menu tong hop v1 by xiaocuisanmin

VIEWS: 0 PAGES: 24

									                    MENU CTCL (01'04'11)STT         TEN MON


          CÔM TAÁM
1   Tröùng cuùt opla (5)
1   Tröùng gaø opla (1)
2   Bì
3   Chaû
4   Laïp xöôûng
5   Söôøn coát-leát nöôùng
6   Bì chaû
7   Laïp xöôûng bì
8   Söôøn bì
9   Côm chaû toâm cua
10  Söôøn chaû
11  Thòt Ba roïi nöôùng
12  Chaïo caù thaùc laùc
13  Ñuøi gaø chieân nöôùc maén
14  Taøu huû ky toâm thòt
15  Söôøn bì chaû
16  Söôøn non nöôùng
17  Caùnh gaø chieân nöôùc maém
18  Taøu huû ky laïp xöôûng
19  Taøu huû ky - Bì - Chaû
20  Gaø xaû ôùt kho thoá
21  Toâm thòt kho thoá
22  Söôøn taøu huû ky
23  Söôøn chaû tröùng gaø opla
24  Côm Söôøn ñuøi gaø
25  Côm taám Cali 5 Moùn
26  Côm taám Cali Ñaëc Bieät 7 Moùn
27  Côm tay caàm thaäp caåm
        CAÙC LOAÏI BUÙN
28  Buùn Bì
29  Buùn Chaû Gioø
30  Buùn Nem nöôùng
31  Buùn Thòt Nöôùng
32  Buùn Bì - Chaû Gioø
33  Buùn Thòt Nöôùng - Bì
34  Buùn Thòt Nöôùng - Chaû Gioø
35  Buùn chaïo caù thaùc laùc
36  Buùn Taøu Huû Ky
37  Buùn Thòt nöôùng - Bì - Chaû gioø
38  Buùn THK +Chaû gioø+ thòt nöôùng
39  Buùn Cali ñaëc bieät -5 moùn
40  Buùn Chaû Haø Noäi
       CAÙC LOAÏI CHAÙO
41  Chaùo traéng hoät vòt muoái döa moùn
42  Chaùo thòt Heo Baèm
         BUÙN NÖÔÙC
43  Buùn rieâu toâm cua
44  Buùn chaû caù nöôùc
45  Buùn chaû caù khoâ
46  Baùnh Canh Khoâng thòt
47  Baùnh Canh thit heo
48  Baùnh canh gioø heo
49  Baùnh canh gioø heo+thòt naïc
50  Baùnh canh thaäp caåm
       CAÙC LOAÏI CUOÁN
51  Bì cuốn
52  Gỏi cuốn
53  Thịt nướng cuốn
54  Nem nướng cuốn
       CAÙC MOÙN CHAY
55  Chaû gioø chay
56  Bì cuoán chay
57  Côm taám bì chay
58  Côm taám söôøn chay
59  Côm taám söôøn bì chay
60  Buùn bì chay
61  Buùn chaû gioø chay
62  Buùn bì chaû gioø chay
   CAÙC MOÙN ÑAËC BIEÄT
63  Xoâi chieân chaû caù thaùc laùc
   Xoâi chieân ñuøi gaø chieân gioøn / nöôùc
64
   maém
   Xoâi chieân caùnh gaøø/ chieân gioøn /
65
   nöôùc maém
66  Canh khoå qua
67  Canh Traùi bí
68  Khoai taây chieân
69  Khaên laïnh
   CÁC MÓN GỌI THEÂM
   Côm/ Buùn/ Baùnh canh/ Döa moùn/ Ñaäu
70  baép haáp/ Canh/ Ñoà chua/ Phụ thu Côm
   chaùy
71  Xoâi chieân
72  Cuùt opla (5)
72  Gaø opla (1)
73  Côm taám chaùy gioøn
74  Thòt nöôùng/ Gioø heo
75  Chaû toâm cua
75  Chaû gioø (2 cuoán)
76  Hoät vòt muoái
77  Chaïo caù thaùc laùc (1)
78  Nem chua nöôùng
79  Laïp xöôûng
80  Bì chay
81  Xoâi chieân chaû caù thaùc laùc (2)
82  Bì
82  Chaû
83  Nem nöôùng
85  Söôøn nöôùng/ Söôøn chay
86  Chaû caù (1 vieân, 2 laùt, 1 traùi ôùt)
87  Ba roïi nöôùng
88  Ñuøi gaø chieân gioøn / nöôùc maém
89  Taøu huû ky
90  Caùnh gaø chieân gioøn / nöôùc maém
91  Söôøn Non nöôùng
92  Gaø xaû ôùt kho thoá
93  Toâm thòt kho thoá
94  Thòt + chaû vieân nöôùng
95  Söôøn ñuøi gaø
   TRAÙNG MIEÄNG
95  Baùnh Flan
96  Cheø chuoái xaøo döøa
97  Traùi caây thaäp caåm
   Sinh Toá
98  Döøa
99  Sinh toá Maõng caàu
100  Sinh toá sampo
101  Sinh toá bô
102  Daâu
   Nöôùc eùp
103  Oåi
104  Thôm
105  Döa haáu
106  Caø chua
107  Caø roát
108  Taùo eùp
109  Böôûi eùp
110  Nöôùc eùp toång hôïp
         THÖÙC UOÁNG
111  Caø pheâ noùng
112  Caø pheâ söõa noùng
113  Caø pheâ ñaù
114  Caø pheâ söõa ñaù
115  Rau maù
116  Rau maù döøa
116  Rau maù bô
116  Rau maù ñaäu xanh
117  Boät saén cam/taùo/thôm
118  Söõa ñaäu naønh ñaù
119  Söõa ñaäu naønh noùng
120  Cam töôi coù ñaù
121  Cam töôi khoâng ñaù
122  Döøa töôi
123  Nöôùc suoái
124  Soda
124  Coke, pepsi
124  7 up
125  Diet Coke / Diet Pepsi
126  Soda chanh ñöôøng
127  Taåy chanh ñöôøng theâm
128  Soda cam
129  Chanh töôi
130  Chanh noùng
131  Chanh muoái noùng
132  Chanh muoái ñaù
133  Lipton
134  Lipton ñaù
135  Lipton söõa noùng
136  Lipton söõa ñaù
137  Lip ton bình
137  Söõa töôi coù ñaù
138  Söõa töôi khoâng ñaù
139  Yogurt ñaù
140  Red bull
141  Traø noùng bình
142  Traø ñaù
142  Traø noùng
143  Nöôùc loïc / Taåy ñaù theâm
             BIA
144  Bia 333
145  Tiger
145  Ken
   Yogurt huõ
   Nuoc sam
   Cali lang man
   Cali tho mong


       COMBO TREÛ EM
    (1 moùn chính, 1 moùn phuï, 1
    traùng mieäng, 1 nöôùc ngoït)
   Combo treû em - Chaùo Thòt heo
   Rau maù
   Dua haáu traùng mieäng
   Combo treû em - Baùnh Canh
   Rau maù
   Dua haáu traùng mieäng
   Combo treû em - Côm söôøn
   Rau maù
   Dua haáu traùng mieäng
      COMBO NGÖÔØI LÔÙN
1   Côm söôøn + canh
   Rau maù
   Traùng mieäng
2   Buùn Thòt nöôùng
   Rau maù
   Traùng mieäng
3   Côm tay caàm thaäp caåm + canh
   Rau maù
   Traùng mieäng
4   Combo CTCG Gaø xaû ôùt kho thoá + canh
   Ñaäu baép
   Söõa ñaäu naønh
   Traùng mieäng
5   Combo CTCG Toâm thòt kho thoá
   Ñaäu baép
   Söõa ñaäu naønh
   Traùng mieäng
      MENU CTCL (01'04'11)

                                     GIAÙ BAÙN GIAÙ BAÙN
                Tiếng anh                 (VND) - 10/ (VND) - 04/
                                       10     11
Broken Rice
Quail egg omelet                                25,000     28,000
Quail egg omelet                                25,000     28,000
Shredded pork & skin                              26,000     29,000
Pork pie                                    26,000     29,000
Chinese Sausage                                28,000     32,000
House special BBQ pork                             30,000     36,000
Shredded pork & skin + Pork pie                        31,000     34,000
Chinese Sausage + Shredded pork & skin                     33,000     35,000
BBQ pork + shredded pork & skin                        34,000     39,000
                                     0          35,000
BBQ pork + pork pie                                36,000   39,000
BBQ Pork Belly                                  36,000   42,000
Broken Rice with fish paste on lemongrass                     38,000   39,000
Fried chicken wing with fish sauce                        38,000   41,000
House special shrimp & pork wrapped in beancurd                  39,000   44,000
BBQ pork + shredded pork & skin + pork pie                    39,000   46,000
                                     0    40,000   48,000
Fried chicken drumstick with fish sauce                      41,000   45,000
Chinese Sausage + Shrimp & pork in beancurd                    41,000   45,000
Shrimp & pork in beancurd + shredded pork & skin + pork pie            42,000   46,000
Lemongrass chicken in a claypot                          42,000   45,000
Pork & shrimp in a claypot                            42,000   45,000
BBQ pork + shrip & pork wrapped in beancurd                    43,000   48,000
BBQ pork + pork pie + chicken egg omelet                     44,000   47,000
                                     0    44,000   52,000
Your choice of 5 toppings                             46,000   50,000
                                          shrimp
Special 7 toppings (BBQ pork, shredded pork & skin, pork pie, quail eggs, sausage,49,000 & pork in beancurd and
                                               55,000
                                     0    43,000   49,000
Rice Noodles
Shredded pork & skin                              27,000    29,000
Egg rolls                                   30,000    32,000
Grilled pork                                  32,000    34,000
Rice noodles with lemongrass pork                       32,000    35,000
Shredded pork & skin + Egg rolls                        33,000    36,000
Grilled lemongrass pork + shredded pork & skin                 36,000    39,000
Grilled lemongrass pork + Egg rolls                      36,000    39,000
Rice noodles with fish paste on lemongrass                   38000    39,000
House special shrimp & pork wrapped in beancurd                  39,000    42,000
Grilled lemongrass pork + shredded pork & skin + Egg rolls             41,000    43,000
Shrimp & pork wrapped in beancurd + Egg rolls + lemongrass pork          45,000    48,000
                                          & pork
Special 5 flavors (grilled lemongrass pork, shredded pork & skin, egg rolls, shrimp47,000 in beancurd, sour sausag
                                                50,000
                                     0    42000    44,000
Porridge Varieties
Rice porridge with salted egg & pickles                     24,000    26,000
Rice porridge with ground pork                          30,000    30,000
Rice Noodles (with soup)
Noodle in Shrimp & Crab soup                            35000    39,000
Noodle soup with fish Paste                           38,000    40,000
Noodle with fish Paste                              38,000    40,000
Large rice noodles without meat                          18,000    20,000
Large rice noodles with pork meat                         31,000    32,000
Large rice noodles with pork tendons                       33,000    36,000
Large rice noodles with pork tendons & pork meat                 37,000    38,000
Combination of pork tendons, meat & meat ball                   40,000    46,000
Spring Rolls
Shredded pork & skin spring rolls                         18,000    20,000
Pork & shrimp spring rolls                            20,000    24,000
Lemongrass pork rolls                               24,000    26,000
Grilled pork rolls                                26,000    28,000
Vegetarian Food
Vegetarian egg rolls                               14,000    16,000
Vegetarian spring rolls                              20,000    22,000
Broken rice with vegetarian shredded pork                     27,000    29,000
Broken rice with vegetarian grilled pork                     29,000    32,000
Broken rice with vegetarian grilled & shredded pork                34,000    36,000
Rice noodles with vegetarian shredded pork                    26,000    28,000
Rice noodles with vegetarian egg rolls                      29,000    32,000
Rice noodles with vegetarian shredded pork & egg rolls              32,000    35,000
Specials
Crispy sticky rice with fish paste                        32,000    34,000

Crispy sticky rice with chicken wings                              40,000

                                     0    43,000    46,000
                                     0    15000    18,000
                                     0    22000    28,000
                                     0    17,000    18,000
                                     0    3,000     3,000
Side Dishes
                                7,000  8,000
Extra rice / noodles / Pickles / Bamboo / Soup / pickles
Extra Crispy sticky rice                    11,000  12,000
Quail egg omelet (5 eggs)                   11,000  13,000
Chicken egg omelet (1 egg)                   11,000  13,000
Extra Crispy Broken rice                    13,000  14,000
Lemongrass pork                        12,000  15,000
                              0  14,000  16,000
Egg rolls                           11,000  14,000
Extra salted egg                        15,000  15,000
Fish paste on lemongrass                    16,000  18,000
Grilled sour sausage                      16,000  18,000
Chinese Sausage                        17,000  22,000
                              0      18,000
Crispy sticky rice with fish paste               18,000  20,000
Shredded pork & skin                      18,000  19,000
Pork pie                            18,000  19,000
Grilled pork                          19,000  24,000
BBQ pork                            20,000  26,000
                              0      25,000
                              0  27,000  30,000
Chicken wing                          28,000  34,000
House special salad without duck                29,000  32,000
                              0  31,000  35,000
                              0  31,000  38,000
Lemongrass chicken in a claypot                32,000  35,000
Pork & shrimp in a claypot                   32,000  35,000
                              0  34,000  37,000
                              0  35,000  42,000
Watermelon juice
Flan cake dessert                       13,000  16,000
Coconut banana sweet desert                  15,000  15,000
Mixed fresh fruits                       28,000  28,000
Smoothies
Coconut                            22,000  26,000
Sour Sop                            22,000  26,000
Sapodilla                           22,000  24,000
Avocado                            26,000  32,000
Strawberry                           30,000  32,000
Fresh Fruit juice
Guava                             22,000  24,000
Pineapple                           22,000  24,000
Watermelon              22,000  24,000
Tomato                24,000  24,000
Carrot                24,000  26,000
Apple                 26,000  32,000
Grape fruit              26,000  26,000
Mixed fresh fruit juice        30,000  32,000
Drinks
Hot coffee              19,000  20,000
Hot coffee with milk         20,000  21,000
Iced Coffee              21,000  22,000
Iced Coffee with milk         22,000  23,000
Pennyworth drink           17,000  17,000
Pennyworth with fresh coconut     22,000  24,000
Pennyworth with fresh coconut     22,000  24,000
Pennyworth with fresh coconut     22,000  22,000
Cassava and fresh Orange juice    29,000  32,000
Soy bean juice with ice        14,000  14,000
Soy bean juice hot          19,000  19,000
Fresh Orange Juice with ice      24,000  26,000
Fresh Orange Juice          29,000  34,000
Fresh Coconut             18,000  26,000
Bottled Water             12,000  12,000
Club soda               19,000  21,000
Coke / Pepsi             19,000  21,000
                 0  19,000  21,000
                 0  19,000  21,000
Soda with fresh lemon and sugar    26,000  27,000
                 0  12,000  12,000
Soda with Orange juice        31,000  32,000
                 0  19,000  20,000
Salted lemon drink hot        17,000  18,000
Salted lemon drink hot        17,000  18,000
Salted lemon drink iced        19,000  20,000
Lipton                14,000  14,000
Iced lipton              17,000  17,000
Hot Lipton Teawith milk        20,000  20,000
                 0  21,000  21,000
Hot Lipton (pot)           22,000  22,000
Iced fresh milk            20,000  22,000
                 0  25,000  27,000
Yogurt with ice            15,000  16,000
Red bull drink            20,000  21,000
Hot tea (pot)             15,000  15,000
                 0  3,000  3,000
                             0  3,000  3,000
-                               3,000  3,000
                             0
Beer 333                           22,000  24,000
Beer Tiger                          22,000  24,000
Beer Heneiken                         26,000  29,000
-                               10,000  12,000
-                               10,000  12,000
-                               32,000  32,000
-                               32,000  32,000
-
Kid's Menu
                               33,000  35,000                               33,000  35,000                               33,000  35,000Adults's Menu
Broken rice with BBQ pork                   42,000  44,000
Pennyworth drink
Watermelon juice
Rice noodles with lemongrass pork               32,000  36,000
Pennyworth drink
Watermelon juice
Broken rice with quail eggs omelet              55,000  56,000
Pennyworth drink
Watermelon juice
Crispy broken rice with lemongrass chicken in a claypot    56,000  58,000
Steamed Okras
Soy bean juice
Watermelon juice
Crispy broken rice with pork & shrimp in a claypot      56,000  58,000
Steamed Okras
Soy bean juice
Watermelon juice
                                     BAÛNG GIAÙ MENU MÔÙI
                                                           GIA BAN GIAÙ   GIAÙ
                                                            HIEN BAÙN +       TAÊNG TAÊNG
STT            TEÂN MOÙN                        TEÂN TIEÁNG ANH                   BAÙN
                                                            NAY 10% VAT       (VNÑ) (%)
                                                                    08'09
                                                            (VND)  (VND)
             CÔM TAÁM                          Broken Rice
1   Tröùng cuùt opla (5)                     Quail egg omelet                 22,000  24,200  24,000  2,000  9%
1   Tröùng gaø opla (1)                      Quail egg omelet                 22,000  24,200  24,000  2,000  9%
2   Bì                              Shredded pork & skin               23,000  25,300  25,000  2,000  9%
3   Chaû                             Pork pie                     23,000  25,300  25,000  2,000  9%
4   Laïp xöôûng                          Chinese Sausage                  25,000  27,500  28,000  3,000  12%
5   Söôøn coát-leát nöôùng                    House special BBQ pork              25,000  27,500  29,000  4,000  16%
6   Bì chaû                            Shredded pork & skin + Pork pie          28,000  30,800  31,000  3,000  11%
7   Laïp xöôûng bì                        Chinese Sausage + Shredded pork & skin      30,000  33,000  33,000  3,000  10%
8   Söôøn bì                           BBQ pork + shredded pork & skin          30,000  33,000  33,000  3,000  10%
9   Côm chaû toâm cua
10  Söôøn chaû                          BBQ pork + pork pie              30,000   33,000  33,000  3,000  10%
11  Thòt Ba roïi nöôùng                      BBQ Pork Belly
12  Chaïo caù thaùc laùc                     Broken Rice with fish paste on lemongrass   35,000   38,500  38,000  3,000  9%
13  Ñuøi gaø chieân nöôùc maén                  Fried chicken wing with fish sauce
14  Taøu huû ky toâm thòt                     House special shrimp & pork wrapped in beancurd36,000   39,600  39,000  3,000  8%
15  Söôøn bì chaû                         BBQ pork + shredded pork & skin + pork pie   35,000   38,500  39,000  4,000  11%
16  Söôøn non nöôùng                                                         39,000
17  Caùnh gaø chieân nöôùc maém                  Fried chicken drumstick with fish sauce      38,000  41,800  41,000  3,000  8%
18  Taøu huû ky laïp xöôûng                    Chinese Sausage + Shrimp & pork in beancurd    37,000  40,700  41,000  4,000  11%
19  Taøu huû ky - Bì - Chaû                    Shrimp & pork in beancurd + shredded pork &    38,000  41,800  42,000  4,000  11%
20  Gaø xaû ôùt kho thoá                     skin + pork pie
                                  Lemongrass chicken in a claypot          38,000  41,800  41,000  3,000  8%
21  Toâm thòt kho thoá                      Pork & shrimp in a claypot            38,000  41,800  41,000  3,000  8%
22  Söôøn taøu huû ky                       BBQ pork + shrip & pork wrapped in beancurd    38,000  41,800  42,000  4,000  11%
23 Söôøn chaû tröùng gaø opla                    BBQ pork + pork pie + chicken egg omelet     39,000  42,900  43,000  4,000  10%
24 Côm Söôøn ñuøi gaø                                                          42,000
25 Côm taám Cali 5 Moùn                       Your choice of 5 toppings             40,000  44,000  44,000  4,000  10%
26 Côm taám Cali Ñaëc Bieät 7 Moùn                 Special 7 toppings (BBQ pork, shredded pork &   42,000  46,200  47,000  5,000  12%
                                  skin,
27 Côm tay caàm thaäp caåm                                                       40,000
                                  pork pie, quail eggs, sausage, shrimp & pork in
                                  beancurd
          COMBO TREÛ EM                  and sour sausage Kid's Menu                     33,000  #REF!  #REF!
   (1 moùn chính, 1 moùn phuï, 1 traùng mieäng, 1 nöôùc ngoït)
1   Moùn chính
   Côm söôøn nöôùng
   Baùnh canh thòt heo
   Chaùo thòt heo baèm - combo
2  Moùn phuï
   Suùp/ Khoai taây chieân
3  Traùng mieäng vaø giaûi khaùt
   Traùi caây, nöôc ngoït

      COMBO NGÖÔØI LÔÙN                 Adults's Menu
1  Côm söôøn + canh             Broken rice with BBQ pork           36,000   39,600  40,000  4,000  11%
   Rau maù                 Pennyworth drink
   Döa haáu traùng mieäng          Watermelon juice
2  Buùn Thòt nöôùng             Rice noodles with lemongrass pork       38,000   41,800  42,000  4,000  11%
   Rau maù                 Pennyworth drink
   Döa haáu traùng mieäng          Watermelon juice
3  Côm tay caàm thaäp caåm + canh      Broken rice with quail eggs omelet       32,000   35,200  35,000  3,000  9%
   Rau maù                 Pennyworth drink
   Traùng mieäng              Watermelon juice
4  Combo CTCG Gaø xaû ôùt kho thoá + canh                          claypot
                       Crispy broken rice with lemongrass chicken in a49,000   53,900  54,000  5,000  10%
   Ñaäu baép                Steamed Okras
   Söõa ñaäu naønh             Soy bean juice
   Döa haáu traùng mieäng          Fresh Watermelon
5  Combo CTCG Toâm thòt kho thoá                              49,000
                       Crispy broken rice with pork & shrimp in a claypot    53,900  54,000  5,000  10%
   Ñaäu baép                Steamed Okras
   Söõa ñaäu naønh             Soy bean juice
   Döa haáu traùng mieäng          Fresh Watermelon

        CAÙC LOAÏI BUÙN                Rice Noodles
28  Buùn Bì                 Shredded pork & skin               23,000 25,300   26,000  3,000  13%
29  Buùn Chaû Gioø              Egg rolls                    26,000 28,600   29,000  3,000  12%
30  Buùn Nem nöôùng             Grilled pork                   28,000 30,800   31,000  3,000  11%
31  Buùn Thòt Nöôùng             Grilled lemongrass pork             28,000 30,800   31,000  3,000  11%
32  Buùn Bì - Chaû Gioø           Shredded pork & skin + Egg rolls         29,000 31,900   32,000  3,000  10%
33  Buùn Thòt Nöôùng - Bì          Grilled lemongrass pork + shredded pork & skin 32,000 35,200    35,000  3,000  9%
34  Buùn Thòt Nöôùng - Chaû Gioø       Grilled lemongrass pork + Egg rolls       32,000 35,200   35,000  3,000  9%
35  Buùn chaïo caù thaùc laùc        Rice noodles with fish paste on lemongrass    35000 38,500   38,000  3,000  9%
36  Buùn Taøu Huû Ky             House special shrimp & pork wrapped in beancurd36,000 39,600    39,000  3,000  8%
37  Buùn Thòt nöôùng - Bì - Chaû gioø                             36,000
                       Grilled lemongrass pork + shredded pork & skin + Egg rolls 39,600  40,000  4,000  11%
38  Buùn THK +Chaû gioø+ thòt nöôùng                             40,000 44,000
                       Shrimp & pork wrapped in beancurd + Egg rolls + lemongrass pork   44,000  4,000  10%
39  Buùn Cali ñaëc bieät -5 moùn       Special 5 flavors (grilled lemongrass pork,   42,000 46,200   46,000  4,000  10%
                       shredded pork & skin, egg rolls, shrimp & pork
                       in beancurd, sour sausage
40 Buùn Chaû Haø Noäi

        CAÙC LOAÏI CHAÙO                  Porridge Varieties
41 Chaùo traéng hoät vòt muoái döa moùn      Rice porridge with salted egg & pickles     22000   24,200  24,000  2,000  9%
42 Chaùo thòt Heo Baèm               Rice porridge with ground pork         28,000  30,800  30,000  2,000  7%
         BUÙN NÖÔÙC                 Rice Noodles (with soup)
43  Buùn rieâu toâm cua              Noodle in Shrimp & Crab soup
44  Buùn chaû caù nöôùc              Noodle soup with fish Paste
45  Buùn chaû caù khoâ              Noodle with fish Paste
46  Baùnh Canh Khoâng thòt            Large rice noodles without meat         15,000  16,500  17,000  2,000  13%
47  Baùnh Canh thit heo              Large rice noodles with pork meat        28,000  30,800  31,000  3,000  11%
48  Baùnh canh gioø heo              Large rice noodles with pork tendons      30,000  33,000  33,000  3,000  10%
49  Baùnh canh gioø heo+thòt naïc         Large rice noodles with pork tendons & pork meat34,000  37,400  37,000  3,000  9%
50  Baùnh canh thaäp caåm             Combination of pork tendons, meat & meat ball 38,000   41,800  40,000  2,000  5%

       CAÙC LOAÏI CUOÁN                    Spring Rolls
51  Bì cuốn                    Shredded pork & skin spring rolls        16,000  17,600  18,000  2,000  13%
52  Gỏi cuốn                   Pork & shrimp spring rolls           18,000  19,800  20,000  2,000  11%
53  Thịt nướng cuốn                Lemongrass pork rolls              20,000  22,000  22,000  2,000  10%
54  Nem nướng cuốn                Grilled pork rolls               22,000  24,200  24,000  2,000  9%

        CAÙC MOÙN CHAY                   Vegetarian Food
55  Chaû gioø chay                Vegetarian egg rolls               10,000  11,000  11,000  1,000  10%
56  Bì cuoán chay                 Vegetarian spring rolls             16,000  17,600  18,000  2,000  13%
57  Côm taám bì chay               Broken rice with vegetarian shredded pork    23,000  25,300  26,000  3,000  13%
58  Côm taám söôøn chay              Broken rice with vegetarian grilled pork     25,000  27,500  29,000  4,000  16%
59  Côm taám söôøn bì chay                                     30,000
                          Broken rice with vegetarian grilled & shredded pork    33,000  33,000  3,000  10%
60  Buùn bì chay                 Rice noodles with vegetarian shredded pork    23,000  25,300  26,000  3,000  13%
61  Buùn chaû gioø chay              Rice noodles with vegetarian egg rolls      26,000  28,600  29,000  3,000  12%
62  Buùn bì chaû gioø chay                                     29,000
                          Rice noodles with vegetarian shredded pork & egg rolls  31,900  32,000  3,000  10%

      CAÙC MOÙN ÑAËC BIEÄT                     Specials
63  Xoâi chieân chaû caù thaùc laùc       Crispy sticky rice with fish paste        30,000  33,000  32,000  2,000  7%
64  Xoâi chieân ñuøi gaø chieân gioøn / nöôùc  Crispy sticky rice with chicken wings      39,000  42,900  43,000  4,000  10%
65  maém
   Xoâi chieân caùnh gaøø/ chieân gioøn / nöôùc
66  maém
   Canh khoå qua                                                  13,000
67  Canh Traùi bí
68  Khoai taây chieân
69  Khaên laïnh                                                   3,000
      CÁC MÓN GỌI THEÂM                  Side Dishes
  Côm/ Buùn/ Baùnh canh/ Döa moùn/ Ñaäu    Extra rice / noodles / Pickles / Bamboo / Soup /
70 baép haáp/ Canh/ Ñoà chua/ Phụ thu Côm                             6,000  6,600  7,000  1,000  17%
                        pickles
71 chaùy
  Xoâi chieân                 Extra Crispy sticky rice              10,000  11,000  11,000  1,000  10%
72  Cuùt opla (5)               Quail egg omelet (5 eggs)             12,000  13,200  13,000  1,000  8%
72  Gaø opla (1)               Chicken egg omelet (1 egg)             12,000  13,200  13,000  1,000  8%
73  Côm taám chaùy gioøn           Extra Crispy Broken rice              11,000  12,100  13,000  2,000  18%
74  Thòt nöôùng/ Gioø heo           Lemongrass pork                  15,000  16,500  20,000  5,000  33%
75  Chaû toâm cua
75  Chaû gioø (2 cuoán)            Egg rolls                     10,000  11,000  11,000  1,000  10%
76  Hoät vòt muoái              Extra salted egg                  14,000  15,400  15,000  1,000  7%
77  Chaïo caù thaùc laùc (1)         Fish paste on lemongrass              15,000  16,500  17,000  2,000  13%
78  Nem chua nöôùng              Grilled sour sausage                15,000  16,500  17,000  2,000  13%
79  Laïp xöôûng                Chinese Sausage                  15,000  16,500  17,000  2,000  13%
80  Bì chay
81  Xoâi chieân chaû caù thaùc laùc (2)    Crispy sticky rice with fish paste         15,000  16,500  18,000  3,000  20%
82  Bì                    Shredded pork & skin                12,000  13,200  13,000  1,000  8%
83  Chaû                   Pork pie                      12,000  13,200  13,000  1,000  8%
84  Nem nöôùng                Grilled pork                    15,000  16,500  18,000  3,000  20%
85  Söôøn nöôùng/ Söôøn chay         BBQ pork                      18,000  19,800  20,000  2,000  11%
86  Chaû caù (1 vieân, 2 laùt, 1 traùi ôùt)
87  Ba roïi nöôùng
88  Ñuøi gaø chieân gioøn / nöôùc maém    Chicken wing                    25,000  27,500  29,000  4,000  16%
89  Taøu huû ky                House special salad without duck          25,000  27,500  29,000  4,000  16%
90  Caùnh gaø chieân gioøn / nöôùc maém                             25,000  27,500  29,000  4,000  16%
91  Söôøn Non nöôùng                                                29,000
92  Gaø xaû ôùt kho thoá           Lemongrass chicken in a claypot          28,000  30,800  32,000  4,000  14%
93  Toâm thòt kho thoá            Pork & shrimp in a claypot             28,000  30,800  32,000  4,000  14%
94  Thòt + chaû vieân nöôùng
95  Söôøn ñuøi gaø                                                 29,000
96  Chaïo caù thaùc laùc           Fish paste on lemongrass              30,000  33,000  32,000  2,000  7%

        TRAÙNG MIEÄNG                    Dessert
95 Baùnh Flan                 Flan cake dessert                 12,000  13,200  13,000  1,000  8%
96 Cheø chuoái xaøo döøa            Coconut banana sweet desert            12,000  13,200  13,000  1,000  8%
97 Traùi caây thaäp caåm            Mixed fresh fruits                 25,000  27,500  28,000  3,000  12%

      SINH TOÁ - NÖÔÙC EÙP
           Sinh Toá            Smoothies
98  Döøa            Coconut               20,000  22,000  22,000  2,000  10%
99  Sinh toá Maõng caàu     Sour Sop              20,000  22,000  22,000  2,000  10%
100  Sinh toá sampo       Sapodilla              20,000  22,000  22,000  2,000  10%
101  Sinh toá bô         Avocado               24,000  26,400  26,000  2,000  8%
102  Daâu            Strawberry             28,000  30,800  30,000  2,000  7%
           Nöôùc eùp          Fresh Fruit juice
103  OÅi             Guava                20,000  22,000  22,000  2,000  10%
104  Thôm            Pineapple              20,000  22,000  22,000  2,000  10%
105  Döa haáu          Watermelon             20,000  22,000  22,000  2,000  10%
106  Caø chua          Tomato               22,000  24,200  24,000  2,000  9%
107  Caø roát          Carrot               22,000  24,200  24,000  2,000  9%
108  Taùo eùp          Apple                24,000  26,400  26,000  2,000  8%
109  Böôûi eùp          Grape fruit             24000  26,400  26,000  2,000  8%
110  Nöôùc eùp toång hôïp    Mixed fresh fruit juice       29,000  31,900  32,000  3,000  10%

         THÖÙC UOÁNG             Drinks
111  Caø pheâ noùng       Hot coffee             16,000  17,600  18,000  2,000  13%
112  Caø pheâ söõa noùng     Hot coffee with milk        17,000  18,700  19,000  2,000  12%
113  Caø pheâ ñaù        Iced Coffee             18,000  19,800  20,000  2,000  11%
114  Caø pheâ söõa ñaù      Iced Coffee with milk        19,000  20,900  21,000  2,000  11%
115  Rau maù           Pennyworth drink          15,000  16,500  17,000  2,000  13%
116  Rau maù döøa/bô/ñaäu xanh  Pennyworth with fresh coconut    20,000  22,000  22,000  2,000  10%
117  Boät saén cam/taùo/thôm   Cassava and fresh Orange juice   26,000  28,600  29,000  3,000  12%
118  Söõa ñaäu naønh ñaù     Soy bean juice with ice       12,000  13,200  13,000  1,000  8%
119  Söõa ñaäu naønh noùng    Soy bean juice hot
120  Cam töôi coù ñaù      Fresh Orange Juice with ice     22,000  24,200  24,000  2,000  9%
121  Cam töôi khoâng ñaù     Fresh Orange Juice         27,000  29,700  29,000  2,000  7%
122  Döøa töôi          Fresh Coconut            18,000  19,800  20,000  2,000  11%
123  Nöôùc suoái         Bottled Water            10,000  11,000  12,000  2,000  20%
124  Soda            Club soda              16,000  17,600  18,000  2,000  13%
124  Coke, pepsi         Coke / Pepsi            16,000  17,600  18,000  2,000  13%
124  7 up                                       18,000
125  Diet Coke / Diet Pepsi                              18,000
126  Soda chanh ñöôøng      Soda with fresh lemon and sugar   23,000  25,300  25,000  2,000  9%
127  Taåy chanh ñöôøng theâm
128  Soda cam          Soda with Orange juice       28,000  30,800  31,000  3,000  11%
129  Chanh töôi
130  Chanh noùng         Salted lemon drink hot       15,000  16,500  17,000  2,000  13%
131  Chanh muoái noùng      Salted lemon drink hot       15,000  16,500  17,000  2,000  13%
132  Chanh muoái ñaù        Salted lemon drink iced
133  Lipton            Lipton          13,000  14,300  14,000  1,000  8%
134  Lipton ñaù          Iced lipton        15,000  16,500  17,000  2,000  13%
135  Lipton söõa noùng       Hot Lipton Teawith milk  17,000  18,700  19,000  2,000  12%
136  Lipton söõa ñaù
137  Lip ton bình         Hot Lipton (pot)     20,000  22,000  22,000  2,000  10%
137  Söõa töôi coù ñaù       Iced fresh milk      18,000  19,800  20,000  2,000  11%
138  Söõa töôi khoâng ñaù
139  Yogurt ñaù          Yogurt with ice      14000  15,400  15,000  1,000  7%
140  Red bull           Red bull drink      18,000  19,800  20,000  2,000  11%
141  Traø noùng bình        Hot tea (pot)       15,000  16,500  20,000  5,000  33%
142  Traø ñaù                                 3,000
142  Traø noùng                                3,000
143  Nöôùc loïc/ Taåy ñaù theâm                        3,000
   Phuï thu khoâng ñaù

             BIA
144 Bia 333             Beer 333         20,000  22,000  22,000  2,000  10%
145 Tiger              Beer Tiger        20,000  22,000  22,000  2,000  10%
145 Ken               Beer Heneiken       24,000  26,400  26,000  2,000  8%

   Sinh toá haït sen
   Cheø cuû naêng - baïch quaû
      GIAÙ BAÙN 10'10 GIAÙ BAÙN 10'10               GIAÙ BAÙN            GIÁ BÁN
GIAÙ BAÙN
                       TAÊNG (VNÑ)  TAÊNG (%)  PARKSON   GIÁ BÁN 04'11  PARKSON     Ghi chuù
  10'10
       (bao gom VAT)  (bao gom VAT)               (+ 10% VAT)          (+10% VAT)


 25,000     27,500     28,000      1,000     4%     28,000
 25,000     27,500     28,000      1,000     4%     28,000
 26,000     28,600     29,000      1,000     4%     29,000
 26,000     28,600     29,000      1,000     4%     29,000
 28,000     30,800     31,000       0      0%     31,000
 30,000     33,000     33,000      1,000     3%     33,000
 31,000     34,100     34,000       0      0%     34,000
 33,000     36,300     36,000       0      0%     36,000
 34,000     37,400     37,000      1,000     3%     37,000
 35,000     38,500     39,000                  39,000                  Moùn môùi
 36,000     39,600     40,000      3,000     8%     40,000
 36,000     39,600     40,000                  40,000
 38,000     41,800     42,000       0      0%     42,000
 38,000     41,800     42,000                  42,000
 39,000     42,900     43,000       0      0%     43,000
 39,000     42,900     43,000       0      0%     43,000
 40,000     44,000     44,000      1,000     3%     44,000
 41,000     45,100     45,000       0      0%     45,000
 41,000     45,100     45,000       0      0%     45,000
 42,000     46,200     46,000       0      0%     46,000
 42,000     46,200     46,000      1,000     2%     46,000
 42,000     46,200     46,000      1,000     2%     46,000
 43,000     47,300     47,000      1,000     2%     47,000
 44,000     48,400     48,000      1,000     2%     48,000
 44,000     48,400     48,000      2,000     5%     48,000                  Moùn môùi
 46,000     50,600     51,000      2,000     4%     51,000
 49,000     53,900     54,000      2,000     4%     54,000
 43,000     47,300     47,000      3,000     7%     47,000                  Moùn môùi


 34,000     37,400     37,000                  37,000
42,000      #VALUE!  2,000  5%  46,000


44,000  48,400  48,000  2,000  5%  48,000


55,000                  61,000


56,000  61,600  62,000  2,000  4%  62,000
56,000  61,600  62,000  2,000  4%  62,000
27,000  29,700  30,000  1,000  4%  30,000
30,000  33,000  33,000  1,000  3%  33,000
32,000  35,200  35,000  1,000  3%  35,000
32,000  35,200  35,000  1,000  3%  35,000
33,000  36,300  36,000  1,000  3%  36,000
36,000  39,600  40,000  1,000  3%  40,000
36,000  39,600  40,000  1,000  3%  40,000
38,000  41,800  42,000   0   0%  42,000
39,000  42,900  43,000   0   0%  43,000
41,000  45,100  45,000  1,000  2%  45,000
45,000  49,500  50,000  1,000  2%  50,000
47,000  51,700  52,000  1,000  2%  52,000
42,000  46,200  46,000         46,000  Moùn môùi24,000  26,400  26,000   0   0%  26,000
30,000  33,000  33,000   0   0%  33,000


35,000                  39,000
38,000  41,800  42,000         42,000
38,000                  42,000
18,000  19,800  20,000  1,000  6%  20,000
31,000  34,100  34,000   0   0%  34,000
33,000  36,300  36,000   0   0%  36,000
37,000  40,700  41,000   0   0%  41,000
40,000  44,000  44,000   0   0%  44,00018,000  19,800  20,000   0   0%  20,000
20,000  22,000  22,000   0   0%  22,000
24,000  26,400  26,000  2,000  8%  26,000
26,000  28,600  29,000  2,000  8%  29,00014,000  15,400  15,000  3,000  21%  15,000
20,000  22,000  22,000  2,000  10%  22,000
27,000  29,700  30,000  1,000   4%  30,000
30,000  33,000  33,000  1,000   3%  33,000
34,000  37,400  37,000  1,000   3%  37,000
26,000  28,600  29,000   0    0%  29,000
29,000  31,900  32,000   0    0%  32,000
32,000  35,200  35,000   0    0%  35,00032,000  35,200  35,000   0   0%  35,000
40,000  44,000  44,000  -3,000  -8%  44,000
43,000                  47,000
15,000  16,500  17,000         17,000
22,000                  24,000
17,000                  19,000
3,000  3,300  3,000          3,000
7,000  7,700  8,000   0   0%   8,000

10,000  11,000  11,000  -1,000  -10%  11,000
11,000  12,100  12,000  -2,000  -18%  12,000
11,000  12,100  12,000  -2,000  -18%  12,000
13,000  14,300  14,000   0    0%  14,000
13,000  14,300  14,000  -7,000  -54%  14,000
14,000  15,400  15,000  14,000  100%  15,000  Moùn môùi
14,000  15,400  15,000  3,000  21%  15,000
15,000  16,500  17,000   0    0%  17,000
16,000  17,600  18,000  -1,000  -6%  18,000
16,000  17,600  18,000  -1,000  -6%  18,000
17,000  18,700  19,000   0    0%  19,000
18,000  19,800  20,000          20,000
18,000  19,800  20,000   0    0%  20,000
18,000  19,800  20,000  5,000  28%  20,000
18,000  19,800  20,000  5,000  28%  20,000
19,000  20,900  21,000  1,000   5%  21,000
22,000  24,200  24,000  2,000   9%  24,000
25,000  27,500  28,000          28,000
27,000  29,700  30,000  27,000  100%  30,000  Moùn môùi
28,000  30,800  31,000  -1,000  -4%  31,000
29,000  31,900  32,000   0    0%  32,000
31,000  34,100  34,000  2,000   6%  34,000
31,000  34,100  34,000  2,000   6%  34,000
32,000  35,200  35,000   0    0%  35,000
32,000  35,200  35,000   0    0%  35,000
34,000  37,400  37,000       0%  37,000  Moùn môùi
35,000  38,500  39,000  6,000   17%  39,000  Moùn môùi
32,000  35,200  35,000   0    0%  35,000  bo13,000  14,300  14,000   0    0%  14,000
15,000  16,500  17,000  2,000  13%  17,000
28,000  30,800  31,000   0    0%  31,000
22,000  24,200  24,000   0   0%   24,000  Ko ban
22,000  24,200  24,000   0   0%   24,000  Ko ban
22,000  24,200  24,000   0   0%   24,000  Ko ban
26,000  28,600  29,000   0   0%   29,000  Ko ban
30,000  33,000  33,000   0   0%   33,000  Ko ban


22,000  24,200  24,000   0   0%  24,000  Ko ban
22,000  24,200  24,000   0   0%  24,000  Ko ban
22,000  24,200  24,000   0   0%  24,000  Ko ban
24,000  26,400  26,000   0   0%  26,000  Ko ban
24,000  26,400  26,000   0   0%  26,000  Ko ban
26,000  28,600  29,000   0   0%  29,000  Ko ban
26,000  28,600  29,000   0   0%  29,000  Ko ban
30,000  33,000  33,000  -2,000  -7%  33,000  Ko ban19,000  20,900  21,000  1,000  5%   21,000
20,000  22,000  22,000  1,000  5%   22,000
21,000  23,100  23,000  1,000  5%   23,000
22,000  24,200  24,000  1,000  5%   24,000
17,000  18,700  19,000   0   0%   19,000
22,000  24,200  24,000   0   0%   24,000
29,000  31,900  32,000   0   0%   32,000
14,000  15,400  15,000  1,000  7%   15,000
19,000                   21,000
24,000  26,400  26,000   0   0%  26,000
29,000  31,900  32,000   0   0%  32,000
18,000  19,800  20,000  -2,000  -11%  20,000
12,000  13,200  13,000   0   0%  13,000
19,000  20,900  21,000  1,000  5%  15,000
19,000  20,900  21,000  1,000  5%  15,000
19,000  20,900  21,000          15,000
19,000  20,900  21,000          15,000
26,000  28,600  29,000  1,000  4%   29,000
12,000  13,200  13,000          13,000
31,000  34,100  34,000   0   0%   34,000
19,000  20,900  21,000          21,000
17,000  18,700  19,000   0   0%   19,000
17,000  18,700  19,000   0   0%   19,000
19,000   20,900     21,000             21,000
14,000   15,400     15,000      0   0%   15,000
17,000   18,700     19,000      0   0%   19,000
20,000   22,000     22,000     1,000  5%   22,000
21,000   23,100     23,000             23,000
22,000   24,200     24,000      0   0%   24,000
20,000   22,000     22,000      0   0%   22,000
25,000   27,500     28,000             28,000
15,000   16,500     17,000       0   0%  17,000
20,000   22,000     22,000       0   0%  22,000
15,000   16,500     17,000     -5,000  -33%  17,000
3,000    3,300      3,000              3,000
3,000    3,300      3,000              3,000
3,000    3,300      3,000              3,000
5,000        5500      6000          6,00022,000   24,200     24,000      0   0%   20,000
22,000   24,200     24,000      0   0%   20,000
26,000   28,600     29,000      0   0%   24,000

  26,000                          29,000  ko vao Menu, de o standee
  22,000                          24,000  ko vao Menu, de o standee
e o standee
e o standee

								
To top