HAY CHO EM ANH NHE by anhminh2112

VIEWS: 156 PAGES: 1

									HAÕY CHÔØ ANH EM NHEÙ ? Löông Bích Höõu & Öng Ñình Veä LBH: Yeâu anh, em höùa raèng seõ yeâu anh ñeán cuoái cuoäc ñôøi. Duø phong ba baõo toá coù chia caùch ngaên ñoâi ta. Thì loøng em vaãn luoân yeâu anh. ÖÑV: Yeâu em anh bieát raèng chæ yeâu moät mình em luoân trong traùi tim. Coù nhöõng luùc thaáy nhôù mong em thaät nhieàu, thì em cho anh bieát bao giaác mô haïnh phuùc...c... Daãu hoâm nay caùch xa nghìn truøng, chaúng ngaøy daøi troâi qua troâng mau ñeán beân. Ñeå gôû phuøn cho em, ñeå nghe gioïng noùi em yeâu dòu daøng. LBH: Anh yeâu hôõi em nhôù laém nuï hoân ñaém say nhôù nhöõng phuùt giaây aám eâm trong voøng tay anh. Töøng ngaøy treân con phoá vaéng boùng anh, em mong thôøi gian seõ troâi qua mau. Song ca: Ñeå ta laïi coù nhau moät laàn nöõa, ...ôø...ô...hôù...ôù... hoâ...hoà,... Haõy höùa (hôù...ôù...) chôø anh em nheù, daãu coù ñoâi khi giaän hôøn roài cuõng qua mau, hôø...ô... LBH: Em thaàm mong tình ta seõ maõi luoân, maën noàng nhö bao ngaøy kia vaø maõi maõi, my love hô...ô... Chôø anh em nheù?


								
To top