_rnek soru 1 by pptfiles

VIEWS: 0 PAGES: 19

									         ÖRNEK SORU 1

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Eğitim
 Merkezleri’nin eğitim programları hangi
 kuruluşça onaylanır?
a) Ziraat Mühendisleri Odası
b) Ziraat Fakültesi Dekanı
c) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
d)İlgili İlin Tarım İl Müdürlüğü
         ÖRNEK SORU 2

Tarımsal yayım ve danışmanlık sistemi içerisinde
 yürütülen sertifika eğitimi sonunda yapılan
 sınavda geçer not yüz (100) üzerinden kaçtır?
a) 50   b) 60    c) 70   d) 80
        ÖRNEK SORU 3

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Merkez Teknik
  Komitesi olağan durumlarda hangi sıklıkla
  toplanır?
a) Ayda bir    b) İki ayda bir c) Üç ayda bir
  d) Yılda iki kez
        ÖRNEK SORU 4
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık İl Teknik
  Komitesi’nin başkanı kimdir?
a) İldeki Ziraat Fakültesi’nin dekanı
b) Tarım İl Müdürü
c) Tarım İl Müdürü’nün görevlendirdiği bir ziraat
  mühendisi
d) Vali yardımcısı
        ÖRNEK SORU 5

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Merkez Teknik
 Komitesi’nin başkanı kimdir?
a) Teşkilatlanma ve destekleme genel müdürü.
b) Bakanlığın yayımdan sorumlu birimin bağlı
 olduğu müşteşar yardımcısı.
c) Teşkilatlanma ve destekleme genel
 müdürünün yayımdan sorumlu genel müdür
 yardımcısı.
d) Bakanlık Yayın Dairesi Başkanı.
       ÖRNEK SORU 6

Bakanlık merkez teşkilatı, bağlı kuruluşlar ve
  taşra teşkilatında yayım hizmeti görevini
  yürüten ve yönetmelikte belirtilen
  hükümlere göre sertifikalandırılan kişilere
  ne ad verilir?
a) Tarım danışmanı
b) Tarım yayımcısı
c) Serbest tarım danışmanı
d) Üretici örgütleri
      ÖRNEK SORU 7
Tarımsal danışmanlık hizmetleri
  aşağıdakilerin hangisi tarafından
  yürütülmez?
a) Sivil toplum örgütleri
b) Ziraat odaları
c) Tarımsal danışmanlık şirketleri
d) Üniversiteler
       ÖRNEK SORU 8
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık hizmetlerinin
  düzenlenmesine dair yönetmelik ne amaçla
  çıkarılmıştır?
a) İşsiz ziraat mühendislerine iş sağlamak
b) Ziraat fakülteleri ve Tarım ve Köyişleri
  Bakanlığı arasındaki ilişkileri düzenlemek.
c) Tarımsal işletme sahiplerinin bilgi, teknik ve
  yöntemler konusundaki ihtiyaçlarının
  zamanında ve yeterli düzeyde karşılanması.
d) Tarım politikasının AB Ortak Tarım
  Politikası’na uydurulması.
       ÖRNEK SORU 9
Tarımsal danışmanlık faaliyetlerinin sorunsuz bir
 şekilde yürütülmesi için aşağıdaki
 düzenlemelerden hangisi ekili rolü oynar?
a) Danışmanların görev, yetki ve sorumluluklarının
 mevzuatta açık ve net olarak tanımlanması.
b) Tarım danışmanı ve üreticilerin danışmanlık
 konusunda desteklenmesi.
c) Tarım danışmanları, tarım teşkilatı, üniversiteler
 ve sivil toplum örgütleri arasında ilişki ve
 işbirliğinin geliştirilmesi.
d) Yukarıdakilerin hepsi
     ÖRNEK SORU 10
Aşağıdakilerden hangisi tarımsal yayım ve
  danışmanlık eğitimi kapsamında ele
  alınan konulardan biri değildir.
a) İletişim teknikleri
b) Program geliştirme
c) Tarımsal yayımın amaçları
d) Üretim tekniğine ilişkin konular.
    ÖRNEK SORU 11
Aşağıdaki birimlerden hangisi Tarım ve
  Köyişleri Bakanlığı’nın ana hizmet
  birimlerinden biri değildir?
a) Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel
  Müdürlüğü
b) Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü
c) Teşkilatlanma ve Destekleme Genel
  Müdürlüğü
d) Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
     ÖRNEK SORU 12
Aşağıdaki birimlerden hangisi Tarım ve
  Köyişleri Bakanlığının danışma ve
  denetim birimlerinden biridir?
a) Strateji Geliştirme Başkanlığı
b) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
c) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği
  Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
d) Savunma Sekreterliği
     ÖRNEK SORU 13
Tarımsal eğitim ve yayım hizmetleri Tarım ve
  Köyişleri Bakanlığı’nın hangi genel
  müdürlüğüne bağlı olarak yürütülmektedir?
a) Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel
  Müdürlüğü
b) Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü
c) Teşkilatlanma ve Destekleme Genel
  Müdürlüğü
d) Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
     ÖRNEK SORU 14
Aşağıdakilerden hangisi Tarım ve Köyişleri
  Bakanlığı’na bağlı Koruma ve Kontrol
  Genel Müdürlüğü’nün temel görevleri
  arasında değildir
a) Hayvan Sağlığı ve Karantina
b) Bitki Sağlığı ve Karantina
c) Gıda tescil, ruhsatlandırma ve denetim
d) Tarımsal yayım ve çiftçi eğitimi
     ÖRNEK SORU 15
Atatürk Orman Çiftliği ve Tarım Reformu
  Genel Müdürlüğü için aşağıdaki
  ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın bağlı
  kuruluşlarıdır.
b) Yardımcı Hizmet Birimleridir.
c) Danışma ve Denetim Birimleridir.
d) İlgili Kuruluşlardır.
    ÖRNEK SORU 16
Aşağıdakilerden hangisi koruma ve kontrol
  genel müdürlüğünün temel görevlerinden
  biridir?
a) Çevre koruma
b) Kırsal Kalkınma
c) Kadın çiftçiler
d) Yayım
     ÖRNEK SORU 17
Taşra Kuruluşlarının yetkisini aşan durumlarda bu
  kuruluşlar için gerekli makine ekipman ve
  taşıtları temin etme bakanlığın hangi ana
  hizmet birimine aittir?
a) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
b) Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
c) Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü
d) Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel
  Müdürlüğü
     ÖRNEK SORU 18
Hayvan pazarlarını ve mezbahaları modernize
  etmek ve ruhsatlı hale getirmek bakanlığın
  hangi birimi tarafından yerine getirilmeye
  çalışılır?
a) Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel
  Müdürlüğü
b) Koruma ve Kontrol Genel Müdürlü
c) Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü
d) Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü
     ÖRNEK SORU 19
Ülkemizde tarımsal yayım ve çiftçi eğitimi
  ağırlıklı olarak hangi sektör tarafından
  yürütülmektedir?
a) Kamu sektörü
b) Özel sektör
c) Gönüllü kuruluşlar
d) Hiç biri

								
To top