Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

BẢNG THỐNG KÊ TÀI SẢN by tuanhaigso2194

VIEWS: 1,486 PAGES: 1

									BẢNG THỐNG KÊ TÀI SẢN Tài sản có
Tài sản dễ thanh tiêu Tiền mặt, tài khoản (tiết kiệm, séc) Tiền gửi trong các quĩ Tiền gửi ngân hàng Tiền mặt nhận được khi thanh lý hợp đồng bảo hiểm nhân mạng (A) Tổng số Các loại tài sản tài chính khác Chứng khoán và cổ phiếu Trái khoán Các khoản cho vay Các khoản đầu tư có thời hạn Các tài sản khác Tín dụng quĩ hưu (B) Tổng số Bất động sản Nhà ở (trị giá thị trường) Các bất động sản khác (C) Tổng số Tài sản cá nhân Xe Đồ cổ Đồ đạc, v.v. (D) Tổng số (E) Các loại tài sản kinh doanh (F) Tổng số tài sản có (A+B+C+D+E)

Bản thân bạn Vợ/ chồng bạn
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Tài sản nợ
Nợ ngắn hạn Các khoản vay Nợ thẻ tín dụng Nợ tiền bảo hiểm nhân mạng Nợ dài hạn Khoản vay cầm cố tài sản Học phí hoặc các khoản nợ khác (G) Tổng số nợ Tài sản có (F) – Tài sản nợ (G) = Vốn liếng của bạn Tổng cộng vốn liếng của cả hai vợ chồng

Bản thân bạn Vợ/ chồng bạn
$ $ $ $ $ $ $

$ $


								
To top