BRAHMA BABA by 501bkbhagwan

VIEWS: 0 PAGES: 3

									                  kewÀmes yeves ye´ïee yeeyee meceeve
                                     ye´ïeekeÀgceej ë- YeieJeeve YeeF&
                                             MeebefleJeve, Deeyet HeJe&le
me=ef<ì HeefjJele&ve keÀe ceneve keÀe³e& HejceefHelee efMeJe Hejceeclee He´peeefHelee ye´ïee kesÀ Üeje keÀjles nQ~
HejceefHelee efMeJe Hejceelcee kesÀ efoJ³e DeJelejCe kesÀ HetJe& He´peeefHelee ye´ïee oeoe uesKejepe kesÀ veecekeÀ SkeÀ
meeOeejCe efkebÀleg efoJ³e Heg©<e Les~ HejceelceekeÀs efoJ³e DeJelejCe kesÀ yeeo GvnW He´peeefHelee ye´ïee ³en veece
mJe³eb Hejceelcee ves efo³ee~ mJe³eb Hejceelceeves me=ef<ì HeefjJele&ve kesÀ keÀe³e& DeLe& He´peeefHelee ye´ïee keÀes ner ®egvee
ke̳eeWefkeÀ GvekesÀ Debove kegÀí DeveesKes iegCe, MeefkeÌle³ee@, efJeMes<elee³es, keÀuee³es Leer~ meeLe ner meeLe Deìgì
YeefkeÌle, efJeMJe mesJeeYeeJe Yeer Lee~ peye Hejceelcee efMeJe keÀe DeJelejCe He´peeefHelee ye´ïee kesÀ leve ceW ngDee
leye ye´ïee kesÀ Deboj efHele=lJeYeeJe peeie=le ngDeeefkeÀ meejs efJeMJe keÀer meYeer ceveg<³e Deelcee³es cesjs ye®®es nQ~
cegPes meye ye®®eeW keÀes HeeJeve, megKeer yeveevee nQ~ leye mes ueskeÀj ye´ïee yeeyee ves mJe³eb Yeer DeHeves Heg©<eeLe& ceW
cesnvele keÀj SkeÀ meeOeejCe J³eefkeÌle mes meejs efJeMJe kesÀ ceeveJe peeleer kesÀ efueS He´sjCeðeesle, DeeoMe&
HeÀefjMlee yeves~ Deìgì leHem³ee, l³eeie, mes Jee³es, OeejCeeS@ Üeje GvneW ves vebyejJeve Heo Hee³ee~
He´mlegle uesKe ceW ye´ïee yeeyeeves vebyejJeve Heo Heeves kesÀ efueS leLee mecHetCe& HeÀefjMlee yeveves kesÀ efueS efJeMes<e
ke̳ee Heg©<eeLe& efkeÀ³ee Lee~ GmeHej He´keÀej æ[euee nQ~ Ssmes Heg©<eeLe& mes nce Yeer ye´ïee yeeyee meceeve yeve
HeÀefjMlee mebkeÀles nQ~
ye´ïee yeeyee kesÀ leve ceW peye efMeJe Hejceelcee keÀe DeJelejCe ngDee leye DevekesÀ Deboj SkeÀ DeueewefkeÀkeÀlee
vepej Deeves ueieer~ GvnW meejs ueesie yeeyee keÀn HegkeÀejves ueies~ Flevee lekeÀ keÀer GvekeÀer yeng, Helveer Yeer
                                 f
GvnW yeeyee keÀn HegkeÀejves ueieer~ GvnW keÀesF& Yeer ueewekeÀkeÀlee vener jner yeefukeÀ efJeMJe kesÀ meYeer cesjs ye®®es
nQ ³en YeeJevee peeie=le ngF&~ Fmeer He´keÀej ncesYeer ye´ïee yeeyee meceeve efJeMJe kesÀ meYeer Deelcee³es YeeF& YeeF&
vepej Deevee DeeJeM³ekeÀ nQ~ leye nceejer ¢ef<ì, Je=efÊe, ke=Àefle þerkeÀ nes pee³esieer leLee nce ye´ïee yeeyee
meceeve HeÀefjMlee menpe ner yeve pee³eWies~
yeïee yeeyee kesÀ Heeme meyekegÀí Lee uesefkeÀve GvneWves DeHevee meyekegÀí efJeMJe mesJeeDeLe& meceHe&Ce efkeÀ³ee~
DeHeves Heeme kegÀí Yeer HeoeLe& Yeer vener jKee~ mJe³eb Hejceelcee kesÀ DeJelejCe kesÀ yeeo ye´ïee yeeyeeves keÀYeer
³en vener keÀne keÀer ³en %eeve cesje nQ~ ceW keÀj jne ntB ³en Yeer keÀYeer veneR keÀne~ Fmeer He´keÀej nces Yeer
DeHevee leve, ceve, Oeve F&MJejer³e mesJee ceW meceHe&Ce keÀjvee jne nQ~ keÀYeer Yeer ceQ Heve ve Dee³es ~
keÀjJevekeÀjenj keÀje jne nw cew efveefcele ntB~ Fmeer mce=efle mes nj keÀce& keÀjWies leye ye´ïee yeeHe meceeve
HeÀefjMlee menpe ner yeve pee³eWies~
ye´ïee yeeyee ncesMee meYeer keÀes ner Gcebie Glmeen njSkeÀ keÀer efJeMes<elee osKeles Les~ GvekesÀ iegCeeW keÀe ner
JeCe&ve keÀjles Les~ meyekeÀes Deeies yeæ{ves keÀer He´sjCee osles Les leLee DeHeves mes Yeer Deeies jKeles Les~ yeeyee
ncesMee keÀnles Les efkeÀ cesje SkeÀ SkeÀ ye®®ee efJeMJe HeefjJele&ve kesÀ efueS yengle ner keÀece keÀe nw~ Fmeer
He´keÀej nces ye´ïee yeeHe meceeve yeveves kesÀ efueS meYeer kesÀ iegCeeW keÀes, efJeMes<eleeDeeW keÀes osKevee nQ leLee JeCe&ve
keÀjvee nQ~ leye ner nce ye´ïee yeeHe meceeve mecHetCe& HeÀefjMlee yeve pee³eWies~
ye´ïee yeeyeeves osKee Lee efkeÀ Deye ³en cee³eeJeer Hegjeveer ogefve³ee keÀe ceneefJeveeMe nesvee nQ~ Deye nces Fme
%eeve ³e%e ceW meyekegÀí mJeen keÀj meHeÀue yeveevee nw~ Fmeer He´keÀej ye´ïee yeeyee keÀes Fme ogefve³ee kesÀ Jemlet,
JewYeJe, J³eefkeÌle meyemes Jewjeie Dee³ee~ GvneW ves DeHevee yegef׳eesie SkeÀ efMeJe yeeyee ceW ner ueiee³ee~ efJe<e³e
efJekeÀejeW keÀe l³eeie efkeÀ³ee~ leye lees ye´ïee yeeyee meyekesÀ efueS SkeÀ DeeoMe& yeves~ Fmeer He´keÀej nces Yeer
ye´ïee yeeyee meceeve mecHetCe& HeÀefjMlee yeveves kesÀ efueS Fme ogefve³ee mes yesno keÀe Jewjei³e keÀjvee DeeJeM³ekeÀ
nQ~
ye´ïee yeeyeeveer efJeMJe ceW meJe& DeelceeDeeW keÀes megKe Meebefle osves, MeefkeÌle osves kesÀ efueS jespe meJesjs meJesjs
2.00 yepes GþkeÀj leHem³ee efkeÀ³ee~ meeLe ner meeLe Hejceelcee kesÀ Fme %eeve keÀes peve peve lekeÀ Heng®eeves
kesÀ efueS meJesjs meJesjs %eeve keÀe efJe®eej meeiej cebLeve Yeer efkeÀ³ee~ Fmeer He´keÀej nces Yeer DeHeves Hegjeves
mJeYeeJe mebmkeÀejeW keÀes HeefjJele&ve keÀjves, mJe³eb keÀes MeefkeÌleMeueer leLee %eeve keÀe efJe®eej meeiej cebLeve
keÀjvee DeeJeM³ekeÀ nw~ leye nce Yeer ye´ïee yeeyee meceeve DeHeveer DeJemLee mecHetCe& HeÀefjMlee pewmes yevee
mekeWÀies~
efMeJe yeeyee keÀe DeJelejCe ye´ïee kesÀ leve ceW ngDee Lee, lees Yeer ye´ïee yeeyeeves keÀYeer Yeer ueesieeW keÀe O³eeve
DeHeves lejHeÀ veneR efKeb®eJee³ee~ ye´ïee yeeyee ncesMee nj keÀce& keÀjles efMeJe yeeyee kesÀ lejHeÀ O³eeve
efKeb®eJeeles Les~ ye´ïee yeeyee meoe ner mJe³eb keÀes efveefceÊe ceevekeÀj ®eueles Les~ nyegle meejer efJeMes<elee nesles
ngS Yeer yeeyee keÀnles Les peye legce efMeJe yeeyee keÀes ³eeo keÀjeWies leye ³en efJeMes<elee³es DeeHekesÀ Deboj Yeer
Dee pee³esieer~ Fmeer He´keÀej nces Yeer DeHevee DeveskeÀ keÀueeS@, efJeMes<eleeS@ nesles ngS Yeer meYeer keÀes DeHeves
lejHeÀ O³eeve efKeb®eJeevee nw~ DeHeves keÀueeDeeW keÀe efJeMes<eleeDeeW keÀe keÀYeer Yeer DeefYeceeve veneR keÀjvee nw
yeefukeÀ vece´ef®ele, efveefceÊe YeeJe mes jnvee nQ~ ve nce efkeÀmeer osnOeejer³eeW keÀer ³eeo keÀjs, vee ner nces keÀesF&
osnOeejer ³eeo Dee³es~ leye ner nce ye´ïee yeeyee meceeve mecHetCe& HeÀefjMlee yeve mekeWÀies~
Fmeer He´keÀej nce meYeer efJeMJe keÀer DeelceeDeeW kesÀ efueS ye´ïee yeeyee pees DeeoMe&, He´jCeeoe³ekeÀ nw GvekesÀ
meceeve yeveves kesÀefueS GHej pees kegÀí yeeles yeleeF& nQ GvekeÀe nce DevegkeÀjCe keÀjs~ efMeJe yeeyeeves ye´ïee
yeeyeekeÀes nce meYeer kesÀ meeceeves SkeÀ cee@æ[ue ©He ceW jKee nQ~ nces kesÀJeue GvneWves ke̳ee ke̳ee Heg©<eeLe& keÀj
mecHetCe& yeves Gmes OeejCe keÀjvee nw~ lees nces keÀce mece³e ceW ye´ïee yeeyee meceeve yeveves keÀer yengle De®íer
ceoo efceuesieer~ efpememes nceeje peerJeve Yeer meYeer kesÀ efueS SkeÀ DeeoMe&, He´sjCee osvesJeeuee yeve pee³esiee~
Fmeer He´keÀej Deye nces mece³eevegmeej ye´ïee yeeyee meceeve mecHetCe& yevevee nw~ ³ener DeeMe ye´ïee yeeyee nce
meYeer kesÀ He´efle keÀjles nQ~ leye ner efMeJe yeeyee keÀer Yeer He´l³e#elee nceejs Üeje nes pee³esieer~
Deesced Meebefle

								
To top