Docstoc

DOAN KET THUC

Document Sample
DOAN KET THUC Powered By Docstoc
					Đây là “ TnM – ENGLI SH” phiê n bản 1 .0, chỉ có số lư ợng là 6 bản . V ì đư ợc thiết kế nhỏ gọ n vừa trong 1 tra ng A4 nên chữ hơi nhỏ, thô ng tin c ũng không đầ y đủ mà c hủ yế u la những phầ n qua n trọng, với lạ i đâ y là lần đầ u nên chắc c hắn sẽ có sai x ót, mong các bạ n bỏ qua. Made by N guye n Viet Anh Minh


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:32
posted:9/27/2008
language:Vietnamese
pages:1