CO CHAC ANH DA YEU EM by anhminh2112

VIEWS: 71 PAGES: 1

									COÙ CHAÉC ANH ÑAÕ YEÂU EM PHAÏM KHAÙNH HÖNG - MAÂY TRAÉNG Ñaõ bao ngaøy qua em ñaõ quen ñöôïc gaàn anh, nhöõng khi buoàn vui em luoân coù anh beân mình. Ngöôøi nheï nhaøng quan taâm em, cuøng em vôùi nhöng caâu chuyeän ñuøa, ngöôøi luoân mang cho em nuï cöôøi ngaát ngaây. Theá coøn tình yeâu em ñaõ trao veà anh ñaáy, nhöõng caâu theà vaãn maõi khaéc trong tim naøy. Ngöôøi noàng naøn beân em maø sao vaãn vui beân ai kia, thaät em ñaây, thaät loøng em khoâng daùm seõ tin lôøi anh. Thaät khoù ñeå noùi ! Anh bieát phaûi laøm sao ñaây ? Khi tình yeâu anh ôû giöõa hai ngaõ ñöôøng, moät ngöôøi trao anh nieàm tin moät ngöôøi anh trao hy voïng, con ñöôøng tình phaûi chi ñöøng reõ ñoâi. Giôø anh phaûi laøm sao choïn ñaây khi tim khaéc caû hai hình dung, vui buoàn cuøng em nhöng loøng ñaõ mang öôùc theà. Bao laàn seõ chia cuøng anh nhöõnglôøi noàng aám döôùi aùnh traêng, chaúng leõ anh chæ ñeán nhö giaác mô ... ? Anh thaät loøng mong gaàn em, nhöng anh vaãn coøn beân ñôøi anh, moät ngöôøi maø anh ñaây naëng mang bao nghóa tình. Sao tình duyeân ta dôû dang, sao mình laïi ñeán vôùi nhau ? Ñeå giôø ñaây cuoäc tình naøy traùi ngang, khoå ñau ñôøi nhau...


								
To top