TINH YEU DIEU KY by anhminh2112

VIEWS: 340 PAGES: 1

									TÌNH YEÂU DIEÄU KYØ Ñeâm nay anh nhôù em, anh ngöôùc leân hoûi sao treân trôøi. Sao lung linh saùng töôi, hình bong em trong tim anh ñoù. Ta trao nhau tieáng yeâu, nguyeän maõi yeâu em trong cuoäc ñôøi. Xa xaêm trong giaác mô, ngöôøi giaáu yeâu coù mô veà anh? Yeâu laø seõ beân nhau troïn ñôøi, chaúng bao giôø lìa xa nhau, duø cho bao ñoåi thay. Cho ngaøy seõ troâi qua eâm ñeàm. Vaø tieáng cöôøi seõ theo ta töøng ngaøy. Mai ñaây khi naéng leân. Ta naéùm tay böôùc treân ñöôøng daøi. Ñöa nhau qua khoù khaên, ñôøi seõ luoân nhö ta mô öôùc. Nhaân gian luoân ñoåi thay, tình chuùng ta bieát bao dieäu kyø . Bay ñi trong aùnh döông, dìu daét nhau ñeán nôi haèng mô…


								
To top