Near-Optimal Design of WDM Dual-Ring with Dual-Crossconnect

Document Sample
Near-Optimal Design of WDM Dual-Ring with Dual-Crossconnect Powered By Docstoc
					Æ   Ö¹ÇÔØ Ñ Ð           ×   Ò Ó Ï         Å      Ù Ð¹Ê Ò    Û Ø
                                             £
          ٠й  ÖÓ×× ÓÒÒ           Ø    Ö    Ø   ØÙÖ

        Ö   Ö  Ñ Ò    ¸  Ò Ö     ÙÑ   ÐÐ ¸  Ò   Å Ö Ó Ì

                 Ð    Ø Ð Ê     Ö ×ÓÒ¸ Ì    ÍË
      ÇÔØ    Ð Æ ØÛÓÖ   Ò      Ú Ò    Ê ×  Ö    ´ÇÔÆ  ʵ Ä
      Ö    ÂÓÒ××ÓÒ Ë   ÓÓÐ Ó     Ò Ò   ÖÒ    Ò    ÓÑÔÙØ Ö Ë  Ò
              ÍÒ Ú Ö× ØÝ Ó Ì Ü ×        Ø    ÐÐ ×                         ËÌÊ     Ì
ËÙÖÚ Ú Ð ØÝ ØÓ ÙÐØÝ ÓÑÔÓÒ ÒØ× Ò × ÑÔÐ ¬ Ñ Ò Ñ ÒØ Ö Ú Ø ÔÖ Ø Ð ÔÐÓÝÑ ÒØ
Ó Ö Ò ¹ × Ï Å Ò ØÛÓÖ ×º ÁÒ Ñ ÒÝ ÔÔÐ Ø ÓÒ׸ ÐÓ Ø ÓÒ ÓÒ×ØÖ ÒØ× Ò Ù× Ö × Ð Ð ØÝ
Ö ÕÙ Ö Ø Ø ÑÙÐØ ÔÐ Ö Ò × Ö ÒØ Ö ÓÒÒ Ø ØÓ ÓÖÑ × Ò Ð Ð Ö Ò ØÛÓÖ º ËÙÖÚ Ú Ð ØÝ Ó
 ÓÒÒ Ø ÓÒ× ×Ô ÒÒ Ò ÖÓ×× ÑÙÐØ ÔÐ Ö Ò × × Ø Ò Ú Ý Ö ×ÓÖØ Ò ØÓ Ù Ð¹ ÒØ Ö ÓÒÒ Ø ÓÒ¸
 º º¸ ØÛÓ ´ÓÖ ÑÓÖ µ ÒÓ × Ö Ú Ð Ð ØÓ ÖÓ×× ÓÒÒ Ø Ø ÒØ Ö¹Ö Ò ØÖ Æ ØÛ Ò ØÛÓ Ò ¹
 ÓÖ Ò Ö Ò ×º Ý ÔÖÓÚ Ò ÓÒ     ÙÔ ÖÓ×× ÓÒÒ Ø¹ÒÓ ØÓ Ù× Ò × Ó ÐÙÖ Ó Ø
ÔÖ Ñ ÖÝ ÖÓ×× ÓÒÒ Ø¹ÒÓ ¸ Ò ØÛÓÖ Û ÓÒÒ Ø Ú ØÝ × Ø Ù× Ù Ö ÒØ Ð×Ó Ò ÔÖ × Ò Ó
 ÒÝ ÙÐØÝ ÒÓ º
   Ì × Ô Ô Ö Ö ×× × Ø ÔÖÓ Ð Ñ Ó ÓÔØ Ñ ÐÐÝ ÔÖÓÚ × ÓÒ Ò ÓØ Ò Û Ø Ò ÖÓ×× ÓÒ¹
Ò Ø ÔÓÖØ× Ö ÕÙ Ö ØÓ × Ø × Ý × Ø Ó ØÖ Æ Ñ Ò × Ò Ù Ð¹ ÒØ Ö ÓÒÒ Ø Ï Å Ù Ð¹Ö Ò
Ò ØÛÓÖ Ö Ø ØÙÖ º Ì ÔÖÓ Ð Ñ × ×ÓÐÚ ÙÒ Ö ØÛÓ × Ò × Ò Ö Ó׺ ÁÒ Ø ¬Ö×Ø × Ò Ö Ó¸
ÔÖ ÓÖ ØÝ × Ú Ò ØÓ Ø Ñ Ò Ñ Þ Ø ÓÒ Ó Ø ÒÙÑ Ö Ó Û Ú Ð Ò Ø ×º ÁÒ Ø × ÓÒ × Ò Ö Ó¸ ÔÖ ÓÖ¹
 ØÝ × Ú Ò ØÓ Ø Ð Ò Ò Ó ØÖ Æ ØÛ Ò Ø ÖÓ×× ÓÒÒ Ø¹ÒÓ ×º ÌÛÓ Æ ÒØ ÔÔÖÓ ×
 Ö ÔÖÓÔÓ× Ø Ø ÔÖÓÚ    Ò Ö¹ÓÔØ Ñ Ð ×ÓÐÙØ ÓÒ Ò  ÓÒ× Ö × Ò Ö Óº Ì × Ù××
Ô Ö ÓÖÑ Ò ÓÑÔ Ö ×ÓÒ ÔÖÓÚ × Ø Ò ØÛÓÖ × Ò Ö Û Ø ÕÙ ÒØ Ø Ø Ú ×× ××Ñ ÒØ Ó Ø
ØÖ ¹Ó« ØÛ Ò Ø ØÛÓ ÔÔÖÓ ×º
                 ½º ÁÆÌÊÇ Í ÌÁÇÆ
Ï Ú Ð Ò Ø Ú × ÓÒ ÅÙÐØ ÔÐ Ü Ò ´Ï ŵ Ø ÒÓÐÓ Ý Ó« Ö× Ú Ð ×ÓÐÙØ ÓÒ ØÓ ÙÐÐÝ ÜÔÐÓ Ø
Ø ÒÓÖÑÓÙ× Ò Û Ø Ú Ð Ð Ò ¬ Ö ÓÔØ ×º ÀÓÛ Ú Ö¸ Ø × ÔÖ Ø Ð Ú ÒØ Ñ Ý
 ÓÑÔÖÓÑ × Ý Ø ÔÓ×× Ð Ó ÙÖÖ Ò Ó Ò ØÛÓÖ Ð Ñ ÒØ ÙÐغ ÓÖ Ò×Ø Ò ¸ Ð Ò ÐÙÖ
 Ò ¼ Û Ú Ð Ò Ø ×Ý×Ø Ñ¸   ÖÖÝ Ò Ç ËÇÆ Ì × Ò Ð׸ Ò « Ø × Ñ ÒÝ × ½¸¾¼¼¸¼¼¼
Ø Ð Ô ÓÒ ÐÐ׺
  ÈÖÓØ Ø ÓÒ ÔÐ ÒÒ Ò × Ø Ö ÓÖ ÓÑ Ñ Ò ØÓÖÝ ×Ø Ô Ò Ø × Ò Ô × Ó Ï Å
Ò ØÛÓÖ ×º ÒÙÑ Ö Ó Ò ØÛÓÖ Ö Ø ØÙÖ × Ú Ò ÔÖÓÔÓ× ØÓ Ø ÙÐÐ Ú ÒØ Ó
  Ì × ÛÓÖ Û × ×ÙÔÔÓÖØ Ò Ô ÖØ Ý Ø Ì Ü × À Ö Ù Ø ÓÒ ÓÓÖ Ò Ø Ò Ó Ö ÙÒ Ö ÓÒØÖ Ø
  £
¼¼ ½¹¼½¿ ¹½ Ò Ø ÆË ÙÒ Ö ÓÒØÖ Ø ÆÁ¹¼¼ ¾¼ º
Ï Å Ø ÒÓÐÓ Ý Ò Ø Ø Ö ×Ô Øº    ½ß¿
                      ÑÓÒ Ø ÑÓ×Ø Ó Ø Ò Ó× Ò ×ÓÐÙØ ÓÒ׸ Ï Å Ö Ò ×
ÔÖ × ÒØ ×ÓÑ Ô ÙÐ Ö ØÙÖ ×º
   ¯ Ù ØÓ Ø ØÓÔÓÐÓ Ð Ð ÝÓÙØ Ó       Ö Ø ÓÒ Ð Ö Ò ¸ ÓÒÐÝ ØÛÓ × Ó ÒØ ÖÓÙØ × Ü ×Ø ØÛ Ò
       ÒÓ Ô Öº Ï Ò Ø Ï Å Ö Ò × Ò ÙÒ Ø ÓÒ Ð ×Ø Ø ¸ ÖÓÙØ Ò × Ò ÖÝ × ÓÒ¸
     º º¸ ÐÓ Û × ÓÖ ÓÙÒØ Ö ÐÓ Û × ÖÓÙØ º Ï Ò Ú Ö Ò ØÛÓÖ Ð Ñ ÒØ ÙÐØ Ó ÙÖ׸ ÓÒ Ó
    Ø ØÛÓ ÖÓÙØ × ÓÑ × ÙÒ Ú Ð Ð ¸ Ñ Ò Ø × ÑÔÐ ØÓ ÔÖÓÑÔØÐÝ Ø ÖÑ Ò Ø Ò ×× ÖÝ
    ×Ø Ô× ØÓ Ö ÙÑÚ ÒØ Ø ÙÐØÝ Ð Ñ Òغ
   ¯ Ì ÐÓÛ ÒÓ Ð Ö Ó Ø Ö Ò Ö Ø ØÙÖ Ò Ð × × ÑÔÐ ¬ Ñ Ò Ñ ÒØ Ò ÓÒØÖÓк
   ¯ Ì ÔÖ Ú ÓÙ× ØÛÓ ÔÖÓÔ ÖØ × Ö ×ÙÐØ Ò Ø ÔÓ×× Ð ØÝ ØÓ ÑÔÐ Ñ ÒØ ÙØÓÑ Ø ÈÖÓØ Ø ÓÒ
    ËÛ Ø Ò ´ È˵ Ø Ò ÕÙ × Ö ØÐÝ Ò Ø Ï Å Ð Ý Ö¸ Û Ø Ø ÔÓØ ÒØ Ð ØÓ            Ú
      ÙÐØ Ö ÓÚ ÖÝ Ø Ñ × Ò Ø ÓÖ Ö Ó Ø Ò× Ó Ñ ÐÐ × ÓÒ ×º
    ÐØ ÓÙ Ö Ò ¹ × Ï Å Ò ØÛÓÖ Ò Ö ×ØÖÙ ØÙÖ × Ö ÖÓ Ù×Ø ØÓ Ñ Ð ÙÒ Ø ÓÒ Ò ÒÓ × ÓÖ
Ð Ò × Ò Ö Ò Ö ÒØÐÝ ÙÐعØÓÐ Ö ÒØ Ò × Ð ¹ Ð Ò ¸ Ø Ð Ñ Ø Ö Ó × Ò Ð Ï Å Ö Ò
Ò ØÛÓÖ Ó × ÒÓØ ×Ù Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ× Ò Û Ð Ö Ò ØÛÓÖ × Ö Ö ÕÙ Ö º ÌÓ ÓÚ Ö ÓÑ Ø ×
Ð Ñ Ø Ø ÓÒ¸ ÒØ Ö ÓÒÒ Ø Ï Å Ö Ò Ò ØÛÓÖ × Ö ÓÒ× Ö º Ê Ò × Ò ÒØ Ö ÓÒÒ Ø
                               ¸

ØÓ ÓÖÑ Ò Ö ØÖ ÖÝ ØÓÔÓÐÓ Ýº Ì         ÓÒÒ Ø Ú ØÝ Ó Ò Ö ØÖ ÖÝ Ñ × × ÓÑ Ò Û Ø
Ø ×Ý Ñ Ò Ñ ÒØ Ò × Ð ¹ Ð Ò ÔÖÓÔ ÖØ × Ó Ø Ö Ò ØÓÔÓÐÓ Ýº Æ ÓÖ Ò ÒÓ ×
 Ö ÒØ Ö ÓÒÒ Ø Ù× Ò Ø Ö Ø × Ò Ð ¹ ÓÑ Ò ÓÖ Ù Ð¹ ÓÑ Ò Ö Ø ØÙÖ º ÁÒ Ø × Ò Ð ¹
 ÓÑ Ò Ö Ø ØÙÖ ¸  ¾
              × Ò Ð ÖÓ×× ÓÒÒ Ø¹ÒÓ Ý × Ù× ØÓ ÒØ Ö ÓÒÒ Ø Ø ÒØ Ö¹Ö Ò ØÖ Æ
  ØÛ Ò ØÛÓ Ò ÓÖ Ò Ö Ò ×º Ì × ×ÓÐÙØ ÓÒ × × Ò× Ø Ú ØÓ ÒÓ ÙÐØ׸ × ÐÙÖ Ó Ø
 ÖÓ×× ÓÒÒ Ø¹ÒÓ ÓÑÔÐ Ø ÐÝ ×ÖÙÔØ× ÐÐ ÒØ Ö¹Ö Ò ØÖ Æ º ÌÓ ÓÔ Û Ø Ø           ÓÚ ØÝÔ Ó
  ÙÐظ Ø Ù Ð¹ ÓÑ Ò ´ÓÖ Ù Ð¹ ÒØ Ö ÓÒÒ Ø µ Ö Ø ØÙÖ × Ù× º Ï Ø Ø × Ö Ø ØÙÖ ¸
Ö Ò × Ö ÒØ Ö ÓÒÒ Ø Ù× Ò ØÛÓ ÖÓ×× ÓÒÒ Ø¹ÒÓ ×º Ï Ò ÓÒ Ð׸ Ø ÓØ Ö × Ù× ØÓ
  ÖÖÝ Ø ÒØ Ö ÒØ Ö¹Ö Ò ØÖ Æ º
   Î Ö ÓÙ× Ð ÓÖ Ø Ñ× Ú Ò ÔÖÓÔÓ× ØÓ ÓÔØ Ñ Þ Ø Ô Ö ÓÖÑ Ò Ò Ó×Ø Ó ÑÙÐØ ¹Ö Ò
Ò ØÛÓÖ ×º Ë Ò ÓÒ× ÔÖÓÔÓ×           Ö Ö Ð Ö Ò Ö Ø ØÙÖ ØÓ ÒØ Ö ÓÒÒ Ø ÒÓ × Ø
  « Ö ÒØ ÐÓ Ø ÓÒ׺ Ì Ó Ø Ú ÓÒ× Ö × ØÓ ¬Ò Ø ×Ø × Ø Ó Ö Ò × Ò ÓÖ Ö ØÓ Ñ Ò Ñ Þ
Ø ÒØ Ö¹Ö Ò ØÖ Æ Ò Ø ØÓØ Ð ÙÑÙÐ Ø Ú Ö Ò Ô Ö Ñ Ø Öº Ì Ö Ò × Ð Ø ÓÒ × Ô Ò ÒØ ÓÒ
Ø ØÖ Æ Ô ØØ ÖÒº Ï Ò Ò ÅÙ Ö ÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ ÔØ Ó ÝÔ Ö¹Ö Ò º Ì ÝÔ Ö¹Ö Ò
 × ÐÓ Ð Ö Ò ×ÙÔ ÖÔÓ× ÓÒ Ø Ù Ð¹ ÒØ Ö ÓÒÒ Ø ÓÒ Ó ØÛÓ Ö Ò ×º Ì Ö ×ÙÐØ Ò Ò ØÛÓÖ
 ÐÐÓÛ× ØÓ Ò Ð ÒØ Ö¹Ö Ò ØÖ Æ Ò Ø ÓÖÑ Ó ÒØÖ ¹Ö Ò ØÖ Æ Ù× Ò Ø ÝÔ Ö¹Ö Ò º
   Ì Ó Ø Ú Ó Ø × Ô Ô Ö × ØÓ Ñ Ò Ñ Þ Ø Ó×Ø Ó Ø Ù Ð¹ ÒØ Ö ÓÒÒ Ø Ï Å Ù Ð¹
Ö Ò Ö Ø ØÙÖ º ÌÛÓ Ó×Ø ØÓÖ× Ö ÓÒ× Ö
   ¯ Ø Ö Ò ÐÓ Ô Ö Ñ Ø Ö׸ Ð  Ñ Ü½   Ò Ð ¸Û
                      Ñ Ü¾       Ò Ø Ø ÒÙÑ Ö Ó Û Ú Ð Ò Ø ×
    Ö ÕÙ Ö Ò     Ö Ò ¸ Ö ×Ô Ø Ú ÐÝ Ø Û Ú Ð Ò Ø Ó×Ø× × Ö ØÐÝ ÔÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ð ØÓ
    Ø × Ô Ö Ñ Ø Ö×
 Ý ÁÒ Ø  Ö Ñ Ò Ò Ó Ø Ô Ô Ö¸ ÒÓ × Ø Ø Ö Ù×   ØÓ ÒØ Ö ÓÒÒ Ø ØÖ Æ ÖÓÑ ÓÒ Ö Ò ØÓ ÒÓØ Ö
 Ö Ö  ÖÖ   ØÓ × ÖÓ×× ÓÒÒ Ø¹ÒÓ ×º
                OADM              OADM

                     Crossconnect node 1

                     OADM OXC OADM

            OADM    R1             R2   OADM

                     OADM OXC OADM

                     Crossconnect node 2
                OADM              OADM             ÙÖ  ½º  Ê Ò ÒØ Ö ÓÒÒ Ø ÓÒ Ö        Ø ØÙÖ


   ¯Ø ÖÓ×× ÓÒÒ Ø¹ÒÓ ÙÒ Ð Ò ØÓÖ¸ Æ ¸ Ø Ø × ÔÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ð ØÓ Ø ÐÓ « Ö Ò Ø
   Ø ØÛÓ ÖÓ×× ÓÒÒ Ø¹ÒÓ × Ø ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ó Ø ÔÖÓØ Ø ÓÒ ×Û Ø Ò ÔÖÓ ÙÖ Ò
                         Ü
    × Ó ÖÓ×× ÓÒÒ Ø¹ÒÓ ÙÐØ × ÔÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ð ØÓ Ø × ØÓÖº
ÇÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ Ó ÓÒ Ó×Ø ØÓÖ Ó × ÒÓØ Ò ×× Ö ÐÝ Ð ØÓ Ø ÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ Ó Ø ÓØ Öº ÇÒ
Ø ÓÒØÖ Öݸ Ø Ñ Ý ÔÔ Ò Ø Ø Ø Ñ Ò Ñ Þ Ø ÓÒ Ó Ø ÖÓ×× ÓÒÒ Ø¹ÒÓ ÙÒ Ð Ò ØÓÖ¸
Æ ¸ Û ÐÐ Ð
Ü      ØÓ    Ö Ú ÐÙ Ó Ð ¸ Ò Ú Ú Ö× º
                Ñ Ü


  ÌÛÓ Æ ÒØ Ð ÓÖ Ø Ñ× Ö ÔÖÓÔÓ× Ò Ø Ô Ô Ö Ø Ø ÔÖÓÚ Ø Ò ØÛÓÖ × Ò Ö Û Ø
 ÐØ ÖÒ Ø Ú Ò Ö¹ÓÔØ Ñ Ð Ò ØÛÓÖ Ð ÝÓÙØ׸ Û Ø Ö ×Ô Ø ØÓ Ø ØÛÓ Ó× Ò Ó×Ø ØÓÖ׺ ÓØ
 Ð ÓÖ Ø Ñ× Ñ Ò Ñ Þ Ø ØÛÓ Ó×Ø ØÓÖ׸ Ú Ò ÔÖ ÓÖ ØÝ ØÓ Ø ¬Ö×Ø ÓÖ Ø × ÓÒ Ó×Ø ØÓÖ¸
Ö ×Ô Ø Ú Ðݺ ÓØ Ð ÓÖ Ø Ñ× ÖÙÒ Ò ÔÓÐÝÒÓÑ Ð Ø Ñ º Ì Ô Ö ÓÖÑ Ò ÓÑÔ Ö ×ÓÒ × Ù××
 Ò Ë Ø ÓÒ ÔÖÓÚ × ÕÙ ÒØ Ø Ø Ú Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ó Ø ØÖ ¹Ó« ØÛ Ò Ø ØÛÓ ÔÖÓÔÓ× Ô¹
ÔÖÓ ×º × ÓÒ Ø × Ö ×ÙÐØ׸ Ò ØÛÓÖ × Ò Ö× Ò ÓÓ× Ø ÔÔÖÓ Ø Ø ØØ Ö ×Ù Ø×
Ø Ö Ó×Ø Ó Ø Ú ×¸ Û Ð Ø Ø × Ñ Ø Ñ Ù Ö ÒØ Ò ½¼¼± ×ÙÖÚ Ú Ð ØÝ Ó Ø Ö ×ÙÐØ Ò
Ò ØÛÓÖ   Ò×Ø ÒÝ × Ò Ð Ò ØÛÓÖ Ð Ñ ÒØ ÙÐظ º º¸ ÒÓ ÓÖ Ð Ò ÙÐغ
¾º  Í Ä¹ÊÁÆ    Æ ÌÏÇÊà ÏÁÌÀ               Í Ä¹ÁÆÌ Ê ÇÆÆ  ÌÁÇÆ
Ì Ï Å Ò ØÛÓÖ ÙÒ Ö ÓÒ× Ö Ø ÓÒ ÓÑÔÖ × × ØÛÓ Ö Ø ÓÒ Ð Ï Å Ö Ò × ´ Ù Ð¹Ö Ò µ¸
ʽ Ò Ê¾¸ Ö ×Ô Ø Ú Ðݸ Ø Ø Ö    ¹ ÓÒÒ Ø Ý Ñ Ò× Ó ØÛÓ ÖÓ×× ÓÒÒ Ø¹ÒÓ × ´ ٠й
 ÒØ Ö ÓÒÒ Ø ÓÒµº ÐÐ ÒÓ × Ö ÕÙ ÔÔ Û Ø ÓÔØ Ð ¹ ÖÓÔ ÑÙÐØ ÔÐ Ü Ö× ´Ç ŵº
 ÖÓ×× ÓÒÒ Ø¹ÒÓ ÓÑÔÖ × × ØÛÓ Ç Å¸ ÓÒ ÓÖ Ö Ò º Ì ØÛÓ Ç Å Ö ÒØ Ö ÓÒÒ Ø
 Ý Ñ Ò× Ó Ò ÓÔØ Ð ÖÓ×× ÓÒÒ Ø ´Ç µ × × ÓÛÒ Ò ÙÖ ½º Ì × Ö Ø ØÙÖ ÐÐÓÛ× ØÓ
  Ú ØÛÓ Ò Ô Ò ÒØÐÝ Ñ Ò ÐÓ Ð Ö Ò ×¸ Ú Ò Ø ØÛÓ Ö Ò × × Ö Ø Ô Ý× Ð Ð Ò Ø Ø
 ÓÒÒ Ø× Ø ØÛÓ ÖÓ×× ÓÒÒ Ø¹ÒÓ ×º ÐÐ ÒÓ × Ö ÕÙ ÔÔ Û Ø ÙÐÐ Û Ú Ð Ò Ø ÓÒÚ Ö× ÓÒ
  Ô Ð Øݺ ÇÔØ Ð ÒÒ Ð׸ ÓÖ Ð ØÔ Ø ×¸ Ò Ø Ù× × Ø ÙÔ ØÛ Ò ÒÝ ÒÓ Ô Ö¸ Û Ø ÓÙØ
  Ò Ö ×ØÖ Ø ØÓ × Ø × Ý Ø Û Ú Ð Ò Ø ÓÒØ ÒÙ ØÝ ÓÒ×ØÖ ÒØ Û Ò Û Ú Ð Ò Ø ÓÒÚ Ö× ÓÒ
  Ô Ð ØÝ × ÒÓØ Ú Ð Ð ¸ Ð ØÔ Ø ÑÙ×Ø ×× Ò Ø × Ñ Û Ú Ð Ò Ø ÓÒ Ð Ò ÐÓÒ
 Ø× ÖÓÙØ º
  ËÙÖÚ Ú Ð ØÝ ØÓ ÒÝ × Ò Ð Ò ØÛÓÖ Ð Ñ ÒØ ÐÙÖ × Ú Ý Ñ Ò× Ó Ø Ð Ò ÔÖÓØ Ø ÓÒ
Ñ Ò ×Ñ ´ ÄËʵº Ï Ø Ø × ÔÖÓØ Ø ÓÒ Ñ Ò ×Ѹ ÓÒÐÝ Ø ØÛÓ ÒÓ ×
         ¾
                                     ÒØ ØÓ Ø
  ÙÐØÝ Ð Ñ ÒØ Ò ØÓ Ø Ø¸ ÐÓ Ø ¸ Ò Ø     Ø ÓÒ ØÓ ×ÙÖÚ Ú Ø ÙÐغ ÇØ Ö ÒÓ × Ò
ÒÓØ Ø ÒÝ Ø ÓÒº Ï Ø Ø ÄËÊ Ñ Ò ×Ñ Ø ÒÙÑ Ö Ó ÔÖÓØ Ø ÓÒ Û Ú Ð Ò Ø × Ò Ø
 ÐÓ Û × ´ ÓÙÒØ Ö ÐÓ Û × µ Ö Ø ÓÒ Ö ÕÙ Ö Ò Ø Ö Ò ÕÙ Ð× Ø ÒÙÑ Ö Ó Û Ú Ð Ò Ø ×
Ö ÕÙ Ö Ý Ø Ð ØÔ Ø × ÖÓÙØ ÐÓÒ Ø ÓÙÒØ Ö ÐÓ Û × ´ ÐÓ Û × µ Ö Ø ÓÒ ÓÒ Ø ÑÓ×Ø
ÐÓ Ð Ò Ó Ø Ö Ò º ÁÒ ÔÖ × Ò Ó ×ÝÑÑ ØÖ ÖÓÙØ Ò Ó Ø Ð ØÔ Ø ×Þ¸ Ô Ö Ñ Ø Ö Ð       Ñ Ü½

´Ð µ Ò Ø × Ø ÒÙÑ Ö Ó Û Ú Ð Ò Ø × Ö ÕÙ Ö Ý Ø ÛÓÖ Ò Ð ØÔ Ø × ÓÒ Ø ÑÓ×Ø
 Ñ Ü¾

ÐÓ Ð Ò Ó Ö Ò Ê½ ´Ê¾µº Ì ØÓØ Ð ÒÙÑ Ö Ó Ö ÕÙ Ö Û Ú Ð Ò Ø × ÓÒ Ê½ ´Ê¾µ¸ Ò ÐÙ Ò
ÛÓÖ Ò Ò ÔÖÓØ Ø ÓÒ¸ × Ø Ù× ¾Ð ´¾Ð µ Ò
                Ñ Ü½  Ñ Ü¾       Ö Ø ÓÒ Ó ÔÖÓÔ Ø ÓÒº ÆÓØ Ø Ø
ÛØ Ò     Ö Ò ¸ Ç Å Ú Ø × Ñ × Þ º Ì ÒÙÑ Ö Ó Û Ú Ð Ò Ø × Ò          ÖÒ Ñ Ý
 ÓÛ Ú Ö « Öº
   Ì ÔÖÓÚ ÔÖÓØ Ø ÓÒ Û Ú Ð Ò Ø × ×ÙÆ ØÓ Ò×ÙÖ ÔÖÓØ Ø ÓÒ Ò×Ø × Ò Ð ÒÓ ÙÐØ×
ØÓÓº ÀÓÛ Ú Ö¸ × ÜÔÐ Ò Ò Üظ Ø × Ò ÐÐ Ò Ò ×Û Ø Ò ÙÒ Ø ÓÒ× Ö ÕÙ Ö Ò Ø Ú ÒØ
Ó ÖÓ×× ÓÒÒ Ø¹ÒÓ     ÐÙÖ Ö ÑÓÖ ÓÑÔÐ Ü Û Ò ÓÑÔ Ö ØÓ Ð Ò ÓÖ ´Ö ÙÐ Öµ ÒÓ
  ÐÙÖ × º ÁÒ ÔÖ × Ò Ó ÖÓ×× ÓÒÒ Ø¹ÒÓ      ÐÙÖ ¸ Ò Ø ÓÒ ØÓ Ø ÄËÊ Ñ Ò ×Ñ
Ô Ö ÓÖÑ Ò Ö Ò ¸ Ø       ÙÔ ÖÓ×× ÓÒÒ Ø¹ÒÓ ÑÙ×Ø ×Ø Ò Ù × ØÛ Ò Ø Ó× Ð ØÔ Ø ×
Ø Ø Ö ÖÓÙØ ÖÓ×× ÓØ Ö Ò × ´Ø ÒØ Ö¹Ö Ò Ð ØÔ Ø ×µ Ò Ø Ó× Ð ØÔ Ø × Ø Ø Ö ÖÓÙØ
Û Ø Ò × Ò Ð Ö Ò ´Ø ÒØÖ ¹Ö Ò Ð ØÔ Ø ×µº « Ö ÒØ Ö ÓÚ ÖÝ Ñ Ò ×Ñ× Ö Ö ÕÙ Ö Ø
Ø    ÙÔ ÖÓ×× ÓÒÒ Ø¹ÒÓ ØÓ Ð Û Ø Ø ØÛÓ × Ø× Ó Ð ØÔ Ø × ´ ÙÖ ¾µº Ï Ø Ö ×Ô Ø
ØÓ ÒØÖ ¹Ö Ò Ð ØÔ Ø ×¸ Ø    ÙÔ ÖÓ×× ÓÒÒ Ø¹ÒÓ     Ú × Ð ÒÝ ÓØ Ö Ö Ò ÒÓ º Ï Ø
Ö ×Ô Ø ØÓ Ø ÒØ Ö¹Ö Ò Ð ØÔ Ø × Ø     ÙÔ ÒÓ ÑÙ×Ø ÖÓ×× ÓÒÒ Ø Ø Ñ ÖÓÑ ÓÒ Ö Ò ØÓ
Ø ÓØ Öº Ì ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ó Ø Ö ÓÚ ÖÝ Ñ Ò ×Ñ Ö ÕÙ Ö ÓÖ Ø ÒØ Ö¹Ö Ò Ð ØÔ Ø × ×
ÔÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ð ØÓ Ø ÒÙÑ Ö Ó ×Ù Ð ØÔ Ø × Ø Ø ÑÙ×Ø Ö ÓÚ Ö º ÓÖ Ú Ò ØÓØ Ð ÒÙÑ Ö
Ó ÒØ Ö¹Ö Ò Ð ØÔ Ø ×¸ Ú Ò ×ÔÐ ØØ Ò Ó Ø ÒØ Ö¹Ö Ò Ð ØÔ Ø × ØÛ Ò Ø ØÛÓ ÖÓ×× ÓÒÒ Ø¹
ÒÓ × Ñ Ò Ñ Þ × Ø ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ó Ö ÓÚ ÖÝ Ñ Ò ×Ñ Ò Ø ÛÓÖ× × × Ò Ö Ó¸ º º¸ Û Ò Ø
  ÙÐØ Ø× Ø ÑÓÖ ÐÓ    ÖÓ×× ÓÒÒ Ø¹ÒÓ º ÁÒ Ò Ö Ð¸ ÓÛ Ú Ö¸ ØÖ Æ Ñ Ý ÒÓØ     ÐÒ
  ØÛ Ò Ø ØÛÓ ÖÓ×× ÓÒÒ Ø¹ÒÓ ×º Ì × Ø Ü Ö Ø × Ø ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ó Ø Ö ÓÚ ÖÝ
Ñ Ò ×Ñ Ø Ø ÖÓ×× ÓÒÒ Ø¹ÒÓ º Ô Ö Ñ Ø Ö Ø Ø Ö Ø Ö Þ × ×Ù ÜØÖ ÓÑÔÐ Ü ØÝ ×
Ø Ù× Ø ÖÓ×× ÓÒÒ Ø¹ÒÓ ÙÒ Ð Ò ØÓÖ Æ ¸ ¬Ò × Ø « Ö Ò ØÛ Ò Ø ÒÙÑ Ö
Ó ÒØ Ö¹Ö Ò ÛÓÖ Ò Ð ØÔ Ø × ×× Ò ØÓ        ÖÓ×× ÓÒÒ Ø¹ÒÓ ¸ ÒÓÖÑ Ð Þ ØÓ Ø ØÓØ Ð
                     Ü
ÒÙÑ Ö Ó ÒØ Ö¹Ö Ò Ð ØÔ Ø ×º ÁÒ × Ó ÖÓ×× ÓÒÒ Ø¹ÒÓ        ÐÙÖ ¸ Ø ÖÓ×× ÓÒÒ Ø¹ÒÓ
ÙÒ Ð Ò ØÓÖ¸ Æ ¸ × Ö Ø ÑÔ Ø ÓÒ Ø ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ó Ø Ö ÓÚ ÖÝ Ñ Ò ×Ñ Ø Ø
 ÖÓ×× ÓÒÒ Ø¹ÒÓ ¸ Ò Ø Ù× ÓÒ Ø Ò ØÛÓÖ Ö ÓÚ ÖÝ Ø Ñ º Ï Ò Æ       ¼ Ø Ö ÓÚ ÖÝ Ø Ñ
         Ü
 ÓÖ ÙÐØ Ó ÙÖÖ Ò Ø Ø ÑÓÖ ÐÓ       ÖÓ×× ÓÒÒ Ø¹ÒÓ × Ñ Ò Ñ Þ º Ï Ò Æ      ½Ø
                               Ü
Ö ÓÚ ÖÝ Ø Ñ ÓÖ ÙÐØ Ó ÙÖÖ Ò Ø Ø ÑÓÖ ÐÓ        ÖÓ×× ÓÒÒ Ø¹ÒÓ × Ñ Ü Ñ Þ º
                                       Ü
    Ø ÖÑ Ò Ò Ø ÖÓÙØ Ò ×ÓÐÙØ ÓÒ Ø Ø Ý Ð × Ø Ñ Ò ÑÙÑ Ö ÕÙ Ö ØÓØ Ð ÒÙÑ Ö Ó Û Ú ¹
Ð Ò Ø × Û Ð Ø Ø × Ñ Ø Ñ Ð Ò Ò Ø ÒØ Ö¹Ö Ò ØÖ Æ ØÛ Ò Ø ÖÓ×× ÓÒÒ Ø¹ÒÓ ×
 × ÒÓØ ×ØÖ Ø ÓÖÛ Ö ÔÖÓ Ð Ñº
            ¿º ÈÊÇ Ä Å       ÁÆÁÌÁÇÆ
Ì Ï Å Ò ØÛÓÖ × ÑÓ Ð × Ö Ô ´Æ ĵº Ë Ø Ä Ö ÔÖ × ÒØ× Ø Ð Ò ×º Ì × Ø Ó
Ú ÖØ ×¸ Æ ¸ Ö ÔÖ × ÒØ× Ø ÒÓ × Ó Ø Ò ØÛÓÖ º Ü ÔØ ÓÖ ÖÓ×× ÓÒÒ Ø¹ÒÓ ×¸ ´Ö ÙÐ Öµ
 Þ ÓÖ    Ð ØÔ Ø ÖÓÙØ ÖÓÑ ÒÓ   ØÓ ÒÓ  ¸ ×ÝÑÑ ØÖ Ð ØÔ Ø   × ÖÓÙØ  Ù× Ò Ø  × Ñ
ÖÓÙØ ¸ Ù×Ø Û Ø ÓÔÔÓ× Ø Ö Ø ÓÒ Ó ÔÖÓÔ Ø ÓÒ¸ ÖÓÑ ÒÓ  ØÓ ÒÓ º
                    OADM                      OADM

                              Crossconnect node 1

                             OADM OXC OADM

              OADM      R1                      R2       OADM

                             OADM OXC OADM

                              Crossconnect node 2
                    OADM                      OADM
                   working intra-ring lightpath        working inter-ring lightpath
                   protection intra-ring lightpath       protection inter-ring lightpath        ÙÖ  ¾º  ÈÖÓØ Ø ÓÒ Ð       ØÔ Ø × Ò        × Ó ÖÓ×× ÓÒÒ Ø¹ÒÓ             ¾  ÐÙÖ

                          R1
                           (N1-1)        R2 N2


                     R1           Rv          R2

                           R1N1       R2
                                     (N2-1)
              ÙÖ  ¿º  Æ ØÛÓÖ ÑÓ Ð Ò                ÖØ ¬      ÐØ Ö ÖÒ


ÒÓ × Ö ÔÖ × ÒØ Ý ×Ø Ò Ø Ú ÖØ Üº    ÖÓ×× ÓÒÒ Ø¹ÒÓ × Ö ÔÖ × ÒØ Ý ØÛÓ Ú ÖØ ×
   Ú ÖØ Ü Ö ÔÖ × ÒØ× Ø ÒØ Ö Ó Ø ÖÓ×× ÓÒÒ Ø¹ÒÓ ØÓÛ Ö × ÓÒ Ö Ò º Ì ÔÖÓÔÓ×
ÑÓ Ð Ò Ö Ô ÓÒØ Ò× Ø Ö ÖØ ¬ Ð ÐÓÓÔ ÓÖ Ö Ò ¸ ÊÚ¸ × ÐÐÙ×ØÖ Ø Ò ÙÖ ¿º Ì Ö Ô
  Ò Ø Ù× ÐÓ ÐÐÝ ×Ù Ú ÒØÓ Ø Ö Ö Ò × Ö Ò Ê½´Æ ½ Ľµ¸ Ö Ò Ê¾´Æ ¾ ľµ¸ Ò Ö Ò
ÊÚ ´ÆÚ ÄÚ µº
  ÁØ × ××ÙÑ Ø Ø Ø ØÖ Æ Ñ Ò × Ö ×ÝÑÑ ØÖ ÓÖ Ú ÖÝ ÒÓ Ô Ö ´ µ Ò Ø
Ò ØÛÓÖ Ø ÑÓÙÒØ Ó ØÖ Æ Ó Ò ÖÓÑ ÒÓ ØÓ ÒÓ × Ø × Ñ × Ø ÑÓÙÒØ Ó ØÖ Æ
 Ó Ò ÖÓÑ ÒÓ ØÓ ÒÓ º ÙÖØ ÖÑÓÖ ¸ Ø × ××ÙÑ Ø Ø Ñ Ò ÖÓÑ ÒÓ ØÓ ÒÓ
 × ÖÓÙØ ÓÒ Ø × Ñ ÖÓÙØ ¸ Ù×Ø Û Ø ÓÔÔÓ× Ø Ö Ø ÓÒ Ó ÔÖÓÔ Ø ÓÒ¸ Ó Ø ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò
  Ñ Ò ÖÓÑ ÒÓ ØÓ ÒÓ º Ì ØÖ Æ Ñ Ò × Ö Ú ÒØÓ ØÛÓ × Ø׺ ÁÒØÖ ¹Ö Ò ØÖ Æ
  Ñ Ò × Ø Ò ÔÓ ÒØ× Ó ×Ù Ñ Ò × ÐÓÒ ØÓ Ø × Ñ Ö Ò ¸ º º¸ ʽ ÓÖ Ê¾º ÁØ × ××ÙÑ
Ø Ø ×Ù Ñ Ò × Ö ÓÑÑÓ Ø Ù× Ò Ð ØÔ Ø × Ø Ø Ö ÒØ Ö ÐÝ ÖÓÙØ Ø ÖÓÙ × Ò Ð
Ö Ò ÓÒÐݺ ÁÒØ Ö¹Ö Ò ØÖ Æ Ñ Ò × ÓÒ Ò ÔÓ ÒØ Ó Ø × ØÖ Æ Ñ Ò × ÐÓÒ ØÓ Ê½¸ Û Ð
Ø ÓØ Ö ÐÓÒ × ØÓ Ê¾º Ì × ØÖ Æ Ñ Ò × Ö ÓÑÑÓ Ø Ù× Ò ÛÓÖ Ò Ð ØÔ Ø ×
Ø Ø Ö ÖÓÙØ ÖÓ×× ÓÒ Ó Ø ÖÓ×× ÓÒÒ Ø¹ÒÓ ×º
  ÌÖ Æ Ñ Ò × Ö Ö ÔÖ × ÒØ Ý Ø Ö Ñ ØÖ ×
 ¯ Ñ ØÖ Ü Á Ø ÒØÖ ¹Ö Ò ØÖ Æ Ò Ö Ò Ê½º
      ½
                                           ÒØÖÝ Ö ÔÖ × ÒØ× Ø ÒÙÑ Ö Ó Ð ØÔ Ø ×
  Ö ÕÙ ×Ø ÖÓÑ ÒÓ ØÓ ÒÓ ¸     ¾ ƽ
 ¯ Ñ ØÖ Ü Á Ø ÒØÖ ¹Ö Ò ØÖ Æ Ò Ö Ò Ê¾º
      ¾
                                           ÒØÖÝ Ö ÔÖ × ÒØ× Ø ÒÙÑ Ö Ó Ð ØÔ Ø ×
  Ö ÕÙ ×Ø ÖÓÑ ÒÓ ØÓ ÒÓ ¸     ¾ ƾ
 ¯ Ñ ØÖ Ü Ø ÒØ Ö¹Ö Ò ØÖ Æ º             ÒØÖÝ Ö ÔÖ × ÒØ× Ø ÒÙÑ Ö Ó Ð ØÔ Ø × Ö ÕÙ ×Ø
   ÓÖÑ ÒÓ ØÓ ÒÓ º ÆÓ × Ò               Ó ÒÓØ ÐÓÒ ØÓ Ø × Ñ Ö Ò º
   Ì ÔÖÓ Ð Ñ ÓÒ× ×Ø× Ó ÙЬÐÐ Ò   Ð ØÔ Ø Ö ÕÙ ×ظ Û Ð ÔÖÓÚ Ò ÒÓÙ ×Ô Ö Ô ¹
 ØÝ ØÓ Ò Ð Ø Ï Å Ò ØÛÓÖ ØÓ ÓÚ Ö ÓÑ ÒÝ × Ò Ð Ü Ò ØÛÓÖ Ð Ñ ÒØ ÐÙÖ º Ì ÔÖÓ Ð Ñ
 × ×ÓÐÚ ÙÒ Ö ØÛÓ ÐØ ÖÒ Ø Ú ÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ × Ò Ö Ó׺ ÁÒ ÓØ × Ò Ö Ó× Ø ÐÓ ÓÒ Ø ÑÓ×Ø
 ÓÒ ×Ø Ð Ò ´Ð Ñ Ü½  Ò Ð µ Ò Ø ÖÓ×× ÓÒÒ Ø¹ÒÓ ÙÒ Ð Ò ØÓÖ Æ Ö Ñ Ò Ñ Þ º
               Ñ Ü¾

ÁÒ Ø ¬Ö×Ø × Ò Ö Ó ÔÖ ÓÖ ØÝ × Ú Ò ØÓ Ø Ñ Ò Ñ Þ Ø ÓÒ Ó Ø ÐÓ ÓÒ Ø ÑÓ×Ø ÓÒ ×Ø Ð Ò º
                                          Ü
ÁÒ Ø × ÓÒ × Ò Ö Ó ÔÖ ÓÖ ØÝ × Ú Ò ØÓ Ø Ñ Ò Ñ Þ Ø ÓÒ Ó Ø ÖÓ×× ÓÒÒ Ø¹ÒÓ ÙÒ Ð Ò
  ØÓÖº
¿º½º Ä Ò   Ð Ò Ò         Ö×Ø ´Ä     µ   Ð ÓÖ Ø Ñ
  ÙÖ ×Ø Ð ÓÖ Ø Ñ × ÔÖÓÔÓ× ØÓ ×ÓÐÚ Ø ÓÔØ Ñ Ð × Ò ÔÖÓ Ð Ñ Ý ¬Ö×Ø Ñ Ò Ñ Þ Ò
Ø ÐÓ Ó Ø ÑÓ×Ø ÓÒ ×Ø Ð Ò ¸ Ð    Ò Ð ¸ Ø Ò ÓÔØ Ñ Þ Ò Ø ÖÓ×× ÓÒÒ Ø¹ÒÓ
                        Ñ Ü½    Ñ Ü¾

ÙÒ Ð Ò ØÓÖ¸ Æ º Ü


 Ì Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÒ× ×Ø× Ó ØÛÓ ×Ø Ô׺
 ½º ÁÒ Ø ¬Ö×Ø ×Ø Ô¸ Ú ÖÝ ÒØ Ö¹Ö Ò ØÖ Æ Ñ Ò × Ø ÑÔÓÖ Ö ÐÝ ÙØ ØÓ ÓÖÑ ØÛÓ ÒØÖ ¹Ö Ò
   ØÖ Æ Ñ Ò × Ñ ÒØ׸ ÓÒ Ò      Ö Ò º Ì ØÛÓ ÒØÖ ¹Ö Ò ØÖ Æ Ñ Ò × Ñ ÒØ×
    Ò Ö Ø ÖÓÑ Ø × Ñ ÒØ Ö¹Ö Ò ØÖ Æ Ñ Ò Ö Ø Ò ÖÓÙØ Ò Ô Ò ÒØÐÝ Ò
   Ö Ò ¸ Û Ø ÓÙØ Ô Ý Ò ØØ ÒØ ÓÒ ØÓ ×Ô ÓÒØ ÒÙ ØÝ Ø Ø ÖÓ×× ÓÒÒ Ø¹ÒÓ ×º ÁÒ
   Ö Ò ´× Ý Ê½µ¸ Ø ÐÓ Ó Ø ÑÓ×Ø ÓÒ ×Ø Ð Ò × Ö Ù Ý Ò Ô Ò ÒØÐÝ Ð Ò Ò
   Ø ØÖ Æ Ò Ø Ö Ò º ÑÓ ¬ Ø ÓÒ Ó Ø ÁÆ Ë Ð ÓÖ Ø Ñ × Ù× Ö ØÓ Ð Ò
   Ø Ö Ò ØÖ Æ ×Ø ÖØ Ò ÖÓÑ Ò Ò Ø Ð ÖÓÙØ Ò ¸ º º¸ × ÓÖØ ×Ø Ô Ø ÖÓÙØ Ò ÓÖ ÐÐ ØÖ Æ
    Ñ Ò ×º ÌÖ Æ Ñ Ò × Ö Ø Ò Ö ÖÓÙØ ´Ù× Ò Ø ÓÔÔÓ× Ø Ö Ø ÓÒµ Û Ò Ú Ö
   Ö ÖÓÙØ Ò Ý Ð × Ö × ÐÓ Ó Ø ÑÓ×Ø ÐÓ Ð Ò ¸ Ð º Ì ÁÆ Ë Ð ÓÖ Ø Ñ ×   Ñ Ü½

   ÑÓ ¬ ØÓ Ò Ð Ø ØÖ Æ Ñ Ò × Ñ ÒØ× Ò Ö Ø ÖÓÑ Ø ÙØ Ó Ø ÒØ Ö¹Ö Ò
   ØÖ Æ Ñ Ò × Ò ×Ô Ð Û Ýº ÆÓØ Ø Ø        ØÖ Æ Ñ Ò × Ñ ÒØ Ñ Ý ÓÓ×
    Ø Ö ÖÓ×× ÓÒÒ Ø¹ÒÓ × ÓÒ Ó Ø× Ò ¹ÒÓ × Û Ø Ò Ê½¸ Ò ×Ù Ó Ñ Ý Ò­Ù Ò
   Ø Ú ÐÙ × Ó Ð º Ï Ò Ö ÖÓÙØ Ò ØÖ Æ Ñ Ò × Ñ ÒØ Ò Ö Ø ÖÓÑ Ø ÙØ Ó
          Ñ Ü½

   Ò ÒØ Ö¹Ö Ò ØÖ Æ Ñ Ò ¸ ÓÒÐÝ ØÛÓ ×ÓÐÙØ ÓÒ× Ö ÐÐÓÛ ´×    ÙÖ µ
    ¯ Ø ØÖ Æ Ñ Ò × Ñ ÒØ × ÖÓÙØ ÐÓ Û × Ò Ö Ò Ê½ ´Ê¾µ Ò Ø× ÖÓ×× ÓÒÒ Ø¹
      ÒÓ × Ê½   ´Ê¾   µ
           ´Æ ½  ½µ   ´Æ ¾  ½µ

    ¯ Ø ØÖ Æ Ñ Ò × Ñ ÒØ × ÖÓÙØ ÓÙÒØ Ö ÐÓ Û × Ò Ö Ò Ê½ ´Ê¾µ Ò Ø×
      ÖÓ×× ÓÒÒ Ø¹ÒÓ × Ê½ ´Ê¾ µº ƽ     ƾ   Ì    Ú ÒØ Ó Ø × ÔÔÖÓ × ØÓ Ú × Ø Ó ØÖ Æ Ñ Ò × Ø Ø Ö Ò Ð
   Ò Ø × Ñ Û Ý × Ø Ý ÛÓÙÐ       Ò Ð Ò Ø × Ò Ð ×Ø Ò ÐÓÒ Ö Ò ´ ÒØÖ ¹Ö Ò
   Ð ØÔ Ø ×µ¸ Û Ø Ø ÓÒÐÝ « Ö Ò Ø Ø ×ÓÑ Ñ Ò × Ú ÓÒ Ú Ö Ð Ò ¹ÔÓ ÒØ
   ´× Ñ ÒØ× Ò Ö Ø ÖÓÑ ÒØ Ö¹Ö Ò ØÖ Æ Ñ Ò ×µº ÆÓØ Ø Ø Û Ò Ð Ò Ò ×
 Ü ÓØ Ð Ò  Ò ÒÓ      ÐÙÖ × Ö  ÓÒ×    Ö º
                                   R1
                                    (N1-1)


                              R1

                                    R1N1                            clockwise routing

                            counterclockwise routing           ÙÖ  º  ÁÒØ Ö¹Ö Ò ØÖ Æ Ö ÖÓÙØ Ò ×ØÖ Ø Ý ÓÒ Ö Ò Ê½


                  B      R1
                         (N1-1)       R2 N2         C

                     R1        Rv           R2

                  A       R1N1       R2
                                  (N2-1)         D

                  XAC             XBD


           ÙÖ    º  Ä      Ð ÓÖ Ø Ñ ¬Ö×Ø ×Ø Ô ÔÓ×× Ð ÓÙØ ÓÑ


   ÓÑÔÐ Ø ¸ Ø Ö ×ÙÐØ ÓÙÒ ÓÖ Ð ´Ð µ × ÐÓÛ Ö ÓÙÒ × Ø Ö ×ÙÐØ Ò ÐÓ ÓÖ
                        Ñ Ü½  Ñ Ü¾

  Ð Ò ´Ê½   ʽ µ ´´Ê¾   ʾ µµ Ñ Ý ÙÒ Ö ×Ø Ñ Ø Ù ØÓ Ø Ð Ó ×Ô
     ´Æ ½  ½µ  ƽ      ´Æ ¾  ½µ   ƾ

   ÓÒØ ÒÙ ØÝ Ó Ø ÒØ Ö¹Ö Ò ØÖ Æ Ñ Ò × Ø Ø ÖÓ×× ÓÒÒ Ø¹ÒÓ × ´×   ÙÖ µº
¾º ÁÒ Ø × × ÓÒ ×Ø Ô Ø Ð Ó ×Ô ÓÒØ ÒÙ ØÝ Ø Ø Ñ Ý Ú ÓÖ Ò Ø Ò Ø ÔÖ Ú ÓÙ×
  ×Ø Ô × ¬Ü º Ì ØÖ Æ Ñ Ò × Ñ ÒØ× Ø Ø ÐÓÒ ØÓ Ø × Ñ ÒØ Ö¹Ö Ò ØÖ Æ
   Ñ Ò ÙØ Ú ÒÓØ Ó× Ò Ø × Ñ ÖÓ×× ÓÒÒ Ø¹ÒÓ ÑÙ×Ø Ö ÖÖ Ò ØÓ ÔÖÓÚ
  ×Ô ÓÒØ ÒÙ Øݸ º º¸ Ø ÖÓ×× ÓÒÒ Ø¹ÒÓ Ó ÓÒ Ó Ø ØÛÓ × Ñ ÒØ× ÑÙ×Ø    Ò º
  ÆÓØ Ø Ø ×Ù Ö ÖÖ Ò Ñ ÒØ « Ø× Ø Ú ÐÙ Ó Ø ÐÓ × ÓÒ Ð Ò × ´Ê½   ʽ µ                    ´Æ ½  ½µ     ƽ

   Ò ´Ê¾   ʾ µº Ä Ø Ô Ð   Ð Æ   Æ Ò Õ Ð   Ð Æ   Æ
     ´Æ ¾  ½µ  ƾ            Ñ Ü½    ´Ê½´ ½ ½µ    ʽ   ½µ      Ñ Ü¾  ´Ê¾´ ¾ ½µ  ʾ  ¾µ
  Ø ÙÒÙ× Ô ØÝ ÓÒ Ø Ð Ò × ØÛ Ò Ø ÖÓ×× ÓÒÒ Ø¹ÒÓ × ÓÖ Ö Ò Ê½ Ò Ê¾¸
  Ö ×Ô Ø Ú Ðݺ ÌÛÓ × × Ö ÔÓ×× Ð º
   ¯ Ì Ú Ð Ð Ô ØÝ Ô · Õ ×ÙÆ × ØÓ Ö ÖÖ Ò Ø ØÖ Æ Ñ Ò × Ñ ÒØ× Ø Ø
     Ó ÒÓØ × Ø × Ý Ø ×Ô ÓÒØ ÒÙ ØÝ ´Û Ø ÓÙØ Ò Ö × Ò Ø Ú ÐÙ Ó Ð Ò Ð µº              Ñ Ü½       Ñ Ü¾

     ÁÒ Ø × × ÑÓ ¬ Ú Ö× ÓÒ Ó Ø ÁÆ Ë Ð ÓÖ Ø Ñ × ÖÙÒ ÓÒ Ö Ò ÊÚ Ò ÓÖ Ö ØÓ
     Ñ Ò Ñ Þ Ø ÖÓ×× ÓÒÒ Ø¹ÒÓ ÙÒ Ð Ò ØÓÖ Æ Û Ø ÓÙØ Ò Ö × Ò Ø ÒÙÑ Ö
     Ó ÛÚÐÒ Ø ×Ò     Ò  ÖÒ º
                                            Ü
   ¯ Ì Ú Ð Ð Ô ØÝ Ô · Õ Ó × ÒÓØ ×ÙÆ ØÓ Ö ÖÖ Ò Ø ØÖ Æ Ñ Ò × Ñ ÒØ×
     Ø Ø Ó ÒÓØ × Ø × Ý Ø ×Ô ÓÒØ ÒÙ Øݺ ÁÒ Ø × × Ø ØÖ Æ Ð Ò Ò ÐÖ Ý
      Ø ÖÑ Ò ÓÖ ÓÒ Ó Ø Ö Ò × × ÓÒ× Ö ¬Ò и Û Ö × Ø ØÖ Æ Ð Ò Ò Ó
                    2
                                   2
                B      R1
                       (N1-1)      R2 N2    C

             2 2      R1       Rv       R2    2 2

                A       R1N1     R2
                              (N2-1)     D
                    2
             XAC = 4          XBD = 4      2


             ÙÖ    º  Ç    Ð ÓÖ Ø Ñ ×ÔÐ ØØ Ò Ø       Ò ÕÙ


    Ø ÓØ Ö Ö Ò × Ö ÓÑÔÙØ Ò ÓÖ Ö ØÓ Ù Ö ÒØ ×Ô ÓÒØ ÒÙ ØÝ Ó Ø ÒØ Ö¹
    Ö Ò ØÖ Æ Ñ Ò ×º Ì Ö Ò ÓÖ Û Ø ØÖ Æ Ð Ò Ò × Ö ÓÑÔÙØ × Ø
    ÓÒ Û Ø ÑÓÖ ÙÒÙ× Ô ØÝ ÓÒ Ø Ð Ò Ø Ø ÓÒÒ Ø× Ø ÖÓ×× ÓÒÒ Ø¹ÒÓ ×¸
     º º¸ ´Ô Õµ Ø Ò Ê½ × Ö ¹ Ð Ò ¸ Ð× Ê¾ × Ö ¹ Ð Ò º Ì × Ó × ×
    ÓÒ Ø ÒØÙ Ø ÓÒ Ø Ø Ø Ö Ò Û Ø ÑÓÖ ÙÒÙ× Ô ØÝ ÓÒ Ø Ø Ð Ò ÑÓÖ Ð ÐÝ
    Ý Ð × Ö ÓÑÔÙØ ØÖ Æ Ð Ò Ò Ø Ø Ó × ÒÓØ Ò Ö × Ø ÓÚ Ö ÐÐ ÒÙÑ Ö Ó
    Û Ú Ð Ò Ø ×º
¿º¾º  ÖÓ×× ÓÒÒ  Ø   Ð Ò Ò         Ö×Ø ´Ç         µ  Ð ÓÖ Ø Ñ
Ì × Ð ÓÖ Ø Ñ ¬Ö×Ø Ð Ò × Ø ÒØ Ö¹Ö Ò ØÖ Æ ÓÚ Ö Ø ØÛÓ ÖÓ×× ÓÒÒ Ø¹ÒÓ ×¸ Ø Ù× Ø
Ñ Ò Ñ Þ × Ø ÖÓ×× ÓÒÒ Ø¹ÒÓ ÙÒ Ð Ò   ØÓÖ¸ Æ º Ì Ò¸ Ø Ñ Ò Ñ Þ × Ø ÐÓ ÓÒ Ø
ÑÓ×Ø ÓÒ ×Ø Ð Ò ¸ Ð   Ò Ð ¸ ÓÒ ÓØ Ö Ò ×º
                                 Ü


         Ñ Ü½     Ñ Ü¾


  ÌÓ   Ú Ø × Ó Ð¸ Ø ÒØ Ö¹Ö Ò ØÖ Æ Ñ Ò × Ö ×ÔÐ Ø Ð Ó Ø ÒØ Ö¹Ö Ò ØÖ Æ
 Ñ Ò × Ö Ú ÒØÓ ØÛÓ ÒØÖ ¹Ö Ò ØÖ Æ Ñ Ò × Ñ ÒØ× Ò Ö Ò Ø ÐÐÝ ÖÓÙØ Ù× Ò
 ¯ Ò Ê½¸ Ø Ð Ò × ÐÓÒ Ø ÐÓ Û × Ô Ø ÖÓÑ Ø Ò ¹ÒÓ ØÓ ÖÓ×× ÓÒÒ Ø¹ÒÓ Ê½                ´Æ ½  ½µ


 ¯ Ò Ê¾¸ Ø Ð Ò × ÐÓÒ Ø ÐÓ Û × Ô Ø ÖÓÑ ÖÓ×× ÓÒÒ Ø¹ÒÓ Ê¾ ØÓ Ø Ò ¹ÒÓ º         ƾ
Ì ÓØ Ö Ð Ó ÒØ Ö¹Ö Ò    ÑÒ× Ú            ÒØÓ ØÛÓ ÒØÖ ¹Ö Ò ØÖ Æ      Ñ Ò × Ñ ÒØ× Ò
 Ö Ò Ø ÐÐÝ ÖÓÙØ Ù× Ò
 ¯ Ò Ê½¸ Ø Ð Ò × ÐÓÒ Ø ÐÓ Û × Ô Ø ÖÓÑ ÖÓ×× ÓÒÒ Ø¹ÒÓ Ê½ ØÓ Ø Ò ¹ÒÓ          ƽ ¯ Ò Ê¾¸ Ø Ð Ò × ÐÓÒ Ø ÐÓ Û × Ô Ø ÖÓÑ Ø Ò ¹ÒÓ ØÓ ÖÓ×× ÓÒÒ Ø¹ÒÓ Ê¾   º             ƾ  ½Ì × Ó ×× Ò× Ð Ó Ø ÒØ Ö¹Ö Ò ØÖ Æ Ñ Ò × ØÓ   ÖÓ×× ÓÒÒ Ø¹ÒÓ ´ ÙÖ µº
Ì ÖÓ×× ÓÒÒ Ø ÓÖ  ÒØ Ö¹Ö Ò Ð ØÔ Ø × Ø Ö ÓÖ Ø ÖÑ Ò Ò Ø ÁÆ Ë ÐÓ
 Ð Ò Ò Ð ÓÖ Ø Ñ Ò ÔÔÐ ØÓ    Ö Ò Ò Ú Ù ÐÐݺ
                   º ÆÍÅ ÊÁ                 Ä Ê ËÍÄÌË
Ì × × Ø ÓÒ ÔÖ × ÒØ× ×ÓÑ Ö ×ÙÐØ× Ó Ø Ò Ù× Ò ØÛÓ Ò Ñ Ö Ò ØÛÓÖ × ØÓ ×× ×× Ø Ô Ö ÓÖ¹
Ñ Ò Ó ÓØ Ø Ä Ò Ø Ç Ð ÓÖ Ø Ñº ÌÓ ×× ×× Ø Ô Ö ÓÖÑ Ò Ó ÓØ Ð ÓÖ Ø Ñ×
 ÒÙÑ Ö Ó ÜÔ Ö Ñ ÒØ× Ö ÖÙÒ ÙÒ Ö Ú Ö ÓÙ× ØÖ Æ ÓÒ Ø ÓÒ׺ ÓÖ    Ò ØÛÓÖ × Ø ÙÔ¸
Ø Ø Ö Ñ ØÖ × Ø Ø Ö Ø Ö Þ Ø ØÖ Æ ¸ Á ¸ Á ¸ Ò ¸ Ö Ö Ò ÓÑÐÝ Ò Ö Ø º ÁØ ×     ½      ¾

 ××ÙÑ Ø Ø ÒÓ ØÖ Æ Ñ Ò × Ö Ò Ö Ø ØÛ Ò Ø ØÛÓ ÖÓ×× ÓÒÒ Ø¹ÒÓ ×º Ì ØÖ Æ
Ô ØØ ÖÒ × Ö Ø Ö Þ Ý Ô Ö Ñ Ø Ö× ¼ Ö ½ Ò ¼ Ö ½¸ ¬Ò × ÓÐÐÓÛ×    ½                   ¾
                              È       È
                Ö½  È      È
                                 ¾  ƽ

                                   Á  ½
                                         ·
                                           ¾È
                                           ƾ
                                                    È      ´½µ
                     ¾  ƽ    ¾  ƽ                 ¾  ƽ    ¾  ƾ
                              È       È
                Ö¾  È
                     · ¾ Ⱦ È
                                 ¾  ƾ

                                   Á
                                     ´¾µ
                                     ½
                                           ¾È
                                           ƽ

                     ¾  ƾ    ¾  ƾ                   ƾ      ƽ


Ì Ú ÐÙ × Ó Ö Ò Ö Ö ÔÖ × ÒØ Ø Ö Ø Ó ØÛ Ò Ø ÒÙÑ Ö Ó ÒØ Ö¹Ö Ò Ð ØÔ Ø × Ò
         ½     ¾
Ø ØÓØ Ð ÒÙÑ Ö Ó Ð ØÔ Ø × ÖÓÙØ Ø ÖÓÙ Ö Ò Ê½ Ò Ö Ò Ê¾¸ Ö ×Ô Ø Ú Ðݺ Ù ØÓ Ø
×ÝÑÑ ØÖÝ Ó Ø ØÖ Æ Ñ Ò ×¸ Ø ÒÙÑ Ö ØÓÖ× Ò ÕÙ Ø ÓÒ× ½ Ò ¾ Ö Õ٠к Ú ÐÙ Ó Ö                        ½
´Ö µ ÐÓ× ØÓ Þ ÖÓ Ò Ø × Ø Ø Ø ØÖ Æ Ò Ö Ò Ê½ ´Ê¾µ × ÓÑ Ò Ø Ý ÒØÖ ¹Ö Ò ØÖ Æ º
 ¾
Ú ÐÙ Ó Ö ´Ö µ ÐÓ× ØÓ ÓÒ ¸ Ò Ø × Ø Ø Ø ØÖ Æ Ò Ö Ò Ê½ ´Ê¾µ × ÓÑ Ò Ø Ý ÒØ Ö¹Ö Ò
     ½  ¾
ØÖ Æ º
  È Ö Ñ Ø Ö× Ó ÒØ Ö ×Ø Ö Ð ¸ Ð   Ø ÒÙÑ Ö Ó Û Ú Ð Ò Ø × Ö ÕÙ Ö ØÓ ÖÖÝ Ø
                   Ñ Ü½     Ñ Ü¾

ÛÓÖ Ò Ð ØÔ Ø × Ò Ö Ò Ê½ Ò Ö Ò Ê¾¸ Ö ×Ô Ø Ú ÐÝ Ò Æ º ÈÐÓØ× Ö ÔÓÖØ Ø ÜÔ Ø
Ú ÐÙ Ó ×Ù Ô Ö Ñ Ø Ö× Ó Ø Ò Û Ò Ö Ò Ö Ö ×× Ò Ú ÐÙ × Û Ø Ò ×Ô ¬ Ö Ò ×º
                                                        Ü


                              ½         ¾ º½º   Ò    Ñ Ö    Æ ØÛÓÖ       ½
  Ò Ñ Ö Ò ØÛÓÖ ½ ´ ƽµ ÓÒ× ×Ø× Ó ØÛÓ Ù Ð¹ ÒØ Ö ÓÒÒ Ø Ï Å Ö Ò ×º    Ö Ò Óѹ
ÔÖ × × ¬Ú ÒÓ ×º Ì Ö Ð Ø Ú ÐÝ ×Ñ ÐÐ × Þ Ó Ø Ò ØÛÓÖ ¸ Ñ × Ø ÔÓ×× Ð ØÓ Ü Ù×Ø Ú ÐÝ
× Ö ÓÖ Ø ÓÔØ Ñ Ð ×ÓÐÙØ ÓÒ Ò Ø ÖÑ× Ó Ð     Ò Ð Û Ø Ò Ö ×ÓÒ Ð ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ¹
                                   Ñ Ü½             Ñ Ü¾

 Ð Ø Ñ º ÙÖ ´ µ × ÓÛ× ß Ð    Ú Ö×Ù× Ö º Ê ×ÙÐØ× × ÓÛ Ø Ø Ø ÔÖÓÔÓ× Ð ÓÖ Ø Ñ×
                     Ñ Ü½             ½
Ô Ö ÓÖÑ Û ÐÐ Û Ò ÓÑÔ Ö ØÓ Ø Ü Ù×Ø Ú × Ö º
 º¾º   Ò    Ñ Ö    Æ ØÛÓÖ       ¾
 Ò Ñ Ö Ò ØÛÓÖ ¾ ´ ƾµ ÓÒ× ×Ø× Ó ØÛÓ Ù Ð¹ ÒØ Ö ÓÒÒ Ø Ï Å Ö Ò ×¸     Ö Ò ÓÒ¹
Ò Ø Ò ÒÓ ×º ÁÒ Ø × × ¸ Ø Ü Ù×Ø Ú × Ö × ÐÖ Ý ÑÔÖ Ø Ðº
    Ö ÓÑÔ Ö ×ÓÒ Ó Ø ØÛÓ ÔÖÓÔÓ× Ð ÓÖ Ø Ñ× ÙÒ Ö Ú Ö ÓÙ× ØÖ Æ Ô ØØ ÖÒ× × ÖÖ
ÓÙØ Ù× Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ô Ö Ñ Ø Ö×
                 Ð   Ð          Ç         Ä


             ­  ¼     ½   ½
                              Ñ Ü½
                                      ´¿µ
                                       Ñ Ü½
                  н   ƽ               ´    µ
                            ´  ¾
                              µ  Ľ

 ß Ë Ñ Ð Ö Ö ×ÙÐØ×  Ò    ÓÙÒ  ÓÖ     ÐÑ  ܾ    ÓÒ Ö Ò Ê¾
                                                                −3
      12                                                        x 10
                                                            8

                          Exhaustive search
                          LBF                                 7
      10
                          OBF
                                                            6

      8
                                                            5
    lmax1
                                                          γ1
      6                                                      4                                                            3
      4

                                                            2


      2
                                                            1                                                            0
      0                                                        0    0.1  0.2  0.3  0.4  0.5  0.6  0.7  0.8  0.9  1
        0    0.1    0.2    0.3  0.4  0.5  0.6  0.7  0.8    0.9    1
                             r1                                                 r1


     ´ µ ÚÖ              Ú ÐÙ Ó Ð      Ñ Ü½  Ú Ö×Ù× Ö½ Ò                 ´ µ Ê Ò Ê½ Ú Ö                 Ú ÐÙ Ó ­½ Ú Ö¹
      ƽ                                                   ×Ù× Ö½ Ò Æ¾                                              Ð  Ç
                                                      Ð  Ä


                                   ­¾     ¼
                                               Ñ Ü¾       Ñ Ü¾
                                                                   ½                             ´µ
                                                     о´  µ  ƾ
                                         ´     µ  ¾  ľÛ Ö
  ¯ н  ´ÒÙÑ Ö Ó Û Ú Ð Ò Ø × ÔÖÓÚ × ÓÒ ÓÒ Ð Ò ´ µ ¾ Ľ¸ Ò × × ÓÖØ ×Ø Ô Ø
          µ
   ÖÓÙØ Ò × Ù×
  ¯ о ÒÙÑ Ö Ó Û Ú Ð Ò Ø × ÔÖÓÚ × ÓÒ ÓÒ Ð Ò ´ µ ¾ ľ¸ Ò × × ÓÖØ ×Ø Ô Ø ÖÓÙØ Ò
      ´    µ
    × Ù×
  ¯ Ð ´Ð µ Ð ´Ð µ Ó Ø Ò Ù× Ò Ø Ç Ð ÓÖ Ø Ñ
    Ç
    Ñ Ü½
               Ç
               Ñ Ü¾        Ñ Ü½     Ñ Ü¾  ¯ Ð ´Ð µ Ð ´Ð µ Ó Ø Ò Ù× Ò Ø Ä Ð ÓÖ Ø Ñº
    Ä
    Ñ Ü½
               Ä
               Ñ Ü¾        Ñ Ü½     Ñ Ü¾
Î ÐÙ × ­ Ò ­ Ö ÔÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ð ØÓ Ø
        ½            ¾ Ø ÓÒ Ð Û Ú Ð Ò Ø Ó×Ø× Ô Ö Ð Ò Ò ÙÖÖ Û Ò
Ø Ç Ð ÓÖ Ø Ñ × Ù× Ò×Ø Ó Ø Ä Ð ÓÖ Ø Ñ¸ ÒÓÖÑ Ð Þ ØÓ Ø Ú Ö Ó×Ø Ô Ö
Ð Ò Ó Ø Ò Û Ø × ÓÖØ ×Ø Ô Ø ÖÓÙØ Ò º
  ÁÒ ÙÖ ´ µ¸ Ø Ö Ò Ó Ú ÐÙ × ÓÖ Ö × Ú ÒØÓ ½¼¼ ÒØ ÖÚ Ð׺ ÓÖ        ÒØ ÖÚ Ð ¡       ½
ÒÙÑ Ö Ó Ö Ò ÓÑ ØÖ Æ Ñ Ò × Ö Ò Ö Ø ×Ù Ø Ø Ø Ö ×ÙÐØ Ò Ö ¾ ¡ º Ì ÔÐÓØØ                                                 ½
 ×ØÓ Ö Ñ × ÓÛ× Ø Ú Ö Ú ÐÙ Ó ­ ÓÖ       ÒØ ÖÚ Ð ¡ º ÙÖ ´ µ × ÓÛ× Ø × Ñ ÔÐÓØ   ½
 ÓÖ ­ º Ì ÔÐÓØ× × ÓÛ Ø Ø Û Ò Ø ØÖ Æ × ÓÑ Ò Ø Ý ÓÒ ØÖ Æ ØÝÔ ÓÒÐݸ º º¸ Ø Ö
  ¾
ÑÓ×ØÐÝ ÒØ Ö¹Ö Ò ØÖ Æ ÓÖ ÑÓ×ØÐÝ ÒØÖ ¹Ö Ò ØÖ Æ ¸ Ø « Ö Ò ØÛ Ò Ø ØÛÓ Ð ÓÖ Ø Ñ×
 Ò Ø ÖÑ× Ó Ö ÕÙ Ö Û Ú Ð Ò Ø × × Ò Ð Ð º ËÓÑ Ô Ö ÓÖÑ Ò « Ö Ò × Ú × Ð Û Ò Ø
ØÖ Æ × ÓÑ Ò Ø ÓÒ Ó ÓØ ØÖ Æ ØÝÔ ×º
          −3
        x 10
      8
                                                 0.5
      7                                          0.45
                                                 0.4
      6
                                                 0.35
      5
                                                 0.3
    γ2
                                               xc
      4
                                               δ
                                                 0.25
                                                 0.2
      3
                                                 0.15
      2
                                                 0.1
      1
                                                 0.05
      0                                           0
        0    0.1  0.2  0.3  0.4    0.5  0.6  0.7  0.8   0.9  1        0   0.1  0.2  0.3  0.4  0.5  0.6  0.7  0.8  0.9  1
                           r2                                       r1
    ´ µ Ê Ò Ê¾             ÚÖ      Ú ÐÙ Ó ­ Ú Ö×Ù× ½          ´ µ       Ð ÓÖ Ø Ñ Ä          ÚÖ     Ú ÐÙ Ó
    Ö½ Ò Æ¾                                       ÆÜ Ú Ö×Ù× Ö½ Ò Æ¾
  ÁÒ ÙÖ ´ µ¸ ÔÖÓ ÙÖ × Ñ Ð Ö ØÓ Ø ÓÒ Ù× ØÓ Ó Ø Ò Ø ÔÐÓØ× Ò ÙÖ ´ µ¸ ×
Ù× ØÓ Ö Ú Ø Ú Ö Ú ÐÙ Ó Æ ÓÚ Ö ÒÙÑ Ö Ó ÜÔ Ö Ñ ÒØ׺ Ì × Ú ÐÙ × Ö Ó Ø Ò
ÖÙÒÒ Ò Ø Ä Ð ÓÖ Ø Ñº Ì ÓÙØ ÓÑ Ó Ø Ç Ð ÓÖ Ø Ñ × ÒÓØ Ö ÔÖ × ÒØ Ö × Ø
                                    Ü
 ÐÛ Ý× Ý Ð × Ò Ú Ò ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ó ÒØ Ö¹Ö Ò Ð ØÔ Ø × ÓÚ Ö Ø ÖÓ×× ÓÒÒ Ø¹ÒÓ ×º Ì ÔÐÓØ
× ÓÛ× Ø Ø Ø Ä Ð ÓÖ Ø Ñ Û ÐÐ Ð Ò × Ø ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ó ÒØ Ö¹Ö Ò Ð ØÔ Ø × ÓÚ Ö ØÛÓ
 ÖÓ×× ÓÒÒ Ø¹ÒÓ ×¸ Û Ò Ø ØÖ Æ × ÓÑ Ò Ø Ý ÒØ Ö¹Ö Ò ØÖ Æ º ÁÒ ÔÖ × Ò Ó ÒØÖ ¹Ö Ò
Ð ØÔ Ø ×¸ Ø ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ó ÒØ Ö¹Ö Ò Ð ØÔ Ø × ÓÚ Ö Ø ØÛÓ ÖÓ×× ÓÒÒ Ø¹ÒÓ × Ó Ø Ò
 Ý Ø Ä Ð ÓÖ Ø Ñ × ÒÓØ Ð Ò Ø Ðк
                                      º     ÇÆ ÄÍËÁÇÆ
Ì × Ô Ô Ö ÐØ Û Ø Ø ÔÖÓ Ð Ñ Ó ÓÔØ Ñ ÐÐÝ × Ò Ò Ï Å Ò ØÛÓÖ Û Ø Ù Ð¹Ö Ò Ò
 ٠й ÖÓ×× ÓÒÒ Ø Ö Ø ØÙÖ º Ì ÔÖÓ Ð Ñ Û × ×ØÙ ÙÒ Ö ØÛÓ × Ò × Ò Ö Ó× ÓÔØ Ñ Þ
Ø ÖÓ×× ÓÒÒ Ø¹ÒÓ ÙÒ Ð Ò      ØÓÖ ÔÖ ÓÖ ØÓ ÓÖ Ø Ö Ñ Ò Ñ Þ Ò Ø Ð Ò ÐÓ Ô Ö Ñ Ø Ö׸
Ð
Ñ Ü½  Ò Ð º ÌÛÓ ÔÓÐÝÒÓÑ Ð Ø Ñ Ð ÓÖ Ø Ñ× Û Ö ÔÖÓÔÓ× ØÓ ×ÓÐÚ Ø ÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ
             Ñ Ü¾
ÔÖÓ Ð Ñ׸ Ý Ð Ò ÒÙÑ Ö Ð Ö ×ÙÐØ× Ø Ø Ö Û Ô Ö ÒØ ÛÓÖ× Ø Ò Ø ÓÔØ Ñ Ð ×ÓÐÙØ ÓÒº
  Ì ×ØÙ Ý ×× ×× Ø ÑÔ Ø Ó Ø ØÖ Æ ×ØÖ ÙØ ÓÒ ÓÒ Ø Ô Ö ÓÖÑ Ò Ó Ø ÔÖÓÔÓ×
 Ð ÓÖ Ø Ñ׺ Ï Ò Ø ØÖ Æ × ÓÑ Ò Ø Ý ÒØ Ö¹Ö Ò ØÖ Æ ÓØ Ð ÓÖ Ø Ñ× Ý Ð × Ñ Ð Ö
ÓÔØ Ñ Ð Ö ×ÙÐØ׸ Ò Ø ÖÑ× Ó ÓØ Ð Ò ÐÓ Ò ÖÓ×× ÓÒÒ Ø¹ÒÓ ÙÒ Ð Ò ØÓÖº Ï Ò Ø
ØÖ Æ × Ñ Ü ÙØ ÓÑ Ò Ø Ý ÒØÖ ¹Ö Ò ØÖ Æ ¸ Ø Ó Ó Ø ÔÖ ÖÖ × Ò Ð ÓÖ Ø Ñ
 × Ø ÖÑ Ò Ý Ø Ó×Ø ØÓÖ Ø Ø × ÑÓÖ Ö Ø Ðº
                                      Ê       Ê Æ        Ë
½º   º ÅÙ        Ö   ¸ ÇÔØ      Ð   ÓÑÑÙÒ        Ø ÓÒ Æ ØÛÓÖ ×  ¸Å       Ö Û¹À Ðи ½      º
¾º ̺ ÏÙ¸   Ö ÇÔØ  ËÙÖÚ Ú  Ð Øݸ  ÖØ  ÀÓÙ× ¸ ½ ¾º
¿º ʺ Ê Ñ ×Û Ñ Ò Ãº ƺ Ë Ú Ö Ò¸ ÇÔØ Ð Æ ØÛÓÖ × ÔÖ Ø Ð ÔÖÓ×Ô Ø Ú      ¸ ÅÓÖ Ò Ã Ù Ñ ÒÒ
  ÈÙ Ð × Ö׸ ÁÒ º¸ ½ º
 º Ϻ ÖÓÚ Ö¸ À     Ú Ð Ð ØÝ È Ø     × Ò Ò Ê Ò ¹ × ÇÔØ Ð Æ ØÛÓÖ ¸  Á   »   Å ÌÖ Ò×¹

   Ø ÓÒ ÓÒ Æ ØÛÓÖ Ò  ¸ ÔÔº   ß ¸ Ù Ù×Ø ½ º
 º º ÙÑ ÐÐ ¸ Áº ÖÙØØ ¸ ź Ì      ¸ º Å × ØØ ¸ ʺ  ÒÒ Ø Ò¸ Ò Ëº Ð    Ö¸ ËÙÖÚ Ú Ð Ò Ø¹
  ÛÓÖ × × ÓÒ ÓÔØ Ñ Ð ÖÓÙØ Ò Ò Ï Å Ë Ð ¹À Ð Ò Ê Ò ×¸ Ò ÈÖÓ      Ò  Ó Á     ÁÆ  Ç  ÇÅ

  ³  ¸ ´Æ Û ÓÖ ¸ ÍË µ¸ Å Ö ¾½¹¾ ½ º
 º º Ë   Ò Âº ÓÒ× ¸ À Ö Ö      Ð Ë Ð ¹À Ð Ò Ö Ò ¸ Á » Å ÌÖ Ò×   Ø ÓÒ ÓÒ Æ ØÛÓÖ    Ò

  ¿¸   º½ º
 º º Ï Ò Ò º ÅÙ Ö ¸ ÁÒØ Ö ÓÒÒ Ø Ï Å Ê Ò Æ ØÛÓÖ × ËØÖ Ø          × ÓÖ ÁÒØ Ö ÓÒÒ Ø ÓÒ
   Ò ÌÖ Æ ÖÓÓÑ Ò ¸ Ò ÇÔØ Ð Æ ØÛÓÖ ÏÓÖ × ÓÔ¸  ÒÙ ÖÝ ¾¼¼¼º
 º º Ä Ò Ëº     Ò ¸  Ð Ò Ò ÐÓ × ÓÒ ËÇÆ Ì Ö Ò × Û Ø ÒØ Ö Ñ Ò     ×ÔÐ ØØ Ò ¸    ÓÑÔÙØ Ö

  ÇÔ× Ê ×º ¾ ´¿µ¸ ÔÔº ¾¾½ß¾¾ ¸ ½   º
 º ź ÓÒ Ö Ò Ò Åº Å ÒÓÙܸ Ö Ô × Ò Ð ÓÖ Ø Ñ׸ Ï Ð Ý ÁÒØ Ö× Ò ¸ ½       º

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:9/26/2013
language:Unknown
pages:12