DAO DUC GIA by anhminh2112

VIEWS: 407 PAGES: 1

									Họ và tên: BÙI MINH HUY Năm sinh:24/3/1993 Đơn vị:Chi đoàn Trường THCS Nguyễn Trãi



ÑEÀ CÖÔNG HOÄI THI KEÅ CHUYEÄN VEÀ TAÁM GÖÔNG ÑAÏO ÑÖÙC HOÀ CHÍ MINH DO XAÕ ÑOAØN TOÅ CHÖÙC 

Mẫu chuyện: ĐỂ

KHÔNG CÕN THÓI ĐẠO ĐỨC GIẢ

iện nay,trong xã hội ta vẫn còn một bộ phận cán bộ xuống cấp về đạo đức-đạo đức giả.Để xây dựng một nền đạo đức mới,bác Hồ đã nêu ra nguyên tắc cơ bản: Nói đi đôi với làm. Chiêm nghiệm cả cuộc đời hoạt động của Người, ta thấy Bác nói ít làm nhiều. Đi thăm một khu tập thể Bác vào nhà bếp trước, qua đó mà biết cuộc sống của họ. Đến thăm một nhà trường, Bác xuống tận lớp học. Để động viên nông dân chống hạn, Bác tác nước cùng họ. Đi thăm một cơ sở, Bác nắm theo cơm để ăn đường… Phải đi sâu vào hành vi đạo đức của Người, chúng ta mới khám phà được những tầng bản chất sâu xa của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Đối với Bác lời nói phải đi đôi với việc làm thì mới đem lại hiệu quả thiết thực cho chính bản thân mình và có tác dụng đối với người khác. Nếu nói nhiều, làm ít, nói mà không làm, hơn nữa nói một đàng, làm một nẽo thì hậu quả xầu càng nặng nề hơn. Nhân dân ta có câu “ ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo, làm như mèo mửa” là để phê phán những người nói nhiều, nói nhiều lời hoa mĩ, lắc léo, tham lam vơ vét cho mình, còn làm thì lười nhát. Xã hội ta cũng đang tồn tại kiểu người “hãy làm theo tôi nói, đừng làm theo tôi làm”, thói đạo đức giả ấy, không thể tồn tại trong chế độ ta. Chúng ta phải phấn đấu để trong xã hội ta không còn những kẻ đạo đức giả, càng không chó phép những kẻ đạo đức giả vẫn đi dạy dỗ người khác về đạo đức. Còn nhiều nơi, chính những kẻ trùm hoặc chù mưu tham nhũng đang giữ các chức vụ quan trọng . Lòng tin của nhân dân đối với Đảng một phần quan trọng phụ thuộc vào vấn đề này. Đây còn là vấn đề cốt lõi trong việc nêu gương tốt trong rèn luyện đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân mình thì cán bộ, đảng viên phải làm mực thước trước cho người khác làm theo. Đạo đức cách mạng là hoà mình với quần chúng thành một khối, tin và hiểu quần chúng, lắng nghe ý kiến của quần chúng. Thông qua lời nói và việc làm của cán bộ đảng viên làm cho dân tin,dân phục, dân yêu . Động viên quần chúng hăng hái thực hiện chính sách và nghị quyết của đảng, Nhà nước. Do vậy mà Bác đã nêu nguyên tắc cơ bản định hướng cho sự lãnh đạo của Đảng cũng như cho việc rèn luyện của mỗi con người, để xây dựng đạo đức mới là: Nói đi đôi với làm, phải nêu gương đạo đức. Vì thế, bản thân là một cán bộ Đoàn, chúng ta cần pgải x6y dựng cho mình có đạo đức tốt, lối sống trong sạch. Phải thật sự làm dân yêu, dân tin, ga gũi quần chúng thanh niên., nói những lời hay, làm những việc tốt để giúp mọi người rèn luyện trở thành một công dân tốt.

H


								
To top