bang tuan lam viec

Document Sample
bang tuan lam viec Powered By Docstoc
					KẾ HOẠCH LÀM VIỆC
Tuần từ Họ và tên: Trần Ngọc Tuấn Chức vụ : Giáo viên dạy VH hỗ trợ
NGÀY BUỔI KẾ HOẠCH KẾT QUẢ MONG ĐỢI TỒN TẠI

đến

tháng

năm 2008

Thứ hai

Sáng Chiều

cấp I A k13A : NNKH & Giao tiếp 13h đến 14h dạy NNKH cho GV&NV cấp I B k13A : TNNKH & Toán Chỉnh sửa bộ từ điển may thêu Chỉnh sửa bộ từ điển may thêu Cấp II A k12B: Giới tính & KHVSống Cấp II B k 12B: Giới tính & KHVSống cấp I B k13A : TNNKH & Toán 13h đến 14h dạy NNKH cho GV&NV cấp I A k13A : NNKH & Giao tiếp Đi họp Cấp III k11B: Lịch sử & Địa lý Chỉnh sửa bộ từ điển may thêu Chỉnh sửa bộ từ điển may thêu

Thứ ba

Sáng Chiều

Thứ tư

Sáng Chiều

Thứ năm

Sáng Chiều

Thứ sáu

Sáng Chiều

Thứ bảy

Sáng Chiều

KẾ HOẠCH LÀM VIỆC
Tuần từ Họ và tên: Trần Ngọc Tuấn Chức vụ : Giáo viên dạy VH hỗ trợ
NGÀY BUỔI KẾ HOẠCH KẾT QUẢ MONG ĐỢI Luôn đảm bảo 60% số học sinh nắm đc bài Luôn đảm bảo 60% số học sinh nắm đc bài Luôn duy trì và cải tiến Luôn duy trì và cải tiến Luôn đảm bảo 60% số học sinh nắm đc bài Luôn đảm bảo 60% số học sinh nắm đc bài Luôn đảm bảo 60% số học sinh nắm đc bài Luôn đảm bảo 60% số học sinh nắm đc bài Luôn đảm bảo 60% số học sinh nắm đc bài Luôn đảm bảo 60% số học sinh nắm đc bài Luôn duy trì và cải tiến Luôn duy trì và cải tiến TỒN TẠI

đến

tháng

năm 2008

Thứ hai

Sáng Chiều

cấp I A k13A : NNKH & Giao tiếp 13h đến 14h dạy NNKH cho GV&NV cấp I B k13A : TNNKH & Toán Chỉnh sửa bộ từ điển may thêu Chỉnh sửa bộ từ điển may thêu Cấp II A k12B: Giới tính & KHVSống Cấp II B k 12B: Giới tính & KHVSống cấp I B k13A : TNNKH & Toán 13h đến 14h dạy NNKH cho GV&NV cấp I A k13A : NNKH & Giao tiếp Cấp III k11B: Lịch sử & Địa lý Cấp II k 12A: Giới tính & KHVSống Chỉnh sửa bộ từ điển may thêu Chỉnh sửa bộ từ điển may thêu

Thứ ba

Sáng Chiều

Thứ tư

Sáng Chiều

Thứ năm

Sáng Chiều

Thứ sáu

Sáng Chiều

Thứ bảy

Sáng Chiều

KẾ HOẠCH LÀM VIỆC
Tuần từ 30 đến 05 tháng 7 năm 2008 Họ và tên: Trần Ngọc Tuấn Chức vụ : Giáo viên dạy VH hỗ trợ
NGÀY BUỔI KẾ HOẠCH

Thứ hai

Sáng Chiều

cấp I A k13A : NNKH & Giao tiếp 13h đến 14h dạy NNKH cho GV&NV cấp I B k13A : TNNKH & Toán Chỉnh sửa bộ từ điển may thêu Chỉnh sửa bộ từ điển may thêu Cấp II A k12B: Giới tính & KHVSống Cấp II B k 12B: Giới tính & KHVSống cấp I B k13A : TNNKH & Toán 13h đến 14h dạy NNKH cho GV&NV cấp I A k13A : NNKH & Giao tiếp Cấp III k11B: Lịch sử & Địa lý Cấp II k 12A: Giới tính & KHVSống Chỉnh sửa bộ từ điển may thêu Chỉnh sửa bộ từ điển may thêu

KẾT QUẢ MONG ĐỢI Luôn đảm bảo 60% số học sinh nắm đc bài Luôn đảm bảo 60% số học sinh nắm đc bài Luôn duy trì và cải tiến Luôn duy trì và cải tiến Luôn đảm bảo 60% số học sinh nắm đc bài Luôn đảm bảo 60% số học sinh nắm đc bài Luôn đảm bảo 60% số học sinh nắm đc bài Luôn đảm bảo 60% số học sinh nắm đc bài Luôn đảm bảo 60% số học sinh nắm đc bài Luôn đảm bảo 60% số học sinh nắm đc bài Luôn duy trì và cải tiến Luôn duy trì và cải tiến

TỒN TẠI

Thứ ba

Sáng Chiều

Thứ tư

Sáng Chiều

Thứ năm

Sáng Chiều

Thứ sáu

Sáng Chiều

Thứ bảy

Sáng Chiều

KẾ HOẠCH LÀM VIỆC
Tuần từ 23 đến 28 Họ và tên: Trần Ngọc Tuấn Chức vụ : Giáo viên dạy VH hỗ trợ
NGÀY BUỔI KẾ HOẠCH

tháng 6 năm 2008

Thứ hai

Sáng Chiều

cấp I A k13A : NNKH & Giao tiếp 13h đến 14h dạy NNKH cho GV&NV cấp I B k13A : TNNKH & Toán Chỉnh sửa bộ từ điển may thêu Chỉnh sửa bộ từ điển may thêu Cấp II A k12B: Giới tính & KHVSống Cấp II B k 12B: Giới tính & KHVSống cấp I B k13A : TNNKH & Toán 13h đến 14h dạy NNKH cho GV&NV cấp I A k13A : NNKH & Giao tiếp Cấp III k11B: Lịch sử & Địa lý Cấp II k 12A: Giới tính & KHVSống Đi họp Chỉnh sửa bộ từ điển may thêu

KẾT QUẢ MONG ĐỢI Luôn đảm bảo 60% số học sinh nắm đc bài Luôn đảm bảo 60% số học sinh nắm đc bài Luôn duy trì và cải tiến Luôn duy trì và cải tiến Luôn đảm bảo 60% số học sinh nắm đc bài Luôn đảm bảo 60% số học sinh nắm đc bài Luôn đảm bảo 60% số học sinh nắm đc bài Luôn đảm bảo 60% số học sinh nắm đc bài Luôn đảm bảo 60% số học sinh nắm đc bài Luôn đảm bảo 60% số học sinh nắm đc bài

TỒN TẠI

Thứ ba

Sáng Chiều

Thứ tư

Sáng Chiều

Thứ năm

Sáng Chiều

Thứ sáu

Sáng Chiều

Thứ bảy

Sáng Chiều

Luôn duy trì và cải tiến


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:772
posted:9/27/2008
language:Vietnamese
pages:4