Docstoc

CHIM TRANG MO COI

Document Sample
CHIM TRANG MO COI Powered By Docstoc
					Saùng taùc: Minh Vy Ñan Tröôøng - Caåm Ly Tình anh nhö nöoùc con soâng daøi, con nöôùc veà cho caây traùi troå boâng. Tình em nhö luùa xanh treân ñoàng, caây luùa chôø ngaøy muøa ñôm boâng. Chieàu queâ hai ñöùa hay vui ñuøa, em caùnh coø anh chim saùo moà coâi. Phuø sa vun ñaép chia ñoâi bôø, anh beán boài em beán lôû mong chôø. Thöông nghe caâu maùi ñaåy, nhôù ñieäu lyù tình tang, ngaân nga khuùc chôø nhau, khi muøa luùa chín seõ ñoùn ñöa nhau. Traêng saép taøn, toâi xa nôi beán ñaåu, chim saùo bay xa maõi khoâng veà, em vaãn chôø anh nôi ñaây beán lôõ roài nhôù thuông anh caâu haùt mong chôø. Thöông chim quyeân nöùc nôû, thöông con caù roâ treân ñoàng, nghe chim traéng moà coâi ñaâu coøn ai ñoùn ai nhôù maø mong. Ôi ! Ôi lyù naøng ôi (Ôi lyù chaøng ôi), ôi lyù naøng ôi em thöông maø em ñôïi, con nöôùc buoàn teânh caâu haùt lyù mong chôø. Muøa luùa thôm ñaõ chín, chín laâu roài maø baáy laâu anh chöa gheù veà thaêm. Ôi ! Chim saùo moà coâi, chim traéng mình ôi. Chim saùo moà coâi thöông anh maø em ñôïi, ñeâm traéng coø than caâu haùt lyù mong chôø. Ngoài nhôù anh, em ngoù, ngoù leân trôøi chim saùo khoâng veà caùnh coø moà coâi. Em nhôù anh nhieàu sao phuï tình em.


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:69
posted:9/27/2008
language:Vietnamese
pages:1