Docstoc

Bao cao ket qua hoc tap

Document Sample
Bao cao ket qua hoc tap Powered By Docstoc
					tr-êng th tt kt - dl hoa s÷a trung t©m d¹y nghÒ cho tn kt

céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

b¸o c¸o kÕt qu¶ häc tËp
Tõ ngµy ……/…… ®Õn ……/…… n¨m 2007 Líp K12 B1+2
stt

hä vµ tªn

®iÓm ®¹t

häc lùc

h¹nh kiÓm

nhËn xÐt cña gi¸o viªn
GV may GV may GV v¨n hãa GV mü thuËt

1 Lª ThÞ H»ng 2 Hµ ThÞ Thanh Nhµn 3 Mai ThÞ Oanh 4 Vò ThÞ Oanh 5 Hoµng Thanh Ph-¬ng 6 Tr-¬ng ThÞ Quyªn 7 NguyÔn Th¸i Thµnh 8 Lª ThÕ ThiÖn

9 Hoµng V¨n Dòng 10 Tr-¬ng V¨n HiÒn 11 TrÇn Hu©n 12 Hµ ThÞ Lan 13 Phïng ThÞ Liªn

tr-êng th tt kt - dl hoa s÷a trung t©m d¹y nghÒ cho tn kt

céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

b¸o c¸o kÕt qu¶ häc tËp
Tõ ngµy ……/…… ®Õn ……/…… n¨m 2007 Líp May I KTV§ Khãa: 12B2
stt

hä vµ tªn

®iÓm ®¹t

häc lùc

h¹nh kiÓm

nhËn xÐt cña gi¸o viªn

1 Bïi ThÞ DÞu 2 Lª V¨n Dòng 3 NguyÔn ThÞ Hßa 4 TrÞnh ThÞ Ph-íc 5 NguyÔn ThÞ Hång Th¾m 6 NguyÔn Xu©n TuÊn 7 Hoµng ThÞ Th¶o 8 Ph¹m ThÞ My

Ch÷ ký

Ng« ThÞ H¹nh H-¬ng

14 M¹c ThÞ Thïy Linh 15 NguyÔn ThÞ Nhung 16 TrÇn Anh TuÊn Ch÷ ký Ch÷ ký Ch÷ ký Ch÷ ký

Bïi ThÞ Thu Hµ

Ng« ThÞ H¹nh H-¬ng

TrÇn Ngäc TuÊn

TrÇn Mai Lª


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1758
posted:9/27/2008
language:Vietnamese
pages:3