ECONOMY WORLD by hcj

VIEWS: 1 PAGES: 16

									สภาวะเศรษฐกจของโลก
 ECONOMY WORLD
เศรษฐกจ หมายถง การกระทำการใดๆ ทกอ
ใหเกดการผลต การจำหนาย และการบรโภค
ซงสามารถตราคาได
โดยทเงนเปนสอกลางในการแลกเปลยนและเปน
ตววดมลคาของสนคานนๆ
 ยโรป Europe
Øปญหาเศรษฐกจ
Øดานการลงทน
Øคนวางงาน
    สหรฐอเมรกา USA
   สภาวะวกฤตซบไพรม (Sub-Prime( คอ
สภาวะทสภาพคลองทางการเงนของประเทศนนไมด
ทำใหเกดปญหาทางดานเศรษฐกจ
ตลาดหน USA
     เอเชย Asia
• การเตบโตของเศรษฐกจในเอเชย
• อนาคตผนำดานการคา
การเปรยบเทยบ
       เศรษฐกจจน
  จนเปนประเทศทมการพฒนาอยางรวดเรว
มการเตบโตทางเศรษฐกจถง 9.1 % ในปทผานมา
นอกจากนนจนยงมการสงออกสนคาสงถง 40 %
สวนอตรานำเขาเพยง 20 % เทานน
  นอกจากนนจนยงมโครงการรวมกบประเทศใ
นภมภาคเอเชยดวยกน เชน การทำรถไฟฟาแรงสง ทาเรอ
เปนตน
    เศรษฐกจไทย
Ø GDP ของประเทศไทย
Ø การลงทน
Ø Import – Export
เศรษฐกจโลกมผลตอประเทศไทยอยางไร ?

Ø Export-Import
Ø การลงทนในประเทศไทย
          ทมาของขอมล
www.nesdb.go.th
http://datacenter.poems.in.th/pdf/news/quarterly_t.pdf
www.bangkokbiznews.com
www.bot.or.th/thai/economicconditions/pages/index.aspx
           สมาชกกลม
นางสาวกนกวรรณ   แสนประสทธ  รหสนกศกษา  520610230
นางสาวจฑาลกษณ   จนจนทร    รหสนกศกษา  5206102313
นางสาวธนาภรณ   เพชรสวรรณ  รหสนกศกษา  5206102325
นางสาวผองอำไผ   ชาวเขลางค  รหสนกศกษา  5206102344
นางสาวพทธทวา   ปญญาโส    รหสนกศกษา  5206102350
นางสาวสภาวด    บทนอก    รหสนกศกษา  5206102394

        คณะบรหารธรกจ สาขาการตลาด
           มหาวทยาลยแมโจ

								
To top