de cuong vanhoa cap I by thaytuan

VIEWS: 53 PAGES: 5

									TuÇn TiÕt sè Néi dung bµi gi¶ng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

T/gian t/hiÖn

Sè l-îng bµi KT HÖ sè1 HÖ sè2 HÖ sè3

Bµi 1 sè tù nhiªn 1 Bµi 2 So s¸nh 1 Bµi 3 XÕp c¸c sè 1 Bµi 4 PhÐp céng trong ph¹m vi 5 1 Bµi 5 PhÐp trõ trong ph¹m vi 5 1 Bµi 6 PhÐp céng trong ph¹m vi 10 1 Bµi 7 PhÐp trõ trong ph¹m vi 10 1 Bµi 8 sè kh«ng trong phÐp trõ 1 Bµi 9 PhÐp céng cã d¹ng 14+3 1 Bµi 10 C¸c sè trßn chôc 1 Bµi 11 PhÐp céng trong ph¹m vi 50 1 Bµi 12 PhÐp trõ trong ph¹m vi 100 1 Bµi kiÓm tra phÇn phÐp céng trõ trong ph¹m vi 100 1 Bµi 13 PhÐp céng trong ph¹m vi 100 1 Bµi 14 B¶ng c¸c sè ®Õn 1000 vµ tia sè 1 Bµi 15 Mét chôc vµ tia sè 1 Bµi 16 B¶ng céng trõ 1000 1 Bµi 17 PhÐp céng víi hai d·y sè 1 Bµi 18 PhÐp trõ víi hai d·y sè 1 Bµi 19 PhÐp trõ víi ba d·y sè 1 Bµi 20 PhÐp nh©n trong ph¹m vi 2 1 Bµi 21 PhÐp chia trong ph¹m vi 2 1 Bµi 22 PhÐp nh©n trong ph¹m vi 5 1 Bµi 23 PhÐp chia trong ph¹m vi 5 1 Bµi 24 PhÐp nh©n chia trong ph¹m vi 10 1 Bµi 25 PhÐp nh©n chia trong ph¹m vi 20 1 Bµi 26 PhÐp nh©n chia trong ph¹m vi 50 1 Bµi kiÓm tra c¸c phÐp nh©n chia trong ph¹m vi150 Bµi 27 TÝnh diÖn tÝch 1 Bµi 28 §é dµi 1 Bµi 29 §o thêi gian 1 Bµi 30 TiÒn ViÖtNam 1 Bµi 31 ¤n tËp hÖ thèng 1 Thi hÕt m«n 1 tæng sè giê 34

1

1

1

1

1 1 3 3 1 1

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

TuÇn TiÕt sè Néi dung bµi gi¶ng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

T/gian t/hiÖn
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34

Sè l-îng bµi KT HÖ sè1 HÖ sè2 HÖ sè3

Bµi 1 VÒ tªn tuæi cña em Bµi 2 §Þa chØ cña em Bµi 3 Tr×nh ®é häc v¨n Bµi 4 VÒ kinh nghiÖm lµm viÖc KiÓm tra phÇn tªn tuæi vµ ®Þa chØ Bµi 5 vÒ c¸c thµnh tùu Bµi 5 vÒ c¸c thµnh tùu Bµi 6 VÒ c¸ tÝnh cña em Bµi 6 VÒ c¸ tÝnh cña em Bµi 7 vÒ c¸c sá thÝch Bµi 7 vÒ c¸c sá thÝch Bµi 8 VÒ n¨ng lùc cña em Bµi 8 VÒ n¨ng lùc cña em kiÓm tra phÇn c«ng viÖc lµm Bµi 9 VÒ nh÷ng ng-êi t©n cña em Bµi 10 VÒ c¸c lÝ do nghØ viÖc Bµi 11 VÒ c¸c lÝ do xin viÖc Bµi 12 VÒ viÖc nép ®¬n xin viÖc Bµi 13 VÒ kh¶ n¨ng giao tiÕp Bµi 13 VÒ kh¶ n¨ng giao tiÕp Bµi 14 VÒ tiÒn l-¬ng cña em Bµi 15 Cã hái g× kh«ng? Bµi 16 VÒ khi nµo cã thÓ ®Õn lµm? KiÓm tra phÇn giao tiÕp Bµi 17 VÒ c¸ch liªn l¹c víi em Bµi 18 VÒ viÖc kÕt thóc cuéc phæng vÊn Bµi 19 Hä hµng néi Bµi 19 Hä hµng néi Bµi 20 Hä hµng ngo¹i Bµi 21 gia ®×nh cña em Bµi 22 hai hä hµng Bµi 23 Quan hÖ gia ®×nh Bµi 24 ¤n tËp hÖ thèng Thi hÕt m«n tæng sè giê

1

1

1

1

1

1 3 3 1 1

TuÇn TiÕt sè Néi dung bµi gi¶ng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Sè l-îng bµi KT T/gian t/hiÖn HÖ sè1 HÖ sè2 HÖ sè3
HS1 HS2 1 1

Bµi 9 Dung cô may Bµi 10 Dông cô thªu Bµi 11 Nguyªn liÖu may Bµi kiÓm tra phÇn dông cô Bµi 12 Nguyªn liÖu thªu Bµi 13 C¸c lo¹i v¶i Bµi 14 C¸c mµu s¾c Bµi 15 KÜ thuËt may Bµi 15 KÜ thuËt may Bµi kiÓm tra nguyªn liÖu may thªu Bµi 16 C¸c ®-êng may can Bµi 16 C¸c ®-êng may can Bµi 17 KÜ thuËt thªu Bµi 17 KÜ thuËt thªu Bµi 18 KÜ thuËt kh©u Bµi 18 KÜ thuËt kh©u Bµi 19 kÜ thuËt rua Bµi 19 kÜ thuËt rua Bµi kiÓm tra kÜ thuËt may thªu, can, rua Bµi 20 Thao t¸c may Bµi 21 S¶n phÈm may thªu Bµi 21 S¶n phÈm may thªu Bµi 22 ¤n tËp hÖ thèng Thi hÕt m«n

HS1 HS2

1 1

HS1

1

HS2

1

3

3

1

TuÇn TiÕt sè Néi dung bµi gi¶ng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Sè l-îng bµi KT T/gian t/hiÖn HÖ sè1 HÖ sè2 HÖ sè3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34

Bµi 1 TËp viÕt ch÷ A,B,C Bµi 2 TËp viÕt ch÷ D,§,E,£ Bµi 3 TËp viÕt ch÷ G,H,I Bµi 4 TËp viÕt ch÷ K,L, M Bµi kiÓm tra ch÷ c¸i tõ A dÕn M Bµi 5 TËp viÕt ch÷ tõ N ®Õn O Bµi 6 TËp viÕt ch÷ tõ P ®Õn S Bµi 7 TËp viÕt ch÷ tõ T ®Õn U Bµi 8 TËp viÕt ch÷ tõ V ®Õn Y Bµi kiÓm tra b¶ng ch÷ c¸i Bµi 9 Dung cô may Bµi 10 Dông cô thªu Bµi 11 Nguyªn liÖu may Bµi kiÓm tra phÇn dông cô Bµi 12 Nguyªn liÖu thªu Bµi 13 C¸c lo¹i v¶i Bµi 14 C¸c mµu s¾c Bµi 15 KÜ thuËt may Bµi 15 KÜ thuËt may Bµi kiÓm tra nguyªn liÖu may thªu Bµi 16 C¸c ®-êng may can Bµi 16 C¸c ®-êng may can Bµi 17 KÜ thuËt thªu Bµi 17 KÜ thuËt thªu Bµi 18 KÜ thuËt kh©u Bµi 18 KÜ thuËt kh©u Bµi 19 kÜ thuËt rua Bµi 19 kÜ thuËt rua Bµi kiÓm tra kÜ thuËt may thªu, can, rua Bµi 20 Thao t¸c may Bµi 21 S¶n phÈm may thªu Bµi 21 S¶n phÈm may thªu Bµi 22 ¤n tËp hÖ thèng Thi hÕt m«n tæng sè giê

1

1

1

1

1

1 3 3 1 1


								
To top