‬ ‫ًحٿ٬ٌحد ; ٳٚ ؿ٬ڀٌه ڃلڄٌىح ٫ڀَ ڃخ ٳ٬ڀو ڃن حٿ٬يٽ أً ڃخ طَٻو ڃن حٿ٨ڀڂ ًٙ ڃخ ٳ٬ڀو‬ ‫ڃن حٗكٔخڅ ًحٿن٬ڄش ًڃخ طَٻو ڃن حٿظ٬ٌّذ ًحٿنٸڄش ًحٓهًَڅ نِىٌه رنخء ٫ڀَ حٿٸزق‬ ‫حٿ٬ٸڀِ حٿٌُ أػزظٌه ًٙ كٸْٸش ٿو ًًٌٓه روڀٸو ٳْڄخ ّلٔن ًّٸزق , ًٗزيٌه ر٬زخىه ٳْڄخ‬ ‫ّؤڃَ رو ًّنيَ ٫نو ٳڄن ن٨َ اٿَ حٿٸيٍ ٳٸ٢ ً٫٨ڂ حٿٴنخء ٳِ طٌكْي حٿَرٌرْش ًًٷٲ ٫ني‬ ‫حٿلٸْٸش حٿټٌنْش : ٿڂ ّڄِْ رْن حٿ٬ڀڂ ًحٿـيپ ًحٿٜيٵ ًحٿټٌد ًحٿزَ ًحٿٴـٌٍ ًحٿ٬يٽ‬ ‫ًحٿ٨ڀڂ ًحٿ٤خ٫ش ًحٿڄ٬ْٜش ًحٿييٍ ًحٿ٠ٚٽ ًحٿَٗخى ًحٿِٰ ًأًٿْخء حهلل ًأ٫يحثو ًأىپ‬ ‫حٿـنش ًأىپ حٿنخٍ ًىئٙء ڃ٪ أنيڂ ڃوخٿٴٌڅ رخٿ٠ًٍَس ٿټظذ حهلل ًىّنو ًَٗحث٬و ٳيڂ‬ ‫ڃوخٿٴٌڅ أّ٠خ ٿ٠ًٍَس حٿلْ ًحٿًٌٵ ًًٍَٟس حٿ٬ٸپ ًحٿٸْخّ ٳبڅ أكيىڂ ٙ ري أڅ‬ ‫ّڀظٌ رِ٘ء ًّظؤٿڂ رِ٘ء ٳْڄِْ رْن ڃخ ّؤٻپ ًَّ٘د ًڃخ ٙ ّؤٻپ ًٙ َّ٘د ًرْن ڃخ‬ ‫ّئًّو ڃن حٿلَ ًحٿزَى ًڃخ ٿْْ ٻٌٿٺ ًىٌح حٿظڄِْْ رْن ڃخ ّنٴ٬و ًّ٠َه ىٌ حٿلٸْٸش‬ ‫حٿَ٘٫ْش حٿيّنْش .‬ ‫ًڃن ٧ن أڅ حٿزَ٘ ّنظيِ اٿَ كي ّٔظٌُ ٫نيه حٕڃَحڅ ىحثڄخ : ٳٸي حٳظٍَ ًهخٿٲ‬ ‫ًٍَٟس حٿلْ ; ًٿټن ٷي ّ٬َٝ ٿ٘نٔخڅ ر٬ٞ حًٕٷخص ٫خٍٝ ٻخٿٔټَ ًحٗٯڄخء‬ ‫ًنلٌ ًٿٺ ڃڄخ ّٰ٘پ ٫ن حٗكٔخّ رز٬ٞ حٕڃٌٍ ٳؤڃخ أڅ ّٔٸ٢ اكٔخٓو رخٿټڀْش ڃ٪‬
‫27‬

‫ًؿٌى حٿلْخس ٳْو ٳيٌح ڃڄظن٪ ٳبڅ حٿنخثڂ ٿڂ ّٴٸي اكٔخّ نٴٔو رپ ٍَّ ٳِ ڃنخڃو ڃخ ٌّٔءه‬ ‫طخٍس ًڃخ َّٔه أهٍَ ٳخٕكٌحٽ حٿظِ ّ٬زَ ٫نيخ رخٙٛ٤ٚځ ًحٿٴنخء ًحٿٔټَ ًنلٌ ًٿٺ‬ ‫انڄخ طظ٠ڄن ٫يځ حٗكٔخّ رز٬ٞ حْٕٗخء ىًڅ ر٬ٞ ٳيِ ڃ٪ نٸٚ ٛخكزيخ - ٿ٠٬ٲ‬ ‫طڄِْْه - ٙ طنظيِ اٿَ كي ّٔٸ٢ ٳْو حٿظڄِْْ ڃ٤ڀٸخ ًڃن نٴَ حٿظڄِْْ ٳِ ىٌح حٿڄٸخځ ڃ٤ڀٸخ‬ ‫ً٫٨ڂ ىٌح حٿڄٸخځ ٳٸي ٯڀ٢ ٳِ حٿلٸْٸش حٿټٌنْش ًحٿيّنْش : ٷيٍح ًَٗ٫خ ًٯڀ٢ ٳِ هڀٶ حهلل‬ ‫ًٳِ أڃَه كْغ ٧ن أڅ ًؿٌى ىٌح ; ٙ ًؿٌى ٿو ًكْغ ٧ن أنو ڃڄيًف ًٙ ڃيف ٳِ ٫يځ‬ ‫حٿظڄِْْ : حٿ٬ٸپ ًحٿڄ٬َٳش . ًاًح ٓڄ٬ض ر٬ٞ حٿٌْ٘م ّٸٌٽ : أٍّي أڅ ٙ أٍّي أً أڅ‬ ‫حٿ٬خٍٱ ٙ ك٦ ٿو ًأنو َّْٜ ٻخٿڄْض رْن ّيُ حٿٰخٓپ ًنلٌ ًٿٺ ٳيٌح انڄخ ّڄيف ڃنو‬ ‫ٓٸٌ١ اٍحىطو حٿظِ ّئڃَ ريخ ً٫يځ ك٨و حٿٌُ ٙ ّئڃَ ر٤ڀزو ًأنو ٻخٿڄْض ٳِ ٣ڀذ ڃخ ٿڂ‬ ‫ّئڃَ ر٤ڀزو ًطَٹ ىٳ٪ ڃخ ٿڂ ّئڃَ ريٳ٬و ًڃن أٍحى رٌٿٺ أنو طز٤پ اٍحىطو رخٿټڀْش ًأنو ٙ‬ ‫ّلْ رخٿڀٌس ًحٕٿڂ ; ًحٿنخٳ٪ ًحٿ٠خٍ ٳيٌح ڃوخٿٲ ٿ٠ًٍَس حٿلْ ًحٿ٬ٸپ . ًڃن ڃيف‬ ‫ىٌح ٳيٌ ڃوخٿٲ ٿ٠ًٍَس حٿيّن ًحٿ٬ٸپ .‬ ‫ًحٿٴنخء َّحى رو ػٚػش أڃٌٍ : أكيىخ : ىٌ حٿٴنخء حٿيّنِ حٿَ٘٫ِ حٿٌُ ؿخءص رو حٿَٓپ‬ ‫ًأنِٿض رو حٿټظذ ًىٌ أڅ ّٴنَ ٫ڄخ ٿڂ ّؤڃَ حهلل رو رٴ٬پ ڃخ أڃَ حهلل رو : ٳْٴنَ ٫ن ٫زخىس‬ ‫ٯَْه ر٬زخىطو ً٫ن ٣خ٫ش ٯَْه ر٤خ٫ظو ً٣خ٫ش ٌٍٓٿو ً٫ن حٿظٌٻپ ٫ڀَ ٯَْه رخٿظٌٻپ‬ ‫٫ڀْو ً٫ن ڃلزش ڃخ ٌٓحه رڄلزظو ًڃلزش ٌٍٓٿو ; ً٫ن هٌٱ ٯَْه روٌٳو رلْغ ٙ ّظز٪‬ ‫حٿ٬زي ىٌحه رَْٰ ىيٍ ڃن حهلل , ًرلْغ ّټٌڅ حهلل ًٌٍٓٿو أكذ اٿْو ڃڄخ ٌٓحىڄخ ٻڄخ ٷخٽ‬ ‫ط٬خٿَ : { ٷپ اڅ ٻخڅ آرخإٻڂ ًأرنخإٻڂ ًاهٌحنټڂ ًأًُحؿټڂ ً٫َْ٘طټڂ ًأڃٌحٽ‬ ‫حٷظَٳظڄٌىخ ًطـخٍس طوٌ٘څ ٻٔخىىخ ًڃٔخٻن طٌَٟنيخ أكذ اٿْټڂ ڃن حهلل ًٌٍٓٿو‬ ‫ًؿيخى ٳِ ٓزْڀو ٳظَرٌٜح كظَ ّؤطِ حهلل رؤڃَه } ٳيٌح ٻڀو ىٌ ڃڄخ أڃَ حهلل رو ًٌٍٓٿو‬ ‫ًأڃخ ( حٿٴنخء حٿؼخنِ : ًىٌ حٿٌُ ٌّٻَه ر٬ٞ حٿٌٜٳْش ًىٌ أڅ ّٴنَ ٫ن ٗيٌى ڃخ ٌٍٓ‬ ‫حهلل ط٬خٿَ ٳْٴنَ رڄ٬زٌىه ٫ن ٫زخىطو ًرڄٌٻٌٍه ٫ن ًٻَه ًرڄ٬ًَٳو ٫ن ڃ٬َٳظو رلْغ‬ ‫ٷي ّْٰذ ٫ن ٗيٌى نٴٔو ٿڄخ ٌٍٓ حهلل ط٬خٿَ ٳيٌح كخٽ نخٷٚ ٷي ّ٬َٝ ٿز٬ٞ حٿٔخٿټْن‬
‫37‬

‫ًٿْْ ىٌ ڃن ٿٌحُځ ٣َّٶ حهلل ًٿيٌح ٿڂ ّ٬َٱ ڃؼپ ىٌح ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ‬ ‫ًٿڀٔخرٸْن حًٕٿْن ًڃن ؿ٬پ ىٌح نيخّش حٿٔخٿټْن ٳيٌ ٟخٽ ٟٚٙ ڃزْنخ ًٻٌٿٺ ڃن ؿ٬ڀو‬ ‫ڃن ٿٌحُځ ٣َّٶ حهلل ٳيٌ ڃو٤ت رپ ىٌ ڃن ٫ٌحٍٝ ٣َّٶ حهلل حٿظِ ط٬َٝ ٿز٬ٞ‬ ‫حٿنخّ ىًڅ ر٬ٞ ٿْْ ىٌ ڃن حٿڀٌحُځ حٿظِ طلٜپ ٿټپ ٓخٿٺ ًأڃخ حٿؼخٿغ : ٳيٌ حٿٴنخء‬ ‫٫ن ًؿٌى حٿٌُٔ رلْغ ٍَّ أڅ ًؿٌى حٿڄوڀٌٵ ىٌ ٫ْن ًؿٌى حٿوخٿٶ ًأڅ حٿٌؿٌى‬ ‫ًحكي رخٿ٬ْن ٳيٌ ٷٌٽ أىپ حٗٿلخى ًحٙطلخى حٿٌّن ىڂ ڃن أٟپ حٿ٬زخى ًأڃخ ڃوخٿٴظيڂ‬ ‫ٿ٠ًٍَس حٿ٬ٸپ ًحٿٸْخّ : ٳبڅ حٿٌحكي ڃن ىئٙء ٙ ّڄټنو أڅ ّ٤َى ٷٌٿو ٳبنو اًح ٻخڅ‬ ‫ڃ٘خىيح ٿڀٸيٍ ڃن ٯَْ طڄِْْ رْن حٿڄؤڃٌٍ ًحٿڄل٨ٌٍ ٳ٬ٌڃپ رڄٌؿذ ًٿٺ ڃؼپ أڅ‬ ‫ّ٠َد ًّـخ٩ كظَ ّزظڀَ ر٬٨ْڂ حًٕٛخد ًحًٕؿخ٩ ٳبڅ ٙځ ڃن ٳ٬پ ًٿٺ رو ً٫خرو‬ ‫ٳٸي نٸٞ ٷٌٿو ًهَؽ ٫ن أٛپ ڃٌىزو ًٷْپ ٿو : ىٌح حٿٌُ ٳ٬ڀو ڃٸ٠ِ ڃٸيًٍ ٳوڀٶ حهلل‬ ‫ًٷيٍه ًڃْ٘جظو : ڃظنخًٽ ٿٺ ًٿو ًىٌ ّ٬ڄټڄخ ٳبڅ ٻخڅ حٿٸيٍ كـش ٿٺ ٳيٌ كـش ٿيٌح ًاٙ‬ ‫ٳڀْْ رلـش ٙ ٿٺ ًٙ ٿو ٳٸي طزْن ر٠ًٍَس حٿ٬ٸپ ٳٔخى ٷٌٽ ڃن ّن٨َ اٿَ حٿٸيٍ‬ ‫ًّ٬َٝ ٫ن حٕڃَ ًحٿنيِ ًحٿڄئڃن ڃؤڃٌٍ رؤڅ ّٴ٬پ حٿڄؤڃٌٍ ًّظَٹ حٿڄل٨ٌٍ‬ ‫ًّٜزَ ٫ڀَ حٿڄٸيًٍ ٻڄخ ٷخٽ ط٬خٿَ : { ًاڅ طٜزًَح ًطظٸٌح ٙ ّ٠َٻڂ ٻْيىڂ ْٗجخ } .‬ ‫ًٷخٽ ٳِ ٷٜش ٌّٓٲ : { انو ڃن ّظٶ ًّٜزَ ٳبڅ حهلل ٙ ّ٠ْ٪ أؿَ حٿڄلٔنْن }‬ ‫ٳخٿظٸٌٍ ٳ٬پ ڃخ أڃَ حهلل رو ًطَٹ ڃخ نيَ حهلل ٫نو ًٿيٌح ٷخٽ حهلل ط٬خٿَ : { ٳخٛزَ اڅ‬ ‫ً٫ي حهلل كٶ ًحٓظٰٴَ ٿٌنزٺ ًٓزق رلڄي ٍرٺ رخٿ٬ِ٘ ًحٗرټخٍ } ٳؤڃَه ڃ٪ حٙٓظٰٴخٍ‬ ‫رخٿٜزَ ; ٳبڅ حٿ٬زخى ٙ ري ٿيڂ ڃن حٙٓظٰٴخٍ أًٿيڂ ًآهَىڂ ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو‬ ‫ًٓڀڂ ٳِ حٿليّغ حٿٜلْق : " { ّخ أّيخ حٿنخّ ! طٌرٌح اٿَ ٍرټڂ ٳٌحٿٌُ نٴِٔ رْيه انِ‬ ‫ٕٓظٰٴَ حهلل ًأطٌد اٿْو ٳِ حٿٌْځ أٻؼَ ڃن ٓز٬ْن ڃَس } ًٷخٽ : " { انو ٿْٰخڅ ٫ڀَ ٷڀزِ‬ ‫ًانِ ٕٓظٰٴَ حهلل ًأطٌد اٿْو ٳِ حٿٌْځ ڃخثش ڃَس } . ًٻخڅ ّٸٌٽ " { حٿڀيڂ حٯٴَ ٿِ‬ ‫ه٤ْجظِ ًؿيڀِ ًآَحٳِ ٳِ أڃَُ ًڃخ أنض أ٫ڀڂ رو ڃنِ ; حٿڀيڂ حٯٴَ ٿِ ه٤جِ‬ ‫ً٫ڄيُ ًىِٿِ ًؿيُ ًٻپ ًٿٺ ٫نيُ ; حٿڀيڂ حٯٴَ ٿِ ڃخ ٷيڃض ًڃخ أهَص ًڃخ‬
‫47‬

‫أٍَٓص ًڃخ أ٫ڀنض ًڃخ أنض أ٫ڀڂ رو ڃنِ أنض حٿڄٸيځ ًأنض حٿڄئهَ } ًٷي ًٻَ ٫ن آىځ‬ ‫أرِ حٿزَ٘ أنو حٓظٰٴَ ٍرو ًطخد اٿْو ٳخؿظزخه ٍرو ٳظخد ٫ڀْو ًىيحه ; ً٫ن ارڀْْ أرِ‬ ‫حٿـن - ٿ٬نو حهلل - أنو أَٛ ڃظ٬ڀٸخ رخٿٸيٍ ٳڀ٬نو ًأٷٜخه ٳڄن أًنذ ًطخد ًنيځ ٳٸي أٗزو‬ ‫أرخه ًڃن أٗزو أرخه ٳڄخ ٧ڀڂ ٷخٽ حهلل ط٬خٿَ : { ًكڄڀيخ حٗنٔخڅ انو ٻخڅ ٧ڀٌڃخ ؿيٌٙ }‬ ‫{ ٿْ٬ٌد حهلل حٿڄنخٳٸْن ًحٿڄنخٳٸخص ًحٿڄَ٘ٻْن ًحٿڄَ٘ٻخص ًّظٌد حهلل ٫ڀَ حٿڄئڃنْن‬ ‫ًحٿڄئڃنخص ًٻخڅ حهلل ٯٴٌٍح ٍكْڄخ } ًٿيٌح ٷَڅ حهلل ٓزلخنو رْن حٿظٌكْي ًحٙٓظٰٴخٍ ٳِ‬ ‫ٯَْ آّش ٻڄخ ٷخٽ ط٬خٿَ : { ٳخ٫ڀڂ أنو ٙ اٿو اٙ حهلل ًحٓظٰٴَ ٿٌنزٺ ًٿڀڄئڃنْن ًحٿڄئڃنخص‬ ‫} ًٷخٽ ط٬خٿَ : { ٳخٓظٸْڄٌح اٿْو ًحٓظٰٴًَه } ًٷخٽ ط٬خٿَ : { حٿَ ٻظخد أكټڄض آّخطو ػڂ‬ ‫ٳٜڀض ڃن ٿيڅ كټْڂ هزَْ } { أٙ ط٬زيًح اٙ حهلل اننِ ٿټڂ ڃنو نٌَّ ًرَْ٘ } { ًأڅ‬ ‫حٓظٰٴًَح ٍرټڂ ػڂ طٌرٌح اٿْو ّڄظ٬ټڂ ڃظخ٫خ كٔنخ اٿَ أؿپ ڃٔڄَ } ًٳِ حٿليّغ حٿٌُ‬ ‫ًٍحه حرن أرِ ٫خٛڂ ًٯَْه : " { ّٸٌٽ حٿْ٘٤خڅ أىڀټض حٿنخّ رخٿٌنٌد ًأىڀټٌنِ رٚ‬ ‫اٿو اٙ حهلل ًحٙٓظٰٴخٍ ; ٳڀڄخ ٍأّض ًٿٺ رؼؼض ٳْيڂ حٕىٌحء ٳيڂ ٌّنزٌڅ ًٙ ّظٌرٌڅ ٕنيڂ‬ ‫ّلٔزٌڅ أنيڂ ّلٔنٌڅ ٛن٬خ } ًٷي ًٻَ ٓزلخنو ٫ن ًُ حٿنٌڅ أنو نخىٍ ٳِ حٿ٨ڀڄخص أڅ‬ ‫ٙ اٿو اٙ أنض ٓزلخنٺ انِ ٻنض ڃن حٿ٨خٿڄْن ٷخٽ ط٬خٿَ : { ٳخٓظـزنخ ٿو ًنـْنخه ڃن حٿٰڂ‬ ‫ًٻٌٿٺ ننـِ حٿڄئڃنْن } ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ " { ى٫ٌس أهِ ًُ حٿنٌڅ ڃخ‬ ‫ى٫خ ريخ ڃټًَد اٙ ٳَؽ حهلل ٻَرو } ًؿڄخ٩ ًٿٺ أنو ٙ ري ٿو ٳِ حٕڃَ ڃن أٛڀْن ًٙ‬ ‫ري ٿو ٳِ حٿٸيٍ ڃن أٛڀْن . ٳٴِ " حٕڃَ " ٫ڀْو حٙؿظيخى ٳِ حٙڃظؼخٽ ٫ڀڄخ ً٫ڄٚ ٳٚ‬ ‫طِحٽ طـظيي ٳِ حٿ٬ڀڂ رڄخ أڃَ حهلل رو ًحٿ٬ڄپ رٌٿٺ . ػڂ ٫ڀْو أڅ ّٔظٰٴَ ًّظٌد ڃن‬ ‫طٴَّ٤و ٳِ حٿڄؤڃٌٍ ًط٬يّو حٿليًى ًٿيٌح ٻخڅ ڃن حٿڄًَ٘٩ أڅ ّوظڂ ؿڄْ٪ حٕ٫ڄخٽ‬ ‫رخٙٓظٰٴخٍ ٳټخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح حنَٜٱ ڃن ٛٚطو حٓظٰٴَ ػٚػخ ًٷي ٷخٽ‬ ‫حهلل ط٬خٿَ : { ًحٿڄٔظٰٴَّن رخٕٓلخٍ } ٳٸخڃٌح رخٿڀْپ ًهظڄٌه رخٙٓظٰٴخٍ , ًآهَ ٌٍٓس‬ ‫نِٿض ٷٌٽ حهلل ط٬خٿَ { اًح ؿخء نَٜ حهلل ًحٿٴظق } { ًٍأّض حٿنخّ ّيهڀٌڅ ٳِ ىّن حهلل‬ ‫أٳٌحؿخ } { ٳٔزق رلڄي ٍرٺ ًحٓظٰٴَه انو ٻخڅ طٌحرخ } ًٳِ حٿٜلْق أنو ٻخڅ ٛڀَ حهلل‬
‫57‬

‫٫ڀْو ًٓڀڂ ّټؼَ أڅ ّٸٌٽ ٳِ ٍٻٌ٫و ًٓـٌىه : " { ٓزلخنٺ حٿڀيڂ ٍرنخ ًرلڄيٹ حٿڀيڂ‬ ‫حٯٴَ ٿِ } ّظؤًٽ حٿٸَآڅ ًأڃخ ٳِ " حٿٸيٍ " ٳ٬ڀْو أڅ ّٔظ٬ْن رخهلل ٳِ ٳ٬پ ڃخ أڃَ رو‬ ‫ًّظٌٻپ ٫ڀْو ًّي٫ٌه ; ًَّٯذ اٿْو ًّٔظ٬ٌْ رو ًّټٌڅ ڃٴظٸَح اٿْو ٳِ ٣ڀذ حٿوَْ‬ ‫ًطَٹ حٿَ٘ ً٫ڀْو أڅ ّٜزَ ٫ڀَ حٿڄٸيًٍ ًّ٬ڀڂ أڅ ڃخ أٛخرو ٿڂ ّټن ٿْو٤جو ًڃخ أه٤ؤه‬ ‫ٿڂ ّټن ٿْْٜزو ; ًاًح آًحه حٿنخّ ٫ڀڂ أڅ ًٿٺ ڃٸيٍ ٫ڀْو ًڃن ىٌح حٿزخد حكظـخؽ آىځ‬ ‫ًڃٌَٓ ٿڄخ ٷخٽ : ّخ آىځ أنض أرٌ حٿزَ٘ هڀٸٺ حهلل رْيه ًنٴن ٳْٺ ڃن ًٍكو ًأٓـي ٿٺ‬ ‫ڃٚثټظو ; ٿڄخًح أهَؿظنخ ًنٴٔٺ ڃن حٿـنش ؟ ٳٸخٽ ٿو آىځ : أنض ڃٌَٓ حٿٌُ حٛ٤ٴخٹ حهلل‬ ‫رټٚڃو ٳزټڂ ًؿيص ڃټظٌرخ ٫ڀِ ڃن ٷزپ أڅ أهڀٶ : { ً٫َٜ آىځ ٍرو ٳٌٍٰ } ٷخٽ :‬ ‫رټٌح ًٻٌح ٳلؾ آىځ ڃٌَٓ ًًٿٺ أڅ ڃٌَٓ ٿڂ ّټن ٫ظزو ٓىځ ٕؿپ حٿٌنذ ٳبڅ آىځ ٷي ٻخڅ‬ ‫طخد ڃنو ًحٿظخثذ ڃن حٿٌنذ ٻڄن ٙ ًنذ ٿو ; ًٿټن ٕؿپ حٿڄْٜزش حٿظِ ٿلٸظيڂ ڃن ًٿٺ .‬ ‫ًىڂ ڃؤڃًٌٍڅ أڅ ّن٨ًَح اٿَ حٿٸيٍ ٳِ حٿڄٜخثذ ًأڅ ّٔظٰٴًَح ڃن حٿڄ٬خثذ ٻڄخ ٷخٽ‬ ‫ط٬خٿَ : { ٳخٛزَ اڅ ً٫ي حهلل كٶ ًحٓظٰٴَ ٿٌنزٺ } ٳڄن ٍح٫َ حٕڃَ ًحٿٸيٍ ٻڄخ ًٻَ :‬ ‫ٻخڅ ٫خريح هلل ڃ٤ْ٬خ ٿو ڃٔظ٬ْنخ رو ڃظٌٻٚ ٫ڀْو ڃن حٿٌّن أن٬ڂ حهلل ٫ڀْيڂ ڃن حٿنزْْن‬ ‫ًحٿٜيّٸْن ًحٿ٘ييحء ًحٿٜخٿلْن ; ًكٔن أًٿجٺ ٍٳْٸخ ًٷي ؿڄ٪ حهلل ٓزلخنو رْن ىٌّن‬ ‫حٕٛڀْن ٳِ ڃٌحٟ٪ ٻٸٌٿو : { اّخٹ ن٬زي ًاّخٹ نٔظ٬ْن } ًٷٌٿو : { ٳخ٫زيه ًطٌٻپ‬ ‫٫ڀْو } ًٷٌٿو : { ٫ڀْو طٌٻڀض ًاٿْو أنْذ } ًٷٌٿو : { ًڃن ّظٶ حهلل ّـ٬پ ٿو ڃوَؿخ }‬ ‫{ ًَُّٷو ڃن كْغ ٙ ّلظٔذ ًڃن ّظٌٻپ ٫ڀَ حهلل ٳيٌ كٔزو اڅ حهلل رخٿٮ أڃَه ٷي ؿ٬پ‬ ‫حهلل ٿټپ ِٗء ٷيٍح } ٳخٿ٬زخىس هلل ًحٙٓظ٬خنش رو { ًٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ‬ ‫٫ني حٕٟلْش حٿڀيڂ ڃنٺ ًٿٺ } ٳڄخ ٿڂ ّټن رخهلل ٙ ّټٌڅ ; ٳبنو ٙ كٌٽ ًٙ ٷٌس اٙ رخهلل‬ ‫ًڃخ ٿڂ ّټن رخهلل ٳٚ ّنٴ٪ ًٙ ّيًځ‬ ‫. ًٙ ري ٳِ ٫زخىطو ڃن أٛڀْن . ( أكيىڄخ اهٚٙ حٿيّن ٿو ( ًحٿؼخنِ ڃٌحٳٸش أڃَه حٿٌُ‬ ‫ر٬غ رو ٍٓڀو ; ًٿيٌح ٻخڅ ٫ڄَ رن حٿو٤خد ٍِٟ حهلل ٫نو ّٸٌٽ ٳِ ى٫خثو : حٿڀيڂ حؿ٬پ‬ ‫٫ڄڀِ ٻڀو ٛخٿلخ ًحؿ٬ڀو ٿٌؿيٺ هخٿٜخ ًٙ طـ٬پ ٕكي ٳْو ْٗجخ ; ًٷخٽ حٿٴ٠ْپ رن‬
‫67‬

‫٫ْخٝ ٳِ ٷٌٿو ط٬خٿَ : { ٿْزڀٌٻڂ أّټڂ أكٔن ٫ڄٚ } ٷخٽ : أهڀٜو ًأٌٛرو ٷخٿٌح ّخ أرخ‬ ‫٫ڀِ : ڃخ أهڀٜو ًأٌٛرو ؟ ٷخٽ : اًح ٻخڅ حٿ٬ڄپ هخٿٜخ ًٿڂ ّټن ٌٛحرخ ٿڂ ّٸزپ ًاًح‬ ‫ٻخڅ ٌٛحرخ ًٿڂ ّټن هخٿٜخ ٿڂ ّٸزپ كظَ ّټٌڅ هخٿٜخ ٌٛحرخ ; ًحٿوخٿٚ أڅ ّټٌڅ هلل‬ ‫ًحٿٌٜحد أڅ ّټٌڅ ٫ڀَ حٿٔنش ًٿيٌح ًځ حهلل حٿڄَ٘ٻْن ٳِ حٿٸَآڅ ٫ڀَ حطزخ٩ ڃخ َٗ٩ ٿيڂ‬ ‫َٗٻخإىڂ ڃن حٿيّن ڃخ ٿڂ ّؤًڅ رو حهلل ڃن ٫زخىس ٯَْه ًٳ٬پ ڃخ ٿڂ َّ٘٫و ڃن حٿيّن ٻڄخ‬ ‫ٷخٽ ط٬خٿَ : { أځ ٿيڂ َٗٻخء َٗ٫ٌح ٿيڂ ڃن حٿيّن ڃخ ٿڂ ّؤًڅ رو حهلل } ٻڄخ ًڃيڂ ٫ڀَ‬ ‫أنيڂ كَڃٌح ڃخ ٿڂ ّلَڃو حهلل . ًحٿيّن حٿلٶ أنو ٙ كَحځ اٙ ڃخ كَڃو حهلل ًٙ ىّن اٙ ڃخ‬ ‫َٗ٫و .‬ ‫ػڂ اڅ حٿنخّ ٳِ ٫زخىطو ًحٓظ٬خنظو ٫ڀَ أٍر٬ش أٷٔخځ : ٳخٿڄئڃنٌڅ حٿڄظٸٌڅ ىڂ ٿو ًرو‬ ‫ّ٬زيًنو ًّٔظ٬ْنٌنو . ً٣خثٴش ط٬زيه ڃن ٯَْ حٓظ٬خنش ًٙ ٛزَ ٳظـي ٫ني أكيىڂ طلَّخ‬ ‫ٿڀ٤خ٫ش ًحٿٌٍ٩ ًٿًِځ حٿٔنش ; ٿټن ٿْْ ٿيڂ طٌٻپ ًحٓظ٬خنش ًٛزَ ; رپ ٳْيڂ ٫ـِ‬ ‫ًؿِ٩ . ً٣خثٴش ٳْيڂ حٓظ٬خنش ًطٌٻپ ًٛزَ ڃن ٯَْ حٓظٸخڃش ٫ڀَ حٕڃَ ًٙ ڃظخر٬ش‬ ‫ٿڀٔنش ٳٸي ّڄټن أكيىڂ ًّټٌڅ ٿو نٌ٩ ڃن حٿلخٽ رخ٣نخ ً٧خىَح ًّ٬٤َ ڃن حٿڄټخٗٴخص‬ ‫ًحٿظؤػَْحص ڃخ ٿڂ ّ٬٤و حٿٜنٲ حًٕٽ ًٿټن ٙ ٫خٷزش ٿو ٳبنو ٿْْ ڃن حٿڄظٸْن ًحٿ٬خٷزش‬ ‫ٿڀظٸٌٍ ; ٳخًٕٿٌڅ ٿيڂ ىّن ٟ٬ْٲ ًٿټنو ڃٔظڄَ رخٵ ; اڅ ٿڂ ّٴٔيه ٛخكزو رخٿـِ٩‬ ‫ًحٿ٬ـِ ; ًىئٙء ٕكيىڂ كخٽ ًٷٌس ًٿټن ٙ ّزٸَ ٿو اٙ ڃخ ًحٳٶ ٳْو حٕڃَ ًحطز٪ ٳْو‬ ‫حٿٔنش ًَٗ حٕٷٔخځ ڃن ٙ ّ٬زيه ًٙ ّٔظ٬ْنو ; ٳيٌ ٙ ّ٘يي أڅ ٫ڀڄو هلل ًٙ أنو رخهلل‬ ‫ٳخٿڄ٬ظِٿش ًنلٌىڂ - ڃن حٿٸيٍّش حٿٌّن أنټًَح حٿٸيٍ - ىڂ ٳِ ط٬٨ْڂ حٕڃَ ًحٿنيِ ًحٿٌ٫ي‬ ‫ًحٿٌ٫ْي هَْ ڃن ىئٙء حٿـزَّش حٿٸيٍّش حٿٌّن ّ٬ٌَٟڅ ٫ن حٿَ٘٩ ًحٕڃَ ًحٿنيِ‬ ‫ًحٿٌٜٳْش ىڂ ٳِ حٿٸيٍ ًڃ٘خىيس طٌكْي حٿَرٌرْش : هَْ ڃن حٿڄ٬ظِٿش ًٿټن ٳْيڂ ڃن ٳْو‬ ‫نٌ٩ ري٩ ڃ٪ ا٫َحٝ ٫ن ر٬ٞ حٕڃَ ًحٿنيِ . ًحٿٌ٫ي ًحٿٌ٫ْي كظَ ّـ٬ڀٌح حٿٰخّش‬ ‫ىِ ڃ٘خىيس طٌكْي حٿَرٌرْش ًحٿٴنخء ٳِ ًٿٺ ًًَّْٜڅ أّ٠خ ڃ٬ظِٿْن ٿـڄخ٫ش حٿڄٔڀڄْن‬ ‫ًٓنظيڂ ٳيڂ ڃ٬ظِٿش ڃن ىٌح حٿٌؿو ًٷي ّټٌڅ ڃخ ًٷ٬ٌح ٳْو ڃن حٿزي٫ش َٗح ڃن ري٫ش‬
‫77‬

‫أًٿجٺ حٿڄ٬ظِٿش ًٻڀظخ حٿ٤خثٴظْن ن٘ؤص ڃن حٿزَٜس . ًانڄخ ىّن حهلل ڃخ ر٬غ رو ٍٓڀو‬ ‫ًأنِٽ رو ٻظزو ًىٌ حٿَٜح١ حٿڄٔظٸْڂ ًىٌ ٣َّٸش أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو‬ ‫ًٓڀڂ هَْ حٿٸًَڅ ًأٳ٠پ حٕڃش ًأٻَځ حٿوڀٶ ٫ڀَ حهلل ط٬خٿَ ر٬ي حٿنزْْن , ٷخٽ ط٬خٿَ : {‬ ‫ًحٿٔخرٸٌڅ حًٕٿٌڅ ڃن حٿڄيخؿَّن ًحٕنٜخٍ ًحٿٌّن حطز٬ٌىڂ ربكٔخڅ ٍِٟ حهلل ٫نيڂ‬ ‫ًٌٍٟح ٫نو } ٳَِٟ ٫ن حٿٔخرٸْن حًٕٿْن ٍٟخ ڃ٤ڀٸخ ًٍِٟ ٫ن حٿظخر٬ْن ٿيڂ‬ ‫ربكٔخڅ ًٷي ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٕكخىّغ حٿٜلْلش : " { هَْ حٿٸًَڅ‬ ‫حٿٸَڅ حٿٌُ ر٬ؼض ٳْيڂ ػڂ حٿٌّن ّڀٌنيڂ ػڂ حٿٌّن ّڀٌنيڂ } ًٻخڅ ٫زي حهلل رن ڃٔ٬ٌى ٍِٟ‬ ‫حهلل ٫نو ّٸٌٽ : ڃن ٻخڅ ڃنټڂ ڃٔظنخ ٳڀْٔظن رڄن ٷي ڃخص ٳبڅ حٿلِ ٙ طئڃن ٫ڀْو حٿٴظنش ;‬ ‫أًٿجٺ أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أرَ ىٌه حٕڃش ٷڀٌرخ ًأ٫ڄٸيخ ٫ڀڄخ ًأٷڀيخ‬ ‫طټڀٴخ ; ٷٌځ حهظخٍىڂ حهلل ٿٜلزش نزْو ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًاٷخڃش ىّنو ٳخ٫َٳٌح ٿيڂ كٸيڂ‬ ‫ًطڄٔټٌح رييّيڂ ٳبنيڂ ٻخنٌح ٫ڀَ حٿييٍ حٿڄٔظٸْڂ ًٷخٽ كٌّٴش رن حٿْڄخڅ ٍِٟ حهلل‬ ‫٫نيڄخ : ّخ ڃ٬َ٘ حٿٸَحء ! حٓظٸْڄٌح ًهًٌح ٣َّٶ ڃن ٻخڅ ٷزڀټڂ ٳٌحهلل ٿجن حطز٬ظڄٌىڂ ٿٸي‬ ‫ٓزٸظڂ ٓزٸخ ر٬ْيح ًٿجن أهٌطڂ ّڄْنخ ًٗڄخٙ ٿٸي ٟڀڀظڂ ٟٚٙ ر٬ْيح ًٷي ٷخٽ ٫زي حهلل رن‬ ‫ڃٔ٬ٌى ٍِٟ حهلل ٫نو : { ه٢ ٿنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ه٤خ ًه٢ كٌٿو‬ ‫ه٤ٌ٣خ ٫ن ّڄْنو ًٗڄخٿو ػڂ ٷخٽ : ىٌح ٓزْپ حهلل ًىٌه ٓزپ ٫ڀَ ٻپ ٓزْپ ڃنيخ ْٗ٤خڅ‬ ‫ّي٫ٌ اٿْو ػڂ ٷَأ { ًأڅ ىٌح َٛح٣ِ ڃٔظٸْڄخ ٳخطز٬ٌه ًٙ طظز٬ٌح حٿٔزپ ٳظٴَٵ رټڂ ٫ن‬ ‫ٓزْڀو } } ًٷي أڃَنخ ٓزلخنو أڅ نٸٌٽ ٳِ ٛٚطنخ { حىينخ حٿَٜح١ حٿڄٔظٸْڂ } { َٛح١‬ ‫حٿٌّن أن٬ڄض ٫ڀْيڂ ٯَْ حٿڄٰ٠ٌد ٫ڀْيڂ ًٙ حٿ٠خٿْن } ًٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو‬ ‫ًٓڀڂ : " { حٿْيٌى ڃٰ٠ٌد ٫ڀْيڂ ًحٿنٜخٍٍ ٟخٿٌڅ } ; ًًٿٺ أڅ حٿْيٌى ٫َٳٌح حٿلٶ‬ ‫ًٿڂ ّظز٬ٌه ًحٿنٜخٍٍ ٫زيًح حهلل رَْٰ ٫ڀڂ . ًٿيٌح ٻخڅ ّٸخٽ : ط٬ًًٌح رخهلل ڃن ٳظنش حٿ٬خٿڂ‬ ‫حٿٴخؿَ ًحٿ٬خري حٿـخىپ ٳبڅ ٳظنظيڄخ ٳظنش ٿټپ ڃٴظٌڅ ; ًٷخٽ ط٬خٿَ : { ٳبڃخ ّؤطْنټڂ ڃنِ‬ ‫ىيٍ ٳڄن حطز٪ ىيحُ ٳٚ ّ٠پ ًٙ ّ٘ٸَ } { ًڃن أ٫َٝ ٫ن ًٻَُ ٳبڅ ٿو ڃ٬ْ٘ش‬ ‫ٟنټخ } ٷخٽ حرن ٫زخّ ٍِٟ حهلل ٫نيڄخ : طټٴپ حهلل ٿڄن ٷَأ حٿٸَآڅ ً٫ڄپ رڄخ ٳْو أڅ ٙ‬
‫87‬

‫ّ٠پ ٳِ حٿينْخ ًٙ ّ٘ٸَ ٳِ حٓهَس ًٷَأ ىٌه حّٓش ًٻٌٿٺ ٷٌٿو ط٬خٿَ : { حٿڂ } { ًٿٺ‬ ‫حٿټظخد ٙ ٍّذ ٳْو ىيٍ ٿڀڄظٸْن } { حٿٌّن ّئڃنٌڅ رخٿْٰذ ًّٸْڄٌڅ حٿٜٚس ًڃڄخ‬ ‫ٍُٷنخىڂ ّنٴٸٌڅ } { ًحٿٌّن ّئڃنٌڅ رڄخ أنِٽ اٿْٺ ًڃخ أنِٽ ڃن ٷزڀٺ ًرخٓهَس ىڂ‬ ‫ٌّٷنٌڅ } { أًٿجٺ ٫ڀَ ىيٍ ڃن ٍريڂ ًأًٿجٺ ىڂ حٿڄٴڀلٌڅ } ٳؤهزَ أڅ ىئٙء ڃيظيًڅ‬ ‫ڃٴڀلٌڅ ًًٿٺ هٚٱ حٿڄٰ٠ٌد ٫ڀْيڂ ًحٿ٠خٿْن ٳنٔؤٽ حهلل حٿ٬٨ْڂ أڅ ّييّنخ ًٓخثَ‬ ‫اهٌحننخ َٛح٣و حٿڄٔظٸْڂ ; َٛح١ حٿٌّن أن٬ڂ حهلل ٫ڀْيڂ ڃن حٿنزْْن ًحٿٜيّٸْن ًحٿ٘ييحء‬ ‫ًحٿٜخٿلْن ًكٔن أًٿجٺ ٍٳْٸخ ًكٔزنخ حهلل ًن٬ڂ حٿٌٻْپ ًحٿلڄي هلل ٍد حٿ٬خٿڄْن ًٛڀَ‬ ‫حهلل ٫ڀَ ْٓينخ ڃلڄي ً٫ڀَ آٿو ًٛلزو ًٓڀڂ طٔڀْڄخ ٻؼَْح‬

‫97‬


								
To top