Contract servicii asigurare infomationala BCD persoane fizice

Document Sample
Contract servicii asigurare infomationala BCD persoane fizice Powered By Docstoc
					                   C O N T R A C T nr.________
             de prestare a serviciilor de asigurare informaŃională

    mun. Chişinău                                ___________ 2009

    Întreprinderea de Stat „Cadastru”, în persoana Directorului Întreprinderii dlui Vasilii
Diaur, care activează în baza Statutului întreprinderii, în calitate de Prestator,
    şi _____________________________________, în calitate de Beneficiar, în continuare
    „PărŃi” au convenit asupra următoarelor.

    1.Obiectul contractului

    1.1. Prestatorul va presta servicii privind accesul la banca centrală de date a cadastrului
bunurilor imobile (în continuare BCD) în conformitate cu Regulamentul privind accesul la banca
centrală de date care constituie parte componentă a Contractului (anexa nr.2).

    2. ObligaŃiile şi drepturile Prestatorului:

    2.1. Prestatorul se obligă:

    2.1.1. de a asigura Beneficiarului conectarea şi accesul la BCD, conform prevederilor
prezentului contract;
    2.1.2. să efectueze consultările necesare pe marginea întrebărilor organizatorice prin
intermediul persoanei responsabile (administrator) la tel. 88-10-14;
    2.1.3. să modifice la solicitare parola iniŃială de acces şi să o expedieze prin e-mail
    Beneficiarului.
    2.1.4. să remedieze problemele de natură tehnică ce împiedică funcŃionarea normală a BCD şi
    să ia măsuri pentru lichidarea impedimentelor în cazul întreruperii accesului din cauza
    Prestatorului;
    2.1.5. să informeze prin scrisoare oficială (fax, e-mail) în termen de 1 zi lucrătoare
Beneficiarul despre orice modificări în modul de acces la BCD.

    2.2. Prestatorul are dreptul:

    2.2.1. de a monitoriza accesările efectuate în BCD;
    2.2.2. de a interzice accesul la BCD fără restituirea sumei plătite pentru serviciu în cazul
depistării accesului terŃelor persoane, folosind parola şi modul de acces la BCD acordat
Beneficiarului, sau în cazul încălcării de către Beneficiar a prevederilor din contract referitor la
utilizarea informaŃiei.

    3. ObligaŃiile şi drepturile Beneficiarului:

    3.1. Beneficiarul se obligă:
    3.1.1. să îşi asigure accesul la reŃeaua Internet;
    3.1.2. să achite în termen plăŃile prevăzute în prezentul contract;
    3.1.3. să utilizeze informaŃia din BCD numai pentru necesitatea personală, fără dreptul de a o
    transmite altor persoane, fizice ori juridice.
    3.1.4. să nu transmită terŃilor persoane parola de acces la BCD, şi/sau informaŃia imprimată
    din BCD.;
    3.1.5. să informeze în scris, prin fax sau poşta electronică Prestatorul, dacă motivul este altul
decît deconectarea Beneficiarului de la reŃeaua Internet.
     3.2. Beneficiarul nu are dreptul să dobîndească dreptul de proprietate asupra informaŃiei sau
a unei părŃi din informaŃie;

     3.3. Beneficiarul este în drept să solicite recalcularea plăŃilor efectuate pentru perioada
neutilizării BCD, în cazul suspendării accesului din vina Prestatorului.

     4. PreŃul şi modul de efectuare a plaŃilor

     4.1. Plata pentru conectare şi acces la BCD este determinată conform tarifelor aprobate de
AgenŃia RelaŃii Funciare şi Cadastru (expuse în anexa 1 a prezentului contract).
     4.2. Plata pentru conectare se achită concomitent cu tariful pentru acces la BCD, în baza
contului emis de Prestator după semnarea contractului de către ambele părŃi.
     4.3. Plata pentru serviciul de acces se va achita în avans nu mai tîrziu de data de 25 a lunii ce
precede luna prestării serviciului.
     Indiferent de ziua conectării la BCD termenul de acŃiune al abonamentului este din
momentul conectării pînă în ultima zi lucrătoare a lunii.
     Suma achitată pentru abonament nu se restituie.
     4.4. Plata pentru serviciul de acces poate fi efectuată în baza prezentului contract în
condiŃiile pct. 4.3. pentru o lună, trimestru, semestru sau anual.
     4.5. Prestatorul îşi rezervă dreptul de a modifica plata lunară a abonamentelor în
conformitate cu tarifele aprobate de AgenŃia RelaŃii Funciare şi Cadastru.
     4.6. Despre modificarea plăŃii Beneficiarul va fi informat cu 10 zile înainte de intrarea în
vigoare a noului tarif

     5. Clauze de forŃa majoră

    5.1. PărŃile la contract nu vor fi răspunzătoare pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea
necorespunzătoare a oricăror obligaŃii ce le revin în baza contractului în cazul în care acestea se
datorează unui eveniment de forŃa majoră.
    5.2. PărŃile îşi vor notifica în scris cît de curînd posibil producerea unui eveniment de forŃa
majoră soldate cu incapacitatea de îndeplinire a obligaŃiilor izvorîte din contract.
    5.3. Dovada forŃei majore se va face în condiŃiile prevăzute de legislaŃia Republicii Moldova.

     6. Răspunderea părŃilor

      6.1. Pentru încălcarea condiŃiilor contractuale PărŃile vor răspunde în conformitate cu
legislaŃia în vigoare a Republicii Moldova.
      6.2. Partea vinovată întru rezilierea contractului în legătură cu încălcarea condiŃiilor
contractuale va suporta costurile pentru pagubele cauzate prin rezilierea acestuia.
      6.3. Beneficiarul poartă răspundere în conformitate cu prezentul contract în cazul prezentării
informaŃiei unei persoanei terŃe sau accesul nesancŃionat la BCD chiar şi după rezilierea acestuia.
      6.4. Reieşind din faptul că accesul la BCD urmează a fi efectuat prin intermediul reŃelei
Internet, Prestatorul nu va răspunde pentru întreruperea accesului la BCD din cauza deconectării
Internetului.
      6.5. În cazul folosirii (utilizării) informaŃiei în alt scop decît cel prevăzut în pct. 3.1.3 al
prezentului Contract, Beneficiarul va plăti Prestatorului o penalitate de 10000 (zece mii) lei pentru
fiecare caz depistat.
   7. Rezilierea şi modificarea Contractului

   7.1. Contractul poate fi reziliat înainte de termen în cazul încălcării condiŃiilor contractului
respectiv sau cînd o parte este pusă în imposibilitate de a-şi executa obligaŃiile, cît şi prin acordul
părŃilor, despre care fapt va înştiinŃa în scris cealaltă parte cu 10 zile înainte.
   7.2. Modificarea clauzelor prezentului contract sau rezilierea lui se efectuează cu acordul
părŃilor, prin întocmirea acordurilor adiŃionale.

   8. SoluŃionarea litigiilor

   8.1. Litigiile apărute în cadrul executării prezentului contract, urmează a fi soluŃionate în urma
negocierilor dintre PărŃi.
   8.2. În cazul cînd PărŃile nu ajung la un consens, litigiul se va soluŃiona în conformitate cu
legislaŃia Republicii Moldova.

   9. Alte condiŃii

    9.1. Pînă la perfecŃionarea BCD dar şi din motivul reînnoirii zilnice şi perfecŃionării BCD,
Prestatorul nu garantează că informaŃia va fi actuală, neîntreruptă şi fără erori.
    9.2. Prestatorul nu garantează accesul la BCD de la orele 20.00 pînă la orele 8.00 din cauza
actualizării informaŃiei din BCD.
    9.3. InformaŃia din BCD cuprinde numai bunurile imobile de pe teritoriul Republicii Moldova.
Documentele imprimate din BCD nu au putere juridică.
    InformaŃia din BCD poate să nu coincidă cu datele din registrul bunurilor imobile Ńinut în mod
manual. În astfel de caz datele din registrul Ńinut manual se consideră autentice.

    10. Termenul de acŃiune al contractului

    10.1. Prezentul contract acŃionează din momentul semnării lui de către ambele părŃi şi este
valabil pînă la 31.12.2009.

   11. CondiŃii finale

   11.1. Contractul întră în vigoare din momentul semnării de către părŃi.
   11.2. Contractul este întocmit în două exemplare, ambele avînd aceeaşi forŃa juridică,
   semnate astăzi ____________________________.

   12. Rechizitele părŃilor

        Prestatorul                       Beneficiarul

    Adresa: Republica Moldova
    Întreprinderea de Stat „Cadastru”
    MD-2005, mun. Chişinău, str. Armenească 42B
    TVA 0205910
    Cont curent : 2251614808
    BC „Moldova-Agroindbank” SA
    Codul băncii: AGRNMD2X
    tel. 881000; fax 22-55-62
    e-mail: register@isc.cadastre.md

    _______________ VASILII DIAUR               _________________
                                        Anexa nr. 1
                              la contractul nr.____ din __________2009
                     cu privire la prestarea serviciilor de asigurare informaŃională

  Tarifele pentru conectarea şi accesul la Banca centrală de date a cadastrului în
               baza abonamentelor
  Tipul abonamentului lunar      Numărul maxim de accesări        Tariful lei,
                                        inclusiv TVA
Abonamentul Nr.1           Pînă la 200 accesări             240
Abonamentul Nr.2           Pînă la 400 accesări               480
Abonamentul Nr.3           Pînă la 600 accesări               730

Abonamentul Nr.4           Pînă la 1000 accesări            1210
Abonamentul Nr.5           Accesări nelimitate             1810
Conectarea la banca centrală de date a cadastrului bunurilor imobile          300

    * Accesare este considerată vizionarea unuia din documentele disponibile în banca centrală de
  date: “Regsitrul bunurilor imobile ” sau “InformaŃia privind evaluarea bunului imobil în scopul
  impozitării”.      În conformitate cu anexa nr. 1 al prezentului contract, Benefeciarul a acceptat
      abonamentul nr. ______ _________________________________.
     Prestatorul                          Beneficiarul
  Adresa: Republica Moldova
   Întreprinderea de Stat „Cadastru”
  MD-2005,mun. Chişinău, str.Armeneasca 42B
  IDNO-Cod fiscal: 1006600016055
  TVA 0205910
  Cont curent : 2251614808
  BC „Moldova-Agroindbank” SA
  Codul băncii: AGRNMD2X
  Tel. 881000; fax 225562
  e-mail: register@isc.cadastre.md

  __________________ VASILII DIAUR
                                      Anexa nr. 2
                            la contractul nr.____ din __________2009
                  cu privire la prestarea serviciilor de asigurare informaŃională


               Regulamentul privind accesul la
          Banca Centrală de date a cadastrului bunurilor imobile

      I. DispoziŃii generale

  1. Prezentul regulament stabileşte regulile obligatorii pentru utilizatorii Băncii centrale de
date a cadastrului bunurilor imobile (în continuare BCD) precum şi modul de efectuare a plăŃilor
în baza abonamentelor.
  2. NoŃiunile utilizate în prezentul regulament vor avea următoarele semnificaŃii:
  Prestatorul – Î.S.“Cadastru”, care prestează servicii de asigurare informaŃională în
conformitate cu regulamentul privind accesul la BCD;
  Beneficiarul – reprezintă instituŃia, organizaŃia, întreprinderea, persoana fizică care a încheiat
contractul de prestare a serviciilor de asigurare informaŃională.
  Accesare- este considerată vizionarea unuia din documentele disponibile în banca centrală de
date: “Registrul bunurilor imobile ” sau “InformaŃia privind evaluarea bunului imobil în scopul
impozitării”.
  Parola - codul iniŃial atribuit persoanelor desemnate de Beneficiar pentru a dispune de acces
la BCD;
  Blocarea accesului – acŃiunea de suspendare temporară sau stopare a accesului de la BCD;
  Abonament – dreptul de a efectua accesări în BCD pe o anumită perioadă, conform tarifelor
aprobate de AgenŃia RelaŃii Funciare şi Cadastru.

     II. Modalitatea de obŃinere a accesului la BCD

    3. Pentru a beneficia de acces la BCD, Beneficiarul tebuie să îşi asigure accesul la
reŃeaua Internet.
    4. Pentru a obŃine acces la BCD Beneficiarul urmează să prezinte;
    a) cerere scrisă prin care solicită conectarea la BCD, fiind menŃionat:
    - numele, prenumele;
    - numărul personal de identificare (IDNP);
    - adresa de e-mail;
    - adresa de domiciliu;
    - numerele de contact;
    - rechizitele bancare (dacă dispune);
    b) copia buletinului de identitate;

    c) contractul în 2 exemplare, Beneficiarul urmînd să indice în contract abonamentul
    selectat.

      5. După semnarea contractului de prestare a serviciilor de asigurare informaŃională,
Beneficiarul va achita plata pentru conectare şi plata abonamentului în baza contului de plată,
fiind ulterior înregistrat ca utilizator al BCD.
      6. Pentru accesarea BCD Prestatorul va expedia utilizatorului prin e-mail parola
iniŃială, acesta urmînd să introducă parola personală care ulterior nu poate fi modificată de
utilizator.
     III. Tipurile de abonamente şi tarifele

 Tipul abonamentului lunar      Numărul maxim de accesări    Tariful inclusiv TVA, lei

 Abonamentul Nr.1        Pînă la 200 accesări         240
 Abonamentul Nr.2        Pînă la 400 accesări         480
 Abonamentul Nr.3        Pînă la 600 accesări         730
 Abonamentul Nr.4        Pînă la 1000 accesări         1210
 Abonamentul Nr.5        Accesări nelimitate          1810
 Conectarea la banca centrală de date a cadastrului bunurilor     300
 imobile

     7. Perioada activă a abonamentului selectat va fi în limita accesărilor disponibile pentru
luna în curs.
     8. Utilizatorii vor vizualiza numărul accesărilor efectuate prin intermediul contorului
situat pe interface.
     9. În cazul consumării de către Beneficiar a accesărilor din abonamentul selectat,
Prestatorul va bloca accesul în luna curentă, fiindu-i deblocat automat accesul în prima zi
lucrătoare a lunii următoare fără careva solicitări din partea Beneficiarului.
     10. În cazul cînd necesităŃile Beneficiarului depăşesc numărul maxim de accesări prevăzut
de abonament, la solicitarea scrisă a acestuia Prestatorul poate modifica tipul abonamentului din
momentul adresării, prin întocmirea unui acord adiŃional de modificare a abonamentului.
Deblocarea accesului va avea loc nu mai tîrziu de 1 zi lucrătoare din data primirii confirmării
plăŃii. Numărul accesărilor incluse în abonamentul nou vor fi disponibile doar pentru luna în curs.
La expirarea lunii de gestiune Beneficiarul va ramîne la abonamentul nou.

      IV.   CondiŃiile de plată

    11. Plata pentru serviciile de acces se va achita în avans nu mai tîrziu de data de 25 a lunii
ce precede luna prestării serviciului. Indiferent de ziua conectării la BCD termenul de acŃiune al
abonamentului este din momentul conectării pînă în ultima zi lucrătoare a lunii.
    12. Suma achitată pentru abonament, nu se restituie.
    13. Plata pentru serviciile de acces poate fi efectuată în baza contractului pentru o lună,
trimestru, semestru sau anual.

      V. DispoziŃii finale

    14. Prestatorul va efectua consultările necesare pe marginea întrebărilor organizatorice
prin intermediul persoanelor responsabile la tel. 88-10-14.
    15. Prestatorul îşi rezervă dreptul de a monitoriza accesările efectuate în BCD.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:186
posted:11/13/2009
language:Romanian
pages:6