Docstoc

TIM THI VAN TRONG TA

Document Sample
TIM THI VAN TRONG TA Powered By Docstoc
					LƢƠNG BÍCH HỮU
Ai ơi tin không, lung linh phép tiên, Khi tan tình duyên mà ta vẫn giấu Lòng thì đã chết mối tình hết trôi xa Nhƣng tim thì vẫn, trong ta. ĐK: Này ngƣời yêu dấu có thấu đƣợc nông nỗi Khi chúng ta lỡ đôi mất rồi Mà lòng ta vẫn yêu tuy vẫn còn thƣơng nhớ... Nhƣng trái tim vẫn giữ cho mình. *** Hãy tắt ánh nến, rồi khép làn mi Ra đây nằm im, nghe reo tiếng tim Lòng thì đã chết, mối tình hết, đã xa Nhƣng tim thì vẫn, trong ta ĐK: Này ngƣời yêu dấu, có thấu đƣợc nông nỗi Hỡi hỡi ngƣời, hỡi hỡi ngƣời, hỡi hỡi ngƣời, hỡi ngƣời Mà lòng ta vẫn yêu, tuy vẫn còn thƣơng nhớ ... Nhƣng trái tim vẫn giữ cho mình. Ai ơi tin không, lung linh phép tiên, khi tan tình duyên... vẫn giấu.


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:90
posted:9/27/2008
language:Vietnamese
pages:1