prezentacja - Fundacja Veritas by xiaocuisanmin

VIEWS: 0 PAGES: 61

									Kościół podzielony
 Wielka Schizma Wschodnia
  Schizma
 (od gr. σχίζω, σχίσμα)
rozdarcie, rozszczepienie
Kościół wzrastający (590-715)
Papież Grzegorz I Wielki
(590-604)


•Sojusz a Merowingami
•Umowy pokojowe z Longobardami
•Servus servorum Dei
•Działalność dobroczynna
•Praefectus Urbi
•Działalność liturgiczna
•Liber regulae pasoralis
Bonifacy V (619-625)
Egzarcha zatwierdza wybór
Papież Marcin I (649-655)
•Walka z monoteletami
•Śmierć na wygnaniu na Krymie
Papież Sergiusz I
(687-701)
•Nie uznał synodu trullańskiego (692)
•Kontakty z Frankami
•Wprowadził Agnus Dei
Papież Konstantyn
708-715

Ostatnia wyprawa do Konstantynopola
Zakończenie schizmy (691-710)
Tarik w Hiszpanii
               Ces. Justynian II
Ces. Leon III Izauryjski

Ikonoklazm
PapieżGrzegorz II
(715-731)

Odbudowa Monte Cassino (718)
Układy z Liutprandem Longobardzkim
Papież Grzegorz III
 (731-741)
- Potępienie ikonoklastycznego edyktu Leona III Izauryjskiego (731)
-Kontakty z Karolem Młotem i frankami
-Ostatni papież, którego zatwierdził egzarcha (pierwszym był Bonifacy V)
Liutprand
król Longobardów
w latach 712-744
Aistulf (Astolf)
król Longobardów
W latach 744-756
Pepin III Krótki (714-768)
Childeryk III (+755)
ostatni władca z dynastii
Merowingów
                       .
Stefan II (III)
752-757
Po najkrótszym w dziejach pontyfikacie Stefana II (3/4 dni)
                  .
Donacja (Darowizna) Pepina (756)
Patrimonium S. Petri
Egzarchat Rawenny
Pentapolis : Ankona, Senigallia, Fano, Pasaro,
Rimini)
                 Powstanie Państwa Kościelnego

                   Patrimonium S. Petrii


                   Darowizna Pepina Krótkiego 754-56

   757/774
                   Darowizna i Obietnice Pepina
                   Krótkiego i Karola Wielkiego 757/
                   774/787         Ancona - 757/774
787/817                       Papież św. Paweł I
                           (757-767)


        Narni 757/774


                           Papież Hadrian I
                           (772-795)
  Papież Sylwester I (314-335)
                 Cesarz Konstantyn


Donatio Constantini     (na podstawie tzw. Legendy Sylwestra, powstała ok. 750-800)
•Papież uznany zostaje za ważniejszego od
wszystkich biskupów w tym: Antiochii,
Aleksandrii, Konstantynopola, Jerozolimy
•Wzniesiona przez Konstantyna Bazylika św.
Jana na Lateranie zostaje uznana
najważniejszą świątynią chrześcijańską,
•Kościoły św. Piotra i św. Pawła otrzymują
liczne bogactwa,
•Najważniejsi duchowni Rzymu otrzymują te
same przywileje i insygnia, co rzymscy
senatorowie
•Papież otrzymuje te same insygnia i odbiera
te same honory, co cesarz, wśród nich prawo
do noszenia korony cesarskiej, purpurowego
płaszcza i tuniki; Sylwester miał jednak
odmówić noszenia korony, w związku z czym
cesarz przyznał mu prawo do noszenia
wysokiej białej czapki,
•Papież i jego następcy otrzymują Pałac
Laterański, Rzym z jego prowincjami,
dystryktami i miastami Italii oraz wszystkie
regiony Zachodu.                  Donatio Constantini
Wielkanoc 774
Papież Hadrian I i Karol Wielki
(prośba o wypełnienie promissio carisiaca i
potwierdzenie darowizny Pepina)
Sobór Nicejski II
   787
  Ikonoklazm
Triclinium maius
Władca frankoński – Karol Wielki
Prawnik – Alkuin z Yorku
   Prima sedes a nemine iudicatur
   nisi deprehendatur a fide devius
              Decretales Symmachi, 500 r.                   Władca francuski – Filip IV Piękny
                   Prawnik – Wilhelm de Nogaret
Boże Narodzenie 800 r.
Koronacja Karola Wielkiego
przez papieża Leona III (795-816)
  Boże Narodzenie 800 r.
Wznowienie Cesarstwa zachodniego
    Koronacja Karola Wielkiego
     przez papieża Leona III
   Filioque
 Wierzę w Ducha Świętego,
 Pana i Ożywiciela, który od
Ojca i Syna pochodzi, który
 z Ojcem i Synem odbiera
 uwielbienie i chwałę który
  mówił przez proroków.
Synod w Toledo III (589) –
wprowadzenie formuły

Synody niemieckie (791, 794) – prośba
wsparta przez Karola Wielkiego do Leona
III o wprowadzenie formuły

Koronacja cesarska w Rzymie Henryka II
(1014) – pierwszy raz odśpiewano Credo z
formułą

Sobór Lyo ński II (1274) – zatwierdzenie
formuły
        Chleb kwaszony
        Prosfora
Chleb przaśny
Azyma
opłatek
   Schizma
Focjusza I Wielkiego
     vel

Mikołaja I Wielkiego
   867- 879
Św. Focjusz I Wielki  Św. Ignacy I
   810-893      797-877
Papież
Mikołaj I Wielki
(858-867)

•Prymat papie ża
•Dekrety pseudoizydoria ńskie
•Zastępca Chrystusa
•Prymat jurysdykcyjny
•Oddzielenie w ł. świeckiej i duchownej
•Prymat nad Wschodem i Zachodem
•Spór z patriarcha Focjuszem
(863-867)
 Sobór Konstantynopolita ński IV
      869-870
  Uważany jest przez Kościół Katolicki za ósmy Sobór Powszechny, dla Kościoła
          Prawosławnego ma charakter soboru lokalnego


•przywrócenie porządku kanonicznego za cenę
publicznego upokorzenia większości episkopatu
bizantyńskiego :(sprawa        patriarchy Focjusza

•Prymat Rzymu ) Libellum satisfactionis
•Pentarchia jako pięć zmysłów Kościoła

•Zakaz mieszania się władzy święckiej w sprawy
kościoła
               Papież Jan VIII
               (872-882)
•Zapobiegł najazdowi Saracenów
•Walki z rzymską arystokracją
 (Spoletańczykami i bp Formuzosem)
•Walka z niewolnictwem
•Zakończenie schizmy focjańskiej
•Papież początku saeculum obscurum
Cluny
    Papież Leon       IX  (OSB)

             (1049-1054)

•Rozpoczęcie reform na wzór Cluny
  •Liczne synody reformatorskie
  •Walka z symonia i nikolaizmem


 Po jego śmierci nastąpiła Wielka Schizma
 Wschodnia (za sprawą m. in. jego legata
       Humberta z Moyenmoutier)
Normanowie w XII wieku
            Przyczyny bezpośrednia
            •Problemy z obrządkami w Italii i
            Konstantynopolu

            •Problemy liturgiczne i
            dyscyplinarne

            •Problem z Normanami na PD
            Włoch

            •Sprawy ambicjonalne
Cesarz Konstantyn IX
Patriarcha
Michała Cerulariusz
(1043-1058)
POCZĄTEK WIELKIEJ SCHIZMY: Legat pp. Leona IX
Humbert z Moyenmoutier (kard. de Silva Candida) złożył na ołtarzu w
bazylice Hagia Sophia bullę wyklinającą patriarchę Michała Cerulariusza i
innych. Synod w Konstantynopolu ekskomunikuje legatów papieskich (24
lipca 1054)
Cesarz
Aleksy Komnen
(1048-1118)
Zjazd w Clermont  (27 XI 1095)
I  Krucjata 1096-1099
IV  Krucjata 1202-1204
Zdobycie Konstantynopola
17 lipca 1203
II zdobycie Konstantynopola
kwiecień 1204
         Sobór Lyoński II
           1274
•Pierwsze próby ekumeniczne: unia z Ko ściołem
bizanty ńskim: unia lyo ńska, zawarta przez ustn ą
przysi ęgę wyrzeczenia si ę schizmy, któr ą złożyli
wysłannicy cesarza Micha ła VIII Paleologa, nie zosta ła
poparta przez duchowie ństwo na Wschodzie i
ostatecznie zerwana w 1282 r.
•Potwierdzenie nauki o czy śćcu
•Kościół po raz pierwszy moc ą najwy ższego autorytetu
określił prawd ę o łącznym pochodzeniu Ducha
Świętego – od Ojca i Syna – Filioque            Śmierć
  Św. Tomasza z Akwinu    św. Bonawentury
Upadek Konstantynopola

   1453
Cesarstwo bizantyjskie
ok. 1400
Konstantyn XI Dragazes
Ostatni cesarz bizantyjski
Oblężenie
Konstantynopola
  29 maja 1453
Upadek Konstantynopola
Wjazd Mehmeda II Zdobywcy
do Konstantynopola
Koniec

								
To top