Exact Import Price Index – Quality Does Matter

Document Sample
Exact Import Price Index – Quality Does Matter Powered By Docstoc
					Latvijas ražojumu
 konkurētspēja


Konstantīns Beņkovskis, Dr. oec
  2011.gada 25.novembrī
      Prezentācijas plāns

• Kas ir konkurētspēja?
• Tirgus daļas
  o Latvijas eksportētāju tirgus daļa pasaulē un atsevišķās valstīs
  o Pastāvīgo tirgus daļu analīze
• Cenu konkurētspēja
  o Relatīvās cenas un reālais valūtas kurss
  o Dažādu rādītāju priekšrocības un trūkumi
  o Latvijas ražotāju cenu relatīvā dinamika
• Ne-cenu faktori
  o Produkta kvalitāte un patērētāju gaume
  o Kā to novērtēt?
  o Latvijas produkcijas kvalitātes un patērētāju gaumes pārmaiņas

                                    2
      Kas ir konkurētspēja?

• Konkurētspēja ir ļoti plašs (pat pārāk plašs) jēdziens
  o Competitiveness is a measure of a country’s advantage or
   disadvantage in selling its products in international markets
    (Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija)
  o Competitiveness is the ability of a given country to produce goods and
   services of international quality standards more cost effectively than
   other countries
    (Starptautiskais valūtas fonds)
  o Competitiveness is the set of institutions, policies, and factors that
   determine the level of productivity of a country
    (Pasaules ekonomikas forums)
• Fokusēsimies uz definīciju, kas saistīta ar Latvijas eksporta
 sniegumiem salīdzinot ar konkurējošām valstīm

                                       3
              Latvijas eksportētāju tirgus daļām ir
              tendence pieaugt
          Latvijas eksporta īpatsvars attiecīgo valstu importā, %
       (4 ceturkšņu slīdošais vidējais), 2009. gada 4. cet. –2011. gada 3. cet.
                                            4
Avots: Eurostat, Latvijas CSP, LB aprēķini
       Jauno ES dalībvalstu tirgus daļas pasaulē
       turpina palielināties
       Preču eksporta daļas pasaules eksportā (2002=100)
Avots: PTO
                                 5
     Pastāvīgo tirgus daļu analīze

• Kopējā tirgus daļa ir svarīgs, tomēr ne pārāk
 detalizēts rādītājs
• Kāpēc pieaug tirgus daļas?
  o Eksportējām “pareizos” produktus?
  o Eksportējām uz “pareizajām” valstīm?
  o Esam spējīgi palielināt tirgus daļu specifiskajos nišas
   tirgos?
• Atbildes uz šiem jautājumiem sniedz pastāvīgo tirgus
 daļu analīze

                                6
                Tirgus daļu palielināšanos 2010.gadā
                ietekmēja “valstu efekts”
      Latvijas eksporta īpatsvara ES 27 valstu importā dinamika un efektu devums
                                            7
Avots: Eurostat, LB aprēķini
     Cenu konkurētspēja

• Tirgus daļas ir ļoti svarīgs apkopojošs konkurētspējas
 rādītājs
  o tomēr, tas neatbild uz jautājumu par konkurētspējas
   iemesliem
• Viens no svarīgākajiem konkurētspēju noteicošajiem
 faktoriem ir cena
• Reālā valūtas kursa (jeb relatīvo cenu) galvenā ideja –
 salīdzināt mūsu ražojumu cenu pārmaiņas ar cenu
 pārmaiņām ražojumiem ārvalstu tirgos


                              8
     Reālais valūtas kurss, jeb relatīvas
     cenas
• Reālā valūtas kursa vienādojumus (vienkāršots)
• To aprēķina svarīgākajām tirdzniecības partnervalstīm un
 sver atbilstoši tirdzniecības struktūrai
• Ja mūsu ražotāju cenas ir augstākas vai pieaug ātrāk nekā
 konkurentu cenas, Latvijas cenu konkurētspēja ir vāja vai
 samazinās
                             9
     Dažu reālo kursu priekšrocības un
     trūkumi
• Eksistē vairākas reālo kursu definīcijas
  o Relatīvās patēriņa cenas (ar PCI aprēķinātais REK)
   ‘+’: Visvieglāk aprēķināms
   ‘-’: Patēriņa cenas nav tieši saistītas ar eksporta aktivitātēm, iekļauj sevī
     netiešos nodokļus (PVN, akcīzi). Neņem vērā strukturālās atšķirības
  o Relatīvās ražotāju cenas (ar RCI aprēķinātais REK)
   ‘+’: Vistuvāk ražošanas procesam
   ‘-’: Ne vienmēr pieejami dati par eksportētājiem. Neņem vērā
     strukturālās atšķirības
  o Relatīvās darbaspēka izmaksas (ar darbaspēka izmaksām
   aprēķinātais REK)
   ‘+’: Apraksta svarīgu ražošanas izmaksu daļu
   ‘-’: Ir arī citas ražošanas izmaksas, par ko grūti iegūt apkopotus datus.
     Neņem vērā strukturālās atšķirības
                                        10
           Latvijas ražotāju cenu konkurētspēja
           nozīmīgi uzlabojas krīzes laikā
     Lata reālais efektīvais kurss ar dažādiem cenu un izmaksu indeksiem
              (2000. gada janv. (1.cet.)=100%)
                                        11
Avots: LB aprēķini
            Tomēr, ilgtermiņā jauno ES valstu spēja
            konkurēt ar cenu ir samazinājusies
         Relatīvo patērētāju cenu pārmaiņas, jeb ar PCI aprēķinātais REK
                       (1999=100)
                                          12
Avots: Eurostat
         Latvijas sniegums ir labāks nekā
         lielākajai jauno dalībvalstu daļai
 Relatīvo darbaspēka izmaksu pārmaiņas, jeb ar darbaspēku izmaksām aprēķinātais REK
                   (1999=100)
                                       13
Avots: Eurostat
     Vai trūkst kādi citi faktori?

• Iepriekš mēs redzējām, ka Latvijas un citu jauno ES
 valstu tirgus daļas stabili pieaug
• No otras puses, ilgtermiņā cenu konkurence nedaudz
 pasliktinājās
  o mūsu eksportētāju cenas pieauga straujāk nekā
   konkurentiem
• Vai šeit nav pretrunas?
• Nē, jo ir arī citi, t.s. ārpus cenu faktori, kas ietekmē
 konkurētspēju

                               14
     Produkta kvalitāte un patērētāju
     gaume
• Ārpus cenu faktorus, kuras ir svarīgas konkurētspējai var
 iedalīt divās plašās grupās:
  o Kvalitāte – produkta objektīvās īpašības
  o Gaume – produkta subjektīvas īpašības patērētāju acīs
• Piemēram, mēs redzam, ka Latvijas ražojuma cena
 pieaug. Kāpēc?
  o pieaug ražošanas izmaksas?
  o palielinās produkcijas kvalitāte?
  o produkts kļūst populārāks starp patērētājiem?
• Mūsu secinājumi par konkurētspēju šajos gadījumos
 atšķirsies!

                               15
      Nedaudz sarežģītu formulu

• Šādi izskatās relatīvo cenu vienādojums, kas koriģēts ar ārpus
 cenu faktoriem:
          1       2        3


  1.  Tradicionālās relatīvās eksporta cenas. Augstākas cenas samazina
    konkurētspēju
  2.  Ņem vērā konkurentu skaita izmaiņas. Konkurentu skaita pieaugums
    samazina mūsu konkurētspēju
  3.  Relatīvā eksporta kvalitāte (un gaume). Mūsu eksporta kvalitātes
    pieaugums uzlabo konkurētspēju

                                      16
     Kā novērtēt nenovērojamo kvalitāti
     un gaumi?
• Relatīvo eksporta kvalitāti un gaumi var noteikt sekojoši:
            Relatīvas cenas  Relatīvais daudzums
                             konkurents
• To var novērtēt, pamatojoties uz relatīvajām cenām
• Arī relatīvais patēriņa apjoms ir svarīgs
• Apjoma nozīme ir atkarīga no “monopolijas” līmeņa
 konkrētajā tirgū

                                   17
                Ārpus cenu faktori dod pozitīvu ieguldījumu
                Latvijas ražotāju konkurētspējā
                    Relatīvās eksporta cenas
                        (1999=100)
                                       18
Avots: Eurostat, LB aprēķini
                Kvalitāte galvenajās nozarēs
                  Latvijas produktu relatīvā kvalitāte
                        (1999=100)
                                      19
Avots: Eurostat, LB aprēķini
                Kvalitāte dalījumā pēc galvenajiem
                eksporta tirgiem
                  Latvijas produktu relatīvā kvalitāte
                        (1999=100)
                                      20
Avots: Eurostat, LB aprēķini
      Secinājumi

• Konkurētspēju apkopojošs rādītājs – tirgus daļas – norāda uz
 Latvijas ražojumu konkurētspējas pieaugumu
  o daļēji “valsts efekts”, daļēji – tirgus daļu pieaugums nišu tirgos
• Krīzes laikā uzlabojās Latvijas cenu konkurētspēja – mūsu
 cenas auga lēnāk / samazinājās ātrāk nekā konkurentiem
  o ilgtermiņā skatoties, mūsu cenu konkurence nedaudz pasliktinājās,
   bet…
• Daudz svarīgāka bija mūsu produkcijas kvalitātes
 palielināšanās ietekme un ārzemju patērētāju gaumes
 izmaiņas par labu Latvijas produktiem

                                     21

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:7
posted:9/23/2013
language:Latvian
pages:21