Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

CHAM NGON II by anhminh2112

VIEWS: 227 PAGES: 1

									ñoái vôùi theá giôùi naøy em/ anh chính laø moät ai ñoù, nhöng ñoái vôùi vôùi moät ai ñoù thì em/ anh laïi laø caû theá giôùi naøy. em/ anh bieát, em/ anh bieát raèng aân tình ñoâi ta vaãn coøn tha thieát, da dieát khoâng nguoâi vaø em/ anh tieát cho moät moái tình khoâng troïn veïn, khi ñoâi ta sinh ra khoâng phaûi ñeå daønh cho nhau, maø ñeå mang thöông ñau, vaø heïn anh/ em ñeán kieáp sau. vaø giôø ñaây duø coù yeâu em/ anh ñeán maáy thì anh/ em cuûng khoâng theà thaáy raèng em, vì em/ anh ñaõ ra ñi chaúng kòp chia ly. vì em/ anh cuõng chaúng theå laøm ñöôïc gì, khi ñònh meänh ñaõ an baøi, ñaõ chia lìa ñoâi ta maõi maõi. vaø giôø naøy em ñaõ ôû moät nôi, moät nôi raát xa xoâi, khoâng ai bieát tôùi, vaø nôi ñaây coøn laïi mình toâi xoùt xa, boài hoài. anh khoâng theå naøo queân nhöõng kæ nieäm dòu eâm, nhöõng giaây phuùt eâm ñeàm.


								
To top